Page 1

www.mannjittweekly.co.uk

ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly

Vol: 14,

Issue 675

12th July to 18th July 2018

17


www.mannjittweekly.co.uk

ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly

pMjwbI dy nvyN jI sI AY~s eI leI fw. jgq isMG nwgrw dIAW do nvIAW ikqwbW

pMjwbI dy jI sI AY~s eI dy iemiqhwn 2019 qoN jI sI AY~s eI pMjwbI dy nvYN slybs dy Anuswr hoxgy [ ies leI jI sI AY~s eI pNjwbI dy ividAwrQIAW Aqy AiDAwpkW nUM iemiqhwnW iv~c Awaux vwlIAW qbdIlIAW bwry jwnxw bhuq zrUrI hY[ fw jgq isMG nwgrw ny jI sI AY~s eI pMjwbI dy nvyN slybs dy muqwibk do inmn ilKq ikqwbW iqAwr kIqIAW hn : 1 jI sI AY~s eI pMjwbI bol-cwl irivXn bu~k (GCSE Panjabi Speaking Revision Book) ieh ikqwb jI sI AY~s eI dy iemiqhwn dy dUjy prcy spIikMg tYst bwry hY[ ies iv~c cwr cY p tr hn[ividAwrQIAW dy AiBAws leI pihly cYptr iv~c

rol ply, dUjy cYptr iv~c Poto kwrf Aqy qIjy cYptr iv~c glbwq krn leI svwl id~qy gey hn [ ies ikqwb iv~c nvyN slybs dy iqMny QIm Aqy iehnW QImW iv~c dy lgBg swry tOpkW nU M kbr kIqw igAw hY [ cO Q y cYptr iv~c ieh d~isAw igAw hY ik spIikMg tYst iv~c rol ply, Poto kwrf Aqy knvrsySn nUM iks qrHW mwrk kIqw jvygw[ 2 jI sI AY ~ s eI pMjwbI ilKxw irivXn bu~k : ieh ikqwb vI jI sI AY~s eI dy nvyN slybs dy muqwibk ilKI geI hY Aqy ieh iemiqhwn dy cOQy prcy ilKxy (rweIitMg pypr) bwry hY [ ies iv~c nvyN slybs dy iqMnW hI QImW nUM Aqy iehnW QImW iv~c dy lgBg swry hI tOpkW nUM kbr kIqw igAw hY[

ies iv~c ividAwQIAW dy AiBAws leI hr qrWH dy pRSn hn ijs qrWH dy pRSnW dy au@~qr iemiqhwn iv~c dyx bwry ividAwrQIAW nUM AwiKAw jwvygw[ ividAwrQIAW dI jwxkwrI leI ik imiqhwn iv~c iks iksm dy pRSn Awauxgy Aqy aunHW dy lgBg iks qrHW dy au~qr hoxy cwhIdy hn ikqwb dy SurU iv~c hr qrWH dy prSnW Aqy aunHW dy au~qrW dIAW audwhrxW id~qIAW geIAW hn[ ikqwb dy AMq iv~c ivifAWrQIAW dI Xogqw nUM tYst krn leI do mOfl pypr ( ie~k PwaUNfySn lYvl Aqy ie~k hwier lYvl) id~qy gey hn[ hr pRSn nUM iks qrHW mwrk kIqw jwvygw bwry jwxkwrI vI AKIrly ku~J pMinAW iv~c id~qI geI hY[

Vol: 14,

Issue 675

12th July to 18th July 2018

’ÀÍ‡È ÚÒØ∫ ‡z≈¬Δ«√‡Δ ÔØ‹È≈ ÏØ‚ ω≈¿∞‰ ÁΔ Â‹ÚΔ˜ ÷≈«‹ ⁄ß‚Δ◊Û∑ : ’Íß‹≈Ï Á∂ Ó∞μ÷ ÓßÂΔ ’ÀÍ‡È ¡Ó«ßÁ «√ßÿ È∂ ‘«¡≈‰≈ Á∂ Ó∞μ÷ ÓßÂΔ ÓÈØ‘ Ò≈Ò ÷μ‡ ÚμÒØ ∫ ⁄ß ‚ Δ◊Û∑ ¡Â∂ È≈Ò Òμ◊Á∂ Ù«‘ª Íß⁄’±Ò≈ Â∂ Ó∞‘≈ÒΔ Ò¬Δ ‡z≈¬Δ«√‡Δ ÔØ‹ÈÏßÁΔ ÏØ‚ √Ê≈Í ’È Á∂ √∞fi≈¡ 鱧 Ó∞μ„Ø∫ μÁ ’«Á¡ª ¡≈«÷¡≈ «’ ⁄ß‚Δ◊Û∑ Ô’ΔÈΔ ÂΩ ¿∞μÂ∂ Íß‹≈Ï Á≈ «‘μ√≈ ‘ÀÕ «¬√ Ó∞μÁ∂ “Â∂ Ó∞μ÷ ÓßÂΔ È∂ √ı √‡À∫‚ ÒÀ∫«Á¡ª «’‘≈ «’ ‘«¡≈‰≈ Á∂ Ó∞μ÷ ÓßÂΔ ÓÈØ‘ Ò≈Ò ÷μ‡ Á∂ Íz√Â≈Ú È≈Ò √«‘Ó ‘؉ Á≈ √Ú≈Ò ‘Δ ÍÀÁ≈ È‘Δ∫ ‘∞ßÁ≈Õ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ “Â∂ Íß ‹ ≈Ï Á∂ ≈‹Í≈Ò ÚΔ.ÍΔ.¡À √ . ÏÁÈΩ  È∂ ÚΔ «¬‘ ’«‘ß « Á¡ª ‘Ó≈«¬Â ’ΔÂΔ «’ «ÂßȪ Ù«‘ª Á∂ «Ú’≈√ È≈Ò √ÏßË Ó≈Ó«Ò¡ª ¿∞μÂ∂ Í«‘Òª ‘Δ Â≈ÒÓ∂Ò ‘∞ßÁ≈ «‘ßÁ≈ ‘ÀÕ

Ó∞μ÷ ÓßÂΔ È∂ ¡μ‹ «¬‘ Íz◊‡≈Ú∂ «¬μÊ∂ «¬μ’ √Ó≈◊Ó «Úμ⁄ √Ú≈Òª Á∂ ‹Ú≈Ï «Áß«Á¡ª ’ΔÂ∂Õ ≈‹Í≈Ò È∂ «¬‘ È∞’Â≈ ¿∞Ì≈«¡≈ «’ «¬‘ «÷μÂ≈ ⁄∞Ϋ∂ ˙∫ «ÿ«¡≈ ‘؉ ’’∂ ⁄ß‚Δ◊Û∑ Á≈ «Ú√Ê≈ ‘؉ ÁΔ ’Ø¬Δ ◊∞ß‹≈«¬Ù È‘Δ∫ ‘ÀÕ ’ÀÍ‡È ¡Ó«ßÁ «√ßÿ È∂ √ÍμÙ‡ ÂΩ “Â∂ «’‘≈ «’ Íß‹≈Ï Á∂Ù Á≈ «¬μ’Ø «¬μ’ √±Ï≈ ‘À «‹√ ’ØÒ ¡≈Í‰Δ ≈‹Ë≈ÈΔ È‘Δ∫ ‘À Â∂ «¬√ Á≈ ⁄ß‚Δ◊Û∑ “Â∂ «¬«Â‘≈√’ ‘μ’ ‘ÀÕ ¿∞Ȫ∑ «’‘≈ «’ «Í¤Ò∂ √Ó∂∫ «Úμ⁄ Úμ÷Úμ÷ «¬’≈È≈«Ó¡ª «Úμ⁄ ⁄ß‚Δ◊Û∑, Íß ‹ ≈Ï È± ß «ÁμÂ≈ «◊¡≈ Í ÏÁ«’√ÓÂΔ È≈Ò «¬√ 鱧 ¡ÓÒΔ ±Í È‘Δ∫ «Ó«Ò¡≈Õ ¿∞ È ∑ ª «’‘≈ «’ ‘«¡≈‰≈ «¬μ’ ÈÚª √±Ï≈ ‘؉ ’’∂ ¡≈Í‰Δ ≈‹Ë≈ÈΔ √Ê≈Í ’È «Úμ⁄ ¿∞√ ÁΔ √‘≈«¬Â≈ ’ΔÂΔ ‹≈‰Δ

¡ßÂ≈Ù‡Δ ÓÒ≈Ò≈ «ÁÚ√ ”Â∂ «ÚÙ∂Ù

ÓÒ≈Ò≈ Â∂Δ √Ø⁄ 鱧 √Ò≈Ó... ÓÒ≈Ò≈ Ô±√¯˜¬Δ Á≈ ‹ÈÓ AB ‹∞Ò≈¬Δ AIIG 鱧 Í≈«’√Â≈È ÁΔ √Ú≈ ÿ≈‡Δ («‹√ 鱧 «’ ¬∂ÙΔ¡≈ Ó‘≈∫ÁΔÍ Á≈ √«Ú‡˜ÒÀ∫‚ ÚΔ «’‘≈ ‹≈∫Á≈ ‘À) Á∂ ¤Ø‡∂ «‹‘∂ ’√Ï∂ «Óß◊Ø≈ ”⁄ «ÍÂ≈ «‹¿∞ÁΔÈ Ô±√¯˜¬Δ Á∂ ÿ Ó≈Â≈ ÂØ Í∂’≈¬Δ Ô±√Θ¬Δ ÁΔ ’∞μ÷Ø∫ ‘Ø«¬¡≈¢¡≈͉∂ ÂØ∫ ¿∞Ó «Úμ⁄ ÁØ ¤Ø‡∂ Ì≈Ú≈ ÁΔ «¬√ ÌÀ‰ Á≈ È≈Ó ¿∞ √ Á∂ Í«Ú≈ È∂ Áμ÷‰Δ ¡¯ˆ≈«È√Â≈È ÁΔ «¬μ’ ÓÙ‘± ÍÙ± ’ÚΔ ¡Â∂ ÔØË≈ ¡Ω Á∂ È≈Ó ÂØ∫ μ«÷¡≈ «◊¡≈¢¿∞√ Á≈ ¡ß«ÂÓ È≈Ó Ô±√Θ¬Δ, «¬μ’ Úμ‚∂ ÍÙÂ±È ’Ï≈«¬ÒΔ √ßÿÙ Á≈ ‘À ‹Ø Í≈«’√Â≈È ÁΔ √Ú≈ ÿ≈‡Δ «Úμ⁄ ÍzÓ∞μ÷ ‘À ¢ ÓÒ≈Ò≈ ¡μ‹ ͱ∂ √ß√≈ «Úμ⁄ ¡≈͉∂ Á∞¡≈≈ ÒÛ’Δ¡≈∫ ÁΔ «√μ«÷¡≈ Íz≈ÍÂΔ Ò¬Δ ÒÛ∂ ‹≈ ‘∂ √ßÿÙ ’≈È Íz«√μË ‘À¢ ÓÒ≈Ò≈ Á∂ «ÍÂ≈ ‹Ø «’ ı∞Á «¬’ ’ÚΔ ‘؉ Á∂ È≈Ò È≈Ò ’ΩÙÒ È≈Ó Á≈ «¬’ «Èμ‹Δ √’±Ò ÚΔ ⁄Ò≈¿∞∫Á∂ ‘∂, È∂ ‘Δ ÓÒ≈Ò≈ 鱧 Ï⁄ÍÈ «Úμ⁄ ı∞Á ‘Δ ÍÛ≈«¬¡≈¢ ÓÒ≈Ò≈ Á∂ «ÍÂ≈ ‘Ó∂Ù≈ Ïμ«⁄¡≈ 鱧 √’±ÒΔ «√μ«÷¡≈ Ó∞‘μ¬Δ¡≈ ’Ú≈¿∞‰ Ò¬Δ ¡≈Í‰Δ ¡Ú≈˜ Ï∞ÒßÁ ’Á∂ «‘ßÁ∂ «¬√ ‘Δ «√Ò«√Ò∂ «Úμ⁄ √ÂßÏ B@@H ”⁄ ¿∞√ Á∂ «ÍÂ≈ ÓÒ≈Ò≈ 鱧 Í∂Ù≈Ú «Úμ⁄ «¬’ √Ê≈È’ ÍzÀμ√ ’ÒμÏ «Úμ⁄ ÒÀ ’∂ ◊¬∂ «‹μÊ∂ ÓÒ≈Ò≈ 鱧 ÚΔ Í«‘ÒΔ Ú≈ ÏØÒ‰ Á≈ ÓΩ’≈ «Ó«Ò¡≈ ¡Â∂ ¿∞√ ÁΔ «¬√ Ú≈Â≈ 鱧 √Ê≈È’ ¡ıÏ≈≈∫ ¡Â∂ ‡Δ.ÚΔ ⁄ÀÈÒ≈∫ È∂ ’Ú∂‹ ’ΔÂ≈ ¢ B@@I ”⁄ Ô±√¯˜¬Δ È∂ “Ú≈ ¡À‚ ÍΔ√” È≈Ó’ «¬’ √ß√Ê≈ È≈Ò ’ßÓ ’È≈ Ù∞± ’ «ÁμÂ≈ «‹√ Á≈ Ó’√Á Ïμ«⁄¡≈ 鱧 √Ó≈«‹’ √Ø’≈≈∫, Ó∞Ù’Ò≈∫ Ò¬Δ «Ú⁄≈ Ú‡≈∫Á≈ ’È Ò¬Δ ¿∞ÂÙ≈«‘ ’È≈ √Δ¢ B@@I ”⁄ ‘Δ ÓÒ≈Ò≈ Á∂ «ÍÂ≈ È∂ ¡≈Í‰Δ ‘؉‘≈ Í∞μÂΔ È±ß ÏΔ.ÏΔ.√Δ ÁΔ ¿∞Á± ÚÀμÏ√≈¬Δ‡ Â∂ ÏÒ≈◊ «Ò÷‰ Ò¬Δ ˜≈Óß Á Δ Á∂ «ÁμÂΔ «‹√ «Úμ⁄

ÒÛ’Δ¡≈∫ Â∂ √Ú≈ ÿ≈‡Δ «Úμ⁄ Â≈«ÒÏ≈È Á∞ ¡ ≈≈ Ò◊≈¬Δ¡≈∫ ‹≈∫ÁΔ¡≈∫ Í≈ÏßÁΔ¡≈∫ «‹Ú∂∫ √’±ÒΔ «√μ«÷¡≈ ÂØ∫ Ú≈∫fi∂ μ÷‰≈, √ß◊Δ Â∂ Ø’ ¡Â∂ ‡ÀÒΔ«Ú˜È È≈ Ú∂÷‰ Á∂‰≈ Ï≈∂ «Ò÷‰≈ √Δ¢ÓÒ≈Ò≈ ÁΔ ¿∞Ó ¿∞√ Ú∂Ò∂ ’∂ÚÒ AA √≈Ò ÁΔ ‘Δ √Δ ¢ C ‹ÈÚΔ B@@I 鱧 ÓÒ≈Ò≈ Á≈ Í«‘Ò≈ ÏÒ≈◊ ÏΔ.ÏΔ.√Δ ÁΔ ¿∞Á± ÚÀμÏ√≈¬Δ‡ Â∂ ÍØ√‡ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ «‹√ «Úμ⁄ ¿∞√ È∂ √Ú≈ «Úμ⁄ ÎØ˜Δ ’≈Ú≈¬Δ ÁΩ≈È ‚ ’≈È √’±Ò «Úμ⁄ ’∞μfi ‘Δ ÒÛ’Δ¡≈∫ Á∂ √’±Ò ‹≈‰ ¡Â∂ ¡ß «Ú⁄ √’±Ò Á∂ ÏßÁ ‘؉ Á≈ «˜’ √Δ¢ Â≈«ÒÏ≈È È∂ AE ‹ÈÚΔ B@@I ”⁄ ÒÛ’Δ¡≈∫ Á∂ √’±Ò ‹≈‰ Â∂ ¯ÂÚ≈ ‹≈Δ ’ ’∂ Ó∞ ’ ß Ó Ò Í≈Ïß Á Δ Ò◊≈ «ÁμÂΔ¢¿∞È∑≈∫ È∂ ’¬Δ √’±Ò≈∫ 鱧 ÚΔ ÂÏ≈‘ ’ «ÁμÂ≈¢ÓÒ≈Ò≈ «¬√ √≈∂ «ÏÂ≈∫ Á≈ Íz ◊ ‡≈Ú≈∫ ¡≈͉∂ ÏÒ≈◊ Â∂ ’ÁΔ ‘Δ «Î «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á Â≈«ÒÏ≈È Á∞¡≈≈ ÒÛ’Δ¡≈∫ Â∂ √’±Ò È≈ ‹≈‰ ÁΔ Í≈ÏßÁΔ «¬√ Ù Â∂ ‘‡≈¬Δ ◊¬Δ «’ ¿∞È∑≈∫ 鱧 √’±Ò ‹≈‰ √Ó∂∫ Ï∞’≈ Í«‘È ’∂ ‹≈‰≈ ÍÚ∂◊≈¢ B@AA”⁄ ¿∞ √ ȱ ß Í≈«’√Â≈È Á≈ Í«‘Ò≈ ≈Ù‡Δ ÈΩ ‹ Ú≈È Ù≈∫ÂΔ Í∞  √’≈ È≈Ò «ÈÚ≈«‹¡≈ «◊¡≈ ¡Â∂ ‹ÁØ∫ ¿∞√ 鱧 «¬√ Í∞√’≈ È≈Ò ¿∞√ √Ó∂∫ Á∂ Í≈«’√Â≈ÈΔ ÍzË≈È ÓßÂΔ Ô±√¯ ≈‹≈ «◊Ò≈ÈΔ È∂ √ÈÓ≈«È ’ΔÂ≈ Â≈∫ ¿∞√ È∂ «¬μ¤≈ Íz◊‡ ’ΔÂΔ ¿∞‘ «√μ«÷¡≈ Á∂ Íz√≈ Ò¬Δ «¬’ ÈÚΔ∫ ≈‹ÈΔÂ’ Í≈‡Δ ÁΔ √Ê≈ÍÈ≈ ’ÈΔ ⁄≈‘∞ßÁΔ ‘À¢ÍzË≈È ÓßÂΔ Á∂ ÁıÒ ÂØ∫ Ï≈¡Á √Ú≈ ÿ≈‡Δ «Úμ⁄ «¬’ ¡≈¬Δ.‡Δ ’À∫Í√ ÁΔ √Ê≈ÍÈ≈ ÚΔ ‘Ø¬Δ¢ÓÒ≈Ò≈ «¬√ ÂØ Ï≈¡Á ÚΔ ÒÛ’Δ¡≈∫ Á∂ ¡«Ë’≈≈∫ ÁΔ ¡Ú≈˜ Úμ÷ Úμ÷ Ó≈«Ë¡Ó ≈‘Δ Ï∞ Ò ß Á

’ÁΔ ‘Δ¢«‹√ ¯Â≈ È≈Ò ÓÒ≈Ò≈ ÁΔ ¡Ú≈˜ ÓÈ∞μ÷ ¡«Ë’≈≈∫ Ò¬Δ Ï∞ÒßÁ ‘Ø ‘Δ √Δ ¿∞√ ‘Δ Â∂˜Δ È≈Ò ¿∞√ ÁΔ ‹≈È È±ß ÚΔ ıÂ≈ ÚμË «‘≈ √Δ¢I ¡’±Ï B@AB Ú≈Ò∂ «ÁÈ ‹ÁØ∫ ÓÒ≈Ò≈ ¡≈͉∂ √‘∂ÒΔ¡≈∫ È≈Ò √’±Ò ÂØ∫ Ïμ√ ≈‘Δ ÿ 鱧 Ú≈Í√ ¡≈ ‘Δ √Δ Â≈∫ «¬’ ÏßÁ±’Ë≈Δ È∂ Ïμ√ ¡ßÁ Á≈÷Ò ‘Ø ’∂ ÓÒ≈Ò≈ 鱧 ¡≈Í‰Δ ◊ØÒΔ Á≈ «ÈÙ≈È≈ ω≈«¬¡≈ ‹Ø «’ ¿∞√ Á∂ «ÁÓ≈ˆ ’ΩÒ ÂØ∫ ‘∞ßÁΔ ‘Ø¬Δ ¿∞√ Á∂ ÓØ„∂ Â≈∫ ‹≈ Òμ◊Δ¢◊ßÌΔ ˜ıÓΔ ‘≈Ò «Úμ⁄ ÓÒ≈Ò≈ 鱧 ‹‘≈˜ ≈‘Δ Í∂Ù≈Ú Á∂

ÎØ˜Δ ‘√ÍÂ≈Ò «Úμ⁄ «¬Ò≈‹ Ò¬Δ «Ò‹≈«¬¡≈ «◊¡≈¢«¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞ √ ȱ ß ¡◊≈∫‘ «¬Ò≈‹ Ò¬Δ ≈ÚÒ«Íß ‚ Δ Á∂ ÎØ ˜ Δ ‘√ÍÂ≈Ò «Ò‹≈«¬¡≈ «◊¡≈ «‹μÊ∂ ‚≈’‡ Ó∞ÓÂ≈˜ ı≈È È∂ ¿∞√Á∂ G@ ÍzÂΔÙ Ï⁄‰ ÁΔ √ßÌ≈ÚÈ≈ Áμ√Δ ¢ÓÒ≈Ò≈ Á∂ «¬Ò≈‹ Ò¬Δ ‘∞‰ ͱΔ Á∞ÈΔ¡≈ ÂØ ∫ Í∂ Ù ’Ù≈∫ ¡≈ ‘Δ¡≈∫ √È Â∂ ¡≈ı’≈ AE ¡’±Ï È±ß Ô±√¯˜¬Δ È±ß Ô±.’∂ ÒÀ ‹≈‰ Á≈ ¯À √ Ò≈ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ Â∂ ¿∞ √ Á≈ «¬Ò≈‹ ’∞¬ΔÈ ¬∂Ò˜«ÏÊ ‘√ÍÂ≈Ò «Úμ⁄ «¬Ò≈‹ Ù∞± ’ΔÂ≈ «◊¡≈¢«¬’ ÒßÓ∂ √Ó∂∫ Ï≈¡Á ÓÒ≈Ò≈ Ô±√¯˜¬Δ 鱧 C ‹ÈÚΔ B@AC 鱧 ‘√ÍÂ≈Ò ÂØ∫ ¤∞μ‡Δ Á∂ «ÁμÂΔ ◊¬Δ¢

18

ÓÒ≈Ò≈ Â∂ ‘ج∂ «¬√ Â≈«ÒÏ≈È ‘ÓÒ∂ ÁΔ «‹μÊ∂ ⁄≈ ⁄∞Î∂∂ ÂØ∫ «ÈßÁ≈ ‘Ø¬Δ ¿∞μÊ∂ ‘Δ ¿∞√ Á∞¡≈≈ ’ΔÂ∂ ◊¬∂ Ù∞μÌ ’ßÓ≈∫ ÁΔ Á∞ÈΔ¡≈ Á∂ ’ØÈ∂ ’ØÈ∂ ÂØ∫ Íz√√ ß ≈ ‘Ø¬Δ¢ÓÒ≈Ò≈ È∂ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÚΔ ¡≈Í‰Δ ÒÛ’Δ¡≈∫ ¡Â∂ ¡ΩÂ≈∫ Á∂ «√μ«÷¡≈ ¡Â∂ ‘Ø  Ï∞ « È¡≈ÁΔ ¡«Ë’≈ ÁΔ Íz≈ÍÂΔ Ò¬Δ ÒÛ≈¬Δ ‹≈Δ μ÷Δ¢¿∞ √ Á∂ «¬ß È ≈ Ó‘≈È ’≈‹≈∫ Ò¬Δ B@AC ”⁄ √ßÔ∞’ ≈Ù‡ È∂ AB ‹∞Ò≈¬Δ Ú≈Ò∂ «ÁÈ È±ß ¡ßÂ≈Ù‡Δ ÓÒ≈Ò≈ «ÁÚ√ Ú‹Ø∫ ÓÈ≈¿∞‰ Á≈ ¯À√Ò≈ ’ΔÂ≈¢√ßÔ∞’ ≈Ù‡ «Ú÷∂ ÏØ Ò «Á¡≈∫ ¿∞ √ È∂ ¡≈Í‰Δ Â’Δ «Úμ⁄ «¬‘ √ÍÙ‡ ’ «ÁμÂ≈ «’ ¿∞‘ ¡≈͉∂ Á∞¡≈≈ ¡≈ßÌ∂ ’≈‹≈∫ ÂØ∫ ’Á∂ ‚ ’∂ «Íμ¤∂ È‘Δ∫ ‘‡∂ ◊ Δ¢A@ ¡’± Ï  B@AD”⁄ ÓÒ≈Ò≈ Ô±√¯˜¬Δ 鱧 Ïμ«⁄¡≈ Á∂ «√μ«÷¡≈ √Ïß Ë Δ ¡«Ë’≈≈∫ ÁΔ ÏÛΔ ÁÒ∂  Δ È≈Ò ÒÛ≈¬Δ ÒÛÁ∂ ‘ج∂ ’ΔÂ∂ ◊¬∂ √ßÿÙ È±ß √Ò≈Ó ’Á∂ ‘ج∂ √ß√≈ Á∂ √Ì ÂØ∫ Úμ‚∂ √ÈÓ≈È ÈØ Ï Ò Ù≈∫ÂΔ Í∞√’≈ È≈Ò √ÈÓ≈«È ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ¡Â∂ ¿∞‘ √Â≈≈∫ √≈Ò ÁΔ √Ì ÂØ∫ ÿμ‡ ¿∞Ó ÁΔ √ÈÓ≈È Íz≈Í ’È Ú≈ÒΔ ÈØÏÒ ÒΩ‡∂‡√ Ï‰Δ¢Á∞ÈΔ¡≈ ÁΔ ’∞μÒ ¡Ï≈ÁΔ Á≈ AA ÍzÂΔÙ «‘μ√≈ Ï≈ÒÛΔ¡≈∫ Á≈ ‘À ¡Â∂ Ô∞ÈΔ√Î ÁΔ «¬’ «ÍØ‡ Ó∞Â≈«Ï’ FE «ÓÒΔ¡È ÒÛ’Δ¡≈∫ 鱧 Ó∞μ„ÒΔ √’±Ò «√μ«÷¡≈ ÂØ∫ ÚΔ Ú≈∫fi≈ «‘‰≈ ÍÀÁ≈ ‘À¢«¬√ ‘Δ √ßÁÌ «Úμ⁄ ÓÒ≈Ò≈ ¡≈Í‰Δ √ß √ Ê≈ “ÓÒ≈Ò≈ ¯ß‚” ≈‘Δ √’±ÒΔ «√μ«÷¡≈ Ó∞‘μ¬Δ¡≈ ’Ú≈¿∞‰ Ò¬Δ ‘Ó∂Ù≈ ÔÂÈÙΔÒ «‘ßÁΔ ‘À¢ ¡È∂’≈∫ Í∞√’≈ È≈Ò √ÈÓ≈«È ‘Ø ⁄∞μ’Δ ÓÒ≈Ò≈ ¡’√ ’«‘ßÁΔ ‘À «’ Á∞ÈΔ¡≈ Á∂ È∂Â≈Ú≈∫ 鱧 ◊ØÒΔ¡≈∫ Á∂

⁄≈‘ΔÁΔ ‘À ¡Â∂ ⁄ß‚Δ◊Û∑ Íß‹≈Ï ÁΔ ≈‹Ë≈ÈΔ Ú‹Ø∫ Íß‹≈Ï È±ß Á∂ Á∂‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘ÀÕ ’ÀÍ‡È ¡Â∂ √zΔ ÏÁÈΩ È∂ ‡z≈¬Δ«√‡Δ 鱧 Íß‹≈Ï Â∂ ‘«¡≈‰≈ ÁΔ ≈‹Ë≈ÈΔ Ú‹Ø∫ ÈÀÙÈÒ ’ÀÍΔ‡Ò «˜È (¡ÀÈ.√Δ.¡≈.) Úª◊ ◊∂‡ ⁄ß ‚ Δ◊Û∑ ÓÀ ‡ Ø Í Ø Ò Δ‡È «˜È ω≈¿∞‰ Á∂ √∞fi≈¡ 鱧 ÚΔ μÁ ’ «ÁμÂ≈Õ ’ÀÍ‡È È∂ «’‘≈ «’ ‘Ø Ó∞μÁ∂ ⁄∞μ’‰ ÂØ∫ Í«‘Òª Íß‹≈Ï Â∂ ‘«¡≈‰≈ Á«Ó¡≈È ÷∂ÂΔ ¡Â∂ Í≈‰Δ¡ª Á∂ Ó∞μÁ∂ ‘μÒ ‘؉∂ ⁄≈‘ΔÁ∂ ‘ÈÕ ¿∞Ȫ∑ «’‘≈ «’ ‘«¡≈‰≈ ’ØÒ ÁØÚª √±«Ï¡ª ÁΔ «√Î D@ ÎΔ√ÁΔ ˜ÓΔÈ ‘؉ Á∂ Ï≈Ú‹±Á ÚμË Í≈‰Δ ‘ÀÕ ’ÀÍ‡È È∂ «’‘≈ «’ ¡’≈ÒΔ¡ª È∂ ¡≈Í‰Δ¡ª «√¡≈√Δ Ø‡Δ¡ª √∂’‰ Ò¬Δ Íß‹≈Ï ÁΔ Úß‚ ’ «ÁμÂΔÕ «¬√ Úß‚ È∂ Íß‹≈Ï Á≈ Ï∂«‘√≈Ï≈ È∞’√≈È ’ΔÂ≈ ‘À Õ ’À Í ‡È È∂ Íß ‹ ≈Ï Ô±ÈΔÚ«√‡Δ 鱧 ’∂∫ÁΔ Ô±ÈΔÚ«√‡Δ ω≈¿∞‰ Á∂ √∞fi≈¡ 鱧 μÁ ’ «ÁμÂ≈Õ ¿∞È∑ª È∂ Ô±ÈΔÚ«√‡Δ 鱧 ⁄Ò≈¿∞‰ Ò¬Δ √zΔ ÷μ‡ ÚμÒØ∫ ÔØ◊Á≈È Í≈¿∞‰ ÁΔ ’ΔÂΔ Í∂Ù’Ù ÚΔ ·∞’≈ «ÁμÂΔÕ Ó∞μ÷ ÓßÂΔ È∂ ⁄ß‚Δ◊Û∑ Ô±.‡Δ. ÚμÒØ∫ ÍzÙ≈√È «Úμ⁄ Íß‹≈Ï ÁΔ F@ ÎΔ√ÁΔ «‘μ√∂Á≈Δ È±ß ÷Ø≈ Ò≈ ’∂ ¡≈͉≈ ’≈‚ ’≈«¬Ó ’È Á≈ Ó∞μÁ≈ ÚΔ ⁄∞μ«’¡≈Õ

