Page 1

Postel No. G/RNP/VT/H/MBN-08/2005

Follow us on

C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

website :

www.vaarthatarangalu.com

.

Published from Hyderabad

website: www.vaarthatarangalu.com

dü+|ü⁄{Ï :8

dü+∫ø£ : 66

email:vtarangalu.222208@gmail.com

dü+bÕ<ä≈£î\T : ø√≥ø=+&É m&É¢ $»j·TsêE

X¯ìyês¡+ 21 &çôd+ãsY 2013 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

Á_CÒwt rs¡TŒô|’

Hê´j·T+ #˚j·÷\qï nœÛ\ |üø£å+ Vü‰$T Çe«˝ÒeTqï Á|ü<Ûëì @LRigRiLiÈÁÍÜ[}ms ª«sVVgjizqs©«s @ÐÁÌÁORPQ Û˳Á[ÉÔÁ ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,≤T∂|qsLi ¡L`i20(ôd’ÿq÷´dt): NRPXuÒy «¡Õÿá mx sLizmsfl‘·|\ ms ©y˘∏R∂VLi «¡Ljilgi[ ™´sLRiNRPW F°LS»¡Li ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s @–¡Ã¡xmsORPQLi qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[qz sLiμj∂. ˙’¡¤«¡[£tsQ NRPV™´sWL`i ˙…”¡ ¡V˘©´sÕfi B¿¡Ë©´s ºdΩLRiVˆ @™´sVáV©´sV ¨s÷¡zmsÆ™s[∏R∂WáLi »¡W @–¡Ã¡xmsORPQ Æ©s[ªΩR áV aRPV˙NRP™yLRiLi ˙xmsμ≥y©´s ™´sVLi˙ºΩ ™´sV©Ø[¯§x ¶ ¶©s± qz sLig`i©´sV NRP÷¡aSLRiV. @LRigRiLi»¡Fy»¡V «¡Ljigji©´s C øR¡LRiËÕ˝‹[ LSuÌy˙¨sNTP «¡Ljilgi[ @©y˘∏R∂VLi\|ms ˙xmsμ≥y¨sNTP ≠s™´sLRifl· BøyËLRiV. NRPXuÒy ≠sVgRiVá «¡Õÿá\|ms x§¶¶¶NRPV‰ NRP÷¡ˆLiøyá¨s @–¡Ã¡xmsORPQ Æ©s[ªΩR áV N][LSLRiV. ˙’¡¤«¡[£tsQ ˙…”¡ ¡V˘©´sÕfi ºdΩLRiVˆ©´sV mx so©´sMxmsLjibdP÷¡Liøyá¨s ˙xmsμ≥y¨sNTP @–¡Ã¡xmsORPQ Æ©s[ªΩR á ≠s©´sºΩ mx s˙ªRΩLi qx s™´sVLjiˆLiøyLRiV. @LiæªΩ[gSNRPVLi≤y ºdΩLRiVˆ©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[

¨sáVxmso μR∂á ¬ø¡[qz s LSuÌy˚¨sNTP ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ™´sV™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤Ô∂T ˙xmsμ≥y¨s¨s N][LSLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV A∏R∂V©´s ≠s™´sLRifl· xms˙ºΩ¨sı BøyËLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤Ô∂T Æ©s[ªΩR XªRΩ*LiÕ‹[ @–¡Ã¡ mx sORPQ ¡XLiμR∂Li aRPV˙NRP™yLRiLi ˙xmsμ≥y©´s™´sVLi˙ºΩ ™´sV©Ø[¯§x ¶ ¶©s± qz sLig`iª][ ¤À¡≥ …[ ¡‘ @LiVV, ˙’¡¤«¡[£tsQ ˙…”¡ ¡V˘©´sÕfi ºdΩLRiVˆª][ LSuÌy˚¨sNTP «¡Ljigji©´s @©y˘∏R∂VLi\|ms ≠s™´sLjiLi¿¡Liμj∂. NTPLRifl„fi  ¡XLiμR∂Li ˙xmsμ≥y¨sª][ μyμyxmso @LRigRiLi»¡Fy»¡V ¤À¡≥ …[ ¡‘ @LiVVLiμj∂. C ¤À¡≥ …[ ¡‘ Õ‹[ ZNP[Li˙μR∂ «¡Ã¡™´s©´sLRiVá aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ x§¶¶¶Lki£tsQ LS™´sª`Ω FyÕÊ‹©yıLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi A∏R∂W FyLÌik á ©y∏R∂VNRPVáV ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. ˙xmsμ≥y©´s™´sVLi˙ºΩ ªRΩ™´sV ™yμR∂©´sáV

ry™´sμ≥y©´sLigS ≠s©yıLRi¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ ¬ø¡FyˆLRiV. xmspLjiÚrÛyLiVV ¨sÆ™s[μj∂NRP B™y*á¨s @μ≥j∂NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRi©yıLRiV. ˙xmsμ≥y¨s ry©´sVNRPWáLigS qx sˆLiμj∂LiøyLRi¨s, @LiμR∂VNRPV A∏R∂V©´sNRPV μ≥R∂©´s˘™yμyáV æªΩáVxmsoªRΩV©yı©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ¤À¡≥ …[ ¡‘ @©´sLiªRΩLRiLi «ÿ©ylLi≤Ô∂T ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ˙’¡¤«¡[£tsQ ºdΩLRiVˆª][ LSuÌy˚¨sNTP B ¡˜Liμj∂NRPLRiÆ\™sV©´s xmsLjizqÛsºΩ DLiμR∂¨s ˙xmsμ≥y¨sNTP ¬ø¡Fyˆ™´sV©yıLRiV. ºdΩLRiVˆ ™´sÃ˝¡ Æμ∂[aS¨sNTP NRPW≤y B ¡˜LiμR∂VáV ªRΩ¤Õ¡ªRΩVÚªΩR V©yı ∏R∂V¨s ¬ø¡Fyˆ™´sV¨s, ªRΩ™´sV ≠s«Ï¡zmsÚQ|\ ms ˙xmsμ≥y¨s ry©´sVNRPWáLigS xqsˆLiμj∂LiøyLRi©yıLRiV.  ¡øy™´sª`Ω xqsWøR¡©´sá©´sV xmsLjigRifl·Õ‹[NTP ºdΩxqsVN][ ™yá¨s ˙xmsμ≥y©´s™´sVLi˙ºΩ¨s N][LS™´sV¨s mx sLiøy ∏R∂VºdΩLS«fi aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ «ÿ©y lLi≤Ô∂T ¬ø¡Fyˆ LRiV. ºdΩLRiVˆª][ LSuÌy˙¨sNTP B ¡˜Liμj∂NRPLRi xmsLjizqÛsºΩ GLRiˆ≤T∂LiμR∂¨s ¬ø¡xmsˆgS, ˙xmsμ≥y¨s ry©´sVNRPWáLigS xqsˆLiμj∂LiøyLRi©yıLRiV. LSuÌy ˙¨sNTP

©y˘∏R∂VLi «¡Ljilgi[ ™´sLRiNRPV F°LS≤R∂V ªy™´sV©yıLRiV. ˙…”¡ ¡V˘©´sÕfi ºdΩLRiVˆ©´sV xmso©´sM xmsLjibdP÷¡Li¬ø¡[Õÿ {qs≤R∂ ˝¡W˘{qs¨s N][LiR ªy™´sV¨s ˙xmsμ≥y¨s ¬ø¡FyˆLRi¨s …‘¡≤U∂{ms Æ©s[ªRΩ LS™´soá øR¡Li˙μR∂ZaP[≈¡L`i lLi≤ÔT∂ æªΩ÷¡FyLRiV. ˙…”¡ ¡V˘©´sÕfi ºdΩLRiVˆª][ «¡Ljigji©´s @©y˘∏R∂W¨sı ªy™´sVV ˙xmsμ≥y¨sNTP ≠s™´sLjiLiøy™´sV¨s, ºdΩLRiVˆ©´sV lgi—¡…fi ¬ø¡[∏∂R VNRPW≤R∂μR∂¨s @≤T∂gS™´sV¨s …”¡≤T∂mz s Æ©s[ªΩR LS™´soá øR¡Li˙μR∂ZaP[≈¡L`i lLi≤Ô∂T @©yıLRiV. ºdΩLRiVˆ ©´sV xmsLjibdP÷¡Liøyá¨s ªy©´sV zqs≤R∂ ˝¡W˘zqs¨s N][LRiVªy©´s¨s •¶¶¶≠dsV BøyËLRi©yıLRiV. ˙’¡¤«¡[£tsQ ˙…”¡ ¡V˘©´sÕfi ºdΩLRiVˆª][ ªRΩ™´sVNRPV @©y˘∏R∂VLi «¡LjigjiLiμR∂¨s, LSxtsÌ Q˚ mz s…”¡tx sQ©s± Õ‹[ BLi{ms˝ ≤`∂ NS™yá¨s N][LS™´sV©yıLRiV. ≠sVgRiVáV «¡Õÿá\|ms LSuÌy˙¨sNTP §x ¶ ¶NPR V‰Ã¡VLi≤yá¨s, NRPXuÒy «¡Õÿá\|ms FyL˝iR Æ™sVLi»¡VÕ‹[ øR¡LRiË «¡LRigSá¨s ªy™´sVV N][LS™´sV¨s N][Æ≤∂á bP™´s˙xmsryμ`∂ @©yıLRiV. LSuÌy˚¨sNTP @©y˘∏R∂VLi «¡LRigRiNRPVLi≤y «‹[NRP˘Li ¬ø¡[qx sVN][™yá¨s ˙xmsμ≥y¨sNTP ¬ø¡Fyˆ™´sV¨s {qs{msFsLi Æ©s[ªΩR «¡⁄áNRPLi…”¡ LRiLigSlLi≤Ô∂T

}msL]‰©yıLRiV. ˙’¡¤«¡[£tsQ ˙…”¡ ¡V˘©´sÕfi ºdΩLRiVˆ©´sV xqs™´sLjiLiøyá¨s N][Lji©´s»˝¡V LSxmnsV™´soáV, «¡⁄áNRPLi…”¡ LRiLigSlLi≤ÔT∂ ¬ø¡FyˆLRiV.™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i, ©´sÕÊ‹Li≤R∂ —¡Õ˝ÿáNRPV ¨ds…”¡¨s ZNP[…ÿLiVVLi¿¡Õÿ ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[∏∂R Wá¨s N][Lij ©´s»˝¡V ©ygRiLi «¡©yLÛiR ©±s lLi≤Ô∂T æªΩ÷¡FyLRiV. ºdΩLRiVˆª][ ©´sÕÊ‹Li≤R∂, Fyá™´sVWLRiV —¡Õ˝ÿáNRPV ¨dsLRiV LSNRPVLi≤y F°LiVVLiμR∂¨s ©ygRiLi AÆ™s[μ∂R ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. ºdΩLRiVˆQ|\ ms ˙xmsμ≥y¨s ©´sVLi≤T∂ FsÕÿLi…”¡ xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s •¶¶¶≠dsV LS¤Õ¡[μR∂¨s …”¡AL`iFs£qs Æ©s[ªRΩ ≠s©Ø[μ`∂ NRPV™´sWL`i @©yıLRiV. ªy™´sVV @©y˘∏R∂VLi gRiVLjiLi¿¡ ¬ø¡FyˆNRP xmsLjibdP÷¡ryÚ™´sV¨s, @μ≥∂R ˘∏R∂V©´sLi ¬ø¡[qz s ™´sVVLiμR∂VZNPŒÿÚ™s´ V¨s ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ¬ø¡FyˆLRi©yıLRiV. @LiæªΩ[NSNRPVLi≤y xqsV˙{msLi N][LÌRiV }qÌs B¿¡ËLiμj∂ NRPμy GLi ¬ø¡[∏∂R V¤Õ¡[™s´ V¨s §x ¶ ¶Lik £tsQ LS™´sª`Ω @©yıLRi©yıLRiV. ˙xmsμ≥y¨s ©´sVLi≤T∂ @LiªRΩ ry©´sVNRPWá qx sˆLiμR∂©´s LS¤Õ¡[μ∂R ¨s, A ™´sW»¡Ã¡ª][ LSuÌy˚¨sNTP ©y˘∏R∂VLi «¡LRigRiμR∂©yıLRiV. ™´sVL][ryLji xqsV˙{msLi N][LÌRiV©´sV A˙aRPLiVVLiøyá©yıLRiV.

˙xmsxqsVÚªΩR Li aSxqs©´s qx sÀ≥¡œ ™´sVVLiμR∂V ≠sÀ≥¡œ «¡©´s øR¡»Ì¡Li DLiμR∂¨s, æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚Li GLRiˆ≤T∂©´s ªRΩLS*ªRΩ Lji≠s«¡©±s ¬ø¡[∏∂R Wá¨s æªΩáLigSfl· ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li N][LRiVªRΩVLiμR∂ ©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ªRΩLS*ªRΩ {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ F°Ã¡™´sLRiLi «ÿºdΩ∏R∂V ˙Fy¤«¡NÌRPV DLi≤R∂gS, æªΩáLigSfl·Õ‹[ «ÿºdΩ∏R∂V ˙Fy¤«¡NÌRPVNRPV ˙xmsμ≥y¨s ry©´sVNRPWáLigS xqsˆLiμj∂LiøyLRi©yıLRiV. ˙Fyfl·z§¶ ¶ªΩR ¬ø¡[Æ™sŒ˝¡œ ©´sV «ÿºdΩ∏R∂V ˙Fy¤«¡NÌPR V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LjiæªΩ[ ˙xmsμ≥y¨s ry©´sVNRPWáLigS xqsˆLiμj∂LiøyLRi©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`i lLi≤Ô∂T , À≥ÿLki ¨ds…”¡FyLRiVμR∂á aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ qx sVμR∂LRi+©±sl

z{Ï+>¥ nedüs¡+ ˝Ò<äT ù|<ä\ düàs¡D‘√ z≥¢ »|ü+ ¤…¡[ ¡VÕfi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂™´sVLi¤…¡[Æ©s[ øR¡LRiË ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©´s»˝¡V NSLi˙lgi£qs\|ms ≠sLRiVøR¡VNRPVxms≤ÔR∂ Æ™sW≤U∂ zqsFsLi ¤Õ¡[≈¡Õ‹[Æ©s[ @μj∂ DLiμj∂ {qs™´sWLi˙μ≥R∂Vá\|ms ™´sVLi≤T∂xms≤ÔR∂ ™´sVLi˙ºΩ $μ≥R∂L`iÀÿ ¡V ™yLRiflÿzqs,≤T∂|qsLi ¡L`i20 : Fs¨sıNRPáV ™´sVVLiøR¡VN]xqsVÚ©s´ ı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ BLiªRΩNSáLi FyFyáV ¬ø¡[qz s©´s ALi˙lgi£qs BxmsˆV≤R∂V }msμR∂á qx s¯LRifl· ¬ø¡[r°ÚLiμR∂¨s ’¡¤«¡zms ˙xmsμ≥y¨s ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂ ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. zmsÃ˝¡Ã¡V xmsLkiORPQáNRPV ™´sVVLiμR∂V mx sÆμ∂[mx sÆμ∂[ Æμ∂[™s´ o≤T∂¨s ˙FyLÛij Li¿¡©´s»˝¡VgS NSLi˙lgi£qs Fs¨sıNRPá ™´sVVLiμR∂V }msμR∂á ©y™´sVxqs¯LRifl· Æ™sVVμR∂áV|ms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s @©yıLRiV. BLiªRΩNSáLi FsÕÿLi…”¡ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩqx sVN][NPR VLi≤y μ≥∂R LRiá |msLRiVgRiVμR∂áNRPV NSLRifl·\Æ™sV©´s NSLi˙lgi£qs }msμR∂áNRPV  ¡ªRΩNRP≤y¨sNTP @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[NPR VLi≤y ¬ø¡[zqsLiμR∂©yıLRiV. μ≥R∂LRiá |msLRiVgRiVμR∂áª][ ry™´sW©´sV˘Ã¡V NRPVÆμ∂[á∏R∂W˘LRi¨s μR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV. μ≥R∂LRiá©´sV @μR∂xmso¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[NRPF°æªΩ[ FsLiμR∂VNRP¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. DªRΩLÚ iR ˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[¨s ™yLRiflÿzqsÕ‹[ ≠s«¡∏R∂V aRPLiΔÿ©yμ`∂ }msLRiVª][ ’¡¤«¡zms aRPV˙NRP™yLRiLi À≥ÿLki  ¡z§¶ ¶LiR LigRi qx sÀ≥¡œ ¨sLRi*z§¶ ¶r°ÚLiμj∂. μk∂¨sNTP @ZaP[tx sQLigS •¶¶ «¡\lLi©´s «¡©´sqx s™´sVW•¶¶ ¨sı DÆμ∂Ù b[ PLi¿¡ Æ™sW≤U∂ D˙Æμ∂[NPR LigS ˙xmsxqsLigjiLiøyLRiV. ˙xms«¡Ã¡

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, ≤T∂|qsLi ¡L`i 20 (ôd’ÿq÷´dt):aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡, aSxqs©´s™´sVLi≤R∂÷¡Õ‹[ ¤…¡[ ¡VÕfi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂™´sVLi¤…¡[Æ©s[ øR¡LRiË ˙FyLRiLiÀ≥œ¡# \Æ™sV©´s»˝¡V gRiVLjiÚLiøy÷¡= DLi»¡VLiμR∂¨s, øR¡LRiË ˙FyLRiLiÀ≥œ¡# \Æ™sV©´s»˝¡V zqsFsLi xqs’≥¡NRPVáNRPV B¿¡Ë©´s ¤Õ¡[≈¡Õ‹[Æ©s[ DLiμR∂¨s LSxtÌsQ˚ @|qsLi’d˝¡ ™´s˘™´s•¶¶¶LSáaS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ μR∂VμÙj∂Œ˝œ¡ $μ≥R∂L`iÀÿ ¡V }msL]‰©yıLRiV. A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ALÌjiNRPÕfi 3 ˙xmsNSLRiÆ™s[V ’¡Ã˝¡V©´sV xmsLizmsLi¿¡LiμR∂©yıLRiV. μk∂Liª][ ™´sW˘ø`¡ ™´sVVgjizqs©´s¤…˝¡[©´s©yıLRiV. BLiNS A»¡Æ©s[Æμ∂[ ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ™yLRiV Ez§¶¶¶xqsVÚ©´sı»˝¡VgS ¥R∂L`Ôi FsLi\|msL`iNRPV NRPW≤y @™´sNSaRP# Æ™s[Vμj∂ ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. {qsˆNRPL`i ™´s˘™´sxqÛs©´sV Fs™´s*LRiV NTPLiøR¡xmsLji¿¡©y NRPW≤y ˙zms≠s¤Õ¡[«fi Æ™sWxtsQ©±s BryÚ™´sV©yıLRiV. LSxtÌsQ˚Li ≠s≤T∂F°π∏∂[VLiμR∂VNRPV gRi≤T∂∏R∂VáV, ORPQflÿáV ¤Õ¡NRP‰ |ms»Ì¡VNRPVLi»¡VLi¤…¡[ ’¡Ã˝¡V©´sV xms»Ì¡VNRPV¨s LSμÙyLiªRΩLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li zqsFsLi xqs•¶¶¶ {qs™´sWLi˙μR∂ Æ©s[ªRΩáNRPV ™´sVLi¿¡μj∂ NSμR∂©yıLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ BÕÿLi…”¡ ªRΩáºΩNRP‰ ™´s˘™´s•¶¶¶LSáV ¬ø¡[zqs ˙xms«¡Ã¡ ™´sVμR∂˘ \Æ™sxtsQ™´sW˘Ã¡V |msLiø]μÙR∂©yıLRiV. æªΩáVgRiV LSuÌy˚áV lLiLi≤R∂VgS ≠s≤T∂F°LiVV NRP÷¡zqs DLiμy™´sV©yıLRiV. xmspLjiÚgS xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøy÷¡=LiÆμ∂[©´s¨s {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Æ©s[ªRΩáNRPV xqsW¿¡Liøy LRiV. ¿¡»Ì¡¿¡™´sLji μR∂aRPÕ‹[ AgjiF°ªRΩVLiμR∂¨s LSÀ‹[π∏∂[V Fs¨sıNRPáV xqs\Æ™sVNRP˘ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[Æ©s[ «¡LRiVgRiVªy∏R∂V¨s }msL]‰Li»¡W ˙xms«¡Ã¡©´sV Æ™sWxqsLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li AFyá¨s ™´sVLi˙ºΩ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ™´sVLi˙ªRΩVáV, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡NRPV z§¶¶¶ªRΩ™´so xms÷¡NSLRiV. Fs™´s*LRiV ™´s¿¡Ë©y, GLi ¬ø¡[zqs©y ¿¡™´sLRiNRPV @|qsLi’d˝¡ xqs™´sWÆ™s[aSáV «¡LRiVgRiNRP F°LiVV©y NRPW≤y LSxtÌsQ˚Li ™´sW˙ªRΩLi ≠s≤T∂F°™´s≤R∂Li Δÿ∏R∂V™´sV©yıLRiV. ’¡Ã˝¡V\|ms J…”¡Lig`i @Æ©s[μj∂ FsNRP‰≤y DLi≤R∂μR∂©yıLRiV. NRP¨dsxqs xmsLji«Ïÿ©´sLi ¤Õ¡[¨s ™yLRiV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©´sı »˝¡VgSÆ©s[ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Æ©s[ªRΩá ™yμR∂©´sáV©yı∏R∂V©yıLRiV. Fs…Ì”¡xmsLjizqÛsºΩÕ‹[©´sW LSxtÌsQ˚Li xqs\Æ™sVNRP˘LigS DLiÆ≤∂[ xmsLjizqÛsºΩ ¤Õ¡[Æ©s[ ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV.

§x ¶ ¶LiR< μ≥y*©yáV, øR¡mx sˆ»˝¡V ª][≤∂R V NSgS Æ™sW≤U∂ ˙xmsxqsLigjiLiøyLRiV. Æ™sW≤U∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW Fs¨sıNRPáV μR∂gÊRiLRixms≤R∂VªRΩV©´sı ªRΩLRiVfl·Li Õ‹[ NSLi˙lgi£qs gRiLkiÀfi ™´sVLi˙ªRΩLi mx shjir°ÚLiμR∂©yıLRiV. ∏R∂VW{msG ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li \lLiªRΩVá g][≤R∂V xms…Ì¡” LiøR¡VN][™s´ ≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R ¨s, l\LiªRΩVáV, }msμR∂á xqsLiZOP[Q™´sW¨sı ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV ¨sL˝RiORPQ ˘Li ¬ø¡[qx sVÚ©yı∏R∂V©yıLRiV. ∏R∂VW{msG ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sı rygRi©´sLi}msLiμR∂VNRPV DªRΩÚLRi˙xmsÆμ∂[a`P ˙xms«¡Ã¡V zqsμÙR∂LigS D©yıLRi¨s, DªRΩÚLRi˙xmsÆμ∂[a`P ˙xms«¡Ã¡ xqsx§¶¶¶NSLRiLiª][Æ©s[ LS™´sVLS«¡˘Li ryμ≥R∂˘™´sV¨s }msL]‰©yıLRiV. …‘¡ @™´sVV¯NRPV¨s g_LRi™´sLigS ¡ªRΩNRP≤R∂Li Fyxms™´sW @¨s ˙xmsbPıLi¿¡©´s A∏R∂V©´s ªy©´sV …‘¡ @™´sVV¯ªy©´sV NS¨ds Æμ∂[aS¨sı @™´sV¯©´s¨s NSLi˙lgi£qs©´sV DÆμÙ∂[bPLi¿¡ FsÆμÙ∂[™y ¬ø¡[aSLRiV. C ˙xmsNRP»¡©´sª][ ˙xms«¡Ã¡V |msμÙ∂R FsªRΩVÚ©s´ §x ¶ ¶LiR< μ≥y*©yáV ¬ø¡[qx sWÚ øR¡mx sˆ»˝¡V øR¡LjiøyLRiV. •¶¶ ≠sd VáV B™´s*≤R∂Li NSμR∂¨s ¬ø¡[qz s øR¡WzmsryÚ™s´ V ©yıLRiV. ªRΩ™´sV FyLÌik Õ‹[ @»Ì¡≤R∂VgRiV™´sLÊSá™y LRiW

˙xmsμ≥y¨s @π∏∂[V˘LiμR∂VNRPV @™´sNSaRP™´sVVLiμR∂¨s Æ™sW≤U∂ ¬ø¡FyˆLRiV. À≥ÿLRiªRΩÆμ∂[aPR LiÕ‹[ }msμR∂LjiNS¨sNTP IZNP[ INRP NRPV»¡VLi ¡Li NSLRifl·™´sV¨s mx sL][OPR QLigS Æ©s˙x§¶ ¶® NRPV»¡VLiÀÿ¨sı DÆμ∂Ù b[ PLi¿¡ Æ™sW≤U∂ AL][mz sLiøyLRiV. ªy™´sVV qx s ¡LRi¯ºΩ ©´sμj∂¨s aRPV˙À≥¡œ Li ¬ø¡[aS™´sV¨s, gRiLigS©´sμj∂¨s FsLiμR∂VNRPV ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[LRi¨s Æ™sW≤U∂ ˙xmsbPıLiøyLRiV. DªRΩLÚ iR ˙xmsÆμ∂[a`P LSxtsÌ Q˚Li À≥ÿLRiªRΩÆμ∂[aPR ≠sNSry¨sNTP ™´sVWá™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ¤À¡©yLRi£qs ¿d¡LRiáV ™´sVz§¶ ¶Œ¡œ áZNP[ NSμR∂¨s, Æμ∂[aPR ˙xmsºΩxtsÓ QNPR V ¿¡x§¶ ¶ı™´sV¨s Æ™sW≤U∂ }msL]‰©yıLRiV. BLiªRΩ…”¡ xms≠s˙ªRΩ\Æ™sV©´s ˙FyLiªRΩLi ©´sVLi¿¡ ˙xmsxqsLigjiqx sVÚ©s´ ıLiμR∂VNRPV A©´sLiμR∂LigS DLiμR∂©yıLRiV.

Li≤ÔT∂, ™´sVL][ ™´sVVgÊRiVLRiV ™´sVLi˙ªRΩVáV, \Æ™sFsry=L`i{qs{ms Æ©s[ªRΩáV D™´sW¯lLi≤ÔT∂ Æ™sLiNRP¤…¡[ aRP*L˝iR V, FsLi.≠s.Fs£qs.©ygjilLi≤Ô∂T , …‘¡≤U∂m{ s ©´sVLi¿¡ N][Æ≤∂á bP™´s˙xmsryμR∂LS™´so, LS™´soá øR¡Li˙μR∂ZaP[≈¡LRilLi≤Ô∂T , q{ s{msH LSxtsÌ Q˚ NSLRi˘μR∂Lji+ ZNP.©yLS∏R∂Vfl·, aSxqs©´sxqsÀ≥ÿxmsORPQ ©y∏R∂VNRPV≤R∂V gRiVLi≤y ™´sV¤Õ¡˝ a[ `P, q{ s{msFsLi LSxtsÌ Q˚ NSLRi˘μR∂Lji+ ’d¡≠ds LSxmsn V™´soáV, aSxqs©´sqx sÀ≥ÿmx sORPQ ©y∏R∂VNRPV≤R∂V «¡⁄áNRPLi…”¡ LRiLigSlLi≤Ô∂T , ’d¡¤«¡[m{ s Æ©s[ªΩR , ™´sW “¡ ™´sVLi˙ºΩ ©ygRiLi «¡©yLÙiR ©±slLi≤Ô∂T , FyLÌik Æ©s[ªΩR ˙F~|mnsxqsL`i ZaP[xtsQgjiLjiLS™´so ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV©yıLRiV.i

ÁbÕDVæ≤‘·, #˚yÓfi¯¢≈£î

C≤rj·T Vü≤√<ë : $H√<é ©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ ,≤T∂|qsLi ¡L`i20(ôdÿ’ q÷´dt): ˙Fyfl·z§¶¶¶ªRΩ, ¬ø¡[Æ™sŒ˝œ¡ ˙Fy¤«¡NÌRPVáNRPV «ÿºdΩ∏R∂V x§¶‹[μy NRP÷¡ˆLiøyá¨s …‘¡AL`iFs£qs Æ©s[ªΩR ≠s©Ø[μ`∂ N][LSLRiV. æª ΩáLigSflÿÕ‹[ ¬ø¡[mx s…Ì¡” ©´s C ˙Fy¤«¡NÌPR V\|ms ¨sL˝RiORPQ ˘Li ªRΩgRiμR∂©yıLRiV. BNRP‰≤R∂ ˙xmsμ≥y©´s ˙Fy¤«¡NÌPR VáV G≠ds mx spLjiÚ NS¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. ˙xmsμ≥y¨s ¨s™yxqsLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s @–¡Ã¡xmsORPQ ¤À¡≥ …[ ¡‘ ªRΩLS*ªRΩ ≠s©Ø[μ`∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW æªΩáLigSfl·Õ‹[ «ÿºdΩ∏R∂V ˙Fy¤«¡NÌPR V GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R Wá¨s N][LiR gS μy¨sNTP ˙xmsμ≥y¨s qx sV™´sVV≈¡ªRΩ ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[qz s©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. ˙’¡¤«¡[£tsQNPR V™´sWL`i ¤\…¡Q˚ ¡V˘©´sÕfi ºdΩLRiVˆQ|\ ms xmsLjibdP÷¡ryÚ™s´ V¨s ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ¬ø¡FyˆLRiV. INRPryLji mx sLizmsfl”· ¨sLÒiR ∏R∂WáV ¬ø¡[qz s©´s ªRΩLS*ªRΩ GLi ¬ø¡[∏∂R V¤Õ¡[™s´ V¨s ˙xmsμ≥y¨s qx sW˙ªRΩFy∏R∂VLigS ¬ø¡FyˆLRiV. ˙’¡¤«¡[a`P NRPV™´sWL`i ™´sVx§¶ ¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i, ©´sÕÊ‹Li≤R∂ —¡Õ˝ÿáNRPV INRP‰ øR¡VNRP‰ ¨ds…”¡¨s NRPW≤y ZNP[…ÿLiVVLiøR¡¤Õ¡[μ∂R ¨s æªΩ÷¡FyLRiV. æªΩáLigSfl· ™´s¿¡Ë©´s ªRΩLS*ªRΩ ¨ds…”¡ ZNP[…ÿLiVVLixmsoá\|ms ™´sV◊d¡˝ F°LS≤R∂Vªy™´sV¨s }msL]‰©yıLRiV. ˙’¡¤«¡[£tsQ ºdΩLRiVˆQ|\ ms qx sV˙{msLiN][LiRÌ V©´sV A˙aRPLiVVLiøR¡≤R∂Li ªRΩmx sˆ Æ™s[lLi[ ™´sWLÊiR Li ¤Õ¡[μ∂R ¨s ≠s©Ø[μ`∂ æªΩ÷¡FyLRiV. NRPXuÒy «¡Õÿá ¨ds…”¡ mx sLixmsNRPLiÕ‹[ LSuÌy˙¨sNTP «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı @©y˘∏R∂W¨sı q{ sFsLi Aμ≥∂R *LRi˘LiÕ‹[ @–¡Ã¡xmsORPQ  ¡XLiμ≥∂R Li Æ©s[≤∂R V ˙xmsμ≥y¨sNTP ≠s™´sLjiLi¿¡Liμj∂. ¤À¡≥ …[ ¡‘ 40 ¨s≠sVuyáFy»¡V «¡LjigjiLiμj∂. C qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS ˙’¡¤«¡[a`PNRPV™´sWL`i ºdΩLRiVˆ©´sV lgi—¡…fiÕ‹[ ˙xmsNRP…”¡Liø]μÙ∂R ¨s ˙xmsμ≥y¨s¨s @–¡Ã¡xmsORPQ  ¡XLiμ≥∂R Li N][Lij Liμj∂.

sêh$uÛÑ»q »]–b˛sTT+~ eT+Á‹ <ëq+

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,≤T∂|qsLi ¡ L`i20(ôd’ÿq÷´dt): LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s «¡LjigjiF°LiVVLiμR∂¨s, C xmsLjizqÛsºΩÕ‹[ @π∏∂W™´sV ∏R∂VLi ™´sμÙR∂¨s ™´sVLi˙ºΩ μy©´sLi ©ylgi[LiμR∂L`i @©yı LRiV. @μ≥j∂uÓy©´s ¨sLÒRi∏R∂W¨sı bPLRiry™´sz§¶¶¶ryÚ™´sV¨s μy©´sLi, ™´sVV¤Δ¡[a`Pg_≤`∂áV }msL]‰ ©yıLRiV. gRi™´sLRiıL`i xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ aSLiºΩ À≥œ¡˙μR∂ªRΩáV DLi¤…¡[ xqs™´sVxqs˘Ã¡V ™´sryÚ∏R∂V¨s ™´sVV¤Δ¡[a`Pg_≤`∂ @©yıLRiV. ™´sVLi˙ªRΩVáV ™´sVV¤Δ¡[a`Pg_≤`∂, μy©´sLi ©ylgi[LiμR∂L`iáV Dxms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ μyÆ™sWμR∂LRi LS«¡©´sLji=Li x§¶¶¶ª][

aRPV˙NRP™yLRiLi BNRP‰≤R∂ ¤À≥¡[…‘¡ @∏R∂W˘LRiV. ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ xtsQ’d¡˜L`i @÷d¡ª][ NRP÷¡zqs Dxms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ μyÆ™sWμR∂LRi LS«¡©´sLji=Lix§¶¶¶ª][ ≠dsLRiV xqs™´sWÆ™s[aRP™´sV∏R∂W˘LRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´sª][ Fy»¡V, \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂\|ms ALiORPQáV ªRΩμj∂ªRΩLRi @LiaSá©´sV ™yLRiV øR¡LjiËLiøyLRiV. ¡μR∂‰…‘¡ @©´sLiªRΩLRiLi ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s «¡LjigjiF°LiVVLiμR∂¨s C xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ @π∏∂W™´sV∏R∂VLi @©´s™´sxqsLRi™´sV¨s ≤`∂ @©yıLRiV. \|§¶¶¶μR∂LS Àÿμ`∂\|ms ALiORPQáV ªRΩgRi™´s¨s, aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ Æ™s[μj∂NRPgS ªRΩ™´sV ™yμR∂©´s ≠s¨sˆryÚ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. D™´sV¯≤T∂ LS«¡μ≥y¨sgS “¡|§¶¶¶ø`¡ FsLi{qs NSNRPVLi≤y \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ lLiÆ™s©´sW˘ —¡Õ˝ÿNRPV xmsLji≠sVªRΩLi ¬ø¡[∏R∂Wá ©yıLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ @μ≥j∂uÌy©´sLi ¨sLÒRi∏R∂W¨sı bPLRiry™´sz§¶¶¶ ryÚ™´sV¨s ¬ø¡ ¡VªRΩWÆ©s[ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂\|ms ALiORPQáV, gRi™´sLRiıL`i ¬ø¡[ºΩÕ‹[ aSLiºΩ À≥œ¡˙μR∂ªRΩáV DLi¤…¡[ xqs™´sVxqs˘Ã¡V ™´sryÚ∏R∂V¨s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV.

zqsFsLi NTPLRißãÞNRPV \ÛÇÁLSLi ¿Á[»R½VÌÁ -dsVμR¶VgS @ªyLïRiV

©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ ,≤T∂|qsLi ¡L`i 20 (ôdÿ’ q÷´dt): BLi≤T∂∏R∂W»¡VÆ≤∂[ ¤À¡£qsÌ ’¡lgi£qsÌ @™yLÔRiV©´sV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ @LiμR∂VNRPV©yıLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi mx sáV ≠sÀ≥ÿgSÕ˝‹[ LSuÌy˙á ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ªRΩVáNRPV BLi≤T∂∏R∂W»¡VÆ≤∂[ @™yLÔiR VáV ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. @Æ©s[NPR B ¡˜LiμR∂VáV D©yı Fyá©yxmsLRiLigS ™´sVVLiμR∂Li«¡Õ‹[ D©´sı |msμÙ∂R LSxtsÌ Q˚Li ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`PNRPV BLi≤T∂∏R∂W»¡VÆ≤∂[ @™yLÔiR V ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. ©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ Õ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[qz s©´s J NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ ¤\«¡LSLiLRiÆ™s[V£tsQ ¬ø¡[ªΩR Vá ≠dsVμR∂VgS ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ C @™yLÔRiV©´sV @LiμR∂VNRPV©yıLRiV. C qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS q{ sFsLi ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW @μ≥∂j NSLRiVá qx s•¶¶ ∏∂R Vxqsx§¶ ¶NSLSáª][ ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLigS N]ªRΩÚ mx s¥R∂NSáV @™´sVáV ¬ø¡[qx sVÚ©yı™´sV©yıLRiV. Æ™sVVμR∂…˝‹[ aSLiºΩÀ≥¡œ ˙μR∂ªRΩá Æ©sáN]áˆ≤R∂Li |msμÙ∂R qx s™yáVgS ™´sWLjiLiμR∂¨s q{ sFsLi æªΩ÷¡FyLRiV. mx sáV LSuÌy˚áV NRPW≤y C @™yLÔiR V©´sV @LiμR∂VNRPV©yıLiVV.

¬sLñki»R½ gRi²R¶Vª«soÍÜ[®©s[ FyLýRi®ªsVLiÉÞNPR V ÉÔÁ ÕÁÌýÁV: xqsLiμk¶£ms

©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ ,≤T∂|qsLi ¡L`i20(ôdÿ’ q÷´ dt): ¨sLÒik ªRΩ gRi≤R∂V™´soÕ‹[gS æªΩáL igSfl· ’¡Ã˝¡V\|ms @|qsLi’d˝¡Õ‹[ øR¡LjiËLi¿¡ FyL˝iR Æ™sVLi…fiNRPV mx sLizmsry LRiÆ©s[ @bPxqsVÚ©yı ™´sV¨s GH{qs{qs @μ≥∂j NSLRi ˙xmsºΩ¨sμ≥∂j qx sLiμk∂£ms μk∂OTPQª`Ω æªΩ÷¡FyLRiV. æªΩáLigSfl·NRPV NRP»Ì¡V ¡≤T∂ D©yı™´sV¨s Bxmsˆ…”¡ZNP[ ∏R∂VW{msG ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li æªΩ÷¡zmsLiμR∂¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. FyL˝RiÆ™sVLi…fi xqs™´sWÆ™s[aSáV FsxmsˆV≤R∂V ¨sLRi*z§¶ ¶Li¿¡©y æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V AÆ™sWμR∂Li F~LiμR∂VªRΩVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s μ≥∂k ™´sW ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V©´sV AÆ™sWμj∂LiøR¡≤y¨sNTP ªy™´sVV gRiªRΩLiÕ‹[Æ©s[ •¶¶¶≠dsV BøyË™´sV©yıLRiV. μk∂¨s\|ms mx sÆμ∂[mx sÆμ∂[ qx sLiÆμ∂[•¶ ¶Ã¡V mx s≤R∂™´sμÙ∂R ©yıLRiV.


