Page 1

DIAKONISTIFTELSEN SAMARITERHEMMET ร…rskrรถnika 2011


Årskrönika 2011 Vi tackar anställda och frivilliga för stort engagemang och för goda arbetsinsatser. Vi tackar också för ett gott samarbete med Svenska kyrkan, Uppsala Domkyrkoförsamling, Uppsala universitet, Uppsala kommun, Landstinget i Uppsala län och stödföreningen Samariterhemmets Vänner samt Samariterhemmets Diakonkår. Uppsala i maj 2012 Dan Lannerö Ordförande

Lennart Lindgren Direktor

Diakonistiftelsen Samariterhemmets uppgift

- enligt reviderade stadgar godkända av Kammarkollegiet 2010-09-13 §1 Diakonistiftelsen Samariterhemmets uppgift är att utöva diakoniverksamhet såväl i egen regi som i samarbete med andra organ och organisationer inom kyrka och samhälle att för denna verksamhet främja utbildning och fortbildning av diakoner och andra medarbetare till Svenska kyrkans och samhällets tjänst att även på annat sätt främja kristen människovård t ex i form av omsorg om barn och ungdom, äldre, sjuka, funktionshindrade och andra som är i behov av hjälp och stöd att främja vetenskaplig forskning inom områden av betydelse för stiftelsens verksamhet.

Vision

Samariterhemmet vill ge hjälp till enskilda människor i utsatta livssituationer och bidra till ett mänskligare samhälle. 2


Direktors kommentar De pågående samtalen med Uppsala läns lands­ ting angående hyresavtalet kring sjukhusfastigheterna har under året inte givit några tydliga resultat. Överläggningarna fortsätter under 2012.

2011 är ytterligare ett år som tydligt präglas av omställning och utveckling av de olika verksamheterna. Omsättningen har ökat med två miljoner från 54 till 56 miljoner. Medelantalet anställda har ökat med 5 personer från 83 till 88. Denna utökning har även inneburit att verksamheten idag totalt sett når fler människor i utsatta livssituationer. Framförallt har fler fått möjlighet till sysselsättning. Vidare har vi skapat fler mötesplatser där våra anställda och volontärer kan ge stöd och vägledning för andra människor.

I avvaktan på att få klarhet kring hyresavtalet har styrelsen under året låtit fyra arkitektbyråer genom parallella uppdrag ta fram idéer och skisser till hur de båda kvarteren Gunnar och Högne bäst kan användas i framtiden. Ett av förslagen kommer att ligga till grund för begäran hos Uppsala kommun att påbörja arbetet med att ta fram en ny detaljplan för kvarteren.

Verksamhetens resultat ligger i nivå med föregående års positiva resultat på 2,9 miljoner. Framförallt har förändringar ägt rum inom Uppsala stadsmission där bl.a. en secondhandbutik öppnades och stängdes under året för att återigen öppna i nya lokaler under början av 2012.

Det gångna året har skapat en bra grund för fortsatt utveckling och ytterligare konsoliderat stiftelsens verksamhet och ekonomi. Lennart Lindgren, direktor

Stiftelsen fick också under året möjlighet att överta driften av Katedralkaféet intill Uppsala domkyrka. Den verksamheten syftar till att skapa intäkter till stadsmissionens arbete och bereda sysselsättningsmöjligheter för personer i utanförskap. En ökad satsning på att skapa sociala företag har skett och under året givit möjligheten att fortsätta Hantverksslussen och en större secondhandbutik. Vidare har planerna för en remake-verksamhet formulerats och kommer att finnas på plats under 2012. Stiftelsens egen produktion av mat och service för gäster, boende och konferenser har ökat. En sammanslagning av alla kök till en enhet inom Hotell- och konferensverksamheten har minskat kostnader och ökat produktionen högst väsentligt. 3


Styrelse vid årsskiftet 2011/2012 Diakonistiftelsen Samariterhemmets styrelse består av nio ledamöter och en suppleant. En ledamot och en suppleant utses av föreningen Samariterhemmets Vänner och två ledamöter av stiftelsens diakonkår. Ordförande:

Dan Lannerö

Vice ordförande:

Gunilla Thorstensson, utsedd av Samariterhemmets Vänner

Övriga ledamöter: Margareta Hemström

Leif Lyttkens

Kersti Raustorp, utsedd av Diakonkåren

Christer Segerström

Elisabeth Stenberg, utsedd av Diakonkåren

Per Uhlén

Jan-Erik Wikström

Ersättare:

Sigvard Forsgren, utsedd av Samariterhemmets Vänner

Adjungerade:

Lennart Lindgren, direktor

Elisabeth Grahn, förvaltningschef

Arbetsutskott:

Ordförande Dan Lannerö, Gunilla Thorstensson, Jan-Erik Wikström samt Lennart Lindgren och Elisabeth Grahn.

