Page 1

fUM|— ÍdO Ë wKKOÑUOU


fUM|— ÍdO Ë wKKOÑUOU

w"U'du Í…ËW"œdËx- Ë ÛUÇ ÍUÖ“…œ

uKÖWUNO 5«— ∫wMOËu

å≤πππ≤ò 5 d}ËW ØÊUœ—u å≥±ò ∫…—U ˛ w } f"U)M|— ÍdO- Ë wKKOÑUOU ∫V} uKÖW "UNO7 5 «— ∫wMOËu" w"«ËdOz `àu ∫w"«ñ}Ö—…Ë —œU9 rU9 ∫Í—W"u w"UM}—…œ ≤∞∞± ≠ d}ËW ∫ÂWW' wÄUÇ Æv…Ë«—œ≤∞∞± w†U Íå ¥≥ ò Êœ—Uá Í…—U ˛ d}ËW Ø…œ—…Ë—WÄ w…—«“…Ë ÍW"U#ÄUÇ

w «ËdOz `àu ∫Ë


∫W ‘WJA}Ä wO U—u …Ëu W rËU w UOÖ wUO wL|˛— sd…b ˙œ åñ}Ö—…Ëò

6

5


Xñ}Ä

9

8

ñ}Ö—…Ë wOWA}Ä

17

ÂeOKKOÑUOU Ë wKKOÑUOU ∫W$u~A}Ä

29

«b' U'M|— w…œ—W W+ ,WUO ∫wWA}Ä

49

,WUO wM-'.u/ï1 ∫ÂWW. w/W2

59

,üW…œ wJ.˛ï+ ÊU. dO w7}- ∫Â…ËËœ w/W2

81

—Uï w UM}8«œ ÊU. ÊU…—U$uÖ ∫ÂWO} w/W2

103

…ËWOOKKOÑUOU ÍW~ «Ë— W+ ,WUO ∫ÂU$Wz

117

ÊU…e|Ë«—WÄ

124

UO;«dÖïK7O2

7


ËWz Íï?=W! d?"«Ëœ Æ«œU?? ?…—ïKW? Íñ?? ?}? ?Ö—U?? ?- w?~d?? ?Ö w-W(W?(UÄËW?KÄ Í“ï??O†U! „…Ë ÊËu!«—œd??}? á? w}Ä ÍW?U?O?(ñ?}? Ö—U??- WU??—W?? ËW??H(“…Ë wU-WËuÇï! Ë«˙Ëd?O! …ËWUWz Íï=W! Æ«bU$Wz Í—U?- —˘“ ¨U…—ïK YüW??…œ w?UM}?? N? %? ?…œ…Ë w"W??O?ïÇ Ë œ«e??O? ?…œUz w%?? <Ëd?? ˙W?? W Æœd- ÊU(…—W-WÇ ¨wœdJ†˘d%ï-Ë The® d? ?O? ? ÍËUW! p?}?? }? %? - «œ±µ±≥ w†U?? W wKK?O?ÑU??O? -U?? ¨…ËËœd?? ? ?-—…œ ÍËU? …ËW?? ? ?W=—W?! ÂW! —W?= W?? ? ?- X}?? ? ?Ëu?…œ ©Prince ÍddO ÍËU ¨X|œ «bUU“ —WW! wKKOÑU?O-U ÍËU W-—W= „W(…œ«˙W! Ê«—«b"üW?…œ w(—W~(—U- —˘“ w-W(…œ«— W?! ¨«œW?}%?- ÂW ÆX|œ«œ«ËœW! W?-W??}?%?- W?- ÍW(…œ«— ËWz U" ¨…—U(œ …ËW?O?OKKO?ÑU?O?-U? —W?W! Ê«dd?O Ë ©≤∂® W d?O w?}?%?- ÆYU-…œ ÊU?-W?O?O?â(œW? ÍW†U?WM!W! ‘WJA?}Ä „…Ë ¨…ËW"…Ë«d- åw"W(U<UÄò —WW XAW «bO}" W- …Ëu"UNJ}Ä ‘W! ÍU~†W??ï??- wU??-W??%? d??Ö wœd??-—W??…—UÇ ï! ËU??$u??Ö wJ?}?L? %? ? O? ÆwUO —W??W w-W??O? OMO??? }" bW?Ç «œ±π≤¥ w†U?? W wMOï??ï?? ï??%? OM! wM?(˙W??á? ?}" Í«Ëœ W?? - YU?? -…œ …ËW ”U! Ë ¨…u?? O? ?Ëu d?? O?? w?? }? %? ?wJ†W-W! Ë Èu wJ}%< êO= U(Uz ¨«œ dO wMOËu —WW! …œW—«uÇ wKKOÑUO?-U Í“U|— W(«Ë w}Ä ËWz øW(«b}" Œ—WÇËU= Í—«œW9W?UO ï! wMOïï ÍW(W"Ë ÂW Æ…ËËbM(“ —W= U%?A}= ¨W(…ËU ËuW= ËWz Í«Ëœ Ë ”W-W?-U" wT˘— «œ d?O W wKKO?ÑUO?-U W?- ÈËW-…œ X…œ ÊU?…ËWz ¨Í…ËW?z —W!W? ÆÊU?? ? OU?(˛ Í…Ë…—…œ w"W?†«Ë— „W? vM?|Ëœ…œ ÊU"W?KK?O? ? ? 10

