Page 1

Postel No. G/RNP/VT/H/MBN-08/2005

Follow us on

C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

website :

www.vaarthatarangalu.com

.

Published from Hyderabad

website: www.vaarthatarangalu.com

dü+|ü⁄{Ï :8

dü+∫ø£ : 68

email:vtarangalu.222208@gmail.com

dü+bÕ<ä≈£î\T : ø√≥ø=+&É m&É¢ $»j·TsêE eT+>∑fi¯yês¡+ 24 &çôd+ãsY 2013 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

&Ûç©¢ |”sƒ¡+ô|’ ÄyéTÄBà ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li GLSˆ»¡VNRPV ZNP[˙“¡™yÕfi @LigkiNSLRiLi ª][≤yˆ»¡V©´sV @Liμj∂Li¿¡©´s NSLi˙lgi£qs

˙\+ e´øÏÔ‘·«+ nkÕe÷q´+ aRPªRΩ«¡∏R∂VLiºΩ DªRΩ=™yÕ˝‹[ ˙xmsfl·Àfi ™y˘≈¡˘

@©´ s LiªR Ω x m soLR i Li,≤T ∂ |qsLi ¡L`i23 (ôd’ÿq÷´dt): ¨dsáLi xqsLi“¡™´slLi≤ÔT∂ ≠sáV™´sáV NRP÷¡gji©´s LS«¡NUP∏R∂VÆ™s[ªΩR Ú @¨s LSxtsÌ Q˚mx sºΩ ˙xmsfl·Àfi ™´sVV≈¡LÍik @©yıLRiV. Fs©Ø[ı xmsμR∂™´soáV A∏R∂V©´s ¬ø¡[xms…Ì”¡©y FsNRP‰≤y ªRΩ©´sV LS“¡xms≤R∂¤Õ¡[μ∂R ¨s, @Õÿlgi[ D©´sıªRΩ ≠sáV™´sáNRPV ˙Fyμ≥y©´s˘Li B¿¡Ë©´s g]xmsˆ ™´s˘QQNPT Ú @¨s N]¨s∏R∂W≤yLRiV. ¨dsáLi «¡∏R∂VLiºΩ ™´sVVgjiLixmso Æ™s[≤∂R VNRPÕ˝‹[ FyÕÊ‹©´s≤R∂Li qx sLiª][tx sQLigS DLiμR∂¨s LSxtsÌ Q˚mx sºΩ @©yıLRiV. @©´sLiªRΩmx soLRiLiÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[qz s©´s qx sLi“¡™´slLi≤Ô∂T aRPªRΩ«¡∏R∂VLiºΩ ™´sVVgjiLixmso DªRΩ=™yÕ˝‹[ FyÕÊ‹©´sı ˙xmsfl·Àfi ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... @ºΩ mz s©´sı ™´s∏R∂VxqsVÕ‹[ @–¡Ã¡À≥ÿLRiªRΩ NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP @μ≥R∂˘QORPV≤T∂gS xms¨s¬ø¡[zqs©´s xmnsV©´sªRΩ qx sLi“¡™´slLi≤Ô∂T Æμ∂[©s´ ©yıLRiV. áORPQ ˘Li N][qx sLi mx s¨s ¬ø¡[}qsÚ ≠s«¡∏R∂WáV Æ™sªRΩVNRPV‰Li»¡W ™´sryÚ∏∂R V¨s ¨dsáLi©´sV øR¡W}qsÚ @LÛiR ™´sV™´soªRΩVLiμR∂ ©yıLRiV. xqsLi“¡™´slLi≤ÔT∂ LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ N]ªRΩÚ ILRi™´s≤T∂¨s qx sXztsÌ QLiøyLRi©yıLRiV. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*LiÕ‹[, LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ AμR∂LRi+ ˙Fy∏R∂VV≤R∂©yıLRiV. ™´sVøR¡Ë¤Õ¡[¨s LS«¡NUP∏R∂V ™´sVgRiμ≥∂k LRiV≤R∂¨s, NRPW≤R∂V, gRiV≤Ô∂R , Æ\™sμR∂˘Li N][qx sLi @Æ©s[NPR øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[mx s…ÌÿLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. q{ sˆNRPL`igS A∏R∂V©´s Æ©sáN]÷¡ˆ©´s ≠sáV™´sáV Æ©s[…¡” NUP @©´sVxqsLRifl‘·∏R∂V™´sV©yıLRiV. 1977c82 ™´sVμ≥R∂˘ À≥ÿLRiªRΩ

Fy…”¡LiøyLRi©yıLRiV. ™´sV˙μyxqsV LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ NRPW≤y ™´sVLi˙ºΩgS mx s¨s ¬ø¡[qz s©´s øR¡Lji˙ªRΩ A∏R∂V©´sNRPV DLiμR∂©yı LRiV. Æμ∂[aPR ry*ªRΩLi˙ªRΩLi N][qx sLi ¨dsáLi øR¡μR∂V™´so©´sV ™´sμR∂VáVNRPV©yıLRi©yıLRiV. NTP*…fi BLi≤T∂∏R∂W DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ ¤\«¡Ã¡VNRPV Æ™sŒ˝ÿLRi©yıLRiV. ¨dsáLi ¿¡©´sıxmsˆ…”¡ ©´sVLi≤T∂ «ÿºΩzmsªRΩ ™´sV•¶¶ ªy¯ gSLiμ≥∂k qx sWˆÈQ Lij ªÚ ][ mx s¨s ¬ø¡[aSLRi©yıLRiV. Æμ∂[aPR LiÕ‹[ D©´sı Æ™s©´sVNRP ¡≤T∂©´s «ÿªRΩVá N][qx sLi ª]÷¡ryLjigS qx sLiZOP[Q™s´ V NRP≠sV…‘¡¨s Æ™s[qz s©´s mx sn V©´sªRΩ qx sLi“¡™´slLi≤Ô∂T Æμ∂[©s´ ©yıLRiV. |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂, ALi˙μ≥∂R LSxtsÌ Q˚Li NRP÷¡zms ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`PgS GLRiˆ≤T∂©´smx sˆV≤R∂V ª]÷¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS D©´sı ¨dsáLi qx sLi“¡™´slLi≤Ô∂T LSxtsÌ Q˚ @’≥¡™´sXμÙ∂j NTP @Æ©s[NPR ˙xmsflÿ◊¡NRPáV LRiWF~Liμj∂LiøyLRi©yıLRiV. C ªRΩLRiLi LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVáNRPV ¨dsáLi qx sLi“¡™´slLi≤Ô∂T qx sWˆÈQ Lij Ú @¨s gRi™´sLRiıL`i ©´sLRiqz sLix§¶ ¶©s± @©yıLRiV. qx sLi“¡™´slLi≤Ô∂T aRPªRΩ«¡∏R∂VLiºΩ DªRΩ=™yÕ˝‹[ FyÕÊ‹©´sı gRi™´sLRiıL`i ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... qx sLi“¡™´slLi≤Ô∂T g]xmsˆ LS«¡NUP∏R∂V \Æ™sªy◊¡NRPV≤R∂¨s N]¨s∏R∂W≤yLRiV. @©´sLiªRΩmx soLRiLiª][ ªRΩ©´sNRPV©´sı @©´sV ¡Liμ≥y¨sı C qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS gRi™´sLRiıL`i gRiVLRiVÚ ¬ø¡[qx sVNRPV©yıLRiV. ™´sW“¡ LSxtsÌ Q˚mx sºΩ ¨dsáLi xqsLi“¡™´slLi≤ÔT∂ Æμ∂[aS¨sZNP[ gRiLRi*NSLRifl·™´sV¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T N]¨s∏R∂W≤yLRiV.

LSxtsÌ Q˚mx sºΩgS, ALi˙μ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P ª]÷¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS, Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ q{ sˆNRPL`igS @Æ©s[NPR mx sμR∂™´soáV ¬ø¡[mx s…ÌÿLRi©yıLRiV. Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ NRPV Fs¨sıQQZ\ NP©´s ª]÷¡rylLi[ {qsˆNRPL`i Àÿμ≥∂R ˘ªRΩáV ¬ø¡[mx s…ÌÿLRi¨s, q{ sˆNRPL`i mx sμR∂≠s ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ gRiVLjiLÚ i¿¡ q{ sˆNRPL`i Àÿμ≥∂R ˘ªRΩáV ¬ø¡[mx s…Ì¡” ©´s ª]÷¡L][¤«¡[ FyLÌik mx sμR∂≠sNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[qz s©´s g]xmsˆ ™´s˘QQNPT Ú @¨s N]¨s∏R∂W≤yLRiV. Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ q{ sˆNRPL`igS ˙xms«ÿry*™´sV˘ qx sLi˙xmsμy∏R∂Wá©´sV g_LRi≠sLi¿¡ A©y≤R∂V D©´sı ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*LiQ|\ ms @≠saS*xqs ºdΩLS¯©´sLi ˙xmsÆ™s[aPR #|ms…Ì¡” ©´s L][¤«¡[ Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ , LS«¡˘xqsÀ≥¡œ á©´sV IZNP[ ø][»¡ qx s™´sWÆ™s[aPR mx sLji¿¡ øR¡LjiËLiøyLRi¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. Æμ∂[aPR LiÕ‹[Æ©s[ @ªRΩ˘LiªRΩ gRiVLjiLÚ ixmso F~Liμj∂©´s ©y∏R∂VNRPV≤R∂V ¨dsáLi qx sLi“¡™´slLi≤Ô∂T @¨s @©yıLRiV. ¨dsáLiNRPV @Æ©s[NPR ˙xmsæªΩ[˘NRP gRiVLjiLÚ ixmsoáV D©yı∏R∂V¨s, LjiNSLÔiR VáV ryμ≥∂j LiøyLRi©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚mx sºΩgS, lLiLi≤R∂VryL˝iR V qz sFsLigS, q{ sˆNRPL`igS B¨sı mx sμR∂™´soáV ¬ø¡[mx s…Ì¡” ©´s G\ZNPNRP À≥ÿLRiºdΩ∏R∂VV≤R∂V ¨dsáLi ™´sW˙ªRΩÆ™s[V©´s©yıLRiV. Õ‹[NPR xqsÀ≥¡œ {qsˆNRPL`igS ¨dsáLi xqsLi˙xmsμy∏R∂WáV Fy…”¡LiøyLRi©yıLRiV. @≠saS*xqsLi qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ qx sÀ≥¡œ ©´sV øR¡LRiËNRPV |ms…Ì¡” qx sÀ≥ÿ qx sLi˙xmsμy∏R∂VLi

u≤´+øÏ+>¥ s¡+>∑ n_Ûeè~›

j·T÷|æm |òüTq‘˚ : ∫<ä+ãs¡+ ¬ø¡\Æ©sQı,≤T∂|qsLi ¡L`i23 : gRiªRΩ mx sÆμ∂[Œ¡œ ˛Õ‹[ Àÿ˘LiNTPLig`i LRiLigRiLi ryμ≥∂j Li¿¡©´s @’≥¡™´sXμÙ∂j mx s»˝¡ ZNP[Li˙μR∂ ALÛij NRP ™´sVLi˙ºΩ ¿¡μR∂Li ¡LRiLi §x ¶ ¶LiR< Li ™´s˘QQNPR LÚ i¬ø¡[aSLRiV. @μj∂ ∏R∂VW{msG ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* øR¡Ã¡Æ™s[©´s¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. Fs©Ø[ı øR¡LRi˘Ã¡ NSLRifl·LigS Àÿ˘LiNTPLig`i B™yá ry™´sW©´sV˘Ã¡NRPV ¬ø¡[LRiVNRP™´s NS™´s≤R∂Æ™s[V gSNRPVLi≤y @Æ©s[NPR mx s¥R∂NSáNRPV qx sLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡ Àÿ˘LiN`P Δÿªyá μy*LSÆ©s[ Õÿ™yÆμ∂[≠sd áV «¡Ljilgi[Õÿ ¬ø¡[aS™´sV©yıLRiV. r°™´sV™yLRiLi A∏R∂V©´s ™´sVμR∂V\lLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s |qsLi˙»¡Õfi Àÿ˘LiN`P A£msn BLi≤T∂∏R∂W 103™´s ™´s˘™´srÛymx sNRP μj∂©Ø[ªΩR =™´sLiÕ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. ª]÷¡ryLjigS C NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı Æ™sV˙…‹[ ©´sgRiLSáNRPV  ¡∏R∂V»¡ ™´sW™´sVWáV mx s»Ì¡fl·LiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶ ¶LiøR¡≤R∂Li ≠sZaP[tx sQLi. Àÿ˘LiNTPLig`i LRiLigRi ˙xmsgRiºΩ¨s ryμ≥yLRifl· @’≥¡™´sXμÙ∂j Õ‹[ À≥ÿgRiLigS ˙xms«¡Ã¡V AÆ™sWμj∂LiøR¡≤R∂Li ªRΩ©´sNRPV, ªRΩ©´s ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sNTP g]xmsˆ ≠s«¡∏R∂V™´sV¨s ¿¡μR∂Li ¡LRiLi }msL]‰©yıLRiV. C @’≥¡™´sXμÙ∂j ¨s ryNSLRiLi ¬ø¡[∏∂R V≤y¨sNTP ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li FsLiª][ ¬ø¡[qz sLiμR∂¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. Aμ≥yL`i @xmsoxqsLiμ≥y©´sLi Æ™sVVμR∂áV l\LiªRΩVáNRPV ªRΩμj∂ªRΩLRiVáNRPV qx s’¡=≤U∂ ¤Õ¡[μy mx s¥R∂NSá¨sıLi…”¡¨ds Àÿ˘LiNRPVá μy*LSÆ©s[ @™´sVáV ¬ø¡[qx sVÚ©yı™´sV¨s @©yıLRiV.

©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,≤T∂|qsLi ¡L`i23(ôd’ÿq÷´dt): gRiªRΩ N]¨sı L][«¡ŸÃ¡VgS ≤≥∂T ÷d¡˝ Õ‹[ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* GLSˆ»¡V\|ms Æ©sáN]©´sı DªRΩ‰LihRiNRPV æªΩLRixms≤T∂Liμj∂. NSLi˙lgi£qs ™´sVμÙR∂ªRΩVª][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* GLSˆ»¡VNRPV A™±sVAμk∂¯ FyLÌki ¨sLÒiR LiVVLi¿¡Liμj∂. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ @À≥¡œ ˘LÛij gS @LRi≠sLiμ`∂ ZNP[“¡˙™yÕfi Fs¨sıNRPπ∏∂[V˘ @™´sNSaRP™´sVVLiμj∂. r°™´sV™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi ≤≥∂T ÷d¡˝ Õ‹[¨s NS¨s%`¡»¡zqs»¡W˘xtsQ©s± N˝PR ÀfiÕ‹[ qx s™´sWÆ™s[aPR #Æ\™sV©´s A™±sVAμk∂¯ FyLÌiR aSxqs©´sqx sÀ≥ÿmx sORPQLi CÆ™s[VLRiNRPV ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sVNRPVLiμj∂. μk∂Liª][ ª]÷¡ryLjigS J ry™´sW©´sV˘≤R∂V ≤≥∂T ÷d¡˝ gRiÆμ∂Ù FsNRPV‰ªRΩV©yı≤R∂V. A™±sV Aμk∂¯ FyLÌik qx s™´sV©´s*∏R∂VNRPLRiÚ @LRi≠sLiμ`∂ ZNP[“¡˙™yÕfi ≤≥∂T ÷d¡˝ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS CÆ©sá 26™´s æªΩ[μ∂k gRiVLRiV™yLRiLi ©y≤R∂V ˙xms™´sWfl·{qs*NSLRiLi ¬ø¡[∏∂R V©´sV©yıLRiV. Fs©Ø[ı F°LS…ÿáNRPV Æ™s[μ∂j NRPgS ¨s÷¡¿¡©´s «¡LiªRΩLRi¯LiªRΩL`iÕ‹[Æ©s[ ˙xms™´sWfl· {qs*NSLRiLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s ¨sLÒiR LiVVLiøR¡VNRPV©yıLRiV. ≤≥∂T ÷d¡˝ ¤Õ¡zmsÌn Æ©sLi…fi gRi™´sLRiıL`i ©´s“¡Àfi «¡Lig`i©´sV NRP÷¡zqs C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı æªΩ÷¡FyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi NTPNTP‰Ljiqz s©´s ≠s¤Õ¡[NPR LRiVá qx s™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ ªRΩ©´s ¨sLÒiR ∏R∂W¨sı ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. mx sμj∂}§¶¶ ©s´ V qx sLi™´sªRΩ=LSá qx sVμk∂LÁiR NSáLi Fy»¡V LSuÌy˚¨sı Fy÷¡Li¿¡©´s NSLi˙lgi£qs FyLÌki, BxmsˆV≤R∂V A™±sV Aμk∂¯ FyLÌkiNTP ™´sVμÙR∂ªRΩV B™´s*≤R∂Liª][ A FyLÌki @μ≥j∂NSLRiLi ¬ø¡[xms»Ì¡≤R∂Li Δÿ∏R∂V\Æ™sVLiμj∂.Æ™sVVªRΩÚLi ªy©´sV lgi÷¡¿¡©´s 28 ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ‹˝ [ qx slLi[* ¬ø¡[LiVVLi¿¡ ™´sVLki ªy™´sVV @μ≥∂j NSLRiLi ¬ø¡[mx s…ÌÿÕ‹[ ™´sμÙ][ A£ms ¨sLÒiR LiVVLiøR¡VNRPVLiμj∂. ’d¡¤«¡[{ms @μ≥∂j NSLRiLiÕ‹[NPT LSNRPW≤R∂μR∂©´sı DÆμ∂Ù a[ PR Liª][Æ©s[ NSLi˙lgi£qs FyLÌik ZNP[“¡˙™yÕfi FyLÌik NTP ™´sVμÙ∂R ªRΩV B¿¡ËLiμR∂¨s @Li»¡V©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ |\ ms#˚Æ™s[»¡V NRPLi|ms¨dsáNRPV μR∂©´sVı

@©«sLi»R½ xqs˳ÏÁÍÜ[ ª«sVLiú¼½ xqs\®ªsVNRPù LSgRiLi

@©´ s LiªR Ω x m soLR i Li,≤T ∂ |qsLi ¡L`i23 (ôd’ÿq÷´dt): ™´sVLi˙ºΩ ryZNP Z\ aPá«ÿ©y¥`∂ r°™´sV™yLRiLi LSxtsÌ Q˚mx sºΩ ˙xmsfl·Àfi ™´sVV≈¡LÍik qx s™´sVORPQLiÕ‹[ qx s\Æ™sVNRP˘ ¨s©yμyáV ¬ø¡[zqs @LiμR∂Lji¨ds AaRPËLRi˘LiÕ‹[NTP Æ©s…ÌÿLRiV. ™´sW“¡ LSxtsÌ Q˚mx sºΩ, μj∂™´sLigRiªRΩ ¨dsáLi qx sLi“¡™´s lLi≤ÔT∂ aRPªRΩ«¡∏R∂VLiºΩ ™´sVVgjiLixmso DªRΩ=™yáV @©´sLiªRΩxmsoLRiLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩV ©´sı xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS Z\ aPá«ÿ©y¥`∂ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. qx sLi“¡™´s lLi≤Ô∂T gSLji aRPªRΩ«¡∏R∂VLiºΩ qx sÀ≥¡œ Õ‹[ ™´sW…˝ÿ≤R∂…ÿ¨sı ªy©´sV @μR∂XxtÌsQLigS À≥ÿ≠sxqsVÚ ©yı©´s¨s ¬ø¡ ¡VªRΩWÆ©s[ qx s\Æ™sVNS˘Li˙μ≥∂R NRPV LSxtsÌ Q˚ mx sºΩ ˙xmsfl·Àfi ø]LRi™´s ºdΩqx sVN][™yá¨s @©yıLRiV. ˙xmsxqsLigRiLi ™´sVμ≥∂R ˘Õ‹[ Z\ aPá«ÿ©y¥`∂ qx s\Æ™sVNS˘L i˙μ≥∂R gRiVLjiLi¿¡ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. LSuÌy˚¨sı qx s\Æ™sVNRP˘LigS DLi¬ø¡[ aRPNTPÚ LSxtsÌ Q˚mx sºΩNTP ™´sW˙ªRΩÆ™s[V DLiμR∂ ©yıLRiV.

LSxtsÌ Q˚ mx sºΩ ˙xmsfl·Àfi™´sVV≈¡LÍik qx s™´sVORPQLiÕ‹[ ™´sVLi˙ºΩ Z\ aPá«ÿ©y¥`∂ xqs\Æ™sVNRP˘gRiŒœ¡Li ≠s¨szmsLiøR¡≤R∂Liª][ @NRP‰≤R∂V©´sı ™yLRiLiªy @™yNRP‰∏R∂W˘LRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s xmsLjizqÛsªRΩVáV ÀÿgS æªΩ÷¡zqs©´s ™´s˘QQNPT gÚ S ˙xms«¡Ã¡ ANSLiORPQáV gRiLjiLÚ iøyá¨s ≠s«Ï¡mz sÚ ¬ø¡[aSLRiV. ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P©´sV qx s\Æ™sVNRP˘LigS DLiøR¡»¡Li μy*LSÆ©s[ æªΩáVgRiV™yLji ˙xmsπ∏∂W«¡©yáV NSFy≤R∂»¡Li ryμ≥R∂˘™´sV™´soªRΩVLiμR∂¨s

™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV J ≠s©´sºΩxms˙ªy¨sı LSxtsÌ Q˚mx sºΩNTP @LiμR∂¤«¡[aSLRiV.ªRΩ©´s ˙xmsxqsLigS¨sı NRPW≤y \ZaPá«ÿ©y¥`∂ \¤«¡ qx s\Æ™sVNS˘Li˙μ≥∂R , ¤\«¡ §z ¶ ¶Liμ`∂ @Li»¡W ™´sVVgjiLiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤Ô∂T ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. @©´sLiªRΩmx soLRiLi ’¡≤Ô∂R ¨dsáLi qx sLi“¡™´s lLi≤Ô∂T Æμ∂[aS¨sZNP[ gRiLRi*NSLRifl·™´sV©yıLRiV. $\ZaPáLi, ©ygSLÍiR V©´s rygRiL`i ≤y˘Liá μy*LS áORPQŒ¡œ FsNRPLSÕ˝‹[ rygRiV «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂Li¤…¡[ ¨dsáLi ™´sÃ˝¡Æ©s[ @©yıLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂W¨sNTP, øR¡μR∂V™´soNRPV A∏R∂V©´s ˙xmsμ≥y©´s˘≠sVøyËLRi©yıLRiV. ¨dsáLi LSxtsÌ Q˚xmsºΩ mx sμR∂≠sNTP ™´sÆ©sı æªΩøyËLRi©yıLRiV. mx sμR∂™´soáNRPV ™´sÆ©sı æªΩ¿¡Ë©´s ™´s˘QQNTPÚ ¨dsáLi @©yıLRiV. LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPV≤R∂V @Li¤…¡[ qx sLi“¡™´slLi≤Ô∂T Õÿ DLi≤yáƩs[Õÿ }msLRiV æªΩøR¡VËNRPV©yıLRi©yıLRiV. ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`PNRPV ª]÷¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS mx s¨s ¬ø¡[aSLRi¨s, ZNP[Li˙μR∂, LSuÌyÕ˝‹˚[ @Æ©s[NPR NUPáNRP Àÿμ≥∂R ˘ªRΩáV ¬ø¡[mx s…ÌÿLRi©yıLRiV.

B¿¡ËLiμR∂Li»¡W {tsQÕÿ μk∂OTPQª`Ω xqsLS‰LRiV\|ms ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ DμR∂˘™´sVLi ¬ø¡[qz s©´s @LRi≠sLiμ`∂ ZNP[“¡˙™yÕfi.. BxmsˆV≤R∂V @Æμ∂[ FyLÌik ª][ ¬ø¡[ªΩR VáV NRP÷¡zms qx sLS‰LRiV©´sV GLSˆ»¡V¬ø¡[r°ÚLiμj∂. A™±sV Aμk∂¯ FyLÌki ¬ø¡[zqs©´s ™ygÙS©yá¨dsı AøR¡LRifl· ryμ≥R∂˘Æ™s[V©´s¨s, ªy™´sVV tx sQLiR ªRΩVáª][ NRPW≤T∂©´s ™´sVμÙ∂R ªRΩVÆ©s[ A FyLÌik NTP BxqsVÚ©yı™´sV¨s {tsQÕÿ μk∂OTPQª`Ω æªΩ÷¡FyLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌik ªRΩ™´sV ≠sμ≥y©yáNRPV ªRΩmx sˆ¨sxqsLjigS @LigkiNRPLjiLiøyá¨s, INRPÆ™s[Œ¡œ ™´sVμ≥∂R ˘Õ‹[ NRPWáμ][}qs ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[qz s©y NRPW≤y @μj∂ ªRΩ™´sVNRPV ry©´sVÀ≥¡œ WºΩ æªΩxqsVÚLiμR∂¨s ZNP[“¡˙™yÕfi qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. FyLÌik qx s™´sWÆ™s[aPR Li @©´sLiªRΩLRiLi ZNP[“¡˙™yÕfi ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... ˙xms«ÿ’≥¡˙Fy∏R∂VLi }qsNRPLjiLi¿¡ C ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sVNRPV©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV.

&ç|Äæ sYz\≈£î Á|uü TÑÛ ‘·«+ eT+ps¡T #˚dqæ ø=‘·Ô yêVü≤Hê\qT C…+&Ü }|æ ÁbÕs¡+_ÛdTü qÔ ï eT+Á‹ &çø¬ ns¡TD, ∫Á‘+· ˝À ◊ |æÄsY ø£$TwüqsY <ëq øÏc˛sY, &Ós¬’ ø£sº Y düTuÛ≤wt >ö&é, n&çwqü ˝Ÿ &Ós¬’ ø£sº Y lìyêdt\T

{ms−ds ÇìØ©«s˳ÏÁW−sV ª«sμôR¶ ®©s[»R½ÌÁ ¬sªyÎÏÁ§ÌÁV

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,≤T∂|qsLi ¡L`i23(ôd’ÿq÷´dt): ™´sW“¡ ˙xmsμ≥y¨s {ms≠ds ©´sLRiqz sLi•¶¶ LS™´so 9™´s ™´sLÛiR LiºΩ ryμy{qsμygS ™´sVVgjiLiøyLRiV. |msμÙ∂R gS C NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP ˙Fyμ≥y©´s˘Li B™´s*NRPF°™´s≤R∂Liª][ N]LiμR∂LRiV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ªRΩ™´sV ™´sLiªRΩVgS ¨s™yŒœ¡ßáV @LjiˆLiøyLRiV. A∏R∂V©´s 9™´s ™´sLÙiR LiºΩ qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS LS«¡NUP∏R∂V FyLÌik á Æ©s[ªΩR áV |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂ Æ©sZN˝P£qs L][≤`∂Õ‹[¨s m{ s≠ds «Ïÿ©´sÀ≥¡œ W≠sV ™´sμÙ∂R ¨s™yŒœ¡ßáLjiˆLiøyLRiV. m{ s≠ds ™´sLÛiR LiºΩ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ •¶¶¶«¡LRiV NSNRPF°™´s≤R∂Li\|ms NSLi˙lgi£qs {qs¨s∏R∂VL`iÆ©s[ªRΩ ≠s.x§¶ ¶©s´ V™´sVLiªRΩLS™´so A˙gRi§x ¶ ¶Li ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáVgRiV«ÿºΩ HNRP˘ªRΩ }msLRiVª][ N][ryÚ, LS∏R∂Vá{qs™´sV ˙FyLiªyÕ˝‹[ qx s\Æ™sVNS˘Li˙μ≥∂R DμR∂˘™´sW¨sı À≥¡œ V«ÿ¨sZNPªRΩVÚNPR V©´sı q{ sFsLiNRPV m{ s≠ds ™´sLÛiR LiºΩNTP LS™yá©´sı qx sˆQX§x ¶ ¶ ¤Õ¡[NPR F°™´s≤R∂Li Àÿμ≥yNRPLRi™´sV¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV.

‘Ó\+>±D˝À {Ï&ç|æøÏ ¬ødæÄsY #Óø˘ |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂,≤T∂|qsLi ¡L`i23(ôdÿ’ q÷´dt ): æªΩáLigSfl·Õ‹[ ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPá ©y…”¡NTP FyLÌik ¨s  ¡Õ‹[}msªRΩLi ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Liª][ Fy»¡V …”¡AL`iFs£qs F°LS»¡Li ™´sÃ˝¡Æ©s[ æªΩáLigSfl· ryμ≥∂R ˘™´sVLiVV˘LiμR∂Æ©s[ ˙xmsøyLRiLi ≠sxqsÚQXªRΩL igS ¬ø¡[mx s¤…¡Ì Õ[ ÿ NSLRi˘øR¡LRifl·NRPV ZNPzqs ALRiˆQ˚øyLRi ™´sp˘x§¶ ¶Li mx s©´sVıªRΩV©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. INRP\Æ™sxmso æªΩáLigSfl· ™´s˘ºΩlLi[NPR FyLÌik á©´sV FsLi≤R∂gRi≤R∂VªRΩW, ™´sVL] Æ\™[ sxmso NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ≠s÷d¡©´sLi NS™yá©´sı NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR á ≠s™´sVLRi+áNRPV μk∂»¡VgS qx s™´sWμ≥y©´sLi ¬ø¡FyˆÃ¡¨s FyLÌik ˙ZaP[fl·VáNRPV μj∂aS¨slLiÙ a[ PR Li ¬ø¡[aSLRiV. @Õÿlgi[ ≠s≠sμ≥∂R FyLÌik QÕ‹˝ [ D©´sı Æ©s[ªΩR á©´sV …”¡AL`iFs£qsÕ‹[NPT A•¶¶ *¨sLiøR¡≤R∂Li μy*LS FyLÌik NTP FsμR∂VLRiV ¤Õ¡[μ∂R ©´sı LkiºΩÕ‹[ ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒ˝ÿá©´sı qz sgRiıÕfi= BxqsVÚ©yıLRiV. ªy«ÿgS «¡ŸNRP‰ Õfi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ §x ¶ ¶©s´ ¯ªRΩLi tz sQLiÆ≤∂[ …”¡≤T∂mz s ©´sVLi¿¡ …”¡AL`iFs£qsÕ‹[ ¬ø¡[LSLRiV. BNRP

…”¡≤T∂mz sÕ‹[ D©´sı BªRΩLRi Æ©s[ªΩR á©´sV …ÿlLiÊ …fi ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Liª][ Fy»¡V, ™yLji¨s …”¡AL`iFs£qs Õ‹[NPT LRimz sˆLi¬ø¡[ ˙xms∏R∂VªRΩıLiÕ‹[ D©yı LRiV. …”¡≤T∂mz s æªΩáLigSfl· ˙μ][§x ¶ ¶ßá FyLÌik @¨s Bxmsˆ…”¡ZNP[ ˙xmsøyLRiLi ExmsLiμR∂VNRPVL iμj∂. μk∂¨sNTPª][≤∂R V @|qsLi’d¡˝ Õ‹[ …”¡≤T∂zms Æ©s[ªΩR áV @©´sVxqsLjiLi¿¡©´s ºdΩLRiV©´sV NRPW≤y FsNRP‰≤T∂NRP‰≤R∂ FsLi≤R∂gRi≤R∂VªRΩV©yıLRiV. @Õÿ lgi[ æªΩáLigSfl·Õ‹[ NSLi˙lgixqsV, ’¡¤«¡zms ¡Õÿá\|ms ALS ºdΩqx sVÚ©yıLRiV. ªRΩ©´s©´sV NRPáVxqsVÚ©s´ ı ©y∏R∂VNRPVá ©´sVLi¿¡ A∏R∂V©´s qx s™´sWøyLRiLi }qsNRPLjiqx sVÚ©yıLRiV. @Õÿlgi[, N]LiªRΩ ™´sVLiμj∂NTP A∏R∂V©´s qx s*∏R∂VLigS Fn°©˝s´ V ¬ø¡[qz s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRiV. æªΩáL igSfl· LSxtsÌ Q˚Li GLRiˆ≤T∂æªΩ[ ’¡¤«¡zms æªΩáL igSfl·Õ‹[ G Æ™s[VLRiNRPV ÕÿÀ≥¡œ mx sÆ≤∂[ @™´sNSaRPLi DLiμR∂Æ©s[ ≠sxtsQ∏R∂VLi\|msÆ©s[ NSNRPVLi≤y æªΩáLigSfl· B™´s*≤R∂Li μy*LS NSLi˙lgixqsV G Æ™s[VLRiNRPV ™´sVμÙ∂R ªRΩV©´sV F~LiμR∂gRiáVªRΩVLi μR∂Æ©s[ ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms NRPW≤y A∏R∂V©´s

qx s™´sWøyLRiLi }qsNRPLjiqx sVÚ©s´ ı»˝¡Vc ¬ø¡ ¡VªRΩV ©yıLRiV. æªΩáLigSfl· B}qsÚ FyLÌik ¨s ≠s÷d¡ ©´sLi ¬ø¡[ryÚ©s´ ¨s gRiªRΩLiÕ‹[ ZNPzqsAL`i NSLi ˙lgixqsV |msμÙ∂R áNRPV •¶¶ ≠sd V BøyËLRiV. @LiVV æªΩ[, BxmsˆV≤R∂V @LiμR∂VNRPV qx sV™´sVV≈¡LigS ¤Õ¡[©´s»˝¡V NRP¨szmsxqsVÚ©yıLRiV. ALiORPQáV ¤Õ¡[NPR VLi≤y æªΩáLigSfl· B¿¡Ë©´smx sˆV≤R∂V AÕ‹[¿¡μÙy™´sV¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV.  ¡z§¶ ¶LiR L igRi qx s™´sWÆ™s[aSÕ˝‹©[ s´ W BÆμ∂[ ≠sxqs∏R∂VLi ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. æªΩáLigSfl· mx so©´sLjiı LS¯fl·LiÕ‹[ ªRΩ™´sV FyLÌik NUPáNRPÆ\™sV©´s Fy˙ªRΩ F°ztsQLiøy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμR∂¨s, ryμ≥∂j Li¿¡©´s æªΩáLigSfl·©´sV NSLi˙lgixqsV Æ©s[ªRΩá ¬ø¡[ªRΩVÕ˝‹[ |ms≤T∂æªΩ[ @’≥¡™´sXμÙj∂ «¡LRigRiμR∂¨s, @μ≥∂j NSLRiLi N][xqsLi F°…‘¡c xms≤R∂≤R∂LiÕ‹[Æ©s[ NSLi˙lgixqsV ©y∏R∂VNRPVáV NSáLi Æ™sÃ˝¡ ¡VøR¡V˪yLRi¨s A∏R∂V©´s @Li»¡V©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡VÕ‹[ @Æ©s[NPR ALiORPQáV D©yı∏R∂V¨s ™y…”¡¨s ª]ágjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV NSLi˙lgi£qs

Æ©s[ªRΩáV ™´sVVLiμR∂VNRPV LSNRPF°™´s≤y¨sı NRPW≤y ˙xmsbPıxqsVÚ©yıLRiV. ZNPzqsAL`i ™´sp˘x§¶ ¶LiÕ‹[ ™´sVL][ FsªRΩVÚgiR ≤R∂ NRPW≤y DLiμj∂. NSLi˙lgixqsVÕ‹[ FyLÌik ¨s ≠s÷d¡©´sLi ¬ø¡[}qsÚ æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik ¨s ™´sW˙ªRΩÆ™s[V FsμR∂VL][‰™y÷¡= DLi»¡VLiμj∂. ªRΩμy*LS æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik æªΩáLigSfl·Õ‹[ D¨sNTP øy»¡VNRPVÆ©s[ @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s A∏R∂V©´s À≥ÿ≠sxqsVÚ©s´ ı»˝¡V qx s™´sWøyLRiLi. æªΩáVgRiV Æμ∂[aPR Li FyLÌik ¨s xqs™´sVWáLigS BNRP‰≤R∂ ¤Õ¡[NPR VLi ≤≥ y ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ZNPzqsAL`i øR¡WxqsV ©Ú yıLRiV. @LiμR∂VZNP[ …”¡≤T∂zms …ÿlLiÊ …figS @|qsLi’d˝¡Õ‹[ «¡Ljigji©´s, BNRP™´sVVLiμR∂V «¡LRigRiÀ‹ ≥[π∏∂[V ªRΩLiªRΩV©´sV ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ˙ZaP[fl·VáNRPV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. NSLi˙lgixqsV, æªΩLSxqs ™´sVμ≥∂R ˘ F°…‘¡ DLi¤…¡[ æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik ™´sVW≤][ rÛy©y¨sNTP Æ™s◊˝¡F°ªRΩVLiμR∂¨s, ªRΩμy*LS …”¡≤T∂zms¨s æªΩáLigSfl·Õ‹[ ¤Õ¡[NRPVLi≤y ¬ø¡[∏R∂V™´s øR¡VË©´s¨s A∏R∂V©´s @LiøR¡©y Æ™s[qx sVÚ©s´ ı»˝¡V

¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. NSgS, NSLi˙lgixqsV, æªΩLSxqsá©´sV FsμR∂VL][‰™´s≤y¨sNTP æªΩáVgRiV Æμ∂[aPR Li ™´sp˘x§¶ ¶LiR øR¡©´s ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı»˝¡V NRP¨szms r°ÚLiμj∂. NSLi˙lgixqsVÕ‹[ æªΩLSxqs ≠s÷d¡©´sLi «¡LjigjiæªΩ[Æ©s[ ªRΩ™´sVNRPV ÕÿÀ≥¡œ ™´sVÆ©s[ DÆμ∂Ù a[ PR Liª][ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi æªΩáLigSfl· Æ©s[ªRΩáV D©´sı»˝¡Vc NRP¨szmsxqsVÚ©yıLRiV. @LiμR∂VZNP[, æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚ GLSˆ»¡VÕ‹[ «ÿxms˘Li NS™´s≤y¨sNTP ZNPzqsAL`i©´sV ¨sLiμj∂Li¬ø¡[ mx s¨s |ms»Ì¡VNRPV©yıLRiV. æªΩLSxqs©´sV ≠s÷d¡©´sLi ¬ø¡[}qsÚ Æ™sLi»¡Æ©s[ æªΩáLigSfl· ™´sqx sVÚLiμR∂¨s ™y LRiV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. NSLi˙lgixqsVÕ‹[ FyLÌik ¨s ≠s÷d¡©´sLi ¬ø¡[}qs ≠sxtsQ∏∂R VLi\|ms Æ™sLi»¡Æ©s[ ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sVN][™yá¨s, LS«¡NUP ∏R∂WáV ™´sVV≈¡˘Æ™sW æªΩáLigSfl· ™´sVV≈¡˘ Æ™sW æªΩ[áVËN][™yá¨s æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi æªΩáLigSfl· Fn°LRiLi NRP¨ds*©´sL`i Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ μR∂∏R∂WNRPL`i LS™´so ,Æ™sWªRΩV‰xms÷˝¡ ©´sLji=Li §x ¶ ¶ßáV mx sÆμ∂[mx sÆμ∂[ …”¡AL`iFs£qsNRPV qx sᕶ¶ BxqsVÚ©yıLRiV. NSLi˙lgixqsV FyLÌik ¨s ≠s÷d¡©´sLi

¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP ZNPzqsAL`i ≠s™´sVV≈¡ªRΩ ˙xmsμR∂Lji+xqsVÚLi≤R∂≤R∂Li ™´sÃ˝¡Æ©s[ æªΩáLigSfl· Æ™s©´sNTP‰ F°ª][LiμR∂¨s æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li æªΩáLi gSfl· ˙FyLiªRΩ aSxqs©´sqx sÀ≥¡œ V˘≤R∂V Æ™sWªRΩV‰ xms÷˝¡ ©´sLji=Lix§¶¶¶ßáV @Li»¡V©yıLRiV. BμR∂Liªy øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V lgi[™s± V F˝y©±sgS …”¡AL`iFs£qs ™´sLÊSáV @©´sV™´sW¨sxqsVÚ©yı LiVV. NSLi˙lgixqsV, æªΩLSxqs lLiLi≤R∂V NRP÷¡zqsF°æªΩ[, ªRΩ™´sVNRPV æªΩáLigSfl·Õ‹[  ¡Ã¡Li

DLi»¡VLiμR∂¨s, ªy™´sVV aRPNTPgÚ S ¨sá ¡xms≤R∂ ≤y¨sNTP ≠dsá™´soªRΩVLiμR∂¨s ™yLRiV À≥ÿ≠sxqsVÚ©s´ ı »˝¡Vc æªΩáVr°ÚLiμj∂. μy¨sNTPª][≤∂R V, ’¡¤«¡zmsª][ F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VN][™´s≤R∂Li μy*LS æªΩáLigSfl·Õ‹[ NSLi˙lgixqsV, æªΩLSxqs NRPW»¡≠sV¨s FsμR∂VL][‰™´s≤R∂Li xqsVáÀ≥œ¡Li @™´soªRΩVLiμR∂¨s NRPW≤y æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik ©y∏R∂VNRPVáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©´sı»˝¡V ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV.


