Page 1

Duurzaamheid is een vanzelfsprekendheid

Duurzaamheidsverslag Roelofs Beheer BV


2


Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 2.1 Over dit verslag 3 Wie zijn we? 3.1 Kerngegevens 3.2 Kwaliteit en duurzaamheid 4 Duurzaamheid bij Roelofs 4.1 Duurzaamheidsstrategie 4.2 Duurzaam ontwerpen 4.3 Duurzaam produceren 4.4 Duurzame zandwinning 4.5 Duurzame planontwikkeling 4.6 Energie en transport 4.7 Communicatie en draagvlak 4.8 Maatschappelijke betrokkenheid 4.9 Duurzaam personeelsbeleid 5 GRI Tabel

3

5 7 7 9 9 11 13 13 13 15 17 19 20 22 23 25 28


4


1

Voorwoord

Dit jaar geeft Roelofs voor het eerst een duurzaamheidsverslag uit. Dit doen we omdat we duurzaam ondernemen belangrijk vinden en graag verantwoording afleggen over onze inspanningen en prestaties op dat gebied. Wij zijn van mening dat duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord denken in de genen van ons bedrijf én onze medewerkers verankerd moeten zijn. Dat moet terugkomen in al ons doen en laten. Omdat we onze voortgang op dit gebied willen meten én tonen, is de basis van ons duurzaamheidsbeleid vastgelegd in het Plan Duurzaam Ondernemen 2008 – 2012. Daarmee hebben we duurzaam ondernemen tot onze missie gemaakt. In dit plan hebben we negen speerpunten benoemd, die ook de hoofdonderwerpen zijn in dit verslag. Eén daarvan is de externe communicatie over MVO. Dit verslag draagt daarmee bij aan de realisatie van onze doelstellingen op dat gebied. De jaren 2010 en 2011 kenmerkten zich door een brede economische teruggang. Ook Roelofs kreeg daarmee te maken. Maar ondanks deze tegenspoed hebben wij niets van onze duurzaamheidsambities teruggenomen. Voor de komende jaren verwachten wij een herstel van de markten waarop wij actief zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat onze kennis en ervaring op het gebied van duurzaam ontwikkelen, ontwerpen en bouwen dan hun vruchten gaan afwerpen. Dat doen ze overigens nu ook al. In het verslagjaar hebben we bijvoorbeeld enkele belangrijke stappen gezet op het gebied van energiebesparing, efficiënter produceren en duurzame planontwikkeling. In dit verslag informeren we u daarover. Met dit verslag willen we recht doen aan de terechte vragen van onze klanten, leveranciers, partners en andere stakeholders over ons duurzaamheidsbeleid. We nodigen u uit te reageren op onze ambities en prestaties. We gaan graag met u in gesprek.

Arend Ringenier Directeur Den Ham, 1 februari 2012

5


6


2

Inleiding 2.1 Over dit verslag

Duurzaam ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Twee zeer actuele begrippen, waarover steeds meer wordt gesproken en gepubliceerd. De noodzaak om anders te gaan ondernemen staat allang niet meer ter discussie. Steeds meer mensen moeten steeds minder grondstoffen, energie, land, voedsel en schoon water delen. Dé grote uitdaging is om daadwerkelijk invulling te geven aan duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat blijkt in de praktijk niet altijd eenvoudig. Maar waar een wil is, is een weg!

Dit is ons eerste duurzaamheidsverslag. Het verslag gaat over Roelofs Beheer BV en de businessunits Advies en Ontwerp, Wegenbouw, Zandwinning en Planontwikkeling. Het verslag beschrijft hoe wij in 2011 bezig zijn geweest met duurzaam ondernemen, welke doelstellingen we hebben geformuleerd en welke resultaten we hebben geboekt. Het verslag geeft een goed beeld van waar we mee bezig zijn en welke uitdagingen wij de komende jaren nog oppakken. Eén van de doelstellingen die wij voor ogen hebben, is het uitbrengen van een tweejaarlijks duurzaamheidsverslag om een duidelijk beeld te schetsen van onze voortgang. Om helder en transparant naar de buitenwereld te communiceren, volgen wij in onze verslaglegging de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Op dit verslag is het C niveau van de G3-richtlijnen van het GRI van toepassing. De GRI-tabel is te vinden op pagina 28-29. De informatie voor dit verslag kwam tot stand door interviews met en het aanleveren van data en tekst door vertegenwoordigers van de verschillende relevante afdelingen. In de komende jaren willen wij ook onze externe stakeholders nauwer betrekken bij het samenstellen van ons maatschappelijk jaarverslag.

Binnen onze organisatie ontstond een paar jaar geleden het besef dat het traditionele ondernemen zijn langste tijd had gehad. Immers, we kunnen niet onbeperkt doorgaan met het uitputten van energiebronnen en het beslag leggen op ruimte. Vanaf dat moment hebben we actief ingezet op duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat leidde tot een strategisch Plan Duurzaam Ondernemen 2008 – 2012, waarmee we duurzaam ondernemen tot onze missie maakten. Ons streven is een optimale balans te vinden tussen mens, economie en milieu, samen met onze opdrachtgevers, onderaannemers, medewerkers en leveranciers. Het opgestelde plan is anno nu nog steeds valide en daarmee een belangrijk uitgangspunt voor het komend jaar. In het afgelopen jaar is het plan nader geconcretiseerd en uitgewerkt in negen thema’s die in dit verslag worden toegelicht.

Duurzaamheid is een vanzelfsprekendheid

7


8


3

Wie zijn we?

Roelofs is een familiebedrijf dat zich al ruim vijftig jaar bezighoudt met een duurzame vernieuwing van de Nederlandse infrastructuur. Wij zijn actief op de Nederlandse markt in de regio’s Midden-, Oost- en Noord-Nederland. De vier businessunits Advies en Ontwerp, Wegenbouw, Zandwinning en Planontwikkeling werken intensief met elkaar samen om de beste integrale totaaloplossingen voor opdrachtgevers te ontwikkelen en te realiseren. Wij hebben alle disciplines in huis voor het duurzaam ontwikkelen en realiseren van infrastructuur, woningbouw, recreatie- en bedrijventerreinen. Om te voldoen aan de wensen en verwachtingen van alle belanghebbenden, waarborgen wij onze bedrijfscontinuïteit door innovatie, hoge kwaliteit, voortdurende verbetering en een goede langetermijnvisie. Onze ambitie is een toonaangevende, middelgrote onderneming te zijn, die op een duurzame, maatschappelijk verantwoorde wijze bouw- en infraprojecten ontwikkelt en realiseert en hierin excelleert door nauw en innoverend samen te werken met klanten, medewerkers en eindgebruikers. Met ruim 220 collega’s werken wij vanuit het hoofdkantoor in Den Ham en vanuit de nevenvestigingen in Stadskanaal, Steenwijk en Veenendaal.

