Page 73

Tafla 09. Ársreikningar sveitarfélaga 2009 íbúafjöldi

5200 Sveitarfélagið Skagafjörður 4.137 4.137 Samantekin Sveitarsj. reikningsskil

5508 Húnaþing vestra 1.122 1.122 Samantekin Sveitarsj. reikningsskil

5604 Blönduósbær 879 879 Samantekin Sveitarsj. reikningsskil

Rekstrarreikningur (í þús.kr.) Skatttekjur án Jöfnunarsjóðs Framlag Jöfnunarsjóðs Þjónustutekjur og aðrar tekjur Tekjur

1.484.676 572.495 632.227 2.689.397

1.473.974 572.495 1.040.108 3.086.576

321.218 283.195 221.928 826.341

317.546 283.195 314.959 915.700

317.173 131.129 114.656 562.958

310.931 131.129 167.959 610.019

Laun og launatengd gjöld Breyting lifeyrisskuldb. Annar rekstrarkostnaður Afskriftir Gjöld

1.650.775 29.539 925.872 84.906 2.691.093

1.738.449 31.693 1.017.102 168.077 2.955.321

442.541 970 349.203 35.697 828.411

448.797 970 377.245 62.832 889.843

269.868 0 258.456 23.612 551.936

279.403 0 263.966 41.946 585.315

-1.696

131.255

-2.070

25.856

11.022

24.704

Fjármunatekj. og (fjármagnsgj.)

-164.629

-383.834

950

-69.259

-6.150

-58.265

Rekstrarniðurstaða fyrir óreglulega liði

-166.325

-252.578

-1.120

-43.402

4.872

-33.561

0

487

-165.000

-165.138

0

0

-166.325

-252.092

-166.120

-208.540

4.872

-33.561

Varanlegir rekstrarfjármunir Áhættufjármunir og langtímakröfur Fastafjármunir Veltufjármunir Eignir

3.130.749 256.191 3.386.940 502.744 3.889.684

4.701.917 316.561 5.018.478 477.058 5.495.536

734.139 369.284 1.103.423 281.088 1.384.511

1.214.404 123.054 1.337.458 195.136 1.532.594

864.183 337.583 1.201.766 215.860 1.417.626

1.287.994 150.815 1.438.809 77.517 1.516.326

Eigið fé Skuldbindingar Langtímaskuldir Skammtímaskuldir Skuldir án skuldbindinga Skuldir og skuldbindingar Skuldir og eigið fé

1.465.945 661.802 1.282.533 479.405 1.761.937 2.423.739 3.889.684

1.298.652 705.518 2.741.258 750.109 3.491.367 4.196.884 5.495.536

975.142 61.026 227.858 120.484 348.342 409.369 1.384.511

681.640 61.026 644.889 145.039 789.928 850.954 1.532.594

841.823 119.949 318.076 137.778 455.854 575.803 1.417.626

650.940 119.949 595.320 150.117 745.437 865.386 1.516.326

Leigusamningar utan efnahags Skuldir og skuldbindingar alls

2.423.739

4.196.884

409.369

850.954

575.803

865.386

-166.325 240.569 74.244 -50.925 23.319 -306.704 14.972 -268.413

-252.092 486.666 234.574 22.135 256.709 -415.015 -110.833 -269.138

-166.120 220.162 54.042 16.609 70.650 -28.393 -27.796 14.461

-208.540 282.975 74.435 16.427 90.862 -73.647 -2.754 14.461

4.873 42.688 47.561 -2.429 45.132 -135.672 23.410 -67.130

-33.561 95.976 62.415 1.833 64.248 -156.565 25.187 -67.130

Rekstrarniðurst. fyrir fjárm.l. og óregl.l.

Óreglulegir liðir Rekstrarniðurstaða eftir óreglulega liði

Efnahagsreikningur (í þús.kr.)

Sjóðstreymi (í þús.kr.) Rekstrarniðurstaða Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstr. Veltufé frá rekstri Br. á rekstrart. eignum og skuldum Handbært fé frá rekstri Fjárfestingarhreyfingar Fjármögnunarhreyfingar Hækkun (lækkun) á handbæru fé

73

Profile for Samband islenskra sveitarfelaga

Árbók 2010  

Árbók sveitarfélaga kemur nú út í tuttugasta og sjötta sinn. Í henni eru birtar upplýsingar um rekstur og efnahag sveitarfélaganna sem byggð...

Árbók 2010  

Árbók sveitarfélaga kemur nú út í tuttugasta og sjötta sinn. Í henni eru birtar upplýsingar um rekstur og efnahag sveitarfélaganna sem byggð...

Profile for samband
Advertisement