ÏΔ Á«ÚßÁ ÚæÒ∫Ø ÒØ’ ⁄Ω’√Δ «Ïz◊‚ ∂ ÁΔ √Ê≈ÍÈ≈

‹◊‹Δ «√ßÿ ◊‰∂ÙÍπ Ó∞’≈ÏÒ∂ «’Â≈Ï≈∫ ¿∞μÂ∂ «ÈÚ∂Ù ’È È±ß Â‹Δ‘ Á∂‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À Â≈∫ ‹Ø «¬’ ¡≈ÁÙ √Ó≈‹ ÁΔ «√‹‰≈ √ß Ì Ú ‘Ø √’∂ «‹μÊ∂ √≈«¡≈∫ ȱ ß «√μ«÷¡≈,«√‘ ¡Â∂ ‘Ø Ó∞μ„ÒΔ¡≈∫ ÒØÛ≈∫ ÂØ∫ Ú≈∫fi≈ È≈ «‘‰≈ ÍÚ∂¢√Ø ¡ß «Úμ⁄ «¬‘Δ «’‘≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À «’ ¡μ‹ ÁΔ ÈΩ‹Ú≈È ÍΔÛΔ È±ß ÚΔ ÓÒ≈Ò≈ Ô±√¯˜¬Δ ÂØ∫ Íz∂È≈ ÒÀ ’∂ ¡≈͉∂ «˜ßÁ◊Δ Á∂ «ÈÙ≈È∂ «ÓμÊ ’∂ √Ó≈‹ «Úμ⁄ ÎÀÒΔ¡≈∫ Ï∞≈¬Δ¡≈∫ 鱧 Á±  ’È Ò¬Δ ÿ≈Ò‰≈ ’ÈΔ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À¢ ÓÒ≈Ò≈ Á∞¡≈≈ ’ΔÂ∂ ‹≈ ‘∂ √ß√≈ ÍμËΔ ’≈‹≈∫ ÁΔ ‹≈‰’≈Δ ÒÀ ‰ Ò¬Δ ¿∞ √ ÁΔ ÚÀμÏ√≈¬Δ‡ malala.org ÂØ∫ ¡√≈ÈΔ È≈Ò Ò¬Δ ‹≈ √’ÁΔ ‘À ¢ÓÒ≈Ò≈ Á∂ ‘∞‰ Âμ’ Á∂ √ßÿÙ È±ß «Ï¡≈È ’ÁΔ «’Â≈Ï ‘I am Malala’ ÚΔ ÍÛ∑Δ ‹≈ √’ÁΔ ‘À¢ÓÒ≈Ò≈ ÁΔ¡≈∫ ¿∞ÍÒÏËΔ¡≈∫ È≈Ò «¬‘ «¬’ Ú≈ «Î «√μË ‘Ø «◊¡≈ «’ «¬ÒÓ ÁΔ Â≈’ ÏßÁ±’ ÁΔ ◊ØÒΔ ÂØ∫ «’Â∂ ÚμË Â≈’ μ÷ÁΔ ‘À , ’ÒÓ ÁΔ Ù’ÂΔ È≈Ò ‘Δ √Ó≈‹ «Úμ⁄ Ô∞μ◊ ÍÒ‡≈¿± Í«ÚÂÈ ’ΔÂ∂ ‹≈ √’Á∂ ‘È..«¬‘ Ù∂¡ ÓÒ≈Ò≈ Â∂ √‘Δ „∞μ’Á≈ ‘À:¿∞‘ ≈‘Δ ‘Ø ‘؉◊∂ «‹ßÈ≈ 鱧 ≈‘ È‘Δ∫ ÒμÌÁ∂, Ó∂Δ ‘ Ï∞μ’Ò ”⁄ Óß«˜Ò ÁΔ ’‘≈‰Δ ‘À¢

⁄ß‚Δ◊Û∑- Íß‹≈Ï «ÚË≈È √Ì≈ Á∂ √≈Ï’≈ «‚Í‡Δ √ÍΔ’ ÏΔ Á«ÚßÁ «√ßÿ È∂ ¡μ‹ «¬«Â‘≈√’ ◊∞Á∞¡≈≈ √zΔ Î«‘◊Û∑ √≈«‘Ï «Ú÷∂ ¡Á≈√ ’È ¿∞Íß ‹Ï ˜∞ÒÓ ¡Â∂ È«Ù¡ª «ıÒ≈¯ ¡ÀÒ≈È∂ ‹ß◊ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ ¿∞Ȫ∑ ‘Ò’∂ Á∂ ÒØ’ª 鱧 ‘ «’√Ó Á∂ ‹Ï ˜∞ÒÓ ÂØ∫ «È‹≈ «ÁÚ≈¿∞‰ «Ú⁄ √«‘ÔØ◊ ’≈È Á≈ ͱÈ ÌØ√≈ «ÁμÂ≈ ‘ÀÕ «¬√ ÓΩ’∂ ¿∞È∑ª È∂ ÒØ’ ⁄Ω’√Δ «Ïz◊∂‚ ÁΔ √Ê≈ÍÈ≈ ’ΔÂΔ «‹√ Á∂ Î≈Ó ¡μ‹ ¡≈¬Δ ‘Ø¬Δ √ß◊Â È±ß Â’√ΔÓ ’ΔÂ∂Õ ¿∞Ȫ∑ Áμ«√¡≈ «’ ÒØ’ ⁄Ω’√Δ «Ïz◊∂‚ «Ú⁄ ‘Ò’∂ “⁄Ø∫ A@@@ ÚÒß‡Δ¡ ÌÂΔ ’ΔÂ∂ ‹≈ ‘∂ ‘ÈÕ«¬√ ÓΩ’∂ √zΔ ÏΔÁ«ÚßÁ «√ßÿ È∂ ÍzÀμ√ 鱧 √ßÏØËÈ ‘∞ß«Á¡ª «’‘≈ «’ ¿∞‘ ‘ √ØÓÚ≈ 鱧 ¡≈͉∂ ‹μÁΔ «Íß‚ ’؇Ò≈ Ì≈¬Δ’≈ «Úμ⁄ √Ú∂∂ A@ ÂØ∫ A Ú‹∂ Âμ’ ¡≈Ó ÒØ ’ ª ÁΔ¡ª «Ù’≈«¬Âª √∞‰È◊∂ ¡Â∂ ¡◊Ò∂ «ÁÈ≈ “⁄ ¿∞ È ∑ ª ‘μÒ ’Ú≈¿∞ ‰ Ò¬Δ ÔÂÈÙΔÒ «‘‰◊∂Õ ÏΔÁ«ÚßÁ «√ßÿ È∂ «¬’ «‹√‡≈ «Á÷≈¿∞∫Á∂ ‘ج∂ Áμ«√¡≈ «’ «¬√ «‹√‡ «Úμ⁄ ‘ Ëμ’∂Ù≈‘Δ ’È Ú≈Ò∂ ¡¯√ ¡Â∂ ≈‹√Δ ÒΔ‚ ÁΔ ¡≈¬Δ «Ù’≈«¬Â Á‹ ’ΔÂΔ ‹≈ ‘Δ ‘À, «‹√ Á≈ ÒØ’ÂßÂΔ ÂΔ’∂ È≈Ò ÒØ’ ⁄Ω’√Δ «Ïz◊‚ ∂ Á∂ ÚÒß‡Δ¡ «È͇≈≈ ’≈¿∞‰◊∂Õ «¬√ ¿∞Íß ÏΔÁ«ÚßÁ «√ß ÿ È∂ ’ΔÂ∂ ¡À Ò ≈È Ó∞  ≈«Ï’ ¡≈͉∂ ‹μÁΔ «Íß‚ ’؇Ò≈ Ì≈¬Δ ’≈ «Ú÷∂ ¡≈Ó ÒØ’ª ÁΔ¡ª «Ù’≈«¬Âª √∞‰Δ¡ª ¡Â∂ «¬√ ÁΩ≈È Úμ÷ Úμ÷ ’∂√ª È≈Ò ÍΔÛ Ò◊Ì◊ AE Á∂ ’ΔÏ ÒØ’ ¿∞È∑ª 鱧 «ÓÒ∂Õ


www.mannjittweekly.co.uk

ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly

Vol: 14,

Issue 675

12th July to 18th July 2018

19

FotIAW vwly s. bljIq isMG ig`l dw mn ij`q v`lNo DMnvwd qy suAwgq vulvrhYNptn invwsI Aqy au`Gy lyiKk s. suirMdr isMG Azwd dw Pon AwieAw ik krm jI, kI AsIN quhwnUM Sin`crvwr Aw ky iml skdy hW? mn ij`q nUM hor kI cwhIdw ik aus nUM koeI imlx Awvy, Awpxy vwAdy Anuswr auh Awpxy ipAwry im`qr s. bljIq isMG ig`l nUM nwl lY ky Aw phuMcy mn ij`q dy dPqr ij`Qy aunWH nUM qihidloN jI AwieAW AwiKAw igAw[ ies inmR q w BrpUr imlxI qo pRBwivq hoky ig`l swihb dy mu`KoN inkilAw ik krm jI qusIN qW myrI socxI qoN vI v`D cMgy ienswn mYnUM nzr Awey ijs nUM suxky krm ny ikhw ik v`fy vIr jI ieh sB kuJ quhwfy vrgy sulJy hoey ienswnW dI is`iKAw dw hI vrqwrw hY[aunWH iesdy nwl hI AwpxI jyb iv`coN ie`k ilPwPw k`F idAW ikhw ik Awh myry k`Fy hoey dsvMD iv`coN

mn ij`q dI syvw vwsqy hY[ aunWH dw pMjwbI mW bolI nwl AYnw ipAwr dyK ky mn ij`q dIAW A`KW DMnvwd Aqy siqkwr iv`c nm ho geIAW[mn ij`q dy mu`K sMpwdk ny mlySIAw dy jMmpl

s. bljIq isMG ig`l spu`qr fw. sMq isMG ig`l poqrw s. gurid`q isMG ig`l ijhVy ieMglYNf dy sB qoN pihly SYphrfbuS gurduAwrw swihb jI dy tR s tI sn, nU M puiC`Aw ik auh pMjwb qoN ik`QoN

Ì≈‹Í≈ Â∂ «ÚØËΔ «Ë ÁØÚª Ò¬Δ Óß«˜Ò ¡≈√≈È È‘Δ∫ ⁄ß‚Δ◊Û∑ : ⁄؉≈ÚΔ √≈Ò Ù∞± ‘Ø ⁄∞μ’≈ ‘À ¡Â∂ √μÂ≈Ë≈Δ ¡Â∂ «ÚØËΔ «Ë È∂ ¡≈Í‰Δ¡ª-¡≈Í‰Δ¡ª Í∂ÙÏßÁΔ¡ª Ù∞± ’ «ÁμÂΔ¡ª ‘ÈÕ ÁØÚª ÚÒØ∫ √±Ï≈¬Δ ÍμË ÂØ∫ ÒÀ ’∂ ’ΩÓΔ ÍμË Âμ’ ‰ÈΔÂΔ¡ª ÁΔ «Â¡≈Δ ’ΔÂΔ ‹≈ ⁄∞μ’Δ ‘ÀÕ ‹∂’ ÓΔ«‚¡≈ Óß⁄ª ”Â∂ ‘Ø ‘∂ «Ú⁄≈ª “Â∂ ‹≈¬Δ¬∂ ª Í«‘ÒΔ È˜ «Ú⁄ B@AI ÁΔ ≈‹ÈΔÂΔ Ò¬Δ ÁØ √ßÌ≈«Ú «ÁzÙ «Ú÷≈¬Δ «ÁßÁ∂ ‘ÈÕ Í«‘Ò≈, «ÚØËΔ «Ë ¡Â∂ ¿∞√ Á∂ √ÓÊ’ª È∂ «¬‘ ÓßÈ «Ò¡≈ ‘À «’ «‹Ú∂∫ ‘Δ ¿∞È∑ª «Ú⁄≈Ò∂ √Δ‡ª Á≈ Â≈ÒÓ∂Ò ‘ØÚ◊ ∂ ≈, ¿∞Á∫Ø ‘Δ Ì≈‹Í≈ Ò¬Δ ‘≈ ÁΔ ÿß‡Δ Úμ‹‰Δ Ù∞± ‘Ø ‹≈¬∂◊ΔÕ Á±‹≈, Ì≈‹Í≈ ¡Â∂ ¿∞√ Á∂ √ÓÊ’ª È±ß Í±≈ «ÚÙÚ≈√ ‘À «’ «ÚØËΔ «Ë ’ØÒ È«ßÁ ÓØÁΔ Ú◊≈ ’Ø¬Δ «⁄‘≈ È‘Δ∫ ‘À ‹Ø Á∂Ù Ì «Ú⁄ ‘ÓÈ-«Í¡≈≈ ‘ØÚ∂ ¡Â∂ È≈Ò ‘Δ «ÚØËΔ «Ë ’ØÒ ≈‹ÈΔÂ’ ÍzÏßËÈ Ò¬Δ ¡«Ó Ù≈‘ Ú◊≈ ’Ø¬Δ «Ú¡’ÂΔ È‘Δ∫ ‘À ‹Ø «Í¤Ò∂ ⁄≈ √≈Òª ÂØ∫ ⁄؉ª «‹Â≈¿∞∫Á≈ ¡≈ «‘≈ ‘ÀÕ Ì≈Ú ÁØÚ∂∫ ‘Δ «Ëª

¡≈͉∂ - ¡≈͉∂ ¡≈≈ÓÁ≈«¬’ Á≈«¬«¡ª «Ú⁄ √ßÂÙ ∞ ‡ Òμ◊ ‘Δ¡ª ‘ÈÕ ≈‹ÈΔÂ’ «Ú⁄≈ª Á≈ ͱΔ Â∑ ª Ë∞ Ú Δ’È ‘Ø ⁄∞ μ ’≈ ‘À Õ «ÈÍμ÷Â≈ Á≈ ’Ø¬Δ ÓÂÒÏ È‘Δ∫ «‘ «◊¡≈ ‘ÀÕ «ÚØËΔ «Ë ’«‘ ‘Δ ‘À «’ ¿∞ √ ÁΔ «ÓÒΔ‹∞ Ò Δ Â≈’ √≈‘Ó‰∂ Ì≈‹Í≈ Á≈ «‡’‰≈ È≈Ó∞Ó«’È ‘À ¡Â∂ Ì≈‹Í≈ ’«‘ ‘Δ ‘À «’ «ÚØËΔ «Ë «ÓÒ ’∂ ÚΔ ¿∞√ 鱧 Ø’ È‘Δ∫ √’∂◊ΔÕ ÓÀÈ±ß Âª Ò◊Á≈ ‘À «’ ÁØ Ú ∂ ∫ ‘Δ «Ëª ¡≈Í‰Δ¡ª¡≈Í‰Δ¡ª ˆÒ Ϋ‘ÓΔ¡ª «Ú⁄ Î√Δ¡ª ‘Ø¬Δ¡ª ‘ÈÕ ¿∞‘ «’√∂ ÈÚΔ∫ ≈‹ÈΔÂΔ Á≈ ı≈’≈ Í∂Ù ’È ÂØ∫ ¡√ÓμÊ ‘ÈÕ «¬√ Ò¬Δ «¬È∑ª ÁØÚª Á∂ Á≈¡«Ú¡ª “Â∂ «ÈÍμ÷ ÂΩ “Â∂ ’∞fi «Ú⁄≈ ’È≈ ˜±Δ ‘ÀÕ «ÚØËΔ «Ë Á≈ «¬‘ Á≈¡Ú≈ «√Î Â’ÈΔ’Δ ±Í È≈Ò ·Δ’ ‘À «’ ¿∞‘ ¡≈Í√ «Ú⁄ «¬’‹∞‡ ‘Ø ‹≈‰ ª ¿∞È∑ª Á∂ Ú؇ Ì≈‹Í≈ È≈ÒØ∫ «˜¡≈Á≈ ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ Í«‘ÒΔ Ó∞Ù«’Ò «¬‘ ‘À «’ «¬‘ «√¯ «¬’ ’ÒÍÈ≈ ‘Δ ‘À «’ √≈∂

‘√«Á¡ª Á∂ ÿ Ú√Á∂ pMjwb puls vwlw ie`k cor nuM kùtdw hoieAw boilAw ik ieh fr`g qUM ikQoN KrIdI sI[ auh ny fr ky ikhw ik Plwxy qoN KrIdI sI[ ieh sux ky puls vwlw auhnUM Pyr k`t u dw hoieAw boilAwEey! qUM KRIdx vyly swnUM ikauN nhIN d`isAw? iPr jnwb qusIN ausnUM PVH lYxw sI pr swilAw qUM qW bc jWdw[ *** iek AwdmI aùlU vyc irhw sI[ aus ny iek gwhk nUM iek aùlU dI kImq 100 rupey Aqy iek Cotw b`cw sI ijs dI kimq 200 rupey dsy[ gwhk ny bVI hYrwnI nwl pui` CAw-ies Coty b`cy dI ienI kImq ikauN? auh boilAw- iek qW ieh aylU hY Aqy dUsrw aùlU dw p`Tw[ *** kuVI (AwpxI mW nU)M - mMmI, jd qusIN jvwn sI qW iksy nwl muhb ` q kIqI sI? mMmI- hW bytI[ kuVI- quhwnUM aus muhb ` q dI szw kI imlI? mMmI-mYnMU qyry fYfI nwl ivAwh krauxw ipAw[ iek AwdmI (dUsry nU)M - myrI pqnI AYnI huiSAwr ik auh iek ivSy qy keI keI GMty bol skdI hY[ dUjw AwdmI- ieh qW kuJ vI hIN, myrI pqnI ibnW iksy ivSy qoN keI GMty bol skdI hY[ - ieMdrjIq isMG 'jIq'

√±«Ï¡ª «Ú⁄ ¡Â∂ ≈Ù‡Δ ÍμË “Â∂ «ÚØ Ë Δ «Ë «Ú⁄ Â≈ÒÓ∂ Ò ‘Ø ‹≈Ú∂◊≈, «¬√ ÁΔ ’Ø¬Δ ◊≈ß‡Δ È‘Δ∫ ‘ÀÕ «¬√ «Ú⁄ ’Ø¬Δ Ùμ’ È‘Δ∫ «’ Ì≈‹Í≈ ÚÒØ∫ «Í¤Ò∂ ⁄≈ √≈Òª «Ú⁄ ’ΔÂΔ ‹≈‰ Ú≈ÒΔ ⁄μÍ∂-⁄μÍ∂ «Ú⁄ ¤≈ ‹≈‰ Ú≈ÒΔ ≈‹ÈΔÂΔ ÂØ∫ «ÚØËΔ «Ë Á∂ ’ßÈ ÷Û∑∂ ‘ج∂ ‘È ¡Â∂ ¿∞‘ ¡≈Í√Δ ÓμÂÌ∂Á Ì∞Ò≈ ’∂ ⁄؉≈ÚΔ Â≈ÒÓ∂Ò ’È Á∂ Ó±‚ «Ú⁄ ¡≈ ◊¬Δ ‘ÀÕ «Î ÚΔ «¬√ «Ú⁄ ’¬Δ «’ß± ÍzÂ ß ± ‘ÈÕ «‹Ú∂∫ «ÁμÒΔ «Ú⁄ ’ª◊√ ¡Â∂ ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈‡Δ «Ú⁄ Â≈ÒÓ∂Ò ÁΔ¡ª √ßÌ≈ÚÈ≈Úª Ï‘∞ ÿ‡ ‘ÈÕ ÁØÚª Í≈‡Δ¡ª «Ú⁄ ’∞Ûμ‰ ÚËÁΔ ‹≈ ‘Δ ‘ÀÕ Ï≈Ú‹±Á «¬√ Á∂ «’ ÁØÚ∫∂ ‘Δ Í≈‡Δ¡ª ‹≈‰ÁΔ¡ª ‘È «’ ‹∂’ Â≈ÒÓ∂Ò È≈ ‘Ø«¬¡≈ ª Ì≈‹Í≈ √μ √Δ‡ª «¬’ Ú≈ «Î «‹μ Ҭ∂◊ΔÕ «¬√∂ Â∑ª Íμ¤ÓΔ Ïß◊≈Ò ‘À «‹μÊ∂ «Âz‰Ó±Ò ’ª◊√ ¡Â∂ ‘Ø  ˆÀ  -Ì≈‹Í≈ Í≈‡Δ¡ª «Ú⁄’≈ ’Ø¬Δ √ÓfiΩÂ≈ ‘؉≈ «¬’ ’ÒÍÈ≈ ‘Δ ‘ÀÕ ÓÓÂ≈ ÏÀÈ‹Δ ÁΔ Í≈‡Δ ÓßÈÁΔ ‘À «’ ¿∞‘ «¬’μÒ∂ ‘Δ √≈«¡ª 鱧 ‘≈ Á∂Ú◊ ∂ ΔÕ «¬√ Ò¬Δ ÓÓÂ≈ ≈Ù‡Δ ÍμË ”Â∂ Ï‰È Ú≈Ò∂ «’√∂ Ì≈‹Í≈ «ÚØËΔ Óß⁄ ”Â∂ ¡≈¿∞‰ Ò¬Δ Âª √Ω«÷¡ª ‘Δ «Â¡≈ ‘Ø ‹ªÁΔ ‘À Í Ïß◊≈Ò «Ú⁄ ¡≈Í‰Δ ˜ÓΔÈ ”Â∂ «’√∂ Ò¬Δ ’∞fi ÚΔ ¤μ‚‰ Á≈ ¿∞Ȫ∑ Á≈ ’Ø¬Δ «¬≈Á≈ È‘Δ∫Õ ÂΔ‹∂ Í≈√∂ ˙‚ΔÙ≈ ‘À, «‹μÊ∂ ‹∂’ ÏΔ‹± ‹ÈÂ≈ ÁÒ ¡Â∂ ’ª◊√ «Ú⁄ «’√∂ Â∑ª ÁΔ √ÓfiÁ≈Δ È≈ Ï‰Δ Âª Ì≈‹Í≈ Á≈ Ò≈Ì «Ú⁄ «‘‰≈ ÂÀ¡ ‘ÀÕ

hn qW au n WH dI ny k I vwlI sKSIAq au`Brky hor swhmxy AweI jdoN aunWH d`isAw ik auh qrnqwrn izly iv`c pYNdy ipMf FotIAW dI rwjw rwm p`qI dy vsnIk hn Aqy 1964 qoN auh

ieMglYNf iv`c vulvrhYNptn ivKy rih rhy hn[ies jwxkwrI aupRMq ieh pUrw XkIn ho igAw ik ipMf FotIAW au`pr s`cmu`c hI gurU rwmdws mhwrwj dI bKiSS hY ijs sdkw auQoN dy vsnIk duKI

Aqy lovvMd dI nbz nUM pCwxdy hoey aunWH dI shwieqw leI bgYr khy qoN hI A`gy Aw jWdy hn[ ikauNik s. bldyv isMG ig`l Syry pMjwb svIt sYNtr Aqy rYstorYNt dy mwlk vI s. bljIq isMG ig`l dy pyNfU hI hn ijnW dw mn ij`q SurU krn iv`c AsIm Xogdwn hY[s. bljIq isMG ig`l swihb dIAW mn ij`q nwl hoeIAW g`lW qoN ieh is`D ho igAw ik auh Akwl purK dI imhr sdkw Awpxy jIvn qoN iblku`l sMquSt Aqy r`jI rUh vwly ienswn hn[ aunWH s. suirMdr isMG Azwd dw mn ij`q nUM imlwaux leI DMnvwd kridAW mn ij`q dy pwTkW nUM ApIl vI kIqI ik auh mn ij`q prcy dw v`D qoN v`D ishXog dyx qW ik krm jI iesy qrW gurU AwSy qy c`ldw hoieAw bgYr iksy p`K pwq pMjwbI mW bolI Aqy s`iBAwcwr dI syvw krdw rhy[

¡Ó«ßÁ «√ßÿ ÚæÒØ∫ √ÓΔ«÷¡≈ Á∂ «ÁæÂ∂ ‘∞’Ó Ó«‘˜ ÷≈È≈ͱÂΔ Ï‰∂ ⁄ß‚Δ◊Û∑ : Íß‹≈Ï Á∂ Ó∞μ÷ ÓßÂΔ ’À Í ‡È ¡Ó«ß Á  «√ß ÿ ÚμÒØ ∫ «√¡≈√ÂÁ≈È≈∫, ‚∂Á ∂ ≈≈∫, «ÙÚ √ÀÈ≈ È≈Ò √ÏßË «Ú¡’ÂΔ¡≈∫, Ë≈«Ó’ ¡≈◊±¡≈∫ ¡Â∂ ¡¯√≈∫ 鱧 √’≈Δ ı˜≈È∂ «Úμ⁄Ø∫ ’≈≈∫ ¡Â∂ Ó∞¯Â Â∂Ò ÁΔ √‘±Ò √ÏßËΔ ÚËΔ’ Ó∞μ÷ √’μÂ (◊z«‘) «ÈÓÒ‹Δ «√ßÿ ’Ò√Δ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ ‘∂· ω≈¬Δ √ÓΔ«÷¡≈ ’Ó∂‡Δ Ó«‘˜ ÷≈È≈ͱÂΔ ‹≈Í ‘Δ ‘ÀÕ Íß‹≈Ï Í∞ÒΔ√ ÚμÒØ∫ «√¡≈√ÂÁ≈È≈∫ ¡Â∂ ‚∂∂Á≈≈∫ √Ó∂ Í∞ÒΔ√ ¡¯√≈∫ ȱ ß ÈÚΔ¡≈∫ ◊æ ‚ Δ¡≈∫ Á∂ ‰ ÁΔ Â‹ÚΔ˜ È∂ «ÚμÂΔ √ß’‡ ”⁄Ø∫ Òßÿ ‘∂ Íß‹≈Ï Á∂ ı˜≈È∂ 鱧 «ÈÁ¬Δ ÂΔ’∂ È≈Ò ¿∞‚≈¿∞‰ Á≈ ÈÚ≈∫ ±Í √≈‘Ó‰∂ «Ò¡≈∫Á≈ ‘ÀÕ √±Â≈∫ Ó∞Â≈Ï’ Íß‹≈Ï Í∞ÒΔ√ ÚμÒØ∫ √∞μ«÷¡≈ Á∂ È≈∫ ”Â∂ ≈‹√Δ Â∂ Ë≈«Ó’ «Ú¡’ÂΔ¡≈∫ √Ó∂ Í∞ÒΔ√ ¡Î√≈∫ 鱧 «‹‘ÛΔ¡≈∫ ◊μ‚Δ¡≈∫ «ÁμÂΔ¡≈∫ ‘Ø¬Δ¡≈∫ ‘È, ¿∞È∑≈∫ Á≈ «√¯ ‚≈¬ΔÚ≈∫ ÁΔ¡≈∫ ÂÈ÷≈‘≈∫ ¡Â∂ Â∂Ò ı⁄ ‘Δ √≈Ò≈È≈ AB ’ØÛ ∞ͬ∂ Á∂ ’ΔÏ ‘ÀÕ ◊μ‚Δ¡≈∫ ÁΔ ’ΔÓ E@ ’ØÛ ∞ͬ∂ Á∂ ’ΔÏ Ï‰ÁΔ ‘ÀÕ √∞μ«÷¡≈ Ú‹Ø∫ Â≈«¬È≈ Í∞ÒΔ√ ’Ó⁄≈Δ¡≈∫ ÁΔ¡≈∫ ÂÈ÷≈‘≈∫ Á≈ ı˜≈È∂ ”Â∂ ÏØfi Â≈∫ √≈Ò≈È≈ A@@ ’ØÛ ∞ͬ∂ Á≈ ¡ß’Û≈ Í≈ ’ ‹≈∫Á≈ ‘ÀÕ «¬‘ Íß‹≈Ï Á∂ ÒØ’≈∫ ÂØ∫ Ú√±Ò∂ ‡À ’ √≈∫ ÁΔ ’Ó≈¬Δ ‘À , «‹√ “Â∂

«√¡≈√ÂÁ≈È, ‚∂∂Á≈ ¡Â∂ ¡¯√ ÓΩ‹≈∫ Ó≈‰ ‘∂ ‘ÈÕ “√’≈Δ ’≈ √∂ Ú ≈” Á≈ Ò≈‘≈ ÒÀ ‰ Ú≈Ò∂ «√¡√ÂÁ≈È≈∫ «Ú⁄ Ï‘∞Â∂ ’≈∫◊√, ¡’≈ÒΔ ÁÒ ¡Â∂ Ì≈‹Í≈ È≈Ò √ÏßË ‘ÈÕ Íß‹≈Ï È∂ ¡μ√Δ«Ú¡≈∫

Íß‹≈Ï Í∞ÒΔ√ Á∂ √∞μ«÷¡≈ «Úß◊ ÚμÒØ∫ ¡’≈ÒΔ ÁÒ, ’≈∫◊√, Ì≈‹Í≈ √Ó∂ ÙzÓ Ø ‰Δ ’Ó∂‡Δ ¡Â∂ Ë≈«Ó’ ¡≈◊±¡≈∫ 鱧 BD@ √∞μ«÷¡≈ ’≈≈∫ «ÁμÂΔ¡≈∫ ◊¬Δ¡≈∫ ‘ÈÕ «¬È∑≈∫ «Úμ⁄ Á∞ÈΔ¡≈∫ ÁΔ¡≈∫ √Ì ÂØ∫ Ó«‘ß◊Δ¡≈∫ ’≈≈∫ ÒÀ∫‚

