Page 1

www.mannjittweekly.co.uk

ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly

Vol: 14,

Issue 688

11th October to 17th October 2018

17

ÙzØÓ‰Δ ¡’≈ÒΔ ÁÒ È∂ Ï≈ˆΔ √πª ÁÏ≈¿∞‰ ÁΔ «Â¡≈Δ «÷º⁄Δ «Úæ⁄ È≈È’√ Ú≈Ò∂ ◊∞» ÿ «Úæ⁄ Í≈«¬¡≈ ‘À «’ Ï≈◊Δ¡ª ˘ ‘∞‰ Ó»≥‘ ÀÒΔ Ó◊Ø∫ ÓÈ≈¿∞‰ ÁΔ ◊ºÒ ¡≈÷ΔÕ √Ú∂ Ú’Â ÓºÊ≈ ‡∂’‰ ¡≈¬∂ √È ¡Â∂ È≈ Ò≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂ Í Ï≈ÁÒ ÷πÁ Í«‡¡≈Ò≈ ÀÒΔ Ó◊Ø∫ ∞º«√¡ª ˘ ¿∞È∑ª È∂ Ï≈Ï≈ ◊∞Á∂Ú «√≥ÿ √Ó≈Ë ‘≈Ò∂ ÚΔ ‹ÒÁΔ Í≈‡Δ √≥’‡ ˘ ÓÈ≈¿∞‰ ÁΔ Êª «Í≥‚ Ï≈ÁÒ Íπ‹ º ◊¬∂ Â∂ ’ΔÏ ‚∂„ «ÁÈ Îπ√ «Úæ⁄ ‘∂Õ √»Â Áº√Á∂ ‘È «’ ÙzØÓ‰Δ ¡’≈ÒΔ ÁÒ Á∂ ÍzË≈È √π÷ÏΔ «√≥ÿ Ï≈ÁÒ ¡Â∂ «Ï’Ó «√≥ÿ Ó‹Δ·Δ¡≈ Í≈‡Δ Á∂ ¿∞√ ¡’≈ÒΔ È∂Â≈ ”Â∂ ’≈ÎΔ ¡Ω÷∂ ‘È, «‹√ È∂ ÏÒÁΔ ”Â∂ Â∂Ò Í≈«¬¡≈ ¡Â∂ ÷πÁ ÍÁ∂ «Í¤∂ «‘≈Õ ÍÂ≈ Òº◊≈ ‘À «’ ÙzØÓ‰Δ ¡’≈ÒΔ ÁÒ ‘∞‰ Ï◊≈ÛΔ Á∂ «¬’º· Ó◊Ø∫ «ÈÙ≈«È¡ª ÁΔ «ÁÙ≈ ÚΔ ÏÁÒ‰ Òº◊≈ ‘ÀÕ ’ª◊√ ÁΔ Êª ÙzÓ Ø ‰Δ Ì≈¬Δ Á≈ ‘≈Ò ⁄≈Ò Íπº«¤¡≈Õ ¿∞√ È«‹º·‰ Á∂ Ω∫¡ «Úæ⁄ ‘ÈÕ ÙzØÓ‰Δ ¡’≈ÒΔ ÁÒ ˘ Ï◊≈ÛΔ «Úæ⁄ «¬’º·∂ Ó◊Ø∫ ¿∞‘ «ÁºÒΔ ⁄Ò∂ ◊¬∂ ‘È, «‹Ê∂ ¡’≈ÒΔ ÁÒ Á∂ √ΔÈΔ¡ È∂Â≈ ¡Â∂ ‘ج∂ È∂Â≈ ‘∞‰ √º‹Δ ⁄π‰ΩÂΔ Ú‹Ø∫ ’∂∫ÁΔ ¡≈◊»¡ª È≈Ò ÓΔ«‡≥◊ª Í«‘Òª ¡ÀÓ.ÍΔ √π÷Á∂Ú «√≥ÿ „Δ∫‚√≈ Á∂ «Á÷Á∂ ‘ÈÕ ‘Δ ÂÀ¡ ‘ÈÕ ¡«‘Ó √»Â Áº√Á∂ ‘È ¡√ÂΔÎ∂ Ó◊Ø∫ Í≈‡Δ «Úæ⁄ √≥’‡ ÁΔ ‘∞‰ ¡≈ıΔ ÎÀ√Ò≈ ÒÚª◊∂: √∂÷Úª «’ Í«Ú≈ È∂ Ï≈ÁÒ ”Â∂ «¬‘Ø ÁÏ≈¡ Ù∞¡ » ≈ ‘Ø¬Δ √ΔÕ ¡º‹ „Δ∫‚√≈ «ÁºÒΔ √≈Ï’≈ Ó≥ÂΔ √∂Ú≈ «√≥ÿ √∂÷Úª Á≈ ÂØ∫ ÁÏ≈ √≈«‘Ï ¡≥«ÓzÂ√ Íπ‹ º ◊¬∂ ’«‘‰≈ √Δ «’ Í≈‡Δ ÒΔ‚«ÙÍ ‘È ‹ÁØ∫ «’ Ï≈ÁÒ Í«Ú≈ ¡º‹ ÂÎØ∫ Í«‡¡≈Ò≈ ÀÒΔ Ó◊Ø∫ ¿∞Ȫ∑ È≈Ò «ÁºÒΔ «Ú÷∂ «¬’º·≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ Úº‚∂ ’Ø¬Δ √≥Í’ È‘Δ∫ ’ΔÂ≈ «◊¡≈, «‹√ Ï≈ÁÒ Ï≈∂ ¡≈«÷¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À «’ ¿∞‘ ÂØ∫ ÒΔ‚«ÙÍ ÁΔ Í≈‡Δ Ï⁄≈¿∞‰ ÁΔ ≥ Ùº’Δ ‹≈ÍÁΔ ‘ÀÕ ¿∞Ȫ∑ ¡≈«÷¡≈ «÷Ò≈∂ ˘ Ⱥ͉ Ò¬Δ Á∂ È‘Δ∫ Ò≈¿∞∫Á∂ Í‘∞⁄ «’ Í≈‡Δ Ï⁄≈¿∞‰Δ ‘À ‹ª È‘Δ∫ , Í Ó≈ÓÒ≈ ¿∞ Á Ø ∫ ‘Δ Ùº ’ Δ Ï‰ «◊¡≈ ≥ ’ ’Ó∂‡Δ ÁΔ ÍzË≈È◊Δ È‘Δ∫ ¤º‚ Í≈‡Δ ÁΔ Ó≈ÛΔ ‘≈Ò ÁΔ «˜≥ÓÚ ∂ ≈Δ ÷≥ È ≈: «Áº Ò Δ «√º ÷ ÍzÏË «¬‘ ª ÒΔ‚«ÙÍ ÁΔ Ó˜Δ ‘ÀÕ √Δ ‹ÁØ ∫ Ï≈ÁÒ È∂ ∞ « º √¡≈ ˘ Í«‡¡≈Ò≈ ÚΔ ¿∞È∑ª ˘ ÒÀ‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘ÀÕ ¿∞È∑ª ◊∞Áπ¡≈≈ ÍzÏ≥Ë’ ’Ó∂‡Δ Á∂ ÍzË≈È «‘≈ Â∂ È≈ ÓÀ∫ Í≈‡Δ ¤º‚Δ ‘À È≈ ‘Δ ¤º ‚ ª◊≈Õ ¿∞ È ∑ ª «’‘≈ «’ ¡’≈ÒΔ ÁÒ “⁄ “‹È∂ÙÈ ÓÈ‹Δ «√≥ÿ ‹Δ. ’∂. È∂ Ì≈Ú∂∫ ’Ó∂‡Δ ÁΔ ÍzË≈È◊Δ ÂØ∫ ¡√ÂΔ¯≈ Á∂‰ ÂØ∫ «’‘≈ «’ B@AG ÁΔ D ÎÚΔ ˘ ◊ÀÍ“ ÍÀÁ≈ ‘Ø ⁄πº’≈ ‘À ¡Â∂ ¡‹∂ ÚΔ √≈¯ «¬È’≈ ’ΔÂ≈ ‘À Í ¿∞È∑ª ¡’≈ÒΔ ÁÒ ˘ Í≥‹≈Ï “⁄ «ÓÒΔ Úº‚Δ √π÷ÏΔ ’ØÒ ÓΩ’≈ ‘À «’ ¿∞‘ Íz’≈Ù ¡’≈ÒΔ ÁÒ ÁΔ ÒΔ‚«ÙÍ« ıÒ≈¯ ‘≈, Ï◊≈ÛΔ ’ª‚, Ï«‘ÏÒ ’Òª, «√≥ÿ Ï≈ÁÒ ÁΔ ÓÁÁ È≈Ò √ΔÈΔ¡ √≥◊ Á∂ ˆ∞º√∂ ˘ √‘Δ ·«‘≈¿∞∫«Á¡ª ‚∂≈ Óπ÷Δ ÁΔ Óπ¡≈¯Δ Â∂ Í≥‹≈Ï ÒΔ‚«ÙÍ Â∂ ÈÚΔ∫ ÒΔ‚«ÙÍ “⁄ «¬‘ ÚΔ «’‘≈ ‘À «’ Í≈‡Δ Á∂ Ó≈Û∂ √’≈ “Â∂ Òº◊∂ ‘Ø ’¬Δ ÁØÙª Á∂ Î≈√Ò≈ ÿ‡≈ √’Á∂ ‘ÈÕ ÁØÙΔ ’Ø¬Δ ÚΔ ‘ØÚ∂ ’≈Ú≈¬Δ ‘≈Ò≈Â Ò¬Δ Í≈‡Δ ÒΔ‚«ÙÍ Ï≈Ú‹»Á «ÁºÒΔ Á∂ «√º÷ª È∂ ¿∞√∂ «˜≥ÓÚ ∂ ≈ ‘À, «’¿∞∫«’ ‹ÁØ∫ √zΔ ◊∞» ◊zÊ ≥ Ó‘ΔÈ∂ ÁΔ ‘Δ BF ÎÚΔ ˘ √≈˘ ‘Ø‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À : ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ «√º÷ √≈«‘Ï ÁΔ Ï∂¡ÁÏΔ ÁΔ¡ª ÿ‡È≈Úª Ù≈È È≈Ò «‹Â≈«¬¡≈Õ «¬√ Ò¬Δ √≥ √ Ê≈Úª ¡’≈Ò Âı √≈«‘Ï, Ú≈ÍΔ¡ª √È ¿∞√ Ú∂Ò∂ √’≈ «ÁºÒΔ Á∂ «√º÷ª Á≈ «ÚÙÚ≈√ ÓÀ∫ È‘Δ∫ ÙzØÓ‰Δ ’Ó∂‡Δ, «ÁºÒΔ ◊∞Áπ¡≈≈ ’Ó∂‡Δ ¡≈«Á «‹È∑ª ÁΔ «˜≥Ó∂Ú≈Δ ¡’≈ÒΔ ÁÒ ÁΔ √Δ Â∂ ÁØÙΔ ÎÛ∂ È‘Δ∫ ÂØÛª◊≈Õ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ ¡’≈ÒΔ ¡’≈ÒΔ ÁÒ «√ ‘À ÁΔ «ÚÙÚ≈√ ◊¬∂Õ “¡‹Δ“ È≈Ò «ÚÙ∂Ù ◊ºÒÏ≈ “⁄ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ Ó∂∂ Ò¬Δ √zΔ ◊∞» ÁÒ IG √≈Ò Íπ≈‰Δ Í≥Ê’ Í≈‡Δ ÔØ◊Â≈ Ï‘≈Ò ’È ÁΔ ÒØÛ ‘ÀÕ ◊z≥Ê √≈«‘Ï √ÏØÂÓ ‘È Í≈‡Δ Â∂ ‘ÀÕ «¬√ Á∂ ’¬Δ ÍzË≈È ÏÁÒ∂ Í Í≈‡Δ ˘ Ë≈«Ó’ «Ê≥’ ‡À∫’ ÁΔ Úº‚Δ Í«Ú≈ ¿∞√ ÂØ∫ Ï≈¡Á «Ú⁄ ‘ÀÕ ¡’≈ÒΔ ÁÒ ’≈«¬Ó «‘≈Õ ¿∞È∑ª È∂ ÒØÛ ‘ÀÕ «¬’ √Ú≈Ò Á∂ ‹Ú≈Ï “⁄ ¿∞Ȫ∑ «’‘≈ «’ ÓÀ∫ ‹Ê∂Á≈ √≥Â÷ Ø «√≥ÿ «¬√ ◊ºÒ ÂØ∫ «¬È’≈ ’ΔÂ≈ «’ ¿∞Ȫ∑ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ √zΔ ◊∞» ◊z≥Ê √≈«‘Ï Á≈ ÍπºÂ ‘ª ¡Â∂ ÓÀ∫ √≥ ‹ÈÀÒ È∂ «¬‘ ’ÁÓ √π÷Á∂Ú «√≥ÿ „Δ∫‚√≈ ÁΔ Ï∂¡ÁÏΔ Á∂ ÁØÙΔ¡ª« ıÒ≈¯ √ı «√≥ ÿ «Ì≥ ‚ ªÚ≈«Ò¡ª ÂØ ∫ ÒÀ ’∂ ‹ª «’√∂ ‘Ø ÁΔ √Ò≈‘ È≈Ò ⁄πº«’¡≈ ’≈Ú≈¬Δ ‘Ø‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘ÀÕ ¿∞È∑ª ˘ √π÷ÏΔ «√≥ÿ Ï≈ÁÒ Âº’ È≈Ò ’≥Ó ‘ÀÕ ¿∞Ȫ∑ «’‘≈ «’ ‹∂’ √π÷ÏΔ «√≥ÿ √˜≈¬∂ ÓΩ «ÓÒ‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘ÀÕ ÁØÙΔ ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ ÓÀ∫ «Íº· «Á÷≈ ’∂ ̺‹‰ Ï≈ÁÒ Í≥‹≈Ï “⁄ B Ú≈Δ «‹ºÂ Á≈ Ì≈Ú∂∫ ÓÈ‹Δ «√≥ÿ ‹Δ. ’∂. ‘Δ ‘ØÚ∂ Ú≈Ò≈ È‘Δ∫Õ ÓÀ∫ «ÁºÒΔ ◊∞Áπ¡≈≈ «√‘≈ ¡≈͉∂ «√ Ï≥È∑Á∂ ‘È Âª ‹ª ’Ø¬Δ ÚΔ ‘ØÕ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ Ó∂≈ «ÚÙÚ≈√ ‘À «’ Ï«·ß‚≈ : ÙzØÓ‰Δ ¡’≈ÒΔ ÁÒ È∂ Ï≈◊Δ ‘ج∂ √ΔÈΔ¡ ÒΔ‚ª ÂØ∫ Í≈√≈ Úº‡ «Ò¡≈ ‘À, «‹√ Ó◊Ø∫ Ï≈◊Δ ¡≈◊»¡ª Á≈ Í≈≈ ‘Ø ⁄Û∑ «◊¡≈ ‘ÀÕ Í«‡¡≈Ò≈ ÀÒΔ ÁΔ √Ó≈ÍÂΔ ÂØ∫ Í≥‹≈‘ ÿ≥‡∂ ÏΔ ‹≈‰ Ó◊Ø∫ ÚΔ Ï≈◊Δ √π Ú≈Ò∂ ¡’≈ÒΔ È∂Â≈Úª º’ Í≈‡Δ ÒΔ‚«ÙÍ È∂ ’Ø¬Δ Í‘∞⁄ ≥ È‘Δ∫ ’ΔÂΔÕ Ï≈◊Δ ÒΔ‚ª È∂ ÚΔ ‘∞‰ ÁØ ‡∞º’ ÎÀ√Ò≈ ÒÀ‰ Á≈ ÓÈ Ï‰≈ «Ò¡≈ ‘ÀÕ √»Âª ÁΔ √º⁄ Ó≥ÈΔ¬∂ ª √≈Ï’≈ Óπº÷ Ó≥ÂΔ Íz’≈Ù «√≥ÿ Ï≈ÁÒ ‘∞‰ ¡≈͉∂ Í«Ú≈ ¡º◊∂ Ï∂Ú√ º ‘Ø ◊¬∂ ‘È, «’¿∞∫«’ ÙzÓ Ø ‰Δ ¡’≈ÒΔ ÁÒ Á∂ ÍzË≈È √π÷ÏΔ «√≥ÿ Ï≈ÁÒ «¬√ ◊ºÒ ”Â∂ Ï«˜ºÁ ‘È «’ Ï≈◊Δ¡ª ˘ ‘∞‰ ÂØ∫ ‘Δ √Á≈ Ò¬Δ ÁºÏ «ÁºÂ≈ ‹≈Ú∂Õ √≈Ï’≈ Óπº÷ Ó≥ÂΔ Íz’≈Ù «√≥ÿ Ï≈ÁÒ È∂

¡ÀÒ≈È ’ΔÂ≈ √Δ «’ Í«‡¡≈Ò≈ ÀÒΔ Ó◊Ø∫ ¿∞‘ √Ì √ΔÈΔ¡ ¡≈◊»¡ª Á∂ «◊Ò∂ «Ù’Ú∂ Á» ’ Á∂‰◊∂Õ √≈Ï’≈ Óπº÷ Ó≥ÂΔ Ï≈ÁÒ ÀÒΔ Ó◊Ø∫ «Í≥‚ Ï≈ÁÒ Íπº‹ ◊¬∂ √È ¡Â∂ ÏΔÂ∂ ’ºÒ∑ ¿∞‘ Í»≈ «ÁÈ ¡≈͉∂ ÿ «Í≥‚ Ï≈ÁÒ «Úæ⁄ ‘∂Õ ‘Ò’≈ ÒßÏΔ Á∂ Ú’ª ˘ «ÓÒÁ∂ ‘∂Õ Ï≈ÁÒ ÁΔ «√¡≈√Δ ÂÏΔ¡Â ”Â∂ Ș Ó≈Δ¬∂ ª Í≈‡Δ Á∂ ¬∂‚∂ Úº‚∂ √≥’‡ ÓΩ’∂ ¿∞È∑ª Á≈ «‡’ ÏÀ·‰≈ ’¬Δ «√¡≈√Δ «¬Ù≈∂ ’Á≈ ‘ÀÕ Í«‡¡≈Ò≈ ÀÒΔ Ó◊Ø∫ Í≈‡Δ ÍzË≈È √π÷ÏΔ «√≥ÿ Ï≈ÁÒ «ÁºÒΔ ⁄Ò∂ ◊¬∂ √ÈÕ √≈Ï’≈ Óπº÷ Ó≥ÂΔ Ï≈ÁÒ ¡º‹ ‘Ò’∂ Á∂ «Í≥‚ Ú‰ªÚ≈Ò≈ «Úæ⁄ ◊¬∂Õ ‘Ò’≈ ÒßÏΔ Á∂ √ΔÈΔ¡ ¡’≈ÒΔ È∂Â≈ ¡ÚÂ≈ «√≥ÿ Ú‰Ú≈Ò≈ È∂ Áº«√¡≈ «’ √zΔ Ï≈ÁÒ «Í≥‚ Ú‰ªÚ≈Ò≈

√π÷ÏΔ ˘ «˜≥Ó∂Ú≈Δ ÒÀ‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À: ‹Δ. ’∂. ÍzË≈È◊Δ ÂØ∫ ¡√ÂΔ¯≈ È‘Δ∫ «ÁºÂ≈, È≈ «Á¡ª◊≈

√∂÷Úª È∂ ¡≈«÷¡≈ «’ ÁØ «ÁȪ Ó◊Ø∫ Í≈‡Δ Á∂ Ó≈fi∂ «Ú⁄Ò∂ «Â≥ÈØ∫ ÒΔ‚ª È∂ ÓΔ«‡≥◊ º÷Δ ‘À «‹√ «Úæ⁄ ‘∞‰ Â’ΔÏÈ ¡≈ıΔ ÎÀ√Ò≈ ‘Δ «Ò¡≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ Ïz‘ÓÍπ≈ Í«Ú≈ «Úæ⁄ ’Ø¬Δ √Ó≈«‹’ ÍzØ◊≈Ó ‘؉ ’’∂ ÓΔ«‡≥◊ Ò∂ ‡ ‘Ø ¬ Δ ‘À Õ ¿∞ È ∑ ª Áº « √¡≈ «’ Í«‡¡≈Ò≈ À Ò Δ ÂØ ∫ Í«‘Òª ª ÒΔ‚«ÙÍ È∂ √≥Í’ ’ΔÂ≈ √Δ Í Ó◊Ø∫ È‘Δ∫Õ ¬∂Áª ÁΔ ’Ø¬Δ ◊ºÒ È‘Δ∫: ÓÒ»’≈ ÙzØÓ‰Δ ¡’≈ÒΔ ÁÒ Á∂ «’√≈È «Ú≥◊ Á∂ ÍzË≈È ¡Â∂ √≈Ï’≈ Ó≥ÂΔ «√’≥Á «√≥ÿ ÓÒ»’≈ Á≈ ’«‘‰≈ √Δ «’ Í≈‡Δ ÂØ∫ È≈≈˜ ¡≈◊»¡ª È≈Ò ¡≥Á÷≈Â∂ ª ◊ºÒÏ≈ ⁄ºÒÁΔ ‘Δ ‘ØÚ∂◊Δ ¡Â∂ ¬∂Áª ÁΔ ’Ø¬Δ ◊ºÒ È‘Δ∫ «’ Í≈‡Δ ÒΔ‚«ÙÍ È≈≈˜ ¡≈◊» ¡ ª ˘ Ș¡≥ Á ≈˜ ’∂ ◊ ΔÕ ÓÒ» ’ ≈ È∂ ¡≈«÷¡≈ «’ È≈≈˜ √ΔÈΔ¡ ¡≈◊»¡ª ˘ Í≈‡Δ ÍÒ∂‡Î≈Ó ”Â∂ ◊ºÒ º÷‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ √ΔÕ ¿∞È∑ª ¡≈«÷¡≈ «’ ‹ÒÁ ‘Δ ’Ø ’Ó∂‡Δ ÁΔ ÓΔ«‡≥◊ ÚΔ ‘ØÚ∂◊Δ ¡Â∂ Ó≈ÓÒ≈ ÚΔ È«‹º· «Ò¡≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ

‚º◊ Â√’Δ ’∂√: √≈Ï’≈ Ó≥ÂΔ «ÎÒΩ √Ó∂ AB «ıÒ≈¯ ÁØÙ ÂÀ¡ Óπ‘≈ÒΔ : Óπ‘≈ÒΔ ÁΔ «ÚÙ∂Ù √ΔÏΔ¡≈¬Δ ¡Á≈Ò È∂ Í≥‹≈Ï Á∂ Ï‘∞⁄«⁄ ‚º◊ Â√’Δ Ó≈ÓÒ∂ «Úº⁄ √≈Ï’≈ ¡’≈ÒΔ Ó≥ÂΔ √Ú‰ «√≥ÿ «ÎÒΩ ¡Â∂ ¿∞√ Á∂ Ï∂‡∂ ÁÓÈÚΔ «√≥ÿ «ÎÒΩ, √≈Ï’≈ Óπº÷ √≥√ÁΔ √’ºÂ ¡«ÚÈ≈Ù ⁄≥Á, ÍÓ‹Δ «√≥ÿ ⁄≈‘Ò, ‹◊‹Δ «√≥ÿ ⁄≈‘Ò, ¿∞√ ÁΔ ÍÂÈΔ «¬≥Á‹Δ ’Ω ⁄≈‘Ò, Á«Ú≥Á ’ªÂ ÙÓ≈, √«⁄È √Á≈È≈, ¿∞√ ÁΔ ÍÂÈΔ ÙÓΔ √Á≈È≈, «ÍÂ≈ √πÙΔÒ ’∞Ó≈ √Á≈È≈, Óª ’ÀÒ≈Ù √Á≈È≈ ¡Â∂ ‹√«Ú≥Á «√≥ÿ Á∂ «ıÒ≈¯ ÁØÙ ÂÀ¡ ’ «ÁºÂ∂ ‘ÈÕ ¡ÀÈÎØ√ÓÀ∫‡ ‚≈«¬À’‡Ø‡ ∂ (¬Δ‚Δ) ÚºÒ∫Ø «¬È∑ª ÁØÙΔ¡ª ˘ ÌØÒ≈ ’∂√ «Úº⁄ Úº÷∂ ÂΩ ”Â∂ È≈Ó˜Á ’ΔÂ≈ «◊¡≈ √Δ ¡Â∂ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ÁΔ √π‰Ú≈¬Δ Óπ‘≈ÒΔ √«Ê √ΔÏΔ¡≈¬Δ ¡Á≈Ò Á∂ «ÚÙ∂Ù ‹º‹ ¡ÀμÈ¡Àμ√ «◊ºÒ ÁΔ ¡Á≈Ò «Úº⁄ ⁄ºÒ ‘Δ √ΔÕ ¡º‹ ’∂√ ÁΔ √π‰Ú≈¬Δ ÁΩ≈È ¬Δ‚Δ Á∂ Ú’ΔÒ ‹◊‹Δ «√≥ÿ √≈˙ ÚΔ ‘≈˜ √ÈÕ ¡Á≈Ò È∂ ’∂√ ÁΔ ¡◊ÒΔ √π‰Ú≈¬Δ Ò¬Δ BC ¡’±Ï ÁΔ «ÓÂΔ «ÈË≈Â

’ΔÂΔ ‘ÀÕ «¬√ ÂΔ’ ¿∞μÂ∂ ¡Á≈Ò È∂ ’ΔÏ A@@ √’≈Δ ◊Ú≈‘ª «Úº⁄∫Ø B ◊Ú≈‘ª ˘ ¡≈͉∂ «Ï¡≈È Á‹ ’Ú≈¿∞‰ Ò¬Δ √≥ÓÈ ‹≈Δ ’ΔÂ∂ ‘ÈÕ ‘≈Òª«’ ’¬Δ ÓπÒ˜Óª È∂ ¡≈ÍØ ¡≈͉∂

Ú’ΔÒª ≈‘Δ∫ √ΔÏΔ¡≈¬Δ ¡Á≈Ò «Úº⁄ Úº÷Ø Úº÷Δ¡ª ¡˜Δ¡ª Á≈«¬ ’’∂ ı∞Á ˘ Ï∂’√» Áº√«Á¡ª ¿∞Ȫ∑ ˘ «¬√ ’∂√ ”⁄Ø∫ «‚√⁄≈‹ ’È ÁΔ Ó≥◊ ’ΔÂΔ √Δ Í ÏΔÂΔ CA ¡◊√ ˘ ¡Á≈Ò È∂ √’≈Δ «Ë ¡Â∂ Ï⁄≈¡ ͺ÷ ÁΔ¡ª ÁÒΔÒª √π‰È ÂØ∫ Ï≈¡Á ÓπÒ˜Óª ÁΔ¡ª ¡˜Δ¡ª ºÁ ’ «ÁºÂΔ¡ª √ÈÕ ‹≈‰’≈Δ ¡È∞√≈ ¬Δ‚Δ ÚºÒ∫Ø √≈Ï’≈ Ó≥ÂΔ √Ú‰ «√≥ÿ «ÎÒΩ ”Â∂ ÁØÙ Ò◊≈«¬¡≈ «◊¡≈ √Δ «’ ◊∞Ó∂‹ «√≥ÿ ¿∞¯ ◊≈Ï≈ ’ØÒ∫Ø «ÓÒΔ ‚≈«¬Δ «Úº⁄ √Ú‰ «√≥ÿ «ÎÒΩ ÁΔ ⁄؉ ”Â∂ ’ΔÂ∂

