Page 77

Tafla 09. Ársreikningar sveitarfélaga 2009 íbúafjöldi

6513 Eyjafjarðarsveit 1.030 1.030 Samantekin Sveitarsj. reikningsskil

6514 6601 Hörgárbyggð Svalbarðsstrandarhreppur 429 429 414 414 Samantekin Samantekin Sveitarsj. reikningsskil Sveitarsj. reikningsskil

Rekstrarreikningur (í þús.kr.) Skatttekjur án Jöfnunarsjóðs Framlag Jöfnunarsjóðs Þjónustutekjur og aðrar tekjur Tekjur

302.350 236.303 107.014 645.667

301.775 236.303 113.441 651.519

126.383 98.194 27.699 252.276

126.383 98.194 28.611 253.188

133.460 69.759 11.118 214.337

133.258 69.759 15.225 218.242

Laun og launatengd gjöld Breyting lifeyrisskuldb. Annar rekstrarkostnaður Afskriftir Gjöld

300.747 0 250.544 22.550 573.841

300.747 0 252.076 26.443 579.266

57.026 0 159.991 10.861 227.878

57.026 0 160.200 11.720 228.946

126.686 0 61.115 10.781 198.582

126.686 0 61.985 11.625 200.296

71.826

72.253

24.398

24.242

15.755

17.946

-14.932

-33.774

-35.622

-38.380

19.265

16.393

56.894

38.479

-11.224

-14.138

35.020

34.339

0

0

0

0

0

0

56.894

38.479

-11.224

-14.138

35.020

34.339

Varanlegir rekstrarfjármunir Áhættufjármunir og langtímakröfur Fastafjármunir Veltufjármunir Eignir

609.327 132.039 741.366 179.573 920.939

718.798 45.873 764.671 154.824 919.495

325.051 42.630 367.681 43.173 410.854

341.604 21.149 362.753 41.829 404.582

240.577 52.663 293.240 221.510 514.750

259.831 38.483 298.314 216.335 514.649

Eigið fé Skuldbindingar Langtímaskuldir Skammtímaskuldir Skuldir án skuldbindinga Skuldir og skuldbindingar Skuldir og eigið fé

576.544 0 260.251 84.144 344.395 344.395 920.939

502.517 0 330.418 86.560 416.978 416.978 919.495

240.579 0 98.526 71.749 170.275 170.275 410.854

234.306 0 98.526 71.750 170.276 170.276 404.582

469.733 0 16.037 28.980 45.017 45.017 514.750

470.740 0 27.911 15.998 43.909 43.909 514.649

Leigusamningar utan efnahags Skuldir og skuldbindingar alls

344.395

416.978

170.275

170.276

45.017

43.909

56.894 36.797 93.691 9.649 103.340 -15.252 -32.636 55.452

38.479 53.588 92.067 4.650 96.717 -2.093 -39.172 55.452

-11.224 44.740 33.516 -2.484 31.032 -19.351 2.784 14.465

-14.138 47.375 33.237 -2.391 30.846 -6.149 -10.233 14.464

35.020 11.124 46.144 -776 45.368 -15.754 -3.571 26.043

34.338 14.170 48.508 -775 47.733 -16.091 -5.599 26.043

Rekstrarniðurst. fyrir fjárm.l. og óregl.l. Fjármunatekj. og (fjármagnsgj.) Rekstrarniðurstaða fyrir óreglulega liði Óreglulegir liðir Rekstrarniðurstaða eftir óreglulega liði

Efnahagsreikningur (í þús.kr.)

Sjóðstreymi (í þús.kr.) Rekstrarniðurstaða Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstr. Veltufé frá rekstri Br. á rekstrart. eignum og skuldum Handbært fé frá rekstri Fjárfestingarhreyfingar Fjármögnunarhreyfingar Hækkun (lækkun) á handbæru fé

77

Profile for Samband islenskra sveitarfelaga

Árbók 2010  

Árbók sveitarfélaga kemur nú út í tuttugasta og sjötta sinn. Í henni eru birtar upplýsingar um rekstur og efnahag sveitarfélaganna sem byggð...

Árbók 2010  

Árbók sveitarfélaga kemur nú út í tuttugasta og sjötta sinn. Í henni eru birtar upplýsingar um rekstur og efnahag sveitarfélaganna sem byggð...

Profile for samband
Advertisement