Íø‹≈Ï ”⁄ √±÷Ú≈Ȫ ˘ «ÓÒΔ¡ª ÷æ‚Δ¡ª ÍÀ‡ØÒ ’⁄≈ AB ’ØÛ ∞ͬ∂ Á∂ ’ΔÏ ÂØ∫ AIID Âμ’ ¡«ÂÚ≈Á Á≈ √∂’ fiμ«Ò¡≈ ‘ÀÕ ‘∞‰ Ì≈Ú∂∫ ¡«ÂÚ≈Á ÁΔ ¡«‹‘Δ ◊μÒ È‘Δ∫ ‘À, Í √∞μ«÷¡≈ Á∂ Ï‘≈È∂ «√¡≈√Â≈È≈∫, ¡¯√≈∫ ¡Â∂ ‚∂∂Á≈≈∫ 鱧 ÓΩ‹≈∫ Òμ◊Δ¡≈∫ ‘Ø¬Δ¡≈∫ ‘ÈÕ √±Â≈∫ Ó∞Â≈Ï’ «Úμ Óß Â Δ ÓÈÍz Δ Â «√ß ÿ Ï≈ÁÒ È∂ “√’≈Δ ’≈ √∂Ú≈” ÁΔ √ÓΔ«÷¡≈ Á∂ ÔÂÈ ’ΔÂ∂ Í ’≈ÓÔ≈ÏΔ È‘Δ∫ «ÓÒΔÕ Ó∞μ÷ ÓßÂΔ È∂ ¡≈͉∂ ÍμË ”Â∂ √ÓΔ«÷¡≈ Á∂ ‘∞’Ó Á∂ «ÁμÂ∂ Í ’Ø¬Δ √ÓΔ«÷¡≈ È‘Δ∫ ‘جΔ, √◊Ø∫ ’≈ √∂ Ú ≈ ȱ ß ÈÚ≈∫ ± Í «ÁμÂ≈ ‹≈‰ Òμ«◊¡≈ ‘ÀÕ ‡≈∫√ÍØ‡ «ÚÌ≈◊ Á∂ ¡«Ë’≈Δ¡≈∫ Ó∞  ≈Ï’ ‹∂ «√¯ Ï≈ÁÒ Í«Ú≈ Á∂ ⁄≈ ‹Δ¡≈∫ Íz’≈Ù «√ßÿ Ï≈ÁÒ, √∞÷ÏΔ «√ßÿ Ï≈ÁÒ, «Ï’Ó «√ßÿ Ó‹Δ·Δ¡≈ ¡Â∂ ¡≈Á∂Ù ÍzÂ≈Í «√ßÿ ’ÀØ∫ ÁΔ¡≈∫ ’≈≈∫ Á≈ ‘Δ «ÚμÂΔ Ì≈ Óß«È¡≈ ‹≈Ú∂ Â≈∫ √Ò≈È≈ ÁØ ’ØÛ ∞ͬ∂ Á∂ ’ΔÏ Â∂Ò Â∂ ‚≈¬ΔÚ≈∫ Á≈ ı⁄ ωÁ≈ ‘ÀÕ Í∞ÒΔ√ ¡«Ë’≈Δ¡≈∫ Á≈ Â’ ‘À «’ Ï≈ÁÒ Í«Ú≈ 鱧 “˜Àμ‚ ÍÒμ√” √∞μ«÷¡≈ ‘؉ ’≈È Ó«‘ß◊Δ¡≈∫ ’≈≈∫ ¡Â∂ Ï∂«‘√≈Ï∂ Â∂Ò ı⁄ ÁΔ √‘±Ò √’≈ ÁΔ «˜ßÓ∂Ú≈Δ ‘ÀÕ

’±˜ ¡Â∂ ÓΩ∫‡À Ø ÂØ∫ ÒÀ ’∂ «‹Í√Δ¡≈∫ Âμ’ Ù≈ÓÒ ‘ÈÕ Ï≈ÁÒ≈∫ 鱧 «ÓÒΔ¡≈∫ Ï∞Ò∂‡ Í±Î ÒÀ∫‚ ’±˜ ¡À√Ô±ÚΔ˜ ‘È, ‹Ø ’ΔÏ ‚∂„-‚∂„ ’ØÛ ∞ͬ∂ ÁΔ¡≈∫ ‘ÈÕ ÁØÚ≈∫ Ï≈ÁÒ≈∫ 鱧 ’ΔÏ G@-G@ Òμ÷ ÁΔ¡≈∫ «ÓÙ±«ÏÙΔ ’ßÍÈΔ ÁΔ¡≈∫ ÓΩ∫‡À Ø ¡À√Ô±ÚΔ˜ ÚΔ «ÁμÂΔ¡≈∫ ◊¬Δ¡≈∫ ‘ÈÕ ¡≈Ò «¬ß ‚ Δ¡≈ ¡«ÂÚ≈Á «ÚØËΔ Î߇ Á∂ ÍzË≈È Ó«ÈßÁ‹Δ «√ßÿ «Ïμ‡≈ 鱧 «ÁμÂΔ¡≈∫ ◊μ‚Δ¡≈∫ ÁΔ ’ΔÓ I@ Òμ÷ Á∂ ’ΔÏ ‘À Â∂ ’ΔÏ DB Òμ÷ ∞ͬ∂ Â∂Ò Á≈ ı«⁄¡≈ ‹≈∫Á≈ ‘ÀÕ Úμ÷-Úμ÷ «ÙÚ √ÀÈ≈Ú≈∫ Á∂ ¡≈◊± ÚΔ √’≈Δ ı⁄∂ ”Â∂ ÓΩ‹≈∫ ’ ‘∂ ‘ÈÕ Íß ‹ ≈Ï Í∞ Ò Δ√ ÈÚΔÈΔ’È Ò¬Δ ’∂∫Á ÂØ∫ «ÓÒÁ∂ Îß‚≈∫ «Úμ⁄Ø∫ ‘ √≈Ò B@-BE ’ØÛ ∞ͬ∂ Á∂ Ú≈‘È ıΔÁ∂ ‹≈∫Á∂ √ÈÕ ⁄≈Ò± Ó≈ÒΔ √≈Ò ÁΩ≈È ÚΔ Í∞ÒΔ√ Ò¬Δ Ú≈‘È ıΔÁ‰ Ò¬Δ BB ’ØÛ ∞ͬ∂ ı⁄‰ ÁΔ Â‹ÚΔ˜ ‘ÀÕ ‹≈‰’≈Δ Ó∞Â≈Ï’ Ê≈«‰¡≈∫ 鱧 ¡Ò≈‡ ◊μ‚Δ¡≈∫ ÁΔ ‘≈Ò ı√Â≈ ‘À Í Úμ‚∂ √≈«‘Ï≈∫ ȱ ß ÈÚΔ¡≈∫ ’≈≈∫ ·≈· Á∂ «ÁμÂΔ¡≈∫ ‹≈∫ÁΔ¡≈∫ ‘ÈÕ Íß‹≈Ï «Úμ⁄ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ¡«Â


www.mannjittweekly.co.uk

ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly

Vol: 14,

Issue 675

12th July to 18th July 2018

20


www.mannjittweekly.co.uk

Vol: 14,

ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly

(ÒÛΔ ‹ØÛÈ Ò¬Δ «Í¤Ò≈ ¡≥’ ÍÛ∑Ø ) ⁄ØΔ Ú≈ÒΔ ÿ‡Èª ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡√Δ∫ ‚ ◊¬∂ √ΔÕ ¡◊ «’√∂ Á∂ ’∞‘≈ÛΔ Òº◊ ‹ªÁΔ Âª ’Δ ‘∞≥Á≈, √Ø⁄ ’∂ ‘Δ ’≥Ï‰Δ «‹‘Δ Òº◊ ‹ªÁΔ, ‹∂ ÎÛ∂ ‹ªÁ∂ ª ’Δ ‘∞≥Á≈ ! ’Δ Ï∂Ú’»ÎΔ √Δ √≈‚Δ «’ «Í≥‚ «Ú⁄ √≈‚∂ √≈«¡ª Á∂ ÷∂ª «Ú⁄ ’∞¤ È≈ ’∞¤ ‘∞Á ≥ ≈ √ΔÕ «’√≈È ˘ ¡≈Í‰Δ Î√Ò ¡≈͉∂ Ϻ«⁄¡ª Úª◊ «Í¡≈Δ ‘∞Á ≥ Δ ‘ÀÕ ’Ø¬Δ ÌΔ «’√≈È «’ºÁª ÏÁ≈Ù ’ √’Á≈ ‘À «’ ’Ø¬Δ ¿∞‘ÁΔ Î√Ò ¿∞‹≈Û Á∂Ú∂Õ ¿∞∫‹ ‘ «’√≈È, ¡≈͉∂ ¡≈Í Ì≈Ú∂∫ ‹Ø Ó˜Δ Á∂ Á∂ÚÕ∂ ‘∞‰ √≈«¡ª È∂ ¡º◊∂ ÂØ∫ ÂØÏ≈ ’ Ò¬Δ «’ ¡º◊∂ ÂØ∫ ’Á∂ «¬‘ ’Øfi≈ ’≥Ó È‘Δ∫ ’È≈Õ ‘∞‰ √≈‚≈ √≈≈ ∞fi≈È ÍÛ∑≈¬Δ «Ú⁄ ‘Ø «◊¡≈Õ Á∂ ≈ ’ ¡√Δ∫ ÍÛ∑Á∂ «‘≥ÁÕ∂ È≈Ò Á∂ ’Ó∂ Á≈ Óπ‚ ≥ ≈ Ì◊ΔÊ ÌΔ ’Á∂ ’Á∂ √≈‚Δ ÓÁÁ ’ «Á≥Á≈Õ Ï‘≈Á Á∂ ‹∂ ‹∂ ‘≈¬Δ √’»Ò Á≈ ‘À‚Ó≈√‡ ÌΔ «¬√∂ ’ÒØÈΔ «Ú⁄ «‘≥Á≈ √Δ ¡Â∂ Ï‘≈Á ¿∞‘Á∂ ÿ «‡¿±ÙÈ ÍÛ∑È Ò¬Δ ‹≈«¬¡≈ ’Á≈ √ΔÕ ‘À‚Ó≈√‡ ¡≈͉∂ Óπ≥‚∂, Ï‘≈Á ¡Â∂ «¬º’ ÒÛ’Δ ’ÓÒ∂Ù, «Â≥Ȫ ˘ «¬’º·∂ ‘Δ √≈«¡ª ˘ ÍÛ∑≈«¬¡≈ ’Á≈ √ΔÕ ’ÓÒ∂Ù Ï‘∞ √πȺ÷Δ ¡Â∂ ÌØÒΔ Ì≈ÒΔ ÒÛ’Δ √Δ ‹Ø «’√∂ ’∞ÛΔ¡ª Á∂ √’»Ò «Ú⁄ ÍÛ∑ÁΔ √Δ Â∂ ¿∞‘˘ «’Â≈Ϫ ‘ºÊ «Ú⁄ ÎÛΔ ¡’√ Á∂÷Á∂ «‘≥Á∂ √ªÕ ¿∞‘Ȫ «ÁȪ «Ú⁄ Ï‘≈Á ÌΔ Ï‘∞ √πÈ÷ º ≈ ‘∞Á ≥ ≈ √ΔÕ Ï‘≈Á, ÓÈ ‘Δ ÓÈ «Ú⁄ ’ÓÒ∂Ù ˘ ⁄≈‘∞≥Á≈ ‘∞≥Á≈ √Δ ¡Â∂ √≈‚∂ È≈Ò ‘Ó∂ Ù ª ¿∞ ‘ ÁΔ¡ª ◊º Ò ª ’Á≈ «‘≥Á≈ √ΔÕ ‹Ú≈ÈΔ ÁΔ ¿∞Ó √Δ ¡Â∂ ¡√Δ∫ ÌΔ ¿∞‘ÁΔ ‘ª «Ú⁄ ‘ª «ÓÒ≈¿∞∫Á∂ «‘≥Á∂ √ΔÕ ‘∞‰ ª ’ÁΔ ’ÁΔ ¿∞‘ ◊ºÒª Ô≈Á ’’∂ ‘º√Á∂ «‘≥Á‘ ∂ ª Ò∂«’È ¿∞‘Ȫ «ÁȪ «Ú⁄ Ï‘≈Á Ï‘∞ √ΔΔ¡√ ‘∞Á ≥ ≈ √Δ «’

’≈Ù ’ÓÒ∂Ù È≈Ò ¿∞‘Á≈ «Ú¡≈‘ ‘Ø ‹≈¬∂ Ò∂«’È «¬≥È≈ ‘Ω√Ò≈ Ï‘≈Á «Ú⁄ ÌΔ È‘Δ∫ √Δ «’ ¿∞‘ ’ÓÒ∂Ù ÚÒ Á∂÷ ’∂ Óπ√’≈ ‹ª ¿∞‘˘ ÏπÒ≈ ÒÀ∫Á≈Õ «¬Ê∂ ‘∞‰ Ï‘≈Á ’∂ ÿ ’¬Δ Ú≈Δ «¬‘ ◊ºÒ ⁄Ò ÍÀ∫ÁΔ Âª ¿∞‘ÁΔ ÍÂÈΔ ’ÓÒ Â∂ ‘Ø √≈∂ «¬√ ◊ºÒ Â∂ ÷»Ì ‘º√Á∂Õ ’∞¤ ÌΔ ‘ØÚ∂ «¬‘ ¿∞√ √Ó∂∫ ÁΔ¡ª «Óº·Δ¡ª Ô≈Áª ‘Δ ‘È ‹Ø ‘∞‰ √≈˘ ‘≈√Ø ‘Δ‰Δ¡ª Ò◊ÁΔ¡ª ‘ÈÕ «‹ºÁª «‹ºÁª «¬Ó«Â‘≈Ȫ Á∂ «ÁÈ È∂Û∂ ¡≈ ‘∂ √Δ, ¡√Δ∫ «’Â≈Ϫ ÎÛΔ ’Ó∂ «Ú⁄ ÍÛ∑Á∂ «‘≥ÁÕ∂ Ù«‘ «Ú⁄ ÿ∞Ó ≥ ‰≈ ‘∞‰ ÿº‡ ‘Ø «◊¡≈ √Δ «’˙∫«’ Í≈√ ‘؉ ÁΔ «⁄≥Â≈ √ΔÕ ’Á∂ ’Á∂ Â≈≈ «√≥ÿ ̺⁄» Á∂ Ó’≈È «Ú⁄Ø∫ «¬º’ ¤Ø‡Δ «‹‘Δ ÒÛ’Δ Á∂ ◊≈¿∞ ‰ ÁΔ ¡≈Ú≈˜ ¡≈¿∞∫ÁΔ «‘≥ÁΔÕ Â≈≈ «√≥ÿ Â∂ ¿∞‘ÁΔ ÍÂÈΔ ÁØÚ∂∫ «¬√ Ó’≈È «Ú⁄ «‘≥Á∂ √È, ¿∞‘Ȫ Á∂ ÿ ¿∞‘Ȫ ÁØÚª ÂØ∫ «√Ú≈¬∂ ‘Ø ’Ø¬Δ È‘Δ∫ √Δ ‘∞Á ≥ ≈Õ «¬‘ Á√ Ï≈ª √≈Ò ÁΔ ÈΩ’ ÒÛ’Δ ¿∞‘Ȫ Á∂ ÿ Á≈ ’≥Ó ’ÁΔ ‘∞≥ÁΔ √Δ Â∂ ’≥Ó ’ÁΔ ’ÁΔ ¿∞μ⁄Δ ¿∞μ⁄Δ ◊≈¿∞∫ÁΔ «‘≥ÁΔ √ΔÕ ¡≈Ú≈˜ ª «¬≥ÈΔ ¡º¤Δ È‘Δ∫ √Δ Ò∂«’È ¡’√ ¿∞‘ ““ ¡≈‹ ‘Ó √∂ «’˙∫ ÍÁ≈ ‘À ““ «¯ÒÓΔ ◊Δ ¿∞μ⁄Δ ¿∞μ⁄Δ ◊≈¿∞∫ÁΔ «‘≥ÁΔÕ ÍÛ∑Á∂ ÍÛ∑Á∂ ¡√Δ∫ √≈∂ ‘º√ ÍÀ∫ÁÕ∂ Â≈≈ «√≥ÿ ÁΔ ÍÂÈΔ Á≈ Ȫ ª Ô≈Á È‘Δ∫ Ò∂«’È ¿∞√ ˘ «¬º’ ÎØÏΔ¡≈ «‹‘≈ √ΔÕ ¡◊ ’Ø¬Δ ¿∞√ Á∂ ÈÒ’∂ ˘ ◊∂Û ’∂ Í≈‰Δ Á≈ ◊Ò≈√ ÌΔ ÒÀ ÒÀ∫Á≈ ª ¿∞‘Á∂ ‹≈‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞‘ ÈÒ’∂ Á≈ ‘À∫‚Ò ⁄≥◊Δ Âª ’ÍÛ∂ È≈Ò √≈Î ’ÁΔÕ ’Á∂ ’Á∂ ÓÀ∫ ª Ï‘≈Á Â≈≈ «√≥ÿ Á∂ ÿ Â≈≈ «√≥ÿ ˘ «ÓÒ‰ ⁄Ò∂ ‹ªÁ∂Õ Â≈≈ «√≥ÿ Á≈ √πÌ≈∑ Ï‘∞ ¡º¤≈ √Δ Â∂ ¿∞μ⁄Δ ¿∞μ⁄Δ ‘º√ ‘º√ ’∂ ◊ºÒª ’Á≈ ‘∞Á ≥ ≈ √ΔÕ Â≈≈ «√≥ÿ ÁΔ ÍÂÈΔ ’Ó˜Ø «‹‘Δ ¡Ω √ΔÕ ¿∞‘Á≈ √≈≈ «ÁÈ ÿ «Ú⁄ ‘Δ ÏΔÂÁ≈ √Δ, ÍÂ≈ È‘Δ∫ ¿∞‘Ȫ Á∂ ’Ø¬Δ Ï⁄≈ È‘Δ∫ √Δ ‹ª Ï⁄∂ «Ú¡≈‘∂ ‘ج∂ √ÈÕ ’Ø¬Δ ¿∞È∑ª Á∂ ÿØ∫

Ú’≈Ò Á∂ Íz¯ Ø Ù À È(«’ºÂ)∂ «Úº⁄ ‘؉ ’’∂ ÓÈ∞º÷Δ √≥Ï≥˪ È≈Ò ‹∞Û∂ ’¬Δ Ω⁄’ «ÁÒ⁄√Í ’∂√ ÓÀ˘ √πÒfi≈¿∞‰ Ò¬Δ «ÓÒ∂Õ ’∞ºfi Ú∑∂ Í«‘Òª «’√∂ ¡ıÏ≈ «Úº⁄ «¬º’ «¬Ù«Â‘≈ ¤º«Í¡≈, «‹√ «Úº⁄ «Ò«÷¡≈ √Δ: ¿∞Ó ’ÀÁ Ì∞◊ ‘∂ Ó∂∂ «ÈÁØÙ ÍπºÂz ˘ ÏΔ ’≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ˘ «¬º’ Òº÷ πÍ«¬¡≈ «¬È≈ÓÕ «Ò÷∂ √≥Í’ ’È Ú≈Ò∂ ¯ØÈ ÈßÏ ¡È∞√≈ Á»‹∂ «ÁÈ ÓÀ∫ «¬Ù«Â‘≈ Á∂‰ Ú≈Ò∂ Á∂ ÿ Á≈ Ï»‘≈ ‹≈ ÷Û’≈«¬¡≈Õ «√¡≈‰Δ ¿∞Ó √«‘‹ √πÌ≈˙ Ú≈ÒΔ ÏΔÏΔ È∂ ÁÚ≈‹≈ ÷Ø«Ò∑¡≈ Â∂ ÏÛ∂ ÂÍ≈’ È≈Ò ÓÀ˘ ÿ ¡≥Á «Ò‹≈ ’∂ ¡≈Í‰Δ ÏÀ·’ «Úº⁄ √‹∂ √د∂ Â∂ ÏÀ·‰ Ò¬Δ «’‘≈Õ «¬Ù«Â‘≈ Á∂‰ Á∂ ’≈È ÁΔ Ú˜≈‘ ’«Á¡ª Ó≈Â≈ ‹Δ ’«‘‰ Òº◊∂,2«¬√ Ú’Â ÓÀ∫ √∂Ú≈-Óπ’ ¡«Ë¡≈Í’≈ ‘ª Â∂ «¬º’ÒΔ «¬√ ÿ «Úº⁄ «‘≥ÁΔ ‘ªÕ ÂΔ‘ ’∞ √≈Ò Í«‘Òª ‹Á Ó∂≈ «¬º’ÒØÂ≈ ÍπºÂz ◊∞√∂Ú’ Ó√ª √≈Ò Á≈ ‘ØÚ∂◊≈ ¿∞Á∫Ø Ó∂∂ ÍÂΔ ‹Δ Á≈ «¬º’ √Û’ ‘≈Á√∂ «Úº⁄ «Á‘ªÂ ‘Ø «◊¡≈Õ ‹ΔÚÈ √≈ÊΔ «ÏÈ≈ Ϻ⁄∂ Á≈ Í≈Ò‰ ÍØÙÈ, ÍÛ∑≈¬Δ «Ò÷≈¬Δ, Ó«‘≥◊≈¬Δ Á∂ «¬√ ˜Ó≈È∂ «Úº⁄ ÿ ¡Â∂ ‘Ø  ‹ΔÚÈ Á∂ ÷«⁄¡ª ˘ ⁄Ò≈¿∞‰≈ «¬º’ÒΔ ¡ΩÂ Ò¬Δ «’ºÈ∑ª ’∞ Óπ‘≈Ò ‘Ø √’Á≈ ‘À «¬√ Á≈ ¡≥Á≈˜≈ Â∞√Δ∫ Ï≈ı»ÏΔ Ò◊≈ √’Á∂ ‘ØÕ ¡Ω÷≈ √Ω÷≈ √Óª ÏΔ «◊¡≈Õ ◊∞√∂Ú’ ‹∞¡≈È ‘Ø«¬¡≈Õ ¿∞√Á≈

«Ú¡≈‘ ’ΔÂ≈, Ò’ÙÓΔ Ú◊Δ √π≥Áz ˘‘ È∂ ÿ ÍÀ Í≈¬∂, ÿ ˘ Ì≈◊ Ò≈¬∂Õ Ú≈«‘◊∞» ‹Δ È∂ ı∞ÙΔ¡ª ÏıÙΔ¡ª Úº‚∂ ÍØÂ≈ Â∂ ¤Ø‡Δ ÍØÂΔ ÁΔ Á≈ «ÓÒΔÕ √Ó∂∫ Á∂ ◊∂Û È∂ ÍÒ‡≈ Ó≈«¡≈Õ ◊∞√∂Ú’ Ù≈ÏΔ ‹∞¡≈¬∂ ÁØ√ª Ô≈ª ÁΔ ÌÀÛΔ √≥◊ «Úº⁄ ÍÀ ’∂ ÈÙ∂ ‹»¬∂ Á≈» ¡≈«Á Á∂ ⁄º’ª «Úº⁄ Î√ «◊¡≈Õ «¬º’ ≈ ÍπÒΔ√ ¡≈¬Δ Â∂ ¿∞√ ˘ «’√∂ Á∂ ’ÂÒ ’È Á∂ ‹∞Ó «Úº⁄ ÎÛ ’∂ ÒÀ ◊¬ΔÕ Óπ’ºÁÓ≈ ⁄º«Ò¡≈ Â∂ ¿∞√ ˘ ¿∞Ó ’ÀÁ ÁΔ √˜≈ √π‰≈¬Δ ◊¬ΔÕ ⁄≈ Í≥‹ √≈Ò ‘Ø ⁄ºÒ∂ ‘È ¿∞√ ˘ ¿∞√ ÁØÙ ÁΔ √˜≈ Ì∞◊«Á¡ª ‹Ø Ó∂∂ «ÈÁØÙ ÍπºÂz È∂ ’Á∂ ’ΔÂ≈ ‘Δ È‘Δ∫ √ΔÕ ¿∞√ È∂ ª ’Á∂ ’ΔÛΔ Â’ È‘Δ∫ √Δ Ó≈Δ Î∂ «’√∂ ¡≈ÁÓΔ ˘ Ó≈È≈ ‹ª ’ÂÒ ’È≈ ª ¡√≥ÌÚ Â∂ ÏÛΔ Á» ÁΔ ◊ºÒ ‘ΔÕ ¿∞√ Á∂ «√ fi»·≈ «¬Ò˜≈Ó ÓÛ∑ ’∂ ¿∞√ ˘ Î√≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ¿π ÏØÒ«Á¡ª ÏØÒ«Á¡ª ÏΔÏΔ ‹Δ ˘ ‹Ø ÁΔ ÷ª√Δ «¤ºÛ Í¬Δ ‹Ø ÁÓ∂∫ ÁΔ ÓΔ˜ ‘؉ ’≈È ∞’ º ‰Δ ÓπÙ º ’Ò Òº◊ÁΔ √ΔÕ ¿∞√ È∂∂ «¬È‘∂Ò ÁΔ √‘≈«¬Â≈ È≈Ò ¡≈͉∂ √≈‘ª ˘ √ÓÂ∞Ò ’ΔÂ≈Õ ºÏ ¿∞μÍ º÷∂ ¡≈͉∂ ͺ’∂ ÍπıÂ≈ ÌØ√∂ Â∂ ÏÛ∂ √ÚÀ«ÚÙÚ≈Ù Ô’ΔÈÈ Ò«‘˜∂ «Úº⁄ ¿∞√ È∂ ÏÛ∂ Á≈¡Ú∂ È≈Ò «’‘≈,2Ú’ΔÒ √≈«‘Ï! «¬√∂ ’’∂ ‘Δ Âª ÓÀ∫ ¡≈Í‰Δ «‡≈«¬ÓÀ∫‡ “Â∂ «ÓÒ∂ ÍzΩÚΔ‚À∫‡ Î≥‚ ¡Â∂ ‘Ø ¿∞Ó Ì ÁΔ ÷º‡Δ ’Ó≈¬Δ

Issue 675

Ó∂Δ ’‘≈‰Δ «’Ù EA

- ◊πÓ∂Ò «√ßÿ ÌßÚ≈ «ÓÒ ’∂ ‹ªÁ≈ ª ¿∞‘ √Î≈¬Δ ’È Òº◊ ‹ªÁΔÕ «Ú⁄≈Δ √≈≈ «ÁÈ ’ÁΔ ÌΔ ’Δ, «’˙∫«’ ÿ «Ú⁄ ¿∞‘Ȫ ÁØÚª ÂØ «√Ú≈¬∂ ‘Ø ’Ø¬Δ È‘Δ∫ √Δ ‘∞Á ≥ ≈, ¿∞‘ ¡≈͉∂ ¡≈Í ˘ Ó√»Î º÷ÁΔÕ «¬º’ Á¯≈ ¿∞‘È∂ Ó∂Δ Ï‘∞ ÓÁÁ ’ΔÂΔ √ΔÕ ’Ø¬Δ ⁄Δ˜ ÷≈‰ È≈Ò ÓÀ˘ ‹∞Ò≈Ï Òº◊ ◊¬∂ √ΔÕ Ï‘≈Á ’∂ Ó’≈È «Ú⁄ ’Ø¬Δ ‡Ω¬Ò ∂ ‡ È‘Δ∫ √Δ Â∂ ÓÀ˘ Ï≈ Ï≈ ‹≈‰≈ ÍÀ∫Á≈ √ΔÕ Â≈≈ «√≥ÿ ÁΔ ÍÂÈΔ È∂ ÓÀ˘ «’‘≈ √Δ «’ ÓÀ∫ ¿∞‘Á∂ ÿ ÁΔ ‡Ω«¬Ò‡ «¬√Â∂Ó≈Ò ’ ÒÚª, È≈Ò ‘Δ ¿∞‘È∂ ÓÀ˘ Í»ÁÈ∂ Ú≈ÒΔ ⁄≈‘ ω≈ ’∂ «ÁºÂΔ √ΔÕ ¿∞‘Á≈ √È∂‘ Ì«¡≈ «¬‘ «ÚÚ‘≈ ÓÀ˘ ¡‹∂ Â’ Ì∞«º Ò¡≈ È‘Δ∫Õ Ï≈ Ï≈ ÓÀ˘ Íπ¤ º ÁΔ, ““ ◊∞Ó∂Ò Ï∂‡≈, ±≥ ·Δ’ «¬¡ªÕ ¿∞‘Á∂ ÏØÒª «Ú⁄ «¬º’ ÓÓÂ≈ ‘∞Á ≥ Δ √ΔÕ «¬Ó«Â‘≈È Ù∞» ‘Ø ◊¬∂ √ÈÕ Í‘Ò∂ «ÁÈ ‘Δ «‘√≈Ï Á≈ Í⁄≈ √ΔÕ Ô≈Á È‘Δ∫ «’Áª Á≈ ‘Ø«¬¡≈ Ò∂«’È «’√∂ Á∂ ⁄∂‘∂ Â∂ Óπ√’≈‘‡ È‘Δ∫ √ΔÕ Ø‹ √’»Ò ‹ªÁ∂ Â∂ Í⁄≈ Á∂ ’∂ ¡≈ ‹ªÁ∂Õ «Î Á»√∂ «ÁÈ Á∂ Í⁄∂ ÁΔ «Â¡≈Δ ’È Òº◊ ÍÀ∫ÁÕ∂ ‘ΩÒΔ ‘ΩÒΔ √≈∂ Í⁄∂ ‘Ø ◊¬∂ Â∂ «Í≥‚ ¡≈¿∞‰ ÁΔ «Â¡≈Δ ’È Òº◊ ͬ∂Õ √≈Ó≈È Ï≥È∑ ’∂ ’∞¤ √Ó≈È «¬º’ «ÁÈ «Í≥‚ ¤º‚ ¡≈¬∂ Â∂ ’∞¤ Áπ√∂ «ÁÈ ÒÀ ◊¬∂Õ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬√ ’Ó∂ Á∂ ÓÀ∫ ’ÁΔ ÁÙÈ È‘Δ∫ ’ΔÂ∂Õ «Í≥‚ ¡≈ ’∂ «Î ¿∞‘Ø ’≥Ó Ù∞» ‘Ø «◊¡≈Õ ÷»‘ ÂØ∫ ͺ·∂ «Ò¡≈¿∞‰≈, ÓÙΔÈ È≈Ò ’∞Â ’∂ ÍÙ»¡ª ˘ Í≈¿∞‰≈Õ ≈ ˘ «◊¡≈È ÁΔ ‘º‡Δ Â∂ ÏÀ· ’∂ ¿∞‘Á∂ È≈Ò ◊ºÍª Ó≈ÈΔ¡ªÕ ͺ·∂ ’∞ÂÈ ÁΔ ◊ºÒ ÂØ∫ ÓÀ˘ ’∞¤ √≈Ò Í«‘Òª ÁΔ «¬º’ ◊ºÒ Ô≈Á ¡≈ ◊¬ΔÕ «¬√∂ Âª «¬º’ «ÁÈ ÓÀ∫ ÓÙΔÈ È≈Ò Íº·∂ ’∞Â