ı⁄ Á≈ «Ï¿±≈ Á‹ √ΔÕ ‹ÁØ∫«’ ‚º◊ ’∂√ «Úº⁄ «◊z¯Â≈ Ú«≥Á ≈‹≈ È∂ Íπ¤ º «◊º¤ ÁΩ≈È ÍπÒΔ√ ’ØÒ √≈Ï’≈ Ó≥ÂΔ Á∂ Ï∂‡∂ ÁÓÈÚΔ «√≥ÿ Á≈ Ȫ «Ò¡≈ √Δ «’ ¿∞√ È∂ ÁÓÈÚΔ ˘ ◊∞‹Δ ◊≈Ï≈ È≈Ò «ÓÒ≈«¬¡≈ √ΔÕ ◊∞‹Δ ◊≈Ï≈ ¡Â∂ ◊∞Ó∂‹ ◊≈Ï≈ ÁØÚ∫∂ Ì≈ ‘ÈÕ √≈Ï’≈ √≥ √ Á √’º   ¡«ÚÈ≈Ù ⁄≥Á ”Â∂ ÁØÙ ‘À «’ ◊∞Ó∂‹ ◊≈Ï≈ ’ØÒ∫Ø «ÓÒΔ ‚≈«¬Δ «Úº⁄ ⁄؉ «Úº⁄ ı⁄ ’ΔÂ∂ ÍÀ«√¡ª ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‘Ø ÷⁄∂ Á≈ «‘√≈Ï «’Â≈Ï «Ò«÷¡≈ ‘Ø«¬¡≈ «Ó«Ò¡≈ ‘ÀÕ «¬√ Â∑ª ‘Δ «¬≥Á‹Δ ’Ω ”Â∂ ¿∞√ Á∂ ÍÂΔ ¿∞μÂ∂ Ï∂È≈ÓΔ √≥ÍÂΔ ÁΔ ıΔÁ‰ Á≈ ÁØÙ ‘ÀÕ ¬Δ‚Δ ÚºÒ∫Ø ÁØÙΔ¡ª Á∂ «ıÒ≈¯ HD@@ Í≥«È¡ª Á∂ √ÍÒΔÓÀ∫‡Δ ⁄Ò≈È «Úº⁄ ÈÙ≈ Â√’Δ ¡Â∂ Á∂Ù-«ÚÁ∂Ù «Úº⁄ ω≈¬Δ¡ª ‹≈«¬Á≈Áª Á≈ Ú∂Ú≈ «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Úº⁄ È≈Ó˜Á ‹◊‹Δ «√≥ÿ ⁄≈‘Ò, ¿∞√ Á∂ Ì≈ ÍÓ‹Δ «√≥ÿ ⁄≈‘Ò ÚºÒØ∫ ¡º· ’≥ÍÈΔ¡ª ω≈¿∞‰ ¡Â∂ Ó«‘≥◊Δ¡ª ’≈ª ıΔÁ‰ Á≈ ÚΔ ı∞Ò≈√≈ ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ

ieh dIvwlI mylw vulvrhYNptn dy swbkw myAr svrgvwsI kONslr ieilAws m`tU dy AxQ`k XqnW nwl SurU hoieAw sI ijhVw aunWH dI gYrmOzUdgI iv`c vI hox jw irhw hY[ ies leI swry vIrW BYxW nUM bynqI hY ik qusIN swry Awpxy pRIvwrW Aqy b`icAW nwl ies sWJy dIvwlI iqauhwr dI rOxk nUM vDwau[ AsIN vulvrhYNptn kONsl dy vI DMnvwdI hW[ For more information & Stall booking please contact: Mr. Mohan Lal Sharma 07712 139 431


www.mannjittweekly.co.uk

ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly

Vol: 14,

Issue 688

11th October to 17th October 2018

18

’Ω∫√Ò ¡ΩÎ ◊∞ÁÚ≈˜ √≈¿±Ê ¬Δ√‡, Òß‚È È∂ ÓÈ≈«¬¡≈ Ó‘≈È «Ó√Ò «ÁÚ√ ’Ω∫√Ò ¡ΩÎ ◊∞Áπ¡≈≈˜ √≈¿±Ê ¬Δ√‡ ÚÒØ ∫ «¬º Ò Î‚ Á∂ ◊∞  Áπ ¡ ≈≈ ’Ó√ Á∂ Íπ≈‰∂ ’≈¿∞∫‡Δ ’Ø‡ ‘≈Ò «Ú⁄ «Ó√Ò «¬«Â‘≈√ ˘ Óπ º ÷ º÷«Á¡ª «Ó√Òª Á∂ Ó‘≈È √Á≈ª ‹º √ ≈ «√≥ ÿ ¡≈‘Ò» Ú ≈ÒΔ¡≈ ÁΔ ÂΔ√Δ ‹ÈÓ ÙÂ≈ÏÁΔ ¡Â∂ √Á≈ ‹º√≈ «√≥ÿ ≈Ó◊Û∑Δ¡≈ Á∂ ‹ÈÓ ÁΔ BIE ÚΔ∫ Ú∑∂ ◊≥„ ÏÛ∂ «Í¡≈, ¿∞ÂÙ≈‘ ¡Â∂ Ù≈ÈÁ≈ „≥◊ È≈Ò ÓÈ≈¬Δ ◊¬Δ Õ ’Ω∫√Ò Á∂ ÍzË≈È √z. √π«≥Á «√≥ÿ ‹≥‚± ¡ÀÓ ÏΔ ¬Δ (≥Ì˙ ) È∂ Á»∫Ø È∂«Û¿∞∫ ¡≈ ’∂ Ù≈ÓÒ ‘ج∂ ÓÀ∫Ïª ¡Â∂ √≈Δ¡ª √≥◊ª Á≈ √Ú≈◊ ’Á∂ ‘ج∂ AHÚΔ∫ √ÁΔ Á∂ ÔØ«Ë¡ª ÁΔ ÙÒ≈ÿ≈ ’«Á¡ª «Èºÿ∂ «‘Á∂ È≈Ò ‘≈‹ ÓÀ∫Ïª ˘ ‹Δ ¡≈«¬¡ª ¡≈«÷¡≈ Õ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ «√º÷ «¬«Â‘≈√ ‹Ø « Ë¡ª ÁΔ¡ª ’∞  Ï≈ÈΔ¡ª, Ù‘≈Áª, √»Ó◊ÂΔ¡ª, Ï‘≈ÁΔ¡ª Â∂ ¡ÁπÂΔ ’≈È≈«Ó¡≈ È≈Ò Ì«¡≈ «Í¡≈ ‘À Õ ¿∞Ȫ∑ ÁΔ Ï‘≈ÁΔ Á∂ ’≈È≈«Ó¡ª Ï≈∂ ’ΩÓ ÷≈√ ’’∂ ÈΩ‹Ú≈È ÍΔÛ∑Δ ˘ ‹≈‰’≈Δ Í‘∞⁄ ≥ ≈¿∞‰ Ò¬Δ √≈˘ «¬‘Ø «‹‘∂ «ÁÈ ÓÈ≈¿∞‰∂ ⁄≈‘ΔÁ∂ ‘È Õ ¿∞Í ≥z ¿∞‘Ȫ È∂ √‡∂‹ ÁΔ Ú≈◊‚Ø ‹ÈÒ √’ºÂ √z. ◊∞Á∂Ú «√≥ÿ ≈«¬Â ÏΔ ¬Δ ¡ÀÓ (Ì˙≥) Á∂ √π⁄‹ º ∂ ‘ºÊ≈ «Ú⁄ √Ω∫Í «ÁÂΔ Õ √’ºÂ ‹Δ È∂ Ú‚ÓπÒ∂ ÙÏÁª «Ú⁄ √Ú≈◊ ’«Á¡ª Íz◊ Ø ≈Ó ˘ ÏΔÏΔ «‹≥Á ’Ω Á∂ ‹ºÊ∂ ÚÒØ∫ ªÂΔ √≈‹ª Á∂ √≥◊Δ È≈Ò Ù∞¡ » ≈ ’Ú≈¬Δ Õ ÏΔÏΔ ‹Δ È∂ ȱ  ≈ÈΔ Ó‘Ω Ò Ï‰≈¿∞∫«Á¡ª UÁ∂‘ «ÙÚ≈ Ïπ ÓØ«‘ «¬‘ÀU È≈Ò Ù∞» ’’∂ ¿∞Í≥ «Ó√Òª Á∂ √Á≈ª ÍzÂΔ ¡ÒΩ«’’ ◊Δ ◊≈¬∂ Õ Ì≈¬Δ «ÈÓÒ‹Δ «√≥ÿ ‹Δ È∂ √z. ‹º√≈ «√≥ÿ ¡≈‘Ò»Ú≈ÒΔ¡≈ Á∂ ‹ΔÚÈ Ï≈∂ ‚±ÿ ≥ Δ ‹≈‰’≈Δ «ÁÂΔ

¡Â∂ ¿∞√ √Ó∂∫ Í≥Ê ÚÒØ∫ ’ΔÂΔ¡ª Íz≈ÍÂΔ¡ª Á≈ ÚΔ «‹’ ’ΔÂ≈ Õ Ì≈¬Δ √≈«‘Ï ‹Δ È∂ √πÒÂ≈È-¿∞Ò’ΩÓ ‹º√≈ «√≥ÿ ¡≈‘Ò»Ú≈ÒΔ¡≈ ‹Δ Ï≈∂ Á«√¡≈ «’ ¿∞‘Ȫ Óπ◊Òª, ¬Δ≈ÈΔ¡ª ¡Â∂ Áπ≈ÈΔ¡ª Á∂ Á≥Á ÷º‡∂ ’«Á¡ª «’Ú∂∫ Í≥Ê ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ

«◊ºÒ ‹Δ È∂ ¡◊Ò∂ ÏπÒ≈∂ √z. «ÈÓÒ «√≥ ÿ «ÚÁΔ ‹Δ ˘ ¡≈Í‰Δ¡ª ’«ÚÂ≈Úª Í∂Ù ’È Ò¬Δ Ï∂ÈÂΔ ’ΔÂΔ Õ √z. «ÈÓÒ «√≥ÿ «ÚÁΔ ‹Δ ÁΔ¡ª ’«ÚÂ≈Úª È∂ «‹Ê∂ ¿∞μÿ∂ √Á≈ª ÁΔ¡ª √»Ó◊ÂΔ¡ª Ï≈∂ ‹ØÙ «Ò¡ªÁ≈ ¿∞ Ê ∂ Ó≈Â≈Úª ÁΔ¡ª

‡∂’‰ Â∂ Ó‹Ï» ’ «ÁÂ≈ Õ «¬’ ‹≥◊Δ ‹≥◊‹» ‹ØË∂ Ú‹Ø∫, «¬’ Í«Ú≈’ «◊z‘√ÂΔ Ú‹Ø∫ ¡Â∂ √Ì ÂØ∫ ¿∞⁄∂ «¬’ «√º÷ Ú‹Ø∫ Ó‘≈≈‹≈ ‹º√≈ «√≥ÿ Á≈ ¡√Ò «’Á≈ ’Δ √Δ «¬√ ¿∞Í ‚≈’‡ √≈«‘Ï È∂ Ï≈÷»ÏΔ ⁄≈ȉ≈ Í≈«¬¡≈Õ «¬≥‹ ‚≈.◊∞ÁΔÍ «√≥ÿ

Ï‘≈Á Á∂ √≈ÊΔ ¤º‹≈ «√≥ÿ ¡Â∂ ÌΔÓ≈ «√≥ÿ «„ÒØ∫ √È Õ ÌΔÓ≈ «√≥ÿ Á∂ Ú≈«√ ‘Δ≈ «√≥ÿ Á≈ ‹ÈÓ ◊ÒØ‡Δ¡ª «Ú⁄ ‘Ø«¬¡≈ Õ «¬√∂ Ò¬Δ AGCI «Ú⁄ ‹ÁØ∫ È≈Á Ù≈‘ ¡ÏÁ≈ÒΔ ÂØ∫ ’À Á ‘Ø ¬ Δ¡ª Âz Δ Óª ˘ ¡˜≈Á ’Ú≈¿∞‰ Ò¬Δ √z. ‹º√≈ «√≥ÿ, ⁄Û∑Â

’ΔÂΔ Õ Í≥Ê ÍzÂΔ «Ó√Òª Á≈ «Í¡≈ ¡Â∂ «√º÷ª Á∂ ¿∞μ⁄∂ ¡≈⁄‰ ¡Â∂ ÁπÙÓ‰ ÍzÂΔ ¬∂’≈ º÷’∂ ‹Ø ÷≈Ò√≈ ≈‹ ÁΔ Íz≈ÍÂΔ ÚÒ √≈∂ ÚË∂, ¤Ø‡∂ ¡Â∂ Úº‚∂ ÿÒ»ÿ≈∂ Á∂ È≈Ò-È≈Ò √z. ‹º √ ≈ «√≥ ÿ ¡≈‘Ò» Ú ≈ÒΔ¡≈ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ ‘∂· «√º÷ª È∂ Ò‘Ω Ϋ‘ ’È Á≈ ‹Ø √Î ÂÀ¡ ’ΔÂ≈ ¿∞√ Á≈ «‹’ ÚΔ Ï≈÷»ÏΔ ’ΔÂ≈ Õ Ì≈¬Δ √≈«‘Ï ‹Δ È∂ Ï‘∞ √Ø‘‰∂ ÂΔ’∂ È≈Ò √≥◊ª Á∂ √≈‘Ó‰∂ ⁄≈ȉ≈ Í≈ ’∂ ¬∂’Â≈ È≈Ò ÁπÙÓ‰ ÁΔ¡ª Â≈’ª Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’È≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À ¿∞√ ÁΔ ‹≈‰’≈Δ «ÁÂΔ Õ ¿∞‘Ȫ √≥ÁÙ ∂ «ÁÂ≈ «’ ‹ÁØ∫ «√º÷ «Î ¿∞Ȫ √Á≈ª Úª◊ «ÈÓÒ ‘؉◊∂ ª Í≥Ê ÁΔ √Á≈ ⁄Û∑ÁΔ ’Ò≈ ‘ØÚ◊ ∂ Δ Õ Ì≈¬Δ √≈«‘Ï ÚÒØ∫ ÍzÏË ≥ ’ª Á≈ ÚΔ Ë≥ÈÚ≈Á ’ΔÂ≈ «◊¡≈ «‹È∑ª È∂ «√º÷ ‹ÈÀÒª ˘ Ô≈Á ’«Á¡ª «¬’ Ù≈ÈÁ≈ √Ó≈◊Ó ’Ú≈«¬¡≈ Õ √‘≈«¬’ √’ºÂ √z. ÏÒ‹Δ «√≥ÿ

’∞Ï≈ÈΔ¡ª È∂ «ÁÒª ˘ ‡∞«≥ Ï¡≈ ¡Â∂ «‹√ ˘ √π‰’∂ ‘ «¬’ Á∂ «ÁÒ Ì ¡≈¬∂ Õ «¬√ √Ó≈◊Ó Á∂ «Úº⁄ ÏØÒ«Á¡ª ‘Ø«¬¡ª ‚≈. ◊∞ÁΔÍ «√≥ÿ ‹◊ÏΔ È∂ Ó‘≈≈‹≈ ‹º√≈ «√≥ÿ ≈Ó◊Û∑Δ¡≈ Á∂ ‹ΔÚÈ ’≈Ò Á∂ ¿∞Ȫ∑ Í«‘Ò»¡ª Â∂ «Ú⁄≈ ’ΔÂ≈ «‹√ «Úº⁄ «¬’ Ó‘≈≈‹≈ ‘∞«≥ Á¡ª ‘Ø«¬¡ª «¬’ ◊∞«√º÷ Á∂ ËÓ ˘ È≈ÒØ-È≈Ò «’Ú∂∫ «ÈÌ≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ ¿∞‘Ȫ È∂ Ó‘≈≈‹≈ ‹º√≈ «√≥ÿ ≈Ó◊Û∑Δ¡≈ Á∂ ‹ΔÚÈ «Úº⁄∫Ø ’¬Δ ÷Ø‹ ÌÍ» «Ó√≈Òª Í∂ Ù ’ ’∂ ¿∞ È ∑ ª Á∂ Í≥ Ê Íz Â Δ «ÈÌ≈¬Δ¡ª √∂Ú≈Úª Á≈ ¿∞Ò÷ ∂ ’ΔÂ≈Õ ‚≈. ‹Δ È∂ √Á≈ ‹º √ ≈ «√≥ ÿ ≈Ó◊Û∑Δ¡≈ Á∂ ‹ΔÚÈ fi≈ Ó≈«Á¡ª «‹Ê∂ √»ÏΔÂ≈, ’ΩÓΔ ¡Â∂ ≈‹√Δ «ÈÍπÈ ≥ Â≈ ÁΔ¡ª ◊≥„≈ ÷Ø‘ÒΔ¡ª ¿∞Ê∂ ¿∞‘Ȫ ÁΔ Á»ÁÙÈΔ ÁΔ «ÚÒº÷‰Â≈ ˘ Á√≈¿∞«Á∫¡ª Á«√¡≈ «’Ú∂∫ ¿∞‘Ȫ ÏÛΔ «Âº÷Δ ÈΔÂΔ È≈Ò ¡ÓΔÈ≈ Ï∂◊ Ú◊∂ Â≈’ÂÚ ˘ ÷≈Ò√∂ ¡º◊∂ ◊Ø‚∂

‹◊ÏΔ È∂ Ó‘≈≈‹≈ ‹º√≈ «√≥ÿ ≈Ó◊Û∑Δ¡≈ ÁΔ Ï‘∞Í÷ º Δ ¡Â∂ √Ï ÍÚ≈È √ıÙΔ¡Â ¿∞μÍ ⁄≈ȉ≈ Í≈«¬¡≈ Õ ¿∞Í ≥z √z. ÏΔÏ‘≈Á «√≥ÿ ÏÀ∫√ È∂ ÈΩ‹Ú≈È ÍΔÛ∑Δ ˘ Óπ÷ º º÷«Á¡ª ¡≥◊∂˜Δ ¡Â∂ Í≥‹≈ÏΔ «Ú⁄ ¡‰ÓπÒ∂ «¬«Â‘≈√ È≈Ò √ªfi ÍÚ≈¬Δ, ¿∞‘Ȫ ’Ω∫√Ò ¡ΩÎ ◊∞Áπ¡≈≈˜ ÚÒØ∫ ÓÈ≈¬∂ ‹≈ ‘∂ «Ó√Ò «ÁÚ√ ÁΔ ÙÒ≈ÿ≈ ’ΔÂΔ ¡Â∂ «’‘≈ «’ «¬‘ ¡‹ ÁΔ ÍΔÛ∑Δ ˘ Ó≈◊ ÁÙÈ ’È Á≈ ¡‰ÓπÒ≈ ‘ΔÒ≈ ‘À Õ «¬‘ Ó‘ºÂÚÍ»È ’≈‹ ÂÁ ‘Δ √≥Í» È Ó≥«È¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À ‹ÁØ∫ «Ó√Òª Á∂ ÙØÓ‰Δ √Á≈ª Á∂ È≈Ò È≈Ò ¿∞Ȫ∑ ˘ ÚΔ Ô≈Á ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂ «‹È∑ª ÁΔ¡ª «√ÒºÊ √∂Ú≈Úª ¡Â∂ Ù‘ΔÁΔ¡ª Á∂ √Á’≈ «Ó√Ò ≈‹ ‘Ø∫Á «Ú⁄ ¡≈«¬¡≈ ¡Â∂ «Î «√º÷ ≈‹ Á≈ √»‹ ⁄Ó«’¡≈ Õ «¬√ «Ú√∂ ˘ Óπ÷ º ÷«Á¡ª ¿∞Ȫ∑ Ì≥◊Δ «Ó√Ò Á≈ «¬«Â‘≈√ ÎØ«Ò¡≈ Õ «‹√ Á∂ ÍzÓ÷ ºπ √Á≈ Ï≥Á≈ «√≥ÿ

«√≥ÿ ¡Â∂ ‘Δ≈ «√≥ÿ È∂ ¡÷ȱ ÚÒ ’»⁄ ’ΔÂ≈ ª «˜¡≈Á≈ «√º÷ √»Ó∂, «√¡≈Ғ؇, ‚√’≈, Ì≈‚∂Ú≈Ò ¡Â∂ ◊ÒØ‡Δ¡ª ÂØ∫ Ù≈ÓÒ ’ΔÂ∂ Õ ‘≈ ÷≈ ⁄π’Δ Áπ≈ÈΔ ÎΩ‹ È∂ ÁØ «ÁÈ ·«‘ ’∂ ÏÁÒ∂ ÁΔ Ì≈ÚȪ È≈Ò Áº÷‰ ÚÒ ÁΔ ‘Ø ’∂ √ËΩ≈ ¡Â∂ ◊≈÷Ò ÚÒØ∫ ◊ÒØ‡Δ¡ª ¡Â∂ ‚√’∂ Â∂ ‘ÓÒ≈ ’ΔÂ≈ Õ Ï≈Ï ÁΔÍ «√≥ÿ Á∂ √≈ÊΔ Ï≈Ï≈ ȺÊ≈ «√≥ÿ, √z. ◊∞Ò≈Ï «√≥ÿ Òº÷ÈÍ≈Ò ¡Â∂ Á≈È≈ «√≥ÿ Ì≈’ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ ‘∂· «√≥ÿª È∂ «Î Áπ≈ÈΔ¡ª Á∂ Á≥Á ÷º‡∂ ’ΔÂ∂, ‘≈ ÷≈ ’∂ Áπ≈ÈΔ, ’ÀÒ≈ ˘ Ò∞‡Á∂ ‘ج∂ ‚√’∂ ÚÒ ÚË∂, «‹Ê∂ √≈∂ «¬Ò≈«’¡≈ ÁΔ¡ª ¡Ωª ¡Â∂ Ϻ«⁄¡ª ÁΔ ≈÷Δ √z. ÓØ‘ «√≥ÿ ÏÀ∫√ ¡Â∂ √≈ÊΔ ’ ‘∂ √È Õ «¬Ê∂ ‘Δ √Á≈ÈΔ ÁÔ≈Ò ’Ω È∂ √»ÏΔÂ≈ «Á÷≈¬Δ Õ ¡√Δ∫ ¿∞ È ∑ ª «√≥ ÿ «√≥ÿ‰Δ¡ª ¡º◊∂ √Á≈ ÈÂÓ√Â’ ‘ª◊∂ Õ «¬√ ÂØ∫ ¿∞Í ≥z Ì≈¬Δ ‹√Ú≥ «√≥ÿ „≈‚Δ ‹Ê∂ È∂ ‹ØÙΔÒΔ¡ª Ú≈ª

Á∂ È≈Ò «‹ºÊ∂ «¬«Â‘≈√ È≈Ò √ªfi Í≈¬Δ ¿∞μÊ∂ Ó‘ΩÒ ˘ ÷≈Ò√≈¬Δ ‹ØÙ È≈Ò Ì «ÁÂ≈ Õ √z. ◊∞Í√≈Á «√≥ÿ ÏÀ∫√ ‹Δ È∂ ÷≈√ ÂΩ Â∂ ¡≈¬∂ «√º÷ ’Ω∫√Ò Ô» ’∂ Á∂ √≈Ï’≈ √À’‡Δ ‹ÈÒ ¡Â∂ ÓΩ‹Á » ≈ Ø ÎØÒ«⁄∂ Ù‡¿‡¬◊∂) √z. (∑¬¿Á ‚ ◊∞Ó∂Ò «√≥ÿ ’≥ÁØÒ≈ ‹Δ ˘ ‹Δ ¡≈«¬¡ª ¡≈÷«Á¡ª ¿∞ È ∑ ª ˘ √ÈÓ≈«È ’È Ò¬Δ √‡∂‹ Â∂ ¡≈¿∞‰ Ò¬Δ Ï∂ÈÂΔ ’ΔÂΔ Õ √z. ◊∞Ó∂Ò «√≥ÿ ‹Δ È∂ «¬√ √Ó≈◊Ó ÁΔ ÷≈√ ÂΩ Â∂ ÙÒ≈ÿ≈ ’ΔÂΔ ¡Â∂ «’‘≈ «’ √≈˘ «¬‘Ø «‹‘∂ «¬«Â‘≈√’ √Ó≈◊Ó ’Ú≈¿∞‰∂ ⁄≈‘ΔÁ∂ ‘È Õ «¬√ Â∑ª ÏÛΔ ‘Δ ÙË≈ ¡Â∂ ¿∞ÂÙ≈‘ È≈Ò «¬‘ «Ó√Ò «ÁÚ√ ÓÈ≈«¬¡≈ «◊¡≈ «‹‘Û≈ «’ «√º÷ ’ΩÓ Ò¬Δ «¬’ «¬«Â‘≈√’ ¡Â∂ Ô≈Á◊≈Δ ÍzØ◊≈Ó ‘Ø «ÈÏ«Û¡≈ Õ √≈‚Δ¡ª ¡≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ¡ª È√Òª ˘ ÚΔ ¿∞Ȫ∑ ‹ÈÀÒª Â∂ Ó≈‰ ‘∂◊≈ «‹È∑≈ È∂ Á∂Ù ’ΩÓ ≥ Ò¬Δ ¡≈Í≈ ’∞Ï≈È ’’∂ ¡≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ¡ª ÍΔÛ∑ Δ ¡ª Á≈ Ì«Úº ÷ √π«º ÷¡Â ‘Δ È‘Δ ÏÒ«’ Ω√È ’ «ÁÂ≈ Õ ¡≈͉∂ Íπ≈ÂÈ «√º÷ ‹ÈÀÒª ÁΔ¡ª Ï‘≈ÁΔ¡ª ¡Â∂ ’∞Ï≈ÈΔ¡ª ’’∂ ‘Δ ¡√Δ∫ √≈∂ Á∂Ùª «Ú⁄ ÏÛ∂ Ó≈‰ √«Â’≈ È≈Ò «Ú⁄ ‘∂ ‘ª Õ ¡‹ ÁΔ «¬‘ Ô≈Á √Ì Á∂ «ÁÒª «Ú⁄ «¬’ ¡«Óº‡ ¤≈Í Ï‰ ’∂ ‘∂◊ΔÕ ¡÷Δ «Ú⁄ ‹ÈÒ √’ºÂ ‹Δ ¿∞Í ≥z Íz Ë ≈È ‹Δ È∂ ◊∞  Áπ ¡ ≈«¡ª Á∂ ÍzÂΔ«ÈË≈, ’Ω∫√Ò Á∂ ÓÀ∫Ïª, √Ó»≥‘ √≥◊ª, «√º÷ ⁄ÀÈÒ, ȱ√≈¿±∫‚ ∂‚Δ˙ ¡Â∂ ÷≈√ ’’∂ ◊∞Áπ¡≈≈ ’Ó√ Á∂ √∂ Ú ≈Á≈ª Á≈ «ÁÒ ÁΔ¡ª ◊«‘≈¬Δ¡ª ÂØ∫ Ë≥ÈÚ≈Á ’ΔÂ≈ ¡Â∂ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ √Ó∂∫ «Ú⁄ «¬√∂ Â∑ª √«‘ÔØ◊ Á∂‰ Ò¬Δ Ï∂ÈÂΔ ’ΔÂΔ Õ «ÍØ‡ ’Â≈ √π«≥Á «√≥ÿ ‹≥‚±


www.mannjittweekly.co.uk

ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly

Vol: 14,

Issue 688

11th October to 17th October 2018

19

’Δ ‹◊ÓΔ «√ßÿ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ Á≈ Í«‘Ò≈ «√μ÷ ÍzË≈È ÓßÂΔ Ï‰ ’∂ «¬«Â‘≈√ «√‹ √’∂◊≈? Íß‹≈ÏΔ¡ª Ò¬Δ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ Á∂Ù «¬’ √∞ÍÈÈ◊Δ Úª◊ ‘Δ ‘ÀÕ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ 鱧 “«ÓßÈΔ Íß‹≈Ï” Á∂ È≈Ó È≈Ò ÚΔ ‹≈«‰¡≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ Ì≈ ÂØ∫ Ï≈¡Á ’ÀÈ‚ ∂ ≈ Á∂Ù «Úμ⁄ ‘Δ «√μ÷ ’ΩÓ ÁΔ √Ì ÂØ∫ ÚμË ¡Ï≈ÁΔ ‘ÀÕ «¬√ Á∂Ù «Úμ⁄ Íß‹≈ÏΔ¡ª ı≈√ ’’∂ «√μ÷ Ì≈¬Δ⁄≈∂ È∂ ‘ ÷∂Â «Úμ⁄ ¡≈Í‰Δ ¡‰Êμ’ «Ó‘È ¡Â∂ Ò◊È È≈Ò ’≈ÓÔ≈ÏΔ Á∂ fiß‚∂ Ï∞ÒßÁ ’ΔÂ∂ ‘È Í «¬‘ √Ì ’∞μfi Íz≈Í ’È≈ «¬È∑ª ÚΔ ¡√≈È È‘Δ∫ √Δ ¡Â∂ «¬μÊ∂ Âμ’ Í‘∞ß⁄‰ Ò¬Δ «√μ÷ Ì≈¬Δ⁄≈∂ 鱧 «¬’ √ÁΔ Á≈ ÒßÓ≈ √ß ÿ ÙÓ¬Δ √¯ ÂÀ ¡ ’È≈ «Í¡≈Õ’ÀÈ∂‚≈ «Úμ⁄ Úμ√‰ Ú≈Ò∂ Íß‹≈ÏΔ¡ª∫ Á≈ «¬«Â‘≈√ A@@ √≈Ò ÂØ∫ ÚΔ Í∞≈‰≈ ‘À Õ «√μ÷ Ì≈¬Δ⁄≈∂ Ò¬Δ «¬√ ÂØ∫ Úμ‚Δ ¿∞ÍÒÏËΔ ’Δ ‘Ø √’ÁΔ ‘À ‹ÁØ∫ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ÁΔ ÂΔ‹Δ √Ì ÂØ∫ Úμ‚Δ Í≈‡Δ «È¿± ‚ÀÓ’ Ø À«‡’ Í≈‡Δ Á∂ ’ΩÓΔ ÍzË≈È ÁΔ ⁄؉ «Úμ⁄ Í∂Ù∂ Ú‹Ø∫ ¯Ω‹Á≈Δ Ú’ΔÒ Á∞Ó≈Ò∂ Ú≈Ò∂ ¡ß«ÓzÂË≈Δ ÈΩ‹Ú≈È √. ‹◊ÓΔ «√ßÿ 鱧 «‹μ È√ΔÏ ‘Ø¬Δ Õ √≈≈ «√μ÷ ‹◊ ‘∞‰ ¿∞√ ÂØ∫ «¬‘Δ ¡≈√ Ò≈¬Δ ÏÀ·≈ ‘À «’ ¿∞‘ ’ÀÈ∂‚≈ Á∂Ù Á≈ Í«‘Ò≈ «√μ÷ ÍzË≈È ÓßÂΔ Ï‰ ’∂ «√μ÷ ’ΩÓ Á≈ Ȫ¡ ΩÙÈ ’∂◊≈Õ √Á≈ ‹◊ÓΔ «√ßÿ Á≈ ‹ÈÓ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ Á∂ ˙ȇ≈Δ˙ Íz«Ø Úß√(√±Ï)∂ «Úμ⁄ Ù«‘ √’≈Ï◊ «Úμ⁄ «ÍÂ≈ √Á≈ ‹◊ÂÈ «√ß ÿ ¡Â∂ √Á≈ÈΔ ‘ÓΔ ’Ω Á∂ ÿ B,‹ÈÚΔ AIGI «Úμ⁄ ‘Ø « ¬¡≈Õ ¿∞ √ È∂ ÔΩ  ’