2 C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

˝≤dtºu≤˝Ÿ dæm+...! 1æY ´ 8:::::;Õÿ£qsÌ ÀÿÕfi zqsFsLi NTPLRifl„fi ...! Õÿ£qÌsÀÿÕfi..˙NTPZNP…fiÕ‹[ Bμj∂ ÀÿgS xmsLjiøR¡∏R∂V™´sVV©´sı xmsμR∂Li. xmsLRiVgRiVáV ©yáVgRiV ¤Õ¡[μy ALRiV, ¤Õ¡[μy @LiªRΩNRP©yı FsNRPV‰™´s D©´sıxmsˆV≤R∂V DªRΩ‰LihRi NRP÷¡gjiLi¬ø¡[ xmsμR∂Li...¿¡™´sLji ¡LiºΩNTP J ryLji ≠sV∏R∂WLiμyμ`∂ zqsN`P= N]…Ì¡” FyN`P «¡»Ì¡V©´sV lgi÷¡zmsLiøR¡VNRPV©yı≤R∂V. Õÿ£qsÌ ÀÿÕfi ™´sVz§¶¶¶™´sV @μj∂. @Li¤…¡[ AÆ≤∂[™y≤T∂ xqsªyÚNPR V Bμ][ ¨sμR∂LRi+©´sLi. @LiVVæªΩ[ A»¡gS≤T∂ gRiªy©´sVÀ≥¡œ ™´sLi, gRiªRΩLiÕ‹[ A≤T∂©´s ºdΩLRiV @¨dsı ¤À¡[Lik «¡Ÿ Æ™s[xqsVNRPVLi¤…¡[  ¡LiºΩ ¿¡™´sLji ™´sLRiNRPV ÀÿgS @≤R∂Vªy≤R∂¨s ©´s™´sVV¯ªyLRiV. @LiVVæªΩ[ ™´sV©´s ˙NTPZNP»¡L`i @LiVV©´s zqsFsLi gRiªRΩLiÕ‹[ ZNP[™s´ áLi LRiLi“¡ ™´sW˘ø`¡¤Õ¡[ A≤y≤R∂V. |msμÙ∂R gS xmsLRiVgRiVáV ºdΩzqs©´s μyΔÿÕÿáV ¤Õ¡[™s´ o. NS¨ds ªRΩ©´sNRPV @á™y»¡LiVV©´s  ¡LiºΩ ™´sW»¡Ã¡©´sV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ \|tsQ©±s NS™yá¨s øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ NRPW≤y A»¡Ã¡VLi…ÿLiVV. øR¡μR∂LRiLigRiLi A»¡Ã¡V ÀÿgS A≤y÷¡. @Li¤…¡[ FsªRΩVÚáV Æ™s[∏∂R VgRiágS÷¡. FsªRΩVÚáV Æ™s[}qsÚ |\ ms FsªRΩVÚáV G≠sV Æ™s[ryÚL][ æªΩáVxqsVNRPV¨s Æ™s[∏∂R W÷¡. FsμR∂V…”¡ ™yLji LS«¡NUP∏R∂W¨sı ¿¡ªRΩVÚ ¬ø¡[∏R∂WáLi¤…¡[ FsªRΩVÚáV Æ™s[∏R∂VNRP ªRΩxmsˆμR∂V. ªRΩ©´sV ¨sáμ]NRPV‰N][™yáLi¤…¡[ FsμR∂V…”¡ ™yLRiV FsLiªRΩ…”¡ ™y\lLi©y ¿¡ªRΩ™Ú y*÷¡=LiÆμ∂[. @LiμR∂VNRPV FsªRΩVÚáV ªRΩxmsˆ™´so. NS¨ds BxmsˆV≤R∂V ™´sV©´s LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ zqsFsLigS D©´sı NTPLRifl„fi FsÕÿLi…”¡ FsªRΩVÚáV Æ™s[∏∂R VNRPVLi≤y FsμR∂V…”¡ ™yLji¨s ¿¡ªRΩVÚ ¬ø¡[∏∂R VNRPVLi≤yÆ©s[ LS«¡NUP∏R∂V r°Fy©´s xms»¡LiÕ‹[ ¨s¬ø¡Ë©´sáV FsNRPV‰ªRΩW ™´søyËLRiV. @™´s¨dsı NRPW≤y ≠sÆμ∂≥ ∏[ ∂R VªRΩ ¤Õ¡[μy |\ msLRi≠ds ™´sÃ˝¡ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ryμ≥∂j Li¿¡©´s≠s. FsªRΩVÚáV Æ™s[zqs LS«¡NUP∏R∂WLigS FsμR∂V…”¡ xmsOSQ¨sı ¿¡ªRΩVÚ ¬ø¡[zqs ryμ≥∂j Li¿¡©´s ™´s˘QQNPT Ú NSμR∂V. xqsWLRiV˘≤T∂Õÿ øR¡Li˙μR∂V≤R∂V xqs*∏R∂VLi ˙xmsNSaRPLi NSμR∂V. xqsWLRiV˘≤T∂ NTPLRiflÿá©´sV Lji|mns˝ N`ÌP ¬ø¡[∏∂R VgRi÷¡lgi[ aRPNTPÚ øR¡Li˙μR∂V≤T∂NTP ™´sW˙ªRΩÆ™s[V DLiμj∂. @Õÿlgi[ ™´sV©´s zqsFsLi NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤Ô∂T NRPW≤y @μ≥∂j uÌy©´sLi aRPNTPÚ ry™´sVLÛSQ˘Ã¡©´sV Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPV¨s zqsFsLi NSgRi÷¡gSLRiV. ¿d¡£msn ≠s£ms ©´sVLi¿¡, {qsˆNRPL`igS FsμR∂gRi≤R∂LiÕ‹[ μj∂™´sLigRiªRΩ LS«¡ZaP[≈¡L`i lLi≤Ô∂T ˙F°ªRΩ˜Ã¡Li ¤Õ¡[μy @Li≤R∂ DLiμj∂. @Õÿlgi[ zqsFsLi NS™´s≤y¨sNTP r°¨s∏R∂W @Li≤R∂ μR∂NTP‰Liμj∂. NSLi˙lgi£qs Fy÷¡…”¡N`P=Õ‹[ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V BÕÿ ryμ≥∂R ˘Li NSgRiáμR∂V. @ÕÿLi…”¡ ™´s˘QQNTPÚ BxmsˆV≤R∂V r°¨s∏R∂Wª][ ™´sW˘ø`¡ A≤R∂Vªy©´sLi»¡W gRiLi’≥¡d LRiÆ\™sV©´s ˙xmsNRP»¡©´sáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Õÿ£qsÌ ÀÿÕfi ™´sLRiNRPV A≤R∂Vªy... xqsªyÚ øy»¡Vªy... @Li»¡W ˙xmsNRP»¡©´sáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Æ©s[©s´ V ˙NUP≤yNSLRiV≤T∂¨s ¿¡™´sLji ™´sLRiNRPV F°LS≤R∂Vªy©´sLi»¡V©yıLRiV. ≠sÀ≥¡œ «¡©´sNRPV ™´s˘ºΩlLi[NPR LigS ªy©´sV Æ™s©´sNTP‰ F°¤Õ¡[μ∂R Li»¡V©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚Li NRP÷¡xqsVLi≤yÕÿ, ¤Õ¡[μy @©´sı ≠sxtsQ∏∂R W¨sı ™´sV©´sÆ™s[V æªΩ[áVËN][™y÷¡.. BNRP‰Æ≤∂[ aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡, ™´sVLi≤R∂Œ˝œ¡Õ‹[Æ©s[ @μj∂ æªΩ[Õÿ÷¡ @¨s ™´sVL][™s´ WLRiV A∏R∂V©´s ˙xmsNRP…”¡LiøR¡VNRPV©yıLRiV. ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ’¡Ã˝¡VÕ‹[ NUPáNSLiaS¤Õ¡˝ ™[ s´ Li»¡W aSxqs©´sxqsÀ≥ÿxmsOSQá Æ©s[ªΩR áV ¤Õ¡[™s´ Æ©sºΩÚ©s´ xqsLiÆμ∂[•¶¶¶÷¡ı ºdΩLSËá¨s N][LiR VªRΩW ZNP[Li˙μy¨sNTP ¤Õ¡[≈¡ LSryÚ™s´ V©yıLRiV.G ’¡Ã˝¡V\ZNP©y xqs™´sLRifl· ˙xmsºΩFyμj∂Li¬ø¡[, μy¨s\|ms øR¡LjiËLi¬ø¡[, J…”¡Lig`i «¡Lji}ms ≠dsáVLiμR∂¨s }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ ™´sVW≤R∂V LSuÌy˚á ≠sÀ≥œ¡«¡©´sxmsˆV≤R∂V B™´s¨dsı ø][»¡V¬ø¡[xqsVNRPV©´sıxmsˆV≤R∂V BNRP‰≤R∂ NRPW≤y BÕÿlgi[ «¡LRigSá¨s xqsW˙ºdΩNRPLjiLiøyLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ’¡Ã˝¡VÕ‹[ áOSQQ˘Ã¡V , DÆμ∂Ù a[ SáV¤Õ¡[™s´ ¨s, xmsáV NUPáNSLiaSá\|ms xqs™´sWøyLRiLi ¤Õ¡[μ∂R ¨s aSxqs©´sxqsÀ≥ÿ ™´s˘™´s•¶¶¶LSá NRP≠sV…‘¡ xqs™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ xqsÀ≥¡œ V˘Ã¡≤T∂gSLRiV. @LiμR∂VN][xqsLi ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ¤Õ¡[≈¡ LSryÚ©´sV. ™´sV©´s aSxqs©´sxqsÀ≥¡œ Õ‹[ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ’¡Ã˝¡V©´sV ¤…¡[ ¡VÕfi ¬ø¡[aSLRiV. BLi˙»¡≤R∂W˘£qs ¬ø¡[∏∂R V¤Õ¡[μ∂R V. øR¡LRiË N][xqsLi ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ªRΩLRixmsn Qo©´s INRP ™´sVLi˙ºΩ BLi˙»¡≤R∂W˘£qs ¬ø¡[∏∂R W÷¡. ¨s«ÿ¨sNTP μk∂¨s¨s øR¡LRiËNRPV |ms…Ì¡” ©´s»˝¡V aSxqs©´sxqsÀ≥ÿ ™´s˘™´s•¶¶¶LSá ™´sVLi˙ºΩ $μ≥∂R L`iÀÿ ¡V ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. A xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ {qsˆNRPL`i rÛy©´sLiÕ‹[ D©´sı DxmsxqsÀ≥ÿxmsºΩ ™´sVÃ˝¡V À≥¡œ …Ì¡” ≠s˙NRP™´sWLRi‰ øR¡LRiË©´sV ˙FyLRiLi’≥¡xqsWÚ ˙xmsμ≥y©´s ˙xmsºΩxmsORPQ Æ©s[ªΩR øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ™´sW…˝ÿ≤yá¨s N][LSLRiV. @LiVVæªΩ[ gRiLiμR∂LRig][Œ¡œ Li ™´sVμ≥∂R ˘ Bμj∂ ryμ≥∂R ˘Li NSNRPF°™´s≤R∂Liª][ xqsÀ≥¡œ ™yLiVVμy xms≤T∂Liμj∂. @LiVVæªΩ[ aSxqs©´sxqsÀ≥¡œ Õ‹[ «¡Ljigji¨ds ™´s˘™´s•¶¶¶LRi™´sVLiªy LjiNSLÔiR VÕ˝‹F[ s DLi»¡VLiμj∂. @LiVV©y $μ≥∂R L`i Àÿ ¡V ™´sVW™±s ¬ø¡[aSLS @©´sıμj∂ xmsLjibdP÷¡Liøyá©´sı N]ªRΩÚ ≠s™yμy¨sı æªΩLRi|\ msNTP æªΩøyËLRiV. ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ’¡Ã˝¡V\|ms øR¡LRiË N]©´srygjiLiøyá¨s ’d¡G{qsÕ‹[ ¨sLÒiR LiVVLi¿¡©´s»˝¡V ªRΩ©´s }msLRiVª][ xqsÀ≥¡œ Õ‹[ ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqs©´s ˙xmsNRP»¡©´s gRiVLjiLi¿¡ NRPW≤y ªRΩ©´sNRPV æªΩ÷¡∏R∂VμR∂Li»¡V©yıLRiV. xqsÀ≥¡œ Õ‹[ øR¡LjiËLi¬ø¡[ G ≠sxtsQ∏∂R V\Æ™sV©y LS«ÿ˘LigRiLi, ≠sμ≥y©yáV, xqsLi˙xmsμy∏R∂WáV, ¨s∏R∂V™´sV ¨s ¡Liμ≥∂R ©´sá ˙xmsNSLRiLi «¡LRigS÷¡. ≠sÀ≥¡œ «¡©´s xms˙NTP∏R∂V gRiªRΩLiÕ‹[ ™´sV©´s LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ «¡LRigRi¤Õ¡[μ∂R V NRP©´sVNRP Bμj∂ ™´sV©´sNRPV N]ªRΩ.Ú gRiªRΩLiÕ‹[ ™´sVW≤R∂V LSuyÕ˝‹[ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s|\ ms @©´sVxqsLjiLi¿¡©´s øR¡LRiË xms˙NTP∏R∂Vá©´sV æªΩzmsˆxqsVÚ©yı©´sV. DªRΩÚLRi˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ ™´sVLi≤R∂÷¡ @©´sVxqsLjiLi¿¡©´s ≠sμ≥y©´sLi\|ms ¨sÆ™s[μ∂j NRP æªΩzmsˆLi¿¡ BNRP‰≤T∂ ™´sVLi≤R∂÷¡NTP xmsLiFy©´sV. A ™´sVW≤R∂V LSuÌy˚Õ˝‹[ Aμ≥yLRiLigS xqsÀ≥ÿxmsºΩ, ™´sVLi≤R∂÷¡ ¬\ø¡≥ LRi¯©±s INRP @™´sgSx§¶¶¶©´sN]¿¡Ë ≠sμ≥y©´s xms˙NTP∏R∂V LRiWF~Liμj∂Liøy÷¡= DLi»¡VLiμR∂¨s @©yıLRiV. @Li¤…¡[ B™´s¨dsı Õÿ£qsÌ ÀÿÕfi ˙xms˙NTP∏R∂VÕ‹[ À≥ÿgRi™´sW ¤Õ¡[μy @©´sıμj∂ zqsFsLi ≠s™´sLjiLiøy÷¡. LSxtsÌ Q˚xmsºΩ J  ¡Ã˝¡V xmsLizmsLiæªΩ[ μy¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡©´s LRiWÕfi= DLi…ÿLiVV @™´s¨dsı xqs˙NRP™´sVLigSÆ©s[ D©yıLiVV. xqsÀ≥¡œ xqsLi˙xmsμy∏R∂WáV, ≠sμ≥y©yá ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ À≥ÿ«¡Fy≠s, NSLi˙lgi£qs≠s @Li»¡W Æ™s[lLi[*LRiVgS G≠dsV DLi≤R∂™´sLi»¡W N]ªRΩÚgS ¬ø¡xmsˆVNRPV©yıLRiV. IN][‰ FyLÌki ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li IN][‰LkiºΩgS @©´sVxqsLjiLiøR¡»¡Li NRPVμR∂LRiμR∂¨s ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li Æ™s©´sNRP A∏R∂V©´s ALiªRΩLRi˘Æ™s[V≠sV…‹[ @LÛRiLi NSμR∂V. ¨s«ÿ¨sNTP ’¡Ã˝¡VNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ ¤Õ¡[μy ™´sVLi≤R∂÷¡Õ‹[ ZNP[™´sáLi øR¡LRiË, @’≥¡˙Fy∏R∂WáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V DLi…ÿLiVV. BªRΩLRi ’¡Ã˝¡VáNRPV ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ’¡Ã˝¡VNRPV æªΩ[≤y DLiμj∂. Bμj∂ NRPW≤y æªΩáVxqsVN][NRPVLi≤y ªRΩ©´sNRPVªy©´sV F°LS»¡π∏∂Wμ≥R∂V≤T∂gS zqsFsLi @’≥¡™´sLÒjiLiøR¡VNRPVLi»¡W gRiLiμR∂LRig][Œœ¡LiÕ‹[ xms≤T∂ gRiLiμR∂LRig][Œœ¡Li xqsXztÌsQLi¬ø¡[ xms¨s ªRΩxmsˆ ™´sVL][…”¡ NSμR∂V. GLi «¡LRigRiÀ‹[ª][Liμk∂ Æ©sáՋ[Æ©s[ æªΩáVxqsVÚLiμj∂ NRPμy. BLiNS ¿¡™´sLji  ¡LiºΩ Æ™s[∏R∂V¤Õ¡[μR∂V. BLiNS «¡LRigS÷¡= øyÕÿ DLiμj∂. Æ©s[©s´ V Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV ¬ø¡zmsˆLiμj∂ 25 aSªRΩÆ™s[V. BLiNS ¬ø¡Fyˆ÷¡=Liμj∂ øyÕÿ DLiμj∂. @Liªy @|qsLi’d¡˝ Õ‹[ ™´sW…˝ÿ≤R∂Vªy. ≠sÀ≥¡œ «¡©´s «¡LRigRiNRPVLi¤…¡[ @LiªRΩLRiV˘μÙ∂R Li G≠dsV LSμR∂V. ªRΩVFny©˝s´ V Axms¤Õ¡[NPR F°LiVV©y... ≠sÀ≥¡œ «¡©´s©´sV Axmsoªy©´s©´sı ™´sW»¡ZNP[ NRP»Ì¡V ¡≤T∂ D©yı©´s©´s≤R∂Li A∏R∂V©´s Æ™s[VNRPF°ªRΩV gSLi’≥d¡LS˘¨sı  ¡∏R∂V»¡|ms…ÌÿLiVV ªRΩxmsˆ ™´sVL][…¡” NSμR∂V. C ≠sxtsQ∏∂R Wá©´sV xqsW…”¡gS r°¨s∏R∂WN][ ¤Õ¡[NPR μj∂gji*«¡∏∫∂V zqsLig`i ™´sμÙ∂R ©Ø[ ¬ø¡xmsˆgRi÷¡lgi[ Æ\μ∂≥ LRi˘Li DLiμy ..? @©´sıÆμ∂[ ˙xmsaRPı. @Li¤…¡[ A∏R∂V©´s BNRP‰≤R∂ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ™´sW…˝ÿ≤R∂VªyLRiV. Ω

X¯ìyês¡+ 21`12`2013

‘Ó\+>±Dô|’ sêh|ü‹ì ø£*dæ $e]kÕÔ+: ø√<ä+&Ésê+ ™´sWLRiVˆÃ¡V, ¬ø¡[LRiVˆÃ¡ @LiaSá\|ms æªΩáLigSfl· ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥∂R Vá xqsLiªRΩNSáV }qsNRPLjiryÚ™´sV¨s, ’¡Ã˝¡V xmsLjiflÿ™´sWá\|ms æªΩáLigSfl·™y˘xmsÚLigS xqsÀ≥œ¡Ã¡V, xqs™´sWÆ™s[aSáV ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚ™s´ V¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. @LiVVæªΩ[ æªΩáLigS©´s ’¡Ã˝¡V Fy£qs @π∏∂[V˘ ™´sLRiNRPV @˙xms™´sVªRΩÚLigS DLi…ÿ™´sV©yıLRiV. æªΩáLigSfl· LSuÌy˚¨sı @≤ÔR∂VN][™´s≤y¨sNTP {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Æ©s[ªRΩáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı NRPV˙»¡Ã¡©´sV rygRi¨s™´s*™´sV¨s N][μR∂Li≤R∂LS™±sV @©yıLRiV. …‘¡¤«¡[G{qs {qsÌ LjiLig`i NRP≠sV…‘¡ ¤À¡≥ …[ ¡‘ @©´sLiªRΩLRiLi A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. ™´sVVryLiVVμy ’¡Ã˝¡VÕ‹[¨s @À≥¡œ ˘LiªRΩLSá\|ms xqs™´sLRifl·Ã¡©´sV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsWÚ @zmns≤R∂≠s…fiá\|ms æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩ Fs™´sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ xqsLiªRΩNSá }qsNRPLRifl· ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,≤T∂|qsLi ¡L`i20(ôd’ÿq÷´dt) ≠s™´sLjiryÚ™s´ V¨s LS«¡NUP∏R∂V HNSxqs ¬\ø¡≥ LRi¯©±s ¬ø¡FyˆLRiV. ’¡Ã˝¡V\|ms æªΩáLigSfl·Õ‹[ : LSxtsÌ Q˚xmsºΩ ˙xmsfl·Àfi ™´sVV≈¡LÍik ¨s NRP÷¡zqs N][μ∂R Li≤R∂LSLi æªΩ÷¡FyLRiV. æªΩáLigSfl· ˙xm- —¡Õ˝ÿá ™yLjigS @™´sgSx§¶¶¶©´s xqsμR∂xqsV=áV LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ’¡Ã˝¡V xmsLjiflÿ™´sWá©´sV s«¡Ã¡ ªRΩLRixmsn Qo©´s LSxtsÌ Q˚xmsºΩNTP ≠s©´sºΩ xms˙ªRΩLi ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚ™´sV¨s, ’¡Ã˝¡V©´sV æªΩáVgRiV, xqs™´sVLjiˆryÚ™´sV©yıLRiV. ’¡Ã˝¡VÕ‹[¨s

DLÙiR W, À≥ÿxtsQÕ‹˝ N[ PT ªRΩLÍiR V™´sW ¬ø¡[zqs @LiμR∂LjiNUP xmsLiøR¡Vªy™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. LSxtsÌ Q˚xmsºΩ¨s NRPázqs ªy«ÿ xmsLjizqsÛ ªRΩVá©´sV ≠s™´sLRiryÚ™s´ V¨s, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V xqsLiªyNSáV ¬ø¡[zqs©´s @zmsn ≤R∂≠s»˝¡V A∏R∂V©´sNRPV @LiμR∂¤«¡[ryÚ™s´ V¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ’¡Ã˝¡V @|qsLi’d¡˝ Õ‹[ øR¡LRiËNRPV ™´s¿¡Ë©´s xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS {qs™´sWLi˙μ≥∂R Æ©s[ªΩR áV ™´s*∏R∂Vx§¶¶¶LjiLi¿¡©´s ºdΩLRiV μyLRiVfl·LigS DLiμR∂©yıLRiV. @À≥œ¡˘LiªRΩLSá©´sV øR¡LjiËLiøy÷¡= DLi≤R∂gS ’¡Ã˝¡V ˙xmsªRΩVá©´sV ¿¡Li¿¡ Æ™s[∏∂R V≤R∂Li μyLRiVfl·™´sV©yıLRiV. Bμj∂ æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡©´sV @™´s™´sW¨sLiøR¡≤R∂Li ªRΩxmsˆ ™´sVL][…¡” NSμR∂©yıLRiV. æªΩáLigSfl· NRPá ryNSLRi™´sV™´soªRΩV©´sı μR∂aRPÕ‹[ ™yLRiV BÕÿ ™´s*∏R∂Vx§¶¶¶LjiLi¿¡ C ˙FyLiªRΩ ˙xms«¡Ã¡©´sV @™´s™´sW¨sLiøyLRi¨s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V ªRΩxmsˆμR∂¨s æªΩ÷¡zqs ™yLRiV BÕÿ ™´s*∏R∂Vx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRi¨s …”¡«¡™Ø[ Æ©s[ªRΩáV @©yıLRiV. ’¡Ã˝¡V\|ms øR¡LjiËLiøR¡NRPVLi≤y @≤Ô∂R VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV @¨sı

˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s Æμ∂[≠s˙xmsryμ`∂, $¨s™y£qs g_≤`∂ @©yıLRiV. BLiªRΩNRP©yı μyLRiVfl·Li ™´sVL][…”¡ DLi≤R∂μR∂©yıLRiV. ’¡Ã˝¡V Fyxqsπ∏∂[V˘ ™´sLRiNRPV æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V @˙xms™´sV™´sVªRΩÚLigS DLi≤yá©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥∂R Vá NRPV˙»¡Ã¡©´sV @≤Ô∂R VN][™yá©yıLRiV. ªRΩORPQfl·Li @|qsLi’d¡˝ Õ‹[ øR¡LjiËLi¿¡ gRi≤R∂V™´sÕ‹[gS ’¡Ã˝¡V©´sV ZNP[Li˙μy¨sNTP xmsLiFyá©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥∂R Æ©s[ªRΩá NRPV˙»¡Ã¡©´sV ˙xms«¡Ã¡V gRi™´sV¨sxqsVÚ©yıLRi¨s ™yLji¨s C ˙FyLiªRΩ ˙xms«¡Ã¡V ORPQ≠sVLiøR¡LRi¨s …”¡AL`iFs£qs F°÷¡…fi ¡W˘L][ xqsÀ≥¡œ V˘≤R∂V ≤yNÌPR L`i ˙aRP™´sfl„fi @©yıLRiV. @|qsLi’d˝¡Õ‹[ ™yLji øR¡LRi˘ ˙xms«¡Ã¡V G™´sgjiLiøR¡VNRPVÆ©s[Õÿ DLiμR∂©yıLRiV. LS«ÿ˘LigRiLi\|ms ˙xms™´sWfl·Li ¬ø¡[zqs©´s Æ©s[ªΩR áV LS«ÿ˘LigS¨sı @™´s™´sW¨sLiøyLRi¨s @©yıLRiV. C xqs™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ ™´sV¤Õ¡˝ xm[ s÷˝¡ áORPQ ¯∏R∂V˘ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

i@–¡Ã¡xmsORPQLiQ\|ms FyLÌki \Æ™s≈¡Lji¨s øR¡WxqsVÚ©´sı @a][N`PÀÿ ¡V G{msFs¬sêd ª¯Ì[ Á ÛËÁ³ É[ ÁÔ NPT ¥¦¦ ÇÁLiR ªs« o»yLi: ¤À¡≥ …[ ¡‘ NPT LS¤Õ¡[™s´ V©´sı Æ\™sNSFy |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,≤T∂|qsLi ¡L`i 20 (ôdÿ’ q÷´dt): aRP¨s™yLRiLi BNRP‰≤R∂ ªy™´sVV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ @–¡Ã¡xmsORPQ xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP Gπ∏∂[V FyLÌkiáV ™´sVVLiμR∂VN]ryÚπ∏∂W øR¡WryÚ™´sV¨s G{msFs¨dÍs™Ø[ @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V @a][N`PÀÿ ¡V æªΩ÷¡FyLRiV. qx s\Æ™sVNRP˘ DμR∂˘™´sW¨sı ™´sVVLiμR∂VNRPV ºdΩqx sVNRPV¨s F°π∏∂[V ˙NRP™´sVLiÕ‹[ ≠s≠sμ≥∂R FyLÌik á @’≥¡˙Fy∏R∂Wá©´sV ºdΩxqsVNRPV¨s ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒ˝ÿá¨s ¨sLÒiR LiVVLiøy™´sV©yıLRiV. G{msFs¨dsÍ ™Ø[ À≥¡œ ™´s©±sÕ‹[

≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW A∏R∂V©´s qx s\Æ™sVNRP˘™yμy¨sı ¡Ã¡xmsLRiøR¡¨s FyLÌik á©´sV ªy™´sVV zmsá™´s¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. @|qsLi’d¡˝ Õ‹[ FyLÌik áV G @’≥¡˙Fy∏R∂VLi ¬ø¡ ¡Vªyπ∏∂W æªΩáVxqsVNRPVLi…ÿ™´sV ©yıLRiV. æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLi ™´sÃ˝¡ FsÕÿ IºΩÚ≤∂T |msLjigjiLiμ][ BxmsˆV≤R∂W @Õÿlgi[ ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s @a][N`PÀÿ ¡V @©yıLRiV. FyLÌik á¨dsı ªRΩ™´sVÕ‹[ D©´sı LS«¡NUP∏R∂V ≠s¤À¡≥ μ[ yáV mx sNRP‰©´s|ms…Ì¡” ªy™´sVV ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı qx s\Æ™sVNRP˘ DμR∂˘™´sW¨sNTP ™´sVμÙ∂R ºΩ™y*á¨s A∏R∂V©´s N][LSLRiV. FsLi{msáV @μ≥∂j NSLRi FyLÌik Q|\ ms @≠saS*xqsLi |ms»Ì¡≤R∂Li øR¡Lji˙ªyªRΩ¯NRP™´sV¨s @a][N`PÀÿ ¡V }msL]‰©yıLRiV. xqs\Æ™sVNRP˘

®ªsVVLiVVÖdÁ ªyùÅÁùÌÁ\|ms ¬sLRi©«s©«s ©´ s W˘≤≥ T ∂ ÷d ˝ ¡ ,≤T ∂ |qsLi ¡L`i20 (ôd’ÿq÷´dt): ZNP[Li˙μR∂ |ms˙…‹[÷¡∏R∂VLi aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ ≠dsLRixmsˆ Æ™sVVLiVV÷d¡ ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms xqsLRi*˙ªy ¨sLRixqs©´sáV ™´s˘QQNRPÚLi @™´soªRΩV©yıLiVV.. Ljiá∏R∂V©±s= BLi≤R∂{qÌs˙£qs ™yŒ˝œ¡NRPV gS˘£qs μ≥R∂LRiá©´sV xqs™´sLjiLi¿¡©´s xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS Æ™sVVLiVV÷d¡ N]¨sı ≠s¿¡˙ªRΩ\Æ™sV©´s ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[aSLRiV. ≠dsVLRiV gS˘£qs μ≥R∂LRiáV |msLiøR¡NRPF°æªΩ[, xqs*Æμ∂[bdP DªRΩˆºΩÚ |msLRigRiμR∂V. μj∂gRiV™´sVªRΩVáV |msLjigjiF°ªRΩWÆ©s[ DLi…ÿLiVV @¨s A∏R∂V©´s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV INRP ≠sV÷¡∏R∂V©±s ˙’¡…”¡£tsQ ¥R∂LRi¯Õfi ∏R∂VW¨s»˝¡ gS˘£qsNRPV 4.2 ≤yáL˝Ri ø]xmsˆV©´s ¬ø¡÷˝¡xqsVÚLi≤R∂gS μy¨sı lLi…Ì”¡Lixmso ¬ø¡[xqsWÚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLiμj∂. C μ≥R∂LRi 2014 G˙zmsÕfi ©´sVLi¿¡ @™´sVáVNS©´sVLiμj∂. BÆμ∂[ μ≥R∂LRi©´sV ZNP[“¡ ¤À¡[zqs©˝Ø[¨s ZNP[“¡c≤T∂6 øR¡™´sVVLRiV ZOP[Q ˙ªyÕ˝‹[ Ljiá∏R∂V©±s= DªRΩˆºΩÚ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı gS˘xqsV‰ NRPW≤y ZNP[’¡Æ©s…fi AÆ™sWμj∂Li¿¡Liμj∂. μk∂¨sı μR∂XztÌsQÕ‹[ |ms»Ì¡VNRPVÆ©s[ Æ™sVVLiVV÷d¡ \|ms ≠sμ≥R∂LigS ™y˘Δÿ˘¨sLi¿¡©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. @LiVVæªΩ[ A∏R∂V©´s ™y˘≈¡˘Ã¡V xqsLiμR∂LS˜È©´sVryLRiLigS ¤Õ¡[™´s©´sı ≠s™´sVLRi+áV ™´søyËLiVV.

F°LS»¡LiÕ‹[ Bμj∂ A≈¡LjiF°LS»¡™´sV¨s, ªy™´sVV ¬ø¡[}qs ˙xms∏R∂Vªyı¨sı LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáV AμR∂LjiryÚ∏R∂V¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yı™´sV¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. Dμ][˘gRiVá ªyªy‰÷¡NRP À≥¡œ XºΩ ¡≤T∂™´sWLi≤`∂ ≠sxtsQ∏∂R VLi xmsLjixtsQ‰LjiLiøyá¨s ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı N][LRiVªRΩV©yı™´sV©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ @–¡Ã¡xmsOSQ¨sNTP @xmsˆVÆ≤∂[ áVNRPáVNRPáV Æ™sVVμR∂á∏R∂W˘LiVV. C ¤À¡≥ …[ ¡‘ NTP •¶¶ «¡LRiV NSNRPW≤R∂μR∂¨s Æ\™sNSFy ¨sLÒiR LiVVLi¿¡Liμj∂. qx s\Æ™sVNRP˘ mx sLjiLRiORPQfl· Æ™s[μ∂j NRP C Æ©sá 21©´s GLSˆ»¡V ¬ø¡[qz s©´s @–¡Ã¡xmsORPQ ¤À¡≥ …[ ¡‘ ¨s Æ\™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌik A•¶¶ *¨sLi¿¡Liμj∂.

-dsμ³j¶ L_²U¶ÍýØ {qsª«sWLiúμ³R¶ Fs®ªsVøÛÍÁ[ùÌÁV: -sÇÁ¸R¶VaSLi¼½ Æ ™ sVμR ∂ N`P,≤T ∂ |qsLi ¡L`i20(ôd’ ÿ q÷´dt ) : @|qsLi’d˝¡ ryOTPQgS æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V ˙xmsªRΩVá©´sV ¿¡Lizms LSμÙy LiªRΩLi ¬ø¡[zqs©´s {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV ≠dsμ≥j∂ L_≤U∂Õ˝ÿ ˙xms™´sLjiLÚ iøyLRi¨s Æ™sVμR∂N`P FsLi{ms ≠s«¡∏R∂VaSLiºΩ μ≥∂R *«¡Æ™sVªyÚLiR V. Bμj∂ ™yLji @x§¶¶¶LiNSLS¨sNTP ¨sμR∂LRi+©´s™´sV©yıLRiV. BÕÿLi…”¡ øR¡LRi˘Ã¡ μy*LS æªΩáLigRiYfl· GLSˆD»¡©´sV @≤Ô∂R VN][¤Õ¡[LiR ¨s @©yıLRiV. Æ™sVμR∂N`P —¡Õ˝ÿ ©´sLigRiV©´sWLRiVÕ‹[ AÆ™sV J NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹Æ©s[LiμR∂VNRPV ™´s¿¡Ë©´s xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥∂R VáV ªRΩáNTPLiμR∂VáVgS ªRΩxmsxqsV= ¬ø¡[zqs©y æªΩáLigSfl· AgRiÀ‹[μ∂R ©yıLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtsÌ Q˚Li B™y*á¨s ZNP[Li˙μR∂Li FsxmsˆV≤][ ¨sLÒiR LiVVLi¿¡LiμR∂¨s, N]ªRΩÚ xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ GLSˆ»¡V NS™´s»¡Li Δÿ∏R∂V™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. μk∂¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡ @¨sı NSLRi˘˙NRP™´sWáV ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒœ¡ßªRΩV©yı∏R∂V¨s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· NRPá ryNSLRi™´sV™´soªRΩV©´sı μR∂aRPÕ‹[ ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥∂R VáV BÕÿlgi[©y ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¬ø¡[μ∂R ¨s @©yıLRiV. LS«ÿ˘LigRiLi ≠dsVμR∂ g_LRi™´sLi D©´sı™yLRiV BÕÿ ˙xms™´sLjiLÚ iøR¡LRi¨s @©yıLRiV. æªΩáLigS©´s ˙xms«¡Ã¡xms»˝¡ ™yLjiNTP D©´sı g_LRi™´sLi, @’≥¡™´sW©´sLi G Fy…”¡μ][ μk∂¨s™´sÃ˝¡ æªΩáVr°ÚLiμR∂©yıLRiV. FsLiªRΩgS ™´s˘ºΩlLi[NPT Li¿¡©y æªΩáLigSfl· AgRiμR∂¨s æªΩ÷¡{qs ™yLRiV ZNP[™s´ áLi LS«¡NUP∏R∂VLi N][xqsÆ™s[V BÕÿ ¬ø¡[aSLRi¨s ≠s«¡∏R∂VaSLiºΩ ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV.

mx s¸¶R Wùªs« oÌÁ ZNPa[ PR ªs±

|\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂,≤T∂|qsLi ¡L`i20(ôdÿ’ q÷´dt): G{msFs¨dsÍ ™Ø[áV aRP¨s™yLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ @–¡Ã¡xmsORPQ ¤À¡≥ …[ ¡‘ NTP {qs™´sWLi˙μ≥∂R …”¡≤T∂zms FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡Liªy §x ¶ ¶«ÿLRi™´soªyLRi¨s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ mx s∏R∂W˘™´soá ZNP[aPR ™±s æªΩ÷¡FyLRiV. μk∂¨sNTP •¶¶ «¡LRiV NS™´s≤R∂Li μy*LS ªRΩ™´sV ™yμR∂©´s©´sV ≠s¨szmsLi¿¡ DμR∂˘™´sW¨sNTP ª][≤yˆ»¡V©´sV @Liμj∂ryÚ™s´ V¨s @©yıLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi A∏R∂V©´s G{msFs¨dsÍ ™Ø[ §x ¶‹™[ s± VÕ‹[ @a][N`PÀÿ ¡Vª][ ¤À¡≥ …[ ¡‘ @∏R∂W˘LRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW C @–¡Ã¡ mx sORPQ qx s™´sWÆ™s[aPR Li øyLji˙ªRΩNRP @™´sqx sLRi™´sV©yıLRiV. NSLi˙lgi£qsª][ NSxmsoLRiLi ¬ø¡[qx sWÚ ’¡¤«¡zmsª][ xqsx§¶¶¶“¡™´s©y¨sNTP Æ\™sNSFy zqsμÙ∂R ™´sV™´soª][LiμR∂¨s xms∏R∂W˘™´soá AL][mz sLiøyLRiV. «¡gRi©±s FsLiμR∂VNRPV @–¡Ã¡xmsORPQ ¤À¡≥ …[ ¡‘ NTP §x ¶ ¶«ÿLRiV NS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. μk∂¨sNTP A∏R∂V©´s xqs™´sWμ≥y©´sLi B™y*á©yıLRiV. «¡gRi©±s NSLi˙lgi£qsª][ NSxmsoLRiLi ¬ø¡[xqsWÚ, ’d¡¤«¡[{msª][ xqsx§¶¶¶“¡™´s©y¨sNTP ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yı≤R∂¨s μR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV. LS«¡NUP∏R∂V ≠sáV™´sá gRiVLjiLi¿¡ «¡gRi©±s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩVLi¤…¡[ q{ sªRΩ, ry≠s˙ºdΩá FyºΩ˙™´sªy˘¨sNTP ¿¡Liªy™´sVfl”· xqsLÌjizmnsZNP…fi B¿¡Ë©´s»˝¡VLiμR∂©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s\|ms @zmns≤R∂≠s…fi B™y*÷¡=Liμj∂ LSxtsÌ Q˚mx sºΩNTP NSμR∂V, NSLi˙lgi£qsª][ NRP÷¡}qsÆμ∂[ ¤Õ¡[μ∂R ¨s ˙xmsºΩ gRi≤R∂mx sNRPV ¬ø¡[lLi[Õÿ «¡gRi©±s @zmsn ≤R∂≠s»˝¡V B™y*á¨s }msL]‰©yıLRiV. «¡gRi©±s  ¡z§¶ ¶LiR LigRi øR¡LRiËNRPV ™´s}qsÚ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V qx s\Æ™sVNRP˘™yμ][, ≠sÀ≥¡œ «¡©´s™yμ][ æªΩ[÷¡F°ªRΩVLiμR∂¨s xqs™yáV ≠szqsLSLRiV. NSLi˙lgi£qs @μ≥R∂˘QORPVLSáV r°¨s∏R∂WgSLiμ≥∂k ¨s øR¡W}qsÚ Æ\™s{qs{ms Æ©s[ªΩR «¡gRi©±sNRPV ™´sfl·VNRP¨s mx s∏R∂W˘™´soá ZNP[aPR ™±s @©yıLRiV. qx s\Æ™sVNRP˘ ˙NTPZNP…fiÕ‹[ Æ\™s{qs{msμj∂ ¿d¡L`igSŒfi Fy˙ªRΩ @¨s FsÆμ∂Ù ™[ y ¬ø¡[aSLRiV. NSLi˙lgi£qsª][ «¡gRi©±sμj∂ ≠s≤R∂μk∂∏R∂VLS¨s  ¡Liμ≥∂R Li @¨s }msL]‰©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ q{ s™´sWLi˙μ≥∂R …”¡≤T∂mz s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ©´sgRiLRiLiÕ‹[  ¡xqs ¬ø¡[qz s©´s LSxtsÌ Q˚mx sºΩ ˙xmsfl·Àfi ™´sVV≈¡LÍik @FyLiVVLi…fiÆ™sVLi…fi N][LSLRiV.

xqsVú{msLi ¼d½LRiVöQ\|ms ZNP[LiúμR¶Li Ljiª«spù zmsÉÓÁxtsQ©±s μyÅÁÌÁV ©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ ,≤T∂|qsLi ¡L`i20(ôdÿ’ q÷´dt): qx s*÷¡LigRi qx sLixmsLRi‰Li Æ©s[LiR ™´sVLi»¡W qx sV˙{msLiN][LiRÌ V B¿¡Ë©´s ºdΩLRiVˆ©´sV qx s™yáV ¬ø¡[qx sWÚ ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li Lji™´sp˘ mz s…”¡tx sQ©s± μy≈¡Ã¡V¬ø¡[qz sLiμj∂. C ºdΩLRiVˆQ|\ ms qx sLRi*˙ªy ¨sLRiqx s©´s Æ™sÃ˝¡V\Æ™s©´s Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ ZNP[Li˙μR∂Li øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[mx s…Ì¡” Liμj∂. μk∂¨s\|ms mx so©´sLSÕ‹[ø¡R ©´s ¬ø¡[∏∂R Wá¨s qx sV˙{msLi©´sV ZNP[Li˙μR∂Li aRPV˙NRP™yLRiLi N][Lij Liμj∂. μk∂¨s™´sÃ˝¡ FsLiμR∂L][ ©´sqx sÌ F°ªyLRi¨s }msL]‰Liμj∂. ºdΩLRiVˆ©´sV r°¨s∏R∂WgSLiμ≥∂k ª][ Fy»¡V LRi§x ¶ ¶ßÕfi gSLiμ≥∂k , ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ qz s ¡Õfi ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV ™´s˘ºΩlLi[NPT LiøyLRiV. ’¡¤«¡zms ™´sW˙ªRΩLi ºdΩLRiVˆ©´sV ry*gRiºΩLi¿¡Liμj∂. Bμj∂ ˙xmsNRPXºΩ ≠sLRiVμÙ∂R ™´sV¨s }msL]‰Liμj∂. @LiVVæªΩ[ qx s*÷¡LigRi qx sLixmsLRiV‰Ã¡ ©´sVLi¿¡ ™´s˘ºΩlLi[NPR ªRΩ LS™´s≤R∂Liª][ NSLi˙lgi£qs C Æ™s[VLRiNRPV ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sVNRPVLiμj∂.

Æμ∂[™´s∏R∂W¨s\|ms Æ™s©´sNTP‰ ªRΩlgÊi[μj∂ ¤Õ¡[μR∂V @Æ™sVLjiNS ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms ™´sVLi≤T∂xms≤ÔR∂ ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ªRΩVáV ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,≤T∂|qsLi ¡L`i20(ôd’ÿq÷´dt) : À≥ÿLRiªRΩ μ_ªRΩ˘Æ™s[ªΩR Ú Æμ∂[™s´ ∏R∂W¨s Δ‹[˙ ¡gRiÆ≤∂[ ™´s˘™´s•¶¶ LiR Li\|ms mx sLjiuy‰LRiLi NRP©´sVg]L i…ÿ™´sV ¨s À≥ÿLRiªRΩ ≠sÆμ∂[aSLigRi ™´sVLi˙ºΩ qx sÕÿ¯©±s ≈¡VL<ik μ`∂ }msL]‰©yıLRiV. C ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ @Æ™sVLjiNSNRPV gRi…Ì¡” gS qx sLiÆμ∂[aPR Li mx sLiFy™´sV¨s @©yıLRiV. BxmÌszmsZNP[ ªRΩ™´sV ¨sLRixqs©´s©´sV æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[aS™´sV¨s @©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ @Æ™sVLjiNS, À≥ÿLRiª`Ω xqsLi ¡Liμ≥yá©´sV NSFy≤R∂VN][™s´ ≤R∂Liª][ Fy»¡V C ™´s˘™´s•¶¶ LiR Li Õ‹[ xqs\lLi©´s xmsLjiry‰LRiLi NRP©´sVg]Æ©s[Õÿ øR¡WryÚ™´sV ©yıLRiV. @Æ™sVLjiNSª][ qx sLi ¡Liμ≥yáV NSxms≤R∂VN][™s´ ≤R∂Li NRPW≤y ™´sVV≈¡˘Æ™s[V©´s¨s, Æ\μ∂Q*FyOTPQNPR qx sLi ¡Liμ≥yá©´sV μR∂XztsÌ QÕ‹[ |ms»Ì¡VN]¨s ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøy÷¡= DLi»¡VLi μR∂¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. Æμ∂[™s´ ∏R∂W¨s\|ms @’≥¡π∏∂WgSáV DxmsxqsLix§¶ ¶Lij Li øR¡V N][À‹[™s´ V©´sı @Æ™sVLjiNS ˙xmsNRP»¡©´s|\ ms qx sˆLiμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ≈¡VL<ik μ`∂ ¨sLSNRPLjiLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ @Æ™sVLjiNS ry©´sVNRPWáLigS

qx sˆLiμj∂Li¿¡ ªRΩgRiV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩqx sVNRPVLi»¡VLi μR∂©´sı @aSÀ≥ÿ™´sLi ™´s˘QQNRPÚLi¬ø¡[aSLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ™´sVL][ mx sNRP‰ @Æ™sVLjiNS C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ªRΩ™´sV @’≥¡˙Fy∏R∂W¨sNTP NRP»Ì¡V ¡≤T∂ DLiÆ≤∂[LiμR∂VZNP[ ¨sLÒiR LiVVLi¿¡©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. Æμ∂[™s´ ∏R∂W¨s ≠dsVμR∂ @’≥¡π∏∂WgS áV DxmsxqsLix§¶¶¶LjiLiøR¡V N][™yá©´sı ≤T∂™´sWLi≤R∂V¨s ºΩLRiqx s‰LjiLi¿¡ ©´s»˝¡V @Æ™sVLjiNS @μ≥∂j NSLRi ˙xmsºΩ¨sμ≥∂j INRPLRiV æªΩ÷¡FyLRiV. @μj∂ øR¡…Ìÿ¨sı @™´sVáV¬ø¡[}qs ≠sxtsQ∏R∂V™´sV¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. ©´sW˘∏R∂WL`i‰Õ‹[¨s À≥ÿLRiªRΩ LS∏R∂VÀÿLRi NSLS˘Ã¡∏R∂V μ_ªRΩ˘Æ™s[ªΩR Ú Æμ∂[™s´ ∏R∂W¨s\|ms @Æ™sVLjiNS ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij qx sVÚ©s´ ı ºdΩLRiV mx s»˝¡ ZNP[Li˙μR∂ FyL˝iR Æ™sVLi…fi ™´s˘™´s§x ¶ ¶LSá aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ NRP™´sVÕfi©y¥`∂ NRPW≤y ºdΩ˙™´s rÛyLiVVÕ‹[ μ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi A∏R∂V©´s ©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ Õ‹[ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ ≤R∂VªRΩW... Æμ∂[™s´ ∏R∂W¨s\|ms ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[qz s©´s ZNP[qx sV©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ Dxms xqsLix§¶¶¶LjiLiøR¡VN][™yá¨s

A∏R∂V©´s @Æ™sVLjiNS©´sV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. @Õÿlgi[ AÆ™sV©´sV ªRΩ¨s–d¡ ¬ø¡[}qs ˙NRP™´sVLiÕ‹[ A Æμ∂[aPR D©´sıªyμ≥∂j NSLRiV ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij Li¿¡©´s ºdΩLRiV mx s»˝¡ A∏R∂V©´s ™´sVLi≤T∂mx s≤ÔyLRiV. À≥ÿLRiºdΩ∏R∂VV á\|ms ªRΩLRiøR¡VgS @Æ™sVLjiNS ªRΩ¨s–d¡Ã¡ }msLji»¡ ¨sLRi*z§¶ ¶qx sVÚ©s´ ı r°μyá©´sV ≈¡Li≤T∂LiøyLRiV. @Æ™sVLjiNS øR¡LRi˘Ã¡©´sV FsLiªRΩ ™´sW˙ªRΩLi qx sz§¶ ¶Li¬ø¡[μ∂j ¤Õ¡[μ∂R ¨s NRP™´sVÕÿı¥`∂ qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. Æμ∂[™s´ ∏R∂W¨s ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ Æ™s©´sNTP‰ ªRΩlgiÊ μ[ ∂j ¤Õ¡[μ∂R ¨s @Æ™sVLjiNS }qÌs…fi ≤T∂FylLiÌ Q¯Li…fi @μ≥∂j NSLji ˙xmsºΩ¨sμ≥∂j Æ™s[VLki •¶¶ L`iˆÈ aRPV˙NRP™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi @Æ™sVLjiNSÕ‹[ qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[qz s©´s xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. μyLiª][ •¶¶ L`iˆÈ ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms ≠dsV xqsˆLiμR∂©´s G≠sV»¡¨s ≠s¤Õ¡[NPR L˝iR V NRP™´sVÕÿı¥`∂©´sV ˙xmsbPıLiøyLRiV. μk∂Liª][ A∏R∂V©´s|\ ms ≠sμ≥∂R LigS qx sˆLiμj∂LiøyLRiV. ™´sVL][Æ\™sxmso À≥ÿLRiªRΩ μ_ªRΩ˘Æ™s[ªΩR Ú Æμ∂[™s´ ∏R∂W¨s Δ‹[˙ ¡gSÆμ∂[|\ ms ZNP[xqsV©´sV DxmsxqsLix§¶¶¶LjiLi¬ø¡[ ˙xmsxqsZNP[Ú ¤Õ¡[μ∂R ¨s @Æ™sVLjiNS ≈¡LSNRPLi≤T∂gS ¬ø¡zmsˆLiμj∂. A ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ ORPQ™s´ Wxmsfl·Ã¡V

NRPW≤y ¬ø¡xmsˆÀ‹[™s´ V¨s qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[qz sLiμj∂. ªRΩ™´sV Æμ∂[aPR μ_ªRΩ˘Æ™s[ªΩR Ú mx s»˝¡ AÆ™sVLjiNS ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij Li¿¡©´s ºdΩLRiV\|ms À≥ÿLRiª`Ω A˙gRi§x ¶ ¶Li ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[qz sLiμj∂. C @LiaRPLi\|ms Æ™sLi»¡Æ©s[ ORPQ™s´ Wxmsfl·Ã¡V ¬ø¡FyˆÃ¡¨s, @Õÿlgi[ Æμ∂[™s´ ∏R∂W ¨s\|ms ©´sÆ™sW\Æμ∂©´s ZNP[qx sV©´sV ∏R∂VVμÙ∂R ˙FyºΩxmsμj∂ NRP©´s DxmsxqsLix§¶ ¶Lij Liøyá¨s À≥ÿLRiª`Ω ¬ø¡[qz s©´s ≤T∂™´sWLi≤R∂Vı @Æ™sVLjiNS ª][zqsxmso¿¡ËLiμj∂. ≠sxtsQ∏∂R W¨sı A Æμ∂[aPR ≠sÆμ∂[aSLigRi aS≈¡ @μ≥∂j NSLRi ˙xmsºΩ¨sμ≥∂j Æ™s[VLki §x ¶ ¶L`iˆÈ aRPV˙NRP™yLRiLi ™yztsQLigÌiR Q©Ø˝ [ Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. Æμ∂[™s´ ∏R∂W¨s\|ms ©´sÆ™sW\Æμ∂©´sμj∂ @uy™´sWztsQ ZNP[qx sV NSμR∂¨s Æ™s[VLki @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. @LiVVæªΩ[ AÆ™sV©´sV ˙FyzqsNRPW˘…fi ¬ø¡[ryÚL][, ¤Õ¡[μ][ ªRΩ©´sNRPV æªΩ÷¡∏R∂VμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. C @LiaRPLi\|ms @Æ™sVLjiNS N][LiRÌ VáV G\Æ™sV©y qx sˆLiμj∂}qsÚ @xmsˆV≤R∂V AÕ‹[¿¡ryÚ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. N][˙ ¡gRiÆ≤∂[ 1999 Àÿ˘ø`¡ HFs£mnsFs£qs @μ≥∂j NSLjifl”·. ©´sW˘∏R∂WL`i‰Õ‹[¨s À≥ÿLRiªRΩ μ_ªRΩ˘ NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ ≤T∂xmsp˘…‘¡ NS©´sV=Õfi «¡©´sLRiÕfigS Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV {qs*NRPLjiLi¿¡©´s ªRΩLRiV™yªRΩ.. BLi…˝‹[ qx s•¶¶ ∏∂R VNSLjigS DLiÆ≤∂[LiμR∂VNRPV À≥ÿLRiª`ΩÕ‹[ ©´sVLi¿¡ qx sLigkiªRΩ LjiøR¡L`Ôi©´sV Æ©sáNRPV LRiW. 30

Æ™s[á “¡ªRΩLiª][ xms¨s™´sV¨sztsQgS |ms»Ì¡VNRPV©yıLRiV. Æμ∂[™´s∏R∂W¨s ™´sVWá Æ™s[ªΩR ©´sÆ™s[V LRiW.26 Æ™s[áV NS™´s≤R∂Li BNRP‰≤R∂ gRi™´sV©yL>RiLi. 2012 ©´s™´sLi ¡L`i 23©´s qx sLigkiªRΩ ©´sW˘∏R∂WL`i‰ Æ™sŒ˝ÿLRiV. @LiVVæªΩ[ @NRP‰≤R∂ Δÿ◊d¡ qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ªy©´sV Æ™s[lLi[ Dμ][˘gRiLi ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV @©´sV™´sVºΩLiøyá¨s Æμ∂[™s´ ∏R∂W¨sNTP N][Lij Liμj∂. @LiμR∂VNRPV ∏R∂VWFs£qs øR¡…ÌÿáV @©´sV™´sVºΩLiøR¡™´s¨s xqsLigkiªRΩNRPV Æμ∂[™s´ ∏R∂W¨s ≠s™´sLjiLi¿¡Liμj∂. C ˙NRP™´sVLiÕ‹[ Æμ∂[™´s∏R∂W¨s BLi…”¡ ©´sVLi¿¡ xqsLigkiªRΩ xmsLS\lLiLiμj∂. A ˙NRP™´sVLiÕ‹[ Æμ∂[™´s∏R∂W¨s ™´sVLji∏R∂VV xqsLigkiªRΩ μR∂LixmsªRΩVá ™´sVμ≥R∂˘ øR¡LRiËáV «¡LjigSLiVV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ Æμ∂[™s´ ∏R∂W¨s\|ms ∏R∂VWFs£qs Õ‹[ ZNP[qx sV ©´sÆ™sWμR∂V @LiVVLiμj∂. @LiæªΩ[NSNRPVLi≤y Æμ∂[™s´ ∏R∂W¨s¨s ªRΩ¨s–d¡ ¬ø¡[}qs ˙NRP™´sVLiÕ‹[ D©´sıªRΩ @μ≥∂j NSLji @Æ©s[ ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ™´sVLji¿¡ ∏R∂VWFs£qs @μ≥∂j NSLRiVáV ˙xms™´sLjiLÚ iøyLRiV. μk∂Liª][ À≥ÿLRiª`Ω A˙gRi§x ¶ ¶Li ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[qz sLiμj∂. Æμ∂[™s´ ∏R∂W¨s\|ms ZNP[xqsV @©´sLiªRΩLRiLi ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı xmsLjiflÿ™´sWá\|ms Æ™sLi»¡Æ©s[ ORPQ™´sWxmsfl·Ã¡V ¬ø¡FyˆÃ¡¨s ∏R∂VWFs£qs ©´sV À≥ÿLRiª`Ω ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[qz s©´s qx sLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[.