Revisor:

Lars Kylberg vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

4


Stiftelsens verksamhet Andlig vård Gudstjänsterna får ses som en puls i Samariterhemmets liv och arbete. Verksamheten är en inspirationskälla ur vilken övrig verksamhet får sin identitet, samhörighet, motivation och värdegrund. Diakonistiftelsens pastor ansvarar för gudstjänster och andakter samt stöttar verksamheten i värdegrundsfrågor. Där ingår att ta emot för självavårdssamtal, att ha avlastande samtal med personal samt på olika sätt finnas med i stiftelsens övriga verksamheter.

Diakonistiftelsen Samariterhemmet bedriver också verksamhet inom området Andlig vård inom hälso- och sjukvården på uppdrag av Svenska kyrkan. Det innebär bl.a. att vara ett kunskapsoch resurscentrum för frågor rörande andlig vård inom hälso- och sjukvården och att ansvara för utbildningar för personal inom Sjukhuskyrkan. Sjukhuskyrkan är det arbete som kyrkor och samfund tillsammans utför på sjukhusen i Sverige genom anställda och volontärer. Totalt arbetar ca 350 personer i Sjukhuskyrkan, flertalet är från Svenska kyrkan, ett fyrtiotal från de traditionella frikyrkosamfunden och några från Katolska kyrkan och Ortodoxa kyrkan.

I slutet av året har en verksamhet för boende i bostadsområdet Kungsängen inletts där Domkyrkoförsamlingen och Samariterhemmet inbjuder till samvaro, samtal och sångstund på barnens villkor. Under året har nya stycken som beställts till altarbrunet av textilkonstnär Monica Åberg tagits i bruk. Beställningen kom att kompletteras med en bursa, ett kalkkläde och två stolor, allt i fastelila färg.

Visste du att

¤ Högmässa firades under år 2011 på sön- och helgdagar vid 56 tillfällen med ca 2 000 besökare ¤ Ett trettiotal volontärer har bidragit med insatser som kyrkvärdar, kyrksyster/kyrkvaktare, musiker, diakoner och präster.

Vill du veta mer

Nya kyrkotextilier för altaret i Samariterhemmets kyrka har framställts av textilkonstnär Monica Åberg

Kontakta Åsa Jonsson, pastor och konsulent vid Svenska kyrkans Centrum för andlig vård inom hälso- och sjukvården Tel 018-56 40 24 asa.jonsson@samariterhemmet.se 5


Uppsala stadsmission Café & Aktivitetshuset Gränden når daglediga, äldre, fysiskt och psykiskt sköra som befinner sig i utsatta livssituationer. Verksamheten består av ett femtontal studiecirklar varje termin, evenemang och sociala träffar, samt arbetsträning i café och annan sysselsättning.

Uppsala Stadsmission vill nå socialt utsatta, erbjuda trygga och stödjande miljöer med regelbundna och långsiktiga kontakter, se till basbehov som mat, vila, bostad, sysselsättning, socialt liv och livsmod och uppmuntra kreativitet. Vi utgår från ett förhållningssätt som är grundat i KASAM, känsla av sammanhang och där fokus sätts på det friska. Vår ambition är också att vårt förhållningssätt ska ha utgångspunkten i reparativ dialog, vilket handlar om att tydliggöra när något har blivit fel och att tillsammans göra en plan för hur något ska ställas tillrätta.

Kvinnobyrån är ett samlande namn på verksamhet som riktar sig till kvinnor. MinnaMarie, som är en av dessa verksamheter, är ett samverkansprojekt med Uppsala kommun och Länsstyrelsen/ Socialstyrelsen med våldsutsatta kvinnor som målgrupp. Genom Valvet nås kvinnor med olika beroendeproblematik framför allt missbruk av alkohol och droger. Minnamottagningen drivs i samverkan med föreningen Minna Uppsala för gravida och mammor som är ensamstående eller i en otrygg relation.