2 C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

kÕ«s¡«Á‹ø£ mìïø£\≈£î ø±+Á¬>dt m‘·TÔ\T ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPá xmsá™´sLjiLiªRΩÕ‹[ NSLi˙lgi£qs BxmsˆV≤R∂V }msμR∂á «¡xmsLi ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. μR∂aS Ù¡NSáLigS Fy÷¡Li¿¡©´s NSLi˙lgi£qs C Æμ∂[aS¨sı Fs¨sıLRiNSáVgS @˙xmsμj∂xtÌsQFyáV ¬ø¡[∏R∂WÕ‹[ @LiªRΩgS ¬ø¡[zqsLiμj∂. μ≥R∂LRiá©´sV NRP»Ì¡≤T∂ ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[NRP, ˙μR∂™Ø[˘Ã¡˜flÿ¨sı @fl·øR¡¤Õ¡[NRP øR¡ºΩNTPá xms≤T∂Liμj∂. ™´sVLki ™´sVV≈¡˘LigS J \Æ™sxmso ’¡¤«¡zms μR∂WxqsVNRPV¨s ™´sr°ÚLiμj∂. μk∂Liª][ μy¨sNTP μj∂NRPV‰ª][≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ™´s¬ø¡[Ë ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂}qsÚ ªRΩxmsˆ ªRΩ©´s NRPV™´sWLRiV≤T∂NTP xms»Ì¡Li NRP¤…Ì¡[Õÿ ¤Õ¡[LRi¨s r°¨s∏R∂W ALiμ][Œœ¡©´sÕ‹[ D©yıLRiV. ªRΩ©´s ¬ø¡[ºΩÕ‹[ xmsgÊSáV DLi≤R∂gSÆ©s[ AÆ™sV LSx§¶¶¶ßÕfi xms…Ìÿ’≥¡}tsQNRPLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. ™´sLRiVxqs NRPVLiÀ≥œ¡N][flÿÕ˝‹[ NRPWLRiVNRPVF°LiVV Æμ∂[aS¨sı @≠s¨dsºΩª][ ˙À≥œ¡xtÌsv xms…Ì”¡Li¿¡©´s NSLi˙lgi£qs BxmsˆV≤R∂V Fs©Ø[ı xmnsV©´sNSLS˘Ã¡V ¬ø¡[aS©´s¨s ¬ø¡xmsˆVNRPVLi…‹[Liμj∂. Æ™sW≤U∂ ˙xmsÀ≥œ¡Li«¡©´sLi NS™´søR¡VË ¤Õ¡[μy ’¡¤«¡zms ø≥R¡Ljiuy¯ NS™´søR¡VË ¤Õ¡[μy NSLi˙lgi£qs \Æ™sxmnsá˘Li NS™´søR¡VË...NSLRifl·Li G\Æμ∂©y NSLi˙lgi£qs ˙xmsºΩxtÌsQ gRiªRΩLiÕ‹[ Fs©´sı≤R∂W ¤Õ¡[©´sLiªRΩgS ™´sVxqsNRPÀÿLjiLiμj∂. ˙xms«¡Ã¡V ¿≥d¡ N]≤R∂VªRΩV©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs©´sV @μ≥j∂NSLRiLi ©´sVLi¿¡ FsxmsˆVÆ≤∂xmsˆV≤R∂V μj∂Li¬ø¡[∏R∂WÕÿ @¨s øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ BxmsˆV≤R∂V NSLi˙lgi£qs μj∂μÙR∂VÀÿ»¡V øR¡LRi˘Ã¡NRPV μj∂gji©´s»˝¡V NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. xmsÆμ∂[Œ˝œ¡ßgS LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[ DLi≤R∂»¡Liª][ GLRiˆ≤T∂©´s ˙xms«ÿ™´s˘ºΩlLi[NRPªRΩ©´sV ªRΩgÊjiLiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ @μR∂Liªy ZNP[™´sáLi NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s μj∂μÙR∂VÀÿ»¡V øR¡LRi˘¤Õ¡[ NS™´s≤R∂Li ≠sV©´s•¶¶¶ ™´sVL][…”¡ NSμR∂V. ˙xms«¡Ã¡NRPV Æ™s[VáV ¬ø¡[}qs øR¡LRi˘Ã¡\|ms A FyLÌki μR∂XztÌsQ |ms»Ì¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. FyLÌki¨s  ¡Õ‹[}msªRΩLi ¬ø¡[xqsVNRPV¨s ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ™´sV◊d˝¡ gRiÆμÙ∂ Æ©sNRP‰≤R∂Li FsÕÿ @©´sıμy¨s\|ms μR∂XztÌsQ ryLjiLiøyLRiV. ryμ≥yLRifl· Fs¨sıNRPáNRPV |qs≠dsV \|mns©´sÕfigS À≥ÿ≠sLi¿¡©´s HμR∂V LSuÌy˙á aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡Ã¡ xmns÷¡ªyáV NSLi˙lgi£qs©´sV NRPVμj∂}msxqsVÚ©yıLiVV. μk∂¨sª][ FyLÌki¨s xms…”¡xtÌsQxmsLji¬ø¡[LiμR∂VNRPV, ¨sLÙjiQxtÌsQ øR¡LRi˘Ã¡V @™´sxqsLRi™´sV¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. ªy«ÿgS ©yáVgRiV LSuÌy˚Õ˝‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki øR¡ºΩNTPáxms≤R∂»¡Liª][ 2014 Fs¨sıNRPá ªRΩLS*ªRΩ @μ≥j∂NSLRiLi ¬ø¡[xms»Ì¡≤R∂Li @LiªRΩ xqsVáV™´so NSμR∂Æ©s[ @’≥¡˙Fy∏R∂VLi ™´s˘QQNRPÚLi @™´soª][Liμj∂. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS FyLÌkiÕ‹[ |msμÙR∂ ªRΩáNS∏R∂Vá©´sV ™´sVVLiμR∂VLi¿¡, ¿¡©´sı ªRΩáNS∏R∂V LSx§¶¶¶ßÕfi©´sV Æ™s©´sNRP©´sVLi¿¡ ©´s≤T∂zmsLiøyá©´sı ¨sLÒRi∏R∂VLiª][ Fy™´soáV NRPμR∂VxmsoªRΩV©yıLRiV. ≠sVxtsQ©±s 2014 Õ‹[ À≥ÿgRiLigS Fs¨sıNRPá ªRΩLS*ªRΩ LSx§¶¶¶ßÕfigSLiμ≥k∂¨s ˙xmsμ≥y¨s {mshRiLi\|ms NRPWL][ˤÀ¡…ÌÿáƩs[ ANSLiORPQª][ D©´sı FsH{qs{qs @μ≥j∂Æ©s[˙ºΩ r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂ C N]ªRΩÚ ™´sp˘•¶¶¶¨sNTP NRPLRiÚ @¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV.A∏R∂W LSxtÌsQ˚Õ˝‹[ NSLi˙lgi£qs xmsLjizqÛsºΩ\|ms xqslLi[*áV «¡LRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. LSx§¶¶¶ßÕfigSLiμ≥k∂ @«¡™´sWLiVV{tsQÕ‹[ D©´sı ˙xmsæªΩ[˘NRP xqsLixqÛs xqs™´sWøyLRiLi æªΩzmsˆLiøR¡VNRPVLi»¡V©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. x§¶¶¶Lji«¡©´s, gjiLji«¡©´s Æ™s©´sVNRP ¡≤T∂©´s ™´sLÊS Õ˝‹[ xmsáVNRPV ¡≤T∂¨s ™´sVLjiLiªRΩ Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV LSx§¶¶¶ßÕfi ˙’¡lgi[≤`∂ ˙xmsæªΩ[˘NRP NRPXztsQ ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPá ©y…”¡NTP FyLÌki¨s, NSLRi˘NRPLRiÚá©´sV xqs©´sıQμÙR∂Li ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP N]LiμR∂LRiV {qs¨s∏R∂VL`i ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ªRΩVáª][ xmsμR∂™´soáNRPV LS“¡©y™´sW ¬ø¡[LiVVLi¿¡ A∏R∂W LSuÌy˚Õ˝‹[ FyLÌki¨s  ¡Õ‹[}msªRΩLi ¬ø¡[}qs Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ™yLjiNTP @xmsˆgjiLiøyá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ «¡∏R∂VLiºΩ ©´s»¡LS«¡©±s Bxmsˆ…”¡ZNP[ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V ˙xmsNRP…”¡LiøR¡gS «¡∏R∂VLSLi LRiÆ™s[V£tsQ, gRiVÕÿLi©´s’d¡ @«ÿμ`∂, ≠dsLRixmsˆÆ™sVVLiVV÷d¡ NRPW˘Õ‹[ D©´sı»˝¡V ˙xmsøyLRiLi rygRiVª][Liμj∂. FyLÌkiÕ‹[ ™´s∏R∂VxqsV= \|ms ¡≤T∂©´s ™yLRiLiªy ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xmsμR∂™´soá©´sVLi¿¡ ªRΩxmsˆVN]¨s ∏R∂VV™´sNRPVáNRPV @™´sNSaRP≠sV¿¡Ë FyLÌki xmsμR∂™´soáV ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s gRiªRΩLiÕ‹[ ¬ø¡[zqs©´s ˙xmsπ∏∂WgRiLi BxmsˆV≤R∂V ™´sVL][™´sWLRiV æªΩ©´s\|msNTP æªΩxqsVÚ©yıLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS LSx§¶¶¶ßÕfi ™´sV©´sVxtsváV xmsμR∂™´soÕ˝‹[ DLi…ÿLRiV.™´s¬ø¡[Ë ©yáV\lgiμR∂V Æ©sÃ¡Õ˝‹[ @Æ©s[NRP ˙xms«ÿNRPL<RiNRP xms¥R∂NSá©´sV ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚, ™´sVfl”·xmspL`i, Æ™s[VxmnsWá∏R∂V, ≠sV«‹[LSLi, DªRΩÚLS≈¡Li≤`∂, x§¶¶¶LS˘©y, z§¶¶¶™´sWøR¡Õfi ˙xmsÆμ∂[a`P LSuÌyÕ˝‹[˚ ˙xmsxqsVÚªRΩLi NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV N]©´srygRiVªRΩV©yıLiVV. ˙xmsμ≥y¨s ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±szqsLig`i©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ ªRΩzmsˆLiøR¡NRPF°LiVV©y LSÀ‹[π∏∂[V Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ˙xmsμ≥y¨s @À≥œ¡˘LÛjigS LSx§¶¶¶ßÕfi}msLRiV©´sV ™´sVVLiμR∂VNRPV æªΩ[™yá¨s FyLÌkiÕ‹[ ªRΩLÍRi©´sÀ≥œ¡LÍRi©´sáV «¡LRiVgRiVªRΩV ©yıLiVV. ∏R∂VV™´sNRPV\Æ≤∂©´s LSx§¶¶¶ßÕfi©´sV @À≥œ¡˘LÛjigS ˙xmsNRP…”¡}qsÚ FyLÌki ∏R∂VV™´sNSLRi˘NRPLRiÚÕ˝‹[ Dªy=x§¶¶¶Li ¨sLixmsgRiáVgRiVªy™´sV¨s @LiøR¡©y Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. LSÀ‹[π∏∂[V Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[¨s ∏R∂VW{msFsNRPV Æ™sV«ÿLÌki á’≥¡}qsÚ ªRΩ™´sV ˙xmsμ≥y©´s ™´sVLi˙ºΩ @À≥œ¡˘LÛji LSx§¶¶¶ßÕfi @¨s NSLi˙lgi£qs «¡©´s™´sLji 17©´s ˙xmsNRP…”¡Li¬ø¡[ @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s ˙xmsøyLRiLi rygRiVª][Liμj∂. LSx§¶¶¶ßÕfi N][xqsLi FsxmsˆV\Æ≤∂©y xmsμR∂≠s ªy˘gRiLi ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP zqsμÙR∂™´sV¨s ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±szqsLig`i Bxmsˆ…”¡ZNP[ ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. μ≥R∂LRiá |msLRiVgRiVμR∂á, ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms @≠s¨dsºΩ AL][xmsfl·Ã¡V, ™´sV©±sÆ™sWx§¶¶¶©±szqsLig`i\|ms @xqs™´sVLÛRi Fyá©´s ™´sVV˙μR∂\|ms «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı ˙xmsøyLRiLi ªRΩ™´sVNRPV ˙xmsºΩNRPWá™´sV™´soªRΩV©´sı ≠sxtsQ∏R∂W¨sı FyLÌki |msμÙR∂áV gRiVLjiÚLiøyLRiV. ™´sLRiVxqs NRPVLiÀ≥œ¡N][flÿáV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsºΩxtÌsQ©´sV μj∂gRi«ÿLSËLiVV. @LiμR∂VZNP[ FyLÌkiNTP N]ªRΩÚ BÆ™s[V«fi B¬ø¡[ËLiμR∂VZNP[ {qs¨s∏R∂VL˝Ri©´sV xmsμR∂™´soÕ˝‹[Li¿¡ FyLÌkiÕ‹[NTP xmsLiFyá¨s ¨sLÒRiLiVVLi øyLRiV. ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`PNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s Lji\¤…¡L`Ôi HFsFs£qs @μ≥j∂NSLji N]xmsˆVá LS«¡ŸNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS C Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV @xmsˆgjiLi øyLRi¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ lgi÷¡¿¡©´s 33Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ rÛy©yáV ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* GLSˆ»¡VÕ‹[ NUPáNRPFy˙ªRΩ F°ztsQLiøyLiVV. ALRiV μR∂aSÀÙÿá ˙xmsæªΩ[˘NRP æªΩáLigSfl· ANSLiORPQ©´sV xqsxmnsáLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li @LiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiÆ™s[V. C øR¡LRi˘μy*LS C ˙FyLiªRΩLiÕ‹[¨s 17 FsLi{msáV ªRΩ™´sV ΔÿªyNRPV «¡™´sV @™´soªy∏R∂V¨s FyLÌki AbPr°ÚLiμj∂. …‘¡AL`iFs£qsª][ Fs¨sıNRPá IxmsˆLiμR∂LigS¨ds, ≠s÷d¡©´sLi NS¨ds ryμ≥j∂}qsÚ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ≠sV©´s•¶¶¶ @¨sı rÛy©yá©´sV \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVN][™´søR¡ËÆ©s[ @’≥¡˙Fy∏R∂VLiª][D©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP Fy˘ZNP[“¡÷¡¿¡Ë xmsLjizqÛsºΩ Æ™sVLRiVgRiVxmsLRiVøR¡VN][™´søR¡Ë¨s ¤Õ¡[μy A ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ lgiáVF~LiÆμ∂[ FyLÌkiá©´sV ANRP»Ì¡VN][gRiá™´sV©´s μ≥k∂™´sWgS D©yıLRiV. A∏R∂W LSuÌy˚Õ˝‹[ D©´sı xmsLjizqÛsªRΩVáNRPV @©´sVgRiVfl·LigS Fy™´soáV NRPμj∂zms ≠s«¡∏R∂VxmsªyNS¨sı FsgRiVLRiÆ™s[}qsLiμR∂VNRPV @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s ™´sp˘•¶¶¶Ã¡©´sV xmsÆ©s[ıxms¨sÕ‹[ D©yıLRiV.

eT+>∑fi¯yês¡+ 24`12`2013

NRPLRiV²R¶VgRiÉíÓÁ©«s NRPWÖdÁÌÁ®©s[ FsLi¿RÁVNRPVLiÈÁV©«sõ xqsøgýRiLýRiV NRP≤R∂xms,≤T∂|qsLi ¡L`i23(ôd’ÿq÷´dt): μR∂»Ì¡\Æ™sV©´s ZaP[uyøR¡Ã¡ @≤R∂™´soÕ˝‹[ Fs˙LRiøR¡LiμR∂©´sLi @μ≥j∂NSLigS DLi≤R∂Li NSLRifl·LigS xqs¯g˝RiL˝RiV μk∂¨s\|ms μR∂XztÌsQ |ms…Ì”¡ æªΩgjixqsVÚ©yıLRiV. ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂VÕ‹[¨s ≠s≠sμ≥R∂ ˙FyLiªyá ©´sVLi¿¡ ™´sLiμR∂á xqsLi≈¡˘Õ‹[ NRPW÷d¡Ã¡V NRP≤R∂xms,¿¡ªRΩWÚLRiV —¡Õ˝ÿá @≤R∂™´soÕ˝‹[NTP ™´s¬ø¡[ËxqsVÚ©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS NRP≤R∂xms ©´sVLi¿¡ ≠dsLRiV FsNRPV‰™´sgS @≤R∂™´soÕ˝‹[NTP ˙xmsÆ™s[bPxqsVÚ©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. BxtÌsQLi ™´s¿¡Ë©´s»˝¡VgS @≤R∂™´soá©´sV ©´sLRiVNRPVªRΩW μR∂VLigRiá©´sV ∏R∂VÆμ≥∂[øR¡ËÈgS ªRΩLRi÷¡xqsVÚ©yıLRiV. xqs¯g˝RiL˝RiV æªΩ÷¡≠sgS NRPW÷d¡Ã¡NRPV ªyÆ™sV™´sL][ æªΩ÷¡∏R∂VNRPVLi≤y øR¡WxqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. ZNP[™´sáLi ©´sLjiNTPÆ™s[ªRΩNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ªRΩ™´sV  ¡XLiμR∂ ©y∏R∂VNRPV≤T∂ª][ ≠sV©´s•¶¶¶, ™´sVlLi™´sLjiª][ xqsLi ¡Liμ≥yáVLi ≤R∂™´so. @≤R∂™´soÕ˝‹[NTP ºdΩxqsVZNPŒ˝ÿNRP ¬ø¡»˝¡V ©´sLRiNRP≤R∂Li, ™y…”¡¨s ™yx§¶¶¶©yá ™´sLRiNRPV ¬ø¡[LRiË≤R∂Li æªΩáVxqsV. Fs™´s\lLi©y @≤Ô]}qsÚ FsμR∂VLRiVºΩLRigSá¨s, @™´sxqsLRi\Æ™sVæªΩ[ μy≤T∂¬ø¡[zqs øR¡Li}ms∏R∂VLi≤R∂Æ©s[ AÆμ∂[aSáW ™yLjiNTP DLi»¡V©yıLiVV. ºΩLRiVxmsºΩÕ‹[¨s ZaP[uyøR¡Ã¡ @≤R∂™´soÕ˝‹[ @»¡≠ds @μ≥j∂NSLRiVá\|ms xqs¯g˝RiL˝RiV FsμR∂LRiVμy≤T∂¬ø¡[zqs FyaRP≠sNRPLigS BμÙR∂Lji¨s øR¡Lizms, ™´sVLjiN]LiμR∂Lji¨s

ºdΩ˙™´sLigS gS∏R∂VxmsLji¿¡©´s xqsLixmnsV»¡©´s ªRΩLRi™yªRΩ xmsLjibdP÷¡}qsÚ NRPW÷d¡Ã¡NRPV @μ≥j∂NRPÆ™sVVªRΩÚLiÕ‹[ ¬ø¡÷˝¡Li¿¡ ™yLji¨s xms¨sÕ‹[ NRPVμR∂VLRiVËNRPVLi»¡V©yıLRiV. ≠dsLRiLiªy ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂VNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s NRPLRiV≤R∂VNRP…Ì”¡©´s ™yLRiVgS æªΩáVr°ÚLiμj∂. @≤ÔR∂Li ™´s}qsÚ FsLiªRΩ…”¡ ™yLji\Æ©s©y ™´sV»Ì¡V¤À¡¤…Ì¡[ ™´sV©´sxqsÚªRΩ*Li D©´sı™yLjiÆ©s[ NRPW÷d¡Ã¡VgS FsLiøR¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV. ≠dsLji\|ms …ÿ£qs‰Fn°LRiV=, F°÷d¡£qs ¡XLiμyáV @≤R∂™´soÕ˝‹[ NRPWLi’¡Lig`i «¡LRiVxmsoªRΩVLi≤R∂»¡Liª][ NRPW÷d¡Ã¡V  ¡∏R∂V…”¡N]¿¡Ë FyLjiF°π∏∂[V ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[ryÚLRiV. ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ FsμR∂VLRiVºΩLjigji x§¶¶¶ªRΩ™´sWLRiVryÚLRiV. xmsμR∂Vá xqsLi≈¡˘Õ‹[ NRPW÷d¡Ã¡V ≠dsáV©´sı μ]LigRi™´sWLÊSQÕ˝‹[ F°π∏∂[VLiμR∂VNRPV øR¡WxqsVÚLi…ÿLRiV. ≠dsLRiLiªy \lLi¤Õ¡[*N][≤R∂WLRiV ˙FyLiªRΩLi ©´sVLi¬ø¡[ ZaP[uyøR¡Ã¡ @≤R∂™´soÕ˝‹[NTP Æ™sŒœ¡ßªRΩV©´sı»Ì¡V xqsˆxtÌsQ™´sV™´soª][Liμj∂. C ˙FyLiªRΩ xqs¯g˝RiQlL˝i[ ™yLji¨s LRizmsˆLiøyLRiÆ©s[ @©´sV™´sW©yáV ªRΩ¤Õ¡ªRΩVÚªRΩV©yıLiVV. \lLi¤Õ¡[*N][≤R∂WLRiV }qÌsxtsQ©±s ©´sVLi¿¡ ZNP. ¡V≤R∂VgRiVLi»¡xm˝s¤Õ¡ ≠dsVμR∂VgS ZaP[uyøR¡Ã¡ @≤R∂™´soÕ˝‹[NTP Æ™s¤Œ˝¡[LiμR∂VNRPV ™´sWLÊRiLi DLiμj∂. C ˙gS™´sVLiÕ‹[ NUPáNRP\Æ™sV©´s ©´sáVgRiVLRiV xqs¯g˝RiL˝RiV NRPW÷d¡Ã¡NRPV xqsLixmspLÒRi xqsx§¶¶¶NSLRiLi

≠sÀ≥œ¡«¡©´s «¡LRigRiμR∂©´sıÆμ∂[ ©´s™´sV¯NRPLi: gRiLi…ÿ ≠saS≈¡xms»Ì¡fl·Li,≤T∂|qsLi ¡L`i23(ôd’ÿq÷´dt): LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ™yμR∂Liª][ ˙xmsgRiºΩ NRPVLi»¡Vxms≤R∂Vª][LiμR∂¨s, @Õÿlgi[ ªRΩ™´sV F°LS»¡LiÕ‹[ FsNRP‰≤y LS“¡xms≤R∂¤Õ¡[μR∂¨s LSxtÌsQ˚ ™´sVLi˙ºΩ gRiLi…ÿ $¨s™yxqsLS™´so }msL]‰©yıLRiV. ¿¡™´sLji ™´sLRiNRPV ªy™´sVV F°LS≤R∂VªRΩWÆ©s[ D©yı™´sV¨s @©yıLRiV. ªRΩ™´sV F°LS»¡Li NSLRifl·LigSÆ©s[ ≠s ¡«¡©´s ˙xms˙NTP∏R∂VNRPV ˙¤À¡[N`P xms≤T∂LiμR∂¨s @©yıLRiV. @|qsLi’d˝¡Õ‹[ ’¡Ã˝¡V Fy£qs NSμR∂¨s, Æ™sV«ÿLÌki FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ™´s˘ºΩlLi[NTPLi¿¡©´s ’¡Ã˝¡V©´sV LSxtÌsQ˚xmsºΩ AÆ™sWμj∂LiøR¡LRi©´sı ©´s™´sV¯NRPLi DLiμR∂©yıLRiV. BNRP ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ NRPW≤y ∏R∂VWzmsFs À≥ÿgRiry*™´sV˘ xmsOSQáV NRPW≤y ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV xqsV™´sVV≈¡LigS ¤Õ¡[™´s©yıLRiV. LSxtÌsQ˚Li NRP÷¡zqs DLi¤…¡[ @¨sı LRiLigSÕ˝‹[ ˙xmsgRiºΩ ryμ≥j∂LiøR¡™´søR¡VË©´s¨s, @’≥¡™´sXμÙj∂NTP NRPXztsQ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ™´s¤Õ˝¡[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂NTP DªRΩÚ™´sV gRi™´slLiı©±s= @™yLÔRiV á’≥¡Li¿¡LiμR∂©yıLRiV. ˙xms«ÿ xqsLiZOP[Q™´sV NSLRi˘˙NRP™´sWá @™´sVÕ˝‹[ LSxtÌsQ˚Li ™´sVVLiμR∂Li«¡Õ‹[ DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ™yμR∂Liª][ LSuÌy˚¨sNTP ©´sxtÌsQLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. ªRΩ™´sV™´sLiªRΩVgS ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS @≤ÔR∂VNRPVÆ©s[ ˙xms∏R∂VªyıQÕ˝‹[Æ©s[ D©yı™´sV¨s @©yıLRiV.

@Liμj∂xqsVÚLi…ÿLRiV. \lLi¤Õ¡[*N][≤R∂WLRiV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s ¡≤y xqs¯g˝RiL˝RiV ≠ds»¡LiªRΩ…”¡NUP xqsW˙ªRΩμ≥yLRiV áVgS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚLi…ÿLRi¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. ™yLjiNTP æªΩ÷¡∏R∂VNRPVLi≤y C˙FyLiªRΩLiÕ‹[ BªRΩLRiV¤Õ¡™´sLRiW @≤R∂™´soÕ˝‹[NTP Æ™sŒ˝œ¡LRiV. @Õÿ ryx§¶¶¶xqsLi ¬ø¡[}qsÚ Æ™sLi»¡Æ©s[ @»¡≠ds zqs ¡˜Liμj∂NTP xqs™´sWøyLRiLi B¿¡Ë xms…Ì”¡xqsVÚLi …ÿLRiV. μk∂Liª][ ≠dsLjiÆμ∂[ NUPáNRP Fy˙ªRΩDLiμR∂Æ©s[ @©´sV™´sW ©yá©´sV @»¡≠dsaS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáV ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yı LRiV. ™yxqsÚ™y¨sNTP Fs˙LRiøR¡LiμR∂©´sLi μy*LS À≥ÿLkigS xqsLiFyμj∂Li¿¡©´s xqs¯g˝RiQL˝Ri AxqsVÚáV «¡xmsoÚ¬ø¡[}qsÚ.. ™yLji A»¡ NRP…Ì”¡Li¿¡©´s»˝¡™´soªRΩVLiμR∂¨s @»¡≠dsaS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáV @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sW˙ªRΩLi @LiμR∂VNRPV xqs\lLi©´s AÆμ∂[aS÷¡™y*÷¡=DLiμR∂¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. NRP≤R∂xms —¡Õ˝ÿ xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s \lLi¤Õ¡[*N][≤R∂WLRiV ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s Àÿáxm˝s¤Õ¡ ¬ø¡N`PF°xqÌsV xqs¯g˝RiQL˝RiNRPV A∏R∂VV™´soxms»Ì¡VgS ™´sWLjiLiμj∂. μy¨s¨s μy…”¡F°æªΩ[ xqsLRiNRPV Æ©s[LRiVgS ¬ø¡\Æ©sQıNTP ¬ø¡[lLi[LiμR∂VNRPV ≠dsáVLi≤R∂»¡Æ™s[V μk∂¨sNTP NSLRifl·Li. BNRP LS«¡Li}ms»¡, LS∏R∂Vø][…”¡\Æ™sxmso N]LiμR∂LRiV xqs¯g˝RiL˝RiV ªRΩ≠sVŒœ¡ NRPW÷d¡Ã¡ª][ @≤R∂™´soá©´sV aSzqsxqsVÚ©yıLRiV. ry¨sFy∏R∂V

¨sLRi˜Liμ≥R∂ ™´sxqsWŒ˝œ¡NRPV μj∂gjiæªΩ[ @≤ÔR∂VNRPVLi…ÿLi: \lLiªRΩVá |§¶ øR¡ËLjiNRP LRiLigSlLi≤ÔT∂,≤T∂|qsLi ¡L`i23(ôd’ÿq÷´dt): ™´sLRiVxqs NRPLRiV™´soª][ @Õ˝ÿ≤R∂VªRΩV©´sı @©´sıμyªRΩ©´sV Æ™s[μ≥j∂}qsÚ ALiμ][Œœ¡©´sNRPV μj∂gRiVªy™´sV¨s ≠sμR∂V˘ª`Ω @μ≥j∂NSLRiVáNRPV \lLiªRΩV xqsLixmnsWáV |§¶¶¶øR¡ËLjiLi øyLiVV. xqsLki*£qs …ÿN`P= ™´spŒ˝œ¡ }msLRiVª][ ≠sμR∂V˘ª`Ω rÌyLÌRiQL˝Ri©´sV ÕÿZNP‰Œ˝œ¡≤R∂Li FsLiªRΩ™´sLRiNRPV xqs™´sVLi«¡xqs™´sV¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ¬ø¡÷˝¡LixmsoáNRPV Æ™sxqsVáV Àÿ»¡V NRP÷¡ˆLiøyá¨s, ¨sLRi˜ÈLiμR∂ ™´sxqsWŒ˝œ¡NRPV μj∂gjiæªΩ[ @μ≥j∂NSLRiVá©´sV ¨sLRi˜ÈLiμj∂ ryÚ™´sV¨s \lLiªRΩV xqsLixmnsVLi Æ©s[ªRΩáV |§¶¶¶øR¡ËLjiLi øyLRiV. @»¡V ˙…ÿ©±s=N][.. B»¡V Àÿ˘LiNRPL˝RiV GNRPNSáLiÕ‹[  ¡NSLiVVá N][xqsLi ¨sLRi˜Liμ≥R∂ ™´sxqsWŒ˝œ¡©´sV ºdΩ˙™´sªRΩLRiLi ¬ø¡[aSLRiV. D¿¡ªRΩ ≠sμR∂V˘ª`Ω @¨s xqsL`iøyLÍkiá }msLRiVª][ Æ©sáxqsLji ’¡Ã˝¡VáV ™´s≤ÔT∂xqsWÚÆ©s[ D©yıLRiV. IN][‰ \lLiªRΩV }msLji»¡ 3Æ™s[áNRPV \|msgS  ¡NSLiVVáV D©yıLiVV. C  ¡NSLiVVáV ™´sxqsWŒ˝œ¡ N][xqsLi ˙…ÿ©±s=N][ ˙gS™´sWÕ˝‹[ ¨sLRi˜ÈLiμR∂ ™´sxqsWŒ˝œ¡NRPV μj∂gRiVª][Liμj∂. ’¡Ã˝¡VáV NRP»Ì¡¤Õ¡[¨s \lLiªRΩVáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s Æ™sW…ÿLRiV rÌyLÌRiQL˝Ri©´sV ÕÿNRPV‰ F°ªRΩV©yıLRiV. ≠sμR∂V˘ª`Ω Lji÷d¡£mns }msLji»¡ BuÌy©´sV ryLRiLigS ˙ºdΩ}mns«fi xqsLRixmnsLSÕ‹[ N][ªRΩáV |ms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. G≤R∂V gRiLi»¡Ã¡NRPV

NRP¨dsxqsLi 4 gRiLi»¡Ã¡V NRPW≤y ™´sμR∂á≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ™´sVLji N][ªRΩ|ms…Ì”¡©´s xqs™´sV∏R∂W¨sı ™´sV◊d˝¡ BryÚLS @Li¤…¡[ @μj∂¤Õ¡[μR∂V.N][…”¡ AaRPáª][ LRi’d¡rygRiV ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s \lLiªRΩVáNRPV NRPuÌyáV Æ™sVVμR∂á∏R∂W˘ LiVV. NRP¨dsxqsLi ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLS @LiVV©y xqsLjigÊS BryÚLS @Li¤…¡[ @μk∂¤Õ¡[μR∂V.. FsÕfiAL`i }msLRiVª][ ˙…ÿ©±s=N][ Fs≤y|ms≤y xqsLRixmnsLSÕ‹[ N][ªRΩáV |ms≤R∂Vª][Liμj∂. }msLRiVZNP[Æ™sW 7 gRiLi»¡Ã¡ ≠sμR∂V˘ª`Ω©´sV ™´s˘™´sry∏R∂V LRiLigS¨sNTP xqsLRixmnsLS ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V ¬ø¡ ¡ªRΩV©yı L][«¡Liªy 4 gRiLi»¡Ã¡NRPV ≠sVLiøR¡≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. \|msgS FsxmsˆV≤]xqsVÚLiμ][ FsxmsˆV≤R∂V F°ªRΩVLiμ][ æªΩ÷¡∏R∂V¨s xmsLjizqÛsºΩ.. BNRP Àÿ˘LiNRPV @μ≥j∂NSLRiVáV @xmsˆV ™´sxqsWáV N][xqsLi Æ™s[áLi Fy»¡NRPV zqsμÙR∂™´sVªRΩV©yıLRiV. μk∂Liª][ \lLiªRΩVáNRPV NRPLRiV™´soF°LiVV©y NRPuÌyáV ºdΩLRi¨s xmsLjizqÛsºΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. ™´sLRiVxqs NRPLRiV™´soª][ @Õ˝ÿ≤R∂VªRΩV©´sı \lLiªyLigS¨sNTP B…‘¡™´s÷¡ ™´sL<SáV “¡™´sLi F°aSLiVV. À≥ÿLki ™´sL<SáNRPV ¬ø¡LRiV™´soáV, NRPVLi»¡Ã¡V ¨sLi≤R∂≤R∂Liª][ À≥œ¡WgRiLRi˜È«¡ÕÿáV |msLjigSLiVV. μk∂Liª][ Fs©Ø[ı AaRPáª][ \lLiªRΩVáV LRi’d¡rygRiV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. \|ms @μ≥j∂NSLRiVá©´sVLi¬ø¡[ AÆμ∂[aSáV ™´søyË∏R∂VLi»¡V©´sı @μ≥j∂NSLRiVáV

G≤][≠s≤R∂ªRΩ À≥œ¡WxmsLizmsfl‘· ™´sV LiμR∂VNRPV rylgi[©y. .? Aμj ∂ ÕÿÀÿμ`∂,≤T ∂ |qsLi ¡L`i23(ôd’ ÿ q÷´dt ) : ¨sLRiV}msμR∂áNRPV rygRiVÀ≥œ¡W≠sV @Liμj∂LiøyáƩs[ áORPQ ˘Liª][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s À≥œ¡WxmsLizmsfl‘· N][xqsLi À≥œ¡W≠sV¨s gRiVLjiÚLi¬ø¡[ xms¨sÕ‹[ @μ≥j∂NSLRiVáV xms≤ÔyLRiV. C Æ©sá 31Õ‹[gS G≤R∂™´s ≠s≤R∂ªRΩ À≥œ¡WxmsLizmsfl‘· NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s À≥œ¡WxmsLjiFyá©´s LSxtÌsQ˚ NRP≠sVxtsQ©´sL`i NRPXuÒyLS™´so @μ≥j∂NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. @LiVV©y C NSLRi˘˙NRP™´sVLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ BLiNS ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS¤Õ¡[μR∂V. À≥œ¡W≠sV¨s gRiVLjiÚLi¬ø¡[ xms¨s¨s @μ≥j∂NS LRiVáV Aáxqs˘Li ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Æ™s[V μk∂¨sNTP NSLRifl·LigS æªΩáVr°ÚLiμj∂. xmsLizmsfl‘·NTP @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s À≥œ¡W≠sV¨s øyÕÿ ™´sV»Ì¡VNRPV gRiVLjiÚLi¿¡©y xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[ BLiNS ≈¡LSLRiV ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. μk∂Liª][ GŒ˝œ¡ßgS ¨sLkiOTPQxqsVÚ©´sı ¨sLRiV}msμR∂áV FsxmsˆVÆ≤∂xmsˆV≤y @¨s FsμR∂VLRiVøR¡WxqsVÚ©yıLRiV. À≥œ¡W≠sV gRiVLjiÚLixmso xms˙NTP∏R∂V ˙xmsxqsVÚªRΩLi N]©´srygRiVªRΩV©´sı μR∂XuÌy˘ xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[}qs À≥œ¡W≠sV, á’Ù¡μyLRiVá xqsLi≈¡˘ |msLjilgi[ @™´sNSaRPLi D©´sı»˝¡V @μ≥j∂NSLRi™´sLÊSá xqs™´sWøyLRiLi.

©´sVLi¿¡ LS∏R∂V™´sLRiLi ™´sLRiNRPV J ™´sVV≈¡˘ xqs¯g˝RiL`i, LS∏R∂V™´sLRiLi ©´sVLi¿¡ μj∂©´sıá @»¡≠ds ˙FyLiªRΩLi ™´sLRiNRPV À≥ÿgRiry*™´sV˘LigS ™y˘FyLRiLi ¬ø¡[xqsVÚ©´sı BμÙR∂LRiV xqs¯g˝RiL˝RiV NRPW÷d¡Ã¡ª][ NRP¥R∂ ©´s≤R∂VxmsoªRΩV©yıLRiÆ©s[μj∂ xqs™´sW øyLRiLi. \lLi¤Õ¡[*N][≤R∂WLRiV, LS«¡Li}ms»¡, LS∏R∂Vø][…”¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ Fs˙LRiøR¡LiμR∂©´sLi FsNRPV‰™´sgS á’≥¡Li¬ø¡[ ˙FyLiªyá©´sV ¡≤y xqs¯g˝RiL˝RiV aSzqsxqsVÚ©yı LRiV. ˙xmsºΩ ˙gS™´sVLiÕ‹[ @©´sVøR¡LRiVá©´sV |ms»Ì¡VNRPV¨s μR∂Liμy ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ A∏R∂W ˙gS™´sVxqÛsVá NRPŒ˝œ¡™´sVVLiÆμ∂[ ªRΩ≠sVŒœ¡ NRPW÷d¡Ã¡V @≤R∂™´soÕ˝‹[NTP Æ™s◊˝¡©y @μ≥j∂NSLRiVáNRPV¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[¨s xmsLjizqÛsºΩÕ‹[ D©yıLRiV. ¬ø¡’¡æªΩ[ xqs¯g˝RiL˝RiV, ™yLji @©´sVøR¡LRiVá ©´sVLi¿¡Æ ™s[μ≥j∂LixmsoáV.. ¬ø¡xmsˆNRPF°æªΩ[ ˙gS™´sVxqÛsVáNRPV BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiry*™´sV˘Li DLiμR∂Æ©s[ @»¡≠dsaS≈¡ AL][xmsfl·Ã¡V ™´sVμ≥R∂˘ A∏R∂W ˙FyLiªRΩ ˙gS≠dsVfl·VáV ©´s÷¡gjiF°ªRΩV ©yıLRiV. B…‘¡™´sá …ÿ£qs‰Fn°LRiV= |qsÕfiFn°©±s ©´sLi ¡L˝RiV ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´sxmsˆ…”¡NUP ™y…”¡NTP xqs™´sWøyLRiLi ¬ø¡zmsˆ©y, ªRΩ™´sV©´sV Æ™s[μ≥j∂ryÚLRi¨s ™yLRiLiªy À≥œ¡∏R∂Vxms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. Œ˝ÿNRP ¬ø¡»˝¡V ©´sLRiNRP≤R∂Li, ™y…”¡¨s ™yx§¶¶¶©yá ™´sLRiNRPV ¬ø¡[LRiË≤R∂Li æªΩáVxqsV.

@μ≥j∂NSLRiVáV, ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV C xms˙NTP∏R∂V\|ms μR∂XztÌsQryLjiLi¿¡ ªRΩ*LjiªRΩgRiºΩ©´s xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[∏R∂Wá¨s á’Ù¡μyLRiVáV N][LRiVªRΩV©yıLRiV. À≥œ¡W≠sV¨s gRiVLjiÚLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ @μ≥j∂NSLRiVá Aáxqs˘Li, xqs™´sV∏R∂VLi B™´s*≤R∂LiÕ‹[ ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Vá @áxqsªRΩ*Li NSLRifl·LigS xmsLizmsfl‘· BLiN]¨sı L][«¡ŸÃ¡V Aáxqs˘Li @π∏∂[V˘ xqsWøR¡©´sáV NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. À≥œ¡W≠sV, á’Ù¡μyLRiVá©´sV gRiVLjiÚLiøy™´sV¨s xmsLizmsfl‘·NTP @¨sı øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yı™´sV¨s @μ≥j∂NSLRiVáV xqs™´sWμ≥y©´sLi ¬ø¡ ¡VªRΩV©yı ™´sVVLiμR∂VNRPV rygRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. 2005Õ‹[ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s À≥œ¡W xmsLizmsfl‘· NSLRi˘˙NRP™´sVLi Bxmsˆ…”¡μyNS —¡Õ˝ÿÕ‹[ ALRiV ≠s≤R∂ªRΩáVgS «¡LjigjiLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ALRiV ≠s≤R∂ªRΩáVgS «¡Ljigji©´s À≥œ¡WxmsLizmsfl‘· NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV 49,972.06 FsNRPLSá À≥œ¡W≠sV¨s 21,780™´sVLiμj∂ á’Ù¡μyLRiVáNRPV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi G≤R∂™´s ≠s≤R∂ªRΩÕ‹[ À≥ÿgRiLigS —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS 4459.29 |qsLi»˝¡ À≥œ¡W≠sV¨s 2296 ™´sVLiμj∂

á’Ù¡μyLRiVáNRPV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV zqsμÙR∂Li ¬ø¡[aSLRiV.C G≤yμj∂ G≤R∂™´s ≠s≤R∂ªRΩNRPW≤y xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[zqs á’Ù¡μyLRiVáNRPV ÕÿÀ≥œ¡Li ¬ø¡[NRPWLSËá¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li À≥ÿ≠sr°ÚLiμj∂. C Æ©sÕÿ≈¡LRiVÕ‹[gS xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[∏R∂Wá¨s AÆμ∂[aSáV À≥œ¡W≠sV, á’Ù¡μyLRiVá gRiVLjiÚLixmso ¿¡™´sLji μR∂aRPNRPV LS¤Õ¡[μR∂Æ©s[ NSLRifl·Liª][Æ©s[ @μ≥j∂NSLRiVáV Aáxqs˘Li ¬ø¡[xqsVÚ©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. xqs™´sV∏R∂VLi ªRΩNRPV‰™´sgS DLi≤R∂≤R∂Liª][ xmsLizmsfl‘· xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li NRPxtÌsQ™´sVÆ©s[ À≥ÿ™´s©´s @μ≥j∂NSLRiVÕ˝‹[ ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soª][Liμj∂. À≥œ¡W xmsLizmsfl‘·NTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s @\|qs©±ÔsÆ™sVLi…fi NRP≠sV…‘¡Õ‹[ ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡VgS DLi…ÿLRiV. @\|qs©±ÔsÆ™sVLi…fi NRP≠sV…‘¡Ã¡V Bxmsˆ…”¡ZNP[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[aS™´sV¨s @μ≥j∂NSLRiVáV \|qsªRΩLi }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. xmsLizmsfl‘·NTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ xqs™´sV∏R∂VLi B™y*á¨s aSxqs©´s xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡©´sV Bxmsˆ…”¡ZNP[ N][Lji©´s»˝¡V @μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV.D©yıLiVV.¡

\lLiªRΩVá©´sV Æ™s[μ≥j∂xqsVÚ©yıLRi¨s \lLiªRΩVáV ™´sVLi≤T∂xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ¡NSLiVVá ™´sxqsWŒ˝œ¡ N][xqsLi Àÿ˘LiNRPL˝RiV ≠s≠sμR∂ ˙gS™´sWá \lLiªRΩVá LRiVflÿá  ¡NSLiVVá ÷¡xqÌsV©´sV xms»Ì¡VNRPV¨s BLi…”¡Li…”¡NUP ºΩLRiVgRiVªRΩV©yıLRiV. BNRP r~\|qs…‘¡ @μ≥j∂NSLRiV\¤Õ¡æªΩ[ INRP≤R∂VgRiV ™´sVVLiμR∂VZNP[zqs GNRPLigS \lLiªRΩVá @xmsˆVáNRP xqsLi ¡Liμj∂Li¿¡ ¿¡…Ìÿ©´sV ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[zqs ˙gS™´sWá ™yLkigS  ¡NSLiVVáV ¬ø¡÷˝¡LiøR¡¨s @xqÛsVá Æ™s[áLi Fy»¡NRPV xqs©´sıQμÙR∂™´sV∏R∂W˘LRiV. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS  ¡NSLiVV μyLRiVá BŒ˝œ¡NRPV @Li…”¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV @xmsˆV≠s™´sLSáª][ NRPW≤T∂©´s F°xqÌsL˝Ri©´sV \|qsªRΩLi zqsμÙR∂Li ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ≠s≠sμ≥R∂ FyLÌkiáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s Æ©s[ªRΩá ºdΩ˙™´sLigS ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsVÚ©´sıxqsWÚ |msμÙR∂FsªRΩVÚ©´s ALiμ][Œœ¡©´sáNRPV zqsμÙR∂Li @™´soªRΩV©yıLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂W¨sNTP 7 gRiLi»¡Ã¡ D¿¡ªRΩ ≠sμR∂V˘ª`Ω©´sV FsÕÿLi…”¡ A»¡LiNSáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂Wá¨s \lLiªRΩVáV |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. FsÕfiAL`i }msLRiVª][ N][ªRΩáLi¤…¡[ xqsz§¶¶¶Li¬ø¡[μj∂ ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ¤Õ¡[μR∂Li¤…¡[ \lLiªRΩVá©´sV xqs≠dsVNRPLjiLi¿¡ GNRPLigS ≠sμR∂V˘ª`Ωr¢μy©´sV ™´sVV»Ì¡≤T∂Li¿¡ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP NRP©´sV≠sxmsˆV NRP÷¡gjiryÚ™´sV©yıLRiV.

NRP÷¡NTPLji ¤«¡[Fs©±s…‘¡∏R∂VWNRPV ™´sVx§¶ ¶LÙRiaRP ¿¡ªRΩWÚLRiV,≤T∂|qsLi ¡L`i23(ôd’ÿq÷´dt): J \Æ™sxmso LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ˙xms˙NTP∏R∂V ™´sVVLiμR∂VNRPV rygRiVªRΩV©yı zqsFsLi ™´sW˙ªRΩLi r~LiªRΩ —¡Õ˝ÿNRPV ¨sμ≥R∂VáV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[LiVVLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ Æ™s©´sNTP‰ ªRΩgÊRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. A∏R∂W LSLigSáNRPV ¨sμ≥R∂Vá ≠s≤R∂VμR∂áª][ @’≥¡™´sXμÙj∂NTP Àÿ»¡ xms≤R∂Vª][Liμj∂. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ¤«¡[Fs©±s…‘¡∏R∂VW BLi«¡¨dsLjiLig`i NRPŒÿaSáNRPV ¨sμ≥R∂Vá Æ™sÃ˝¡V™´s ™´s¿¡ËLiμj∂. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ r~LiªRΩ ™´sVLi≤R∂á\Æ™sV©´s NRP÷¡NTPLjiÕ‹[ ¤«¡[Fs©±s…‘¡∏R∂VW Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ BLi«¡¨dsLjiLig`i NRPŒÿaSáNRPV ™´s∞÷¡NRP ™´sxqsªRΩVá NRPሩ´s N][xqsLi ¨sμ≥R∂VáV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[xqsWÚ LSxtÌsQ˚ D©´sıªRΩ ≠sμy˘™´sVLi≤R∂÷¡ DªRΩÚLRiV*áV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. μk∂Liª][ BNRP‰≤R∂ Fy÷¡¤…¡NTPıN`P NS¤Õ¡[“¡Õ‹[ ©´s≤R∂VxqsVÚ©´sı C NRPŒÿaSá BNRP r~LiªRΩ À≥œ¡™´s©yá©´sV xqs™´sVNRPWLRiVËN][©´sVLiμj∂. C Æ™s[VLRiNRPV BLi«¡¨dsLjiLig`i NRPŒÿaSáՋ[ xmsNS‰ À≥œ¡™´s©yá ¨sLS¯flÿ¨sNTP 359.62 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá©´sV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[aSLRiV. C ˙xmsNSLRiLi G≤yμj∂NTP LRiW.44.95 N][»˝¡ ø]xmsˆV©´s Fs¨sÆμ∂[Œ˝œ¡Õ‹[ @¨sıLRiNSá xqsμR∂VFy∏R∂Wáª][ ¨sLS¯fl·Li ¬ø¡[xms»Ì¡©´sV©yıLRiV. C ¨sLS¯fl·Li 2019c20 NRPÕ˝ÿ xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLi»¡VLiμj∂. C xms©´sVá ¨sLS¯flÿ¨sNTP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS ©Ø[≤R∂Õfi NRP≠sV…‘¡¨s GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqsLiμj∂. BLiμR∂VÕ‹[ ¤«¡[Fs©±s…‘¡∏R∂VW \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂V, @©´sLiªRΩxmsoLRiLi Dxms NRPVáxmsªRΩVáV, Lji—¡rÌy˚L˝RiV, LRix§¶¶¶μyLRiVáV, À≥œ¡™´s©yá aS≈¡, ALÛjiNRP aS≈¡ ©´sVLi¿¡ @μ≥j∂NSLRiVáV xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡VgS ™´s˘x§¶¶¶LjiryÚLRiV. NRPŒÿaSá ™´s∞÷¡NRP ™´sxqsªRΩVá NRPሩ´s©´sV @©´sLiªRΩxmsoLRiLi ¤«¡[Fs©±s…‘¡∏R∂VW xmsLRi˘Æ™s[OTPQxqsVÚLiμR∂¨s DªRΩÚLRiV*Õ˝‹[ }msL]‰©yıLRiV. NSgS BLi«¡¨dsLjiLig`i NRPŒÿaSá BxmsˆV≤R∂V Fy÷¡¤…¡NTPıN`P NRPŒÿaSáՋ[ ©´s≤R∂VxqsVÚ©´sıμj∂. ¨slLÙi[bPLRi¿¡©´s xqs™´sV∏R∂W¨sNRPÕ˝ÿ ¨sLS¯fl· xms©´sVáV xmspLRiÚLiVVæªΩ[ —¡Õ˝ÿNRPV @¨sı x§¶¶¶LigRiVáª][ NRPW≤T∂©´s ¤«¡[Fs©±s…‘¡∏R∂VW NRPŒÿaSá GLSˆ»¡V @™´soªRΩVLiμj∂.