«‘≈ √ΔÕ Ï⁄ÈØ∫ Ì≈ÏΔ ÁΔ Ï∂‡Δ ◊∞‚ º Δ ¿∞Ê∂ È∂Û∂ ‘Δ ÷∂Ò ‘Δ √ΔÕ ¿∞√ √Ó∂∫ ¿∞‘ ÓπÙ«’Ò È≈Ò Í≥‹ ’∞ √≈Ò ÁΔ ‘ØÚ◊ ∂ ΔÕ «’√∂ ’≥Ó Ò¬Δ ÓÀ∫ ¡≥Á ⁄Ò∂ «◊¡≈Õ ◊∞‚Δ ÓÙΔÈ Á∂ Ò≈◊∂ ‘Δ √ΔÕ ÓÀ∫ ÓÙΔÈ Á∂ Í≈¤∂ «Ú⁄ ͺ«·¡ª Á≈ ◊≈Ò∑≈ Á∂ ’∂ ÊØ‘Û≈ «‹‘≈ Á»‹∂ ‘ºÊ È≈Ò ÓÙΔÈ ˘ ◊∂«Û¡≈ ª ◊∞‚ º Δ È∂ ˜Ø ÁΔ ⁄Δ’ Ó≈ΔÕ ÓÀ˘ ÍÂ≈ È‘Δ∫ √Δ «’ «‹ÊØ∫ ͺ·∂ ’∞Â ‘Ø ’∂ «È’ÒÁ∂ ‘È, ¿∞‘Á∂ «Ú⁄ ◊∞‚ º Δ È∂ ¡≈͉≈ ‘ºÊ Í≈«¬¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √ΔÕ ÿÏ≈ ’∂ ‹Á ÓÀ∫ Á∂«÷¡≈, ÓÀ∫ Ï∂‘Ù Ø ‘؉ ˘ ’Á≈ √Δ «’˙∫«’ ¿∞ ‘ ÁΔ¡ª ¿∞∫◊ÒΔ¡ª «Ú⁄Ø∫ ÷»È Á∂ ¯∞¡≈∂ «È’Ò ‘∂ √Δ Â∂ ÁØ ¿∞∫◊ÒΔ¡ª «¬º’ Í≈√∂ ˘ Ò‡’ ‘Δ¡ª √È Õ Í≈◊Òª ÁΔ Âª ÓÀ∫ È∂ ◊∞‚Δ ˘ ⁄㮧 ’¡≈ Â∂ Ï⁄ÈØ∫ Ì≈ÏΔ Á∂ ÿ ÒÀ ¡≈«¬¡≈Õ Á∂÷ ’∂ Ï⁄ÈØ∫ Ì≈ÏΔ È∂ ‹Ø◊Ò º ’‘Δ, ¡‹∂ º’ ÓÀ˘ Ô≈Á ’’∂ ’≥Ï‰Δ ¡≈ ‹ªÁΔ ‘À, ““‘≈¬∂ ÈΔ Ó∂Δ¬∂ «’√ÓÂ∂ ““ ’‘∂ ¿∞‘Á∂ ÏØÒ Ó∂∂ √ΔÈ∂ «Ú⁄ ¡º‹ º’ ⁄πÌ º ‘∂ ‘ÈÕ √≈‚∂ ÿª Á∂ «ÙÂ∂ ’Á∂ ÷º‡∂ ’Á∂ «Óº·∂ «‘≥Á∂ ‘∂ Ò∂«’È Ï⁄ÈØ∫ Ì≈ÏΔ È≈Ò Ó∂≈ Ï‘∞ È∂ Û √ΔÕ Úº ‚ ∂ Ì≈¬Δ ¡’√ «¬Ò≈‘≈Ï≈Á ’≥Ó ’È ‹ªÁ∂ ‘∞Á ≥ ∂ √Δ Â∂ ÓÀ∫ Ï⁄ÈØ∫ Ì≈ÏΔ Á∂ ÿ √Ω∫Á≈ ‘∞Á ≥ ≈ √Δ ¡Â∂ ¿∞‘ÁΔ ◊ª Ò¬Δ Íº·∂ ÌΔ ÓÀ∫ ‘Δ «Ò¡≈¿∞∫Á≈ √Δ Õ ◊∞‚ º Δ È≈Ò Ó∂≈ Ï‘∞ «Í¡≈ ‘∞Á ≥ ≈ √ΔÕ ‹ÁØ∫ ÌΔ ÓÀ∫ Ï≈‘Ø∫ ¡≈¿∞∫Á≈ ◊∞‚ º Δ, ÁΩÛΔ ÁΩÛΔ Ó∂∂ ÚÒ ˘ ¡≈¿∞∫ÁΔÕ ¿∞√ Ú’Â ◊∞‚ º Δ ÁΔ¡ª ⁄Δ’ª √π‰ ’∂ √≈∂ «¬’º·∂ ‘Ø ◊¬∂Õ ’∞ÁÂΔ ¿∞√ Ú’Â Ì≈¡ ‹Δ ◊∞⁄È «√≥ÿ ÌΔ «¬Ò≈‘≈Ï≈Á ÂØ∫ ¡≈¬∂ ‘ج∂ √ΔÕ ¿∞‘Ȫ È∂ ¿∞√Δ Ú’Â ⁄㮧 ’¡≈ ¡Â∂ ÓÀ∫ Â∂ Ì≈¡ ‹Δ ◊∞‚ º Δ ˘ √Ø‘‰ Ò≈Ò ‘’ΔÓ ÁΔ

È≈ ‹≈¬Δ∫ ¡≥ÓÛΔ Ó∂Δ¬∂! ◊πÓΔ «√ßÿ ÌØ◊Ò

«’Ù ͫ‘ÒΔ ÁΔ «¬º’ Òº÷ πºÍ«¬¡ª ÁΔ º’Ó ˘ «¬√ Ï≈˜Δ Á∂ Á≈¡ Â∂ Ò≈ «ÁºÂ≈ ‘À Â≈«’ Ó∂≈ Ï∂◊È ∞ ≈‘ Ï∂’√» Ï∂‡≈ ÏΔ ‘Ø ’∂ ¡≈͉∂ ÿ ÍÂ∂ ¡Â∂ ¡≈͉∂ Í«Ú≈ Â∂ Ϻ«⁄¡ª «Úº⁄ ÷∂‚∂Õ¿πÕ «‹√ ¡≈ÂÓ-«ÚÙÚ≈Ù Á∂ Ò«‘˜∂ «Úº⁄ Ó≈Â≈ ‹Δ È∂ ¡≈Í‰Δ ◊ºÒ ’‘Δ ¿∞√ «Úº⁄ÒΔ √º⁄≈¬Δ ÁΔ «Èº◊ ͺ«’¡≈¬Δ È∂ Ó∂Δ ˜ÓΔ ÁΔ Â«‘ Â’ ◊«‘≈¬Δ ˘ ‡∞≥Ì ’∂ º÷ «ÁºÂ≈Õ ¿∞√ «¤‰ Ó∂Δ »‘ ÁΔ ¡≈Ú≈˜ È∂ √ͺه ’«‘ «ÁºÂ≈ «’ «¬‘ Óª fi»· È‘Δ∫ ÏØÒ ‘ΔÕ ÓÀ∫ ¡≈͉∂ ÚÒØ∫ ÓÁÁ ’È Á≈ Ó≈Â≈ ‹Δ ˘ Í»≈ ÌØ√≈ Á∂ ’∂ ¡≈͉∂ Á¯Â Ú≈Í√ ¡≈ «◊¡≈Õ «Íº¤Ò∂ Í≥‹ √≈Òª ÂØ∫ Ï≥Á ͬ∂ ’ÂÒ Á∂ ’∂√ ˘ ÓπÛ Î∂ ’«⁄‘Δ «Úº⁄ ‹º‹ √≈Ó∑‰∂ Í∂Ù ’È Ò¬Δ ÓÀ˘ ’≈¯Δ √Óª Òº◊≈ Â∂ ’¬Δ ’º·È≈¬Δ¡ª ÚΔ Á Í∂Ù ¡≈¬Δ¡ªÕ Í ¡≥ «Úº⁄ ¿∞√ Óª ÁΔ ¡Á≈√ª Áπ¡≈Úª Â∂ Âͺ«√¡≈ ˘ «ÚË≈Â≈ È∂ ÎºÒ Ò≈«¬¡≈Õ ◊∞√∂Ú’ Á≈ «¬º’ ÁØ√Â

«‹√ È∂ ’ÂÒ ’ΔÂ≈ √Δ ¿∞√ È∂ ‹º‹ ¡º◊∂ Í∂Ù ‘Ø ’∂ ¡≈͉∂ Í«‘Ò∂ «Ï¡≈È ÏÁÒ ’∂∂ ¡≈͉≈ ’ΔÂ≈ ◊∞È≈‘ ’Ï»Ò ’ «Ò¡≈Õ ÎºÒ √»Í ◊∞√∂Ú’ Ï≈«¬˜Â ÏΔ ‘Ø ’∂ ¡≈͉∂ ÿ Í«Â¡≈Õ ’∂√ Á≈ Ì∞◊Â≈¿∞‰ ‘؉ √Ó∂∫ Â’ ◊∞√∂Ú’ Á∂ Í«Ú≈ È≈Ò Ó∂Δ È∂Û∑Â≈ Â∂ «Èº‹Δ √≥Ï≥Ë ‘Ø ÚΔ ÏÛ∂ ◊»Û∑∂ ‘Ø ◊¬∂ √ÈÕ ◊∞√∂Ú’ ÁΔ Ó≈Â≈ ÓÀ˘ ¡≈͉≈ Á»√≈ Íπ º Ó≥ÈÁΔ √Δ Â∂ ÓÀ˘ ÚΔ ¿∞‘ ¡≈Í‰Δ Óª ‘Δ Òº◊ÁΔ √ΔÕ «’˙∫ ‹Ø Ó∂Δ ¡≈Í‰Δ Óª ‹∞ È‘Δ∫ √ΔÕ «¬º’ Òº÷ πÍ«¬¡ª Á≈ ⁄Àμ’ ‹Ø Ó≈Â≈ ‹Δ È∂ ÓÀ˘ «ÁºÂ≈ ÓÀ∫ Ú≈Í√ ÓØÛ «ÁºÂ≈ Â≈«’ ◊∞√∂Ú’ ’Ø¬Δ ¡≈͉≈ ’≥Ó-Ë≥Á≈ Ù∞» ’ √’∂Õ ÁØ‘ª Ϻ«⁄¡ª ˘ È≈Ò ÒÀ ’∂ ˘‘ ≈‰Δ ’∞ÒÁΔÍ ÚΔ Ú≈Í√ ¡≈ ◊¬Δ ‹Ø ◊∞√∂Ú’ Á∂ ‹∂Ò ‹≈‰ √Ó∂∫ Ó≈Â≈ ‹Δ ˘ «¬º’«Ò¡ª ¤º‚ ’∂ Â∂ «¬‘ ’«‘ ’∂ ¡≈͉∂ Í∂’∂ ÿ Â∞ ◊¬Δ √Δ «’ ÒØ’ Ó∂∂ Ϻ«⁄¡ª ˘ ’≈ÂÒ ÁΔ ¡ΩÒ≈Á ’«‘ ’∂ Â∑≈È∂ Ó≈È◊∂Õ

12th July to 18th July 2018

21

√‹Δ «Ú⁄ ÒÀ ◊¬∂Õ √Ø‘‰ Ò≈Ò È∂ ’Ø¬Δ Í≈¿±‚ «‹‘≈ ¿∞∫◊ÒΔ¡ª Â∂ Ì∞«º ’¡≈ Â∂ ͺ‡Δ ’ «ÁºÂΔÕ ÿ ¡≈¬∂ ª Ï≈Ï≈ ‹Δ ÓÀ˘ Ï‘∞ ◊∞√ º ∂ «Ú⁄ ÏØÒ,∂ ““ ÂÀ˘ ÁΔ‘Á≈ È‘Δ∫ √Δ, ±≥ ¡≥È≈∑ √Δ ““, Ï‘∞ Ïπ≈ ÌÒ≈ ÓÀ˘ «’‘≈Õ √≈Δ ≈ ÓÀ∫ √Ω∫ È≈ √«’¡≈ ¡Â∂ Ø∫Á≈ «‘≈Õ ◊∞‚ º Δ Á≈ ¿∞‘ ⁄∂‘≈ Ï≈ Ï≈ Ó∂Δ¡ª ¡º÷ª Á∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈ ‹ªÁ≈Õ Ó∂Δ ‹Ø ‘≈Ò √Δ, «Ï¡≈È È‘Δ∫ ’ √’Á≈Õ ÓÀ∫ ¡≈͉∂ ¡≈Í ˘ ◊∞È≈‘◊≈ √Ófi «‘≈ √ΔÕ «¬‘ «’ºÁª ‘Ø «◊¡≈, √Ófi È‘Δ∫ √Δ ¡≈¿∞∫ÁΔÕ √Ú∂ ˘ Ì≈¡ ‹Δ ◊∞⁄È «√≥ÿ √≈‚∂ ÿ ¡≈«¬¡≈ Â∂ ÏØ«Ò¡≈, ◊∞Ó∂Ò ! ◊∞‚ º Δ Á∂ ‘ºÊ «Ú⁄Ø∫ ¡‹∂ ÷»È «È’ÒÁ≈ ‘À , ⁄º Ò ¿∞ ‘ ˘ Î◊Ú≈Û∂ «√ÚÒ ‘√ÍÂ≈Ò ÒÀ ‹ªÁ∂ ‘ªÕ ◊∞‚ º Δ ˘ ¡ÍÈ∂ ‘ºÊª «Ú⁄ ⁄π’ º ’∂ ÓÀ∫ √≈¬Δ’Ò ÁΔ «Í¤ÒΔ ’≈·Δ Â∂ Ï«‘ «◊¡≈ Â∂ Ì≈¡ ‹Δ √≈¬Δ’Ò ⁄Ò≈¿∞‰ Òº◊Õ∂ Î◊Ú≈Û∂ ‘√ÍÂ≈Ò Í‘∞≥⁄ ’∂ Ì≈¡ ‹Δ «’√∂ ‚≈’‡ È≈Ò ◊ºÒ Ï≈ ’È Òº◊Õ∂ ’∞¤ Á∂ Ï≈¡Á ¿∞‘ ‚≈’‡ Á∂ ’Ó∂ «Ú⁄ ÒÀ ◊¬∂Õ ‚≈’‡ È∂ Á∂÷ ’∂ ’∞¤ Áπ¡≈¬Δ¡ª «Ò÷ «ÁºÂΔ¡ªÕ ◊∞‚ º Δ ˘ Ó∂∂ ’ØÒ ¤º‚ ’∂ Ì≈¡ ‹Δ Áπ’≈È ÂØ∫ Áπ¡≈¬Δ¡ª ÒÀ‰ ⁄Ò∂ ◊¬∂Õ ‘∞‰ ª ÓÀ˘ ÍÂ≈ È‘Δ∫ Ò∂«’È ¿∞√ √Ó∂ ‘√ÍÂ≈Ò ÁΔ ‘≈Ò ϑ∞ ÏπΔ √ΔÕ ÒØ’ Ì∞‹ ≥ ∂ ‘Δ Úª«‚¡ª «Ú⁄ ÏÀ·∂ √ÈÕ √Î≈¬Δ «ÏÒ’∞Ò È‘Δ∫ √ΔÕ ‘ ÂÎ Ì∞‹ ≥ ∂ ‘Δ √Ì ÏÀ·∂ √ÈÕ ¿∞Ê∂ ‘Δ ‹◊Í≈Ò Íπ «Í≥‚ Á∂ ¿∞‘ ÏÁÓ≈Ù ÏÀ·∂ √È «‹‘Ȫ Á∂ ¿∞√ Ú’Â ◊ØÒΔ¡ª Òº◊Δ¡ª √È ‹ÁØ∫ ‹◊Í≈Ò Íπ «¬º’ ≈ ˘ ≈√ ÒΔÒ≈ ‘Ø¬Δ √Δ, «‹√ ˘ ¡√Δ∫ ÌΔ Á∂÷‰ ◊¬∂ √ΔÕ «¬√ Á≈ «˜’ ÓÀ∫ Ï‘∞ ͑Ò∂ ÁΔ «¬º’ «’Ù «Ú⁄ ’ ⁄π’ º ≈ ‘ªÕ ≈√ ÒΔÒ≈ Á∂ Ú’Â ÁØ ËÛ∂ Ù≈Ï ÍΔ ’∂ ÒÛ Í¬∂ √È Â∂ ◊ØÒΔ ⁄Ò ◊¬Δ √ΔÕ ¡√Δ∫ √≈∂ «‹Ë Ó»‘ ≥ ¡≈«¬¡≈ Ⱥ√ ¿∞μ·∂ √ΔÕ «¬‘Ȫ ÏÁÓ≈Ùª Á∂ ͺ‡ª Â∂ «¬º’ ÁΔ Ïª‘ Â∂ ͺ‡Δ ’ΔÂΔ ‘Ø¬Δ √Δ ‹Δ‘Á∂ «Ú⁄Ø∫ ÁΔ ÍΔÒ∂ ≥◊ ÁΔ Áπ¡≈¬Δ «Á√

‘Δ ÁΔ √ΔÕ «¬Ê∂ ‘√ÍÂ≈Ò «Ú⁄ ÌΔ «¬º’ È∂ Á»‹∂ ¡≈ÁÓΔ ˘ ◊≈‘Ò ’º„Δ √Δ, ÍÂ≈ È‘Δ∫ «’√ ◊ºÒ Â∂Õ ‹◊Í≈Ò Íπ È∂Û∂ ‘؉ ’≈È ÓÀ∫ «¬‘Ȫ ˘ Ï‘∞ Á¯≈ Á∂«÷¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √ΔÕ Ì≈¡ ‹Δ Áπ¡≈¬Δ ÒÀ ’∂ ¡≈ ◊¬∂ √ΔÕ ’∞¤ «Ó≥‡ Ó∂∂ ’ØÒ ‘∂ Â∂ «Î ◊∞‚Δ ˘ ÒÀ ’∂ ¿∞‘ ¡≥Á ⁄Ò∂ ◊¬∂Õ ¿∞‘Ȫ ˘ ’≈ÎΔ Ú’Â Òº◊ «◊¡≈Õ ’≈ÎΔ Á∂ Ï≈¡Á ‹ÁØ∫ ¿∞‘ ◊∞‚Δ ˘ ⁄π’ º Δ Ï≈‘ ¡≈¬∂ ª ¿∞‘Ȫ Á∂ ⁄∂‘∂ Â∂ Ï‘∞ ¿∞Á≈√Δ √ΔÕ ¡≈¿∞∫Á∂ ‘Δ ’«‘‰ Òº◊,∂ ““ ◊∞Ó∂Ò, ⁄Δ⁄Δ ’º‡‰Δ ͬΔ, ‚≈’‡ È∂ «’‘≈ «’ ‹∂ ¿∞√ Ú’Â ‘Δ ÒÀ ¡≈¿∞∫Á∂ ª ⁄Δ⁄Δ ˘ ÌΔ ‡ª’∂ Ò≈ ’∂ ‹ØÛ Á∂‰≈ √Δ, √Ø‘‰ Ò≈Ò ˘ ͺ‡Δ È‘Δ∫ ’ÈΔ ⁄≈‘ΔÁΔ √Δ ““, «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ◊∞‚ º Δ ˘ ÒÀ ’∂ ¡√Δ∫ ÿ ¡≈ ◊¬∂Õ ‘ΩÒΔ ‘ΩÒΔ ‹÷Ó ·Δ’ ‘؉ Òº◊ «Í¡≈Õ «¬º’ Ú≈Δ «Î √≈˘ Î◊Ú≈Û∂ ‡ª’∂ ÷πÒ≈¿∞‰ Ú≈√Â∂ ‹≈‰≈ «Í¡≈Õ ‹Á ÓÀ∫ ◊∞‚ º Δ Á≈ ⁄Δ⁄Δ ÂØ∫ Ï◊À ‘ºÊ Á∂«÷¡≈ ª ÓÈ ‘Δ ÓÈ «Ú⁄ ÓÀ∫ Ø «Í¡≈Õ «Í≥‚ «Ú⁄ ¡≈ ’∂ ◊∞‚ º Δ ¡≈Ó Ïº«⁄¡ª Á∂ È≈Ò ÷∂Ò‰ Òº◊ Í¬Δ √ΔÕ ¿∞‘˘ Ó√»Ó ˘ ’∞¤ ÍÂ≈ È‘Δ∫ √Δ Ò∂«’È ‹ÁØ∫ ÓÀ∫ ◊∞‚ º Δ ˘ Á∂÷Á≈ ª «Í¡≈ ª ¿∞‘˘ ¡º◊∂ È≈ÒØ∫ ÌΔ «˜¡≈Á≈ ’Á≈ Ò∂«’È ¿∞‘Á∂ ‘ºÊ ˘ Á∂÷ ’∂ ÓÀ˘ ’∞¤ ’∞¤ ‘؉ Òº◊Á≈Õ ◊∞‚ º Δ ÁΔ Ù≈ÁΔ Á∂ Ú’Â ÓÀ∫ «¬≥◊ÒÀ∫‚ «Ú⁄ √ΔÕ ’∞¤ √≈‚∂ ÁØȪ ÿª Á∂ √Ï≥Ë ‘Δ «¬‘Ø «‹‘∂ «‘≥Á∂ √È «’ ◊∞‚ º Δ È≈Ò «ÓÒ‰ «¬º’ Ú≈Δ ‘Δ ‘Ø √«’¡≈ √Δ ‹ÁØ∫ ¿∞‘ «Ú¡≈‘Δ ‘Ø¬Δ √Δ ¡Â∂ √≈‚∂ ÿ ¡≈¬Δ √ΔÕ ’∞¤ Á∂ Ï≈¡Á Ì≈ÏΔ Ì≈¡ ‹Δ È∂ Ó’≈È ÏÁÒ «Ò¡≈ √Δ ¡Â∂ «Í≥‚ Á∂ √’»Ò ’ØÒ ÈÚª ÿ ω≈ «Ò¡≈ √Δ Ò∂«’È ÓÀ˘ ¿∞√∂ Íπ≈‰∂ ÿ «Ú⁄ ‘Δ◊∞‚ º Δ ÁΩÛÁΔ «ÎÁΔ «Á√ÁΔ ‘ÀÕ ⁄ÒÁ≈..

Í«Ú≈ “Â∂ ‘∞‰ Áπº÷ Óπ√ΔϪ Ì∂ Ó≥‚Ò≈¿∞∫Á∂ ’≈Ò∂ ϺÁÒ ¤º‡ ◊¬∂Õ Ó‰Δ’ √Óª √«‘‹ È≈Ò πÓ’‰ Òº◊≈Õ ÿ «Úº⁄ ⁄«‘Ò Í«‘Ò ‘Ø ◊¬Δ Â∂ Ω‰’ª Òº◊ ◊¬Δ¡ªÕ Ú≈‘ ÓΩÒ≈ Â∂∂ ≥◊ «È¡≈∂! ◊∞√∂Ú’ ˘ ‹∂Ò ÂØ∫ «‘≈ ‘Ø ’∂ ¡≈«¬¡ª ‘∞‰ √≈Ò ¿∞μÍ ’∞ºfi Ó‘ΔÈ∂ ‘Ø ⁄ºÒ∂ √ÈÕ ’Á∂ ’Á≈¬Δ∫ ÓÀ∫ Ó≈Â≈ ‹Δ ˘ «ÓÒ‰ ‹≈«¬¡≈ ’Á≈ √ªÕ Úº‚∂ ÍØÂ∂ ‘«ȱ Â∂ ¤Ø‡Δ ÍØÂΔ «√ÓÈ È≈Ò Ó≈Â≈ ‹Δ Á∂∂ Ò≈‚ «Í¡≈ ˘ Á∂÷ ’∂ ÓÀ˘ Íπ≈‰Δ ’‘≈Ú Ô≈Á ¡≈ ‹ªÁΔ √Δ «’ Ó»Ò È≈ÒØ∫ «Ú¡≈‹ «˜¡≈Á≈ «Í¡≈≈ ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ √’»ÒØ∫ ¡≈¿∞«Á¡ª ‘Δ ‘«ȱ Â∂ «√ÓÈ ÚΔ ¡≈Í‰Δ Á≈ÁΔ Óª È≈Ò ◊ÒÚº’ÒÛΔ¡ª Í≈¿∞∫Á∂, «Ò͇ «Ò͇ ‹ªÁ∂Õ ÁØÈØ∫ Ϻ⁄∂ ¡≈͉≈ Ï‘∞Â≈ √Óª Á≈ÁΔ Óª ’ØÒ ‘Δ «ÏÂ≈¿∞∫Á∂ √ÈÕ Ó≈Â≈ ‹Δ ’ØÒ «¬º’ Ï‘∞ √π≥Áz ÙΩÒ √Δ ‹Ø ¿∞‘ ı≈√ ÓΩ«’¡ª Â∂ Ï≈‘ ‹≈‰ √Ó∂∫ ÏÛ∂ ⁄∑≈¡ È≈Ò ˙Û∑Á∂ ‘∞≥Á∂ √ÈÕ «¬º’ «ÁÈ ‘«ȱ È∂ ¿∞√ ÙΩÒ Ï≈∂ Íπº¤ ‘Δ «Ò¡≈Õ ÍØÂ∂ Á≈ ÍzÙÈ √π‰«Á¡ª √≈ «‹Ú∂∫ Á≈ÁΔ Óª Á≈ Óπ‘ªÁ≈ Ò≈ÒΔ È≈Ò Ìºı «◊¡≈, ¿∞√ È∂ ÍØÂ∂ ˘ ¡≈Í‰Δ ◊ØÁΔ «Úº⁄ ÒÀ ’∂ ÏÛ∂ Ò≈‚ Â∂ ¯ı È≈Ò Áº«√¡≈ «’ ¿∞‘ ÙΩÒ ¿∞√ Á∂ Ï≈Ï≈ ‹Δ ÁΔ «ÈÙ≈ÈΔ ‘À Â∂ ¿∞È∑ª ÚÒØ∫ ¿∞√ ˘ «ÓÒΔ «¬º’ Íz∂Ó-Ì∂‡ √ΔÕ ◊∞√∂Ú’ È∂ ¡≈͉≈ ÈÚª ’≈ØÏ≈ Ù∞» ’ «Ò¡≈Õ Ï≈‘ Ú≈«Ò¡ª ˘

Ù≈«¬Á Òº◊Á≈ √Δ «’ «¬√ ¤Ø‡∂ «‹‘∂ Í«Ú≈ ÁΔ ‹ΔÚÈ ⁄≈Ò √«‘‹∂ √«‘‹∂ ¡≈Í‰Δ √‘Δ ÒΔ‘ Â∂ ÙªÂΔ Í»Ï’ ⁄ºÒ‰ Òº◊ Í¬Δ ‘ÀÕ Í ¡«‹‘≈ «ÏÒ’∞Ò È‘Δ∫ √ΔÕ ÿ «Úº⁄ Í«‘Ò∂ Ú≈Ò≈ ¡≈Í√Δ ’Á «ÓÒÚÂÈ «Ò‘≈‹ √Ï √≥ÂØ÷ ¡≈ÂÓ’ √’»È Ú≈Ò≈ Ó≈‘ΩÒ Ï‘∞ÂΔ Á∂ Â’ «‡º’ È‘Δ∫ √«’¡≈Õ Ó≈Â≈ ‹Δ ÁΔ ÁÓ∂∫ È≈Ò ÷ª√Δ ÁΔ ÏΔÓ≈Δ È∂ ¿∞È∑ª ÁΔ Ò≈‚ÒΔ ˘‘ Á∂ ÓÈ «Úº⁄ ¡«‹‘≈ ’Ò∂Ù ÍÀÁ≈ ’ΔÂ≈ «’ √≈∂ Í«Ú≈ Á∂ ‹Δ¡ª Á∂ √πº÷ ⁄ÀÈ Â∂ ÓÈ Á∂ √’»È ˘ Ì≥◊ ’ ’∂ º÷ «ÁºÂ≈Õ ¡«‹‘≈ ’Ò∂Ù ÿ∂Ò» ‹ΔÚÈ «Úº⁄ Úº‚Δ Ó‘ªÓ≈Δ Úª◊ ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ ◊∞Í Һ◊∂ Òº’ÛΔ Á∂ ÿ∞‰ Úª◊ ’∞ÒÁΔÍ ˘ «¬‘ fiØ≈ ¡≥ÁØ ¡≥Á ÷≈¬Δ ⁄Ò≈ ‹≈ «‘≈ √Δ «’ Ïπº„Δ Óª ÁΔ ÏΔÓ≈Δ «’ºË∂ ¿∞√ Á∂ Ϻ«⁄¡ª ‹ª ÍÂΔ ◊∞√∂Ú’ ˘ È≈ «⁄ºÓÛ ‹≈Ú∂Õ ◊∞√∂Ú’ «‹√ ˘ Óª ÁΔ Ï∂ « Ó√≈Ò ¡≈ÂÓ’ Â∂ ¡≈Ê’ ’∞Ï≈ÈΔ È∂ ‹∂Ò ÁΔ ÿ∞º‡‰ ÂØ∫ Ï≈‘ ’º„ ’∂ ¡≈˜≈Á ’ΔÂ≈ «‹Ú∂∫ Á»√≈ ‹ÈÓ «ÁºÂ≈ ‘ØÚ∂ ¿∞‘ ÚΔ √Ì ’∞ºfi Ì∞ºÒ ÌÒ≈ ÏÀ·≈ Â∂ «¬√ ’Ò∂Ù ÁΔ ÂºÍÙ ÁΔ ÒÍ∂‡ «Úº⁄ ¡≈ ‘Δ «◊¡≈Õ Ì≈Ú∂∫ ‘∞‰ Â≈¬Δ∫ ¿∞‘ ¡≈Í‰Δ Óª ˘ Ϙ∞º◊ª ÁΔ Á∂÷-Ì≈Ò ’È Ú≈Ò∂ √’≈Δ GrW(Govt. old people Homes) «Úº⁄ Ì∂‹‰ Á∂ ¯À√Ò∂ È≈Ò «ÏÒ’∞Ò ˜≈Ó≥Á È‘Δ∫ √ΔÕ (⁄ÒÁ≈)


www.mannjittweekly.co.uk

ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly

Íø‹≈Ï «Ú⁄ ⁄æÒ «˛ ‚ØÍ ‡À√‡ª Á≈ ÂÓ≈Ù≈ ⁄ß ‚ Δ◊Û∑ - Íß ‹ ≈Ï Á∂ ’¬Δ «√¡≈√ÂÁ≈Ȫ «Úμ⁄ ‚Ø Í ‡À √ ‡ ’Ú≈¿∞‰ ÁΔ ‘ØÛ Òμ◊Δ ‘Ø¬Δ ‘ÀÕ «¬‘ ‡À√‡ ⁄∞μÍ-⁄∞ÍΔÂ∂ È‘Δ∫ ’Ú≈¬∂ ‹ªÁ∂, Ï≈’≈«¬Á≈ ÓΔ‚Δ¡≈ 鱧 Ï∞Ò≈ ’∂, Â√ÚΔª «÷⁄Ú≈ ’∂ ¡Â∂ ‡ΔÚΔ Ï≈¬Δ‡√ Á∂ ’∂ ’Ú≈¬∂ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ

‹≈‰, ÈÙ≈◊z√ª ÁΔ ÙÈ≈ı ’È, ¿∞ È ∑ ª ȱ ß ¿∞ Í ⁄≈ Ò¬Δ È∂ Û Ò∂ ‘√ÍÂ≈Òª ‹ª ÈÙ≈ ¤∞‚≈¿± ’∂∫Áª «Úμ⁄ Í‘∞ ß ⁄ ≈¿∞ ‰ ¡Â∂ «Î «¬‘ Ô’ΔÈΔ Ï‰≈¿∞ ‰ «’ ¿∞ È ∑ ª Á≈ «¬Ò≈‹ √‘Δ „ß◊ È≈Ò ‘ØÚÕ∂ ’Δ ’Ø¬Δ «√¡≈√ÂÁ≈È «¬√ Í≈√∂ Â∞ «‘≈ ‘À?

