Page 1

de SAMEN ANDERS-krant

Ronny Slootmans en Katrien Willems: “Het afstoten van onze scholen zou zeer dom zijn.”

Uitverkoop gemeentelijke basisscholen? Gaat het gemeentebestuur de gemeentelijke scholen overhevelen naar een ander onderwijsnet of niet? Hierover is veel ongerustheid bij personeel en ouders. Op de gemeenteraad moest het gemeentebestuur toegeven dat ze wel degelijk denkt aan een overheveling van de gemeentelijke basisscholen naar een ander onderwijsnet. “Dit zou een domme beslissing zijn,” zegt voormalig schepen van onderwijs Ronny Slootmans. “De voorbije legislatuur hebben wij zwaar geïnvesteerd in onze drie basisscholen:

behalve de nieuwe kleuterschool in Octopus, investeerden we bijna 3 miljoen euro in onze scholen. Dit geld nu weggooien zou een slag in het gezicht zijn van de Katelijnse en Waverse belastingbetaler.” Bij de start van de vorige legislatuur hebben we principieel beslist om onze scholen niet over te hevelen. “Integendeel. We hebben toen beslist om

Tom Ongena in parlement Op 4 oktober legde Tom Ongena de eed af als Vlaams volksvertegenwoordiger. Onze gemeente heeft na bijna 40 jaar opnieuw een stem in het parlement. Het laatste parlementslid uit onze gemeente was oud-burgemeester Michel Van Dessel. Die was tot 1981 volksvertegenwoordiger. “Het is voor mij een hele eer dat ik in zijn voetsporen mag stappen,” zegt Ongena. “Het Vlaams beleid heeft veel impact op onze gemeente. Het is daarom goed dat ik dat van dichtbij kan opvolgen,” Lees verder op pagina 3.

volop te investeren in onze scholen. Niet alleen in de infrastructuur maar ook in de ondersteuning en in de lokale binding, door samenwerkingen op te zetten met bijvoorbeeld de bibliotheek,” zegt Slootmans. Slootmans roept op om eerlijk te communiceren met de mensen. “Ik krijg nu vaak telefoon of bezoek van ongeruste leerkrachten of andere personeelsleden en ouders. Zij vragen terecht snel duidelijkheid. Daarom zullen we het dossier blijven aankaarten op de gemeenteraad.”

Inhoud p. 2 Trajectcontrole in Molenstraat p. 4 Vertraging nieuw rusthuis loopt op p. 6 Uitbreiding Bruultjeshoek kost dubbel zoveel


Trajectcontrole in Molenstraat

61

Een jaar geleden werd SAMEN ANDERS de winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Toch werden we door N-VA aan de kant geschoven en ingeruild voor CD&V, dat een zware nederlaag leed. Een jaar later kunnen we een eerste balans opmaken. En die is niet goed. De vernieuwing van de voorbije jaren is stilgevallen. Er worden nog amper nieuwe initiatieven genomen. Integendeel, men denkt eraan om de eigen scholen af te stoten. Ook is de focus op verkeersveiligheid of inspraak helemaal weg. Verkeersonveilige situaties, zoals in de Lange Zandstraat of op de stationsparking, worden niet aangepakt. En bewoners in de Molenstraat of in Elzestraat klagen over het gebrek aan inspraak. SAMEN ANDERS heeft deze en vele andere punten de voorbije maanden consequent ter sprake gebracht op de gemeenteraad. Sinds 1 januari hebben onze gemeenteraadsleden al 61 punten ingediend. Ook in de oppositie blijven we de motor van de vernieuwing. Soms levert dat resultaat op. Dankzij onze inzet heeft de meerderheid beloofd om in de Molenstraat een trajectcontrole te voorzien. Of kunnen mensen zich binnenkort online registreren als orgaandonor. Het zijn enkele punten die de meerderheid heeft goedgekeurd. Maar toch worden ook heel wat van onze voorstellen weggestemd, puur omdat ze van de oppositie komen. Dat is jammer. We blijven echter doorzetten. In het belang van u en onze gemeente. Op naar de volgende 61.

