Page 1

N

ieuwsbrief

Samenwerkingverband Oost/Diemen 14 maart 2012

In deze nieuwsbrief informatie over stedelijke ontwikkelingen, de pilot jeugdzorg en de aanstaande studiemiddag voor intern begeleiders en directies. De studiemiddag staat in het teken van het arrangeren van ­onderwijsondersteuning en de Proeftuin. In de Proeftuin wordt gekeken hoe jeugdzorg en (de nieuwe manier van) ­onderwijsondersteuning goed aan elkaar g ­ ekoppeld kunnen worden. Let op: deze nieuwsbrief is voor het hele team. Graag uitprinten en in de lerarenkamer leggen of even digitaal naar uw collega’s sturen. Ideeën voor het magazine, commentaar op de nieuwsbrief of zelf kopij insturen? E-mail de redactie via b.homans@oog.nl.

INHOUD Stedelijke ontwikkelingen Het laatste nieuws over de ontwikkeling van één stedelijk samenwerkingsverband en de koppeling observatietraject en cursus HGO Bascule Uit de praktijk Voortgang en eerste ervaringen met de pilot Toewijzing Onderwijs Ondersteuningsarrangementen (TOOA) en nieuws over de pilot jeugdzorg. Studiemiddag ib-ers en ­directies “Passend ZBO” Op woensdagmiddag 27 maart ­komen ib-ers en directies samen om workshops te volgen en informatie te krijgen over stedelijke ontwikkelingen en actuele wijzigingen rondom het zorgbreedteoverleg. Agenda Alle activiteiten van de komende tijd voor u op een rij.

Stedelijke ontwikkelingen

Koersnotitie stedelijk samen­werkingsverband In de rubriek stedelijke ontwikkelingen houden wij u op de hoogte van de ­samen­ werking tussen de verschillende samenwerkingsverbanden. De schoolbesturen in Amsterdam en Diemen bereiden zich dit schooljaar intensief voor op passend onderwijs. Dit bekent onder meer het opzetten van één samenwerkingsverband. Een nieuw stedelijk samenwerkingsverband passend onderwijs opzetten voor heel Amsterdam/ Diemen is geen eenvoudige zaak. Het gaat om bijna 62.000 leerlingen, 46 schoolbesturen en ruim 200 scholen. Het heeft dan ook enige maanden geduurd om een eerste kader te beschrijven voor het nieuwe samenwerkingsverband. De besturen hebben in januari een eerste koersnotitie vastgesteld. Hierin gaat het om de volgende uitgangspunten: • we sluiten aan bij het “eigen kracht” denken • passend onderwijs moet plaatsvinden in de klas

• o  nderwijsondersteuning en (preven­ tieve) jeugdzorg organiseren scholen met de OKC vanuit de wijk • de onderwijsondersteuning is laag­ drempelig in de toegang en van een hoogwaardige kwaliteit • hulp is beschikbaar op basis van de vraag en we sturen op resultaten • zorg nemen we niet over, we helpen jou het zelf te kunnen • we geloven in het zelforganiserend vermogen (van gezinnen, leerkrachten en scholen); • we hoeven niet alles te kunnen, maar we willen het leren • wat we niet zelf kunnen (leren) doen we samen met anderen Voor de inrichting van het nieuwe samenwerkingsverband is het van belang de wettelijke taken goed te regelen.


Dat betekent vooral dat de toelaatbaar­ heid tot het speciaal onderwijs (so) en speciaal basisonderwijs centraal in het samenwerkingsverband geregeld moet zijn. Een deel van het budget van het samenwerkingsverband zal voor plaatsen in het so beschikbaar zijn. In de koersnotitie spreken de besturen uit dat verder een zo groot mogelijk deel van het budget beschikbaar moet komen voor de schoolbesturen. Zo kunnen zij een

krachtig beleid voeren op de kwaliteit van de basisondersteuning. Amsterdam/ Diemen is met meer dan 200 scholen erg groot en de relatie met de lokale overheden wordt steeds belangrijker, daarom zullen besturen in deelverbanden regionaal samenwerken. Regionaal kunnen zij afspraken maken, onder meer om de samenwerking in de wijk met het OKC te versterken.

