Page 86

Tafla 09. Ársreikningar sveitarfélaga 2009 íbúafjöldi

8717 8719 8720 Sveitarfélagið Ölfus Grímsnes- og Grafningshr. Skeiða- og Gnúpverjahr. 1.945 1.945 415 415 519 519 Samantekin Samantekin Samantekin Sveitarsj. reikningsskil Sveitarsj. reikningsskil Sveitarsj. reikningsskil

Rekstrarreikningur (í þús.kr.) Skatttekjur án Jöfnunarsjóðs Framlag Jöfnunarsjóðs Þjónustutekjur og aðrar tekjur Tekjur

793.189 174.209 186.945 1.154.343

790.536 174.209 396.771 1.361.516

339.159 60.106 78.950 478.214

338.584 60.106 129.282 527.972

269.702 75.917 46.155 391.773

269.379 75.917 52.343 397.639

Laun og launatengd gjöld Breyting lifeyrisskuldb. Annar rekstrarkostnaður Afskriftir Gjöld

507.850 10.256 549.102 61.453 1.128.662

540.909 12.282 594.365 98.872 1.246.429

136.227 0 327.125 13.124 476.476

150.491 0 329.223 35.012 514.725

137.834 0 216.976 10.850 365.660

137.834 0 222.780 13.566 374.180

25.682

115.088

1.738

13.247

26.114

23.459

Fjármunatekj. og (fjármagnsgj.)

-56.881

-112.130

56.051

-19.022

5.250

-2.368

Rekstrarniðurstaða fyrir óreglulega liði

-31.200

2.958

57.789

-5.775

31.364

21.092

Óreglulegir liðir

-70.000

-70.000

0

0

0

114

-101.200

-67.043

57.789

-5.775

31.364

21.206

Varanlegir rekstrarfjármunir Áhættufjármunir og langtímakröfur Fastafjármunir Veltufjármunir Eignir

1.708.131 435.017 2.143.148 269.920 2.413.068

2.650.502 343.082 2.993.584 260.984 3.254.568

784.860 423.054 1.207.915 244.510 1.452.425

1.205.908 139.728 1.345.636 171.442 1.517.079

233.683 93.506 327.189 155.591 482.780

284.631 60.706 345.338 139.931 485.269

Eigið fé Skuldbindingar Langtímaskuldir Skammtímaskuldir Skuldir án skuldbindinga Skuldir og skuldbindingar Skuldir og eigið fé

1.294.566 242.322 538.392 337.788 876.180 1.118.502 2.413.068

1.762.778 264.534 881.883 345.373 1.227.256 1.491.789 3.254.568

657.714 0 725.566 69.145 794.711 794.711 1.452.425

471.383 0 963.507 82.188 1.045.696 1.045.696 1.517.079

370.183 0 41.140 71.457 112.598 112.598 482.780

367.916 0 65.360 51.993 117.353 117.353 485.269

Leigusamningar utan efnahags Skuldir og skuldbindingar alls

1.120.126 2.238.628

1.120.126 2.611.915

794.711

1.045.696

112.598

117.353

-101.200 154.391 53.191 -41.719 11.472 -98.525 87.011 -42

-67.042 229.136 162.094 -62.186 99.908 -110.385 63.354 52.877

57.789 -14.846 42.943 17.524 60.467 -16.666 -64.054 -20.253

-5.775 58.916 53.141 21.547 74.688 -62.936 -20.825 -9.072

31.364 11.885 43.249 -2.653 40.595 -12.459 -32.420 -4.284

21.206 20.103 41.308 -11.182 30.126 -18.071 -16.540 -4.486

Rekstrarniðurst. fyrir fjárm.l. og óregl.l.

Rekstrarniðurstaða eftir óreglulega liði

Efnahagsreikningur (í þús.kr.)

Sjóðstreymi (í þús.kr.) Rekstrarniðurstaða Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstr. Veltufé frá rekstri Br. á rekstrart. eignum og skuldum Handbært fé frá rekstri Fjárfestingarhreyfingar Fjármögnunarhreyfingar Hækkun (lækkun) á handbæru fé

86

Profile for Samband islenskra sveitarfelaga

Árbók 2010  

Árbók sveitarfélaga kemur nú út í tuttugasta og sjötta sinn. Í henni eru birtar upplýsingar um rekstur og efnahag sveitarfélaganna sem byggð...

Árbók 2010  

Árbók sveitarfélaga kemur nú út í tuttugasta og sjötta sinn. Í henni eru birtar upplýsingar um rekstur og efnahag sveitarfélaganna sem byggð...

Profile for samband
Advertisement