3.1 Kerngegevens Uiteraard zijn ook de financiële resultaten onderdeel van ons maatschappelijk verantwoord ondernemen. Immers, een solide financiële situatie is belangrijk voor onze bedrijfscontinuïteit. Hieronder leest u een korte samenvatting van onze financiële resultaten. Omzetdaling in 2010 gevolgd door herstel 2011 2010 was voor Roelofs een financieel teleurstellend jaar. In 2011 zijn wij in staat geweest om de omzet materieel te laten stijgen. De geconsolideerde omzet bevindt zich weer op het niveau van 2009 (ca 43 miljoen). Het resultaat 2011 zal naar verwachting uitkomen op het niveau van 2010. De heftige concurrentie, tegenvallende omzet- en projectresultaten, blijvende stagnatie in de utiliteit- en woningmarkt en een bijna vier maanden durende winter waren daar debet aan. De geconsolideerde groepsomzet is sterk gedaald van € 41,6 mln. in 2009 tot € 30,9 mln. in het verslagjaar. Het geconsolideerde resultaat na belasting bedroeg € 580.000 winst t.o.v. € 1.945.000 winst in 2009. In 2011 zijn wij in staat geweest om de omzet materieel te laten stijgen. De geconsolideerde omzet bevindt zich weer op het niveau 2009 (ca. € 43 miljoen). Het resultaat 2011 zal naar verwachting uitkomen op het niveau 2010.

Vermogenspositie 2010 2011 % % % % Eigen vermogen 46 49 Voorzieningen 0 0 46 49 Langlopende schulden 37 34 Kortlopende schulden 17 17 54 51 100 100 *voorlopige cijfers

Verwachtingen 2012 en volgende jaren Wij verwachten voor 2012 een vergelijkbaar beeld in de markt. Voor 2012 en verder hebben wij al vele zaken in gang gezet om de organisatie te verbeteren en in te spelen op de veranderende marktomstandigheden. De door ons gekozen strategie om ons verder te ontwikkelen tot een duurzaam ontwerpende aannemer, wordt de komende jaren nog nadrukkelijker vermarkt.

Duurzaamheid is een vanzelfsprekendheid

9


Organisatieschema Roelofs Groep BV Bestuursstructuur De aandelen van Roelofs zijn in handen van de familie Roelofs. Roelofs wordt bestuurd door de directeur Arend Ringenier. Hij is als directeur eindverantwoordelijk voor het bedrijf. Hij wordt hierin bijgestaan door een managementteam. Samen vormen zij het directie- en managementteam van Roelofs. Herman Roelofs heeft nog altijd actief zitting in de Raad van Commissarissen van Roelofs.

Stichting H2R

Raad van Commissarissen H. Roelofs, Drs. R.J. Slot RC Commissaris

De organisatie bestaat uit de navolgende entiteiten en is als volgt weer te geven:

Directie A. Ringenier Directeur

Control F.J. Teunissen ba Controller

BU Advies en Ontwerp ing. G. Hoiting Manager

BU Wegenbouw ing. S.G. Weitkamp Manager 10

Roelofs Beheer BV A. Ringenier Directeur

Roelofs Stal BV H. Roelofs Gedelegeerd Commissaris

BU Zandwinning G.J. Schenkel Manager

BU Planontwikkeling G.J. Schenkel Manager


3.2 Kwaliteit en duurzaamheid De kwaliteitsfilosofie van Roelofs vormt een belangrijke basis voor duurzaam ondernemen. Dit komt tot uitdrukking in ons kwaliteitsmanagementsysteem, waarin wij de kwaliteit van onze bedrijfsvorming waarborgen. Op deze manier willen we voldoen aan de verwachtingen en behoeften van onze opdrachtgevers. Alle businessunits zijn ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd. Wij werken al jaren gericht aan innovatie en continue verbetering van onze mensen, producten en processen volgens de principes van Total Quality Management. Het feit dat Roelofs het eerste bedrijf in de GWW-sector was dat ISO 9001 gecertificeerd was, onderstreept dit. Wij beschouwen duurzaamheidsaspecten als een extra dimensie van kwaliteit. Door meer aandacht te besteden aan milieuaspecten in de bedrijfsvoering ontstaat er een betere balans tussen mens, economie en milieu. Op het gebied van duurzaamheid hebben we een aantal speerpunten geformuleerd. In het volgende hoofdstuk gaan wij hier uitgebreid op in.

Duurzaamheid is een vanzelfsprekendheid

11


12


4

Duurzaamheid bij Roelofs

Duurzaam ondernemen betekent voor Roelofs streven naar een goede balans tussen mens, economie en milieu. Wij proberen hiermee te voldoen aan de wensen en verwachtingen van onze belanghebbenden. Zij volgen ons bedrijf nauwgezet en stellen eisen en vragen op het gebied van prijs-kwaliteitverhouding, sociale kwesties en milieuvraagstukken.

voor onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit rapport behandelt alle negen speerpunten, behalve duurzaam inkopen. De activiteiten die we hiervoor doen zijn verwerkt in de andere paragrafen. De voortgang van het plan wordt gevolgd door de projectgroep Duurzaam Ondernemen die in 2008 is opgericht. Vertegenwoordigers van de verschillende afdelingen en businessunits nemen hieraan deel. De projectgroep heeft drie keer per jaar overleg, waarbij de afdelingen elkaar informeren over ontwikkelingen en activiteiten binnen hun specifieke afdeling of divisie. Daarnaast vormt het overleg een moment om ideeën op te doen of om ideeën verder uit te dragen. De projectgroep brengt maandelijks een nieuwsbrief Duurzaam Ondernemen uit. Hierin wordt een aantal actuele thema’s uitgelicht, zowel gericht op de ontwikkelingen binnen Roelofs als in de bredere duurzaamheidswereld. De nieuwsbrieven zijn te downloaden op onze website www.roelofsgroep.nl.

Uit een onderzoek dat adviesbureau Beco in 2008 voor ons uitvoerde, bleek dat veel activiteiten van Roelofs uit het verleden en het heden de duurzaamheidstoets al ruimschoots doorstaan. Duurzaamheid zit in de genen van de organisatie. Van oudsher benadrukt de familie Roelofs het langetermijnbelang van de organisatie en het belang van zorg voor de omgeving. Het streven om het morgen beter te doen dan vandaag om zo de continuïteit van de organisatie te bewaken, staat voor Roelofs centraal. Duurzaamheid is hier impliciet in meegenomen. Dit uitgangspunt is in de organisatie verweven en maakt wie we zijn. De economische crisis waar ook wij mee te maken hebben, leidt niet tot het uitstellen van onze duurzaamheidsdoelstellingen of -activiteiten. Wij vinden dat onze maatschappij niet anders kan dan rekening te houden met haar omgeving en met de belangen van toekomstige generaties.

4.2 Duurzaam ontwerpen Doelstellingen en resultaten: • Het promoten van duurzaamheid binnen Design & Construct-projecten op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) - In 2010 hadden we verschillende bijeenkomsten met klanten om de EMVI-systematiek toe te lichten. Ook de komende jaren blijven we dit doen. Doel is om twee keer per jaar een brainstormsessie te houden met minimaal vijf opdrachtgevers per sessie. • Met klanten om tafel om duurzaam te mogen ontwerpen - In 2010 bespraken we met zeven opdrachtgevers de mogelijkheid een project duurzamer te ontwikkelen. In 2012 willen we dit met minimaal twintig klanten doen. • Het onderzoeken van duurzaamheid in de GWWbranche - In 2010 zijn twee afstudeeronderzoeken uitgevoerd door universitaire studenten. De resultaten hiervan leidden tot een bruikbare database met duurzaamheidsaspecten in GWW-projecten. • De AgentschapNL-criteria voor duurzaam inkopen implementeren - Alle criteriadocumenten van AgentschapNL zijn vertaald in standaard bestekteksten.