Stedelijke ontwikkelingen

Koppeling observatie­traject en cursus HGO Bascule In vier van de vijf huidige samenwerkingsverbanden (niet in Zuidoost), kunnen scholen sinds 1 augustus 2010 via de VIA voor jonge leerlingen een observatie­budget aanvragen. Een observatietraject wordt gebruikt om de onderwijsbehoefte van een jonge leerling goed in kaart brengen en een handelingsgerichte aanpak vast te stellen. Mogelijke conclusies? De school maakt aanpassingen voor de betreffende leerling in het reguliere programma of regelt extra inzet van buiten de school. Het kan ook blijken dat de leerling beter op zijn plaats is in een speciale voorziening. In de meeste samenwerkingverbanden worden nu zoveel trajecten aangevraagd, dat het budget – dat ervoor is gereserveerd – dreigt te worden overschreden. In het swv Zuid is nu het beleid dat alleen observaties van de interactie tussen leerkracht en leerling onderwerp van observatie kunnen zijn. In de andere swven is nog wel ruimte om verschillende aanpakken met de leerling in de klas uit te proberen. In West en Noord wordt overwogen het maximale budget te halveren. In Oost/Diemen is het observatie­ traject nu onderdeel geworden van de pilot ‘Toekennen van onderwijs ondersteuningsarrangementen’ (TOAA).

UIT DE PRAKTIJK Hier leest u verhalen van uw collega’s of praktische zaken die vanuit het samenwerkingsverband worden opgezet.

Voortgang en eerste ervaringen met de pilot toewijzing onder­steunings­ arrangementen In de vorige nieuwsbrief las u over de start van de pilotfase voor het ­toekennen van onderwijs ondersteunings­arrangementen (TOOA). Daarom een aantal vragen aan projectleider Ilja de Voogd. Ilja, zijn er al veel aanvragen binnen­ gekomen?

26 januari jl. is besloten dat de VIA in de vier samen­werkings­­ verbanden, als daar aanleiding toe is, scholen – die een observatie­trajecten aanvragen – zal a ­ dviseren de nieuwe cursus van de Bascule ‘Handelings­gericht observeren (HGO) voor intern begeleiders te volgen.

Er zijn tot op heden nog geen concrete aanvragen binnengekomen, maar we zijn dan ook nog maar net gestart. Scholen zoeken echter wel contact met de VIA om (mogelijke) aanvragen voor te leggen, waaruit blijkt dat het begint te leven.

Voor meer informatie hierover en andere b ­ egeleidingstrajecten, verwijzen wij u naar de website www.viaamsterdam.nl (Oost / nieuwsbrieven). De nieuwe cursus HGO is bedoeld voor intern begeleiders. Zij leren om de werkwijze handelingsgericht ­observeren zelf op school in te voeren.

Hoe komt het denk je dat scholen nog geen aanvraag hebben gedaan? En wat doen jullie er aan om scholen te stimuleren om mee te dingen?

Het idee is dat scholen hierdoor voortaan leerlingen zelfstandig handelingsgericht kunnen observeren en ondersteunen. ­Scholen die wordt geadviseerd de cursus HGO te volgen, krijgen niet een tweede keer een observatiebudget toegekend, zonder de cursus gevolgd te hebben. 2

Nu de koersnotitie is vastgesteld kan de uitwerking van start gaan. Er wordt nu een werkorganisatie ingericht, die in korte tijd de concrete voorbereidingen op het nieuwe samenwerkingsverband gaat uitvoeren. Daar worden ook directeuren en intern begeleiders bij betrokken. De koersnotitie kunt u opvragen bij uw schoolbestuur.