Ô±ÈΔÚ«√‡Δ Á∂ ˙√◊Ø‚ ‘≈Ò Ò≈¡ √’±Ò ÂØ∫ B@@E «Úμ⁄ ÏÀ⁄Ò ¡≈¯ Ò≈¡ ÁΔ «‚◊Δ Íz≈Í ’ΔÂΔ ‘Ø¬Δ ‘À ¡Â∂ ¿∞√ Á∂ ¤Ø‡∂ Ì≈ √. ◊∞ÂÈ «√ß ÿ ÚΔ Í∂ Ù ∂ Ú‹Ø Ú’ΔÒ ¡Â∂ ¡ÀÈ.‚Δ.ÍΔ ÁΔ ˙ȇ≈Δ˙ √±Ï∂ Á≈ ¡√À∫ÏÒΔ ÓÀ∫Ï ‘ÀÕ «¬μÊ∂ «¬‘ Áμ√‰≈ ωÁ≈ ‘À «’ √. ‹◊ÓΔ «√ßÿ Á≈ √Ïß Ë ÏÈ≈Ò≈ «˜Ò∑ ∂ Á∂ «Íß ‚ ·Δ’ΔÚ≈Ò È≈Ò ‘À ¡Â∂ ¿∞‘ ¿∞μÿ∂ ¡˜≈ÁΔ ÿ∞Ò≈‡Δ¬∂ √. √∂Ú≈ «√ßÿ ·Δ’ΔÚ≈Ò Á∂ ÍÛÍØÂ∂ ‘È «‹È∑ª 鱧 “«’Í≈È Ï‘≈Á” Á∂ È≈Ó È≈Ò ÚΔ ‹≈«‰¡≈ ‹ªÁ≈ √ΔÕ √. ‹◊ÓΔ «√ßÿ ¡≈͉∂ «ÚÒμ÷‰ Í«‘≈Ú∂ Ò¬Δ ’ÀÈ∂‚≈ «Úμ⁄ ¯ÀÙÈ ¡≈¬Δ’≈È Ú‹Ø∫ ÚΔ ‹≈‰∂ ‹ªÁ∂ ‘È ¡Â∂ B@AB ”⁄ ¿∞√ 鱧 ‡Øª‡Ø √‡≈ ¡ıÏ≈ È∂ AB Ó±‘ÒΔ ’Â≈ Ú≈ÒΔ¡≈ Ù÷ÙΔ¡Â≈ «Úμ⁄ Ù≈«ÓÒ ’ΔÂ≈ √ΔÕ ’ÀÈ∂‚≈ Á∂ Í«‘Ò∂ «√μ÷ ÍzË≈È ÓßÂΔ Á∂ ÂΩ Â∂ ‹◊ÓΔ «√ßÿ ÁΔ Â≈‹ÍØÙΔ ‘Ø √’∂◊Δ ’Δ È‘Δ∫ , «¬‘ ª ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ¡◊Ò∂ Ú∑∂ Á≈ ¡’±Ï Ó‘ΔÈ≈ ‘Δ Áμ√∂◊≈ «’¿∞∫«’ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ÁΔ¡ª ÎÀ‚Ò ⁄؉≈ «¬√ Ó‘ΔÈ∂ «Úμ⁄ ‘Δ ‘Ø‰Δ¡ª ‘È ¡Â∂ ¿∞ÓΔÁª ÚΔ Ï’≈ ‘ÈÕ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ÁΔ «√¡≈√ «Úμ⁄ Ó∞μ÷ ÂΩ Â∂ «ÂßÈ Í≈‡Δ¡ª, ÓΩ‹±Á≈ √μÂ≈ «Úμ⁄ ≈‹ Ì≈◊ ⁄Ò≈ ‘Δ «ÒÏÒ Í≈‡Δ, Ó∞μ÷ «ÚØËΔ «Ë ’ߘÚ∂«‡Ú Í≈‡Δ ¡Â∂ ¡ÀÈ.‚Δ.ÍΔ Í≈‡Δ Á∂ ¡≈Ò∂-Á∞¡≈Ò∂ ‘Δ ÿ∞Ó ß ÁΔ ‘ÀÕ ‹∂ ¡ß’«Û¡ª Â∂ Ș Ó≈Δ ‹≈Ú∂ ª

’∂∫Á √’≈ ¡◊Ò∂ √≈Ò EE@Úª Íz’≈Ù ÍπÏ «ÚÙÚ ÍºË ”Â∂ ÓÈ≈¬∂◊Δ ‹«Ò∑¡ªÚ≈Ò≈ Ï≈◊ √≈’∂ ÁΔ ÙÂ≈ÏÁΔ ÓÈ≈¿∞‰ Á≈ ¯À√Ò≈ ≈‹È≈Ê ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ ”⁄ ¡ÀÈ. ¡≈¬Δ. √Δ. ÁΔ ÓΔ«‡≥◊ ÈÚΔ∫ «ÁºÒΔ : √«Ì¡≈⁄≈ Ï≈∂ ’∂∫ÁΔ Ó≥ÂΔ Ó‘∂Ù ÙÓ≈ È∂ «’‘≈ «’ √’≈ ◊∞» È≈È’ Á∂Ú ‹Δ Á≈ EE@Úª Íz’≈Ù ¿∞Â√Ú «ÚÙÚ ÍºË ”Â∂ ÓÈ≈Ú∂◊ΔÕ «¬‘ ¯À√Ò≈ ◊z«‘ Ó≥ÂΔ ≈‹È≈Ê «√≥ÿ ÁΔ ÍzË≈È◊Δ ‘∂· ¿∞μ⁄ ͺËΔ ÓΔ«‡≥◊ ”⁄ «Ò¡≈ «◊¡≈Õ ÓΔ«‡≥◊ «Íº¤Ø∫ ͺÂ’≈ª È≈Ò ◊ºÒÏ≈ ’«Á¡ª ÙÓ≈ È∂ «’‘≈ «’ ◊∞» È≈È’ Á∂Ú ‹Δ Á≈ EE@Úª Íz’≈Ù ¿∞Â√Ú ÓÈ≈¿∞‰ Ò¬Δ Á∂Ù ¡Â∂ «ÚÙÚ Á∂ Úº÷-Úº÷ «‘º«√¡ª «Ú⁄ «ÚÙ∂Ù ÍzØ◊≈Ó ’ΔÂ∂ ‹≈‰◊∂Õ √’≈ È∂ Í«‘Òª ‘Δ ◊∞» È≈È’ Á∂Ú ‹Δ Á≈ EE@Úª Íz’≈Ù ¿∞Â√Ú «ÚÙÚ Ì≈¬Δ⁄≈∂ Á∂ √≈Ò Ú‹Ø∫ ÓÈ≈¿∞‰ Á≈ ¯À√Ò≈ ’ΔÂ≈ ‘À ¡Â∂ √«Ì¡≈⁄≈’ «٫¡ª Ï≈∂ «¬≥‚Δ¡È ’≈√Ò Ì≈ÂΔ Á»Âÿª ≈‘Δ∫ «ÚÙÚ ÍºË ”Â∂ «ÚÙ∂Ù √Ó≈Ø‘ ’Ú≈¬∂◊ΔÕ ÙÓ≈ È∂ Áº«√¡≈ «’ ◊z«‘ Ó≥ÂΔ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ Ú≈ÒΔ ’ΩÓΔ «¬≥ÍÒΔÓÀ∫‡∂ÙÈ ’Ó∂‡Δ (¡ÀÈ. ¡≈¬Δ.√Δ.) È∂ ‹«Ò∑¡ªÚ≈Ò≈ Ï≈◊ √Ó»«‘’ ’ÂÒ∂¡≈Ó ÁΔ ÙÂ≈ÏÁΔ, È≈ÓË≈Δ √«Â◊∞» ≈Ó «√≥ÿ ÁΔ B@@ÚΔ∫ ‹ÈÓ Ú∑∂◊≥„ ¡Â∂ ≈‹Ó≈Â≈ «Ú‹∂ ≈‹∂ «√≥ËΔ¡≈ ÁΔ ¡◊Ò∂ √≈Ò ‹ÈÓ Ú∑∂◊≥„ ÚΔ ÓÈ≈¿∞‰ Á≈ ¯À√Ò≈ ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ √≈∂ √Ó≈◊Óª Ò¬Δ ÒØÛΔ∫Á∂ Î≥‚ ’∂∫Á √’≈ Óπ‘º¬Δ¡≈ ’∂◊ΔÕ ¡ÀÈ. ¡≈¬Δ. √Δ ÁΔ ÓΔ«‡≥◊ «Ú⁄ ‘ØȪ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ «Ú Ó≥ÂΔ ¡∞‰ ‹∂ÂÒΔ, λ‚ ÍzØ√À«√≥◊ ¿∞ÁÔØ◊ª Ï≈∂ ’∂∫ÁΔ Ó≥ÂΔ ‘«√Ó ’Ω Ï≈ÁÒ, Í≥‹≈Ï Á∂ √≈Ï’≈ Óπº÷ Ó≥ÂΔ √. Íz’≈Ù «√≥ÿ Ï≈ÁÒ, ÙÚ∂ ӫҒ Â∂ ‘Ø Ù≈«ÓÒ ‘ج∂Õ

B@AE ÁΔ¡ª ⁄؉ª «Úμ⁄ ‘≈¿±√ ¡ªÎ ’≈ÓȘ ÁΔ¡ª CCH √Δ‡ª «Úμ⁄Ø∫ «ÒÏÒ Í≈‡Δ È∂ CI.DG ¯Δ√ÁΔ ÚØ ‡ ª È≈Ò AHD √Δ‡ª «‹μ ’∂ ¡≈Í‰Δ √’≈ ω≈¬Δ ‹ÁØ «’ «ÚØËΔ «Ë Ï‰Δ ’ߘÚ∂«‡Ú Í≈‡Δ

鱧 CA.HI ¯Δ√ÁΔ Ú؇ª È≈Ò II √Δ‡≈ Â∂ ‘Δ «‹μ Íz≈Í ‘Ø¬Δ Õ◊μÒ ’Δ¬∂ ‹◊ÓΔ «√ßÿ ÁΔ «È¿± ‚ÀÓØ’z∂«‡’ Í≈‡Δ ª Í≈‡Δ 鱧 ’∂ÚÒ AI.GA ¯Δ√ÁΔ Ú؇ª È≈Ò «√¯ DD √Δ‡≈ È≈Ò ‘Δ √ßÂØÙ ’È≈ «Í¡≈ √Δ ‹ÁØ «’ B@AA «Úμ⁄ «ÚØËΔ «Ë «Úμ⁄ ÏÀ·Δ ¡ÀÈ.‚Δ.ÍΔ È∂ C@.FC ¯Δ√ÁΔ Ú؇ª Íz≈Í ’ ’∂ A@C √Δ‡≈ Â∂ «‹μ ‘≈«√Ò ’ΔÂΔ √Δ ¡Â∂ ¡≈√ ’ΔÂΔ ‹≈ ‘Δ √Δ «’ B@AE ÁΔ¡ª ⁄؉ª «Úμ⁄ ¿∞‘ √μÂ≈ Íz≈Í ’ ÒÚ∂◊Δ Í B@AA “⁄ ÂΔ‹∂ ÈßÏ Â∂ ‘Δ «ÒÏÒ Í≈‡Δ √μÂ≈ Â∂ ’≈Ϙ ‘Ø ◊¬Δ ¡Â∂ ¡ÀÈ.‚Δ.ÍΔ ’ߘÚ∂«‡Ú ÂØ ÚΔ «Íμ¤∂ ÂΔ‹∂ ÈßÏ Â∂ «÷√’ ◊¬ΔÕ «¬√ ‘≈ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡ÀÈ.‚Δ.ÍΔ Á∂ È∂Â≈ Ê≈Ó√ ÓÒ’∂¡ È∂ ¡≈͉≈ ¡‘∞Á≈ ¤μ‚‰ Á≈ ¯À√Ò≈ ’È È≈Ò Í≈‡Δ ÁΔ ÒΔ‚«ÙÍ Ò¬Δ ‘Ø¬Δ ⁄؉ «Úμ⁄ ‹◊ÓΔ «√ßÿ È∂ Í≈‡Δ ⁄؉ Á∂ Í«‘Ò∂

‘Δ ◊∂Û «Úμ⁄ «‹μ Íz≈Í ’’∂ ¡≈Í‰Δ ÍzË≈È ÓßÂΔ Á∂ ¡‘∞Á∂ Ò¬Δ Á≈¡Ú∂Á≈Δ ·Ø’ «ÁμÂΔÕ‹◊ÓΔ «√ßÿ Ò¬Δ ÍzË≈È ÓßÂΔ ÁΔ ’∞√Δ Âμ’ Í‘∞ß⁄‰≈ «¬È∑ª √Ω÷≈ ÚΔ È‘Δ ‹≈ÍÁ≈ «’¿∞∫«’ ÎÀ‚Ò ⁄؉≈ 鱧 ‘∞‰ «√Î «¬’ √≈Ò Á≈ √Óª «‘ «◊¡≈ ‘À ¡Â∂ ¿∞√鱧 ‘À≈ÈΔ‹È’ ÂÏÁΔÒΔ «Ò¡≈ ’∂ ¡≈Í‰Δ Í≈‡Δ 鱧 √μÂ≈ Âμ’ ÒÀ ’∂ ‹≈‰≈ ÍÚ∂ ◊ ≈ Õ‹∂ ’À È ∂ ‚ ≈ ÁΔ Íz«Úß√≈(√±«Ï¡ª) ÁΔ ◊μÒ ’Δ¬∂ ª «‹Ú∂∫ Ì≈ «Úμ⁄ ¿∞Â ÍzÁÙ ∂ √’≈ ω≈¿∞ ‰ «Úμ⁄ ’∂ ∫ ÁΔ Ì± « Ó’≈ «ÈÌ≈¿∞∫Á≈ ‘À «¬ßfi ‘Δ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ÁΔ √μÂ≈ «Úμ⁄ ABA √Δ‡≈ Ú≈Ò≈ ¿∞∫‡≈«˙ √±Ï≈ ¡«‘Ó √≈Ï ‘∞ßÁ≈ ‘ÀÕ«¬√ «Úμ⁄ ‹◊ÓΔ «√ßÿ Á∂ Íμ÷ «Úμ⁄ «¬‘ ÂμÊ ‹ªÁ∂ ‘È «’ Ì≈Ú∂∫ «¬√ √≈Ò ‘Ø¬Δ¡ª √‡∂‡ ¡√À∫ÏÒΔ ⁄؉ª «Úμ⁄ ¡ÀÈ ∂ .‚Δ.ÍΔ √μÂ≈ Íz≈ÍÂ È‘Δ ’ √’Δ «Î ÚΔ «¬‘ ÈÂΔ‹∂ ¡ÀÈ.‚Δ.ÍΔ Ò¬Δ ¿∞ÂÙ≈‘ ‹È’ ‘Δ ‘∂Õ«’¿∞∫«’ ¿∞√ Á∂ Ú؇ ÍzÂΔÙ «Úμ⁄ I.HD Á≈ Ú≈Ë≈ Á∂÷‰ 鱧 «Ó«Ò¡≈ Â∂ Í≈‡Δ È∂ ’∞μÒ CC.EI ¯Δ√ÁΔ Ú؇ È≈Ò Ó∞μ÷ «ÚØËΔ «Ë ‘∞‰ Á≈ ∞ÂÏ≈ ‘≈«√Ò ’ΔÂ≈Õ‹ÁØ «’ ’ÀÈ∂‚≈ ÁΔ Á±‹Δ Úμ‚Δ ÍzØ«Úß√ «’¿± «Ïμ’ √±Ï∂ «Úμ⁄ ¡ÀÈ ∂ .‚Δ.ÍΔ ÁΔ ÓΩ‹Á ± ≈ ‘≈Ò ϑ∞ ’Ó˜Ø ‘À ‹ÁØ «’ B@AA ÁΔ¡≈ ÎÀ‚Ò ⁄؉ª «Úμ⁄ «¬√ Í≈‡Δ È∂ «’≈‚ ÂØÛ «’¿±«Ï’ ÁΔ¡ª GE √Δ‡≈ «Úμ⁄Ø EI √Δ‡≈ «‹μÂΔ¡ª √È ‹∂ ‹◊ÓΔ «√ß ÿ «¬√ Â∑ ª Á≈ «¬«Â‘≈√ «’¿±«Ï’ «Úμ⁄ Á∞Ï≈≈ ÁØ‘≈ √«’¡≈ ª Ô’ΔÈÈ «‹μ ¿∞√ ÁΔ ‘ØÚ∂◊Δ Í Â≈˜≈ ‘≈Òª «Úμ⁄ «’¿± « Ï’ «Úμ⁄ ¡«‹‘Δ Íz ≈ ÍÂΔ ¡√ßÌÚ Ò◊ÁΔ ‘ÀÕ«¬È∑ª ÁØ‘≈ √±«Ï¡ª ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ÏΔ.√Δ ÁΔ¡ª DB ¡Â∂ ¡ÒÏ‡≈ ÁΔ¡≈ CD √Δ‡ª ÚΔ Ó‘μÂÚ μ÷ÁΔ¡ª ‘ÈÕ «¬È∑ª ÍzØ«Úß√ «Úμ⁄ ¡À.‚Δ.ÍΔ ÁΔ √’≈ ‘À ’«‘‰ ÂØ∫ Ì≈Ú

‘√«Á¡ª Á∂ ÿ Ú√Á∂ gwhk (dukwndwr nuM)- BweI swihb, murgI dy AMfy zrw idKwauxy[ dukwndwr- Ayh lE, Bw jI[ gwhk- ies qoN vfy idKwau[ dukwndwr- lE jI, v`fy AWfy lE jI[ gwhk- ies qoN hor vfy [ dukwndwr- Brwvw! jw kMm kr, murgI mwrnI Aw[ *** nOkrI vwsqy ieMtrvIaU ho rhI sI[ APsr ny iek aumdvwr nUM pu`iCAwPrz kro qusIN mYnUM imlx myry Gr Awey ho, myrI pqnI drvwzy 'c Aw ky quhwnUM kihMdI hY- swihb Gr nhIN hY, qusIN AMdr Aw jwE[ qW qusIN kI krogy? sr, cwh pwxI pIky vwips cly jwvWgy quhwfy Awaux qoN pihlW[ *** s`s (AwpxI nUMh nUM)- mYN 80 swl dI ho geI hW pr mYnUM Xwd hY ik mYN A`j qk kdy JUT nhIN boilAw[ nUMh- mW jI, ies ivc hYrwnI dI koeI g`l nhIN, ies aumr ivc Xwd SkqI kmzor ho jWdI hY[ *** ASok (surjIq nUM)- Xwr, mYN AwpxI izMdgI qoN qMg Aw igAw hW socdw hW Awqm hiqAw kr lvW[ surjIq- myrI slwh mMn, qUM vI auh hI kr jo mYN kIqw hY[ ASok auh kI? surjIq- qUM ivAwh krvw lY[ *** -«¬≥Á‹Δ «√≥ÿ “‹Δ”

«’ «¬È∑≈ ÁØ‘≈ √±«Ï¡ª «Úμ⁄ Í≈‡Δ Á≈ ¡Ë≈ Әϱ ‘ÀÕ«¬È∑≈ ÂØ «¬Ò≈Ú≈ Ï≈’Δ Íz«Úß√ «Úμ⁄ ’∂ÚÒ FC √Δ‡≈ ‘Δ ‘ÈÕ ‹◊ÓΔ «√ßÿ Á∂ ≈‹ÈΔÂ’ ÙÎ ÁΔ ◊μÒ ’Δ¬∂ ª ¿∞√ È∂ B@AA «Úμ⁄ ¿∞∫‡≈«˙ ÏÀÓÒΔ-◊Ø Ó≈Ò‡È ÂØ∫ «È¿± ‚ÀÓ’ Ø À«‡’ Í≈‡Δ ÁΔ Â¯ ÂØ∫ ÎÀ‚Ò ⁄؉ ÒÛΔ Í ÏÁ«’√ÓÂΔ È≈Ò ¿∞‘ «¬‘ ⁄؉ Ï‘∞ ÊØÛ∑∂ ¯’ È≈Ò ‘≈ «◊¡≈ Í «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬√ ‘Δ √≈Ò ¿∞√ È∂ Íz«Úß√ ⁄؉ª «Úμ⁄ «¬√ ‘Δ √Δ‡ ÂØ∫ «‹μ Íz≈Í ’ΔÂΔ ¡Â∂ ¡≈Í‰Δ ’≈ÏÒΔ¡Â Á∂ ÁÓ Â∂ B@AE «Úμ⁄ ¡ÀÈ.‚Δ.ÍΔ Á∂ ¿∞‡≈«¿∞ √±Ï∂ Á≈ «‚Í‡Δ ÒΔ‚ ⁄∞«‰¡≈ «◊¡≈ ¡Â∂ ‹ÁØ∫ ¡’±Ï ’Δ B@AG «Úμ⁄ ¿∞√ È∂ Í«‘Ò∂ ÁΩ «Úμ⁄ EC.H ¯Δ√ÁΔ Ú؇ Íz≈Í ’’∂ ¡ÀÈ.‚Δ.ÍΔ ÁΔ ’ΩÓΔ Ú≈◊‚Ø √ßÌ≈Ò Ò¬ΔÕ Í «¬‘ √¯ «¬È∑ª ¡√≈È È‘Δ∫ √Δ «’¿∞∫«’ ¿∞√ 鱧 «¬√ ÁΩ≈È ’≈¯Δ Ó∞Ù’Òª Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’È≈ «Í¡≈ «¬’ Ú≈ ª «¬’ Ó«‘Ò≈ ¿∞√ Á∂ ’ßÍÀÈ ÍzØ◊≈Ó «Úμ⁄ ‘Δ ¿∞√ È≈Ò ¿∞Òfi Í¬Δ Í ‹◊ÓΔ «√ßÿ È∂ «‹√ ·∑ßÓ∂ ,√±fiϱfi ¡Â∂ «Í¡≈ È≈Ò ¿∞√ Á∂ ¿∞Â «ÁμÂ∂ ¿∞√ ÁΔ √≈∂ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úμ⁄ Íz√√ ß ≈ ‘جΔÕ ¡◊ª‘ ÚΔ «¬√ Íß‹≈ÏΔ ÈΩ‹Ú≈È ÂØ∫ «¬‘Δ ¡≈√ ’ΔÂΔ ‹≈ √’ÁΔ ‘À «’ ¿∞‘ ¡≈Í‰Δ Á±-¡ßÁÙ ∂ Δ ¡Â∂ √±fiϱfi È≈Ò ‘Δ ¡≈Í‰Δ Í≈‡Δ 鱧 ÈÚΔ¡ª ¿∞⁄≈¬Δ¡ª Âμ’ ÒÀ ’∂ ‹≈‰ «Úμ⁄ ˜± ’≈ÓÔ≈Ï ‘ØÚ∂◊≈Õ ¡ß◊∂˜Δ, ÎÀ∫⁄, Íß‹≈ÏΔ, «‘ßÁΔ ¡Â∂ Â≈«ÓÒ ÏØÒ‰ «Úμ⁄ Ó∞‘≈ μ÷‰ Ú≈Ò∂ ‹◊ÓΔ «√ßÿ ¡≈«Ê’ ÈΔÂΔ, ¿±‹≈ ÈΔÂΔ, ‚μ◊ ÈΔÂΔ ¡Â∂ √Ó≈‹’ Ó√Ò∂ «‹Ú∂∫ È≈ Ï≈ÏΔ, ؘ◊≈, «√‘ √∂Ú≈Úª,

Ú≈Â≈Ú‰ ÂÏÁΔÒΔ, Á∂Ù ÁΔ ¬∂’Â≈ ¡Â∂ ⁄؉ √∞Ë≈ª Á∂ Ó∞μ«Á¡ª Â∂ ¡≈͉≈ Íμ÷ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ Á∂ ÒØ’ª ¡μ◊∂ μ÷ ‘∂ ‘È ¡Â∂ ¿∞√ 鱧 ‘∞ß◊≈≈ ÚΔ «ÓÒ «‘≈ ‘À Í ’¬Δ ÒØ’ª Á≈ Óßȉ≈ ‘À «’ ¿∞√ ÁΔ Íμ◊ ¡Â∂ ¿∞√ ÁΔ ⁄ÓÛΔ Á∂ ß◊ ’≈È ¿∞√ 鱧 Á∂Ù Á∂ ’¬Δ ÷∂Âª ı≈√ ’ ’∂ «’¿±«Ï’ «Úμ⁄ Í∂Ù≈ÈΔ Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’È≈ ÍÀ √’Á≈ ‘ÀÕ Ì≈ «Úμ⁄ ÚΔ ¿∞√ Á∂ Í≈‡Δ ÒΔ‚ Ï‰È Â∂ ’¬Δ Â∑ª ÁΔ¡≈ ÍzÂΔ«’«¡≈ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬Δ¡ª √È «’¿∞∫«’ ¿∞√ È∂ B@AF “⁄ ˙ȇ≈Δ˙ ¡√ÀÏÒΔ «Úμ⁄ AIHD Á∂ «√μ÷ ’ÂÒ∂¡≈Ó È±ß «√μ÷ È√Ò’∞ÙΔ ’≈ Á∂‰ Á≈ ÓÂ≈ Í∂Ù ’ΔÂ≈ √Δ Ì≈Ú∂ ¿∞√ √Ó∂∫ «¬‘ ÓÂ≈ Í≈√ È‘Δ ‘Ø √«’¡≈ √Δ ¡Â∂ Ï≈¡Á «Ú⁄ «¬‘Δ ÓÂ≈ «ÒÏÒ ÓÀÏ ‘«ßÁ ÓμÒ∑Δ Á∞¡≈≈ ¡√ÀÏÒΔ «Úμ⁄ «Ò¡≈¿∞‰ Â∂ Í≈√ ÚΔ ‘Ø «◊¡≈ √ΔÕ ‘∞‰ Á∂÷‰≈ ‘ØÚ◊ ∂ ≈ «’ ‹∂ ¿∞‘ ÍzË≈È ÓßÂΔ Ï‰È «Úμ⁄ ’≈ÓÔ≈Ï ‘∞ßÁ≈ ‘À ª «¬√ Á≈ Ì≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ √Ïß˪ Â∂ ’Δ ¡√ ÍÀÁ≈ ‘ÀÕ ‹∂ ¿∞‘ «¬√ Ú≈ ÍzË≈È ÓßÂΔ È≈ ÚΔ Ï‰ √«’¡≈ ª Ô’ΔÈÈ «ÚØËΔ «Ë Á∂ È∂Â≈ Ú‹Ø∫ ÒØ’ª ÁΔ¡≈ Ó∞Ù’Òª ÁΔ ¡Ú≈˜ ω ’∂ «¬’ Úμ‚∂ È∂Â≈ Á∂ ±Í «Úμ⁄ ’ÀÈ∂‚Δ¡È «√¡≈√ «Úμ⁄ ¿∞μÌ∂◊≈Õ ¡√Δ∫ «¬‘Δ ¡≈√ ’Á∂ ‘ª «’ ‹◊ÓΔ «√ßÿ ¡≈͉∂ ◊ΩÚÓ¬Δ «Ú√∂ ÂØ∫ √∂Ë ÒÀ ’∂ ¡≈͉∂ ‹ΔÚÈ ¡ß Á  √ªfiΔÚ≈ÒÂ≈,Ï≈ÏÂ≈,ÒØ’ √∂Ú≈ ¡Â∂ ¡◊ª‘Ú˱ «Ú⁄≈ª 鱧 ◊z«‘‰ ’’∂ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ √Ó∂∫ ÁΩ≈È ÚΔ Ó≈‰ÓμÂ≈ «¬«Â‘≈√ ⁄‰ «Úμ⁄ ˜± ’≈ÓÔ≈Ï ‘ØÚ◊ ∂ ≈ ....¡≈ÓΔÈ! ‹◊‹Δ «√ßÿ ◊‰∂ÙÍπΔ

swaUQhwl invwsI s. hrijMdr isMG rwey nhIN rhy

s. hrijMdr isMG rwey dy chyiqAW Aqy im`qrW iv`c ieh Kbr bVy hI du`K nwl pVHI jwvygI ik swaUQhwl invwsI , hsUM hsUM ichrw r`Kx vwly, smwj dy loVvMdW dw drd mihsUs krky aunWH dw drd vMfwaux vwly, imqrW dy im`qr, s. bldyv isMG ig`l Syry pMjwb FotIAW vwilAW dy izgrI Xwr, mn ij`q dy sihXogI, AwpxIAW ijMmydwrIAW nUM Apxy Prz smJky inBHwaux vwly s. hrijMdr isMG rwey bIqy idnI aus Akwl purK v`loN b^SI suvwsW dI pUMjI Bogdy hoey Awpxy sbMDq pRIvwrW, nzdIkIAW Aqy prm im`qrW nUM sdIvI ivCoVw dy gey[s. bldyv isMG ig`l, dlbIr isMG sMDU lYNf mwrk gr`up, kwbljIq isMG sMDU fI bI ky, fw. AmrjIq isMG, dljIq isMG iF`loN pRIvwrW smyq Aqy mn ij`q Adwrw rwey swihb jI dy smUh pRIvwr nwl hmdrdI pRgt krdy hoey aus Akwl purK A`gy Ardws krdy hn ik pRmwqmw s. hrijMdr isMG rwey nUM svrgW iv`c invws dyvy Aqy sbMDq pRIvwrW nUM Bwxw mMnx dw bl b^Sy[

s. inrml isMG rwhl ny id`qw dwn cYirtI nUM 1000 pONf dwn

O.T. L Midlands Ltd. dy mwlk s. inrml isMG rwhl ny, hr swl dI qRW fw. suKbIr kOr ig`l v`loN Alkohl Aqy fr`g AvyArnY`s sbMDI clweI, rIijstrf dwn cYirtI XU ky leI, aus v`lNo loVvMd mnu`Kqw dI ishq Aqy iv`idAw pRqI ho rhI syvw qoN pRBwivq ho ky ies swl vI fw. suKbIr kOr ig`l dy ipqw jI s. blrwj isM G Atvwl nMU ie`k hzwr pONf dw cY`k Byt kIqw[ gurduAwrw is`K kONsl vu l vrhY N ptn dy cy A rmY n s. blrwj isMG Atvwl ny s. inrml isMG rwhl Aqy E tI AY`l imflYNfz ilimtf dy stwP dw qihidloN DMnvwd kIqw[