¡«‹‘∂ ‡À √ ‡ª Á∂ ÈÂΔ‹∂ «√¡≈√ÂÁ≈Ȫ Ò¬Δ √∞÷≈Ú∂∫ «‘‰∂ √∞Ì≈«Ú’ ‘ÈÕ ’Δ ’Ø¬Δ ¿∞È∑ª 鱧 ‚Ø«Íß◊ Á≈ ÁØÙΔ Á√≈¿∞‰ ÁΔ «‘ßÓ ’ √’Á≈ ‘À? «¬‘ √‘Δ ‘À «’ ÈÙ≈Ó∞’ «√¡≈√ÂÁ≈È ‘Δ Íß‹≈Ï ÁΔ ÈΩ‹Ú≈ÈΔ È±ß ÈÙ≈Ó∞’ÂΔ Á≈ Ó≈◊ «Á÷≈ √’Á∂ ‘È, Í ¡«‹‘≈ ’È Ò¬Δ √’≈Δ ‘√ÍÂ≈Òª “Â∂ ⁄Û∑≈¬Δ ’È ÁΔ Êª «√¡≈√ÂÁ≈Ȫ 鱧 ÒØ’ª «Úμ⁄ ‹≈ ’∂ ’ßÓ ’È ÁΔ ÒØÛ ‘ÀÕ ¿∞‘ ÒØ’ª «Úμ⁄ «Ú⁄È, ÈÙ≈ıØΔ Ò¬Δ ‹≈‰∂ ‹ªÁ∂ «¬Ò≈«’¡ª «Úμ⁄

«√¡≈√ÂÁ≈Ȫ ÚμÒØ ∫ ‚Ø Í ‡À √ ‡ ’Ú≈¿∞ ‰ ‹ª Ó∞ μ ÷ Óß Â Δ ÚμÒØ ∫ ¡«‹‘≈ ‡À√‡ ’Ú≈¿∞‰ ÁΔ Í∂Ù’Ù È≈ÒØ∫ √≈∂ √’≈Δ Ó∞Ò≈˜Óª Á≈ √≈Ò≈È≈ ‚≈’‡Δ Ó∞ ¡ ≈«¬È≈ ’Ú≈¿∞ ‰ Á≈ ¡À Ò ≈È ÚμË Ó‘μÂÚͱÈ ‘ÀÕ «¬√ ¡ÀÒ≈È Á∂ È≈Ò ‘Δ √’≈Δ ÈΩ’Δ Ò¬Δ ⁄∞‰∂ ‘ ÈΩ‹Ú≈È Ò¬Δ ‚ØÍ ‡À√‡ Ò≈˜ÓΔ Ï‰≈¿∞‰≈ ÚΔ Ò≈‘∂ÚßÁ≈ ‘Ø √’Á≈ ‘ÀÕ Íß‹≈Ï ’Δ, ͱ∂ Á∂Ù «Úμ⁄ ÈΩ‹Ú≈È √’≈Δ ÈΩ’Δ Á∂ ÷≈‘ÙÓßÁ ‹≈ÍÁ∂ ‘ÈÕ ¡«‹‘Δ ÈΩ’Δ Ò¬Δ ‚ØÍ ‡À√‡

Vol: 14,

Issue 675

12th July to 18th July 2018

‚∂≈Ï√Δ ’Ω∫√Ò ÁΔ D@ ’ØÛ ÁΔ ‹≈«¬Á≈Á ”Â∂ ’ª◊√Δ Ì≈ ’≈Ϙ

Ò≈˜ÓΔ ‘؉≈ ÈΩ‹Ú≈ÈΔ È±ß È«Ù¡ª ÂØ∫ Í‘∂˜ Á∂ ≈‘ Í≈ √’Á≈ ‘ÀÕ ¿∞∫‹, ⁄ß‚Δ◊Û∑ : ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈‡Δ (¡≈Í) Á∂ Ó∞μ÷ Ï∞Ò≈∂ Â∂ ¡«‹‘∂ ’ÁÓ ÚΔ ¿∞ÁØ∫ ’≈◊ ‘∞ßÁ∂ «ÚË≈«¬’ ’ß Ú √ß˱ ¡Â∂ «˜Ò∑≈ Ó∞‘≈ÒΔ Á∂ ÍzË≈È ÁÙÈ «√ßÿ Ë≈ÒΔÚ≈Ò ‘È ‹ÁØ∫ ÈΩ’Δ¡ª «Ú¡≈Í’ ÍμË È∂ È◊ ’Ω ∫ √ Ò ‚∂≈Ï√Δ Á∂ √≈Ï’≈ ÍzË≈È Â∂ √ΔÈΔ¡ ’ª◊√ ¡≈◊± “Â∂ ¿∞ÍÒμÏË ‘Ø‰Õ Íß‹≈Ï «Úμ⁄ ª ¡ß « Óz  Í≈Ò «√ß ÿ ¡Â∂ ¿∞√ Á∂ Ì≈ √ÂÍ≈Ò «√ßÿ ”Â∂ È◊ ’Ω∫√Ò ‚∂≈Ï√Δ √’≈Δ ÈΩ ’ Δ¡ª Á≈ √Ø ’ ≈ ‘À Õ ÁΔ Â’ΔÏÈ CE ÂØ∫ D@ ’ØÛ ∞ͬ∂ ÁΔ √’≈Δ ‹≈«¬Á≈Á ”Â∂ ’«Ê «Ò‘≈˜≈, «¬√ ¿∞Í≈¡ ÁΔ ’≈ÓÔ≈ÏΔ È≈‹≈«¬˜ ’Ϙ≈ ’È Á≈ ÁØÙ Ò◊≈«¬¡≈ ‘ÀÕ «¬√ √ÏßËΔ ¿∞È∑ª Ó∞‘≈ÒΔ ¡√≈Ë≈È «‘‰ ÁΔ ◊∞ ß ‹ ≈«¬Ù ÁΔ «‚Í‡Δ ’«ÓÙÈ 鱧 «Ù’≈«¬Â Á∂ ’∂ √±÷Ú≈Ȫ «ıÒ≈¯ √ı ’≈ȱßÈΔ «ÎÒ‘≈Ò ÓμËÓ ‘ÀÕ ’≈Ú≈¬Δ ÁΔ Óß ◊ ’ΔÂΔ ‘ÀÕ «Ù’≈«¬Â ÁΔ «¬μ’ ’≈ÍΔ √Ê≈È’ √’≈ª ÈÙ≈Ó∞’ÂΔ, ÙØÙÏ ∂ ≈˜Δ ≈‘Δ∫ «ÚÌ≈◊ Á∂ Óß Â Δ ÈÚ‹Ø Â «√ßÿ «√μ˱ 鱧 ÚΔ Ì∂‹Δ ‘ÀÕ ÍzÀμ√ ’≈ÈÎß√ ÁΩ≈È √ßÌÚ È‘Δ∫ ω≈¬Δ ‹≈ √’ÁΔÕ «¬√ «ÚË≈«¬’ ’ß Ú  √ß Ë ± È∂ È◊ ’Ω∫√Ò ‚∂≈Ïμ√Δ Á∂ √≈Ï’≈ ÍzË≈È ¡Â∂ 鱧 √ßÌÚ Ï‰≈¿∞‰ Ò¬Δ Ï‘∞Íμ÷Δ √ΔÈΔ¡ ’ª◊√ ¡≈◊± ¡ß « Óz  Í≈Ò «√ßÿ ¡Â∂ ¿∞√ Á∂ Ì≈ √ÂÍ≈Ò «√ßÿ ’≈Ú≈¬Δ ÁΔ ˜± ‘ÀÕ ∞˜◊≈ Á∂ È∂ ‚∂  ≈Ïμ√Δ «Úμ⁄ ’Ø Û ª ∞ Í ¬∂ ÁΔ √’≈Δ ˜ÓΔÈ ”Â∂ ¡«Ë’≈Δ¡ª È≈Ò ÓΩ«’¡ª “⁄ Ú≈Ë≈, «’ √«Ì¡≈⁄≈ «ÓÒ ’∂ È≈‹≈«¬˜ ’Ϙ≈ ’È Á≈ ÁØ Ù Ò◊≈¿∞ ∫«Á¡ª Ó≈ÓÒ∂ ÁΔ Íß‹≈Ï ÁΔ √∞‹ΔÂΔ, «√μ«÷¡≈ ÍzÏßË «Úμ⁄ «Ú‹ΔÒÀ ∫ √ ÂØ ∫ «ÈÍμ÷ ‹ª⁄ ’Ú≈¿∞ ‰ ÁΔ Óß ◊ ’ΔÂΔ ‘ÀÕ √∞ Ë ≈, ÷∂ ‚ ª ȱ ß Íz Ø Â √≈‘È ¡Â∂ ¿∞ È ∑ ª «’‘≈ «’ ÁØ Ú ∂ ∫ Ì≈Úª È∂ AIIE ÂØ ∫ ÒÀ ’∂ Ï≈¡Á Âæ’ ¡≈͉≈ «Á÷≈Ú≈ ’Ò⁄ ¿∞μÍ Ïß«ÁÙª Ú◊∂ √± ÷ Ú ’∂ ‚∂  ≈Ï√Δ «Úμ⁄ ’¬Δ Ó‘μÂÚͱ  È Ê≈Úª ”Â∂ ’ØÛª ÁΔ ’ÁÓ «¬√ Íμ÷Ø∫ ’≈◊ ‘Ø √’Á∂ ‘ÈÕ ‹≈«¬Á≈Á ”Â∂ È≈‹≈«¬˜ ’Ϙ≈ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À Õ √z Δ √ß Ë ± È∂ «’‘≈ «’ Í «¬‘ √Ì ’ÁÓ È≈ ª Ô’ÁÓ «Í¤Ò∂ A@ √≈Ò Ò◊≈Â≈ ¡’≈ÒΔ √’≈ ‘Δ ‘À Â∂ ‚∂  ≈Ïμ√Δ Á∂ «ÚË≈«¬’ √ßÌÚ Ï‰≈¬∂ ‹≈ √’Á∂ ‘È ¡Â∂ È≈ ± ≈ «Ë È∂ ’ØÛª ÁΔ ˜ÓΔÈ È±ß ‘Δ «¬μ’Ø ‘ßÌÒ∂ È≈Ò Í±∂ ’≈◊ «√μË ¡ÀÈ’∂ ÙÓ≈ Â∂ È◊ ’Ω∫√Ò ”Â∂ ’≈Ϙ ÓΩ‹Á È≈‹≈«¬˜ ’Ϙ∂ ÂØ ∫ ¤∞ ‚ ≈¿∞ ‰ Ò¬Δ ’Ø ¬ Δ ’≈Ú≈¬Δ È‘Δ∫ ’ΔÂΔ ¡Â∂ ‘∞‰ ‘Ø √’Á∂ ‘ÈÕ «¬È∑ª 鱧 «Ú¿∞∫ÂÏßÁ «¬ß È ∂ √≈Òª Ï≈¡Á È◊ ’Ω ∫ √ Ò ÚμÒØ ∫ ÏΔÂΔ AF ÎÚΔ È±ß ¿∞’ ’È≈, ¡ÓÒ «Úμ⁄ «Ò¡≈¿∞‰≈ ¡Â∂ «Ú¡’ÂΔ¡ª ÂØ ∫ ’Ω ∫ √ Ò ¡ËΔÈ ¡≈¿∞ ∫ Á ∂ «Íß ‚ Ó≈ËØ Í  ∞ Â∂ Ω ‰Δ «Úμ⁄ ÍÀ∫ÁΔ¡ª «Î ÈÂΔ‹∂ √ßÌÚ Ï‰≈¿∞‰≈, √Ï Ï‘∞ ’ ΔÓÂΔ ˜ÓΔȪ Á≈ ’Ϙ≈ ÒÀ ‰ Ò¬Δ ÓÂ≈ Í≈√ ’ΔÂ≈ «◊¡≈, Í ÓÂ≈ Â∂ √∞«‘ÁÂ≈ ÁΔ Óß◊ ’Á≈ ‘ÀÕ Í≈√ ’È ÂØ ∫ Ï≈¡Á ¡μ◊∂ ’Ø ¬ Δ ’≈Ú≈¬Δ È‘Δ∫ ‘Ø ¬ ΔÕ «˜Ò∑ ≈ ÍzË≈È ÁÙÈ «√¡≈√ÂÁ≈Ȫ ȱ ß ¡’√ ÎΩ  Δ «√ß ÿ Ë≈ÒΔÚ≈Ò È∂ Óß ◊ ’ΔÂΔ «’ AIIE ÂØ ∫ ÒÀ ’∂ ‘∞ ‰ Âμ’ È◊ ’Ω∫√Ò ÈÂΔ«‹¡ª ÁΔ ÂÒ≈Ù ‘∞Á ß Δ ‘ÀÕ ‹∂ ¿∞‘ ‚∂  ≈Ïμ√Δ ”⁄ Â≈«¬È≈ ‘∂ ¡«Ë’≈Δ¡ª «Ú∞ μ Ë ÚΔ ¡‰◊«‘ÒΔ Á∂ ÁØÙ ÊØÛ∑∂-Ï‘∞ ÎΩΔ ÈÂΔ‹∂ ⁄≈‘∞ßÁ∂ ‘È «Úμ⁄ √ı ¡È∞ Ù ≈√ÈΔ ’≈Ú≈¬Δ ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂ Õ Âª ÿμ‡Ø ÿ μ‡ √’≈Δ Â∂ ˆÀ  √’≈Δ ÈÙ≈ ¤∞‚≈¿± ’∂∫Áª ÁΔ ÁÙ≈ √∞Ë≈È ÚμÒ √∂«Ë ‘Ø‰Õ ¡«‹‘∂ Ï‘∞Â∂ ’∂∫Áª ÁΔ ‘≈Ò ÏÁÂ ‘ÀÕ ÈÚΔ∫ «ÁæÒΔ : Á∂Ù «Úμ⁄ ÒØ’ √Ì≈ È∞’«Â¡ª √ÏßËΔ «Ú¡≈Í’ «Ú⁄≈«¬‘ ÏÁÂΔ √∞Ë≈È È≈Ò ÚΔ Íß‹≈Ï Â∂ «ÚË≈È √Ì≈Úª ÁΔ¡ª ⁄؉ª «¬μ’Ø Ú‡ªÁ≈ ’ ‘Δ¡ª ‘ÈÕ «¬‘ «√¯ Á≈ ÊØÛ∑≈-Ï‘∞ ÌÒ≈ ‘Ø ‹≈Ú∂◊≈Õ √Ó∂∫ ’Ú≈¿∞‰ √ÏßËΔ ⁄⁄≈ «¬√ √Ó∂∫ Ï‘≈È≈ ‘ÀÕ ÁØÚ∫∂ «Ëª Ï≈’Δ Í≈‡Δ¡ª ˜Ø  ª “Â∂ ‘À Õ «¬‘ √∞ fi ≈¡ Ì≈Ú∂ ∫ Á≈ ∞ı Á∂÷ ’∂ ¡◊Ò≈ ’ÁÓ ⁄∞μ’‰≈ Ï∞«È¡≈ÁΔ ÂΩ “Â∂ Ì≈ÂΔ ‹ÈÂ≈ ⁄≈‘∞ ß Á Δ¡ª ‘ÈÕ «¬√ «’√Ó ÁΔ Í≈‡Δ ÚμÒØ ∫ ¡≈«¬¡≈ √Δ, Í ≈‹ÈΔÂΔ Ì≈Ú∂∫ «√¡≈√Δ Ó∞¯≈Á≈ ¡μ‹’μÒ∑ «¬√ ¿∞μÍ ’≈ȱßÈ ’«ÓÙÈ Íμ÷Ø∫ ‹≈«¬˜ ‘À, Í «¬ıÒ≈’Δ ÂΩ «Ú⁄≈ ’ «‘≈ ‘ÀÕ ¿∞√ È∂ ÁØ «ÁȪ “Â∂ √‘Δ È‘Δ∫ ‹≈ÍÁΔÕ «¬√ ÁÒΔÒ Â’ Í≈‡Δ¡ª Á≈ Íμ÷ ÚΔ √∞«‰¡≈ «Úμ⁄ Ú˜È ‘À «’ ÒØ’ √Ì≈ Â∂ √±Ï≈¬Δ «‹√ ÁΩ≈È ÙzÓ Ø ‰Δ ¡’≈ÒΔ ÁÒ √Ó∂ «ÚË≈È √Ì≈Úª ÁΔ¡ª ⁄؉ª «¬μ’ √Ó∂∫ ⁄≈ Í≈‡Δ¡ª È∂ «¬μ’Ø √ÓØ∫ ⁄؉ª ‘؉ È≈Ò Ó≈«¬’ Â∂ ÍzÙ≈√«È’ ’Ú≈¿∞‰ ÁΔ Óß◊ ’ΔÂΔ ‹ÁØ∫«’ ÈΩ∫ √≈ËȪ ÁΔ ÚΔ Ïμ⁄ ‘∞ßÁΔ ‘À ¡Â∂ ‘ØȪ È∂ «ÚØË ’ΔÂ≈Õ ÁØ ÍzÓμ∞ ÷ «Ëª √’≈ª Â∂ ≈‹√Δ Í≈‡Δ¡ª ‘ √Ó∂∫ ñ Ì≈ÂΔ ‹ÈÂ≈ Í≈‡Δ Â∂ ’ª◊√ ⁄∞‰≈ÚΔ «‹μÒ∑‰ «Úμ⁄ Î√Δ¡ª «‘‰ È∂ «ÎÒ‘≈Ò «¬√ ¡ÓÒ «Úμ⁄ «‘μ√≈ ÂØ∫ ÚΔ Ï⁄ √’ÁΔ¡ª ‘ÈÕ AIFG ÂØ∫ È‘Δ∫ «Ò¡≈Õ ÁØÚª Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ Í«‘Òª Á∂Ù «Úμ⁄ «¬μ’Ø √Ó∂∫ ÒØ’ √Ì≈ ¿∞‘ ’≈ȱßÈ ’«ÓÙÈ ÚμÒØ∫ √∞fi≈¬∂ Â∂ «ÚË≈È √Ì≈ ⁄؉ª ‘؉ ÁΔ ÍzÊ≈

22

Íπ«Ò√ ÚÒØ∫ ’∞‡ æ Ó≈ √ÏßËΔ ’∂√ Á‹ ⁄ß‚Δ◊Û∑ - ÷Û «√‡Δ Í∞ÒΔ√ È∂ «¬μ’ «Ú¡‘∞Â≈ ‘«‹ßÁ ’Ω 鱧 ’∞쇉 Á∂ ÁØÙ ‘∂· ‹√«ÚßÁ ’Ω Â∂ ‹◊√Δ «√ßÿ Ú≈√Δ ¯ΔÁ’؇ ¡Â∂ ¡‰Í¤≈Â∂ «Ú¡’ÂΔ Á∂ «Ú∞μË ’∂√ Á‹ ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ «¬√ √ÏßËΔ «Ù’≈«¬Â’Â≈ È∂ Í∞ÒΔ√ 鱧 Áμ«√¡≈ «’ ¿∞√ Á≈ ÍÂΔ ’∞ÚÀ «Úμ⁄ ‘ÀÕ ¿∞‘ Ïμ«⁄¡ª 鱧 ¤∞‡Δ¡ª ‘؉ ’’∂ ¡≈͉∂ Í∂’∂ ÿ ÷Û ¡≈¬Δ ‘Ø¬Δ √ΔÕ «¬‘ ÎÒÀ‡ ¿∞√ ÁΔ ÌÀ‰ ‹√ÚΔ ’Ω Á≈ ‘À «‹√ Á≈ ¡≈͉∂ ÍÂΔ ‹◊√Δ «√ßÿ È≈Ò ÂÒ≈’ Á≈ ’∂√ ⁄ÒÁ≈ ‘ÀÕ ¿∞√ ÁΔ ÌÀ‰ ¡≈Í‰Δ Óª 鱧 ÒÀ ’∂ Ï«·ß‚≈ ⁄Àμ’¡Í ’Ú≈¿∞‰ Ò¬Δ ◊¬Δ ‘Ø¬Δ √ΔÕ «¬√ ÁΩ≈È ‹◊√Δ «√ßÿ ¡Â∂ ¿∞√ ÁΔ ÌÀ‰ ‹√«ÚßÁ ’Ω Â∂ «¬μ’ ¡‰Í¤≈Â≈ «Ú¡’ÂΔ ÿ ¡≈¬∂ ¡ÒÓ≈Δ ÁΔ¡ª ⁄≈ÏΔ¡ª Óß◊Δ¡ªÕ «Ù’≈«¬Â’Â≈ È∂ ‹ÁØ∫ «¬√ Á≈ «ÚØË ’ΔÂ≈ ª ‹◊√Δ «√ßÿ È∂ ¿∞√ È≈Ò ÏÁ√Ò±’Δ Â∂ ’∞μ‡Ó≈ ’ΔÂΔÕ ¿∞È∑ª «Ù’≈«¬Â’Â≈ Á∂ Ì≈ ÁΔ ÚΔ ’∞‡Ó≈ ’ΔÂΔÕ ¿∞È∑ª ÚμÒØ∫ ÿ «Úμ⁄ ͬ∂ √Ó≈È ÁΔ ÌßÈÂØÛ ’ΔÂΔ ◊¬Δ Â∂ ËÓ’Δ¡ª «ÁμÂΔ¡ª ◊¬Δ¡ªÕ «Ù’≈«¬Â’Â≈ È∂ ÁØÙ Ò◊≈«¬¡≈ ‘À «’ Ó∞Ò˜Óª È∂ ¡«‹‘≈ ’Ø‡ª «Úμ⁄ Í≈¬∂ ’∂√ Ú≈Í√ ’Ú≈¿∞‰ ’ΔÂ≈Õ

Ì≈‹Í≈ ÚÒØ∫ ¤æ«‚¡≈ ‹≈ «‘À «¬æ’Ø √Ó∂∫ ⁄؉ª Á≈ ÙØÙ≈

Ì◊Úø Ó≈È ˘ Í≈‡Δ √◊ÓΔ¡ª «Úæ⁄ Ù≈«ÓÒ ’È≈ Ï«‰¡≈ Úæ‚Δ ⁄π‰Â Ω Δ Í«‡¡≈Ò≈ - ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈‡Δ Á∂ √ø◊» ÂØ∫ √ø√Á ÓÀ∫Ï Ì◊Úø Ó≈È ˘ Í≈‡Δ ÁΔ¡ª √◊ÓΔ¡ª «Úæ⁄ Ù≈«ÓÒ ’È≈ Í≈‡Δ Á∂ √»Ï≈ √«‘ ÍÃË≈È ‚≈. ÏÒÏΔ «√øÿ Ò¬Δ Úæ‚Δ ⁄π‰ΩÂΔ Ï«‰¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛ «’™«’ Ó≈È Í≈‡Δ Á∂ ÍÃØ◊≈Óª «Úæ⁄Ø∫ ˆ≈«¬Ï ‘Δ È‘ƒ √◊Ø∫ ¿∞√ È∂ ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈‡Δ Á∂ «ÚË≈«¬’ ¡Ó‹Δ «√øÿ √øÁØ¡≈ ¿∞μÂ∂ ‘ج∂ ‘ÓÒ∂ Ï≈∂ ¡≈Í‰Δ ÍÃÂΔ«’«¡≈ ˜≈«‘ ’È «Úæ⁄ ÚΔ ’¬Δ «ÁÈ Ò◊≈ «ÁæÂ∂¢ √»Âª ¡È∞√≈ ‚≈. ÏÒÏΔ «√øÿ ˘ ‹ÁØ∫ Á≈ √» Ï ∂ Á≈ √«‘ ÍÃ Ë ≈È Ï‰≈«¬¡≈ «◊¡≈ ˛, Ì◊Úø Ó≈È È∂ ¿∞√ ˘ Ï‘πÂΔ ÂÚæ‹Ø È‘ƒ «ÁæÂΔ¢ ¿∞μË Ó≈È Á∂ ËÛ∂ «Úæ⁄Ø∫ ¡«‘Ó √Ó«fi¡≈ ‹ªÁ≈ √»Ï∂ Á≈ Á»‹≈ √«‘ ÍÃË≈È «ÚË≈«¬’ ¡ÓÈ ¡ØÛ≈ ÚΔ Í≈‡Δ ÁΔ¡ª ¡«‘Ó √◊ÓΔ¡ª «Úæ⁄∫Ø ◊À‘≈˜ ‘Δ «‘≈ ˛¢Ó≈È È∂ ¯∂√Ïπæ’ ”Â∂ √øÁØ¡≈ Ó≈ÓÒ∂ «Úæ⁄ ‘ÓÒ∂ ”Â∂ «⁄øÂ≈ ˜≈‘ ’«Á¡ª ’ÀÍ‡È ¡Ó«øÁ «√øÿ ˘ √ı ’ÁÓ ⁄πæ’‰ Ò¬Δ «’‘≈ ˛¢ ‚≈. ÏÒÏΔ «√øÿ È∂ Ó≥«È¡≈ «’ ¿∞È∑ª ÁΔ Í≈‡Δ ÁΔ ËÛ∂ÏøÁΔ ıÂÓ ’È≈ «¬æ’ ⁄π‰ΩÂΔ ˛¢ Ì◊Úø Ó≈È ÁΔ Í≈‡Δ «Úæ⁄ ◊À‘≈˜Δ Ï≈∂ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ «¬‘ √æ⁄ ˛ «’ Ó≈È Í≈‡Δ ÁΔ¡ª ◊ÂΔ«ÚËΔ¡ª «Úæ⁄Ø∫ ˆ≈«¬Ï ‘È, Í ¿∞È∑ª È∂ ÌØ√≈ «ÁæÂ≈ ˛ «’ ¿∞‘ ¤∂ÂΔ ‘Δ Í≈‡Δ Á∂ Ó≈Ó«Ò¡ª «Úæ⁄ ˜» Ù≈«ÓÒ ‘؉◊∂¢ Ó≈È Á∂ ı∂Ó∂ «Úæ⁄Ø∫ Ó≥È∂ ‹ªÁ∂ ¡ÓÈ ¡ØÛ≈ Ú◊∂ ‘Ø ’¬Δ √≈∂ È∂Â≈Úª Á∂ Í≈‡Δ ◊ÂΔ«ÚËΔ¡ª «Úæ⁄Ø∫ ˆ≈«¬Ï «‘‰ Ï≈∂ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ ‘ΩÒΔ ‘ΩÒΔ √≈≈ ’πæfi √‘Δ ‘Ø ‹≈Ú∂◊≈¢

ÚΔ √ΔÕ AIFG «Úμ⁄ ’ΩÓΔ Â∂ √±Ï≈¬Δ «√¡≈√ «Úμ⁄ ’ª◊√ Á∂ ˆÒÏ∂ Á≈ ı≈ÂÓ≈ ‘Ø ‰ ¡Â∂ √± « Ï¡ª «Úμ⁄ ’ØÒΔÙÈ √’≈ª Ï‰È Á∂ ¡ÓÒ ÂØ∫ Ï≈¡Á “¡≈«¬¡≈ ≈Ó, «◊¡≈ ≈Ó“ ÁΔ ≈‹ÈΔÂΔ Ù∞± ‘؉ ’≈È √±Ï≈ √’≈ª √Ó∂∫ ÂØ∫ Í«‘Òª ‡∞μ‡‰Δ¡ª Ù∞± ‘Ø¬Δ¡ªÕ ÈÂΔ‹∂ Ú‹Ø∫ √Ïß«Ë √±«Ï¡ª «Úμ⁄ ÓμË’≈ÒΔ ⁄؉ª Ù∞± ’Ú≈¿∞‰ Á≈ ∞fi≈È Ú‹±Á «Úμ⁄ ¡≈ «◊¡≈Õ ‘∞‰ ’∂∫Á È≈Ò ⁄؉ª Ú≈Ò∂ Ï‘∞ ÿμ‡ √±Ï∂ «‘ ◊¬∂ ‘ÈÕ ‹Ø ÍzÊ≈ Í«‘Òª √Δ, ¿∞‘ ÚΔ ÒØ’ÂßÂΔ Íz«’«¡≈ Á≈ «‘μ√≈ √Δ; ‹Ø ‘∞‰ ‘À, ¿∞‘ ÚΔ Í±È ±Í «Úμ⁄ ÒØ’ÂßÂΔ ¡ÓÒ ‘ÀÕ ‹Ø ⁄μÒ «‘≈ ‘À, ¿∞√ Á≈ √±Í ÏÁÒ‰ Ï≈∂ √Ø⁄‰ ÂØ∫ Í«‘Òª «¬‘ ÂÀ¡ ’È≈ ˜±Δ ‘À «’ ‹Ø ’∞fi Ò≈◊± ’È Ï≈∂ √Ø«⁄¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À, ¿∞‘ «’Â∂ ˆÀ√ß«ÚË≈È’ ª È‘Δ∫Õ ‘ √ÁÈ Íß‹ √≈Òª Ò¬Δ ⁄∞«‰¡≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ ¿∞√ Á∂ ‹ΔÚÈ ’≈Ò «Úμ⁄ ¿∞√ ÁΔ Ó˜Δ ÂØ∫ «ÏȪ ’‡ΩÂΔ ’È Ï≈∂ √Ø«⁄¡≈ ‘Δ «’Ú∂∫ ‹≈ √’Á≈ ‘À? ’≈ȱßÈ ’«ÓÙÈ Á≈ ¡≈͉≈ √∞fi≈¡-ÍμÂ «¬‘ ÓßÈÁ≈ ‘À «’ «¬μ’Ø √Ó∂∫ ⁄؉ª ’Ú≈¿∞‰ Ò¬Δ ÿμ‡Øÿμ‡ «¬μ’ Á‹È ’≈ȱßȪ «Úμ⁄ √ØË ’È ÁΔ ˜± ‘ÀÕ «¬√ «Úμ⁄ √ß«ÚË≈È Á∂ Ï∞«È¡≈ÁΔ „ª⁄∂ «Úμ⁄ ÂÓΔÓª ÚΔ Ù≈ÓÒ ‘È ‹Ø ’∂ÙÚ≈ÈßÁ Ì≈ÂΔ ’∂√ «Úμ⁄ √∞ÍΔÓ ’Ø‡ Á∂ ¯À√Ò∂ Á∂ ÓμÁ∂Ș Ò◊Í◊ ¡√ßÌÚ ‹≈ÍÁΔ¡ª ‘ÈÕ ‹Ø √ßÌÚ ‘Ø √’Á≈ ‘À, ¿∞‘ ‘À «ÚË≈È √Ì≈ ÁΔ¡ª ⁄؉ª ÁØ ÍÛ≈Úª «Úμ⁄ ’Ú≈¿∞‰Δ¡ªÕ ’∞fi B@AI «Úμ⁄ ÒØ’ √Ì≈ ⁄؉ª È≈Ò ¡Â∂ Ï≈’Δ B@BD ÁΔ¡ª ÒØ’ √Ì≈ ⁄؉ª È≈ÒÕ ¡«‹‘≈ ’È Ò¬Δ ’¬Δ «ÚË≈È √Ì≈Úª ÁΔ ¡¿∞Ë ÚË≈¿∞‰Δ ÍÚ∂◊ΔÕ Í≈ÒΔÓÀ∫‡ ÁΔ √Ê≈¬Δ ’Ó∂‡Δ È∂ ÚΔ ¡«‹‘Δ ‘Δ «√¯≈Ù ’ΔÂΔ √ΔÕ ‘≈Ò ÁΔ ÿÛΔ «¬√ 鱧 ÓßÈ∂ ‹≈‰ ÁΔ √± «Úμ⁄ Ì≈‹Í≈ 鱧 Ò≈Ì ‘؉≈ Ô’ΔÈΔ ‘ÀÕ ’Δ Ì≈‹Í≈-«ÚØËΔ «Ëª ¡«‹‘≈ ’È Ú≈√Â∂ «Â¡≈ ‘Ø ‹≈‰◊Δ¡ª?