4.1 Duurzaamheidsstrategie Wij hebben onze visie op duurzaamheid geconcretiseerd in negen speerpunten: 1. Duurzaam ontwerpen 2. Duurzaam produceren 3. Duurzame zandwinning 4. Duurzame planontwikkeling 5. Duurzaam inkopen 6. Energie, water, afval en transport 7. Communicatie en draagvlak 8. Maatschappelijke betrokkenheid 9. Duurzaam personeelsbeleid De keuze voor deze speerpunten is gebaseerd op een duurzaamheidsanalyse met ondersteuning van experts op het gebied van duurzaam ondernemen. Dit zijn de aspecten die de meeste impact hebben op ons primaire proces en waarop wij invloed kunnen uitoefenen. Voor alle speerpunten hebben wij doelstellingen geformuleerd. Deze speerpunten zijn de basis voor ons Plan Duurzaam Ondernemen 2008-2012 en zijn de komende jaren leidend

Duurzaamheid is een vanzelfsprekendheid

13


Duurzaam ontwerpen houdt in dat al in het ontwerp (dus voorafgaand aan de bouw) rekening wordt gehouden met duurzaamheidsaspecten. Bij Roelofs is het vooral de taak van het ingenieursbureau Advies en Ontwerp om duurzaamheid in de ontwerpfase vorm te geven. Hier werken 50 ingenieurs gemotiveerd aan het realiseren van blijvende oplossingen.

duurzaamheidseisen voor duurzaam inkopen door overheden. Overigens vinden we die eisen zelf nog niet ambitieus genoeg. We willen altijd minimaal 10 procent hogere duurzaamheidsprestaties leveren dan minimaal zijn vereist. Wij vinden namelijk dat we duurzaamheid zelf moeten initiĂŤren, in plaats van af te wachten. Om deze doelstelling te halen, overleggen we met de klant om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. Op deze manier dragen wij ons steentje bij om de markt ervan te overtuigen dat duurzaam inkopen niet ingewikkeld of per se duurder is dan vaak wordt gedacht.

Hoe eerder in een project rekening gehouden wordt met duurzaamheidsaspecten, hoe beter het lukt om duurzame projecten te ontwikkelen. Veelal reiken onze opdrachtgevers ons nog steeds een traditioneel bestek aan dat nauwelijks ruimte biedt om duurzame verbeteringen aan te brengen in het ontwerp. Onze ambitie is om hier geleidelijk aan verandering in te brengen. Onder meer door vroegtijdig met klanten in gesprek te gaan over de mogelijkheden voor duurzame projectontwikkeling.

Project Katingerveld (2010) Voor het project Katingerveld voor de gemeente Hardenberg hebben we eerst een standaard bestek gemaakt. Vervolgens hebben we apart aangegeven welke verbeterslagen mogelijk waren om het standaardbestek te laten voldoen aan de eisen voor duurzaam inkopen van AgentschapNL. Deze aanvulling op het bestek is voorgelegd aan de gemeente. Parallel hieraan hebben we voor de gemeente een aantal workshops gehouden over duurzaam inkopen en zijn we in gesprek gegaan om naast de minimumeisen extra criteria toe te passen. Hierdoor werd voor beide partijen duidelijk welke extra voorstellen in de toekomst kans hebben.

Verduurzamen van bestekken Het is een uitdaging klanten ervan te overtuigen dat hun project ook op een meer duurzame manier te realiseren is. Tachtig procent van de aanbestedingen in de GWW gaat nog steeds op basis van laagste prijs. Op zich sluit dat duurzaamheid niet uit, maar wij zijn ervan overtuigd dat de kennis uit de markt beter benut wordt als overheden vaker gebruik maken van aanbestedingen op basis van Economische Meest Voordeling Inschrijving (EMVI). Ook hierover voeren wij gesprekken met onze klanten. De dialoog met opdrachtgevers heeft duidelijk gemaakt dat klanten uiteenlopende uitgangspunten hanteren bij het beoordelen van duurzaamheidsvraagstukken. Om op die verschillen te kunnen inspelen, hebben we een database ontwikkeld die het mogelijk maakt diverse varianten van een project te beoordelen op duurzaamheid. Deze database is eind 2010 volledig operationeel gemaakt. Hierdoor beschikken onze bestekschrijvers snel over actuele informatie op het gebied van duurzaam inkopen. Roelofs voldoet daarmee altijd aan de bestekeisen van gemeenten en andere opdrachtgevers. Duurzaam inkopen Voor alle overheden geldt in ieder geval dat ze moeten inkopen volgens de duurzaamheidseisen van AgentschapNL. De eerdergenoemde database maakt het mogelijk de criteriadocumenten snel te vertalen in RAW-bepalingen, die gemakkelijk toe te voegen zijn aan het bestek. Dit geldt niet alleen voor de minimumeisen, maar ook voor de aanvullende gunningcriteria, de contractbepalingen en overige duurzaamheidsaspecten. Op deze manier kunnen we garanderen dat de projecten die we ontwikkelen minimaal voldoen aan de officiĂŤle

14


4.3 Duurzaam produceren

Transport en aanleg van wegen Roelofs koopt zijn asfalt in binnen een schaal van 60 kilometer van het project om vervoersbewegingen te beperken. Al het vervoer beschikt over de maximale kwaliteits- en milieunormen voor transport. Vrachtwagens zijn voorzien van roetfilters, maximale geluidsreducerende installaties en de hoogste tiernorm. Kwaliteit en milieuvriendelijkheid zijn bepalende criteria bij de aanschaf van nieuwe transportmiddelen. Zo wordt bij de aanschaf van nieuwe materieelstukken uitsluitend materieel gekocht met de minste CO2-uitstoot. Productinkopen en inhuur van onderaannemers doen wij, indien mogelijk, in de directe nabijheid van het project om transportkosten, tijd en brandstof te besparen.

Doelstellingen en resultaten: • Werknemers gebruiken ergonomisch en arbotechnisch verantwoord materieel - We maken gebruik van aspenbenzine. Ten opzichte van andere brandstoffen is dit beter voor de gezondheid van onze mensen én voor het milieu. - We werken alleen met gecertificeerd materieel, medewerkers en leveranciers. • Mate van duurzaamheid van ons eigen materieel in kaart brengen - Middels een duurzaamheidsscan hebben we in 2011 al ons materieel in kaart gebracht om een toekomstplanning te maken (vervangingsjaar, etc.)

Roelofs heeft in samenwerking met een fabrikant een hotbox ontwikkeld die gebruikt wordt voor kleinschalige projecten (bijv. woonwijk) voor met name wegdekreparatie. Deze hotbox is een vrachtwagen met een branderinstallatie, die een combinatie van bindmiddel en asfalt in één auto heeft samengevoegd. Deze hotbox heeft een aantal belangrijke voordelen. Het voertuig kan met het verkeer mee bewegen waardoor weinig hinder ontstaat, het levert gebruiksklaar materiaal en de verschillende functies zijn samengebracht in één wagen. Momenteel is Roelofs de enige in de sector die gebruik maakt van deze hotbox.