Einde september werden beHet gemeentebestuur belooft woners in de Molenstraat opgeeen trajectcontrole, zoals op de schrikt door een zwaar verkeersBerlaarbaan. ongeval. Een wagen boorde zich in de gevel van een woning. De oorzaak was al snel duidelijk: een veel te hoge snelheid. “De bewoners zijn die vele laagvliegers in hun straat meer dan beu,” zegt Tom Ongena. “Ze vragen daarom maatregelen.” De voorbije jaren is er hard gewerkt aan plannen om de Molenstraat te vernieuwen. “Die heraanleg is dringend nodig, maar dreigt door de slechte aanpak van het huidige bestuur vertraging op te lopen. Na de heraanleg zal de straat afgescheiden fietspaden hebben, wat voor o.m. de vele schoolgaande fietsers een sterke verbetering zal zijn.” Toch is er ook nood aan snelheidsremmende maatregelen. “Daarom stelden we op de gemeenteraad voor om bij de heraanleg ook meteen trajectcontrole te voorzien. Dat was in het verleden al voorzien, maar werd door de burgemeester in een kranteninterview in vraag gesteld. Op onze vraag werd nu toch het principiële engagement genomen door de meerderheid om camera’s te plaatsen. We zullen dit nu blijven opvolgen zodat men dit engagement ook nakomt.”

Fileleed aan R6 nog steeds niet opgelost

Thomas Mariën en Ronny Slootmans.

Het is in de Elzestraat een vertrouwd beeld geworden: de dagelijkse file op de Liersesteenweg van de R6 tot voorbij het kerkhof. Thomas Mariën kaartte de situatie al meermaals aan op de gemeenteraad. “Er moet snel een structurele oplossing komen. De gemeente moet de druk op het Vlaams Gewest opvoeren. Nu worden kruispunten en zebrapaden geblokkeerd, wat zorgt voor onveiligheid,” zegt Mariën.

Aanpak stationsparking blijft uit Hoewel de plannen voor een veiligere doortocht van de fietsostrade over de stationsparking al meer dan een jaar klaar zijn, blijft het wachten op actie. “Die doortocht is zeer gevaarlijk. Fietsers moeten

Jean-Marc Lauwers Voorzitter sp.a

Guy Henderickx Voorzitter Open Vld

Lore Roelandts

2

DE SAMEN ANDERS-KRANT

over de parking rijden, tussen de wagens die in en uit hun parkeerplaats rijden. Er zijn al meerdere incidenten gebeurd,” zegt Lore Roelandts. “Daarom heb ik als toenmalig mobiliteitsschepen actie ondernomen en hebben we, samen met een gespecialiseerd studiebureau en in nauw overleg met de provincie en de NMBS, plannen gemaakt voor een veiligere doortocht. Het dossier was eind vorig jaar helemaal klaar,” aldus Tom Ongena. Toch blijft het voorlopig in de schuif liggen. Op onze vraag in de gemeenteraad moest de meerderheid erkennen dat ze er nog niet veel mee gedaan heeft. “We begrijpen dat een nieuwe ploeg tijd nodig heeft om zich in te werken, maar deze gevaarlijke situatie vraagt een actievere inzet van de mobiliteitsschepen en het bestuur.”


Op 4 oktober legde voormalig eerste schepen Tom Ongena de eed af als Vlaams volksvertegenwoordiger. “Na bijna 40 jaar heeft onze gemeente opnieuw een stem in het parlement en die zal ik luid laten klinken.”

Onze stem in Brussel Bij de parlementsverkiezingen van 26 mei was Tom Ongena eerste opvolger op de Vlaamse Open Vldlijst. Omdat lijsttrekker Bart Somers minister werd in de nieuwe Vlaamse regering, volgde Tom Ongena hem op in het Vlaams Parlement. “De voorbije jaren werkte ik al veel achter de schermen van het parlement,” zegt Ongena. “Als expert binnenlands bestuur en inburgering en als fractiewoordvoerder kende ik al mijn weg in het parlement.” Nu krijgt Ongena de kans om voor de schermen te treden. “En dat ga ik volop doen. Als lid van de belangrijke commissies werk/economie, binnenlands bestuur/inburgering en landbouw/plattelandsbeleid zal ik mee kunnen waken over de uitvoering van cruciale onderdelen van het Vlaamse regeerakkoord,” zegt Ongena.