ñ}Ö—…Ë wOWA}Ä w†U?W w…—W? wU“W! U"…—W? ¨ÊU?%%?…œ—W! ÍW(WJKO?U ÂWz ¨…ËËœd- ï! Í…˛U?Uz ÍW-…—W?Ëu „…Ë ÂüW! Æ…ËW"…Ë«d-Ëx! «œ±π∏µ ï! Í…ËWz w?"W??—…œ U?? ËWz ¨W??-W?? O? O? ?…—W?? WÄUÇ Í«Ëœ ÙU?? X<W= „…Ë W-W?}%- wO-…—W ÍW?-˘dO! Í…ËWM%A}= Í«˙…—W ¨W?- …ËUA…— Æ…ËW%|ó|ñ(«œ d"œ—Ë w-W(…u}<W! Ë…ËW%}â! «bO}Ä ÈuW—W ¨ÍïA ÊU"W?}?%- ÂWz w-˘˙…ËU wU! «œW?OO?-WA?}Ä ÂW w«“W r%(u?}ÄW! w«—WM|u?A ï! W(W= …ËW?-W?}?%- w-˘˙…ËUW?! Íb…u(WÄ Í…ËWz ¨ÂWJ! ï! XW= W??- ÍWU??%? < ËWz Â…œ…b†ËW?= v!W …b…ËWz U??OW?" Ærà??}=…œ v ÆÂWJ! ï! ÊUO-W(…˛UUz ¨ÊË«d-W ”U! «œW}%- ÂW ÂW-…œ Ë ÊU?? ? Ñ—e= ©Nicollo Machiavelli® w?KK?O? ? ?ÑU?? ? O? ? ?-U?? ? ïï?JO? W «œ±¥∂π w†U?? w(U?? Í≥ W ¨w?†U??%? Oz Í—«œËU w«u?"W??U??O? «œ±µ≤∑ w†U?? w«d(…“u?? T Í≤≤ W Ë…Ëu?? J?(«œW U?? …—ïK Í—U?? < ©v½U½«® w%?OUuO= Í«˙Ëd?O! Ê…ËUA w-ËU! Æ…ËËœd?- w(«Ëœ wÇï«ËW=u?? <W?? - ÂWz Æ…Ëu?! “Ëu?? H Ê…ËU?? A «b?? O? ?U?? O? ? w(U?? %UÄ W? Ë …Ëu! W"U~?! «b?O†U?? ≤π wW??W"W œdJ?} Í«Ë wKKO??ÑU??O?-U?? ÍW??O?O?«e?}? A 9