©´sμk∂™´sWLÊRiLiÕ‹[ @˙NRP™´sV NRPáxms LRi™yflÿNRPV BNRP ¬ø¡N`P ™´sVV™´sV¯LRiLi NS©´sV©´sı gRi{qsÚ Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,≤T∂|qsLi ¡L`i23(AL`iFs©±sFs): @LiªRΩ˙LSxtÌsQ˚ @˙NRP™´sV NRPáxms LRi™yflÿNRPV @≤ÔR∂VNRP»Ì¡ Æ™s[}qsLiμR∂VNRPV @»¡≠dsaS≈¡ NRP»Ì¡Vμj∂»Ì¡LigS øR¡LRi˘Ã¡NRPV zqsμÙR∂™´sV™´soª][Liμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙Fyfl·z§¶¶¶ªRΩ, g][μy™´sLji ©´sμj∂Õ‹[ ™´sVLRi xms≤R∂™´sáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs |ms˙…‹[÷¡Lig`i ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s π∏∂W¿¡r°ÚLiμj∂. ©´sμk∂™´sWLÊRiLi μy*LS «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı @˙NRP™´sV NRPáxms©´sV @≤ÔR∂VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV C gRi{qsÚ @™´sxqsLRi™´sV¨s À≥ÿ≠sLiøyLRiV. @Õÿlgi[ B…‘¡™´s÷¡ NSáLiÕ‹[ Fs˙LRiøR¡LiμR∂©´sLi μ]LigRiá μy≤T∂ Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ @˙xms™´sVªRΩÚLigS DLi≤R∂ NRPáxmsμ]LigRiá©´sV xms»Ì¡VNRPVÆ©s[ ™´sp˘x§¶¶¶LiÕ‹[ D©yıLRiV. g][μy™´sLji ©´sμj∂ ≠dsVμR∂VgS NRPLkiLi©´sgRiL`iª][ BªRΩLRi —¡Õ˝ÿáNRPV |msμÙR∂Æ™sVVªRΩÚLiÕ‹[ NRPáxms ºdΩLRiLi μy»¡Vª][Liμj∂. μk∂¨sı @LjiNRP¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV NRP»Ì¡Vμj∂»Ì¡\Æ™sV©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s @»¡≠ds @μ≥j∂NSLRiVáV π∏∂W¿¡xqsVÚ©yıLRiV. μR∂»Ì¡\Æ™sV©´s

@≤R∂™´soÕ˝‹[ ≠sáV\Æ™s©´s ¤…¡[NRPV ªRΩμj∂ªRΩLRi ¬ø¡»˝¡¨dsı ©´sLjiNTPÆ™s[zqs NRPáxms @˙NRP™´sV LRi™yflÿª][ xqsLiFyμR∂©´s LRiV¿¡ ™´sVLjigji©´s xqs¯gRiL˝Ri NRP©´sVı BxmsˆV≤R∂V F~LRiVgRiVÆ©s[ D©´sı ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚Õ‹[¨s @LRiflÿ˘Ã¡\|ms xms≤T∂Liμj∂. @NRP‰≤T∂ gjiLji«¡©´sVá©´sV ™´sV¿¡ËNRP ¬ø¡[xqsVNRPV¨s ≤R∂ ¡V˜ AaRP øR¡Wzms ¬ø¡»˝¡ ©´sLjiNTPÆ™s[ªRΩNRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚Õ‹[¨s zqsL][LiøR¡ ªyáVNSÕ‹[¨s @xqslLi÷˝¡ ªRΩμj∂ªRΩLRi ˙FyLiªyá ©´sVLi¿¡ ˙Fyfl·z§¶¶¶ªRΩ ©´sμj∂ ≠dsVμR∂VgS —¡Õ˝ÿNRPV ªRΩLRi÷¡xqsVÚ©yıLRiV. \¤«¡xmspL`i, ¬ø¡©´sWıLRiV, Æ™s[™´sV©´sxms÷˝¡, N_…ÿá ªRΩμj∂ªRΩLRi ˙FyLiªyÕ˝‹[ 15 NTP.≠dsV. g][μy™´sLji ©´sμj∂, μyμyxmso 30 NTPÕ‹[ ≠dsV»¡L˝RiQ\|msgS D©´sı ˙Fyfl·z§¶¶¶ªRΩ ©´sμj∂ F°≤R∂V™´so©y xms≤R∂™´sá \|ms©´s LS˙ºΩ ¡™´sLiŒ˝œ¡ß xmsμj∂ ™´sVLiμj∂ @»¡≠ds zqs ¡˜Liμj∂ xqsLiøR¡LjiLi¿¡xqsWÚ @˙NRP™´sV NRPáxmsNRPV N˝RP¤Œ¡Li Æ™s[∏R∂V©´sV©yıLRiV. bP™y*LRiLi Æ™sVVxqsŒ˝œ¡ @À≥œ¡∏R∂VLRifl·˘Li ™´sμÙR∂ GLSˆ»¡V ¬ø¡[}qs ™´sVLRi xms≤R∂™´s |ms˙…‹[÷¡Lig`i ¨sLRi*x§¶¶¶fl·ª][ Fy»¡V xmsLS˘»¡NRPVáNRPV ˙xmsNRPXºΩ¨s @ry*μj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV Dxmsπ∏∂WgRixms≤R∂V©´sVLiμj∂. ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚ ©´sVLi¿¡ ©´sμj∂ μy¤…¡[ ˙NRP™´sVLiÕ‹[ NRPáxms μR∂VLigRiáª][ æªΩxmsˆÃ¡\|ms LSŒ˝œ¡ß

|ms»Ì¡VNRPV¨s @≤ÔR∂V™´s¿¡Ë©´s @»¡≠ds Dμ][˘gRiVá\|ms μy≤R∂VáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı xqsLixmnsV»¡©´sáV ¤Õ¡[NRPF°¤Õ¡[μR∂V. G\Æμ∂©y xqs™´sWøyLRiLi @Liμj∂©´sxmsˆV≤R∂V @»¡≠ds Dμ][˘gRiVáV @˙NRP™´sV NRPáxms©´sV ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ©y»¡V xms≤R∂™´s¤Õ¡[ μj∂NRP‰™´soªRΩV©yıLiVV. ©y»¡V xms≤R∂™´sáV ˙xms™yx§¶¶¶ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ FsμR∂VLkiμR∂≤R∂Li NRPxtÌsQLigS ™´sWLRi»¡Liª][Fy»¡V, Æ™s[gRiLi @LiªRΩgS ¤Õ¡[NRPF°™´s»¡Li xqs¯gRiL˝RiNRPV NRP÷¡zqs ™´sr°ÚLiμj∂. ©y»¡V xms≤R∂™´sá ™´sÃ˝¡ F~Li¿¡ D©´sı ˙xms™´sWμy¨sı ˙gRiz§¶¶¶Li¿¡©´s @μ≥j∂NSLRiVáV ™´sVLRi xms≤R∂™´sá N][xqsLi D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáNRPV ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV xmsLiFyLRiV. C ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV xmns÷¡}qsÚ NRPáxms @˙NRP™´sV LS™yfl·NRPV ¬ø¡N`P xmsÆ≤∂[ @™´sNSaSáV D©yıLiVV.


3

eT+>∑fi¯yês¡+ 24`12`2013

ÑÁÍýØ LSÇÁNUP¸R¶WÍýÜ[ xmsÈíÁVNRPV ÉÓÁ²T¶zms NRPxqsLRi»R½Vò ¿¡ªRΩWÚLRiV,≤T∂|qsLi ¡L`i23(ôd’ÿq÷´dt): —¡Õ˝ÿ LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ μR∂WxqsVNRPVF°π∏∂[VLi μR∂VNRPV …”¡≤T∂zms NRPxqsLRiªRΩVÚ ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. NSLi˙lgi£qs @≠s¨dsºΩ, ≠s ¡«¡©´s LS«¡NUP∏R∂Wá©´sV, «¡gRi©±s @˙NRP™´sWá©´sV ˙xmsμ≥y©´sLigS ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ Fy»¡V ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ lgiáV}ms

áORPQ ˘LigS gRiV˙LSá©´sV LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂Lixms©´sVLiμj∂. BLiμR∂VNRPV @©´sV\Æ™s©´s @À≥¡œ ˘LÛiR Vá©´sV LRiLigRiLiÕ‹[NPT μj∂LiFyá¨s øR¡Wr°ÚLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙xmsxqsVÚªΩR Li D©´sı lLiLi≤R∂V FyL˝RiÆ™sVLi…fi |qslgi¯Li»˝¡V Lji«¡L`i*≤`∂≠s NRPA™´s≤R∂Liª][ BNRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ BªRΩLRiVáNRPV @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[NPR VLi≤y

−sμyùLiRó VÌÁ|\ ms ZNPqx[ sVÌÁV Fs¼½ª®ò s¸[ ¶R WÌÁ¬s ²¶U ÒÁm{ sNPT −s©s« ¼½ @©´sLiªRΩmx soLRiLi,≤T∂|qsLi ¡L`i23 (ôdÿ’ q÷´dt): qx s\Æ™sVNS˘Li˙μ≥∂R DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ ≠sμy˘LÛiR Vá\|ms |ms…Ì¡” ©´s ZNP[qx sVáV FsºΩÚÆ™s[∏∂R Wá¨s ≤U∂“¡{ms ˙xmsryμR∂LS™´soNRPV Fs}qs‰∏R∂VW HNSxqs Æ©s[ªΩR áV ≠s©´sºΩxms˙ªRΩLi qx s™´sVLjiˆLiøyLRiV. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV «¡Ljigji©´s qx s\Æ™sVNS˘Li˙μ≥∂R ALiμ][Œ¡œ ©´sÕ‹[ @Æ©s[NPR ™´sVLiμj∂|\ ms ZNP[qx sVáV |ms…ÌÿLRiV. ≠dsLRiLiªy N][LiRÌ Vá øR¡V»Ì¡W ºΩLRiVgRiVªRΩV©yıLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li μR∂XztsÌ QNPT ºdΩqx sVNRPVÆ™s◊˝¡ qx s™´sVxqs˘©´sV mx sLjitx sQ‰LjiryÚ™s´ V¨s ≤U∂“¡{ms ªRΩ™´sVNRPV •¶¶ ≠sd V B¿¡Ë©´s»˝¡V ≠sμy˘LÛij Æ©s[ªΩR áV æªΩ÷¡FyLRiV. @LiVVæªΩ[ Bμj∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li mx sLjibdP÷¡Liøy÷¡= DLiμR∂©yıLRiV. ≤T∂—¡zms ˙xmsryμR∂ LS™´so aRP¨s™yLRiLi BNRP‰≤R∂ ˙{ms F~|§¶¶ ø`¡≤T∂ mx sLkiORPQáV LSryLRiV. À≥›ºΩNRP aSxqsÚQ˚LiÕ‹[ mx sLjia][μ∂R≥ ©´sNRPV qz sμÙ∂R mx s≤T∂©´s A∏R∂V©´s ˙{ms mz s|§¶¶ ø`¡≤T∂ mx sLkiORPQ N][qx sLi @©´sLiªRΩmx sxmsoLRiLi ™´søyËLRiV. BNRP‰≤T∂ ¤«¡Fs©±s…”¡∏R∂VWÕ‹[ A∏R∂V©´s mz s|§¶¶ ø`¡≤T∂NTP Lji—¡xtsÌ QL`i ¬ø¡[qx sVNRPV©yıLRiV. mx sLkiORPQ LSzqs©´s ≤T∂—¡zms¨s NRPázqs©´s ≠sμy˘LÛiR VáV Æ™sVÆ™sWLSLi≤R∂Li qx s™´sVLjiˆLiøyLRiV.

@LiμR¶LRiW xqs\®ªsVNRPù®ªs[V N][LRiV»R½V©yõLRiV: NSxqsV

F°LiVVLiμj∂. μk∂Liª][ FsNRPV‰™´sgS @|qsLi’d¡˝ rÛy©yá©´sV μR∂NTP‰LiøR¡VN][™s´ ≤R∂Li ª][ Fy»¡V D©´sı lLiLi≤R∂V FyL˝iR Æ™sVLi…fi rÛy©yá©´sV μR∂NTP‰LiøR¡VNRPVÆ©s[ ˙xms∏R∂Vªyıá©´sV ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªΩR Li ¿¡ªRΩWÚLiR V …”¡≤T∂zms ΔÿªyÕ‹[ DLiμj∂. ºΩLRiVxmsºΩÕ‹[ NSLi˙lgi£qs @À≥¡œ ˘LÛij ¿¡Liªy Æ™sWx§¶¶¶©±s ˙FyªRΩ¨sμ≥R∂˘Li ™´sz§¶¶¶xqsVÚ©yı LRiV. NSLi˙lgi£qsÕ‹[ NRPW≤y ˙xmsxqsVÚªΩR Li D©´sı øyÕÿ™´sVLiμj∂ Æ\™sNSFy ¤Õ¡[μy …”¡≤T∂zms \Æ™sxmso øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. ™´sVL][Æ\™sxmso øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ªRΩ©´s∏R∂VV≤R∂V Õ‹[ZNP[a`P CryLji NRPVxmsˆLi ©´sVLi¿¡ F°…‘¡ ¬ø¡[ryÚLiR ©´sı ˙xmsøyLRiLi rygRiVª][Liμj∂. @Õÿ @LiVVæªΩ[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V øR¡Li˙μR∂gjiLji ¤Õ¡[μy ™´sVL][ø][»¡V ©´sVLi¿¡ FyL˝iR Æ™sVLi …fiNRPV F°…‘¡ ¬ø¡[}qs @™´sNSaSáV D©yıLiVV. B…‘¡™´s÷¡ NSáLiÕ‹[ NRPVxmsˆLiNRPV ªRΩLRiøR¡W Õ‹[ZNP[a`P ™´s¿¡Ë ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Liª][ Fy»¡V ≠s≠sμ≥∂R NSLRi˘˙NRP™´sWÕ˝‹[ FyÕÊ‹Li»¡V©yıLRiV. BNRP ™´sVLi˙ºΩ gRiÕ˝ÿ @LRiVfl·NRPV™´sWLji ªRΩ©´s∏R∂VV≤R∂V «¡∏R∂VÆμ∂[™s± gRiÕ˝ÿ …”¡≤T∂zmsÕ‹[ ¬ø¡[Lij F°…‘¡ ¬ø¡[∏∂R Wá¨s Dªy=x§¶¶¶LigS

D©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ BNRP‰≤R∂ D©´sı lLiLi≤R∂V FyL˝RiÆ™sVLi…fi rÛy©yáV Lji«¡L`i*≤R∂V rÛy©yáV NS™´s≤R∂Liª][ ™´sVL][ —¡Õ˝ÿ ©´sVLi¿¡ A∏R∂V©´s©´sV ¨s÷¡}ms @™´sNSaSáV D©yıLiVV. gRiÃ˝¡ «¡∏R∂VÆμ∂[™±s Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡Õ‹[ @≤R∂VgRiV |ms…Ìÿá¨s øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[©´sLiμR∂V©´s gRiVLi»¡WLRiV FyL˝RiÆ™sVLi»¡V ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi rÛy©´sLi \Æ™sxmso A∏R∂V©´s Æ™sVVgÊRiV øR¡WxmsoªRΩV ©yıLRiV. @μ≥∂j NSLjiNRPLigS C ≠sxtsQ∏∂R W ¨sı gRiÕ˝ÿ NRPV»¡VLi ¡™´sLÊSáV ˙μ≥∂R V≠dsNRPLjiLi øR¡©´sxmsˆ…”¡NUP.. ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ A∏R∂V©´s …”¡≤T∂zmsÕ‹[NPT ¬ø¡[lLi[ @™´sNSaSáV ˙xmsxqsVˆÈ»¡ ™´sV™´soªRΩV©yıLiVV. B…‘¡™´sá øR¡Li˙μR∂Àÿ  ¡V©´sV NRPá™´s≤R∂Liª][ ªy«ÿ xmsLjiflÿ™´sW áNRPV @μÙ∂R Li xms≤R∂Vª][Liμj∂.«¡∏R∂VÆμ∂[™s± gRiÕ˝ÿ …”¡≤T∂zmsÕ‹[NTP ¬ø¡[LRi≤R∂Li μyμyxmsogS Δÿ∏R∂VLi @LiVV©´s»˝¡V LS«¡NUP∏R∂V ™´sLÊSáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLiVV. μyμyxmso Æ©sáL][«¡ŸÃ¡VgS gRiÕ˝ÿ NRPV»¡VLi ¡Li Àÿ ¡Vª][ øR¡LRiËáV rygjixqsVÚ©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. ˙xms™´sVV≈¡ zqs¨ds©´s»¡V≤R∂V xmnsV»Ì¡™´sVÆ©s[¨s NRPXxtÒsQNRPV «¡∏R∂VÆμ∂[™±s

xqs*∏R∂W©´s @Ã˝¡V≤R∂V. ≠saRP*xqs¨ds∏R∂V ™´sLÊSá xqs™´sWøyLRiLi Æ™s[VLRiNRPV «¡∏R∂VÆμ∂[™s± gRiVLi»¡WLRiV Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ rÛy©y¨sNTP …”¡≤T∂zms …”¡ZNP‰»Ì¡V©´sV AbPxqsVÚ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ BNRP‰≤R∂ ˙xmsxqsVÚªRΩ FsLi{msgS D©´sı LS∏R∂VFy…”¡ ryLi ¡bP™´sLS™´so NSLi˙lgi£qs©´sV ≠ds≤T∂ …”¡≤T∂zmsÕ‹[ ¤Õ¡[μy ’¡¤«¡zmsÕ‹[ ¬ø¡[LRiVªyLRi©´sı ˙xmsøyLRiLi rygRiVª][Liμj∂. ºΩLRiVxmsºΩ ¤Õ¡[μy øR¡Li˙μR∂gjiLji ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi ©´sVLi¿¡ @|qsLi’d¡˝ NTP F°…‘¡ ¬ø¡[LiVVLiøyá¨s NRPW≤y …”¡≤T∂zmsÕ‹[ INRP ™´sLÊiR Li xms»Ì¡V ¡≤R∂Vª][Liμj∂. rÛy¨sNRPLigS D©´sı ªRΩ™´sV Fny˘NÌPR LkiÕ‹[ xms¨s ¬ø¡[xqsVÚ©´sı Æ™s[Õÿμj∂ NRPV»¡VLiÀÿáV ºΩLRiVxmsºΩÕ‹[Æ©s[ ™´sVNSLi DLi≤R∂»¡Li.. gRiÕ˝ÿ NRPV»¡VLiÀÿ¨sNTP NRP÷¡r~xqsVÚLiμR∂¨s A ™´sLÊiR Li ≠sZa˝P[ztsQr°ÚLiμj∂. «¡∏R∂VÆμ∂[™±s …”¡≤T∂zmsÕ‹[NTP ¬ø¡[Lji©´s xmsORPQLiÕ‹[ ™´sVLi˙ºΩ gRiÕ˝ÿ @LRiVfl·NRPV™´sWLji LS«¡NUP∏R∂Wá ©´sVLi¿¡ ªRΩxmsˆVNRPVÆ©s[ π∏∂WøR¡©´sÕ‹[ D©´sı»˝¡V NRPW≤y ˙xmsøyLRiLi «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. @LRiVfl·NRPV™´sWLji øR¡Li˙μR∂gjiLji ©´sVLi¬ø¡[ LS«¡NUP∏R∂V @LRiLilgi[˙»¡Li ¬ø¡[aSLRiV. INRP‰ryLji ≠sV©´s•¶¶¶ ˙xmsºΩryLki AÆ™sV©´sV

≠s«¡∏R∂VLi ™´sLjixqsWÚ ™´s¿¡ËLiμj∂. C ˙NRP™´sVLiÕ‹[ @LRiVfl·NRPV™´sWLji LS«¡NUP∏R∂Wá ©´sVLi¿¡ Æ\™sμ]ágSá©´sVNRPVLi¤…¡[ øR¡Li˙μR∂gjiLji ©´sVLi¬ø¡[ «¡∏R∂VÆμ∂[™±s©´sV …”¡≤T∂zms …”¡ZNP‰»Ì¡V\|ms F°…‘¡ ¬ø¡[LiVVLiøyá©´sı IºΩÚ≤T∂ |msLjilgi[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. «¡∏R∂VÆμ∂[™±s ™´sW˙ªRΩLi ºΩLRiVxmsºΩ,

BLiÇÁ¬dsLjiLig`i −sμyùLóji¬s ª«sVX¼½ N]©´srygRiVªRΩV©´sı ¡Liμ`∂ ©´sÕÊ‹Li≤R∂, ≤T∂|qsLi ¡L`i 23 (ôd’ÿq÷´dt): ˙}msÆ™sW©y¯μj∂ xqsLiμk∂£ms ¬ø¡[ºΩÕ‹[ ºdΩ˙™´sLigS gS∏R∂Vxms≤T∂ øy™´so˙ ¡ªRΩVNRPVÕ˝‹[ N]»Ì¡V≠sV…Ìÿ≤T∂©´s BLi«¡¨dsLjiLig`i ≠sμy˘LÛji¨s @LRiVfl· gRiªRΩ Aμj∂™yLRiLi LS˙ºΩ μR∂VLRi¯LRifl·Li FyáVNSgS r°™´sV™yLRiLi ’¡¤«¡[zms Æ©s[ªΩR XªRΩ*LiÕ‹[ @–¡Ã¡xmsORPQ FyLÌik áV ©´sÕÊ‹Li≤R∂  ¡Liμ`∂NRPV zmsáVxmso¨s™´s*gS  ¡Liμ`∂ xqsLixmspLÒiR LigS N]©´srygRiVªRΩVLiμj∂. gRiªRΩ lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡ßgS NRP©´sgRiÕfi ™´sVLi≤R∂áLi μR∂lLi[*zqsxmsoLRiLiNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s @LRiVfl·©´sV @Æμ∂[ ™´sVLi≤R∂Õÿ¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s xqsLiμk∂£ms ˙}ms≠sVxqsVÚ©yı©´sLi»¡W Æ™sLi»¡xms≤R∂≤R∂Liª][ @™´sW∏R∂VNRPVLS\¤Õ¡©´s AÆ™sV ©´s≠sV¯Liμj∂. C˙NRP™´sVLiÕ‹[ AÆ™sV |ms◊˝¡ ˙xmsrÛy™´s©´s ºdΩxqsVNRPV

LS™´s≤R∂Liª][ Æ™sVVx§¶¶¶Li øy¤…¡[xqsWÚ ™´søyËLRiV. μk∂Liª][ ™yLRiLi ˙NTPªRΩLi @LRiVfl· IºΩÚ≤∂T æªΩ[™s´ ≤R∂Liª][ A˙gRiz§¶¶¶Li¿¡©´s xqsLiμk∂£ms AÆ™sV\|ms NTPL][zqs©±s F°zqs ¨sxmsˆLi…”¡Liøy≤R∂V. ºdΩ˙™´sLigS NS÷¡F°LiVV©´s @LRiVfl·©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ rÛy¨sNRP AxqsVxms˙ºΩÕ‹[ ˙Fy¥R∂≠sVNRP ¿¡NTPªRΩ= ¬ø¡[LiVVLi¿¡©´s @©´sLiªRΩLRiLi |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂NRPV ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿ μ`∂Õ‹[ ¿¡NTPªRΩ= F~LiμR∂VªRΩV©´sı ˙NRP™´sVLiÕ‹[ AÆ™sV Aμj∂™yLRiLi LS˙ºΩ μR∂VLRi¯LRifl·Li Fy\¤Õ¡Liμj∂. AÆ™sV ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶¶¶¨sı ™´sVμ≥y˘•¶¶¶ı¨sNRPÕ˝ÿ ©´sÕÊ‹Li≤R∂NRPV ªRΩLRi÷¡LiøR¡©´sV©yıLRiV.CxqsLixmsn V»¡©´s©´sV ºdΩ˙™´sLigS xmsLjigRifl”·Li¿¡©´s ’¡¤«¡zms ©´sÕÊ‹Li≤R∂ xms»Ì¡fl·Li ¡Liμ`∂NRPV zmsáVxmso¨søyËLRiV. C ¡Liμ`∂NRPV @–¡Ã¡xmsORPQ ©y∏R∂VNRPVáV |\ qsªRΩLi ™´sVμÙ∂R ºΩøyËLRiV.

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,≤T∂|qsLi ¡L`23 (ôdÿ’ q÷´dt):LSxtÌsQ˚xmsºΩ ˙xmsfl·Àfi™´sVV≈¡LÍkiª][ ™´sVLi˙ºΩ NSxqsV NRPXuÒylLi≤ÔT∂ aRP¨s™yLRiLi ¤À≥¡[…‘¡ @∏R∂W˘LRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ 80 aSªRΩLi ™´sVLiμj∂ ˙xms«¡Ã¡V xqs\Æ™sVNRP˘ LSuÌy˚¨sı N][LRiVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s A∏R∂V©´s C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ˙xmsfl·ÀfiNRPV æªΩ÷¡FyLRiV. Æμ∂[aRP Æ™sVVμR∂…”¡ F¢LRiV≤T∂gS ˙xms«¡Ã¡ x§¶¶¶XμR∂∏R∂V xqsˆLiμR∂©´s©´sV ZNP[Li˙μy¨sNTP ≠s™´sLjiLiøyá¨s ˙xmsfl·Àfi©´sV CxqsLiμR∂LRi˜ÈLigS NSxqsV N][LSLRiV. xqs\Æ™sVNRP˘ LSxtÌsQ˚Li N][xqsLi {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙xms«¡Ã¡ª][ Fy»¡V Æ©s[ªRΩáV NRPW≤y ªy˘gSáV ¬ø¡[aSLRi¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. ¤À≥¡[…‘¡ @©´sLiªRΩLRiLi NSxqsV NRPXuÒylLi≤ÔT∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ≠sÀ≥œ¡«¡©´s «¡LRigRiNRPVLi≤y øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s LSxtÌsQ˚xmsºΩ¨s N][Lji©´s»˝¡V A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. F~LRiFy»˝¡V «¡LRigRiNRPVLi≤y øR¡WryÚ™´sV¨s LSxtÌsQ˚xmsºΩ ¬ø¡FyˆLRi©yıLRiV. NSgS LSxtÌsQ˚xmsºΩ¨s ™´sVLi˙ºΩ LRixmnsVV≠dsLSlLi≤ÔT∂, FsLi{ms F~©´sıLi ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i ≠s≤T∂≠s≤T∂gS NRP÷¡aSLRiV. ≈¡™´sV¯Li,≤T∂|qsLi ¡L`i23(ôd’ÿq÷´dt): Fy≤T∂ xmsLji˙aRP™´sV©´sV ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ì”¡©´s xmsaRPV˙NSLiºΩ xms¥R∂NRPLi á’Ù¡μyLRiVáNRPV LSLiVVºdΩ |msLiøR¡©´sV©yıLRiV. xmsaRPV˙NSLiºΩ xms¥R∂NRPLi NTPLiμR∂ Fy≤T∂ xmsaRPV™´soáV N]©´sVg][áV ¬ø¡[}qs á’Ù¡μyLRiVáNRPV 50 aSªy¨sNTP LSLiVVºdΩ |msLiøR¡VªRΩV©´sı»˝¡V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* DªRΩÚLRiV*Õ˝‹[ }msL]‰©yıLRiV. μk∂Liª][ \lLiªRΩVáV A©´sLiμR∂Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Bμj∂ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,≤T∂|qsLi ¡L`i23(ôd’ÿq÷´dt): ™´sW“¡ ˙xmsμ≥y¨s {ms≠ds ˙F°ªy=x§¶¶¶NRPLRiLigS DLi»¡VLiμR∂¨s @©yıLRiV. C xms¥R∂NRPLi NTPLiμR∂ gjiLji«¡©´s ©´sLRizqsLi•¶¶¶LS™´so 9™´s ™´sLÛRiLiºΩ ryμy{qsμygS ™´sVVgjiLiøyLRiV. |msμÙR∂gS C \lLiªyLigS¨sNTP LRiW.50Æ™s[á ≠sáV\Æ™s©´s xmsaRPV™´soáNRPV @Liμj∂r°ÚLiμj∂. NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP ˙Fyμ≥y©´s˘Li B™´s*NRPF°™´s≤R∂Liª][ N]LiμR∂LRiV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V gRiªRΩLiÕ‹[ INRP‰ xmsaRPV™´so N]©´sVg][áVNRPV á’Ù¡μyLRiV≤T∂ LSLiVVºdΩ ªRΩ™´sV ™´sLiªRΩVgS ¨s™yŒœ¡ßáV @LjiˆLiøyLRiV. A∏R∂V©´s 9™´s ™´sLÙRiLiºΩ LRiW.17,500Æ™s[áV DLiÆ≤∂[μj∂. NS¨ds C G≤yμj∂ ©´sVLi¿¡ á’Ù¡μyLRiV≤T∂ xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiá Æ©s[ªRΩáV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ Æ©sZN˝P£qs LSLiVVºdΩ¨s LRiW.25Æ™s[áNRPV |msLi¿¡Liμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ xmsaRPV˙NSLiºΩ xms¥R∂NRPLi L][≤`∂Õ‹[¨s {ms≠ds «Ïÿ©´sÀ≥œ¡W≠sV ™´sμÙR∂ ¨s™yŒœ¡ßáLjiˆLiøyLRiV. {ms≠ds ™´sLÛRiLiºΩ μy*LS x§¶¶¶LS˘©y xmsaRPV™´soá©´sV @Liμj∂Li¬ø¡[™yLRiV. C ˙FyLiªRΩ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ •¶¶¶«¡LRiV NSNRPF°™´s≤R∂Li\|ms NSLi˙lgi£qs ™yªy™´sLRifl· xmsLjizqsÚªRΩVá©´sV ªRΩ»Ì¡VN][¤Õ¡[NRP @≠s ™´sVXªRΩV˘™yªRΩ {qs¨s∏R∂VL`iÆ©s[ªRΩ ≠s.x§¶¶¶©´sV™´sVLiªRΩLS™´so A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. xms≤R∂VªRΩV©yı∏R∂V¨s \lLiªRΩVáV }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. xmsaRPV™´soáV F~Liμj∂©´s æªΩáVgRiV«ÿºΩ HNRP˘ªRΩ }msLRiVª][ N][ryÚ, LS∏R∂Vá{qs™´sV ˙FyLiªyÕ˝‹[ N]LiμR∂LRiV \lLiªRΩVáV ™y…”¡¨s ryNRP¤Õ¡[NRP ≠s˙NRPLiVVLiøR¡VNRPV©´sı xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂ DμR∂˘™´sW¨sı À≥œ¡V«ÿ¨sZNPªRΩVÚNRPV©´sı {qsFsLiNRPV {ms≠ds xqsLixmnsV»¡©´sáV©yıLiVV. BNRP‰≤T∂ ™yªy™´sLRifl· xmszqÛsªRΩVáNRP©´sVgRiVfl·LigS ™´sLÛRiLiºΩNTP LS™yá©´sı xqsˆQXx§¶¶¶ ¤Õ¡[NRP F°™´s≤R∂Li Àÿμ≥yNRPLRi™´sV¨s “¡≠sLi¬ø¡[ xmsaRPV™´soáV @Liμj∂Liøyá¨s \lLiªRΩVáV N][LRiVªRΩV©yıLRiV. C ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ™´sVLi˙ºΩ F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘, ’¡¤«¡zms «ÿºdΩ∏R∂V lgi[Æμ∂á©´sV xqs\lLi©´s xmsμÙR∂ºΩÕ‹[ ryNTPæªΩ[ ™´sVLi¿¡ Fyá μj∂gRiV ¡≤T∂ ™´sxqsVÚLiμR∂¨s DFyμ≥R∂˘QORPV≤R∂V  ¡Li≤yLRiV μR∂ªyÚ˙æªΩ[∏R∂V, ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV {ms≠ds xqs™´sWμ≥j∂ ™´sμÙR∂ xmsaRPV \Æ™sμR∂V˘Ã¡V ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ FsNRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ N]©yı ™y…”¡NTP ™´sW˙ªRΩLi xqs’¡=≤U∂ μR∂NRP‰©´sVLiμj∂. ¨s™yŒœ¡ßáLjiˆLiøyLRiV.

μk∂Liª][ xms»Ì¡fl·LiÕ‹[ xqs*øR¡ËLiμR∂LigS ™y˘FyLRi™yfl”·«¡˘ xqsLixqsÛ Ã¡V, |ms˙…‹[Õfi ¡LiN`PáV, zqs¨s™´sW ¥j∂π∏∂[V»¡L˝RiV, ≠sμy˘xqsLi xqÛsáV Àÿ˘LiN`PáV  ¡Liμ`∂ Fy…”¡xqsVÚ©yıLiVV. ¨sLiμj∂ªRΩV≤T∂NTP G™´sW˙ªRΩLi Aáxqs˘Li ¬ø¡[∏∂R VNRPVLi≤y DLjibPORPQ©s´ V @™´sVáV ¬ø¡[zqs BLiN]NRP μR∂VLS¯LÊRiV≤R∂V BÕÿLi…”¡ μR∂VaRPËLRi˘Ã¡NRPV Fyáˆ≤R∂NRPVLi≤y øR¡W≤yá¨s ’¡¤«¡zms Æ©s[ªΩR áV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. @LRiVfl· NRPV»¡VLiÀÿ¨sıQ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li AμR∂VN][™yá¨s ¨sLRiV}msμR∂ μR∂◊¡ªRΩ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡#|\ ms NRPV»¡Li ¡Li Aμ≥yLRi xms≤T∂ DLiμR∂©yıLRiV. NRPV»¡VLiÀÿ¨sNTP xmsμj∂áORPQá FsN`P=˙lgi[ztsQ∏∂R W ¬ø¡÷˝¡Liøyá¨s, NRPV»¡VLi ¡LiÕ‹[ INRP‰LjiNTP ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* Dμ][˘gRiLi B™y*á ¨s ALiμ][Œ¡œ ©´sNSLRiVáV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.  ¡Liμ`∂ ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi N][xqsLi @¨sıFyLÌik á Æ©s[ªRΩáV LRix§¶¶¶μyLRiVá\|ms ºΩLRiVgRiVªRΩW ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLRiV.NU

xmsaRPVúNSLi¼½ NTPLiμR¶ xqsÕÁ=²U¶ |msLixmso ¬ø¡÷˝¡Lixmso ™yLRiÚá©´sV Æ©s[LRiLigS

{ms−ds ÇìØ©«s˳ÏÁW−sV ª«sμôR¶ ®©s[»R½ÌÁ ¬sªyÎÏÁ§ÌÁV

xmsLjigRifl”·LiøR¡Li≤T∂ : Bzqs

ºΩLRiV™´s©´sLiªRΩxmsoLRiLi,≤T∂|qsLi ¡L`i23(ôdÿ’ q÷´dt): Fs¨sıNRPá xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS @¨sı LRiNSá ¬ø¡÷˝¡Lixmso ™yLRiÚá©´sV Æ©s[LRiLigS xmsLjigRifl”·Liøyá¨s ZNP[Li˙μR∂ Fs¨sıNRPá xqsLixmnsVLi ©y˘∏R∂VaS≈¡NRPV zqsFnyLRixqsV ¬ø¡[zqsLiμj∂. BÕÿLi…”¡ ™y…”¡¨s gRiVLjiÚLi¿¡ @LiμR∂VNRPV Àÿμ≥R∂V˘Q\¤Õ¡©´s ™yLji\|ms NRP»¡√¡©´sLigS øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s Fs¨sıNRPá ˙xmsμ≥y©´s NRP≠sVxtsQ©´sL`i ≠sFs£qs xqsLixmsª`Ω æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xms«ÿry˘™´sV˘LiÕ‹[ Bμ][ «ÿ≤R∂˘™´sV¨s @©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡V, @À≥œ¡˘LÛRiVáV, ≠dsV≤T∂∏R∂W BÕÿ @LiμR∂Lji\|ms©y ¬ø¡÷˝¡Lixmso ™yLRiÚá ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi DLi»¡VLiμR∂¨s.. B≠s Fs¨sıNRPá xms˙NTP∏R∂VNRPV @μ≥j∂NRP ©´sxtÌsQLi NRP÷¡gjiryÚ∏R∂V¨s ZNP[Li˙μR∂Fs¨sıNRPá xqsLixmnsVLi ˙xmsμ≥y©yμ≥j∂NSLji ≠dsFs£qs xqsLixmsª`Ω }msL]‰©yıLRiV. Fs¨sıNRPá xqsLixqs‰LRifl·Ã¡\|ms ºΩLRiV™´s©´sLiªRΩxmsoLRiLiÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s |qs≠sV©yL`iÕ‹[ xqsLixmsª`Ω ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[Æ©s[ μk∂¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ øR¡LRi˘Ã¡NRPV Dxms˙NRP≠sVLiøy™´sV¨s @©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ BLiμR∂VNRPV ªRΩgji©´s Aμ≥yLSáV }qsNRPLjiLi¿¡ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ ≠sμ≥R∂LigS ©´s˘∏R∂VaS≈¡NRPV zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[aS™´sV¨s @©yıLRiV. ¬ø¡÷˝¡Lixmso ™yLRiÚá NSLRifl·LigS BªRΩLRi @À≥œ¡˘LÛRiVá ≠s«¡∏R∂W™´sNSaSá\|ms ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi xms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s @©yıLRiV. μk∂¨s\|ms zmnsLS˘μR∂VáV ™´sxqsWÚÆ©s[ D©yı∏R∂V©yıLRiV.

øR¡Li˙μR∂gjiLji @|qsLi’d¡˝ rÛy©yá NRPLi¤…¡[ gRiVLi»¡WLRiV rÛy©´sLi\|msÆ©s[ ™´sVNRPV‰™´s |ms»Ì¡VNRPVLi»¡V©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. B…‘¡™´s÷¡ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s LS«¡NUP∏R∂Wá NSLRifl·LigS gRiÃ˝¡ @LRiVfl· NRPW≤y NSLi˙lgi£qs ºdΩLRiV\|ms A˙gRix§¶¶¶LigS D©yıLRiV.

ÉÔÁAL`iFs£qsÍÜ[NTP x¤¦ ¦©«sVª«sVLi»`½ztsQLi®²¶[ ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂,≤T∂|qsLi ¡L`i23(ôd’ÿq÷´dt): æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ x§¶¶¶©´sV™´sVLiª`ΩztsQLiÆ≤∂[ C Æ©sá 22©´s Aμj∂™yLRiLi …‘¡AL`iFs£qsÕ‹[ ¬ø¡[LRi©´sV©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ A∏R∂V©´s …‘¡AL`iFs£qs @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ ZNP[{qsAL`i©´sV ™´s¿¡Ë NRP÷¡zqs Æ™sŒ˝ÿLRiV. æªΩáLigSfl· À≥œ¡™´s©±sÕ‹[ Aμj∂™yLRiLi ry∏R∂VLi˙ªRΩLi ©yáVgRiV gRiLi»¡Ã¡ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ZNPzqsAL`i xqs™´sVORPQLiÕ‹[ A∏R∂V©´s FyLÌkiÕ‹[ ¬ø¡[LRiÀ‹[ªRΩV©yıLRiV. …‘¡AL`iFs£qs @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ ZNP[{qsAL`iª][Fy»¡V FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, ©y∏R∂VNRPVáV C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹©´s©´sV©yıLRiV. x§¶¶¶©´sV™´sVLiª`ΩztsQLiÆ≤∂[ª][Fy»¡V A∏R∂V©´s ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s …‘¡≤U∂{ms Æ©s[ªRΩáV À≥ÿLki xqsLi≈¡˘Õ‹[ …‘¡AL`iFs£qsÕ‹[ ¬ø¡[LRi©´sV©yıLRiV. Bxmsˆ …”¡ZNP[ ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂Õ‹[ xmsáV™´soLRiV Æ©s[ªRΩáV FyLÌkiÕ‹[ ¬ø¡[LSLRiV. F°øyLRiLi $¨s™yxqs lLi≤ÔT∂ ªRΩLRi™yªRΩ gRiLixmsg][™´sLÙRi©±s ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyLÌkiÕ‹[ ¬ø¡[LSLRiV.

@a][N`PËØÊÁVNRPV LRi&VÌÁN`P. »R½xmsöVNRPV©«sõ NSlLiLi bPªyÒÁ

LS«¡™´sVLi˙≤T∂,≤T∂|qsLi ¡L`i23(ôd’ÿq÷´dt): G{msFs¨dÍs™Ø[ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V @a][N`PÀÿ ¡VNRPV ™´sVL][ FsμR∂VLRiVÆμ∂ ¡˜ ªRΩgji÷¡Liμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ FszmsFs¨dsÍ ™Ø[ ©y∏R∂VNRPáV ©´sVLi¿¡ ™´s˘ºΩlLi[NPR ªRΩ LSgS ªy«ÿgS qx s\Æ™sVNRP˘ LSxtsÌ Q˚mx sLjiLRiORPQfl· Æ™s[μ∂j NRP DFyμ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V NSlLiLi bP™y“¡ ºdΩ˙™´s rÛyLiVVÕ‹[ μ≥∂R *«¡Æ™sVªyÚLiR V. @a][N`P Àÿ ¡V μR∂*LiμR∂*QÆ\™s≈¡Lji¨s ¨sLRizqsxqsWÚ A∏R∂V©´s LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aSLRiV. @–¡Ã¡xmsORPQLiÕ‹[ μR∂◊¡ªRΩ qx sLixmsn WáNRPV ™´sW…˝ÿÆ≤∂[ @™´sNSaRPLi B™´s*¤Õ¡[μ∂R ¨s A∏R∂V©´s AL][mz sLiøyLRiV. G{msFs¨dsÍ ™Ø[ Fs¨sıNRPá\|ms ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi mx sÆ≤∂[Õÿ @a][N`PÀÿ ¡V @–¡Ã¡xmsORPQ xqs™´sWÆ™s[aS¨sı ©y™´sV™´sW˙ªRΩLigS ©´s≤T∂zmsLiøyLRi¨s bP™y“¡ ≠s™´sLji+LiøyLRiV. qx s\Æ™sVNS˘Li˙μ≥∂R DμR∂˘™´sW¨sı @a][N`PÀÿ ¡V ¨dsLRiVgSLSËLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. μR∂◊¡ªRΩ qx sLixmsn Wá©´sV @a][N`PÀÿ ¡V μR∂WLRiLi ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiLi…ÿ bP™y“¡ AÆ™s[μ∂R ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. @a][N`PÀÿ ¡V ¨s∏R∂VLiªRΩXªRΩ*μ≥]L[ iR fl”· ™´s¤Õ¡˝ .[ . qx s\Æ™sVNS˘Li˙μ≥∂R DμR∂˘™´sVLi ©´sVLi≤T∂ ALÌik q{ s, ≠sμR∂V˘ª`Ω qx s¿¡™yá∏R∂V Dμ][˘gRi qx sLixmsn WáV μR∂WLRi™´sV∏R∂W˘LiVV¨s NSlLiLi bP™y“¡ ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ qx sV˙ ¡™´sVfl”·∏R∂V©±s NRPW≤y BÕÿlgi[ @a][N`P ºdΩLRiV\|ms ™´sVLi≤T∂mx s≤ÔyLRiV.