Scholen hebben eerst tijd nodig om zich te verdiepen in de mogelijkheden van een arrangement. Verder dienen aanvragen altijd met ouders te worden besproken, ook dat kost tijd. We proberen de mogelijkheid wel zoveel mogelijk onder de aandacht van de scholen te brengen. Niet alleen via de nieuwsbrief. Ook op de komende ib- en directeurenbijeenkomst van 27 maart komt dit onderwerp aan de orde. Daarnaast brengen de VIAmedewerkers in hun contacten met de scholen deze mogelijkheid


onder de aandacht. Zij kunnen scholen ook ondersteunen bij een aanvraag. Zelf ga ik samen met onze consulent Jan Hagen vanaf april alle wijkoverleggen langs. We gaan aan de hand van concrete (geanonimiseerde) aanvragen de mogelijkheden en ervaringen met de arrangementen met de intern begeleiders bespreken.

Hoe ga je de gestelde randvoorwaarden, zoals een handelingsgerichte aanpak en zichtbaar leereffect wegen bij het beoordelen van de aanvraag? Wij willen graag dat scholen zo concreet mogelijk op papier zetten wie er wat op welke wijze gaat doen en wat daarbij de beoogde effecten zijn. Insteek is dat school met behulp van een arrangement (weer) door kan met de leerling. Dat betekent dus dat uit de aanvraag duidelijk moet blijken dat de inzet gericht is op een optimale afstemming tussen aanpak en leerling. “Zoeken naar wat werkt” is dus het uitgangspunt. Verder is het belangrijk dat er na inzet van een arrangement “iets achter blijft op de school”. Scholen dienen daarom vooraf na te denken over hoe zij opgedane kennis gaan borgen en eventueel verbreden naar een bouw of het team.

VIA geeft scholen en ouders advies rondom Passend onderwijs. Kun je één bijzonder advies noemen dat jullie onlangs hebben uitgebracht? Dat was een advies over hoe een school een verhuizende leerling, afkomstig van een andere school (dus bao-bao), extra ondersteuning kon bieden. Het samenwerkingsverband financierde vervolgens het arrangement. Scholen lijken in toenemende mate bereid om leerlingen, die dreigen vast te lopen op een andere school op te vangen. Daar investeert het samenwerkingsverband graag in.

UIT DE PRAKTIJK

Intern begeleiders in komende wijkoverleggen Om het overleg over de arrangementen met intern ­begeleiders (ib-ers) mogelijk te maken, nodigen we ­nadrukkelijk de ib-ers voor de komende wijkoverleggen uit. Zij zijn binnen de school immers de spil in het regelen van de onderwijsondersteuning en in de regel ook degenen die de arrangementen aanvragen. Bovendien hebben de OKC-managers aangegeven met enige regelmaat met ib-ers per wijk te willen overleggen. Intern begeleiders en OKC-managers (of andere OKC-medewerkers) hebben dan een platform waar zij het OKC-aanbod en de ondersteuningsbehoefte vanuit de scholen kunnen afstemmen. Betrokken directieleden zijn natuurlijk ook van harte welkom. Daar waar ib-ers al aansluiten bij bestaande wijkover­ leggen kan in het vervolg een deel van de agenda voor de ib-onderwerpen ingeruimd worden, denk aan de OKC-afstemming en de ondersteuningsarrangementen. In andere wijken (IJburg en Oostelijke Eilanden) gaan we per wijk enkele aparte ib-bijeenkomsten afspreken (desgewenst in plaats van directieoverleggen). We zullen de schaarse tijd van ib-ers goed benutten. Daarom zal op de studiemiddag van 27 maart binnenkort een start gemaakt worden met het verkennen van de mogelijkheden van de nieuwe manier van arrangeren. Bovenstaande is een uitvoering van een besluit van het Algemeen Bestuur van ons samenwerkingsverband.