W?? - Í…ËWz —W!W ‘W?? Wz ÆX}?†U??…œ«œ ©”b?? I? ® “˘d?? OÄ wJ|b?W=…— ÂüW! Æ…åÙüW??Tò Ë åË«—b??}ÄW~|—ò p|—U??- Ëu??W= «b"W??U??O? ËUW ÆÊW= Ë«—œWM}ÄW~|— Ë wi—W<U Í—U!Ë—U- —˘“ ¨«bU-…“˘dOÄ WWWW XA?Ö wO-…—W? wJ|—…ËW" Ëu"d~-W( w"W†Ë…œ wb«—“W?«œ ÍW-˘d?O! wA??OU?-W??O?O? U?O? W†ËW= YWUW" Ë w?KKO?ÑU??O?-U?? wO?U??O? Íd??O! «œW(W?? -˘d?? O?! ÂW —W= w?<…—ËW?? Ö …—W= w"«ËU?z Ë X«u?? A ÆX}?M|bJ?}Ä ÆUO†U%Oz ÍËu"d~-W( w"W†Ë…œ wb«—“W«œ w"«ËUz ≠ …ËWM(“˘œ…œ Ë…ËËœd- n<W?- wÑ˘d wOU%?(W< Ë s(˙ub Í—W=ËW? wKKOÑUO?-U YUOM! ˜˘d? Í…œW! …—W=ËW ÂWz —WW —W= wA?OU-WO?OUO? «˙ËdO! Ë…Ë«d?? ? -œ…“ËU ÊU?? ? %(W?? ? < W! w?KK?O? ? ÑU?? ? O? ? -U?? ? W?? ? - Í…ËWz Íï?= Æ…ËU W(…ËWz —W!W «bJ?†W?A w†œ W —WJ%?Ë—œ W?…u?…Ë W! wA?OU?-«˙Ëd?O! Ë ÊU?? ?%?(W?? ?< «b?? ? OU?? ?-…ËË“…—U?z Ë X«u?? ? A Ë ˜˘d?? ? wAU? ËUW? W?? ?ÆW(W= ÊUO(…œUUz WW(ö-W( w(“«uk(b…Ë…˛—W! Ë w%—WÄïA d" wU??-W??O? O?U??O? …bW??d??O! W —˘“ w-W(…œ«— U" w?KKO??ÑU?O? -U?? Íï=W! w†UÄW"WË«—œ ÍWUÄ«dA ËœW! WH…Ë ËWz v<…œ Æ…Ëu! d"ï~%«— —W?? W —˘“ ÆWËu?! ‚…— W"«ËW??- Ë ‚W?? T wU?? -W?? ? ?bW??- v!Ëu?! …Ë…ËWz ËWz ÍWU?? O"W†«Ë— ÍW~?«Ë— W w%??A? ?Ö ÂüW! ¨…Ë«d"u??Ö w?KKO??ÑU??O? ?-U?? W(W?JKO?? U ÂWz Í…ËWz ÆÊË«d?JU! «œ d?? O?? w?? }? ?%? ?- W ÍW?U(«˙Ëd?? O! Ë Â…ËËœ w}?%- —W? W"U-…œ d?%|“ w-WOO?-ï-«œ W?- W(…ËWz …ËW"U-…œU?O ÆåÊU-…—U"uÖò W"«Ë ¨wKKOÑUO-U Íd%«Ë«d W Êd|œï? w"W??U?O? W?- W?O?O?U?O? Í—U(d?O! ÂW?-W( wKK?O?ÑU?O?-U? 12

—W= ¨…ËW"…ËU Í˙ïÖWWâLOW! «œW(…ËU ËW ˜˘d wT˘— ¨ËWz Í«˙W! Æ…Ë«œW X…œW ÍïA wAW(U! dO w}%- W(ï! wbö??AWzò Y«œ…œ —˘“ wJ?}†ËW= «œ d??O? w??}? %?-W? wKKO??ÑU??O?-U?? Morality® åYW†Ë…œ wbö?AWzò W ©General Morality®åw%?A?Ö W ”U?! «b(W?? ? -…ËWM?O†ï?J}? W W?(ï! —W?= Æ…ËW"UJ?! U?? ?O? ? ? ©of state wbö?? ?AW?z W ”U! ¨d?" w-W?(…˛«ËW?? %? ? …œW?! ÊU( åYW†Ë…œ w?bö?? ?AWzò ËWWW? ÍËËó} W W"ËWJ%…œ s(d"…—ËWÖ ‘WWz ÆYU?-…œ wUO W YW??U?O? wMO†U??«œ w|˙W wK?KO?ÑU??O?-U?? Æ«b|u w?O?U??O? Íd??O! W ÆYU-…œ Í—U(œ YW?UO? ï! d" wJ}böAWz …—ï? ¨w%A?Ö wböAWz Í…œ—WÄ Ë YU??-…œ n<W?- d" wJ?}?bö?AW?z …—ï? 5}?à?! v!…œ «b?O? %?«— …—ï? ¨wKKO?ÑU?O?-U? w"W?U?O? åw"W?O?O?bö?AWz v!ò ÆY«œ…œô —W?W ¨ËWz Í«˙W! ÆYW?? U??O? W! YW???(U" wJ}??bö?? AWz ÂüW! ¨WJ}?? bö??AWz ï! W?- …ËW?%|dÖ…œ W?U%?< ËWz ¨w%?A?Ö w-W(…u?}<W! ¨w?UO? wbö?AWz ï! ÊU?? ?…ËWz «œ…d?? ?} ÆÊ—ËË—…“ w?Ëu?? ? ? «Ë…œ—W! Ë YW†Ë…œ w?M%?? ?«—UÄ wËuÇï! w}?ÄW! Æ…åÊU?-W†üW?TW?%?<ò Í—«u! YW??U?O? W?- ÈËW?-…œ—…œ ‘W??Wz ÆW?(W= wO??bö??AWzU? w-W(U??L? O? YW?? U??O? ªwKKO?? ÑU??O? -U?? Ë ¨W(W= w…œœWbuU wJ}"W?O=U YWUO W?- Í…ËWz ï! …ËW%|˙WÖ…œ w?J}?M%?? ? A?(W~?}" W?? ? - YW?? ? U?? ? ?O? ? ? ï! Íï?? ? A w?M%?? ? A?(W~?}" w?}ÄW?! ËË«—b??}?ÄW~|— wJ?|—U??- Ëu?? W= W??- W?(«Ë w}Ä ¨W(WU?? O? %? ?(—ôuJ?}? ï?! —U!W? wJ?}? ? ? —W?? ? uW?= wœd?JM?O!«œ ï?! …ËW?? ? %?|d?? ? Ö…œ ŸËËd?? ? <W?? ? XA?? ?ÖW YW?? U?? ?O? ? W(ï! —W?= ¨YW†Ë…œ wœd?? ?-ËW?? %Ä Ë Êb?«—“W?? «œ 11