www.mannjittweekly.co.uk

ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly

Vol: 14,

Issue 688

11th October to 17th October 2018

20

gurU rvIdws AYjk U S y nl tRs ` t ny mnweI 13vIN vryH gMFH bIqy idnI gurU rvIdws AYjUkySnl tR`st XU ky tR`stIz Aqy pytrnz ny fw. crn isMG bMgV dI cyArmYniS`p hyT Awpxy sihXogIAW dy sihXog nwl AwpxI 13vIN vryH gMFH mnweI[ izkrXog hY ik ies rIijstrf GREAT cYirtI dw mu`K mMqv Bwrq iv`c rih rhy pVweI iv`c huiSAwr aunWH b`icAW nUM shwieqw dyxw hY ijnWH dy mwpy AwrQk qMgIAW kwrn Awpxy b`icAW dI pVwHeI dy Krcy nhIN auTw skdy[ies cYirtI dy cMgy kwrj nUM mu`K r`KidAW ij`Qy bhuq swry smwj syvIAW, iv`idAw dy dwn nUM cMgw smJx vwilAW, Dwrimk AdwirAW Aqy sihXogIAW ny ih`sw lYky XQwXog ih`sw pwieAw au`Qy iblgw jnrl hspqwl cYirteybl tR`st dy mu`K kwrkun fw. jy AY`s sMGyVHw, bldyv isMG idaul smyq hor mYNbrW dy nwl nwl AYSIAwnw cYirtI dy cyArmYn SRI ASok purI Aqy iesdy mYNbrW ny Bwg ilAw[ ies smyN ivlnhwl invwsI SRI rwm lwl j`sl dIAW smwj pRqI syvwvW nUM mu`K r`KidAW tR`st ny aunWH nUM bqOr mYn AwP dw jIAr snmwinq kIqw Aqy aunWH dy jnm idn dIAW vDweIAW id`qIAW[ies smyN gryt dI shwieqw nwl Awpxy inSwny qy phuMcx vwlI ihmwcl dy cMbwH Kyqr dI invwsx pRIAw isMG jo A`jkl jrmnI dI ie`k nwmI kMpxI iv`c nwl nOkrI krky Apxw jIvn bVI Swn nwl ibqw rhI hY ,ny tR`st dw qih idloN DMnvwd kIqw[ s. bMq isMG sMDU ny tR`st dw mYNbr hox nwqy Awpxy Prz bwKUbI inBwey iesy qrW smwj syvk ieMglYNf invwsI syvw mukq pulIs suprfMt Mr. David Webb Aqy tR`stdy ijMmydwr kwrkunW ny Awpo Awpxy Prz inBwey[


www.mannjittweekly.co.uk T ÒÛΔ ‹ØÛÈ Ò¬Δ ¡ß’ FHG ÍÛ∑Ø”” ¡≈͉∂ ’∞¤ ÍzØÎÀ√ª Á∂ Ú≈∂ «Ú⁄ ÓÀ∫ «Í¤ÒΔ «’Ù «Ú⁄ «Ò«÷¡≈ √Δ Ò∂«’È ÓÀ∫ √Ø⁄Á≈ ‘ª «’ «‹≥È∂ ÌΔ ÍzÎ Ø √ À  √≈«‘ÏªÈ ÂØ∫ ÓÀ∫ Í«Û∑¡≈, ÊØ‘Û≈ ÊØ‘Û≈ ¿∞‘Ȫ Ú≈∂ ‹» «Ò÷ª «’˙∫«’ ¡«Ë¡≈Í’ ‘Ó∂Ù≈ ‘Δ √≈‚Δ Ô≈Á Á≈ «‘º√≈ «‘≥Á∂ ‘ÈÕ ’Á∂ ÌΔ √’»Ò ’≈Ò‹ ÁΔ ◊ºÒ ⁄ÒÁΔ ‘À ª ¿∞√ Ú∂Ò∂ ‘Δ ¡«Ë¡≈Í’ Ô≈Á ¡≈¿∞∫Á∂ ‘ÈÕ ’≈Ò‹ Á≈ ⁄ÍÛ≈√Δ ◊∞È≈Ó «√≥ÿ ‘∞≥Á≈ √ΔÕ «’√∂ ÍzÎ Ø √ À  ˘ ’Ø¬Δ √πÈ‘ ∂ ≈ Á∂‰≈ ‘∞Á ≥ ≈, ¿∞‘ «‹√‡ ⁄πº’Δ ’Ò≈√ «Ú⁄ ‘Δ ¡≈ ‹ªÁ≈ √ΔÕ ÍzÎ Ø √ À  ÍÛ∑ ’∂ Á√Â÷ ’ «Á≥Á≈ √ΔÕ ◊∞È≈Ó «√≥ÿ Ï‘∞ ‘Δ ÙΔÎ ÌÒ≈ÒØ’ √ΔÕ «Î«˜’√ Á∂ ÍzÎ Ø √ À  ¡‹Δ «√≥ÿ ’Ø¬Δ ÂΔ‘ ’∞ √≈Ò Á∂ √È, Ï‘∞ √Ø‘‰Δ ͺ◊ Ï≥ÈÁ ∑ ∂ ¡Â∂ ‘Ó∂Ù≈ √»‡ ÈÀ’‡≈¬Δ Í«‘ÈÁ∂ √ÈÕ «Î«˜’√ Ï‘∞ ¡º¤Δ Âª ÍÛ∑≈¿∞∫Á∂ √ÈÕ ’∞º¤ ÙØ ¡ºÍ ’Á∂ √ÈÕ «¬º’ Ú≈Δ ◊∞È≈Ó «√≥ÿ «¬º’ Í≈√Ò ⁄π’ º Δ ¡‹Δ «√≥ÿ ÁΔ ’Ò≈√ «Ú⁄ ¡≈«¬¡≈ ¡Â∂ ¡‹Δ «√≥ÿ ˘ ÎÛ≈ «ÁºÂ≈Õ «¬‘ «¬º’ ÏΩ’√ √ΔÕ ¡‹Δ «√≥ÿ È∂ «¬√ «Ú⁄Ø∫ «¬º’ √‡Δ«Î’∂‡ ’º„ ’∂ √≈«¡ª ˘ «Á÷≈«¬¡≈Õ «Î Í≈√Ò «Ú⁄Ø∫ ¿∞‘Ȫ È∂ «¬º’ ÷»Ï√» ÈÀ’‡≈¬Δ ’º„ΔÕ √≈«¡ª ˘ «Á÷≈ ’∂ ÏØÒ∂, ““ Ï¬Δ «¬‘ ÓÀ ∫ Òß ‚ È Á∂ «¬º ’ ’≈Ò‹ «Ú⁄Ø ∫ ’Ω«√ÍΩ∫‚À∫√ ’Ø√ Í≈√ ’ΔÂ≈ ‘À, ¿∞‘Ȫ È∂ ÓÀ˘ «¬‘ √‡Δ«Î’∂‡ ¡Â∂ ÈÀ’‡≈¬Δ Ì∂‹Δ ‘À ““, √≈∂ Óπ≥«‚¡ª ’∞ÛΔ¡ª È∂ Â≈ÛΔ¡ª Ò≈ «ÁºÂΔ¡ªÕ ¡‹Δ «√≥ÿ ÷πÙ ‘Ø «◊¡≈Õ ’Ò≈√ ÂØ∫ Ï≈‘ ¡≈ ’∂ ’∞¤ Óπ≥‚∂ ÏØÒ‰ Òº◊∂,““ ¡≈͉∂ ÁÎÂ «Ú⁄ ÌΔ Í≈√Ò Ó≥◊Ú≈ ‘Δ √’Á≈ √Δ, «√Î ’∞ÛΔ¡ª ˘ ÙØ ¡ºÍ ’ΔÂ≈ ‘À, √≈∂ ‘º√‰ Òº◊∂Õ «¬º’ Ú≈Δ ÓÀ∫ «’√∂ ’≥Ó Ò¬Δ ¡‹Δ «√≥ÿ Á∂ ÁÎÂ «Ú⁄ «◊¡≈Õ ¿∞‘Á∂

ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly È≈Ò «¬º’ ‘Ø ÍzÎ Ø √ À  ÏÀ·≈ √ΔÕ ¡‹Δ «√≥ÿ È∂ «√ ÂØ∫ ͺ◊ Ò≈‘Δ ‘Ø¬Δ √Δ, ÓÀ˘ Á∂÷Á∂ ‘Δ ÏØ«Ò¡≈, ““’Δ ◊ºÒ ¡À ““, ¿∞‘ÁΔ¡ª ¡º÷ª Ò≈Ò √È ¡Â∂ ¿∞‘È∂ ¡≈͉≈ «√ ÁØ‘ª ‘ºÊª È≈Ò Î«Û¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √Δ, Ï≈¡Á «Ú⁄ «’√∂ ◊ºÒ ’ΔÂΔ √Δ «’ ¡‹Δ «√≥ÿ ˘ ‘≈¬Δ ÏÒº‚ ÍzÀÙ ‘ÀÕ ¿∞ÁØ∫ √≈˘ ’∞¤ ÍÂ≈ È‘Δ∫ √Δ «’ ÏÒº‚ ÍzÙ À  ’Δ ‘∞Á ≥ ≈ ‘ÀÕ «Î«˜’√ Á∂ ÍzÀ’‡Δ’Ò ÍΔΔ¡‚ «Ú⁄ ˙Ó Íz’≈Ù ËΔ ‹Δ HEA““ :IGH““ A‡D ¤+U‡D Ï‘∞  ¡º ¤ Δ Âª ÍÛ∑≈¿∞∫Á∂ √ÈÕ HEA““ Á∂ ⁄À͇ «Ú⁄ «¬º’ ÷≈√ Ò¯˜ CA:+flIE (’ÀÒΔ ) ‹Ø ¡º‹ √≈∂ ‹≈‰Á∂ ‘È Ò∂«’È Ï‘∞Â∂ ÒØ’ ‹≈‰Á∂ È‘Δ∫ «’ «¬‘ ’ÀÒΔ Á¡√Ò «Ú⁄ ‘∞Á ≥ Δ ’Δ ‘ÀÕ ¡º‹ ¡√Δ∫ ¯»‚ Ú≈∂ ◊ºÒª ¡≈Ó ’Á∂ ‘ª «’ Ù»◊ «Ú⁄ ’ÀÒΔ Ï‘∞ ‘∞≥ÁΔ ‘ÀÕ ’ÀÒΔ ⁄¡‹Ú « Δ’ ‘∞≥ÁΔ ‘À,«¬√ Á≈ Ì≈Ú «¬‘ ‘À «’ «¬≥ÈΔ Ù»◊ ˘ ‘˜Ó ’È Ò¬Δ ‹ª ’‘Ø Ï≈Ò‰ Ò¬Δ «¬≥ÈΔ¡ª ’ÀÒΔ¡ª ‘Δ‡ ‹ª Ï≈Ò‰ ÁΔ ÒØÛ ÍÀ∫ÁΔ ‘ÀÕ √Δ, «¬≥ÈΔ¡ª ’ÀÒΔ¡ª ‘˜Ó ‹ª Ï≈Ò∑ È‘Δ∫ √’Á≈ ª «Î «¬‘ ÎÀ‡ ω ’∂ √Δ «Ú⁄ ‹Óª ‘Ø ‹ªÁΔ ‘ÀÕ «¬‘ ’ÀÒΔ Á≈ Ò¯˜ ’¬Δ Ú≈Δ ˙Ó Íz’≈Ù ÁΔ Ô≈Á ’≈ «Á≥Á≈ ‘ÀÕ ˙Ó Íz’≈Ù ËΔ ‹Δ ÁΔ «¬º’ ÷≈√ Ô≈Á Ó∂∂ ’ØÒ ‘∞‰ ÌΔ ‘À , ¿∞‘ ‘À ¿∞‘Ȫ Á∂ Á√Â÷ÂÕ ¿∞‘Ȫ Á∂ Á√Â÷ ÓÀ∫ ‘»Ï‘» È’Ò ’ ÒÀ∫Á≈ √Δ, √≈∂ Óπ≥‚∂ Á∂÷ ’∂ ‘À≈È ‘Ø ‹ªÁ∂ √ÈÕ «¬º’ Ú≈Δ «¬º’ Óπ‚ ≥ ≈ ÓÀ˘ ’«‘‰ Òº◊≈, ““ ◊∞Ó∂Ò ! Ó∂Δ ÍzÀ’‡Δ’Ò ÁΔ ’≈ÍΔ ¿∞μÂ∂ ËΔ Á∂ Á√Â÷Â, ’¬Δ ‘Ϋ¡ª ÂØ∫ È‘Δ∫ ‘ج∂ ,±≥ ’ Á∂ ““, ÓÀ∫ ⁄ªÏÒ ’∂ ’È ‘Δ Òº◊≈ √Δ «’ ‹Δ È∂ Ó∂≈ ‘ºÊ ÎÛ «Ò¡≈ Â∂ ’«‘‰ Òº◊≈, Â∂≈ «ÁÓ≈◊ √‘Δ ‘À , ‹∂ ÍÂ≈ Òº◊ «◊¡≈ ª ’≈Ò‹ «Ú⁄Ø∫ Ï≈‘ «È’Ò‰≈ ÍÀ ‹≈¿±

Vol: 14,

Issue 688

Ó∂Δ ’‘≈‰Δ «’Ù FD

- ◊πÓ∂Ò «√ßÿ ÌßÚ≈ ““, ÓÀ˘ ÌΔ ¡≈Í‰Δ Ì∞ºÒ Á≈ ¡«‘√≈√ ‘Ø «◊¡≈ Â∂ ¿∞Ê∂ ‘Δ Óπ≥‚∂ ˘ Ȫ‘ ’ «ÁºÂΔÕ Í≥‹≈ÏΔ Á∂ ÍzØÎÀ√ √È ◊∞È≈Ó «√≥ÿÕ ¿∞μ⁄∂ ÒßÓ∂ Ï‘∞ ‘º√Óπº÷ ¡Â∂ ⁄≥◊∂ √ÈÕ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ◊∞«ÁºÂ «√≥ÿ Íz∂ÓΔ √È ‹Ø Í≥‹≈ÏΔ Á∂ ‘À‚ ¡ΩÎ ÁΔ ‚ΔÍ≈‡ÓÀ∫‡ √È Ò∂«’È «˜¡≈Á≈ Í≥‹≈ÏΔ ¡√Δ ÍzØÎÀ√ ¡Â «√≥ÿ ‹Δ ÂØ∫ ‘Δ ÍÛ∑ΔÕ ¡Â «√≥ÿ ’Ø¬Δ ⁄≈ÒΔ ’∞ √≈Ò Á∂ √ÈÕ ◊Ø∂ ≥◊ Á∂, È≈˜∞’ ’∞ÛΔ¡ª Ú◊Δ¡ª ¿∞∫◊ÒΔ¡ª ¡Â∂ Ï‘∞ ·≥Ó∂ ¡Â∂ Ș≈’ È≈Ò ÍÛ∑≈¿∞∫Á∂ √ÈÕ ¯ΔÁ Á∂ ÙÒØ’, ’ÏΔ Á∂ ÁØ‘∂, Ù≈‘ Óπ‘≥ÓÁ ¡Â∂ Ï≈Ï≈ Ú˜ΔÁ, Ì≈¬Δ ÚΔ «√≥ÿ ÁΔ¡ª ⁄È≈Úª ÍÛ∑≈¿∞∫Á∂® ’Ò≈√ «Ú⁄ «¬º’ Óπ≥‚≈ Ï‘∞ Ù≈ÂΔ ‘∞≥Á≈ √ΔÕ ¿∞‘ ’Ø¬Δ ◊ºÒ ’’∂ «Ó≥È≈ «‹‘≈ ‘º√ ÍÀ∫Á≈ ,¿∞‘Á∂ ‘º√‰ «Ú⁄ «¬º’ ÷≈√ ¡Á≈ ‘∞Á ≥ Δ √ΔÕ ¿∞‘˘ Á∂÷ ’∂ ‘Δ ‘≈√≈ ¡≈ ‹ªÁ≈ √ΔÕ «¬º’ «’Â≈Ï «Ú⁄ «¬º’ ¡Ω Á≈ È≈Ó √Δ ’ÓØ∫Õ «’Â≈Ï Â∂ ¤«Í¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √Δ ’ÛØÕ «¬‘ Óπ≥‚≈ √≈«¡ª ˘ «Á÷≈ «Á÷≈ ’∂ ‘√≈ «‘≈ √ΔÕ ◊ºÒ ª «¬‘ ’∞¤ È‘Δ∫ √Δ Ò∂«’È ¡º‹ ÓÀ˘ ¡Â «√≥ÿ ÁΔ Ô≈Á ¡≈¿∞∫ÁΔ ‘À, ¿∞‘ ’«‘≥Á∂ ‘∞≥Á∂ √È, ‹ÁØ∫ «Ò÷‰≈ ‘ØÚ∂, ‘ «Èº’Δ «Èº’Δ ◊ºÒ «Ò÷Ø, «Èº ’ Δ¡ª ◊º Ò ª «Ú⁄ Ï‘∞  ’∞ ¤ ¤∞«Í¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘∞≥Á≈ ‘À ‹Ø √≈‚Δ «˜≥Á◊Δ Á≈ «‘º√≈ ‘Δ ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ «¬√

«Ú⁄ √≈˘ ÍÛ∑È ˘ ÌΔ Ó˜≈ ¡≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ ÍzÎ Ø √ À  ÍzÓ ∂ Δ È∂ ÌΔ «¬º’ Á¯≈ «’‘≈ √Δ «’ ’ΩÓΔ‚Δ¡≈È ¿∞‘ ’≈ÓÔ≈Ï ‘À «‹‘Û≈ «Èº’Δ «Èº’Δ ◊ºÒ ’’∂ ÒØ’ª ˘ ‘√≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ «¬‘Ȫ ÍzÎ Ø √ À ª ÂØ∫ ÍÛ∑Δ Í≥‹≈ÏΔ Á≈ ÓÀ˘ Ï‘∞ Î≈«¬Á≈ ‘Ø«¬¡≈Õ ¡Â «√≥ÿ ª Ï‘∞ ◊ºÒª ’Á∂ ‘∞Á ≥ ∂ √È Ò∂«’È ¿∞Á∫Ø √≈˘ «¬≥ÈΔ √Ófi È‘Δ∫ √ΔÕ ¿∞‘ ’«‘≥Á∂ ‘∞Á ≥ ∂ √È «’ «Ò÷‰≈ ÁØ Âª Á≈ ‘∞≥Á≈ ‘À, «¬º’ Ò∂÷’ª, Úº‚∂ √≈«‘Â’≈ª Á∂ √‡À∫‚‚ Á≈ «‹‘˘ ¡≈Ó ÒØ’ «¬≥È≈ √Ófi È‘Δ∫ √’Á∂, ¡’√ ÍÛ∑È Ú≈Ò∂ ¿∞Ï≈√Δ¡ª ÒÀ ’∂ «’Â≈Ï ÷ «Á≥Á∂ ‘È ¡Â∂ Á»√≈ ‘∞Á ≥ ≈ ‘À ¡≈Ó ÒØ’ª Á∂ √‡À∫‚‚ Á≈ «‹√ ˘ ‘ ’Ø¬Δ ÍÛ∑ ’∂ ¡≈ÈßÁ ÒÀ √’Á≈ ‘ÀÕ ¿∞‘ ’«‘≥Á∂ √È «’ È≈È’ «√≥ÿ Á∂ È≈ÚÒ ’‘≈‰Δ¡ª «¬√ ’’∂ ‘Δ ‘ÓÈ «Í¡≈Δ¡ª √È «’ ¿∞‘Ȫ ÁΔ «Ò÷‰ Ì≈Ù≈ Ï‘∞ √π÷ÀÈ √ΔÕ ¡≈Ó ÒØ’ ¿∞‘Ȫ ÁΔ¡ª «Ò÷ª ˘ ÍÛ∑ ’∂ ¡ÈßÁ ÒÀ∫Á∂ √ÈÕ «¬«Â‘≈√ Á∂ ÍzØÎÀ√ ‡≥‚È ‹Δ √È, √≈≈ Ȫ ª ÓÀ˘ Ô≈Á È‘Δ∫ Ò∂ « ’È «¬‘Ȫ È≈Ò Ó∂  Δ «˜¡≈Á≈ È∂ÛÂ≈ ¿∞ÁØ∫ ‘Ø¬Δ √Δ ‹ÁØ∫ ¡√Δ∫ «¬º’ «¬Â‘≈«√’ ¡ΩÒ «¬≥‚Δ¡≈ ‡» Â∂ ◊¬∂ √Δ ¡Â∂ ÙzΔ ‹Ú≈‘ Ò≈Ò ÈÀ‘» ˘ «ÓÒ‰ ◊¬∂ √ΔÕ ‹Ú≈‘ Ò≈Ò ÈÀ‘» È≈Ò «÷º⁄Δ √≈‚Δ ÎØ‡Ø ÍzØÎÀ√ ‡≥‚È ÁΔ Ô≈Á «ÁÒ≈¿∞∫ÁΔ «‘≥ÁΔ ‘ÀÕ «¬‘ ‹ÁØ∫ «¬«Â‘≈√ ÍÛ∑≈¿∞∫Á∂ √È Âª Í≥‹≈ÏΔ ÏØÒÁ∂ √ÈÕ √≈‚∂ ’≈Ò‹ Á∂ ‘Δ

11th October to 17th October 2018 «¬«Â‘≈√ Á∂ «¬º’ ÍzÎ Ø √ À  ◊∞Ï÷Ù «√≥ÿ ¤≈ÏÛ≈ ÁΔ «Ò÷Δ «¬«Â‘≈√ ÁΔ Íπ√Â’ ÍÛ∑ ’∂ ÒÀ’⁄ «Á≥Á∂ √ÈÕ «‘√‡Δ ÁΔ «¬º’ ‘Ø «’Â≈Ï ÌΔ ‘∞≥ÁΔ √Δ ‹Ø ’∞¤ Á∂ Í«‘Òª Á∂ «Íz√ ≥ ΔÍÒ «’Í≈Ò «√≥ÿ È≥◊ È∂ «Ò÷Δ √ΔÕ «’Í≈Ò «√≥ÿ È≥ ◊ Ï≈¡Á «Ú⁄ Í≥ ‹ ≈Ï Ô»ÈΔÚ«√‡Δ Á∂ Ú≈¬Δ√ ⁄ª√Ò ω ◊¬∂ √ÈÕ ‡≥‚È ÁΔ¡ª «‘√‡Δ Ú≈∂ ÍÛ∑≈¬Δ¡ª ◊ºÒª ª Ï‘∞ Ô≈Á ‘È Ò∂«’È ÓÀ∫ ÁØ ‘Δ «Ò÷ª◊≈Õ ¡Ω≥◊˜∂Ï, «‹√ È∂ ◊∞» Â∂◊ Ï‘≈Á ‹Δ ˘ «ÁÒΔ «Ú⁄ Ù‘ΔÁ ’ΔÂ≈ √Δ, ’º‡Û √πÈ ≥ Δ √ΔÕ ¿∞‘ ˜≈ÒÓ Âª √Δ ‘Δ Ò∂«’È ¿∞‘ ◊≈¿∞‰ Ï‹≈¿∞‰ Á∂ ÌΔ Ï‘∞ «÷Ò≈Î √ΔÕ ¿∞‘È∂ ¡≈͉∂ ≈‹ «Ú⁄ ◊≈¿∞‰≈ Ï‹≈¿∞‰≈ Ï≥Á ’Ú≈ «ÁºÂ≈ √ΔÕ «¬º’ Ú≈Δ ’∞¤ Óπ√ÒÓ≈È ◊Ú¬Δ¡ª È∂ ◊≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ √≈˜ª ˘ «¬º’ ¡ÊΔ Â∂ º÷ ’∂ ‹Ò»√ ’º«„¡≈Õ ‹ÁØ∫ ‹Ò»√ Ò≈Ò «’Ò∂ Á∂ ’ØÒ ¡≈«¬¡≈ ª «’Ò∂ ÁΔ ÁΔÚ≈ Â∂ ÷ÛØÂ∂ ¡Ω≥◊˜∂Ï È∂ ¿∞‘Ȫ ˘ Íπº«¤¡≈ «’ «¬‘ ’Δ Ò¬Δ ‹ªÁ∂ ‘Ø Âª ◊Ú¬Δ¡ª È∂ ‹Ú≈Ï «ÁºÂ≈ «’ ‹Δ √≥◊Δ Ó «◊¡≈ ‘À Â∂ ¡√Δ∫ «¬‘˘ ÁÎÈ≈¿∞‰ ⁄ºÒ∂ ‘ªÕ ¡Ω≥◊˜∂Ï ÏØ«Ò¡≈, «¬‘˘ ‚±ÿ ≥ ≈ ◊º«‚˙ ª«’ «Î È≈ Ï≈‘ ¡≈ ‹≈Ú∂Õ «¬≥È≈ Ïπ≈ √Δ ¡Ω◊ ≥ ˜∂ÏÕ Á»√Δ ◊ºÒ √Δ ‹Δ ‡Δ Ø‚ Ú≈∂Õ √≈∂ Í≥‹≈ÏΔ, ‹Δ ‡Δ Ø‚ Ú≈∂ ¡º¤Δ Âª ‹≈‰Á∂ ‘È Ò∂«’È Ï‘∞ ÊØ‘Û∂ ÒØ’ ‹≈‰Á∂ ‘È «’ «¬‘ √Û’ Í«‘Òª ÓØΔ¡ª Ú≥Ù Á∂ ˜Ó≈È∂ «Ú⁄ Ï‰Δ √ΔÕ √ØÒÚΔ∫ √ÁΔ «Ú⁄ Ù∂ Ù≈‘ √»Δ È∂ «¬√ ˘ ·Δ’ ’Ú≈«¬¡≈Õ ¡≥◊∂˜ª È∂ AHF@ «Ú⁄ «¬√ ˘ ͺ’Δ ’≈«¬¡≈ ¡Â∂ «¬‘Á≈ Ȫ GRAND TRUNK ROAD º«÷¡≈ «‹‘˘ Óπ’Â√ «Ú⁄ ¡√Δ∫ ‹Δ ‡Δ Ø‚ ’«‘ «Á≥Á∂ ‘ªÕ «¬‘ √Û’ ¬∂ÙΔ¡≈ ÁΔ √Ì ÂØ∫ ÒßÏΔ √Û’ ‘ÀÕ «¬‘

21

Ï≥◊Ò≈ Á∂Ù ÂØ∫ Ù∞» ‘Ø ’∂ «¬≥‚Δ¡≈ Á∂ Ï≥◊≈Ò «Ú⁄ ‘≈ÚÛ≈ ÂØ∫ ‘∞≥ÁΔ ‘Ø¬Δ «ÁºÒΔ ¡≥«ÓzÂ√ Â∂ Î∂ Í≈«’√Â≈È Ò‘Ω ÂØ∫ ‘∞≥ÁΔ ‘Ø¬Δ Í∂Ù≈Ú ¡Â∂ ¡Î◊≈«È√Â≈È Á∂ ’≈ÏÒ «Ú⁄ ‹≈ ’∂ ÷ÂÓ ‘∞≥ÁΔ ‘ÀÕ ÓØΔ¡ª Ú≥Ù Ú∂Ò∂ ¡Î◊≈«È√Â≈È «Ú⁄ √≈∂ «‘≥Á» √ÈÕ Ï≈¡Á «Ú⁄ ÏπË º ËÓ Á≈ ˜Ø ÍÀ «◊¡≈Õ ÏπË º ËÓ Ú∂Ò∂ «¬Ê∂ Úº‚∂ Úº‚∂ ÏØËΔ Ó≥«Á ¡Â∂ ÏπºÂ √ÈÕ «¬‘Ȫ «Ú⁄ ÁØ ’∞ ÏπºÂ Í‘≈Ûª ˘ ’º‡ ’∂ ω≈¬∂ ‘ج∂ ¡‹∂ ÌΔ √È Ò∂«’È ’∞¤ √≈Ò ‘ج∂ Â≈«ÒÏ≈Ȫ È∂ «¬‘Ȫ ˘ Ï≥Ϫ È≈Ò ¿∞‚≈ «ÁºÂ≈ √ΔÕ ¡Î◊≈«È√Â≈È Á∂ ’≥Ë≈ Ù«‘ ˘ ¿∞Á∫Ø ◊≥Ë≈ ’«‘≥Á∂ √ÈÕ Ó‘≈Ì≈ Ì≈ «Ú⁄ ◊≥Ë≈Δ È≈Ó ¡≈Ó ‘Δ ¡≈¿∞∫Á≈ ‘À ‹Ø «ËzÂ≈Ù‡ ÁΔ ÍÂÈΔ √Δ, «¬‘ ◊ºÒª ‡≥‚È √≈‘Ï Áº«√¡≈ ’Á∂ √ÈÕ ¡À’ÈΩ«Ó’√ Á∂ ÍzØÎÀ√ ’∞Ó≈ √≈«‘Ï ‘∞Á ≥ ∂ √È, «‹‘Ȫ ÁΔ¡ª ’≈ÎΔ ◊ºÒª Ô≈Á ‘È Ò∂«’È «¬‘Ȫ Ú≈∂ «¬º’ ‘Δ «Ò÷ª◊≈Õ √≈∂ ‹≈‰Á∂ ‘È «’ «¬≥‚Δ¡≈ ÁΔ ¡Ï≈ÁΔ Ï‘∞ ÚË ‘Δ ‘ÀÕ Í≈Í»Ò∂ÙÈ ÊΔ¿±Δ «Ú⁄ ’∞Ó≈ √≈«‘Ï ◊ºÒ ’Á∂ √È «’ ¡◊ ¡Ï≈ÁΔ ÚËÁΔ ‹≈Ú∂ ª ’∞Á «¬√ Â∂ ¡≈͉∂ ¡≈Í ’≥‡ØÒ ’ ÒÀ∫ÁΔ ‘À Õ «˜¡≈Á≈ ‘Û∑, ̱⁄≈Ò, √Ø’≈ ¡Â∂ Ì∞÷ º ÓΔ ‘È∂Δ¡ª ¡≈¿∞‰ È≈Ò ’∞Á ¡≈͉∂ ¡≈Í ‘Δ ¡≈Ï≈ÁΔ ˘ √≈Úª ’ ÒÀ∫ÁΔ ‘ÀÕ «Î ¿∞‘ ¡≥◊∂˜Δ «Ú⁄ «¬º’ ◊ºÒ ’«‘≥Á∂ ‘∞≥Á∂ √È «’table of nature is for limited number of guests, those who come uninvited, will starve Ô≈ÈΔ ’∞Á Á∂ ÷≈‰∂ Á≈ Ó∂‹ ’∞¤ Ï≥«Á¡ª Ò¬Δ ‘Δ Ï«‰¡≈ ‘À , «‹‘Û∂ «ÏÈ≈ √ºÁ∂ ÂØ∫ ¡≈¿∞‰◊∂, Ì∞º÷∂ ÓÈ◊∂Õ ⁄ÒÁ≈...