www.mannjittweekly.co.uk

ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly

Ïæ«⁄¡ª Ò¬Δ ÍøÈ≈ «¬º’ Íz«√ºË «Ù’≈Δ È∂ «¬º’ Ù∂ Á∂ «Ù’≈ Á≈ ‘≈Ò «Ò«÷¡≈Õ ¡º‹ ¡√Δ∫ ¿∞√ ÁΔ ’‘≈‰Δ ¿∞√ Á∂ ÙÏÁª «Úº⁄ ‘Δ √π‰≈¿∞∫Á∂ ‘ª’¬Δ √≈Ò Í«‘Òª «¬º’ «ÁÈ ÓÀ∫ ÈÀØÏΔ ÁΔ «¬º’ ⁄ΩÛΔ ◊ÒΔ ”⁄Ø∫ Òßÿ «‘≈ √Δ «’ «¬º’ Ù∂ÈΔ ¿∞μÂ∂ Ó∂Δ È˜ ͬΔ, ‹Ø ¡≈͉∂ ÁØ Ïº«⁄¡ª √Ó∂ fi≈ÛΔ¡ª ÚºÒ ‹≈ ‘Δ √ΔÕ Ù≈«¬Á ¡≈͉∂ «Ù’≈ ÁΔ ÂÒ≈Ù «Úº⁄ «¬√ Ï√ÂΔ ”⁄ ¡≈ ÚÛΔ ‘ØÚ∂Õ «¬‘ Á∂÷Á∂ ‘Δ ÓÀ∫ ÎπÂΔ È≈Ò ÿ Íπº«‹¡≈ ¡Â∂ ¡≈Í‰Δ Ï≥Á»’ ÒÀ ’∂ «Î ¿∞√∂ ʪ ÚºÒ Â∞ «Í¡≈, ≈ ⁄≈È‰Δ √ΔÕ ÓÀ∫ ÏÛΔ ¡√≈ÈΔ È≈Ò Ù∂ÈΔ ˘ Ó≈ «ÁºÂ≈ ¡Â∂ ÁØÚª Ϻ«⁄¡ª ˘ ÎÛ «Ò¡≈Õ «¬È∑ª Ϻ«⁄¡ª ÁΔ ¿∞Ó ’Ø¬Δ «˜¡≈Á≈ È‘Δ∫ √Δ, «√¯ «Â≥È ‘¯«Â¡ª ÁΔ Òº◊ÁΔ √ΔÕ «¬º’ È √Δ, Á»‹≈ Ó≈Á≈Õ ÓÀ∫ È Á≈ Ȫ ‹À’ ¡Â∂ Ó≈Á≈ Á≈ Ȫ «‹Ò º÷ «Ò¡≈Õ ‹À’ ª ¤∂ÂΔ ‘Δ «ÏÓ≈ ‘Ø ’∂ Ó «◊¡≈Õ «‹Ò Ï⁄ ◊¬ΔÕ «‹Ò ¡≈͉≈ Ȫ √ÓfiÁΔ √Δ ¡Â∂ Ó∂Δ ¡≈Ú≈˜ ˘ ͤ≈‰ÁΔ √ΔÕ ÓÀ∫ «‹ºÊ∂ ÚΔ ‹ªÁ≈, ¿∞‘ ’∞ º ∂ Úª◊ Ó∂∂ «Íº¤∂ «Íº¤∂ Â∞ÁΔÕ Ó∂∂ ’Ó∂ «Úº⁄ ÎÙ ”Â∂ Í¬Δ «‘≥ÁΔÕ ¡’√ Ó∂∂ ÍÀª ”Â∂ √Ω∫ ‹ªÁΔ ¡Â∂ ‹≈◊‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡≈͉∂ Í≥‹∂ Ó∂∂ ◊Ø«‚¡ª ”Â∂ º÷ ’∂ «ÏºÒΔ Úª◊ ¡≈͉≈ «√ ÓØ«„¡ª È≈Ò ÓÒÁΔÕ «¬º’ «ÁÈ ÓÀ∫ ⁄≈È‰Δ ≈ «Úº⁄ «‹Ò ˘ È≈Ò ÒÀ ’∂ √À ”Â∂ «È’«Ò¡≈Õ ¡√Δ∫ ÁØÚ∂∫ ı∞ÙΔ-ı∞ÙΔ √Û’ ”Â∂ Â∞∂ ‹≈ ‘∂ √ªÕ ÓÀ∫ «¬‘ «ÏÒ’∞Ò Ì∞Ò º «◊¡≈ √Δ «’ ¿∞μÊ∂ ‘Ø‡Ò «Úº⁄ È≈⁄ ‘؉ Ú≈Ò≈ ‘ÀÕ «¬‘ ÚΔ √≥ÔØ◊ ‘Δ √Δ «’ ÓÀ∫ Â∂ ’º¤’ » Ó ≥∞ ∂ ÂØ∫ ÁΩÛ «Úº⁄ ‘≈ ‹≈‰ Ó◊Ø∫ ÷◊ØÙ ÓÈ ‘Δ ÓÈ ¿∞Á≈√ √ΔÕ «¬º’ «ÁÈ ¿∞‘ Î∂ ’º¤’ » Ó ≥∞ ∂ ˘ «Ó«Ò¡≈ ¡Â∂ ÁπÏ≈≈ ÁΩÛ Ò◊≈¿∞‰ Ò¬Δ ¡≈÷‰ Òº « ◊¡≈Õ ’º ¤ » È∂ ¿∞ √ ˘ √Ófi≈«¬¡≈,””Ì≈Ú≈ ÁπÈΔ¡ª ‹≈‰ÁΔ ‘À «’ ±≥ ÓÀÊ∫Ø ÁΩÛ «Úº⁄ È‘Δ∫ ‘≈ √’Á≈Õ «¬‘ √Ì Â∂Δ ¡≈Ò√ ’≈È ‘Ø«¬¡≈ √ΔÕ «Î ÓÀ∫ ı∞Á ÚΔ Ó≥ÈÁ≈ ‘ª «’ ÓÀ∫ ÂÀ˘ ÁΩÛ «Úº⁄ È‘Δ∫ ͤ≈Û √’Á≈Õ”” Í ÷◊ØÙ ÁπË º Á≈ ÁπË º ¡Â∂ Í≈‰Δ Á≈ Í≈‰Δ ’È ”Â∂ ¿∞Â≈» √ΔÕ ¡≈÷‰ Òº«◊¡≈,””◊ºÒª È≈Ò ’Á∂ «¬«Â‘≈√ È‘Δ∫ «Ò÷∂ ‹ªÁ∂Õ ÓÀ∫ ÂÀ˘ ÁΩÛ «Úº⁄ ‘≈ ’∂ ¡≈͉∂ ”Â∂ Òº◊∂ Á≈ˆ ˘ Ë؉≈ ⁄≈‘∞Á ≥ ≈ ‘ªÕ ‹∂ ±≥ «¬√ Ú≈ ÚΔ ÓÀÊ∫Ø «‹ºÂ «◊¡≈ ª Ú≈¡Á≈ «‘≈ «˜≥Á◊Δ «Úº⁄ ÁΩÛ Âª Á» «’√∂ È≈Ò Ù ÚΔ È‘Δ∫ Ò◊≈Úª◊≈Õ”” ’º¤» ÓÈ ‘Δ ÓÈ ¿∞√ ”Â∂ ‘º«√¡≈ ¡Â∂ «Î ¿∞√ Á≈ ÓÈ º÷‰ ı≈Â ÁΩÛ Ò¬Δ ≈˜Δ ‘Ø «◊¡≈Õ ÂÀ¡ ’ΔÂΔ ‹◊∑≈ ÚºÒ ÁØÚ∫∂ ÁΩÛÈ Òº◊Õ∂ ’º¤» Ò¬Δ Âª ÁΩÛ Ò¯˜ Ó˜≈’ ‘Δ √ΔÕ ¿∞‘ ËΔÓΔ ⁄≈Ò È≈Ò Ó≥«˜Ò ÚºÒ Úˉ Òº«◊¡≈Õ ÷◊ØÙ ‡Í»√Δ¡ª Ó≈Á≈ ‘Ø«¬¡≈ ¡Ω‘ «◊¡≈ Â∂ ¡Ω‘ «◊¡≈Õ ¿∞‘ ¡≈Í‰Δ Ó≥«˜Ò Á∂ ’≈¯Δ ’ΔÏ √Δ «’ ¡⁄≈È’ ¿∞√ ÁΔ È˜ √Â∂ «Úº⁄ ÷∂ ÁΔ Úº‡ ”Â∂ Òº◊Δ¡ª Ò≈Ò-Ò≈Ò ◊≈‹ª ”Â∂ ͬΔÕ ◊≈‹ª ÷◊ØÙ ÁΔ ÓÈÍ√≥Á ÷π≈’ Â∂ ’Ó˜ØΔ ‘ÈÕ Ï√ «Î ’Δ √Δ, ¿∞√ È∂ √Ø«⁄¡≈ «’ Ì∞÷ º ÚΔ ’≈¯Δ Òº◊Δ ‘ÀÕ ’º¤» ª ¡‹∂ Ï‘∞ Á» ‘ÀÕ Ï√, ÁØ ’∞ ◊≈‹ª ÷≈ ’∂ ¿∞‘ Ï≈˜Δ «‹ºÂ‰ Ò¬Δ Ó≥«˜Ò ”Â∂ Í‘∞⁄ ≥ ‹≈Ú∂◊≈Õ ¿∞√ È∂ º‹ ’∂ ◊≈‹ª ÷≈ËΔ¡ª Í «¬‘ ’Δ, ¿∞‘ ¿∞μÊ∂

«‹Ò ¿∞√ √Ó∂∫ ‘Ø‡Ò ’ØÒ Í‘∞≥⁄∂ ‹ÁØ∫ ’Ø¬Δ Ó«‘Ó≈È √Ú≈Δ ÁΔ ÂÒ≈Ù «Úº⁄ Ï≈‘ ÷Û∑≈ √ΔÕ ¿∞√ È∂ ‹ÁØ∫ Á∂«÷¡≈ «’ «¬º’ Ù∂ÈΔ √Û’ Á∂ «Ú⁄’≈ ¿∞√ ÚºÒ Â∞Δ ¡≈ ‘Δ ‘À ª ¿∞‘ ¬∂È≈ ÿÏ≈ «◊¡≈ «’ «Ï¡≈È ÂØ∫ Ï≈‘ ‘À

Ï≈Ò ’‘≈‰Δ

√ΔÕ ÓÀ˘ Á∂÷ ’∂ ¿∞√ È∂ «’‘≈, ””‹È≈Ï, ˜≈ Ï⁄ ’∂ ‘Δ∫, «¬º’ Ù∂ «ÏÒ’∞Ò ’ØÒ ÷Û∑≈ ‘À ¡Â∂ ÿØÛ∂ ˘ ÷≈ «‘≈ ‘ÀÕ”” ÓÀ∫ «¬Ë ¿∞Ë «È◊≈‘ ÿ∞Ó≈¬Δ ª Í≥‹≈‘ ’ÁÓ Á∂ Î≈√Ò∂ ¿∞Â∂ «¬º’ Ù∂ «Á÷≈¬Δ «ÁºÂ≈Õ √º⁄Óπ⁄ º ¿∞‘ «¬º’ ÿØÛ∂ ˘ ÷≈ «‘≈ √ΔÕ «√Í≈‘Δ Á∂ ΩÒ∂ ◊ΩÒ∂ ÁΔ ¿∞√ ˘ ’Ø¬Δ ÍzÚ≈‘ È‘Δ∫ √ΔÕ ÓÀ∫ «√Í≈‘Δ ˘ ¡≈Ú≈˜ «ÁºÂΔ «’ ¿∞‘ «‹ºÊ∂ ‘À, ¿∞μÊ∂ ‘Δ ·«‘∂ ¡Â∂ ÓÀ∫ «¬’ºÒ≈ ‘Δ «¬º’ ÁØ√ ’ØÒØ∫ Ï≥Á»’ ÒÀ‰ ⁄Ò≈ «◊¡≈Õ ‹ÁØ∫ ÓÀ∫ Ï≥Á’ » ÒÀ ’∂ Ú≈Í√ Í‘∞«≥ ⁄¡≈ ª Á∂«÷¡≈ Ù∂ ÏÀ·≈ ÏπºÒ∑ª ”Â∂ ‹ΔÌ Î∂ «‘≈ √Δ ¡Â∂ «√Í≈‘Δ «‹¿∞∫ ÁΔ «Â¿∞∫ ÷≥Ì∂ È≈Ò

Vol: 14,

Issue 675

«⁄≥Ï«Û¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √ΔÕ ÓÀ∫ Â∞≥ Ù∂ ”Â∂ Ï≥Á»’ ⁄Ò≈¬ΔÕ ¿∞‘ ˜ıÓΔ Âª ‘Ø «◊¡≈ Í Ó«¡≈ È‘Δ∫ √ΔÕ ¿∞‘ ÏÛ∂ ˜Ø ÁΔ ◊«‹¡≈ ¡Â∂ «¬º’ Í≈√∂ ÚºÒ Â∞ «Í¡≈ Í ÓÀ∫ ¿∞√ ˘ «’ºÊ∂ ¤º‚‰ Ú≈Ò≈ √Δ, ÓÀ∫ ı»È Á∂ «ÈÙ≈È Á∂÷Á≈ ‘Ø«¬¡≈, ˙‘Á∂ «Íº¤∂ Â∞ «Í¡≈Õ ¡÷Δ ÓÀ∫ ¿∞√ ˘ «¬º’ ÷≈ÛΔ Á∂ «’È≈∂ ÷Û∑≈ Á∂«÷¡≈Õ ¡ÀÂ’Δ∫ Ó∂Δ ◊ØÒΔ √‘Δ Êª Òº◊Δ, Ù∂ «‚º◊ «Í¡≈Õ ÓÀ∫ ı∞Ù-ı∞Ù Ù∂ ’ØÒ «◊¡≈ ¡Â∂ ¿∞√ ˘ Á∂÷Á∂ ‘Δ Í¤≈‰ «Ò¡≈Õ ¿∞‘ Ó∂Δ Ù∂ÈΔ «‹Ò √ΔÕ Ò∂÷’: ÓπÈÙΔ Íz∂Ó ⁄≥Á ¡È∞Ú≈Á: √ÂÍ≈Ò ÌΔ÷Δ

ÓÈπæ÷ ¡Â∂ Ù∂ Á≈ «Ù’≈ ¡Â∂ ¿∞‘ √≈‘Ó‰∂ ÚºÒ Ï∂‘≈Ù≈ ÁΩ«Û¡≈Õ ¿∞√ ˘ ÁΩÛÁ≈ Á∂÷ ‘Ø ÚΔ ÁØ-«Â≥È Ï≥Á∂ ̺‹‰ Òº◊∂Õ «‹Ò È∂ √Ó«fi¡≈ «’ ¿∞‘ ’Ø¬Δ ÷∂‚ ‘À, ¿∞‘ ÚΔ ¿∞È∑ª Á∂ «Íº¤∂-«Íº¤∂ ÁΩÛÈ Òº◊ΔÕ ‘º√Á∂-‘º√Á∂ Ó∂Δ¡ª Úº÷Δ¡ª ”’º·Δ¡ª ‘Ø ◊¬Δ¡ªÕ ¡≈÷ ÓÀ∫ ÚΔ «‹Ò Á∂ «Íº¤∂ ÁΩ«Û¡≈ ¡Â∂ ÏÛΔ ÓπÙ’Ò È≈Ò «‹Ò ˘ ÎÛ √«’¡≈Õ Ì≈Ú∂∫ ¿∞√ È∂ «’√∂ ˘ ÚΔ Îº‡Û È‘Δ∫ ’ΔÂ≈ √Δ Í «Î ÓÀ∫ «‹Ò ˘ ÒÀ ’∂ ⁄≈È‰Δ ≈ «Úº⁄ ’Á∂ ÚΔ Ï≈‘ È‘Δ∫ «È’«Ò¡≈Õ «¬º’ «ÁÈ ÓÀ∫ «¬º’ ʪ ”Â∂ ÷≈‰∂ Á∂ √ºÁ∂ ”Â∂ «◊¡≈Õ ¿∞μÊØ∫ ¡≈͉∂ ÿ ˘ ⁄º«Ò¡≈ ª ¡ºËΔ ≈ ‘Ø ⁄πº’Δ √ΔÕ ¡ºË≈ √Â≈ ÂÀ¡ ’ ⁄πº’≈ √ª «’ ¡⁄≈È’ Ï≥Á»’ ⁄ºÒ‰ ÁΔ ¡≈Ú≈˜ √π‰≈¬Δ «ÁºÂΔÕ «¬√ Â∑ª ‹≈«Í¡≈ «‹Ú∂∫ ’Ø¬Δ «Ú¡’ÂΔ ÿÏ≈‘‡ «Úº⁄ √»≥3√»≥3’ «‘≈ ‘ÀÕ ˜≈ ¡º◊∂ ‹≈ ’∂ Á∂«÷¡≈ ª «√Í≈‘Δ ÷≥Ì∂ ”Â∂ ⁄«Û∑¡≈ Ï∂‘Ù Ø Δ ÁΔ ‘≈Ò «Úº⁄ Ù»3Ù» ’ «‘≈

’º¤’ » Ó ≥∞ ≈ Â∂ ÷◊ØÙ

‘Δ «È„≈Ò «‹‘≈ ‘Ø ’∂ Ò∂‡ «◊¡≈Õ ¡√Ò «Úº⁄ ◊≈‹ª ÁΔ ÷∂ÂΔ ”Â∂ «’√≈È È∂ ’ΔÛ∂Ó≈ ÁÚ≈¬Δ¡ª Á≈ Â≈˜≈ √Í∂¡ ’ΔÂ≈ √Δ, «‹√ Á∂ ¡√ È≈Ò ÷◊ØÙ ’∞fi √Ó∂∫ Ò¬Δ Ï∂‘Ù Ø ‘Ø «◊¡≈Õ ¬∂Ë ’º¤’ » Ó ≥∞ ≈ ¿∞√ Á∂ Ò≈◊∂ ÂØ∫ Òß«ÿ¡≈ ª ¿∞√ ˘ ’∞fi √Ófi È≈ ¡≈¬ΔÕ ¿∞‘ ‹≈‰Á≈ √Δ «’ ÷◊ØÙ Í«‘Òª Ú≈ÒΔ Ì∞Ò º ’Á∂ ÚΔ È‘Δ∫ Áπ‘≈¬∂◊≈Õ ¿∞‘ ¡≈Í‰Δ ⁄≈Ò ⁄ºÒÁ≈ «‘≈Õ ¬∂Ë ‹ÁØ∫ ÷◊ØÙ ˘ ‘ØÙ ¡≈«¬¡≈ ª ¿∞‘ ÏΩ∫Á«Ò¡≈ «‹‘≈ Ó≥«˜Ò ÚºÒ Èº«·¡≈ Í «¬‘ ’Δ ¿∞μÊ∂ ª Í«‘Òª ‘Δ ’º¤’ » Ó ≥∞ ≈ ÏÀ·≈ ¿∞√ ”Â∂ Óπ√’≈ «‘≈ √ΔÕ «¬‘ Á∂÷ ÷◊ØÙ ÙÓ√≈ «‹‘≈ ‘Ø «◊¡≈Õ ’º¤» ¿∞√ ’ØÒ ¡≈«¬¡≈ ¡Â∂ «Í¡≈ Â∂ «ÈÓÂ≈ √«‘ ÏØ«Ò¡≈,””÷◊ØÙ Ì≈, ¡º‹ Î∂ ±≥ ÓÀÊ∫Ø ÁΩÛ ‘≈ «◊¡≈ Í «¬‘

Â∂Δ ‘≈ È‘Δ∫ Â∂∂ ‘≥’≈ ÁΔ ‘≈ ‘ÀÕ Ï‘∞ÂΔ¡ª ‘≈Òª «Úº⁄ Íz≈‰Δ ‹ÁØ∫ ÚΔ ¡√¯Ò ‘∞Á ≥ ≈ ‘À ª ¿∞√ «Íº¤∂ ’≈È ‘≥’≈ ‘Δ ‘∞Á ≥ ≈ ‘ÀÕ «¬√ Ò¬Δ «’√∂ ˘ ’Á∂ ÚΔ ‘≥’≈ È‘Δ∫ ’È≈ ⁄≈‘ΔÁ≈Õ «√¡≈«‰¡ª ·Δ’ «’‘≈ ‘À ”‘≥’≈«¡≈ √Ø Ó≈«¡≈”Õ Ó∂Δ ◊ºÒ Á≈ Ïπ≈ È≈ Ó≥ÈΔ∫Õ ¡≈ ÿ ⁄ºÒΔ¬∂Õ”” ÷◊ØÙ È∂ ¡≈Í‰Δ ‘≈ ’Ï»Ò ’ Ò¬Δ √Δ ¡Â∂ ¡≈͉≈ Ú≈¡Á≈ Í»≈ ’Á∂ ‘ج∂ Ó≥«È¡≈ «’ ¿∞‘ «Î ’Á∂ «’√∂ È≈Ò Ù ȑΔ∫ Ò◊≈¬∂◊≈Õ ¿∞√ È∂ «¬‘ ÚΔ Íz‰ ’ΔÂ≈ «’ «‹ºÊ∫Ø Â’ ‘Ø √’∂ ‘≥’≈ ˘ ’Á∂ ÚΔ ÓÈ «Úº⁄ ÿ È‘Δ∫ ’È Á∂Ú◊ ∂ ≈Õ «¬‘ √π‰ ’∂ ’º¤» Óπ√’≈ «Í¡≈ ¡Â∂ ÁØÚ∫∂ ÿ Ò¬Δ ⁄ºÒ ͬ∂Õ - ‘«≥Á «√≥ÿ

¡ÈÓØÒ ÂØ‘¯≈ «’≥ÈΔ Ú∂ Áº«√¡≈ Â∞‘≈˘, Â∞√ª ’Á È≈ ‹≈‰Δ ‘ÀÕ ’∞Á Á≈ ¡ÈÓØÒ ÂØ‘¯≈, «Í¡≈∂ Ϻ«⁄˙ Í≈‰Δ ‘ÀÕ ‘ ؘ Ï‘∞ Í≈‰Δ, ¡‹≈¬Δ∫ Â∞√Δ∫ ◊Ú≈¿∞∫Á∂ ‘ØÕ «ÏȪ ÒØÛ ÂØ∫ ⁄ºÒ‰ ‡»‡Δ¡ª, ¤º‚ ’∂ Â∞√Δ∫ ¡≈¿∞∫Á∂ ‘ØÕ ÍΔ∫Á∂ ÊØÛ∑≈, ‚ØÒ∑Á∂ Ï‘∞Â≈, «¬‘ È≈ ◊ºÒ «√¡≈‰Δ ‘ÀÕ ’∞Á Á≈ ¡ÈÓØÒ ÂØ‘¯≈3 Í≈‰Δ ‘À ª ‹ΔÚÈ Ïº«⁄˙, «ÏÈ Í≈‰Δ Á∂ «’√ «‹¿±‰≈Õ «¬º’ Ú≈Δ ‹∂ Óπº’ «◊¡≈, ¡ÈÓØÒ ÂØ‘¯≈ È‘Δ∫ «Ê¡≈¿∞‰≈Õ ËÂΔ Óª ÁΔ «‘º’ÛΔ ÒØ’ª, ÏØª Á∂ È≈Ò ¤≈‰Δ ‘ÀÕ ’∞Á Á≈ ¡ÈÓØÒ ÂØ‘¯≈3 Í≈‰Δ ¡√Δ∫ ÍÂ≈ˇΔ∫ Í‘∞≥⁄≈Â≈, Ï⁄∂ «Úº⁄ ˜«‘ «ÓÒ≈Â≈Õ Ø◊ª ÁΔ ÌÓ≈ ‘À ’ÂΔ, ÒØ’≈¬Δ ¿∞μÍ ’«‘ ‘À „≈‘Â≈Õ ‘ ÓÀ∫Ï È∂ «’√∂ Ø◊ ÁΔ, ؘ≈È≈ ÁÚ≈¬Δ ÷≈‰Δ ‘ÀÕ ’∞Á Á≈ ¡ÈÓØÒ ÂØ‘¯≈3 ¡ÓΔ’ ÂÒÚ≥‚Δ √ Â∞‘≈‚≈, ’ÒÍÁ≈ √Á≈ «‘≥Á≈ ‘ÀÕ √≈¯ ÂÏ≈‘Δ «Á√ÁΔ «¬‘˘, ⁄È≈Úª ≈‘Δ∫ ’«‘≥Á≈ ‘ÀÕ Â∞‘≈‚≈ «¬‘˘ «¯’ ‘À «‘≥Á≈, «¬‘È∂ ª ¿∞Ó Ó≈‰Δ ‘ÀÕ ’∞Á Á≈ ¡ÈÓØÒ ÂØ‘¯≈3 - ¡ÓΔ’ «√≥ÿ ÂÒÚ≥‚Δ