DFyμ³yù¸R¶VVÌÁNRPV 50aS»R½Li HAL`i úxmsNRPÉÓÁLi¿yÖÁ=Li®μ¶[ ÕÁÉÓÁFs£mns ²T¶ª«sWLi²`¶

NRPLkiLi©´sgRiL`i, ≤T∂|qsLi ¡L`i 23 (ôdÿ’ q÷´dt):LSxtsÌ Q˚™y˘xmsÚLigS D©´sı DFyμ≥y˘∏R∂VVáNRPV ªRΩORPQ™s´ VÆ™s[V 50aSªRΩLi HAL`i©´sV ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤R∂Æ™s[VNSNRP, ¨sμ≥∂R VáV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[qz s AμR∂VN][™yá¨s  ¡x§¶ ¶ß«¡©´s DFyμ≥y˘∏R∂V qx sLixmsn VLi ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[qz sLiμj∂. DFyμy˘∏R∂V qx sLixmsn VLi NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿaS≈¡ qx s™´sWÆ™s[aPR Li mx s»Ì¡fl·LiÕ‹[ «¡LjigjiLiμj∂. Cxqs™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ qx sLixmsn VLi @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V NRP©´sVNRPVLi»˝¡ áORPQ ¯fl„fi, ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ ªRΩV≠sV¯≤T∂ qx sVμ≥∂k L`i , DFyμ≥∂R ˘QOPR V áV ’¡—¡÷¡ NRP©´sNRP∏R∂V˘, NSLRi˘μR∂Lji+ @Li«¡©±sÀÿ ¡V, lLi[Æ™s÷˝¡ LRi≠sLiμR∂L`i, F~ªRΩWÚLij LRi≠sLiμR∂L`i, ¤«¡…Ì¡” LRi≠sLiμR∂L`i, NSbPFyLRi ºΩLRiVxmsºΩ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV. À≥ÿuy mx sLi≤T∂ªRΩVá©´sV, mz sB…”¡Ã¡©´sV @£ms˙lgi[≤`∂ ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsºΩFyμj∂ªRΩ FyhRiaSááNRPV NRP¨dsqx s @™´sqx sLSáV ºdΩlLi[ËL iμR∂VNRPV @¤…¡Li≤R∂L`iá©´sV ¨s∏R∂V≠sVLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. @Õÿlgi[ ry≠s˙ªRΩÀ≥ÿLiVV mx sp¤Õ¡[ «¡∏R∂VLiºΩ «¡©´s™´sLji 3™´sæªΩ[μ∂k ¨s mx soLRiqx s‰LjiLiøR¡VNRPV¨s @LiVVμ][ æªΩ[μ∂k ©´s DFyμ≥y˘∏R∂V μj∂©Ø[ªΩR =™y¨sı ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ¨sLRi*z§¶ ¶Li¿¡ DFyμ≥y˘∏R∂VVá©´sV qx sªRΩ‰LjiLiøyá¨s qx s™´sWÆ™s[aPR Li ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[qz sLiμj∂.¡

@LRixqs®ªsÖýÁ Aμj¶»R½Vù¬sõ μR¶Lji+Li¿RÁVNRPV©«sõ ¥¦¦ xqsù©«sÈÁV²R¶V ËØÊÁV®ªsWx¤¦ ©±s ÊÁÌÁLSLi ©y¸R¶VN`P©«sV @²ïR¶VNRPV©«sõ −sμyùLóRiVÌÁV $NSNRPVŒœ¡Li ,≤T∂|qsLi ¡L`i 23 (ôd’ ÿ q÷´dt ) :˙x m s™´ s VV≈¡•¶¶¶x q s˘©´ s »¡V≤R ∂ V, ™´sW“¡™´sVLi˙ºΩ Àÿ ¡WÆ™sWx§¶¶¶©±s r°™´sV™yLRiLi $NSNRPVŒœ¡Li —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s @LRixqsÆ™s÷˝¡Õ‹[¨s xqsWLRi˘ ©yLS∏R∂Vfl· ry*≠sV¨s μR∂Lji+LiøR¡VNRPV¨s

˙xmsæªΩ[˘NRP xmsp«¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶L iøyLRiV. CxqsLiμR∂LRi˜LigS Aá∏R∂V @μ≥j∂NSLRiVáV Àÿ ¡WÆ™sWx§¶¶¶©±sNRPV xmspLÒRiNRPVLiÀ≥œ¡ ry*gRiªRΩLi xms÷¡NSLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRP xmsp«¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s @©´sLiªRΩLRiLi ry*≠sV™yLji ºdΩLÛRi ˙xmsryμyáV @Liμj∂LiøyLRiV. aSáV™yª][ xqsªRΩ‰LjiLiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi Àÿ ¡WÆ™sWx§¶¶¶©±s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW Fs©Ø[ı GŒ˝œ¡ßgS ªRΩáxqsVÚ©´sı ry*≠sV ™yLji μR∂LRi+©´s NSLRi˘˙NRP™´sVLi Æ©s[…”¡NTP xmspLjiÚ @LiVVLiμR∂©yıLRiV. μR∂LRi+©y©´sLiªRΩLRiLi ªRΩ©´s ™´sV©´sxqsV=NRPV FsLiª][ DÕ˝ÿxqsLigS DLiμR∂©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´sÕ‹[ INRP ˙FyLiªy¨sNTP ©y˘∏R∂VLi

¬ø¡[∏R∂WáƩs[ ªRΩáLixmsoª][ D©´sı NSLi˙lgi£qs FyLÌki ™´sVL][ ˙FyLiªy¨sı xmspLjiÚgS xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li¤Õ¡[μR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. LSÀ‹[π∏∂[V L][«¡ŸÕ˝‹[ FsÕÿLi…”¡ zqsμÙyLiªyáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y ≠sÀ≥œ¡«¡xqsVÚ©´sı NSLi˙lgi£qsNRPV, áORPQÕÿμj∂ N][»˝¡©´sV Æ™s©´sVZNP[xqsVNRPV©´sı «¡gRi©±sáNRPV ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ˙xms«¡Ã¡V ªRΩgji©´s gRiVfl·FyhRiLi ¬ø¡xmsoªyLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[, Æμ∂[aRPLiÕ‹[ @xqsáV Fyá©´s @Æ©s[μj∂ DLiμy @Æ©s[ @©´sV™´sW©´sLi NRPáVgRiVª][LiμR∂©yıLRiV. ZNP[™´sáLi J»˝¡V, {qs»˝¡N][xqsÆ™s[V NSLi˙lgi£qs LSuÌy˚¨sı ™´sVVNRP‰Ã¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s øR¡Wr°ÚLiμR∂¨s, μk∂¨sNTP INRP xmsμÙR∂ºΩ @Li»¡W Fy…”¡LiøR¡NRP F°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ™´sVL][ ˙FyLiªy¨sNTP @©y˘∏R∂VLi «¡LRiVgRiVªRΩWÆ©s[ DLiμR∂©yıLRiV. C≠sÀ≥œ¡«¡©´s©´sV ˙xms«¡Ã¡V x§¶¶¶L<jiLi¬ø¡[ xmsLjizqÛsºΩÕ‹[ ¤Õ¡[LRi©yıLRiV.

@LRiVfl· NRPV»¡VLiÀÿ¨sı AμR∂VN][™y÷¡ ©´sÕÊ‹Li≤R∂ , ≤T∂|qsLi ¡L`i 23 (ôd’ÿq÷´dt):LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ≠sμy˘LÛji¨sáNRPV LRiORPQfl·¤Õ¡[NRPVLi≤y F°ª][LiμR∂¨s, BLiμR∂VN][xqsLi ºdΩxqsVN][™y÷¡=©´s øR¡LRi˘Ã¡©´sV G™´sW˙ªRΩLi xms…Ì¡” Li øR¡VN][™s´ ≤R∂Li¤Õ¡[μ∂R ¨s AL][zmsxqsWÚ A¤Õ¡[Õfi «ÿºdΩ∏R∂V LRix§¶¶¶μyLji\|ms ≠sμy˘LÛRiVáV |msμÙR∂FsªRΩVÚ©´s LSryÚL][N][ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. LSryÚL][N][ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ  ¡Ã¡LSLi©y∏R∂VN`P LS™´s≤R∂Liª][ A∏R∂V©´s©´sV |mnsVLS™±s¬ø¡[aSLRiV. ZNP[Li˙μR∂ LSxtsÌ Q˚ ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*áV xmspLjiÚgS ≠sxmnsáLi @™´soªRΩV©yı∏R∂V¨s AL][zmsLiøyLRiV. D©y¯μj∂ ¬ø¡[ºΩÕ‹[  ¡\¤Õ¡F°LiVV©´s

@LRiVfl· NRPV»¡VLiÀÿ¨sı AμR∂VN][™yá¨s, ¨sLiμj∂ªRΩV≤T∂NTP DLji bPORPQ Æ™s[LiVVLiøyá¨s ≠sμy˘LÛRiVáV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li øR¡…ÌÿáV æªΩxqsVÚ©yı @™´sVáVÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi ¨sL˝ij xmsÚªΩR N]…Ì‹¿¡Ë©´s»˝¡VgS NRP¨szmsxqsWÚÆ©s[ DLiμR∂¨s ≠sμy˘LÛji¨sáV AL][zmsLiøyLRiV. @μ≥j∂NSLRiVáV øR¡…Ìÿá©´sV @xms•¶¶¶xqs˘Li ¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı∏R∂V©yıLRiV. ZNP[xqsVáV «¡Ljigji©´sxmsˆV≤R∂V Æ™sVVxqs÷¡ NRP¨dsıLRiVNSLRiË≤R∂Li ªRΩLS*ªRΩ xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRP F°™´s≤R∂Li ™´s¤Õ˝¡[ D©y¯μ≥R∂VáV NS™´sWLiμR∂VáVgS ™´sWLjiF°ªRΩV©yıLRi¨s, @Õÿlgi[ aS≤T∂xqsÌ VáVgS ™´sWLjiF°LiVV ˙}ms≠sVLiøR¡NRP F°æªΩ[

GNRPLigS x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡V ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV NRPW≤y Æ™s©´sVNS≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ GINRP‰LjiNTP NRPW≤y NRPhji©´sÆ\™sV©´s bPORPQ xms≤R∂NRPF°™´s≤R∂Li ™´s¤Õ˝¡[ Æ©s[≤R∂V ¨sLiμj∂ªRΩVáV øR¡…Ìÿá©´sV G™´sW˙ªRΩLi ¤Õ¡NRP‰¬ø¡[∏R∂V≤R∂L i¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. ≠sμy˘LÛij ¨sá ™yμR∂©´sáV ≠s©´sı ªRΩLS*ªRΩ ™´sVLi˙ºΩ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Liª][ ™´sW…˝ÿ≤T∂ øR¡…Ìÿá©´sV ™´sVLjiLiªRΩ NRPhji©´sLi ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ªRΩ©´s™´sLiªRΩV ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ NRPW≤y @μ≥j∂NSLRiVáNRPV ≈¡¿¡ËªRΩ\Æ™sV©´s AÆμ∂[aSáV BzmsˆryÚ©s´ ©yıLRiV. BLi«¡¨dsLjiLig`i ≠sμy˘LÛij ¨s @LRiVfl·NRPV ©y˘∏R∂VLi «¡Ljilgi[ ™´sLRiNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s, CÆ™s[VLRiNRPV —¡Õ˝ÿF°÷d¡xqsV áª][ ªy©´sV xqs*∏R∂VLigS ™´sW…˝ÿ≤R∂Vªy ©´s¨s •¶¶¶≠sV¨søyËLRiV.x


4

eT+>∑fi¯yês¡+ 24`12`2013

u Û Ñ Á < ë # · \ + q T d ” e ÷ + Á < ä π ø e~ ˝ … j · ÷ ´ * eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\≈£î Çe ø±\+ #Ó*¢qfÒ¢. .? |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,≤T∂|qsLi ¡L`i23(ôdÿ’ q÷´dt): Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV rÛy¨sNRP Fs¨sıNRPá E}qs FsªRΩÚ≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. x§¶¶¶≤y≠s≤T∂gS ≠ds…”¡¨s ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚ™´sV¨s ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©y BNRP @ÕÿLi…”¡ @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[μ∂R ¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. mx sLiøyLiVVºdΩ Fs¨sıNRPá ªRΩLRi™yªRΩ ≠ds…”¡¨s ¨sLRi*z§¶ ¶ryÚ™s´ V¨s ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©y BxmsˆV≤R∂V©´sı mx sLjiqx sÚ√¡ªRΩV Õ˝‹[ BNRP |qsˆxtsQÕfi FyáƩs[ N]©´srylgi[Õÿ DLiμj∂. ≠sÀ≥¡œ «¡©´s «¡Ljigji N]ªRΩÚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV GLRiˆ≤ÔyNRPÆ©s[ Fs¨sıNRPáV «¡Ljilgi[Õÿ D©yıLiVV. lLi[F° ™´sVV¨szqsFy÷¡…‘¡Ã¡NRPV, NSL]ˆlLi[xtsQ©˝´sNRPV Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶ ¶ryÚ™s´ V¨s A Æ™s[VLRiNRPV NRPxqsLRiªRΩVÚ «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s ™´sVV¨szqsxmsÕfi ™´sVLi˙ºΩ gRi≤T∂¿¡©´s ALRiV Æ©sáá ˙NTPªRΩLi ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©y mx sLjiqz sÚªΩR VáV ªRΩáNTPLiμR∂VáV NS™´s≤R∂Liª][ Fs¨sıNRPáNRPV ¬ø¡Ã˝¡V¿d¡…”¡ mx s≤T∂©´s¤…¡Ì [ NRP¨szmsxqsVÚ©s´ ıμj∂. BxmsˆV≤R∂V©´sı LS«¡NUP∏R∂V mx sLjiflÿ™´sWá ˙NRP™´sVLiÕ‹[ ™´sVV¨szqs Fy÷¡ …‘¡Ã¡V, NSL]ˆlLi[tx sQ©s´˝ NRPV Fs¨sıNRPáV ¨sLRi* §z ¶ ¶Li¬ø¡[ mx sLjiqz sÛ æªΩ[¤Õ¡[μ∂R ¨s μyμyxmso æªΩ[÷¡F° LiVVLiμj∂. ™´sVLjiN]©yıŒœ¡˛Fy»¡V ≠ds…”¡NTP |qsˆxtsQÕfi A{mnsxqslL˝i[ FyáNRPVáV. ™yLji NRP©´sVxqs©´sıQÕ‹˝ Æ[©s[ Fyá©´s. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s

™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi NSryÚ C Fs¨sıNRPáNRPV μyμyxmso gRiLi≤T∂N]…Ì”¡©´s¤…Ì¡[ NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. @¨sı…”¡NRPLi¤…¡[ ≠sVLi¿¡ LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s xms˙NTP∏R∂V ≠ds…”¡ Fs¨sıNRPáNRPV μyμyxmso xmsLigRi©y™´sWáV |ms…Ì”¡Liμj∂. BxmsˆV≤R∂V LS«¡NUP∏R∂V @¨sbP˺ΩÕ‹[ ™´sVV¨szqsFy÷¡ …‘¡Ã¡NRPV Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤R∂Li μR∂Vry=x§¶ ¶qx sÆ™s[V @™´soªRΩVLiμR∂¨s ˙xmsÀ≥¡œ V ªRΩ*Li NRPW≤y INRP ¨sLÒiR ∏R∂W¨sNTP ™´s¿¡ËLiμj∂. rÛy¨sNRP Æ©s[ªRΩáV \|qsªRΩLi xmsμR∂™´soáV ¤Õ¡[NRP B©yıŒœ¡˛Fy»¡V LS«¡NUP∏R∂V ¨sLRiVμ][˘gS ¨sı FsμR∂VL]‰Li»¡V©yıLRiV. qx s\Æ™sVNS˘L i˙μ≥∂R DμR∂˘™´sVLi ˙FyLRiLiÀ≥ÿ¨sNTP ™´sVVLiμR∂V ≠ds…”¡NTP Fs¨sıNRPáV «¡LRimx sNRPF°ªyLS @©´sı AaRPª][ DLiÆ≤∂[™yLRiV. BxmsˆV≤R∂V A AaRP NSryÚ ¨sLSZaP[ @LiVV˘LiμR∂Li»¡W æªΩgRi ¨s»Ì¡WLRiVxqsVÚ©yıLRiV. BxmsˆV≤R∂V©´sı LS«¡NUP∏R∂V mx sLjiflÿ™´sWáV, LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ™´s˘™´s•¶¶¶LRi xms˙NTP∏R∂V Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ Fs…Ì”¡ mx sLjiqz sÛ ªRΩVÕ˝‹©[ s´ W ≠ds…”¡NTP Fs¨sıNRPáV «¡Lji}ms mx sLjiqz sÛ ºΩ ¤Õ¡[μ∂R ¨s æªΩ[÷¡F°™´s≤R∂Liª][ ≠dsLRiLiªy N]ªRΩÚ xms©´sVáV, xmsμR∂™´soáV Æ™sªRΩVNRPV‰Æ©s[ xms¨sÕ‹[ xms≤ÔyLRiV. @ªRΩ˘LiªRΩ NUPáNRPÆ\™sV©´s LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s mx s˙NTP∏R∂V INRP N]÷¡NTP‰

™´s¿¡Ë©´s ªRΩLRiV™yæªΩ[ rÛy¨sNRP xqsLixqsÛ Ã¡NRPV FsNRP‰Q\Æ≤∂©y Fs¨sıNRPáV. NS¨s @LiªRΩNRPV™´sVVLiÆμ∂[ ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPáNRPV LRiLigRiLi zqsμÙR∂™´sV™´soªRΩV©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ™y…”¡NRPLi¤…¡[ ™´sVW≤R∂V Æ©sááV ™´sVVLiμR∂VgS ≠ds…”¡NTP Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤R∂Li G™´sW˙ªRΩLi ryμ≥∂R ˘LiNSμR∂¨s æªΩ[÷¡ËFylLi[qz sL μj∂. Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡, @|qsLi’d˝¡ Fs¨sıNRPá ªRΩLRiV™yæªΩ[ ™´sVV¨szqsFy÷¡…‘¡Ã¡NRPV Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ @™´sNSaRPLi DLiÆμ∂[ ªRΩxmsˆ CÕ‹[mx so ¤Õ¡[Æ©s[¤Õ¡[μ∂R Æ©s[μ∂j qx sVxqsˆxtsÌ QLi. GŒœ¡ß˛ gRi≤R∂VxqsVÚ©yı ™´sVV¨szqsFy÷¡…‘¡Ã¡V, NSL]ˆlLi[xtsQ©˝´sV, ©´sgRiLRi xmsLiøy∏R∂VºdΩáV ˙xmsæªΩ[˘NRP @μ≥j∂NSLRiVá Fyá©´sÕ‹[Æ©s[ B≠sV≤T∂F°∏R∂WLiVV. BNRP‰≤R∂ ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨s μ≥∂R Vá Fyá©´s FsxmsˆV≤R∂V ºΩLjigji ALRiLiÀ≥¡œ Li @Æ©s[ ˙xmsaRPıNRPV G Æ\™sxmso ©´sVLi¿¡ qx s\lLi©´s qx s™´sWμ≥y©´sLi ¤Õ¡[Æ©s[¤Õ¡[μ∂R V. μR∂qx sLS mx sLi≤R∂VgRi ¤Õ¡[μy A ªRΩLRiV™yæªΩ[ ™´sVV¨szqsFy÷¡…‘¡Ã¡NRPV Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶ ¶ryÚLiR ¨s æªΩgRi §x ¶ ¶≤y™´so≤T∂ ¬ø¡[aSLRiV. ™yLÔiR VáV, ≤T∂≠s«¡©˝s´ ™yLkigS @¨sı NRPqx sLRiªRΩVÚáV ¬ø¡[aSLRiV. Lji«¡lLi[*tx sQ©s´˝ mx s˙NTP∏R∂V NRPW≤y μyμyxmso INRP N]÷¡NTP‰ ™´s¿¡Ë©´s¤…Ì¡[©´s¨s ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[aSLRiV.

Áù|eT, XÊ+‹, e÷qe‘·« düy˚Tàfi¯qy˚T Á¬ø’düÔe+ ÁøÏdüàdt e≠+<ädüTÔ y˚&ÉTø£˝À¢ dæ˙q{Ï ~e´yêDÏ dü+<˚X¯+ ø£&É|ü dæ{°, &çôd+ãs¡T 23(ôd’ÿq÷´dt) ' Áù|eT, XÊ+‹, e÷qe‘ê«\ düy˚Tàfi¯q+ Á¬ø’düÔeeTì dæ{°q{Ï ~e´yêDÏ ù|s=ÿHêïs¡T. ø£&É|ü q>∑s¡ •yês¡¢˝Àì ]yéT‡yÓT&çø£˝Ÿ ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡Tú\ Ä<äÁe´+˝À ìs¡«Væ≤+∫q ÁøÏdüàdt y˚&ÉTø£˝À¢ ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Hê J$‘·+˝À Á|ü‹s√p z ÁøÏdüàdt y˚&ÉTπøqHêïs¡T. ∫qïHê{Ï qT+∫ dæ˙ J$‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫q ‘êqT m<äTs=ÿqï dü+|òüT≥q\qT ÄyÓT $<ë´s¡Tú\‘√ |ü+#·T≈£îHê ïs¡T. nq+‘·yÓTÆq Äø±X¯+ <˚e⁄&ÉT $düÔ]+∫q Á|ü<˚X¯yÓTÆ‘˚, uÛÑ÷$T Äj·Tq dæ+Vü‰dü+>± uÛ≤$+#ê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. @düTÁø°düTÔqT •\Te y˚dæq Á|ü<˚X¯+˝À Äj·Tq ∫+~+∫q Á|ü‹ s¡ø£Ô|ü⁄ u§≥Tº˝À Ç|üŒ{Ïø° Jee≠+<äì XÊÁdüÔy˚‘·Ô\T #ÓãT‘·THêïs¡ì, Bìï Äj·Tq >=|üŒ‘·q+ Á|ü|ü+#êìøÏ ‘Ó\Tk˛Ô+<äHêïs¡T. ‘·sê«‘ ·~e´yêDÏ <Ó’e dü+<˚X¯+ n+~+∫ z uÛÑøÏÔ ^‘êìï Ä\|æ+#ês¡T. n+‘·≈£îe≠+<äT

~e´yêDÏ ÁøÏdüàdt#Ó≥Tº≈£î @sêŒ≥T #˚dæq ˝…’≥¢qT yÓ*–+∫ y˚&ÉTø£\qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. y˚&ÉTø£˝À¢ ]yéT‡ &Ó’¬sø£ºsY &Üø£ºsY dæ<ä›|üŒ >ös¡yé eT{≤¢&ÉT‘·÷ e÷qe‘·«+, düVü≤è<äj·T uÛ≤eq, XÊ+‹ Á¬ø’düÔe+˝À uÛ≤>∑eTì ø=ìj·÷&Üs¡T. &Üø£ºsY zãT˝ÒX¯ó e÷{≤¢&ÉT‘·÷ @düT Á|üuÛÑTe⁄ Á|ü»\ø√dü+ ÁbÕD≤ìï ‘ê´>∑+ #˚XÊs¡ì, Ä Áù|eT eTj·≠&ÉT u≤≥˝À n+<äs¡+ q&Éyê\Hêïs¡T. n|ü⁄Œ&˚ Á|ü‹ ˇø£ÿ] J$‘·+ düTKeTj·T+>± kÕ>∑T‘√+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓT&çø£˝Ÿ ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ u≤\ø£èwüí, dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ sê+ X¯s¡DY, bò˛¬sì‡ø˘ $uÛ≤>∑+ n~Û|ü‹ &Üø£ºsY zãT˝ÒX¯ó, øÏXÀsY‘√bÕ≥T yÓT&çdæHé $<ë´]ú˙ $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T. nq+‘·s¡+ $<ë´s¡Tú\T Á|ü<ä]Ù+∫q kÕ+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T Á|ü‹ ˇø£ÿ]˙ n\]+#ês≠. uÛÑøÏÔ^‘ê\‘√ ]yéT‡ ÁbÕ+>∑D+ uÛÑøÏÔeTj·TyÓTÆ+~.

}qsªy mx s©«sVõ ¿ÁÖýÁLi¿ÁR NPR F¡ª«s²R¶Li ®©s[LiR Li

GáWLRiV,≤T∂|qsLi ¡L`i23(ôdÿ’ q÷´dt):}qs™y mx s©´sVı  ¡NSLiVVáV ≤T∂|qsLi ¡L`i 31Õ‹[gS ¬ø¡÷˝¡}qsÚ @xmsLSμ≥∂R LRiVxqsV™´sVV DLi≤R∂μR∂¨s @μ≥∂j NSLRiVáV Æ™sÃ˝¡≤T∂Li øyLRiV. 10 áORPQáNRPV |\ ms ¡≤T∂ »¡L][ı™´sLRiV NRP÷¡gji }qs™y mx s©´sVıÕ‹[NPT ™´s¬ø¡[Ë ™y˘FyLRi qx sLixqsÛ Ã¡V mx s©´sVı NRP…Ìÿ÷¡=LiÆμ∂[©s´ ©yıLRiV. }qs™yxms©´sVı mx sLjiμ≥∂j Õ‹[NPT ZNP[ ¡VÕfi…‘¡≠ds Æ©s…fi™´sL`i‰Ã¡V, §x ¶‹»[ ¡Œ˝¡œ ß, lLirÌylLiLi»˝¡V, ÀÿL˝iR V, gRiVæªΩ[μÚ yLRiVáV, NRPÕÿ˘fl· ™´sVLi≤R∂FyáV, Æ™sW…ÿL`i qx sLki*zqsLig`i |qsLi»¡L˝iR V, qz s¨s™´sW •¶¶ Œ¡œ˝ ß ™´sryÚ∏∂R V©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS 2.5 N][»¡˝ ™´sLRiNRPV  ¡NSLiVVáV }msLRiVNRPVF°LiVV©´s»˝¡V ≠s™´sLjiLiøyLRiV.

\|¤¦ ¦μR¶LSËØμ`¶©«sV lLiLi²][ LSÇÁμ³y¬s ¿Á[¸R¶WÖÁ :r¡−sVlLi²ïT¶

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,≤T∂|qsLi ¡L`i23(ôd’ÿq÷´dt) \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂©´sV Æμ∂[aS¨sNTP lLiLi≤][ LS«¡μ≥y¨sgS ¬ø¡[∏R∂Wá¨s …”¡≤T∂zms {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ r°≠sVlLi≤ÔT∂ øR¡Li˙μR∂Æ™sWx§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂ ™´sVL][™´sWLRiV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. FyLÌkiáNRPV @ºdΩªRΩL igS @LiμR∂LRiW C @LiaRPLi\|ms ™´sVVLiμR∂VNRPV LS™yá¨s N][LSLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ’¡Ã˝¡V ªRΩxmsˆVá ªRΩ≤R∂NRPgS DLi¤…¡[ Fs™´sLRiW xms…Ì”¡LiøR¡VN][lLi[≠sV»¡¨s r°≠sVlLi≤ÔT∂ ˙xmsbPıLiøyLRiV. Fs¨dÌsAL`i »Ì¡˚£qs À≥œ¡™´s©±sÕ‹[ A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW...@¨sı FyLÌkiá Æ©s[ªRΩáV LSxtÌsQ˚xmsºΩ @FyLiVVLi…fiÆ™sVLi…fi ºdΩxqsVNRPV¨s, \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ˙Fy™´sVV≈¡˘ªRΩ©´sV NSFy≤yá¨s LSxtÌsQ˚xmsºΩ¨s N][LSá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV.

¨sÆ™s[μ∂j NRPá LRiWxmsLiÕ‹[, mx sLjibdPá©´s LRiWxmsLiÕ‹[ B™´s¨dsı N]©´srygRiVªRΩVLi≤R∂gSÆ©s[ BLiZNP[™´sVVLiμj∂ r~\|qs…‘¡, xmsLiøy∏R∂VºdΩ Fs¨sıNRPáV ™´sVVgjiryLiVV NS ¡…Ì¡” BNRP A ªRΩμR∂VxmsLji Fs¨sıNRPá xqs™´sVLRiLi ™´sVV¨szqsFy÷¡…‘¡Õ‹[Æ©s[©s´ ¨s, C Fs¨sıNRPáNRPV xqsLizqsμÙR∂LigS DLi≤y÷¡=Liμj∂gS ˙xmsμ≥y©´s xmsOSQáV NRPW≤y ©´sgRiLRi Æ©s[ªRΩáNRPV qx sLiZNP[ªyáV BøyËLiVV. B™´s¨dsı ≠sÀ≥¡œ «¡©´s Æμ∂ ¡˜NRPV BxmsˆV≤R∂V N]»Ì¡VNRPVF°LiVV©´s¤…¡Ì .[ Lji«¡lLi[*tx sQ©s´˝ ≈¡LSLRiVNRPV qx sLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡ N]¨sı ©y˘∏R∂VxmsLRiÆ\™sV©´s B ¡˜LiμR∂VáV ªRΩ¤Õ¡ªRΩ≤Ú ∂R Li, B™´s¨dsı INRP N]÷¡NTP‰ ™´s¬ø¡[ËxqsLjiNTP Lji«¡lLi[*tx sQ©s´˝ mx s˙NTP∏R∂V mx spLjiÚ NSNRPF°™´s≤R∂Li, N]ªRΩÚ J»¡L˝iR ©´sÆ™sWμR∂V ™´sLi…”¡≠s INRPμy¨s≠dsVμR∂ INRP…”¡ ™´søyËLiVV. CÕ‹[}ms LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s æªΩLRi™´sVVLiμR∂VNRPV ™´s¿¡ËLiμj∂. C Æμ∂ ¡˜ª][ rÛy¨sNRP xqsLixqÛsá Fs¨sıNRPá ¨sLRi*x§¶¶¶fl· xms˙NTP∏R∂V μyμyxmso ™´sVLRiVgRiV©´s xms≤T∂F°LiVVLiμj∂. BLiªRΩ xqsVμk∂LÁRiNSáLi Fy»¡V ™´sVV¨szqsFy÷¡…‘¡Ã¡V, NSL]ˆlLi[xtsQ©±sáV |qsˆxtsQÕfi @μ≥j∂NSLRiVá Fyá©´sÕ‹[ DLi≤R∂≤R∂Li μyμyxmso BÆμ∂[ ˙xms¥R∂™´sVLi. @μ≥∂j NSLRiVáV ªRΩ™´sVNRPV ª][¿¡©´s

LkiºΩÕ‹[ ˙xmsºdΩ G≤yμj∂ ¡Æ≤Í∂…fi©´sV AÆ™sWμj∂xqsWÚÆ©s[ D©yıLRiV NS¨s, N]¨sı ø][»˝¡ xms©´sVá ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ xms©´sVá ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi ºdΩ˙™´s «ÿxms˘Li N]©´srygRiVªRΩVLiμj∂. N]¨sı NUPáNRP @LiaSÕ˝‹[ ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Vá Fy˙ªRΩ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li BxmsˆV≤R∂V N]…Ì‹¿¡Ë©´s»Ì¡V NRP¨szmsxqsVÚ©´sı Õ‹[mx sLi. A∏R∂W ˙FyLiªyáNRPV qx sLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡ Fsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂V N_¨s=áL˝RiV, NSL]ˆlLi[»¡L˝iR V @μ≥∂j NSLRiVáNRPV xms©´sVá©´sV ˙xmsºΩFyμj∂Li¬ø¡[™yLRiV. @μj∂ FyLjiaRPVμ≥∂R ˘QÆ\™sV©y, L][≤∂R˝ ¨sLS¯fl·\Æ™sV©y, ≠dsμ≥∂j μk∂Fyá ¤\Õ¡©˝s´ V N]©´srygjiLixmso @LiVV©y, ªygRiV¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS @LiVV©y Fsxmsˆ…”¡NRPmx sˆV≤R∂V @NRP‰≤R∂ D©´sı qx s™´sVxqs˘ μR∂XztsÌ QÕ‹[ |ms»Ì¡VNRPV¨s @μ≥∂j NSLRiVá\|ms IºΩÚ≤∂T |msLi¬ø¡[™yLRiV. BxmsˆV≤R∂V A xmsLjizqÛsºΩ gRi≤T∂¿¡©´s ©yáVlgi[Œœ¡ß˛gS ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμj∂. N]¨sıø][»˝¡ ™´sVV¨szqsxmsÕfi NRP≠sVxtsQ©s´ L`i ™´sW˙ªRΩLi ªRΩ™´sV\Æμ∂©´s LkiºΩÕ‹[ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøR¡≤R∂Liª][ øyÕÿ xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLjiuy‰LRiLiNRPV ©Ø[øR¡VNRPV©yıLiVV. BÆμ∂[ ˙NRP™´sVLiÕ‹[ ™´sVLjiN]¨sı FsNRP‰≤T∂NRPNRP‰Æ≤∂[ ¨s÷¡øyLiVV.

30 NPT ÍÜÌ[ Á ®ªsLi²¶T D©s« õ ËØùgi` ¿][Lik «¡≤R∂ËL˝iR ,≤T∂|qsLi ¡L`i23(ôdÿ’ q÷´dt): ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂VÕ‹[¨s }qsáLi ©´sVLi¿¡ |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂ ™´sqx sVÚ©s´ ı J |\ ms#˚Æ™s[»¡V  ¡xqsV=Õ‹[ ˙xms∏R∂Wfl”·NRPV≤T∂ Àÿ˘g`i @xmsx§¶ ¶LiR fl·NRPV gRiV\lLiLiμj∂. Àÿ˘g`iÕ‹[ 30NTPÕ‹[á Æ™sLi≤T∂ g]áVxqsVáV D©´sı»˝¡V Àÿμ≥∂j ªRΩV≤R∂V æªΩ÷¡Fy≤R∂V. F°÷d¡qx sVá NRP¥R∂©´sLi ˙xmsNSLRiLi... ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂VÕ‹[¨s }qsáLiNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s μ≥∂R ©y“¡ 30 ZNP[“¡Ã¡ Æ™sLi≤T∂ g]áVxqsVáV D©´sı Àÿ˘gRiVª][ |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂  ¡∏R∂VáVÆμ∂[LS≤R∂V. ™´sWLÊiR ™´sVμ≥∂R ˘Õ‹[ «¡≤R∂ËL˝iR ™´sμÙ∂R …‘¡ ªylgi[LiμR∂VNRPV  ¡xqsV= AFyLRiV. …‘¡ ªygji  ¡xqsV= FsZNP[‰Õ‹[mx so Àÿ˘g`i ™´sW∏R∂V\Æ™sVLiμj∂. «¡≤R∂ËL˝iR F°÷d¡qx sVáV ZNP[qx sV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[qz s μR∂LS˘xmsoÚ ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV.Bμj∂ Fs™´sL][ @ªRΩ≤T∂¨s gRi™´sV¨sLi¿¡©´s ™ylLi[ ø][Lik NTP Fyáˆ≤T∂ DLi…ÿLRi¨s F°÷d¡qx sVáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV.

¼½LRiVª«sVÌÁÍÜ[ ®ªsVVLSLiVVLiÀÁ©«s NPR LixmspùÈÁLýiR V

ºΩLRiV™´sVá,≤T∂|qsLi ¡L`i23(ôdÿ’ q÷´dt): ºΩLRiV™´sVáՋ[ ryLiZNP[ºΩNRP Õ‹[mx sLiª][ NRPLixmsp˘»¡L˝iR V mx s¨s¬ø¡[∏∂R VNRP F°™´s≤R∂Liª][ À≥¡œ NRPVÚáV ºdΩ˙™´s B ¡˜LiμR∂VáNRPV gRiVLRi∏R∂W˘LRiV. D©´sı»Ì¡VLi≤T∂ NRPLixmsp˘»¡L˝iR V Æ™sVVLSLiVVLiøR¡≤R∂Liª][ gRiLi»¡ ©´sVLi¿¡ μj∂™´s˘μR∂LRi+©´sLi, ALÍij ªRΩ}qs™´s, ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙xmsÆ™s[aPR μR∂LRi+©´sLi …”¡ZNP»˝¡V, gRiμR∂Vá ZNP[…ÿLiVVLixmso }qs™´sáV ¨s÷¡¿¡F°∏R∂WLiVV. ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ ™´s˘™´sμ≥∂j Õ‹[ lLiLi≤][ryLji qx sLRi*L˝iR V Æ™sVVLSLiVVLiøR¡≤R∂Liª][ À≥¡œ NRPVÚáV A˙gRi•¶¶ ¨sı ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ À≥¡œ NRPVÚáV ºdΩ˙™´s BNRP‰»˝¡V mx s≤ÔyLRiV. Æ™sLi»¡Æ©s[ @μ≥∂j NSLRiVáV LRiLigRiLiÕ‹[NPT μj∂gRi qx s™´sVxqs˘©´sV mx sLjitx sQ‰LjiLi¬ø¡[ mx s¨sÕ‹[ mx s≤ÔyLRiV. ™´sVL][Æ\™sxmso À≥¡œ NRPVÚá LRiμÙ∂k |msLRigRi≤R∂Liª][ qx s™´sVxqs˘ FsNRPV‰™´sLiVV˘Liμj∂.

Àÿ ¡Vá ™´sVμÙR∂ªRΩVª][ @≤ÔR∂VNRPVLi»¡V©yıLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. LSxtÌsQ˚xmsºΩ AÆ™sWμj∂Li¿¡©´s ™´sVVryLiVVμy ’¡Ã˝¡V @|qsLi’d¡˝ NTP ™´s}qsÚ øR¡LRiË «¡LRiFy÷¡ ªRΩxmsˆ J…”¡Lig`i, Æ™sV«ÿLÌik @¨s ¬ø¡}msˆ @L>iR ªRΩ ˙xmsºΩxmsORPQ ©y∏R∂VNRPV≤T∂NTP, {qsFsLiNRPV ¤Õ¡[μ∂R ¨s @©yıLRiV. 13—¡Õ˝ÿáNRPV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©s´ ı {qsFsLi |\ ms÷¡©±s ªRΩVFny©±s @≤Ô∂R VN][¤Õ¡[μ∂R V NS¨ds …‘¡’¡Ã˝¡V©´sV @≤Ô∂R VNRPVLi…ÿ©´s¨s @©´s≤R∂Li A∏R∂V©´s  ¡Ã¡{§¶¶¶©´sªRΩ©´sV gRiVLRiVÚ ¬ø¡[r°ÚLiμR∂©yıLRiV. {qsFsLi øR¡LRiËá©´sV @≤Ô∂R VN][giR á≤R∂V NS¨ds …‘¡ ’¡Ã˝¡V©´sV Axms¤Õ¡[≤∂R ¨s @©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥∂R  ¡VNUPÕÿ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsWÚ æªΩáLigSfl· A»¡©´sV @≤ÔR∂VN][™yá¨s ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yı≤R∂¨s, A∏R∂V©´s A»¡Ã¡V BNRP rygRi™´s¨s @©yıLRiV. ≠s™´sW©´sLiÕ‹[ …‘¡ ’¡Ã˝¡V æªΩ[™s´ ≤R∂Li G≠sV…‘¡ @¨s lLiLi≤R∂V NRPŒ˝¡œ zqsμÙy LiªRΩNRPLRiÚ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V æªΩáLigSfl·NRPV

≠saS≈¡xms»¡ıLi, ≤T∂|qsLi ¡L`i 23 (ôd’ÿq÷´dt):æªΩáLigSfl·Õ‹[ ˙xmsxqsVÚªRΩLi D©´sı À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡Li 1956NRPV ™´sVVLiμR∂V ALi˙μ≥yÕ‹[Æ©s[ DLiÆ≤∂[μR∂¨s, ˙xmsxqsVÚªRΩLi ZNP[zqsAL`i À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡Li ≤T∂≠s«¡©±s©´sV {qs™´sWLi˙μ≥R∂ZNP[ ™´sμj∂¤Õ¡[∏R∂W á¨s ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ xmsoLRiLiμR∂lLi[aRP*Lji N][LSLRiV. ≠saS≈¡xms»¡ıLiÕ‹[ AÆ™sV Fy˙ºΩZNP[∏R∂VVá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ’¡Ã˝¡VÕ‹[ xqs™´sVWá ™´sWLRiVˆÃ¡V LSNRPF°æªΩ[ ™´sVμÙR∂ºΩ¬ø¡[Ë @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[Æ©s[ ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡Li©´sV {qs™´sWLi˙μ≥R∂NRPV ™´sμj∂¤Õ¡[}qsÚÆ©s[ F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌRPV ¨sLS¯fl·Li xqsVgRi™´sVLi @™´soªRΩVLiμR∂©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩ …‘¡’¡Ã˝¡V @xqs™´sV˙gRiLigS DLiμR∂©yıLRiV. LS«ÿ˘LigRiLi ˙xmsNSLRiLi D™´sV¯≤T∂ LS«¡μ≥y¨sNTP @™´sNSaSáV ¤Õ¡[™´s©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ªRΩVáV ¬ø¡[zqs©´s INRP‰ ˙xmsºΩFyμR∂©´s©´sV ’¡Ã˝¡VÕ‹[ @™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆLiøR¡¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li {qs™´sWLi˙μR∂©´sV xmspLjiÚgSÆ©s[ ªRΩ©´s «ÿ’¡ªyÕ‹[Li¿¡ ºdΩ}qszqs©´s»˝¡VgS NRP¨szmsxqsVÚLiμR∂©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ Æ©sáN]©´sı xmsLjizqÛsªRΩVá\|ms ˙xmsμ≥y¨s ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±sNRPV, r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂NTP ¤Õ¡[≈¡ LSaS©´s©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[¨s xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLi¿¡©´s ªRΩLS*ªRΩÆ©s[ LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LS©´s©yıLRiV. @ÕÿLi…”¡Æμ∂[≠sV ¤Õ¡[NRPVLi≤y ’¡Ã˝¡V LRiWxmsLiÕ‹[ FyL˝RiÆ™sVLi…fiNRPV ™´s}qsÚ ™´sW˙ªRΩLi ≈¡¿¡ËªRΩLigS @≤ÔR∂VNRPVLi…ÿ©´s©yıLRiV.

˙xmsºΩN˝S«¡Ÿ\|ms J…”¡Lig`iN][xqsLi xms»Ì¡V ¡≤R∂VªyLi 2014Õ‹[ xqs\Æ™sVNRP˘LSxtÌsQ˚LiÕ‹[Æ©s[ Fs¨sıNRPáV :™´sVLi˙ºΩ FyLÛRiryLRi¥j∂ ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂, ≤T∂|qsLi ¡L`i 23 (ôd’ÿq÷´dt):LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV xqsLi ¡Liμj∂Li¿¡©´s ˙xmsºΩ N˝S«¡Ÿ\|ms øR¡LRiË «¡LRiVgRi≤R∂Liª][Fy»¡V J…”¡Lig`i NRPW≤y «¡LRiVgS÷¡=LiÆμ∂[©´s¨s LSxtÌsQ˚™´sVLi˙ºΩ FyLÛRiryLRi¥j∂ }msL]‰©yıLRiV. ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂Õ‹[ ™´sVLi˙ºΩ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ’¡Ã˝¡V ªRΩxmsˆVá ªRΩ≤R∂NRPgS DLiμR∂©yıLRiV. μk∂¨s¨s FsNRP‰≤T∂NRPNRP‰≤R∂ FsLi≤R∂gRi¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV ªy™´sVV NRPªRΩVÚáV ©´sWLRiVªRΩV©yı™´sV¨s BLiμR∂VÕ‹[ ≈¡¿¡ËªRΩLigS ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂ryÚ™´sV©yıLRiV. LSÀ‹[π∏∂[V ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPáV ≈¡¿¡ËªRΩLigS xqs\Æ™sVNRP˘ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[Æ©s[ «¡Ljigji ºdΩLRiVªy∏R∂V©yıLRiV. LSxtÌsQ˚Li ≠s≤T∂F°™´s≤R∂Li @Æ©s[μj∂ NRPáՋ[ NRPW≤y «¡LRiVgRiμR∂©yıLRiV. ªy™´sVV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı F°LS…ÿáV, Æ™s[xqsVÚ©´sı @≤R∂VgRiVá¨dsı

’¡¤«¡zms ™´sVμÙR∂ªRΩV D©´sıLiμR∂V©´s æªΩáLigSfl· AgRiμR∂V ™´ s LR i LigR i Õfi,≤T ∂ |qsLi ¡L`i23(ôd’ ÿ q÷´dt ) : æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡VNRPV ’¡¤«¡zms xqsW˙ªRΩ˙Fy∏R∂VLigS @LigkiNRPLjiLi¿¡©´sLiμR∂V ™´sÃ˝¡ zqsFsLi Õÿ£qsÌ ÀÿÕfi ˙xmsgRiÕÿ˜ÈáV xms¨s¬ø¡[∏∂R V™´s¨s A FyLÌik —¡Õ˝ÿ @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V Fs≤˝∂R @a][N`P lLi≤Ô∂T @©yıLRiV. zqsFsLi Fs¨sı NRPV˙»¡Ã¡V ¬ø¡[zqs©y æªΩáLigSfl·©´sV Axms¤Õ¡[LiR ¨s @©yıLRiV. ZNP[™s´ áLi A∏R∂V©´s ªRΩ©´s rÛy©´s¨sı xmsμj∂áLi ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VZNP[ BÕÿLi…”¡ ˙xmsNRP»¡©´sáª][ ˙xms«¡Ã¡©´sV ªRΩxmsˆVμ][™´s xms…Ì”¡xqsVÚ©yıLRi¨s @©yıLRiV. LS«ÿ˘LigRi ¡μÙR∂LigS LRiWF~Liμj∂Li¿¡©´s …‘¡ ’¡Ã˝¡VÕ‹[ Õ‹[xmsLi DLiμR∂¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©´sı {qsFsLi NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`i≤ÔT∂ ™´sVVLiμR∂VgS ªRΩ©´s  ¡VμÙj∂Õ‹[Fy¨sı æªΩáVxqsVN][™yá¨s @©yıLRiV. x§¶¶¶ @™´sVLRiVá ªy˘gSáV F°LS»¡Li xmsn ÷¡ªRΩLigS ™´s¿¡Ë©´s …‘¡’¡Ã˝¡V©´sV {qs™´sWLi˙μ≥∂R ©y∏R∂VNRPVáV ™´sVVgÊiR VLRiV

ÕÁÌýÁVÍÜ[ ª«sWLRiVöÌÁVÛÍÁ[NRPVLiÛÉÁ[ ª«sVμôR¶¼½ª«s*©«sV :ZNP[LiúμR¶ ª«sVLiú¼½ xmsoLRiLiμR¶lLi[aRP*Lji

™´s˘ºΩlLi[NPR LigS ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yı≤R∂¨s @©yıLRiV. …”¡≤T∂zmsª][ F~ªRΩVÚá\|ms ªRΩ™´sVNRPV FsÕÿLi…”¡ xqs™´sWøyLRiLi ¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. @LiVV©y ªy™´sVV ILi…”¡Lji F°LRiNRPV zqsμÙ∂R LigS D©yı™´sV©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ øyLizms∏R∂V©±sztsQ£msNRPV ÷d¡≤R∂L`igS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©s´ ı Àÿ ¡V FyLÌik æªΩáLigSfl·Õ‹[ NRP©´sV™´sVLRiVgRiV NSNRP ªRΩxmsˆμR∂¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. ALÌij NRPÕfi 3¨s xqs™´sLjiLiøyá¨s, ’¡Ã˝¡VÕ‹[¨s @LiaSá©´sV xmsLjibdP÷¡Liøyá¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©´sı «¡gRi©±sNRPV ¤\«¡Ã¡V ©´sVLi¿¡ FsÕÿ  ¡∏R∂V…”¡NTP LS™yÕ‹[ æªΩáVxqsVNS¨ds, LS«ÿ˘LigRixmsLRi\Æ™sV©´s ≠sxtsQ∏R∂WáV æªΩá™´s™´s¨s FsÆμÙ∂[™y ¬ø¡[aSLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ \Æ™sFs£qs LS«¡ZaP[≈¡L`ilLi≤Ô∂T æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚Li N][xqsLi 41™´sVLiμj∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ª][ ZNP[Li˙μR∂Li ™´sμÙ∂R NRPV Æ™s◊˝¡©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi gRiVLRiVÚæªΩøR¡VË N][™yá¨s z§¶¶¶ªRΩ™´so xms÷¡NSLRiV.