www.mannjittweekly.co.uk

ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly

Vol: 14,

Issue 688

11th October to 17th October 2018

22

Î∂Ϋۡ≈∫ «Ú⁄ Í≈‰Δ ‹Ó∑≈∫ ‘؉ ÁΔ √Óμ«√¡≈ ¡Â∂ «¬Ò≈‹ Î∂Ϋۡ≈∫ «Úμ⁄ Í≈‰Δ ‹Ó∑≈∫ ‘؉ ÁΔ √Óμ«√¡≈ ÂØ∫ ’≈¯Δ «◊‰ÂΔ «Úμ⁄ «Ú¡’ÂΔ ÍΔÛ ‘È¢ Î∂Ϋۡ≈∫ «Úμ⁄ ‹Ó∑≈∫ ‘ج∂ Í≈‰Δ Ú≈Ò∂ ÓΔ˜ ÏÛΔ Â’ÒΔ¯ «Úμ⁄ ‘∞Á ß ∂ ‘È¢ ¡«‹‘∂ ÓΔ˜≈∫ 鱧 √≈‘ ÚΔ ÏÛΔ ¡Ω«÷¡≈¬Δ È≈Ò ¡≈¿∞∫Á≈ ‘À¢ Â’ÈΔ’Δ ÂΩ “Â∂ «¬√ 鱧 “ÍÒ±Ò «¬«Î¿±ÔÈ“ «’‘≈ ‹≈∫Á≈ ‘À¢ ÍÒ±Ò Ì≈Ú Î∂Ϋۡ≈∫ Á∞¡≈Ò∂ «fiμÒΔ Â∂ «¬«Î¿±ÔÈ Á≈ ÓÂÒÏ ÂÒ ÍÁ≈Ê Á≈ «¬’μ·≈ ‘؉≈ ‘À¢’∞Á È∂ «‹Ú∂∫ «√zÙ‡Δ √≈‹‰ Ú∂Ò∂ ’Ó≈Ò ’ΔÂΔ ‘À «¬Ú∂∫ ‘Δ ÓÈ∞μ÷Δ √Δ √≈‹‰ «Úμ⁄ ÚΔ Ï‘∞ ’Ó≈Ò≈∫ ’ΔÂΔ¡≈∫ ‘Ø¬Δ¡≈∫ ‘È¢ «‹Ú∂∫ Í∞≈‰∂ «’«Ò∑¡≈∫ Á∂ Ï≈‘ ‹≈∫ Á∂Ù ÁΔ √‘μÁ Á∂ È≈Ò È≈Ò «¬μ’ Í≈‰Δ ÌΔ È«‘ ‘∞Á ß Δ ‘À, ‹Ø Á∞ÙÓ‰ 鱧 ¡μ◊∂ Úˉ «Úμ⁄ ∞’≈Ú‡ Í≈ ’∂ Ï⁄≈˙ Á≈ ’ßÓ ’ÁΔ ‘À, «¬Ú∂∫ ‘Δ √Δ «Úμ⁄ «‹μÊ∂ «‹μÊ∂ ¡«‘Ó ‹≈∫ È≈˜∞’ ¡ß◊ ‘È, ¿∞Ê∂ ¿∞È≈∑ ∫ Á∞¡≈Ò∂ «¬’ «fiμÒΔ ‘∞Á ß Δ ‘À «‹√ «Úμ⁄ ÂÒ ‘∞Á ß ≈ ‘À¢ «¬‘ ÂÒ ¿∞È≈∑ ∫ ¡ß◊≈∫ ÁΔ √∞μ«÷¡≈ ÍzÁ≈È ’Á≈ ‘À¢ ’∞Á È∂ √≈∂ ‘Δ ¡«‘Ó ¡ß◊≈∫ (Ú≈¬Δ‡Ò ¡≈◊Ș)- «ÁÒ, «ÁÓ≈◊, Î∂ÎÛ∂, ‹ØÛ≈∫, ÍÂ≈Ò±¡≈∫ Â∂ Í∂‡ Á∂ ¡ßÁ √≈∂ È≈˜∞’ ¡ß◊≈∫ 鱧 Ï≈‘Δ Á∞ÙÓ‰≈∫ («‹Ú∂∫ ÒÛ≈¬Δ-fi◊Û≈, ÿ√∞È ß -Ó∞μ’Δ Â∂ Á∞ÿ‡È≈ ¡≈«Á) ÂØ∫ Ï⁄≈¡ Ò¬Δ ÂÒ Ú≈ÒΔ¡≈∫ ÊÀÒΔ¡≈∫ «Úμ⁄ ÒÍ∂«‡¡≈

‘Ø«¬¡≈ ‘À¢ «¬‘ ÂÒ √∞μ«÷¡≈ Ú≈√Â∂ ¡Â∂ «¬È∑≈∫ ¡ß◊≈∫ ÁΔ ’∞ÁÂΔ ÂΩ “Â∂ ‘Ø ‰ Ú≈ÒΔ «‘Ò‹∞ Ò ÁΩ  ≈È Â∂ Ò (Ò∞ÏΔ’∂ÙÈ) Á≈ ’ßÓ ’Á≈ ‘À¢ √≈‘ ¡ßÁ «÷μ⁄‰ Â∂ Ï≈‘ ’섉 ÁΩ≈È Î∂Ϋۡ≈∫ ÁΔ ‘Ò⁄Ò È±ß Â μ÷‰ Ú≈√Â∂ “ÍÒ±Ò ÎÒ±‚“ ‘∞Á ß ≈ ‘À¢ √≈Ë≈È ‘≈Ò≈ ‹≈∫ ÂßÁ∞√ÂΔ Ú∂Ò∂ «¬√ ÁΔ Ó≈Â≈ Ï‘∞ ÿμ‡ ‘∞Á ß Δ ‘À¢ «¬‘ ÂÒ ı±È “⁄Ø∫ ‘Δ ¡≈¿∞∫Á≈ ‘À Â∂ ÂßÁ∞√ «Ú¡’ÂΔ «Úμ⁄ «¬‘ ÂÒ ÁΩ∂ “⁄ «‘ßÁ≈ ‘À¢ ¡◊ «¬‘ ÂÒ ÒØÛ ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ Ó≈Â≈ «Úμ⁄ «¬’μ·≈ ‘Ø ‹≈Ú∂ Â≈∫ «’√∂ Ø◊ ’’∂ ‘∞Á ß ≈ ‘À¢ «¬‘ «¬μ’ «ÏÓ≈Δ È‘Δ∫, √◊Ø∫ ’¬Δ Â∑≈∫ Á∂ Ø◊≈∫ «Úμ⁄ «¬μ’ Ò줉 ‘∞Á ß ≈ ‘À¢ «¬‘ «¬μ’Ø Í≈√∂ ‹≈∫ (÷μÏ∂ Â∂ √μ‹∂) ÁØÚ∫∂ Í≈√∂ ‘Ø √’Á≈ ‘À¢ Î∂Ϋۡ≈∫ «Úμ⁄ Í≈‰Δ ‹≈∫ ÍÒ±Ò «¬«Î¿±ÔÈ Á∂ ’Δ ’≈È: «¬‘ Í≈‰Δ Î∂Ϋۡ≈∫ Á∂ «Úμ⁄ ‹Ó∑≈∫ È‘Δ∫ ‘∞Á ß ≈, √◊Ø∫ «¬√ Á∂ Ï≈‘ Ú≈ÒΔ “√∞μ«÷¡≈ È«‘“ «Úμ⁄ ‘∞Á ß ≈ ‘À¢ ¿∞∫‹, ¡≈Ó ÏØÒ‰-⁄≈Ò‰ ÁΔ Ì≈Ù≈ «Úμ⁄ «¬‘Δ «’‘≈ ‹≈∫Á≈ ‘À «’ Î∂Ϋۡ≈∫ “⁄ Í≈‰Δ ‹Ó∑≈∫ ‘Ø «◊¡≈ ‘À¢ «¬‘ Ú≈˱ Í≈‰Δ ’¬Δ Ø◊≈∫ ÁΔ¡≈∫ √Óμ«√¡≈Ú≈∫ ’’∂ ‘∞Á ß ≈ ‘À «‹Ú∂∫ «’: & «ÈÓØÈΔ¡≈ & Î∂Ϋۡ≈∫ ÁΔ ‡Δ.ÏΔ. & «ÁÒ Á∂ Ø◊ & «ÁÒ Á≈ Î∂Ò∑ ‘؉≈

& ’ß È √«‡z ’ «‡Ú ÍÀ  Δ’≈‚≈«¬«‡√ («ÁÒ Á∂ Ï≈‘ Ú≈ÒΔ «fiμÒΔ Á≈ «¬μ’ Ø◊) & ◊∞Á∂ Á≈ Î∂Ò∑ ‘؉≈ (√Δ ÁΔ¡≈∫ Íz‡ Ø ΔȘ ÿ‡‰ ’≈È) & «‹◊ Á≈ Ø◊ “«√Ø«√√“ ‹Ø Ù≈ÏΔ¡≈∫ «Úμ⁄ ÚË∂∂ ‘∞Á ß ≈ ‘À («¬√ «Úμ⁄ ÚΔ Íz‡ Ø ΔȘ ÿ‡ ‹≈∫ÁΔ¡≈∫ ‘È) & Ïμ«⁄¡≈∫ «Úμ⁄ √Ø’Û∂ ÁΔ «ÏÓ≈Δ- ’Ú≈Ù≈¿∞’≈ (√Δ ÁΔ¡≈∫ Íz‡ Ø ΔȘ ÿ‡‰ ’≈È) & ◊·Δ¡≈ ‹≈∫ ‹ØÛ≈∫ ÁΔ √Ø‹ «Úμ⁄ ’¬Δ Ú≈ ÍÒ±≈ ÁΔ √Ø‹ ÚΔ ‘Ø ‹≈∫ÁΔ ‘À Â∂ Í≈‰Δ «¬’μ·≈ ‘Ø ‹≈∫Á≈ ‘À¢ & ÍÒ±≈ Á≈ ‹≈∫ Î∂ÎÛ∂ Á≈ ’À∫√ ‹Ø Íz≈«¬ÓΔ ‹≈∫ √À’‚ ß Δ ‘Ø √’Á≈ ‘À¢ ¡Ò≈ÓÂ≈∫: ÒØÛ ÂØ∫ ÚË∂∂ ÂÒ ‹Ó∑≈∫ ‘؉ È≈Ò Î∂ÎÛ∂ ÁμÏ∂ ‹≈∫Á∂ ‘È¢ √≈‘ ÒÀ‰ Ú≈√Â∂ ͱΔ Â∑≈∫ ÎÀÒ È‘Δ∫ √’Á∂ √Ø √≈‘ ¡ßÁ «÷μ⁄‰ «Úμ⁄ Â’ÒΔ¯ Ó«‘√±√ ‘∞Á ß Δ ‘À¢ ¤≈ÂΔ «Úμ⁄ ÁÁ, ÷ßÿ, «‘⁄’Δ Â∂ «ÈÓØÈΔ¡≈∫ ‘ØÚ∂ ‹≈∫ Â∂˜ Ï∞ı≈ ¡≈«Á¢ ÂÒ ÁΔ «’√Ó ¡È∞√≈ ÍÒ±Ò «¬«Î¿±ÔÈ ‘∂· «Ò÷∂ Ó∞Â≈«Ï’ ‘Ø √’ÁΔ ‘À‘≈¬Δ‚Ø-ÊΩ’ À √: ‘Ò’∂ ÍΔÒ∂ ß◊ Á≈ Í≈ÁÙΔ ÂÒ (√Δ√ ÎÒ±‚) ‹Ø «ÁÒ Á∂ Ø◊≈∫ «Úμ⁄ ‹≈∫ ı±È/√Δ «Úμ⁄ Íz‡ Ø ΔȘ Á∂ ÿ‡‰ È≈Ò ‘∞Á ß ≈ ‘À «‹Ú∂∫

◊∞Á∂ ‹≈∫ «‹◊ Á∂ Ø◊≈∫ «Úμ⁄¢ ‘ΔÓØ-ÊΩ’ À √: ı±È Ú≈Ò≈ ÂÒ ‹≈ «È≈ ‘Δ ı±È¢ Ï¤Δ, ⁄≈’± ‹≈∫ ◊ØÒΔ Ú싉 È≈Ò, ’À ∫ √ ’’∂ ‹≈∫ ¡ÀÊØ√’ÒΔØ«√√ Ú≈ÒΔ ı±È ÁΔ È≈ÒΔ Î‡ ‹≈‰ ’’∂¢ ’≈¬ΔÒØ-ÊΩ’ À √: «⁄μ‡≈ «‹‘≈ ÂÒ, «ÒßÎ Á∂ ÒΔ’ ‘Ø ‹≈‰ ’’∂¢ Í≈«¬˙-ÊΩÀ’√: Í≈’ Ú≈Ò≈ ÂÒ, «¬√ 鱧 ¡À∫ÓÍ≈¬ΔÓ≈ «’‘≈ ‹≈Á≈ ‘À, ‹Ø «ÈÓØÈΔ¡≈ ‹≈∫ Î∂ÎÛ∂ ÁΔ «’√∂ «¬ÈÎÀ’ÙÈ ÁΔ ¿∞Òfi‰ Ú‹Ø∫ ‘∞Á ß Δ ‘À¢ «¬√ √«ÊÂΔ «Úμ⁄ Ø◊Δ ◊ßÌΔ ‘∞Á ß ≈ ‘À ¡Â∂ Ï∞ı≈ Â∂ ’≈∫Ï≈ Ò◊Á≈ ‘À¢ ‹≈∫⁄: ÓΔ˜ ’ØÒ∫Ø Í∞μ¤-«◊μ¤ ¡Â∂ ‚≈’‡Δ Ó∞¡≈«¬È∂ (√‡ÀÊ√ Ø ’ØÍ È≈Ò) ÂØ∫ «Íμ¤Ø∫ ¯ÂΔÙΔ ‡À√‡ ’Ú≈ ’∂ ͱ≈ ‚≈«¬◊ÈØ«√√ ωÁ≈ ‘À Â∂ ¿∞√ Á∂ Ó∞Â≈«Ï’ ‘Δ «¬Ò≈‹ ‘∞Á ß ≈ ‘À¢ ¡À’√∂ Â∂ √Δ.‡Δ. √’ÀÈ ÂØ∫ ÍÂ≈ Òμ◊ ‹≈∫Á≈ ‘À «’ Í≈‰Δ «¬μ’Ø ‹≈∫ ÁØÚ∫∂ Í≈√∂ Ì«¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À¢ ‹∂ «¬‘ ’≈¯Δ «˜¡≈Á≈ Ó≈Â≈ «Úμ⁄ ‘ØÚ∂ Â≈∫ Ø◊Δ Á≈ √≈‘ ’∞fi √Ω÷≈ ’È Ò¬Δ «¬‘ ÂÒ ’μ„ «ÁμÂ≈ ‹≈∫Á≈ ‘À¢ «¬√∂ ’μ„∂ ‘ج∂ ÎÒ±‚ Á∂ Úμ÷ Úμ÷ ‡À√‡ ’ΔÂ∂ ‹≈∫Á∂ ‘È¢ ’¬Δ ’∂√≈∫ «Úμ⁄ Í«‘Ò≈∫ ‘Δ ÍÂ≈ ‘∞Á ß ≈ ‘À «’ Ø◊Δ È±ß Î∂ÎÛ∂ Á≈ ‹≈∫ «’√∂ ‘Ø ¡ß◊ Á≈ ’À∫√ ‘À «‹√ ’≈È Î∂ÎÛ∂ «Úμ⁄ Í≈‰Δ ÁΔ √Óμ«√¡≈ ¡≈¬Δ ‘À¢ ¡«‹‘∂ ’∂√≈∫ «Úμ⁄

«¬‘ ¿∞Òfi‰ ‘Ø ‹≈‰Δ ’Ø¬Δ √≈Ë≈È ◊μÒ È‘Δ∫ ‘∞Á ß Δ¢ «¬√∂ Â∑≈∫ «ÈÓØÈΔ¬∂ Á∂ ÓΔ˜ «Úμ⁄ ÚΔ ’∞fi «ÁÈ≈∫ ‹≈∫ ‘¯Â∂ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÍÂ≈ ‘∞Á ß ≈ ‘À «ÈÓØÈΔ¡≈ ‘À¢ ‡Δ.ÏΔ. Á∂ ’∂√≈∫ «Úμ⁄ ’¬Δ Ú≈ Í«‘Ò≈∫ ÍÂ≈ ‘∞Á ß ≈ ‘À Â∂ Ø◊Δ ÁÚ≈¬Δ ÚΔ ÒÀ «‘≈ ‘∞Á ß ≈ ‘À Í ’¬Δ Ø◊Δ Î∂ÎÛ∂ «Úμ⁄ Í≈‰Δ ‹Ó∑≈∫ ‘؉ ÁΔ √Óμ«√¡≈ È≈Ò ‘Δ ¡≈¿∞∫Á∂ ‘È Â∂ ‹≈∫⁄ ¿∞Íß ÍÂ≈ Ò◊Á≈ ‘À «’ ‡Δ.ÏΔ. ‘À¢ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ı±È Â∂ «ÍÙ≈Ï Ú◊À≈ Á∂ ‡À√‡ ’ΔÂ∂ ‹≈∫Á∂ ‘È¢ «ÈÓØÈΔ¡≈∫ ‹≈∫ ‡Δ.ÏΔ. «Úμ⁄ «¬È∑≈∫ ‡À√‡≈∫ Á≈ ı≈√ Ó‘μÂÚ ‘∞Á ß ≈ ‘À¢ ÂÒ Á≈ ‡À √ ‡: «¬μ’ Ó‘μÂÚͱ‰ ‹≈∫⁄ ‘∞Á ß Δ ‘À¢ «¬√ ÁΔ Ó≈Â≈ («ÓÒΔ«Ò‡≈∫ ‹≈∫ «Ò‡≈∫ «Úμ⁄), ß◊, ı±È ‹≈∫ Í≈’ Á≈ «Ò¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘؉≈ ¡≈«Á È؇ ’ΔÂ≈ ‹≈∫Á≈ ‘À¢ ‡Δ.ÏΔ. Á∂ ’∂√≈∫ «Úμ⁄ ‘Ò’∂ ÍΔÒ∂ ß◊ Ú≈Ò∂ Í≈‰Δ 鱧 ‹≈ ‹≈∫ ‡À√‡ «‡¿±Ï «Úμ⁄ ’∞fi Á∂ μ÷ ¤‚Δ¬∂ Â≈∫ «¬√ «Úμ⁄ Ó’ÛΔ Ú◊≈ ‹≈Ò≈ «‹‘≈ ω ‹≈∫Á≈ ‘À¢ «¬√ ÂÒ ÁΔ ı∞ÁÏΔÈΔ ‹≈∫⁄ ÂØ∫ ‡Δ.ÏΔ., ’À∫√ ‹≈∫ «ÈÓØÈΔ¬∂ ¡≈«Á Á≈ ‚≈«¬◊ÈØ«√√ ω ‹≈∫Á≈ ‘À Â∂ ¡◊Ò≈ «¬Ò≈‹ ¿∞√ Ó∞Â≈«Ï’ ‘Δ ’ΔÂ≈ ‹≈∫Á≈ ‘À ¢ ’À∫√ È≈Ò Î∂ÎÛ∂ «Úμ⁄ Í≈‰Δ ‹Ó∑≈∫ ‘؉≈: ’¬Δ Â∑≈∫ Á∂ ’À∫√≈∫ «Úμ⁄ Î∂Ϋۡ≈∫ «Úμ⁄ Í≈‰Δ ‹Ó∑≈∫ ‘Ø √’Á≈ ‘À¢ «¬È∑≈∫ «Úμ⁄ Î∂ÎÛ∂ Â∂ ÍÒ±≈Á≈

’À∫√ ÍzÓ∞μ÷ ‘È¢ ÍÒ±≈ Á∂ ’À∫√ 鱧 “Ó«Ò◊ÈÀ∫‡ ÓΔ˜ØÊ∂ÒΔ˙Ó≈“ «’‘≈ ‹≈∫Á≈ ‘À ¢ √À ’ ß ‚ Δ ’À ∫ √: ¤≈ÂΔ Â∂ ¡ß‚-’ØÙ Á∂ ’À∫√ (¡ΩÂ≈∫ «Úμ⁄), «‹◊, ¡ß  ÛΔ¡≈∫, «Ó‘Á≈ Â∂ «ÒßÎØÓ≈ ¡≈«Á ’≈È Ó«Ò◊ÈÀ∫‡ÍÒ±Ò «¬«Î¿±ÔÈ Ï‰ ‹≈∫ÁΔ ‘À ¢ «¬Ò≈‹: Ø◊ Á≈ ͱ≈ ÍÂ≈ Òμ◊‰ “Â∂ ¿∞√ Á≈ ı≈√ ¿∞Í⁄≈ Ù∞± ‘∞ßÁ≈ ‘À Í Ø◊Δ ÁΔ √«ÊÂΔ È±ß Ú∂÷Á∂ ‘ج∂ ¿∞√ Á≈ √≈‘ √Ω÷≈ ’È Ò¬Δ «¬√ Í≈‰Δ ‹≈∫ ÂÒ È±ß ’μ«„¡≈ (ÊΩÀ’Ø√À∫‡∂«√√) ‹≈∫Á≈ ‘À¢ & ‡Δ.ÏΔ. Ø◊ È≈Ò ÊØÛ≈∑ ÂÒ ‹Ó∑≈∫ ‘Ø«¬¡≈ ‘ØÚ∂ Â≈∫ ÁÚ≈¬Δ¡≈∫ È≈Ò ‘Δ √∞μ’ ‹≈∫Á≈ ‘À¢ & ’À ∫ √ ’’∂ «¬«Î¿± Ô È (Ó«Ò◊ÈÀ∫‡ ÍÒ±Ò «¬«Î¿±ÔÈ) ‘ØÚ∂ Â≈∫ ÚË∂∂ ’∂√≈∫ «Úμ⁄ «¬‘ Í≈‰Δ ’μ«„¡≈ ‘Δ ‹≈∫Á≈ ‘À ‹Ø ’∞fi Á∂ Ï≈¡Á Î∂ «¬’μ·≈ ‘Ø ‹≈∫Á≈ ‘À¢ ‹∂ Î∂ÎÛ∂ ‹≈∫ ÍÒ±≈ Á∂ Íz≈«¬ÓΔ ’À∫√ Á≈ ÓΔ˜ ¡≈Ú∂ ‘Δ ÂÒ ‹Ó∑≈∫ ‘؉ ÁΔ «Ù’≈«¬Â È≈Ò Â≈∫ Í«‘Ò≈∫ √≈∂ ‡À√‡≈∫ È≈Ò ‚≈«¬◊ÈØ«√√ Íμ’≈ ’ΔÂ≈ ‹≈∫Á≈ ‘À «Î ’À∫√ ÁΔ «’√Ó ¡È∞√≈ «¬Ò≈‹ ‘∞ßÁ≈ ‘À¢ ¿∞∫‹, «¬‘ «¬μ’ ¡‚Ú≈∫√‚ √‡∂‹ ‘∞ßÁΔ ‘À¢

Awpxy dMpqI jIvn dy lihMdy pVw iv`coN guzr rhy ie`k suBwgy joVy pqI pqnI dI Awps iv`c ho rhI nok Jok bwry iSMgwr r`s ivAMgmeI AMdwz nwl quhwfI syvw iv`c ie`k vwikAw dw izkr krn l`gw hW[ iksy sMdlI suhwxI Swm dw luq&AMdoz msqI BirAw sYr s`pwtw krn auprMq, Gr prqI pqnI: smyN nUM AnukUl BWpdy hoey, iqrCI nzr GumwauNdy hoey, kwm joS iv`c AwauNdy hoe[ y Awpxy pqI dyv nUM kihx l`gI:gysU dihk rhy ny, AMb mihk rhy ny bwgW iv`c bhwr hY, rMgW dI Puhwr hY BMvry gun gunw rhy ny, rsIly gIq

gw rhy ny klIAW dw AWcl cMum rhy ny, pRym iv`c msqwny GuMm rhy ny prikrqI bsMq ru`q dI cpyt ,c hY vwqwvrx kwmdyv dI lpyt ‘c hY[ mOsm vI gulwbI gulwbI BwA mwrdw srd hY[ pqI ny jvwb iv`c ikhw:- qW mYN kI krW? myry qW goifAW ‘c drd hY[ lihrwey AMg AMg, iv`c mdn qrMg pqnI Pyr bolI: kmwl hY! qYnUM Awpxw hI iKAwl hY? qYnUM myrI BwvnwvW dw gofw id`KweI nhIN idMdw? ie`nHW vI nhIN dyKdy: kI smW hY? rwq jvW hY! imlx dw iqEhwr hY, AwnMdmeI

goifAW ‘c drd!(A`xKI su`pqnI)

d`uK su`K k`tx dI AwrI hW[ mYN qyry gIq dI rwgxI hW, qyry su`K du`K dI sihBwgxI hW[ isr F`k ky p`ly nwl, lY ky pUjw dw Qwl, Gr qyry mYN AweI hW, ieh myrw iSvwlw hY[ isvw qyry ies iv`c, hor koeI rih nhIN skdw,ikauNik ieh idl myrw, myrw idl hY! nw ik koeI Drm Swlw hY[ mYN qyrI ArDMgnI hW, nw koeI kwiv`qRI hW[ qUM myrw siqAwvwn hYN, mYN qyrI swiv`qRI hW[ mYN qyrI sIqw , qUM myrw rwm hYN, mYN qyrI rwDw, qUM myrw GinSwm hYN[ ies leI, mYN qyry sWcy iv`c F`ldI hW,huxy drd dI sMjIvnI duAw ilAw ky, qyry goifAW au~qy mLdI hW…

drd ho jweygw kMm, Bu`l jwEgy swry ZMm[ icVH icVHwhq qy iK`J jl jweygI[ myry ies sprS nwl, srIr dI qyrI s`usqI… qwzgI qy P` u r qI iv` c bdl jweygI[ Pyr zrw vI SWq nhIN rhogy, lweIt mUf iv`c, mYnUM Pyr khogy: qyrw n`^rw kmwl hY, myry ^Un iv`c aubwL hY[ A`j qW bVw Zzb Fw rhI eyN, myry idlo idmwg qy Cw rhIN eyN ichrw mihkdy hoey kyqkI vWg, qyrw jrd hY[ mOsm vI gulwbI gulwbI BwA mwrdw srd hY[ Pyr mYN quhwnUM khWgI… qW mYN kI krW? quhwfy qW goifAW ‘c drd hY[ - gurmIq isMG Bogl

√ßÍ≈Á’ Á∂ Ȫ ÷ snmwnXog vIr krm jIE,

pRym-in`GmeI siq sRI Akwl pRvwn krnw jI[ srv klW sMp`n sMpUrn ie`ko isrjnhwr Perfect pRBU, prI pUrn prmwqmw dI bxweI smUh isRStI iv`c hr ie`k vsqU Awpxy Awp iv`c srboqm, muk`ml qy Awpxw hI nvyklw ie`k AwdrXog sQwn r`KdI hY[ kwm (kRoD loB moh) AhMkwr Awid vI ausy ie`ko dIAW pYdw kIqIAW qwkqW/SkqIAW hn[ iqRk`utI dw inrmwx qy inzwm c`ldy r`Kx iv`c ienHW dy mh`qvpUrn ikrdwr nUM kdy vI A`KoN auhly nhIN kIqw jw skdw[ ieh SkqIAW PwS jW ivkwr nhIN hn, Aqy nw hI swfIAW S`qrU vYrI jW duSmx hn[ kyvl ienHW dI auicq vrqoN Aqy sMqulx bxweI r`Kx iv`c ip`Cy irhw AXog ivAkqI hI ienHW dI inMdw inKydI krn vwlw ho skdw hY[ vrnw, prvrdgwr dIAW mn`uKqw leI vrdwn iv`c imlIAW hor Anyk shwiek SkqIAW vWg, ieh vI aupjwaU qy ienswnIAq nUM A`gy A`gy qorI r`Kx vwlIAW pwk piv`qr mhwn SkqIdwiek qwkqW hn[ ienWH dw dru`p-Xog inMdnIAw ho skdw hY, pr ieh Awp Awpxy iv`c? iblkul… kdy nhIN!!!ies ksOtI qy KrI KotI prKx leI: mYN h`QlI il`KI r`cnw nUM ijs iv`c kwm moh AhMkwr nUM ies dw AwDwr bxwieAw hY, quhwfy sUJvwn suihrd muns& pwTkW dI kichrI iv`c pyS krn dw h`eIAw kIqw hY[ Aws hY inrp`K ienswP imlygw[ DMnvwd[ gurmIq isMG Bogl, 6 AkqUbr, 2018.

l`lkwr hY[ hMsI hY ctkolI hY, msqI BrI holI hY[ ru`q msqwnI hY, koiel dIvwnI hY , su ` q w mn jgdw hY , s` D rW nU M a~uBwrdw hY Aw hux rumWs krIey, iml ky fWs krIey, DrqI ‘qy pRym-BrI CweI grd hY… zrw A`k ky pqI boilAw: jy CweI grd hY! qW mYN kI krW?...myry qW goifAW ‘c drd hY[ BwvyN vwr vwr Alwp rhI, ieh bsMq dI DuMn, pr jy qYnUM QoVHI vI A`kl hY, qW g`l myrI sun!