12th July to 18th July 2018

23

Ó»÷ ’ª ÁΔ ◊ÒÂΔ

«¬μ’ Ú≈ ÁΔ ◊μÒ ‘ÀÕ ¤μÍÛ Á∂ ’≥„∂ “Â∂ «¬μ’ ‡≈‘ÒΔ √Δ ¡Â∂ ‡≈‘ÒΔ “Â∂ «¬μ’ ’ª «‘≥Á≈ √ΔÕ «¬√ ’ª ÁΔ¡ª ¡≈Áª ÂØ∫ ¤μÍÛ «Úμ⁄ «‘‰ Ú≈ÒΔ Óμ¤Δ Ï‘∞ Á∞÷Δ √ΔÕ ’ª ¤μÍÛ Á∂ √≈¯ Í≈‰Δ ˘ ◊≥Á≈ ’Á≈ «‘≥Á≈ √ΔÕ ’ª ‹≈‰-Ï∞μfi ’∂ «Úμ· ¤μÍÛ «Úμ⁄ ’Á≈Õ ’ª ÷≈‰ Ú≈ÒΔ¡ª ⁄Δ˜ª ÍØÒΔÊΔÈ «Úμ⁄ Í≈ ’∂ «Ò¡≈¿∞∫Á≈ √Δ ¡Â∂ ı≈ÒΔ «Ò¯≈¯≈ ¤μÍÛ «Úμ⁄ √∞μ‡ «Á≥Á≈ √ΔÕ ’ª Ï∂‘μÁ ⁄‡Ø≈ √ΔÕ «¬√ Ò¬Δ ‹∂ ÷≈‰ Ú≈ÒΔ ’Ø¬Δ ⁄Δ˜ ¿∞√ ˘ √∞¡≈Á È≈ Òμ◊ÁΔ Âª ¤μÍÛ «Úμ⁄ √∞μ‡ «Á≥Á≈Õ ’ª ÁΔ¡ª «¬È∑ª ¡≈Áª ÂØ∫ ¤μÍÛ «Úμ⁄ «‘‰ Ú≈ÒΔ Óμ¤Δ Ï‘∞ Á∞÷Δ √ΔÕ ¤μÍÛ Á∂ ȘÁΔ’ ‘Δ «¬μ’ Í≈‰Δ Ú≈ÒΔ ‡À∫’Δ Ï‰Δ ‘Ø¬Δ √ΔÕ ‡À∫’Δ ¿∞μÂØ∫ È≥◊Δ √ΔÕ ’ª ı∞Á ¿∞√ ‡À∫’Δ «Úμ⁄Ø∫ √≈¯ Í≈‰Δ ÍΔ∫Á≈ √Δ Í Óμ¤Δ Ò¬Δ «ÁÈØ∫-«ÁÈ ◊≥Á∂ ‘∞≥Á∂ ‹≈ ‘∂ Í≈‰Δ «Úμ⁄ «‘‰≈ Ó∞Ù’Ò ‘∞≥Á≈ ‹≈ «‘≈ √ΔÕ ““’ª Ì≈Ú≈! Í≈‰Δ ÂØ∫ «ÏȪ ¡√Δ∫ ‹Δ¡ È‘Δ∫ √’Á∂Õ «¬√ ’’∂ √≈˘ Í≈‰Δ ˘ ◊≥Á≈ È‘Δ∫ ’È≈ ⁄≈‘ΔÁ≈Õ““ Óμ¤Δ Ú≈-Ú≈ ’ª ˘ √Ófi≈¿∞∫ÁΔ Í ’ª Í»≈ „Δ· √ΔÕ ¿∞‘ «’√∂ ÁΔ È‘Δ∫ Ó≥ÈÁ≈ √ΔÕ Óμ¤Δ È∂ ’¬Δ Ú≈ ’ª ˘ «’‘≈ √Δ «’ ’Á∂ ¿∞√ ˘ ÚΔ ¤μÍÛ Á≈ Í≈‰Δ ÍΔ‰≈ ÍÀ √’Á≈ ‘À Í ’ª, Óμ¤Δ ÁΔ¡ª ◊μÒª ÁΔ ’Ø¬Δ ÍÚ≈‘ È≈ ’Á≈Õ ’ª „Δ· ‘Δ È‘Δ∫, ÿ∞Ó≥‚Δ ÚΔ √ΔÕ ““ÌØÒΔ¬∂ Óμ¤Δ¬∂! ¡√Δ∫ ¤μÍÛª Á≈ Í≈‰Δ È‘Δ∫ ÍΔ∫Á∂Õ ¡√Δ∫ Í≈‰Δ Òμ̉≈ ‹≈‰Á∂ ‘ªÕ““ ’ª ÿ∞Ó≥‚ «Úμ⁄ ¡≈ ’∂ ¡≈÷Á≈ Â∂ ¿∞‘ Óμ¤Δ ˘ «Í¡≈√∂ ’ª Ú≈ÒΔ ’‘≈‰Δ √‰≈¿∞‰ Òμ◊ ‹ªÁ≈Õ ¿∞√ Á∂ Ϙ∞◊ª È∂ Í≈‰Δ Á≈ ’≈Ò ÍÀ‰ Á∂ Ï≈Ú‹»Á ¡≈Í‰Δ √»fi È≈Ò Í≈‰Δ ‹∞ ÒμÌ «Ò¡≈ √ΔÕ ’ª ÁΔ¡ª ◊μÒª √∞‰ ’∂ Óμ¤Δ ⁄∞μÍ ’ ‹ªÁΔÕ ◊≥Á∂ Í≈‰Δ «Úμ⁄ «‘‰ ’’∂ Óμ¤Δ ˘ ’¬Δ Â∑ª ÁΔ¡ª «ÏÓ≈Δ¡ª Òμ◊ ◊¬Δ¡ª √ÈÕ ““ÌØˇΔ¬∂ Óμ¤Δ¬∂! ‘∞‰ ª ÓÀ˘ Í≈‰Δ “⁄ Úμ‡∂ Í≈¿∞‰ ÁΔ ÚΔ ÒØÛ È‘Δ∫ ÍÀ‰ΔÕ““ ’ª ¡≈÷Á≈Õ ¿∞‘ «¬μ’ Á∞’≈È Á∂ Ï≈‘Ø∫ ’ØÒ‚ ‚«≥’√ ÍΔ‰ Ú≈ÒΔ Í≈¬ΔÍ ⁄∞μ’ «Ò¡≈«¬¡≈ √Δ Â∂ «¬√ Í≈¬ΔÍ È≈Ò ¿∞‘ ÊØÛ∑∂ ÂØ∫ ÊØÛ∑≈ Í≈‰Δ ÚΔ «÷μ⁄ √’Á≈ √ΔÕ √Óª ÏΔÂÁ≈ «◊¡≈Õ Ï√≈ È≈ ‘؉ ’’∂ Â∂ ¯˜»Ò ÁΔ ÚÂØ∫ ‘؉ ’’∂ Í≈‰Δ Á≈ ’≈Ò ÍÀ «◊¡≈ Í ’ª È∂ ¡≈Í‰Δ¡ª ¡≈Áª È‘Δ∫ ÏÁÒΔ¡ª √ÈÕ ¿∞‘ ¡‹∂ ÚΔ ¤μÍÛ Á∂ Í≈‰Δ ˘ ◊≥Á≈ ’Δ ‹ªÁ≈ √ΔÕ «Î «¬μ’ «ÁÈ ’ª ˘ Ï‘∞ «Í¡≈√ Òμ◊Δ ‘Ø¬Δ √Δ Â∂ ¿∞‘ ¡≈Í‰Δ Í≈¬ΔÍ ÒÀ ’∂ Í≈‰Δ ÁΔ ‡À∫’Δ ÚμÒ ¿∞μ«‚¡≈Õ ““Í≈‰Δ Á≈ ’≈Ò ÍÀ‰ ’’∂ ‡À∫’Δ «Úμ⁄ Í≈‰Δ ÊØÛ≈∑ ‘ØÚ◊ ∂ ≈Õ Ù≈«¬Á Ó∂Δ ⁄∞≥fi Í≈‰Δ Â’ È≈ Í‘∞≥⁄∂Õ““ ’ª È∂ √Ø«⁄¡≈ √Δ Í ‡À∫’Δ «Úμ⁄ Í≈‰Δ ÁΔ «¬μ’ Ï»≥Á ÚΔ È‘Δ∫ √ΔÕ ‡À∫’Δ “⁄ ‹∂ ÊØÛ∑≈ «‹‘≈ ÚΔ Í≈‰Δ ‘∞≥Á≈ ª ’ª Í≈¬ΔÍ È≈Ò «÷μ⁄ ÒÀ∫Á≈Õ ‡À∫’Δ Á≈‰∂ Í≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ Ï‰Δ ‘Ø¬Δ √ΔÕ ’ª ˘ Ô≈Á ¡≈«¬¡≈ «’ ‹ÁØ∫ ¿∞√ Á∂ Ϙ∞◊ª Á∂ Ú∂Ò∂ Í≈‰Δ Á≈ ’≈Ò «Í¡≈ √Δ Âª ¿∞È∑ª ˘ «Í¡≈√ Ï∞fi≈¿∞‰ Ò¬Δ Ï≈ˆ «Úμ⁄Ø∫ Í≈‰Δ Òμ«Ì¡≈ √ΔÕ ’ª ÚΔ «’√∂ Ï≈ˆ ÁΔ ÂÒ≈Ù «Úμ⁄ ¿∞μ‚ «Í¡≈Õ ’ª ¿∞μ‚Á≈ «◊¡≈, ¿∞μ‚Á≈ «◊¡≈Õ Ï‘∞ Á» ‹≈ ’∂ ¿∞√ ˘ «¬μ’ Ï≈ˆ «Á÷≈¬Δ «ÁμÂ≈Õ ’ª ˘ Í»≈ «ÚÙÚ≈√ √Δ «’ Ï≈ˆ «Úμ⁄ ˜» Í≈‰Δ ‘ØÚ∂◊≈Õ «¬√ ’’∂ ’ª Ï≈ˆ «Úμ⁄ «¬Ë-¿∞Ë ⁄μ’ Ò≈¿∞‰ Òμ«◊¡≈ Í ¿∞√ ˘ «’ËØ∫ ÿ∞μ‡ Í≈‰Δ ÚΔ È≈ «Ó«Ò¡≈Õ Í≈‰Δ «ÏȪ ¿∞√ Á≈ Ï∞≈ ‘≈Ò ‘∞≥Á≈ ‹≈ «‘≈ √ΔÕ Ï≈ˆ «Úμ⁄ Í≈‰Δ ª √Δ Í ’ª ÍΔ È‘Δ∫ √Δ √’Á≈Õ Ï≈ˆ Á∂ Ó≈Ò’ È∂ ˜ÓΔÈ «Úμ⁄ ‘œ‹ ω≈ ’∂ Í≈‰Δ √≥Ì≈«Ò¡≈ √ΔÕ ‘œ‹ ¿∞μÍØ∫ Ï≥Á √Δ Â∂ ’ª «¬√ «Úμ⁄Ø∫ Í≈¬ΔÍ È≈Ò ÚΔ Í≈‰Δ È‘Δ∫ «÷μ⁄ √’Á≈ √ΔÕ ’ª ˘ ‘∞‰ √Ófi Òμ◊Δ √Δ «’ Í≈‰Δ Á≈ ’≈Ò ÍÀ‰ “Â∂ ¿∞√ Ú◊∂ Ó»÷ ̇’Á∂ ‘ÈÕ Ï≈ˆ Á∂ Ó≈Ò’ Ú◊∂ «√¡≈‰∂ ÒØ’ ¡≈Í‰Δ ÒØÛ Ò¬Δ Í≈‰Δ √≥Ì≈Ò ’∂ μ÷Á∂ ‘ÈÕ Í≈‰Δ ÁΔ ÂÒ≈Ù «Úμ⁄ ‘∞‰ ¿∞√ È∂ «’Ë∂ ‘Ø ‹≈‰≈ ·Δ’ È≈ √Ó«fi¡≈Õ «’Ë∂ ‘Ø ̇’‰ ÁΔ ¿∞√ «Úμ⁄ «‘≥Ó ȑΔ∫ √ΔÕ ¿∞‘ Ú≈Í√ ¡≈ «◊¡≈ ¡Â∂ Ú≈Í√ ¡≈ ’∂ ¤μÍÛ Á≈ ◊≥Á≈ Í≈‰Δ ÍΔ ’∂ «Í¡≈√ Ï∞fi≈¿∞‰ Òμ«◊¡≈Õ ““’ª Ì≈Ú≈! ¡μ‹ «’Ú∂∫ ◊≥Á≈ Í≈‰Δ ÍΔ «‘≈ ¬∂∫?““ ’ª ˘ ¤μÍÛ Á≈ Í≈‰Δ ÍΔ∫Á∂ ˘ Á∂÷ ’∂ Óμ¤Δ È∂ «Ó‘‰≈ Ó≈«¡≈Õ ‘∞‰ ’ª ’ØÒ ’Ø¬Δ ‹Ú≈Ï È‘Δ∫ √ΔÕ ’ª È∂ Óμ¤Δ ÂØ∫ Ó∞¡≈¯Δ Ó≥◊Δ ¡Â∂ ¡μ◊∂ ÂØ∫ Í≈‰Δ ˘ ◊≥Á≈ È≈ ’È ÁΔ √‘∞≥ ÷≈ Ò¬ΔÕ Óμ¤Δ Ï‘∞ ı∞Ù √ΔÕ - «¬’Ï≈Ò «√≥ÿ


www.mannjittweekly.co.uk

ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly

Katrina Kaif Not Interested In Reuniting With Aditya Roy Kapur?

Sources suggest that Katrina Kaif is not keen to reunite with her Fitoor (2016) co-star, Aditya Roy Kapur, because the film failed at the box office. The duo was apparently offered a romantic comedy recently, but Kaif turned it down. “Though they are good friends, Katrina doesn’t want her career

graph to see a low again. Ever since the success of Tiger Zinda Hai (2017), she has been selective about the projects she takes on. Since Aditya doesn’t have a great box-office record [his last release, OK Jaanu, was a dud], she doesn’t want to work with him,” says a source.

Vol: 14,

actress has recently been signed for Sajid Nadiadwala’s Housefull 4, one of the most successful comedy franchises featuring Akshay Kumar, Riteish Deshmukh and Boman Irani. Since Housefull 4 marks Pooja’s first tryst at the comedy genre, she is nervous and happy at the same time to work with

12th July to 18th July 2018

24

Bhumi Pednekar Sets The Temperature Soaring In This Picture Looks like Bhumi Pednekar is keen on a makeover. The actor has been sharing glam images from recent photo shoots on Instagram. She’s always played the simple, deglam women on screen in her films, which include Dum Laga Ke Haisha (2015), Toilet: Ek Prem Katha (2017) and Shubh Mangal Savdhaan (2017). Her recent web show, Lust Stories, sees her play a domestic help. Are her smouldering hot pictures Bhumi’s way to tell filmmakers that she can play the hottie too? Recently, Bhumi was quoted saying that people don’t come to her with challenging roles, and that keeps her away from the big screen. “I have been a huge fan of Zoya Akhtar and it was a big

Pooja Hegde Features In Sajid Nadiadwala’s Housefull 4

From making heads turn right from her Bollywood debut in Ashutosh Gowariker ’s Mohenjo-Daro with Hrithik Roshan to Telugu’s superstar Allu Arjun’s Duvvada Jagannadham (DJ), Pooja Hegde has been the talk of the town, owing to her popularity among the youth. The talented

Issue 675

Akshay Kumar and Riteish Deshmukh, her co-stars in the hilarious comedy. “It’s my first comedy and I want to give my best, especially when there are many seasoned actors around”, Pooja informs. “I think comedy works well only if the timing is right and if it’s not over the top. It can be difficult to make people laugh. It is important to let loose - get into your character and have fun,” adds Pooja. Pooja, who is excitedly looking forward to work with her co-star Akshay, says, “I’m excited to share the screen with him. The way he has evolved as an actor is inspiring. Also, the way he conducts himself and his fitness is something anybody can admire. I can watch his film, Hera Pheri (2000), over and over and still laugh at the jokes.”

thing for me that I had opportunity to work with her. When I heard the script of that segment in ‘Lust Stories’, I realised that it is a challenging role and I really like to take challenging roles,” Bhumi said.

“People often ask me why I do less films. It’s because, I feel I haven’t been offered challenging roles. So, whenever challenging roles will be offered to me, I am ready to be part of those projects,” she added.

Amitabh Bachchan Wraps Shooting Of Badla

Megastar Amitabh Bachchan has completed the shooting of Badla. The 75-yearold actor shared the news on his blog. “The work on the film is over... that BADLA for me is and has ended... A room, a suit, a leading lady and unchanged location, a chair and DONE... When an age is

reached for the relevance of years gone by to live up to their name - gone by - it truly does go by”, Bachchan wrote. In the film, the actor will be seen sharing screen space with his Pink co-star Taapsee Pannu. This will be the second time that Amitabh and Taapsee will be seen sharing screen space again after Pink. However this will be the fourth time Big B will be collaborating with Ghosh. The two have previously worked in films like TE3N, Kahaani and Aladin. Directed by Sujoy Ghosh, Badla is an official remake of the 2016 Spanish film Contratiempo (The Invisible Guest). Shah Rukh Khan will be co-producing the film through his Red Chillies Entertainment along with Sunir Kheterpal and Akshai Puri of Azure Entertainment.

Anything Is Possible With Strong Will, Tough Mind: Kangana Ranaut Actress Kangana Ranaut, who will be seen in a never seen before avatar in new video campaign for fitness brand Reebok, says that a strong will and tough mind can make anything possible. “Shooting for this video was physically challenging but with a strong will and tough mind anything is possible. It is all about training the mind to

succeed and overcome fears. The idea was to deliver my best and make the workout seem as real and ripped on camera. “This high intensity driven exercises demanded physical strength and I realized how my fitness regime in real life helped me portray them in reel life too,” she told IANS in a statement.

Unlocking true human potential through the power of fitness, the brand has released a series of videos featuring brand ambassador Kangana. The actor, who is known for donning off-beat roles and redefining conventions, is seen flipping tires, doing handstand pushups, box jumps, kick boxing and is even seen doing monkey bar

exercises on a scaffolding. Talking about these videos, Silvia Tallon, Senior Marketing Director, Reebok India, said: “Kangana aptly depicts the importance of fitness in defying the odds and rising above the challenges through her rigorous workout, her fitness levels are inspiring and that is clearly visible through these videos.”


www.mannjittweekly.co.uk

ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly

Vol: 14,

Issue 675

12th July to 18th July 2018

25

Prince prays for ‘world peace’ in Israel’s holy city one of the most recognised symbols of Jerusalem. Muslims believe it was the site of the Prophet Muhammad’s ascent to heaven in the seventh century

KATE LEARNT ARABIC IN JORDAN

THE Duke of Cambridge prayed at the most sacred site accessible to Jews and lit a candle at the spot where Jesus Christ is believed to have been crucified as he concluded his tour of the Middle East. Prince William visited the Western Wall in Jerusalem’s Old City with a yarmulke — also known as a kippah or skull cap — on his head, and placed a written prayer on a folded piece of paper into one of the cracks in the wall. He signed the guestbook with the following passage: “May the God of peace bless this region and all the world with peace.” The royal also took his shoes off as he went inside the gold-topped Dome of the Rock, a deeply holy site for Muslims, and went to see the holiest site in the Christian world, the Church of the Holy Sepulchre. The Church in the

Old City stands above the supposed site of Jesus’s crucifixion, burial and resurrection. There he saw the Stone of the Anointing, where tradition states Joseph of Arimathea laid out Jesus’s body for anointing. William was also shown the Holy Edicule, a shrine built where the body of Jesus was said to be buried. At Golgotha, which according to tradition is where the crucifixion took place, he lit a candle at the altar. By the altar, which is where the 12th Station of the Cross is commemorated, there is a glass screen through which the so-called Rock of

Golgotha can be seen. The Duke was shown round by the Greek Orthodox Patriarch of Jerusalem, Theophilos III. Because the church is controlled by six different denominations, he was also joined by the Armenian Patriarch Nourhan Manougian and the Franciscan custodian of the church, Father Francesco Patton.The Duke also met the Muslim who is the traditional custodian of the keys of the church, Adeeb Jawad Joudeh Al Husseini. There have been so many disputes between the different Christian denominations that lay claim to the church that

when Jerusalem was under the control of the Ottoman Empire the Sultan decreed that the keys should be looked after by a Muslim family. According to one history the Joudeh Al Husseini family have looked the keys since 1187. The Duke’s arrival at the church, escorted by the Anglican archbishop of Jerusalem, Suheil Dawani, was preceded by an escort of monks beating the ground with sticks. At the Stone of the Anointing, one of the artefacts of which the authenticity is most strongly disputed, the Duke knelt down to lay a hand on the stone. William also visited the gold-topped Dome of the Rock,

THE DUCHESS of Cambridge learned Arabic, recited verses from the Quran and celebrated Ramadan when she attended nursery in Jordan, it has been revealed. Kate’s family moved to Jordan in May 1984 when she was aged two and her sister was just eight months old, after father Michael, a British Airways manager, relocated to the Jordanian capital of Amman for work. Now an interview The National conducted with the founder of the Assahera nursery which Kate attended has resurfaced online, after Prince William visited the Jordanian capital earlier this week. Sahera al Nabulsi gave a revealing insight into Kate’s early years, saying: ‘The morning routine was to have all the children sitting in a circle where they would all sing Incy Wincy Spider, both in English and Arabic. ‘We would read one verse from the Quran to improve the children’s Arabic and tell stories about the Prophet.

not more sites,’ he said. Lewis said the report also implied that U.S. intelligence had reporting to suggest North Korea did not intend

to disclose one or more of the enrichment sites. ‘Together, these two things would imply that North Korea intended to disclose some sites as part of the denuclearisation process, while retaining others,’ he said. North Korea agreed at the summit to ‘work toward denuclearisation of the Korean Peninsula,’ but the joint statement signed by Kim and Trump gave no details on how or when Pyongyang might surrender its weapons.

They are trying to deceive the US: Intel U.S. intelligence agencies believe North Korea has increased production of fuel for nuclear weapons at multiple secret sites in recent months and may try to hide these while seeking concessions in nuclear talks with the United States, NBC news quoted U.S. officials as saying. In a report on Friday, the network said what it described as the latest U.S. intelligence assessment appeared to go counter to sentiments expressed by President Donald Trump, who tweeted after an unprecedented June 12 summit with North Korean leader Kim Jong-un that ‘there is no longer a nuclear threat from North Korea.’ NBC quoted five unidentified U.S. officials as saying that in recent months North Korea had stepped up production of enriched uranium for nuclear weapons, even as it engaged in diplomacy with the United States. The network cited U.S. officials as saying that the intelligence assessment concludes that North Korea has more than one secret nuclear site in addition to its known nuclear fuel production facility at Yongbyon. ‘There is absolutely unequivocal evidence

that they are trying to deceive the U.S.,’ NBC quoted one official as saying. The CIA declined to comment on the NBC report. The State Department said it could not confirm it and did not comment on matters of intelligence. The White House did not respond to a request for comment. The NBC report raises further questions about North Korea’s readiness to enter serious negotiations about giving up a weapons program that now threatens the US, in spite of Trump’s enthusiastic portrayal of the summit outcome. NBC quoted one senior U.S. intelligence official as saying that North Korea’s decision ahead of the summit to suspend nuclear and missile tests was unexpected and the fact that the two sides were talking was a positive step. However, he added: ‘Work is ongoing to deceive us on the num ber of facilities, the number of weapons, the number of missiles ... We are watching closely.’ Jeffrey Lewis, director of the East Asia Nonproliferation Program at California’s Middlebury Institute of International Studies, said there

were two ‘bombshells’ in the report. ‘This assessment says there is more than one secret site. That means there are at least three, if


www.mannjittweekly.co.uk

ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly

Vol: 14,

Issue 675

12th July to 18th July 2018

WhatsApp shares 'easy tips' to spot fake news, hoax New Delhi : Under fire over fake and provocative messages being circulated on its platform, WhatApp today began an awareness campaign to help users identify and prevent the spread of false information, hoax messages and fake news. With rumours on Whatsapp triggering lynching in parts of the country, the Facebook-owned messaging service brought out full-page advertisement in leading newspapers, first in the series of

its user awareness drive, giving "easy tips" to decide if information received is, indeed, true. IT Minister Ravi Shankar Prasad had last week asked for greater accountability from WhatsApp, saying that the government will not tolerate any misuse of the platform to spread fake messages designed to "provoke" and "instigate" people.In response, WhatsApp had informed the government that fake news, misinformation and hoaxes can be checked by the government, civil society and technology companies "working together". Reiterating the message today, it

said: "To fight fake news, we all need to work together technology companies, the government and community groups. If you see something that's not true, make people aware and help stop the spread." The latest campaign by WhatsApp also outlines ways to spot false information including identifying forwarded messages (a feature that will be rolled out starting this week), coaxing users to "double check" on information

twice before sharing," it said, in India or globally for circulating adding that accompanying links fake news. seemingly of well-known websites “We ban accounts based on user should also be scoured for reports and by the manner in unusual characters and spelling which messages are sent. We mistakes to establish use machine learning to identify accounts sending a high volume authenticity. WhatsApp also reminded its of messages and we are users that fake news "often" goes constantly working to improve our viral and just because "a ability to stop unwanted message is shared many times, automated messages” the does not make it true". spokesperson added. When contacted, a WhatsApp Rumours on WhatsApp have spokesperson said: “This morning triggered a spate of incidents we are starting an education involving mob fury, a recent one campaign in India on how to spot being lynching of five men on the fake news and rumours. Our first suspicion of being child-lifters in step is placing newspaper Maharashtra's Rainpada village of advertisements across the Dhule district. country in English, Hindi, and The Ministry of Electronics and several other languages. Information Technology on July 2 The company will build on such had written to WhatsApp asking efforts going forward, the it to take immediate steps to spokesperson added. prevent the circulation of false The WhatsApp spokesperson did information and provocative not reply to a specific question content, and emphasised that the "cannot evade on the number of accounts that company using multiple sources to have been blocked so far this year accountability and responsibility". establish authenticity of a news or a photograph.The full-page Virendra Sharma MP secures a Parliamentary advertisements splashed across debate on the closure of The Swaminarayan School major dailies also nudged users to question information that is Following news that the The Swaminarayan School in Brent is set to meant to instil anger or fear and gradually close from next year Virendra Sharma MP has called a debate to think twice before sharing such in Parliament. Virendra Sharma MP said:"I know that the parents of messages.It cautions the users many children currently at the school are worried about the future of to "look out for messages that their children's education. I too am concerned that we will lose an look different" and to watch out asset of immense value to community if The Swaminarayan School for signs like spelling mistakes in closes.It is of vital importance to so many parents that their children order to determine accuracy of attend a school with the right ethos and Swaminarayan School has provided that for thousands of pupils. I hope that we can find a solution information circulated. "Be thoughtful about what you to the closure that offers parents some comfort that their children's share....If you are not sure of the education will not be harmed."The debate will take place in Parliament source or concerned that the on Wednesday 18th July, in Westminster Hall at 11am. Access is information may be untrue, think available through the Cromwell Green Parliamentary entrance.

Fed up villagers install their own broadband ON A lane approaching the village of Michaelston-y-Fedw, too narrow in some places for two cars to pass, hangs a printed canvas banner welcoming you to ‘The Fastest Village In Wales’. Outside the Cefn Mably Arms, there’s a similar banner. This one invites you into ‘The Fastest Pub In Wales’. And next door, at the iron gates of St Michael’s, there’s another announcing ‘The Fastest Church in Wales’. The 300 inhabitants of the picturesque hamlet some ten miles north east of Cardiff are trying to tell us something.And they have every right to be proud, because the record-breaking broadband internet connection it was switched on this week now in the final stages of installation is entirely their own doing. They raised the funds, they dug the ditches, they laid the fibre optic cables and now they are making sure that just about every one of the 170 properties in and around the

26

All 12 boys, coach rescued from flooded Thailand cave Chiang Rai (Thailand) All 12 boys and their soccer coach trapped for more than two weeks deep inside a flooded Thai cave have been rescued, a Thai navy SEAL unit said on Tuesday, a successful end to a perilous mission that has gripped the world."The 12 Wild Boars and coach have emerged from the cave and they are safe," the SEAL unit said on its official Facebook page.The "Wild Boars" soccer team and their coach got trapped on June 23 while exploring the cave complex in the northern province of Chiang Rai after soccer practice and a rainy season downpour flooded the tunnels. British divers found the 13, hungry and huddled in darkness on a muddy bank in a partly flooded chamber several kilometres inside the complex, on Monday last week.After pondering for days how to get the 13 out, a rescue operation was launched on Sunday when four of the boys were brought out, tethered to rescue divers.Another four were rescued on Monday and the last four boys and the coach were brought out on Tuesday. Celebrations will be tinged with sadness over the loss of a former Thai navy diver who died last Friday while on a resupply mission inside the cave in support of the rescue. The last five were brought out of the cave on stretchers, one by one over the course of Tuesday, and taken by helicopter to hospital.Three members of the SEAL unit and an army doctor, who has stayed with the boys since they were found, were the last people due to come out of the cave, the unit said.

Theresa May Hit By More Resignations

village has access to it. This isn’t just superfast broadband, the kind that advertisers peddle with images of comets and starbursts and Usain Bolt, which comes in at 20 Mbps (megabits per second) and above. This is up to 50 times faster at around 940 Mbps with enough capacity to accommodate the working of a telecoms company or a TV broadcaster. Given what they had before averaged just 4 Mbps, you

can see why they’re crowing. And if the new bandwidth ever seems cramped, the village committee can simply double it flick a few switches, replace a couple of boxes and have quite literally the fastest network in the world. Faster than Nasa, they claim, faster than the Pentagon. They don’t do things by halves in Michaelston. Ben Longman, 54, is landlord of the Cefn Mably Arms and a born raconteur. Everything

to Ben is a fisherman’s tale and there’s always room for exaggeration. He confidently explains that the diggers laying the cables burrowed under three motorways and two rivers. Then he takes me to see the grave of Michaelston’s claim to celebrity, Elizabeth Mackie. She was, he says, the mother of Hitler’s deputy Rudolf Hess. This is truly a story about the best and worst of life in 21st-century Britain.

Theresa May has been hit by more resignations as Tory MPs continue to protest against her Brexit plans. Mansfield MP Ben Bradley and Lewes MP Maria Caulfield have both resigned as Vice-Chairs of the Conservative Party in opposition to the policy agreed by the Cabinet at Chequers last Friday. Their resignations came just hours after Tory MP Andrew Bridgen went public with his call for a vote of no confidence in the Prime Minister, believing her plan does not live up to her promise that "Brexit means Brexit". May was forced to reshuffle her top team on Monday after Boris Johnson quit as Foreign Secretary, David Davis resigned as Brexit Secretary and Steve Baker walked out as a junior Brexit Minister.


www.mannjittweekly.co.uk

ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly

David Davis resigns on PM’s Brexit strategy David Davis has warned the UK is giving “too much away, too easily” in the exit talks, but backed Theresa May to remain Prime Minister after his dramatic resignation rocked her premiership.On the same day Foreign Secretary Boris Johnson also resigned.The outgoing Brexit Secretary said the Government had gone further than it should have in the negotiations, in a “dangerous strategy”. His late-night resignation plunged Mrs May into a fresh leadership crisis and he was swiftly followed out of the Department for Exiting the EU by ally Steve Baker.But Mr Davis said a leadership challenge would be the “wrong thing to do” and insisted he believed Mrs May was a “good prime minister”.Asked if she could survive, he replied: “Oh yes, of course.”Brexiteer Andrea Jenkyns said Mrs May’s premiership was “over” but Jacob Rees-Mogg, who chairs the European Research Group of Eurosceptic Tory backbenchers, said he did not believe there would be an immediate challenge. Downing Street insiders insisted Mr Davis had resigned over a difference of opinion rather than as part of a push against Mrs May, and said he had “done the honourable thing”. Mr Davis said he told the PM at Chequers that he was going to be the “odd man out in this” as the latest stage of the Brexit strategy was agreed.

Prominent leave Compaigner Dominic Raab is new Brexit secretary

Vol: 14,

Issue 675

12th July to 18th July 2018

27

Still time to help shape education support for SEND pupils There is still time for people to have their say and help improve access to education for pupils with special educational needs and disabilities (SEND). The City of Wolverhampton Council is seeking comments from children and young people, parents, carers and school staff about its draft Schools Accessibility Strategy. The strategy aims to increase the extent to which pupils with disabilities can participate in the school curriculum, further develop facilities and services so that they can gain the maximum benefit from their time in education and improve the provision of information to disabled pupils and their families. Once approved, the strategy will be used by schools to inform their Disability Equality Scheme and Accessibility Plan which show how, over time, they will improve access to education for disabled children and young

people. The consultation closes next Friday (20 July, 2018) and the finished School Accessibility Strategy is expected to be published in the autumn. Councillor Lynne Moran, the City of Wolverhampton Council’s Cabinet Member for Education and Skills, said: “It’s important that as many people as possible take part in this consultation to ensure that the final strategy meets the needs of children and young people across the city.” People can find out more about the strategy and have their say by completing an online survey available viawww.wolverhampton.gov.uk/consultations. For more information, or to request a hard copy consultation response form, please contact Nicola Harris, SEND Support Officer, by calling 01902 554302 or emailing nicola.harris@wolverhampton.gov.uk

In SAD-BJP show of strength, PM Modi accuses Cong of neglecting farmers

Theresa May appointed Dominic Raab Brexit secretary after David Davis resigned from the government. Mr Raab, was a prominent Leave campaigner during the 2016 referendum. Mr Davis quit late on Sunday night, saying Theresa May had "given away too much too easily". The 44-year old Mr Raab will now take over day-to-day negotiations with the EU's Michel Barnier. The MP for Esher and Walton has served in government since after the 2015 election, initially working in the Ministry of Justice before moving to the communities department in January.

Farmers hold protest as Modi arrives in Punjab for farmers' rally Malout : Farmers owing allegiance to various organisations held a protest and showed black flags as Prime Minister Narendra Modi arrived here on Wednesday to address a rally.The Punjab Police and security agencies stopped the protesting farmers at a distance from the venue and some were detained.Tight security arrangements were made as Modi arrived in Malout town, around 275 km from Chandigarh, to address a "thanksgiving rally" organised by the Shiromani Akali Dal (SAD) to mark the "biggest hike in MSP of paddy", which was announced by the Modi government last week. SAD President Sukhbir Singh Badal had termed the Minimum Support Price (MSP) hike as an "unprecedented historic increase". Farmers from Punjab, Haryana and Rajasthan participated in the rally as Malout town in south-west Punjab's

Muktsar district lies close to the border of all three states. The Prime Minister had last week hailed the Union Cabinet's decision to give MSP of 1.5 times on the input cost to farmers as "historic".He also asserted that his government will continue to take steps for the welfare of the farming community, including doubling the income of farmers by 2022.