Belangrijk voor onze gemeente

“Het Vlaamse beleid heeft een grote impact op onze gemeente. Ik zal onze belangen bewaken.”

De thema’s die in deze commissies aan bod komen zijn ook belangrijk voor onze regio en gemeente. “We zijn een ondernemende gemeente, waar bedrijven het steeds moeilijker krijgen om geschikte mensen te vinden. Dat wordt een belangrijke opdracht voor de Vlaamse regering en zal dus ook cruciaal zijn voor onze bedrijven hier,” zegt Ongena. “Want met elke job die niet ingevuld geraakt, verliezen we een stukje economische groei en dus een extra fundament om onze welvaart veilig te stellen. En met de veiling Belorta en de vele land- en tuinbouwers in onze streek zal ik ook onze belangen behartigen in de commissie Landbouw.”

Tom Ongena in de koepelzaal van het Vlaams Parlement

Vliegende start Tom Ongena nam alvast een vliegende start in het parlement. “In mijn eerste twee weken als parlementslid diende ik al meteen twee actuele vragen in aan de minister van werk. En in de voorbije weken stelde ik ook al verschillende vragen in de drie commissies waarvan ik lid ben.”

Zo stelde Ongena al vragen over de krapte op onze arbeidsmarkt, de extra financiële steun voor de steden en gemeenten en over de strijd tegen voedselverspilling.

Najaarskermissen onder druk “Een kermis is het ideale moment om mensen uit de buurt samen te brengen”, zegt gemeenteraadslid Wim Marnef. “Jammer genoeg werd de augustuskermis in de Elzestraat dit jaar afgeblazen en krijgt ook de kermis in kern PasbrugNieuwendijk het steeds moeilijker. Hoog tijd om in te grijpen.” “Deze achteruitgang is al enkele jaren bezig”, beaamt collega Maurice Verheyden. “Daarom hebben we op de gemeenteraad van september aangedrongen dat het nieuwe gemeentebestuur dringend moet samenzitten met de foorkramers, maar ook met de verenigingen en buurtcomités uit de kernen.”

Door verenigingen van de kern tijdig te mobiliseren moet men in staat zijn om deze traditie de komende jaren nieuw leven in te blazen. De achteruitgang van de kermis is in heel wat gemeenten een gekend fenomeen. Door de handen in elkaar te slaan met de buurt zijn heel wat gemeenten er al in geslaagd om deze neerwaartse spiraal een halt toe te roepen en van de kermis opnieuw een bruisend spektakel te maken. “We hopen dat het gemeentebestuur onze suggesties ter harte neemt, zodat onze kernen ook in de toekomst nog kunnen blijven genieten van mooie, bruisende najaarskermissen”, besluiten Maurice en Wim. DE SAMEN ANDERS-KRANT

3


Vertraging nieuw rusthuis loopt op In de vorige legislatuur werd de eerste steen gelegd van het nieuwe woonzorgcentrum achter de bestaande gebouwen van WZC Sint-Elisabeth. Normaal ging het nieuwe rustoord begin dit jaar openen. Door een lek op de bovenste verdieping geraakte heel de nieuwbouw zwaar beschadigd. Ondertussen maken de bewoners en het personeel er het beste van in de verouderde infrastructuur van WZC Sint-Elisabeth. Katrien Willems is voor SAMEN ANDERS lid van de Raad van Bestuur van het Zorgbedrijf Rivierenland en volgt dit dossier van dichtbij op. “Meer dan 90 senioren en 60 personeelsleden verkeren al maanden in onzekerheid en verdienen een duidelijk antwoord op de vraag wanneer zij kunnen verhuizen.” Dankzij de tussenkomst van Katrien communiceerde het Zorgbedrijf begin september naar haar bewoners dat de verhuis mogelijk zal zijn midden 2020. Hiermee schuift de verhuisdatum met meer dan anderhalf jaar op. “Ik ben blij dat de bewoners, hun familie en de personeelsleden intussen op de hoogte zijn gebracht van de verhuisdatum”, zegt Katrien Willems. “Om deze te halen mag er echter geen kostbare tijd meer verloren gaan. Ik zal hier vanuit de Raad nauw op toezien.” De vertraging betekent dat de verouderde verwarmingsinstallaties in het WZC SintElisabeth nog één winter dienst moeten bewijzen. De voorzitter maakte zich sterk dat dat moet lukken. “We blijven de situatie van het WZC Bosbeekhof van dichtbij opvolgen en hopen dat we volgend jaar, met enige vertraging, de opening van het nieuwe woonzorgcentrum mogen vieren,” besluit Katrien Willems.