hux b`cy ho gey ny jvwn, aumr Anuswr… qYnUM bxnw cwhIdw sI, rwmwiex dI cupweI! pr qUM bx rhI hYN, Emr iKAwm dI rubweI? hor mYN nwtk qyrw, dyK nhIN skdw[ goifAW ‘c drd myry BwvyN zrUr hY,pr mYN qyry A`gy… gofy Awpxy tyk nhIN skdw! c`lI jw byS`k c`lI jw, aus QW… ij`Qy imly qYn,MU duK ` suK ` dw seIAW! s`jx, bylI, idldwr imly[ Fyr swrw qYnUM ipAwr imly[ pqnI zrw T`TMbrI,iJ`jkI, Pyr Gbrw ky bolI: GbrwauNdy ikauN ho myry seIAW? mYN BwrqI nwrI hW,

hrnyk isMG nyky mYrIpurIey ny kIqw gurU Akwl purK dw DMnvwd

ieMglYNf invwsI ,AMqr rwStrI p`Dr dy mShUr kb`fI pRomotr Aqy nMbr 1 sik`p dy sPl kwrobwrI s. hrnyk isMG nykw mYrIpurIAw ny pRmwqmw v`loN imlIAW qMdrusqIAW Aqy kwrobwrI qR`kIAW imlx dIAW KuSIAW iv`c, bIqy idnI Dur kI bwxI SRI gurU gRQ M swihb jI dy AwKMf jwp krvwey Aqy sMgqW dy crn prsidAW pRmwqmw dw DMnvwd kIqw[ies SuB mOky qy iek`qr hoey smUh irSqydwrW Aqy im`qrW ny sMgq rUp hoky gurU Akwl purK dy crnW iv`c pRIvwr dI cVHdI klw leI Ardws kIqI[ aupRMq smUh sMgqW nUM gurU ky lMgr Ckw ky inhwl kIqw[


www.mannjittweekly.co.uk

ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly

Ïæ«⁄¡ª Ò¬Δ ÍøÈ≈ Í«Óß Á  ¤∂ Ú Δ∫ ‹Ó≈ “⁄ ÍÛ∑ Á ≈ √Δ Â∂ ÍÛ∑ ≈ ¬Δ-«Ò÷≈¬Δ «Úμ⁄ Ï‘∞  ≈ ‘∞ « Ù¡≈ È‘Δ∫ √Δ¢ √∞ Ì ≈¡ Á≈ ¿∞ ‘ ÊØ Û ∑ ≈ «‹‘≈ Ù≈ÂΔ √Δ, Í ¡≈Í‰Δ ‹Ó≈ Á∂ «‹√ Ïμ⁄∂ ◊∞  Ù≈È È≈Ò ¿∞ √ ÁΔ Íμ’Δ Ô≈Δ √Δ ¿∞ ‘ ÏÛ≈ ‘Δ ÏΔÏ≈ Ïμ⁄≈ √Δ¢ ¡μ‹ Á±√∂ ÍΔΔ¡‚ «Úμ⁄ Ú≈‡ ’± Ò  ÂØ ∫ Í≈‰Δ ÍΔ‰ «Íμ¤Ø ∫ ‹ÁØ ∫ Í«Óß Á  ¡≈Í‰Δ ‹Ó≈ ÚμÒ È± ß ‹≈ «‘≈ √Δ Â≈∫ ¿∞√ 鱧 √Â∂ «Úμ⁄ √Ω ∞ͬ∂ Á≈ «¬μ’ ÓÀÒ≈ «‹‘≈ È؇ «Ó«Ò¡≈¢ ¿∞ √ È∂ Â∞  ß Â ÈØ ‡ ȱ ß ⁄∞ μ ’ ’∂ √Ì ÁΔ¡≈∫ Ș≈∫ ÂØ ∫

√≈¯ «ÁÒ ÒÛ’≈ √Δ¢ ¿∞‘ «Ë¡≈È È≈Ò ◊μÒ √∞‰ ’∂ ÏØ«Ò¡≈ “ «‹‘Û∂ ÍÀ √ ∂ ÂÀ È ± ß ÒμÌ∂ ‘È, ¿∞ ‘ Â∂  ∂ È‘Δ∫ ‘È¢ ± ß ¿∞ È ∑ ≈ ∫ ȱ ß ‹∂ Ï

Vol: 14,

√Ω ∞ͬ∂ ÈΩÚΔ∫ ‹Ó≈ Á∂ «Ú«Á¡≈ÊΔ ≈‹± Á∂ ‘È «‹√Á∂ «ÍÂ≈ ‹Δ «’Ù≈ ⁄Ò≈¿∞ ∫ Á∂ ‘È¢ ≈‹± ¡≈Í‰Δ Ó‘ΔÈ≈Ú≈ ÎΔ√ ‹Ó∑ ≈ ∫ ’Ú≈¿∞ ‰ Ò¬Δ «¬‘ √Ω ∞ Í ¬∂ «Ò¡≈«¬¡≈ √Δ Â∂ ◊∞ ß Ó ‘Ø ‰ ’≈È ¿∞ ‘ ¿∞ Á ≈√ Â∂ Á∞ ÷ Δ √Δ «’¿∞ ∫ «’ «¬‘ ÍÀ √ ∂ ¿∞ √ Á∂ «ÍÂ≈ È∂ ÏÛΔ «Ó‘È Â∂ Ó˜Á±Δ ’Á∂ ’Ó≈¬∂ √È¢ Ó∞ Û ÂØ ∫ √Ω ∞ Í ¬∂ ÒÀ ’∂ ¡≈¿∞ ‰ ≈ ¿∞ √ Ò¬Δ ’≈¯Δ

Ï≈Ò ’‘≈‰Δ

⁄ß « ◊¡≈¬Δ Á≈ ¯Ò Ï⁄≈¡ ’∂ ¡≈Í‰Δ ‹∂ Ï ∑ «Úμ⁄ Í≈ «Ò¡≈¢ «¬√ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ‹Ó≈ “⁄ ‹≈ ’∂ ¡μËΔ ¤∞ μ ‡Δ Â’ ¿∞ √ È∂ ÍΔΔ¡‚ Â≈∫ √≈∂ Ò◊≈¬∂, Í ¿∞√ Á≈ ÓÈ Íz ∂ Ù ≈È ‘Δ «‘≈¢ ¿∞ √ Á≈ «Ë¡≈È ÍÛ∑ ≈ ¬Δ ÁΔ Ê≈∫ «¬√ ◊μÒ “Â∂ √Δ «’ «’√∂ È∂ ¿∞ √ ȱ ß ˜ÓΔÈ ÂØ ∫ ÈØ ‡ ⁄∞ μ ’«Á¡≈∫ ˜±  Ú∂ ÷ «Ò¡≈ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈ Â∂ ‘Ø √’Á≈ ‘À «’ ’Ø ¬ Δ ¡≈͉≈ ÈØ ‡ ¿∞ √ ÂØ ∫ Ú≈Í√ ÒÀ ‰ Ò¬Δ ¡≈ ‘Δ ‹≈Ú∂ ¢ «ı¡≈Ò≈∫ ÁΔ «¬√∂ ¿∞ Ê Ò-Í∞ Ê Ò «Úμ⁄ ¡μËΔ ¤∞ μ ‡Δ ÁΔ ÿß ‡ Δ ÚΔ Úμ‹ ◊¬Δ, Í Í«ÓßÁ Á∂ ÓÈ ÁΔ Ï∂⁄ÀÈΔ È±ß ·μÒ∑ È≈ Í¬Δ¢ ¡μËΔ ¤∞ μ ‡Δ √Ó∂ ∫ ¡⁄≈È’ ¿∞ √ Á∂ ÓÈ “⁄ «Ú⁄≈ ¡≈«¬¡≈¢ ¿∞√ È∂ √Ω ∞ͬ∂ Á∂ È؇ ¡Â∂ ¡≈͉∂ ÓÈ ÁΔ Ï∂ ⁄ À È Δ √Ïß Ë Δ √≈Δ ◊μÒ ¡≈͉∂ ’ΔÏΔ «ÓμÂ ◊∞  Ù≈È È± ß Áμ√ «ÁμÂΔ¢ ◊∞  Ù≈È √± fi Ú≈È Â∂

«Úμ⁄ Í≈ Â≈∫ «Ò¡≈, Í Â∂  ≈ √∞ ÷ -⁄À È √Ì ¿∞ μ ‚ «◊¡≈ ‘À ¢ ‹∂ ± ß «¬‘ ÍÀ √ ∂ «Íz ß √ ΔÍÒ ÓÀ ‚ Ó ’Ø Ò ‹Ó∑≈∫ ’Ú≈ Á∂Ú∂ Â≈∫ Â∂Δ Íz∂Ù≈ÈΔ «Ó‡ √’ÁΔ ‘À ¢ “ ◊∞  Ù≈È ÁΔ √Ò≈‘ Óß È ’∂ Í«Óß Á  È∂ ˙Ú∂ ∫ ‘Δ ’ΔÂ≈ Â∂ √Ω ∞ Í ¬∂ Á≈ ÈØ ‡ «Íz ß √ ΔÍÒ Á¯Â «Úμ⁄ ‹Ó∑≈∫ ’Ú≈ «ÁμÂ≈ Â∂ ’Ò≈√ “⁄ ¡≈ ’∂ ÏÀ · «◊¡≈¢ ¡μËΔ ¤∞ μ ‡Δ ÂØ ∫ Ï≈¡Á «Íz ß √ ΔÍÒ Á∂ Á¯Â ÂØ ∫ ¿∞√ Ò¬Δ √∞È∂‘≈ ¡≈«¬¡≈¢ Í«Óß Á  È∂ ◊∞  Ù≈È È± ß È≈Ò «Ò¡≈ Â∂ ‚Á∂ È∂ «Íz ß √ ΔÍÒ Á¯Â “⁄ ÍzÚ∂Ù ’ΔÂ≈¢ «Ízß√ΔÍÒ È∂ ¿∞ √ ȱ ß ¡≈͉∂ ’Ø Ò Ï∞ Ò ≈«¬¡≈ Â∂ ¿∞ √ ÁΔ «Íμ· “Â∂ Ù≈Ï≈Ù Á≈ Ê≈ÍÛ≈ «Áß « Á¡≈∫ ◊Ò∂ È≈Ò Ò≈ «Ò¡≈¢ ¿∞ √ È∂ «’‘≈ “ Ï∂ ‡ ≈, Â∞ √ Δ∫ Ï‘∞  ‘Δ ÚËΔ¡≈ ’ß Ó ’ΔÂ≈ ‘À ¢ Â∞ ‘ ≈‚∂ ÚμÒØ ∫ ‹Ó∑ ≈ ∫ ’Ú≈¬∂ ◊¬∂

Ó∞ Ù «’Ò √Δ¢ ¡≈͉∂ ÍÀ √ ∂ Ú≈Í√ Í≈ ’∂ ¿∞ √ ȱ ß Ï∂ ‘ μÁ ı∞ Ù Δ ‘Ø ¬ Δ ‘À Â∂ ¿∞ ‘ Â∂  ≈ Ëß È Ú≈Á ’È≈ ⁄≈‘∞ ß Á ≈ ‘À ¢ “ ≈‹± Â∂ «Íz ß √ ΔÍÒ ÁØ Ú ≈∫ È∂ Í«Óß Á  Á≈ Ëß È Ú≈Á ’ΔÂ≈¢ Í«Óß Á  Ï∂ ‘ μÁ ı∞ Ù √Δ Â∂ ¿∞ √ ȱ ß «¬μ’ ⁄ß ◊ ≈ ’ß Ó ’È Á≈ Ó≈‰ ÚΔ Ó«‘√± √ ‘Ø «‘≈ √Δ¢ ¡◊Ò∂ «ÁÈ «Ízß√ΔÍÒ È∂ √Ú∂ ÁΔ √Ì≈ «Úμ⁄ Í«ÓßÁ ÁΔ «¬Ó≈ÈÁ≈Δ Ò¬Δ ¿∞√ 鱧 √ÈÓ≈«È ÚΔ ’ΔÂ≈¢ Í«Óß Á  Á∂ Óß Ó Δ -Í≈Í≈ È∂ ÚΔ ¿∞ √ ÁΔ Ìͱ ÙÒ≈ÿ≈ ’ΔÂΔ ¡Â∂ Í«ÓßÁ 鱧 ÍÂ≈ Òμ◊ «◊¡≈ «’ ⁄ß ◊ ∂ ’ß Ó ’È È≈Ò ‘Δ √Ó≈‹ «Úμ⁄ √ÈÓ≈È «ÓÒÁ≈ ‘À Â∂ Ï∞  ∂ ’ßÓ ’È È≈Ò ÓÈ È±ß Íz∂Ù≈ÈΔ Â∂ ÏÁÈ≈ÓΔ ÍμÒ∂ ÍÀ ∫ ÁΔ ‘À ¢ - ÍÓ‹Δ «√ß ÿ «Èμ’∂ ÿ∞ßÓ‰

Issue 688

11th October to 17th October 2018

23

TÙ«‘Á ÁΔ¡≈∫ Óμ÷Δ¡≈∫ Á∂ ‘ÓÒ∂ Á∂ ’≈È ¡Â∂ Ï⁄≈¡”” Ïμ«⁄˙ Ù«‘Á ÁΔ¡≈∫ Óμ÷Δ¡≈∫ ÓÈ∞μ÷ Ò¬Δ Ï‘∞ Ò≈‘∂ÚÁ ß ¡Â∂ È≈Ò ‘Δ ıÂÈ≈’ ÚΔ ‘È Õ «‹Ê∂ «¬‘È≈∫ ÂØ∫ √≈È±ß Ù«‘Á «ÓÒÁ≈ ‘À ¡Â∂ «¬‘ Í≈◊‰ «Ú⁄ Úμ‚Δ ÓÁÁ ’ÁΔ¡≈∫ ‘È ˙Ê∂ Óμ÷Δ¡≈∫ Á∂ ‘ÓÒ∂ ’≈È ÓΩ ÚΔ ‘Ø √’ÁΔ ‘À Õ ¡≈˙ ¡μ‹ ¡√Δ∫ Ù«‘Á ÁΔ¡≈∫ Óμ÷Δ¡≈∫ Á∂ ‘ÓÒ∂ Á∂ ’≈È ¡Â∂ «¬‘È≈∫ ÂØ ∫ Ï⁄‰ Á∂ ÂΔ«’¡≈∫ Ï≈∂ ‹≈‰Á∂ ‘≈∫¢ Ù«‘Á ÁΔ¡≈∫ Óμ÷Δ¡≈∫ Á∂ ‘ÓÒ∂ Á∂ ’≈È : A. ≈‰Δ Óμ÷Δ ÁΔ ¡‰‘Ø∫Á ¡Â∂ ÏÁÒ≈¡ Á∂ ’≈È Óμ÷Δ¡≈∫ Á∂ ¤μÂ∂ «Úμ⁄ ¿∞ÊÒ- Í∞ÊÒ Óμ⁄Δ «‘ßÁΔ ‘À ‹Á ÈÚΔ ≈‰Δ Óμ÷Δ ¡≈͉≈ ’ßÓ √ßÌ≈Ò ÒÀ∫ÁΔ ‘À Â≈∫ √Ì ·Δ’-·≈’ ‘Ø ‹≈∫Á≈ ‘À Õ B. √ ÁΔ ’ÓΔ ’≈È ÚΔ Óμ÷Δ¡≈∫ Ï‘∞  ¡≈’≈Ó’ ‘Ø ‹≈∫ÁΔ¡≈∫ ‘È Õ ‹Á ÍÂfiÛ ‹≈∫ «’√∂ ‘Ø ’≈È Óμ÷Δ¡≈∫ 鱧 √ «¬’μ·≈ ’È Ò¬Δ Î∞μÒ È‘Δ∫ «ÓÒÁ∂ Â≈∫ ¿∞‘ ¡Ù≈∫ ‘Ø ‹≈∫ÁΔ¡≈∫ ‘È ¡Â∂ Á±‹∂ ¤μ«Â¡≈∫ ÂØ∫ √ ⁄ØΔ ’È Òμ◊ÁΔ¡≈∫ ‘È «‹√ ¤μÂ∂ ¿∞μÂ∂ ¿∞‘ √ ⁄ØΔ ’È ‹≈∫ÁΔ¡≈∫ ‘È ¿∞ √ ¤μÂ∂ ÁΔ¡≈∫ ◊≈‚ Óμ÷Δ¡≈∫ È≈Ò ÷±Ï ÒÛ≈¬Δ ‘∞ßÁΔ ‘À Óμ÷Δ¡≈∫ ÁΔ ÿ∞ßÓ‰ÿ∂Δ Á≈ «¬μ’ ÏμÁÒ Ï‰ ‹≈∫Á≈ ‘À ¡Â∂ ¿∞√Á∂ ‘∂ · ≈∫ ’≈ÎΔ ÓΔ¡≈∫ ‘Ø ¬ Δ¡≈∫ Óμ÷Δ¡≈∫ «ÓÒÁΔ¡≈∫ ‘ÈÕ ‹Á ¡‹∂‘Δ ÒÛ≈¬Δ ⁄μÒ ‘Δ ‘ØÚ∂ Â≈∫ Óμ÷Δ¡≈∫ √≈ÊΔ Óμ÷Δ¡≈∫ 鱧 ıÂ∂ ÁΔ √±⁄È≈ Á∂‰ Ò¬Δ «¬μ’ ı≈√ ◊ßË ¤μ‚ÁΔ¡≈∫ ‘È «¬√ È≈Ò ‘Ø Óμ÷Δ¡≈∫ ¡≈ ’∂ ÒÛ≈¬Δ «Úμ⁄ Ù≈«ÓÒ ‘Ø ‹≈∫ÁΔ¡≈∫ ‘È Õ ¡‹∂‘Δ √«ÂÊΔ ÏÛΔ ıÂÈ≈’ ‘∞ßÁΔ ‘ÀÕ C. ‹∂’ ’Ø¬Δ ¤μÂ∂ ’ØÒ ‹≈∫ ’∂ ¤∂Û¤≈Û ’Á≈ ‘À Â≈∫ Óμ÷Δ¡≈∫ ¤μÂ∂ ÁΔ μ«÷¡≈ Ò¬Δ ‘ÓÒ≈ ’

«ÁßÁΔ¡≈∫ ‘È Õ «¬μ’ Ù≈∫ «Á√‰ ◊ßË «ÓÒ‰ Â∂ ‘Ø Óμ÷Δ¡≈∫ Â∞‘≈‚∂ Ú≈Ò≈ ¤μÂ≈ ÏÛΔ ¤∂ÂΔ ÷ÂÈ≈’ ±Í Â∂ ‘ÓÒ≈ ’È ¡≈ ‹≈‰◊Δ¡≈∫ Õ Ë≈È ’ √’Á≈ ‘À Õ E.Óμ÷Δ¡≈∫ 鱧 ¡≈͉∂ ¿∞μÂØ∫ D. ‹Á Á±‹∂ ’Δ‡ ¡Â∂ ¤Ø‡∂ Í≈√∂ ’È Ò¬Δ ˜Ø- ˜Ø È≈Ò Ï≈‘Ú≈∫ È≈ Ó≈Ø È≈ ‘Δ ΩÒ≈ Í≈˙ «¬√ Â≈∫ ’È È≈Ò ‘ÓÒ≈ ‘Ø Â∂˜ ‘Ø ‹≈Ú∂◊≈ F. ‹∂’ ’Ø¬Δ Óμ÷Δ Â∞‘≈‚∂ ’μÍ«Û¡≈∫ «Úμ⁄ ÚÛ ◊¬Δ ‘À Â≈∫ ’ÍÛ∂ È≈ ¿∞Â≈Ø «¬√ Â≈∫ ’È È≈Ò √≈Δ¡≈∫ Óμ÷Δ¡≈∫ Â∞ ‘ ≈‚∂ Èß ◊ ∂ √Δ Â∂ «⁄ßÏÛ ‹≈‰◊Δ¡≈∫ Õ «‹‘ÛΔ Óμ÷Δ Â∞‘≈鱧 «¬μ’ Ú≈ ‚ß◊ ‹≈ÈÚ ¤μÂ∂ ’ØÒ ¡≈ ’∂ Óμ÷Δ¡≈∫ 鱧 Ó≈ ⁄∞μ’Δ ‘À ¿∞‘ Á∞Ï≈≈ È‘Δ∫ ‚ß◊ Âß◊ ’Á∂ ‘È Â≈∫ Óμ÷Δ¡≈∫ ¡≈͉∂ √’ÁΔ «’¿∞∫ ’∂ «¬μ’ Ú≈ ‚ß◊ Ï⁄≈˙ Ò¬Δ ‘ÓÒ≈Ú ‘Ø ‹≈∫ÁΔ¡≈∫ Ó≈È ÂØ∫ Ï≈¡Á Óμ÷Δ Ó ‹≈∫ÁΔ ‘È Õ ‘À Õ E. «˜¡≈Á≈ ◊ÓΔ ¡Â∂ ‘Ú≈ G.‹∂’ Â∞‘≈鱧 «¬μ’ Óμ÷Δ «Úμ⁄ «‹¡≈Á≈ ÈÓΔ ÚΔ Óμ÷Δ¡≈∫ 鱧 È∂ ’쫇¡≈ ‘À Â≈∫ ÚΔ ˙Ê∂ ÷Û∂ ◊∞μ√∂÷Ø ω≈ «ÁßÁΔ ‘À Õ È≈ ‘Ø , ‘Ø √’Á≈ ‘À ’∂ Óμ÷Δ ◊ßË ‹Á ÚΔ «¬√ Â≈∫ Óμ÷Δ¡≈∫ Á≈ ¤μ‚ ‹≈Ú∂ ¡Â∂ ‘Ø Óμ÷Δ¡≈∫ ¡≈ ¿∞μ«‚¡≈ ‘Ø«¬¡≈ fi∞ß‚ «ÓÒ∂ Â≈∫ ˙Ê∂ ’∂ ‘ÓÒ≈ ’ Á∂‰ Õ È≈ ∞’Ø Â∞ß √∞μ«÷¡Â Ê≈∫ Â∂ ⁄Ò∂ H. ’Á∂ ÚΔ Í≈‰Δ «Úμ⁄ ‹≈˙ Õ Ò∞’‰ ÁΔ ’Ø«ÙÙ È≈ ’Ø «¬‘ ’Ø¬Δ ‹∂’ ’Á∂ Óμ÷Δ¡≈∫ «Úμ⁄ Î√ ⁄ß◊≈ Ï⁄≈ È‘Δ∫ ‘À «’¿∞∫ ’∂ Â∞√Δ∫ ‹≈˙ Â≈∫ ÿÏ≈˙ È≈ ¡Â∂ ¡≈͉≈ «˜¡≈Á≈ √Ó∂∫ Âμ’ Í≈‰Δ «Úμ⁄ Ï⁄≈ ’È ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’Ø Õ È‘Δ∫ «‘ √’Ø◊∂ ‹ÁØ∫ Â∞√Δ∫ √≈‘ Ï⁄≈˙ : Â∞ ‘ ≈‚∂ È∂ Û ∂ ’Ø ¬ Δ ÒÀ ‰ Ò¬Δ Ó± ß ‘ Ï≈‘ ’μ„Ø ◊ ∂ ’μÍÛ≈ ,’ßÏÒ, ◊μ‡≈ ¡≈«Á ‘ØÚ∂ Â≈∫ Óμ÷Δ¡≈∫ «Î Â∞ ‘ ≈ȱ ß «⁄ß Ï Û ¡≈͉∂ ¿∞μÂ∂ ÒÀ Ò˙ Õ √Ì ÂØ∫ ÚμË ‹≈‰◊Δ¡≈∫ Õ ¡≈͉∂ ⁄∂‘∂ 鱧 „’ ’∂ Ï⁄≈¿∞‰ ÁΔ I.‹∂’ Â∞‘≈‚∂ ’ØÒ ’Ø¬Δ ’Ø«ÙÙ ’Ø Õ Ïμ⁄≈ ⁄μ«’¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À Â≈∫ B.‹∂’ Óμ÷Δ¡≈∫ È∂ Â∞‘≈‚∂ ¿∞√鱧 ¡≈͉∂ È≈Ò Ò≈ Ò˙ ¡Â∂ ¿∞μÂ∂ ‘ÓÒ≈ ’ «ÁμÂ≈ ‘À Â≈∫ ˙Ê∂ ¿∞√Á≈ ⁄∂‘≈ Ï⁄≈¿∞‰ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ∞’‰ ÁΔ ◊ÒÂΔ È≈ ’Ø «‹ßÈΔ ¤∂ÂΔ ’Ø ‘Ø √’∂ Ìμ‹ ’∂ «’√∂ ’Ó∂, ’≈, ‡À∫‡ A@. ‹∂’ Â∞‘≈‚∂ ÿ Á∂ ¡≈«Á «Úμ⁄ ÚÛ ‹≈˙ ¡Â∂ ¿∞√鱧 È∂Û∂ Óμ÷Δ¡≈∫ Á≈ ¤μÂ≈ ‘ØÚ∂ Â≈∫ √Ì Í≈«√¡≈∫ ÂØ∫ ÏßÁ ’ Ò˙ Õ ’≈Ò∂ ¡Â∂ ◊±Û∂ ÍΔÒ∂ ß◊ Á∂ ’μÍÛ∂ C.‹∂ ’  Ò∞ ’ ‰ Ò¬Δ ’Ø ¬ Δ È≈ Í≈˙ Õ √À∫‡ ¡Â∂ ÷∞Ùϱ Ú≈Ò∂ ‹◊∑≈ È‘Δ∫ ‘À Â≈∫ Ìμ‹Á∂ ‹≈˙ Â∂Ò ’ΔÓ ÁΔ ÚÂØ∫ È≈ ’Ø Õ ‹Á Âμ’ Óμ÷Δ¡≈∫ «Íμ¤∂ È≈ Óμ÷Δ¡≈∫ Á∂ ¤μÂ∂ ’ØÒ ÙØ È≈ ’Ø «‘ ‹≈‰ Óμ÷Δ¡≈∫ ¡μË≈ ÓΔÒ Âμ’ ¡μ‹ «¬ßÈ≈ ‘Δ ¡◊Ò∂ ‘¯Â∂ ¡√Δ∫ «Íμ¤≈ ’ √’ÁΔ¡≈∫ ‘È Õ ‚ß◊ Á∂ «¬Ò≈‹ Ï≈∂ ◊μÒ ’≈∫◊∂ D. Óμ÷Δ¡≈∫ 鱧 Ó√Ò ’∂ È≈ - Ù«ÓßÁ ’Ω Ó≈Ø, Ó≈Δ¡≈∫ ‘Ø¬Δ¡≈∫ Óμ÷Δ¡≈∫ ÁΔ

¡ß«‚¡≈∫ «Úμ⁄ ÚΔ “ÏØÒÁ∂” ‘È Ï∂Ò⁄Δ Á∂ Ïμ⁄∂ «¬μ’ «Íß‚ «Úμ⁄ ÓÀ∫ ¡≈͉∂ Ï∂‡∂ È≈Ò ◊¬Δ Â≈∫ ¿∞μÊ∂ ¤μÍÛ «Úμ⁄ ÏμÂı≈∫ ‘ΩÒΔ-‘ΩÒΔ √≈‚∂ ÚμÒ ¡≈¿∞‰ Òμ◊ Í¬Δ¡≈∫¢ ÏμÂı≈∫ ÂÀ Â≈∫ ÏÛ∂ Ó‹≈˜ È≈Ò ‘Δ¡≈∫ √È, Í ¿∞‘ ’∞fi Á∂ Ï≈¡Á «√ ÍÈ∂ Í≈‰Δ «Úμ⁄ «‚μ◊ ÍÀ∫ÁΔ¡≈∫ ¡Â∂ ¿∞È∑≈∫ Á≈ «Í¤Ú≈Û≈ ¡Â∂ ͱ¤ ¡√Ó≈È ÚμÒ ⁄∞μ’∂ ‹≈∫Á∂¢ «Î «‹Ú∂∫ ¿∞‘ ˜Ø Ò≈ ’∂ «√ Í≈‰Δ «Úμ⁄Ø∫ Ï≈‘ ’μ„ÁΔ¡≈∫ ¡Â∂ ÂÀÈ Òμ◊ ÍÀ∫ÁΔ¡≈∫¢ «¬√ Â∑≈∫ ¿∞‘ ¡≈Í‰Δ Úμ‚Δ ⁄Í‡Δ ⁄∞ßfi È≈Ò ÌØ‹È Ï‡ØÁΔ¡≈∫ √È¢ «¬È∑≈∫ 鱧 Úμ‚Δ-⁄μÍ‡Δ Ï∂Ò⁄∂ Ú◊Δ ⁄∞ßfi ’’∂ ‘Δ “Ï∂Ò⁄Δ“ ’«‘ßÁ∂ ‘È¢ ’¬Δ Ê≈Ú≈∫ ¿∞μÂ∂ «¬È∑≈∫ 鱧 “«ÂÁ≈Δ“ ÚΔ √μÁÁ∂ ‘È¢ «¬√ Í«Ú≈ ÁΔ¡≈∫ Ï‘∞ÂΔ¡≈∫ ¤Ø‡Δ¡≈∫ ÏμÂı≈∫ ◊ÓΔ¡≈∫ ¿∞μÂΔ ·ß„∂ «¬Ò≈«’¡≈∫ «Úμ⁄ ¡Â∂ √ÁΔ¡≈∫ Áμ÷‰Δ ◊Ó «¬Ò≈«’¡≈∫ «Úμ⁄ ’μ‡ÁΔ¡≈∫ ‘È ¡Â∂ «¬√ ’ßÓ Ò¬Δ ‘ √≈Ò ÁØ Ú≈ ÒßÏ∂ ÍÀ∫‚∂ ÂÀ¡ ’ÁΔ¡≈∫ ‘È¢ “Ï∂Ò⁄Δ¡≈∫“ ÁΔ «¬‘ ‹≈ÂΔ Ô±ØÍ, ¿∞μÂΔ ¬∂ÙΔ¡≈ ¡Â∂ ¿∞μÂΔ ¡ÓΔ’≈ «Úμ⁄ ¡≈Í‰Δ¡≈∫ ◊ÓΔ¡≈∫ ’μ‡ÁΔ ‘À ¡Â∂ ¿∞μÊ∂ ‘Δ Ïμ⁄∂ ’μ„ÁΔ¡≈∫ ‘È¢ ⁄ß◊Δ¡≈∫ ¿∞‚≈± È≈ ‘؉ Á∂ Ï≈Ú‹±Á ÚΔ «¬‘ √ÁΔ¡≈∫ ’쇉 «‘Ó≈«Ò¡≈ ÍÏ Á∂ ¿∞μÂØ∫ ÁΔ Ì≈ «Úμ⁄ ¡≈¿∞∫ÁΔ¡≈∫ ‘È¢ ·ß„Δ¡≈∫ Ê≈Ú≈∫ ÂØ∫ ◊Ó Ê≈Ú≈∫ ¿∞μÂ∂ ¡≈¿∞‰-‹≈‰ Ò¬Δ «¬‘ Úμ‚Δ¡≈∫ ‚≈≈∫ «Úμ⁄ «¬’μ·Δ¡≈∫ È‘Δ∫ ‘∞ßÁΔ¡≈∫¢ Ì≈ «Úμ⁄ «¬‘ Â≈˜∂ Í≈‰Δ¡≈∫ ÁΔ¡≈∫ ÿμ‡ ‚±ßÿ∂ Í≈‰Δ Ú≈ÒΔ¡≈∫ fiΔÒ≈∫, È«‘≈∫, Á«¡≈Ú≈∫, ¤μÍÛ≈∫, ‡Ø«Ì¡≈∫, ÁÒÁÒ≈∫ ¡Â∂ ¤ßÌ≈∫ «Úμ⁄ √«‘ ÂØ∫ ’ΔÛ∂-Ó’ΩÛ∂, ¤Ø‡∂ ÍΩÁ∂, ÏΔ‹, ‚μ‚Δ¡≈∫ ¡≈«Á ¡≈Í‰Δ ⁄∞ßfi È≈Ò Í∞‰ ’∂ ÷≈∫ÁΔ¡≈∫ ‘È¢ ÂÀÈ Òμ◊Δ¡≈∫ «¬‘ ¡≈Í‰Δ ˆÁÈ È±ß ¡μ◊∂ 鱧 «÷μ⁄’∂ μ÷ÁΔ¡≈∫ ‘È¢ “Ï∂Ò⁄Δ¡≈∫“ ¡≈Ó ÂΩ ¿∞μÂ∂ Â≈∫ ⁄∞μÍ ‘Δ «‘ßÁΔ¡≈∫ ‘È, Í ’Á∂-’Á∂ È ‘μ√‰ Ú◊Δ ¡≈Ú≈˜ ’μ„Á∂ ‘È ¡Â∂ Ó≈Á≈ ¡≈Ó ÏμÂı≈∫ Ú≈∫◊ “’∞¡À’“