Malout : In what was billed as a show of strength for the SAD-BJP combine, Prime Minister Narendra Modi on Wednesday targeted the Congress for what he alleged an anti-farmer policies of the Congress government for the last 70 years. Speaking at a rally in Punjab's Malout, the Prime Minister showcased the recent Centre’s decision to hike the

Minimum Support Price (MSP), which he claimed was done to alleviate the sufferings of the farmers.Indicating more relief for cotton farmers, PM Modi in Punjabi remarked, “Narme nu narm nahi rehn dena, takkda karna hai (we will not slackness in initiating measures for farmers). Flanked by the entre top brass of the Akali Dal-BJP leadership, PM Modi tore into the policies of the previous Congress government blaming them for the farmers woes. Taking potshots at the Amarinder government, Modi asked people why the state lagged behind in developmental parameters in the recent world bank's report, while Haryana, under the BJP rule, stood third in the country.He also alleged delays in the setting up of AIIMS in Bathinda and claimed that the Punjab government

lagged behind in initiating welfare programmes for the people. The Akali Dal-BJP leadership, PM Modi tore into the policies of the previous Congress government blaming them for the farmers woes. The Prime Minister said: “In the last 70 years, most of the times the Congress, which our farmers placed their faith in did not recognize their hard work. Only promises were made to them, and the party worked for the interest of only one family.” He said, “Ever since the BJP government took the historic MSP hike decision, the farmers are relieved. A big worry is gone. They are more confident of their produce now.” He said that the government was working towards increasing farmers' income. He told the farmers not to burn agricultural residue as it added to pollution.


www.mannjittweekly.co.uk

ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly

Vol: 14,

spqwihk-rwSIPl Ó∂÷ : Ó≈⁄ BA-¡ÍzÒ À AI «’√∂ ÍzÏÒ ÙÂ± ’’∂ ¡≈Í Á∂ Ò¬Δ ’Ø¬Δ Óπ√ΔÏ ÷Û∑Δ ‘Ø √’ÁΔ ˛ Í ’≈ØÏ≈Δ ÁÙ≈ ·Δ’ ·≈’ ‘∂◊Δ, √ÎÒÂ≈ ¡’√ √≈Ê Á∂Ú◊ ∂ ΔÕ ‹≈«¬Á≈ÁΔ ’ßÓª «Ú⁄ √ÎÒÂ≈ «ÓÒ∂◊ΔÕ «ÏÃ÷ : AI ¡ÍzÒ À -Ó¬Δ B@ «¬√ √ÍÂ≈‘ ÁΩ≈È ÁπÙÓ‰ª Á∂ ¿∞μÌ‰ Â∂ «√‘ Á∂ «Ú◊ÛÈ Á≈ ÷Â≈ Ï«‰¡≈ ‘∂◊≈ Í ’≈ØÏ≈Δ Íπ˜ΔÙÈ ·Δ’ ‘∂◊Δ, ÓÈ «Ú⁄ √À-√Í≈‡∂ ÁΔ Ò≈Ò√≈ ‹≈◊ √’ÁΔ ‘ÀÕ «ÓÊπÈ : Ó¬Δ BA-‹±È BA ÍzÏÒ «√Â≈≈ Â∞‘≈˘ ‘ Â∑ª ‘≈ÚΔ, ÍzÌ≈ÚΔ, «Ú‹¬Δ º÷◊ ∂ ≈, ’≥Ó’≈‹Δ ‘≈Ò≈ √≥ÂÙ Ø ‹È’ Í √ÍÂ≈‘ Á∂ «Ú⁄Ò∂ «‘º√∂ «Ú⁄ ÙÂ» È∞’√≈È Í‘∞⁄ ≥ ≈¿∞‰ Á∂ Ó»‚ «Ú⁄ Ș ¡≈¿∞‰◊∂Õ ’’ : ‹±È BB-‹πÒ≈¬Δ BB √ÍÂ≈‘ Á∂ Í«‘Ò∂ «‘º√∂ «Ú⁄ «√‘ «Ú⁄ ◊ÛÏÛΔ ÁΔ Ù’≈«¬Â «‘ √’ÁΔ ‘À Í √’≈ Â∂ ◊À-√’≈Δ ’≥Óª «Ú⁄ ’ÁÓ ¡◊≈‘ ÚºÒ ‘∂◊≈ «√øÿ : ‹πÒ≈¬Δ BC -¡◊√ BB «¬√ ‘¯Â∂ «Ú‹À ÙzΔ √≈Ê Á∂Ú◊ ∂ Δ √À-√Í≈‡∂ ÁΔ ⁄≈‘ ‘∂◊Δ, √‹‰√≥ÚÈ ÁΔ ∞⁄ º Δ Â∂ ÓÈ «Ú⁄ ⁄≥⁄ÒÂ≈ ‘∂◊Δ Í «ÚØËΔ¡ª ’’∂ «’√∂ √Ó∂∫ ¿∞Òfi‰ª ÚΔ «√ ⁄π’ º ÁΔ¡ª «‘‰◊Δ¡ª ’ø«È¡≈ : ¡◊√ BC-√ÂßÏ BB √ÂÍ≈‘ Á∂ Í«‘Ò∂ «‘º√∂ «Ú⁄ È∞’√≈È Á∂ ‘≈Ò≈ ω √’Á∂ ‘È, «¬√ Ò¬Δ ⁄Ω’√Δ º÷Ø Í «Ú⁄Ò≈ «‘º√≈ Â∂ ¡≈÷Δ «‘º√≈ ’≈ØÏ≈Δ Ò≈Ì Ò¬Δ ⁄≥◊≈ ‘ØÚ◊ ∂ ≈Õ Ó≥◊Ò ÁΔ Íπ‹ΔÙÈ ’≈È ¡’√Δ‚À∫‡ Â∂ √º‡ Ú◊À≈ Á≈ ‚ Ï«‰¡≈ ‘∂◊≈, «¬√ Ò¬Δ ‚≈¬Δ«Ú≥◊ Ú◊À≈ «Ë¡≈È È≈Ò ’ØÕ

ÂπÒ≈ : √ÂßÏ BC-¡’±Ï BB «√Â≈≈ ËÈ Ò≈Ì Ò¬Δ Ï∂‘Â, «ÓºÂ Â∂ ’≥Ó’≈‹Δ √≈ÊΔ √«‘ÔØ◊ Á∂‰◊∂ Í √ÍÂ≈‘ Á≈ «Ú⁄Ò≈ «‘º√≈ «√‘Â Ò¬Δ «„ºÒ≈ Ș ¡≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ «ÏÃÙ⁄’ : ¡’±ÏBC-ÈÚßÏ BA «√Â≈≈ √’≈Δ ’≥Óª ˘ √≥Ú≈È Ú≈Ò≈ Â∂ ËÈ Ò≈Ì Ï‰≈¬Δ º÷‰ Ú≈Ò≈ ‘À Í Í«Ú≈’ ‹ΔÚÈ «Ú⁄ ’∞fi ‡À∫ÙÈ Â∂ ¡ÙªÂΔ ÚΔ Ï‰≈¬Δ º÷‰ Ú≈Ò≈ ‘À, ’≈ØÏ≈Δ ÂΩ ”Â∂ «√Â≈≈ ⁄≥◊≈, ’≥Ó’≈‹Δ ‡» Ò≈Ì Á∂ √’Á≈ ‘À ËÈ : ÈÚßÏ BB-Á√ßÏ BA ’Ø‡-’⁄«‘Δ Á∂ ’ßÓª «Ú⁄ √ÎÒÂ≈ «ÓÒ∂◊Δ, ¡Î√ ÚΔ ÈÓ π÷ æ÷‰◊∂ Í «’√∂ ÍzÏÒ ÙÂ± ’’∂ ‡ÀÈÙÈ Íz∂Ù≈ÈΔ Ï‰Δ ‘∂◊ΔÕ Ó’ : Á√ßÏ BB-‹ÈÚΔ AI √Ë≈È «‹‘Δ ’Ø«ÙÙ ’È ”Â∂ √’≈Δ ’≥Óª «Ú⁄Ø∫ ÓπÙ’Òª ‘º‡‰◊Δ¡ª, ¡Î√ª Á≈ ∞ı ÚΔ ÈÓ ¡Â∂ Ò⁄’ΔÒ≈ ‘∂◊≈ Í ¡≈͉∂ √πÌ≈¡ «Ú⁄ ◊∞º√∂ Á≈ ¡√ ‘∂◊≈ ’∞øÌ : ‹ÈÚΔ B@-ÎÚΔ AH «¬√ √ÍÂ≈‘ ÁΩ≈È ÙÂ» ͺ÷ ÁΔ¡ª ‘’ª ˘ ¡‰-Á∂÷≈ ’È≈ Ó«‘≥◊≈ ÍÀ √’Á≈ ‘À Í ’≈˘ÈΔ ’≥Óª «Ú⁄ ͺ÷ Әϻ ‘∂◊≈, ’≈ØÏ≈Δ ’≥Óª «Ú⁄ Ò≈Ì Â∂ «¬º˜Â-Ó≈‰ ÁΔ Íz≈ÍÂΔ ‘ØÚ∂◊ΔÕ ÓΔÈ : ÎÚΔ AI-Ó≈⁄ B@ «√Â≈≈ ÁπÙÓ‰ª 鱧 ¿πÌ≈È ¡Â∂ «√‘Â È±ß «Ú◊≈ÛÈ Ú≈Ò≈, «Ë¡≈È æ÷Ø Í ÿ∂Ò± ÓØ⁄∂ ¿πÂ∂ √ÁÌ≈ÚÈ≈ Ï‰Δ ‘∂◊Δ

Issue 675

28

12th July to 18th July 2018

iPS AYNf icps Sop qy kwmy dI zrUrq

vulvrhYNptn iv`c iPS AYNf icps Sop qy ie`k qzrbykwr Pu`l tweIm kMm krn vwly kwmy dI qurMq zrUrq hY[pRwrQI AMgryzI BwSw qoN cMgI qRW jwxU hovy Aqy XU ky iv`c kMm krn dI AwigAw dy knUMnI dsqwvyz vI kol hox[ qnKwh XU ky dy rozgwr knUMn Aqy qzrby dy AwDwr qy id`qI jwvygI[hPqy iv`c 6 idn kMm krnw hovygw[ Fully experienced worker required to work full time in the Fish N Chips Shop in Wolverhampton area. Applicant must have legal right to work in UK. Wages according to experience and UK Employment Law. 6 days work.

Contact: 0797334 7565

Your Stars This Week Acharya Surendera Gautama

Aries March 21-April 19 The New Moon in Cancer illuminates your fourth house and the focus shifts to domestic arrangements, family and personal relationships are the center point this week. Taurus April 20-May 20 Changes at work and home are imminent and finally your attention is focused on your own welfare and security. Expansive Jupiter resumes direct motion from 10th July, Gemini May 21-June 21 The New Moon this week props up your finances and empowers you to boost your earnings. Travel is in the air and some of you will be organizing a long- haul trip. Cancer June 22-July 22 Thursday’s new moon in your own sign, combined with a solar eclipse, heralds beginning of new era in your life. The positivity continues for next couple of years. Finances, domestic bliss, amicable relationships; the world is your oyster. Leo. July 23-August 22 Thursday’s new moon in your own sign, combined with a solar eclipse, heralds beginning of new era in your life. The positivity continues for next couple of years. Finances, domestic bliss, amicable relationships; the world is your oyster. Virgo August 23-September 22 From 9th July, the love goddess Venus begins its transition your sign and behold; love, romance and passions reigns for next 28 days. Glamour social status and popularity are in your grasp. Libra September 23-October 22 The week is filled with career opportunities and

floodgate of amorous encounters. Your personal life has been in turmoil for last few weeks but now the planets bless you with respite and amicable resolution. Scorpio October 23-November 21 As Jupiter begins its forward motion in your sign this week, its “all systems go” with a barrage of opportunities at work, home and the financial sector. The staled projects begin to move forward again. Sagittarius November 22- December 22 As Jupiter resumes forward motion, the projects at a standstill, begin moving again. The long-awaited news arrives this week and it’s the opportune time to push hard to achieve your desires. Capricorn December 22-January 19 The New Moon and solar eclipse this week affects your relationships and send out a message to cement an ongoing romantic affair. Aquarius January 20-February 18 For past few weeks, you seem to be swimming against the current, as from the 10th when expansive Jupiter resumes forward motion, you will notice a slow but significant progress in your projects. Pisces February 19-March 20 This will be a memorable week, as with the direct motion of Jupiter, your life enters an exciting, adventurous and amorous zone. The coming four weeks have the blessings of love goddess Venus, showering you with status, charm and attention.

Fish and chips shop for Sale In Wolverhampton area, very profitable, Fish and chips Shop for Sale. Contact : Mr. Singh : 07913062299 ref - 621-624

1ST PAK SIKH POLICE OFFICER, KIN ‘KICKED’ OUT OF HOUSE Jalandhar-Pakistan’s first Sikh traffic police officer Gulaab Singh Shaheen and his family were reportedly kicked out of their home in Dera Chahal village on the outskirts of Lahore on Tuesday by a team comprising the police and officials of the Pakistan Evacuee Trust Property Board (PETPB).Gulaab Singh’s home, standing on land owned by Gurdwara Bebe Nanki Janam Asthaan where 400500 Sikh families reside, was “forcibly taken over”. “Pulled by my hair, I was dragged out in front of my wife Paramjit Kaur and three sons,” he said.

Virendra Sharma MP calls for us to know what we are eating Following worrying reports around the current legislation on the labelling and marketing of bread and food additives. Virendra Sharma today has written to the Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs to seek assurances about our food's ingredients. In his letter to the Secretary of State Virendra Sharma MP said: "I understand currently a loaf can be made using additives known as 'processing aids' that do not have to be included in the

ingredients list. This can therefore mean that a cow gut enzyme can be used in the processing of dough and can still be marketed and labelled as vegetarian. This is particularly of concern to those who do not eat beef products as a matter of religion. Furthermore, unwrapped bread products do not have an ingredients list published on the bag or on the shelf. Bread can also be sold as 'sourdough' even if it has not been made using the

sourdough process. I am also concerned at the lack of meaningful, legal definitions for 'fresh', 'artisan' and 'heritage wheat' in relation to baking. I do not believe that the current legislation around the labelling and marketing of bread is fit for purpose. Instead the current regime threatens and undermines small, independent local bakeries which are important features of our high streets and the life blood of the economy. It beggars belief that in a country of shop keepers

we are doing so little to support small businesses." Virendra Sharma MP is particularly worried about the effect that this pernicious labelling scheme can have on those of a faith which forbids eating certain animals and for those who are vegetarian. Speaking after he sent the letter Virendra Sharma said: "I hope that the Secretary of State will get back to me quickly to reassure my constituents that they know what they are eating".


www.mannjittweekly.co.uk

ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly

Vol: 14,

Issue 675

12th July to 18th July 2018

29

Umtiti heads France into World Cup final as Belgium fall short Saint Petersburg : Samuel Umtiti headed France into the World Cup final in Saint Petersburg with a 10 win, consigning Belgium's 'golden generation' to another bitter disappointment. France's own supremely talented young squad will aim to make amends for defeat on home soil in the final of Euro 2016 in Sunday's showpiece against England or Croatia.In a World Cup replete with set-piece goals, a corner again proved decisive when Umtiti timed his run perfectly to meet Antoine Griezmann's delivery six minutes into the second half last night. France were thankful for fine saves from goalkeeper Hugo Lloris either side of half-time. Belgium's Kevin De Bruyne warned Kylian Mbappe was ready to take the world by storm on the eve of the game and the most expensive teenager in the history of football showed why inside the first 60 seconds.He skipped past Jan Vertonghen with ease and

only a last-ditch tackle by Vincent Kompany prevented Griezmann from latching onto his cross.Thibaut Courtois rushed from his goal just in time to save Vertonghen again from Mbappe's pace on 12 minutes, but it was Belgium who started the better in possession.One of the Red Devils' many French connections was the biggest danger as Eden Hazard, who began his career with Lille in Ligue 1, pulled the first attempt of goal just beyond the far post.The Chelsea forward's next effort was arrowing into the top corner until it flicked off Raphael Varane's head and deflected just over. Lloris and Courtois played a huge part their sides' quarter-final wins and it was only thanks to two of the best 'keepers in the world the game remained goalless at halftime.First, Lloris flew to his right to turn Toby Alderweireld's shot on the turn behind. At the other end, Mbappe demonstrated the subtler side to

his game to play in Benjamin Pavard, but Courtois used his massive 6ft 5ins (199 centimetre) frame to deny the Stuttgart fullback his second goal of the tournament. Didier Deschamps' men ended the opening period on top, but again Olivier Giroud looked short of confidence as the focal point of the French attack. Giroud has

not scored in eight games and is yet to even have a shot on target in Russia.His best chance arrived via more good work from Mbappe with a cushioned cross, but the Chelsea striker could only slice horribly wide on his favoured left foot.Giroud did at least have a part to play in the decisive opener as, after his shot was deflected wide, Griezmann's corner was flicked in

at the near post by Umtiti. Once in front, France had even more space to exploit Mbappe's pace, but it was a majestic piece of skill that nearly created a second with a backheel that again freed Giroud only for Mousa Dembele to block.Roberto Martinez introduced an extra attacker in Dries Mertens in an attempt to turn the tide and he nearly had an immediate impact as his cross was headed inches wide by Marouane Fellaini.That was as close as Belgium came to taking the game to extra-time, though, as Lloris parried a longrange piledriver from Axel Witsel. But for Courtois, France's margin of victory would have been even greater as he made saves from Griezmann and Corentin Tolisso in stoppage time. For the generation of Hazard, De Bruyne and Romelu Lukaku, beating Brazil in the quarter-finals was meant to be the breakthrough on route to winning a major tournament.

Sadness as Belgium's 'golden generation' exit World Cup Brussels : Belgium's defeat by France in their World Cup semifinal produced mixed feelings of sadness, gratitude and pride from fans at home on Tuesday, who bemoaned a missed opportunity for their “golden generation”. A second-half header from Samuel Umtiti in Saint Petersburg gave France a 1-0 win, earning them a place in Sunday's final in Moscow against either England or Croatia. Thousands of crestfallen fans walked away quickly after the final whistle sounded on a giant screen in the town of Waterloo, south of the Belgian capital Brussels. “We're very disappointed," 27-yearold Alice Cordier told AFP in Waterloo, where French emperor Napoleon was defeated by a mix of European forces in a huge battle in 1815. “It's really too bad to lose to France, Belgium's national bad luck,” she added.

“But we are still proud to be Belgian.” Some echoed the lovehate relationship and inferiority complex many French-speaking Walons have with their bigger neighbour France. “We will hear it spoken about for one hundred years,” 26-year-old supporter Stephanie Smeets said. “The French will take the mickey out of us.” French speakers, who share a country with Dutch and German speakers, are particularly sensitive to what they see as France's condescending attitude toward them.It's only the second time in history that Belgium have reached the World Cup semifinals, 32 years after Diego Maradona's Argentina beat them at the same stage in Mexico in 1986 before going on to win the title.France won the World Cup in 1998 and are now in their third final. But Belgian Prime Minister Charles Michel was full of praise for the Red

Devils. "Bravo @BelRedDevils for your performance and having thrilled us until the semi-final," Michel tweeted.For many observers, this generation of talented players including Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Vincent Kompany and

others had a real chance to come home victorious. "Regrets are eternal. It will not be our day of glory on this 10 July," a presenter of Belgium's Frenchlanguage RTBF television station said after the final whistle. But he thanked the team."Thanks

Success for NRI abandoned bride Chandigarh : An NRI groom, who was declared a proclaimed offender after he fled to New Zealand, abandoning his wife and son, surrendered at the Regional Passport Office here on Tuesday. He was deported from New Zealand after his wife moved an application and his passport was impounded. Kahlon, a native of Sangrur, was detained as he appeared before officials for re-issue of passport and was handed over to the UT police. The Sangrur police too were informed.The RPO has a dedicated staff to fast-track deportation applications moved by wives against their NRI spouses. One of the applications was by Kahlon’s wife Davinder

Kaur, who hails from Sardulgarh in Sangrur. Kahlon had fled the country, abandoning his wife and son, more than 11 years ago. The couple’s 10-year-old son looked bewildered by the turn of events. Nishan Singh and Davinder Kaur were married in 2005. The latter fled to Australia in 2008, leaving his infant son and wife behind. He returned the following year and promised to take his family along and even got the marriage registered. However, he again fled to Australia after selling his ancestral property. He was deported in 2011. police case was registered against him and In 2014, he got a new passport and this time he was subsequently declared a proclaimed fled to New Zealand along with his mother. A offender by courts.

for having allowed, thanks to football, to forget everything a bit and enjoy moments of pleasure." Analysts have also praised the multicultural team, including those whose parents are Congolese and Moroccan immigrants, for helping to unite a country split by political tensions over the Dutch and French language.In Brussels, the national colours -- black, yellow and red -were draped over cars, balconies and cafes that showed the match on television. In one cafe, Mathieu Geslan, a 32year-old French baker who has lived in Brussels for nine years, wore Belgium's red jersey to watch the match with his Belgian partner Aurore Szabo. "The French have won once the World Cup. So why not have the Belgians win this time?" he said at half-time when the score was still 0-0. After the match, there was plenty of analysis of what went wrong. "The Belgians did not manage the last half hour well," 79-year-old Jean Dhave said in the Brussels suburb of Uccle. "We are sad but it is deserved," said Dhave, a manager of a tennis club who organised a special evening for the match. He said that key men De Bruyne and Hazard were not on form. Belgian comedian Benoit Poelvoorde had predicted a 1-0 France victory in newspaper Le Soir. "I think our team will lose Tuesday evening because it has every chance of winning. That's the harsh logic," he said.


www.mannjittweekly.co.uk

ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly

Vol: 14,

Issue 675

12th July to 18th July 2018

30

Rooney lauds ‘fantastic’ England World Cup: ‘We believe’ Washington-England and Manchester United top career goal scorer Wayne Rooney praised his

homeland’s “fantastic” World Cup effort, cheering the buzz and belief their semi-final run in Russia has inspired. Rooney appeared at the ribbon-cutting ceremony for the new USD 200 million home stadium of DC United, where the 32year-old striker makes his Major League Soccer debut Saturday against Vancouver.“They are doing fantastic. Hopefully we can get the win,” Rooney said. “It’s great. You see the

atmosphere back home. There are billions watching it. Hopefully we can get through and go on to the

final.” Manager Gareth Southgate’s England squad will face Croatia in a semifinal for a berth in Sunday’s championship match against either France or Belgium.“For the players and Gareth, I wish them massive good luck. They are making us all proud,” Rooney said. “Hopefully they can get that one step further and get to the final and bring the Cup home. “I’ve enjoyed all the buzz coming out of this. We’re

enjoying it and we believe.” DC United, which last won the MLS title in 2004, has the worst record in the league with two wins and five draws from 14 matches. But there is renewed hope in Rooney and the new 20,000-seat Audi Field. “I can’t wait. I’m looking forward to it,” Rooney said of Saturday’s match. Rooney will make his move from Premier League side Everton official on Tuesday when the transfer period opens and he can sign a three-year MLS deal worth $13 million with DC United. Rooney, wearing a black shirt with a DC United logo, thanked fans gathered at the facility. “On the first day when I landed at Dulles airport, the reception you gave me was something I will never forget,” Rooney said. “I’ve come here to help this team win, to move forward and hopefully in the next few years we can climb the table and win titles and bring trophies to this wonderful new stadium.”

CM: Poor addicts to get free treatment Chandigarh : Chief issue strict orders against Minister Capt Amarinder the entry of police officials to Singh on Tuesday de-addiction centres. announced free treatment for poor drug addicts at all staterun de-addiction centres. He also ordered the police not to question the antecedents of addicts admitted for treatment or question their families in any way. Such measures were discouraging addicts from approaching deaddiction centres. The Additional Chief Secretary (Home) has been asked to

Scam in medicine purchase: Bains Chandigarh-Lok Insaaf Party MLA Simarjit Singh Bains on Monday alleged a scam in the purchase of medicines. At a press conference, Bains alleged that the Health Department was making tailor-made conditions to give benefit to particular companies in purchase of medicines for supply in

government hospitals. He claimed that conditions such as WHO certification and turnover of Rs 50 crore had been introduced to benefit some multinationals. While demanding an inquiry, Bains blamed Health Minister Brahm Mohindra for this. He alleged that Mohindra has an association

«Ú√≈÷Δ ¡Â∂ ÷≈Ò√≈ ÍøÊ Á∂ «√‹‰≈ «ÁÚ√ ÁΔ¡ª ͱ∂ √ß√≈ 鱧 ÚË≈¬Δ¡ª

with one of the companies. He alleged that the companies to which the department wanted to give benefits to were selling medicines at exorbitant prices and the same medicines were available at much cheaper prices. Mohindra said the allegations were baseless and that the

tendering process was underway. He said it had been alleged that he was the owner of one of the companies, adding, “I think Bains has forgotten that acting on a CAG report, I had ordered an inquiry against the same company within the first fortnight of taking over as the Health Minister.”

Chairing a high-level meeting of civil surgeons, medical superintendents and principals of government medical colleges, the CM directed Chief Principal Secretary Suresh Kumar to ensure that funds for free treatment were immediately placed at the disposal of the DCs concerned. Apart from seeking funds from the CM’s Relief Fund,

the Health Department has been asked to explore the possibility of seeking financial aid from reputed national and international health organisations, besides engaging with NGOs already working to fight drug abuse. Capt Amarinder said he would take up the issue with the Prime Minister and urge him to intensify efforts to prevent the entry of drugs and narcotics into Punjab from the adjoining states of Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and J&K. Recruitment of psychiatrists : Health Minister Brahm Mohindra told the meeting that his department would soon recruit more psychiatrists to overcome the shortage to ensure effective and timely treatment of the addicts. He suggested engaging the services of private players for opening OOAT-based OPD clinics.


www.mannjittweekly.co.uk

ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly

Vol: 14,

Issue 675

Neighbourhood brawl: Former champions France take on Belgium for place in final ST PETERSBURG : A compelling cast of players, two attacking teams propelled by great pace and a clash between neighbours to boot. There seems very little to stop Belgium and France producing a World Cup classic in Tuesday’s semifinal. Both teams boast a rich assembly of matchwinning players — Kevin De Bruyne and Eden Hazard for Belgium and Antoine Griezmann and Kylian Mbappe for the French — but have also shown strength of character that adds to their tournament-winning credentials. Belgium’s come-

from-behind win in the last 25 minutes of their second-round tie against Japan would have made Roy of the Rovers envious, while France produced a venomous sting in their tale to sweep past Argentina, after also finding themselves trailing in the second half.Both have built off a slow start, seemingly set to peak just at the right time. The predominant weapon for both teams is their speed going forward, catapulting players with instinctive talent into positions from where their genius can prove lethal. Both sides will be cautious about being sucked forward and

leaving space behind their magic to prise open the defence for the opposition to defence. The midfield battle launch quick counters, until promises intrigue too, none more so than Paul Pogba muscling it out with Manchester United teammate Marouane Fellaini. Belgium reinforced for the quarterfinal win against Brazil and France will have Blaise Matudi back from suspension for Tuesday’s game. Against Japan, Belgium were harried and corralled by their opponent’s pressing and made clever changes for the next game against Brazil, where Fellaini and Nacer Chadli came in. someone takes the lead. Chadli played higher up the Instead the contest is likely middle with Romelu Lukaku to be about passing and switched to the right and De probing and waiting for some Bruyne employed as a decoy

12th July to 18th July 2018

FIFA WC: England Coach Says Three Lions Have Great Chance to Reach World Cup Final

England coach Gareth Southgate on Tuesday said that the Three Lions have a great opportunity to advance to the final round of the 2018 FIFA World Cup in Russia. England, the 1966 World Cup champion, is set to face Croatia on Wednesday after reaching the semifinals for

VOLLEYBALL TEAMS GET CLEARED FOR ASIAD English quest begins :Kohli’s men

face uphill task against England

THE Indian Olympic Association is in no hurry to make public the list of athletes cleared for the Asian Games. this paper has learnt that even though entries by name have been finalised and sent to the organisers in Indonesia, the IOA will come out with details only after another two days. At first, it seemed, the athletics contingent would be over 100 but now only a 53- member team has been cleared. There is a debate over non-campers not being included in some disciplines in athletics. The IOA has cleared both the volleyball teams and left out beach volleyball. The women’s 3x3 basketball team has got the nod but the men’s team has not been cleared. E-sport has not got approval. Sporting disciplines with a relatively lower profile are reported to have been cleared. It includes fencing. Swimming has also been cleared partially and diving as well, but the water polo team has been scratched out. With the IOA clearing only one team in equestrian — three-day eventing — and leaving out show jumping, there is considerable anger in the fraternity. The Equestrian Federation of India did not forward any entry in dressage.

THEIR supremacy in shorter formats is redoubtable but India will have their task cut out against a vastly improved England in the opening T20 International in what will be a defining summer for Virat Kohli and his team. While India has been a consistent limited overs side during the past decade, England have finally found their mojo in ODIs and T20s, courtesy a group of fantastic limited overs players like Jos Buttler, Jason Roy and Ben Stokes. With the 2019 ODI World Cup less than 12 months away, there is more than bragging rights at stake as both sides look to finetune preparations against an opposition of note. India are coming into the series with two facile

FOR the first time in the 88year long history of Delhi and Districts Cricket Association (DDCA) proxy voting was done away with. The result was an unprecedented success for veteran journalist Rajat Sharma, who was on Monday elected as the new DDCA president. Such was the domination of the Rajat Sharma group, which was backed by an ailing but an influential Arun Jaitley, that it swept away with all the 12 seats on offer. Madan Lal, India’s 1983 World Cup winning star, was up against Sharma but the

academies,” Sharma added. However, to many, the result came as a surprise, especially with the way Rajat Sharma group clean-swept the elections. In the evening justice Vikramjit Sen, handed over the charge to the new regime, hoping for better days ahead for Delhi Cricket and taking forward the good work done under his administration. Vinod Kumar Tihara was elected secretary, beating his closest rival Manjit Singh by 376 votes. Rajan Manchanda (joint secretary), OP Sharma (treasurer), Sanjay Bhardwaj

victories over Ireland - by 72 and 143 runs respectively but Kohli knows too well that England will be a different proposition. What will give him confidence though is the fact that India have won 15 of their last 20 T20 Internationals including the Nidahas Trophy in Sri Lanka and the bilateral away series against South Africa. England are coming into series on the back of 6-0 drub bing of Australia with Buttler, Jason Roy, Jonny Bairstow in fantastic form. Dating back to June 2017, England have won 5 out of 9 T20Is played against South Africa, West Indies, Australia and New Zealand. Therein, they did endure a torrid time in the triseries against the latter two

Rajat Sharma is new DDCA president former India all-rounder lost out by a margin of 517 votes, having managed 1004 votes. “People have shown faith in us and it reflects in the majority that we have got. Now it is our responsibility to make DDCA transparent and corruption-free. This vote is a vote for change. DDCA has elected its office-bearers in a democratic manner for the first time,” Sharma told this paper soon after the results were announced. Selection of cricketers will be in a transparent manner and they will get better coaching. There will be more

(first class cricketer director) and Renu Khanna (woman director), along with five other directors were voted in power by a heavy majority

31

sides (earlier in March), losing 3 out of 4 games. For the Men in Blue, the Irish tour was nothing more than a glorified warm-up where all the top order batsmen save Virat Kohli got runs while wrist spinners Kuldeep Yadav and Yuzvendra Chahal were again among wickets. However Jasprit Bumrah’s thumb injury will be a concern as he has played a big role with his death overs bowling.

the first time since 1990. “We keep looking to break the barriers down. It’s been an enjoyable journey, and we want to keep it going,” Southgate, 47, said at a press conference at Luzhniki Stadium on the eve of the Croatia-England clash. “We’ve been one of the youngest teams in the tournament, the least experienced, (and) we were never quite sure how far this team could go,” the coach said, adding that all his players will be available for Wednesday’s match.“We’ve defended well, scored in the last minute, conceded in the last minute, come through extra-time and (in) penalties. We’ve made several pieces of history,” Southgate said, urging his squad to keep up the level of play they have shown so far. “The improvement and the hunger in the players are very clear for everyone to see,” he added.


www.mannjittweekly.co.uk

ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly

Vol: 14,

Issue 675

12th July to 18th July 2018

32

mannjitt weekly online  
mannjitt weekly online  
Advertisement