Ë vö?? LK Íï=W! ÂüW?! ÆÊU??-W??O?(—…ËU??W?? Ë wM?O(Uz …Ë…˙bu" W?? Ñ«e! Ë …Ë…Ëu!U? Í…—ËW?? Ö w-W(…Ë«˛U?z W?? - ÊU?? -WMO?(Uz W?? H(U" w?Ëu!—W?? J?}" Ëe??}=W! wJ?}?L?|˛— w|˙…ËUÇ ÊU(Ëu??W= Ë ¨Ëu!œd??-ËËbU?? Í—…ËU??W?? Ë X|ñ?? }~! «œU?~†W??ï?? - W Í“W?? -—W?? wJ}†˘— W?? - ÊËu! —«b"üW?? …œ s(d"ËU$uÖ w"W(U<UÄ ¨«œW"W†U?T ËW ÆYUJ! 5!«œ p†WA ï! g(UUz Ê«“«u?? ? ?k(“U?? ? ?? ? ? -UÇ ÂW?= Ë Ê«d?? ? ?O? ? ? M?<˘— ÂW= W?? ? ?- Ëu?!UW?Äu?? ? ?%? ? ?A?Ä wMOÇ YW?(U?"W! ¨œd?-…œ v ÊU?O«u?O?%?AÄ Ë…˙WU??O? Í©X?O?—ï?H(—® w"W(U??<UÄ w?O«u??O? %? AÄ W! ‘©«Ë˛—ï!® wMO??A?—U?< ÍËu?!œU(“ W ËË— ÊUÄ…˙ï?ÖW ¨Âe?O«œï?O? ËU??}K?-W"«Ë ¨Íï?A Í—W!U?-— ËËœ—W= w«u?%(…œ ‚W?? à"u?? w?O"W(U?? <U?Ä w%?? AW! Í…d?? }? ?%? ?W?z W(…u?? }? ?< ÂW! ÆX?}—…œ…Ë w?J?†W?? ? ? A w?O?«Ë˙…ËU?Ç 5?«Ëñ?? ? ? }?" Â…œ—W?!W? Í…ËW?z ï! …ËW?(U?? ? ? ?<Ë…—œ åÂe?O«d?Oò W! ÍW?-W?O(U"ï?- W- …ËW"U?J! „UËË— „W(W~|— «œUÄË—ËWz ÆYU=…œ W%?}! «b"WU?O wUÄ…˙ï?Ö W w«u" wKKOÑUO?-U «œW? —WuW= ËW 5«u"…œ w%?«˙W! Ë ÊU-W?OOMO(UzU …œ—«ó!—W? ÍWMO?bW%?«— Í—W-W?b «b"W?? U??O? ? Í—«u! W åf?U??M?|—ò w"Ë…— Í—WM?|uW! wK?KO??ÑU?? O? -U?? Æ5}M!«œ ≠fU???M|— wM|u??< s?(d??%~d??Ö Ë p}?? á? %? …œ w†U??A ≠U??O?†U??%? Oz «œ“ï†Uz Ë —«u??W=U —˘“ w?J}?A˘œË—U?! W! «b??OKKO??ÑU?O? -U?? w…œ—W??W “«ËU?O? w"W?ËuJ?T ZM}Ä W U?O†U?%?Oz ¨«œËWz w?…œ—W? W ÆÍ˙WÄ…b?}" W ï?ö??O? ? w?MO?? Ad?? O? ? ¨—Ëu??<U?! W qÄU? w"W(U?? <UÄ ∫Ëu?? "U?? NJ?}Ä 14