Onder duurzaam produceren vallen alle disciplines en activiteiten die betrekking hebben op het verwerven en realiseren van infrastructurele projecten. Roelofs is voor 11 procent aandeelhouder in asfaltcentrale APW en voorziet daarnaast in het aanleggen en onderhouden van wegen. Op het terrein van duurzame wegenbouw valt nog veel te verbeteren en ook wij proberen daar een aandeel in te leveren. Onder andere door asfalt te produceren waarbij zo min mogelijk energie verloren gaat en door arbo-technisch verantwoord te produceren.

Project koud asfalt Roelofs neemt deel in het Asfalt Kennis Centrum (AKC) in Venlo. Hier wordt onder andere onderzoek gedaan naar de toepassing van koud asfalt. Het zal echter nog wel enkele jaren duren tot we asfalt kunnen aanleggen onder lage temperaturen.

Asfaltcentrale De asfaltcentrale APW behoort tot de meest energieefficiënte asfaltcentrales van Nederland. Eén van de belangrijkste doelstellingen bij de centrale is het reduceren van het energieverbruik. Afgelopen jaar is gekeken naar de mogelijkheden om de installatie zo min mogelijk op te starten om zo het energieverbruik te verminderen. Bijvoorbeeld door het invoeren van een minimale bestelhoeveelheid, zodat we voorkomen dat er te vaak kleine hoeveelheden besteld worden. Een belangrijk project dat hier mede aan bijdraagt is een nieuw ICT-systeem. Dit is ingevoerd om voertuigen en het benodigde en geleverde asfalt nauwkeurig te kunnen volgen. Hierdoor worden alleen werkelijk benodigde hoeveelheden asfalt geproduceerd en wordt het aantal vervoersbewegingen beperkt. Ook de klant heeft door dit ICT-systeem online inzicht in de productie, het vervoer en de aanleg van asfalt. Daarnaast wordt asfaltrestmateriaal als residu hergebruikt. Dit beperkt het gebruik van grondstoffen en verlaagt de kosten voor asfalt met ongeveer 10 procent.

Duurzaamheid is een vanzelfsprekendheid

15


Project UR COOL Lake Source Cooling zandput Steenwijk Roelofs Planontwikkeling en Unica Installatietechniek hebben met gezamenlijk initiatief VOF UR Cool het project UR Cool (You Are Cool) opgestart. Vanuit de zandput in Steenwijk is een koudewinning-systeem ontwikkeld. Het natuurlijke koudewater wordt vanuit de onderste lagen uit de zandput opgepompt en naar een warmtewisselaar getransporteerd. Aan de andere zijde van de warmtewisselaar gaat het water via een gesloten circuit naar de leidingen in vloeren en wanden van de gebouwen. Zo wordt vanuit één centrale voorziening het complete kantorenpark Eeser Campus van koeling voorzien. Dit systeem maakt dure, energieverslindende koelmachines volledig overbodig. Het opgewarmde water, verwarmd tot maximaal 18ºC, gaat na beluchting weer terug de zandwinplas in, zonder nadelige gevolgen voor de waterkwaliteit, flora en fauna. Naast een forse besparing aan CO2-uitstoot van 88 tot 92 procent, levert deze milieuvriendelijke voorziening tevens een kostenreductie op van tenminste 25 procent ten opzichte van traditionele systemen. UR Cool heeft de primeur in Nederland, want Eeserwold is het enige bedrijventerrein in Nederland dat volledig draait op ‘Lake Source Cooling’. Roelofs Wegenbouw legde het koelsysteem met de bijbehorende infrastructuur aan.

16


4.4 Duurzame zandwinning

inventarisatie bleek dat nog circa 7,1 hectare bosaanplant nodig is om onze totale CO2-uitstoot te compenseren.

Doelstellingen en resultaten:

Ecologische zones In samenwerking met de provincie Overijssel en Landschap Overijssel inventariseren we waar ecologische zones mogelijk zijn en ook hoe deze eruit moeten zien. De ecologische zones rondom de zandwinningen worden veelal meegenomen in de schetsen van het eindbeeld. Bij veel locaties zijn al groene zones rondom de put aangebracht. Zo wordt bij de zandwinplas in Sibculo oude heide geplagd en gemaaid. Dit stimuleert de groei van jonge heide. In de toekomst gaan schapen de heide begrazen. De oever van de zandwinplas wordt ook minder steil gemaakt zodat een bredere oeverzone ontstaat waar flora en fauna zich kan ontwikkelen.

• Vrije ruimte op zandwinning- en planontwikkelingterreinen inrichten met tijdelijke natuur - Eeserwold is een voorbeeld van één van onze projecten in 2010 waar tijdelijke natuur op planontwikkelingsterreinen beschikbaar is gesteld. Het terrein is 61 hectare groot. • CO2-neutraal in 2012 - De eerste nulmeting is uitgevoerd in 2009 en momenteel worden mogelijkheden bekeken voor het gebruik van duurzame energie en het compenseren van de CO2-uitstoot door het inplanten van bos. • Het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid van de omgeving in de voorbereidings-, ontwerp- en realisatiefase in 2011 en 2012 - In 2011 is een checklist opgesteld voor een maatschappijtevredenheidonderzoek. In de loop van 2011 worden de eerste onderzoeken rondom de zandwinlocatie gehouden.

Tijdelijke natuur Tijdelijke natuur is het tijdelijk toestaan van spontane natuurontwikkeling op terreinen die tijdelijk leeg staan. Die zien er vaak saai uit omdat het onbegroeid en open is. Maar voor veel flora- en faunasoorten is dit juist het geschikte soort terrein om zich voort te planten. Deze ‘pioniersoorten’ vinden steeds minder geschikt terrein in Nederland, omdat er bijna geen kale, onbegroeide stukken grond meer zijn. Door deze soorten tijdelijk toe te staan op braakliggende terreinen, kunnen ze zich voortplanten en kunnen nakomelingen zich verspreiden naar andere geschikte gebieden. Ook veel trekvogels en vlinders kunnen goed leven op deze kale terreinen. Op Eeserwold is ruim 61 hectare beschikbaar gesteld voor Tijdelijke Natuur. In Tynaarlo wordt rondom de uitbreiding van de zandwinningplas in 2012 gestart met de aanleg van groene zones.

Roelofs is gespecialiseerd in het winnen en klasseren van ophoog- en industriezand. Al vele jaren exploiteren we zandputten op diverse plaatsen in Noord- en OostNederland en in Duitsland. CO2-neutrale zandwinning tot aan de poort We hebben ons tot doel gesteld om een CO2-neutrale zandwinning tot aan de poort te realiseren. In 2009 is hiervoor een nulmeting uitgevoerd. Hierin is de CO2uitstoot van Roelofs Zandwinning meegenomen. De grote energieverbruikers bij zandwinning zijn de zandzuigers, de klasseerinstallaties en de laadschoppen. Om de uitstoot te beperken, zijn we in 2009 overgeschakeld naar groene stroom op de zandwinning in Tynaarlo en is daar in 2008 een elektrische zandzuiger geïnstalleerd. Uit onderzoek bleek namelijk dat door een heel andere manier van zuigen en door een andere aandrijving van de zuiger en de klasseerinstallatie, een aanzienlijke energiebesparing en een forse reductie van CO2-uitstoot te realiseren is. Tevens zijn in 2010 de twee Volvo-laadschoppen vervangen door Caterpillar-laadschoppen. Het brandstofverbruik speelde een grote rol bij de selectie. Om aan de genoemde doelstelling van een CO2-neutrale zandwinning te voldoen, hebben we ook de mogelijkheden onderzocht om de resterende CO2-uitstoot te compenseren. Uit de eerste