Pilot transitie jeugdzorg In de jeugdzorgsector staat een wetswijziging op stapel. Gemeen­ten worden verantwoordelijk voor alle zorg rondom kinderen en ouders. Denk aan de preventieve zorg, de jeugdzorg, maar ook de jeugd GGZ, justitiële jeugdproblematiek én dagbesteding of begeleiding van jongeren die lichtverstandelijk gehandicapt zijn. De gemeente wordt zelf verantwoordelijk voor de doorverwijzing en zorgtoewijzing. Het OKC heeft al een rol ten aanzien van de preventieve zorg, maar krijgt ook een rol in de toegang tot andere jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg (BJAA) is dan als schakel van indicatiestelling niet meer nodig. BJAA blijft wel de instelling, die aan de slag gaat als de veiligheid van het kind in het geding is of als ouders de zorg voor hun kind niet willen of niet kunnen leveren. De nieuwe opzet zal betekenen dat hulp sneller en minder bureaucratische toegewezen kan worden. Het stadsdeel Oost en de gemeente Diemen willen deze nieuwe werkwijze ook in de zorgbreedteoverleggen (ZBO) gaan invoeren. Het afgelopen jaar is deze nieuwe werkwijze al uitgeprobeerd in Amsterdam Noord en in enkele regiogemeenten. In Oost willen we op 8 scholen

starten met het doorverwijzen zonder indicatiestelling door Bureau Jeugdzorg. Het ZBO verandert daarmee van karakter. Er blijft een medewerker van BJAA beschikbaar, maar die wordt nu adviseur voor de doorverwijzing, in ieder geval voor de duur van de pilot. Het doel is processen te vereenvoudigen en meer aan te laten sluiten bij de vraag vanuit de school en ouders. Zie hiervoor ook het programma van de studiemiddag.

3


Studiemiddag directies en intern begeleiders “Passend ZBO” Binnenkort ontvangt u de uitnodiging voor de studiedag “Passend ZBO” voor directies en intern be­geleiders. In deze nieuwsbrief geven we wel alvast de thema’s en het programma van de studiemiddag.

Programma Locatie: Concern Congres Centrum, Weesperstraat 113

Centrale thema “Passend ZBO” De voorzitter van het samenwerkings­ verband, Trudy Pas, zal ons om te beginnen informeren over de voorbereidingen op passend onderwijs in het nieuwe samenwerkingsverband Amsterdam/ Diemen. Vervolgens zal de tweede presentatie inzoomen op de situatie in het huidige samenwerkingsverband Oost/Diemen, waarbij de Proeftuin centraal staat. De Proeftuin gaat over de voorbereidingen vanuit jeugdzorg en het onderwijs om k ­ inderen met specifieke ondersteuningbehoefte snel en adequaat te helpen. De pilot ‘Toewijzen van onder­ wijs ondersteunings­arrangementen’ (TOOA) valt onder de Proeftuin. Dit is onze voorbereiding op een eigen handelings­gerichte toewijzing van extra onder­steuning, die het landelijke indicatie­systeem per 1-8-2013 kan vervangen. Daarnaast wordt projectmatig geoefend met het direct toewijzen van jeugdzorgprogramma’s. Voor het stadsdeel Oost en de gemeente Diemen vormt deze Proeftuin de voorbereiding om te zorgen voor een directe manier van toewijzen van jeugdzorg, die de indicatierol van Bureau Jeugdzorg gaat vervangen. Wat het samen­werkingsverband, het stadsdeel Oost en de gemeente Diemen ontwikkelen, wordt gebruikt voor het de inrichting van het nieuwe samenwerkingsverband Amsterdam/Diemen. Het zorgbreedteoverleg (ZBO) is hierbij cruciaal. 4

12:30 – 13:00 uur

Inloop met koffie en thee / inschrijving

13:00 – 13:05 uur

Opening en welkom Door Bernard Homans, coördinator swv Oost/Diemen

13:05 – 13:45 uur

Stedelijke plannen ‘Op weg naar Passend onderwijs’ Door Trudy Pas, voorzitter van swv Oost/Diemen

13:45 – 14:15 uur 1. 2.