wU?-…œW? ÍU?ÄË—ËWz wO?m?O?W?? wO?bö?AWz w%(—W W?! ˛œ Ë —W?«—W! Í—WM|—“W«œ wKKOÑUO-U ¨d" w-W(…˛«ËW%…œW! ÆX|ó|˙…œ«œ X«˙…ËU ”U! «bUM|— w…œ—W? W —UnW-W( ï! W- Wd|œï wO?UO ÍdO! w|— W Y«œ…b†ËW= Ë YU?-…œ wUO ÍW?UMU w«d(Wb ÍWW?W W w%?(—W W ¨YW?? ?U?? O? ? ï! Èu? wJ}?JWÇ w?M%?? <˙«œ Ë Êb?«—“W?? «œ w-W?(W†W= W?(ï! —W= Æ…ËW?? ?%|ËW?J! —ËËœ Íï?? A w?…œ—W?? w?O? ?U?? ?O? ? ¨W??O?OJO?M-W" wJ|˙ï??á?Ä w?KKO?ÑU??O? -U? v!«Ë ÊU??L?}?Ä —W?ÖWz W(…—ËW??Ö w|— W WOO"W(üWï?- wFb«Ë wM%kJ|— wKKOÑUO?-U w$UUz WJuÇ ËWz Íô YW†Ë…œ s?(d?%? <U! ÂüW! Æ…Ë…e??}=W! wJ?}"W†Ë…œ wb«—“W??«œ W- W?OOUO? wJ}M%kJ|— W?-U" —Uï- ËWz Í«˙W! WJuÇ ¨WO(—U?ïW(W«ËW? ÆYU?-…œ …œ—…Ë—W?Ä ÊU??O"üËËU= ÍWMO??bW??%? «— Í—U??%? …— Ëd??O! X}! w%(d! Èu wOU?O ÍWWW ï! wKKO?ÑUO-U w"We?A s(d%<U! Ë ÊœdJ?%? ?? ? W! W?? ?- W«d?? ?ÖWMA…— w?-W(«ËW=u?? ?<W?? - ÍW?(U?? -W?UM}?= W wU! X«˙…ËU w?U?-…œW? wMO(Uz w?"W?O?O«b?T…Ë ÍW?pU?M! wb«“—W è~O= …ËW?O?O?WW? ÍËË˙W W?- ËË˙W"U?A…œ w(ËËó?} w?-WO(—U?O?<ï= Æ…ËËb«—“W1«œ ÍU??ËWz wF?b«Ë wW?=—W! Ë Íï?A w…œ—W?? ÍËU?O?Ä wKKO??ÑU?O? -U? Í…Ë…—WJ?M<˘— Ë U?? ?O?†U?? ?%? ? O?z ÍU?? ?ËWz w?F? ? b«Ë w?W=—W! ÆËu?! Íï?? ?A w…œ W Ë«b?? %? «˙…ËU wU?? -…œW?? wU?? -W??O(U"ï?? - W ÆËu! fU?? M|— åw"W?(U?? <U?Äò ¨UÄË—ËW?z W «b?? ?O? ?%? ? ? ? O? ?—ï?? ?H(— w?Ñ«e! w?«b†W=—W?? ? Ë ÊU?-W??ÖW!…—…œ w"üW??…œ Ë U??}K?- ∫…Ë…Ëu?! —W!U??-— v ÍËË˙W!ËË— 13


ËWz Ë Ëu?"U=«œ wU?? -…Ë«œËË— Ë Íï??A ÍU?? %? ? ?}z wF?? b«Ë Í…ËWbM|u?? A wMO??? ?A? }Ä ¨s|œ ÂW=—W! …ËU?? %? ? }z wU??-…Ë«œËË— W W??- ÍW?U??U??$Wz ÆYU-…œ w«ËdOz `àu ≤∞∞± ≠ wU%“