Annelies Bal, Katrien Willems en Wim Marnef aan de gebouwen van het nieuwe WZC.

4

DE SAMEN ANDERS-KRANT

Opnieuw pannenkoeken voor nieuwjaarszangers Het is een mooie traditie: met oudjaar gaan de kinderen zingen voor een snoepje of een centje. Ook in onze gemeente. SAMEN ANDERS wil deze traditie in ere houden en trakteerde daarom vorig jaar voor de eerste keer met oudjaar de zangers in het centrum op een gratis pannenkoek. “Het werd een groot succes. We hebben meer dan 200 pannenkoeken uitgedeeld. Daarom dat we dit initiatief graag herhalen. En niet alleen in het centrum van Katelijne, maar ook in OnzeLieve-Vrouw-Waver. We rekenen er op om opnieuw heel wat nieuwjaarszangertjes – en hun mama’s en papa’s – blij te maken met een warme pannenkoek,” zegt Lore Roelandts. “Hopelijk tot dan!”

spaghettislag

Nood aan een GO-team voor gezinnen SAMEN ANDERS heeft altijd sterk ingezet op de toekomst van onze kinderen, door de oprichting van nieuwe schoolgebouwen, het Huis van het Kind en de aanstelling van een kinderarmoedecoördinator binnen het OCMW. Dit werd beloond met de erkenning als ‘Kindvriendelijke Gemeente’. Maar het werk is niet af en het beleid snakt naar nieuwe inspiratie om de band met de kinderen niet te lossen. Zeker nu het huidige bestuur niet langer voor een kinderarmoedecoördinator kiest. “We willen verder inzetten op het ondersteunen van gezinnen met kinderen die door diverse problemen de band met de samenleving moeten lossen”, zegt Isabelle Fossé, lid van het Bijzonder Comité. “We pleiten voor de oprichting van een gezinsondersteuningsteam (GO-team). Zo’n team kan los van alle

structuren kijken naar de noden van gezinnen.” Een GO-team ziet gezinnen als mensen met een recht, die je helpt om dat recht uit te oefenen. Je helpt hen de hindernissen op te ruimen die hen isoleren en zorgen voor stress. Je geeft de hulpverleners daarbij een sterk mandaat en voldoende tijd voor begeleiding. “In Mechelen heeft een GO-team aangetoond dat deze persoonlijke benadering gezinnen echt weer op de sporen krijgt”, zegt Jean-Marc Lauwers, eveneens lid van het Bijzonder Comité. “Hierin investeren verdient zichzelf ook snel terug. Je hebt minder politietussenkomsten, de mensen vinden sneller een job en je bereidt kinderen voor om hun plaats in de wereld op te nemen.”


SAMEN ANDERS in beeld

1. Tom Ongena en Ronny Slootmans bezochten op Open Bedrijvendag o.a. Wim Verhuur, één van de zeven Katelijnse deelnemende bedrijven.

1.

2.

3.

4.

5.

2. In augustus was het opnieuw Katelijne Zingt. En wij waren weer van de partij. 3. Zoals elk jaar trok ons standje op de jaarmarkten van Onze-Lieve-Vrouw-Waver en het centrum veel volk. 4. Proficiat aan de Scouts en Gidsen van OnzeLieve-Vrouw-Waver met hun nieuwe lokaal! Knap werk! 5. Op het jaarlijkse etentje van Natuurpunt was SAMEN ANDERS opnieuw present.  

