Page 76

Tafla 09. Ársreikningar sveitarfélaga 2009

6250 Fjallabyggð 2.082 2.082 Samantekin Sveitarsj. reikningsskil

6400 Dalvíkurbyggð 1.951 1.951 Samantekin Sveitarsj. reikningsskil

Skatttekjur án Jöfnunarsjóðs Framlag Jöfnunarsjóðs Þjónustutekjur og aðrar tekjur Tekjur

810.624 318.974 255.183 1.384.781

801.961 318.974 429.092 1.550.027

665.486 328.042 165.666 1.159.194

657.402 328.042 407.782 1.393.226

53.308 32.685 15.394 101.387

53.308 32.685 15.394 101.387

Laun og launatengd gjöld Breyting lifeyrisskuldb. Annar rekstrarkostnaður Afskriftir Gjöld

750.931 46.096 505.265 52.629 1.354.921

856.303 46.096 508.569 96.723 1.507.691

563.364 17.713 381.312 36.107 998.496

613.719 17.713 433.573 97.935 1.162.940

9.395 0 91.959 5.273 106.627

9.395 0 91.959 5.273 106.627

Rekstrarniðurst. fyrir fjárm.l. og óregl.l.

29.860

42.336

160.698

230.286

-5.240

-5.240

Fjármunatekj. og (fjármagnsgj.)

63.514

-71.283

14.052

-106.852

-1.287

-1.287

Rekstrarniðurstaða fyrir óreglulega liði

93.374

-28.947

174.750

123.434

-6.527

-6.527

3.028

5.480

0

3.587

0

0

96.402

-23.467

174.750

127.021

-6.527

-6.527

Varanlegir rekstrarfjármunir Áhættufjármunir og langtímakröfur Fastafjármunir Veltufjármunir Eignir

1.197.547 732.594 1.930.141 713.496 2.643.637

1.945.420 244.789 2.190.209 608.434 2.798.643

1.131.872 301.435 1.433.307 411.005 1.844.312

2.327.195 149.384 2.476.579 394.381 2.870.960

109.231 44.443 153.674 22.651 176.325

109.231 44.443 153.674 22.651 176.325

Eigið fé Skuldbindingar Langtímaskuldir Skammtímaskuldir Skuldir án skuldbindinga Skuldir og skuldbindingar Skuldir og eigið fé

1.353.329 599.898 451.710 238.700 690.410 1.290.308 2.643.637

1.000.052 626.945 908.658 262.988 1.171.646 1.798.591 2.798.643

966.260 308.745 339.123 230.184 569.307 878.052 1.844.312

1.246.231 358.235 1.047.057 219.437 1.266.494 1.624.729 2.870.960

136.118 0 31.885 8.322 40.207 40.207 176.325

136.118 0 31.885 8.322 40.207 40.207 176.325

Leigusamningar utan efnahags Skuldir og skuldbindingar alls

1.290.308

1.798.591

878.052

1.624.729

40.207

40.207

96.402 94.047 190.449 -10.448 180.001 -491.736 313.174 1.439

-23.467 222.771 199.304 -4.760 194.544 -93.510 -100.981 53

174.751 72.979 247.730 -6.645 241.085 -204.607 67.761 104.239

127.021 204.230 331.251 -5.182 326.069 -213.656 -8.174 104.239

-6.528 8.281 1.753 -18.077 -16.324 -585 -3.827 -20.736

-6.528 8.281 1.753 -18.077 -16.324 -585 -3.827 -20.736

íbúafjöldi

6506 Arnarneshreppur 177 177 Samantekin Sveitarsj. reikningsskil

Rekstrarreikningur (í þús.kr.)

Óreglulegir liðir Rekstrarniðurstaða eftir óreglulega liði

Efnahagsreikningur (í þús.kr.)

Sjóðstreymi (í þús.kr.) Rekstrarniðurstaða Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstr. Veltufé frá rekstri Br. á rekstrart. eignum og skuldum Handbært fé frá rekstri Fjárfestingarhreyfingar Fjármögnunarhreyfingar Hækkun (lækkun) á handbæru fé

76

Profile for Samband islenskra sveitarfelaga

Árbók 2010  

Árbók sveitarfélaga kemur nú út í tuttugasta og sjötta sinn. Í henni eru birtar upplýsingar um rekstur og efnahag sveitarfélaganna sem byggð...

Árbók 2010  

Árbók sveitarfélaga kemur nú út í tuttugasta og sjötta sinn. Í henni eru birtar upplýsingar um rekstur og efnahag sveitarfélaganna sem byggð...

Profile for samband
Advertisement