NRPW≤y ™´sWZNP[ @©´sVNRPWáLigS ™´sWLRiVªRΩV©yı∏R∂V©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ™yμR∂VáV ≈¡¿¡ËªRΩLigS Æ™s©´sNTP‰ ªRΩgÊS÷¡=LiÆμ∂[©´s©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ LS«¡μy¨s D©´sı ˙FyLiªRΩLi FsNRP‰≤y NRPW≤y ≠sÀ≥œ¡«¡©´s N][LRiVN][¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ™yμR∂VáV μR∂VLRi˜LRiLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[¨s NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV xmspLjiÚgS ≠sÀ≥œ¡«¡©´s©´sV @≤ÔR∂VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[xqsWÚÆ©s[ D©yıLRi©yıLRiV. GINRP‰Lji¨s ªRΩxmsˆV xms…Ìÿ÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. {qsFsLiª][Fy»¡V ˙xmsºΩINRP‰LRiV NRPW≤y Æ™s©´sNTP‰ ªRΩgÊRiÆ©s[¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌki @μ≥j∂uÌy©´sÆ™s[V Æ™s©´sNTP‰ ªRΩgÊji {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙xms«¡Ã¡V, ©y∏R∂VNRPVá gRiVLjiLi¿¡ xms…Ì”¡LiøR¡VN][™yá¨s FyLÛRiryLRi¥j∂ z§¶¶¶ªRΩ™´so xms÷¡NSLRiV.

ËØÍÞ ËØù²T¶øLiÈÁ©±s F¡ÉÔÁÌÁNRPV FsLizmsNRP ≈¡™´sV¯Li,≤T∂|qsLi ¡L`i23(ôdÿ’ q÷´dt): lLiLi≤][ «ÿºdΩ∏R∂V rÛyLiVV |mns≤R∂lLi[tx sQ©s± NRP£ms ÀÿÕfiÀÿ˘≤T∂¯Li»¡©±s F°…‘¡Ã¡V CÆ©sá 27 ©´sVLi¿¡ 29 ™´sLRiNRPV NRPLSı»¡NRPÕ‹[¨s Æ\™sVxqsWLRiVÕ‹[ «¡LRiVgRi©´sV©yıLiVV. BLiμR∂VN][qx sLi ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿ ≠sμy˘LÛiR VáV FsLizmsNRP∏R∂W˘LRiV. F°…‘¡Ã¡Õ‹[ |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂ «¡»Ì¡V ªRΩLRimx sn Qo ©´s À‹[©s´ NRPÃ˝¡VNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sVVgÊiR VLRiV @™´sW¯LiVVáV FsLizmsNRP∏R∂W˘LRiV. ™´sVVgÊiR V LRiV @™´sW¯LiVVáV Bxmsˆ…”¡ZNP[ @Æ©s[NPR «ÿºdΩ∏R∂V rÛyLiVV F°…‘¡Õ˝‹[ FyÕÊ‹¨s ªRΩ™´sV ˙xmsºΩÀ≥¡œ øR¡WFyLRiV.  ¡V—Í¡ r°ˆL`Ìi N][…ÿÕ‹[ ≤U∂C≤U∂ q{ s»¡V qx sLiFyμj∂Li øR¡gS D™´sV @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ÀÿÕfiÀÿ˘≤T∂¯Li»¡©±s F°…‘¡Ã¡NRPV FsLizms\ZNPLiμj∂. ™´sVVgÊiR VLRiV À‹[©s´ NRPÃ˝¡V ©´sVLi¿¡ «ÿºdΩ∏R∂V |mns≤R∂lLi[tx sQ©s± NRP£ms F°…‘¡Ã¡NRPV FsLizmsNRP NS™´s»¡Li mx s»˝¡ ˙gS™´sV qx sLRiˆLi¿¡ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV @’≥¡©´sLiμj∂LiøyLRiV.

ALiúμ³R¶ −saRP*−sμyùÌÁ¸R¶VLiÍÜ[ BLigýji£tsQ xqsμR¶xqsV=

≠saS≈¡xms»Ì¡fl·Li,≤T∂|qsLi ¡L`i23(ôd’ÿq÷´dt):@–¡Ã¡ À≥ÿLRiªRΩ BLig˝ji£tsQ …‘¡øR¡L˝Ri 58™´s «ÿºdΩ∏R∂V xqsμR∂xqsV=NRPV ALi˙μ≥y∏R∂VW¨s™´sLji=…‘¡ Æ™s[μj∂NRP NS©´sVLiμj∂. C Æ©sá 27 ©´sVLi¿¡ 29 ™´sLRiNRPV G∏R∂VW @Li¤À¡[μR∂‰L`i @|qsLi’d˝¡ •¶¶¶ÕfiÕ‹[ C xqsμR∂xqsV= «¡LRiVgRiVªRΩVLiμj∂. xqsV™´sWLRiV 24 GŒ˝œ¡ ªRΩLRiV™yªRΩ ©´sW˘ \Æ≤∂™´sV©<´s©±s= B©±s BLig˝ji£tsQ xqÌs≤U∂£qs @LiaRPLi\|ms G∏R∂VW ALig˝Ri ≠sÀ≥ÿgRiLi C xqsμR∂xqsV= ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sıμj∂. C Æ™s[VLRiNRPV G∏R∂VW ALig˝Ri ≠sÀ≥ÿgSμ≥j∂xms ≠s™´sLSáV æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[aSLRiV.

»R½gæRiV»R½V©«sõ xmsxmsöVμj¶©«sVxqsVÌÁ D»R½ö¼½ò \|ms\|msNTP FsgRiÀÿNRPVªRΩV©´sı μ≥R∂LRiáV NRPLkiLi©´sgRiL`i, ≤T∂|qsLi ¡L`i 23 (ôd’ÿq÷´ dt):LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ xmsxmsˆVμj∂ ©´sVxqsVá DªRΩˆªRΩVÚáV gRifl·¨ds∏R∂VLigS ªRΩgÊRiVªRΩVL i≤R∂≤R∂Liª][ ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ μ≥R∂LRiáV ¨sªRΩ˘Li \|ms\|msNTP FsgRiÀÿNRPVªRΩWÆ©s[ D©yıLiVV. ˙xmsμ≥y©´sLigS NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿÕ‹[ rygRiV NRPW≤y øyÕÿ™´sLRiNRPV ªRΩgÊjiF° LiVVLiμj∂. xmsxmsˆV μj∂©´sVxqsVáV ©s[≤R∂V ˙xmsryμR∂LigS ™´sWLS∏R∂V¨s NRPW≤y ¬ø¡xmsˆVNRPVÆ©s[ xmsLjizqÛsªRΩVáV NRP¨szmsxqsVÚ©yı LiVV. xmsxmsˆVμj∂©´sVxqsVá DªRΩˆ ºΩÚNTP ZNP[Li˙μR∂ LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV ˙F°ªy=

x§¶¶¶NS÷¡xqsVÚ©´sıxmsˆ…”¡NTP rygRiV ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi @©´sıμyªRΩ©´sV ™´sVVLiμR∂V NRPV ºdΩxqsVNRPV F°™´s≤R∂Li¤Õ¡[μR∂Æ©s[ ¬ø¡xmsˆ™´søR¡VË. gRiªRΩLiÕ‹[ xmsxmsˆV μj∂©´sVxqsVá©´sV \lLiªRΩVáV DªRΩˆºΩÚ ¬ø¡[zqs BLi…”¡ @™´sxqsLSáNRPV DLiøR¡VNRPV¨s ≠sVgRiªy≠s ™´sWlLi‰…fiNRPV ªRΩLRi÷¡Li ¬ø¡[™yLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi AxmsLjizqÛsªRΩVáV NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V \lLiªRΩV¤Õ¡[ N]©´sV g][áV ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©´sı xmsLjizqÛsºΩ DLiμj∂. \lLiªRΩVáV ˙xmsμ≥y©´sLigS ©yáV\lgiμR∂V xmsLi»¡Ã¡\Æ™s}ms Æ™sVVgÊRiV øR¡WxmsoªRΩV ©yıLRiV. ™´sLji, Æ™sVVNRP‰«‹©´sı, xmsºΩÚ,

xmsxqsVxmso, ™´sW≠sV≤T∂, ¡ªyÚLiVVá\Æ™s}ms ˙xmsμ≥y©´sLigS μ≥R∂XztÌsQ ryLjixqsVÚ©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsNRP …”¡Li¿¡©´s xms¥R∂NRPLi NRPW≤y ¨dsLRiVgSLjiF°ªRΩVLiμR∂Æ©s[ ≠s™´sVLRi+áV ≠s¨szmsxqsVÚ©yıLiVV∏R∂V 2004©´sVLi¿¡ Hr°Fny™±sV xms¥R∂NRPLi }msLRiVª][ Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS 75aSªRΩLi ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ¨sμ≥R∂VáV, 25aSªRΩLi LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ¨sμ≥R∂VáV xqs™´sVNRPWLRiV˪][Li μj∂. C¨sμ≥R∂Váª][ ≠sªRΩÚ©yáV, xmsLjiNRPLSáV xqsLRixmnsLS ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Cxms¥R∂NRPLi |msμÙR∂gS \lLiªRΩVá©´sV ¬ø¡[LRiVN][¤Õ¡[NRP F°LiVVLi μj∂. μk∂Liª][ 2011Õ‹[ Hr°Fny™±sV xms¥R∂NRPLi ©´sVLi¿¡ xmsxmsˆVμj∂©´sVxqsVá©´sVÆ™s[LRiV ¬ø¡[zqs «ÿºdΩ∏R∂V A•¶¶¶LRi À≥œ¡˙μR∂ªy ≠sVxtsQ©±s Õ‹[NTP ™´sWLSËLRiV. ≈¡Lki£mnsÕ‹[ NRPLiμj∂, |msxqsLRi,

≠sV©´sV™´sVV, LRi’d¡Õ‹[ |msxqsLRi, ≠sV©´sV™´sVV, |qs©´sgRiá©´sV ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶Liøy÷¡= DLiμj∂. Cxms¥R∂NRPLi μy*LS \lLiªRΩVá©´sV |msμÙR∂FsªRΩVÚ©´s ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶Liøy÷¡= DLiμj∂. μk∂¨s μy*LS \lLiªRΩVáNRPV FsLRiV™´soáV xqsWxmsL`i Fny}qsˆ…fi, —¡LiN`P xqs¤Õ¡[ˆÈ…fi, \lLi«‹[’¡∏R∂VLi NRPáËL`i, {ms{msFsLi NRPáËL`i, ∏R∂VWLji∏R∂Wª][Fy»¡V ≠sªRΩÚ©y áV xmspLjiÚ LSLiVVºdΩ\|ms B™y*÷¡= DLiμj∂. —¡Õ˝ÿNRPV 91 ∏R∂VW¨s»˝¡©´s GLSˆ»¡V¬ø¡[zqs 100 ˙xmsμR∂LRi+©´s ZOP[Q ˙ªyá μy*LS ≠sªRΩÚ©yá©´sV DªRΩˆ ºΩÚ ¬ø¡[zqs \lLiªRΩVáNRPV xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLiμj∂. μk∂¨sNTPª][≤R∂V ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ NRPLiμR∂VáNRPV ªRΩNRPV‰™´s μ≥R∂LRi xms÷¡NTP©´s xmsˆV≤R∂V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LRiLigRi xqsLixqÛsá μy* LS N]©´sVg][áV ¬ø¡[LiVVLiøy÷¡. NSgS

ZOP[Q ˙ªRΩrÛyLiVVÕ‹[ Cxms¥R∂NRPLi NRPW≤y AbPLi¿¡©´s xmns÷¡ªyá©´sV B™´s*¤Õ¡[μR∂V. DªyˆμR∂NSá©´sV xmsNRP‰μyLji xms…Ì”¡LiøR¡≤R∂Li, N]¨sıø][»˝¡ xqsNSáLiÕ‹[ @Liμj∂LiøR¡NRP F°™´s≤R∂Liª][ \lLiªRΩVáV BªRΩLRi xmsLi»¡Ã¡\Æ™sxmso ™´sVŒ˝œ¡ßªRΩV©yıLRiV. xmsLi≤T∂©´s xmsLi»¡©´sV ≠sªRΩÚ©´sLigS ≠s˙NRPLiVVLiøR¡NRPVL i≤y ™´sWlLi‰…fi NRPV ªRΩLRi÷¡xqsVÚ©yıLRiV. μk∂¨sNTP ª][≤R∂V ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ μ≥R∂LRiáV NRPW≤y ªRΩNRPV‰™´sgS DLi≤R∂≤R∂Li \lLiªRΩVáNRPV ¨sLSaRPNRPV gRiVLji ¬ø¡[ r°ÚLiμj∂. \|msgS CxqsLi™´sªRΩ=LRiLi @μ≥j∂NRP ™´sL<Sáª][ |msxqsLRi, ≠sV©´sV™´sVV xmsLi»¡Ã¡V Æμ∂ ¡˜ºΩ©´sgS NRPLiμj∂, aRP©´sgRi μj∂gRiV ¡≤R∂V á\|msÆ©s[ \lLiªRΩVáV AaRPgS D©yıLRiV. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ ™´sVμÙR∂ªRΩV μ≥R∂LRi ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ \lLiªRΩVáNRPV ºdΩ˙™´s

@©y˘∏R∂VLi «¡LRiVgRiV ª][Liμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ™´sVμÙR∂ªRΩV μ≥R∂LRi NRPLiμR∂VáNRPV 4300 LRiWFy∏R∂VáVLi≤R∂gS, |msxqsáVNRPV 4500, ≠sV©´sV™´sVVáNRPV 4300 LRiWFy∏R∂VáVLiμj∂. Cμ≥R∂LRiáV ™´sWlLi‰ …fiÕ‹[ xmsáNRP©´sxmsˆV≤R∂V ™´sWL`i‰|mns≤`∂ μy*LS N]©y÷¡= DLiμj∂. NSgS N]¨sı xqsLi ™´sªRΩ=LSáVgS C}qsNRPLRifl·©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xqsLixqÛsáV ¨s÷¡zmsÆ™s[aSLiVV. μk∂Liª][ \lLiªRΩVáV ˙gS™´sWÕ˝‹[Æ©s[ @™´sVV¯NRPV¨s ™´s¿¡Ë ©´sNS≤T∂NTP xqslLi[ @¨s ªRΩXzmsÚ xms≤y÷¡=©´s xmsLjizqÛsªRΩVáV©yıLiVV. μk∂Liª][ CxmsLi»¡Ã¡V gji»Ì¡VÀÿ»¡V NSNRPF°™´s≤R∂Liª][ rygRiVNRPV \lLiªRΩVáV @©yxqsNTPÚ øR¡WzmsxqsVÚ©yıLRiV. DªRΩˆºΩÚ gRifl·¨ds∏R∂VLigS ªRΩgÊRiVªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ xmsxmsˆVμj∂©´sVxqsVá μ≥R∂LRi áV

@™´sWLiªRΩLi |msLRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. {qs«¡©±sÕ‹[ Cμj∂©´sVxqsVá©´sVN]¨s @˙NRP™´sVLigS¨sá*¬ø¡[zqs©´s ™y˘FyLRiVáV ™´sW˙ªRΩLi xmsxmsˆVá μ≥R∂LRi©´sV À≥ÿLkigS |msLi¿¡ ÕÿÀ≥œ¡xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. μk∂¨sNTP μR∂ÕÿLRiVá Fy˙ªRΩ©´sV ªRΩgÊjiLi¿¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xqsLixqÛsá μy*LS N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li, ™´s¬ø¡[Ë {qs«¡©±s ™´sLRiNRPV FsNRPV‰™´s™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáV xmsxmsˆVμj∂©´sVxqsVá©´sV xmsLi≤T∂Li¬ø¡[Õÿ ZOP[Q ˙ªRΩrÛyLiVV NTP ¬ø¡[lLi[Õÿ xqsNSáLiÕ‹[ \lLiªRΩVáNRPV ˙F°ªy=x§¶¶¶NSá©´sV @™´sVáV ¬ø¡[}qsÚÆ©s[ CxmsLi»¡Ã¡V rygRiVÕ‹[ ™´sV©´sgRiáVgRiVªy∏R∂V¨s \lLiªRΩV ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP xqsW¿¡xqsVÚ©yıLRiV.


5

eT+>∑fi¯yês¡+ 24`12`2013

Á|üuÛÑT‘·«+ õ˝≤¢ düe÷#ês¡ |ü_¢ø˘ ]˝ÒwüHé n~Ûø±s¡T\T≈£î eT+ps¡T #˚dæq 23 yêVü≤Hê\qT k˛eTyês¡+ Hê&ÉT Äj·÷ õ˝≤¢\≈£î eT+Á‹ &ç¬ø ns¡TD C…+&Ü }|æ |ü+|æ+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ◊ |æÄsY ø±s¡´\j·÷ìøÏ e∫Ãq eT+Á‹øÏ kÕ«>∑‘·+ |ü\T≈£î‘·Tqï ø£MTwüqsY <ëq øÏc˛sY &Ó’¬sø£ºsY düTuÛ≤wt >ö&é, n&çwüq˝Ÿ &Ó’¬sø£ºsY lìyêdt \‘√ bÕ≥T ø±s¡´\j·T dæã“+~

ÌÁ˳ÏÁù»R½ ¬dsÉÓÁ Aμ³yLRiLigS »ygRiV,rygRiV @ª«sxqsLSÌÁNRPV ZNP[ÉØLiV Lixmso

˙xmsflÿ÷¡NS ¡μÙR∂LigS ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒ˝œ¡©´sV©´sı @μ≥j∂NSLRiVáV ≈¡™´sV¯Li,≤T∂|qsLi ¡L`i23(ôdÿ’ q÷´dt): ˙xmsxqsVÚªΩR LRi’d¡ q{ s«¡©±sÕ‹[ mx sLi»¡Ã¡NRPV rygRiL`i ¨ds…”¡ qx sLRimx sn LS\|ms qx s™´sV˙gRi qx s™´sWøyLRiLi @Liμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV A∏R∂VNRP»Ì¡V \lLiªRΩVáª][ xqs™´sWÆ™s[aSáV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s ¨sLÒiR LiVVLiøy LRiV. @Õÿlgi[ ¨ds…”¡ áÀ≥¡œ ˘ªRΩ Aμ≥yLRiLi gS, ˙xmsxqsVÚªΩR Li ≠s≠sμ≥∂R ˙Fy¤«¡NÌPR VáV ¬ø¡LRiV™´sÕ˝‹[ D©´sı ¨ds…”¡¨s @LiøR¡©y Æ™s[qz s rygRiVNRPV, ªygRiVNRPV ZNP[…ÿLiVVryÚLRiV. ™´s¬ø¡[Ë Æ™s[xqs≠s¨s μR∂XztÌsQÕ‹[ |ms»Ì¡VNRPV¨s C mx sLizmsfl‘·NTP J ˙xmsflÿ◊¡NRP @™´sVáV ¬ø¡[ryÚLiR V. NRP¤Õ¡NRP˙…fi $¨s™yxqs $©´slLi[a`P C Æ™s[VLRi NRPV @μ≥∂j NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. Æ\™sLS, áLiNSrygRiL`i,  ¡∏R∂W˘LRiLi |msμÙR∂ ¬ø¡LRiV™´so, ªRΩV™´sV¯Ã¡ ¬ø¡LRiV™´so, NTPÆ©sıLRiry¨s ˙Fy¤«¡NÌPR VÕ˝‹[ ¨ds…”¡ áÀ≥¡œ ˘ªRΩ, rygRiV¨ds…”¡ qx sLRimx sn LS @LiaSá©´sV A∏R∂V©´s @μ≥j∂NSLRiVáª][ xqs≠dsVOTPQLiøyNRP C xqsWøR¡©´s ¬ø¡[aSLRiV. LS©´sV©´sı Æ™s[qx s≠sÕ‹[ ªygRiV¨ds…”¡ @™´sqx sLS á©´sV μR∂XztsÌ QÕ‹[ |ms»Ì¡VNRPV¨s LRi’d¡Õ‹[ mx sLi»¡Ã¡ rygRiVNRPV G Æ™s[VLRiNRPV ¨ds…”¡¨s qx sLRimx sn LS ¬ø¡[∏∂R VgRiá ™´sVÆ©s[ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ \lLiªRΩVáNRPV @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡ˆryÚLiR V. ªygRiV¨ds…”¡ @™´sxqsLSáNRPV F°©´sV ≠sVgRiªyμj∂ A∏R∂W ˙FyLiªy xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s A∏R∂VNRP»Ì¡VNRPV @Liμj∂ryÚLiR V. ¨ds…”¡ qx sLRimx sn LS\|ms l\LiªRΩVÕ˝‹[ @F°x§¶ ¶Ã¡V ª]ágjiLiøyá¨s qx sW¿¡Liøy LRiV. rygRiL`i «¡ÕÿaRP∏R∂VLi ©´sVLi¿¡ ≈¡™´sV¯Li qx s≠dsVxmsLiÕ‹[¨s ™´sVVÆ©s[ıLRiV ©´sμj∂ FsgRiV™´s©´s A∏R∂V NRP»Ì¡V 83,786 FsNRPLSÕ˝‹[ ALRiV ªRΩ≤T∂ mx sLi»¡Ã¡NRPV

mx sμj∂ …‘¡FsLi{qsá ¨ds…”¡¨s ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏∂R V©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. C¨ds…”¡¨s ™´s¬ø¡[Ë ™´sWLjiË 31 ™´sLRiNRPV HμR∂V ≠s≤R∂ªRΩáVgS qx sLRimx sn LS ¬ø¡[ryÚLiR ¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ≈¡™´sV¯Li qx s≠dsVxmsLiÕ‹[¨s ™´sVVÆ©s[ıLRiV ©´sμj∂NTP μj∂gRiV™´sNRPV 21 FsLi’d¡q{ s NSáV™´s 117 NTP.≠dsV. ™´sLRiNRPV ™´s¬ø¡[Ë mz sn ˙ ¡™´sLji 28 ™´sLRiNRPV ©yáVgRiV ªRΩ≤R∂VáVgS ALRiV ªRΩ≤T∂ mx sLi»¡Ã¡NRPV ¨ds…”¡¨s @Liμj∂ryÚLiR ¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. 21 FsLi’d¡q{ s NSáV™´s μy*LS ≈¡™´sV¯Li, NRPXuÒy —¡Õ˝ÿÕ˝‹¨[ s ALRiVªRΩ≤T∂ mx sLi»¡Ã¡NRPV ¨ds…”¡ qx sLRimx sn LSNRPV 8 …‘¡FsLi{qsáV ZNP[…ÿLiVVLi¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. FsÆ©sı{qsˆ NSáV™´sá\|ms FsºΩÚF°ªRΩá mx s¥R∂NSá ¨sLRi*x§¶ ¶fl·©´sV ˙NRP™´sV ¡μÙ∂k NRPLjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV l\LiªRΩVáª][ r~\|qs…‘¡Ã¡V GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R Wá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ©ygSLÍiR V©´srygRiL`i Fs≤R∂™´sV NSáV™´s xmsLjiμ≥∂j Õ‹[ LRi’d¡Õ‹[ xmsLi»¡Ã¡ rygRiVNRPV ¨dsLRiV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sVNRPV©´sı Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ ©´sÕÊ‹Li≤R∂, ≈¡™´sV¯Li, NRPXuÒy —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VμR∂áNRPV @μ≥j∂NSLRiVáV |tsQ≤R∂W˘Ã¡V ≈¡LSLRiV ¬ø¡[aSLRiV. CÆ™s[VLRiNRPV ™´sVW≤R∂V —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ ≠sxqsÚLij Li¿¡ D©´sı ¤…¡[NPR Váxms÷˝¡ qx sLji‰Õfi mx sLjiμ≥∂j Õ‹[ LRi’d¡ xmsLi»¡Ã¡ rygRiVNRPV 32 …‘¡FsLi{qsá ¨dsLRiV ™y≤R∂VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li @©´sV™´sVºΩLi¿¡Liμj∂. μk∂Liª][ @μ≥∂j NSLRiVáV ˙FyLiªyá ™yLjigS ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VμR∂áNRPV ªRΩgRiV GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[mx s…ÌÿLRiV. ™´sVW≤R∂V ˙FyLiªyáNRPV 25.16…‘¡FsLi{qsá ¨ds…”¡¨s ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPVÆ©s[Õÿ ˙xmsflÿ◊¡NRP©´sV ≈¡LSLRiV

¬ø¡[qz s q{ sC @©´sV™´sVºΩ N][qx sLi mx sLizmsLiøyLRiV. ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VμR∂áNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´s Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ ¤…¡[NPR Váxms÷˝¡ qx sLji‰Õfi mx sLjiμ≥∂j Õ‹[ 32 …‘¡FsLi{qsá ¨ds…”¡¨s ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPVLi»¡V©´sı»˝¡V @μ≥∂j NSLRiVáV ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xmsxqsVÚªΩR Li 25.16…‘¡FsLi q{ sá ¨ds…”¡ ≠s¨sπ∏∂WgS¨sNTP |tsQ≤∂R W˘Ã¡V ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[ry™´sV¨s ≠sVgRiªy¨ds»¡¨s Æ™s[qx s≠sÕ‹[ ªygRiV¨ds…”¡ @™´sxqsLSáV, xmsLi»¡Ã¡ rygRiVÕ‹[ BªRΩLRi @™´sxqsLSáNRPV ≠s¨sπ∏∂WgjiryÚ™´sV©yıLRiV. @μ≥∂j NSLRiVá AÆμ∂[aSá Æ™s[VLRiNRPV NRPWxqsV™´sVLi¿¡, Æ©s[áN]Li≤R∂mx s÷˝¡ ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ rygRiV¨dsLRiLiμj∂Li¬ø¡[ Fy¤Õ¡[LiR V NSáV™´sNRPV @μ≥∂j NSLRiVáV ¨dsLRiV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[aSLRiV. Fy¤Õ¡[LiR V «¡ÕÿaRP∏R∂VLi ©´sVLi¿¡ lLiLi≤][ «‹[©s± NRPV ˙xmsxqsVÚªΩR Li ™´sVW≤R∂V Æ™s[á NRPW˘|qsNRPV‰Ã¡ ¨dsLRiV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[qx sVÚLi≤R∂gS, @™´sqx sLSá©´sV ¡…Ì¡” BNRP‰≤T∂©´sVLi¿¡ ¨ds…”¡¨s ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏∂R V©´sV©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ™´sVW≤R∂V ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSá ˙xms«¡Ã¡NRPV ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi ¬ø¡[NPR WlLi[Ë  ¡VgÊiR ™ygRiV\|ms ˙Fy¤«¡NÌRPV ¨sLS¯flÿ¨sNTP LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sμ≥∂R VáV ZNP[…ÿLiVVxqsWÚ “¡™Ø[ ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[qz sLiμj∂. NSÆ™s[Vxms÷˝¡ ™´sVLi≤R∂áLi zmsLi«¡LRi™´sV≤R∂VgRiV ™´sμÙ∂R  ¡VgÊRi™ygRiV\|ms LRiW.30 N][»˝¡ @LiøR¡©y ™´s˘∏R∂VLiª][ ˙xmsºΩFyμj∂Li¿¡©´s C ˙Fy¤«¡NÌRPV Æ™sVVμR∂…”¡ μR∂aRP ¨sLS¯flÿ¨sNTP LRiW.6.72 N][»¡˝ V ¨sμ≥R∂VáV ZNP[…ÿLiVVryÚLRiV. C ˙Fy¤«¡NÌRPV ¨sLS¯fl·Liª][ B¤Õ¡˝ LiμR∂V, ≈¡™´sV¯Li, Fy¤Õ¡[LiR V ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSá xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s NSÆ™s[Vxms÷˝¡, LRimx sn VV©yμ≥∂R Fy¤Õ¡Li, ≈¡™´sV¯Li ˙gS≠dsVfl· ™´sVLi≤R∂Õÿá ¬ø¡LRiV™´soáV ¨sLi}msLiμR∂VNRPV ¨dsLRiLiμR∂VªRΩVLiμj∂.s

™´sVVLiÀÿLiVVNTP ¡xqsV=áV ©´s≤T∂zmsLiøR¡Li≤T∂ ˙NRP™´sVLigS ªRΩgÊjixqsWÚ ™´s¿¡ËLiμj∂ ALÌkizqs. μk∂Liª][ ˙xms∏R∂Wfl‘·NRPVáNRPV BNRP‰»˝¡V ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV∏R∂W˘LiVV. μk∂¨sNTPª][≤R∂V «¡gjiªy˘Ã¡©´sVLi¿¡ N]©´srylgi[ 8 \|ms#˚Æ™s[…fi ˙…ÿÆ™sÕfi=  ¡xqsV=áV LRiμÙR∂V ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLiVV. B…‘¡™´sá Fy¤Õ¡LiÕ‹[ «¡Ljigji©´s  ¡xqsV= μR∂VLÊRi»¡©´s ªRΩLS*ªRΩ @μj∂NSLRiVá¬ø¡[ªRΩ {qs«fi ¬ø¡[LiVVLiøR¡VN][™´s≤R∂Li BxtÌsQLi¤Õ¡[NRP, NS*÷¡…‘¡  ¡xqsV=á©´sV ©´s≤T∂zmsLiøR¡¤Õ¡[NRP ˙…ÿÆ™sÕfi= G¤«¡¨ds=áV A ¡xqsV=á©´sV LRiμÙR∂V ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLiVV. μk∂Liª][ ™´sVVLiÀ≥ÿLiVV, ’≥d¡™´sLi≤T∂ ªRΩμj∂ªRΩLRi xms»Ì¡flÿáNRPV Æ™s¤Õ˝¡[LiμR∂VNRPV ©y©y ªRΩLi…ÿáV xms≤y÷¡= ™´sr°ÚLiμj∂. NRPLkiLi©´sgRiL`i©´sVLi¿¡ 1660 NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝Ri μR∂WLRiLi D©yı NRPW≤y FsLiªRΩ B ¡˜LiμR∂V¤Õ¡μR∂V\lLi©y  ¡xqsV= ˙xms∏R∂Wflÿ¨sZNP[ Æ™sVVgÊRiV øR¡WxmsoªRΩW™´sxqsVÚ©yıLRiV —¡Õ˝ÿNRPV¬ø¡Liμj∂©´s ™yLRiV.  ¡xqsV=Õ‹[ @LiVVæªΩ[ álgi[—¡ ªRΩ™´sV™´sÆμÙ∂[ DLiøR¡VN][™´søR¡Ë¨s @Õÿlgi[ FsxmsˆV≤R∂V FsÕÿLi…”¡ @™´sxqsLRiLi D©yı @NRP‰Æ≤∂[ AxmsoNRPV¨s NSLRi˘˙NRP™´sWáV ™´sVVgjiLiøR¡VN][™´søR¡ËÆ©s[ DÆμÙ∂[aRP˘Liª][  ¡xqsV=Õ‹[ ˙xms∏R∂WflÿÆ©s[ı N]©´srygjixqsVÚ©yıLRiV. CªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ ALÌkizqs xqsLixqÛs ™´sVL][ ©yáV\lgiμR∂V  ¡xqsV=á©´sV ˙FyLRiLi’≥¡}qsÚ B¤…Ì¡[ ™´sLRi‰™´so…fi @π∏∂[V˘ @™´sNSaSáV©yı NRPW≤y @μj∂NSLRiVáV ™´sW˙ªRΩLi AøR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. Bxmsˆ…”¡\ZNP©y ALÌkizqs @μ≥j∂NSLRiVáV —¡Õ˝ÿ©´sVLi¿¡ ™´s¿¡Ë Æ™s¤Õ˝¡[ ™´sVVLiÀÿLiVV, ’≥d¡™´sLi≤T∂ ªRΩμj∂ªRΩLRi xms»Ì¡flÿá ˙xms«¡Ã¡N][xqsLi  ¡xqsV=áV ˙FyLRiLi’¡}qsÚ B»¡V xqsLixqÛsNRPV Aμy∏R∂VLi xqs™´sVNRPWLRi≤R∂Æ™s[VNSNRP, @»¡V ™yLjiNTP NRPW≤y r¢NRPLRi˘Li NRP÷¡gjiLi¿¡©´s ™yLRi™´soªyLRiÆ©s[μj∂ ™yxqsÚ™´sLi.

−sμR¶Vù»R½Vò ÊÁNSLiVVÌÁ ª«sxqsWÎýÏÁNRPV LRiLigRiLi Aμj ∂ ÕÿÀÿμ`∂,≤T ∂ |qsLi ¡L`i23(ôd’ ÿ q÷´dt ) : ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ aS≈¡©´sV Æ™sVVLi≤T∂  ¡NSLiVVá ¤À¡≤R∂μR∂ Æ™sLi…ÿ≤R∂Vª][Liμj∂. N][»˝¡Õ‹[ ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ  ¡NSLiVVáV }msLRiVNRPV F°™´s≤R∂Liª][ ™´sxqsWŒ˝¡œ NRPV @μ≥∂j NSLRiVáV zqsμÙ∂R ™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV  ¡NSLiVVáV ¬ø¡÷˝¡LiøyáLi»¡W xmsáV aS≈¡Ã¡NRPV ©Ø[…¡‘ xqsVáV «ÿLki ¬ø¡[aSLRiV. —¡Õ˝ÿ Æ™sVVªRΩLÚ iÕ‹[ LRiW70 N][»¡˝ V DLi≤R∂gS, BLiμR∂VÕ‹[ FsNRPV‰™´sgS rÙy¨sNRP xqsLixqÛsáV, @ ªRΩLS*ªRΩ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* NSLS˘Ã¡∏R∂Wá  ¡NSLiVVáV D©yıLiVV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ  ¡NSLiVVá ™´sxqsWŒ˝œ¡\|ms μR∂XztsÌ Q ryLjiLiøy™´sV¨s ≤T∂xqs‰Li @μ≥∂j NSLRiVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVá ©´sVLi¿¡ IºΩÚ≤∂T |msLRigRi≤R∂Liª][ ¬ø¡÷˝¡LixmsoáNRPV ©Ø[…¡‘ xqsVáV «ÿLki ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. . xmsLiøy∏R∂VºdΩá ’¡Ã˝¡VáV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ™yLiVVμyá xmsμÙ∂R ºΩÕ‹[ ¬ø¡÷˝¡r°ÚLiμj∂. @LiVVæªΩ[ gRiªRΩ N]¨sı GŒ˝¡œ ßgS ¬ø¡÷˝¡LixmsoÕ‹[ «ÿxms˘Li ™´sÃ˝¡ FsNRPV‰™´s Æ™sVVªRΩLÚ iÕ‹[  ¡NSLiVVáV }msLRiVNRPVF°∏R∂WLiVV. B…‘¡™´sá N]¨sı ¨sμ≥∂R Vá©´sV «¡™´sV ¬ø¡[zqsLiμj∂. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* aS≈¡Ã¡ ’¡Ã˝¡VáV ¨sμ≥R∂VáV,  Í¡Æ≤∂…fi©´sV  ¡…Ì”¡ A∏R∂W aS≈¡Ã¡V  ¡NSLiVVá©´sV ¬ø¡÷˝¡ryÚLiVV. BNRP l\LiªRΩVáV BªRΩLRi gRiX•¶¶¶™´sxqsLSá ’¡Ã˝¡Vá\|ms μR∂XztsÌ Q ryLjiLi¿¡, Fs™´sLjiNTP B ¡˜Liμj∂ gSNRPVLi≤y ™yLiVVμyá xmsμÙR∂ºΩÕ‹[ ¬ø¡÷˝¡LiøR¡™´sVLi»¡V©yıLRiV.

≈¡™´ s V¯Li,≤T ∂ |qsLi ¡L`i23(ôd’ ÿ q÷´dt ) : æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ ™´sVVLiμR∂V©´sı qz szmsH BxmsˆV≤R∂V LS«¡NUP∏R∂VLigS —¡Õ˝ÿÕ‹[ μR∂WxqsVNRPV¨s F°π∏∂[VLiμR∂VNRPV ™´sp˘x§¶¶¶Li mx s©´sVıª][Liμj∂. @Æ©s[NPR DμR∂˘™´sWáNRPV ª][≤∂R V æªΩáLigRiYfl· DμR∂˘™´sW¨sı À≥œ¡V«ÿ¨sNTP FsªRΩVÚNPR V©´sı qz szmsH ≠s≠sμ≥∂R ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ‹˝ [ F°…‘¡NTP |\ qs @Li…‹[Liμj∂. B…‘¡™´sá  ¡∏R∂W˘LRiLi DNRPV‰ª][ Fy»¡V @Æ©s[NRP DμR∂˘™´sWáª][ ™´sVVLiμR∂VNRPV rygjiLiμj∂. ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ mx sáV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV qz sμÙ∂R ™´sV™´soªRΩV©´sıμj∂. BLiμR∂VÕ‹[ ˙xmsμ≥y©´sLigS ≈¡™´sV¯Li Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ rÛy©´sLi ©´sVLi¿¡ qz szmsH F°…‘¡ ¬ø¡[qx sVÚLiμR∂©´sı ™yLRiÃÚ ¡V ™´sqx sVÚ©yıLiVV. ≈¡™´sV¯Li Õ‹[N`P rÛy©´sLi ©´sVLi¿¡ ˙xmsxqsVÚªΩR FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ NRPW©´sLiÆ©s[¨s ryLi ¡bP™´sLS™´so©´sV

F°…‘¡NTP μj∂Li}ms AÕ‹[ø¡R ©´sÕ‹[ qz szmsH Æ©s[ªΩR áV D©yıLRiV. ™´sVL][Æ\™sxmso —¡Õ˝ÿ NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR áV NRPW≤y qz szmsHª][ F~ªRΩVÚNPR V ™´sVLi˙ªyLigRiLi ©´s≤R∂VxmsoªRΩV©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sVLi˙ºΩ LSLilLi≤Ô∂T BLiμR∂VNRPV gRi…Ì¡” gS ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©s´ ı»˝¡V qx s™´sWøyLRiLi. qz szmsHNTP ≈¡™´sV¯Li Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ ZNP[…ÿLiVV}qsÚ ™´sW“¡ FsLi{ms lLi[fl·VNS ø_μR∂Lji¨s ˙xmsæªΩ[˘QOPR QLigS Æμ∂ ¡˜ºdΩ∏R∂V ™´s¬ø¡[Ë©´s¨s ™´sVLi˙ºΩ LSLilLi≤ÔT∂ ™´sLÊRiLi À≥ÿ≠sxqsVÚLiμj∂. ≈¡™´sV¯Li ©´sVLi¿¡ F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y lLi[fl·VNS ø_μR∂Lji¨s @≤Ô∂R VN][™yá¨s, q{ s{msHNTP Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ rÛy©´sLi ZNP[…ÿLiVV}qsÚ AÆ™sV —¡Õÿ LS«¡NUP∏R∂Wá ©´sVLi¿¡ mx spLjigÚ S  ¡∏R∂V»¡NRPV mx sLizmsLi¬ø¡[ @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s ™´sVLi˙ºΩ ™´sLÊRiLi À≥ÿ≠sr°ÚLiμj∂. æªΩáLigSfl· B™´s*≤R∂Li Δÿ∏R∂VLi NS™´s≤R∂Liª][ ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ q{ s{msHª][ «¡ªRΩ NRP¤…¡Ì L[ iμR∂VNRPV NSLi˙lgi£qs FyLÌik ™´sp˘•¶¶ ªΩR ¯NRPLigS ™´sVVLiμR∂VNRPV rygRiVª][Liμj∂. {qs{msHª][ «¡ªRΩ NRP¤…¡Ì L[ iμR∂VNRPV NSLi˙lgi£qs FyLÌik NTP ¬ø¡Liμj∂©´s q{ s¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªΩR áV Fy™´soáV NRPμR∂VxmsoªRΩV©yıLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚Li GLRiˆ≤T∂©´s …‘¡AL`iFs£qsª][ NRPLi¤…¡[ q{ s{msH FyLÌik ª][ F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VNRPVLi¤…¡[ ™´sVLi¿¡ mx sn ÷¡ªyáV ryμ≥j∂LiøR¡™´søR¡VË©´s¨s NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. C Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sVLi˙ºΩ LSLilLi≤Ô∂T Æ™sLiNRP»¡≤Ô∂T C ˙xmsºΩFyμR∂©´s ¬ø¡[aSLRi¨s xqs™´sWøyLRiLi q{ s{msHª][ F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VNRPVLi»¡Æ©s[ NSLi˙lgi£qs FyLÌik

Æ™sV«ÿLÌik rÛy©yáV lgiáVøR¡VNRPVÆ©s[ @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s }msL]‰©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. NRP¿¡ËªRΩLigS ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs, {qs{msH¤Õ¡[ NRP÷¡zqs F~ªRΩVÚáV |ms»Ì¡VN]¨s xqsLi∏R∂VVNRPÚLigS ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒ˝ÿá¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLiVV. q{ s{msHª][ NSLi˙lgi£qs FyLÌik F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VNRPVLi¤…¡[ ≈¡™´sV¯Li, ©´sÃ˝¡g]Li≤R∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ @ªRΩ˘μ≥j∂NRPLigS rÛy©yáV lgiáVF~LiμR∂™´søR¡VË©´s¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. ©´sÃ˝¡g]Li≤R∂, ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿÕ‹[ {qs{msH ¡Ã¡LigS DLiμj∂. NSLi˙lgi£qs FyLÌik @À≥¡œ ˘LÛiR Vá lgiáVxmso©´sNRPV {qs{msH J»˝¡V ÀÿgS Dxms π∏∂WgRixms≤R∂Vªy∏R∂V¨s {qs¨s∏R∂VL`i NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR áV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. …‘¡AL`iFs£qs FyLÌik ª][ NSLi˙lgi£qs FyLÌik F~ªRΩVÚ|ms»Ì¡VNRPVLi¤…¡[ Æ™sV«ÿLÌik rÛy©yáV …‘¡AL`iFs£qs FyLÌik NTP ZNP[…ÿLiVV}qsÚ ˙xmsxqsVÚªRΩLi NSLi˙lgi£qs FyLÌki zqs…Ì”¡Lig`i FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ rÛy©yáV @μ≥∂j NRPLigS N][Õ‹[ˆπ∏∂[V @™´sNSaSáV D©yıLiVV. æªΩáLigSfl· B¿¡Ë ˙ZNP≤T∂…fi NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP D©´sıLiμR∂V©´s, NRP¿¡ËªRΩLigS J»˝¡V NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP xms≤R∂Vªy∏R∂V¨s {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. q{ s{msH |\ qsªRΩLi æªΩáLigSfl·NRPV mx spLjigÚ S ™´sVμÙ∂R ªRΩV B™´s*≤R∂Li, æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚ ryμ≥∂R ©´sÕ‹[ q{ s{msH\|qsªRΩLi NUPáNRP Fy˙ªRΩ F°ztsQLi¿¡Liμj∂. …‘¡AL`iFs£qs FyLÌik ª][ NRPLi¤…¡[ q{ s{msHª][ NSLi˙lgi£qs FyLÌik ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™s◊˝¡æªΩ[ NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP ¬ø¡Liμj∂©´s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡

FyhRiaSá ˙gRiLi¥yá∏R∂WáNRPV ™´sV◊d˝¡ ™´sVx§¶ ¶LÙRiaRP Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,≤T∂|qsLi ¡L`i23(ôd’ÿq÷´dt): FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ˙gRiLiμ≥yá∏R∂Wá©´sV xmso©´sLRiVμÙR∂LjiLi¿¡ ≠sμy˘LÛRiVÕ˝‹[ xqsX«¡©yªRΩ¯NRPªRΩ©´sV Æ™s÷¡NTP ºdΩ}qsLiμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 200 ≠sμy˘LÛRiVá xqsLi≈¡˘ NRP÷¡gji©´s FyhRiaSááNRPV ˙gRiLi¥yá∏R∂Wá©´sV ™´sVLi«¡⁄LRiV¬ ø¡[aSLRiV. —¡Õ˝ÿNRPV 50 ™´sVLi«¡⁄\lLi©y.. 200 ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛiR VáV, A\|ms xqsLi≈¡˘ NRP÷¡gji©´s FyhRiaSááV 24 DLi≤R∂»¡Liª][ ™y…”¡Õ˝‹[ ˙gRiLi¥yá∏R∂Wá©´sV ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. C FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ≠sμy˘LÛiR Vá xmshS©yxqsNTP¨Ú s |msLiøR¡≤R∂Liª][ Fy»¡V ™´s˘QQNPT ªÚ ΩR * ≠sNSry¨sNTP xmso©yμj∂ Æ™s[}qs áORPQ ˘Liª][ @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s xmsoxqsÚNSá©´sV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLiøR¡VªyLRiV. LS“¡™±s≠sμy˘≠sVxtsQ©s± , ˙gRiLi¥yá∏R∂V xqsLixqsÛ

xqsLi∏R∂VVNRPÚ Aμ≥∂R *LRi˘LiÕ‹[ ˙FyLRiLiÀ≥¡œ #Æ\™sV©´s C ˙gRiLi¥yá∏R∂Wá©´sV xqsμj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVN][gRi÷¡gjiæªΩ[ xqsªRΩˆÈ÷¡ªyáV DLi…ÿ∏R∂VÆ©s[ À≥ÿ™´s©´s ™´s˘QQNPR ™Ú s´ V™´soª][Liμj∂. øyÕÿ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛiR V Õ˝‹[ xmshRi©yxqsNTPÚ xmspLjiÚgS Õ‹[zmsr°ÚLiμR∂¨s gRiVLjiÚLi¿¡ ˙gRiLi¥yá∏R∂Wá©´sV FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ GLRiˆLRiøR¡≤R∂Li μy*LS ™yLjiNTP À≥¡œ ≠sxtsQ˘ª`Ω B™y*á¨s xqsWxqsVÚ©yıLRiV. F°…‘¡ xmsLkiORPQ Õ‹˝ [ Æ©sgÊiR ≤R∂Æ™s[V áORPQ ˘LigS ˙xmsxqsVÚªΩR Li ™yLji¨s ºdΩLjiËμj∂μ`∂G ˙xms∏R∂VªRΩıLi Æ™sVVμR∂¤\Õ¡Liμj∂. ™´sWLRiVªRΩV©´sı xmsLjizqÛsªRΩVáNRPV @©´sVgRiVfl·LigS ≠sμy˘LRiLigRiLiÕ‹[©´sW ™´sWLRiVˆÃ¡V @™´sxqsLRi™´sV¨s À≥ÿ≠sLi¿¡©´s xqsLS‰LRiV ªRΩgRiV øR¡LRi˘Ã¡NRPV $NSLRiLi øR¡V…Ì”¡Liμj∂. ≠sμy˘LÛji xqsLRi*ª][™´sVVΔÿ’≥¡™´sXμÙj∂NTP Dxmsπ∏∂WgRixmsÆ≤∂[

™´sVLi«¡⁄LRiπ∏∂[V˘ ¨sμ≥∂R Vá ©´sVLi¬ø¡[ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ aS≈¡NRPV ¬ø¡÷˝¡r°ÚLiμj∂. xmsLiøy∏R∂VºdΩá ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ ø≥yLÍkiá©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Æ™s[V À≥œ¡LjiLiøyá¨s xqsLRiˆLiøR¡VáV N][LiR VªRΩV©yıLRiV. ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ aS≈¡ IºΩÚ≤∂T Æ™s[VLRiNRPV LRiW.47 N][»¡˝ ¡NSLiVVÕ˝‹[ B…‘¡™´sá ZNP[™s´ áLi LRiW.32 áORPQá©´sV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ¬ø¡÷˝¡Li¿¡Liμj∂. D¿¡ªRΩ ™´s˘™´sry∏R∂V ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ NRPÆ©sORPQNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ Æ©sáNRPV LRiW.30 xqsLki*£qs ø≥yLÍik á©´sV l\LiªRΩVáV ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡. NS¨s ™y…”¡¨s G…ÿ l\LiªRΩVáV ¬ø¡÷˝¡LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Li, @μ≥∂j NSLRiVáV ˙aRPμÙ∂R |ms»Ì¡NRPF°™´s≤R∂Liª][  ¡NSLiVVáV N][»¡˝ NRPV ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLiVV. D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVá IºΩÚ≤T∂ Æ™s[VLRiNRPV  ¡NSLiVVá©´sV ™´sxqsWáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. @xqs¤Õ¡[ NRPuÌyÕ˝‹[ D©yıLi. BxmsˆV≤R∂V ¬ø¡÷˝¡LiøR¡™´sVLi¤…¡[ FsÕÿ @¨s \lLiªRΩVáV ™´sVLi≤T∂xms≤R∂VÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ FsLiª][ N]LiªRΩ ¬ø¡÷˝¡LiøyáLi»¡W zqs ¡˜Liμj∂ N][LiR VªRΩV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ Æ™sVVªRΩLÚ igS D¿¡ªRΩ ™´s˘™´sry∏R∂V ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ NRPÆ©sORPQ ©s´˝ NRPV xqsLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡ LRiW.10.44 N][»¡˝ V  ¡NSLiVVáV DLi≤R∂gS, ¬ø¡÷˝¡Lixmso NRPÆ©sORPQ ©s´˝ NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s  ¡NSLiVVáV LRiW.6.34 N][»˝¡V D©yıLiVV. BÕÿ N][»˝¡ LRiWFyLiVVá  ¡NSLiVVáV }msLRiVNRPVF°™´s≤R∂Liª][ ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ aS≈¡ N]»Ì¡V≠sV…Ìÿ≤R∂Vª][Liμj∂.s

LS«¡NUP∏R∂V ¡Ã¡Li N][xqsLi zqszmsH ™´sp˘x§¶ ¶Li

LRiÆμÙ^∂©´s \|ms#˚Æ™s[…fi ˙…ÿÆ™sÕfi= ¡xqsV=áV BNRP‰»˝¡NRPV gRiVLRi™´soªRΩV©´sı ˙xms∏R∂Wfl‘·NRPVáV NRPLkiLi©´sgRiL`i, ≤T∂|qsLi ¡L`i 23 (ôd’ÿq÷´dt):Æμ∂[aRPALÛjiNRP LS«¡μ≥y¨s @LiVV©´s ™´sVVLiÀÿLiVVNTP NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿNRPV FsLiª][ @≠s©yÀ≥ÿ™´s xqsLi ¡LiμR∂Li DLi…‹[Liμj∂. BNRP‰≤T∂ ™yLRiV ™´sVVLiÀÿLiVV, ’≥d¡™´sLi≤T∂ ªRΩμj∂ªRΩLRi xms»Ì¡flÿÕ˝‹[ xqsV™´sWLRiV lLiLi≤R∂VáORPQá™´sVLiμj∂ “¡≠sxqsVÚ©yıLRiLi¤…¡[ @ºΩaRPπ∏∂WNTPÚ @¨szmsLi¿¡©y ™´sVV™´sW¯…”¡NTP ¨s«¡Li. zmsÕ˝ÿFyxmsáª][ xqsLi™´sªRΩ=LSá ªRΩLRi ¡≤T∂ BNRP‰≤T∂ ™yLRiV @NRP‰≤T∂ ™´sxqsÚQ˚ xmsLji˙aRP™´sV áª][Fy»¡V BªRΩLRi˙ªy ™´s˘™´s•¶¶¶LSÕ˝‹[ ¨s™´sVgRiıQQ\Æ™sVD©yıLRiV. ¨sªRΩ˘Li —¡Õ˝ÿ ©´sVLi¿¡ FsLiªRΩ¤Õ¡[μR∂©yı 500 ™´sVLiμj∂ ˙xms∏R∂Wfl‘·NRPVáV B»¡V©´sLi¿¡ @»¡V, @»¡V©´sVLi¿¡ B»¡V ˙xms∏R∂Wfl”·xqsVÚLi…ÿLRiV. @LiVVæªΩ[ —¡Õ˝ÿ©´sVLi¿¡ @»¡V\Æ™sxmso Æ™sŒ˝ÿáLi¤…¡[ \lLi¤Õ¡[* r¢NRPLRi˘Li ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ ZNP[™´sáLi ALÌkizqs, \|ms#˚Æ™s[…fi ˙…ÿÆ™sÕfi=NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s  ¡xqsV=á\|msÆ©s[ Aμ≥yLRixms≤R∂VªRΩVLi…ÿLRiV. D©´sı ELRiVÕ‹[Li¿¡ Æ©s[LRiVgS gRi™´sW˘¨sNTP ¬ø¡[LRiVN][™´søR¡ËÆ©s[ AaRPª][Fy»¡V Æ™sLi»¡ ºdΩxqsVNRPVF°π∏∂[V álgi[—¡ NRPW≤y À≥œ¡˙μR∂LigS DLi»¡VLiμR∂¨s ™yLji ©´s™´sV¯NRPLi. gRiªRΩLiÕ‹[ zqsLjizqsÃ˝¡©´sVLi¿¡ INRP…”¡, NRPLkiLi©´sgRiL`i©´sVLi¿¡ lLiLi≤R∂V, «¡gjiªy˘Ã¡©´sVLi¿¡ INRP…”¡, μ≥R∂LRi¯xmsoLji ©´sVLi¿¡ INRP…”¡ BÕÿ Æ™sVVªRΩÚLi ALRiV  ¡xqsV=áV ©´s≤T∂¬ø¡[≠s. AªRΩLS*ªRΩ ªRΩLS*ªRΩ ≠ds…”¡¨s

ry™´sW©´sV˘Ã¡LiVVæªΩ[ INRP‰ Æ©sá ’¡Ã˝¡V NRP»Ì¡NRPF°æªΩ[ Æ™sLi»¡Æ©s[ NRPÆ©sORPQ©±s ª]ágjiryÚLRiV. @ÕÿLi…”¡μj∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* aS≈¡Ã¡ ’¡Ã˝¡VáV N][»˝¡V }msLRiVNRPVF°∏R∂WLiVV. ¡NSLiVVá ™´sxqsWŒ˝¡œ Õ‹[ @μ≥j∂NSLRiVáV ˙aRPμÙR∂ |ms»Ì¡NRPF°™´s≤R∂Liª][ @≠s gRiVμj∂ ¡Li≤R∂gS ™´sWLSLiVV. D¿¡ªRΩ ™´s˘™´sry∏R∂V ≠sμR∂V˘ªRΩVÚNPR V Æ©sáNRPV LRiW.30 xqsLki*£qs ø≥yLÍik áV l\LiªRΩVáV ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡= DLi»¡VLiμj∂. ≠ds…”¡¨s G…ÿ ™´sxqsWáV ¬ø¡[∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Liª][ B≠s NRPW≤y LRiW.N][»˝¡NRPV ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLiVV. Aáxqs˘LigS æªΩ[LiR VNRPV©´sı @μ≥∂j NSLRiVáV BxmsˆV≤R∂V ™´sxqsWáVNRPV zqsμÙ∂R ™´sV∏R∂W˘LRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s xmsáV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* aS≈¡Õ˝‹[ LRiW.326.28 áORPQá ’¡Ã˝¡VáV }msLRiVNRPV F°∏R∂WLiVV. ˙xmsμ≥y©´sLigS \Æ™sμR∂˘aS≈¡ LRiW.65.74 áORPQáV ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡= DLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩá ≠dsμ≥∂j μk∂FyáV, ™´sVLi¿¡ ¨ds…”¡ xms¥R∂NSá ’¡Ã˝¡VáV LRiW.N][»¡˝ Õ‹[ }msLRiVNRPVF°∏R∂WLiVV. —¡Õ˝ÿ Æ™sVVªRΩÚLiÕ‹[ xmsLiøy∏R∂VºdΩá ©´sVLi¿¡ LRiW.47.44 N][»¡˝ V ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ aS≈¡NRPV LS™y÷¡= DLiμj∂. ≠ds…”¡¨s xmsLiøy∏R∂VºdΩ¤Õ¡[ À≥œ¡LjiLiøyá¨s INRPryLji, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Æ™s[V À≥œ¡LjixqsVÚLiμR∂¨s ™´sVL][ ryLji ¬ø¡xmsoªRΩVLi≤R∂»¡Liª][  ¡NSLiVVáV }msLRiVNRPVF°∏R∂WLiVV. @xqs¤Õ¡[ @LRiN]LRi ¨sμ≥∂R Váª][ xqsªRΩ™´sVªRΩ™´sV™´soªRΩV©´sı xmsLiøy∏R∂VºdΩáNRPV

Æ\©sºΩNRP ≠sáV™´sá |msLixmso©´sNRPV ™´sVVLiμR∂≤R∂VgRiV Æ™s[zqsLiμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ zmsÃ˝¡Ã¡ ™´s˘QQNTPÚªRΩ* ≠sNSry¨sNTP μ][x§¶¶¶μR∂Li¬ø¡[zqs©´s |msμÙ∂R ÀÿábPORPQ, ¨dsºΩNRP¥R∂áV, xmsLiøR¡ªRΩLi˙ªRΩLi ™´sLi…”¡≠s À‹[μ≥j∂Li¬ø¡[™yLRiV. ≠sμy˘LÛRiVáNRPV \Æ©sºΩNRP ≠sáV™´sáª][ NRPW≤T∂©´s ≠sμR∂˘, xmsLji«Ïÿ©´sLi |msLiF~Liμj∂LiøyáƩs[ xqsLiNRPáˆLiª][ ˙Fy¥R∂≠sVNRP FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ˙gRiLi¥yá∏R∂Wá GLSˆ»¡VNRPV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ¨sLÒiR LiVVLi¿¡Liμj∂. CÆ™s[VLRiNRPV Àÿáá μj∂©Ø[ªΩR =™´sÆ\™sV©´s NTPLiμR∂…”¡ ©´s™´sLi ¡L`i 14©´s FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ˙gRiLi¥yá∏R∂Wá©´sV ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡Li μj∂. —¡Õ˝ÿNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li 50 ˙gRiLi¥yá∏R∂Wá©´sV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[zqs©y.. FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ xqsLi≈¡˘©´sV  ¡…Ì”¡ ª]÷¡≠s≤R∂ªRΩÕ‹[ 24 ˙gRiLi¥yá∏R∂Wá©´sV ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ Æ™sVVªRΩLÚ i 14

™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹¨[ s 24 FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ≠ds…”¡¨s ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV.≠sμy˘LÛiR VáՋ[ ˙Fy¥R∂≠sVNRP rÛyLiVV ©´sVLi¿¡ ry™´sW—¡NRP @LiaSá\|ms @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡ˆLi¿¡ ™yLjiÕ‹[ ™´sWLRiVˆ ºdΩxqsVNRPLS™yá¨s Àÿá ryz§¶¶¶ªRΩ˘Li, Àÿá À≥ÿLRiªRΩLi, Àÿá≠sV˙ªRΩ, øR¡LiμR∂™´sW™´sV, xmsLjixqsLSá xmsLjiaRPV˙À≥œ¡ªRΩ, FyLjiaRPVμÙR∂˘Li, Æμ∂[aRP©y∏R∂VNRPVáV, À≥ÿLRiªRΩÆμ∂[aRP øR¡Lji˙ªRΩ, D™´sV¯≤T∂ NRPV»¡VLiÀÿá ˙Fyμ≥y©´s˘Li ≠s™´sLjiLi¬ø¡[ ≠s≠sμ≥R∂ LRiNSá xmsoxqsÚNSáV FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLi¬ø¡[ ∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. xmsμj∂}§¶¶¶©´sVL][«¡ŸÃ¡ N][ryLji xmsoxqsÚNSá©´sV ™´sWlLi[ËÕÿ øR¡WryÚLiR V. æªΩáVgRiV, DLÙiR W, ALig˝RiLiÕ‹[ NRPW≤y xmsoxqsÚNSáV ≠sμy˘LÛRiVáNRPV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLiøR¡©´sV©yıLRiV. ≠ds…”¡Fy»¡V ¨sªRΩ˘

≠s«Ïÿ©y¨sı |msLi¬ø¡[ μj∂©´sxms˙ºΩNRPá©´sV NRPW≤y æªΩzmsˆxqsVÚ©yıLRiV. ≠ds…”¡ ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV J ™yáLi…‘¡LRiV©´sV NRPW≤y ¨s∏R∂V≠sVxqsVÚ©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ N]¨sıø][»¡˝ ™yáLi…‘¡LRiV ¨s∏R∂W™´sVNRPLi xmspLjiÚNSgS, ™´sVLjiN]¨sıø][»˝¡ ¨s∏R∂W™´sVNRPxms˙NTP∏R∂V©´sV N]©´srygjixqsVÚ©yıLRiV. Æ™sVVªRΩÚLi Æ©sÕÿ≈¡LRiVÕ‹[gS áOSQQ˘¨sNTP @©´sVgRiVfl·LigS ˙gRiLi¥yá∏R∂Wá©´sV xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[ @≠sxtsQ‰LjiLi¬ø¡[ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V ©yıLRiV. ≠sμy˘LÛRiVÕ˝‹[ xmshS©´sxqsNTPÚ¨s |msLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV C˙gRiLi¥yá∏R∂WáV FsLiª][ μ][x§¶¶¶μR∂Li ¬ø¡[ryÚ∏∂R V©´s≤R∂LiÕ‹[ xqsLiÆμ∂[x§¶¶¶Li ¤Õ¡[μ∂R ¨s ˙xmsμ≥y©Ø[Fyμ≥y˘∏R∂VVáV æªΩ÷¡FyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sVLji¨sı FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ˙gRiLi¥yá∏R∂Wá GLSˆ»¡VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s @μ≥∂j NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV.

rÛy©yá lgiáVxmso @™´sNSaSáV ©´s¤Õ¡˝ L[ iR V ≠dsVμR∂ ©´s≤R∂ZNP[ @¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. q{ s{msH |\ qsªRΩLi æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik ª][ «¡ªRΩ NRP»Ì¡≤R∂Li NRPLi¤…¡[ NSLi˙lgi£qs FyLÌkiª][ Æ™sŒ˝œ¡≤R∂Li Æ™s[Vá¨s À≥ÿ≠sr°ÚLiμj∂. {qs{msH NTP ºΩLjigji rÛy©yáV ¨sá¤À¡»Ì¡VN][™´s≤R∂Liª][ Fy»¡V @μR∂©´sLigS ™´sVLjiN]¨sı rÛy©yáV lgiáVxmso Àÿ™´so»¡ FsgRiVLRiÆ™s[∏∂R V™´søR¡VË©´s¨s À≥ÿ≠sr°ÚLiμj∂. q{ s{msH LSxtsÌ Q˚Li NRP≠sV…‘¡ ª][ Fy»¡V ZNP[Li˙μR∂ NRP≠sV…‘¡ |\ qsªRΩLi NSLi˙lgi£qs FyLÌik ª][ F~ªRΩVÚNPR V qx sLizqsμÙ∂R ªRΩ ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[qz s©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙xmsxqsVÚªΩR Li D©´sı lLiLi≤R∂V qz s…Ì¡” Lig`i rÛy©yáª][ Fy»¡V ≈¡™´sV¯Li Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ |\ qsªRΩLi ZNP[…ÿLiVVLiøyá¨s {qs{msH ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[∏∂R V©´sVLiμj∂. q{ s{msHª][ F~ªRΩVÚNPR V μj∂gjiæªΩ[ ˙xmsxqsVÚªΩR Li D©´sı Æ\™sLS, N]ªRΩgÚ iR WÆ≤∂Li rÛy©yáV |\ qsªRΩLi q{ s{msHNTP ZNP[…ÿLiVVLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV NSLi˙lgi£qs FyLÌik @LigkiNRPLjiLiøR¡™´søR¡VË. ˙xmsxqsVÚªΩR Li q{ s{msH FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ NRPW©´sLiÆ©s[¨s ryLi ¡bP™´sLS™´so ≈¡™´sV¯Li Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡NRPV F°…‘¡ ¬ø¡[}qs @™´sNSaSáV xmsoxtsQ‰Ã¡LigS D©yıLiVV. lLi[fl·VNS ™´sLÊS¨sNTP LS«¡NUP∏R∂VLigS Æμ∂ ¡˜ºdΩ}qsLiμR∂VNRPV ™´sVLi˙ºΩ LSLilLi≤Ô∂T Æ™sLiNRP»¡≤Ô∂T ™´sLÊRiLi xmsNS‰ ˙xmsflÿ◊¡NRPª][ ™´sVVLiμR∂VNRPV rygRiVª][Liμj∂. q{ s{msHª][Æ©s[ «¡ªRΩNRP…Ì¡” æªΩ[Æ©s[ lLi[fl·VNS ™´sLÊS¨sı Æμ∂ ¡˜ºdΩ∏R∂V™´søR¡VË©´s¨s ™´sVLi˙ºΩ Æ™sLiNRP»¡≤Ô∂T ™´sLÊiR Li À≥ÿ≠sr°ÚLiμj∂.∂

NRPÌÁNRPÌÁLi lLi[zms©«s NS¬s}qísÊÁVÍÞ A»R½øx¤¦ »R½ù }qÌsxtsQ©±sÕ‹[Æ©s[ ªRΩVFyNTPª][ NSáVËNRPV©´sı xqsLiμk∂£ms ™´sLRiLigRiÕfi , ≤T∂|qsLi ¡L`i 23 (ôd’ÿq÷´dt):™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿ G»¡WL`i ©ygSLRiLi F°÷d¡£qs }qÌsxtsQ©±sÕ‹[ xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©´sı NS¨s}qÌs ¡VÕfi ªRΩ©´s ™´sμÙR∂ D©´ s ı x q sLk i *£ q s ªR Ω VFyNU P ª][ NSáVËNR P V¨s AªR Ω ¯x § ¶¶¶ªR Ω ˘NR P V Fyáˆ≤Ôy≤R∂V. G»¡WL`i ©ygSLRiLiÕ‹[ xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©´sı xqsLiμk∂£ms @Æ©s[ NS¨s}qÌs ¡VÕfi ªRΩVFyNTPª][ NSáVËNRPV©yı≤R∂V. CxqsLixmnsV»¡©´s©´sV ˙xmsªRΩ˘QORPQLigS øR¡Wzqs©´s BªRΩLRi NS¨s}qÌs ¡VÃ˝¡V Æ™sLi»¡Æ©s[ Fs£qsHNTP x q s™´ s WøyLR i Li B™´ s *≤R ∂ Liª][ Ax q sVx m s˙ºΩNT P ªR Ω LR i ÷¡LiøyLR i V. C˙NR P ™´ s VLiÕ‹[ ™´ s WLÊ R i ™´ s VμR ∂ ˘Õ‹[ Æ © s[ x q sLiμk ∂ £ m s μR ∂ VLR i ¯LR i fl·Li Fyá∏R ∂ W˘≤R ∂ V. μk ∂ Liª][ aR P ™y¨sı F°x q Ì s V™´ s WLÌ R i Li ¨s≠sVªR Ω Ú L i AxqsVxms˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡Õ‹[ Æ©sáN]©´sı NRPᕶ¶¶¤Õ¡[ CμR∂VLÊRi»¡©´sNRPV xqsLiμk∂£ms Fyáˆ≤Ôy≤R∂¨s }qÌsxtsQ©±s©´sV xqsLiμR∂Lji+Li¿¡©´s F°÷d¡£qs @μ≥j∂NSLRiVáV }msL]‰©yıLRiV. xqsLiμk∂£ms NRPV»¡VLiÀÿ¨sı @¨sı ≠sμ≥yÕÿ AμR∂VNRPVLi…ÿ™´sV¨s F°÷d¡xqsV @μj∂NSLRiVáV •¶¶¶≠sV¨sxqsVÚ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ CxmnsV»¡©´s ™´sW˙ªRΩLi —¡Õ˝ÿÕ‹[Æ©s[ NSNRP LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS ºdΩ˙™´s NRPáNRPáLi lLi[zmsLiμR∂¨s ¬ ø ¡x m sˆ™´ s øR ¡ VË. ≠sμ≥ j ∂ ¨sLR i *x § ¶¶¶fl·Õ‹[ D©´ s ı x q sLiμk ∂ £ m s D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVá Æ™s[μ≥j∂Lixmsoá™´s¤Õ˝¡[ CμR∂VLSgSªy¨sNTPFyáˆ≤T∂ DLi…ÿLRi¨s  ¡Liμ≥R∂V™´soáV AL][zmsxqsVÚ©yıLRiV.


6

D

Hyé¨ Ðþ*Üt ´ë³#-ËÆÿ ³ÆÿÞ-¯é-Ísý GÐèþÆæÿ$? sꋳ sñý¯ŒþÌZ E¯èþ² ÝëtÆæÿ$Ï G…§æþÆæÿ$? Æ>f-«§é° òßýO§æþ-Æ>-»ê§Šþ ¯èþ$…_ GMæü$PÐèþ Ðèþ$…¨ Væü*Væü$ÌŒý òÜÆŠÿaÌZ Ððþ†-Mìü…¨ GÐèþÆðÿÐèþ-Ç Væü$Ç…_? .. D {ç³Ôèý²-Ë-°²-sìýMîü çÜÐèþ*-«§é¯èþ… Ððþ†-Mìü™óþ G¯ø² BçÜ-Mìü¢-MæüÆæÿ çÜ…Væü-™èþ$Ìôý ™ðþÍ-ÔéÆÿ$$. D Hyé¨ Ððþ*‹Üt ´ëç³#-ËÆŠÿ Ðóþ$ÌŒý ç³ÆæÿÞ-¯é-Í-sîýË$ GÐèþÆæÿ$? A° Ððþ†-Mìü-™óþ Ðèþ$õßý‹Ù, ç³Ðèþ-¯Œþ-Mæü-âêÅ׊ý, AMæü¾-Ææÿ$-©ª¯Œþ KÐðþOïÜ õ³Ææÿ$Ï Mæü°-í³…^éÆÿ$$. òßýO§æþ-Æ>-»ê§Šþ ÐéïÜË$ GMæü$P-ÐèþV> {í³¯ŒþÞ Ðèþ$õßý‹Ù Væü$Ç…^óþ Ððþ»ŒýÌZ Ððþ†-M>-Ææÿ$. sꋳ&1ÌZ {í³¯ŒþÞ Ðèþ$õßý‹Ù °Í-^éyæþ$. AÆÿ$$™óþ A¯èþ*-çßýÅ…V> ç³Ðèþ-ÆŠÿ-ÝëtÆŠÿ ç³Ðèþ-¯Œþ-Mæü-âêÅ׊ý 7Ðèþ Ý릯èþ…ÌZ °Í-^éyæþ$. ç³Ðèþ¯Œþ Mæü…sôý Ðèþ$$…§æþ$ sêÎ-Ðèþ#-yŠþÌZ Ððþ*‹Üt ´ëç³#-ËÆŠÿ ïßýÆø-Æÿ$$-¯èþ$ÏV> Æ>fÅ-Ðóþ$-Ë$-™èþ$¯èþ² K Ðèþ$$Væü$YÆæÿ$ ïßýÆø-Æÿ$$-¯èþ$Ï °Ë-Ðèþyæþ… ÑÔóýçÙ…. M>fÌŒý AVæü-Æ>ÓÌŒý, çÜÐèþ$…™èþ, A¯èþ$çÙP Ôðýsìýt sꋳ 2, sꋳ 3, sꋳ 4 Ý릯éͲ B{Mæü-Ñ$…^éÆæÿ$. B ™èþÆ>Ó™èþ ç³Ðèþ¯Œþ Mæü…sôý »ñýrÆŠÿ õ³ÏçÜ$ÌZ AË$Ï AÆæÿ$j¯Œþ 5Ðèþ Ý릯èþ…ÌZ °Í-^éyæþ$. A¯èþ*-çßýÅ…V> Æ>f-Mîü-Äæý$-¯óþ™èþ AMæü¾Ææÿ$-©ª¯Œþ KÐðþOïÜ 6Ðèþ Ý릯èþ…ÌZ °Í^éÆæÿ$. ç³Ðèþ¯Œþ ™èþÆ>Ó† õ³ÏçÜ$ÌZ A…§éË {†çÙ, M>ÐèþÅ Ðèþ*«§æþ-Ðèþ¯Œþ °Í-^éÆæÿ$. íÜ°-Ðèþ*-ÌZÏ ÌôýMæü-´ùÆÿ$$¯é Æ>f-Mîü-Äæý*ÌZÏ ™èþ¯èþ-§ðþO¯èþ {糿æý° {糧æþ-ÇØ-çÜ$¢¯èþ² Ððþ$V>-ÝëtÆŠÿ _Ææÿ…iÑ 10Ðèþ Ý릯èþ…ÌZ °Ë-Ðèþyæþ… ò³§æþª ^èþÆæÿa-±-Äæý*…ÔèýÐðþ$O…¨. ¯éÄæý$MŠü Ìê…sìý íßýsŒý íÜ°-Ðèþ*ÌZ ¯èþsìý…_¯èþ M>fÌŒý A…§æþ-^èþ…§éË$ f¯éͲ GMæü$P-ÐèþV> BMæüÇÛ…^éÆÿ$$. AÌêVóü "A-™é¢-Ç…sìýMìü §éÆóÿ¨', "ïÜ-™èþÐèþ$à ÐéMìüsZÏ íÜÇÐèþ$ÌñýÏ ^ðþr$t' Ðèþ…sìý

¿êÈ Ñf-Äæý*Ë$ Ý뫨…_¯èþ íÜ°-Ðèþ*ÌZÏ ¯èþsìý…_¯èþ çÜÐèþ$…™èþ¯èþ$ GMæü$PÐèþ Ðèþ$…¨ Væü*Væü$-ÌŒýÌZ Ððþ†-M>Ææÿ$. Ææÿ${§æþ-Ðèþ$§óþÑ, »êçßý$-ºÍ Ðèþ…sìý ¿êÈ {´ëgñý-Mæü$tÌZÏ ¯èþsìýçÜ*¢ sêMŠü B‹œ ¨ so¯Œþ AÆÿ$$¯èþ A¯èþ$-çÙP¯èþ$ A…™óþ BÆ>-«§æþ-¯èþV> ¯ðþsìý-f-¯èþ$Ë$ Ððþ™èþ-Mæüyæþ… ÑÔóýçÙ…. "A™é¢-Ç…sìýMìü §éÆóÿ-¨' íßýrt-Æÿ$$¯é Hyé¨ _Ðèþ-ÇÌZ ÇÎgŒý M>Ðèþ-yæþ…™ø ç³Ðèþ-¯Œþò³O Væü*Væü$ÌŒý òÜÆŠÿaÌZ ™èþMæü$PÐèþ ^èþ*ç³#Ë$ {ç³çÜ-Ç…^éÆÿ$$. 2013 Ððþ*‹Üt ´ëç³#-ËÆŠÿ íÜ°-Ðèþ*-Ë$: ™èþ$´ëMìü, A™é¢-Ç…sìýMìü §éÆóÿ¨, fº-Ææÿ®‹Ü¢, {õ³Ðèþ$ Mæü£é-_-{™èþÐŒþ$, »êçßý$-ºÍ, GÐèþyæþ$, ÑÔèýÓÆæÿ*ç³…, Ñ$Ça, ´ùr$-V>yæþ$, íÜ…Væü… 2. Òsìý Væü$Ç…_ C§óþ A¯èþ$-{Mæü-Ðèþ$…ÌZ òßýO§æþ-Æ>-»ê-§Šþ ¯ðþsìý-f-¯èþ$Ë$ Væü*Væü$-ÌŒýÌZ Ððþ†-M>Ææÿ° çÜÆóÿÓ ™ðþÍ-í³…¨.

eT+>∑fi¯yês¡+ 24`12`2013

x§¶ ¶XºΩN`P, xqsÕÿ¯©±s, @≠dsVL`i \|ms NRPÆ©s[ızqs©´s μk∂zmsNS

™´sLRiVxqs z§¶¶¶»˝¡ª][ Àÿ÷d¡™´so≤`∂ Õ‹[ @˙gRirÛy©´sLiÕ‹[ N]©´srygRiVªRΩV©´sı μk∂zmsNS xmsμR∂VN][Æ©s.. ˙xmsxqsVÚªRΩLi x§¶¶¶XºΩN`P L][xtsQ©±s, xqsÕÿ¯©±s Δÿ©±s, @≠dsVL`i Δÿ©±s á\|ms NRPÆ©s[ızqsLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ @ORPQ∏∫∂V NRPV™´sWL`i, \|qs£mns A÷d¡ Δÿ©±s, LRifl·’d¡L`i NRPxmspL`i, uyLRiVN`P Δÿ©±s áª][ «¡ªRnqßwü Ω NRP…Ì”¡©´s ÿ μk∂zmsNS, BNRP x§¶¶¶XºΩN`P, xqsÕÿ¯©±s, @≠dsVL`i áª][

©´s…”¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV zqsμÙR∂\Æ™sVLiμj∂. 2013Õ‹[ Àÿ÷d¡™´so≤`∂ NRPV À˝ÿN`P ¡xqÌsL`i á©´sV @Liμj∂Li¿¡©´s B…‘¡™´sá z§¶¶¶Liμk∂ ¿¡˙ªRΩ xmsLji˙aRP™´sV ˙xms™´sVV≈¡VáNRPV ≠sLiμR∂V©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqsLiμj∂. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. ™´s¬ø¡[Ë lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡Õ‹[ x§¶¶¶XºΩN`P, xqsÕÿ¯©±s, @≠dsVL`idüeáª][ ©´s…”¡ryÚ©´sV @¨s æªΩ÷¡zmsLiμj∂. BLiNS T+‘· A

™´sVVgÊRiVLjiª][ ©´s…”¡LiøR¡¤Õ¡[μR∂Æ©s[ Àÿμ≥R∂ Æ™sLi…ÿ≤R∂Vª][Liμj∂ @¨s Àÿ÷d¡™´so≤`∂ ™´sVVμÙR∂VgRiV™´sV¯ Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡Liμj∂. @LiVVæªΩ[ xqsÕÿ¯©±s ª][ xqsWLRi«fi ¡LÍSªy˘ ¨sLji¯Li¬ø¡[ ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ μk∂zmsNS }msLRiV©´sV ΔÿLSLRiV ¬ø¡[zqs©´s»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. @LiVVæªΩ[ xqsWLRi«fi ©´sV NRPáV™´s¤Õ¡[μR∂V.. @μ≥j∂NSLjiNRPLigS xqsÕÿ¯©±s ª][ ©´s…”¡Li¬ø¡[ ≠sxtsQ∏R∂W¨sı BxmsˆVÆ≤∂[ μ≥R∂X≠dsNRPLjiLiøR¡¤Õ¡[©´s¨s æªΩ÷¡zmsLiμj∂. ªRΩ©´sª][ ©´s…”¡Liøyá¨s xmsáV xqsLiμR∂LS˜ÈÕ˝‹[ xqsÕÿ¯©±s Δÿ©±s NRPW≤y ªRΩ©´s BuÌy¨sı Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøR¡≤R∂Li ªRΩ©´sNRPV A©´sLiμR∂LigS DLiμj∂ @¨s μk∂zmsNS J ˙xmsaRPıNRPV xqs™´sWμ≥y©´s≠sV¿¡ËLiμj∂. ªRΩ©´sÕ‹[ ˙xmsºΩÀ≥œ¡©´sV Æ™sVVμR∂»¡gS gRiVLjiÚLi¿¡Liμj∂ xqsÃ˝¡WÀ≥ÿ∏∫∂V @¨s æªΩ÷¡FyLRiV. JLi aSLiºΩ JLi ¿¡˙ªy¨sNTP ™´sVVLiμR∂V LS«¡rÛy©±s Õ‹[ J ∏R∂W≤`∂ Õ‹[ ©´s…”¡xqsVÚLi≤R∂gS Æ™sVV»Ì¡Æ™sVVμR∂…”¡gS ªRΩ©´sNRPV zqs¨s™´sW©´sV AxmnsL`i ¬ø¡[zqsLiμj∂ xqsÕÿ¯©±s @¨s,A∏R∂V©´sª][ ©´s…”¡LiøR¡≤R∂Li øyÕÿ BxtÌsQ™´sV¨s @¨s μk∂zmsNS ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ @©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi uyLRiVN`P ª][ x§¶¶¶˘{ms ©´sW˘ B∏R∂VL`i , \|msLi≤T∂Lig`i Fny˘¨ds |mnsLSıLiÆ≤∂[«fi , BLiºΩ∏R∂W«fi A÷d¡ μR∂LRi+NRPªRΩ*LiÕ‹[ ™´sVL][ ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ μk∂zmsNS xmsμR∂VN][Æ©s ©´s…”¡r°ÚLiμj∂. sLiμj∂ \Æ≤∂lLiNÌRPL`i.

sW ¬ø¡[∏îR∂dæV≤R∂<Liä∆+©yN¯éTPxtÌsQLi : @©´sVxtsQ‰ C…xms™´+s&Üô©±s N|RPŒ’ÿ˘fl„ø£|fiæsª][êEzqs¨s™´bÕ≥\≈£

°, AÐèþ$Ìê´ëÌŒý f…r, Æ>W° ¨ÓÐóþ¨ f…rV> çÜÐèþ$${§æþQ° §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ Ææÿ*´÷…§æþ$™èþ$¯èþ² _{™èþ… "gñý…iyéò Mæüí³∂Æ>k'. ܯŒþ ÑkÐè zqs¨s™´sWáV ¬ø¡[zqsLiμj∂. NS¨ds xmspLR Ú™´soªR³ΩO VLiμj . Àÿx§Ðéç ¶¶¶ß ¡÷¡ ™´sW˙ªRþÌΩLiŒý Ðð þ … ^è þ Æ Š ÿ Þ ç ³ ™éMæ ü … ò ³ O °Æ>Ã™è ªRΩ©´sNTP BxtÌsQ\Æ™sV©´s JZNP[ {§¶¶¶L][ª][ BxmsˆV≤R∂xmsˆVÆ≤∂[ NRPLi{m˝s…fi @π∏∂[Vþ˘ Mðü.G‹sWÜ.}°Ðéç $¢¯é²Ææ þ… ™´sW˙ªRΩLi BLiNS zqs¨s™´ øy©±Üs=¯Œþ¤Õ¡[°ÇÃç μR∂V. ÜFsLiμR ∂VNRPÿ$Li¤. …¡[DÀÿx§_{™è ¶¶¶ß ¡÷¡ ByìþÄñý*¯èþ$lLiLi≤R D¯ð∂VþËFyL`Ì 28¯èiQ=þ ÑyægSþ$§æLS©´ þË ^ósVLiμj þÄæý$∂¯è. þ$BÕÿLi…” ¯é²Ææÿ$. ¡ ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂V. ªy«ÿgS D _{™é°² Ðè þ $ Ít y ð þ O Ð è þ $ ¯è þ Û ¯ Œ þ Þ G…rÆŠ ÿ s ñ ý O ¯ Œ þ Ð NSNTP©y≤R∂Õ‹[ J CÆ™sLi…fi ’¡“¡ |tsQ≤R∂W˘Õfi Õ‹[ D©´sı @©´sðVxþ$…sŒ tsQ‰ýÞNTP ç Ü Ðè þ $ ÇμÝù¢ … ¨. h.Ñ.{ç ³ M>‹ Ù Mæ ü $ Ðè þ * ÆŠ ÿ ç Ü …X™è N][xqsLi •¶¶¶«¡\lLi©´s @©´sVxtsQ‰ G xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[\Æ©s©y xms™´s©±s NRPŒÿ˘fl„þ… fi ÿ$. °Æ>Ùè þ Ðèþ*sêÏ2Õ‹[ yæþ$™èþ* ©´s""¯é° ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ©yNRPV A…¨ç xms™´s©±sÜ$¢¯gRé²Ææ i ¡˜L`i zqsLig`i …”¡Li¬ø¡[ C…§æ þ $ ÌZ Ðè þ * ‹ Ü ï ß ý Æ øV> ¯è þ s ì ý ç Ü $¢ ¯ é²Ææ ÿ $ . Ôè ¿Z∂V NRPŒÿ˘fl„fi ª][ J zqs¨s™´sW @™´sNSaRPLi á’≥¡LiøR¡™´søR¡VË. B≠s lLý…iLi≤R ÕÐè þ Ôè ý … ¿Z _{™è þ … ™ø ™ð þ Ë $Væ ü $ {õ ³ „æ ü M æ ü ¬ø¡[∏R∂WáƩs[μj∂ øyÕÿ BxtÌsQLi. NSNRPVLi≤y ≠sVLjiË zqs¨s™´sW ¨sLS¯ªR$ΩËáV ý–§æþÄæý*—¡. ÌZÏ {MìüÄ@a][ ôý$sìýÐN`PŒþ §æþÆæÿØMæμRü$∂yìLRiþV+NR>PªRÝë¦ ¯èþ… INRPÆ™s[Œœ¡ ©yNRPV gRi ¡˜L`i çß zqsLig`i Ω*LiÕ‹[ ç Ü …´ë¨…^è þ $ Mæ ü $ ¯è þ ² ç Ü Ðè þ $ ${§æ þ Q ° D Äæ ý * „æ ü¯Œþ 2 Õ‹[ ¬ø¡[}qs ø≥y©±s= ™´s}qsÚ Fs…Ì”¡ æªΩLRiZNPNTP‰Li¬ø¡[ ÀÿgRi™´sVºΩ zqs¨s™´sWÕ‹[ æÿMðüM¡ìüP©´çÜsVLiμR $¢¯é²Ææ ¯èþ$Ðèþ#iÓLi xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[©´sW ™yμR{¤ËÏ ∂VáVÆŠÿ° ©´s™ð…”þÆ¡LiøR ∂¨sÿ$. °¯èxqþ$s™´² sWøyLR ç Ü Ç¨§æ þ $ ª M ø {ç ³ ç ³ …^è þ … A§ó þ ç Ü Ç¨§æ þ ª º yæ þ $ ™è N][©´s¨s æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[zqsLi .˙xmsxqsVÚªy¨sNTP gRi ¡˜L`i zqsLig`i þ2$…¨'˙{ms üÌñýO¯Œþ™∂ORøPQ©±s™ðþÆxmæÿMs©´ðüMsæü$VáV P™èþ$¯èþ² ¿¡™´DsLji_{™é°² μj∂.˙xmsxqsVÚªRΩLi @©´sA¯ó VxtsQþ ‰sêÅVŠ˙F~≤R μR∂aRPNRPV 뢅'' A¯é²Ææÿ$Bx. msˆ…”¡ZNP[ æªΩáVgRiV xqsWxmsL`i xqsZNP=xq™èsVˆÈþÓÆæÕÿÌfiZ¯óþ {ç¬ø³¡[MæLRiüsVNRìýÝPV©yıLiVV.

\Æ≤∂lLiNÌRPL`i Fs£qsFs£qs LS«¡™´s∞◊¡ μR∂LRi+NRPªRΩ*Li ™´sz§¶¶¶xqsVÚ©´sı Àÿx§¶¶¶ß ¡÷¡ , gRiVfl·ZaP[≈¡L`i μR ∂ LR i+NRPªRΩ*Li ™´sz§¶¶¶xqsVÚ©´sı xqsV™´sWLRiV 8 xqsLi™´sªRΩ=LSá ZNPLkiL˝][ μ∂[≠s 3≤T∂ zqs¨s™´sWÕ˝‹[ @©´sVxtsQ‰ r¢ª`Ω BLi≤T∂∏R∂WÕ‹[¨s LRiV˙μR∂™´sVÆHêì ©´ s …” ¡ r°Ú L iμj ∂ . LRiV˙μR∂™´sVÆμ∂[≠s zqs¨s™´sW μyμyxmso @LiμR∂Lji …ÿ£ms {§¶¶¶L][áª][ xtsw…”¡Lig`i ™´sWLjiË ¿¡™´sLjiNRPÕ˝ÿ

{≤ø˘ Ä|ò t ~ {ÖHé D

ø±»˝Ÿ n>∑sê«˝Ÿ

Væü ø£åÁ‹j·T˝À lø±+‘Y

ªRΩ≠sVŒœ¡LiÕ‹[ NRP¨szmsLi¿¡©´s J Àÿ÷d¡™´so≤`∂ À≥ÿ™´sV¨s gRi ¡˜L`i zqsLig`i 2 N][xqsLi FsLizmsNRP ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ C ≠sxtsQ∏R∂VLi \|ms @μ≥j∂NSLjiNRP ˙xmsNRP»¡©´s Æ™sáV™´sÆ≤∂[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. xqsLixmsª`Ω ©´sLiμj∂ \Æ≤∂lLiNÌRPL`i.

{†

me]ô|’ ÁãVü‰àÅdüÔ+!

}

§óþÑ, Vú™èþ… f…rV> çÜ*ÆæÿÅ¿æýVæüÐ鯌þ {MìüÄôý$çÙ¯ŒþÞ ç³™éMæü… Ñ$™é¢¯èþ DÔèýÓÆŠÿ çÜÐèþ$Ææÿμ×ýÌZ GÐŒþ$.GÐŒþ$.Mðü.BÆŠÿtüÞ ç³™éMæü…ò³O G….Ýë…ºÕÐèþÆ>Ðèþ# °ÇÃçÜ$¢¯èþ² _{™èþ… "{ºàÃç܈…'. Mæüsêt }MæüÆŠÿ{ç³Ý맊þ §æþÆæÿØMæü™èþÓ… ÐèþíßýçÜ$¢¯èþ² D _{™èþ… f¯èþÐèþÇÌZ Ñyæþ$§æþËÐèþ#™èþ$…¨. ¨ Ððþ糯Œþ A¯óþ¨ Eç³ÖÇÛMæü. B糧æþÌZ E¯èþ² {í³Äæý$$Æ>Í° M>´ëyìþ ™èþ¯èþ {õ³Ðèþ$¯èþ$ VðüÍí³…_, BÐðþ$¯èþ$ §æþMìüP…^èþ$Mæü$¯èþ² K Äæý$$ÐèþMæü$yìþ Mæü£é…Ôèý…™ø D _{™èþ… Ææÿ*´÷…§æþ$™ø…¨.D _{™é°Mìü MðüÐðþ$Æ>@ Ððþ…MæüsŒý Ðèþ$$ç³μ¯èþ, Gyìþsìý…VŠü@ ¯èþ…§æþÐèþ$*Ç »ñý¯èþÈj, çÜ…X™èþ…@ AÆæÿ$j¯Œþ.