DE SAMEN ANDERS-KRANT

5


Onrust in Molenstraat De heraanleg van de Molenstraat komt dichterbij. “Geen dag te vroeg,” zegt Tom Ongena. “De straat moet dringend vernieuwd worden. Een nieuwe asfaltbaan, met afgescheiden fietspaden, zal zorgen voor meer comfort en verkeersveiligheid.” Toch heerst er wantrouwen bij de bewoners. “Door een gebrekkige communicatie zijn veel mensen ongerust over de impact van deze werken op hun eigendom. De plannen vereisen immers dat nogal wat mensen eigendom zullen moeten afstaan.” Die innames zijn voor een groot deel onvermijdelijk. Maar wie eigendom moet afstaan, heeft recht op een correcte vergoeding. “En daar wringt het schoentje. De gemeente weigert mensen zekerheid te geven dat ze correct vergoed zullen worden. Men dreigt zelfs met een verhaalbelasting. Daardoor zullen eigenaars die een vergoeding vragen voor hun eigendom tot 10 jaar een belasting moeten betalen.” SAMEN ANDERS vindt dat niet correct. “Zeker omdat deze belasting in Putte niet meer bestaat. Mensen die in dezelfde straat wonen worden dus ongelijk behandeld. Daarom stelden we op de gemeenteraad voor om deze belasting af te schaffen.” Jammer genoeg heeft de meerderheid van N-VA en CD&V ons voorstel weg gestemd. “Het gevaar bestaat nu dat er allerhande procedures worden opgestart en dat de heraanleg alsnog op de lange baan dreigt geschoven te worden.”

Uitbreiding Bruultjeshoek kost dubbel zoveel In oktober werden de nieuwe plannen uit de doeken gedaan voor de uitbreiding van de sporthal Bruultjeshoek in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. “Men schat de kosten op 905.000 euro. Dat is wel heel veel geld en ook het dubbele van wat men oorspronkelijk raamde. Bovendien vinden we het jammer dat de personeelsleden slechts gedeeltelijk zijn gevraagd om advies uit te brengen,” zegt Kelia Kaniki Masengo, lid van het Autonoom Gemeentebedrijf, dat de sporthal beheert. SAMEN ANDERS is trouwens niet de enige die hierbij vragen heeft. Ook één van de vertegenwoordigers van CD&V had ernstige vragen bij deze plannen. “We zullen dit dossier dan ook van nabij opvolgen.”

Kelia Kaniki Masengo en Ronny Slootmans

“Doe iets aan gevaarlijk kruispunt” Onlangs gebeurde er een zwaar verkeersongeval op het kruispunt van de Heisbroekweg met Drevendaal. “Sinds het wegnemen van de versmallingen daar, is het er opnieuw gevaarlijk,” zegt Wim Marnef. “Zeker omdat er geen duidelijke wegmarkeringen zijn.” Onze fractie heeft deze situatie al meerdere keren aangekaart op de gemeenteraad. “Het wordt tijd dat het bestuur actie onderneemt en in overleg gaat met het Vlaams gewest,” zegt Tom Ongena. Tom Ongena en Wim Marnef

Geen lager inschrijvingsgeld Het conservatorium en de academie van Mechelen hebben veel studenten uit onze gemeente. Zo kunnen onze inwoners bij het conservatorium terecht voor lessen muziek en woord. De academie focust zich op beeldende kunsten. Dankzij de inspanningen van het vorige gemeente-

Jan De Kunst, Annelies Bal en Tom Ongena

6

DE SAMEN ANDERS-KRANT

bestuur is het filiaal Sint-Katelijne-Waver een volwaardige afdeling. Het Huis van Verenigingen (d.i. de oude pastorij in het centrum) is nu de uitvalsbasis. Toch betalen onze (volwassen) studenten nog steeds de volle 382 euro inschrijvingsgeld. “Hiermee staan we in schril contrast met onze buurgemeente Bonheiden en de stad Mechelen die voor de volwassen studenten een tegemoetkoming voorzien,” zegt Katrien Willems. SAMEN ANDERS vroeg op de gemeenteraad om deze tegemoetkoming ook aan onze inwoners te geven. Dit voorstel werd echter weggestemd. “We hopen dat men deze beperkte geste in de komende jaren toch opneemt in de begroting,” zegt Katrien Willems.