3

sêÁwüº+˝Àì C…’fi¯¢˝À yÓTs¡T¬>’q edü‘·T\T sêj·T\d”eT C…’fi¯¢ XÊK &û◊J »j·Tes¡›Hé ø£&É|ü dæ{°, &çôd+ãs¡T 20(ôd’ÿq÷´dt)' sêÁwüº+˝À Á|üdüTÔ‘·+ nìï s¡ø±\ C…’fi¯¢˝À yÓTs¡T¬>’q edü‘·T\T ñHêïj·Tì, •ø£å nqTuÛÑ$düTÔqï U…’B\T dü‘Y Á|ües¡Ôq‘√ |ü]es¡Ôq #Ó+<ë\ì sêj·T\d”eT C…’fi¯¢X¯è≤K &û◊J »j·Tes¡›Hé dü÷∫+#ês¡T. sêj·T\d”eT C…’fi¯¢ dæã“+~øÏ e∂&ÉT s√E\ qT+∫ ìs¡«Væ≤düTÔqï |ü⁄qX¯Ãs¡D ‘·s¡>∑‘·T˝À¢ uÛ≤>∑+>± ø£&É|ü πø+Á<ä ø±sê>±s¡˝À Äj·Tq dæã“+~ì ñ<˚›•+∫ Á|üdü+–+#ês¡T. >∑‘·+˝À C…’fi¯ó¢ m+‘√ n<Ûë«qï+>± ñ+&˚eì, Á|üdüTÔ‘·+ sêÁwüº+˝Àì nìï C…’fi¯¢˝À nìï edü‘·T\T ø£*Œ+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. düe÷»+˝À mH√ï e÷s¡TŒ\T #√≥T#˚düT≈£îHêïj·Tì, eTìwæ Á|ües¡Ôq˝À ≈£L&Ü e÷s¡TŒ\T e∫à eT+∫ e÷s¡Z+˝À q&Éyê\Hêïs¡T. dæã“+~ n+øÏ‘·uÛ≤e+‘√ |üì#˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. Á|ü‹ @&Ü~ düMTø£å ìs¡«Væ≤+#·&É+ e\¢ dæã“+~ düeTdü´\qT ‘Ó\TdüT≈£îì yê{Ïì |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚düTø√e#·ÃHêïs¡T. C…’\T dæã“+~ U…’B\˝À |ü]es¡Ôq e#˚Ã+<äT≈£î ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T.$T>∑‘ê Á|üuÛÑT‘·« XÊK\‘√ b˛*ùdÔ C…’fi¯¢XÊK˝À dæã“+~ nìï y˚fi¯˝≤ nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\Hêïs¡T. C…’\T˝À ∫qï∫qï ‘·|ü⁄Œ\T »]–Hê n~ XÊK≈£î #Ó&ɶù|s¡T edüTÔ+<äì, ø±ã{Ϻ dæã“+~ ˇø£]H=ø£s¡T düVü≤ø£]+#·Tø£ì $<ÛäT\T ìs¡«]Ô+#ê\Hêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ôV’≤<äsêu≤<äT˝À 550 eT+~ dæã“+~ •ø£åD |üP]Ô #˚düT≈£îHêïs¡ì, ‘·«s¡˝À Ms¡T $<ÛäT\˝À #˚s¡T‘ês¡Hêïs¡T.n˝≤π> 350 b˛düTº\qT ≈£L&Ü uÛÑØÔ #˚ùd+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ nqTeT‹ Ç∫Ã+<äHêïs¡T. Ç‘·s¡ õ˝≤¢\≈£î #Ó+~q dæã“+~ì ‘·«s¡˝À yê] dü«+‘· õ˝≤¢\≈£î ã~©\T #˚kÕÔeTHêïs¡T. U…’B\ dü+πøåeT+ ø√dü+ C…’\T˝À bò˛q¢ edü‹ ø£*Œ+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔeTHêïs¡T. nq+‘·s¡+ dæã“+~ n&ç–q düeTdü´\≈£î &û◊J |ü]cÕÿs¡ e÷sêZ\qT dü÷∫+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£&É|ü πø+Á<ä ø±sê>±s¡ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ >√$+<äsêE\T,ø£&É|ü õ˝≤¢ düuŸ C…’fi¯¢ n~Ûø±] ø£èwüíe∂]Ô, ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢ düuŸC…’\T n~Ûø±] düTÁãeTD´+, ∫‘·÷Ôs¡Tõ˝≤¢ n~Ûø±] \øÏåàHêsêj·TD, n<Ûë´|ü≈£î\T sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶, ∫‘·÷Ôs¡T,ø£&É|ü, ø£s¡÷ï\T düuŸC…’\T n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ ø√dü+ bÕe⁄\T ø£<äT|ü⁄‘·Tqï ILi»¡Lji F°LS»¡Li \Æ™sxmsogS NSLRi˘NRPLRiÚáNRPV μj∂aS ¨slLÙi[aRPLi

¬ø¡\Æ©sQı,≤T∂|qsLi ¡L`i20 : ™´s¬ø¡[Ë ryLRi* ˙ºΩNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ºΩLjigji ≤T∂FsLiZNPª][ F~ªRΩV ÃÚ ¡NRPV NSLi˙lgi£qs Fy™´soáV NRPμR∂VªRΩVxmso ªRΩVLi≤y «¡∏R∂Vá÷¡ªRΩ ™´sW˙ªRΩLi ILi»¡Lji F°LS»¡Liª][ qx sªyÚ øy…ÿá¨s øR¡WxqsVÚ ©yıLRiV. mx sÆμ∂[mx sÆμ∂[ BÆμ∂[ ≠sxtsQ∏∂R W÷¡ı AÆ™sV NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡NRPV qx sW¿¡xqsVÚ©yıLRiV. ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ 40 FyL˝RiÆ™sVLi…fi {qs»˝¡V μR∂NTP‰LiøR¡VNRPV¨s ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ øR¡˙NRPLi ºΩFyˆÃ¡¨s øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. ∏R∂VW{msG ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*LiQ|\ ms «¡∏R∂Vá÷¡ªRΩ ¨sxmsˆVáV ¬ø¡LRiVgRiVªRΩV©yıLRiV. ZNP[Li˙μR∂Li ©´sVLi¿¡ ©y˘∏R∂VxmsLRiLigS LS™y÷¡=©´s ¨sμ≥∂R VáV gS¨ds, §x ¶ ¶NPR V‰Ã¡V

Fy¤Õ¡Li ¡xqsV= Àÿμ≥j∂ªRΩVá©´sV AμR∂VN][™y÷¡ NSLRifl·\Æ™sV©´s  ¡xqsV= ∏R∂V«¡™´sW©´sVá©´sV bPOTPQLiøyá©yıLRiV. BLiªRΩNSá\Æ™sV©y ªRΩ™´sV©´sV NRP¨dsqx sLi mx s…Ì¡” LiøR¡VN][™s´ ≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R ¨s ™yLRiV ™´sVLi≤T∂mx s≤ÔyLRiV. Àÿμ≥∂j ªRΩVá μ≥∂R LSıNRPV q{ s{msH FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ øR¡Li˙μR∂™´sºΩ xqsLi{mnsVÀ≥ÿ™´sLi æªΩ÷¡FyLRiV. Bxmsˆ…”¡Z\ NP©y ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li Àÿμ≥∂j ªRΩVáNRPV ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[∏∂R Wá¨s AÆ™sV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVXªRΩVá NRPV»¡VLiÀÿáNRPV ©´stx sÌ Qmx sLji•¶¶ LiR Liª][ Fy»¡V, Dμ][˘gRiLi B™y*á©yıLRiV. ˙xms™´sWμy¨sNTPgRiV\lLi©´s  ¡xqsV= ∏R∂W«¡™´sW©´sVáV Fs™´sL][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Æ™sÃ˝¡≤T∂Liøyá©yıLRiV. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ªRΩáøR¡VNRPVLi¤…¡[ G\Æμ∂©y ¬ø¡[∏∂R VgRiáμR∂¨s øR¡Li˙μy™´sºΩ @©yıLRiV. Æμ∂[aPR Li Æ™sVVªRΩLÚ i μj∂gS˜ÈQ˚LiºΩ ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[qz s©y... LSxtsÌ Q˚ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ™´sW˙ªRΩLi ™´sW»¡Ã¡V ¬ø¡ ¡VªRΩVLiÆμ∂[ NS¨ds, ¬ø¡[ªRΩÕ˝‹[ aRPW©´s˘™´sV¨s AÆ™sV ≠s™´sVLji+LiøyLRiV.

™´sVL][™´sWLRiV BLiμj∂LSFyL`i‰ ™´sμÙR∂ μ≥R∂LSı \ | §¶¶¶μR ∂ LSÀÿμ`∂,≤T ∂ |qsLi ¡L`i20 (ôd’ ÿ q÷´dt ) : ™´sVx§¶ ¶ ¡WÀfi©´sL`i ™Ø[Õ‹[*  ¡xqsV= ˙xms™´sWμR∂ Àÿμ≥∂j ªRΩVáV ™´sVL][™s´ WLRiV BLiμj∂LS FyLRiV‰ ™´sμÙ∂R aRPV˙NRP™yLRiLi μ≥∂R LSıNRPV μj∂gSLRiV. ˙xms™´sWμy¨sNTP NSLRifl·\Æ™sV©´s  ¡xqsV= ∏R∂V«¡™´sW©´sVá©´sV bPOTPQLiøyáLi»¡W ™yLRiV ALiμ][Œ¡œ ©´s ¬ø¡[mx s…ÌÿLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ @Æ©s[NPR ™´sWL˝iR V ALiμ][Œ¡œ ©´sNRPV μj∂gji©´s ≠dsLRiV |§¶¶¶øR¡ËLki=¨s, Õ‹[NS∏R∂VVNRPÚá©´sV NRPW≤y A˙aRPLiVVLiøyLRiV. Àÿμ≥∂j ªRΩVáNRPV LRiW. 25 áORPQá ©´stx sÌ Qmx sLji•¶¶ LiR Liª][ Fy»¡V ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* Dμ][˘gRiLi B™y*á¨s ™´sVXªRΩVá  ¡Liμ≥∂R V™´soáV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. LRi™yflÿ aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ À‹ªRΩ= qx sªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· ªRΩ©´s mx sμR∂≠sNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏∂R Wá¨s, ¤«¡[q{ s μj∂™yNRPL`i lLi≤Ô∂T ¨s @lLi£qsÌ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ¨sLRixqs©´s æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xms™´sWμy¨sNTP

‘·T&Ü yÓTÆ<ëq+˝À »]–q ‹s¡TeT\` ‹s¡T|ü‹ |ü$Á‘·‘·, dü+s¡ø£åD düuÛÑ˝À Væ≤+<ä÷‘·« ìHê<ë\T #˚düTÔqï kÕeTT\T

NRPXú¼½ª«sV @ª«s¸R¶VªyÌÁ xmsLizmsßÔáNTP \®ªsμR¶ù bPÕÁLSÌÁV

X¯ìyês¡+ 21`12`2013

gS¨ds LSNRPVLi≤y ∏R∂VW{msG ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li @≤ÔR∂VNRPVLi…‹[LiμR∂¨s AL][zmsxqsVÚ©yıLRiV. N]¨sı x§¶¶¶NRPV‰Ã¡©´sV xqsV˙{msLiN][LÌRiV©´sV A˙aRPLiVVLi¬ø¡[ ryμ≥∂j LiøR¡V NRPV©yı™´sV¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ @μ≥j∂NSLRi ™´sWLjiˆ≤T∂ «¡Ljigji©´s »Ì¡VgSÆ©s[ ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ @μ≥∂j NSLRi ™´sWLRiVˆ «¡Ljilgi[LiμR∂VNRPV Bxmsˆ…”¡ ©´sVLi¬ø¡[ FyLÌki Æ©s[ªRΩáV, NSLRi˘NRPLRiÚáV \|qs¨sNRPVÕ˝ÿ xms¨s ¬ø¡[ ∏R∂Wá¨s mz sáVxmso¨søyËLRiV. mx soμR∂V¬ø¡[ËLji ª][ qx s•¶¶ Æ™sVVªRΩÚLi 40 rÛy©yáV ªRΩ™´sV FyLÌki xqs*LiªRΩLi NS™yá©yıLRiV. Æμ∂[aS¨sı aSzqsLi¬ø¡[ aRPNTPgÚ S @©yı≤U∂FsLiZNP[ LRiWF~Li

μR∂VªRΩVLiμR∂©yıLRiV. @©yı≤U∂FsLiZNP[ FsN`P=˙|ms£qs ¬ø¡\Æ©sQı ©´sVLi¿¡ Æ©s[LRiVgS Fs˙LRiN][»¡NRPV Æ™sŒ˝¡œ ≤R∂Li Δÿ∏R∂V™´sV¨s, μk∂¨s¨s @≤Ô∂R VN][™s´ ≤R∂Li Fs™´s*Lji ªRΩLRi™´sVW NSμR∂¨s «¡∏R∂V μ≥∂k ™´sW ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. B©yıŒ˝¡œ ® Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ILi»¡LjigS F°…‘¡ ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s @©yı≤U∂FsLiZNP[ ∏R∂VW»¡L`iı ºdΩxqsVNRPVLiμj∂. F~ªRΩVÚá\|ms ªRΩgji©´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ªRΩ™´sV ¨sLÒRi∏R∂VLi Æ™sÃ˝¡≤T∂ryÚ™´sV¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqs©´s FyLÌki F~ªRΩVÚá\|ms ªRΩgji©´s ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sVNRPVÆ©s[ xqsLS*μ≥j∂NSLRiá©´sV @μ≥j∂Æ©s[˙ºΩ «¡∏R∂VNRPV NRP»Ì¡¤À¡…Ì”¡Liμj∂. C Æ™s[VLRiNRPV xqs™´sWÆ™s[aRPLi GNRP˙gki™´sLigS ºdΩLS¯¨sLi¿¡Li μj∂. ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂Vc NRPLSı»¡NRP LSuÌy˙á ™´sVμ≥∂R ˘ N]Æ©s[ıŒ˝œ¡ßgS N]÷¡NTP‰LS¨s NSÆ™s[Lki «¡Ã¡≠s™yμR∂Li\|ms NSÆ™s[Lik ˙…”¡ ¡V˘©´sÕfi ªRΩVμj∂ ºdΩLRiVˆ LSuÌy˙¨sNTP ™´sVμÙ∂R ªRΩVgS ™´s¿¡Ë©y, IxmsˆLiμR∂Li ˙xmsNSLRiLi ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏∂R W ÷¡=©´s ¨ds…”¡¨s @≤Ô∂R VNRPVLi»¡W NRPLSı»¡NRP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li “¡™Ø[ N][LjiLiμR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ C “¡™Ø[ ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏∂R VNRPVLi≤y ZNP[Li˙μR∂Li «ÿxms˘Li ¬ø¡[qz sLiμR∂©yıLRiV. μyLiª][ ªRΩ©´s ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li xqsV˙{msLiN][LÌRiV©´sV A˙aRPLiVVLi¿¡ “¡™Ø[©´sV LS ¡»Ì¡VN][gRi÷¡gS™´sV©yıLRiV. ªy©´sV

®μ¶[ª«s¸R¶W¬s xmnsVÈÁ©«s\|ms ÉÓÁ²T¶zms ALiμ][ÎÏÁ©«s

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,≤T∂|qsLi ¡L`i20(ôd’ÿq÷´dt): @Æ™sVLjiNSÕ‹[ À≥ÿLRiªRΩ μ_ªy˘μ≥∂j NSLji Æμ∂[™s´ ∏R∂W¨s mx s»˝¡ @Æ™sVLjiNS ºdΩLRiV©´sV ¨sLRiqz sxqsWÚ æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik ALiμ][Œ¡œ ©´s ¬ø¡[mx s…Ì¡” Liμj∂. ¤À¡[giR Li}ms»¡Õ‹[¨s @Æ™sVLjiNS LS∏R∂VÀÿLRi NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sı …”¡≤T∂mz s NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡©´sV aRPV˙NRP™yLRiLi ™´sVV»Ì¡≤T∂LiøyLRiV. Õ‹[¨sNTP ø]øR¡VËNRPVF°π∏∂[V ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[aSLRiV. F°÷d¡qx sVáV ™yLji¨s @≤Ô∂R VNRPV©yıLRiV. ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ, q{ s¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªΩR ªRΩáry¨s $¨s™y£qs ∏R∂WμR∂™±s Æ©s[ªΩR XªRΩ*LiÕ‹[ NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡V @Æ™sVLjiNS @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V ¡LSN`P IÀÿ™´sW μj∂tz sÌ Q À‹™´sV¯©´sV μR∂gÙiR Li ¬ø¡[aSLRiV. Æμ∂[™s´ ∏R∂W¨s Æ\™s≈¡Lji mx s»˝¡ @Æ™sVLjiNS ªRΩORPQfl·Æ™s[V À≥ÿLRiª`ΩNRPV ORPQ™s´ Wxmsfl·Ã¡V N][LSá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. Æμ∂[™s´ ∏R∂W¨sNTP ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ™yLRiV À≥ÿLRiªRΩ ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sı N][LSLRiV. C mx sn V»¡©´sÕ‹[ AÆ™sV©´smx s»˝¡ ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij Li¿¡©´s ºdΩLRiV μyLRiVfl·™´sV¨s @©yıLRiV. AÆ™sV©´sV J Æ©s[LiR qx sÛ VLS÷¡gS øR¡W≤R∂≤R∂Li μyLRiVfl·™´sV©yıLRiV. μ≥∂R LSıª][ C˙FyLiªRΩLi D˙μj∂NRPLÚ igS ™´sWLjiLiμj∂. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ Æμ∂[™s´ ∏R∂W¨s qx s™´sVxqs˘Q|\ ms Æμ∂[aPR ™y˘xmsÚLigS ¨sLRiqx s©´sáV ™´s˘QQNPR ™Ú s´ V™´soªRΩV©´sı ≠sxtsQ∏∂R VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. μk∂¨s\|ms gRiVLRiV™yLRiLi ™y™´sVxmsOSQáV, ≠sμy˘LÛij qx sLixmsn WáV μ≥∂R LSı ¬ø¡[aSLiVV. Æμ∂[™s´ ∏R∂W¨s Bxtsw˘: IÀÿ™´sW À‹™´sV¯ μR∂gÙiR Li ¬ø¡[qz s©´s …”¡≤T∂mz s NSgS, Æμ∂[™s´ ∏R∂W¨s mx s»˝¡ @Æ™sVLjiNS @μ≥∂j NSLRiVáV ˙xms™´sLjiLÚ i¿¡©´s ºdΩLRiV mx s»˝¡ ºdΩ˙™´s ™´sV©´sryÚmx sLi ¬ø¡Liμj∂©´s ˙xmsμ≥y¨s ™´sV©Ø[¯§x ¶ ¶©s± qz sLig`i, C qx s™´sVxqs˘ ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ G N][flÿ¨sı ™´sμR∂Õ‹μÙ∂R ¨s, xmspLjirÚ yÛ LiVV xmsLjiuy‰LRiLi NRP©´sVg]©yá¨s ≠sÆμ∂[aSLigRi ™´sVLi˙ºΩ qx sÕÿ¯©±s ≈¡VL<ik μ`∂, «ÿºdΩ∏R∂V À≥¡œ ˙μR∂ªy qx sᕶ¶ μyLRiV bP™´saRPLiNRPL`i ≠dsV©´s©±sá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV.  ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi LS˙ºΩ @Æ™sVLjiNS ≠sÆμ∂[aSLigRi ™´sVLi˙ºΩ «ÿ©±s ZNP˙Lki «ÿºdΩ∏R∂V À≥¡œ ˙μR∂ªy qx sᕶ¶ μyLRiV bP™´saRPLiNRPL`i ≠dsV©´s©±sNRPV Fn°©±s ¬ø¡[qz s Æμ∂[™s´ ∏R∂W¨s mx s»˝¡ @μ≥∂j NSLRiVáV ˙xms™´sLjiLÚ i¿¡©´s ºdΩLRiV mx s»˝¡ ≠søyLRiLi ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. ZNP˙Lki ªRΩ©´sª][ «¡Ljimz s©´s ¤…¡÷¡Fn°©±s qx sLiÀ≥ÿtx sQfl· ≠s™´sLSá©´sV æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[∏∂R V≤R∂Li N][qx sLi ≠dsV©´s©±s gRiVLRiV™yLRiLi ˙xmsμ≥y¨s ™´sV©Ø[¯§x ¶ ¶©s± ©´sV NRP÷¡aSLRiV. ≠sÆμ∂[aSLigRi ™´sVLi˙ºΩ qx sÕÿ¯©±s ≈¡VL<ik μ`∂ ¨s©´sıÆ©s[ BÆμ∂[ ≠sxtsQ∏∂R V\Æ™sV ™´sV©Ø[¯§x ¶ ¶©s± ©´sV NRP÷¡zqs©´s»˝¡V @μ≥∂j NSLRi ™´sLÊSáV æªΩ÷¡FyLiVV. Æμ∂[™s´ ∏R∂W¨s mx s»˝¡ @Æ™sVLjiNS ˙xms™´sLjiLÚ i¿¡©´s ºdΩLRiVxms»˝¡ ºdΩ˙™´s ™´sV©´sryÚmx sLi ¬ø¡Liμj∂©´s ˙xmsμ≥y¨s C ™´s˘™´s•¶¶ LiR LiÕ‹[ G N][flÿ¨dsı ™´sμj∂÷¡|ms»Ì¡NRPVLi≤y mx spLjirÚ yÛ LiVV mx sLjiuy‰LS¨sı NRP©´sVg]©yá¨s ™yLji¨s AÆμ∂[bPLiøyLRi¨s, @Li¤…¡[ AÆ™sV ¤\«¡Ã¡V©´sVLi¿¡ ≠s≤R∂VμR∂á NS™´s≤R∂Æ™s[V NSNRP AÆ™sV\|ms |ms…Ì¡” ©´s ZNP[xqsV©´sV DxmsxqsLix§¶¶¶LjiLiøR¡VNRPVÆ©s[Õÿ øR¡W≤yá©´sıÆμ∂[ ˙xmsμ≥y¨s DÆμ∂Ù a[ PR ™´sV¨s A ™´sLÊSáV æªΩ÷¡FyLiVV.

2011Õ‹[ @μ≥∂j NSLS¨sNTP LS™´s≤y ¨sNTP ™´sVVLiμR∂V LSxtÌsQ˚Li ºdΩ˙™´s ≠sμR∂V˘ª`Ω qx sLiO][QÀ¡œ≥ LiÕ‹[ NRPWLRiVNRPVF°LiVVLiμR∂©yı LRiV. ≤U∂FsLiZNP[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li LSuÌy¨sıQQ˚ qx sLiO][QÀ¡œ≥ LiÕ‹[NPT Æ©s¤…¡Ì qz[ s ªRΩmx sˆVNRPVLiμR∂©yı LRiV. A≈¡LjiNTP A ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¬ø¡[zqs©´s @xmsˆV÷¡ı NRPW≤y ªRΩ™´sV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Æ™s[V ºdΩLRiVr°ÚLiμR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ≠sμR∂V˘ª`Ω N][…ÿ B™´s*NRPVLi≤y ZNP[Li˙μR∂Li ¨sL˝iR ORPQ ˘Li ¬ø¡[zqs©y C G≤yμj∂ «¡⁄©±s ©´sVLi¿¡ ©´s™´sLi ¡L`i ™´sLRiNRPV FsÕÿLi…”¡ N][ªRΩ ≠sμ≥j∂LiøR¡NRPVLi≤y ªy™´sVV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩqx sVNRPV©yı™´sV©yıLRiV. μk∂Liª][ ZNP[Li˙μR∂Li xqs™´sºΩªRΩ÷˝¡ ˙}ms™´sV øR¡WzmsLiμR∂©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ ZNP[LiμR∂˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* Aμ≥∂k ©´sLiÕ‹[¨s ≠sμR∂V˘μR∂VªRΩˆºΩÚ ZNP[Li˙μyáV ¿d¡…”¡NTP™´sW…”¡NUP Æ™sVVLSLiVVLiøy∏R∂V©yıLRiV. BμR∂Liªy DÆμÙ∂[aRPxmspLRi*NRPLigSÆ©s[ «¡LjigjiLiμR∂©yıLRiV. LSuÌy˙’≥¡™´sXμÙj∂NTP @≤R∂VgRi≤R∂VgRiV©y A»¡L iNSáV xqsXztÌsQxqsVÚ©´sı ∏R∂VW{msG ˙xmsÀ≥œ¡V ªy*¨sı μj∂Li¬ø¡[∏R∂W÷¡=LiÆμ∂[©´s¨s, ˙xms«¡Ã¡V μk∂¨s¨s gRiVLjiÚLiøR¡VN]¨s ™´s¬ø¡[Ë Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ J¤…¡[∏R∂Wá¨s @©yı≤U∂FsLiZNP[ @μ≥j∂Æ©s[˙ºΩ, ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ «¡∏R∂Vá÷¡ªRΩ zmsáVxmso¨søyËLRiV. Fs™´slLi¨sı @≤ÔR∂NRPVLi áV xqsXztÌsQLi¿¡©y ™´s¬ø¡[Ë ALRiV Æ©sÃ¡Õ˝‹[

≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩ¤Õ¡[¨s LSxtÌsQ˚LigS ºdΩLjiËμj∂ μÙR∂Vªy©´s©yıLRiV. Æμ∂[aRPLiÕ‹[Æ©s[ ª]÷¡ryLjigS ªRΩ©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li }msμR∂áNRPV D¿¡ªRΩLigS ’¡∏R∂V˘Li xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[zqsLiμR∂©yıLRiV. μyLiª][ Fy»¡V ™´sVLji¨sı xqsLiZOP[Q™´sVxms¥R∂ NSáV NRPW≤y @™´sVáV ¬ø¡[aS™´sV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ™y…”¡¨s @≤ÔR∂VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ZNP[Li˙μR∂Li ¨sμ≥R∂VáV ¨s÷¡}ms∏R∂Wá¨s NRPV˙»¡ xms¨sıLiμR∂©yıLRiV. ª]≠sV¯Æμ∂[Œ˝œ¡NRPV \|msgS @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[ ™´soLi≤T∂ LSxtÌsQ˚ ˙xms«¡Ã¡NRPV gS¨ds, áLiNRP ªRΩ≠sVŒœ¡ßáNRPV FsÕÿLi…”¡ ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[NRPF°LiVV©´s ≤U∂FsLiZNP[\|ms ªRΩμR∂VxmsLji F°LS…ÿ¨sNTP zqsμÙR∂Li @™´soª][Li μj∂. zmns˙ ¡™´sLji 24™´s æªΩ[μk∂©´s «¡©´s¯μj∂©´sLi «¡LRiVxmsoN][©´sV©´sıLiμR∂VNRPV, ™´s¬ø¡[Ë Õ‹[N`P xqsÀ≥œ¡ Fs¨sıNRPá @©´sLiªRΩLRiLi ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ øR¡˙NRPLi ºΩxmsˆÀ‹[ªRΩV©´sıLiμR∂VNRPV «¡∏R∂VNRPV ™´sVVLiμR∂xqsVÚ aRPVÀ≥ÿNSLiORPQáV ¬ø¡ ¡VªRΩW ˙xmsæªΩ[˘NRP ºdΩLS¯©´sLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. μR∂VxtÌsQaRPNTPÚ NRPLRiVflÿ¨sμ≥j∂ Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[¨s ≤U∂FsLiZNP[ FyLÌki¨s ™´s¬ø¡[Ë Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ J≤T∂Li øyá¨s ˙xms«¡Ã¡NRPV ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[zqsLiμj∂. $áLiNRP \|qs¨sNRPVáNRPV Æμ∂[aPR LiÕ‹[ FsNRP‰≤y bPORPQfl· B™´s*LSμR∂¨s qx s™´sWÆ™s[aPR Li ≤T∂™´sWLi ≤`∂ ¬ø¡[qx sWÚ ºdΩLS¯©´sLi AÆ™sWμj∂Li¿¡Liμj∂.

|üø±ÿ düe÷#ês¡+‘√H˚ |ü<∏äø±\ Á|üD≤[ø£\≈£î s¡÷|üø£\Œq kÕ<Ûä´+! mHémdtmdt C≤s≠+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY eTH√Vü≤sY ø£&É|ü dæ{°, &çôd+ãs¡T 20(ôd’ÿq÷´dt) ' C≤rj·T qe∂Hê düπs« n~Ûø±s¡T\≈£î |üø±ÿ düe÷#ês¡+ n+~+∫q|ü⁄&˚ πø+Á<ä sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T neT\T #˚ùd |ü<∏äø±\≈£î Á|üD≤[ø£\T s¡÷bı+~+#˚+<äT≈£î <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·T+<äì mHémdtmdt C≤s≠+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY eTH√Vü≤sY ù|s=ÿHêïs¡T. ø£&É|ü q>∑s¡+ @&ÉTs√&É¢ ≈£L&É*˝Àì <ë«s¡ø±≥esYødü˝ÀqÇJ C≤rj·T qe∂Hê düπs« ø±sê´\j·T+˝À 71e $&É‘· düπs«˝À uÛ≤>∑+>± Äs√>∑´+, nHês√>∑´+, $<ä´ ◊{°\ô|’ ne>±Vü≤q $esê\ ùdø£s¡Dô|’ bÕÁ‹πøj·≠\‘√ düe÷y˚X¯+ »]–+~. á dü+<äs¡“+>± CÒ&û e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $\TyÓ’q düe÷#ês¡+ ‘Ó*j·TCÒj·T&É+ <ë«sê C≤‹ ìsêàD+˝À bÕ\T |ü+#·Tø=ì uÛ≤s¡rj·≠\T>± ì\ã&É‘êeTì ‘Ó*bÕs¡T.<˚X¯ Ä]úø£ e´edüú≈£î dü+ã+~Û+∫ düπs« #˚|üfÒº+<äT≈£î 1950˝À á ø±sê´\j·÷ìï ÁbÕs¡+_Û+∫ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î kÕ+|òæTø£ Ä]úø£ n+XÊ\ô|’ 70 |üsê´j·÷\T düπs« ìs¡«Væ≤+#ês¡Hêïs¡T. H˚&ÉT #˚|ü≥ºqTqï 71e $&É‘· düπs« düHêïVü‰\T »qe] 2014 qT+∫ pHé es¡≈£î Äs√>∑´+, nHês√>∑´+, $<ä´ ◊{°ô|’ düπs« $esê\T ùdø£]düTÔ+<äHêïs¡T.Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± ô|]–b˛‘·Tqï »HêuÛ≤≈£î Äs√>∑´ dü<äTbÕj·÷\T, Á|ü»\ nedüsê\T rs¡Ã˝Òø£ b˛‘·Tqï H˚|ü<Ûä´+˝À

Á|ü»\ Äs√>∑´ dæú‹>∑‘·T\ô|’ düeTÁ>∑yÓTÆq düe÷#êsêìï ÁbÕ+‘ê\T, ej·TdüT‡\ yêØ>± nHês√>∑´ düeTdü´\T, s√>±\≈£î ø±s¡D≤\T ‘·eT düπs« <ë«sê ‘Ó\TdüTÔ+<äHêïs¡T. Ád”Ô, |ü⁄s¡Twüß\ yêØ>± Äs√>∑´ |ü]dæú‘·T\T, ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\ #˚j·∂‘·ô|’ $esê\T ùdø£]düTÔ+<äHêïs¡T. $<ë´s¡+>∑+ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ m+‘√ e´j·T+ uÛÑ]düTÔqï|üŒ{Ïø° ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ≈£L&Ü |æ\¢ #·<äTe⁄ø√dü+ n~Ûø£+>± Ks¡Tà #˚düTÔHêïs¡ì, á $wüj·TyÓTÆ ≥÷´wüHé |ò”E\T, |üØø£å |ò”E\T, |ü⁄düÔø±\T ‘·~‘·s¡ yê{Ïô|’ m+‘· Ks¡Tà #˚düTÔqï~ á düπs«˝À $X‚¢dækÕÔeTHêïs¡T.n˝≤π> düπs«˝À <˚X¯+˝À nø£åsêdü´‘· XÊ‘êìï n+#·Hê y˚j·T&É+, ã&çãj·T≥ |æ\¢\ $esê\T ùdø£]+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± n‘·´+‘· Á|üC≤<Ûäs¡D bı+~q ÇqŒ¤s¡àwüHé f…ø±ï\Jô|’ $<ë´s¡Tú\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+∫ $<ä´ ñbÕ~Û ø£\Œq˝À ◊{° ñ|üjÓ÷>∑ $esê\T ùdø£]kÕÔeTHêïs¡T. düπs« ø√dü+ e#˚à n~Ûø±s¡T\≈£î Á|ü»\T ‘·|ü⁄Œ&ÉT düe÷#ês¡+ Çe«sê<äHêïs¡T. Bìe\¢ Á|üD≤[ø£\ s¡÷|üø£\Œq≈£î, dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\≈£î Çã“+<äT\T ‘·˝…‘·TÔ‘êj·THêïs¡T.á $wüj·T+ Á|ü»\T düVü≤ø£]+∫ düπs« ø±s¡´Áø£e÷ìï »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì CÒ&û eTH√Vü≤sY $»„|æÔ #˚XÊs¡T.

