Page 74

Tafla 09. Ársreikningar sveitarfélaga 2009 íbúafjöldi

5609 Sveitarfélagið Skagaströnd 519 519 Samantekin Sveitarsj. reikningsskil

5611 Skagabyggð 106 106 Samantekin Sveitarsj. reikningsskil

5612 Húnavatnshreppur 433 433 Samantekin Sveitarsj. reikningsskil

Rekstrarreikningur (í þús.kr.) Skatttekjur án Jöfnunarsjóðs Framlag Jöfnunarsjóðs Þjónustutekjur og aðrar tekjur Tekjur

201.549 82.955 74.191 358.695

201.549 82.955 149.473 433.977

20.791 36.213 5.057 62.061

20.791 36.213 5.057 62.061

144.488 126.065 33.458 304.011

144.488 126.065 34.597 305.150

Laun og launatengd gjöld Breyting lifeyrisskuldb. Annar rekstrarkostnaður Afskriftir Gjöld

195.255 6.830 162.538 12.582 377.205

206.802 6.830 195.633 21.985 431.250

7.798 0 55.358 1.493 64.649

7.798 0 55.358 1.493 64.649

133.813 0 185.534 8.051 327.397

133.874 0 190.171 8.051 332.095

Rekstrarniðurst. fyrir fjárm.l. og óregl.l.

-18.510

2.727

-2.588

-2.588

-23.387

-26.945

Fjármunatekj. og (fjármagnsgj.)

95.955

68.316

7.040

7.040

6.363

10.670

Rekstrarniðurstaða fyrir óreglulega liði

77.445

71.043

4.452

4.452

-17.024

-16.275

0

0

0

0

0

-82

77.445

71.043

4.452

4.452

-17.024

-16.357

Varanlegir rekstrarfjármunir Áhættufjármunir og langtímakröfur Fastafjármunir Veltufjármunir Eignir

258.527 99.084 357.611 961.966 1.319.577

639.987 33.412 673.399 881.161 1.554.560

22.857 10.028 32.885 77.757 110.642

22.857 10.028 32.885 77.757 110.642

241.809 59.976 301.785 173.116 474.901

241.809 53.476 295.285 181.648 476.933

Eigið fé Skuldbindingar Langtímaskuldir Skammtímaskuldir Skuldir án skuldbindinga Skuldir og skuldbindingar Skuldir og eigið fé

1.159.857 91.230 15.251 53.239 68.490 159.720 1.319.577

1.133.099 91.230 277.512 52.719 330.231 421.461 1.554.560

105.862 0 0 4.780 4.780 4.780 110.642

105.862 0 0 4.780 4.780 4.780 110.642

337.428 0 104.385 33.088 137.473 137.473 474.901

342.668 0 102.016 32.249 134.265 134.265 476.933

159.720

421.461

4.780

4.780

137.473

134.265

77.446 36.629 114.075 -21.295 92.780 -44.403 -35.113 13.264

71.046 68.419 139.465 -25.951 113.514 -75.457 -23.735 14.322

4.452 1.493 5.945 -3.917 2.028 1.656 0 3.684

4.452 1.493 5.945 -3.917 2.028 1.656 0 3.684

-17.024 15.542 -1.481 1.513 32 -32.465 11.563 -20.870

-16.357 12.913 -3.444 1.136 -2.308 -26.465 12.858 -15.915

Óreglulegir liðir Rekstrarniðurstaða eftir óreglulega liði

Efnahagsreikningur (í þús.kr.)

Leigusamningar utan efnahags Skuldir og skuldbindingar alls

Sjóðstreymi (í þús.kr.) Rekstrarniðurstaða Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstr. Veltufé frá rekstri Br. á rekstrart. eignum og skuldum Handbært fé frá rekstri Fjárfestingarhreyfingar Fjármögnunarhreyfingar Hækkun (lækkun) á handbæru fé

74

Profile for Samband islenskra sveitarfelaga

Árbók 2010  

Árbók sveitarfélaga kemur nú út í tuttugasta og sjötta sinn. Í henni eru birtar upplýsingar um rekstur og efnahag sveitarfélaganna sem byggð...

Árbók 2010  

Árbók sveitarfélaga kemur nú út í tuttugasta og sjötta sinn. Í henni eru birtar upplýsingar um rekstur og efnahag sveitarfélaganna sem byggð...

Profile for samband
Advertisement