Dorpskernvernieuwing Waver op laag pitje

Annelies Bal (foto: Greetje Van Buggenhout)

“Laat senioren en studenten samen wonen” Met haar bachelorproef “2 generaties 1 dak”, breekt gemeenteraadslid Annelies Bal een lans om de eenzaamheid bij senioren én studenten aan te pakken door ze te laten samen wonen. “Senioren liggen me heel na aan het hart en vanuit mijn job als verpleegster merkte ik dat ze vaak eenzaam zijn of in een huis wonen dat veel te groot geworden is. Toen bleek dat er in Katelijne een tekort aan studentenkoten is, ontstond de kiem van mijn project en heb ik die twee zaken gecombineerd”, zegt Annelies. Het is een win-winsituatie: met dit project wordt het gebrek aan studentenkoten opgelost en hebben de ouderen weer leven in huis.

Zowel de Thomas More hogeschool als het gemeentebestuur zijn enthousiast over het project en hebben een stuurgroep opgericht om alles in goede banen te leiden. In het buitenland en in Wallonië is deze vorm van samenleven al helemaal ingeburgerd en gewaardeerd, in Vlaanderen is het voorlopig nog wachten op een doorbraak. Op dit moment is Annelies nog op zoek naar een oudere die graag een student in huis wil nemen. Voel je je aangesproken, mag je haar steeds contacteren of mailen naar 2generaties1dak@gmail.com

Fuif- en evenementenzaal: graag inspraak Na de aankoop van de terreinen in de Leliestraat tijdens de vorige legislatuur, wordt nu een externe partner gezocht om de bouw van de nieuwe zaal te begeleiden. “We volgen dit belangrijk dossier nauwlettend op,” zegt gemeenteraadslid Lore Roelandts. “Er is dringend nood aan een veilige zaal. We vragen wel dat men onze verenigingen inspraak geeft. Zij zullen de uiteindelijke gebruiker zijn van de zaal. Het is dan ook meer dan logisch dat zij suggesties kunnen geven.”

De gemeenteraad keurde in oktober een samenwerkingsovereenkomst goed tussen de gemeente, Aquafin en PIDPA om de riolering in Dorp, Onze-LieveVrouw-Waver te vernieuwen. Na de vernieuwing in de Mechelbaan-Dijk en de komende vernieuwing in de Molenstraat, is Dorp aan de beurt. “In de voorbije legislatuur hebben we beslist om deze rioleringswerken te gebruiken om ook de dorpskern van Waver te vernieuwen,” zegt Tom Ongena. “We hebben daarom een inspraaktraject opgestart met de inwoners, waaruit heel wat ideeën kwamen voor een mooiere en veiligere dorpskern.” Op de gemeenteraad vroegen we wat het nieuwe bestuur met deze ideeën nu gaat doen. “Men beloofde zeker nog terug te koppelen, maar het is duidelijk dat alles op een laag pitje staat.”

Je kan met ons contact opnemen via info@ samenanders.be Meer informatie vind je op onze facebookpagina “Samen Anders” Open Vld kiest bewust voor milieuvriendelijk drukwerk

Lore Roelandts

Uitgave van Open Vld, Melsensstraat 34, 1000 Brussel - V.U.: Gwendolyn Rutten CONTACT: Tel. 02 549 00 20 EINDVERANTWOORDELIJKE: Thomas Vanwing REDACTIE: ilde.cogen@openvld.be (coördinatie & layout), christel.verlinden@openvld.be (eindredactie) SECRETARIAAT: julie.dekoster@openvld.be FOTOGRAFIE: © Belgaimage.be, © Shutterstock.com V.U. LOKAAL : Tom Ongena, Stationsstraat 278, 2860 Sint-Katelijne-Waver