\®ªsxmso xqs\®ªsVNRPù F¡LSÈÁLi. .ª«sVL][\®ªsxmso FyLíkiÌÁ ÊÁÍÜ[}ms»R½Li

gRiVLi»¡WLRiV,≤T∂|qsLi ¡L`i20(ôd’ÿq÷´dt): ≠sNRPÕÿLigRi ÀÿáÀÿ÷¡NRPáNRPV xmsLjiNRPLSáV @Liμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV D¿¡ªRΩLigS \Æ™sμR∂˘ ¨sLÙSLRifl· bP’¡LSá©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V LS“¡™±s ≠sμy˘≠sVxtsQ©±s @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. 6 ©´sVLi¿¡ 14 GŒ˝œ¡ ™´s∏R∂VxqsV©´sı ÀÿáÀÿ÷¡NRPáLiμR∂LRiW bP’¡LRiLiÕ‹[ FyÕÊ‹Æ©s[LiμR∂VNRPV @L>RiVá¨s ¬ø¡FyˆLRiV. \Æ™sμR∂˘ ¨sLÙSLRifl·Ã¡V GáWLRiV,≤T∂|qsLi ¡L`i20(ôdÿ’ q÷´dt): ™´s¬ø¡[Ë xmspLRiÚ∏R∂W˘NRP @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s ™yLjiNTP NRPX˙ºΩ™´sV @™´s∏R∂V™yáV, Fs¨sıNRPáV áORPQ ˘LigS, —¡Õ˝ÿÕ‹[ FyLÌik á©´sV xmsLjiNRPLSá©´sV Æ©sáL][«¡ŸÕ˝‹[xmso D¿¡ªRΩLigS xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ™´sVÕ‹[}msªRΩLi ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[ μj∂aRPgS øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. C Æ©sá 27©´s zms≤R∂VgRiVLSŒ˝œ¡ qx s\Æ™sVNS˘Li˙μ≥∂R DμR∂˘™´sVLi ™´sV◊d¡˝ ExmsLiμR∂V FsLi{ms≤U∂™Ø[ NSLS˘Ã¡∏R∂V A™´sLRifl·Õ‹[, 28©´s gRiVLi»¡WLRiV ˙Àÿ≤U∂}ms»¡ N]Li»¡V©´sıμj∂. J Æ\™sxmso …”¡≤T∂mz s, ™´sVL][Æ\™sxmso 2/13Õ‹[¨s aSLRiμy¨sZNP[ªRΩ©±s ˙FyLigRifl·LiÕ‹[, 29©´s æªΩ©y÷¡ Æ\™sNSFyáV C ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ μR∂WxqsVNRPV¨s LRiªyı…ÿNUP£qs NRPW≤R∂÷¡Õ‹[¨s ÀÿáVLRi D©´sıªRΩ FyhRiaSáՋ[ bP’¡LSáV F°ªRΩV©yıLiVV. C lLiLi≤R∂V FyLÌik NSLRi˘ «¡LRiVgRiVªy∏R∂V©yıLRiV. ˙gRix§¶¶¶fl·Li Æ™sVV˙Lji, ¿d¡÷¡©´s @Ligji÷¡, ≠s¨sNTP≤T∂ ˙NRP™´sWá¨dsı FyLÌik ¨s ˙xms«¡Õ˝‹N[ PT ºdΩqx sVNRPV¨s Æ™s¤Õ¡˝ [ Õ‹[xmsLi, ©´s≤R∂™´s≤R∂LiÕ‹[ Õ‹[xmsLi, aSLkiLRiNRP Õ‹[xmsLi, NRPWL][ˤա[¨s, μR∂BaRPgS DLi»¡V©yıLiVV. ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ªRΩ¨s ¨sá ¡≤R∂¤Õ¡[¨s ™yLRiV, aRPLkiLRiLi ’¡gRiVxqsVNRPV¨s NRPLi≤R∂LSáV @≤ÔR∂VN][™´s≤R∂Li, μ≥R∂LSıáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li, xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøR¡NRPF°™´s≤R∂Li, ¬ø¡[ªRΩVáV, NSŒ˝œ¡ß ™´sLiNRPLRi ºΩLjigji DLi≤R∂»¡Li, LSryÚL][N][áV ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li ™´sW©´s™´s•¶¶ LSáV Æ™sV≤R∂©´sV ¨sáVxms¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li, ¨sá ¡≤T∂©´sxmsˆV≤R∂V, ©´s≤T∂¬ø¡[»¡xmsˆV≤R∂V ¨sLji¯LiøR¡≤R∂Li @¨dsı NRPW≤y FyLÌkiá NSŒ˝œ¡ß NRPæªΩÚLRiÕÿ xms≤R∂»¡Li ªRΩμj∂ªRΩLRi xqs™´sVxqs˘Ã¡V©´sı ÀÿáÀÿ÷¡NRPáNRPV mx sLRiLigSÆ©s[ rygRiVªRΩV ©yıLiVV. qx s\Æ™sVNS˘Li˙μ≥∂R bP’¡LSÕ˝‹[ D¿¡ªRΩLigS \Æ™sμR∂˘ ¨sLÙSLRifl· xmsLkiORPQáV DμR∂˘™´sVLi ¬ø¡[xqsWÚÆ©s[ ªRΩ™´sVFyLÌik ¤À¡[£qs©´sV «¡LRiVgRiVªy∏R∂V©yıLRiV. aRPxqsÚQ˚ ¿¡NTPªRΩ= @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s ™yLji¨s  ¡Õ‹[}msªRΩLi ¬ø¡[qx sVNRPVÆ©s[ ≠sμ≥∂R LigS ¬ø¡[qx sVÚ©yı  ¡xqsV=Õ‹[ ¬ø¡\Æ©sQı ºdΩxqsVZNPŒœ¡ªyLRi¨s }msL]‰©yıLRiV. ™´sVW≤R∂V LRiV. ªy™´sVV Æ©sáá ªRΩLRi ¡≤T∂ DμR∂˘≠sVxqsVÚ©yı bP’¡LSáNRPV —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s xqsV™´sWLRiV 1,200 ™´sVLiμj∂ ™´sLRiNRPV ZNP[Li˙μy¨sNTP ¿d¡™´sVNRPV…Ì¡” ©´s»˝¡LiVV©y ¤Õ¡[μ∂R ¨s, ÀÿáÀÿ÷¡NRPáV xmsLkiORPQá N][xqsLi •¶¶¶«¡LRiπ∏∂[V˘ @™´sNSaRP™´sVVLiμR∂©yıLRiV. NS™yáƩs[ LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´sNRPV μR∂WNRPV≤R∂VªRΩ ≤U∂AL`i≤U∂G, Æ™sVFy¯ xqsx§¶¶¶NSLRiLiª][ bP’¡LSáV N]©´srygRiVªy∏R∂V©yıLRiV. ©y¨sı ˙xmsμR∂Lji+xqsVÚLiμR∂¨s ªRΩxmsˆVxms≤R∂VªRΩV DFyμ≥y˘∏R∂VVáV, ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV ˙xmsæªΩ[˘NRP @™´sxqsLSáV NRP÷Ê¡©´s zmsÃ˝¡Ã¡©´sV ©yıLRiV. BNRP C ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ Æ\™sNSFy bP’¡LSáNRPV ºdΩxqsVNRPVLS™yá¨s N][LSLRiV N]Li¬ø¡LiμR∂V μR∂WNRPV≤R∂V |msLi¿¡Liμj∂. ≠dsLRiV

μR∂WNRPV≤R∂VgS F°ªRΩV©´sı …”¡≤T∂zms,\Æ™sNSFy ˙xmsºΩø][…ÿ æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V ˙xmsªRΩVá©´sV μR∂§x ¶ ¶©s´ Li ¬ø¡[aSLRiV. Bμj∂Õÿ DLi≤R∂gS LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´sNRPV qx sLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡ ™yμ][mx s™y μyáV N]©´srygRiVªRΩVLi≤R∂gS BLiN][\Æ™sxmso μk∂¨sNTP xqs™´sWLiªRΩLRiLigS ˙xms«ÿ DμR∂˘ ™´sW¨sı ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[∏∂R Wá¨s À≥ÿ≠sxqsV ©Ú yıLRiV. xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂ DμR∂˘™´sW¨sNTP xmspLjiÚgS @Li≤R∂gS ¨sá™yá¨s, @Õÿlgi[ LS«¡NUP∏R∂V xmsOSQá©´sV NRPW≤y NRPáVxmsoNRPVF°™yá¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. INRPÆ\™sxmso ˙NTP qx s¯£qs mx sLi≤R∂VgRi μR∂gÊiR LRi mx s≤R∂VªRΩV©yı, A Æ™s©´sVÆ™sLi»¡Æ©s[ qx sLi ˙NSLiºΩ mx sLi≤R∂VgRi ™´sqx sVÚ©s´ ı Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ C lLiLi≤R∂V mx sLi≤R∂VgRiá©´sV μR∂XztsÌ QÕ‹[ |ms»Ì¡VNRPV¨s DμR∂˘™´sV NSLS˘øR¡LRifl· LRiWF~Liμj∂xqsVÚ ©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ æªΩáVgRiV Æμ∂[aRPLi, Æ\™sFsry=L`i q{ s{ms qx s\Æ™sVNS˘Li˙μ≥∂R NRPV @©´sVNRPW áLigS @Æ©s[NPR ø][»¡˝ ¨sLRiqx s©´sáV ¨sLji*LS™´sVLi gS N]©´srygjiqx sVÚ©yıLRiV. μk∂¨sNTP Dμ][˘gRiVáV NRPW≤y ª][≤∂R ∏R∂W˘LRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s aSxqs©´sqx sÀ≥¡œ V˘ áLiªy ªy™´sVLiªy xqs\Æ™sVNRP˘™yμy¨sNTP NRP»Ì¡V ¡≤T∂ D©yı™´sV¨s

mx sÆμ∂[mx sÆμ∂[ ¬ø¡ ¡VªRΩW ™´sqx sVÚ©yıLRiV. @|qsLi’d¡˝ qx s™´sWÆ™s[aSáV ™´sVVgji∏R∂V≤R∂Liª][ ™yLRiLiªy ¨sπ∏∂W«¡NRP ™´sLÊSáNRPV ¬ø¡[lLi[ @™´sNSaRPLi DLi≤R∂≤R∂Liª][ ºΩLjigji ™yLji\|ms BÆμ∂[ ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ ™´sVLjiLiªRΩ IºΩÚ≤∂T æªΩ¬ø¡[Ë μj∂aRPgS ≠sμy˘LÛRiVáV, \lLiªRΩV áV xqs©´sıQμÙR∂™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. @|qsLi’d˝¡Õ‹[ æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡VNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij LiøR¡≤R∂Li, ªy™´sVV Æ™sVVμR∂…”¡ ©´sVLi¿¡ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ≤T∂™´sWLi≤`∂NRPV NRP»Ì¡V ¡≤T∂ D©´sı»¡ÕfiD BNRP ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[∏∂R V©´sV©yı LRiV. BNRP B…‘¡™´sá ¿¡LiªRΩáxmsp≤T∂Õ‹[ ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ NS™´spLRiV ryLi ¡bP™´sLS™´so\|ms \Æ™sFsry=L`i {qs{ms μy≤T∂ xmnsV»¡©´sNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ F°÷d¡xqsVáV μR∂LS˘xmsoÚ ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. NS™´spLRiV xmsLRi˘»¡©´s©´sV @≤Ô∂R gjiLiøR¡≤R∂Æ™s[V NSNRPVLi≤y NSLRi˘˙NRP™´sW áNRPV A»¡LiNRPLi NRP÷¡gjiLiøyLRiLi»¡W ™´sW“¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ™´sVμÙyá LS¤«¡[£tsQ©s´ VF°÷d¡qx sVáV @lLixqÌsV ¬ø¡[aSLRiV. xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂NRPV @©´sVNRPWáLigS ªy™´sVV ¨sLRiqx s©´sáNRPV μj∂gjiæªΩ[

F°÷d¡xqsVáV xms¨sgRi»Ì¡VNRPV¨s ªRΩ™´sV Æ©s[ªRΩ LS¤«¡[£tsQ©s´ V @lLixqsÌ V ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRi¨s Æ\™sFsry=L`i q{ s{ms NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡V ˙xmsºΩxmsn V»¡©´s NRPV μj∂gSLRiV. ™´s˘™´s•¶¶¶LRi™´sVLiªy ™´sVL][ ≠s™yμy¨sNTP μyLjiºdΩqz sLiμj∂. LS¤«¡[£tsQ @lLixqsÌ V ºdΩLRiV©´sV A FyLÌik NTP ¬ø¡Liμj∂©´s Æ©s[ªΩR áLiªy ºdΩ˙™´sLigS ≈¡Li≤T∂LiøyLRiV. μk∂¨sNTP ¨sLRiqx s©´sgS gRiVLRiV™yLRiLi ¿¡LiªRΩáxmsp≤T∂ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi ¡Liμ`∂NRPV mz sáVxmso¨søyË LRiV. μk∂¨s¨s NRPW≤y Æ\™sNSFy |msμÙ∂R FsªRΩVÚ©s´ ªRΩ™´sVNRPV @©´sVNRPWáLigS ™´sVáøR¡VNRPVLi …‹[Liμj∂. A˙gRi§x ¶ ¶Li ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[qx sWÚ GáWLRiV ©´sgRiLRiLiÕ‹[ ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ μj∂tz sÌ QÀ‹™´sV¯©´sV μR∂§x ¶ ¶©s´ Li ¬ø¡[aSLRiV. qx s\Æ™sVNRP˘

DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ @LiμR∂Ljiμk∂ INRP¤…¡[ ™´sW»¡¨s qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. BLiN][Æ\™sxmsæ ªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li Æ©s[ªΩR ¡Æ≤∂[…¡”  ¡V—Í¡ GáWLRiV Fy ªRΩ ¡rÌyLi≤`∂ ™´sμÙ∂R qx s\Æ™sVNS˘Li˙μ≥∂R NRPV @©´sVNRPWáLigS |msμÙ∂R FsªRΩVÚ©s´ μ≥∂R LSıNRPV μj∂gSLRiV. ™´sLiμR∂Õÿμj∂ ™´sVLiμj∂ NSLRi˘NRPLRiÚáV C μ≥R∂LSıÕ‹[ FyáVxmsLiøR¡VNRPV©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs NRPVºΩ=ªRΩ  ¡VμÙ∂j ª][ ≠sÀ≥¡œ —¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚLi μR∂¨s, μk∂¨s¨s qx s\Æ™sVNRP˘™yμR∂VáLiªy @≤Ô∂R VNRPV¨s ºdΩLRiVªyLRi¨s …‘¡≤U∂m{ s Æ©s[ªΩR áV ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. @Õÿlgi[ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s @Æ©s[NRP ø][ »˝¡ qx s\Æ™sVNS˘Li˙μ≥∂R NRPV @©´sVNRPWáLigS LS˘÷d¡Ã¡V,


4

X¯ìyês¡+ 21`12`2013

bı‘·TÔ sê»ø°j·÷\ô|’ düs¡«Á‘ê Ä+<√fi¯q NRP™´sVáμR∂Œœ¡LiÕ‹[ …”¡≤T∂zms gRiV ¡VáV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,≤T∂|qsLi ¡L`i20(ôd’ÿq÷ ´dt): F~ªRΩVÚ LS«¡NUP∏R∂Wá\|ms BLiNS xqsˆxqÌsªRΩ ¤Õ¡[NRPV©yı ’¡¤«¡zms ™´sW˙ªRΩLi …”¡≤T∂zmsª][F~ªRΩVÚ DLi≤R∂μR∂¨s À≥ÿ≠sr°ÚLiμj∂. LSxtÌsQ˚ ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li NRPW≤y …”¡≤T∂zmsª][ F~ªRΩVÚá\|ms xqsV™´sVV≈¡LigS ¤Õ¡[μR∂V. @LiVVæªΩ[ …”¡≤T∂zmsª][ F~ªRΩVÚáV DLi…ÿ∏R∂V©´sı ˙xmsøyLRiLiª][ Æ©s[ªRΩáV ≈¡LigRiVºΩLi»¡V©yıLRiV. Æ™sW≤U∂ x§¶¶¶™yª][ μR∂WxqsVNRPV¨s F°ªRΩV©´sı NRP™´sVà ¡©y¥R∂VáNRPV …”¡≤T∂zms FsNRP‰≤R∂ gRiVμj∂ ¡Li ≤R∂gS ™´sWLRiVªRΩVLiμ][ @©´sı ALiμ][Œœ¡©´s xms»Ì¡VNRPVLiμj∂. B…‘¡™´sá ©yáVgRiV LSuÌy˙á @|qsLi’d˝¡ Fs¨sıNRPÕ˝‹[

≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂Li¿¡©´s ’d¡¤«¡[{ms @Æμ∂[ Exmso©´sV æªΩáLigSfl·Õ‹[¨s 10 —¡Õ˝ÿ Õ‹[ N]©´srygjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV xqs™´sW∏R∂VªRΩÚ ™´sV™´soªRΩVLiμj∂. μk∂¨sNTP ª][≤R∂V gRiV«¡LSª`Ω ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ, ’d¡¤«¡[{ms ˙xmsμ≥y¨s @À≥œ¡˘LÛji Æ™sWμk∂NTP |msLRiVgRiVªRΩV©´sı «¡©yNRPL<Rifl·©´sV FyLÌkiNTP ˙xmsøyLRixqsÚQ˚LigS ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s ªRΩá|ms≤R∂VªRΩV©´sıμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ æªΩáLigSfl· @LiaRPLiÕ‹[ ™´sVVLiμR∂V ™´sLRiVxqsÕ‹[ D©´sı À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V «¡©´sªyFyLÌki A @LiaS¨sı NRPW≤y À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω Õ‹[ ˙xmsøyLS¨sNTP ≠s¨sπ∏∂W gjiLiøR¡VN][™yá¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©´sı μj∂. ≠ds»¡¨sıLi…”¡NTP ª][≤R∂V @¨sı FyLÌkiáV @™´sáLi’≥¡xqsVÚ©´sı AxmslLi[xtsQ©±s ANRPL`<i©´sV

NRPW≤y @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂W á©´sı ¨sLÒRi∏R∂W¨sNTP ™´s¿¡ËLiμj∂. A FyLÌkiÕ‹[¨s @xqsLiªRΩXzmsÚ ™yμR∂VáV, ªRΩ»¡xqÛsVá©´sV áORPQ ˘LigS ¬ø¡[xqsVN][¨s C AxmslLi[xtsQ©±s ANRPL`<i©´sV @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s FyLÌki @μ≥j∂uÓy©´sLi À≥ÿ≠sxqsVÚ©´sıμj∂. BLiμR∂VÕ‹ [À≥ÿgRiLigS FyLÌki¨s ¡Wª`Ω rÛyLiVV ©´sVLi¿¡ xms…”¡xtÌsQLi ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s ¨sLÒRi LiVVLi¿¡Liμj∂.  ¡Wª`Ω rÛyLiVVÕ‹[ FyLÌki xms …”¡xtÌsQ\Æ™sV©´sxmsˆVÆ≤∂[ FyLÌki  ¡Ã¡xms≤T∂ ˙xmsμ≥y©´s xmsOSQáNRPV ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂VLigS ¨sá ¡Æ≤∂[ @™´sNSaSáVLi…ÿ∏R∂V¨s @μ≥j∂uÓy©´sLi π∏∂W¿¡xqsVÚ©´sıμj∂. B…‘¡™´sá «¡Ljigji©´s FyLÌki NUPáNRP xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ LSÀ‹[π∏∂[V Fs¨sıNRPá gRiVLjiLi¬ø¡[ ˙xmsμ≥y©´sLigS øR¡LjiËLiøyLRiV. ˙xmsμ≥y©´s FyLÌkiáNRPV μ≥k∂\¤…¡©´s aRPNTPÚgS Fsμj∂gji©´sxmsˆVÆ≤∂[ À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚ DLi»¡VLiμR∂©´sı

¨sLÒRi∏R∂W¨sNTP ™´s¿¡ËLiμj∂. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS «¡©´s™´sLji INRP…”¡ ©´sVLi¿¡ 10 ™´sLRiNRPV ¡Wª`Ω rÛyLiVV xqs™´sWÆ™s[aSáNRPV ≠sxqsÚQXªRΩLigS ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s ªRΩá|ms…Ì”¡Liμj∂. @Õÿlgi[ @Æμ∂[ Æ©sá 25 ©´sVLi¿¡ 30 ™´sLRiNRPV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi rÛyLiVVÕ‹[ xqs™´sWÆ™s[aSáV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. @LiVVæªΩ[ ™´sVV≈¡˘LigS ∏R∂VV™´sNRPVáV, ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡Æ©s[ FyLÌkiQ\Æ™sxmso ANRPL<jiLixms¤«¡[zqs À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚÕ‹[ ™yLji ™´sVμÙR∂ªRΩV©´sV NRPW≤R∂gRi¤…Ì¡[LiμR∂VZNP[ A FyLÌki áORPQ ˘LigS |ms»Ì¡VNRPVLiμj∂. ™´sp˘•¶¶¶ ˙xmsºΩ ™´sp˘•¶¶¶Ã¡ª][ Fy»¡V À≥ÿLkigS «¡©y¨sı ™´sVμÙR∂ªRΩV NRPW≤R∂gRi…Ìÿá©´sı π∏∂WøR¡©´sáª][ NSuy∏R∂V μR∂ŒÿáV NRPxqsLRiªRΩVÚ©´sV Æ™s[ gRi™´sLiªRΩLi ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV LRiLigRiLi zqsμÙR∂Li ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. INRP \Æ™sxmso æªΩáLigSfl·

LSxtÌsQ˚Li GLSˆ»¡V Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ …‘¡AL`iFs£qs ˙xmsμ≥y©´s DμR∂˘™´sV FyLÌkigS NSLi˙lgi£qs FyLÌkiª][ F~ªRΩVÚ|ms»Ì¡VNRPVLi»¡VLiμy... ¤Õ¡[NRPF°æªΩ[ ≠s÷d¡©´sLi @™´soªRΩVLiμy @Æ©s[ ≠sxtsQ∏R∂VLi \|ms ªRΩLÍRi©´sÀ≥œ¡LÍRi©´sáV N]©´srygRiVªRΩV ©yıLiVV. ™´s¬ø¡[Ë xmsLjiflÿ™´sWáª][ F~ªRΩVÚá\|ms AaS™´sx§¶¶¶ßá FsμR∂VLRiV øR¡WxmsoáV N]©´srygRiVªRΩV©yı LiVV. Bxmsˆ…”¡ ©´sVLi¬ø¡[ LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiQÕ˝‹[ LS©´sV©´sı Fs¨sıNRPá\|ms NRPμR∂÷¡NRPáV Æ™sVVμR∂á∏R∂W˘LiVV. A∏R∂W ¨sπ∏∂W«¡ NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ A∏R∂W FyLÌkiá ©´sVLi¿¡ …”¡ZNP»˝¡©´sV AbPxqsVÚ©´sı ™yLRiV øyÕÿ ™´sVLiμj∂ FsμR∂VLRiV øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. @¨sı LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáV 2014Õ‹[ «¡LRiVgRi©´sV©´sı ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPá F~ªRΩVÚá\|ms øR¡LRiËáV N]©´srygRiVªRΩV ©yıLiVV. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚Li

ÊÁÖÁÇÁÌÁ©«sV ÕÁzqsÌÁVgS gRiVLjiòLi¿yÖÁ GáWLRiVÕ‹[ Æ©s[≤R∂V {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ©y˘∏R∂V™yμR∂Vá xqsμR∂xqsV=

ºΩLRiVxmsºΩ,≤T∂|qsLi ¡L`i20(ôd’ÿq÷´dt):  ¡÷¡«¡ NRPVáxqÛsVá©´sV ’d¡{qsÕ‹[ ¬ø¡[LSËá¨s, ˙xmsºΩ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ©yáVgRiV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ {qs»˝¡V ZNP[…ÿLiVVLi¬ø¡[Õÿ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li LRiWxmsNRPሩ´s ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P LSxtÌsQ˚ NSxmso©y≤R∂V xqsLi xmnsV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[zqsLiμj∂.  ¡÷¡«¡Ã¡©´sV LS«¡NUP∏R∂VLigS ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶Liøyá¨s N][LjiLiμj∂. ≠sμy˘LÛRiVáNRPV DxmsNSLRi Æ™s[ªRΩ©yáV, rÛy¨sNRPLigS NRP™´sVW˘¨s…‘¡ •¶¶¶Ã¡V N][xqsLi xqÛsáLi ZNP[…ÿLiVVLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ≠s≠sμ≥R∂ xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms 22©´s DμR∂∏R∂VLi xmsμj∂ gRiLi»¡Ã¡NRPV rÛy¨sNRP ryLiVV ¨sLRi¯Ã¡ NRPÕÿ˘ fl· ™´sVLi≤R∂xmsLiÕ‹[ øR¡LSËÆ™s[μj∂NRP «¡LRigRi©´sVLiμj∂.LSxtÌsQ˚ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ≠s.zms. ©yLS∏R∂Vfl·ry*≠sV @μ≥R∂˘QORPQªRΩ©´s xqsLixmnsV —¡Õ˝ÿ NRP≠sV…‘¡ Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ øR¡LSË NSLRi˘˙NRP™´sVLi DLi»¡VLiμR∂¨s —¡Õ˝ÿ @μ≥R∂˘QORPVáV Æμ∂[xmspLRiV À≥ÿxqs‰L`i æªΩ÷¡Fy LRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP  ¡÷¡«¡ NRPVáxqÛsVáLiμR∂LRiW FyÕÊ‹©yá¨s N][LSLRiV.

¼½LRiVª«sVÌÁÍÜ[ |msLjigji©«s ˳ÏÁNRPVòÌÁ LRiμôk¶ ºΩLRiV™´sVá,≤T∂|qsLi ¡L`i20(ôd’ÿq÷´dt): ™yLSLiªRΩLi NS™´s≤R∂Liª][ ºΩLRiV™´sVáՋ[ À≥œ¡NRPVÚá LRiμÙk∂ ™´sVL][™´sWLRiV |msLjigjiLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi 22 NRPLiFyL`ÌiÆ ™sVLi»˝¡Õ‹[ À≥œ¡NRPVÚáV Æ™s[¿¡ D©yıLRiV. $™yLji xqsLRi*μR∂LRi+©y¨sNTP 13 gRiLi»¡Ã¡V NS÷¡©´s≤R∂NRP©´s ™´s¿¡Ë©´s À≥œ¡NRPVÚáNRPV 5gRiLi»¡Ã¡V, ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙xmsÆ™s[aRPμR∂LRi+©y¨sNTP 3gRiLi»¡Ã¡ xqs™´sV∏R∂VLi xms≤R∂Vª][Liμj∂. Bμj∂ aRP¨s,Aμj∂™yLSáNRPV |msLRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s @Li»¡V©yıLRiV. ˙xmsºΩ ™yLRiLi À≥œ¡NRPVÚá LRiμÙk∂ |msLRigRi≤R∂Li ™´sW™´sVWáLiVV˘Liμj∂. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ºΩLRiV™´sVá $™yLjiNTP xmsáV™´soLRiV À≥œ¡NRPVÚáV À≥ÿLkigS ≠sLSŒÿáV @LiμR∂¬ø¡[aSLRiV. ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂VNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s J À≥œ¡NRPVÚ≤R∂V  ¡L`Ôi ˙»¡xqÌsVNRPV 5 áORPQá ≠sLSŒœ¡Li @LiμR∂¬ø¡[aSLRiV. @Æμ∂[ ≠sμ≥R∂LigS ¨sªRΩ˘ @©´sıQ˙xmsryμR∂Li ˙»¡xqÌsV NTPLiμR∂ ¬ø¡\Æ©sQıNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™´s˘QQNTPÚ, g][xqsLiLRiORPQfl· ˙»¡xqÌsV NTPLiμR∂ ™´sV¤Õ¡[ztsQ∏R∂WNRPV ™´sVL]NRPLRiV, BÕÿ áORPQ ø]xmsˆV©´s @LiμR∂¤«¡[aSLRiV. @Õÿlgi[  ¡L`Ôi ˙»¡xqÌsV NTPLiμR∂ ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡NTP ÕÿªRΩWL`iáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s À≥œ¡NRPVÚáV 1.50 áORPQ ™´sLiªRΩV©´s Æ™sVVªRΩÚLi 15 áORPQá ≠sLSŒœ¡Li xqs™´sVLjiˆLiøyLRiV.

−s˳ÏÁÇÁ©«s ª«sù¼½lLi[NRP F¡LSÈÁLi AgRiμR¶V

GáWLRiV,≤T∂|qsLi ¡L`i20(ôd’ÿq÷´dt): LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s xms˙NTP∏R∂V©´sV ¨sáVxmso¬ø¡[}qs ™´sLRiNRPV F°LS…ÿáV rygjixqsWÚÆ©s[ DLi…ÿ™´sV¨s —¡Õ˝ÿ …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩáV ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. @|qsLi’d˝¡ ©´sVLi¿¡ ’¡Ã˝¡V Æ™s©´sNTP‰ F°π∏∂[VÕÿ …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı NRPXztsQ¨s —¡Õ˝ÿ …”¡≤T∂zms @μ≥R∂˘QORPVLSáV ª][»¡ {qsªyLS™´sVáORPQ ¯ @’≥¡©´sLiμj∂LiøyLRiV. aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡Õ‹[ æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V©´sV ˙xmsÆ™s[aRP# |ms»Ì¡≤y¨sı ¨sLRizqsxqsWÚ ALiμ][Œœ¡©´s N]©´srygjixqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. xqs\Æ™sVNRP˘ LSxtÌsQ˚Li N][xqsLi 75 aSªRΩLi ™´sVLiμj∂ ˙xms«¡Ã¡V F°LS≤R∂VªRΩVLi≤R∂gS ∏R∂VW{msG ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li G™´sW˙ªRΩLi xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRPVLi≤y ªRΩ©´sxms¨s ªy©´sV ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡W F°™´s≤R∂Li ¨sLRiLiNRPVaRP Fyá©´sNRPV ¨sμR∂LRi+©´s™´sV©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙xms«¡Ã¡ ™´sV©Ø[À≥ÿ™yá©´sV NTPLiøR¡xmsLji¬ø¡[≠sμ≥R∂LigS NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøR¡≤R∂Li xqsLjiNSμR∂©yıLRiV. …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡[xqsWÚÆ©s[ DLi…ÿLRi¨s AÆ™sV @©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s @LiaRPLiÕ‹[ LS«ÿ˘LigRiLi NRPLi¤…¡[ NSLi˙lgi£qs @μ≥R∂˘QORPVLSáV r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂ ™´sW¤…¡[ ˙xmsμ≥y©´sLi @©´sı»˝¡VgS ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´s˘™´sx§¶¶¶Ljir°ÚLiμR∂¨s μ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. ALÌjiNRPÕfic3¨s μR∂VLji*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsWÚ, xqs™´sW≈¡˘ xqsWˆÈQ LjiÚNTP ≠sLRiVμÙR∂LigS ™´s˘™´sx§¶¶¶Ljir°ÚLiμR∂¨s μR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV. Æμ∂[aS¨sNTP xqs\lLi©´s ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li ¤Õ¡[NRPÆ©s[ BÕÿ ™´sVVNRP‰Ã¡π∏∂[V˘ xmsLjizqsÚºΩ μyxmsoLjiLi¿¡LiμR∂¨s @©yıLRiV.

®©s[²R¶V ²T¶AL`i²T¶Fs Dμ][ùgRi®ªs[VÎØ

NSNTP©y≤R∂,≤T∂|qsLi ¡L`i20(ôd’ÿq÷´dt): —¡Õ˝ÿ ˙gS≠dsVflÿ’≥¡™´sXμÙj∂ xqsLixqÛs Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ aRP¨s™yLRiLi Dμ][˘gRiÆ™s[VŒÿ ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. μ≥R∂™´s¤Œ¡[aRP*LRiLi, NSLiVVL`i À‹[LÔRiV ™´sμÙR∂ ¨sLRiVμ][˘gRi ∏R∂VV™´sªRΩNRPV Dμ][˘gRiÆ™s[VŒÿ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV»˝¡V ≤U∂AL`i≤U∂G {ms≤U∂ æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xms™´sVV≈¡ NRPLi|ms¨dsÕ˝‹[ Æ≤∂[…ÿ FsLi˙…‘¡ AxmslLi[»¡L˝RiV, ™´sWlLi‰…”¡Lig`i @μ≥j∂NSLRiVáV, NTP¬ø¡©±s, xqsLki*xqsV Àÿ∏∫∂V=, À≥œ¡˙μR∂ªRΩ zqs ¡˜Liμj∂ Δÿ◊d¡Ã¡ À≥œ¡LkiÚNTP BLi»¡LRiW*Q˘Ã¡V DLi…ÿ∏R∂V¨s }msL]‰©yıLRiV. xmsμ][ ªRΩLRigRiºΩ ©´sVLi¿¡ ≤T∂˙gki ™´sLRiNRPW øR¡μj∂≠s©´s ™yLRiV @L>RiVá©yıLRiV. aRP¨s™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi 9 gRiLi»¡Ã¡NRPV NSLiVVL`i À‹[LÔRiV ™´sμÙR∂ •¶¶¶«¡LRiVNS™yá¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @À≥œ¡˘LÛRiVáV lLiLi≤R∂V Fy£qsF°LÌRiV Fn~…‹[áV, ˙μ≥R∂V™´sxms˙ªyá ©´sNRPŒ˝œ¡ßª][ LS™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. Æ©s[LRiVgS BLi»¡LRiW*Q˘NRPV x§¶¶¶«ÿLRiV NS™´søR¡Ë¨s, @L>RiªRΩá©´sV  ¡…Ì”¡ “¡ªyáV DLi…ÿ∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV.

LS«¡™´sVLi˙≤T∂,≤T∂|qsLi ¡L`i20(ôd’ÿq÷´dt): LSuÌy˚¨sı xqs\Æ™sVNRP˘LigS DLiøyá¨s N][LiR VªRΩW 21©´s aRP¨s™yLRiLi GáWLRiVÕ‹[ {qs™´sWLi˙μ≥∂R ©y˘∏R∂V™yμR∂Vá xqsμR∂xqsV= ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»˝¡V ©y˘∏R∂V™yμR∂Vá HNSxqs ©y∏R∂VNRPVá æªΩ÷¡FyLRiV. aRP¨s™yLRiLi «¡LRigRiÀ‹[π∏∂[V xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ªRΩμR∂VxmsLji NSLS˘øR¡LRifl·©´sV LRiWF~Liμj∂LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V xqsVÀÿ˜LS™´so æªΩ÷¡FyLRiV. BNRP‰≤T∂ zqs.AL`i.lLi≤Ô∂T @…ÿ©y™´sV£qs NRPŒÿaSáՋ[ «¡Ljilgi[ xqsμR∂xqsV=Õ‹[ {qs™´sWLi˙μ≥∂R 13 —¡Õ˝ÿá ©y˘∏R∂V™yμR∂VáV FyÕÊ‹Li…ÿLRi¨s }msL]‰©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´sNRPV ™´s˘ºΩlLi[NPR LigS —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ©y˘∏R∂V™yμR∂VáV ≠sμ≥∂R VáV  ¡z§¶¶¶xtsQ‰LjiLi¿¡ 144 L][«¡ŸÃ¡V @™´soª][LiμR∂¨ds, BNRP|\ ms NRPW≤y ≠sμ≥∂R VáV  ¡z§¶¶¶xtsQ‰LjiLiøyá¨s ºdΩLS¯fl”·xqsVÚ©yı ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. LS«¡™´sVLi˙≤T∂Õ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s xqsLRi* xqsÀ≥œ¡˘ xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ FsNRPV‰™´s ™´sVLiμj∂ ©y˘∏R∂V™yμR∂VáV DμR∂˘™´sW¨sı N]©´srygjiLiøyá¨s æªΩ÷¡FyLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ æªΩáLigSfl·

’¡Ã˝¡V @|qsLi’d¡˝ NTP ™´s¿¡Ë©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ aRP¨s™yLRiLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ @–¡Ã¡xmsORPQ xqs™´sWÆ™s[aPR Li ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s G{msFs¨dÍs™Ø[ —¡Õ˝ÿ NSLRi˘™´sLÊRi xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLÒiR LiVVLi¿¡Liμj∂. xqs\Æ™sVNRP˘ DμR∂˘™´sVLi À≥¡œ ≠sxtsQ˘ªRΩVÚ NSLS˘øR¡LRifl·\|ms @–¡Ã¡xmsORPQ xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ¨sLÒRiLiVVLiøyá¨s ºdΩLS¯¨sLiøyLRiV. ˙xmsμ≥y©´sLigS LSxtÌsQ˚ G{msFs¨dÍs™Ø[ Fs¨sıNRPá\|ms øR¡LjiËLiøyLRiV. C Æ©sá 22©´s ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´sV μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[∏R∂W÷¡= D©´sıLiμR∂V©´s LSxtÌsQ˚ DFyμ≥R∂˘QORPQ xmsμR∂≠sNTP —¡Õ˝ÿ ©´sVLi¿¡ F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. G{msFs¨dÍs™Ø[ —¡Õ˝ÿ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V AbdPLS*μR∂Li©´sV LSxtÌsQ˚ DFyμ≥R∂˘QORPQ xmsμR∂≠sNTP F°…‘¡ ¬ø¡[LiVVLiøyá¨s ºdΩLS¯¨sLiøyLRiV. Dμ][˘gRiVáNRPV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı AL][gRi˘ NSLÔiR Vá ≠sμ≥y©´sLiÕ‹[ Õ‹[Fyá©´sV xqs™´sLjiLiøR¡NRPF°æªΩ[ NSLÔRiVáV ºdΩxqsVN][NRPW≤R∂μR∂¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. Dμ][˘gRiVá xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV ªRΩORPQfl·Li xmsLjixtsQ‰LjiLiøyá¨s LSxtsÌ Q˚ ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sı N][LSLRiV.

{qsª«sWLiúμ³R¶NRPV ©yù¸R¶VLi N][xqsLi ÕÁÛÇÁzms μ³R¶LSõ

xqósLiÕÁLiÀÁ©«s úÉØzmnsN`P

≠s«¡∏R∂V™y≤R∂, ≤T∂|qsLi ¡L`i 20 (ôdÿ’ q÷´dt):LSuÌy˚¨sı ≠sÀ≥¡œ —¡Li¿¡©´s mx sORPQLiÕ‹[ q{ s™´sWLi˙μR∂NRPV ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[qx sWÚ ’¡¤«¡zms q{ s™´sWLi˙μ≥∂R DμR∂˘™´sV NRP≠sV…”¡ Aμ≥∂R *LRi˘LiÕ‹[ ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂Õ‹[ À≥ÿLki μ≥∂R LSı©´sV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ™´sÃ˝¡ {qs™´sWLi˙μ≥R∂NRPV ºdΩLRi¨s ©´sxtÌsQLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s μk∂¨sNTP NSLi˙lgi£qs FyLÌik π∏∂[V ÀÿμR∂˘ªRΩ ™´sz§¶¶¶Liøy÷¡= DLi»¡VLiμR∂¨s AFyLÌki {qs™´sWLi˙μ≥R∂ DμR∂˘™´sV Æ©s[ªRΩ LRixmnsVV©y¥R∂lLi≤ÔT∂ |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. μ≥R∂LSı©´sVÆμÙ∂[bPLi¿¡ ˙xmsxqsLigjixqsWÚ LSuÌy˚¨sı ≠sÀ≥œ¡—¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ’¡¤«¡zms zqsμÙR∂LigS DLiμR∂Li¤…¡[ BLiN][˙FyLiªy¨sı @©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[∏∂R V™´sV¨s ¬ø¡zmsˆ©´s…˝ÿ¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ZNP[™s´ áLi LS«¡NUP∏R∂V ˙xmsπ∏∂W «¡©yáN][qx sÆ™s[V LSuÌy˚¨sı@≤Ô∂R g][áVgS ≠sÀ≥¡œ —¡Liøyá¨s øR¡Wr°ÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´sAL][mz sLiøyLRiV. NSLi˙lgi£qsFyLÌik ZNP[™s´ áLi LS«¡NUP∏R∂V á’Ù¡N][xqsÆ™s[V ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚLiμR∂©yıLRiV.≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ xqsÀfiNRP¤Õ¡NÌRPL`i NSLS˘Ã¡∏R∂VLi ™´sμÙ∂R μ≥∂R LSıNRPV μj∂gSLRiV μ≥∂R LSı @©´sLiªRΩLRiLi qx sÀfi NRP¤Õ¡NÌPR L`iNRPV {qs™´sWLi˙μ≥∂R NRPV ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[∏∂R Wá¨s N][LiR VªRΩW J≠s©´sºΩ xms˙ªy¨sı qx s™´sVLjiˆLiøyLRiV.

BxqsVÚ©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ …‘¡AL`iFs£qs FyLÌki NSLi˙lgi£qs FyLÌkiª][ F~ªRΩVÚ|ms»Ì¡VN]Æ©s[ @™´sNSaSáV FsNRPV‰™´sgS NRP¨szmsxqsVÚ©yı LiVV. Bμj∂ ryμ≥R∂˘LiNS¨s xmsORPQLiÕ‹[ …‘¡AL`iFs£qs ILi»¡LjigSÆ©s[ F°…‘¡ ¬ø¡[}qs @™´sNSaRPLi DLiμj∂. NSLi˙lgi£qs FyLÌkiÕ‹[ …‘¡AL`iFs£qs ≠s÷d¡©´sLi \|ms xqsLiμj∂gÙRiLi N]©´srygRiªRΩVLi≤R∂gS ≠s÷d¡©´sLi @π∏∂[V˘ xmsLjizqÛsºΩ NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V.. μk∂Liª][ A∏R∂W FyLÌkiá ©y∏R∂VNRPVáV Fs™´sLjiNTP ™ylLi[ ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPá N][xqsLi GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V «¡©´sªy FyLÌkiª][ …‘¡≤U∂{ms F~ªRΩV gRiVLjiLi¿¡ B…‘¡™´sá ˙xmsøyLRiLi «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. INRP \Æ™sxmso ’d¡¤«¡[{ms @¨sı ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s AÕ‹[øR¡©´sÕ‹[ DLiμj∂. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌkiNTP xmsLjizqÛsºΩ

˙xmsxqsVÚªRΩLi @©´sVNRPWá xmsLjizqÛsºΩ ¤Õ¡[©´sLiμR∂V©´s ILi»¡LjigSÆ©s[ F°…”¡ ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y ’¡¤«¡zmsª][ F~ªRΩVÚá N][xqsLi «ÿºdΩ∏R∂V rÛyLiVVÕ‹[ ©´sLRiVNRPV‰ ™´sxqsVÚ©yıLRiV. INRP Æ™s[Œœ¡ F~ªRΩVÚ NRPVμj∂LjiæªΩ[ ’d¡¤«¡[{msª][ NRP÷¡zqs DLi≤R∂™´søR¡VË. F~ªRΩVÚáV NRPVμj∂LjiæªΩ[ LS©´sV©´sı Fs¨sıNRPÕ˝‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂Wá©´sVNRPV©´sı AaS™´sx§¶¶¶ßáNRPV À≥œ¡LigRiFy»¡V ªRΩ}msˆÕÿ ¤Õ¡[μR∂V. …”¡ZNP»˝¡ N][xqsLi FsμR∂VLRiV øR¡WxmsoáV øR¡WxqsVÚ©´sı ™yLRiV BxmsˆV≤R∂V ALiμ][Œœ¡©´sNRPV gRiVLRi™´soªRΩV©yıLRiV. Æ™sVVªyÚ¨sNTP ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPáV F~ªRΩVÚá FsªRΩVÚáª][ LRixqs™´sªRΩÚLRiLigS ™´sWlLi[ @™´sNSaRPLi FsNRPV‰™´sgS DLiμj∂. C Æ™s[VLRiNRPV AaS™´sx§¶¶¶ßáV 2014 Fs¨sıNRPá N][xqsLi Bxmsˆ…”¡ ©´sVLi¬ø¡[ NRPxqsLRiªRΩVÚáV ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ …”¡≤T∂zms F~ªRΩVÚá\|ms LSxtÌsQ˚ Æ©s[ªRΩáNRP©yı «ÿºdΩ∏R∂V Æ©s[ªRΩ¤Õ¡[ FsNRPV‰™´sgS Æ™sVVgÊRiV øR¡Wxms≤R∂Li\|ms Æ©s[ªRΩÕ˝‹[©´sW ALiμ][Œœ¡©´s NRP¨szmsr°ÚLiμj∂.

25 ©«sVLiÀÁ ALiúμ³y úNTPZNPÉÞ F¡ÉÔÁÌÁV ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂,≤T∂|qsLi ¡L`i20(ôd’ÿq÷´dt): ˙F°ZNP[™±sV N][NRPN][Õÿ ˙NTPZNP…fi NRP£ms 2013c14 @Li≤R∂L`ic16 F°…‘¡Ã¡©´sV xmnsV©´sLigS ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[Li μR∂VNRPV GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aSLRiV. FyhRiaSá rÛyLiVV ©´sVLi¬ø¡[ ˙NTPZNP…fiÕ‹[ ≠sμy˘LÛRiVá©´sV ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶Liøyá¨s lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡ßgS @Li≤R∂L`ic16 F°…‘¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ ©yı™´sV¨s ALi˙μ≥y ˙NTPZNP…fi @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ ≤yNÌRPL`i g][NRPLS«¡Ÿ gRiLigRiLS«¡Ÿ æªΩ÷¡FyLRiV. CÆ©sá 25©´s {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[¨s 13 —¡Õ˝ÿÕ‹[ F°…‘¡Ã¡V ˙FyLRiLi’≥¡ryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ —¡Õ˝ÿÕ˝‹[¨s ÀÿáVLRiNRPV C …‹[Lkiı g]xmsˆ xqsμy™´sNSaRP™´sV©yıLRiV. lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡ßgS ªy™´sVV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s @Li≤R∂L`ic16 F°…‘¡Õ˝‹[ ˙xmsºΩÀ≥œ¡ øR¡Wzms©´s ˙NUP≤yNSLRiVáNRPV Æ™sVLRiV\lgi©´s bPORPQfl· B™´s*≤R∂Liª][ Fy»¡V C G≤yμj∂ NRPW≤y F°…‘¡Õ˝‹[ FyÕÊ‹Æ©s[Õÿ ™yLjiNTP @™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆLiøy™´sV©yıLRiV.

xmsμ][ ªRΩLRigRiºΩ ≠sμy˘LÛRiVáNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV @™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆLiøy™´sV¨s, CryLji BLi»¡LRiV øR¡μj∂Æ™s[ ≠sμy˘LÛRiVáV (16 GŒ˝œ¡Õ‹[xmso) NRPW≤y FyÕÊ‹©´s™´søR¡Ë©yıLRiV. F°…‘¡Õ˝‹[ ˙xmsºΩÀ≥œ¡øR¡Wzms©´s ˙NUP≤yNSLRiVá©´sV FsLizmsNRP¬ø¡[zqs À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡VNRPV xmsLixmsoªy™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. 13 —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ «¡Ljilgi[ ˙NTPZNP…fi F°…‘¡Õ˝‹[ 130 FyhRiaSáá ©´sVLi¿¡ 10 ©´sVLi¿¡ 15 «¡»˝¡©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[aS™´sV¨s, …‹[Lkiı \|mns©´sÕfi ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂Õ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. Æ™sVVªRΩÚLi ©yáVgRiV ≠s≤R∂ªRΩáVgS …‹[Lkiı «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s, «¡©´s™´sLji @LiVVμ][ æªΩ[μk∂ ©y…”¡NTP Æ™sVVμR∂…”¡ ≠s≤R∂ªRΩ F°…‘¡Ã¡V xmspLRiÚ™´soªy∏R∂V¨s ¬ø¡FyˆLRiV. 10c14 æªΩ[μk∂Õ˝‹[ lLiLi≤][ ≠s≤R∂ªRΩ, 25 ©´sVLi¿¡ 27 ™´sLRiNRPV ™´sVW≤][ ≠s≤R∂ªRΩ F°…‘¡Ã¡V, A≈¡Lji ≠s≤R∂ªRΩÕ‹[ 29 ©´sVLi¿¡ «¡LRiVgRiVªy∏R∂V¨s ¬ø¡FyˆLRiV.

iLi, x¤¦ ¦»R½ù Dμ][ùgRiVÌÁ −sª«sLSÌÁV }qsNRPLRißá ¸R¶VVª«sxq¼½\sLiøR|m¡sá©´@»yù¿yLR sLi ¤Õ¡[zms©´s xmnsV»¡©´s

≈¡™´sV¯Li,≤T∂|qsLi ¡L`i20(ôd’ÿq÷´dt): Dμ][˘gRiVá xmspLjiÚ ≠s™´sLSá©´sV }qsNRPLjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV —¡%`¡Õÿ @μ≥j∂NSLRiVáV zqsμÙR∂™´sV∏R∂W˘LRiV. ALÛjiNRPaS≈¡ AÆμ∂[aSáª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ≠s≠sμ≥R∂ aS≈¡Õ˝‹[ xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©´sı Dμ][˘gRiáV ≠s™´sLSá©´sV }qsNRPLjiLi¿¡ A©±s\¤Õ¡©±sÕ‹[ xmsLixms©´sV©yıLRiV. @¨sı ZNP[»¡gjiLkiÕ˝‹[¨s Dμ][˘gRiVá ≠s™´sLSá©´sV C Æ©sá 24Õ‹[gS ≤U∂≤U∂JáNRPV @Liμj∂Liøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. Dμ][˘gRiVá ≠s™´sLSá }qsNRPLRifl·NRPV @™´sáLi’≥¡Liøy÷¡=©´s xmsμÙR∂ªRΩVá©´sV ≠s™´sLjiLiøyLRiV. Dμ][˘gRiVá AL][gRi˘ xms¥R∂NRPLi, ™´sW©´s™´s ™´s©´sLRiVá ¨sLRi*x§¶¶¶fl· ™´s˘™´sxqÛs @™´sVáVNRPV Dμ][˘gRiVáª][Fy»¡V ™yLji NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ ≠s™´sLSá©´sV ALÛjiNRP aS≈¡ F°LÌRiÕfi μy*LS }qsNRPLjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li DªRΩÚLRiV*áV «ÿLki ¬ø¡[zqs©´s»Ì¡V æªΩ÷¡FyLRiV. ≠s™´sLSá©´sV ≤U∂≤U∂JáV «¡™´s™´sLji 5 Õ‹[gS ALÛjiNRP aS≈¡ F°LÌRiÕfiÕ‹[ F~LiμR∂VxmsLSËá¨s ¬ø¡FyˆLRiV.˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨slLÙi[bPLRi¿¡©´s gRi≤R∂V™´soÕ‹[gS Dμ][˘gRiVáLiªy xmspLjiÚ rÛyLiVV ≠s™´sLSá©´sV xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ ≤U∂≤U∂JáNRPV @Liμj∂Li¬ø¡[Õÿ @¨sı ≠sÀ≥ÿgSá @μ≥j∂NSLRiVáV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s ¤«¡[{qs xqsVlLi[Li˙μR∂ Æ™sWx§¶¶¶©±s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s BLi«¡¨dsLjiLig`i NRPŒÿaSáá ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡ª][ xqsLi˙xmsμj∂Li¿¡ ™yLji xqsx§¶¶¶NSLRiLiª][ NRPLixmsp˘»¡L˝RiV ºdΩxqsVNRPV¨s C xms˙NTP∏R∂V©´sV xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV.

