Page 1

N

ieuwsbrief

Samenwerkingverband Oost/Diemen 4 oktober 2012

Let op: deze nieuwsbrief is voor het hele team. Graag uitprinten en in de lerarenkamer leggen of even digitaal naar uw collega’s sturen. Ideeën voor het magazine, commentaar op de nieuwsbrief of zelf kopij insturen? E-mail de redactie via b.homans@oog.nl.

ZBO-scholing in Oud-Oost Elke school organiseert elk jaar in principe zes zorgbreedteoverleggen (ZBO). Tijdens dit overleg maakt de school afspraken met de vertegenwoordigers van jeugdzorg en andere ketenpartners over de beste aanpak van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Vanwege de veranderingen van passend onderwijs en de transitie in de jeugdzorg gaat ook het ZBO straks anders lopen. Daarom krijgen de scholen en ketenpartners die participeren in de ZBO´s in de “Proeftuinwijk” Oud-Oost een scholingsaanbod.

INHOUD ZBO-scholing in Oud-Oost Proeftuin van start Eerste evaluatie toewijzings­project TOOA Ouders over rugzakjes Agenda

De schoolmaatschappelijk werkers, schoolverpleegkundigen en andere hulpverleners hebben al een middag in september bij elkaar gezeten. De reden? Leren om ouders meer vanuit het “eigen kracht” principe te begeleiden en om dit ook in relatie met de school te doen. Maar het is de directeur van de school die in principe het ZBO voorzit. Daarnaast is de ib-er vanuit de school de spilfiguur in het ZBO. De leerlingen worden doorgaans via de ib-er ingebracht. Meestal is de hamvraag: wat is er aan de hand en hoe moet de aangemelde leerling ook buiten het onderwijs begeleid worden. Nu het zorgstelsel gaat veranderen, zal het ZBO zich daar ook op moeten instellen. Dat betekent anders aansturen door de directeur en een andere positie voor de ib-er. Het ZBO moet duidelijke afspraken maken over wie de casemanager is en

wie het gezin benadert of daarmee werkt. De directeur zorgt dat het ZBO efficiënt verloopt; heldere afspraken maken, die ook worden nagekomen. Om ib-ers en directeuren hierin te ondersteunen wordt gewerkt aan een scholingsprogramma. De kern daarvan is dat tijdens het ZBO iemand aanwezig is om te observeren. Na afloop is er dan één uur de tijd om na te gaan hoe er vergaderd wordt. Zijn de vragen en verzoeken van de ib-er goed beantwoord en ook heel belangrijk: kwam de rol van ouders in het ZBO tot zijn recht? Deze scholing begint dit schooljaar in Oud-Oost. Daarna gaat de scholing uitgerold worden in heel Oost. In Diemen loopt al een ZBO-scholingstraject voor directeuren.


UIT DE PRAKTIJK Hier leest u verhalen van uw collega’s of praktische zaken die vanuit het samenwerkingsverband worden opgezet.

Proeftuin van start Er gaat veel veranderen in het jeugdzorgstelsel. In de periode van oktober 2012 tot december 2013 willen we daarom in een aantal proeftuinen ervaring opdoen met elementen uit dit nieuwe jeugdstelsel, mede in relatie tot passend onderwijs. Dit, ook omdat de behoefte aan extra ondersteuning in de gezinssituatie en op school nogal eens hand in hand gaan. De proeftuin wordt nu uitgevoerd in Oud-Oost. We kijken welke extra ondersteuning op school geboden kan worden en experimenteren voorzichtig met een nieuwe rol van het schoolmaatschappelijk werk. Het gaat om het snel en flexibel kunnen inzetten van een echt Integrale aanpak, waarbij ook het team Samen Doen in de wijk wordt betrokken. Acht basisscholen bijten spits af In Oost beten acht basisscholen het spits af voor de het rechtstreeks verwijzen van kinderen van 4-12 jaar: De Kaap, De Kraal, De Kraanvogel, De Dapper, St Lidwina, 5e Montessori, De Waaier en de Gerhardschool. Tijdens de zorgbreedteoverleggen, maar ook tussendoor zijn de intern begeleider, schoolmaatschappelijk werker en arts of verpleegkundige van de jeugdgezondheidszorg/Ouder- en Kindcentrum samen verantwoordelijk voor het rechtstreeks verwijzen naar ambulante opvoed- en opgroeihulp. In het schooljaar 2012 – 2013 volgen de overige basisscholen in Oost. Ter ondersteuning van deze proeftuin zijn onder andere een aanmeldformulier en stroomschema ontwikkeld.