Mikaelsgården är en öppen mötesplats för människor i utsatthet. Gemensamt för de människor som söker sig till verksamheten är deras svåra och komplicerade livssituation. Många lever i ett aktivt missbruk och med psykisk ohälsa. Mikaelsgården erbjuder en fast punkt i tillvaron. Här finns tillgång till dusch och rena kläder, fika samt gemenskap, men också stöd i kontakter med myndigheter och närstående. På Mikaelsgården har Lotsprojektet fortsatt under året i samverkan med Uppsala kommun. En lots har arbetat med aktivt stöd till den som önskar förändring i sin livssituation. Mikaelskyrkan har varit öppen några timmar varje vardag. Enskilda samtal, andakter och aktiviteter som dialogcafé, grupper och konserter har arrangerats.

Hantverksslussen är ett samarbetsprojekt med Uppsala kommun. Finsnickeriet ger deltagarna fördjupad kunskap i hantverket samtidigt som de med handledarens stöd utvecklas som människor genom att också träna på samverkan med andra människor. Kvaliteten i produkterna är hög, vilket också ökar självkänslan. Efter att ha hittat en lokal med betydligt större ytor stängdes Ebbas second hand i november 2011 för att åter öppna i nya lokaler på Fyrisvallsgatan i januari 2012.

6


Strax före årsskiftet bildades den ideella föreningen Uppsala Stadsmission. Under våren planeras övergång av verksamhet och personal från ­Diakonistiftelsen Samariterhemmet.

Bengt Andersson kunde ta emot i nya lokaler när second hand butiken invigdes den 14 jan 2012. Kön ringlade lång utanför butiken. Många i alla åldrar gjorde sina fynd, och kassan blev god redan första dagen.

Föreningen leds av samma direktor som Samariter­ hemmet och inledningsvis av samma styrelse. Angelägna frågor inför nästa år är arbete med kvalitetssäkring inom verksamheterna samt strävan efter förbättrad finansiering. Det kan också bli aktuellt att söka medel för att utöka verksamheten med inriktning mot ungdomssocialt arbete.

Visste du att

¤ Varje vecka möter vi 532 personer i de öppna verksamheterna ¤ 91 personer gör volontärinsatser ¤ 44 våldsutsatta kvinnor har fått stöd ¤ 50 personer har fått lotsning i kontakter med myndigheter ¤ 33 personer har arbetstränat ¤ 21 personer är anställda, motsvarande 16 heltidstjänster

Vill du veta mer

Kontakta Margaretha Svensson Paras, verksamhetschef Tel 018-56 40 15 margaretha.s.paras@samariterhemmet.se hemsida: www.uppsalastadsmission.se 7


Vård och Omsorg Diakonistiftelsen Samariterhemmets boende för äldre med demenssjukdom heter Ebbagården. Här får de boende god omvårdnad. Vi vet att ett värdigt och vänligt bemötande är avgörande i arbetet med människor som drabbas av demenssjukdom. På Ebbagården finns personal tillgänglig dygnet runt. Vi är måna om att alla boende ska känna sig trygga och sedda. Personalen har nära kontakt med både boende och deras anhöriga och vänner. När minnet sviker, orden försvinner och omgivningen verkar främmande - då behöver man hjälp att leva i nuet, att få njuta av goda sinnesintryck, av mjuka röster och varma händer. Ebbagårdens dagverksamhet inbjuder personer med minnessvårigheter och demens till meningsfulla dagar med stöd och stimulans. Vi har t ex litteraturgrupper, sång och musik, gymnastik, promenader och reminiscens-samtal.

hembesök av sjuksköterska. För den person som inte får kommunalt stöd för hemtjänst men ändå vill ha hjälp med hushållsnära tjänster finns våra trygghetstjänster som är skattereducerade. Det kan t.ex. vara promenader, inköp av matvaror, ärenden till apotek och post, tvätt och städning.

Kungsängsgården är ett trygghetsboende för personer över 65 år. I huset finns värdinna till hands för rådfrågning, stöd och samordning av aktiviter som sitt-gymnastik och tisdagskaffe. Fredagsluncher har erbjudits på Ebbagården till självkostnadspris och de har varit uppskattade och välbesökta. Under 2011 har vi bildat ett husråd som träffats tre gånger per termin och tar upp frågor som rör huset. Mötena har upplevts positiva och värdefulla.

En fortlöpande kompetensutveckling av medarbetarna är viktigt för upprätthållanden av kvalitén i verksamheten. Under året har de anställdas kompetens ökats bl.a. genom att 19 medarbetare genomfört en utbildning om demens genom svenskt demenscentrum och att 31 medarbetare deltagit i en utbildning i munvård. Två medarbetare har också gått Silviasysterutbildning.