@©´sLiªRΩmx soLRiLi , ≤T∂|qsLi ¡L`i 20 (ôdÿ’ q÷´dt):@©´sLiªRΩmx soLRiLi —¡Õ˝ÿ ≤U∂§{ ¶ ¶lLi[ÕÿÕfi ™´sVLi≤R∂áLi r°™´sWxmsoLRiLi ˙gS™´sVLiÕ‹[ aRPV˙NRP™yLRiLi æªΩÃ˝¡™yLRiV «ÿ™´sVV©´s «¡Ljigji©´s J qx sLixmsn V»¡©´s ºdΩ˙™´s qx sLiø≥¡R á©´sLi NRP÷¡gjiLi¿¡Liμj∂. 23 GŒ˝¡œ ∏R∂VV™´sºΩ  ¡z§¶ ¶LiR W˜≠sVNTP Æ™s◊˝¡ μyLRiVLigS §x ¶ ¶ªΩR ˘NRPV gRiV\lLiLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ry™´sVWz§¶¶¶NRP @ªy˘øyLRiLi¬ø¡[aSNRP x§¶¶¶ªRΩ˘¬ø¡[zqs DLi…ÿLRi¨s ˙gS™´sW¨sNTP¬ø¡Liμj∂©´s ™yLRiV @©´sV™´sW¨sxqsVÚ©yıLRiV. |qsÕfiFn°©±s ™´sW…˝ÿ≤T∂©´s ªRΩLS*ªRΩ  ¡z§¶ ¶LiR W˜≠sVN][qx sLi BLi…”¡NTPÆ™s÷˝¡©´s BLiμR∂V˙zms∏R∂V @Æ©s[ |\ ms#˚Æ™s[…fi …‘¡øR¡L`i G\Æ™sVLiμ][ GÆ™sW BLi…”¡NTP ºΩLjigjiLS¤Õ¡[μ∂R V. ˙gS™´sW¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s BªRΩLRi ™´sVz§¶ ¶Œ¡œ áV  ¡z§¶ ¶LiR W˜≠sVNTP Æ™sÃ˝¡gS BLiμR∂V˙zms∏R∂V aRP™´sLi μR∂LRi+©´sLi B¿¡ËLiμj∂. μk∂Liª][ ≈¡LigRiV ºΩ©´sı ˙gS™´sVxqsÛ VáV F°÷d¡qx sVáNRPV mz sn LS˘μR∂V ¬ø¡[aSLRiV. LRiLigRiLiÕ‹[NPT μj∂gji©´s F°÷d¡qx sVáV aRP™y¨sı F°£qsÌ ™´sWLÌiR Li ¨s≠sVªRΩLÚ i ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* AxqsVxms˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. ZNP[xqsV©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı™yLRiV ≠søyLjiqx sVÚ©yıLRiV. NRPV»¡VLi ¡ NRPᕶ¶ á NSLRifl·Li ™´sÃ˝¡ «¡LjigjiLiμy ¤Õ¡[NPR ˙}ms™´sV ™´s˘™´s•¶¶ LS¤Õ¡[Æ\™sV©y D©yı∏R∂W @Æ©s[ N][fl·LiÕ‹[ NRPW≤y F°÷d¡qx sVáV ≠søyLRifl· ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. @ªy˘øyLRiLi «¡LjigjiLiμy ¤Õ¡[μy @Æ©s[μ∂j æªΩ[Õÿ÷¡= DLiμR∂¨s ≠søyLRifl· ªRΩLS*ªRΩ @¨sı ≠s™´sLSáV æªΩ[áVªy∏R∂V©yıLRiV.

@²R¶VgRi²R¶VgRiV©y ¬sLýRiORPQ ù®ªs[V NRPLkiLi©´sgRiL`i, ≤T∂|qsLi ¡L`i 20 (ôdÿ’ q÷´dt): LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ INRP‰ |qsLi»¡V À≥¡œ W≠sVNRPW≤y ™´sXμ≥y NSNRPVLi≤y ≠s¨sπ∏∂WgRiLiÕ‹[NPT ºdΩqx sVNRPV ™´sryÚ™s´ VÆ©s[ áORPQ ˘Liª][ À≥ÿLkigS «¡Ã¡∏R∂V «Ïÿ¨sı ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV A©y≤R∂V xqs*LÊki∏R∂V ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ≤yNÌPR L`i LS«¡ZaP[≈¡L`ilLi≤Ô∂T . BLiμR∂VÕ‹[ ÀÿgRiLigS @»Ì¡•¶¶ qx sLigS ˙FyLRiLi ’≥¡Li¿¡LiÆμ∂[ ™´sWLRiV™´sVWá ˙FyLiªRΩ\Æ™sV©´s ™´sVx§¶¶¶Æμ∂[™±sxmspL`i ªRΩμj∂ªRΩLRi ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ rygRiV¨dsLRiV @Liμj∂Li¬ø¡[  ¡Xx§¶¶¶ªRΩLÚ iR xms¥R∂NRPLi NS¤Œ¡[aRP*LRi™´sVVNUPÚaRP*LRi FsºΩÚF°ªRΩáxms¥R∂NRPLi. ™´sVLi¥R∂¨s ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiÕ‹[¨s ™´sVx§¶ ¶Æμ∂[™s± mx spL`i, NS…ÿLRiLi, ™´sV•¶¶ ™s´ VVªyÚLiR Li, ™´sVÃ>¡L`i ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹¨[ s 45Æ™s[á FsNRPLSÕ˝‹[ rygRiV ¨dsLRiV @Liμj∂Li¬ø¡[ áORPQ ˘Liª][ GLSˆQ¤\…¡Liμk∂ xms¥R∂NRPLi μk∂¨sNTP 500 N][»¡˝ V @LiøR¡©y @™´soªRΩVLiμR∂¨s ˙xmsflÿ◊¡NRPáV qz sμÙ∂R Li ¬ø¡[qz s qz sFsLi aRPLiNRPVxqsÛ mx s©´s NRPW≤y ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVx§¶ ¶Æμ∂[ ™±sxmspL`i ™´sVLi≤R∂áLi Æ™sV…fixms÷˝¡ ˙gS™´sVLiÕ‹[©´sVLi¿¡ g][μy™´sLji ¨ds…”¡¨s FsºΩÚF°}qsLiμR∂VNRPV 2008 ©´s™´sLi ¡L`i 8

aRPLiNRPVrÛyxms©´s ¬ø¡[zqs @LiVVÆμ∂[Œ˝œ¡ß xmspLjiÚ ˙Fy¥R∂≠sVNRP μR∂aRPÕ‹[Æ©s[ xms©´sVáV ™´sæªΩ[μk∂©´s LS«¡ZaP[≈¡L`ilLi≤ÔT∂ aRPLiNRPVrÛyxms©´s ¬ø¡[aSLRiV. 2013 ©y…”¡NTP mx spLjiÚ NS™y÷¡=©´s C˙Fy¤«¡NÌPR V BLiNS ÀÿáLjiuÌyá rÛyLiVVÕ‹[Æ©s[ N]»Ì¡V≠sV…Ìÿ≤R∂Vª][Liμj∂. ˙Fy¤«¡N`ÌP ™´sμÙ∂R mx s©´sVáV Æ™sNTP‰Ljiqx sVÚLi≤R∂gS 79 NTPÕ‹[≠sd V»¡L˝iR |\ ms£ms\¤Õ¡©±s ¨sLS¯fl·Li NRPW≤y FsNRP‰≤R∂ Æ™s[qz s©´s g]LigRi÷¡ @NRP‰Æ≤∂[ @©´sıøR¡LiμR∂LigS xms≤T∂DLiμj∂. Bxmsˆ…”¡NTP NRPW≤y @»¡≠dsaS≈¡©´sVLi¿¡ @©´sV™´sV ªRΩVáV LSNRPF°™´s≤R∂Liª][ xms©´sVáV¬ø¡[xms¤…Ì¡[ @™´sNSaSáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°∏R∂WLiVV. Æ™sV…fixms÷˝¡ bP™yLRiVÕ‹[¨s ’≥¡d LSrygRiL`i ™´sμÙ∂R ˙Fy¤«¡NÌRPV xms©´sVá©´sV˙FyLRiLi’≥¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV qz sFsLiÀ≥¡œ W≠sV mx sp«¡NRPW≤y ¬ø¡[aSLRiV. 2013

©´s™´sLi ¡L`i ©y…”¡NTP xmspLjiÚ¬ø¡[ryÚ™´sV ¨s ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ, ¨sπ∏∂W«¡NRP ™´sLÊS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘, ™´sVLi˙ºΩ μR∂VμÙ∂j Œ˝¡œ $μ≥∂R L`iÀÿ ¡VáV Axms¥R∂NRPLi gRiVLjiLi¿¡ ™´sVLji¿¡F°LiVV©´sLiªRΩ xmsÆ©s[ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ©yáVgRiV ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹¨[ s 13 ¬ø¡LRiV™´soáNRPV ÷¡LiN`P ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV |\ ms£ms ¤\Õ¡©±sÆ™s[∏∂R W÷¡= DLiμj∂.μk∂¨sN][xqsLi 26.41Æ™sVgS™y»˝¡ ≠sμR∂V˘ª`Ω @™´sqx sLRiLi DLiμj∂. BLiμR∂VN][qx sLi ’d¡LSrygRiL`i, NS…ÿLRiLi áՋ[ ≠sμR∂V˘ª`Ω qx sÀfi}qÌstx sQ©s´˝ V ¨sLji¯Liøy÷¡= DLiμj∂. Axms©´sV¤Õ¡[ Æ©s[…”¡NTP NRPW≤y @LiNRPVLSLRiˆfl· NRPW≤y «¡LRiVgRiÆ©s[¤Õ¡[μR∂V. xqsLi£msx§¶›«fi ¨sLS¯fl·Li

ª][Fy»¡V |\ ms£ms\¤Õ¡©±s Æ™s[∏∂R V≤R∂Li, ≠sμR∂V˘ª`Ω DxmsZNP[Li˙μyá ¨sLS¯fl·Li mx spLjiNÚ S™yáLi¤…¡[ NRP¨dsqx sLi lLiLi≤R∂V qx sLi™´sªRΩ=LSáV mx s≤R∂VªRΩVLiμj∂. @¨sıLi…”¡¨s GNRPNSáLiÕ‹[ ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡©y NRPW≤y NRP¨dsxqsLi xqsLi™´sªRΩ=LRiNSáLi ªRΩxmsˆ¨sxqsLjigS xms≤R∂VªRΩVLiμj∂.Cxms©´sVáV mx spLRiπÚ∏∂[V˘Æμ∂xmsˆV≤][ ªRΩ™´sV F~ÕÿáNRPV ¨dsLRiV ™´s¬ø¡[ËÆμ∂xmsˆV≤][©s´ Li»¡W @©´sı μyªRΩáV @μ≥∂j NSLRiVá\Æ™sxmso Fsμj∂Lji ºΩLjigji øR¡WxqsVÚ©yı LRiV. BLiNS @»¡≠dsaS≈¡ @©´sV™´sVªRΩVáV LS¤Õ¡[μ∂R V. ≠sμR∂V˘ª`Ω qx sÀfi }qÌstx sQ©s´˝ ¨sLS¯flÿ ¨sNTP ©Ø[…¡” |\ ms NSÆ©s[¤Õ¡[μ∂R V. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li FsLiªRΩ ¨sL˝iR ORPQ ˘LigS DLiμ][ C˙Fy¤«¡NÌPR V mx soL][giR ºΩ¨s

øR¡Wzqs©´s ˙xmsºΩINRP‰LjiNTP æªΩáVxqsVÚLiμj∂. @μ≥j∂NSLRiVáV ™´sW˙ªRΩLi ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ @»¡≠dsaS≈¡ @©´sV™´sVªRΩVáV ™´sryÚ∏R∂V¨s, @Liªy qz sμÙ∂R Li gSÆ©s[ D©yı™´sV¨s Æ™s[giR LigS xms©´sVáV xmspLjiÚ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV zqsμÙR∂LigS D©yı™´sVLi»¡V©yıLRiV. ≠sμR∂V˘ª`Ω qx sÀfi}qÌstx sQ ©˝s´ NRPV qx sLi ¡Liμj∂Li¿¡©´s À≥¡œ W™´sVVáV NRPW≤y ˙…ÿ©±s=N][NPR V @xmsˆgjiLiøy™´sV¨s BLi«¡¨dsLjiL ig`i @μ≥j∂NSLRiVáV }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. CÆ©sÕÿ≈¡LRiVÕ‹[gS @©´sV™´sVªRΩVáVLSgSÆ©s[ Æ™s[giR LigSxms©´sVáV mx spLji¬Úø¡[}qsLiμR∂VNRPV qz sμÙ∂R LigS D©yı™´sV¨s @μ≥∂j NSLRiVáV}msL]‰Li»¡V©yı LRiV. ˙…ÿ©±s=N][ @μ≥∂j NSLRiVáNRPV ™´sW˙ªRΩLi Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV xqsÀfi}qÌsxtsQ©s´˝ ¨sLS¯flÿ¨sNTP qx sLi ¡Liμj∂Li¿¡©´s ©Ø[…¡” mz sn ZNP[tx sQ©s± ¬ø¡[∏∂R V¤Õ¡[μ∂R V. ¤…¡Li≤R∂L˝iR V zmsáV™´sÆ©s[¤Õ¡[μ∂R V.FsLiªRΩ Æ™s[giR LigS ¬ø¡[mx s…Ì¡” ©y NRP¨dsqx sLi 8Æ©sááV mx s≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s AaS≈¡ @μ≥∂j NSLRiVáV }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. INRP‰˙Fy¤«¡NÌRPV ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[Æ©s[ BLiªRΩ¨s L˝iR ORPQ ˘Li øR¡WzmsxqsVÚ©s´ ı @μ≥∂j NSLRiVá ºdΩLRiV©´sV øR¡Wzqs ˙xms«¡Ã¡V G™´sgjiLiøR¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV.


5

X¯ìyês¡+ 21`12`2013

_\T¢qT Ä&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î nìï bÕغ\T ø£*dæsêyê*

düyÓTÆø£´yê<ä+ eTTdüT>∑T˝À $uÛÑ»qyê<ä+ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, ≤T∂|qsLi ¡L`i 20 (ôd’ÿq÷´dt) i:xmsNS‰ xqs\Æ™sVNRP˘™yμj∂gS  ¡∏R∂V»¡NRPV Fn°«¡Ÿ÷¡xqsWÚ Æ©s[≤R∂V ≠sÀ≥œ¡«¡©´s™y μy¨sNTP J¤…¡xqsVÚ©´sı ™´s˘QQNTPÚ G™´s*Q\lLi©y D©yıLRiLi¤…¡[ @μ≥j∂ \Æ™szqszms @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ «¡gRi©±s ™´sW˙ªRΩÆ™s[V©´s¨s, ˙xms«¡Ã¡V ¨ds ˙≤y™´sWáV ™´sW©´sVN][NRP F°æªΩ[ LSÀ‹[π∏∂[V L][«¡ŸÕ˝‹[ NRP˙LRiVNS¿¡ ™yªRΩ |ms»Ì¡NRP ªRΩxmsˆμR∂¨s …”¡≤T∂zms {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ xms∏R∂W˘™´soá ZNP[aRP™±s ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. Fs¨dÌsAL`i ˙»¡£qÌs À≥œ¡™´s©±sÕ‹[ A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW gRiªRΩ 24gRiLi»¡Ã¡VgS ¨dsøy©´sÕfiÕ‹[ ˙xmsryLRiLi ¬ø¡[xqsVÚ©´sı μy¨sNTP NRP»Ì¡V ¡≤T∂ DLi…ÿ™y DLi¤…¡[  ¡z§¶¶¶LRiLigRi øR¡LRiËNRPV LS™yá¨s A∏R∂V©´s xqs™yÕfi ≠szqsLSLRiV. NSLi˙lgi£qsª][ NRPV™´sV¯NRPV‰ @LiVVLiμj∂ Fs™´s*L][ æªΩ[áVËNRPVLiμy ™´sV©yıLRiV. FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[ r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂¨s øR¡W≤R∂gSÆ©s[ Æ™sÕfiÕ‹[NTP Æ™sŒ˝ÿáLi¤…¡[ ÕÿgRiV ªRΩ≤R∂VxmsoNRPVLi»¡V©´sı ©´sV™y* ™´sW ©y∏R∂VNRPV≤T∂¨s ≠s™´sVLji+Li ¬ø¡[μR∂©yıLRiV. NSLi˙lgi£qsª][ ™´sW˘ø`¡zmnsNTP=Li g`i ¬ø¡[xqsVNRPV©´sıμj∂ Fs™´s*Õ‹[ Bxmsˆ…”¡ZNP[ ˙xms«¡Ã¡NRPV @LÛRiLi @LiVVF°LiVVLiμR∂©yıLRiV. ≠dsVÆ™s[V©´s™´sW©´s @LiVV©´s μj∂gji*«¡∏∫∂V zqsLig`i FyL˝RiÆ™sVLi…fi |qsLi˙»¡Õfi •¶¶¶Ã¡VÕ‹[ «¡gRi©±s LS @Li¤…¡[ BLi…”¡NTP ™´s¿¡Ë NRPáVryÚ©´s¨s F°LiVV

Æ©s[©´sVN]≤R∂Vªy... ©´sV™´so* G≤R∂V™´so @©´sı»˝¡VgS DLiμj∂ «¡gRi©±s\|ms ™´sVLi≤T∂xms≤ÔR∂ xms∏R∂W˘™´soá NRP÷¡zqsLiμj∂ Fs™´s*L][ æªΩ÷¡∏R∂Vμy @©yıLRiV. LRiNRPÚ ¡LiμR∂Li NRPLi¤…¡[ ≤T∂Fs©±sFs  ¡Liμ≥R∂Li øyÕÿ g]xmsˆμR∂¨s NSLi˙lgi£qs, \Æ™szqszmsáV ¨sLRiWzmsLiøR¡VNRPVLi»¡WÆ©s[ D©yı∏R∂V¨s AL][zmsLiøyLRiV. LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[NTP ™´s¿¡Ë ALRiVÆ©sááV NRPW≤y NSNRP ™´sVVLiÆμ∂[ «ÿ©´sLji ªRΩ©y¨sı ¨sLRiWzmsLiøR¡VN][™yá©´sV N][™´s≤R∂Li @≠sÆ™s[NRPÆ™s[V @™´soªRΩVLiμR∂©yıLRiV. xqs\Æ™sVNRP˘™yμR∂LiN][xqsLi «ÿºdΩ∏R∂V FyLÌkiá©´sV NRP÷¡}qsLiμR∂VNRPV Æμ∂[aRP™´sVLiªy ºΩLjigji ©y xmns÷¡ªRΩLi GLi ryμ≥j∂Liøy™´s©yıLRiV. ALÌjiNRPÕfic3 xqs™´sLRifl· N][xqsLi Æ™sáVÚ©yı©´s¨s JryLji ¬ø¡Fyˆ™´so μy¨s¨s ¬ø¡[∏R∂W÷¡=Liμj∂ @μ≥j∂NSLRi xmsORPQ™´sW, ˙xmsºΩxmsORPQ™´sW NRPW≤y æªΩ÷¡∏R∂VNRPVLi≤y ¨szqs=gÊRiVgS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yı≤R∂¨s AL][zmsLi øyLRiV. ALÌjiNRPÕfi 3 xqs™´sLRifl·N][xqsLi INRP‰ry\lLi©y ZNP[Li˙μR∂Liª][gS¨s AFyLÌki Æ©s[ªRΩáª][NS¨s, r°¨s∏R∂WgSLiμk∂ª][ gS¨s øR¡LjiËLiøy™y @¨s xms∏R∂W˘™´soá ¨sáμk∂aSLRiV. …”¡≤T∂zms

r¡©yª«sVxqsWLjiNTP μ³R¶LRiÌÁ F¡ÈÁV

Æ™sVμR∂N`P,≤T∂|qsLi ¡L`i20(ôd’ÿq÷´dt): xmsLi»¡Ã¡V ÀÿgS xmsLi≤T∂ μ≥y©´s˘Li ™´sWlLi‰…˝‹[NTP ™´sxqsVÚ©yı ’¡∏R∂V˘Li μ≥R∂LRiáV ™´sW˙ªRΩLi μj∂gji LS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. FsNRP‰≤T∂NRP‰≤R∂ μ≥R∂LRiáV |msLRiVDgRiVªRΩ©yıLiVV. ™´sVV≈¡˘LigS xqs©´sıLRiNRPLi ’¡∏R∂V˘Li μ≥R∂LRiáV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ ¤Õ¡[NRP ˙xms«¡Ã¡V ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. B…‘¡™´s÷¡ ™´sLRiNRPV @»¡VB»¡VgS D©´sı μ≥R∂LRiáV BxmsˆV≤R∂V ˙xms«¡Ã¡NRPV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°ªRΩV©yıLiVV. .À≥ÿLki rÛyLiVVÕ‹[ ™´sL<SáV NRPVLji∏R∂V≤R∂Liª][ ≈¡Lki£mns rygRiV xqs«ÿ™´sogS rygjiLiμj∂. xmsLi»¡Ã¡ μj∂gRiV ¡≤T∂ xmsoxtsQ‰Ã¡LigS DLi»¡VLiμR∂¨s \lLiªRΩVáV AbPLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ xmsLi»¡ N][ªRΩμR∂aRPNRPV ™´soˆ¬ø¡[ËxqsLjiNTP ªRΩVFny©±sáV LS™´s≤R∂Liª][ μj∂gRiV ¡≤T∂\|ms Æμ∂ ¡˜xms≤T∂Liμj∂. @©´sVNRPV©´sı rÛyLiVVÕ‹[ xmsLi»¡Ã¡ μj∂gRiV ¡≤T∂ ¤Õ¡[NRPF°™´soˆ≤R∂Liª][ ’¡∏R∂V˘Li μ≥R∂LRiáNRPV lLiNRP‰Ã¡V ™´sxqsVÚ©yıLiVV. Æ™sVV©´sı…”¡ ™´sLRiNRPV FyªRΩLRiNRPLi xqs©´sıLRiNRPLi ’¡∏R∂V˘Li NTP*Li…ÿáVNRPV LRiW. 3,600 DLi≤R∂gS, ˙xmsxqsVÚªRΩ ™´sWlLi‰…˝‹[ LRiW. 4Æ™s[á μ≥R∂LRi xmsáVNRPVªRΩV©´sıμj∂.N]ªRΩÚLRiNRPLi ’d¡{ms…‘¡ xqs©´sıLRiNRPLi ’¡∏R∂V˘Li LRiW. 2600 c 2800áV DLi≤R∂gS, Æ©s[≤R∂V LRiW. 3,200 μ≥R∂LRi xmsáVNRPVªRΩV©´sıμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi xmsLi»¡Ã¡ N]©´sVg][áV rÛyLiVVÕ‹[Æ©s[ xqs©´sıLRiNRPLi ’¡∏R∂V˘Li |msLRiVgRiVμR∂á NRP¨szmsxqsVÚLi≤R∂»¡Liª][ ™´sVV©´sV¯LiμR∂V μ≥R∂LRiáV |msLjilgi[ @™´sNSaRPLi DLi»¡VLiμR∂¨s ™y˘FyLRi ™´sLÊSáV }msL]‰Li»¡V©yıLiVV. μ≥R∂LRiá\|ms ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl· ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li\|ms ˙xms«¡Ã¡V ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. BNRP xqsLS‰L`i ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[zqs©´s»˝¡VgS FsNRP‰≤R∂ Axqs©´sıLRiNSáV μ]LRiNRP≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV.

NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ xms≤R∂ª][}qsLiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[xqsVÚLi¤…¡[ Æμ∂[aRP xmsLRi˘»¡©´s A}mszqs øR¡»¡VNRPV‰©´s ≤≥T∂÷d˝¡NTP ™´s¿¡Ë ªRΩ™´sV\Æ™sxmso ºΩLjigji xqsLiªRΩNRPLi ¬ø¡[zqsLiμj∂ Fs™´s*LRi¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ªRΩ©´sNRPV FsNRP‰≤R∂ {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ ¬ø¡≤ÔR∂}msLRiV ™´sxqsVÚLiμ][©´sÆ©s[ À≥œ¡∏R∂VLi ¨dsÕ‹[ ¤Õ¡[μy @¨s ¨sáμk∂aSLRiV. F~μÙR∂Liªy NSLi˙lgi£qs á™±slgi[™±sV A≤R∂VªRΩW ry∏R∂VLi˙ªRΩLi NSgSÆ©s[ ZNP[zqsAL`iª][ ≤R∂W˘π∏∂V»˝¡V Æ™s[xqsVNRPVLi»¡VLi≤R∂≤R∂Æ™s[VNSNRP ™´sVL][\Æ™sxmso LSÀ‹[π∏∂[V L][«¡ŸÕ˝‹[ ’¡¤«¡zmsª][ NRP÷¡}qsLiμR∂VNRPV \|qsªRΩLi zqsμÙR∂LigS D©yı©´sLi»¡W AFyLÌki gRi≤R∂xms ª]NTP‰Liμj∂ ™yxqsÚ™´sLi NSμy @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ™´sVL][ \Æ™sxmso ªRΩXfl·™´sVWÕfiFyLÌkiª][ NRP÷¡zqs ¥R∂L`Ôi ˙xmnsLi…fi |ms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VªyıáV rygjiμÙy™´sVLi»¡W ©y»¡NSáV A≤R∂¤Õ¡[μy @©yıLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s©´sV ˙NTPZNP…fiª][ F°Ã¡VË ªRΩW NSLi˙lgi£qs …”¡≤T∂zms ™´sW˘ø` ¡zmnsNTP=Lig`i ¬ø¡[xqsVNRPVLiμR∂¨s AL][zmsxqsWÚÆ©s[ \Æ™sVμy©´sLiÕ‹[

J»˝¡V, {qs»˝¡N][xqsLi LS«¡NUP∏R∂WáV ™´sW©y÷¡ :™´sVLi˙ºΩ \ZaPá«ÿ©y¥`∂

D©´sı ªy©´sV ¤Õ¡[Æ©s[¤Õ¡[©´s¨s ¬ø¡xmsˆNRPÆ©s[ ¬ø¡xmsˆ≤R∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. Fs»Ì¡ZNP[áNRPV ¿¡™´sLjiNTP ≠sVgji¤Õ¡[μj∂ …”¡≤T∂zmsπ∏∂[V©´s¨s IxmsˆVNRPV©yı≤R∂Li¤…¡[ A∏R∂V©´sNRPV «‹[•¶¶¶L˝RiV æªΩáVxmsoªRΩV©yı©´s©yıLRiV. ªy©´sV ™´sW˙ªRΩLi˙g_Li≤`∂Õ‹[ ¤Õ¡[©´s¨s ¬ø¡Fyˆ≤R∂Li¤…¡[ J»¡≠sV¨s @LigkiNRPLjiLi¿¡©´s¤…˝¡[©´s©yıLRiV. ZNP[™´sáLi ¿d¡ÕfigSÕfi= Fy˙ªRΩ™´sW˙ªRΩZNP[ xmsLji≠sVªRΩLi @∏R∂W˘≤R∂¨s FsÆμÙ∂[™y ¬ø¡[aS≤R∂V. Æμ∂[aRPLiÕ‹[ @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s¬ø¡[Ë ˙xmsºΩFyLÌki NRPW≤y æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi \Æ™s}ms øR¡WxqsVÚ©yıLRi¨s }msL]‰©yıLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌkiNTP xqsLÌjizmnsZNP…fi B™y*÷¡=©´s zqÛsºΩÕ‹[ ¨ds rÛyLiVV¤Õ¡[Æ©s[ ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. BLiªRΩNSáLi \Æ™szqszms ºΩZNP[‰ @©´sVNRPV©yı©´s¨s NS¨s ™yLjiNTP ¤Õ¡NRP‰NRPW≤y ¤Õ¡[μR∂¨s ¬ø¡xmsˆVNRPVLi»¡V©yı≤R∂¨s xms∏R∂W˘™´soá AL][zmsLiøyLRiV. NSLi˙lgi£qsª][ NTP*N`P zmnsN`P= ¡Liμ≥R∂LigS ¬ø¡[xqsVNRPV©´sıμj∂ Fs™´s*L][ øR¡LRiËNRPV LS™yá¨s A∏R∂V©´s xqs™yÕfi ≠szqsLSLRiV. zms¿¡Ëzms¿¡Ë AL][xmsfl·Ã¡V ™´sW©´sVNRPV¨s ¨dsLS«¡NUP∏R∂VLi ©´sV™´so* ¬ø¡[xqsVN][ ™´sV¨s xms∏R∂W˘™´soá \Æ™szqszms @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ «¡gRi©±s©´sV |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. μR∂™´sVV¯, \Æμ∂LRi˘Li DLi¤…¡[  ¡z§¶¶¶LRiLigRi øR¡LRiËNRPV LS™yá©yıLRiV. ∂zms {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ xms∏R∂W˘™´soá ZNP[aRP™±s ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV.

@©´sLiªRΩxmsoLRiLi, ≤T∂|qsLi ¡L`i 20 (ôd’ÿq÷´dt):LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ’¡Ã˝¡V©´sV @≤ÔR∂VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s @¨sı FyLÌkiáV NRP÷¡zqs LS™yá¨s LSxtÌsQ˚ ™´sVLi˙ºΩ \ZaPá«ÿ©y¥`∂ zmsáVxmso¨søyËLRiV. A©´sLiªRΩxmspL`iÕ‹[ A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ≠sÀ≥œ¡«¡©´s©´sV @≤ÔR∂VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV N][LÌRiVáV, øR¡»Ì¡ xqsÀ≥œ¡Õ˝‹[ @¨sı @™´sNSaSá©´sV ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPVLi…ÿ™´sV©yıLRiV. N]¨sı FyLÌkiáV ZNP[™´sáLi J»˝¡V {qs»˝¡ N][xqs Æ™s[VLS«¡NUP∏R∂WáV ¬ø¡[xqsVÚ©yı∏R∂V¨s ™´sVLi˙ºΩAL][zmsLiøyLRiV. 2008 ¤Õ¡[≈¡NRPV NRP»Ì¡V ¡≤T∂ D©yı©´sV LSuÌy˚¨sı ≠sÀ≥œ¡—¡LiøR¡Li ≤R∂¨s, ALÌjiNRPÕfi 3 ˙xmsNSLRiLi ≠s≤R∂g]¤…Ì¡[∏R∂VLi≤R∂Li»¡W ¨s©´sı Æ™sVV©´sı…”¡ ™´sLRiNRPV ZNP[Li˙μR∂Li\|ms IºΩÚ≤T∂ æªΩ¿¡Ë©´s …”¡≤T∂zms, \Æ™szqszms FyLÌkiáV {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ {qs»˝¡©´sV ªyÆ™s[V \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVNRPVLi…ÿ™´sVLi»¡W ˙xmsgRiÕÿ˜Ã¡V xmsáVNRPVªRΩV©yı LRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s©´sV {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ J»˝¡N][xqsLi ™´sVV≤T∂|ms…Ì”¡ LS«¡NUP∏R∂WáV ¬ø¡[xqsVÚ©yı∏R∂V¨s AL][zmsLiøyLRiV. LSÀ‹[π∏∂[V L][«¡ŸÕ˝‹[ ClLiLi≤R∂V FyLÌkiáNRPV ≈¡¿¡ËªRΩLigS gRiVfl·FyhRiLi ¬ø¡}msˆLiμR∂VNRPV ˙xms«¡Ã¡V zqsμÙR∂LigS D©yıLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. LSxtÌsQ˚Li xqs\Æ™sVNRP˘LigS DLi≤yá¨s N][LRiVNRPVÆ©s[ ™yLjiÕ‹[NTPLRifl„fi Æ™sVVμR∂…”¡™´s˘QQNTPÚ @¨s™´sVLi˙ºΩ }msL]‰©yıLRiV. LSÀ‹[π∏∂[V 2014 Fs¨sıNRPáV Fs…Ì”¡ xmsLjizqÛsºΩÕ‹[©´sV xqs\Æ™sVNRP˘ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[Æ©s[ «¡LRiVgRiVªy∏R∂V©yıLRiV. «¡©´s™´sLji 23 ªRΩLS*ªRΩ NRPW≤y @|qsLi’d˝¡NTP gRi≤R∂V™´so ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV©yıLRiV. @xmsˆ…”¡NTP

ALRiV®©sÌÁÌÁ »R½LS*»R½ ryª«sVWz¤¦ NRP @»yù¿yLRiLi ZNP[xqsV xms»Ì¡V ¡≤ÔR∂ μ]LigRiª][Æ©s[ Æ™sáVgRiVÕ‹[NTP ™´s¿¡Ë©´s ZNP[xqsV ªRΩááV xms»Ì¡VNRPV©´sı F°÷d¡xqsVáV NRPLRiWıáV , ≤T∂|qsLi ¡L`i 20 (ôdÿ’ q÷´dt) :INRP‰L][«¡Ÿ NSμR∂V Æ©sáNSμR∂V GNRPLigS ALRiV Æ©sáá ªRΩLS*ªRΩ ry™´sVWz§¶¶¶NRP @ªy˘øyLRiLi «¡Ljigji©´s»˝¡V Æ™sáVgRiVÕ‹[NPT LS™´s≤R∂Liª][ NRPLRiWıÕfi —¡Õ˝ÿ F°÷d¡xqsVáV \|§¶¶¶LS©y xms≤ÔyLRiV. ryμyLRifl·LigS CxmsLjizqsÛ ºΩ F°÷d¡xqsVáNRPV LSÆ©s[ LSμR∂V. @©´sLiªRΩxmsoLRiLi —¡Õ˝ÿ F°÷d¡xqsVáV @lLi£qsÌ ¬ø¡[zqs©´s J μ]LigRiá ™´sVVhS©´sV @μR∂VxmsoÕ‹[NPT ºdΩxqsVNRPV¨s ≠søyLjixqsVÚ©s´ ı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ Jμ]LigRi ªy™´sVV ™´sV•¶¶¶©´sLiμj∂Õ‹[ J ™´sVz§¶¶¶Œœ¡©´sV ry™´sVWz§¶¶¶NRPLigS @ªy˘øyLRiLi ¬ø¡[aS™´sV¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂Liøy≤R∂V. μk∂Liª][ @©´sLiªRΩxmspL`i F°÷d¡xqsVáV NRPLRiWıÕfi —¡Õ˝ÿ ™´sV•¶¶¶©´sLiμj∂

F°÷d¡xqsVá©´sV ≠s™´sLRifl· N][LiR gS @ÕÿLi…”¡Æμ∂[μ∂j ¤Õ¡[μ∂R ¨s ¬ø¡FyˆLRiV. μk∂Liª][ LRiLigRiLiÕ‹[NPT μj∂gji™´sV ™´sV•¶¶¶©´sLiμj∂ F°÷d¡xqsVáV FyLi≤R∂VLRiLigSxmsoLRiLi ˙gS™´sVLiÕ‹[ ≠søyLRifl· ¬ø¡[xms»Ì¡gS J™´sVz§¶¶¶Œœ¡ ªRΩ©´s|\ ms @ªy˘øyLRiLi «¡LjigjiLiμR∂¨s, ªRΩ©´s À≥¡œ LRi©Ú s´ V NRPW≤y ºdΩ˙™´sLigS N]…ÌÿLRi¨s LSªRΩxmspLRi* NRPLigS zmsn LS˘μR∂V ¬ø¡[zqsLiμj∂. ALRiVÆ©sáá˙NTPªRΩLi gjiμÙ∂R áWL`i Æ™s¤Õ¡˝ L[ iμR∂VNRPV ªRΩ©´s À≥¡œ LRiªÚ ][ NRP÷¡zqs ¡xqsV= N][xqsLi Æ™s[¿¡ øR¡WxqsVÚLi≤R∂gS A…‹[INRP…”¡ @»¡V\Æ™sxmso Æ™sÕ‹[LÚ iμR∂¨s, ªRΩ™´sV©´sV NRPW≤y FsNTP‰LiøR¡VNRPV©´sı ™yLRiV ©´sÃ˝¡™´sVá @»¡≠ds ˙FyLiªy¨sNTP ºdΩxqsVNRPV Æ™s◊˝¡ À≥œ¡LRiÚ©´sV ºdΩ˙™´sLigS gS∏R∂VxmsLji¿¡ ry™´sVWz§¶¶¶NRP @ªy˘øyLRiLi ¬ø¡[aSLRi¨s ™´sVz§¶¶¶Œœ¡

}msL]‰Liμj∂. @LiVVæªΩ[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡©´sV ™´sμj∂¤Õ¡[zqs Æ™sŒ˝ÿLRiV. FsÕÿg][Õÿ ˙gS™´sW¨sNTP ¬ø¡[LiR VNRPV©´sı À≥ÿLS˘À≥¡œ LRiÃÚ ¡V Æ\™sμR∂˘Li ¬ø¡[LiVVLiøR¡VNRPV¨s “¡™´s©´sLi rygjixqsVÚ©yıLRiV. F°÷d¡xqsVáNRPV ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li™´sÃ˝¡ @Æ©s[NPR xqs™´sVxqs˘Ã¡V ™´sryÚ∏∂R V¨s, @LiæªΩ[ NSNRP xmsLRiV™´soNRPW≤y F°ªRΩVLiμR∂¨s À≥ÿ ≠sLi øy™´sV¨s }msL]‰Liμj∂.™´sVz§¶¶¶Œœ¡©´sV \Æ™sμR∂˘xmsLkiORPQá¨s≠sVªRΩÚLi AxqsVxms˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡Li¿¡©´s F°÷d¡xqsVáV ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ª][Fy»¡V AÆ™sV À≥œ¡LRiÚ©´sV NRPW≤y LRix§¶¶¶xqs˘LigS ≠søyLjixqsVÚ©yıLRiV. Gμj∂ G\Æ™sV©y ALRiVÆ©sáá ªRΩLS*ªRΩ ry™´sVWz§¶¶¶NRP @ªy˘øyLRiLi ZNP[xqsV Æ™sáVgRiVÕ‹[NTP LS™´s≤R∂Li ˙gS™´sVLiÕ‹[Æ©s[ NSNRP, ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ xqsLiø≥¡R á©´sLi NRP÷¡gjiLi¿¡Liμj∂. @LiVVæªΩ[ F°÷d¡xqsVáV ≠søyLRifl· ªRΩLS*ªRΩ ZNP[xqsV ™yxqsÚ™yá©´sV Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¬ø¡[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂.V. @ªy˘øyLRiLi «¡LjigjiLiμy ¤Õ¡[μy @Æ©s[μ∂j æªΩ[Õÿ÷¡= DLiμR∂¨s ≠søyLRifl· ªRΩLS*ªRΩ @¨sı ≠s™´sLSáV æªΩ[áVªy∏R∂V©yıLRiV.

NRPW≤y @’≥¡˙Fy∏R∂WáV ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaSáV ¤Õ¡[Æ©s[ ¤Õ¡[™´s©yıLRiV. μk∂¨sNTP™´sVVLiμR∂V @xqsáV @|qsLi’d˝¡Õ‹[ ’¡Ã˝¡V\|ms øR¡lLi[Ë ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. øR¡LjiËLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s ˙Fy|qs£qs©´sV @μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡[xms»Ì¡¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. zqsFsLi NTPLRifl„fi ¤Õ¡[™´sÆ©sºΩÚ©´s @LiaSá\|ms @|qsLi’d˝¡ Aμ≥j∂NSLRiVáV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™y÷¡= DLiμR∂©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáLiªy NRP÷¡}qs D©yıLRi¨s ˙xmsºΩ INRP‰LRiV NRPW≤y LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s©´sV @≤ÔR∂VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV Fs™´sLji ˙xms∏R∂VªyıáV ™yLRiV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s }msL]‰©yıLRiV. ˙xmsºΩ @™´sNSaS¨sı ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡V NRPVLi…ÿ™´sV©yıLRiV.

rygRiV¬dsÉÓÁÍÜ[ ÑÁÍýØNRPV @©yù¸R¶VLi ÇÁLRiNRPVäLi²y ¿RÁW²yÖÁ ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i,≤T∂|qsLi ¡L`i20(ôd’ÿq÷´dt): ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ™´sÃ˝¡ Fyá™´sVWLRiV —¡Õ˝ÿNRPV rygRiV¨ds…”¡ xmsLixmsNSÕ˝‹[ @©y˘∏R∂VLi «¡LjigjiæªΩ[ xqsz§¶¶¶LiøR¡™´sV¨s ≤U∂{qs{qs NSLRi˘μR∂Lji+ @a][N`PlLi≤ÔT∂ |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. NRPXuÒy¨ds…”¡\|msÆ©s[ Aμ≥yLRixms≤ÔR∂ —¡Õ˝ÿNRPV Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[ ¨dsLRiV @LiμR∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. @LiæªΩ[NSNRPVLi≤y «¡⁄LSáNRPV NRPW≤y xmspLjiÚxqs¥yLiVVÕ‹[ ¨dsLRiV @LiμR∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. $\ZaPáLi ≤y˘™±sV©´sV æªΩáLigSfl·ZNP[ ™´sLjiÚLixms¤«¡[xqsVÚ Fyá™´sVWLRiV —¡Õ˝ÿNRPV ZNP[…ÿLiVVLiøyá©yıLRiV. $\ZaPáLi ˙Fy¤«¡NÌRPV \Æ©sxqsLÊjiNRP xqs*LRiWxmsLi ˙xmsNSLRiLi, xqsLjix§¶¶¶μÙR∂Vá ˙xmsNSLRiLi øR¡Wzqs©y Fyá™´sVWLRiV —¡Õ˝ÿÕ‹[Æ©s[ DLiμR∂¨s, rygRiV¨dsLRiV, ≠sμR∂V˘ª`Ω DªRΩˆºΩÚ ™´sW˙ªRΩLi {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙FyLiªy¨sZNP[ μR∂NRPV‰ªRΩVLi≤R∂≤R∂Li ≠søyLRiNRPLRi™´sV©yıLRiV. $\ZaPáLi ˙Fy¤«¡NÌRPV ¨sLS¯fl·Liª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s 67 ˙gS™´sWáV ¨ds»¡™´sVV¨sgji, áOSQ 50 Æ™s[á ™´sVLiμj∂ ¨sLS˙aRP∏R∂VVá∏R∂W˘LRi¨s, 82 Æ™s[á FsNRPLSá rygRiVÀ≥œ¡W≠sV ¨ds»¡™´sVV¨sgjiLiμR∂¨s, ˙Fy¤«¡NÌRPV ™´sÃ˝¡ —¡Õ˝ÿZNP[ FsNRPV‰™´sgS ©´sxtÌsQLi ™y…”¡÷˝¡LiμR∂¨s @©yıLRiV. BÕÿLi…”¡ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ $\ZaPáLi ˙Fy¤«¡NÌRPV©´sV æªΩáLigSfl· ˙FyLiªy¨sZNP[ ZNP[…ÿLiVVLiøR¡≤R∂Li xqs\lLi©´s ≠sμ≥y©´s™´sV©yıLRiV. ≤T∂Li≤T∂ ˙Fy¤«¡NÌRPV ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ \|qsªRΩLi ¨sÆ™s[μj∂NRP ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. μR∂OTPQfl· NSbdP @áLixmspL`i Æμ∂[™yá∏R∂W¨sı, }msμR∂á ºΩLRiVxmsºΩ ™´sV©´s˘LiN]Li≤R∂, ™´sVμÙj∂™´sV≤R∂VgRiV ALi«¡Æ©s[∏R∂Vry*≠sV Æμ∂[™yá∏R∂Wá @’≥¡™´sXμÙj∂NTP LRiW.400 N][»˝¡V ZNP[…ÿLiVVLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV.¡Õ˝ÿ …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩáV ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV.