ÊU…ËUÇ—W

«—u?AM ¨œU?L? Š Íd?O?š ∫V¹d?Fð ¨dd?O? ô« ¨vKKO?U?O?JO? u u?I?O½ ©±® Ʊπ∏∏ ¨WFÝU² « WF³D « ¨œ«bGÐ ¨d¹dײ « W³²J X??OÇ wU??O? W??H??K ¨‘Ë«d??%?< u??| ©≤® ¨w(U?? — @M=d?? Æœ ∫Y ¨øX Ʊ≥∑≥ ¨Ê«dN" ¨‰Ë« ÛUÇ ¨w~M=d Ë wLKi Y«—UA%« W?A(b« —œ Íd?O?≠U?Oœ d?N?< U" d?N?< ÍU?Oœ “« ¨w9U?A b?L?m? b?O? ©≥® »dp wUO Ʊ≥∑∑ Ê«dN" ¨rA< ÛUÇ ¨wdA ¨» wI??O?D" Í«W??FUD ∫Ê—b? —U(d??N?<Ë —U(d??N?< ¨uK«b?C? i b?O?L?T Æœ ©¥® wA??«d?Ö Ë w?ËU?O??-U? b?(U?I??i …—U!—œ ≠wU??O? YU??iö‚« W?UM?=U? ¨w Æ≤¥≠±π ’ ¨±≥∑¥ rN ‰U ¨π¥≠π≥∫‘ ¨ÍœUB%b«

16

Í—Ëu??-U?! W ©w«d?? <«® w"«d??-ï?? %? —Wz Í—U?? ï??- ¨«ËUz˛˘— Í—Ëu?? <U! ÂW?z Æb…ËU? W ‘U?ÄU?Ä w"W?†Ë…œ ¨U?? ? ??…—ïK? Í—U?? ? ?ï?? ? ?- ¨YüW?=˛˘— w?J}?"üW?? ? …œ w?Ëu!W? Ë Ê«—«œ—˘“ Ê«u?? ? }? W YüË ÍW?Ëu?? ? ? ? ?<W?!«œ Ë…Ë…Ëu!œd?- w"WM(W? U=…—ï? ÍËË˙W!ËË— ÍU?O†U?%Oz wJ?†WA ¨—W?k?-W( ÊU?O?<d?}= …ËWU?-W?O?OU?L†Wz Ë wU?á??O?z Ë w…—W? ÊW(ôW «˅œ—W! W! 5?«u"…œ W?? A˘œË—U! ÂW?z wM"d?? ÖËU?Ç —W!W W?! U?? OW" Æ—W?? ? W(«d?? -…œ Æs(W~}" wKKOÑUO-U wU-…e}" Ë «˙ËdO! W w%Ë—œ «b?OU-W?}?%?- W W- W(W= Íï?A W! YW?(U" wJ|œï%?O? wKKOÑU?O-U? ËWz Æ©Induction® W(«d??I? %? ? Oz Íœï??%? O? g(ËWz ¨…ËW?"…Ë«œ w~…— Æ…ËW%?}†ï-…œ ÊU-W?OO"W(üW?ï- Ë wUO? …œ—U(œ W …œï%?O ÂWz w}ÄW! W ‘W??Wz ¨…Ëu! p(—W?A …Ë…ËËó??}? W! ‘U! w?-W(…ËU? wKKO??ÑU?O? -U? w†Ëu?b w-W(…ËWMO†ïJ} Y«œ…b†ËW= ËWz Æ…—U(œ «b?OU?-WW=—W! XA?Ö «b??<W?«u??} ÂW? ÆYUJ! ËËœd!«— w?U??-…Ë«œËË— Ë œ«e??O? ?…œUz ÍËËó?? }? …ËW?? %|ËW?? -…œ w}? ÍWU?? U?? $Wz ËWz Ë È˙W?? Ö…œ «b?U?? -…—U??-ï?= Í«ËœW! ÍWM|Ë w?U??A? }? ?- Í«Ëœ ¨«b??A? ?O"U??- ÊU?? W=W ÆYU??-…œ ÊU?? A? OM?%? …œ ÍW«Ë«œËË— ËW ËËœd!«— ËU%?}z wœd-œ—Ë«—W! W! v%…b†W= ¨ËËœd!«— Ë p}?W~U?? $Wz wU?? nM?}†W= ï?! ‘W??W?z ÆsÇ…bJ}? W??- «œËËó?? }? ? wU-…Ë«œËË— W …ËWMO†ïJ} U?=…Ë—W= ÆYWUO wU?-UU( Í…ËWM(“˘œ U?U( ÈbW?= wœdJU?A?OM?%?…œ ï! Y«b! ÊU?O"W?—U?( W(W«ËW ËËœd!«— ÊU??W=W? Æ4O??I†u?? A…œ «bJ}??L? %? ?? O? W YW???(U" wJ}?? A˘œË—U! W??W! v%?…b†W= ¨wKKO?ÑUO?-U? ¨…ËWU(U?U( ÂW! 7W! XAÄW! «b?AO"U?15