™èþ…ÌZ f¯èþ± f¯èþà ¿æý*Ñ$Ôèýa _{™é°² °ÇÃ…_¯èþ BÐèþ#Ë EÐèþ*Ðèþ$õßý ÔèýÓÆŠÿÆðÿyìþz ™égêV> Ðèþ$Æø _{™é°² °ÇÃ…^èþyé°Mìü Æðÿyîþ AÐèþ#™èþ$¯é²yæþ$. »ôý¼ ™èþ°ÓÆðÿyìþz çÜÐèþ$Ææÿμ×ýÌZ }Ðèþ$õßý‹Ù BÆŠÿt {MìüÄôý$çÙ¯ŒþÞ ç³™éMæü…ò³O {´÷yæþ„æü¯Œþ ¯ðþ….2V> Ææÿ*´÷…§æþ$™èþ$¯èþ² D _{™é°Mìü ÑfÄŒý$ çÜ…X™Œþ §æþÆæÿØMæü™èþÓ… ÐèþíßýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. }Ððþ…MæüsŒý, }{í³Äæý$ f…rV> ¯èþsìýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. fÄæý${ç³M>‹ÙÆðÿyìþz, AËÏÇ çÜ$¿êíÙ×ìý Ðèþ$$QÅ´ë{™èþË$ ´ùíÙçÜ$¢¯é²Ææÿ$. §æþÆæÿØMæü$yæþ$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ""JMæü ºËÐðþ$O¯èþ M>Ææÿ×ý… ÐèþËÏ Ñyìþ´ùÆÿ$$¯èþ Æðÿ…yæþ$ Mæü$r$…»êË$ GÌê MæüË$çÜ$Mæü$¯é²Äæý$¯óþ Mæü£é…Ôèý…™ø D _{™èþ… Ææÿ*´÷…§æþ$™ø…¨. ïßýÆø M>ÅÆðÿMæütÆðÿOgôýçÙ¯Œþ ^éÌê Mö™èþ¢V> E…r$…¨. D _{™é°² Äæý$*™Œþçœ#ÌŒý ¸ëÅÑ$Î G…rÆŠÿsñýO¯èþÆŠÿV> Ææÿ*´÷…¨çÜ$¢¯é²…'' A¯é²Ææÿ$. D _{™é°Mìü MðüÐðþ$Æ>@ Mðü.MæüâêůŒþ, çÜ…X™èþ…@ íܧæþ$®, çÜÐèþ$Ææÿμ×ý@ »ôý¼ ™èþ°ÓÆðÿyìþz.

j·T÷‘Y|òü⁄˝Ÿ bòÕ´$T© m+≥sYf…ÆqsY

\ßø˘‡... n<äßsY‡

Hê¬ø’‘˚ q∫Ã+~ A™èþ¢ MøÇMæü ¡Æóÿ-§ðþ-糚-yæþ$? ø£åÁ‹j·T edüßÔHêï&ÉT G ôdHê‡sY |üP]Ô ™ðþË$Væü$ ™ðþÆæÿò³O A¯èþ*çßýÅ…V> È G…{sîý C_a¯èþ ¯èþ¨Äæý* BÆæÿ…¿æýÐóþ$ "Ñ$Ça'ÌZ ™èþÍÏ ´ë{™èþÌZ Ððþ$Ç-íÜ…¨. B ™èþÆ>Ó™èþ ç³Ðèþ¯Œþ MæüâêÅ׊ý "A™é¢Ç…sìýMìü §éÆóÿ¨'ÌZ A™èþ¢V> Ððþ$í³μ…_…¨. B íÜ°Ðèþ*ÌZ ç³Ðèþ¯Œþ A™èþ¢ ´ë{™èþ ¯èþ¨Äæý* MøçÜÐóþ$ {MìüÄôý$sŒý ^óþÔéÆ>? ¯é£Šþ MøçÜ*Ææÿ$ A°í³…^óþÌê CÑ$-yìþ-´ù-Æÿ$$…¨. B™éÃÀ §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ Ðèþ*¯èþ… E¯èþ² Ðèþ$íßýâæýV>, {õ³Ðèþ$ MøçÜ… }»êÌêi&Ýù° ^èþÇÚët, A°²sìý± ™éÅVæü… ^óþõÜ Byæþí³ËÏV> ¯èþ¨ Mæü–çÙ~&ÇíÙMæü, Ææÿçœ$$&íÜÇ Äæý*¯èþ$ {†Ñ-{Mæü-ÐŒþ$ K Æóÿ…kÌZ ^èþ*í³… f…rË$V> Æ>«§éMæü–çÙ~ íœÌŒýà ^éyæþ$. ÐéçÜ¢Ðèþ…V> AÌê…sìý ´ë{™èþÌZ çÜÆæÿ*PüÅsŒý ç³™éMæü…ò³O ¯èþsìý…_¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ GÐèþÇMðüO¯é Ðèþ$äÏ B Ýë¦Æÿ$$ G.í³.Æ>«§éMæü–çÙ~ °ÇÃ…_¯èþ Äæý$*™Œþçœ#ÌŒý G…rÆŠÿsñýO¯èþÆŠÿ "¯éMðüO™óþ M>ÅÆðÿMæütÆŠÿ ËÀõÜ¢ »êÐèþ#×ý$~ A°í³çÜ$¢…¨. ¯èþ_a…¨'. D _{™é°Mìü çÜ…X™èþ… A…§æþ$Móü A™é¢ÇË$Ï Ðèþ…§æþMæü$ ^óþÆæÿ$-ÐðþO¯é ÐóþÆóÿ H íÜ°Ðèþ*Mìü çÜ…™èþMæü… Ðèþ$×ìýÔèýÆæÿà A…¨…^éÆæÿ$. D _{™èþ… ¯è^óþ¨þÄÄææý$¯óý*þÌÐèôý§þ*æþ${™è. þ…AÆÿ $$™óþ MóüÐèþË… A…™èþ ByìþÄñý* CsîýÐèþÌôý Ñyæþ$§æþÌñýO…¨. ºËÐðþ$O¯èþ ´ë{™èþ ËÀ…^èþÌôý§æþ¯óþ CÌê D _{™èþ… òܯéÞÆŠÿ ç³NÆæÿ¢Æÿ$$…¨. ^óþÝù¢…§é? ÌôýMæü {†Ñ{MæüÐŒþ$ Æóÿ…kÌZ ™èþ¯èþ D _{™é°Mìü Äæý$$/G çÜÇtíœMóüsŒý° ´ë{™èþ° ¡Ça¨§óþªÐéyóþ Ìôýyæþ° ¿êÑ…_…§é? C^éaÆæÿ$. °Æ>Ùèþ ¼.BÆŠÿ.Æ>k AÆæÿ¦… M>Ðèþyæþ… Ìôý§æþ$. ¯èþ¨Äæý* AçÜÞË$ H Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ""òܯéÞÆŠÿ çÜ¿æý$ÅË$ íÜ°Ðèþ*Mìü MæüÑ$sŒý AÐèþÓyæþ… Ìôý§æþ$. K ÆæÿMæü…V> {ç³Ôèý…çÜË$ Mæü$Çí³…^éÆæÿ$. A°² ¯èþ¨Äæý* Ìê…sìý ÝëtÆŠÿ yéº$, §æþÆ>μ°Mìü M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ ç³NÆæÿ¢Äæý*ÅÆÿ$$. ™èþVæüYr$t ¿êÈ ´ëÇ™øíÙMæü… Ðèþ$$rtgñý¼™óþ¯óþ ™èþÓÆæÿÌZ¯óþ {õ³„æüMæü$Ë Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ M>ÅÆðÿMæütÆŠÿü A…XMæüÇçÜ$¢…§é? Ðèþ$Ç D ¡çÜ$Mæü$Æ>Ðèþyé°Mìü çܯé²àË$ A™èþ¢V>Ç MøÇMæü G糚yæþ$ ¡Ææÿ$-™èþ$…§ø? ^óþçÜ$¢¯é²…'' A¯é²Ææÿ$.

Hyé¨ »êÎ-Ðèþ#-yŠþÌZ »êM>Þ-ïœ‹Ü {糿æý…f¯èþ… çÜ–íÙt…_¯èþ íÜ°-Ðèþ*Ë$ AÆæÿ-yæþ-f¯èþ$ ò³OV>¯ó E¯é²Æÿ$$. çßý–†-MŠü-Æø-çÙ¯Œþ ¯èþsìý…_¯èþ "{Mìü‹Ù 3', Ææÿ×ý-Ò-ÆŠÿ-íÜ…VŠü ¯èþsìý…_¯èþ "Æ>-ÐŒþ$-Î-Ë', ÚëÆæÿ$-MŠü-Rꯌþ ¯èþsìý…_¯èþ "^ðþ¯ðþO² GMŠüÞ-{ò³-‹Ü', Ææÿ×-½ÆŠÿ "»ôýçÙÆæÿ-ÐŒþ$' ¿êÈ ÐèþçÜ*-âæýϯèþ$ ™ðþ_a °Æ>Ã-™èþË Ððþ*Ðèþ$$-Ͳ Mæüâæý-Mæü-âæý-Ìê-yìþ…^éÆÿ$$. AÆÿ$$™óþ D íÜ°-Ðèþ*-ËMæü$ «©r$V> ÐèþçÜ*âæý$Ï Ý뫨…_ "A-™é¢ Ç…sìýMìü §éÆóÿ-¨' {糫§é-¯èþ…V> "sêMŠü B‹œ ¨ so¯Œþ' AÆÿ$$Å…¨. "^ðþ¯ðþOü² GMŠüÞ-{ò³-‹Ü' ™èþÆ>Ó™èþ B Ýë¦Æÿ$$ÌZ ѧóþÖ Ñçœ-×ìýÌZ ÐèþçÜ*âæý$Ï Ý뫨…_¯èþ íÜ°-Ðèþ*V> ÇM>-Ææÿ$zËMðüMìüP…¨. »êÎ-Ðèþ#-yŠþ-ÌZ¯èþ* ¿êÈ ÐèþçÜ*âæýÏ ÆóÿçÜ$ÌZ °Í-_…© íÜ°Ðèþ*. B Ðóþ$ÆæÿMæü$ ç³Ðèþ¯Œþ íÜ°Ðèþ* Mæü*yé E™èþ¢-Æ>¨ íÜ°-Ðèþ*-ËMæü$ «©r$V> ѯø-§æþç³# 糯èþ$² ^ðþÍÏ…_¯èþ ÐésìýÌZ JMæü-sìýV> °Í-_…¨. B§é-Äæý$-糯èþ$² ÔéQ ÌñýMæüPË {ç³M>Ææÿ…... E™è¢ Æ>-¨¯èþ íßýsŒýË™ø D Hyé-¨ {糿æý$™èþÓ Qgê-¯éMìü Ææÿ*.13Mør$Ï fÐèþ$ AÆÿ$$Å…§æþ° ÌñýMæüPË$ ™óþÌêaÆæÿ$. {糆 sìýMðüP-sŒýò³O MæüsŒý ^óþõÜ Ñ¯ø-§æþç³# 糯èþ$² Ææÿ*õ³×ê D Ððþ$$™èþ¢… ÐèþçÜ*-ÌñýO…§æþ° ™ðþË$-Ýù¢…¨. Væü™èþ Hyé-¨™ø ´ùÍõÜ¢ 2013ÌZ D ÐèþçÜ*âæý$Ï 25Ôé™èþ… ò³Ç-V>-Äæý$° ™óþÍ…¨. ç³Ðèþ-¯Œþ-Mæü-âêÅ׊ý ¯èþsìý…_¯èþ "A-™é¢-Ç…sìýMìü §éÆó ¨' ÐèþçÜ*âæýÏ ç³Ææÿ…V> »êÎ-Ðèþ#yŠþ íÜ°-Ðèþ*-ËMæü$ «©r$V> M>çÜ$Ë$ Mæü$Ç-í³…^èþyæþ…™ø B Ðóþ$ÆæÿMæü$ B§é-Äæý$-糯èþ$² ÔéQMæü$ ç³Ðèþ¯Œþ ÐèþËÏ Mæü*yé Ìê¿æý-Ðóþ$-¯èþ° ™óþÍ…¨.

.Ñ.GÐŒþ$.Ðèþ$*Ò‹Ü ç³™éMæü…ò³O }M>…™Œþ, Mæü$…Mæü$ÐŒþ$ f…rV> §æþÆæÿØMæü$yæþ$ Mðü.E§æþÄŒý$^èþ…§æþ$ Ææÿ*´÷…¨çÜ$¢¯èþ² _{™èþ… "„æü{†Äæý$'. D _{™é°² f¯èþÐèþÇ 1¯èþ {õ³„æüMæü$Ë Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ¡çÜ$Mæü$Æ>Ðèþyé°Mìü {ç³Äæý$†²çÜ$¢¯é²Ææÿ$. §æþÆæÿØMæü$yæþ$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ""}M>…™Œþ° çÜÇMö™èþ¢ Mø×ý…ÌZ ^èþ*í³çÜ*¢.. Ææÿ*´÷…¨¯èþ D _{™èþ… òܯéÞÆŠÿ ç³NÆæÿ¢Æÿ$$…¨. òܯéÞÆŠÿ çÜ¿æý$ÅË {ç³Ôèý…çÜË$ A…§æþ$Mæü$¯èþ² D _{™é°² f¯èþÐèþÇ 1¯èþ {õ³„æüMæü$Ë Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ™ðþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ¸ëÅÑ$Î Ððþ$$™èþ¢… ^èþ*yæþ§æþVæüY íÜ°Ðèþ* C¨. MðüÐðþ$Æ>Ððþ$¯Œþ Æ>k ™ør MðüÐðþ$Æ> ç³°™èþ¯èþ…, ÑÔèýÓ A…¨…_¯èþ Ðèþ$*ÅhMŠü D _{™é°Mìü {ç³™óþÅMæü BMæüÆæÿÛ×ý. ™èþç³μMæü$…yé {õ³„æüMæü$Ë$ Ððþ$^óþa _{™èþ… AÐèþ#™èþ$…¨'' A¯é²Ææÿ$. Mør }°ÐéçÜÆ>Ðèþ#, ÑfÄŒý$^èþ…§æþÆŠÿ, Æ>Ðèþ#ÆæÿÐóþ$‹Ù, fÄæý${ç³M>‹ÙÆðÿyìþz, ÝëÆÿ$$, Ððþ$ÌŸPsôý, ¯èþÇØ…VŠüÄæý*§æþÐŒþ ¯èþsìý…_¯èþ D _{™é°Mìü BÆŠÿt@ ÝëÆÿ$$Ðèþ$×ìý, GyìþrÆŠÿ@ Ôèý…MæüÆŠÿ, °Æ>ÙèþË$@ Ððþ$$§æþ$âæýå gôýÄôý$…§æþÆŠÿÆðÿyìþz, Ðèþ$õßý…{§æþÐèþÆæÿÃ.

Ðèþ$$

…»ñýO çÜ*ç³-ÆŠÿ-Ððþ*-yæþ-ÌŒý Mæü–†çܯèþ¯Œþ {ç³çÜ$¢™èþ… sêÎ-Ðèþ#-yŠþÌZ àsŒý sêí³MŠü. "1'ÌZ ¯èþsìýçÜ*¢ ç³Ç{ÔèýÐèþ$ §æþ–íÙt° BMæüÇÛ…_…¨. D íÜ°Ðèþ*™ø Mæü–† H Æóÿ…kÌZ Ððþ$çÜÃÆðÿOgŒý ^óþçÜ$¢…§é A° A…™é G§æþ$Ææÿ$ ^èþ*çÜ$¢¯é²Ææÿ$. Csîý-ÐèþÌôý Mæü–† E¯èþ² sîýfÆŠÿ JMæüsìý ¯ðþsŒý-ÌZMìü Ñyæþ$§æþ-ÌñýO…¨. D sîýf-ÆŠÿÌZ ¿êÐèþ$ Ë$MŠüÞ A¨-Ç-´ùÄôý$ Æóÿ…k-ÌZ E¯é²-Äæý$° Ðèþ$õßý‹Ù AÀ-Ðèþ*-¯èþ$Ë$ M>…í³Ï-Ððþ$…sŒý CçÜ$¢-¯é²-Ææÿ$. Mæü–† Cç³μ-sìý-Móü Ðé×ìýfÅ {ç³Mæü-r-¯èþÌZÏ A§æþ$Â-™èþ…V> Mæü°í³…_…¨. ¸ùsZ-gñý-°MŠü Ë$MŠü™ø A§æþ-Ææÿ-Vö-sôýtíÜ…¨. íÜsîý-ÌZ° sꋳ {»ê…yŠþ-ËMæü$ AÐèþ$Ãyæþ$ {ç³^éÆæÿ… ^óþíÜ…¨. MøÏf‹³, ÑÐðþÌŒý Ðèþ…sìý {ç³RêÅ™èþ {»ê…yŠþËMæü$ {ç³^éÆæÿ… ^óþíܯèþ D AÐèþ$Ãyìþ° Ðèþ$¯èþÐéâæý$Ï Væü$Ææÿ$¢ ç³sôýtçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Mæü–† sêÎÐèþ#yŠþÌZ ÝëtÆŠÿ ïßýÆøÆÿ$$¯Œþ AÐèþ#™èþ$…§é? Ìôý§é A¯óþ¨ {ç³çÜ$¢™èþ… íܱ-Ðèþ-Æ>Y-ÌZÏ ÝëVæü$-™èþ$¯èþ² BçÜ-Mìü¢-MæüÆæÿ ^èþÆæÿa.

q\ß>∑ßs¡ß ≈£îÁsêfi¯fl ø£<∏ä

Mæü–

çÙ$~yæþ$, Ææÿçœ$$»êº$, ÕÐéiÆ>gê {糫§é¯èþ ´ë{™èþË$´ùíÙ…^èþV> gñýO, sîý¯éÆðÿyìþz, MúÕMŠü, Ðèþ$«§æþ$, ¯èþÒ¯Œþ, Ç^é f…rV> } çÜ™èþ {MìüÄôý$çÙ¯ŒþÞ ç³™éMæü…ò³O Ðèþ*çÜtÆŠÿ Äæý$$ÐèþMìüÔZÆŠÿ çÜÐèþ$Ææÿμ×ýÌZ, ¯èþ…yæþ*È ÒÆóÿ‹Ù §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ Äæý$ÐŒþ$.çÜ™èþÅÐèþ† °Æ>ÙèþV> Ææÿ*´÷…§æþ$™èþ$¯èþ² _{™èþ… "{Móüi»êÄŒý$Þ'. °Æ>Ùèþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ""D _{™èþ… çÙ*sìý…VŠü ç³NÆæÿ¢Æÿ$$…¨. ´ù‹Üt {´÷yæþ„æü¯Œ ÐèþÆŠÿP fÆæÿ$Væü$™ø…¨. yðþOÆðÿMæütÆŠÿ A¯èþ$Mæü$¯èþ²¨ A¯èþ$Mæü$¯èþ²r$ÏV> ¡ÔéÆæÿ$. 看Üt M>ï³ Æðÿyîþ AÆÿ$$…¨. òܯéÞÆŠÿ Mæü*yé ç³NÆæÿ¢Æÿ$$¯èþ D _{™é°² ™èþÓÆæÿÌZ¯óþ ÇÎgŒý ^óþÝ뢅'' A¯é²Ææÿ$. §æþÆæÿØMæü$yæþ$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ""M>Ððþ$yîþ, ËÐŒþ G…rÆŠÿsñýO¯ŒþÐðþ$…sŒý, çÜòÜμ¯ŒþÞ, òÜ…sìýÐðþ$…sŒý™ø D _{™é°² ™ðþÆæÿMðüMìüP…^é…. BÐéÆ>V> †Ææÿ$Væü$™èþ$¯èþ² K ¯èþË$Væü$ Mæü${Æ>âæý$å iÑ™èþ…ÌZ GÌê çÜMðüÞ‹Ü AÄæý*ÅÆæÿ¯óþ Mæü£é…Ôèý…™ø D _{™èþ… Ææÿ*´÷…§æþ$™ø…¨'' A¯é²Ææÿ$.

ø£è‹düqHé


7

‘Ó\+>±D e#˚à es¡≈£î nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü*

‘·\ø=+&É|ü*¢, &ççôd+ãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @s¡Œ&˚+‘· es¡≈£î ‘Ó\+>±D Á|ü»\T, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T, ñ<√´>∑düTú\T nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì {ÏÄsYmdt eT+&É\ >ös¡e n<ä´≈£åî\T Á|üuÛ≤ø£sY>ö&é nHêïs¡T. á dü<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ d”e÷+Á<ÛäT\ ≈£îÁ≥\qT n+<äs¡÷ ø£*dæ ◊ø£´+>± ‹|æŒ>={≤º\Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D eTTkÕsTT<ë _\T¢ nôd+;¢˝À ‘·«s¡>± #·s¡Ã eTT–+∫ sêÁwüº|üøÏ |ü+|æ+#ê\ì ù|s=ÿHêïs¡T.

ÇcÕºsê»´+>± cÕ+|æ˝Ÿ‡ eT+<äT\qT $Áø£sT düTÔqï yÓT&çø£˝Ÿ cÕ|ü⁄\ j·T»e÷qT\T >∑<ë«\ &ççôd+ãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : ø=+‘· ø±\+ qT+&ç >∑<ë«\ &ç$»Hé˝À yÓT&çø£˝Ÿ cÕ|ü⁄\˝À ‘·ìF\T ø£s¡Tee&É+‘√ |ü]dæΔ‘·T\T #˚‘·T\T <ë≥T‘·THêïj·TH˚ Á|ü#ês¡+ $ì|ædüTÔ+~. B+‘√ s√>∑T\T rÁe Äy˚<äq≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. ø=+<äs¡T cÕ+|æ˝Ÿ‡H˚ $Áø£sTTdüTÔHêï Á&É>¥ ÇHé‡ ôd«ø£ºsY ìeTà≈£î ˙¬s‹Ôq≥T¢ e´eVü≤]düTÔHêïs¡H˚ Äs√|üD\THêïsTT. ìs¡ø£åsêX¯ó´\qT ndüsê>± #˚düTø=ì <äTø±D≤<ës¡T\T cÕ+|æ˝Ÿ‡qT n+≥ø£&ÉT‘·THêïs¡H˚ Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘√+~. HÓ\\T >∑&ç∫Hê Ä~Ûø±s¡T\T ‘·ìF\T, #˚|ü≥ºø£b˛e&É+‘√ yÓT&çø£˝Ÿ cÕ|ü⁄\T, Áô|’y˚≥T ÄdüT|üÁ‘·T\T |ü⁄≥º>=&ÉT>∑T˝≤¢ yÓ\TdüTÔHêïsTT. e÷eT÷\T>± n+~+#˚ eT+<äT\T ø=qï≥¢sTT‘˚ HêD´‘· ˝Òì cÕ+|æ˝Ÿ‡ e÷Á‘·\qT n+≥>∑&ÉT‘·THêïs¡T. kÕΔìø£+>± ñqï s√>∑T\T ø±≈£î+&Ü |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç yÓ’<ä´+ ø√dü+ e#˚à yês¡T ≈£L&Ü ìs¡ø£åsêX¯ó´˝Ò ø±e&É+‘√ HêD´‘· ˝Òì eT+<äT\ $Áø£j·T+ ì]«>∑ï+>± kÕ>∑T‘√+<äH˚ $eTs¡Ù\T $ì|ædüTÔHêïsTT. ø=+<äs¡T Á|ü‘˚´øÏ+∫ ‘Ó\TdüT≈£î+fÒH˚ >±˙ me]ø° á eT+<äT\ düs¡|òüsê, bòÕs¡÷à˝≤ >∑T]+∫ ‘Ó*j·T<äT. B+‘√ yÓ’<äT´\≈£î Äj·÷ cÕ|ü⁄˝À¢qT dü<äs¡T ø£+ô|˙\ yês¡T cÕ+|æ\¢qT ÇdüTÔ+{≤s¡T. M{ÏH˚ Ä~Ûø£πs≥¢≈£î $Áø£sTTdü÷Ô y˚˝≤~ s¡÷bÕj·T\T Ä]®düTÔHêïs¡ì düe÷#ês¡+. BìøÏ ø=+<äs¡T yÓ’<äT´\T eT<䛋düTÔHêïs¡H˚ Äs√|üD\T $ì|ædüTÔHêïsTT. &Üø£ºs¡¢ Áb˛<ä“\+‘√ á yê´bÕs¡+ eT÷&ÉT |ü⁄e⁄«\T. Äs¡T ø±j·T\T>± e]›\T¢‘·T+<äì Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘·T+~. ns¡›sêÁ‹ s√>∑T\T u≤<Ûä\T uÛÑ]+#·˝Òø£ yÓ’<äT´\qT dü+Á|ü~ùdÔ cÕ|ü⁄ yê]øÏ Ç+»ø£åHé‘√ bÕ≥T cÕ+|æ˝Ÿ‡qT n+≥>∑&ÉT‘·÷ Ä~Ûø£ yÓTT‘·Ô+˝À >∑T+E‘·THêïs¡T. ø=+<äTs¡T yÓ’<äT´\T sêdæ Ç∫Ãq eT+<äT\ Ádæ|tºqT yÓT&çø£˝Ÿ cÕ|ü⁄≈£î rdüT¬øfi‚Ô á eT+<äT\T ˝Òeì, BìøÏ dü+ã+~Û+∫q eT+<äT\T ÇkÕÔeTì #Ó|æŒ HêD´‘· ˝Òì eT+<äT\qT n+≥>∑&ÉT‘·THêïs¡T. >∑T]Ô+|ü⁄ ˝Òì ø£+ô|˙\≈£î dü+ã+~Û+∫ C…q]ø˘ eT+<äT\qT >∑<ë«\˝Àì $$<Ûä yê´bÕs¡ ≈£L&É[˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï yÓT&çø£˝Ÿ cÕ|ü⁄˝À¢ ≈£L&Ü $Áø£sTTdüTÔ+{≤s¡T. eT+<äT\ $Áø£j·T+˝À ÇcÕºqTkÕs¡+ >± e´eVü≤]dü÷Ô yÓ’<äT´\T dü÷∫+∫q eT+<äT\T yê]øÏ dü+ã+~Û+∫q yÓT&çø£˝Ÿ cÕ|ü⁄˝À¢H˚ rdüT≈£îsêyê\ì Çø£ÿ&É ø=+<äs¡T #ÓãT‘·THêïs¡ì Äs√|üD\THêïsTT. nedüsêìøÏ $T+∫q n+{Ïãj·÷{Ïø˘ eT+<äT\qT Ä~Ûø£ πs≥¢≈£î n+≥>∑&ÉT‘·THêïs¡T. ‘·ìF\T #˚j·÷*‡q Ä~Ûø±s¡T\T õ˝≤¢˝ÀH˚ b˛düTº\T >∑<ë«\˝À yÓT&çø£˝Ÿ cÕ|ü⁄ yê´bÕs¡T\ Ä≥\T kÕ>∑T‘·THêïsTT. HÓ\\T >∑&ç∫Hê ‘·ìF\≈£î sêø£b˛e&É+‘√ yÓT&çø£˝Ÿ cÕ|ü⁄\T, Áô|’y˚≥T ÄdüT|üÁ‘·T\T |ü⁄≥º>=&ÉT>∑T˝≤¢ yÓ\TdüTÔHêïsTT. á $wüj·T+˝À dü+ã+~Û‘· Ä~Ûø±s¡T\ |üs¡´y˚ø£åD n+‘·+‘· e÷Á‘·+>±H˚ ø£ì|ædüTÔ+~. Ä~Ûø±s¡T\≈£î ne÷´e÷´\T #Ó*¢düTÔHêïs¡qï Äs√|üD\T $ì|ædüTÔHêïsTT. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Ä~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ yÓT&çø£˝Ÿ cÕ|ü⁄\qT ‘·ìF #˚j·÷\ì Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

25q d”«|üs¡¢ düe÷y˚X¯+ ñ|ü⁄ŒqT+‘·\, &ççôd+ãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ |üì#˚düTÔqï d”«|üs¡¢+<ä]øÏ á HÓ\ 25q ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\≈£î n#·Ã+ù|≥˝À düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ eT+&É\ d”«|üs¡¢ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT n\÷] sê+*+>∑j·T´ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚XÊìøÏ sêÁwüº+, õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T Vü‰»s¡Tø±qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. d”«|üs¡T¢ m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ #·]Ã+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

$\TyÓq’ |Á uü TÑÛ ‘·« uÛ÷Ñ eTT\≈£î s¬ ø£ÿ\T Ä<ësê\T ñqï |ü{Ϻ+#·Tø=ì n~Ûø±s¡T\T ( ¬ø.|üeHé≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ) eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, &çôd+ãsY 23 (ôd’ÿq÷´dt) : ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T ñ+&˚ õ˝≤¢ πø+Á<äyÓTÆq eTVü≤ã÷uŸq>∑sY |ü≥ºD+˝ÀH˚ s¡÷bÕj·T\T ø√≥T¢ $\Te >∑\ Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\T (eTTì‡|ü˝Ÿ) nHê´Áø±+‘·+ nsTTb˛‘·Tqï n&çπ> Hê<ÛäT&˚ ˝Ò&ÉT. 1952˝À @sêŒ&çq eTVü≤ã÷uŸq>∑sY eTTì‡bÕ*{ÏøÏ ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\qT ã<ä˝≤sTT+#ês¡T. eTTì‡|ü˝Ÿ ÄdüTÔ\qT ø±bÕ&Ü*‡q bÕ\ø£esêZ\T, n~Ûø±s¡T\T dü$Twæº>± ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤+#·&É+ M] Áb˛‘ê‡Vü≤+‘√ ø=+<äs¡T ø±sê´\j·T+˝Àì ]ø±s¡T¶\qT >∑\¢+‘·T #˚dæ |ü⁄s¡bÕ\ø£ ndüTÔ\qT ÄÁø£$T+#·T≈£îHêïs¡T. n|üŒ{À¢ Äj·÷ ÄdüTÔ\ $\Te ‘·≈£îÿy˚ nsTTHê Ç|üŒ&ÉT e÷Á‘·+ |ü⁄s¡bÕ\ø£ ÄdüTÔ\ìï ø√≥T¢ |ü\T≈£î‘·THêïsTT. |ü<∏äø£+ Á|üø±s¡+ Äj·÷ ÄdüTÔ\qT <=#˚j·÷\qï ÄX¯‘√ >∑‘·+˝ÀH˚ nH˚ø£ eT+~ bÕ\≈£î\T eTTì‡|ü˝Ÿ ]ø±s¡T¶\T ≈£L&Ü ø±sê´\j·T+˝À ˝Ò≈£î+&Ü #˚XÊs¡T. Ç{°e\ düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ #·≥º+ 2005 y˚Ts¡≈£î dü<äs¡T eTTì‡|ü˝Ÿ ÄdüTÔ\ |üÁ‘ê\ ø±|æ\T Çe«\ì ø√s¡>± ‘·eT ø±sê´\j·T+˝À ˝Òe⁄ nì Ç∫Ãq düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î

Ç~ ìsê›s¡D nsTT+~.

bÕ\eT÷s¡T˝À mø£ÿ&Óø£ÿ&É: eTVü≤ã÷uŸq>∑sY eTTì‡bÕ*{Ï ø±s¡´<ä]Ù ôVA<ë˝À 19`2`1970˝À $&ÉT<ä\ #˚dæ H√{Ï|òæπøwüHé Ä<ës¡+>± |ü≥ºD+˝Àì düπs« HÓ+ãs¡T¢ 1115,1116,1122,1107, 1112/1, 959,96 0,964,1022, 918,919,959, 920, 922, 1020, 1021, 1027, 1023, 1028, 1029, 1026, 1027, 1025, 1030, 1092, 272, 222, 706, 760, 752, 1018,1090, 1051, 1052, 1038, 1039, 1050, 1049, 1048, 1047, 1053, 1046, 1052, 1060, 1057, 1062, 1064, 1067, 1063, 1058, 1069, 1073, 1071, 1070, 1058, 1066, 1055, 1054, 1059, 1117, 1102, 1103 düπs« HÓ+ãs¡¢˝Àì <ë<ë|ü⁄ 400 mø£sê\ düú˝≤\T bÕ\eT÷s¡T eTTì‡bÕ*{Ï ÄdüTÔ\T>± á H√{Ï|òæπøwüHéqT C≤Ø #˚XÊs¡T. ôdø£åHé 37(2) Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ eTTì‡bÕ*{Ï #·≥ºeTT, 1965 y˚Ts¡≈£î Äj·÷ ÄdüTÔ\qT ø=q&É+, neTà&É+ H˚s¡eTì Ä ñ‘·Ôs¡T«˝À¢ ù|s=ÿHêïs¡T. bÕ\eT÷s¡T |ü≥ºD≤ìøÏ

πøX¯+ù|≥, &ççôd+ãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : nqTe÷qdüŒ<ä dæú‹˝À eTè‹#Ó+~q ø£\«≈£î]Ô eT+&É\ m*¢ø£˝Ÿ Á>±eT düs¡Œ+#Y X¯+ø£sYj·÷<é ≈£î≥T+u≤ìï Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<äTø√yê\ì |òüs¡÷UŸq>∑sY eT+&É\ düs¡Œ+#Y\ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T U≤C≤ÇÁ~Hé nHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ X¯+ø£sYj·÷<äyé eTè‹øÏ ø±s¡≈£î˝…’q ì+~‘·T\qT yÓ+≥H˚ >∑T]Ô+∫ #·≥º|üs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√sês¡T. @ bÕغ nsTTHê Á|ü»\ rs¡TŒqT >ös¡$+#ê\ì ø±˙ {≤¬sZ{Ÿ #˚dæ Vü≤‘·e÷s¡Ã&É+ düe÷õøÏ dæñZ #˚≥Hêïs¡T.

#˚|ü\ ø√dü+ yÓ[¢ X¯eyÓTÆ ‘˚˝≤&ÉT ø=+<äTs¡TZ, &ççôd+ãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : #˚|ü\ ø√dü+ nì yÓ[¢ #Ós¡Te⁄˝À X¯eyÓTÆ ‘Ó*q ñ<ë+‘·+ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì m~s¡ •yês¡T˝À #√≥T#˚düT≈£î+~ |æsê®|üPsY Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q X¯+≈£îs¡T>±] s¡$ nH˚ e´øÏÔ m~s¡ #Ós¡Te⁄˝À #˚|ü\T |ü≥º&ÜìøÏ yÓfi≤¢s¡T. Á|üe÷eXÊ‘·TÔ #Ós¡Te⁄˝À |ü&ç eTTì–b˛j·÷&ÉT. #Ós¡Te⁄˝À X¯e+>± ˙{Ïô|’q ‘Ó*+~. ø±>± eTè‹ì ‘·+Á&ç e÷Á‘·+ ‘·q ø=&ÉT≈£îqT Vü≤‘·´ #˚dæ #Ós¡Te⁄˝À |ü&Éy˚XÊs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

uÛÑ÷eTT\T Ç|üŒ{Ïπø nHê´Áø±+‘·+ ø±>± Á|üdüTÔ‘·+ Äj·÷ Á>±e÷\T bÕ\eT÷s¡T |ü≥ºD+˝ÀH˚ ø±ø£ #·T≥÷º eTTì‡bÕ*{Ï˝À $©q+ ø±e&É+‘√ ñqï nH˚ø£ Á>±eT |ü+#êsTTr˝À¢ì nÁø£e÷s¡Tÿ\T ‘·eT bÕ>± Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\T ≈£L&Ü y˚düTÔHêïs¡T. nÁø£e÷s¡Tÿ\ #˚‘·T˝À¢øÏ yÓ[¢ b˛‘·THêïsTT. Ç{°e\ es¡≈£î |ü+#êsTTr\T>± ñqï 40 Á>±eT |ü+#êsTTr\T eTTì‡bÕ*{Ï˝À |ü\Te⁄s¡T sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T $©q+ ø±e&É+ nø£ÿ&ç uÛÑ÷eTT\≈£î nÁø£e÷s¡Tÿ\≈£î n+&É>± ñ+&É≥+ u≤>± $\Te ô|]–+~. <ë+‘√ e\¢ Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\T nÁø£e÷≈£î Äj·÷ Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\ô|’ >∑Ts¡e⁄‘·THêï ‘·eT¬ø+<äT≈£î˝Ò nì bÕ\ø=+&É nÁø£e÷s¡Tÿ\ ø£qTï|ü&ç+~. M]øÏ nqT≈£î+≥THêïs¡T. Äj·÷ ÁbÕ+‘ê\ $Äs√«\T •yês¡T˝Àì 273 düπs« HÓ+ãs¡T˝À düVü≤ø£]+#·&É+ e\¢ Á|üuÛÑT‘·« 60 mø£sê\T uÛÑ÷$T nÁø£e÷s¡Tÿ\ n~Ûø±s¡T\T uÛÑ÷eTT\ ]ø±s¡T¶\T ‘ês¡Te÷s¡T #Ós¡˝À ñ+~. ne⁄‘·THêïsTT. ¬syÓq÷´ ]ø±s¡T¶\ Á|üj·T‹ï+∫q Hêj·T≈£î\T CÀø£´+ y˚Ts¡≈£î uÀj·T|ü*¢ Á>±eT+˝À 38 e\¢ e~˝ÒXÊs¡T. |ü≥ºD+˝Àì düπs« HÓ+ãs¡¢˝À 200 mø£sê\ \øÏåàq>∑sY ø±\˙˝Àì düπs« HÓ+.260 Á|üuÛÑT‘·« düú˝≤\T ñHêïsTT. n˝≤π> , |ü<ëàe‹ ø±\˙˝Àì düπs« HÓ+. bÕ˝Àÿ+&É Á>±eT+˝À 11 düπs« 102/11, 106\˝Àì uÛÑ÷$T HÓ+ãs¡T˝À 300 mø£sê\T, mÁs¡e*¢ Á|üuÛÑT‘·«ì<˚qì ]ø±s¡T¶\T #ÓãT‘·Tqï Á>±eT+˝À 8 düπs« HÓ+ãs¡T˝À 150 yê{Ï nÁø£e÷s¡Tÿ\T ‘·eT ø£u≤®˝À mø£sê\T, m~s¡ Á>±eT+˝À 47 düπs« ñ+#·T≈£îHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ M{Ï HÓ+ãs¡¢˝À 300 mø£sê\T, $\Te s¡÷. ø√≥T¢ <ë{Ï+~. mqT>√+&É Á>±eT+˝À 28 düπs« sê»ø°j·T CÀø£´+, øÏ+~kÕúsTT HÓ+ãs¡T¢˝À 1200 mø£sê\T, dæã“+~ ≈£L&É nÁø£e÷s¡Tÿ\ #˚‹˝À eTVü≤ã÷uŸq>∑sY eT+&É\+˝À 150 bÕe⁄\T>± e÷s¡&É+ e\¢ Á|üuÛÑT‘·« nHê´Áø±+‘·+ düπs«HÓ+ãs¡¢˝À 1100 mø£sê\ uÛÑ÷eTT\T Á|üuÛÑT‘·« düú˝≤\T ñqï≥T¢ ‘Ó\TdüTÔ+~. ne⁄‘·THêïsTT. ø±>± M{Ï˝À nH˚ø£ Á|üuÛÑT‘·«

eT+&É\|ü]~Û˝Àq÷ n+‘˚..

Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ, &ççôd+ãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : yÓTTø£ÿC§qï #˚qT˝À ø£+≈£î\T ‘Ó+#ês¡+≥÷ nø±s¡D+>± <ë&çøÏ bÕ\Œ&çq yê]ô|’ u≤<Ûäv‘·T\T b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. eT+&É\ |ü]~Û˝Àì dü+–qyÓ÷ì kÕ«$T, u≤\øÏwüºeTà, s¡+>∑eTà, u≤\|”s¡T nH˚ e´≈£îÔ\T ‘·eT bı\+˝À yÓTTø£ÿC§qï ≈£î+≈£î\qT ‘Ó+|ü⁄‘·T+&É>± n<˚ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q nq+<é¬>’&é, #Óqïj·T´>ö&é, n»+H˚j·TT\T, sêeTT\T>ö&é, |ü<äà nH˚ e´≈£îÔ\T eT #˚qT˝À yÓTTø£ÿC§qï ø£+≈£î\T ‘Ó+|üs¡+≥÷ nø±s¡D+>± <ë&çøÏ bÕ\Œ&ç rÁe+>± ø={Ϻ >±j·T|üs¡Ãs¡ì b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. <ë&çøÏ bÕ\Œ&ɶ yê]ô|’ #·s¡´ rdüTø√yê\ì u≤~Û‘·T\T ‘Ó*bÕs¡T.