‘Δ ’ÁΔ¡≈∫ ‘È¢ «¬È∑≈∫ «Ú⁄’≈Ò∂ ’μÁ’≈· ÁΔ¡≈∫ “Ï∂Ò⁄Δ¡≈∫“ Á∂ È≈∫ ¡Â∂ Ó≈Á≈ «Úμ⁄ ÷≈√ ’’∂ Ï‘≈ Á∂ ÓΩ√Ó «Úμ⁄ Á∂÷‰ È±ß Ï‘∞ Î’ ‘∞Á ß ≈ ‘À¢ Ï‘≈ Á∂ ÓΩ√Ó ÂØ∫ Ó‘ΔÈ≈ Í«‘Ò≈∫ È ¡≈͉∂ Í∞≈‰∂ ÷ßÌ √∞μ‡ ’∂ ÈÚ∂∫ ⁄Ó’ΔÒ∂ ¡Â∂

ß◊-Ïß◊∂ ÷ßÌ ¿∞◊≈ ÒÀ∫Á∂ ‘È¢ ¿∞√ Ú∂Ò∂ ¿∞È∑≈∫ Á≈ «√ ¡Â∂ ËΩ‰ ÓØ ÁΔ ˆÁÈ Á∂ ß◊ Ú≈∫◊ «ÒÙ’Á∂ ◊±Û∂∑ ‘∂ ‘Ø ‹≈∫Á∂ ‘È¢ È≈∫ ÁΔ ⁄∞fi ß ’≈ÒΔÙ≈‘ ‘Ø ’∂ «ÒÙ’‰ Òμ◊ ÍÀ∫ÁΔ ‘À¢ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ¡≈∫ ¡μ÷≈∫ ÍΔÒΔ¡≈∫ ‘Ø ‹≈∫ÁΔ¡≈∫ ‘È¢ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ ¤≈ÂΔ ¡Â∂ ÓØ«„¡≈∫ ÂØ∫ ¿∞μÍ ÚÒ È±ß «⁄μ‡≈ ¡Â∂ «„μ‚ Ú≈Ò≈ Í≈√ √ß◊ÂΔ-Ì≈ Ú≈Ò≈ ̱≈ ‘Ø ‹≈∫Á≈ ‘À¢ «‹√ Ú∂Ò∂ ¿∞‘ ¿∞삉 Ò¬Δ ¡≈͉∂ Í Í√≈Á∂ ‘È Â≈∫ ÓØ«„¡≈∫ ÚμÒ «ÍÒ‰ Ú≈Ò∂ ÈΔÒ∂ ß◊ Á∂ «‘μ√∂

Á∂ «Íμ¤∂ ⁄Ó’ΔÒ≈ ÓØ ÁΔ ˆÁÈ Ú◊≈ ‘≈ «‘μ√≈ ‘∞ßÁ≈ ‘À ¡Â∂ «¬È∑≈∫ Á∂ «Ú⁄’≈ «¬μ’ Á∞μË «⁄μ‡∂ ß◊ ÁΔ Íμ‡Δ ‘∞ßÁΔ ‘À¢ “Ï∂Ò⁄Δ¡≈∫“ Á∂ «fiμÒΔ Ú≈Ò∂ Íß«‹¡≈∫ ¡Â∂ ÒμÂ≈∫ Á≈ ß◊ ◊±Û∑≈ √ß◊ÂΔ ‘∞ßÁ≈ ‘À¢ È≈∫ Á∂ ¿∞Ò‡ Ó≈Á≈ ̱√Ò∂ ß◊ ÁΔ¡≈∫ ‘∞ßÁΔ¡≈∫ ‘È¢ ¿∞È∑≈∫ Á≈ √≈≈ √Δ «⁄μÂ «ÏÂ∂ ‘Δ Ì≈ Ú≈Ò∂ ◊±Û∑∂-«Îμ’∂ ̱∂ ß◊ Á∂ ⁄‡≈’≈∫ Ú≈Ò≈ ‘∞ßÁ≈ ‘À¢ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ¡≈∫ ¡μ÷≈∫ ÚΔ Ì±Δ¡≈∫ ‘∞ßÁΔ¡≈∫ ‘È ¡Â∂ ⁄∞ßfi ‘Δ Ì≈ Ú≈ÒΔ Ì±Δ ‘∞ßÁΔ ‘À «‹√ ÁΔ Ú≈’ ◊±Û∑Δ √ß◊ÂΔ ‘∞ßÁΔ ‘À¢ “Ï∂Ò⁄Δ¡≈∫“ ÁΔ ÒßÏ≈¬Δ DD ÂØ∫ EB √À∫‡ΔÓΔ‡, Í≈∫ Á≈ Í√≈ GF √À∫‡ΔÓΔ‡ ¡Â∂ Ì≈ F@@ ◊z≈Ó Á∂ È∂Û∂-Â∂Û∂ ‘∞ßÁ≈ ‘À¢ ‹ØÛΔ ÏÈ≈¿∞‰ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ È Í≈‰Δ ¡Â∂ ‘Ú≈ «Úμ⁄ ’¬Δ «’√Ó Á∂ ’ÂμÏ ’Á≈ ‘À¢ “Ï∂Ò⁄Δ¡≈∫“ ¡≈͉≈ ¡≈Ò∑‰≈ Í≈‰Δ ÂØ∫ Á± ÿ≈‘ Á∂ ÓÀÁ≈È≈∫ «Úμ⁄ ˜ÓΔÈ ¿∞μÂ∂ ÷∞μÂΔ «‹‘Δ Ï‰≈ ’∂ ¡Â∂ ¿∞√ 鱧 ÿ≈‘ ¡Â∂ ÷ßÌ≈∫ È≈Ò ÍØÒ≈ ’’∂ ω≈¿∞∫Á∂ ‘È¢ Ó≈Á≈ ¡≈Ò∑‰∂ «Úμ⁄ H ÂØ∫ I «⁄μ‡∂ ¡ß‚∂ «ÁßÁΔ ‘À ¡Â∂ ¿∞‘ «¬’μÒΔ ¿∞È∑≈∫ 鱧 BA ÂØ∫ BB «ÁÈ √∂’’∂ ⁄±⁄∂ ’μ„ ÒÀ∫ÁΔ ‘À¢ È ¿∞√ Ú∂Ò∂ Ó≈Á≈ ¡Â∂ ¡≈Ò∑‰∂ ÁΔ Ï‘≈ÁΔ È≈Ò ≈÷Δ ’Á∂ ‘È¢ ¡ß«‚¡≈∫ «Úμ⁄Ø∫ «È’Ò‰ ÂØ∫ ’∞fi «ÁÈ Í«‘Ò≈∫ ‘Δ ⁄±⁄∂ ¡≈Ú≈˜≈∫ ’섉 Òμ◊ ÍÀ∫Á∂ ‘È¢ «‹√ Ú∂Ò∂ ⁄±⁄∂ ¡ß«‚¡≈∫ «Úμ⁄Ø∫ «È’ÒÁ∂ ‘È Â≈∫ ¿∞È∑≈∫ Á∂ ͱ∂ √Δ ¿∞μÂ∂ ¤Ø‡∂-¤Ø‡∂ ÷ßÌ ‘∞ßÁ∂ ‘È, ¿∞È∑≈∫ ÁΔ¡≈∫ ¡μ÷≈∫ ÷∞μÒ∑Δ¡≈∫ ‘∞ßÁΔ¡≈∫ ‘È ¡Â∂ ’∞fi ÿß«‡¡≈∫ Ï≈¡Á ‘Δ Ó≈Á≈ ¿∞È∑≈∫ 鱧 ÂÀÈ ¡Â∂ ÌØ‹È Òμ̉≈ «√÷≈¿∞‰ Ò¬Δ Í≈‰Δ «Úμ⁄ ÒÀ ‹≈∫ÁΔ ‘À¢ G-H ‘¯«Â¡≈∫ Â’ Ïμ⁄∂ ¡≈͉∂ Ó≈∫-Ï≈Í Á∂ È≈Ò-È≈Ò ‘Δ «‘ßÁ∂ ‘È ¡Â∂ ¿∞‘ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ ≈÷Δ ’Á∂ ‘È¢ - ‚≈. Í∞Ù«ÍßÁ ‹À ±Í


www.mannjittweekly.co.uk

Vol: 14,

ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly

Issue 688

24

11th October to 17th October 2018

True trailblazers

Venom is toothless Venom Direction: Ruben Fleischer Cast: Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed

 BRITISH actors Tom Hardy and Riz Ahmed play American antagonists Eddie Brock and Carlton Drake. The former is an investigative reporter in San Francisco with his own hardhitting TV show, at least until he is sacked for confronting the latter, a brilliant but dastardly boffin who yearns to achieve physical symbiosis between humans and aliens so that he might colonise outer space. An evil scientist? So far, so hackneyed. But it’s not a lack of originality that sucks the life out of Venom, more the creeping sense that it’s basically a B-movie in the guise of a blockbuster, bereft of wit, swagger and pizzazz, and with strangely lacklustre special effects.

F

IRST and foremost a relief to report that Lady Gaga, in the title role, following the trail blazed by Judy Garland (and actually before her, in the 1937 non-musical original, by Janet Gaynor), is absolutely, scintillatingly, wonderful. Bradley Cooper is on terrific form, too, as the self-destructive star who is first beguiled by the ingénue, then falls in love with her, then watches in a fug of pride, bewilderment and resentment as her career eclipses his. Fredric March and James Mason played the role as fading movie stars before it was revived by Kristofferson as a rock star in decline. Cooper, whose directorial debut this is, also plays him as a rock star, which yields the pleasingly symmetrical quirk of him and Lady Gaga each venturing into the other’s territory, him singing and her acting. Both pull it off, triumphantly. Cooper is Jackson Maine, whom we first see on stage with his band, fuelled by pills and booze, going through the motions of his act. The audience, w a t c h i n g t h r o u g h t h e e v e r- p r e s e n t prism of their iPhones, are appreciative more out of habit than conviction. Meanwhile, we cut to Gaga, playing a disgruntled waitress we know only as Ally, breaking up with someone over the phone. It’s a corny way to tell usknow the rough trajectory of what happens next. At the Grammys, she is feted as the new sensation, while he is humiliatingly stood down even from a Roy Orbison tribute. Further humiliation, on an almost nuclear level, ensues. Cooper, as director and actor, keeps all this pulsatingly real. There’s lots of she’s now available for love, and indeed swearing, which is no doubt entirely this is a corny tale, but it’s high-class true to life. There are also bits you corn from start to finish. don’t remotely believe in. For instance, After leaving the gig, Jackson gets his n o b o d y, i n c l u d i n g A l l y ’ s m a n a g e r, driver to take him to a bar, any bar. He refers even obliquely to her extravahappens on one where, g a n t n e w e a r n i n g p o w e r, w h i c h i s although it’s drag night, Ally obviously preposterous. But none has a slot as a singer. She of it matters, because the story is belts out a version of La so engaging, and there is genVie En Rose that Edith uine, fizzing chemistry between Piaf herself would have the two leads. Jackson’s charBradley Cooper applauded, and Jackacter is fleshed out nicely with plays a rock star son is duly entranced. some health problems (tinniand Lady Gaga an Soon they are swaptus) and a complicated relaactor and both ping life stories. ‘A huntionship with his decent, conpull it off dred and twenty- seven c e rned older brother (Sam triumphantly. acres, Navajo and Elliott). nowhere to go,’ he says of But Gaga is the one you can’t take his childhood on a remote your eyes off. She shares something of pecan farm. Screenwriter Eric Streisand’s qualities, looking plain one Roth doesn’t mind the characters conminute, bewitching the next. And there versing in song lyrics. Smitten, Jackson are echoes of Garland the show-stopflies her by private jet to one of his gigs, per in there too. But this is not a copywhere she watches from the wings cat performance. This is a dazzlingly until, without warning, he pulls her up original silver-screen debut. An acting to sing with him. It’s a scene as captistar is born. vating as it is unlikely. Daily Mail Naturally, their improbable duet goes viral on YouTube. ACTING SCRIPT DIRECTION And if you’ve seen any previous incarn a t i o n s o f t h i s s t o r y, e s p e c i a l l y t h e Streisand-Kristofferson version, you MUSIC IMPACT ON TARGET VIEWERS

A Star Is Born

Direction : Bradley Cooper Cast: Lady Gaga, Bradley Cooperout takePerfect

ExcellentGoodHardy does his considerable best as Brock, who picks up a gooey alien parasite which makes him want to eat everything in sight, like a muscular Billy Bunter, and gives him an inner voice which is meant to sound sinister but reminded me unhelpfully of the Sugar Puffs Honey Monster. The upshot of this is that he is possessed by Venom, a behaviourally challenged superhero, and duly finds an arch-enemy called Riot. Unfortunately, the film, despite a fine cast which also includes a woefully under-used Michelle Williams as Brock’s girlfriend, is anything but a riot. Daily Mail

SCRIPT MUSIC

So-so

DIRECTION

ACTING

IMPACT ON TARGET VIEWERSAvoid It!

A love story devoid of passion and spirit LoveYatri Direction: Abhiraj Minawala Cast: Aayush Sharma, Warina Hussain, Ram Kapoor, Ronit RoySCRIPT

DIRECTION

ACTING

IMPACT

SALMAN “Bhai” Khan is known to give a break to kids of his friends or co-stars. That changes with LoveYatri in which Khan presents his brother-in-law Aayush Sharma who plays a garba instructor named Susu. A terribly named hero is the least of the film’s worries. This is a “journey of love” so insipid with a couple so lifeless that it’s better to hear Falguni Pathak sing Pari Hai on loop than sit through this rich girl-meets-middle class boy saga. Susu, short for Sushrath, is a young man from Vadodara with no ambition because running a garba school in Gujarat is not a career option. Manisha aka Michelle (Warina Hussain) is a London-based class topper who is ambitious and visiting her extended family during Navratri. It’s love at first sight for Susu. Michelle doesn’t take long to fall for him, although it’s hard to see what draws her to Susu for Sharma is far from an adept dancer and is pokerfaced for most of the running time. On a few occasions he flashes a toothy smile.

Better off are his two friends: Negative (Pratik Gandhi) and Rocket (Sajeel Parakh). The former is a cynic, always dropping brutally honest, discouraging remarks; the latter is more supportive but has no good advice. Leaving the two actors from the London leg of LoveYatri is the biggest disservice because it means no more laughs and only more of Sharma and Hussain. Instead the audience gets Susu’s mama (Ram Kapoor) aka his motivational speaker and a navratri singer who never sings. Kapoor gets to deliver a rousing speech in Hindi in a London pub where he asks his nephew to look at the three Khans (Aamir, Shah Rukh and Salman) for romantic inspiration. It’s also the only reference to Bhai in the film who also gives some screentime to his younger siblings. The thorn in LoveYatri is the disapproving dad (Ronit Roy) who runs a laundry empire named Lord of the Rinse, one of the few memorable jokes in an otherwise forgettable film. Roy gets to be vindictive in two unintentionally hilarious scenes set around a ferris wheel. It’s a stretch to call LoveYatri a love story centred around dance for the love is drab and the dancing unexciting with two newcomers struggling to pull off Vaibhavi Merchant’s choreography. Niren Bhatt’s story and screenplay fails to make the romance passionate or even compellingly rebellious. - by Suhani Singh


www.mannjittweekly.co.uk

ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly

Vol: 14,

Issue 688

11th October to 17th October 2018

China to sell 48 elite armed drones to Pak

PIC FOR REPRESENTATION

CHINA will sell 48 high- end armed drones to its all-weather ally Pakistan in what a military observer said will be the largest deal of its kind, official media reported on Tuesday. The cost of the major defence deal was not revealed. Wing Loong II is a high-end reconnaissance, strike and multi-role endurance unmanned aerial system, capable of being fitted with air-to-surface weapons. It is roughly equivalent to the American MQ-9 Reaper drone.

The drones will also be jointly manufactured by China and Pakistan, state-run Global Times reported. Last year, China reportedly sold to countries like the UAE and Egypt the Wing Loong II at an estimated $1 million per unit, reports said. China, an all-weather ally of Islamabad, is the largest supplier of weapon system to the Pakistan Army. Both the countries also jointly manufacture JF-Thunder--a single engine multi-role combat aircraft. The announcement by China to permit the sale of high-end military drones comes in the immediate backdrop of India's move to acquire S-400 sophisticated missile defence systems from Russia. The deal was clinched during last week's visit of Russian President Vladimir Putin to New Delhi. The Trump administration has agreed to sell 22 Sea Guardian drones to India. The country is reported to have received 10 advanced Heron drones from Israel as well. The deal for the acquisition of the drones manufactured by Chengdu Aircraft

25

N Korea’s Kim invites Pope to Pyongyang KIM JONG-UN has invited the Pope to visit North Korea as the dictator arrived for a meeting with a US Secretary of State in a brand new Rolls-Royce. The luxury new vehicle was spotted as the North Korean leader arrived at a summit with Mike Pompeo - in the face of UN sanctions banning trade with the hermit kingdom until it begins denuclearisation. A glimpse of the flash new car could be seen when the US diplomat met with Kim in Pyongyang on Sunday. Kim got out of the RollsRoyce and is then seen walking towards Pompeo to greet him with a handshake with the shiny new motor in the background. The North Korean dictator is usually seen being chauffeured in a top-of-the-line Mercedes limousine, such as in April when an escort of bodyguards ran alongside Kim's car on the way to his summit with South Korean President, Moon Jae-in.

Wing Loong II is a high-end reconnaissance, strike and multi-role endurance unmanned aerial system, capable of being fitted with air-to-surface weapons.

WHAT TO EXPECT  Wing Loong II drone made its maiden flight in February last year.

It would be Beijing’s largest export deal Industrial (Group) Company was announced by Pakistan Air Force's Sherdils Aerobatic Team on its official Facebook account on Sunday, the Global Times report said without giving details about when the deal was struck or when the drones would be delivered. The air force academy aerobatics team announced that in (L-R) Chinese President Xi Jinping and Pak PM Imran Khan future, the Pakistan Aeronautical Complex Kamra and the Avioverseas market, even before its sensitive targets and air-ground ation Industry Corporation of maiden flight. But the report did coordination, the report said. China's Chengdu Aircraft Indusnot specify the buyer. “A deal involving 48 Wing Loong trial (Group) Company will According to the report, the sysIIs, if confirmed, would be China's jointly manufacture the drones, tem is composed of the ground largest export deal for drones to the report said. station and various number of date. The aerobatic team was Wing Loong II drone made its unmanned aerial vehicles. closely involved with the deal and maiden flight in February last year, is expected to train the drone Within 10 months of its maiden an earlier report by the state-run operators. flight, multiple live firing tests Xinhua news agency said. A had been conducted in The deal is trustworthy given report in December last The accordance with the close military ties between the year said Wing Loong II requirement of its custwo countries and Pakistan's deal comes in has already obtained tomers, including staneed,” Song Zhongping, a military the backdrop of the largest order of tionary targets, movexpert and TV commentator, told Chinese UAVs in the India’s move to ing targets, time the Global Times. PTI

 It has already obtained the largest order of Chinese UAVs in the overseas market, even before its maiden flight.  The system is composed of the ground station and various number of unmanned aerial vehicles.  Within 10 months of its maiden flight, multiple live firing tests had been conducted in accordance with the requirement of its customers, including stationary targets, moving targets, time sensitive targets and air-ground coordination.  Last year, China reportedly sold it to countries like the UAE & Egypt at an estimated $1 million per unit.

acquire S-400

North Korean dictator Kim Jong-un & Pope Francis (L) That vehicle is believed to be a Mercedes-Maybach Pullman Guard armoured limousine, which is thought to cost more than $1 million. Under strict UN sanctions, countries are banned from selling luxury goods and cars to North Korea. Trump has insisted the international community must stick to the sanctions against North Korea until Kim denuclearises. A spokesman for South Korean president, Moon Jaein, Kim Eui-kyeom said, “Chairman Kim said he will ‘ardently welcome the pope if he visits Pyongyang.” The announcement confirmed President Moon's plan to visit Europe next week, which will include a trip to the Vatican, when the South Korean leader will pass on the welcome message. Pompeo is said to have had ‘productive talks’ with Kim and a second Trump-Kim summit would happen soon. Daily Mail

Trump offers apology to ‘innocent’ Kavanaugh

US Supreme Court Associate Justice Brett Kavanaugh congratulated by retired Justice Anthony Kennedy in the presence of his family & president Donald Trump.

US PRESIDENT Donald Trump offered a public apology to Brett Kavanaugh on Monday for the humiliation that his wife and daughters were subjected to during one of the most brutal battles over a Supreme Court seat that the nation has ever seen. Trump in remarks from the East Room before the newest addition to the court's ceremonial swearing-in said he was sorry that Kavanaugh's wife, Ashley, and his daughters, Margaret and Liza, had to witness their father deny a slew of sexual assault allegations on national television. “On behalf of our nation, I would like to apologise to Brett and the entire Kavanaugh family for the terrible pain and suffering you have been forced to endure,” the president said

On behalf of our nation, I would like to apologise to Brett and the entire Kavanaugh family.

REUTERS

— DONALD TRUMP, US PRESIDENT

during a primetime address. Trump said, “Kavanaugh deserved ‘a fair and dignified evaluation’ not the ‘campaign of political and personal destruction based on lies and deception’ that he was hit with by Democrats.” “A man or a woman must always be

presumed innocent unless and until proven guilty,” the president said to applause from supporters and staff stuffed into the room. “You, sir, under historic scrutiny were proven innocent,” Trump declared. Addressing the controversy around his appointment, Kavanaugh admitted that it had ‘tested’ him in remarks of his own after his second swearing-in this week but he insisted there is ‘no bitterness’ in the speech. “The Senate confirmation process was contentious and emotional. That process is over. On the Supreme Court, I will seek to be a force for stability and unity. My goal is to be a great justice for all Americans and for all of America. I will work very hard to achieve that goal,” he said. Daily Mail


www.mannjittweekly.co.uk

ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly

Vol: 14,

Issue 688

11th October to 17th October 2018

PM, PUTIN INK BIG ONE

India gets S-400, Reliance Defence had got offset contract in 2015

PANKAJ NANGIA

With cooperation of your counterparts, I am sure the interaction between young people, would be a great addition to the India and Russia relations.

Our country is modernising its ports under Sagarmala project, building metro rail projects in 50 cities, expanding rail and road network and modernising airports.

Education is something that receives a lot of attention in both India and Russia. We are working on strengthening the importance of education, both in theory and practice.

Indian & Russian students together must think what they can do to make lives simpler for people, especially the poorest, to improve their way of living.

We’re working jointly on finance, have created modern and much promising financial instruments, agreeing on cooperation in other areas, arts for example.

For the future of Russia, it is Putin’s biggest investment, entire intellectual capabilities, commitment and emotion, he has invested in this (SIRIUS).

— NARENDRA MODI, PRIME MINISTER

AMERICA REACTS

We can’t prejudge any sanction decision.The intent of our implementation of CAATSA is to

impose costs on Russia for its malign behaviour,including by stopping the flow of money to Russia’s defence

sector. CAATSA is not intended to impose damage to Army capabilities of our allies.The authority isn’t for a

blanket waiver. It’s transactionspecific.There are strict criteria for considering a waiver.

— U.S. EMBASSY SPOKESPERSON

— VLADIMIR PUTIN, RUSSIAN PRESIDENT

Russian President Vladimir Putin with PM Narendra Modi at Hyderabad House; (below) Russian foreign minister Sergei Lavrov after the pact was inked. By Geeta Mohan in New Delhi

I

NDIA and Russia on Friday signed the big ticket item on their defence agenda, the S -400 Long Range Surface to Air Missile System.

INDIA TODAY TV EXCLUSIVE 

Antey, the subsidiary of Rosoboronexport and a key manufacturer of the S-400 air defence system. On Dec 24, 2015, Reliance Infrastructure Limited, in a press release captioned, ‘DAC The $5.4 billion (`39,000 crore) approval for acquisition of Scontract has reaffirmed the 400 air defence missile systems “commitment to enhance mili- creates business opportunity tary-technical cooperation of about $6 billion (`40k cr)’, between India and Russia, said, “India’s Reliance Defence which has a long history of Limited and Russia’s leading mutual trust and mutual bene- developer and manufacturer of fit,” said the joint statement. Air Defence Missile Systems This comes under the shadow Almaz-Antey, have decided to of America’s CAATSA work jointly on the entire (Countering America’s range of AD Missile Adversaries Through and Radar Systems Reliance Sanctions Act) that are required Defence in 2015 wherein India is yet for Indian forces.” to get a “waiver” According to had signed a deal from President the release, of $6 billion with Donald Trump. Reliance Group Almaz-Antey, a key Interestingly, chairman Anil manufacturer of Ambani said, one of the biggest “Our proposed agreements signed S-400 air defence partnership will between India and system constitute an imporRussia found no mentant milestone in the tion in the press statestrategic relationship ments of the two leaders. In fact, the contract was signed by between the two countries.” Almaz-Antey V-C VF joint secretary (land systems) and DG ROE (Rosoboronex- Medovnikov, said: “Working port), Russia, at 11 am, just with Reliance Defence will help before the bilateral meeting us develop new directions for between PM Modi and Presi- both companies to address future requirements of the dent Putin had begun. Government sources told Indian Armed Forces”. India’s big thrust with these INDIA TODAY TV that the decision was taken in “national huge defence partnerships is “Make In India”. interest”. Whil th US h till t

PACTS SIGNED  PM Modi and Russian President Vladimir Putin have signed eight pacts

activities in the field of human spaceflight programme, Gaganyaan.

 The two countries signed a $5bn S-400 air defence system deal for the surface-toair missile defence system.

 India and Russia are also committed to fight against terrorism and drug trafficking.

 A crucial MoU was signed between ISRO and the Federal Space Agency of Russia on joint

 Pacts were also inked in the fields of nuke energy, railways. Both have signed a pact to develop six nuke power projects in India.

DECISIONS MADE  India and Russia have also asked all nations to fully implement the Paris Agreement on climate change while committing to promote green development and lowcarbon economy. They asked developed nations to provide financial and technological support to developing economies.  Modi and Putin interacted with some young

talents from Atal Innovation Mission and Russia’s SIRIUS educational centre. AIM and SIRIUSalso signed an MoU.  Modi has also invited Russia to set up a dedicated defence industrial park in India.  Both are also looking at the possibility of building a gas pipeline from Russia to India.

RUPEE-RUBLE FORMULA Modi and Putin discussed alternatives to payments in USD. Govt sources told INDIA TODAY TV, “The rupee-ruble mechanism was discussed. There was similarity of views that more trade should take place in our own currencies.”

 “In several shipments, we’ve already used ruble as a currency and rupee as a commercial national currency. For us, it’s good to have such an arrangement as well because this will promote rupee,” said Russian trade minister Denis Manturov.  Gasprom Bank’s representative in India, Sergey Mitreykin, said: “The framework is there, bank accounts and processes are in place; in rupee-ruble you would have to set it up, which would take some time and cost.” By Geeta Mohan

26


www.mannjittweekly.co.uk

ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly

Vol: 14,

Issue 688

11th October to 17th October 2018

Defiant Musk mocks SEC on Twitter SHARES of Tesla Inc fell as much as 5 per cent on Friday, after Chief Executive Elon Musk stirred nerves about the settlement of his securities fraud lawsuit by mocking the U.S. Securities and Exchange Commission on Twitter. The tweet calling the SEC the “Shortseller Enrichment Commission” came just hours after a federal judge ordered Musk and the SEC to write a letter justifying a settlement which allows him to remain in charge at Tesla. “Just want to [sic] that the Shortseller Enrichment Commission is doing incredible work,” Musk, a frequent critic of investors betting against the electric car company said in the tweet. “And the name change is so on point!” The electric carmaker’s shares plunged last week after the SEC accused Musk, 47, of fraud over “false and misleading” tweets on Aug. 7 that promised to take Tesla private

By Martine Geller In London

U

NILEVER executives scrapped plans to move the company headquarters to the Netherlands on Friday in the face of a shareholder revolt, keeping one of Britain’s most valuable businesses in London ahead of Brexit. The climbdown came just three weeks before planned votes on the proposal and is a victory for shareholders who opposed a change which would have removed the maker of Marmite, Dove soap and Ben & Jerry's ice cream from the benchmark FTSE 100 index.

“We are pleased they have abandoned the plan to ‘go Dutch’,” said GAM portfolio manager Ali Miremadi, who intended to vote against the move. “Now the company can put its focus into the core job – driving long-term shareholder value.” Unilever’s board, led by Chairman Marijn Dekkers and fellow Dutchman Paul Polman, the chief executive, agreed to scrap the plan during a call early on Friday after it became clear that it could fall short of the approval needed, a source familiar with the matter said.