Í«Ëœ Ë œd?- …b??} ÊU?O"…d??W «b?OU(˛ W W??- WJ|—W?Ëu wK?KO?ÑU?O? -U? ËWz Íï= W! ≠ÍËWz ¨Í—ï?!d?%U?- wï?I? Wz ¨‰ïÄ b†UMO?n(— w?A?Oœd? œ—Ë«—W! «bU%(W< ÙWÖW ≠Ëu(W= «œ dO w}%- wMOËu W ÍWO(d|u! wU??-W?O? O? iu?W( «œ…œ“U??< Í…œW?? w(U"ï?- W? s}†…œ YWUW" Æœd??-…œ ÍW?? ? …u?? ? ?…Ë W U?? ? O?Ëœ wœd?? ? ?-—U?? ? Ö“— ï?! Ëu!œd?? ? - ÊU?(«Ë«œ åd(ËU?!ò wU-WW=—W! U(Uz ÂüW! Æ4}"Ëu?! ÍW-WM|Ë ¨wKKOÑUO-U? wU-«˙ËdO! W(…œ«— ËW?! ÊËu"U?= «œËWz Í«Ëœ W? W?? ?- ÍW?«ËWz ï?! ¨wK?KO?? ? ÑU?? ? O? ? -U?? ? —UÇU ≠w˘dÄ g(—b?(d? „…Ë ≠w-W(U?<UÄ W?- ÊËu! e?}~WzW?…u?…Ë øX}ËuM! åwKKOÑUO-U Ͳœò ÍËU W! p}}%- X}! W …œW s(bWÇ wKKOÑUO-U wU?-WW=—W! W- WOO …Ë«—U< ”W-W —W= ¨‘U%?}z Æ…ËW"…ËU ÊU(…—ËWÖ w-W(W?A}- ¨«bU?NO Í—W?«—W Y…—U!W bu?" ÍïÖu%?HÖ Ë ”U! ¨X|œ «bU?“ —WW! ÊU?ËWz ÍËU W¨ÂüW! Æs!…œ XË—œ ËW?z wU?-W?W?=—W! wU?-W??O?O?bö??AWz W?U??$Wz W! ËWz wU?-WMOËu W?! ˘ñWz W?- wböAWz w-W?(U=W! —W= W w<ïÄËUÇW! wËu!˙Wá}"W! ÊËu"U= «bO?}" W- ÍWU(«˙ËdO! ËWz wAd ËU=W! ¨X|—œ…œ W?- Í…ËW 5}d?%! wÇï! W"«ËW?- Æ…Ëu"U=W «œ—W?W! ÊU?O«˙ïÖ —U?Ö˛˘— Í…ËW?z ÆX|—b?! ÂW†W?? ? b W? å—U?? ? «ËU?" Ë „UÄU?òW! w?KK?O? ? ?ÑU?? ? O? ? ?-U?? ? wU?-W?W=—W! W??- W(…ËWz Èd"u~! …Ë…ËWz Í…—U!W Èd?-…œ …ËW??O(U?OM†œW! WJ?uÇ w?U?? ?O? ? ? Íd?? ? O! w?U?? ?-U?? ? WM?! s(d?"…—ËW?? ?Ö W? sJ}?? ? -W?( ËWz w"W!U! Æ…ËUM"UOM! w|u wOUO ÍdO! W?- W(WUW-W( ËW wKKOÑUO-U wU??O? wL??%?? O? wUM"U?O?M! ÍWW?W??W ”U! W??- W(…ËWz …d??O! ÂWz 18

Wu~A}Ä

wU-WW=—W! wJ}ËuËËó} —W= W-W(…ËUò ÈËW(W ı Ë ÈËWO! ı ¨Íd~(…œ wKKOÑUO-U åÂeOKKOÑUO-U wËuËËó} W%}!…œ Ê˘˙Uz Êï1—

ÂeOKKOÑUOU) Ë wKKOÑUOU) w-˘œ ¨wK?KO??ÑU??O? -U?? wœd?? Í«Ëœ ÙU?? ≤µ∞ ¨±∑∏∑ w†U?? W ¨v%?«œ „…Ë wU?? ?-…—«œËU …ËU?? ?O?Ä Í˙ï?? ?Ö ÙUÄ W? ≠UUJ?u" Í…—ËW?? ?Ö W ÊU?M}?e|— ï?! wJ?|ËuU?? ? A ≠ï?KO?? ? $W?z qJ?(U?? ? Ë v?KO?U?? ? Ö ïK?OU?? ? Ö ÍW??O? OMO"ô W??%? — ÂWz …ËuU??A ËWz —W??W ÆœdJ%??Ë—œ wK?KO??ÑU?O? -U?? ∫…Ë«dËu …Ë…—«uA TANTO NOMINI NULLUMPAR ELOGIUM