<ä+&√sê Á>±eT ø£$T{Ï\T mìïø£ 165 z≥s¡¢ qyÓ÷<äT ô|<ä›ø=‘·Ô|ü*¢, &ççôd+ãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ∫qïø±sêŒeTT\, kÕ‘ê|üPsY, Hêsêj·TD|ü*¢, #Óqï|ü⁄sêe⁄|ü*¢ Á>±e÷\˝À <ä+&√s¡ q÷‘·q Á>±eT ø£$T{Ï\qT @qTï≈£îqï≥T¢s¡T me÷àØŒmdt õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T #Ó˝…¢bÕ{Ï sê»eTÚ*‘Ó*bÕs¡T. ∫qïø±sêŒeTT\ Á>±eT n<Ûä´≈£åîì>± ‹s¡T|ü‘·j·T´, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T ìs¡+»Hé, <ëqj·T´, ø±s¡´<ä]Ù>± u≤\kÕ«$T, kÕ‘ê|üPsY Á>±eT n<Ûä´≈£åî\T yÓ+ø£{ŸkÕ«$T, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T>± ≈£îs¡àj·T´, sêeTT, Hêsêj·TD|ü*¢ Á>±eT n<Ûä´≈£åîì>± yÓ+ø£≥j·T´, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T>± sê+#·+<äsY, U≤d”+, #Óqï|ü⁄sêe⁄|ü*¢ Á>±z≥eT+˝À q÷‘·q Á>±eT ø£$T{Ïì @qTï≈£îqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

‘ê&É÷s¡T, &ççôd+ãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì bı\÷àsY Á>±eT+˝À dæ$j·THé¬s&ç¶ &Ü. eTTs¡∞ Ä<Ûä«s¡´+˝À ñ∫‘· yÓ’<ä´ •_sêìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á •_sêìï ]f…ÆsY¶ eT+&É\ $<ë´XÊK n~Ûø±] sê+#·+Á<ë¬s&ç¶ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. •_s¡+˝À $$<Ûä Á>±e÷\≈£î #Ó+~q 250 eT+~øÏ ñ∫‘· yÓ’<ä´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#· 25y˚\ $\Te >∑\ eT+<äT\qT |ü+|æD° #˚XÊs¡T.

s√&ÉT¶ ø√dü+ –]»qT\ Ä+<√fi¯q Á_CÒwt≈£îe÷sY Á{ÏãT´q˝Ÿ rs¡TŒ s¡<äT› #˚j·÷*

u≤˝≤q>∑sY, &ççôd+ãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì eT˝…¢|ü*¢ Á>±eT |ü+#êsTTr |ü]~Û˝À >∑\ ‘√fi¯¢‘·+&Ü, >∑÷fi¯¢>∑&ɶ ‘·+&Ü, ‹e÷à¬s&ç¶≈£î+≥ ‘·+&Ü –]»qT\T s√&ÉT¶ ø√dü+ Ä+<√fi¯q #˚|ü{≤ºs¡T. sêC≤|üPsY, eT˝…¢|ü*¢ s¡Vü≤<ë] qT+&ç ‘·+&Ü≈£î yÓfi‚¢+<äT≈£î >∑\ qø£åu≤≥qT 30 dü+e‘·‡sê\ qT+&ç yê&ÉTø£˝À ñ+&É>± Ç{°e\ sêC≤|üPsY≈£î #Ó+~q uÛÑ÷kÕ«$T s√&ÉT¶≈£î n&ɶ+>± ø£+#Ó y˚dæ s¡Vü≤<ë]ì ã+<é #˚XÊs¡ì yês¡T yêb˛j·÷s¡T. >∑‘· 30 dü+e‘·‡sê\T>± yê&ÉTø£˝À >∑\ u≤≥qT ø£u≤® #·dæq uÛÑ÷kÕ«$Tô|’ #·s¡´\T rdüTø√+Ä\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

#Ó+~q õ{Ï $Tsê´\ >∑|ü⁄Ô nH˚ e´øÏÔ dü<äs¡T eTTì‡bÕ\{Ï ÄdüTÔ\qT Á|üyÓ’≥T ÄdüTÔ\T>± yÓ\¢&çdüTÔ bÕ¢≥T¢ #˚dæ $Áø£sTTdüTÔqï≥T¢ ‘·eT e<ä›≈£î |òæsê´<äT\T e#êÃj·Tì Äj·Tq e<ä› ø=q&É+ ≈£L&É #Ó\¢<äì n<˚ H√{Ï|òæπøwüHé˝À yÓ\¢&ç+#ês¡T. nsTTq|üŒ{ÏøÏ eTTì‡|ü˝Ÿ Hêj·T≈£î\T, n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+ e\¢ ø√≥T¢ $\Te>∑\ ÄdüTÔ\T nHê´Áø±+‘·+ nj·÷´sTT. |ü≥ºD+˝Àì b˛düTºÄ|ò”dt ÁbÕ+‘·+˝À eTTì‡|ü˝Ÿ ÄdüTÔ\T ñqïj·Tì nø£ÿ&ç düπs«HÓ+ãs¡T¢ 1140,1145 ˝Àì 7 mø£sê\ düú\+ eTTì‡bÕ*{Ï<äì 1970H˚ ñ‘·Ôs¡T«\T Ç∫Ãq mes¡T |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+, nÁø£e÷s¡Tÿ\≈£î |üs√ø£å+>± düVü≤ø£]+#·&É+ e\¢ <ë<ë|ü⁄ 6 mø£sê\ düú\+˝À Á|üyÓ’≥T ndüTÔ\T yÓ*XÊsTT. á ÁbÕ+‘·+˝Àì |ü⁄s¡ ÄdüTÔ\ $\TeH˚ <ë<ë|ü⁄ 400 ø√≥T¢ ñ+≥T+<äì n+#·Hê, ø±>± Á|üdüTÔ‘·+ eTTì‡bÕ*{ÏøÏ #Ó|üŒø√‘·>∑Z ÄdüTÔ˝Òe⁄, <ë<ë|ü⁄ 21 ÁbÕ+‘ê˝À¢ ‘·eT ÄdüTÔ\T ñqï≥T¢ eTTì‡bÕ*{Ï Á|üø£{ÏdüTÔqï Äj·÷ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ‘ê>∑T ˙{Ï {≤´+≈£î\T ‘·|üŒ eTπs$T ˝Òe⁄, ¬s+&ÉT eT÷&ÉT #√≥º ˝ÒÄe⁄{Ÿ˝À uÛ≤>∑+>± e~*q ∫qïbÕ{Ï bÕs¡Tÿ, s√&ÉT¢ e÷Á‘·y˚T ø£ì|ædüTÔHêïsTT.

sê»ø°j·T CÀø£´+:

X¯+ø£sYj·÷<äyé ≈£î≥T+u≤ìï Ä<äTø√yê* <ë&çøÏ bÕ\Œ&ɶ yê]ô|’ b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT eTè‘·Tì ≈£î≥T+u≤ìøÏ |üsêeTs¡Ù

$»j· T e +‘· y Ó T Æ q yÓ ’ < ä ´ •_s¡ + Vü≤Öõ+>¥ esYÿ ÇHé‡ô|ø£ºsYô|’ <ë&ç

<ëeTs¡–<ä›, &ççôd+ãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : <ëeTs¡–<ä› eT+&É\ |ü]~Û˝Àì e‘·TÔñ+&É¢‘·+&Ü≈£î #Ó+~q yÓ÷Vü≤HéHêj·Tø˘ ‘·eTTà&ÉT <˚y˚+<äsY Hêj·Tø˘ Ç<ä›s¡T Ç+~s¡eTà Çfi¯¢ |ü]o*+#·&ÜìøÏ yÓfi¯¢>± Vü≤Öõ+>∑ esYÿ ÇHé‡ô|ø£ºsY lìyêdtô|’ Ç+&É¢ô|’ _\T¢\T #˚j·T˝Ò<äì <ë&ç #˚dæq≥T¢ lìyêdt ‘Ó*bÕs¡T.

eT+>∑fi¯yês¡+ 24`12`2013

eTø£Ô˝Ÿ, &ççôd+ãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : ø£ècÕí »˝≤\ô|’ _ÁCÒwt≈£îe÷sY Ç∫Ãq rs¡TŒqT yÓ+≥H˚ s¡<äT› #˚j·÷\ì bÕ\eT÷s¡T õ˝≤¢≈£î 250 {Ïm+dæ\ ˙{Ïì πø{≤sTT+#ê\ì 18 dü+|òü÷\‘√ @s¡Œ&çq ◊ø£´ dü+|òüT≥q H˚‘·\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á rs¡TŒ‘√ õ˝≤¢ ¬s’‘·T\T rÁe eTH√y˚<äq≈£î >∑Tsöe⁄‘·qïs¡Hêïs¡T. rs¡TŒqT s¡<äT› #˚j·T&É+‘√ bÕ≥T $T>∑T\T »˝≤\ô|’ bÕ\eT÷s¡T õ˝≤¢≈£î Vü≤≈£îÿ ø£*Œ+#ê\H˚ &çe÷+&é‘√ 18 dü+|òü÷\‘√ ◊ø£´ dü+|òüT≥q ù|s¡T‘√ Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&ÉT‘·TqïeTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

yÓ’uÛÑe+>± eTVü‰|ü&ç |üP» eT<ä÷›sY, &ççôd+ãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : eT<ä÷›sY eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì kÕÔìø£ Á>±eT |ü+#êsTTrsTTr ø±sê´\j·T+ eTT+<äT nj·T´|üŒ kÕ«$T eTVü‰|ü&ç |üP» m+‘√ yÓ’uÛÑe+>± »]–+~. >∑Ts¡TkÕ«$T eTùV≤XŸ, dürwt, $wüßí\ Ä<Ûä«s¡´+˝À |òüTq+>± Äj·T´|üŒkÕ«$T eTVü‰|ü&ç |üP» ìs¡«Væ≤+#ês¡T. |üP» dü+<äs¡“+>± 18 yÓT≥T¢ @sêŒ≥T #˚dæ nj·T´|üŒkÕ«$TøÏ bÕ\T, ‘ÓH˚, #·¬øÿs¡, ≈£î+ø£eT, #·+<äq+\‘√ n_Ûùwø£+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

Ç{Ïø±´\, &ççôd+ãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ‹e÷à|üPsY, ;#·T|ü*¢ |ü+#êsTTr˝À >∑\ z≥s¡T qyÓ÷<äT 16 qyÓ÷<Ó’q≥T¢ eT+&É\ ‘·Vü≤dæ˝≤›sY u…+EeTHé ‘Ó*bÕs¡T.Ç +<äT˝À bòÕs¡+ 6, bòÕs¡+ 7,10, bòÕs¡+ 8, 4 qyÓ÷<äT #˚dæq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

29q ñ∫‘· qy√<äj·T e÷~] |üØø£å ø=&É+>∑˝Ÿ, &ççôd+ãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡«Væ≤+#˚ qy√<äj·T |üØø£å\≈£î qeT÷Hê>± á HÓ\ 29q e÷~] qy√<äj·T |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT Áø±+‹≈£îe÷sY ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. 5e ‘·s¡>∑‹ ‘Ó\T>∑T, Ç+^¢wü/, MT&çj·T+ $<ë´s¡Tú\≈£î 8 |òæÁãe] 2014˝À »s¡>∑qTqï |üØø£å≈£î á e÷~s¡ |üØø£å ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘êj·Tì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

#·]Ã˝À Ns¡\ |ü+|æD° >√bÕ˝Ÿù|≥, &ççôd+ãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ πø+Á<ä+˝À >∑\ #·]Ã˝À bÕdüºsY u…+EeTHé Ä<Ûä«s¡´+˝À ÁøÏdüàdtqT |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì 40 eT+~ eTVæ≤fi¯\≈£î ñ∫‘·+>± Ns¡\T |ü+|æD° #˚XÊs¡T.

_{Ï s√&ÉT¶≈£î ì<ÛäT\T eT+ps¡T œ˝≤¢|òüTq|ü⁄s¡+, &ççôd+ãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : 13e Ä]úø£ dü+|òüT+ ÁøÏ+<ä qjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì $$<Ûä s√&ÉT¶≈£î s¡÷. 2 ø√≥¢ ì<ÛäT\T eT+ps¡T nsTTq≥T¢ my˚Tà˝Ò´ sêe⁄\ #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. œ˝≤¢|òüTq|ü⁄s¡+ eT+\ n\¢e÷sTT|ü*¢ qT+&ç nbÕŒ¬s&ç¶|ü*¢ es¡≈£î s¡÷. 50\ø£å\T, eq|ü]Ô •yês¡T qT+&ç >√bÕ˝Ÿù|≥ eT+&É\+ eTTqïq÷sY, ‹s¡à˝≤|ü⁄s¡+, πseT<ä›\ es¡≈£î _{Ï s√&ÉT¶ ø√dü+ s¡÷. ø√{Ïqïs¡ ì<ÛäT\T eq|ü]Ô |ü≥ºD+˝Àì n+‘·s¡Z‘· s√&É¢ ìsêàD+ ø√dü+ s¡÷. 40\ø£å\T eTTì‡bÕ˝Ÿ XÊK eT+Á‹ eT+ps¡T #˚XÊs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.

ñs¡T‡ ñ‘·‡yê\≈£î eTTkÕÔuÖ‘·Tqï <äsêZ ø=‘·Ôø√≥, &ççôd+ãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : ø=‘·Ôø√≥ |ü≥ºD+˝Àì u…’bÕdt •yês¡T˝À yÓ\dæq f…+ø±\j·T´ <äsêZ ñs¡T‡ ñ‘·‡yê\≈£î eTTkÕÔãT ne⁄‘·T+~. á HÓ\ 23q >∑+<Ûä+‘√ ñ‘·‡yê\T ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ 24q ñs¡T‡ y˚&ÉTø£\T, 25q _j·÷s¡‘Y‘√ ñs¡T‡ ñ‘·‡yê\T eTT>∑TkÕÔj·Tì <äsêZ |”sƒê~Û|ü‹ bÕwüU≤ÁB ‘Ó*bÕs¡T.

yÓ\›+&É, &ççôd+ãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì X‚]nbÕŒ¬s&ç¶|ü*¢˝À eTè‹ #Ó+~q Á≈£L»sY dü+|òüT+ Hêj·T≈£î&ÉT ô|s¡Te÷fi¯¢ lXË’\+ Äø£dæàø£ eTs¡D+ |ü≥¢ Äj·Tq ≈£î≥T+u≤ìï sêÁwüº j·TTe»q ø±+Á¬>dt n<ä´≈£åî&ÉT #·˝≤¢ e+o<äsY¬s&ç¶ |üsêeT]Ù+∫ eTè‘·Tì ‘·*¢ #·+Á<äeTà≈£î s¡÷. 6y˚\ Ä]úø£ düVü‰j·T+ n+~+#ês¡T.

Vü≤+‘·≈£î\qT ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê*

e+>∑÷s¡T, &ççôd+ãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : ø£\«≈£î]Ô eT+&É\+ m*¢ø£˝Ÿ Á>±eT düs¡Œ+#Y X¯+ø£sYj·÷<äyéqT Vü≤‘·´ #˚dæq yê]ì yÓ+≥H˚ n¬sdüTº #˚dæ ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì _dæ dü+πøåeT dü+|òüT+ ø£\«≈£î]Ô ‘ê\Tø± n<Ûä´≈£åî\T Áqdæ+Vü≤à ˇø£ Á|üø£≥q˝À ø√sês¡T. õ˝≤¢˝À eTqï|üPsY, m*¢ø˘ Á>±eT düs¡Œ+#Y\T es¡Tdü>± Vü≤‘·´≈£î >∑T] ø±e&É+ õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ ìs¡¢ø£å´ |òü*‘·y˚Tqì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T.

kÕe÷õø£ ‘·ìFøÏ s¡+>∑+ dæ<ä›+

<Ûäs¡÷sY, &ççôd+ãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) :ñbÕ~Û ≈£L© |ü<∏äø£+˝À uÛ≤>∑+>± s¡÷. 2.80 ø√≥¢≈£î dü+ã+~+∫q kÕe÷õø£ ‘·ìFøÏ s¡+>∑+ dæ<ä›+ #˚düTÔqï≥T¢ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. m+|æ&çy√ ø±sê´\j·T+˝À &çÄ؇\T, Ç‘·s¡ $#ês¡D n~Ûø±s¡T\T ø±sê´\j·÷ìøÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T.

uÛÑøÏÔÁX¯<ä›\‘√ nj·T´|üŒ|üP» e÷qebÕ&É, &ççôd+ãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝À n\+|üPsY #Ís¡kÕÔ˝À ì $X¯«XÊ+‹ &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ ø£s¡kÕŒ+&Ó+{Ÿ ìyêdü+˝À nj·T´|üŒkÕ«$T yÓT≥¢|üP»qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. >∑Ts¡TkÕ«$T >√$+<äsêE Ä<Ûä«s¡´+˝À |üP» ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

|üX¯óÁ>±dü+ <ä>∑›+ ã\÷àsY, &ççôd+ãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ ì|üŒ+≥Tø=ì |üX¯óÁ>±dü+ <ä>∑›yÓTÆq dü+|òüT≥q eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ‘·TyÓTàHéù|≥ Á>±eT+˝À #√≥T#˚düT≈£î+~. $esê*>± ñHêïsTT ‘·TyÓTàHéù|≥≈£î #Ó+~q düyê] #·+Á<äj·T´ nH˚ ¬s’‘·T≈£î #Ó+~q 8 Á{≤ø£ºs¡¢ |üX¯óÁ>±dü+ Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ ì|üŒ+≥Tø=ì |üP]Ô>± <ä>∑›yÓTÆ+<äì á Á|üe÷<ä+˝À s¡÷. 50y˚\ Ädæúqwüº+ yê{Ï*¢+<äì u≤~Û‘·T&ÉT ‘Ó*bÕs¡T.

πswüHé<äTø±D≤\ ‘·ìF *+>±\, &ççôd+ãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì e\¢uÛ≤|üPsY, ø=‘·Ô≈£î+≥|ü*¢, <ësês¡+, sêj·Tes¡, *+>±\, ‘·~‘·s¡ Á>±e÷\˝Àì πswüHé <äTø±D≤\qT mHéb˛s¡‡yÓT+{Ÿ @mdtz eqC≤‘· Äø£dæàø£+>± ‘·ìF ìs¡«Væ≤+#ês¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü πswüHé düs¡T≈£î\ |ü+|æD° düÁø£eT+>± »s¡T>∑T‘·T+<ë ˝Ò<ë nì n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T.

ÁøÏdüàdt y˚&ÉTø£\≈£î #·ØÃ\T eTTkÕÔãT ø=˝≤¢|üPsY, &ççôd+ãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : ÁøÏdüàdt y˚&ÉTø£\≈£î |ü≥ºD+˝Àì #·]Ã\T eTTkÕÔãj·÷´sTT. á dü+<äs¡“+>± ÁøÏdæºj·THé k˛<äs¡T\T #·]Ã\qT s¡+>∑T, s¡+>∑T\ $<äT´‘Y BbÕ\‘√ n\+ø£]+∫ kÕºsY\qT n\+ø£]+#ês¡T. ÁøÏdüºeTdt |üs¡«~q+ dü+<äs¡“+>± |ü≥ºD+˝Àì #·]Ã\T dü]ø=‘·Ô XÀuÛÑqT dü+‘·]+#·T≈£îHêïs¡T.


8

eT+>∑fi¯yês¡+ 24`12`2013

eTVæ≤fi¯\ >ös¡e+‘√H˚ eTqT>∑&É kÕ<Ûä´+ {Ïm+m+ $<ë´ dü+|òüT+ ø£˙«qsY>± ø£s¡TD ◊ø£´eT‘·´+‘√H˚ n_Ûeè~› eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, &ççôd+ãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : uÛ≤s¡‘·eìøÏ n‘·´+‘· $\TyÓ’q ÄdæÔ eTVæ≤fi¯˝Òqì eTVæ≤fi¯ X¯øÏÔì >ös¡$dü÷Ô yê]øÏ ùd«#·ÃqT n+~+∫q Hê&˚ eTìwæ eTqT>∑&É ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì õ˝≤¢ md”Œ Hêπ>+Á<ä≈£îe÷sY nHêïs¡T. Ç{°e\ ìs¡«Væ≤+∫q eTVæ≤fi¯\ Vü≤≈£îÿ\T, b˛©düT\ u≤<Ûä´‘· nH˚ n+X¯+ô|’

yê´düs¡#·q b˛{°˝À õ˝≤¢≈£î #Ó+~q ø±ìùdºãT˝Ÿ sêCÒXŸ≈£îe÷sY Á|ü<∏äeT kÕúq+ kÕ~Û+#·Tø√e&É+ »]–+<äì á dü+<äs¡“+>± s¡÷. 5y˚\ q>∑<äT ãVüQeT‹ì Äj·Tq≈£î n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTVæ≤fi¯\ Vü≤≈£îÿ\qT ø±bÕ&É&É+ yê]øÏ s¡ø£åD ø£*Œ+#·&É+˝À b˛©dtXÊK eT]+‘· u≤<Ûä´‘·>± Á|üe]ú+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. Jeq $ø±kÕìøÏ |ü⁄Hê~ nsTTq eTVæ≤fi¯ X¯øÏÔì Ä<ä]Ù+#ê*‡q u≤<Ûä´‘· ñ+<äHêïs¡T. XÊK|üs¡+ >± eTVæ≤fi¯\ düeTdü´\ô|’ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä› eVæ≤düTÔ+<äì $e]+#ês¡T. sêÁwüºkÕúsTT˝À »]–q b˛{°˝À¢ $»j·T+ kÕ~Û+#·&É+ |ü≥¢ n_Û q+~+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ b˛©dt n~Ûø±s¡T\ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T lìyêdt, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T n|üŒ\Hêj·TT&ÉT, bÕ˝ÀZHêïs¡T.

s¡÷s¡˝Ÿ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, &ççôd+ãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : ‘Ó\+>±D e÷\eTVü‰q&ÉT $<ë´]ú dü+|òüT+ õ˝≤¢ ø£˙«qsY>± @ ø£s¡TDqT ìj·T$Tdü÷Ô õ˝≤¢ n<ä´≈£åî\T eTT˝Ò πøX¯e⁄\T ìj·Te÷ø£ |üÁ‘êìï n+<äCÒXÊs¡T. ø√ ø£˙«qsY>± Á|üø±XŸqT ìj·T$T+∫q≥T¢ $e]+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝Àì e÷\ $<ë´s¡Tú\qT #Ó’‘·q´|üs¡Tdü÷Ô õ˝≤¢˝À ñqï <ä[‘· düeTdü´\ô|’ b˛sê{≤\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì ø√sês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À sêÁwüº ñbÕ<Ûä´≈£åî\T uÛÑ÷kÕ«$T\‘√ bÕ≥T eT+Á‹ q]‡+Vü≤j·T´, m&É¢ ø£èwüíj·T´ bÕ˝ÀZHêïs¡T.

Á{≤ø£ºsY uÀ˝≤Ô ˇø£s¡T eTè‹

~+|ü⁄&ÉT ø£fiË¢+my˚ÄX¯Tà˝Ò´ p|ü\T*e÷qT ø √yê* ¢ M|üq>∑+&É¢,&ççôd+ãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À d”e÷+Á<Ûä Hêj·T≈£î\T ~+|ü⁄&ÉT ø£fiË¢+ ÄX¯\T e÷qTø√yê\ì ‘Ó\+>±D sêÁwüº düeT‹ b˛*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´\T ø=˝≤¢|üPsY my˚Tà˝Ò´ p|ü*¢ ø£ècÕísêe⁄ Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. k˛eTyês¡+ Hê&ÉT eT+&É\+˝Àì >∑T&Ó+ |òæ\ºsY u…&é |ü]o*+∫q nq+‘·s¡+ $˝Òø£s¡¢‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T n&ÉT¶ø√e&ÜìøÏ d”e÷+Á<Ûä Hêj·T≈£î\T øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶, #·+Á<äu≤ãT, »>∑Héu≤ãT n&ÉT¶ø√e&É+ ~+|ü⁄&ÉT ø£fiË¢+ Ä≥qT >∑Ts¡TÔ #˚düTÔ+<äì $eT]Ù+#ês¡T. ‘Ó\+>±D _\T¢\qT e÷s¡TŒ ‘˚yê*‡q nedüs¡+ ñ+<äì ˝≤ n+&é ns¡¶sY ñqï‘· $<ä´ n&çàìÁùdºwüHé ø£èwüíq~ »˝≤\ e+{Ï n+XÊ\qTm‹Ôy˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @sêŒ≥T ne⁄‘·Tqï ‘Ó\+>±D˝Àì ø±+Á¬>dt bÕغ my˚Tà˝Ò´\T, eT+Á‘·T\T dæm+ øÏs¡DY øÏ+<ä |üì#˚j·T&É+ dæ>∑TZ#˚≥ì ‘·ø£åDy˚T eTTK´eT+Á‹ì |ü<ä$ qT+&ç ~+#ê\ì ø√sês¡T. ‘Ó\+>±D≈£î ã<ä›X¯ó Á‘·yÓ’q dæm+ sêÁwüº @sêŒ≥TqT

<ÛäHê«&É, &ççôd+ãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì |”˝Òs¡T ùdºJ e<ä› Ä~yês¡+ Äs¡úsêÁ‹ Á{≤ø£ºsY uÀ˝≤Ô |ü&ç nø£ÿ&çø£ÿ&˚ eTè‹#Ó+<ë&ÉT. uÛ≤s¡´ |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. ˝≤˝Ÿø√≥ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q •esêE (38) ˝≤˝Ÿø√≥ qT+&ç Á{≤ø£ºsY MT<ä ¬s’dt$T\T¢≈£î e∫à y˚düTø=ì yÓfi¯¢&É+‘√ Á{≤ø£ºsY n<äT|ü⁄ ‘·|æŒ uÀ˝≤Ô|ü&ç nø£ÿ&çø£ÿ&˚ eTè‹#Ó+<ë&ÉT. X¯yêìï b˛düTºe÷s¡º+ ì$T‘·Ô+ Hêsêj·TDù|≥ @]j·÷ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. eT]ø£˝Ÿ mmôd’‡ πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô n&ÉT¶≈£î+≥TqïeTì Á|ü>∑&Ü“\T |ü\T≈£î‘·Tqï #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq eT+Á‹ es¡Z+˝À ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T |üì#˚j·T&É+ dæ>∑TZ>± ñ+<äì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D _\T¢\qT e÷s¡TŒ ‘˚yê*‡q nedüs¡+ ñ+<äì ˝≤ n+&é ns¡¶sY ñqï‘· $<ä´ n&çàìÁùdºwüHé ø£èwüíq~ »˝≤\ e+{Ï n+XÊ\qTm‹Ôy˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @sêŒ≥T ne⁄‘·Tqï {ÖHé, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, &ççôd+ãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : b˛sê{≤\ ‘Ó\+>±D˝Àì ø±+Á¬>dt bÕغ my˚Tà˝Ò´\T, <ë«sêH˚ ø±+Á{≤≈£îº ñ<√´>∑\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\T eT+Á‘·T\T dæm+ øÏs¡DY øÏ+<ä |üì#˚j·T&É+ |ü]cÕÿs¡+ ne⁄‘êj·Tì >√bÕ\ $TÁ‘·\ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T dæ>∑TZ#˚≥ì ‘·ø£åDy˚T eTTK´eT+Á‹ì |ü<ä$ nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ Hê&ÉT dü+|òüT+ n<ä«s¡´+˝À ‘Ó\+>±D qT+&ç ~+#ê\ì ø√sês¡T. ‘Ó\+>±D≈£î ã<ä›X¯ó #Ís¡kÕÔ˝À <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± |ü\Te⁄s¡T Á‘·yÓ’q dæm+ sêÁwüº @sêŒ≥TqT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >√bÕ\$TÁ‘·\T ¬s’‘·T\ |üX¯ódü+|ü<ä ø±bÕ&˚+<äT≈£î n&ÉT¶≈£î+≥TqïeTì Á|ü>∑&Ü“\T |ü\T≈£î‘·Tqï ì]«sêeT+>± ø£èwæ #˚düTÔqï yê]ì u≤˙dü\T>± e÷s¡TdüTÔqïs¡ì Äj·Tq eT+Á‹ es¡Z+˝À ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T eT+&ç|ü&ܶs¡T. y˚‘·q+ s¡÷. 12500\≈£î ô|+#ê\ì, |æm|òt, |üì#˚j·T&É+ dæ>∑TZ>± ñ+<äì nHêïs¡T. á ámdt◊ kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ düe÷y˚X¯+˝À {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T ¬s’‘·T\≈£î ô|<ä› |”sƒ¡ y˚düTÔqï+<äì Á|üø£{ÏdüTÔqï+<äTq ¬s’‘·T sê+#·+Á<ë¬s&ç¶, düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶, >√$+<é, dü+πøåe÷ìøÏ bÕ≥T|ü&ÉT‘·Tqï ‘·eTqT Ä<äTø√yê\ì &çe÷+&é e÷\eTVü‰Hê&ÉT Hêj·T≈£î\T düTs¡´Hêsêj·TD, #˚XÊs¡T. >√bÕ\$TÁ‘·\T ¬s’‘·T\ |üX¯ódü+|ü<ä ø±bÕ&˚+<äT≈£î e÷J C…&çŒ{Ïdæ >√$+<é>ö&é ‘·~‘·s¡T\T ì]«sêeT+>± ø£èwæ #˚düTÔqï yê]ì u≤˙dü\T>± e÷s¡TdüTÔqïs¡ì eT+&ç|ü&ܶs¡T. bÕ˝ÀZHêïs¡T.

b˛sê{≤\‘√H˚ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+

m+|æ&çy√>± |üeHé≈£îe÷sY e÷>∑q÷sY, &ççôd+ãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·÷ìøÏ q÷‘·q m+|æ&çy√>± |üeHé≈£îe÷sY k˛eTyês¡+ |ü<ä$ u≤<ä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T. >∑‘·+˝À ø=‘·Ôø√≥ m+|æ&çy√>± |üì#˚dü÷Ô Çø£ÿ&É≈£î ã~©ô|’ e∫Ãq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î Ç+#êØ®>± ñqï |òüj·÷E~›Hé dü÷|ü]&Ó+{Ÿ>± u≤<ä´‘·\T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

28q zm+dæ düe÷y˚X¯+ $T&ç®˝Ÿ, &ççôd+ãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ kÕø£ås¡uÛ≤s¡‘Y düeTq«j·T ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î á HÓ\ 28q m+|æ&çy√ ø±sê´\j·T+˝À düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ eT+&É\ kÕø£ås¡uÛ≤s¡‘Y ø√ Ä]¶H˚≥sY m+.&ç eTVü≤ã÷uŸ ‘Ó*bÕs¡T. ø√ Ä]¶H˚≥s¡T¢ ‘·eT e<ä› ñqï |üP]Ô düe÷#êsêìï, ]ø±s¡T¶\qT rdüTø=ì düe÷y˚XÊìøÏ Vü‰»s¡Tø±yê\ì ø√sês¡T.

md”Œ Hêπ>+Á<ä≈£îe÷sY

ã÷´s√ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, &ççôd+ãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : _ÛqïeT‘ê\T, dü+düèÿ‘·T\T HÓ\ø=ì ñqï uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À Á|ü»\ eT<Ûä´ ◊ø£´eT‘·´+ ñ+&É&É+ e\¢H˚ XÊ+‹ HÓ\ø=ì n_Ûeè~› ~X¯>± Á|üj·TìdüTÔ+<äì õ˝≤¢ md”Œ

Hêπ>+Á<ä≈£îe÷sY nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ Hê&ÉT ‘·q ø±sê´\j·T+˝À |òæsê´<äT\ ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç e∫Ãq Á|ü»\ qT+&ç |òæsê´<äT\qT d”«ø£]+#ês¡T. $$<Ûä b˛©dtùdºwüq¢ n~ø±s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |òæsê´<äT\ <ës¡T\ $esê\qT ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. Á|üC≤ düeTdü´\qT |ü]cÕÿ]+#˚ ~X¯˝À b˛©düT\T ø£èwæ #˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T. b˛©düT\ô|’ qeTàø£+‘√H˚ Á|ü»\T ùdºwüq¢≈£î ekÕÔs¡ì $wüj·÷ìï >∑eTì+∫ ∫‘·ÔX¯ó~›‘√ |üì#˚j·T&É+ e\q b˛©düTXÊK ø°]Ô ô|s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. |òæsê´<äT\qT d”«ø£]+∫q Äj·Tq ‘·ø£åD #·s¡´\¬ø’ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T.

_{Ï s¡Vü≤<ë] eTs¡eTà‘·TÔ\ |üqT\T #˚j·T+&ç Ä‘·à≈£LsY, &ççôd+ãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì U≤Hê|üPsY Á>±eT ùdºõ qT+&ç Á>±eT+ es¡≈£î ˇø£ øÏ˝À MT≥sY _{Ï s¡Vü≤<ë] eTs¡eTà‘·TÔ |üqT\T #˚sTT+#ê\ì U≤Hê|üPsY Á>±eT düs¡Œ+#Y düs¡fi¯, ñ|ü düs¡Œ+#Y #Óqïj·T´ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. k˛eTyês¡+ Ä‘·à≈£LsY˝À kÕúìø£ $˝Òø£s¡¢‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ˇø£ øÏ.MT s¡Vü≤<ë] >∑T+‘·\j·TeT+>± e÷] H˚&ÉT yêVü≤Hê\T yÓfi¯¢˝Òì |ü]dæú‹ ñ+<äì yês¡T

ù|s=ÿHêïs¡T. >∑‘· |üHÓï+&˚fi¯¢ ÁøÏ‘·+ e÷¬sÿ{Ÿj·÷s¡T¶ ì<ÛäT\ qT+&ç y˚dæq _{Ï s¡Vü≤<ë]øÏ ˇø£ÿkÕ] ≈£L&Ü nsYn+&é_ n~Ûø±s¡T\T bÕ´#Y es¡Tÿ\T #˚sTT+#·˝Ò<äì yês¡T nHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ Á>±eT+ qT+&ç 1. øÏ.MT _{Ï s√&ÉT¶qT eT+ps¡T #˚j·÷\ì yês¡T n~Ûø±s¡T\qT ø√sês¡T.

≈£L©\≈£î ô|+&ç+>¥ y˚‘·Hê\T #Ó*¢+#ê* }≥÷ÿsY, &ççôd+ãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : eTVü‰‘êà >±+BÛ ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+˝À |üì#˚dæq ≈£L©\≈£î ≈£L© y˚‘·Hê\T ô|+&ç+>¥˝À ñHêïsTT. M˝…’q+‘· ‘·«s¡>± ≈£L©\≈£î y˚‘·Hê\T #Ó*¢+#ê\ì |üì#˚dæq ≈£L©\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ø=+‘· eT+~øÏ ù|dæ¢|t‡ e∫Ãq

≈£L&Ü _\T¢\T #Ó*¢+#·&É+ ˝Ò<äT. n~Ûø±s¡T\ #·T≥÷º ‹]–q |òü*‘·+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ ≈£L©\≈£î ô|+&ç+>¥ y˚‘·Hê\T #Ó*¢+#ê\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T.

n*¢|üPsY Á>±eT ø±+Á¬>dt ø£$T{Ï mìïø£ Á>±e÷\˝À bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+ ∫qï∫+‘·≈£î+≥, &ççôd+ãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì n*¢|üPsY Á>±eT+˝À õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt bÕغ n<˚XÊ\qTkÕs¡+>± sêuÀj˚T mìïø£\qT <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì Á|ü‹ Á>±eT+˝À Á>±eT ø£$T{Ï\qT y˚j·÷\H˚ |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î ø£$T{Ï\qT y˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~Û>± õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt bÕغ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù C…C… bÕ˝Ÿ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. eT+&É\ ø±+Á¬>dt bÕغ n<ä´≈£åî\T yÓ+ø£fÒX¯«sY¬s&ç¶, eT]j·TT <˚ekÕúq #Ó’s¡àHé lìyêdt¬s&ç¶ e÷¬sÿ{Ÿ #Ó’s¡àHé ns¡$+<é≈£îe÷sY¬s&ç¶ düeTø£åq n*¢|üPsY Á>±eT ø£$T{Ï\qT y˚j·T>± n<Ûä´≈£åî\T>± Vü≤]»Hé #Óqï|üŒ, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T \ø£åàDY, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù

\+ã&ç lìyêdtHêj·Tø˘ M]‘√ bÕ≥T ø£$T{Ï düuÛÑT´\T @qTï≈£îHêïs¡T. õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt bÕغ n<˚XÊ\qTkÕs¡+>± sêuÀj˚T mìïø£\qT <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì Á|ü‹ Á>±eT+˝À Á>±eT ø£$T{Ï\qT y˚j·÷\H˚ |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î ø£$T{Ï\qT y˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~Û>± õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt bÕغ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù C…C… bÕ˝Ÿ Vü‰»s¡j·÷´s¡T.á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ø±+Á¬>dt bÕغ eT+&É\ Hêj·T≈£î\T bÕ\ø£ eT+&É* düuÛÑT´\T yÓ+ø£≥qï‘√ bÕ≥T Á>±eT+˝Àì ø±+Á¬>dt bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T Hêj·T≈£î\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ô|uÒ“s¡T, &ççôd+ãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\+˝À Hê\Tπ>fi¯¢˝À Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|ü{Ϻq dü+πøåeT Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\qT Á|ü»\≈£î $e]+#·&É+˝À kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\≈£î ø±+Á¬>dt bÕغì u˝Àù|‘·+ #˚j·T&Éy˚T eTTK´ ñ<˚›X¯´eTì e÷J eT+Á‹, m◊dædæ ø±s¡´<ä]Ù _.∫Hêï¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì dü÷>∑÷s¡T Á>±eT+ qT+&ç 2e s√E ‘·q |üs¡´≥q ÁbÕs¡+_Û+∫ ã÷&ç<äbÕ&ÉT, ás¡¢~HÓï, |æ#·TÃø£\bÕ&ÉT, »qT+|ü*¢, ñ+<ë´|ü⁄s¡+, _Hê~|ü⁄s¡+ Á>±e÷\˝À |üs¡´{Ï+#ês¡T. Äj·Tq düT>∑÷s¡T Á>±eT+˝À Vü≤]»q yê&É˝À C…+&Ü Ä$wüÿs¡D #˚XÊs¡T. ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+˝À

e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü»\ ø£˙dü nedüsê\T rπsÃ+<äT≈£î n~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´‘· ÇdüTÔ+<äì n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ πswüHéø±s¡T¶, |üø±ÿ Çfi¯ó¢, |æq¸qT¢, >±´dt, uÛÑ÷ |ü+|æD° #˚dæ+<äHêïs¡T. n_Ûeè~› ø√düyÓTÆ ‘ê>∑T˙{Ï ø√dü+, s√&É¢ ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·«+ ø√≥¢ s¡÷bÕj·÷\T y˚∫düTÔ+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêj·T≈£î\T sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é, sê»X‚KsYÁ|ükÕ<é, ø√<ä+&Ésê+¬s&ç¶, mdt. \øÏåàHêsêj·TD, ø£≥º lìyêdt¬s&ç¶, lìyêdt>ö&é, »ø°sY, m˝≤¢¬s&ç¶, düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

Ä]¶mdt≈£î ì*∫q ˙{Ï düs¡|òüsê $<äT´‘Yø√‘·\ y˚fi¯\qT Á|üø£{Ï+#ê*

sêeT|ü⁄s¡+ Á>±e÷ìï dü+<ä]Ù+∫q e´ekÕj·T XÊÁdüÔy˚‘·\T

XÊ+‹q>∑sY, &ççôd+ãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : n\+|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z kÕ>∑T˙{Ï eqs¡T nsTTq n]¶mdt≈£î >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\T>± ˙{Ï düs¡|òüsê ì*∫b˛e&É+‘√ ¬s’‘·T\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. eT+&É\ |ü]~Û˝Àì 24e &çdæºã÷´≥sY qT+&ç 29e &çdæºã÷´≥sY es¡≈£î Äs¡T‘·&ç |ü+≥\T ¬s’‘·T\T kÕ>∑T #˚XÊs¡T. n~Ûø±s¡T\T e÷]à 15e ‘˚~ es¡≈£î kÕ>∑T˙s¡T

XÊ+‹q>∑sY&çôd+ãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì sêeT|ü⁄s¡+ Á>±e÷ìï bÕ\eT÷s¡T ÁbÕ+rj·T e´ekÕj·T XÊK n~Ûø±s¡T\T k˛eTyês¡+ dü+<ä]Ù+#ês¡T. >∑‘·+˝À Á>±eT+˝Àì ¬s’‘·T\≈£î mdæ 11, mHé|æõ3 s¡ø±\ |ü|ü⁄ŒXËq>∑\ $‘·ÔHê\qT ¬s’‘·T\≈£î n+<äCÒXÊs¡T. $‘·ÔHê\T y˚dæq ¬s’‘·T\ |ü+≥\qT |ü]o*+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± sêeT|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝À >√<ëeTT\qT @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘Ó\+>±DÁbÕ+rj·T e´ekÕj·T düuÛÑT´\T XÊÁdüÔy˚‘·\T <Ûäsêà¬s&ç¶, $wüßíes¡›Hé¬s&ç¶, düTC≤‘·, >√bÕ\ø£èwüí bÕ˝ÀZHêïs¡T.

Ä+<√fi¯q˝À ¬s’‘·qï\T

n+~kÕÔeTì Vü‰MT Çe«&É+‘√ ¬s’‘·T\T n~Ûø£ dü+K´˝À |ü+≥ kÕ>∑T #˚XÊs¡T. 24e &çdæºã÷´≥sY e<ä› Á|ü<Ûëq ø±\Te˝À ¬s+&ÉT n&ÉT>∑T\ y˚Ts¡ ˙s¡T Á|üeVæ≤düTÔ+~ B+‘√ &çdæºã÷´≥sY ø±\Te\≈£î kÕ>∑T ˙s¡T n+<˚ |ü]dæú‹ ˝Ò<äT. ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ düø±\+˝À kÕ>∑T˙{Ïì n+~+#ê\ì Äj·÷ &çdæºã÷´≥sY |ü]~Û˝Àì ¬s’‘·T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

ãT&É>∑ »+>±\ Vü≤≈£îÿ\ kÕ<Ûäq ø√dü+ düe÷y˚X¯+ ø√&˚s¡T,&ççôd+ãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ ãT&É>∑ »+>±\ Vü≤≈£îÿ\ b˛sê≥ dü$T‹ k˛eTyês¡+ ø√&˚s¡T eT+&É\ |ü]~Û˝À ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. BìøÏ eTTK´ n‹~Û>± _C…ôV≤#Y|æmdt õ˝≤¢ ø£$T{Ï n<Ûä´≈£åî\T á düe÷y˚XÊìøÏ eTTK´ n‹~Û>± dæ]–] eTD´+, eT]j·TT >∑>∑q+ eT+‘·|üŒ, q]‡+Vü‰à sêÁwüº Hêj·T≈£î\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á düe÷y˚X¯+˝À dæ]–] eTD´+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <˚XÊìøÏ kÕ«‘·+Á‘·´+ e∫à 67 @fi¯ó¢ >∑&ÉTdüTÔqï ãT&É>∑ »+>±\ ã‘·T≈£î˝À¢ @˝≤+{Ï e÷s¡TŒ ˝Ò<äT. md”‡ md”º ≈£î˝≤\‘√ ˇø£f…ÆHê ãT&É>∑»+>±\ ≈£î\+ ˇø£{Ï nì &Ü._.ÄsY

n+uÒ<äÿsY s¡∫+∫q sêC≤´+>∑+ Á|üø±s¡+ e#˚à ]»πs«wüHé Vü≤≈£îÿ\T ãT&É>∑ »+>±\ <ä]øÏ #˚s¡˝Òe⁄. á ø±s¡´ÿeT+˝À eT+‘·|üŒ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ãT&É>∑ »+>±\ Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+ ñ<ä´$T+∫ b˛sê&ç kÕ~Û+#·Tø√yê\ì á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü\Te⁄s¡T e÷{≤¢&Üs¡T. õ˝≤¢ n<ä´≈£åî\T Ms¡|üŒ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ md”‡ ø±s√ŒπswüHé qT+&ç Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ˝ÀqT¢ bı+<ä˝Ò<äT. Çø£HÓ’Hê u≤´+ø˘ yês¡T <äèwæº kÕ]+∫ ns¡TΩ˝…’q yês¡+<ä]øÏ ¬s+&ÉT \ø£å\ es¡≈£î ñbÕ~Û ø£*Œ+#ê\ì yês¡T ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À q]‡+Vü‰à, >∑>∑q+ ø√fÒX¯«sY, ø£èwüí, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

Ä‘·à≈£LsY, &ççôd+ãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì $<äT´‘Y düs¡|òüsê˝À ø√‘·\ y˚fi¯\qT Á|üø£{Ï+#ê\ì {ÏÄsYmdt õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T U≤dæyéT, eT+&É\ Hêj·T≈£î\T eTTMHé,\T &çe÷ +&é #˚XÊs¡T. k˛eTyês¡+ Ä‘·à≈£LsY˝À yês¡T $˝Òø£s¡¢‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<äT´‘YXÊK nÁ|üø£{Ï‘· $<äT´‘Yø√‘·\qT $~ÛdüTÔqï Áø£eT+˝À nH˚ø£ eT+~ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T, ¬s’‘·qï\T rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑Tsö‘·Tqïs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T $<äT´‘Y düs¡|òüsê˝À ø£˙dü+ ø√‘· y˚fi¯\qT düŒwüº+ #˚j·÷\ì yês¡T

&çe÷+&é #˚XÊs¡T. ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T Ä<˚XÊ\≈£î $s¡T<ä›+>± Ä‘·à≈£LsY n~Ûø±s¡T\T |üì#˚düTÔ qïs¡ì yês¡T Äs√|æ+#ês¡T. nH˚ø£ Á>±e÷˝À¢ $<äT´‘Yø√‘·\T düeTj·TbÕ\q ˝Ò≈£î+&Ü @|ü⁄Œ&ÉT |ü&ç‘˚ n|ü⁄Œ&ÉT ø√‘·\T $~Ûdü÷Ô Á|ü»\≈£î Çã“+<äT\≈£î >∑T]#˚düTÔqïs¡ì yês¡T ù|s=ÿ Hêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ñqï‘ê~Ûø±s¡T\ Ä<˚XÊ\qT bÕ{Ïdü÷Ô $<äT´‘Y düs¡|òüsê düeTj·Ty˚fi¯\qT Á|üø£{Ï+#ê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. $<äT´‘Yø√‘·\qT $~ÛùdÔ Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T ñ<äè‘·+ #˚kÕÔeTì yês¡T ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

$<ë´]ú C…mdæ Ä<ä«s¡´+˝À düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT ÄeTq>∑˝Ÿ, &ççôd+ãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : |ü≥ºD+˝Àì πø&çÄsY &çÁ^ ø£fi≤XÊ\˝À k˛eTyês¡+ ‘Ó\+>±D $<ë´]ú C…mdæ Ä<Ûä«s¡´+˝À düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{≤ºs¡T. á düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT ø±s¡´Áø£e÷ìï zj·T÷ C…mdæ Hêj·T≈£î\T ø£&çj·T+ >∑DÒwt ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± >∑DÒwt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D |ü⁄q: ìsêàD+˝À $<ë´s¡Tú\T ø°\ø£ bÕÁ‘· eVæ≤+∫ sê»ø°j·T X¯øÏÔ˝≤ m<ä>±\ì Äj·Tq ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ C…mdæ Hêj·T≈£î\T •e*+>∑+, ‘Ó\+>±D $<ë´]ú C…mdæ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù sêE, $<ë´]ú C…mÇ Hêj·T≈£î\T kÕsTTøÏs¡DY, qπsXŸ, ~H˚wt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

_\T¢ ô|fÒº es¡≈£î nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&É+&ç »&ÉÃs¡¢, &ççôd+ãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À ‘Ó\+>±D _\T¢ ô|fÒº es¡≈£î nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì ‘Ó\+>±D ÁøÏdæºj·THé C…mdæ sêÁwüº n<ä´≈£åî&ÉT õ\ø£s¡ s¡$≈£îe÷sY nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ kÕúìø£ {ÏmHéJy√ ˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº XÊdüqdüuÛÑ˝À _\T¢ô|’ Hê≥ø±\&ÉT‘·÷ d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚düTÔqïs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. mes¡T mìï n&ɶ+≈£î\T düèwæº+∫q ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T ‘·<Ûä´eTHêïs¡T. m+‘√ ø±\+>± Çø£ÿ&É bÕ‘·T≈£î d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\≈£î Çø£ÿ&ç yê]ô|’ eTeTø±s¡+ ˝Ò<äì nÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Çø£ÿ&ç ÄdüTú\ì

dü+bÕ~+#·Tø=ì ≈£L&Ü d”e÷+Á<Ûä nVü≤+ø±s¡ |üP]‘·yÓTÆq ≈£îÁ≥\T #˚düTÔqïs¡ì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D yê]ô|’ ô|‘·Ôq+ #˚j·÷\ì yê] <äTsêX¯. k˛ìj·TeTà nodüT‡\‘√ ‘·|üŒø£ ‘Ó\+>±D @s¡Œ&ÉT‘·T+~ n+<äT≈£î e÷ e+‘·T>± ÁbÕs¡Δq\‘√ e÷ e+‘·T ø£s¡Ôe´+ ìs¡«Væ≤düTÔqïeTì ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ ÁøÏdæºj·THé C…mdæ õ˝≤¢ ø£˙«qsY düTπs+<äsY ÁøÏdæºj·THé C…mdæ õ˝≤¢ Ç+#êØ®>± s√H√˝Ÿ¶C≤Hé, ÁøÏdæºj·THé C…mdæ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û>± C≤q+ u≤\sêE\T ìj·Te÷ø£ |üÁ‘ê\qT n+<äCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À kÕy˚T˝Ÿ, ø£èwüíj·T´, sêC≤, &˚$&é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

VaarthaTarangalu. Printed Published and owned by K.A.Vijayaraju Printed at S.R.Publications,Amberpet,Hyderabad, Published from H.No: 1-9-9/1/A/23. F.NO: 301, Suryasadan Near e -seva Ramnagar Hyderabad. 48. Editor.K.A.VijayaRaju Ph.040-27421188, cell:9440788196, Website: www.vaarthatarangalu.com.Email: vtarangalu.222208@gmail.com, RNI.NO:APTEL 2006/18987,

24 12 13 vaarthatarangalu web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you