Tesla CEO Elon Musk

and said funding had been secured. The lawsuit threatened to pull Tesla and Musk into a long drawn-out fight that could have undermined the company’s operations and ability to raise capital. In the settlement that was announced over the weekend, Tesla and Musk instead agreed to pay $20 million each to the regulator while the billionaire - also a large Tesla

shareholder - would step down as chairman but continue as CEO. The settlement also provided for the appointment of a new chairman and directors to balance Musk’s influence at the company as well as moves to oversee his output on social media. Peter Haveles, a partner in the Trial and Dispute Resolution Practice Group said Musk’s tweets showed his lack of self discipline. “It will put intense pressure on the board because the SEC will be watching the company like a hawk in this regard and it will create additional tensions with the company and Mr Musk and the marketplace,” Haveles said. Several Twitter users also criticized Musk, who has over 20 million followers on the social media platform, for his tweets targeting regulators and short sellers. “I have lost 30 years of my life savings all in $Isla thanks to your tweets please stop,” TrendTrader007 wrote. Reuters

Unilever scraps plan to shift out of London

Angry Brits finally get their way

27

Toyota recalls 2.4 million hybrid cars JAPANESE car giant Toyota said Friday it is recalling more than 2.4 million hybrid cars over a fault that could cause crashes, just a month after another recall affecting hybrids. The firm in September said it was recalling more than one million hybrid cars globally after uncovering a technical problem that could cause fires. The latest announcement affects several models of the Prius and its Auris hybrid vehicles produced between October 2008 and November 2014, with more than a million of the affected cars in Japan. Another 830,000 are in North America, 290,000 in Europe, 3,000 in China, and the rest in other parts of the world. In a statement, Toyota said the cars had already been involved in previous recalls in 2014 and 2015, but the remedy conducted then did not anticipate the new condition identified in this recall. The problem identified arises when the cars fail to enter failsafe driving mode as intended. If this occurs, the vehicle could lose power and stall. While power steering and braking would remain operational, a vehicle stall while driving at higher speeds could increase the risk of a crash, Toyota said. Japan's transportation ministry said Toyota had reported three malfunctions locally related to the issue, but no accidents. The car giant last month issued a recall for 1.03 million cars globally over an issue related to wiring that could cause fires in vehicles. AFP

U-turn comes as UK govt is grappling to save jobs Unilever had decided to collapse its AngloDutch structure following a review sparked by last year’s failed $143 billion takeover approach by Kraft-Heinz. The stated aim was to make it more efficient and agile in a consumer market rocked by ecommerce, social media and upstart rivals. But at least 10 shareholders, which collectively own around 12 per cent of Unilever PLC, had publicly opposed the move. They were worried about the effective forced selling of their shares with no premium, uncertainty around the future tax treatment of Dutch dividends and a perception that the move was partly aimed at securing greater takeover protection under Dutch law. Unilever, owner of iconic brands like Dove soap, on Friday dropped its postUnilever’s U-turn comes at a sensitive time for the British government, which is battling Brexit plan to move its main headquarters from London to Rotterdam. to protect jobs and investment as Prime Minister Theresa May said Rupert Krefting, head of fights for her proposed divorce corporate governance and stewplan from the European Union. ardship, at M&G Investments, “The UK is one of the best which opposed the proposal. places in the world to grow a Unilever took the unusual step business, and our modern of putting a full-page advert in Industrial Strategy commits us the British press to try to sell the to being an open and competiidea to skeptical investors, and tive economy and a great place executives gave a round of interto locate global headquarters,” — MARIJN DEKKERS, UNILEVER CHAIRMAN views last week to make Business Secretary Greg their point. Clark said. But on Friday Unilever recogEven with a single corporate themselves, according to two the shares. Those two condinized that the proposal had not entity domiciled in the Nethertrading platforms. tions meant that small sharereceived support from a signifilands, Unilever was keeping two holders, often overlooked, could cant group of shareholders. The Investor Forum, which of its three business units in have swung the vote. works to escalate investor con“The board will now consider Britain, allowing it to maintain cerns to companies, said it As such, a number of indeits next steps and will continue its UK staff of 7,300. worked with over 20 institutions pendent investors holding their to engage with our shareholdThe plan’s highest hurdle was on this issue. shares in nominee accounts ers,” Dekkers said, adding that it needed backing of a had contacted their adminisUnilever will proceed with the “This demonstrates the value of majority of UK shareholders, trators in recent days to make plan to cancel its Dutch preferasset managers actively engaging holding at least 75 percent of adjustments needed to vote ence shares. with their investee companies,”

The board will now consider its next steps and will continue to engage with our shareholders.

IKEA unveils `3,000 crore plan for India SWEDISH furniture and home accessories company IKEA plans to invest nearly Rs 3,000 crore in the next three years to open three packing warehouses in Mumbai, Bengaluru and Delhi. The company would open the centres as an omni-channelling brand with large IKEA stores, city centre stores and online presence, deputycountry manager (Management) of IKEA India Patrik Antony told PTI here Friday. IKEA is set to open its second store in Mumbai later this year, and would hold a ground-breaking ceremony on October 11 in Bengaluru, he said. The next store would be in Delhi, he pointed out. By 2025, there would be over 25 stores across cities such as Ahmedabad, Surat, Pune, Chennai and Kolkata with both online and offline approaches, he said. On purchasing strategy of IKEA India, Patrik said there were over 50 suppliers in the country. PTI


www.mannjittweekly.co.uk

ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly

Vol: 14,

Issue 688

spqwihk-rwSIPl Ó∂÷ : Ó≈⁄ BA-¡ÍzÒ À AI Íπ≈‰Δ¡ª ¡≈Áª ˘ ÏÁÒ‰ ÁΔ ÒØÛ ˛Õ «’√∂ ÚΔ ’øÓ ˘ ‹∂ ’  Ò◊≈Â≈ ’Ø ◊ ∂ ª ¿π √ Á∂ √‘Δ ÈÂΔ‹∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¿π‰◊∂Õ «ÏÃ÷ : AI ¡ÍzÒ À -Ó¬Δ B@ Ù∂¡ Ï≈˜≈ ”⁄ ¯≈«¬Á≈ ‘Ø √’Á≈ ˛Õ «√‘Â Ò¬Δ «¬‘ ‘¯Â≈ ⁄ø◊≈ ‘∂◊≈Õ Á¯Â «Úæ⁄ Âπ‘≈˘ Âº’Δ «ÓÒ‰ Á≈ ÔØ◊ ω «‘≈ ˛Õ Ô≈Â≈ ”Â∂ ÚΔ ‹≈‰ Á≈ ÚΔ ÍÃ◊ Ø ≈Ó Ï‰ «‘≈ ˛Õ «ÓÊπÈ : Ó¬Δ BA-‹±È BA «¬√ ‘¯Â∂ ÚÍ≈ «Úæ⁄ Â∂˜Δ «‘ √’ÁΔ ˛ ¡Â∂ ’Ø¬Δ Úº‚≈ ¡≈‚ «ÓÒ √’Á≈ ˛Õ ÓÈ ÷πÙ ‘ØÚ◊ ∂ ≈ Í ÍÀ√∂ ÁΔ Âø◊Δ Ï‰Δ «‘ √’ÁΔ ˛Õ «¬√ Ò¬Δ «’√∂ ÚΔ ÈÚƒ ÷ΔÁÁ≈Δ ÂØ∫ Ï⁄ØÕ ’’ : ‹±È BB-‹πÒ≈¬Δ BB «˜¡≈Á≈ ◊π√ º ∂ È≈Ò Âπ√ƒ ¡≈Í‰Δ «√‘ Â∂ ’øÓ Á≈ ‘Δ Èπ’√≈È ’ ‘∂ ‘ØÕ ‘ ⁄Δ˜ «Úæ⁄ ¡«Â Ó≈ÛΔ ‘πÁ ø Δ ˛Õ «√øÿ : ‹πÒ≈¬Δ BC -¡◊√ BB «¬‘ ‘¯Â≈ Âπ‘≈‚∂ Ò¬Δ √≈˜◊≈ ‘∂◊≈Õ ÓÈ ”⁄ ÈÚ∂∫ ¡Â∂ ÙπÌ º «Úæ⁄≈ª Á∂ ÍÃÚ≈‘ ÁΔ ˜» ˛Õ ¡‰⁄≈‘∂ ’øÓ ’È ÂØ∫ Ï⁄‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ˛Õ ¡≈͉∂ «ÚÚ∂’ È≈Ò ’πfi Ó√«Ò¡ª ˘ ‘ºÒ ’Ø◊Õ∂ ’ø«È¡≈ : ¡◊√ BC-√ÂßÏ BB Á»«‹¡ª ÁΔ ÍÃÙ ∂ ≈ÈΔ ÒÀ‰Δ ¤º‚Ø Â∂ ¡≈͉∂ ’øÓ ÚºÒ «Ë¡≈È «Á˙Õ Âπ√ƒ Á»«‹¡ª Ï≈∂ √Ø⁄-√Ø⁄ ’∂ ¡≈͉∂ ’øÓª ˘ «Íº¤∂ Í≈ «ÁøÁ∂ ‘ØÕ Á»‹∂ Âπ‘≈‚Δ √Ò≈‘ ÒÀ ’∂ «’Â∂ Á∂ «’Â∂ Í‘π⁄ ø ‹ªÁ∂ ‘È ¡Â∂ Âπ√ƒ ¿πÊ∂ Á∂ ¿πÊ∂ ‘Δ «‘ ‹ªÁ∂ ‘ØÕ Íπ≈‰Δ¡ª ’ΔÂΔ¡ª ‘Ø¬Δ¡ª ◊ÒÂΔ¡ª ˘ Ô≈Á ’ ’∂ ÓÈ Ï∂⁄È À «‘ √’Á≈ ˛Õ

ÂπÒ≈ : √ÂßÏ BC-¡’±Ï BB «’√∂ Íπ≈‰Δ ◊ÒÂΔ ˘ Ô≈Á ’ ’∂ «¬√ ‘¯Â∂ ’≈¯Δ Í∂Ù≈È «‘ √’Á∂ ‘Ø, ‹∂ Âπ√ƒ Íπ≈‰Δ¡ª ◊ºÒª ˘ Ô≈Á ’ ’∂ Í∂Ù≈È ‘ØÚ◊ Ø ∂ ª ¯∂ ¡º◊∂ «’Ú∂∫ ÚËØ◊,∂ Âπ√ƒ Í«‘Òª ‘Δ ◊ÒÂΔ ÓøÈ ¸º’∂ ‘Ø ‘π‰ Í∂Ù≈È ‘؉ ÁΔ ÒØÛ È‘ƒ ˛Õ «ÏÃÙ⁄’ : ¡’±Ï BC-ÈÚßÏ BA «’√∂ ÚΔ ’øÓ ˘ ‹ÒÁÏ≈˜Δ «Úæ⁄ ’È ÂØ∫ Ï⁄Ø È‘ƒ ª ¡º◊∂ ‹≈ ’∂ Ï‘π «˜¡≈Á≈ Èπ’√≈È ‘Ø √’Á≈ ˛Õ «’√∂ ÁØ√ ”Â∂ ˜» ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ «ÚÙÚ≈√ Ì≈Δ ÍÀ √’Á≈ ˛, «¬√ Ò¬Δ Âπ‘≈˘ √≈ÚË≈È «‘‰ ÁΔ ÒØÛ ˛Õ ËÈ : ÈÚßÏ BB-Á√ßÏ BA «¬‘ ‘¯Â≈ Âπ‘≈˘ ’¬Δ ͺ÷ª ÂØ∫ ¿π⁄≈¬Δ¡ª ÚºÒ ÒÀ ’∂ ‹≈Ú∂◊≈Õ Í«Ú≈ ¡Â∂ «ÓºÂª ÁΔ ÓÁÁ È≈Ò Âπ‘≈‚∂ ÚÍ≈ «Úæ⁄ «¬æ’ √π÷≈Úª ÓØÛ ¡≈¿π‰ Ú≈Ò≈ ˛Õ Ó’ : Á√ßÏ BB-‹ÈÚΔ AI Âπ‘≈‚∂ Ú≈√Â∂ «¬‘ ‘¯Â≈ «Ó«Ò¡≈ ‹π«Ò¡≈ ‘∂◊≈, Âπ√Δ ¡≈Í‰Δ¡ª ◊ºÒª Á∂ È≈Ò Á»«‹¡ª ˘ ÍÃÌ≈«Ú ’Ø◊∂ ¡Â∂ Âπ‘≈‚∂ ¡º◊∂ Âπ‘≈‚∂ ¡º◊∂ «‡º’ È‘ƒ √’‰◊∂Õ ’∞Ì ø : ‹ÈÚΔ B@-ÎÚΔ AH «¬‘ ‘¯Â≈ Âπ‘≈‚∂ Ò¬Δ ⁄ø◊≈ ‘∂◊≈ ¡Â∂ Âπ‘≈‚∂ π’∂ ‘ج∂ Ï‘π √≈∂ ’øÓ ‘Ø ‹≈‰◊∂Õ ÓΔÈ : ÎÚΔ AI-Ó≈⁄ B@ Í«Ú≈ «Úæ⁄ Ó≈Â≈ ‹Δ Á∂ È≈Ò «’√∂ ◊Ò ÂØ∫ ‡’≈˙ ‘؉ Á≈ ÔØ◊ ˛ ¡Â∂ «¬‘ ‡’≈˙ ÚºË ÚΔ √’Á≈ ˛Õ Âπ√ƒ «¬√ ‡’≈˙ ˘ ‡≈Ò √’Á∂ ‘Ø, ÒØÛ ˛ Ó≈Â≈ ‹Δ ÁΔ ◊ºÒ √π‰È ÁΔÕ

11th October to 17th October 2018

28

‹ΔÚÈ √≈ʉ ÁΔ ÒØÛ Â’ΔÏÈ FE √≈Ò≈ ‹º‡ «√º÷,«‹√ ÁΔ ‹ΔÚÈ √≈ʉ √Ú◊ «√Ë≈ ◊¬Δ ‘À ˘ ÔØ◊ ‹ΔÚÈ √≈ʉ ÁΔ ÒØÛ ‘À «‹√ ÁΔ ¿∞Ó F@ Á∂ «¬Á «◊Á ‘ØÚ∂, Ϻ«⁄¡ª ÂØ∫ Ï◊À, «√◊‡ ‹ª ’Ø¬Δ ‘Ø ÈÙ≈ È≈ ’ÁΔ ‘ØÚ∂Õ ⁄≥◊Δ «√‘ Á∂ È≈Ò È≈Ò ÿ ÁΔ¡ª «‹≥Ó∂Á≈Δ¡ª √≥Ì≈Ò √’ÁΔ ‘ØÚ∂ ¡Â∂ ÓÂÒÏ÷Ø È≈ ‘ØÚ∂Õ ˜≈ÂΔ Ï≥ËÈ ’Ø¬Δ È‘Δ∫Õ‹∂ ’Ø¬Δ Á» ÂØ∫ ¡≈’∂ «ÓÒ‰≈ ⁄≈‘∞≥ÁΔ ‘ØÚ∂ ª ¡≈¿∞‰ ‹≈‰ Á≈ «’≈«¬¡≈ ÚΔ «ÁºÂ≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ «’zÍ≈ ’’∂ ÷≈√ ÒØÛÚ≥Á ‘Δ √≥Í’ ’ÈÕ √≥Í’ ÈßÏ: @GD@E G@ A@ AA

Cyclone Titli intensifies into severe storm With Cyclone ‘Titli’ over the Bay of Bengal on Wednesday intensifying into a very severe cyclonic storm and moving towards the coast, the Odisha government began evacuation of people in five coastal districts.

Your Stars This Week

Acharya Surendera Gautama / E-mail guru@gurukaun.com Aries March 21-April 19 Will power, energy and persuasion enable you to forge ahead with your projects and with the help of fiery Mars in your work zone, you can handle any task. Taurus April 20-May 20 The planets bring meetings with authority and powerful people and bless you with charm and charisma. Relationships and family are a joy and you are magnate to attract others to your fold. From 20th, Sun changes sign and your career gets a lift off. Gemini May 21-June 21 Behind the scene meetings and discussions will prove advantageous, boosting your career and finances. Team work and joint ventures are now your road to success. Cancer June 22-July 22 This is a week filled with glamour, love and flirtations. Relationships may be under pressure, especially with the elderly. Be receptive and compromising and try to absorb ideas and suggestions from the family to solve a daunting problem. Leo. July 23-August 22 Positive changes are on the way and you have the choices; accept a new lucrative job offer and stay put. Embracing change is always difficult but what has to be done should be done. Virgo August 23-September 22 A very hectic week at work place when you have little or no time to relax, gaze around or attend to mundane tasks. On Saturday, the Full Moon illuminates your financial and career zones. Libra September 23-October 22

Home and family are under pressure this week and your best bet is exert diplomacy and patience to relieve tension and distress. Work opportunities, expansion and growth are coming to you in next few weeks. Scorpio October 23-November 21 Early in the week your charm and magnetism is boundless, but destiny also calls upon to finish off the outstanding personal and work issues. Ensure that your finances are under control and that unexpected bills that arrive are settled on time. Sagittarius November 22- December 22 Financial and productivity challenges derail your plans to attend a social event. As the festivities are over, the bills begin to arrive making the atmosphere slightly gloomy and depressed. Capricorn December 22-January 19 As the Sun prepares to leave your sign to move into Aquarius on the 20th, the message from the cosmos is to organize yourself, answer correspondence, return phone calls and take control of your work issues. Aquarius January 20-February 18 As the Sun arrives in your sign on the 20th and the Full Moon on Saturday, it is time to discard the old and stale and begin with a clean slate to embrace the new. Pisces February 19-March 20 Control your finances, build up resources and feel secure. The full Moon at the weekend signals completion of a project you started few weeks back. A new phase, new ideas and new openings are forthcoming.

Virendra Sharma MP slams Tory Mayoral candidate Virendra Sharma MP slams Tory Mayoral candidate's claim that celebrating Hindu and Muslim culture will "rob Britain of its community" and let us "slip into a crime riddled cess pool"Following a Guardian story about the appalling pamphlet authored by Bailey in 2005 Virendra Sharma MP and Chair of the Indo-British APPG has responded in shock to his comments. The Indo-British APPG works to strengthen ties with India, the largest democracy in the world, the country with the most Hindus

and third most Muslims in the world.Virendra Sharma said: "It is appalling that in this day and age even the Tories can select a candidate for Mayor of London with views this outdated and objectionable. I don't see how Shaun Bailey can continue as candidate having written off the multiculturalism that makes London great.Mr Bailey seems to believe that celebrating Hindu and Muslim culture will "rob Britain of its community" and we will "slip into a crime riddled cess pool". The

messages of my faith Hinduism are of tolerance, compassion, honesty and self-restraint, lessons that Mr Bailey would do well to learn. The Mayor of London has an incredibly important role in selling London around the world, demonstrating the modernity of our diverse and special city. How can Mr Bailey go to India, Pakistan or Indonesia looking to boost business in London when he says this? Mr Bailey and the Conservative Party need to have a long hard think about his role as candidate."

Worker Required vulvrhYNptn ielwky iv`c iPS AYNf icps Sop qy kMm krn vwly qzrbykwr kwmy dI qurMq zrUrq hY[pRwrQI kol XUky iv`c kMm krn dy knUMnI dsqwvyzW dw hoxw zrUrI hY[ Pu`l tweIm jW pwrt tweIm[ cMgI qnKwh[

sMprk: Mr. Singh 07913 062 229

Amarinder Singh calls for collective effort to fight drug problem Chandigarh :Punjab Chief Minister Capt Amarinder Singh on Wednesday sought the continued support and assistance of the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) in fighting the drug problem.He described the problem as a strategic conspiracy unleashed from across the international border.Rivulets in Punjab were being used to smuggle drugs as part of a strategic agenda that went beyond commercial reasons, said the Chief Minister, while delivering the keynote address at the inauguration of a three-day Regional Workshop on ‘Combating Illicit Trafficking of Afghan Opiates: Developing a Comprehensive Approach’, organised here by UNODC and steered by UNODC ROSA Sergey Kapinos. Expressing the confidence that his government would succeed in destroying the drugs business, Amarinder called for team work to battle the menace, saying UNODC

could play a pivotal role in this. He said UNODC could help the state by identifying the big sharks that had a stake in the drug business.While the STF and other agencies had been successful in catching midlevel peddlers, the big suppliers needed to be apprehended too, he said, adding that “we owe this to our future generations”. The CM referred to the initiative taken by him to write to the chief ministers of the neighbouring states, which had led to the Haryana CM convening a meeting that had decided to set up a joint control room in Panchkula. Such collective efforts would help destroy the drug racket, he asserted.Terming the drug problem as a critical issue that had been going for long in Punjab, the CM said the state had seen a shift from traditional use of marijuana (and to some extent opium) to synthetic stuff, which was posing a major threat.


www.mannjittweekly.co.uk

ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly

Vol: 14,

Issue 688

11th October to 17th October 2018

÷≈‰≈ ¡Â∂ √∂Ú≈ ¡˜Ó≈˙ Â∂ «Î √Ì È±ß Áæ√Ø Ú≈-Ú≈ ¡≈˙

01902 917 360

29


www.mannjittweekly.co.uk

ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly

Vol: 14,

Issue 688

11th October to 17th October 2018

30

HOME OFFICE LAUNCHES POWERFUL FGM AWARENESS CAMPAIGN The Home Office has launched an awareness campaign designed to help eradicate the horrific crime of Female Genital Mutilation (FGM). The campaign sends a powerful message that communities should protect children from people who carry out this horrific practice, as it is child abuse and this will not be tolerated in the UK.Through the tagline 'Let's Protect our Girls', the Government want to ensure young girls and families know about the life altering health consequences of FGM. These can include: -Childbirth complications - Period problems - Scarring - Mental health issues - Urinary infections Home Secretary Sajid Javid said: "Female Genital Mutilation has no place in modern society. It is repulsive, unethical and leaves victims with emotional

and physical scars that last a lifetime."We have launched this important campaign to make it clear to everyone that the practice is illegal and has serious health consequences. I urge everyone to help protect girls at risk by spreading the messages." The design and messaging of the campaign was created in consultation with FGM victims and activists including the NSPCC, Forward UK, Midaye Somali Women's Network, The Girl Generation and IKWRO. The messages will be amplified using targeted print and radio adverts and materials will be distributed directly into communities where FGM is more prevalent. The campaign will also include recruiting FGM ambassadors and engaging with organisations on the ground to support its messaging. The campaign

will signpost people who want more information to the NSPCC's helpline and website where they can find further help. This can be found at http://nspcc.org.uk/ fgm or by contacting the free, anonymous helpline on 0800 028 3550. John Cameron, NSPCC Head of Helplines, said: "We know from calls to our dedicated helpline that Female Genital Mutilation is still affecting hundreds of girls in the UK. Sadly, the true picture of how many are affected is unknown because for far too long FGM has been cloaked in secrecy. "We hope this campaign will help to end the silence that surrounds FGM by encouraging young people and any adults worried about them to speak out and get help. By joining forces across communities, we can bring an end to this dangerous and illegal practice."

Parents encouraged to apply for secondary school places Nearly half of parents whose children will be starting secondary school next year have now applied for a place for them - and the rest are encouraged to do so as soon as possible. The deadline for applications for places for student's due to start Year 7 in 2019 is 31 October 2018, and parents who haven't yet done so are asked to submit theirs as a

matter of urgency. Councillor Lynne Moran, the City of Wolverhampton Council's Cabinet Member for Education and Skills, said: "If your child is in their final year at primary or junior school, you should now be making your application for a secondary school place for them. "While making the transfer to secondary school may

«Ú√≈÷Δ ¡Â∂ ÷≈Ò√≈ ÍøÊ Á∂ «√‹‰≈ «ÁÚ√ ÁΔ¡ª ͱ∂ √ß√≈ 鱧 ÚË≈¬Δ¡ª

seem a long way off, the closing date for applications is 31 October so time really is of the essence.To apply for a school place, parents should log on to www.wolverhampton.gov.uk/ admissions and complete the short application process. Parents and guardians will be notified of their child's allocated school place on 1 March 2019.

Bin collection service changes to start this month in Wolverhampton Changes to bin collections will start being introduced in the City of Wolverhampton from Monday October 22, 2018.To ensure a smooth transition, the council will roll out the fortnightly general waste bin collection changes in phases across different areas between now and Christmas.Phase one will begin on October 22 in Fallings Park, Heath Town, Wednesfield North and parts of Wednesfield South, and Bushbury South and Low Hill.From Monday (October 8) residents in phase one will receive information packs through their letterbox explaining what they need to do. It contains a letter, a guide with new collection dates, and a sticker for their chosen general waste bin. The information packs will inform people when their fortnightly bin collections

begin.People who live in flats or apartments will not be part of the new fortnightly bin service yet.Councillor Steve Evans, Cabinet Member for City Environment at City of Wolverhampton Council, said: "We absolutely want to make sure the transition from weekly to fortnightly collections is as smooth as possible, and residents know what they need to do and when the new service begins for them."We understand that change can be daunting for people, and want to reassure residents that we've taken every possible step to make sure it's as easy as it can be. And of course, people will have options about the bin size they choose for their household needs - either by continuing to use their smaller brown bin or by choosing to use the larger green bin." Councillor

Evans continued: "It's no secret that the council must make savings due significant budget cuts from central government and we're unable to keep services as they are. This is why the garden waste collection service will end when the new fortnightly collections begin."Only this month, we've seen bin collections being rolled out monthly across a Welsh county in order for the local council to make savings, showing the harsh financial situation for many local authorities - we are no different." The council's optional paid-for garden waste service starts in February 2019, costing £35 a year (concessions for those who qualify £17.50). People who prefer not to sign up to the service should consider home composting or taking garden waste to the local tip for free.


www.mannjittweekly.co.uk

ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly

Vol: 14,

Issue 688

31

11th October to 17th October 2018

‘Justice for CR7’

Dolores Aviero, Cristiano Ronaldo’s mother, uploaded an image of him dressed as Superman, (as shown below), to Facebook along with a message calling for justice.

Ronaldo laid out STD test rules in secret contract as family break their silence

CRISTIANO Ronaldo reportedly laid out rules for STD tests in the $3, 75, 804 contract he ordered his rape accuser to sign – as his family broke their silence by showing their support for the player on social media. Mother Dolores and sister Katia both posted pictures of Cristiano in a Superman cape with matching messages on Facebook and Instagram, vowing to seek ‘justice’. It comes after Kathryn Mayorga, a former model turned teacher, accused the sportsman of raping her in a Vegas hotel suite back in 2009. Ronaldo has repeatedly denied her claims, calling them ‘fake, fake news’. Ms Mayorga said she signed a $3, 75, They wrote: “I want to see who has the 696 settlement deal with Ronaldo in courage to put this photo on their pro2010. file for a week and make a chain for The documents, published in Der him..for Portugal, for him, for us and for Spiegel, contained a clause stating that the union of our people, for justice. He Ms Mayorga tested positive for a STD, deserves it.” The cartoon-style picture of Ronaldo carried two hashtags in Portuguese. One translates as “#Ronaldo, we are with you to the end” and the other – #Justicacr7 – as “#Justice for CR7,” referring to his initials and shirt number. Katia’s message had got nearly 15,000 likes in the first hour after she posted it, with one insisting: “I support Cristiano. This seems like a trap because there are things that don’t make sense.” Ronaldo would have to undergo a test Another, a Portuguese national called for that disease. Renan Soares, said: “United we will conquer.” However, there is no suggestion that either party needed to or took any STD Mother Sandra Isabel Tavares Goes tests. posted a photo on her Facebook page in response to Dolores’ message, showing It comes as Ronaldo’s family urged her kissing a Portuguese football shirt fans to show their support for the with the number seven on it. player.

I find the act in itself a dishonour but what I find more shameful is the envy that surrounds him.

Cristiano’s mother

launches campaign,

— KATIA AVEIRO, CRISTIANO RONALDO’S SISTER

fans get on board

She said: “Together we will be stronger and Ronaldo will feel that strength. Yesterday, today and always I will be with you.” Supporters came forward as it was revealed police are investigating three more claims by women against the athlete.

Manu back to winning ways New Delhi : “Papa, ho gya (Papa, it is done)” Manu Bhaker’s brief message for her father Ram Kishan meant she had won the gold medal.For the senior Bhaker, this brief message from his daughter, which had become a habit, has come after a brief barren spell.The 16-year-old Manu started 2018 by winning the gold medal in the 10m pistol at the Guadalajara World Cup in Mexico. It was her debut appearance in the senior team. It was followed up with a double wins at the Junior World Cup in Germany and in Sydney. She then upstaged Heena Sidhu to win the Commonwealth Games gold medal. But she failed to make the podium at the

2018 Asian Games despite shooting good scores during qualifications. The blip was felt in the Bhaker household. “It was long time coming,” Ram Kishan Bhaker told

The Tribune. “We were so used to her winning that the Asian Games blip was a shocker. I can’t explain how happy I was when she called me and said ‘Papa, ho gya’. She was under pressure I could sense,” he added. Manu and the family were following her exploits on

Twitter as the International Olympic Committee’s website was live-streaming the swimming competition when the pistol final was being held. Self-doubt Manu suffered another blip during qualifications. Chief coach Jaspal Rana had to step in to keep her steady. Manu shot a series of 9s during the qualification and had to be cajoled out of the blip to qualify in first position for the finals. “We all suffer from it. But I just told her to forget about the medal as I thought she was under pressure,” Rana said. “We have to understand that she is only 16 so winning and losing and mid-match blip is part of her learning process. She

has to experience every bit of this to become a better shooter. Once she understood that she was at ease and qualified first for the final,” he added. ‘Cheeks are hurting’ Manu, though, dismissed all the talks about misfiring. “My shooting today was satisfactory. I could have done better yes but I am very happy that I won a gold medal today,” she said. “My cheeks are hurting as I had to pose for several photos and had to smile a lot. It was a wonderful experience and from today till I take the flight back home (on 19th) I will do my physical training and will look forward to enjoying my time here away from shooting,” Manu said.

One woman claims she was raped after a party, one says she was ‘ hurt by Ronaldo’ and another says she signed a non-disclosure agreement with the footballer in 2009. It is not clear if the last two allegations relate to sexual misconduct. Daily Mail


www.mannjittweekly.co.uk

ÓÈ «‹æ MANN JITT Weekly

Vol: 14,

Issue 688

11th October to 17th October 2018

32

Mannjit  
Mannjit  
Advertisement