De Proeftuin in Oost en in Diemen Onderwijskant (TOOA) (Bernard Homans) OKC/jeugdzorgkant (Peggy Wilting)

14:30 – 15:30 uur 1. 2. 3. 4. 5.

Workshops 1e ronde Per wijk ZBO in actie (IJburg) ZBO in actie (Watergraafsmeer) ZBO in actie (Diemen) Wijk doorbroken: Aanvraag en toekenning van arrangementen (TOOA) HG werken met ouders

15:30 – 16:30 uur 1. 2. 3. 4.

Workshops 2e ronde ZBO in actie (oud-Oost) ZBO in actie (Indische buurt en Oostelijk Havengebied) Wijk doorbroken: Aanvraag en toekenning van arrangementen (TOOA) HG werken met ouders

16:30 – 17:30 uur Informele afsluiting Borrel

Workshops Na de inleiding van Trudy Pas en het informerende gedeelte over de Proeftuin gaan we op de studiemiddag in groepjes aan de slag. In de workshops gaan we concreet oefenen met de nieuwe manier van toewijzen van onderwijs ondersteuningsarrangementen en het direct toewijzen van jeugdzorgprogramma’s. Dat doen we in de workshops ‘ZBO in actie’, waarbij verschillende cases aan bod komen en waarbij ook een jeugdarts / sociaal ­verpleegkundige en sociaal maatschappelijk werker aanwezig zijn. ­Daarnaast

is er een workshop ‘Aanvraag en ­Toekenning TOOA’, waarbij we ­praktisch aan de slag gaan met het aanvragen van ondersteunings­arrangementen. Tot slot is er een workshop ‘handelingsgericht werken met ouders’. Hierin wordt aan de hand van cases actief geoefend met de rol die ouders hebben bij het aanvragen van een ondersteuningsarrangement.


Samenwerkingsverband Oost/Diemen

AGENDA Voor de komende periode staan de volgende overleggen op de agenda:

Dag:

Nieuwe datum:

Week:

Tijd:

12

13.00 – 14.30

Wijkgericht Indische Buurt

Maandag

19 maart 2012

adviesgroep

Maandag

19 maart 2012

12

15.00 – 16.30

debat passend onderwijs

Maandag

12

19.30 – 21.30

Vereniging van Meesterschappers Locatie: Pakhuis de Zwijger

12

9.30 – 11.00

DOBO

13

13.00 – 14.30

2 april 2012

14

15.30 – 17.00

10 april 2012

15

13.00 – 14.30

17

10.00 – 12.00

17

13.00 – 14.30

19 maart 2012

Wijkgericht Diemen

Donderdag

22 maart 2012

Wijkgericht Oostelijk Havengebied

Donderdag

29 maart 2012

Wijkgericht Watergraafsmeer

Maandag

Wijkgericht Oost

Maandag

Wijkgericht Diemen

Maandag

23 april 2012

D8-overleg

Wijkgericht Oostelijk Havengebied

Maandag

24 april 2012

Vakanties 2011/2012

Vakantie Datum

Week

Pasen Meivakantie Hemelvaart Pinksteren Zomervakantie

week 15 week 18 week 20 week 22 week 30 t/m 35

09-04-12 28-04-12 t/m 06-05-12 17-05-12 28-05-12 21-07-12 t/m 02-09-12

Samenwerkingsverband Oost postadres Postbus 9853, 1006 AN Amsterdam bezoekadres Postjesweg 175 T (020) 640 09 82 F (020) 453 52 65 www.viaamsterdam.nl

COLOFON Coördinator Bernard Homans Redacteur Lise-Lotte Kerkhof Ontwerp Roquefort Ontwerpers 5

Nieuwsbrief Oost - 14 maart 2012  

Nieuwsbrief Oost - 14 maart 2012

Nieuwsbrief Oost - 14 maart 2012  

Nieuwsbrief Oost - 14 maart 2012

Advertisement