Page 64

Tafla 09. Ársreikningar sveitarfélaga 2009 íbúafjöldi

1604 Mosfellsbær 8.527 8.527 Samantekin Sveitarsj. reikningsskil

1606 Kjósarhreppur 195 195 Samantekin Sveitarsj. reikningsskil

2000 Reykjanesbær 14.081 14.081 Samantekin Sveitarsj. reikningsskil

Rekstrarreikningur (í þús.kr.) Skatttekjur án Jöfnunarsjóðs Framlag Jöfnunarsjóðs Þjónustutekjur og aðrar tekjur Tekjur

3.191.717 209.649 740.858 4.142.224

3.191.717 209.649 1.253.213 4.654.579

78.769 9.826 13.213 101.808

78.769 9.826 13.213 101.808

Laun og launatengd gjöld Breyting lifeyrisskuldb. Annar rekstrarkostnaður Afskriftir Gjöld

2.276.468 49.576 1.542.804 147.051 4.015.899

2.292.649 49.576 1.730.096 215.214 4.287.534

21.865 0 70.611 2.728 95.204

21.865 0 70.611 2.728 95.204

126.325

367.046

6.604

6.604

-1.189.427

-565.660

Fjármunatekj. og (fjármagnsgj.)

-460.546

-652.296

10.780

10.780

-2.202.994

-4.192.416

Rekstrarniðurstaða fyrir óreglulega liði

-334.221

-285.250

17.384

17.384

-3.392.421

-4.758.076

12.442

18.593

0

-321.779

-266.657

17.384

Varanlegir rekstrarfjármunir Áhættufjármunir og langtímakröfur Fastafjármunir Veltufjármunir Eignir

8.749.985 10.175.680 812.168 382.987 9.562.154 10.558.668 862.886 702.894 10.425.040 11.261.561

56.302 7.169 63.471 88.651 152.122

56.302 3.518.424 25.316.462 7.169 17.523.721 10.504.131 63.471 21.042.145 35.820.593 88.651 3.148.278 4.251.478 152.122 24.190.423 40.072.071

Eigið fé Skuldbindingar Langtímaskuldir Skammtímaskuldir Skuldir án skuldbindinga Skuldir og skuldbindingar Skuldir og eigið fé

3.507.432 3.801.910 839.222 839.222 4.829.131 5.381.959 1.249.255 1.238.470 6.078.386 6.620.430 6.917.608 7.459.651 10.425.040 11.261.561

147.982 0 0 4.140 4.140 4.140 152.122

147.982 0 0 4.140 4.140 4.140 152.122

Rekstrarniðurst. fyrir fjárm.l. og óregl.l.

Óreglulegir liðir Rekstrarniðurstaða eftir óreglulega liði

4.938.235 899.294 1.111.961 6.949.490

4.908.398 899.294 3.772.591 9.580.283

3.192.731 3.266.711 154.395 147.501 4.714.238 6.285.857 77.553 445.874 8.138.917 10.145.943

0 11.077.064 11.073.370 17.384

7.684.643

6.315.294

Efnahagsreikningur (í þús.kr.)

Leigusamningar utan efnahags Skuldir og skuldbindingar alls

6.917.608

7.459.651

4.140

-321.779 350.405 28.626 -203.696 -175.070 -1.064.513 1.233.142 -6.440

-266.657 398.466 131.810 -199.717 -67.907 -852.823 914.156 -6.574

17.384 2.961 20.345 -11.312 9.033 -12.571 -3.201 -6.739

10.108.248 2.457.603 7.181.977 4.442.595 11.624.572 14.082.175 24.190.423

10.846.202 3.214.214 19.926.186 6.085.469 26.011.655 29.225.869 40.072.071

13.477.227 13.477.227 4.140 27.559.402 42.703.096

Sjóðstreymi (í þús.kr.) Rekstrarniðurstaða Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstr. Veltufé frá rekstri Br. á rekstrart. eignum og skuldum Handbært fé frá rekstri Fjárfestingarhreyfingar Fjármögnunarhreyfingar Hækkun (lækkun) á handbæru fé

64

17.384 7.684.643 2.961 -10.267.729 20.345 -2.583.086 -11.312 226.127 9.033 -2.356.959 -12.571 760.644 -3.201 1.677.808 -6.739 81.493

6.315.294 -8.533.982 -2.218.688 1.132.825 -1.085.863 -482.738 1.941.702 373.101

Profile for Samband islenskra sveitarfelaga

Árbók 2010  

Árbók sveitarfélaga kemur nú út í tuttugasta og sjötta sinn. Í henni eru birtar upplýsingar um rekstur og efnahag sveitarfélaganna sem byggð...

Árbók 2010  

Árbók sveitarfélaga kemur nú út í tuttugasta og sjötta sinn. Í henni eru birtar upplýsingar um rekstur og efnahag sveitarfélaganna sem byggð...

Profile for samband
Advertisement