Den stora utmaningen under 2011 har varit att starta Utsikten. Utsiktens dagliga verksamhet startade i januari 2011 och vänder sig till yngre personer med demenssjukdom som är i behov av stöd, gemenskap och aktiviter på grund av minnesproblematik. Den dagliga verksamheten ger möjlighet till personlig utveckling, gemenskap och delaktighet i samhället. Den är anpassad efter den enskildes behov och önskemål och bedrivs i en nyöppnad lokal på Kungsängstorg 2.

För den som är berättigad till kommunalt stöd för hemtjänst och hemvård finns Diakonistiftelsen Samariterhemmets tjänster som alternativ. Tjänsterna inkluderar service såsom städning, tvätt och inköp, samt omvårdnad inklusive hemsjukvård och 8


Diakonistiftelsens trädgård är ett utflyktsmål för verksamheter inom vård och omsorg

Visste du att ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Inom Ebbagården finns 30 permanentplatser och 3 växelvårdsplatser. Ebbagårdens dagverksamhet har 8 platser för personer över 65 år Utsikten har möjlighet att ta emot 6 personer per dag, och vänder sig till personer mellan 18-67 år. Medelåldern hos besökarna på Utsikten är 61 år. Trygghetsboendet Kungsängsgården har 50 lägenheter för personer över 65 år. Antalet anställda inom Vård och omsorg är 56 personer med tillsammans 40 heltidstjänster

Vill du veta mer

Kontakta Sara Backman, verksamhetschef Tel 018-56 40 59, sara.backman@samariterhemmet.se

9


Hotell & Konferens Gästhem Samariten är en verksamhet som inkluderar både logi och konferensmöjligheter. Gästverksamheten står öppen för alla, enskilda personer, organisationer och företag som här kan nyttja övernattningsmöjligheter och förlägga möten samt konferenser.

Samariterhemmets gästverksamhet har som mål att ha en tydlig diakonal profil och vara väl rustad med ett gott värdskap för att möta den enskilda gästens behov. Hotell Duvan drivs i syfte att skapa ett tryggt boende, i första hand för patienter som genomgår olika behandlingar vid Akademiska sjukhuset, men också för anhöriga och gäster utan anknytning till sjukhuset. Stiftelsens centrala diakonala uppgift är att ge ett gott bemötande och omsorg till människor som befinner sig i en svår livssituation. Därför erbjuder Duvan inte enbart hotellrum för gästerna utan också gemenskap, måltider och kreativa aktiviteter.

I oktober övertogs driften av Katedralkaféet, som ligger bredvid Uppsala domkyrka i Konsistoriehuset. Verksamheten syftar till att skapa intäkter till Uppsala stadsmissions arbete och att bereda sysselsättningsmöjligheter för personer i utanförskap genom att erbjuda servering till både enstaka besökare och grupper vid olika arrangemang.

Visste du att ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Hotell Duvan har 14 enkelrum och 16 dubbelrum Gästhem Samariten har 5 enkelrum och 11 dubbelrum Gästhem Samariten har 3 större konferenslokaler och 3 mindre lokaler Gästhem Samariten har 12 rum för långtidsboende gäster Hotell & Konferens hade under året 11 113 gästnätter

Vill du veta mer

Kontakta Lennart Lindgren, direktor Tel 018-56 40 03 lennart.lindgren@samariterhemmet.se Bokning av rum: Tel 018-56 40 00 booking@samariterhemmet.se Hemsida: www.samariterhemmet.se

10


Förvaltning För att skapa bra förutsättningar för den diakonala verksamheten har stiftelsen som mål att förvaltningen av fastigheter och finansiella medel sker professionellt. Fastighetsförvaltningen ska genomföras på ett kostnadseffektivt sätt och samtidigt generera ett överskott till stiftelsens diakonala verksamhet.

tinget i Uppsala län i ett avtal som sträcker sig till 2015-06-30. Medelsförvaltningen sker enligt en kapitalplaceringspolicy som innehåller regler för placeringsinriktning. Diakonistiftelsen Samariterhemmet är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII), och följer därmed också deras kvalitetskod. Koden har tillkommit för att stärka det etiska insamlingsarbetet, transparensen och öppenheten.