ËØÖÁNRPÌÁ©«sV ®ªs[μj¶xqsVò©«sõ DFyμ³yù¸R¶V ²T¶\|ms μy²T¶ ZNP®ªsVLS úÉØ£mnsÌÁ»][ ª«s©«sùúFyßáVÌÁ gRiVLjiòLixmso Dª«sVø²T¶gS FsúLRiμ]LigRiÌÁ AÈÁNRPÈíÁV

xmsLjizqÛsºΩ D˙μj∂NRPÚLigS ™´sWLRi≤R∂Liª][ LRiLigRiLiÕ‹[NTP F°÷d¡xqsV ¡Ã¡gSáV ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂, ≤T∂|qsLi ¡L`i 20 (ôdÿ’ q÷´dt):¨sªRΩ˘Li Àÿ÷¡NRPá©´sV @Æ©s[NRP LRiNSáVgS Æ™s[μj∂LixmsoáNRPV gRiVLji¬ø¡[xqsVÚ©´sı J DFyμ≥y˘∏R∂VV≤T∂ ˙xms™´sLRiÚ©´s\|ms ¨sáμk∂}qsLiμR∂VNRPV FyhRiaSáNRPV Æ™s◊˝¡©´s ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáNRPV lLi≤`∂•¶¶ ˘LiÆ≤∂≤`∂gS A™´s˘QQZNP[Ú μ]LRiVNRP≤R∂Liª][ ¿¡ªRΩNRPÀÿμj∂©´s qx sLixmsn V»¡©´s ©´sLiμj∂gS™´sV bP™yLRiVÕ‹[¨s @©yrygRiLRiLiÕ‹[ ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. @©yrygRiLRiLi ˙gS™´sVLiÕ‹[¨s |\ §¶¶ qx sW‰ÕfiÕ‹[ mx s¨s¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı ©ylgi[aPR *L`iLS™´so @Æ©s[ …‘¡øR¡L`i mx sμ][ªΩR LRigRiºΩ ≠sμy˘LÛij ¨sá©´sV ≠s≠sμR∂ LRiNSá Æ™s[μ≥j∂xqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ ≠sμy˘LÛRiVáV ªRΩLRigRiªRΩVáV  ¡z§¶¶¶xtsQ‰LjiLiøyLRiV. ≠sxtsQ∏R∂VLi @xmsˆ…”¡ZNP[ ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáNRPV æªΩ÷¡∏R∂VgS ™yLRiV |\ qsªRΩLi FyhRiaSáNRPV ™´s¿¡Ë ALiμ][Œ¡œ ©´sNRPV μj∂gSLRiV. C˙NRP™´sVLiÕ‹[ A˙gRi§x ¶ ¶Liª][ D©´sı ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂Váª][ DFyμy˘∏R∂VVáV ˙xmsbPıLiøyLRiV. μk∂Liª][ lLi¿¡ËF°LiVV©´s ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV DFyμ≥y˘∏R∂VVá\|msNTP μR∂WxqsVZNPÕ˝ÿLRiV. C˙NRP™´sVLiÕ‹[ ª][mx soÕÿ»¡ «¡LjigjiLiμj∂. DFyμy˘∏R∂VVÕ˝‹[ ¨sLiμj∂ªRΩV≤T∂gS À≥ÿ≠sxqsVÚ©s´ ı ©ylgi[aPR *L`iLS™´so NRPW≤y DLi≤R∂≤R∂Liª][ ≠sμy˘LÛji¨sáV z§¶¶¶Li…fi B™´s*≤R∂Liª][ A∏R∂V©´s©´sV ¿¡ªRΩN]‰…ÌÿLRiV. ˙ ¡ªRΩVNRPV “¡™´so≤y @Li»¡W A

DFyμy˘∏R∂VV≤R∂V lgi[»¡V μR∂WNTP ˙xmsμ≥y©Ø[Fyμ≥y˘∏R∂VV≤T∂ gRiμj∂Õ‹[ ¬ø¡[Lij ªRΩáVxmsoáV ™´sVWxqsVNRPV©yıLRiV. ≠sxtsQ∏∂R VLi NSryÚ ªRΩ§x ¶ ¶bPd ÕÙÿL`iNRPV @NRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ F°÷d¡£qs }qÌstx sQ©s± NRPV ¬ø¡[LRi≤R∂Liª][ ™yLRiV ¡Ã¡gSáª][ ˙gS™´sW¨sNTP ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLRiV. xqsLixmnsV»¡©´s\|ms xmspLjiÚ ≠s™´sLSáV }qsNRPLjixqsVÚ©yıLRiV. ALiμ][Œ¡œ ©´sNSLRiVá©´sV aSLiºΩLixms ¬ø¡[zqs©´s ªRΩx§¶¶¶bdPÕÙÿL`i ©ylgi[aRP*L`iLS™´so, Fs£qsH LS™´sVNRPXxtÒsQáV ªRΩLS*ªRΩ xmnsV…Ìÿ¨sı FyhRiaSá A™´sLRifl·Õ‹[Æ©s[ DLi≤T∂ ¬ø¡[mx s…ÌÿLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ ÀÿgRiLigS ≠sμy˘LÛji¨sá©´sV, DFyμ≥y˘∏R∂VVá©´sV, B»¡V ªRΩ÷˝¡ μR∂Li˙≤R∂Vá©´sV NRPW≤y ≠søyLjixqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ ˙gS™´sVLiÕ‹[ INRP‰ryLjigS D˙μj∂NRPÚ ™yªy™´sLRifl·Li Æ©sáN]Liμj∂. ªRΩ™´sV NRPŒ˝œ¡™´sVVLiÆμ∂[ ¨sLiμj∂ªRΩV\Æ≤∂©´s DFyμ≥y˘∏R∂VV≤T∂¨s bPOTPQLiøyá¨s, BLiN][ryLji ™´sVL][ A≤R∂mz sÃ˝¡ Æ\™sxmso NRPÆ©sıQºΩÚ øR¡W≤R∂NRPVLi≤y ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ˙gS™´sVxqsÛ VáV ’≥¡d tz sQ¯LiøR¡VNRPV¨s NRPWLRiVË©yıLRiV. mx sLjiqz sÛ ºΩ ™´sW˙ªRΩLi @μR∂VxmsoÕ‹[NTP ™´s¿¡ËLiμj∂. FsÕÿLi…”¡ @™yLiøR¡¨ds∏R∂V xqsLixmsn V»¡©´sáV ø][»¡V¬ø¡[xqsVN][NPR VLi≤y DLiÆ≤∂[LiμR∂VNRPV  ¡Ã¡gSá©´sV ™´sVLji¨sıLi…”¡¨s æªΩzmsˆxqsVÚ©yıLRiV.¤

Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, ≤T∂|qsLi ¡L`i20(ôd’ÿq÷´dt): ZNPÆ™sVLS ˙…ÿ£mnsáª][ ™´s©´s˘˙Fyfl·Vá gRiVLjiÚLixmso ™´sVLjiLiªRΩ xqsVáV™´so NS©´sVLiμR∂¨s @»¡≠ds @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. ™´s©´s˘˙Fyfl·Vá gRiVLjiÚLixmso©´sNRPV C ≠sμ≥y©´sLi @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. «¡©´s™´sLjiÕ‹[ Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS «¡LiªRΩVgRifl·©´s ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV™´soªRΩVLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ≠ds…”¡¨s GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ™´sÃ˝¡ «¡LiªRΩV™´sá NRPμR∂÷¡NRPá©´sV gRiVLjiÚLiøR¡™´søR¡Ë¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. Δÿ©yxmspL`i ™´sVLi≤R∂áLi |msLi’¡ lLi[Li—¡ xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s @»¡≠ds ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ≠ds…”¡¨s N]ªRΩÚgS GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. @»¡≠ds @’≥¡™´sXμÙj∂ xms©´sVÕ˝‹[ À≥ÿgRiLigS |msLi’¡ lLi[Li—¡ xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ 37 ZNPÆ™sVLS ˙…ÿ£msáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. @Õÿlgi[ xqs™´sV¯L`iÕ‹[ «¡LiªRΩV™´soáNRPV ¨dsLRiV @Liμj∂Li¬ø¡[ xms¥R∂NSáV NRPW≤y ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. lLi[Li—¡ xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s |msLi’¡, B…”¡NS˘Õfi, ∏R∂WxmsÕfigRiW≤R∂áՋ[ LRiW.3 áORPQáª][ r°ÕÿL`i xmsLizmsLig`i Æ™s[xqs≠s NSáLiÕ‹[ ™y»¡LiªRΩ…ÿ @Æμ∂[ ¨dsLRiV ™´s¬ø¡[ËÕÿ À‹[L`iÆ™sÕfi, ¨ds…”¡¨sá* ryxqsL`iáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ μR∂|§¶¶¶gSLi ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s gjiLRiÆ™s÷˝¡ @»¡≠ds ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ |msμÙR∂xmso÷¡ xqsLiøR¡LjixqsVÚ©´sı»˝¡V @»¡≠ds ˙FyLiªRΩ ˙xms«¡Ã¡V À≥œ¡∏R∂VLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ™´sVgÊRiVªRΩV©yıLRiV. B…‘¡™´sá xmsaRPV™´soáH μy≤T∂ ¬ø¡[zqs x§¶¶¶ªRΩ™´sWLjiË©´s»˝¡V xmsaRPV™´soá NSxmsLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. Fn°©±s μy*LS ˙gS™´sVxqÛsVáV xqs™´sWøyLRiLi @Liμj∂LiøyLRiV. gjiLRiÆ™s÷˝¡ @»¡≠ds ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡VgS |msμÙR∂xmso÷¡ xqsLiøR¡Ljir°ÚLiμR∂¨s xqs™´sWøyLRiLi DLiμR∂¨s @»¡≠ds @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV.

NRP≤R∂xms,≤T∂|qsLi ¡L`i20(ôd’ÿq÷´dt): Fs˙LRiøR¡LiμR∂©´sLi ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ ¿¡ªRΩWÚLiR V —¡Õ˝ÿÕ‹[ B…‘¡™´sá qx sLixmsn V»¡©´sáV —¡Õ˝ÿÕ‹[ ø][»¡V¬ø¡[xqsVN][NPR VLi≤y «ÿ˙gRiªRΩÚ xms≤yá¨s NRP¤Õ¡NÌPR L`i @μ≥∂j NSLRiVáNRPV qx sW¿¡LiøyLRiV. |msμÙ∂R rÛyLiVVÕ‹[ qx s¯g˝ij Lig`i «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s @»¡≠dsaS≈¡NRPV qx s™´sWøyLRiLi LSgSÆ©s[ F°…‘¡qx sáV ry∏R∂VLi F~Liμyá©yıLRiV. F°÷d¡qx sVá©´sV ªRΩgji©´s qx sLi≈¡˘Õ‹[ @»¡≠ds ˙FyLiªRΩ LRiORPQfl·NRPV mx sLixmsoªy™´sV¨s •¶¶ ≠sd V¨søyËLRiV. ˙xmsºΩ Æ©sÕÿ F°÷d¡qx sV aS≈¡ ¨sLRi*z§¶ ¶Li¬ø¡[ Æ©s[LiR qx s≠dsVORPQÕ‹[ @»¡≠ds @μ≥∂j NSLRiVáW FyÕÊ‹©yá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. @»¡≠ds, F°÷d¡qx sV aS≈¡Ã¡Õ‹[ Fs˙LRiøR¡LiμR∂©´sLi @˙NRP™´sV LRi™yflÿNRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩV©´sı ™yLji¨s Æ™sLi»¡Æ©s[ gRiVLjiLÚ i¿¡ ™yLji|\ ms ˙NTP≠sV©´sÕfi ZNP[qx sVáV |ms…Ìÿá¨s NRP¤Õ¡NÌPR L`i aRPbPμ≥∂R L`i AÆμ∂[bPLiøyLRiV. qx s¯g˝iR QLiR˝ ª][ qx sLi ¡Liμ≥yáV D©´sı qz s ¡˜Liμj∂¨s gRiVLjiLÚ iøyá©yıLRiV. Fs˙LRiøR¡LiμR∂©´sLi LRiORPQ‚fl·[ Æμ∂≥ ˘[ ∏R∂VLigS @»¡≠ds Dμ][˘gRiVáV mx s¨s¬ø¡[∏∂R Wá©yıLRiV. ¨sá*áV FsNRPV‰™´sgS D©´sı ˙gS™´sWÕ˝‹[ ˙xms«¡Ã¡©´sV @˙xms™´sVªRΩLÚ i ¬ø¡[qz s.. ry∏R∂VLi F~Liμyá©yıLRiV. Æ©s[LS¨sNTP Fyáˆ≤T∂æªΩ[ FsÕÿLi…”¡ bPORPQáV DLi…ÿπ∏∂W æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[∏R∂Wá©yıLRiV. xqs≠dsVxms ˙FyLiªyÕ˝‹[ @©´sV™´sW©´sLigS @≤R∂™´soÕ˝‹N[ PT Æ™s◊˝¡©´s ™yLji ≠s™´sLSáV Fsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂V LS ¡…Ìÿá©yıLRiV. @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ™´sWlLi‰…˝‹[ Fs˙LRiøR¡LiμR∂©y¨sNTP

≠sxmsLkiªRΩÆ\™sV©´s gjiLSNUP DLi≤R∂≤R∂Liª][ μk∂¨sı AxqsLSgS ¬ø¡[xqsVNRPV¨s μR∂VLi≤R∂gRiVáV ¬ø¡Ã¡lLi[gjic ™´s©yá©´sV ©´sLjiZNP[qx sVÚ©yıLRiV©´sı ALiμ][Œ¡œ ©´s @μ≥∂j NSLRiVÕ˝‹[ ™´s˘QQNPR LÚ i @LiVV˘Liμj∂. Fs˙LRiøR¡LiμR∂©y¨sı N]Ã˝¡g]≤R∂VªRΩV©´sı xqs¯g˝RiQL˝Ri©´sV @»¡≠dsc F°÷d¡xqsV aS≈¡Ã¡V ™´sVLjiLiªRΩ xqs™´sV©´s*∏R∂VLiª][ xms¨s¬ø¡[zqs À≥œ¡LRiªRΩLi xms…Ìÿá¨s ¨sLÒiR LiVVLiøyLRiV. @xmsˆVÆ≤∂[ «ÿºdΩ∏R∂V qx sLixmsμR∂©´sV LRiOTPQLiøR¡VN][gRiáLi @¨s —¡Õ˝ÿ @©yıLRiV. Fs˙LRiøR¡LiμR∂©y¨sı NSFy≤R∂≤R∂LiÕ‹[ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* aS≈¡Ã¡ª][ Fy»¡V ˙xms«¡Ã¡ À≥ÿgRiry*™´sV˘™´sVW NUPáNRP™´sV¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ Fs˙LRiøR¡Liμy¨sNTP qx sLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡ ZNP[qx sVáV FsNRPV‰™´sgS ©´sÆ™sWμR∂V @™´soªRΩV©yı Æ©s[LSáV LRiV«¡Ÿ™´so ¬ø¡[∏∂R V¤Õ¡[NPR F°™´s≤R∂Li qx sLjiNSμR∂©yıLRiV. BNRP‰Æ≤∂[ xqs¯g˝RiL˝RiV ¬ø¡Ã¡lLi[gRiVªRΩV©yıLRi¨s A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. Æ©s[LSáV LRiV«¡Ÿ™´so @™´soªRΩV©´sı ZNP[qx sVáV INRPaSªRΩLi ™´sW˙ªRΩÆ™s[V D©yı∏R∂V¨s A∏R∂V©´s @xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. BNRP ©´sVLi¿¡ øR¡…Ìÿá©´sV qx s˙NRP™´sVLigS ≠s¨sπ∏∂WgjiLi¿¡ Æ©s[LSá LRiV«¡Ÿ™´so qx sLi≈¡˘ |msLjilgi[Õÿ øR¡W≤yá¨s @»¡≠ds @μ≥∂j NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. @»¡≠ds qz s ¡˜Liμj∂NTP A∏R∂VVμ≥yá qx sLRimx sn LS qz s ¡˜Liμj∂ N]LRiªRΩ ºdΩLRiË≤y¨sNTP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+NTP ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV mx sLixmsoªy™´sV©yıLRiV.

AL][gRiù NSLïRiVÌÁ N][xqsLi Dμ][ùgRiVÌÁ −sª«sLSÌÁ }qsNRPLRißá Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, ≤T∂|qsLi ¡L`i20 (ôd’ÿq÷´ dt): —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Dμ][˘gRiV áNRPV AL][gRi˘NSLÔRiVáV @Liμj∂Li¬ø¡[Li μR∂VNRPV @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s ≠s™´sLSá }qsNRPLRifl·

«¡LRiVgRiVª][Liμj∂. ≠dsLji xmspLjiÚ ≠s™´sLSáV «¡©´s™´sLji 5™´s æªΩ[μj∂Õ‹[xmso Æ™sÀfi Aμ≥yLjiªRΩ μR∂LRiΔÿxqsVÚ μy*LS ALÛjiNRPaS≈¡NRPV @Liμj∂Liøyá¨s ALÛjiNRPaS≈¡ ™´sVV≈¡˘ NSLRi˘μR∂Lji+ AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Dμ][˘gRiVáNRPV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı AL][gRi˘ NSLÔRiVá\|ms øR¡LjiËLiøyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Dμ][˘gRiVáV AL][gRi˘ NSLÔRiVáV F~LiÆμ∂[LiμR∂VNRPV

CÆ©sá 13©´s Æ™sÀfiAμ≥yLjiªRΩ μR∂LRiΔÿxqsVÚáV ˙FyLRiLi’≥¡Li øyLRiV. @¨sıaS≈¡Ã¡ Dμ][˘gRiVáV, NSLi˙…ÿN`ÌP, K…fir°Lji=Lig`i ≠sμ≥y©´sLi Õ‹[ xms¨s¬ø¡[}qs Dμ][˘gRiVáV, DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsV, @LigRi©±s™y≤U∂, AμR∂LRi+ \lLiªRΩVá ≠s™´sLSáV \|qsªRΩLi }qsNRPLjiLiøyá©yıLRiV. ©´sgRiμR∂V LRiz§¶¶¶ªRΩ \Æ™sμR∂˘ ¿¡NTPªRΩ= xms¥R∂NRPLi μy*LS á’Ù¡F~LiÆμ∂[LiμR∂VNRPV C ≠s™´sLSà ¡V @™´sxqsLRi™´sV¨s }msL]‰©yıLRiV.

Dμ][˘gRiVá AL][gRi˘NSLÔRiVá «ÿLki gRiVLjiLi¿¡ xmsáV xqsWøR¡©´sáV ¬ø¡[aSLRiV. lLigRiW˘Ã¡L`i Dμ][˘gRiVáV, G©±s.FsLi .AL`i, NSLi…”¡©±s¤«¡Li»¡V, ™´sL`i‰øyLÍRi≤`∂, AaS NSLRi˘NRPLRiÚáV, @LigRi©y*≤U∂áV, ˙gSLi…fi FsLiVVÆ≤∂≤`∂ zqs ¡˜Liμj∂ xmspLjiÚ ≠s™´sLSáV ºdΩxqsVN]¨s «¡©´s™´sLji 5Õ‹[gS A©±s\¤Õ¡©±sÕ‹[ ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ¬ø¡FyˆLRiV. BLiμR∂VNRPV ˙¤…¡«¡LkiaS≈¡ Dμ][˘gRiVáV xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyá¨s xqsW¿¡Li

øyLRiV. @À≥œ¡˘LÛRiVáV B¿¡Ë©´s xqs™´sWøy LRiLiÕ‹[ Õ‹[FyáV gRiVLjiÚ}qsÚ xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ @μ≥j∂NSLRiVáÆμ∂[ Àÿμ≥R∂˘ªRΩ¨s }msL]‰©yı LRiV. μk∂LÁRiNS÷¡NRP |qsá™´so, xqs|qsˆ©<´s©±s, \lgiQQL>S«¡LRiVÕ‹[ D©´sı Dμ][˘gRiVá ≠s™´sLSáV ™yLji xqsLki*xqsV Lji—¡xqÌsL˝Ri Aμ≥yLRiLigS ºdΩxqsVN]¨s A©±s\¤Õ¡©±sÕ‹[ ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s æªΩ÷¡FyLRiV. INRP‰ Dμ][˘gji NRPW≤y ≠sVgji÷¡F°NRPVLi≤y @LiμR∂Lji xqs™´sWøyLRiLi F~LiμR∂VxmsLSË

á¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. «¡©´s™´sLji 5™´s æªΩ[μk∂Õ‹[gS A∏R∂W Dμ][˘gRiVá ≠s™´sLS áV ªRΩxmsˆ¨sxqsLjigS ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[∏R∂Wá ©yıLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso ˙Fy¥R∂≠sVNRP AL][gRi˘ ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ ™´sxqsªRΩVáV, @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s r¢NRPLS˘Ã¡V, @Liμj∂xqsVÚ©´sı }qs™´sáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s ˙xmsgRiºΩ ¨sÆ™s[μj∂NRPá©´sV ™yLRiLi L][«¡ŸÕ˝‹[gS BLi»¡L`iÆ©s…fiÕ‹[ DLiøyá¨s \Æ™sμR∂˘, AL][gRi˘aS≈¡ ™´sLRiLigRiÕfi ˙FyLiºdΩ∏R∂V xqsLiøyáNRPV≤R∂V

AÆμ∂[bPLiøyLRiV. NRPV»¡VLi ¡ ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl· áOSQQ˘Ã¡©´sV ªRΩxmsˆ¨sxqsLjigS xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s A μj∂aRPgS øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s ≤U∂FsLi|§¶¶¶ø`¡J©´sV AÆμ∂[bPLi øyLRiV. Æ™s[|qsNÌRP≠dsV aRPxqsÚQ˚ ¿¡NTPªRΩ=áNRPV ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´s¬ø¡[ËÕÿ xmsoLRiVxtsQfl·Ã¡©´sV ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶Li¿¡, ªRΩxmsˆ¨sxqsLjigS ™y…”¡ áOSQQ˘Ã¡©´sV Æ©sLRiÆ™s[LSËá¨s xqsW¿¡Li øyLRiV. {ms|§¶¶¶ø`¡{qsáV, xqsÀfi|qsLi»¡ L`iá©´sV ≠sxqsÚQ˚ªRΩLigS ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¬ø¡[xqsWÚ ™y…”¡ xmsLjizqÛsºΩ¨s Fsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂V NRPV»¡VLi ¡ xqsLiZOP[Q™´sVaS≈¡ NRP≠sVxtsQ©´sL`iNRPV ¨sÆ™s[μj∂Liøyá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV . «¡©´s™´sLjiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ xmsÕfi= F°÷¡π∏∂W ≠s«¡∏R∂V™´sLiªy¨sNTP xqsWORPQ ¯ ˙xmsflÿ◊¡NRP©´sV zqsμÙR∂Li ¬ø¡[xqsVNRPV¨s GINRP‰ zmsÃ˝¡™y≤R∂V ªRΩzmsˆF°NRPVLi≤y øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s ¬ø¡FyˆLRiV.


6

X¯ìyês¡+ 21`12`2013

Vü≤√+ $TìwüºsY!

{ç³

≥dæ+Vü‰ u≤\ø£èwüí p\ß $~*Ãq dæ+>∑+˝≤ edüßÔHêï&ÉT. uÀj·TbÕ{Ï lqß <äs¡Ùø£‘·«+˝À ª˝…C…+&¥μ>± dæ<ä∆eTe⁄‘·ßHêï&ÉT. ªdæ+Vü‰μ ‘·sê«‘· Ä πs+E˝À e÷dt eTkÕ˝≤ bòÕ´$T© j·÷ø£åHé ôd+{ÏyÓT+≥ß dæìe÷ì Áù|ø£åø±_Ûe÷qß\ß u≤\j·T´ qß+∫ Ä•düßÔHêïs¡ß. n+<äß≈£î ‘·>∑ZfÒº uÀj·TbÕ{Ï dü]ø=‘·Ô ø£<∏ä‘√ á dæìe÷ì ‘Ós¡¬øøÏÿdüßÔHêïs¡ß. ôdf…Æ]ø£˝Ÿ bı*{Ïø£˝Ÿ Á&Üe÷˝À u≤\j·T´qß ø=‘·Ô>± #·÷|ædüßÔHêïs¡ß. ˇπø ˇø£ÿ&ÉT πs+E˝À á dæìe÷ ñ+≥ß+<äì Ç|üŒ{Ïπø Á|ü#ês¡©´esTe⁄‘√+~. n+<äß≈£î ‘·>∑ZfÒº á @Liμyá …”¡ ªRΩ™´sV©yı ìe÷øÏ ˙xms™´dæsVV≈¡ μR∂LRiÁ|+NRü#PV≤Rês¡∂+V ˝ÀFs£qyÓs ’$Fs£<Ûqës´ìï #·÷s∞◊¡ |æ+#ê\ì ¡Ù≈£î&ÉT j·T‹ïdüßÔHêïs¡ì LS«¡™´ μR∂LRi+NRP<äªRΩs*Li ™´sz§¶¶¶xdüqesVÚ÷#ês¡ ©´sı +Àÿx . Ä&秶¶¶ß ¡÷¡ jÓ÷, {°»sY, ]©CŸ\≈£î zqs¨s™´eTT+<˚ sWÕ‹[á©´s…”dæ¡LiøR ¡©´sVLiμjdü+∂.ã+~Û C +∫q ìe÷øÏ zqs¨s™´Á|sü‹WÕ‹[ ˙x m sÀ≥ ÿ £ q s ≤R ∂  ¡Õfi L][ n|t&˚{Ÿqß Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+Õfi>± ñqï ¬ø¡[∏u≤\j· R∂V©´sV©yı≤R Àÿx§¶¶¶ß ¡÷¡ T´ n_Û∂V.e÷qß\≈£ î #˚s¡y˚j·÷\ì Õ‹[ Á|∏RüD∂≤[ø£ VLig`i\ß˙xmy˚sÀ≥dÿüßÔH£qsêïs¡bP™´ß.so≤Rn+<ä ∂V ßø√dü+ ©´s…”¡yÓxqsVÚTTu…©yı≤R Fy˙ªR·÷s¡ΩÕ‹[ ’˝Ÿ Ä|t∂V.‡qßC‘·j ß #˚sTTdüßÔHêïs¡ì ©´s…”¡düxqsVÚe©÷#ês¡ ´sı ˙xmsÀ≥+.ÿá£qs j·NRPV÷|t«¡Li»¡gS ‡ <ë«sê ˝…C…+&¥øÏ ªRΩ™´sdüV©yı ¡r°ÚL@iμj$wü ∂. j·TyÓTÆHê ∫{Ϭø˝À +ã+~Û©´s+…”∫q Àÿx§eTqeTT+<ä ¶¶¶ß ¡÷¡ NTP ß@©´ s Vx t ≈£î e#˚sQÃd‰üßÔ+~. yê˝Ÿù||üsY\ß, «¡Li»¡gS …”¡r°ÚLiμj∂...Ç˝≤ C ˇø£fÒ$T{Ï ˝…C…+&¥øÏ {°»s¡ß¢,©´sbÕ≥\ß, ≠sxtsQdü∏+R∂ã+~+∫q VLi ªRΩ™´sV©yı Fn yÔ+˘©±j·s ÷NTP|t˝ÀH˚ dü e Tdü øyÕÿ A©´sLiμR∂Li NRP÷¡gjixqsVÚLiμj∂. Te⁄‘êsTT. Ç˝≤ yÓCTTu…’˝Ÿ˝À j·÷|t ˙xmsxqÁ|sVÚü‘ªRΩ·´Liø£åe¨sLS*x §¶¶¶NRPVáV zô | Hé #˚ j · T >±H˚ n|t zqs¨s™´sW xmsáV ∏R∂VVμÙR∂ &˚{Ÿ‡ n˙ï ø£fi¯¢eTT+<äß &ÜsTT&¥ n|æ¢πøwüqߢ xqs¨sıÆyê*b˛‘êsTT. ™s[aSá©´sV LSÆ◊zmdt ™sW“¡, Ä+Á zmnsÕfi¯ á j·iV.÷|t‡ zqs…‘¡ñqï Õ‹[kÕà¿¡˙ºdsYº ΩbòNRP˛Ljq¢ixq˝sVÚÀ©yıLR n+<ä ß u≤≥ß˝ÀøÏ e#˚ Ãj·TqßHêïsTT. M{Ïì FsLiFsLi NUPLRi™yfl”· xqsLigkiªy¨sı ß, $T˙ @Liμjbò∂˛xqHésVÚ\©´sß,ı{≤´uŸ C zq\s¨s™´ sW {≤´uŸ\ß nìï{≤ ÷düs+W…‹[ >± $ìjÓ |qsLi¥jdüß∂Hêj· Õfi zqs¨s™´ ˙gSxmns÷L`i–+#· gS ßø√e#·ßÃ. Á | ü d ü ß Ô ‘ êìøÏ eHé ø√dü + á j· xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©yı≤R∂V. C zqs¨s™´sW¨s÷|t‡ì $]$>± êïs¡i߉. ‘·«s¡˝ÀH˚ ˝…C…+&¥ì ≈£L&Ü À≥ÿLk$ìjÓ i  ¡Æ≤Í∂÷…fi–düª][ßÔHALR À #·L÷iμjdü∂.ßø√e#·Ãqïe÷≥! ≠dsV≤Tj·∂∏R÷∂W|t ô|¨sLjf…iº˝¯r°Ú

q

ËØx¤¦ ¦§ÊÁÖÁ ÍÜ[ »R½ª«sV©yõ

Vü≤y¥ß‘·ßy¥ß

fÄŒý$, ™èþ°çÙP ¯éÄæý$M>¯éÆÿ$$MæüË$V> ÎÌêMæü–Úë~ {MìüÄôý$çÙ¯ŒþÞ °ÇÃçÜ$¢¯èþ² íÜ°Ðèþ* "MæüsŒý ^óþõÜ¢'. ç³yéË ÕÐèþçÜ${ºçßýÃ×ýÅ… §æþÆæÿØMæü$yæþ$. çÜ…iÐèþÆ>×ìý çÜÐèþ$ÆæÿμMæü$Ë$. G….G‹Ü.Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ °Æ>Ùèþ. òܯéÞÆŠÿ ç³NÆæÿ¢-Æÿ$$…¨. ™èþÓÆæÿÌZ ÇÎgŒý çÜ…§æþÆæÿÂ…V> °Æ>Ùèþ Ðèþ*sêÏ-yæþ$-™èþ*&""-B-yìþÄñý*, {sñý•Ë-ÆŠÿMìü ÑÔóýçÙ çÜμ…§æþ¯èþ Ðèþ_a…¨. çÜ…X™èþ… Ðèþ* íÜ°-Ðèþ*Mìü {糫§é-¯èþ-ºË…. òܯéÞÆŠÿ º–…§æþ… ¯èþ$…_ ´ëh-sìýÐŒþ Ç´ùÆŠÿt Ðèþ_a…¨. ™èþÓÆæÿ-ÌZ¯óþ ÇÎgŒý ^óþçÜ$¢-¯é²…'' A¯é²Ææÿ$. §æþÆæÿØ-Mæü$yæþ$ Ðèþ*sêÏ-yæþ$-™èþ*&""-¯èþ-sîý-¯èþ-r$Ë {糧æþ-Ææÿدèþ A§æþ$™èþ…. ^óþ™èþ-º-yæþ$Ë$, »ê×ê-Ðèþ$-† íÜ°Ðèþ*-ÌZϯóþ Mö™èþ¢V> E…r$…¨. ^èþMæüP° çÜòÜÞ¯ŒþÞ™ø E™èþP…uæÿ MæüÍ-W…^óþ _{™èþ-Ñ$-¨-'' A¯é²Ææÿ$. ïßýÆø çÜ…fÄŒý$ Ðèþ*sêÏ-yæþ$-™èþ*&-à-ÆæÿÆŠÿ Mæü£é…Ôé°² ^èþMæüP° Gòœ-MŠütÞ™ø A§æþ$Â-™èþ…V> Ðèþ$Í-^é-Ææÿ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ¯óþçßý ´ë{™èþÌZ çÜçßý-f-íÜ-§æþ®…V> Mæü°-í³-Ý뢯èþ° Ðèþ$«§æþ$ A¯é²Ææÿ$. {ç³Ò׊ý, AÐèþ$-ÆŠÿ-Mæü$-Ðèþ*ÆŠÿ, ÑfÄŒý$, çÜ$¿ê‹Ù, ^èþ…§æþ$, {õ³ÐŒþ$ ™èþ¨-™èþ-Ææÿ$Ë$ Ðóþyæþ$-MæüÌZ ´ëÌŸY-¯é²-Ææÿ$.

çÜ$

±ÌŒý, GçܢƊÿ f…rV> E§æþÄŒý$Ôèý…MæüÆŠÿ §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ Ææÿ*´÷…§æþ$™èþ$¯èþ² _{™èþ… "ÁÐèþ$ÐèþÆæÿ… º$ÌZÏyæþ$'. yé‘‘yìþ.Æ>Ðèþ*¯éÄæý$$yæþ$ çÜÐèþ$Ææÿμ×ýÌZ çÜ$Æóÿ‹Ù {´÷yæþ„æü¯ŒþÞ ç³™éMæü…ò³O yìþ.çÜ$Æóÿ‹Ù»êº$ °ÇÃçÜ$¢¯é²Ææÿ$. _{¡MæüÆæÿ×ý ç³NÆæÿ¢Æÿ$$…¨. D¯ðþË 22¯èþ ÁÐèþ$ÐèþÆæÿ… yìþ.G¯Œþ.BÆŠÿ.MæüâêÔéËÌZ D _{™èþ… ´ërͲ Ñyæþ$§æþË ^óþÄæý$yé°Mìü çܯé²àË$ ç³NÇ¢ ^óþÔéÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> §æþÆæÿØMæü$yæþ$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ""ò³ãåM>° Mæü${Æ>yæþ$, {õ³Ðèþ$ fÓÆæÿ… E¯ø²yæþ$, õܲçßýÐèþ$…sôý {´ë×ýÑ$Ýë¢yæþ$. C¨ D ÁÐèþ$ÐèþÆæÿ… º$ÌZÏyæþ$ ¯ðþOf…. çÜ$Æóÿ‹Ù {´÷yæþ„æü¯ŒþÞÌZ ^óþçÜ$¢¯èþ² Ðèþ$*yø _{™èþÑ$¨. çÜ$±ÌŒý D Mæü£æþMìü Äæý*‹³t. AÐèþ#sŒý A…yŠþ AÐèþ#sŒý G…rÆŠÿsñýO¯èþÆŠÿ C¨. çÜ$±ÌŒý, GçܢƊÿ yéůŒþÞ A§æþ$™èþ…V> ^óþÔèýº$*Ææÿ$. C…§æþ$ÌZ I§æþ$ ´ërË$¯é²Æÿ$$. íÜ°Ðèþ* A…§æþÇMîü ¯èþ^èþ$a™èþ$…¨'' A¯é²yæþ$. °Æ>Ùèþ çÜ$Æóÿ‹Ù»êº$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ""íÜ°Ðèþ*¯èþ$ Ðèþ*Ça¯ðþËÌZ {´ëÆæÿ…À…^é…. _{¡MæüÆæÿ×ý ç³NÆæÿ¢Æÿ$$…¨. {糆 JMæüPÆæÿ* íßýsŒý MösêtË° Ðèþ$¯èþçÜ$ò³sìýt ç³°^óþÔéÆæÿ$. §æþÆæÿØMæü$yæþ$ »ñýrÆŠÿ AÐèþ#sŒýç³#sŒý C^éayæþ$. CsîýÐèþÌñý K {ç³Ððþ*çÙ¯Œþ Ýë…VŠü° ™ðþÆæÿMðüMìüP…^é…. {ç³™óþÅMæü™èþ™ø Mæü*yìþ¯èþ B ´ër¯èþ$ ™èþÓÆæÿÌZ¯óþ Ñyæþ$§æþË ^óþÝ뢅. Æösîý¯ŒþV> M>Mæü$…yé M>çÜ¢ Mö™èþ¢§æþ¯èþ…™ø D ¯ðþË 22¯èþ ÁÐèþ$ÐèþÆæÿ…ÌZ ByìþÄñý* 眅„æü¯Œþ° ^óþçÜ$¢¯é²…. A¯èþ*‹³ çÜ…X™èþ ÝëÆæÿ«§æþÅ…ÌZ Ðèþ_a¯èþ ´ërË$ {õ³„æüMæü$Ͳ BMæür$tMæü$…sêÆÿ$$. ™èþÓÆæÿÌZ Ñyæþ$§æþË ™óþ©° {ç³MæüsìýÝ뢅'' A¯é²Ææÿ$. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ çÜ$±ÌŒý, GçܢƊÿ, ç³–¥Ó, Ýë{Ðèþ*sŒý, ÚëÄæý*i íÙ…yóþ, ¿ê¯èþ$, çÜ…™ø‹ÙÆ>ÄŒý$ ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.

í³ÌŒý çÜ*tyìþÄñý*‹Ü ç³™éMæü…ò³O Äæý$ÐŒþ$.ÕÐèþÆ>Ñ$Æðÿyìþz °ÇÃçÜ$¢¯èþ² _{™èþ… "çßýÐŒþ$™èþ$ÐŒþ$'. Æ>ÐŒþ$ ¼Ðèþ*¯èþ §æþÆæÿØMæü$yæþ$. Ðèþ$±‹Ù, íÜ{Ðèþ*¯Œþ f…rV> ¯èþsìýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. D _{™èþ… òܯéÞÆŠÿ ç³NÆæÿ¢Æÿ$$…¨. D _{™é°Mìü Äæý$$/G çÜÇtíœMðüsŒý° {糧é¯èþ… ^óþÔéÆæÿ$. °Æ>Ùèþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ""Mö™èþ¢ÐéÇ™ø °ÇÃ…_¯èþ D _{™èþ… òܯéÞÆŠÿ ç³NÇ¢ ^óþçÜ$Mæü$…¨. yìþòÜ…ºÆæÿ$ ¯ðþÌêQÆæÿ$¯èþ íÜ°Ðèþ*° Ñyæþ$§æþË ^óþçÜ$¢¯é²…. D _{™é°² ^èþ*íܯèþ òܯéÞÆŠÿ çÜ¿æý$ÅË$ {ç³Ôèý…çÜË$ Mæü$Çí³…^éÆæÿ$. ¸ëÅÑ$Ιø ^èþ*yéÍÞ¯èþ _{™èþÑ$¨. CsîýÐèþË Ðóþ$Ðèþ$$ ^óþíܯèþ ç³¼ÏíÜsîýMìü Ðèþ$…_ ÆðÿÝëμ¯ŒþÞ Ðèþ_a…¨. C…§æþ$ÌZ A…§æþÆæÿ* ^èþMæüPV> ¯èþsìý…^éÆæÿ$. A…§æþDZ AËÇçÜ$¢…§æþ° ¯èþÐèþ$$Ùèþ$¯é²…'' A¯é²Ææÿ$. D _{™é°Mìü çÜ…X™èþ…@ Ðèþ$çßý†.

|qs¤Õ¡˙’¡…‘¡ ˙NTPZNP…fi ÷d¡g`i @LiÀÿzqs≤R∂L`igS ˙ºΩxtsQ

V”-ns¡≤s√>±$+<ém<äø£èwü>í ∑&Éy˚T ‘·ø£åD ø£s¡Ôe´+!

Äæý*

#˚‘·ã&ç˝À Á|üjÓ÷>∑+..

çÜ…

;ÛeTes¡+ ãß˝À¢&ÉT eTT]bÕ\ ∫H√ï&ÉT

çÜ$¢™èþ {sñý…yŠþÌZ Æ>fMîüÄæý*Ë$, íÜ°Ðèþ* JMæü§é°MöMæüsìý ò³¯èþÐóþçÜ$Mæü$° E¯é²Æÿ$$. Æ>fMîüÄæý$Ææÿ…Væü…ÌZ ÝëtÆŠÿË bèþÇÚëà Mö…™èþÐèþÆæÿMæü* ÐèþÆæÿPÐèþ#rÐèþ#™ø…¨. GÐèþÆðÿO¯é ´ë³æ#ËÆŠÿ ïßýÆø D Ææÿ…Væü…ÌZMìü çÜÆðÿO¯èþ sñýOÑ$…Væü$ÌZ Ðèþ_a f¯é˯èþ$ {´ë«§óþÄæý$ç³yìþ™óþ VðüÍ^óþ AÐèþM>ÔéË$ E¯é²Æÿ$$. A¯èþ*çßýÅ…V> VðüË$´÷õÜ¢ Væü¯èþ$Mæü B ïßýÆøMìü H Ñ$°çÜtÆŠÿ 糧æþÐø ÐèþÇ…^èþyæþ… RêÄæý$…. C…M> õœÐèþ$$, ¿æý*Ðèþ$$ MæüÍ-Ý÷-õÜ¢ý çßZÐŒþ$ Ñ$°çÜtÆŠÿ AÆÿ$$¯é AÐöÓ^èþ$a. Aç³μsìýMæü³æ#μyæþ$ ç³Ç×êÐèþ*Ë$ A°²sìý± °Ææÿ~Æÿ$$Ýë¢Æÿ$$. M>± D Ððþ$$™èþ¢… ™èþ…™èþ$ Ððþ…yìþ™ðþÆæÿ ´ë{™èþV> AÆÿ$$™óþ Mæüâæý$Ï Ðèþ$*íÜ ™ðþÇ^óþÌZõ³ çܧæþÆæÿ$ ïßýÆøV>Ææÿ$ çßZÐŒþ$Ñ$°çÜtÆŠÿV>¯ø, ÌôýMæü´ù™óþ AÐðþ$ÇM> A«§æþÅ„æü$yìþV>¯ø G°²MðüO´ùÆÿ$$ ò³§æþª ïÜμ^Œþ C^óþaÄæý$yé°² MæüâæýÏ Ðèþ$$…§óþ ^èþ*õÜÄñý$$^èþ$a. çÜÇV>Y C§óþ M>¯ðþÞ³æ#tÌZ ÑMæütÈ Ððþ…Mæüsôý‹Ù ¯èþsìý…^èþ»Z™èþ$¯é²yæþ$. Ððþ…yìþ™ðþÆæÿò³O Ðèþ*Ææÿ$† §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ çßZÐŒþ$Ðèþ$…{†V> Mæ|qs¤ü°í³Õ¡˙’¡…‘ …^èþ ¡ ˙NTPZNP…fi ÷d¡g`i ({qs{qsFsÕfi) qx sLiμR∂≤T∂ Æ™sVVμR∂á™´s*©´sVLiμj∂. C q{ s{qsFsÕfiÕ‹[ »Z™è þ$¯é²yæþ° ¬ø¡\Æ©sQı l\Li©Ø[£qs …‘¡™±sV ˙xmsøyLRiNRPLRigÚ S ¬ø¡\Æ©sQı ¿¡©´sıμj∂ ˙ºΩxtsQ FsLiz m íœÍ…¯ès\ZNPLiμj þVæüÆŠÿ∂. ©´s»¡V≤R∂V ≠saSÕfi ZNP|mÌs©±sgS ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij LiøR¡©´sV©´sı C …‘¡™±sVNRPV ˙ºΩx t sQ @LiÀÿz çÜÐèþ*^éÆæÿ…. qs≤R∂L`igS ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij LiøR¡©´sV©yıLRiV.