Onderdeel van de proeftuin is samenwerking met de buurteams van Samen DOEN (voorheen bekend onder de naam ‘frontlijnteam kwetsbare huishoudens’). In de Indische Buurt zetten buurtteams zich in voor efficiënte en effectieve hulpverlening aan kwetsbare huishoudens. Zij gaan zoveel mogelijk uit van de eigen kracht van mensen en hulp binnen hun informele netwerk. Deze werkwijze gaat ook in de andere buurten opgezet worden, dus ook in Oud-Oost. In de proeftuin in OudOost is daarom ook goede afstemming van belang rond kwetsbare leerlingen met Samen Doen. Die afstemming moeten we in ieder geval in het ZBO tot stand brengen.

2

Eerste evaluatie toewijzingsproject TOOA Vanaf 1 februari 2012 kunnen scholen een onder­ steuning­sarrangement aanvragen bij de VIA. Dit in het kader van de toewijzing onderwijs­onder­ steuningsarrangementen (TOOA). Hierbij gaat om het ontwikkelen van een nieuwe werkwijze voor de onderwijsondersteuning. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de school zelf in samenwerking met ouders de benodigde ondersteuning formuleert en deze na toewijzing ook zelf organiseert. Het bestuur van het samenwerkingsverband evalueerde op 20 september dit project voor het eerst en besloot tot het verder uitbouwen hiervan. Feiten Inmiddels zijn er negen aanvragen toegekend, één aanvraag is afgewezen en negen aanvragen zijn nog in behandeling. De aanvragen zijn pas langzamerhand op gang gekomen. Dit kan komen, omdat het gaat om aanvragen voor relatief korte duur. Het was nog te vroeg om scholen te vragen naar hun bevindingen, omdat aangevraagde trajecten nog lopen. De evaluatie is daarom opgesteld door het samen­werking­ verband. Wat opvalt in deze eerste evaluatie is dat scholen het vaak moeilijk vinden om de onderwijsbehoeften van een leerling concreet te benoemen en te bepalen wat er daadwerkelijk nodig is. De ondersteuning door de onderwijsspecialist van de VIA blijkt dan heel nuttig. Dit helpt de school om meer handelingsgericht te leren denken. Verder zijn scholen meestal in staat een aanbieder te vinden die de gewenste ondersteuning kan bieden. Regelmatig zijn dat kleine(re), private praktijken, zeker in gebieden waar die ruimschoots gevestigd zijn, zoals op IJburg. De evaluatie heeft geleid tot een aantal aanbevelingen, die het bestuur heeft overgenomen. Ten eerste om door te gaan met de TOOA en daarbij voldoende capaciteit vrij te houden voor het ondersteunen van scholen in het voorbereiden van aanvragen. Ten tweede kiezen we voor het uitbreiden van de arrangementen naar meer langdurige en ook zwaardere arrangementen. De rugzak blijft bestaan tot 1 augustus 2014. Echter kunnen we ook dit soort aanvragen op dezelfde manier behandelen als bij de TOOA; op een meer handelingsgerichte manier. Dat betekent dat de school vanaf het begin nadenkt over wat er nodig is in de school (lees: handelingsplan maken). Daar gaan we ook de ambulante begeleiders bij betrekken, want zij zullen voor een belangrijk deel uitvoering blijven geven aan de uitvoering daarvan.