Duurzaamheid is een vanzelfsprekendheid

17


Eerste Groene Twinkeling Overijssel voor Roelofs Roelofs heeft tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst 2012 van Natuurmonumenten, Natuur en Milieu Overijssel, Staatsbosbeheer en Landschap Overijssel de Groene Twinkeling in de wacht gesleept. Het is de eerste keer dat deze wisselbokaal is uitgereikt. Roelofs kreeg de Groene Twinkeling omdat het zich op een onderscheidende manier heeft ingezet voor biodiversiteit in Overijssel. Zo werkte Roelofs als eerste commerciële bedrijf in Nederland mee aan de ontwikkeling van Tijdelijke Natuur in het project Eeserwold in Steenwijk en bovendien ondertekende Roelofs op 13 december 2011 als eerste private partij de Greendeal Tijdelijke Natuur. ‘Daarmee is Roelofs een zeer inspirerend voorbeeld voor andere bedrijven’, aldus Piet Winterman, jurylid en directeur van Staatsbosbeheer. Handen ineen slaan Jan Gorter, jurylid en directeur van Natuurmonumenten, gaf aan dat de keuze voor Roelofs geen toeval is. ‘Waar de rijksoverheid lijkt te zeggen ‘Nu even niet’, maakt het bedrijfsleven een grote stap. Het is een kwestie van rentmeesterschap, maar ook van eigen belang om soorten niet te laten uitsterven. Daarom is het goed dat overheid, bedrijfsleven en natuur- en milieuorganisaties de handen ineen slaan’, aldus Gorter. Met de Groene Twinkeling laten de groene organisaties zien dat biodiversiteit en ondernemerschap heel goed samen gaan. Naast Roelofs waren foodlabel Eerlijk & Heerlijk, Camping de Roos uit Ommen en de Vechtdalhoeve uit Ommen genomineerd voor de Groene Twinkeling.

18


4.5 Duurzame planontwikkeling

Didam Bij de ontwikkeling van het plangebied Didam – Health en Welness Montferland zijn concrete doelstellingen geformuleerd op vijf gebieden, te weten ruimte, welzijn, gezondheid, gebruikswaarde en toekomstwaarde. Deze zijn vastgelegd in het beeldkwaliteitplan en zijn benoemd in de samenwerkingsovereenkomst. Daarnaast wordt ten aanzien van energie een onderzoek verricht voor een duurzaamheidsvisie. Hierin wordt dit aandachtsgebied integraal ingepast. Ook wordt bekeken of een rioolstelsel van drie buizen nodig is, om in de toekomst verschillende soorten afvalwater te kunnen scheiden en afvoeren. In samenwerking met bedrijven als Philips wordt onderzocht of het gebruik van led-verlichting voor de openbare verlichting mogelijk is en te financieren is.

Doelstellingen en resultaten: • In het proces van planontwikkeling duurzaamheid actief agenderen in 2009 – 2013 - Er moet aandacht zijn voor flora & fauna voor, tijdens en na de realisatie van projecten. • Het ontwikkelen van initiatieven om zo duurzaam mogelijk om te gaan met eigen grondposities 2010 – 2014 - We maken duurzaamheidscans van onze grondposities om de mogelijkheden met betrekking tot duurzaamheid of duurzaam gebruik van eigen grondposities in kaart te brengen. • Dialoog aangaan met bouwers op eigen grondposities in 2010 - 2014 - In overleg met bouwer(s) leggen we eisen vast om zo duurzaam mogelijk te ontwikkelen. Per bouwer wordt een lijst van duurzaamheidsonderwerpen opgesteld, die in het proces van planontwikkeling besproken wordt.

Project Eeserwold Eeserwold is een prestigieus project van ruim 200 hectare. Centraal in het plangebied ligt een 60 hectare groot meer dat is ontstaan door zandwinning. Rondom dit meer is plaats voor wonen, werken en recreëren. Roelofs ontwikkelt het werkgedeelte dat bestaat uit het 32 hectare grote bedrijvenpark Eeser Gaard en het kantorenpark Eeser Campus dat 8 hectare beslaat. Op het plan is ruime aandacht voor duurzaam en innovatief ondernemen. Voorbeelden zijn het koudenetwerk UR Cool, openbare ledverlichting, een hoogwaardig glasvezelnetwerk en een actief parkmanagement.

Roelofs Planontwikkeling ontwikkelt plannen voor en met gemeenten, woningbouwcorporaties, makelaars en marktpartijen. Dat doen we in opdracht, in eigen beheer of als partner in een publiekprivate samenwerking. Daarbij staat de duurzaamheidsgedachte steeds vaker centraal. Bij Roelofs én bij onze klanten. Bij de planontwikkeling van een gebied agenderen wij actieve wijze duurzaamheid. Mede vanwege de huidige economische omstandigheden is het soms lastig om partners te vinden en voldoende financiële middelen te verkrijgen om vooruitstrevende plannen te realiseren. Dat dit toch vaak lukt, laten we zien met projecten in Steenwijk, Didam en Eeserwold, die we hieronder beschrijven.

Grondposities in eigen beheer – Landschappelijk ondernemen Voor onze eigen grondposities hebben we bekeken waar we, daar waar het mogelijk is, op een andere, duurzamere manier beheer en onderhoud te plegen. Zo zijn we samen met Landschap Overijssel en Geveke gestart met een uniek project, waarbij ruimte wordt geboden voor tijdelijke natuur op een bedrijvenpark, woonwijk en een toekomstige golfbaan. Op deze aangewezen gronden wordt voortaan niet meer intensief gemaaid, maar krijgt de natuur tijdelijk een kans totdat de gronden bebouwd worden. Roelofs monitort in samenwerking met Landschap Overijssel de natuurontwikkeling. Zo wordt ook toegezien op maaimethodes. Door het maaien van binnen naar buiten wordt rekening gehouden met flora en fauna. Andersom maaien kan resulteren in het insluiten van broedvogels, reptielen en wild, vaak met de dood als gevolg.

Steenwijk In 2010 zijn we intensief bezig geweest met de stedenbouwkundige uitwerking van uitbreidingsplan ‘De Schans’ in Steenwijk. Daarbij is de ambitie bij de bouwers neergelegd om 25 procent energiezuiniger te bouwen dan de geldende EPC-norm van 0,7. In een intensieve dialoog met de gemeente en marktpartijen is gekeken naar de inpassing van deze ambitie in de bouwplannen.

Duurzaamheid is een vanzelfsprekendheid

19


4.6 Energie en transport

Gasverbruik In 2010 is ons absolute gasverbruik gereduceerd door de nieuwe, energiezuinigere kantoren in Stadskanaal en Steenwijk. Zo heeft het kantoor Stadskanaal geen gasaansluiting, omdat het verwarmd wordt met een koude-warmteoplossing.

Doelstellingen en resultaten: • Lease-auto’s - Alle lease-auto’s hebben in 2013 een A- of B-label. Deze eis wordt opgenomen in de lease-contracten.

Elektraverbruik Het elektraverbruik van de kantoren is verder gereduceerd door het toepassen van groene stroom op de verschillende vestigingen. Dit leverde een besparing op van 1 procent. Het elektraverbruik van de zandwinning is weliswaar toegenomen door het gebruik van de elektrische zuiger, maar hier staat tegenover dat de uitstoot ten gevolge van dieselolie weer afneemt.