Fastighetsförvaltningen omfattar drift och underhåll av stiftelsens fastighetsinnehav bestående av bostadslägenheter, trygghetsbostäder för äldre, lägenheter i vårdboende, funktionsanpassade lägenheter, träningslägenheter i grupp­ boende och genomgångsbostäder. Drygt 20 verksamhetslokaler förvaltas av stiftelsen i kvarteren Högne och Gunnar, belägna mellan Kungsgatan och Kungsängsgatan. I omkring hälften av lokalerna bedriver stiftelsen egen verksamhet och övriga lokaler upplåts till externa hyresgäster. Diakonistiftelsen Samariterhemmet hyr också ut Samariterhemmets sjukhus till Lands-

Diakonistiftelsen Samariterhemmet förvaltar 12 stiftelser med anknuten förvaltning. Stiftelserna är egna juridiska personer och finns därför inte i balans- och resultaträkningar för Diakonistiftelsen Samariterhemmet. Tillgångarna i stiftelserna hade vid årsskiftet ett bokfört värde om 21 miljoner kronor. Avkastningen från stiftelserna delas ut till diakoniverksamhet i enlighet med de olika stiftelsernas ändamål.

Visste du att

¤ Samariterhemmet har 72 bostadshyresgäster ¤ Antalet blockförhyrda funktionsanpassade lägenheter är 6 st ¤ Det finns 6 träningslägenheter i gruppboende.

Vill du veta mer

Kontakta Elisabeth Grahn, förvaltningschef Tel 018-56 40 08 elisabeth.grahn@samariterhemmet.se

11


Resultaträkning (tkr)

Not

Verksamhetens intäkter 1 Insamlade medel Nettoomsättning Bidrag Övriga verksamhetsintäkter Summa

2011 5 181 48 202 3 240 116 56 739

Verksamhetskostnader Råvaror och förnödenheter -1 885 Övriga externa kostnader -12 852 Personalkostnader 2 -36 156 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -2 989 Summa -53 882 Verksamhetsresultat

2 857

Resultat från finansiella investeringar Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 25 Resultat från försäljning av materiella anläggningstillgångar - Övriga ränteintäkter 28 Räntekostnader och liknande resultatposter -1 183 Summa -1 130 Resultat före dispositioner och skatt Förändring ändamålsbestämda medel Skatt på årets resultat

2010 5 581 45 557 3 393 176 54 707 -1 802 -12 869 -34 140 -2 970 -51 781 2 926

1 737 7 016 27 -959 7 821

1 727

10 747

4

-3

-1 177

-984

Årets resultat 554 9 760 12


Balansräkning (tkr)

2011-12-31

2010-12-31

Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Bostadsrätt som innehas till försäljning

34 246 302

36 971 406

13 108

12 481

47 656

49 858

4 250 515 1 839 6 604

3 790 8 177 960 12 927

-

1 200

Kassa och bank 4 070 4 306 Summa omsättningstillgångar 10 674 Summa tillgångar 58 330

13

18 433 68 291


Eget kapital och skulder

2011-12-31

Eget kapital Fonder för givarnas hugfästelser 9 456 Ändamålsdestinerade medel 1 937 Dispositionsfond 18 444 Årets resultat 554 Summa eget kapital 30 391

9 456 1 940 8 684 9 760 29 840

Avsättningar 2 473 Uppskjuten skatteskuld Summa avsättningar 2 463

2 763 2 763

Långfristiga skulder Skuld till Diakonistiftelsen Samariterhemmets pensionsstiftelse 11 311 Skuld till kreditinstitut 3 550 Summa långfristiga skulder 14 861

11 925 14 569 26 494

Kortfristiga skulder Förskott från kunder 38 9 Leverantörsskulder 1 776 2 094 Skatteskulder 692 366 Övriga kortfristiga skulder 3 185 2 956 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 914 3 769 Summa kortfristiga skulder 10 605 9 194

Summa eget kapital och skulder

58 330

68 291

Ställda säkerheter 33 058 32 431 Ansvarsförbindelser Inga Inga

14


Noter Redovisnings- och värderingsprinciper Stiftelsens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd och Frivilligorganisationernas Insamlingsråds (FRIIs) Styrande riktlinjer för årsredovisning. I årsredovisningen har även vissa upplysningar lämnats som krävs av Svensk Insamlingskontroll. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år. Fullständig årsredovisning finns på hemsidan.

