Page 70

Tafla 09. Ársreikningar sveitarfélaga 2009 íbúafjöldi

4200 Ísafjarðarbær 3.897 3.897 Samantekin Sveitarsj. reikningsskil

4502 Reykhólahreppur 292 292 Samantekin Sveitarsj. reikningsskil

4604 Tálknafjarðarhreppur 297 297 Samantekin Sveitarsj. reikningsskil

Rekstrarreikningur (í þús.kr.) Skatttekjur án Jöfnunarsjóðs Framlag Jöfnunarsjóðs Þjónustutekjur og aðrar tekjur Tekjur

1.394.760 531.319 360.439 2.286.518

1.394.760 531.319 826.958 2.753.037

84.173 67.324 45.316 196.813

83.425 67.324 160.897 311.646

97.367 69.551 30.500 197.418

96.867 69.551 52.174 218.592

Laun og launatengd gjöld Breyting lifeyrisskuldb. Annar rekstrarkostnaður Afskriftir Gjöld

1.302.215 94.685 780.835 89.104 2.266.839

1.467.962 94.685 953.341 169.129 2.685.117

109.247 0 96.227 3.286 208.760

182.401 0 123.440 6.219 312.060

106.072 0 87.196 7.023 200.292

109.451 0 92.805 13.017 215.273

19.679

67.920

-11.947

-415

-2.875

3.319

Fjármunatekj. og (fjármagnsgj.)

-263.610

-471.147

13.827

-5.472

-60.541

-73.411

Rekstrarniðurstaða fyrir óreglulega liði

-243.931

-403.227

1.880

-5.887

-63.415

-70.092

0

0

0

0

0

0

-243.931

-403.227

1.880

-5.887

-63.415

-70.092

Varanlegir rekstrarfjármunir Áhættufjármunir og langtímakröfur Fastafjármunir Veltufjármunir Eignir

2.234.169 808.291 3.042.460 926.075 3.968.535

4.181.441 568.693 4.750.134 433.556 5.183.690

176.639 174.924 351.563 82.021 433.584

343.865 27.050 370.915 84.747 455.662

196.956 66.298 263.254 51.965 315.219

252.486 22.413 274.899 28.462 303.360

Eigið fé Skuldbindingar Langtímaskuldir Skammtímaskuldir Skuldir án skuldbindinga Skuldir og skuldbindingar Skuldir og eigið fé

560.791 921.676 2.116.895 369.173 2.486.068 3.407.744 3.968.535

115.869 921.676 3.617.898 528.247 4.146.145 5.067.821 5.183.690

321.384 0 51.155 61.045 112.200 112.200 433.584

303.912 0 78.642 73.108 151.750 151.750 455.662

224.045 0 58.655 32.519 91.174 91.174 315.219

169.192 0 100.187 33.981 134.169 134.169 303.361

Leigusamningar utan efnahags Skuldir og skuldbindingar alls

3.407.744

5.067.821

112.200

151.750

91.174

134.169

-243.938 322.817 78.879 10.630 89.509 -10.865 -139.196 -60.552

-403.234 529.626 126.392 20.473 146.865 51.059 -263.112 -65.188

1.880 5.367 7.247 -801 6.446 -6.816 13.784 13.414

-5.887 12.019 6.132 9.658 15.791 -8.172 6.827 14.446

-63.415 68.604 5.189 -9.096 -3.907 10.288 -15.140 -8.760

-70.092 82.928 12.836 -8.823 4.013 1.249 -14.022 -8.760

Rekstrarniðurst. fyrir fjárm.l. og óregl.l.

Óreglulegir liðir Rekstrarniðurstaða eftir óreglulega liði

Efnahagsreikningur (í þús.kr.)

Sjóðstreymi (í þús.kr.) Rekstrarniðurstaða Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstr. Veltufé frá rekstri Br. á rekstrart. eignum og skuldum Handbært fé frá rekstri Fjárfestingarhreyfingar Fjármögnunarhreyfingar Hækkun (lækkun) á handbæru fé

70

Profile for Samband islenskra sveitarfelaga

Árbók 2010  

Árbók sveitarfélaga kemur nú út í tuttugasta og sjötta sinn. Í henni eru birtar upplýsingar um rekstur og efnahag sveitarfélaganna sem byggð...

Árbók 2010  

Árbók sveitarfélaga kemur nú út í tuttugasta og sjötta sinn. Í henni eru birtar upplýsingar um rekstur og efnahag sveitarfélaganna sem byggð...

Profile for samband
Advertisement