Wij hebben een ambitieus milieubeleid geformuleerd en het initiatief genomen onze producten en diensten te verduurzamen. Het overkoepelende doel is het realiseren van besparingen door een efficiënte(re) inzet van (natuurlijke) schaarse middelen. Onderdeel hiervan is het blijvend monitoren en waar mogelijk reduceren van onze energiestromen met reductiedoelstellingen voor de komende jaren. Het thema energie en transport heeft betrekking op de verbindende schakel tussen onze primaire processen en de interne energiebehoefte, inclusief de mobiliteit van onze medewerkers.

Nieuw hoofdkantoor Binnenkort verrijst in Den Ham een nieuw hoofdkantoor. Duurzaamheid is hierbij een belangrijk onderdeel. Uitgangspunt is dat de nieuwbouw het energielabel A krijgt. Voor het kantoor wordt gedacht aan een warmtepomp met een open bron als energiebron. Ook wordt de plaatsing van zonnepanelen bekeken en wordt onderzocht of het regenwater apart op te vangen is.

Energiegebruik Onze doelstelling is 6 procent CO2-reductie aan het eind van 2014, gemeten ten opzichte van 2009. Deze doelstelling wordt actief gemonitord met voortgangsrapportages. Over het geheel gezien heeft Roelofs in 2010 een reductie gehaald van 3 procent ten opzichte van 2009. Hiermee liggen we ruim op schema om de doelstelling voor 2014 te behalen. Hierna geven we kort aan hoe deze energiereductie is gerealiseerd.

Transport Transport is een belangrijke factor in onze duurzaamheidsprestaties. Daarom hebben wij in het verslagjaar verschillende stappen gezet om de milieu-impact door transportbewegingen te reduceren.

CO2-prestatieladder niveau 5 in 2010 De CO2-prestatieladder van ProRail is een belangrijke richtlijn voor het beoordelen van de duurzaamheidsprestaties van een project. Begin 2010 hebben we een afstudeerder gevraagd te onderzoeken hoe Roelofs op dit systeem scoort. Directe aanleiding hiervoor was een aanbesteding van de gemeente Apeldoorn. Nadat de analyse was uitgevoerd, hebben we besloten ons te laten certificeren volgens het systeem van de CO2-prestatieladder. In oktober 2010 hebben we het CO2-bewust certificaat niveau 5 ontvangen, het hoogste niveau.

Productietransport We streven ernaar dat het benodigde transport voor het uitvoeren van bouwprojecten zo schoon mogelijk verloopt. Daarom voldoen al onze vrachtwagens aan Euronorm 4. Verder brengen we waar mogelijk roetfilters aan op bestaand materieel.

Airco en koeling Door koelsystemen actief te onderhouden, worden lekkages zoveel mogelijk voorkomen. Verder is door het toepassen van milieuvriendelijkere koelmiddelen in 2010 een reductie bewerkstelligd van 3 procent ten opzichte van 2009.

20


Kilometers werk-werkvervoer en woon-werkverkeer. Door de regionalisatie van de organisatie is het aantal gereden zakelijke kilometers verminderd. Doordat we dichter bij de klant zitten, zijn de afstanden kleiner geworden. Dat betekent een reductie in autokilometers van 13 procent. De woon-werkdoelstelling is echter nog niet behaald. Wij verwachten dat de regionalisatie ook daar een positieve invloed op heeft. Persoonlijke auto’s werk-werk per km Weekloners UTA medewerkers Totaal

CO2-uitstoot 2009 2010 172.348 151.325 129.492 112.766 301.840 264.091

Reductie 2009/2010

Reductie Doelstelling

13%

3%

Woon-werkverkeer per medewerker Alle medewerkers Aantal medewerkers Kg CO2 per medewerker

CO2-uitstoot 2009 2010 114.064 137.238 201 208 567,48 659,80

Reductie 2009/2010

Reductie Doelstelling

-16%

1%

Reductie 2009/2010

Reductie Doelstelling

4%

3%

Lease-auto’s bezitten een A- of B-label in 2009 – 2013 Roelofs heeft 30 lease-auto’s in gebruik. Ons leasebeleid staat alleen auto’s toe met een label A of B. Dat leidde ertoe dat in 2010 een CO2-reductie is behaald van 4 procent ten opzichte van 2009. Dit is met name te danken aan de schonere lease-auto’s die in 2011 in gebruik zijn genomen. Dit beleid wordt voor de toekomst nog verder aangescherpt.

Lease auto’s per km Label A Label B Label C Label D Label E Totaal Gereden aantal km Gram CO2/ Kilometers

CO2-uitstoot 2009 2010 6.930 27.923 84.380 90.675 19.960 21.620 27.765 19.794 3.580 1.790 142.615 161.801 935.000 1.100.500 153 147

Duurzaamheid is een vanzelfsprekendheid

21


4.7 Communicatie en draagvlak

heid daarvan is voor onze goede relaties een symposium georganiseerd, de ‘Roelofs Future Check’. Verder hebben we in 2010 een aantal klantensessies gehouden over onder meer duurzaam inkopen, gericht op het informeren van gemeenten. Tevens zijn we regelmatig gevraagd te spreken op congressen. Het thema duurzaam ondernemen is dan vaak het centrale thema. Zo neemt Roelofs het voortouw in de bewustwording, het informeren en communiceren over duurzame activiteiten en totaaloplossingen.

Doelstellingen en resultaten: • De interne en externe klant laten weten waar we voor staan - Sinds 2008 brengt de commissie Duurzaam Ondernemen van Roelofs de maandelijkse nieuwsbrief Duurzaam Ondernemen uit. In deze nieuwsbrief staat het laatste duurzaamheidsnieuws van Roelofs in het bijzonder en de duurzaamheidswereld in het algemeen. De nieuwsbrief is ook beschikbaar op onze website, zodat iedere lezer daar zijn voordeel mee kan doen. • MVO-jaarverslag (maatschappelijk jaarverslag) - In 2011 zijn we gestart met het maken van het MVOjaarverslag dat nu voor u ligt. Het jaarverslag is opgedeeld in de negen speerpunten van Roelofs. Doel is om iedere twee jaar een maatschappelijk jaarverslag uit te brengen.

Om draagvlak te creëren voor duurzaamheid is het nodig daarover te communiceren met zowel medewerkers als klanten. In deze paragraaf benoemen we kort de communicatiemiddelen die we daarvoor inzetten. Interne communicatie Naast het intranet hebben we een eigen personeelsblad ‘Eigen Weg’ dat vier keer per jaar verschijnt. Daarnaast is het bij Roelofs traditie op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar een Nieuwjaarstoespraak te houden. Daarin worden de hoogtepunten van het afgelopen jaar genoemd en wordt de aftrap wordt gegeven voor het nieuwe jaar. Onze maandelijkse nieuwsbrief ‘Duurzaam Ondernemen’ is een belangrijk informatiemiddel om medewerkers op de hoogte te houden van de duurzame activiteiten en ontwikkelingen. We willen graag dat medewerkers meedoen in onze duurzaamheidsprojecten en moedigen hen aan met ideeën te komen om samen het verschil te maken. Externe communicatie Onze externe communicatie vindt voor een belangrijk deel plaats via onze klantcontacten. Maar ook voor onze klanten, opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers geven we eenmaal per jaar een ‘Eigen Weg Special’ uit om hen te informeren over ontwikkelingen bij Roelofs en die in onze branche. Elk jaar heeft het magazine een centraal thema. In 2009 was dat duurzaam ondernemen. In 2010 bestond Roelofs 50 jaar en is een Jubileumboek samengesteld met als titel ‘Een halve eeuw onderweg’. Ter gelegen-

