Page 75

Tafla 09. Ársreikningar sveitarfélaga 2009 íbúafjöldi

5706 Akrahreppur 208 208 Samantekin Sveitarsj. reikningsskil

6000 Akureyrarkaupstaður 17.563 17.563 Samantekin Sveitarsj. reikningsskil

6100 Norðurþing 2.929 2.929 Samantekin Sveitarsj. reikningsskil

Rekstrarreikningur (í þús.kr.) Skatttekjur án Jöfnunarsjóðs Framlag Jöfnunarsjóðs Þjónustutekjur og aðrar tekjur Tekjur

47.948 61.186 4.940 114.074

47.948 6.494.980 6.463.157 61.186 1.012.616 1.012.616 4.940 3.145.361 7.548.676 114.074 10.652.957 15.024.449

1.081.830 473.313 387.669 1.942.812

1.081.830 473.313 1.092.753 2.647.896

Laun og launatengd gjöld Breyting lifeyrisskuldb. Annar rekstrarkostnaður Afskriftir Gjöld

4.678 0 144.488 6.767 155.933

4.678 0 144.488 6.767 155.933

1.136.436 58.674 687.662 59.770 1.942.542

1.238.449 58.674 939.939 386.937 2.623.999

Rekstrarniðurst. fyrir fjárm.l. og óregl.l.

-41.859

-41.859

871.759

1.798.836

270

23.897

8.797

8.797

-705.844

-400.419

-85.752

-441.234

-33.061

-33.061

165.915

1.398.417

-85.482

-417.337

0

0

0

-233.087

0

99.358

-33.061

-33.061

165.915

1.165.330

-85.482

-317.979

Varanlegir rekstrarfjármunir Áhættufjármunir og langtímakröfur Fastafjármunir Veltufjármunir Eignir

139.445 11.223 150.668 74.559 225.227

139.445 18.698.655 29.459.444 11.223 1.365.502 2.289.930 150.668 20.064.157 31.749.374 74.559 3.578.891 4.301.020 225.227 23.643.048 36.050.394

2.118.885 1.236.185 3.355.070 1.022.619 4.377.689

4.854.289 1.015.065 5.869.354 560.192 6.429.546

Eigið fé Skuldbindingar Langtímaskuldir Skammtímaskuldir Skuldir án skuldbindinga Skuldir og skuldbindingar Skuldir og eigið fé

213.094 0 0 12.133 12.133 12.133 225.227

213.094 0 0 12.133 12.133 12.133 225.227

12.530.611 1.141.756 17.796.837 4.581.190 22.378.027 23.519.783 36.050.394

1.299.506 1.037.825 1.685.680 354.678 2.040.358 3.078.183 4.377.689

287.276 1.129.787 4.329.694 682.789 5.012.483 6.142.270 6.429.546

12.133 14.553.502 23.519.783

3.078.183

6.142.270

-85.481 191.875 106.394 9.675 116.069 -73.599 -49.129 -6.659

-339.419 526.517 187.098 -1.365 185.733 -29.433 -102.199 54.101

Fjármunatekj. og (fjármagnsgj.) Rekstrarniðurstaða fyrir óreglulega liði Óreglulegir liðir Rekstrarniðurstaða eftir óreglulega liði

5.987.605 7.905.671 -299.339 -243.722 3.594.124 4.525.907 498.808 1.037.757 9.781.198 13.225.613

Efnahagsreikningur (í þús.kr.)

Leigusamningar utan efnahags Skuldir og skuldbindingar alls

12.133

9.089.546 595.256 10.415.185 3.543.061 13.958.246 14.553.502 23.643.048

Sjóðstreymi (í þús.kr.) Rekstrarniðurstaða Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstr. Veltufé frá rekstri Br. á rekstrart. eignum og skuldum Handbært fé frá rekstri Fjárfestingarhreyfingar Fjármögnunarhreyfingar Hækkun (lækkun) á handbæru fé

-33.061 6.660 -26.401 67 -26.334 -15.688 0 -42.022

-33.061 6.660 -26.401 67 -26.334 -15.688 0 -42.022

75

165.915 902.770 1.068.685 -80.355 988.330 -1.656.703 -689.877 -1.358.250

1.165.329 1.188.404 2.353.733 -55.863 2.297.870 -2.293.993 -1.261.738 -1.257.861

Profile for Samband islenskra sveitarfelaga

Árbók 2010  

Árbók sveitarfélaga kemur nú út í tuttugasta og sjötta sinn. Í henni eru birtar upplýsingar um rekstur og efnahag sveitarfélaganna sem byggð...

Árbók 2010  

Árbók sveitarfélaga kemur nú út í tuttugasta og sjötta sinn. Í henni eru birtar upplýsingar um rekstur og efnahag sveitarfélaganna sem byggð...

Profile for samband
Advertisement