DE SAMEN ANDERS-KRANT

7


Studentenclub naast SintMichielskasteel roept vragen op Onlangs ondertekende het gemeentebestuur een overeenkomst met studentenclub Mereta voor het gebruik van de remise van het Sint-Michielskasteel, waar voorheen het jeugdhuis was. De studentenclub krijgt dit pand ter beschikking voor 1 euro per maand. Dit roept heel wat vragen op. “In de eerste plaats over hoe dit allemaal is beslist. Vanaf het begin hadden wij al een vermoeden dat we niet alles mochten weten,” zegt Ronny Slootmans. “Zo werd een brief aan de gemeenteraadsleden niet doorgestuurd.” Maar ook ten gronde is het een zeer ongelukkige keuze. “Ten eerste is deze locatie niet geschikt voor een studentenclub, zeker omdat we de voorbije legislatuur miljoenen euro’s hebben Ronny Slootmans aan de remise van het Sint-Michielskasteel uitgegeven aan de renovatie van het Sint-Mieen gesubsidieerde concurrent bij krijgen.” chielskasteel en het hele domein. Slootmans betreurt tenslotte dat men geen open oproep Ten tweede was er met de nieuwe uitbater van het kasteel heeft gedaan. afgesproken dat de gemeente eerst met hem aan tafel zou “Ik weet dat er nog heel veel verenigingen zijn die dit pand zitten als er geen nieuwe doorstart zou zijn voor het jeugdgraag zouden willen betrekken voor slechts 1 euro per huis en dat is niet gebeurd. maand. Maar zij hebben hiervoor zelfs de kans niet gekreHij moet wel duizenden euro’s huur betalen, terwijl bij de bugen. Ook de buurtbewoners – die vrezen voor overlast – ren de pintjes goedkoop verkocht worden. En dan nog maar werden op geen enkel moment betrokken.” te zwijgen over de andere cafés in Elzestraat die hierdoor

ONZE MENSEN Tom Ongena

Fractieleider gemeenteraad Vlaams Volksvertegenwoordiger

Katrien Willems Gemeenteraadslid

Ronny Slootmans

Gemeenteraadslid

Maurice Verheyden

Gemeenteraadslid

Lore Roelandts Gemeenteraadslid

Thomas Mariën Gemeenteraadslid

Gemeente krijgt 1,8 miljoen euro

Tom Ongena vroeg de cijfers op in het parlement

Freego-project Tijdens het participatie-evenement SKW Zaait stelde Katrien Willems namens Curieus Katelijne het “FreeGo-project” voor. Dat moet zorgen voor minder voedselverspilling. “Iedereen heeft wel eens een overschotje of bij vertrek op reis steekt de ijskast nog vol met fruit en groenten. Met een FreeGo in de buurt kan je deze overschotjes snel kwijt én help je een mede-inwoner aan een lekkere maaltijd. Het teveel aan voedsel komt zo naar onze inwoners in plaats van op de composthoop. De gemeente voorziet daarbij een plaats voor de FreeGo en betaalt ook de beperkte elektriciteitskost. Hopelijk krijgt het voorstel groen licht.”

Onze gemeente krijgt in de komende jaren 1.815.900 euro extra van Vlaanderen. Dat blijkt uit het antwoord van minister Somers aan Tom Ongena. In het Vlaams regeerakkoord staat dat Vlaanderen een deel van de pensioenkosten zal overnemen en extra middelen zal geven aan gemeenten met veel open ruimte. “Uit de cijfers blijkt dat Sint-Katelijne-Waver meer dan 1,8 miljoen euro krijgt. Dat is een groot bedrag, waardoor domme besparingen of extra belastingen in de komende jaren niet nodig zijn,” zegt Ongena. “Toch kijken we met een bang hart naar de financiële plannen van N-VA en CD&V. De eerste nieuwe belastingen werden al ingevoerd.”

Annelies Bal

Gemeenteraadslid

Wim Marnef

Gemeenteraadslid

Isabelle Fossé

Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst

Jean-Marc Lauwers

Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst Voorzitter sp.a

Guy Henderickx Voorzitter Open Vld

Kelia Kaniki Masengo Lid AGB

Profile for Samen Anders

Samen Anders-krant 2019/11  

Samen Anders-krant 2019/11  

Advertisement