22


4.8 Maatschappelijke betrokkenheid

Onderwijs Voor een kennisbedrijf als Roelofs is onderwijs van groot belang. Roelofs draagt daaraan bij op verschillende manieren. Eén keer in de week verzorgt een afgestudeerde ingenieur onderwijs op een Hogeschool. Ook vinden regelmatig bedrijfsbezoeken plaats en fungeert Roelofs vaak als casusmateriaal voor studenten. Zo hebben we afgelopen jaar een Design & Construct- spel georganiseerd voor tweedejaarsstudenten van de Saxion Hogeschool in Enschede. Daarbij kwamen 38 studenten Civiele Techniek op bezoek op het hoofdkantoor in Den Ham. Zowel de studenten als de begeleiders waren hier erg positief over. Reden om het spel in 2012 opnieuw te organiseren.

Doelstellingen en resultaten: • Communiceren dat Roelofs maatschappelijke betrokkenheid van de medewerkers belangrijk vindt en die onderdeel maken van de interne communicatie - Roelofs ondersteunt maatschappelijke initiatieven van medewerkers. • Sponsorbeleid opstellen - Er is een sponsorbeleid opgesteld.

Roelofs wil een sociaal bedrijf zijn. Dat uit zich in ons personeelsbeleid, in onze omgang met onze directe omgeving en met de maatschappij in het algemeen. In deze paragraaf illustreren we dit met een aantal voorbeelden. Sociale projecten Roelofs is al 50 jaar gevestigd in Den Ham en heeft daar een bijzondere verbondenheid mee. Naast lokale sponsorinitiatieven stelt Roelofs elk jaar zijn terrein beschikbaar voor het Streetwise-programma van de ANWB. Dit is een verkeerseducatieprogramma voor kinderen op de basisschool. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen als elektro- en rijlesauto’s, zebrapaden, verkeerslichten en opblaasbare auto’s, wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst. Verder geven we onze medewerkers de gelegenheid deel te nemen aan maatschappelijke projecten en ondersteunen we hen hierbij. Zo sponsoren we bijvoorbeeld al drie jaar een medewerker met het ter beschikking stellen van transport naar Roemenië, voor het leveren van hulpgoederen aan een Groene Kruis-project. Het project SROI (Social Return on Investment) wil mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (weer) aan de slag krijgen. De gemeente Hardenberg heeft Roelofs gevraagd of wij een bijdrage wilden doen door re-integratievoorzieningen of gesubsidieerde werkervaringsplaatsen te bieden. Voor het project Opwaarderen woonomgeving Dedemsvaart, hebben we contact gezocht met het werkplein Hardenberg om een geschikte kandidaat te vinden, die gedurende de uitvoeringsperiode kan worden ingezet. In 2011 is dit project verder opgepakt.

Duurzaamheid is een vanzelfsprekendheid

23


24


4.9 Duurzaam personeelsbeleid

Daarnaast is er aandacht voor onze mensen door het houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken. We beogen een open cultuur, waarin we op basis van wederzijds vertrouwen werken aan een plezierig werkklimaat. Om te peilen hoe de sfeer in werkelijkheid is, wordt eens in de vier jaar een medewerkertevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Daarmee meten we wat bedrijfsbreed leeft onder de medewerkers en onderzoeken we op welke punten verbetering nodig zijn om tevreden medewerkers ook tevreden te houden. Een aandachtspunt in 2009 was dat de communicatie van bovenaf vaak informeel plaatsvindt. Ook als het belangrijke zaken betreft. Dit met als mogelijk gevolg dat relevante zaken niet bedrijfsbreed bekend worden. Dit hebben we in het verslagjaar verbeterd.

Doelstellingen en resultaten: • Reduceren kilometers woon-werk en werk-werk - Er is een fietsplan opgesteld. Door het inleveren van vrije dagen kan een fiets van de zaak worden aangeschaft. - Bij werving en selectie anticiperen wij op regionalisatie. • Medewerkertevredenheidonderzoeken - Er is een actieplan opgesteld n.a.v. het medewerkertevredenheidonderzoek. Dit is verwerkt in de businessunitplannen 2010-2014. • Competentiemanagement - We willen een duurzaam-ondernemendoelstelling toevoegen.

Ethiek en integriteit In de bouwsector zijn ethiek en integriteit van groot belang. Roelofs kent om deze reden een vertrouwenscommissie voor externe en interne kwesties. De bedrijfscode en de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon maakt het medewerkers mogelijk zaken aan de orde te stellen die niet door de beugel kunnen. Er waren in 2011 geen incidenten.

Duurzaam personeelsbeleid is voor Roelofs geen ‘oude wijn in nieuwe zakken’. Integendeel, wij willen daadwerkelijk het verschil maken. Met een werkomgeving waar medewerkers zich thuis voelen, trots zijn op het bedrijf en vertrouwen hebben in de leiding. En ook waar medewerkers met plezier naar het werk gaan en genoeg tijd en energie overhouden voor thuis. Dat betekent dat er continu aandacht is voor hen. Zowel op korte als op de lange termijn.

Gezondheid en Veiligheid Gezondheid en veiligheid krijgen veel aandacht bij Roelofs. Zo wordt scherp toegezien op VCA’s (twee sterren). En voelen medewerkers zich onveilig, dat mogen ze te allen tijde het werk stilleggen. Een veiligheidscoördinator voert geregeld interne audits uit en het materiaal wordt regelmatig gekeurd. Alle maatregelen ten aanzien van gezondheid en veiligheid gelden vanzelfsprekend ook voor nieuwe en externe medewerkers. Ondanks alle maatregelen is het lastig om ongevallen helemaal te voorkomen. In 2011 vonden drie, geen ernstige ongevallen plaats.

Het ontwikkelen en boeien van medewerkers Roelofs is een familiebedrijf met korte lijnen en collegiale omgangsvormen. Medewerkers die zich thuisvoelen, blijven vaak lange tijd werkzaam bij Roelofs. Zo is de gemiddelde arbeidsduur 11 jaar. Medewerkers krijgen ook alle ruimte om zich breed te ontwikkelen in de verschillende disciplines waarin Roelofs actief is. Opleidingen en trainingen staan bij Roelofs hoog in het vaandel. Dit is ook nodig, een technisch bedrijf als Roelofs moet over veel kennis en expertise beschikken om goed te kunnen functioneren op de Nederlandse markt. Ook is aandacht voor persoonlijke ontwikkeling een absolute vereiste voor het ontwikkelen en blijvend boeien en binden van medewerkers. Roelofs faciliteert de ontwikkeling van zijn medewerkers met een eigen trainingsprogramma en het bieden van mogelijkheden om zich verder te scholen en ontwikkelen. Zo blijven zij op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in hun vakgebied. Twee jaar geleden is een tweejarig traineeprogramma opgezet, waarbinnen vier jonge talenten de mogelijkheid krijgen om zich breed te oriënteren en te ontwikkelen binnen Roelofs. Blijkt dit een succes, dan wordt het traineeprogramma voortgezet.