;ÛeTes¡+ ãß˝À¢&ÉT˝À mdüÔsY

Ææ

<ä÷≈£î&Ó≈£îÿy˚!

ÿ×ý…, »ñý…yæþ$ A´ëμ-Æ>Ðèþ# íÜ°-Ðèþ*Ë™ø ™ðþË$-Væü$-¯ér õœÐèþ$‹Ü AÆÿ$$Å…¨ M>Ðèþ$² gñýuæÿÃ-Ìê°. Csîý-ÐèþË ¿êÄŒý$, B¨-Ôèý…Mæü-ÆæÿÌZ A†-«¨-´ë{™èþËÌZ Ððþ$Ç-íÜ…¨. ™égêV> D ¿êÐèþ$ ¯èþsìý-çÜ$¢¯èþ² íÜ°Ðèþ* "Ò-yìþMìü §æþ*Mæü$-yðþMæü$P-Ðèþ'. }M>…™Œþ Mæü£é-¯é-Äæý$-Mæü$yìþV> ¯èþsìý-çÜ$¢-¯é²yæþ$. çÜ™èþÅ-¯éÆ>-Äæý$×ý §éÓÆæÿ-ç³Nyìþ §æþÆæÿØMæü$yæþ$. ç³#çÙÅÑ$ íœÍ…Ðóþ$Mæü-ÆŠÿÞ ç³™é-Mæü…ò³O »ñýËÏ… Æ>Ðèþ$-Mæü–-Úë~-Æðÿyìþz °ÇÃ-çÜ$¢¯é²Ææÿ$. D íÜ°-Ðèþ*Mìü sñýOsìýÌŒý "çßý…r-ÆŠÿ' A° {ç³^é-Ææÿ-Ððþ$O¯é "Ò-yìþMìü §æþ*Mæü$-yðþ-Mæü$P-Ðèþ' A° °Ææÿ~Æÿ$$…^é-Ðèþ$° °Æ>Ùèþ ™ðþÍ-´ëÆæÿ$. _{¡-Mæü-Ææÿ×ý ç³NÆæÿ¢-Æÿ$$…¨. ™èþÓÆæÿ-ÌZ¯óþ ByìþÄñý* ÇÎgŒý M>¯èþ$…§æþ¯é²Ææÿ$. Ðèþ$Ìôý-íÙÄæý*ÌZ _{¡-Mæü-Ç…_¯èþ ´ërË$, ´ùÆ>-sêË$, ç³™éMæü çÜ°²-ÐóþÔèý… òßýOÌñýOsŒýV> E…sê-Äæý$° §æþÆæÿØ-Mæü$yæþ$ A¯é²Ææÿ$.

-{ç³

† íÜ°-Ðèþ*ÌZ ¯é§ðþO¯èþ {ç³™óþÅMæü™èþ M>Ðé-Ë° ™èþí³-çÜ$¢-¯é². Mæü£æþË G…í³Mæü, Ë$MŠü ÑçÙ-Äæý$…ÌZ ÐðþOÑ«§æþÅ… ´ësìý-çÜ$¢¯é². AÆæÿ-Ñ…§Šþ H ´ë{™èþ-Mæü-Æÿ$$¯é çÜÇ-´ù-™éyæþ$ A°-í³…^èþ$-Mø-Ðé-˯èþ²§óþ ¯é «§óþÅÄæý$…. ¯èþ¯èþ$² ¯óþ¯èþ$ °Ææÿ*-í³…^èþ$Mø-ÐéÍ. ïßýÆø-V> G§æþ-V>Í. A§óþ ¯é ™èþ„æü×ý MæüÆæÿ¢-ÐèþÅ…'' A¯é²Ææÿ$ AÆæÿ-Ñ…§Šþ Mæü–çÙ~. "CsŒýÞ Ððþ$O ËÐŒþ-Ýùt-Ç', "Ææÿ$-íÙ' íÜ°-Ðèþ*Ë ™èþÆ>Ó™èþ AÆæÿ-yæþ-f¯èþ$ MæüÑ$-sŒý-

Ððþ$…rÏ™ø ¼i-V> E¯èþ² D Äæý$$Ðèþ-ïßýÆø G§æþV>-˯óþ ™èþç³-¯èþ™ø {ÔèýÑ$-çÜ$¢-¯é²yæþ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> òßýO§æþ-Æ>-»ê-§ŠþÌZ ÑÌôý-Mæü-Ææÿ$-Ë™ø Ðèþ$$^èþasìýçÜ*¢ ò³OÑ-«§æþ…V> çÜμ…¨…^éyæþ$. Ðèþ$Ç-°² çÜ…Væü-™èþ$Ë$ ^ðþº$-™èþ*&""-H-§ðþO¯é ´ë{™èþ° A…§æþ$-ÌZ° GÐðþ*-çÙ-¯Œþ° íœh-Mæü-ÌŒýV>, Ððþ$…rÌŒýV> AÆæÿ¦… ^óþçÜ$-Mæü$° GÌê ç³Ææÿ-M>Äæý$… ^óþÄæý*Í A¯óþ¨ AÆæÿ¦-Ððþ$O…¨. D A¯èþ$-¿æýÐèþ… ¿æýÑ-çÙÅ-™ŒþMæü$ Eç³-Äñý*-Væü-ç³-yæþ$-™èþ$…¨. {ç³çÜ$¢™èþ… K ¯éË$Væü$ íÜ°-Ðèþ*ÌZÏ ¯èþsìý-çÜ$¢¯é². AyæþÑ M>_¯èþ Ððþ¯ðþ²Ë, ¼òÜPsŒý ™èþÓÆæÿ-ÌZ¯óþ ÇÎgŒý M>¯èþ$-¯é²Æÿ$$. ÝëÆæÿ¤ÌZ¯èþ* ¯èþsìý-çÜ$¢¯é². A§óþV>Mæü ™ðþË$Væü$, ™èþÑ$âŒý ¨Ó¿êÚë _{™èþ…ÌZ¯èþ* ¯èþsìý-çÜ$¢¯é². C¨ V>Mæü õ³Ï»ZÄŒý$ ´ë{™èÌZ bé¯öÞ-_a…¨. ¼òÜPsŒý M>Ððþ$yîþ _{™èþ…. AyæþÑ M>_¯èþ Ððþ¯ðþ²Ë {¤ËÏÆŠÿ ™èþÆæÿà, ÝëÆæÿ-¤ÌZ ÑÀ¯èþ² ´ë{™èþÌZ Mæü°-í³Ýë¢. CÌê {糆© ÐðþOÑ«§æþÅ… E…yóþÌê gê{Væü™èþ¢ ç³yæþ$-™èþ$-¯é²-'' A° ^ðþ´ëμÆæÿ$. M>Ï‹Ü, Ðèþ*‹Ü Æðÿ…yæþ$ ÐèþÆ>YͲ BMæü-r$tMø-ÐéÍ. ò³§æþª §æþÆæÿØ-Mæü$Ë$ ™èþÐèþ$ íÜ°-Ðèþ*-ÌZÏ {ç³™óþÅ-Mæü™èþ E¯èþ² ´ë{™èþÌZ AÐèþ-M>Ôèý… CõÜ¢ ¯èþsìý…^èþ-yé-°Mìü H A¿æýÅ…™èþÆæÿ… Ìôý§æþ$..A° A¯é²Ææÿ$.

aRPLiNRPL`i μR∂LRi+NRPªRΩ*LiÕ‹[ ™´sV◊d˝¡ LRi«¡¨ds

dæ˙bÕ¢HÓ{Ÿ-ø=+|ü*¢(ôV’≤<äsêu≤<é), düßo˝Ÿ-es¡+>∑˝Ÿ, eTùV≤X¯«]-eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, $eT˝Ÿ-dæ]dæ\¢, <äs¡ÙHé-ø±e÷¬s&ç¶, q≥sêCŸ-Ä~˝≤u≤<é, uÛ≤s¡‹-yÓT<äø˘, yÓ+ø£fÒX¯«s¡-q˝§Z+&É, nqï|üPs¡í-»–‘ê´\, d”‘êsêeT-dæ~∆ù|{Ÿ, \*‘·-$Tsê´\>∑÷&É, C…’Væ≤+<é-$»j·Tyê&É, >√|æø£-HÓ\÷¢s¡ß, HêCŸ-ãß∫ìs&ç¶bÕ˝…+, s¡+>±eTVü≤˝Ÿ-‘ê&˚|ü*¢>∑÷&Ó+, kÂuÛ≤>∑´-»+>±¬s&ç¶>∑÷&Ó+, dü‘·´ø£èwüí-kÕeTs¡¢ø√≥, sê»y˚DÏ-»>∑Z+ù|≥, $T˙ dæ<ë∆s¡ú-eT<äq|ü*¢.

©s± Lji{ms…fi @¨szmsLiø¡R VNPR V©yıLRiV. Lji LRi«¡¨dsNTP sQ t x s[ © Æ ’¡ Li NS s ©± i LR ∂ μj Li Fs @Li»¡V©yıLiVV V≤R∂V ™´sVW≤R∂™´V≤sry PLiNRPL`i NS©´sVLiμy? @LÊ™´Sso©Ã¡s´ Æ©V.s[ xqsWxmsL`irÌyL`i B∂xmLRsˆ ¡[∏R∂ y¨sNTP aRøy ø ¬ Li * Ω ªR P NR + i s μR ™´ s™s´ W LRiLi. q x V P R N][÷d¡™´so≤`∂ V PN ¡ »˝ N` ¡ ” ı ´ s ˙… ¶¶¶ V© R Ω • oª s ™´ i L` @ P NR Li P LRi«¡¨dsNSLiª`Ω, soªaR RΩV©yıLRiV. ≠dsLji zqsμi«¡∂RÙ Li¨ds ∏R∂WORPQ©±s ¤Õ¡[¨s ¿¡˙ªRΩLiS zqsμÙR∂Li @™´bP™y“¡, FsLiμj∂LRi©±s ™´sLi…”¡ LR ¡[∏∂R Wá©´s≤R∂Liª][ μy¨sNTP ªRΩgji©´s»˝¡Vg . NRPáLiVVNRPÕ‹[ ¿¡˙ªyáV ™´søyËLiVV. ¬øPLiNRPL`i NRP¥R∂ ªRΩ∏∂R WLRiV ¬ø¡[xqsV©Ú yıLRi»¡H i, aR msxqsVÚªRΩLi ≠s˙NRP™±sV {§¶¶¶L][gS [ À˝ÿN`P ¡xqsÌ L`i ∂\lLiQNÌRPL`i L` P NR Li P aR Æ≤ rÌyL`i RΩLiÕ‹[ ˙x¿¡˙ªy¨sı æªΩLRiZNPNTP‰Li¬ø¡[ xms¨igsÕiR ‹ºΩ ˙ª ¿¡ “¡ ™y bP V s ´ Ω© LRi«¡¨dsNSLiª` Fy˙ªRΩÕ‹[ øR¡WzmsLi¿¡ PLiNRPL`i ™´sV•¶¶¶’¡“¡gS D©´sı xqsL ªRΩ xms™´sL`ixmnsQoÕfi ∏R∂W˘LRiV. FsLiμj∂LRi©±s aR Ω÷¡zqsLiÆμ∂[. C ¿¡˙ªΩR Li ªRΩLRiV™y ¨ds xqsZNP=£qs @ «¡¨ds ™´sVL][ ™´sVV≈¡Li, æª ∏R∂V©´s æªΩLRiZNPNTP‰Li¬ø¡[μj∂ LRi«¡ ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ LRi @LiVV©´s ≠sᩱs A ˙ªΩR Æ™s[V©´s¨s xqs™s´ WøyLRiLi.s Aμj∂™´sVV≈¡Li ≠sxtsQ‰LjiLi¿¡ aRPÀ≥ÿ£tsQ ¿¡ ™´sVVΔÿ¨sı A


7

X¯ìyês¡+ 21`12`2013

BLi…”¡Li…”¡NUP …”¡≤T∂zms ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi −s˳ÏÁÇÁ©«s úxmsúNTP¸R¶VÍÜ[ {qsª«sWLiúμ³R¶NRPV @©yù¸R¶VLi

…”¡≤T∂zms @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V r°≠sVZaP…Ì”¡ NRPLRiWıáV,≤T∂|qsLi ¡L`i20(ôd’ÿq÷´dt): BLi…”¡Li…”¡NUP æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki NSLRi˘˙NRP™´sVLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi @LiVV˘LiμR∂¨s —¡Õ˝ÿ …”¡≤T∂zms @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V r°≠sVZaP…Ì”¡ Æ™sLiNRP¤…¡[aRP*L˝RiV @©yıLRiV. BLi…”¡Li…”¡NUP æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki NSLRi˘˙NRP™´sVLi ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLiª][ Fy»¡V ˙xms«¡Ã¡V …”¡≤T∂zms Fyá©´s N][LRiVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s }msL]‰©yıLRiV. …”¡≤T∂zms ™´sW˙ªRΩÆ™s[V Æ™sVLRiV\lgi©´s Fyá©´s @Liμj∂LiøR¡gRiáμR∂¨s ˙xms«¡Ã¡V gRiVLjiÚLiøyLRi¨s @©yıLRiV. @≠s¨dsºΩ NSLi˙lgi£qs FyLÌki¨s ªRΩLji≠sVN]¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV ˙xms«¡Ã¡V zqsμÙR∂LigS D©yıLRi¨s @©yıLRiV. FyμR∂∏R∂W˙ªRΩÕ‹[ ™´sVV≈¡˘LigS ˙xmsμ≥y©´s xqs™´sVxqs˘Ã¡V ªRΩ™´sV μR∂XztÌsQNTP ™´søyË∏R∂V©yıLRiV. øR¡μR∂V™´soNRPV©´sı ∏R∂VV™´sªRΩ ¨sLSaRP ¨sxqsˆQXx§¶¶¶Ã¡ª][ @xqsLiªRΩXzmsÚgS D©yıLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. |msLjigji©´s ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ, ¨sªy˘™´sxqsLRi ™´sxqsVÚ™´soá μ≥R∂LRiáª][ ry™´sW©´s˘ ˙xms«¡Ã¡V B ¡˜LiμR∂VáV FsμR∂VL]‰Li»¡V©yıLRiV }msL]‰©yıLRiV. Fs™´s\lLiæªΩ[ ˙xms«¡Ã¡NRPV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLi…ÿL][ ™ylLi[ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂ryÚLRi¨s }msL]‰©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ FyLji˙aS≠sVNRPÆ™s[ªRΩÚáV, zqÛsLSzqsÚ ™y˘FyLRiVZNP[ @¨sı LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáV …”¡ZNP‰»˝¡V BxqsVÚLi≤R∂»¡Liª][

LS«¡NUP∏R∂VLi NRPáVztsQªRΩ\Æ™sVLiμR∂¨s ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ, …”¡≤T∂zms NRPLRiWıáV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi Àÿμ≥R∂V˘Ã¡V ≠s. LSLiÀ≥œ¡WFyÕfi ø_μR∂Lji }msL]‰©yıLRiV. @˙NRP™´sVLigS ≤R∂ ¡V˜ xqsLiFyμj∂Li¿¡©´s ™´s˘NRPVÚáZNP[ @¨sı LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáV …”¡ZNP‰»˝¡V BxqsVÚ©yı∏R∂V¨s ¬ø¡FyˆLRiV. BLiμR∂VNRPV …”¡≤T∂zms NRPW≤y @ºdΩªRΩÆ™s[V≠sV NSμR∂©yıLRiV. NRPáVztsQªRΩ LS«¡NUP∏R∂Wá ™´sÃ˝¡ ˙xms«¡Ã¡NRPV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLiÆ≤∂[, \Æ©sºΩNRP Àÿμ≥R∂˘ªRΩ NRP÷¡gji©´s ©y∏R∂VNRPVáV NRPLRi™´s∏R∂W˘LRi©yıLRiV. ªy©´sV ™´sVLi˙ºΩgS D©´sı x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ μj∂™´sLigRiªRΩ N][»˝¡ FyLji˙aS≠sVNRP, zqÛsLSzqsÚ ™y˘FyLRiVáNRPV …”¡ZNP‰»˝¡V B™´s*LSμR∂¨s ¬ø¡ ¡VªRΩVLiÆ≤∂[ ™yLRi©yıLRiV.  ¡x§¶¶¶ßaS A∏R∂V©´s  ¡ºΩNRPVLi¤…¡[ …‘¡“¡ Æ™sLiNRP¤…¡[a`P, Fs{qsˆQ\Æ™s lLi≤ÔT∂ÕÿLi…”¡ ™yLjiNTP …”¡ZNP‰»˝¡V μR∂ZNP[‰≠s NS™´s©yıLRiV. ≤R∂ ¡V˜  ¡Ã¡Li D©´sı ™yLjiZNP[ …”¡ZNP‰»˝¡V μR∂NRPV‰ªRΩVLi≤R∂»¡Liª][ xqs™´sW«¡LiÕ‹[ @≤R∂VgRi≤R∂VgRiV©y @≠s¨dsºΩ |§¶¶¶øR¡VË≠dsVLjiF°LiVVLiμR∂©yıLRiV. BÕÿLi…”¡ @≠s¨dsºΩ ¨sLRiW¯Ã¡©´sNRPV @©yıx§¶¶¶«¡lLi[, ZNP[“¡˙™yÕfi F°LS…ÿáV ¬ø¡[aSLRi©yıLRiV. Æμ∂[aRPLi, LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ˙xms«ÿry*™´sV˘ ™´s˘™´sxqÛs ÀÿgRiV xms≤yáLi¤…¡[ ∏R∂VV™´sªRΩ LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[NTP LS™yá¨s A∏R∂V©´s zmsáVxmso¨søyËLRiV.

≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ xqs•¶¶ xmsáVø][»˝¡ ’¡¤«¡zms μ≥R∂LSı

≠s«¡∏R∂V™y≤R∂,≤T∂|qsLi ¡L`i20(ôd’ÿq÷´dt) LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s xms˙NTP∏R∂VÕ‹[ {qs™´sWLi˙μ≥R∂NRPV ºdΩ˙™´s @©y˘∏R∂VLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s μk∂¨sNTP NSLi˙lgi£qs Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ™´sz§¶¶¶Liøyá¨s ’¡¤«¡zms ≠s≠sVLji+Li¿¡Liμj∂. ZNP[™´sáLi LS«¡NUP∏R∂V ˙xmsπ∏∂W«¡©yá N][xqsÆ™s[V ALS»¡xms≤R∂VªRΩV©´sı NSLi˙lgi£qs... {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙xmsπ∏∂W«¡©yá©´sV xmspLjiÚgS ªRΩVLigRiÕ‹[ ª]NTP‰LiμR∂¨s A ˙FyLiªRΩ ©y∏R∂VNRPVáV μ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡VÕ‹[ ≠s™´sORPQ, @©y˘∏R∂W¨sı ¨sLRizqsxqsWÚ ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ xqsÀfiNRP¤Õ¡NÌRPL`i NSLS˘Ã¡∏R∂VLi ™´sμÙR∂ ’¡¤«¡zms μ≥R∂LSı ¬ø¡[xms…Ì”¡Liμj∂. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ DμR∂˘™´sV NRP≠sV…‘¡ \¬ø≥¡LRi¯©±s LRixmnsVV©y¥R∂Àÿ ¡V ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV μ≥R∂LSıÕ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. C ˙FyLiªy¨sNTP «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı @©y˘∏R∂VLi\|ms Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøR¡NRPVLi≤y ZNP[™´sáLi ≠sÀ≥œ¡«¡ ©´s Æ™s[gRiLigS «¡LRigSá©´sı ºdΩLRiVª][ ™´sVVLiμR∂VNRPV

|üsê´es¡D≤ìï ø±bÕ&É+&ç Hê≥TkÕsêô|’ ne>±Vü≤D ø±s¡´Áø£eT+ πøX¯+ù|≥, &ççôd+ãsY 20(ôd’ÿq÷´dt) : |üsê´es¡D≤ìï ø±bÕ&˚+<äT≈£î Á‹ ˇø£ÿs¡T yÓTTø£ÿ\T Hê{≤\ì $y˚ø±q+<ä &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡}bÕ˝Ÿ >√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ nHêïs¡T. mHémdtmdt yê˝…+{°s¡¢ Ä<ä«s¡´+˝À #·{≤qï*¢ ø£fi≤XÊ\ ø±´+|üdt Äes¡D˝À yÓTTø£ÿ\T HêfÒ n$ ô|]π> ô|<ä›>± nj˚T´ $<Ûä+>± #·÷&Ü\ì $<ë´s¡Tú\≈£î dü÷∫+#ês¡T.

bÕ]X¯ó<ä›´+ô|’ |ü≥¢ yês¡T¶ düuÛÑT´\≈£î •ø£åD ‘ê&É÷s¡T, &ççôd+ãsY 20(ôd’ÿq÷´dt) : Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ ø±\˙\˝À bÕ]X¯óuÛÑÁ‘· bÕ{Ï+#·&É+ |ü≥¢ Äj·÷ Á>±e÷\, Á>±eT |ü+#êsTTr\ yês¡T¶ düuÛÑT´\≈£î ¬s+&ÉT s√E\ bÕ≥T •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ m+|æ&É~y√ düTπs+<äsY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. •ø£åD˝À uÛ≤+>± ø±\˙\˝Àì Á&Ó’H˚J\T, eTTs¡T>∑T˙s¡T ì*à ñqï ÁbÕ+‘ê\˝À yê´~Ûø±s¡ø£ <√eT\ ìyês¡D ø√dü+ ‘ê>∑T˙{Ï düs¡|òüsê |ü≥¢ #·s¡´\T rídüT≈£îH˚ $<Ûä+>± •ø£åD ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

<ä[‘· ≈£î≥T+u≤ìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ kÕj·T+ n+~+#ê* ô|<ä›ø=‘·Ô|ü*¢, &ççôd+ãsY 20(ôd’ÿq÷´dt) : Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ, eT+&É\ |ü]~Û˝Àì >∑T&ç|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q <äfi¯‘· m‘·Ô+ yÓ+ø£≥j·T´ nHês√>∑´+‘√ eTè‹#Ó+<ë&Éì Ä ≈£î≥T+u≤ìï Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·ø£åDy˚T Ä<äTø√yê\ì eTùV≤+Á<ÛäHê<∏é j·TTe»q dü+|òüT+ ø±s¡´<äs¡TÙ\T e+πøX¯«s¡+ lìyêdüT\T, |üs¡TwüßsêeTT\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

kÕà{Ÿø±s¡T¶ &ÉãT“\T kÕ«sêúìøÏ ñ|üjÓ÷–+#·T≈£îqï yÓ’q+ ≈£L©\ H√{À¢ eT{Ϻ ø√sTT\ø=+&É, &ççôd+ãsY 20(ôd’ÿq÷´dt) : C≤rj·T ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ô|’ n~Ûø±s¡T\ |üs¡´y˚ø£åD ø√s¡e&É+‘√ |ü<∏äø£+ |üìrs¡T eT+&É\˝À Äu≤düTbÕ\yÍ‘·T+~. Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝À ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ øÏ+<ä ≈£L© |üqT\T #˚dæq ≈£L©\≈£î ≈£L© &ÉãT“\T b˛kÕº|ò”düT, kÕàsYº ø±s¡T¶ <ë«sê |ü+|æD° #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. kÕà{Ÿ ø±s¡T¶ <ë«sê ≈£L©\≈£î n+~+#ê*‡q ≈£L© &ÉãT“\qT kÕ«Vü≤ #˚dæq yÓ’q+ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì n+øÏfi¯¢ Á>±eT+˝À #√≥T#˚düT≈£î+~.

kÕ‘·s¡¢˝À bÕ]X¯ó<ä›´ ø±s¡´Áø£eT+ Ç{Ïø±´\, &ççôd+ãsY 20(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì kÕ‘·s¡¢, yê$sê\ Á>±e÷˝À¢ eT+&É\ n_Ûeè~› n~Ûø±], dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\T Äj·÷ Áx>±eT düs¡Œ+#·T≥\T bÕ]X¯ó <ä›´ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á>±eT+˝À eTT]øÏ˙s¡T ì\« ñ+&É≈£î+&Ü n<˚ $<Ûä+>± eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ì]à+#·Tø√yê\ì n~Ûø±s¡T\T Á>±eTdüTú\≈£î dü÷∫+#ês¡T.

_\T¢qT n&ÉT¶ø√e&É+ $&É÷¶s¡+ >∑≥Tº, &ççôd+ãsY 20(ôd’ÿq÷´dt) : ‘Ó\+>±D _\T¢qT d”e÷+Á<Ûä Hêj·T≈£î\T n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ïùdÔ ‘Ó\+>±D Á|ü»\T düVæ≤+#˚~ ˝Ò<äì mHémdtj·TT◊ &ç$»Hé n<ä´≈£åî\T nì˝Ÿ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. d”e÷+Á<Ûä bÕغ\T {Ï&ç|æ, yÓ’mkÕ‡sY\T ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î uÒwüqs¡‘·>± ø£åe÷|üD #ÓbÕŒ\Hêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä Á|ü‹ì<ÛäT\T _\T¢ Á|ü‘ê\qT ∫+∫y˚j·T&É+, ø±*Ãy˚j·T&É+ <äTs¡<äèwüºø£s¡eTHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T≈£î düVü≤ø£]+#ê\ì yês¡T ø√sês¡T.

eTs¡T>∑T<=&É¢ ìsêàD≤ìï ñ<ä´eT+˝≤ #˚|ü&ÉT‘ê+ qyêuŸù|≥, &ççôd+ãsY 20(ôd’ÿq÷´dt) : Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq Ç+{Ï+{ÏøÏ eTs¡T>∑T<=&É¢ ø±s¡´Áø£e÷ìï ñ<ä´eT+˝≤ #˚|ü&ÉT‘êeTì ñbÕ~Û Vü‰MT @|æz Vü≤]#·+Á<äT&ÉT ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\ |ü]~Û˝À >∑\ ‹>∑˝Ÿ|ü*¢, ø±ø£s¡¢|üVü‰&é, ø=+&É|üPsY, qyêuŸù|≥ Á>±e÷\˝À dü+<ä]Ù+∫ eTs¡T>∑T<=&É¢ ìsêàD+ô|’ ne>±Vü≤D ø£*Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Ç+{Ï+{ÏøÏ ‹]– eTs¡T>∑T<=&É¢ ì]à+#·Tø√yê\ì ne>±Vü≤D ø£*Œ+#ês¡T.

*+>±\, &ççôd+ãsY 20(ôd’ÿq÷´dt) : ÄÁe÷u≤<é eT+&É\ |ü]~Û˝Àì »+>∑+¬s&ç¶|ü*¢ Á>±eT+˝À Hê≥TkÕsêô|’ e#˚à qcÕº\ô|’ Á|ü»\≈£î ne>±Vü≤D ø£*Œ+#ês¡T. düs¡Œ+#Y n<Ûä´ø£å‘·q »]–q á ne>±Vü≤D düe÷y˚XÊìøÏ ÄÁe÷u≤<é môd’‡ s¡M+<äsY eTTK´ n‹~Û>± Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ #ê˝≤ eT+~ Hê≥TkÕsê≈£î n\yê≥T |ü&ç nHês√>±´\ bÕ˝…’ #·ìb˛ñqïs¡ì nHêïs¡T. Hê≥TkÕsê ùd$+#·≈£î+&Ü, neTà≈£î+&Ü eTVæ≤fi¯ dü+|òü÷\, j·TTe»q dü+|òü÷\T, Á|ü»\T ø£*dæ kÕsê ìùw<ëìøÏ n+<äs¡÷ düVü≤ø£]+#ê\ì ø√sês¡T.

‘Ó\+>±D _dæ ìjÓ÷»ø£es¡Z ø£˙«qsY>± #Óqïj·T´ yÓ\›+&É, &ççôd+ãsY 20(ôd’ÿq÷´dt) : ‘Ó\+>±D _dæ ìjÓ÷»ø£es¡Z ø£˙«qsY>± yÓ\›+&É eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ #Ó+~q >=&ÉT>∑T #Óqïj·T´qT ìj·T$T+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î ‘Ó\+>±D sêÁwüº _dæ eTVü‰düuÛÑ n<ä´≈£åî\T lìyêdt ìj·Te÷ø£ |üÁ‘ê\qT n+<äCÒXÊs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À _dæ\qT @ø£‘ê{Ïô|’øÏ ‘Ó#˚Ã+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔqì, ‘·qô|’ qeTàø£+ ñ+∫ @qTï≈£îqï lDÏyêdt≈£î, _dæ ñ<√´>∑ dü+|òüT+ ø±s¡´<ä]ÙøÏ Á|ü‘˚´ø£ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T.

23q eT+Á‹ sêø£ ‘·\ø=+&É|ü*¢, &ççôd+ãsY 20(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\+˝À q÷‘·q+>± ì]à+∫q b˛©dtùdºwüHé uÛÑeHêìï eT+&É\ düe÷K´ uÛÑeHêìï |ü&Éø£˝Ÿ ˝Àì düuŸùdºwüHé ÁbÕs¡+uÀ‘·‡yê\≈£î eT+Á‹ &ç¬ø ns¡TD á HÓ\ 23 q eT+&É˝≤ìøÏ edüTÔqï≥T¢ düs¡Œ#·+H dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T bÕ+&Éj·T´ õ˝≤¢ ø±+Áx¬>dt Hêj·T≈£î\T ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.

yês¡T¶ düuÛÑT´\≈£î •ø£åD e+>∑÷s¡T, &ççôd+ãsY 20(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À yês¡T¶ düuÛÑT´\≈£î •ø£åD ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ m+|æ&çy√ $X¯«Hê<∏ä+, ázMÄsY&ç lsêeTT\T ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. e+>∑÷s¡T, ñe÷à|üPsY, ìC≤+|üPsY, >±»s¡, ‹bÕŒ¬s&ç¶|ü*¢, ñ|ü⁄Œ\bÕ&ÉT Á>±e÷˝À¢ •ø£åD ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

nHê<∏ä $<ë´]úøÏ m_$|æ #˚j·T÷‘· e÷&ÉTZ\, &ççôd+ãsY 20(ôd’ÿq÷´dt) : ‘Ó\ÿ|ü*¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ‘·*¢#·ìb˛sTT, ‘·+Á&ç C…’˝À¢ ñ+&É&É+‘√ •e nH˚ u≤\TìøÏ m<äs¡T ˝Òø£ b˛e&É+‘√ nHê<∏ä>± $T–˝≤&ÉT. ‘Ó\ÿ|ü*¢ ãkÕº+&é Äes¡D˝À ~≈£îÿ‘√#·ì dæú‹˝À ñqï Ä u≤\Tìï e÷qe‘· + ñqï qπsXŸ>ö&é nH˚ Á|üj·÷DÏ≈£î&ÉT n‘·ìï #˚s¡Bdæ ø£\«≈£î]Ô m_$|æ Hêj·T≈£î\ düVü≤ø±s¡+‘√ |ü≥ºD+˝Àì ≈£î]à<ä› s√&ÉT¶˝À ñqï ÄsYmdt{Ïmdt Vü‰düº˝Ÿ˝À m_$|æ u≤>¥ ø£˙«qsY dü+B|t, eT˝Ò¢wt≈£îe÷sY\T #˚]Œ+#ês¡T.

j·T e»q ñ‘·‡yê\ b˛{°\˝À πø|æmdt $<ë´s¡Tú\ Á|ü‹uÛÑ

ø=‘·Ôø√≥, &ççôd+ãsY 20(ôd’ÿq÷´dt) : õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À ôd{≤à Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+∫q j·TTe»H√‘·‡yê\ õ˝≤¢ kÕúsTT b˛{°\˝À ø=‘·Ôø√≥ |æ|ü⁄˝Ÿ‡ dü÷ÿ˝Ÿ $<ë´s¡Tú\T Á|ü‹ã ø£qã]#ês¡T. ñ|üHê´dü b˛{°˝À¢ Á|üe[ø£ õ˝≤¢ kÕúsTT Á|ü<∏äeT ãVüQeT‹, y˚T|òüTe÷\≈£î B«rj·T ãVüQeT‹ \_Û+∫+~. M]ìï düs¡fi¯ m&É÷´πøwüHé kıôd’{° #Ó’s¡àHé n_Ûq+~+#ês¡T.

ø=‘·Ô |üìøÏ bÕ‘· kÕe÷Á–ì yê&É&É+ dü]ø±<äT ô|<ä›eT+<ä&ç, &ççôd+ãsY 20(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì »>∑‘Y|ü*¢ Á>±eT |ü+#êsTTr uÛÑeq ìsêàD≤ìøÏ eT+p¬s’q s¡÷. 1.15 \ø£å\ _ÄsYõm|òt ì<ÛäT\‘√ #˚|üfÒº düã® |üìøÏ uÛÑyêìøÏ dü+ã+~+∫q bÕ‘· d”º˝ŸqT ñb˛–düTÔqïs¡ì n~Ûø£<ës¡T\≈£î |òæsê´<äT #˚dæq @˝≤+{Ï dü+Œ<äq ˝Ò<äì Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ≈£îe÷sYj·÷<äe, eT~›\{Ï eTHÓï+ø=+&É, y˚DT>√bÕ˝Ÿ |æsê´<äT #˚XÊs¡T.

&ç{Ïm|òt b˛düºsY $&ÉT<ä\ œ˝≤¢|òüTq|ü⁄s¡+, &ççôd+ãsY 20(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\˝Àì &ç{Ïm|òt Hêj·T≈£î\ Ä<Ûä«s¡´+˝À &ç{Ïm|òt b˛düºsYqT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. á m\ 21q eq|ü]Ô˝À ìs¡«Væ≤+#˚ õ˝≤¢ kÕúsTT dü<ädüT‡qT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T.

Æ™sáVªRΩV©yıLRi¨s LRixmnsVV©y¥R∂Àÿ ¡V @©yıLRiV. Bμj∂ FsLiªRΩ™´sLRiNRPV ©y˘∏R∂V™´sV¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P xmso©´sL`i™´s˘™Û´s{qsNRPLRifl· ’¡Ã˝¡Vc2013 Õ‹[Fyá™´sV∏R∂VLigS DLiμR∂¨s, BLiμR∂VÕ‹[ F~LiμR∂VxmsLRi¿¡©´s @LiaSáV {qs™´sWLi˙μ≥R∂VáNRPV ALiμ][Œœ¡©´s NRP÷¡gjixqsVÚ©yı∏R∂V¨s @©yıLRiV. μk∂¨sı BÕÿlgi[ @™´sVáV ¬ø¡[}qsÚ @LiVVμR∂V N][»˝¡ ™´sVLiμj∂ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙xms«¡Ã¡V ºdΩ˙™´sLigS ©´sxtÌsQF°ªyLRi¨s }msL]‰©yıLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ D©´sı F~LRiFy»˝¡©´sV ¤Õ¡[A @©y˘∏R∂Wá©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLiøyá©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂Vá©´sV ©´sxtÌsQxmsLji¬ø¡[Õÿ D©´sı C ’¡Ã˝¡VÕ‹[¨s ≠sxtsQ∏R∂Wá©´sV ’¡¤«¡zms ªRΩ™´sV @μ≥j∂uÓy©´sLi μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVZNPŒÿÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV ry™´sVLRixqs˘LigS xmsLjixtsQ‰LjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ≠dsáVgS ’¡Ã˝¡VÕ‹[

xqs™´sLRifl·Ã¡V ¬ø¡[}qsÕÿ ZNP[Li˙μR∂Li\|ms IºΩÚ≤T∂ æªΩryÚ™´sV©yıLRiV. F°Ã¡™´sLS¨sı ¡x§¶¶¶ßŒÿLÙRiryμ≥R∂NRP ˙Fy¤«¡NÌRPVgS xmsLjigRifl”·xqsWÚ ZNP[Li˙μR∂Li «ÿºdΩ∏R∂V x§¶‹[μy NRP÷¡ˆ}qsÚ LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ’¡Ã˝¡VÕ‹[ \¤«¡LSLiLRiÆ™s[Va`P μk∂¨sı ZNP[™´sáLi ¨ds…”¡FyLRiVμR∂á xms¥R∂NRPLigS øR¡WzmsLiøyLRi¨s ALiμ][Œœ¡©´s Æ™s÷¡ ¡VøyËLRiV. À≥œ¡˙μyøR¡Õÿ¨sı æªΩáLigSfl·Õ‹[ NRPáxms≤R∂Li ™´sÃ˝¡ F°Ã¡™´sLS¨sNTP @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s À≥œ¡W}qsNRPLRifl· ¬ø¡[xms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚÕ‹[ @Æ©s[NRP @≤ÔR∂LiNRPVáV GLRiˆ≤R∂ªy∏R∂V©yıLRiV. Bμj∂ æªΩ[á¨s xqs™´sVxqs˘gRi ADLi≤R∂À‹[ªRΩVLiμR∂¨s ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμyLRiV. μk∂¨s\|ms©y øR¡LRiË ¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLiμR∂©yıLRiV. D™´sV¯≤T∂ LS«¡μ≥y¨s ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[©´sW @©´sV™´sW©yáV D©yı∏R∂V©yıLRiV. N]ªRΩÚ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xqsLixqÛsá GLSˆ»¡VNRPV

|ü]düsê\ |ü]X¯óÁuÛÑ‘· Á|ü‹ ˇø£ÿ] ø£s¡Ôe´+ eT\›ø£˝Ÿ, &ççôd+ãsY 20(ôd’ÿq÷´dt) : |ü]düsê\ |ü]X¯óÁuÛÑ‘· Á|ü‹ ˇø£ÿ] ø£s¡Ôe´eTì m+|æ&çy√ ‘Ó*bÕs¡T. bÕ\eT÷s¡T bÕ]X¯ó<ä›´ yês√‘·‡yê˝À¢ uÛ≤>∑+>± eT+&É\ |ü]~Û˝Àì πøX¯es¡+ Á>±eT+˝À |üs¡´{Ï+#ês¡T. Á>±e÷\˝À eTT]øÏ ø±\Te\ |üP&çø£r‘·qT Ç‘·s¡ bÕ]X¯ó<ä›´ ø±s¡´Áø£e÷\qT #˚|ü{≤ºs¡T.

NSáxmsLji≠sVºΩ ¨sLÙSLjiLiøR¡¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. HH…‘¡, HHFsLi, ™´sVV≤T∂øR¡™´sVVLRiV aRPVμÙj∂ ZNP[Li˙μR∂Li, ≠saS≈¡c¬ø¡\Æ©sQı FyLji˙aS≠sVNRP NSLji≤yL`i, N]ªRΩÚ \lLi¤Õ¡[* «‹[©±s ªRΩμj∂ªRΩLRi ™y…”¡\|ms xqsˆxtÌsQªRΩ B™´s*¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂NRPV N]ªRΩÚ LS«¡μ≥y¨sÕ‹[ ™´s∞÷¡NRP xqsμR∂VFy∏R∂Wá NRPሩ´sNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS ALÛjiNRP xqs•¶¶¶∏R∂VLi @Liμj∂Liøyá©yıLRiV. @Õÿlgi[ ’¡Ã˝¡VNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS aRPV˙NRP™yLRiLi {qs™´sWLi˙μ≥R∂ —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ ¨sLRixqs©´s NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. æªΩáLigSfl· ™´sVVryLiVVμy ’¡Ã˝¡V \|ms©´s {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V «¡©´sªy FyLÌki ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. @©´sLiªRΩxmsoLRiLi, ªRΩWLRiVˆ g][μy™´sLji ªRΩμj∂ªRΩLRi —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ ’¡¤«¡zms Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ μ≥R∂LSı ¬ø¡[aSLRiV. ©´sLiªRΩxmsoLRiLiÕ‹[ ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ªRΩVá μj∂ztÌsQÀ‹™´sV¯©´sV μR∂gÙRiLi ¬ø¡[aSLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s xmsáV ø][»˝¡ ™´sVVryLiVVμy ’¡Ã˝¡V ˙xmsªRΩVá©´sV ¿¡Li¿¡Æ™s[aSLRiV. ªRΩWLRiVˆ g][μy™´sLji —¡Õ˝ÿ LS«¡™´sVLi˙≤T∂Õ‹[ Æμ∂[≠ds ø_N`P |qsLi»¡L`i ™´sμÙR∂ ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡[aSLRiV.

22,23 ‘˚~˝À¢ C…’qT˝Ÿ n_~Hé U≤ÁB ñs¡T‡ ñ‘·‡yê\T ÛÉuÛÑ÷‘·÷ŒsY, &ççôd+ãsY 20(ôd’ÿq÷´dt) : õ˝≤¢ πø+Á<ä+ @qT>=+&É düMT|ü+˝À dæ<ë›j·T|ü*¢ •yês¡T˝À >∑\ Vü≤Á»‘Y düj·T´<écÕ C…’qT˝Ÿ n_~HéU≤ÁB, Vü≤Á»‘Y düj·T´<écÕ nÁu≤sYcÕ U≤ÁB ‘·T]ÿ s¡ôV≤eT‘·T˝≤¢ n˝…’ <äsêZ 16e ñs¡T‡ ñ‘·‡yê\T á HÓ\ 22,23 ‘˚~˝À¢ |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ eTT‘·|ü*¢ MTsY nj·T÷uŸn© U≤ÁB yÓ\¢&ç+#ês¡T.

