Page 84

Tafla 09. Ársreikningar sveitarfélaga 2009 íbúafjöldi

8509 Skaftárhreppur 450 450 Samantekin Sveitarsj. reikningsskil

8610 Ásahreppur 190 190 Samantekin Sveitarsj. reikningsskil

8613 Rangárþing eystra 1.744 1.744 Samantekin Sveitarsj. reikningsskil

Rekstrarreikningur (í þús.kr.) Skatttekjur án Jöfnunarsjóðs Framlag Jöfnunarsjóðs Þjónustutekjur og aðrar tekjur Tekjur

161.434 91.605 46.474 299.512

157.881 91.605 56.736 306.221

123.447 22.970 32.527 178.944

123.447 22.970 33.144 179.560

532.045 318.804 143.531 994.381

529.402 318.804 191.445 1.039.651

Laun og launatengd gjöld Breyting lifeyrisskuldb. Annar rekstrarkostnaður Afskriftir Gjöld

132.538 581 151.844 11.459 296.423

132.538 581 150.808 18.171 302.099

12.173 0 121.944 3.878 137.995

12.173 0 121.017 4.318 137.508

469.963 4.138 399.260 47.663 921.024

469.968 4.138 404.633 58.735 937.475

3.089

4.123

40.949

42.052

73.356

102.176

Fjármunatekj. og (fjármagnsgj.)

-14.989

-36.222

-7.544

-8.833

2.353

-56.266

Rekstrarniðurstaða fyrir óreglulega liði

-11.900

-32.100

33.405

33.220

75.709

45.910

0

0

0

0

0

103

-11.900

-32.100

33.405

33.220

75.709

46.013

Varanlegir rekstrarfjármunir Áhættufjármunir og langtímakröfur Fastafjármunir Veltufjármunir Eignir

370.801 128.012 498.813 108.024 606.838

480.385 50.347 530.732 46.720 577.452

104.321 37.273 141.593 61.041 202.634

113.162 28.329 141.490 58.574 200.065

1.216.924 461.149 1.678.072 340.361 2.018.433

1.530.605 233.756 1.764.361 277.167 2.041.528

Eigið fé Skuldbindingar Langtímaskuldir Skammtímaskuldir Skuldir án skuldbindinga Skuldir og skuldbindingar Skuldir og eigið fé

341.227 4.572 200.354 60.685 261.039 265.611 606.838

237.934 4.572 271.535 63.411 334.946 339.518 577.452

120.083 0 36.939 45.612 82.551 82.551 202.634

116.156 0 36.939 46.969 83.909 83.909 200.065

1.479.565 68.694 347.509 122.665 470.174 538.868 2.018.433

1.274.376 68.694 569.926 128.532 698.458 767.152 2.041.528

Leigusamningar utan efnahags Skuldir og skuldbindingar alls

265.611

339.518

82.551

83.909

538.868

767.152

-11.900 20.843 8.943 954 9.898 7.768 -17.329 337

-32.100 41.992 9.893 1.190 11.083 -4.814 -5.932 337

33.405 11.973 45.378 39.771 85.149 52.067 -109.749 27.467

33.220 13.188 46.407 39.354 85.762 51.260 -109.555 27.467

75.709 58.817 134.526 -29.551 104.974 -172.358 5.528 -61.856

46.013 109.004 155.018 -29.952 125.066 -234.419 47.498 -61.856

Rekstrarniðurst. fyrir fjárm.l. og óregl.l.

Óreglulegir liðir Rekstrarniðurstaða eftir óreglulega liði

Efnahagsreikningur (í þús.kr.)

Sjóðstreymi (í þús.kr.) Rekstrarniðurstaða Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstr. Veltufé frá rekstri Br. á rekstrart. eignum og skuldum Handbært fé frá rekstri Fjárfestingarhreyfingar Fjármögnunarhreyfingar Hækkun (lækkun) á handbæru fé

84

Profile for Samband islenskra sveitarfelaga

Árbók 2010  

Árbók sveitarfélaga kemur nú út í tuttugasta og sjötta sinn. Í henni eru birtar upplýsingar um rekstur og efnahag sveitarfélaganna sem byggð...

Árbók 2010  

Árbók sveitarfélaga kemur nú út í tuttugasta og sjötta sinn. Í henni eru birtar upplýsingar um rekstur og efnahag sveitarfélaganna sem byggð...

Profile for samband
Advertisement