Duurzaamheid is een vanzelfsprekendheid

25


Personeelcijfers AO: Advies en Ontwerp WB: Wegenbouw ZW: Zandwinning PO: Planontwikkeling

140 120 100

Contract voor onbepaalde tijd Contract voor bepaalde tijd Inleners Vakantiew./zaterdagh. GOA-leerlingen Stagiaires

80 60 40 20 0 A&O

WB

ZW

Contract onbepaald Contract bepaald Inleen Stage/afstuderen Weekendhulpen GOA-leerlingen Totaal

PO

Staf

Stal

AO WB ZW PO Staf Totaal 30 88 6 3 22 153 13 6 1 1 4 27 3 1 0 1 0 5 3 1 0 0 1 5 0 4 0 0 0 12 0 17 0 0 0 17 48 119 7 5 14 220

26


In- en uitstroom: contract onbepaalde tijd in 2009, 2010 en 2011 (In onderstaand tabel zijn de tijdelijke krachten, contracten voor bepaalde tijd, inleners, GOA leerlingen, vakantiekrachten/ weekendhulpen en stagiairs niet verwerkt)

10 9 8 Instroom 2009 Uitstroom 2009 Instroom 2010 Uitstroom 2010 Instroom 2011 Uitstroom 2011

7 6 5 4 3 2 1 0 Directie

Staf

A&O

WB

PO

ZW

Stal

Verhouding mannen/vrouwen in fte’s Geslacht Gemiddelde fte Mannen 183,70 Vrouwen 26,58 Totaal 210,28

26 % van totaal gemiddelde FTE’s 87,36 12,64 100%

184

In bovenstaand tabellen zijn de inleners, vakantiekrachten/weekendhulpen, leerlingen en stagiairs verwerkt. Mannen Vrouwen

Duurzaamheid is een vanzelfsprekendheid

27


GRI tabel

5

Indicator

Locatie

1 1.1

Strategie en analyse Een verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie

p. 5

2. Organisatieprofiel 2.1 Naam van de organisatie 2.2 Voornaamste merken, producten en/of diensten 2.3 Operationele structuur van de organisatie 2.4 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie 2.5 Het aantal landen waar de organisatie actief 2.6 Eigendomsstructuur en de rechtsvorm 2.7 Afzetmarkten (geografische verdeling, sectoren die worden bediend en soorten klanten/begunstigden) 2.8 Omvang van de verslaggevende organisatie 2.9 Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft omvang, structuur of eigendom 2.10 Onderscheidingen die tijdens de verslagperiode werden toegekend 3. Verslagparameters Verslagprofiel 3.1 Verslagperiode (bijvoorbeeld fiscaal jaar of kalenderjaar) waarop de verstrekte informatie betrekking heeft 3.2 Datum van het meest recente verslag (indien van toepassing) 3.3 Verslaggevingscyclus (jaarlijks, tweejaarlijks, etc.) 3.4 Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan Reikwijdte en afbakening van het verslag 3.5 Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag 3.6 Afbakening van het verslag 3.7 Vermeld eventuele specifieke beperkingen voor de reikwijdte of afbakening van het verslag 3.8 Basis voor verslaggeving over samenwerkingsverbanden, dochterondernemingen in gedeeltelijk eigendom, gehuurde faciliteiten, uitbestede activiteiten of andere entiteiten die de vergelijkbaarheid tussen verschillende verslagperioden of verslaggevende organisaties aanzienlijk be誰nvloeden 3.10 Uitleg over de gevolgen van eventuele herformuleringen van eerder verstrekte informatie 3.11 Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes GRI-inhoudsopgave 3.12 GRI Tabel

28

p.9 p.9 p.10 p.9 p.9 p.10 p.9 p.9 Niet van toepassing Niet van toepassing

p.7 Niet van toepassing p.7 p.30 p.7 p.7 Niet van toepassing

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing p.28-29


Indicator

Locatie

4. Bestuur, verplichtingen en betrokkenheid Bestuursstructuur 4.1 De bestuursstructuur van de organisatie 4.2 Geef aan of de voorzitter van het hoogste bestuurslichaam eveneens een leidinggevende functie heeft 4.3 Voor organisaties met een enkelvoudige bestuursstructuur: vermeld het aantal onafhankelijke en/of niet-leidinggevende leden van het hoogste bestuurslichaam 4.4 Mechanismen die aandeelhouders en medewerkers de gelegenheid geven om aanbevelingen te doen aan of medezeggenschap uit te oefenen op het hoogste bestuurslichaam Overleg met belanghebbenden 4.14 Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken 4.15 Basis voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden die moeten worden betrokken Prestatie-indicatoren Economische prestatie-indicatoren EC 1 Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd EC4 Significante financiÍle steun van een overheid Milieu prestatie-indicatoren EN6 Initiatieven ten behoeve van energie-efficientie of op duurzame energie gebaseerde producten en diensten, evenals verlaging van het indirecte energieverbruik en reeds gerealiseerde verlaging EN18 Initiatieven ter verlaging van de emissie van broeikasgassen en gerealiseerde verlagingen (additionele indicator) EN28 Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire sancties wegens het niet naleven van milieuwet- en regelgeving Sociale prestatie-indicatoren LA1 Totale personeelsbestand naar type werk, arbeidsovereenkomst en regio LA2 Totaal aantal en snelheid van personeelsverloop per leeftijdsgroep, geslacht en regio LA8 Opleidings-, trainings-, advies-, preventie- en risicobeheersingsprogramma’s ten behoeve van personeelsleden, hun families of omwonen-den in verband met ernstige ziekten LA14 Verhouding tussen basissalarissen van mannen en vrouwen per medewerkers categorie HR4 Totaal aantal gevallen van discriminatie en de getroffen maatregelen

Duurzaamheid is een vanzelfsprekendheid

29

p.10 p.10 p.10

Door de informele sfeer zij er geen formele mechanismen voor medewerkers om medezeggenschap uit te oefenen. Medezeggenschap gebeurt op informele wijze via de korte lijnen met het management p.7 p.7

p.9 Roelofs ontvangt geen financiĂŤle steun van de overheid

p.20-21 p.20-21 Roelofs heeft in 2011 geen boetes gekregen wegens het niet naleven van milieuweten regelgeving p. 26-27 p.27

p.25 Mannen en vrouwen worden gelijk beoordeeld voor dezelfde prestaties en functies Er zijn geen gevallen voorgekomen van discriminatie


Colofon en contactgegevens Redactie Afdeling Marketing en Communicatie Roelofs Advies en tekst Beco Rotterdam www.beco.nl Vormgeving RenP Communicatie, Ommen Contact Roelofs Beheer B.V. Postbus 12 7683 ZG Den Ham T: 0546 - 67 88 88 www.roelofsgroep.nl Reacties op dit jaarverslag kunt u sturen naar info@roelofsgroep.nl

30


Roelofs Beheer B.V. Postbus 12, 7683 ZG Den Ham (O) Dorpsstraat 20, 7683 BJ Den Ham (O) T 0546 67 88 88 F 0546 67 28 25 info@roelofsgroep.nl www.roelofsgroep.nl

Duurzaamheidsverslag Roelofs  

Duurzaamheid is een vanzelfsprekendheid

Duurzaamheidsverslag Roelofs  

Duurzaamheid is een vanzelfsprekendheid

Advertisement