ì+~‘·T\qT ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê* Ä<äs¡Ù¬s’‘·T\T n+<äTu≤≥T˝À ñ+&Ü* ‹e÷àõù|≥, &ççôd+ãsY 20(ôd’ÿq÷´dt) : eT<ä÷›sY eT+&É\+ eTTHêï|üPsY Á>±eT düs¡Œ+#Y e÷DÏø£´eTàqT düJe <äVü≤q+ #˚dæq ì+~ñ\qT n¬sdüTº #˚dæ ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì eT+&É\ düs¡Œ+#Y dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e÷DÏø£´eTà düs¡Œ+#Y>± mìï¬ø’q|üŒ{ÏøÏ qT+∫ Á|ü‘·´s¡Tú\T ÄyÓTqT Vü≤‘·eTsêÃ&ÜìøÏ ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊs¡Hêïs¡T. Vü≤‘·´ #˚dæq yê]ì ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

Á&Ó’esY n¬sdüTº <˚es¡ø£Á<ä, &ççôd+ãsY 20(ôd’ÿq÷´dt) : Á|üj·÷DÏ≈£î\≈£î >±j·÷\T #˚dæq dü÷ÿ˝Ÿ ãdüT‡ Á&Ó’esYqT n¬sdüTº #˚dæq≥T¢ môd’‡ Á|üMHé≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. á HÓ\ 17q ãdüT‡ ø±s¡TqT &Ûûø=≥º>± ø±s¡T˝Àì qT\T>∑T]øÏ >±j·÷\T nsTTq≥T¢ ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ u≤~‘·T&ÉT X¯•<ÛäsY ¬s&ç¶ |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ eT+&É\+˝Àì ù|s¡÷s¡T Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q Á&Ó’esY sê+#·+<äsYqT n¬sdüTº #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

n&ܶ≈£î\, &ççôd+ãsY 20(ôd’ÿq÷´dt) : Ä<äs¡Ù¬s’‘·T\T Á>±e÷\˝À ñ+≥÷ ¬s’‘·T\≈£î eT+&É\ n~Ûø±s¡T\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+&Ü\ì n&ܶ≈£î\ eT+&É\ e´ekÕj·T n~Ûø±] lìyêdt Ä<äs¡Ù ¬s’‘·T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. eT+&É\ e´ekÕj·T ø±sê´\j·T+˝À Ä<äs¡Ù ¬s’‘·T\≈£î @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ KØ|òt˝À e] kÕ>∑T˝À m<äT¬s’q düeTdü´\ |ü≥¢ ¬s’‘·T\ qT+&ç $esê\T ùdø£]+#ês¡T. e]kÕ>∑T˝À N&É|”&É\qT, ‘Ó>∑Tfi¯¢ ìyês¡DqT n]ø£{≤º\ì l e] kÕ>∑T |ü<䛋 bÕ{Ï+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.

eTTeTàs¡+>± bÕ]X¯ó<ä›´ |üqT\T ñ|ü⁄ŒqT+‘·\, &ççôd+ãsY 20(ôd’ÿq÷´dt) : Á>±eT |ü+#êsTTr\ n_Ûeè~› ø√dü+ 13e Ä]úø£ dü+|òüT+, mdtm|òtdæ ì<ÛäT\T $&ÉT<ä\ ø±e&É+‘√ Á>±e÷˝À¢ düs¡Œ+#Y\T bÕ]X¯ó<ä›´ |üqT\≈£î lø±s¡+ #·T{≤ºs¡T. eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq ñ|ü⁄ŒqT+‘·˝À¢ Vü≤]»q yê&É˝À¢ì eTTs¡T>∑Tø±\«˝À¢ |üP&çø£ r‘· ø±s¡´Áø£eT+ eTTeTàs¡+>± »s¡T>∑T‘·T+<äì n˝≤π> eT+&É\+˝Àì eTÁ]|ü*¢, yÓ\÷ºs¡T, ô|<ë›|üPsY ‘·~‘·s¡ Á>±e÷˝À¢ bÕ]e⁄<ä›´ |üqT\T s¡T>∑T‘·THêïsTT.

|òüTq+>± <Ûä«»düú+ã Á|ü‹wüº\T nÁ|üeT‘·Ô‘√H˚ yê´<ÛäT\ ìyês¡D

n\+|üPsY, &çôd+ãsY 20 (ôd’ÿq÷´dt)ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝Àì ø£\T>√≥¢ Á>±eT+˝À X¯óÁø£yês¡+ |òüTq+>± Ä+»H˚j·T kÕ«$T Ä\j·T+ eTT+<äT y˚<ä|ü+&ç‘·T\T Ä<ä«s¡´+˝À <Ûä«» düú+ã Á|ü‹wüº\T »]>±sTT. á dü+<äs¡“+>± Á>±eT+˝Àì Á|ü‹ ≈£î≥T+u≤ìøÏ ã+<ÛäTe⁄\T sê>± yê] Çfi¯ó¢˝À¢ |ü+&ÉT>∑ yê‘êes¡D+ ì+&çb˛sTT+~. Ç+{Ï Ä&É|ü&ÉT#·T\‘√ Á|ü‹wüº ˝À bÕ˝ÀZHêïs¡T. Á|ü‹ Ç+{Ï˝À ø√‘·Ô<äTdüTÔ\T <Ûä]+∫ <˚yê\j·T+˝À Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ $X‚wü+. ø±>± á ø±s¡´Áø£eT+˝À düs¡Œ+#·T bÕeì ¬s&ç¶, Á>±eTô|<ä›\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ø=&É+>∑˝Ÿ, &ççôd+ãsY 20(ôd’ÿq÷´dt) : Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ bÕ&ç ¬s’‘·T\T, >=Á¬s\ ø±bÕs¡T\T ‘·eT |üX¯ó dü+|ü<ä |ü≥¢ nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+fÒ yê´<ÛäT\qT ìyê]+#·e#·TÃqì |üX¯óyÓ’<ë´~Ûø±] eTT˙s=~›Hé nHêïs¡T. eT+&É\ |ü]~Û˝Àì _C≤«s¡+, MTsê®|üPsY, Á>±e÷˝À¢ @sêŒ≥T #˚dæq •_s¡+z\ 3y˚\ 463 >=Á¬s\≈£î 1669 y˚Tø£\≈£î {°ø±\T q≥¢ ìyês¡D eT+<äT\T ñ∫‘·+>± |ü+|æD° #˚XÊs¡T.

Á b Õs¡ + uÛ Ñ y Ó T Æ q eT + &É \ kÕú s T Á ø Ï ¬ ø {Ÿ b˛{° \ T eT\›ø£˝Ÿ ˝À ¬s’‘·T dü+ãsê\T eT\›ø£˝Ÿ, &çôd+ãsY 20(ôd’ÿq÷´dt) eT\›ø£˝Ÿ ˝Àì l\øÏåàyÓ+ø£fÒX¯«s¡ kÕ«$T ÁãôVAà‘·‡yê\ dü+<äs¡“+>± kÕúìø£ pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ Äes¡D˝À áHÓ\ 22 qT+&ç »]π> ¬s’‘·T dü+ãsê\≈£î ¬s’‘·T\T n~ø£ dü+K´˝À Vü‰»¬s’ $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ìs¡«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. düuŸpìj·TsY, pìj·TsY, d”ìj·TsY $uÛ≤>±\˝À »]π> á b˛{°\˝À bÕ˝ÀZH˚ yês¡T ‘·eT kÕeTÁ– yÓ+≥ ‘Ó#·TÃø√yê\ì yês¡T ø√sês¡T. á b˛{°t\≈£î eTT+<äT X¯ìyês¡+ dü+<äsêfi¯¢ b˛{°\T, ÇdüTø£ dü+∫ b˛{°\T »s¡T>∑T‘êj·Tì ¬s’‘·T dü+ãsê\qT düe÷#ês¡ XÊK eT+Á‹ &ç¬ø ns¡TD eTTK´n‹~∏>± Vü‰»¬s’ b˛{°\qT ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡ì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

<Ûäs¡÷s¡T, &ççôd+ãsY 20(ôd’ÿq÷´dt) : ÁøÏdüàdt |ü+&ÉT>∑qT |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì <Ûäs¡÷s¡T eT+&É\ πø+Á<ä+˝À eT+&É\ kÕúsTT ÁøϬø{Ÿ b˛{°\T ÁbÕs¡+_Û+∫q≥T¢ <Ûäs¡÷s¡T pìj·TsY {°+ Áø°&Üø±s¡T\T sêE, ∫+≥T, s¡y˚TXŸ\T ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. á {Às¡ïyÓT+{Ÿ eT+&É\ πø+Á<ä+z\ &çÄsY l<∏äsY Á>ö+&é˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

yês¡T¶ düuÛÑT´\≈£î •ø£åD

ø√dæZ, &ççôd+ãsY 20(ôd’ÿq÷´dt) : q÷‘·q+>± mìï¬ø’q yês¡T¶ düuÛÑT´\≈£î ¬s+&ÉT s√E\ bÕ≥T •ø£åD ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ m+|æ&çy√ *+>∑eTj·T´ ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\ |ü]~Û˝Àì 6 Á>±e÷˝…’q ø£&É+|ü*¢, uÛÑøÏÔeTfi¯¢, uÀ>±s¡+, nMTHé≈£î+≥, >∑T+&Ée÷˝Ÿ, eTT~›¬s&ç¶|ü*¢ Á>±e÷\≈£î #Ó+~q yês¡T¶ düuÛÑT´\≈£î |ü≥ºD+˝Àì m+|æ&çy√ ø±sê´\j·T+˝À •ø£åD >∑≥Tº, &çôd+ãsY 20 (ôd’ÿq÷´dt) >∑≥Tº eT+&É\+˝Àì |ü\T ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á>±e÷\ qT+&ç n~ø£ dü+K´˝À ¬s’‘·T\T, Á|ü»\T eT\›ø£˝Ÿ ˝À »]π> C≤‘·s¡≈£î n~Ûø£ dü+K´˝À Vü‰»s¡j·÷´s¡T. eTTK´+>± á kÕ] esê¸\T dü]>± ≈£îs¡e&É+‘√ ¬s’‘·T\T n~ø£ñ‘ê‡Vü≤+ #·÷|ü⁄‘·T yê]øÏ nedüs¡eTj˚T´ e´ekÕj·T kÕeTÁ– ø√qT>√\T #˚ùd+<äT≈£î eT\›ø£˝Ÿ ≈£î ‘·s¡* yÓfi≤¢s¡T. Ç+<äT≈£î >±qT yês¡T <Ûäs¡÷s¡T, &çôd+ãsY 20(ôd’ÿq÷´dt) >∑<ë«\ ìjÓ÷»ø£es¡Z ‘·eT yêVü≤Hê\˝À ‘·s¡* y˚fi¯¢&É+‘√ >∑≥Tº, eT\›ø£˝Ÿ s¡Vü≤<ë] n_Ûeè<Û˚›<˚´j·T+>± |üì#˚düTÔ nVü≤]ïX¯\T ø£èwæ #˚düTÔqï düe÷#ês¡ ì+&çb˛sTT+~. Çy˚ ø±ø£ eTVæ≤fi¯\T, |æ\¢\T ≈£L&Ü á bÂs¡dü+ã+<ë\ XÊK eT+Á‹ &ç¬ø ns¡TD n_Ûeè~Û›øÏ e÷s¡Tù|s¡ì C≤‘·s¡\˝À bÕ˝ÀZq&É+ $X‚wü+. >∑‘˚&Ü~ ø£+fÒ á kÕ] eT+&É\+˝Àì |ü\Te⁄s¡T #·]Ã+#·T≈£î+≥THêïs¡T. Ç{°e\ »]–q n~ø£+>± Á|ü»\T eT\›ø£˝Ÿ ≈£î ‘·s¡* b˛e&É+‘√ C≤‘·s¡˝À düs¡Œ+#·T mìïø£\˝À ø√+<äs¡T Ç‘·s¡ bÕغ\ yê]ì m+#·T≈£îHêï dü+<ä&ç HÓ\ø√qï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. eT+&É\+˝À HÓf…º+bÕ&ÉT Á|üdüTÔ‘·+ »s¡T>∑T‘·Tqï n_Ûeè~Û› |üqT\T #·÷dæ eT+Á‹ düeTø£å+˝À m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø£+ <ë«sê ø±\«\≈£î, ]»sê«j·Ts¡¢≈£î ˙s¡T ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚] n_Ûeè~Û› #˚j·÷\H˚ ‘·\+|ü⁄‘√ ñHêïs¡T. #˚s¡&É+‘√ ¬s’‘·T\T Äq+<ä+˝À ñHêïs¡T. ø±ì mes¡T #˚s¡‘ês¡H˚ $wüj·T+ Ç+ø± ‘Ó*j·T&É+ ˝Ò<äT. ‘·«s¡˝À me¬ses¡T #˚s¡‘ês√ ‘Ó*j·TqT+~.

C≤‘·s¡≈£î ‘·s¡*q >∑≥Tº Á|ü»\T, ¬s’‘·T\T

n_Ûeè~Û›– e÷s¡Tù|s¡T &ç¬ø ns¡TDeTà

A ™´s ≠s


8

23q ø£˝…ø£ºπs{Ÿ eTT+<äT <Ûäsêï s¡÷s¡˝Ÿ, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY &ççôd+ãsY 20(ôd’ÿq÷´dt) : ø£dü÷Ôsê“ >±+BÛ u≤*ø£\ >∑Ts¡T≈£î\ $<ë´\j·÷\ ø±+Á{≤ø˘º ñbÕ<Ûë´j·TT\T, uÛÀ<äH˚‘·s¡ dæã“+~øÏ, es¡ÿsY‡øÏ Jy√ HÓ+ 3 Á|üø±s¡+ y˚‘·Hê\ ô|+|ü⁄ Á|üdü÷‹ ôd\e⁄\T ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#ê\ì &çôd+ãsY 23q õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+ eTT+<äT ¬øõ_$ ø±+Á{≤ø˘º ñ<√´>∑\ dü+|òüT+ eT]j·TT d”◊{Ïj·TT õ˝≤¢ ø£$T{°\ Äs¡<ä«s¡´+˝À <Ûäsêï ø±s¡´Áø£eT+ ñ+≥T+<äì d”◊{Ïj·TT õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù øÏ˝Ò¢ >√bÕ˝Ÿ, dæ◊{Ïj·TT õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T &ç.u≤˝Ÿ¬s&ç¶ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. á

dü+<äs¡“+>± sêÁwüº+˝À ø£dü÷Ôsê“ >±+BÛ u≤*ø£\ $<ë´\j·÷˝À¢ düTe÷s¡T |ü~ y˚\ eT+~ uÀ<äq, uÀ<äH˚‘·s¡ dæã“+~ es¡ÿsY‡ |üì #˚düTÔqïs¡ì ns¡T dü+e‘·‡sê\T $<ë´s¡Tú\‘√ bÕ≥T edü‹ >∑èVü≤+˝À ñ+≥÷ 24 >∑+≥\T |üì#˚dü÷Ô $<ë´s¡Tú\ düeTÁ>∑ n_Ûeè~›øÏ ø£èwæ #˚düTÔ+fÒ yê]øÏ ø£˙dü y˚‘·q+ ≈£L&Ü Çe«≈£î+&É+ e\¢ Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡ì n+<äTø√düy˚T 23q »]π> ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+ q+<äT »]π> <Ûäsêï ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ¬øõ_|æ ø±+Á{≤ø˘º ñbÕ<Ûë´j·TT\T, uÀ<äH˚‘·s¡ dæã“+~, es¡ÿsY‡ n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ø£¬s+{Ÿø√‘·ô|’ ÄÁ>∑Væ≤+∫q ¬s’‘·qï\T ø√&˚s¡T, &ççôd+ãsY 20(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì dæ+>±sTT|ü*¢ Á>±eT+˝À X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT Á>±eT Á|ü»\T s√&ÉT¶ô|’ u…’sƒêsTT+#ês¡T. ø£¬s+{Ÿ ø√‘·\ ø±s¡D+>± |ü+≥\T m+&çb˛‘·Tqïj·Tì ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ñ<äj·T+ 6 >∑+≥\ qT+&ç kÕj·T+Á‘·+ es¡≈£î ãdüT‡\qT ì*|æy˚XÊs¡T. πseT<äT›˝≤ ñ|üπø+Á<ä+ qT+&ç sêyê*‡q düô|’¢ dü]>±Z sêe&É+ ˝Ò<äì dæ+>±sTT|ü*¢, e÷#Y|ü*¢, Hêsê´Hêj·Tø˘‘·+&Ü, >∑T+&ÓHêj·Tø ˘‘·+&Ü Á|ü»\T |ü+≥bı˝≤\T m+&çb˛‘·Tqïj·Tì Ä Á>±eT düs¡Œ+#Y |üPs¡í#·+Á<ë¬s&ç¶, ø£¬s+{Ÿ ø√‘·\ ø±s¡D+>± |ü+≥\T m+&çb˛‘·Tqïj·Tì ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ñ<äj·T+ 6 >∑+≥\ qT+&ç kÕj·T+Á‘·+ es¡≈£î ãdüT‡\qT ì*|æy˚XÊs¡T. πsDTø£, düT>∑TD#ê], ‹s¡TeT˝Ÿ¬s&ç¶, ≈£îs¡àj·T´, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± áá e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πseT<ä÷›˝≤ ñ|üπø+Á<ä+≈£î πseT<äT›˝≤ düô|’¢ì sêC≤|ü⁄s¡+≈£î e÷]Œ&ç #˚kÕÔeTì ø£¬s+{Ÿø√‘·\T ˝Ò≈£î+&Ü #˚kÕÔeTì #Ó|üŒ&É+‘√ ¬s’‘·qï\T <ÛäsêïqT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. áá düŒ+~+∫ $es¡D Çe«&É+‘√ ¬s’‘·T\T XÊ+‹+∫ <ÛäsêïqT $s¡$T+#ês¡T.

X¯ìyês¡+ 21`12`2013

n_Ûeè~Û›– e÷s¡Tù|s¡T &ç¬ø ns¡TDeTà

{ÏÄsYmdt qT+&ç ø±+Á¬>dt˝ÀøÏ e\dü\T

<Ûäs¡÷s¡T, &ççôd+ãsY 20&ççôd+ ãsY 20(ôd’ÿq÷´dt) : :>∑<ë«\ ìjÓ÷»ø£es¡Z n_Ûeè<Û˚›<˚´ j·T+>± |üì#˚düTÔ nVü≤]ïX¯\T ø£èwæ #˚düTÔqï düe÷#ês¡ bÂs¡dü+ã+<ë\ XÊK eT+Á‹ &ç¬ø ns¡TD n_Ûeè~Û›øÏ e÷s¡T ù|s¡ì eT+&É\+˝Àì |ü\Te⁄s¡T #·]Ã+#·T≈£î+ ≥THêïs¡T.

n_Ûeè~›ì #·÷dæ z≥T y˚j·T+&ç

C≤‘·s¡≈£î ‘·s¡*q Á|ü»\T` ¬s’‘·T\T >∑≥Tº, &ççôd+ãsY 20(ôd’ÿq÷´dt) : >∑≥Tº eT+&É\+˝Àì |ü\T Á>±e÷\ qT+&ç n~ø£ dü+K´˝À ¬s’‘·T\T, Á|ü»\T eT\›ø£˝Ÿ ˝À »]π> C≤‘·s¡≈£î n~Ûø£ dü+K´˝À Vü‰»s¡j·÷´s¡T. eTTK´+>± á kÕ] esê¸\T dü]>± ≈£îs¡e&É+‘√ ¬s’‘·T\T n~ø£ñ‘ê‡Vü≤+ #·÷|ü⁄‘·T yê]øÏ nedüs¡eTj˚T´ e´ekÕj·T kÕeTÁ– ø√qT>√\T #˚ùd+<äT≈£î eT\›ø£˝Ÿ ≈£î ‘·s¡* yÓfi≤¢s¡T. Ç+<äT≈£î >±qT yês¡T ‘·eT yêVü≤Hê\˝À ‘·s¡* y˚fi¯¢&É+‘√ >∑≥Tº, eT\›ø£˝Ÿ s¡Vü≤<ë] ì+&çb˛sTT+~. Çy˚ ø±ø£ eTVæ≤fi¯\T, |æ\¢\T ≈£L&Ü á C≤‘·s¡\˝À bÕ˝ÀZq&É+ $X‚wü+. >∑‘˚&Ü~ ø£+fÒ á kÕ] n~ø£+>± Á|ü»\T eT\›ø£˝Ÿ ≈£î ‘·s¡* b˛e&É+‘√ C≤‘·s¡˝À dü+<ä&ç HÓ\ø√qï≥T¢ ‘Ó*dæ+~.eTTK´+>± á kÕ] esê¸\T dü]>± ≈£îs¡e&É+‘√ ¬s’‘·T\T n~ø£ñ‘ê‡Vü≤+ #·÷|ü⁄‘·T yê]øÏ nedüs¡eTj˚T´ e´ekÕj·T kÕeTÁ– ø√qT>√\T #˚ùd+<äT≈£î eT\›ø£˝Ÿ ≈£î ‘·s¡* yÓfi≤¢s¡T. eT+&É\+˝À HÓf…º+bÕ&ÉT m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø£+ <ë«sê ø±\«\≈£î, ]»sê«j·Ts¡¢≈£î ˙s¡T #˚s¡&É+‘√ ¬s’‘·T\T Äq+<ä+˝À ñHêïs¡T.

Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ &ççôd+ãsY 20(ôd’ÿq÷´dt) : ‘Ó\+>±D Á|ü»\ 60 dü+e‘·‡sê\ Äø±+ ø£å ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ >∑T]Ô+∫ ‘Ó\+>±D Ç∫Ã+<äì Á|ü»\T >∑T]Ô+∫ yê]πø |ü≥º+ ø£{≤º\ì ø±+Á¬>dt bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T zuÒ<ä˝≤¢ ø√‘ê«˝Ÿ nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+

|ü≥ºD+˝Àì kÂuÛ≤>∑´ >±¬s¶Hé˝À @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À {ÏÄsYmdt Äj·÷ bÕغ\ qT+∫ ˇuÒ<ä˝≤¢ ø√‘ê«˝Ÿ e÷J C…&çŒ #Ós¡àHé <äyÓ÷<äsY¬s&ç¶ Ä<ä«s¡´+˝À {ÏÄsYmdt bÕغ Hêj·T≈£î\≈£î ø±+Á¬>dt bÕغ ø£+&ÉTe\T ø£|æŒ ø±+Á¬>dt˝ÀøÏ

e\dü\T>± e#êÃs¡T. Á|ü»\ dü+πøåeT+ >∑T]+∫ b˛sê&˚ bÕغ ø±+Á¬>dt nì mfi¯¢y˚fi¯\ ùde #˚ùd yê]ì >∑T]Ô+∫ yê]øÏ |ü≥º+ ø£{≤º\ì yês¡Hêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ ‘Ó\+>±D Ç∫Ã+<äì n<˚$<Ûä+>± mH√ï dü+πøåeT|ü<∏äø±\T, ø£fi≤XÊ\\T ì]à+∫q |òüTq‘· ø±+Á¬>dt<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚]q yê]˝À ‹e÷àJù|≥ eT+&É\+˝Àì nbÕŒõ|ü*¢, ÇbÕŒ\|ü*¢, ÄsYdæ ‘·+&Ü, u≤eJ|ü*¢ Á>±e÷\≈£î #Ó+~q Hêj·T≈£î\T ø±+Á¬>dtrs¡ú+ |ü⁄#·TÃ≈£îHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT +˝À ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ãT>∑Z¬s&ç¶, |üs¡«‘ê\T, Hêπ>+<äsY, lqT, ø£èwüí¬s&ç¶, qπswt¬s&ç¶, Äj·÷ Á>±e÷\ ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

<ë&ç#˚dæq yê]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê* Ä‘·à≈£LsY, &ççôd+ãsY 20(ôd’ÿq÷´dt) : q+~eT\¢ •yês¡T˝À düπs« HÓ+. 230 ≈£îs¡« u≤\|üŒ uÛÑ÷$Tì #·<äTqT #˚dæ ≈£îs¡« ô|<ä› u≤\øÏwüºqï, eTdæÔ|ü⁄s¡+ ≈£îs¡« s¡+>∑qï, ‘·~‘·s¡T\T ‘·eT uÛÑ÷$T˝À y˚dæq |ü+≥qT #Ó]|æ e÷≈£î qwüº+ ø£*Œ+#˚<˚ ø±ø£ ‘·eTô|’ <ë&ç #˚XÊs¡ì ≈£îs¡« yÓ+ø£fÒXŸ Ä‘·à≈£LsY b˛©dtùdºwüHé˝À |òæsê´<äT #˚dæq≥T¢ ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT $˝Òø£s¡¢≈£î ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘·+˝À ‘·eTô|’

<ë&ç #˚dæ ‘·eT uÛÑ÷$Tì bÕ&ÉT#˚dæ qwüº+ ø£*Œ+#·&Éy˚Tø±ø£ n|üŒ{À¢ b˛©dtùdºwüq˝À |òæsê´<äT #˚dæq |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+‘√ õ˝≤¢ md”ŒøÏ |òæsê´<äT #˚dæq≥T¢>± ‘Ó*bÕs¡T. <ëìøÏ dü+ã+~+∫q |òæsê´<äT ø±|òæ\T bı\+˝À <äTìïq bò˛{À\T, n‘·à≈£LsY dæ◊øÏ eTT≥º&É+ »]–+<äì Ç|üŒ{Ϭø’Hê <ë&ç #˚dæq yê]ô|’ #·s¡´\T rdüTø=ì yê] qT+&ç ‘·eTqT ø±bÕ&Ü\ì yÓ+ø£fÒXŸ $»„|æÔ #˚XÊs¡T.

m_$|æ b˛düºsY $&ÉT<ä\ Ä‘·à≈£LsY, &ççôd+ãsY 20 (ôd’ÿq÷´dt) : á HÓ\ 24, 25 ‘˚~˝À¢ ø£Ø+q>∑sY˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï m_$|æ sêÁwüº düuÛÑ\≈£î dü+ã+~+∫q b˛düº s¡¢qTm_$|æ eT+&É\ ø√ ø£˙«qsY $H√<é≈£îe÷sY &çÁ^ ø±˝ÒJ Äes¡D˝À $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq‘√ bÕ≥T Ä‘·à≈£LsY Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù s¡$, m_$|æ ø±s¡´ø£s¡Ô\T sê+¬s&ç¶, ø£èwüíeT÷]Ô, bÕ˝ÀZHêïs¡T.

|òüTq+>± j·TTedüy˚Tàfi¯q+ |òüTq+>± <Ûä«»düÔ+uÛÑ+ Á|ü‹wüº|üD 25 qT+∫ |ü˝…¢|ü˝…¢øÏ _CÒ|æ ‘Ó\ÿ|ü*¢, &ççôd+ãsY 20(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ πø+Á<ä+˝À $y˚ø±q+<äT&ç 150e »j·T+‹ì |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì j·TTe‘· <˚X¯yê´|üÔ+>± j·TTedüy˚Tàfi¯q+˝À uÛ≤>∑+>± ‘Ó\ÿ|ü*¢˝À $y˚ø±q+<äT&ç $Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\e÷\\T y˚dæ |òüTq+>± ìyê\]Œ+#ês¡T. eqyêdæ ø£fi≤´D |ü]wü‘Y $<ë´ Á|üeTTUŸ sê+#·+Á<äj·T´,

>∑<ë«\ &ççôd+ãsY 20(ôd’ÿq÷´dt) : &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì ø£\T>∑T≥¢ X¯óÁø£yês¡+ |òüTq+>± n+»H˚j·TkÕ«$T Ä\j·T+ $y˚ø±q+<äT&ç $Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\e÷\\T y˚dæ Á>±eT+˝À T y˚<ä |ü+&ç‘·T\ Ä<Ûä«s¡´+˝À <Ûä«»düÔ+ã Á|ü‹wüº|üD j·TTe‘·qT ñ<˚›•+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ eTT+<ä »]–+~. dü+<äs¡“+>± Á>±eT+˝Àì Á|ü‹ ≈£î≥T+u≤ìøÏ j·TTe≈£î&ÉT $y˚ø£q+<äT&çì dü÷Œ]Ô>± rdüTø=ì ã+<äTe⁄\T á sê>± Çfi¯¢˝À |ü+&ÉT>∑ yê‘êes¡D+ HÓ\ø=+~. Äj·Tq ÄX¯j·÷\‘√ e]›˝≤\ì dü÷∫+#ês¡T. Ä&É|ü&ÉT#·T\‘√ Á|üyê] ‹ cÕº Hêïs¡T. ø=‘·Ô <äTdüTÔe⁄\T á ø±s¡´Áø£eT+˝À düs¡Œ+#Y ìs¡à\, n<Ûä´≈£åî\T>± <Ûä]+∫ <˚yê\j·÷˝À¢ Á|ü|‘üq˚´ø£˝À |üPbÕ˝ÀZ î bÕ˝ÀZq&É+ $X‚wü+.á \øå±à¬s&ç¶, j·TTe≈£î\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À düs¡Œ+#Y bÕeì¬s&ç¶,»\≈£ Á>±eTô|<ä›\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

$Äs√«ô|’ #·s¡´\T rdüTø√+&ç }≥÷ÿsY &ççôd+ãsY 20(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ô|<ä›b˛s¡¢ Á>±eT+˝À $Äs√« sêeTsêe⁄ z≥sY ◊&ç ø±s¡T¶ ˝Òì yê] qT+&ç z≥s¡T ◊&ç ÇkÕÔeTì #Ó|æŒ s¡÷. 30 edü÷\T #˚XÊs¡ì Á>±eTdüTú\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. $Äs√« ã~©ô|’ y˚πs }s¡T≈£î yÓ[¢b˛j·÷s¡T. $Äs√«ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Á>±eTdüTú\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

kÕe÷õø£ ‘·ìF XÊ+‹q>∑sY &ççôd+ãsY 20(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\|ü]~Û˝Àì sêCÀ* Á>±eT+˝À X¯óÁø£yês¡+ n~Ûø±s¡T\T kÕe÷õø£ ‘·ìF ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ñbÕ~Û Vü‰$T |ü<∏äø£+˝À |üì #˚dæq ≈£L©\qT y˚T{Ï\qT |üì $wüj·TyÓTÆ $esê\T ùdø£]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ n~Ûø±] &çÄ]Œ dürwt≈£îe÷sY, >√es¡úHé— Á|üMDY≈£îe÷sY , ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T. Ç+ø± Hê\T>∑Ts√E\T Á>±eT+˝À kÕe÷õø£ ‘·ìF ìs¡«Væ≤+∫ nq+‘·s¡+ Á>±eT düuÛÑ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

e÷>∑q÷sY &ççôd+ãsY 20(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\+˝Àì 18 |ü+#êsTTr\˝À á HÓ\ 25 qT+∫ |ü˝…¢|ü˝…¢øÏ _CÒ|æ ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü&ÉT‘·THêï≥T¢ Ä bÕغ ìjÓ÷»ø£es¡Z ø£˙«qsY k˛eTX‚KsY>ö&é, eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T ø£èwüíj·T´\T ‘Ó*bÕs¡T. X¯óÁø£yês¡+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À yês¡T $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É\+˝Àì

Á|ü‹ Á>±eT+˝À Á|ü»\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\T ‘Ó\TdüTø=ì Á|üuÛÑT‘·«+ #˚‘· |ü]cÕÿ]+#˚+<äT≈£î ø£èwüí #˚kÕÔeTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À _CÒ|æ Hêj·T≈£î\T ø£qø£sêE, ñùd‡q|üŒ, lìyêdüT\T, nXÀø˘>ö&é, e÷¬s|üŒ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

2e kÕ] õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù>± nj·T÷uŸU≤Hé

$y˚ø±q+<ä kÕ«$T $Á>∑Vü≤ @sêŒ≥T ø√dü+ düú\+ |ü]o\q

¬s+&Ée kÕ] m+|æø£ #˚j·T&É+ô|’ Á>±eT ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T EuÒs¡eTà, eTqHé, yÓ+ø£fÒXŸ, ‘·~‘·s¡T\T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù‘√ bÕ≥T uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À eT]ìï |ü<äe⁄\T n\+ø£]+#ê\ì á dü+<äs¡“+>± yês¡T ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. bÕغ˝À ù|<ä Á|ü»\ ø√dü+ Äj·Tq #˚dæq Á|üC≤ùdeH˚ H˚&ÉT õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù>± m+|æø£ nj˚T´˝≤ #˚XÊj·Tì Äj·Tq Ç˝≤π> Á|üC≤ùde #˚dü÷Ô eT]ìï |ü<äe⁄\T n~s√Væ≤+#ê\ì á ø±+Á¬>dt bÕغ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù>± n‘·à≈£LsY dü+<äs¡“+>± yês¡T ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q nj·T÷uŸU≤HéqT #˚XÊs¡T.

<ÛäHê«&É, &ççôd+ãsY 20(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ πø+Á<ä |ü]~Û˝Àì eT]ø£˝Ÿ Á>±eT+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT $y˚ø±q+<ä kÕ«$T $Á>∑Vü≤+ ø√dü+ m_$|æ Á>±eT düs¡Œ+#Y Ä<Ûä«s¡´+˝À düú\ |ü]o\q #˚XÊs¡T. m_$|æ |ü≥ºD Hêj·T≈£î\T yÓ+ø£fÒXŸ $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $y˚ø±q+<äT&ÉT >=|üŒ y˚T<Ûë$ nì e÷qe⁄\ ùdej˚T e÷<Ûäe ùde nì eT]j·TT düs¡Œ+#Y >=|üŒ Hêj·T≈£î\ $Á>∑Vü‰\T K∫Ñ·+>± ô|{≤º\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. n+<äT >∑T]+∫ eT]ø£˝Ÿ Á>±eT |ü+#êsTTr <ä>∑Zs¡ düú˝≤ìï |ü]o*+#ês¡T. Ä düú˝+˝À $Á>∑Vü≤+ ô|{≤º\ì düs¡Œ+#Y≈£î &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m_$|æ Hêj·T≈£î\T sêCÒXŸ, sêπøXŸ, Á>±eT düs¡Œ+#Y\T \øÏåà, sêeTkÕ«$T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

Ä‘·à≈£LsY, &ççôd+ãsY 20(ôd’ÿq÷´dt) : õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt bÕغ ø±s¡´<ä]Ù>± neTs¡∫+‘· Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q e÷J m+|æ{Ïdæ Ä‘·à≈£LsY e÷¬sÿ{Ÿj·÷s¡T¶ yÓ’dt #Ó’s¡àHé nj·T÷uŸU≤HéqT ìj·T$T+ ∫q≥T¢>± X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT $˝Òø£s¡¢≈£î ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘· 20 @fi¯ó¢>± ø±+Á¬>dt bÕغ˝À ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ˝ÀZ+≥÷ 2001 qT+&ç 2006 es¡≈£î m+|æ{Ïdæ>± |üì#˚dæq nj·T÷uŸU≤Hé eT+&É\ Hêj·T≈£î&ç>±|üì#˚dü÷Ô õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù>± ìj·T$T+#ês¡ì Ç|ü⁄Œ&ÉT eT∞¢ &çdædæ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù>± ìj·T$Tdü÷Ô &çdædæ n<Ûä´≈£åî\T

zu…<äT˝≤¢ø=‘ê«˝Ÿ ìj·Te÷ø£ |üÁ‘êìï n+<äCÒdæq≥T¢>± Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ‘·qô|’ qeTàø£+ ñ+∫ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù>± ìj·T$T+∫q e÷J my˚Tà˝Ò´ ∫fÒº+ sê+yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶øÏ, düe÷#ês¡ XÊK eT+Á‹ &ç.¬ø ns¡TDeTà≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> ø±+Á¬>dt bÕغì Á>±eTÁ>±eTq ã˝Àù|‘·+ #˚ùd+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔqì á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq nHêïs¡T.

nj·T÷uŸU≤Hé m+|æø£ô|’ Vü≤s¡¸+...

nø£åsêdü´‘·qT ô|+bı+~+∫ Á|ü>∑‹|ü<∏ä+˝À q&ç|ækÕÔ #Ó+#·T\ <Ûäsêï Á|ü‹ ≈£î≥T+ã+ eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ì]à+#·Tø√yê* nsTT» &ççôd+ãsY 20(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\+˝Àì ø£dü÷Ôsê“ bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ä´qã´dædüTÔqï u≤*ø£\+<ä]ïÁ|ü‹uÛÑ e+‘·T \T>± e÷]à nø£åsêdü´‘·qT ô|+bı+<~+∫ Á|ü>∑‹|ü<∏ä+˝À q&ç|ækÕÔeTì ø£dü÷Ôsê“ ôdŒwü˝Ÿ Ä|ò”düsY u≤\$Hêj·Tø˘ ù|s=ÿHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTVü≤ã÷ uŸq>∑sY õ˝≤¢ nø£åsêdü´‘·˝À yÓqTø£ã&ç ñ+<äì n+<äT˝À nsTT» eT+&É\+ ≈£L&Ü $<ä´|üs¡+>± yÓqTø£ã&ç ñ+<äì n+<äTπø á bÕsƒ¡XÊ\qT

>=|üŒ $C≤„q πø+Á<ä+>± ‘·j·÷s¡T #˚kÕÔqì nHêïs¡T. u≤*ø£\ $<ë´_Ûeè~›øÏ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‘˚´ø£ kÂø£sê´\T ø£*Œ+∫+<äì Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± yê]ì $<ë´|üs¡+>± n_Ûeè~› #˚ùd+<äT≈£î ¬øõ_$\qT @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. ‘·qT ≈£L&Ü eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢˝Àì kÕ+|ò”Tø£ dü+πøåeT edü‹ >∑èVü≤+˝À ñ+≥÷ $<ä´qT nuÛÑ´dæ+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ‘·q≈£î Ç˝≤+{Ï neø±X¯+ sêe&É+ n<äèwüº+>± uÛ≤$düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

25q ñ∫‘· ø£+{Ï yÓ’<ä´ •_s¡+ ÄeTq>∑˝Ÿ, &ççôd+ãsY 20(ôd’ÿq÷´dt) : \j·THé‡ø£¢uŸ Ä|òt ÄeTq>∑˝Ÿ sê+¬s&ç¶ \j·THé‡ ÄdüT|üÁ‹ @qT>=+&É yê] dü+j·TTø£Ô Ä<Ûä«s¡´+˝À ÄeTq>∑˝Ÿ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹˝À á HÓ\ 25q ñ∫‘· ø£+{Ï yÓ’<ä´ •_s¡+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ \j·THé‡ø£¢uŸ |æÄs√« bÕwü ‘Ó*bÕs¡T. ø£+{Ï˝À düeTdü´\T ñqï yês¡T •_s¡+˝À bÕ˝ÀZì ø£+{Ï |üØø£å\T #˚sTT+#·Tø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.

23 es¡≈£î z≥T qyÓ÷<äT bÕHé>∑˝Ÿ, &ççôd+ãsY 20(ôd’ÿq÷´dt) : ø=‘·Ô>± z≥sY qyÓ÷<äT #˚sTT+#·T≈£îH˚ yê]øÏ á HÓ\ 23 es¡≈£î z≥sY qyÓ÷<äT ø±s¡´Áø£eT+ ñ+≥T+<äì ‘·Vü≤dæ˝≤›sY >∑Ts¡Tyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. á neø±XÊìï Á|ü»\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

*+>±\&ççôd+ãsY 20(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì <ësês¡+ •yês¡T˝À #Ó+#·T\≈£î #Ó+~q uÛÑ÷eTT\qT ø=+‘· eT+~ ÄÁø£$T+#·T≈£î+≥Tqïs¡ì X¯óÁø£yês¡+ eT+&É\ #Ó+#·T dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À kÕúìø£ ‘·Vü≤dæ˝≤›sY ø±sê´\j·T+ m<äT≥ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± #Ó+#·T ◊ø£´ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T #Ó+#·T\≈£î dü+ã+~+∫q uÛÑ÷eTT\qT ø=+‘· eT+~ ÄÁø£$T+#·T≈£î+≥Tqïs¡ì ÄÁø£$T+#·T≈£îqï yê]ô|’ ‘·ø£åDy˚T ø£]ƒq #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì |ü\Te⁄s¡T Hêj·T≈£î\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À #Ó+#·T ◊ø£´ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T lìyêdüT\T, eTùV≤XŸ, yÓ+ø£≥kÕ«$T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

_õH˚|ü*¢, &ççôd+ãsY 20(ôd’ÿq÷´dt) : Á>±eT+˝À Á|ü‹ ˇø£ÿ ≈£î≥T+ã+ e´øÏÔ>∑‘· eTs¡T>∑T<=&É¢qT ì]à+#·Tø√yê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY –]C≤X¯+ø£sY nHêïs¡T. bÕ\eT÷s¡T bÕ]X¯ó<ä›´ |üøå√‘·‡yê\ ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT eT+&É\ |ü]~Û˝Àì e&˚¶e÷Hé Á>±e÷ìï dü+<ä]Ù+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü»\T Áã‹øÏ ñqï|ü⁄&ÉT dü«s¡Z+ #·÷&Ü\+fÒ eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ‘·|üŒìdü]>± ì]à+#·Tø√yê\Hêïs¡T. Á>±eT+˝À düs¡Œ+#Y,

yês¡T¶ yÓT+ãs¡T¢ |üP]Ô u≤<ä´‘· rdüTø=ì, K∫Ñ·+>± Á|ü»\T eTs¡T>∑T<=&É¢qT ì]à+#·Tø√yê\ì Á|ü»\≈£î ‘Ó*j·TCÒj·÷\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. |ü]X¯óÁuÛÑ‘· Á>±eT+ dü«s¡Z+, n|ü]X¯óÁuÛÑ‘· Á>±eT+ ˇø£ qs¡ø£+ nì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &çÄsY&çm |æ&ç #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶, Ä]¶y√ øÏe÷´Hêj·Tø˘, m+Äs√« »j·Tl, m+|æ&çy√ s¡V”≤+, Á>±eTdüs¡Œ+#Y CÀ´‹, $Äs√«\T, $mz\T Á|ü»\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

$<äT´‘Y düeTdü´\qT |ü]cÕÿ]+#·+&ç ø±+Á¬>dt Á>±eT ø£$T{Ï mìïø£

»&ÉÃs¡¢ &ççôd+ãsY 20(ôd’ÿq÷´dt) : »&ÉÃs¡¢ |ü⁄s¡bÕ*ø£˝Àì >ö] X¯+ø£sYø±\˙˝À ˝Àz˝ÒºJ düeTdü´qT |ü]cÕÿ]+#ê\+≥÷ ø±\˙yêdüT\T, kÕúìø£ má ø±sê´\j·T+ eTT+<äT ìs¡düq ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± ø±\˙yêdüT\T lìyêdüT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±\˙˝À 72 ≈£î≥T+u≤\T ñqïj·Tì n+<ä]øÏ |æ+&ç–]ï\T, yÓ*¶+>¥ ø±sêïHê\T bÕsƒ¡XÊ\\T ñqïj·Tì yê≥ìï+{ÏøÏ ˇø£fÒ Á{≤Hé‡bòÕs¡àsY ñqïj·Tì ‘·<ë«sê ˝Àz˝ÒºJdüeTdü´\‘√ –]ï\T ø±s¡ïø±Hê\T q&Éeø£ $Áø£j·÷\T ø√˝ÀŒ‘·Tqïj·Tì $<äT´‘Y BbÕ\T yÓ\>∑ø£

Nø£{Ï˝À eT>∑TZ‘·TqïeTì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. kÕúìø£ $<äT´‘Y Á{≤Hé‡bòÕs¡àsYqT ô|+#ê\ì m+‘√ ø±\+>± $qï$+∫q |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Á{≤Hé‡bòÕs¡às¡¢ kÕeTs¡ú´+ ô|+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<äì n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´yÓ’K] eT÷\+>± <ëìì |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #·XÊs¡T. n+<äT≈£î düŒ+~+∫ má lìyêdüT\T Á|üdüTú‘·+ Á{≤Hé‡bòÕs¡às¡¢ ø=s¡≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqïeTì n$ e∫Ãq yÓ+≥H˚ düeTdü´\T |ü]cÕÿ]kÕÔeTì á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

∫qï∫+‘·≈£î+≥ &ççôd+ãsY 20(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì $$<Ûä Á>±e÷\˝À õ˝≤¢ bÕغ |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î »s¡>∑uÀe⁄ nôd+;¢ mìïø£\T <äèwæº˝Àô|≥Tºø=ì Á|ü‹ Á>±eT+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ Á>±eT ø±+Á¬>dt bÕغ ã˝Àù|‘·+ #˚≈£LπsÃ+<äT≈£î eT+&É\ bÕغ n<Ûä´≈£åî\T yÓ+ø£fÒX¯«sY¬s&ç¶, e÷¬sÿ{Ÿ #Ó’s¡àHé ns¡$+<é¬s&ç¶, õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù bÕ˝Ÿ düeTø£åHê ø±+Á¬>dt bÕغ ø£$T{Ï\qT X¯óÁø£yês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eTT∫Ã+‘·\ Á>±eT bÕغ n<ä´≈£åî\T>± uÛÑ>∑e+‘·T, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T u≤˝Ÿ¬s&ç¶, Á|ü<Ûëq

ø±s¡´<ä]Ù yÓ÷wü eT]j·TT ø£$T{Ï düuÛÑT´\T <ëdüs¡|ü*¢ Á>±eT bÕغ n<Ûä´≈£åî\T >=\¢ e÷düqï, uÛ≤düÿsY¬s&ç¶, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T $X¯«Hê<∏é¬s&ç¶, ø±s¡´<ä]Ù\T>± mqTï≈£îHêïs¡T. á ø£$T{Ï düeTj·T+˝À yÓ’mkÕ‡sYdæ|æ bÕغøÏ #Ó+~q e˝…¢sêE yês¡T¶ yÓT+ãsY‘√ bÕ≥T 25 eT+~ ø±s¡´ø£s¡Ô\T ø±+Á¬>dtbÕغ˝À #˚sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ n~Ûø±s¡T\T yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶, yÓ+ø£≥qï, <˚ekÕúq ø£$T{Ï düuÛÑT´\T Á|üø±X¯+, sêE, Á>±eT ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

VaarthaTarangalu. Printed Published and owned by K.A.Vijayaraju Printed at S.R.Publications,Amberpet,Hyderabad, Published from H.No: 1-9-9/1/A/23. F.NO: 301, Suryasadan Near e -seva Ramnagar Hyderabad. 48. Editor.K.A.VijayaRaju Ph.040-27421188, cell:9440788196, Website: www.vaarthatarangalu.com.Email: vtarangalu.222208@gmail.com, RNI.NO:APTEL 2006/18987,

21 12 13 vaarthatarangalu web full (1)  
21 12 13 vaarthatarangalu web full (1)  
Advertisement