Ouders over rugzakjes De rugzak blijft tot 1 augustus 2014 bestaan, maar daarna zal er een andere manier van ondersteuning komen. Belangrijk dus om van ouders te horen hoe zij nu tegen de rugzak van hun (pleeg)kind aankijken. Is deze vorm van ondersteuning onmisbaar of juist beknellend? En hoe kijken zij aan tegen de toekomstige individuele ondersteuning van hun kind? Een kleine greep uit de reacties. Anja: “Onze pleegdochter Ebony heeft een rugzakje voor een lichamelijke beperking in combinatie met een post traumatische stressstoornis. Ze zit nu in groep zes van de Dapperschool. Door de rugzak krijgt zij extra aandacht en ondersteuning, zoals werken in een kleine groep of éénop-één begeleiding voor de werkjes die

ze moeilijk vindt. Hierdoor kan ze goed meekomen met de groep. Ik hoop dat als de rugzakjes verdwijnen er een andere vorm van ondersteuning wordt gevonden. Ebony heeft al veel aan haar hoofd, ze kan alles nu bijbenen en kan zoveel mogelijk gewoon meedraaien op school. Elk kind wil dat, gewoon meedoen met de rest.” Yunus is met 4-jarige leeftijd Turks gaan praten. Een late prater. Toen hij begon op school had hij dus al een taalachterstand. Zijn moeder Tugba legt uit dat de rugzak echt onmisbaar is om de achterstand op de Linneausschool in te halen. Barty de moeder van Milan en tevens van de Linneausschool: “De rugzak geeft toegang tot zorg. Goede zorg ook, want hij kan door de extra bijles op school, waarvoor hij dan even uit de groep gaat, verder gewoon meedoen. Barty legt verder uit dat het voor haar zoon Milan, die een lichte vorm

van autisme heeft, het heel belangrijk is dat als de rugzak straks verdwijnt, er een andere vorm van ondersteuning komt die rekening houdt met de gevoeligheden van haar zoon. Barty: “Het werkt voor Milan het beste als er één juf is die hem ondersteunt. Het zou voor hem heel onrustig worden als de vaste begeleidingsstructuur verdwijnt. Ik zeg dit ook voor de andere kinderen in de klas en de leraar. Het is pittig als Milan straks alleen op de eigen leraar terug kan vallen.” Ook uw mening geven over de huidige rugzaksystematiek en de toekomst van de (individuele) ondersteuning, aarzel niet en e-mail naar b.homans@oog.nl.

AGENDA Voor de komende periode staan de volgende overleggen op de agenda:

Wijk

Dag

Datum Tijd Wat

Wijkgericht Oost

Maandag

8 oktober

13.00 – 14.30

Directie

Wijkgericht Indische buurt

Maandag

15 oktober

13.00 – 14.30

Directie

Wijkgericht Watergraafsmeer

Maandag

15 oktober

15.30 – 17.00

Directie

Wijkgericht IJburg

Maandag

29 oktober

13.00 – 14.30

Directie

Wijkgericht Oostelijk Havengebied Woensdag

31 oktober

13.00 – 14.30

Directie

Wijkgericht Diemen

Donderdag

1 november

09.30 – 11.00

DOBO

-

Donderdag

8 november

13.30 – 15.00

Dagelijks Bestuur

Wijkgericht Oost

Maandag

19 november

13.00 – 14.30

ib-ers

-

Donderdag

22 november

13.30 – 15.30

Algemeen Bestuur

Wijkgericht Indische Buurt

Maandag

26 november

13.00 – 14.30

ib-ers

Samenwerkingsverband Oost postadres Postbus 9853, 1006 AN Amsterdam bezoekadres Postjesweg 175 T (020) 640 09 82 F (020) 453 52 65 www.viaamsterdam.nl

COLOFON Coördinator Bernard Homans Redacteur Lise-Lotte Kerkhof Ontwerp Roquefort Ontwerpers 3

Nieuwsbrief Oost - 4 oktober 2012  

Nieuwsbrief Oost - 4 oktober 2012

Advertisement