Not 1 Verksamhets intäkter

2011

Insamlade medel fördelar sig enligt följande:

Allmänheten Svenska kyrkan Företag PostkodLotteriet Externa stiftelser och fonder Övriga Summa insamlade medel

2010

1 692 2 233 1 768 1 416 380 199 - 373 1 181 294 160 1066 5 181 5 581

Av ovanstående belopp har insamlats via 90-konto

816

Nettoomsättning fördelar sig enligt följande: Vård och omsorgstjänster Hyresintäkter Intäkter rumsuthyrning Övriga försäljningsintäkter Summa

23 300 13 378 6 351 5 173 48 202

15

802 21 977 12 913 6 761 3 906 45 557


Not 2 Personal

2011 2010 Medelantalet anställda fördelar sig enligt följande: Medeltalet anställda 88 83 varav kvinnor 72 67 Antal styrelseledamöter på balansdagen 9 9 - varav kvinnor 4 4 Direktor och andra ledande befattningshavare på balansdagen 5 5 - varav kvinnor 4 4 Styrelsens ledamöter får ingen ekonomisk ersättning för sitt uppdrag och inga pensionskostnader utgår för styrelseledamöter. Under året har 125 personer arbetat ideellt för stiftelsen. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.

16


Stödjande verksamhet Till Diakonistiftelsen är stödföreningar knutna, som på olika sätt engagerar människor för Samariterhemmets verksamhet. Samariterhemmets vänner är en förening med syfte att främja och stödja stiftelsens verksamhet. Föreningen utser en ledamot och en suppleant i stiftelsens styrelse. Samariterhemmets Diakonkår består vid årsskiftet 2011/12 av 350 diakoner och diakonissor som genomgått diakonutbildning vid Samariterhemmet. Diakonkåren fungerar som ett stöd för Samariterhemmets diakonala utvecklingsarbete och utser två ledamöter till stiftelsens styrelse.

Diakonkårens samordnare Ulla-Greta Ståhlberg, ordförande Britt Andersson och SH pastor Åsa Jonsson i glatt samarbete vid kårdagarna i september.

Frimärksgruppen träffas för att ta hand om gamla eller nyare frimärken, som sedan säljs till förmån för Samariterhemmet. Syföreningen träffas regelbundet i Diakonisshuset bibliotek och stöder Samariterhemmets verksamheter genom försäljning av handarbeten. Minnaföreningen är också en viktig grupp, som stöttar stiftelsens Minna-mottagning. Uppsala Stadsmission har sedan 2010 en rådgivande grupp, Rådet, med uppdrag att stödja lokala kontakter med företag och andra delar av samhället. Direktor Lennart Lindgren delar ut 2011 års honnörsstipendium till Margareta Thomasson som arbetar i Allerums församling i Skåne.

17


Bildgalleri Några tyska diakoniinstitutioner sände i sep 2011 medarbetare på studiebesök till Samariterhemmet och Uppsala kommun. Ett särskilt studieprogram arrangerades och de tyska besökarna bodde på vårt Gästhem Samariten. Direktor Lennart Lindgren medverkade vid studiebesöket.

Vid Katedralkaféet finns både en utomhusservering och rum inomhus för fika och beställningar i samband med begravningar, bröllop, dop och andra högtidsdagar. Diakonistiftelsen övertog driften i oktober 2011.

18


Pilgrimsvandring i Uppsala

Under kårdagarna hösten 2011 anordnades en pilgrimsvandring från Uppsala Domkyrka till Gamla Uppsala kyrka. Lorenz Ståhlberg var ledare.

19


finns i Uppsala och är en fristående stiftelse inom Svenska kyrkan. Uppgiften är att utöva diakoni både genom egen verksamhet och i samarbete med andra organ i kyrka och samhälle. Adress: Diakonistiftelsen Samariterhemmet, Samaritergränd 2, SE-753 19 Uppsala, Sweden +46(0)18-56 40 00 Fax: +46(0)18-10 83 75 Telefon: Bokning av rum: booking@samariterhemmet.se Hemsida: www.samariterhemmet.se 87 66-8 PlusGiro: Bankgiro: 230-0366

Uppsala Stadsmission är samlingsnamnet för Diakonistiftelsens lokala, sociala arbete. Hemsida: www.uppsalastadsmission.se

Bilder från Diakonistiftelsens Samariterhemmets arkiv. Tryck: Reklam & Katalogtryck, Uppsala, 2012

Diakonistiftelsen Samariterhemmet

Årskrönika 2011  
Årskrönika 2011  

Årskrönika 2011

Advertisement