©WOO ”W! …ËU ÂWz w…ËUA wœdJA(U% ï! „W(W<Ë êO=® W! wK?KO??ÑU??O? ?-U?? Í…ËWz ï! Ëu?! X(u??}?Ä ÙU?? ≤µ∞wËu!˙W?? á? }" w-W(…ËU «b?O%«— W ÆX|d?O~! v Íe|— ÍïA w"W(U"W?LOK! Í…“«bWz ÆËu!åÛ«d?AòwJ}"üW?…œ ÍWU?A?O? wKKO?ÑU?O?-U? ÍËU ¨ó|—œ Ë —ËËœ 17


≠ Y…—ËË—…“ w}ÄW! ≠ WU(uO«u"W- W(W«ËUOÄ …—ËWÖ ËWz ÍË«dJ%Ë—œ ÍËU ¨«b«ËUOÄ…—ËW?Ö Ê«u}W ¨wKKO?ÑUO?-U Æ…ËW(U-WMM}?N! p}"W†Ë…œ X}†…œ ÂüW! ªœd!…œ wï}"Ë ”ïï˘— ¨‘—ï- ¨Uu „…Ë wUWw?«u?"…b?U?(W?? …Ë…ËË“W?—W?= W?(U?Ëu?!W? —«b?? ? ? ? ? -W??Ç —W?? ? ? ? ? ÖW?zò W?«ËW?z wM?"ËW??-—W?? WJ?uÇ Æ©±®åÊe|—U?? á! …Ë…e?|˙W! ÊU(ï?? A wU?? -…Ë«—“W?? «œ ¨p?|—W«œU?? ? U?( —W= Ë YW?†Ë…œ wJ?|—WM?|—“W?? ? «œ —W?= wO?? ? ?U?? ? O? ? ? W(…ËWz —W!W —W=ò ÆX?|dÖ…œ …ËUÇ—W? …ËW(W?-W?O(“U!—W? WM"ËW?-—W?W v! w«—W??W?G?}ÄË WËu! Ëu"ËW?-—W? ÊU?-…—«b?-WÇ …—W??W?G?}Ä Ëu?W= Æ©≤®å…ËUM}= ÊUO%<Ëu gO-WÇ p}"W?U?O? —W= Í…ËWU?Ë w~W?ËU= w? —W?uW= ¨…Ë…ËË— ËW d??%? ?Oz è}??Ë Yd?? w?-WÇ W??- p}?"U??- ÆX}!…œ —W?!W??%? …œ «b~?W?? W Íï?A wU?-W?O?OF?b«Ë …e?}= W! XAÄ Ê«u?"WU?O? W?%?(u?}Ä YW(W—U?-W! w%?Uz W …ËWM(˙WÄ ï?!ò W- X?}â?! ÊU?œU( W X}!U ÂüW! ÆX}?%?W?! ¨è} Í…Ë«—U?< wW(ô —U!Ë—U ¨©≥®åw(…—ËWÖ Ëe?}= w%Uz ï! Í“«Ëô ÆX|œ p†W?-W! d%|“ ¨YüW?…œ wœd-…œU?OÄ Ëe?}= Í«dJ<Uz wW(ôW ÍWW?? W?? W?? - X|ËW?? -…œ—…œ W"U?? -ËWz ¨e?? }= w?œd?? -…œU??O?Ä w"…—ËË—…“ w}?? d??%|“ W??A˘œË—U! ÂW?z wM(˙ï??Ö W ¨wU??O? wA˘œË—U! w?M%??«—UÄ X(u}Ä wJ|bW=…— ¨@W ¨wKKOÑU?O-U Í«˙W! ¨W"«ËW- ÆX}! ”U! „W(…u?? ?}? ? < êO=W?! ¨ËWz ¨«b?? ?<…ËWz ÙW?? ?ÖW ÆX|d?? ?Ö…œ—…Ë ©Í—Ëd??{ ® «b?? ?OU?? ?-W?MO?? ?Ëu? wJ?}M|u?? ?< ê?O= W? ¨—WM|u?? ?A ÆW?? ?O? ? ?O “«u?? ?A˙W?? ?< W! ËWz WJ?uÇ ªYU?-U ÍœW?! @W? —W??W! ×W? v?! wM"u~†W=«b??}Ä 20

w-W?(…u?? ?}?Ç—«uÇ Ë YU?? ?-…œ åYW?†Ë…œ w"üW?? ?…œò ÍW?MO?? ?â?M! —W?? ? W ÍW(U?? - „…Ë≠ YW?? U?? O? ? ÍW?W?? W?? w(bW?!Wï?? —ï?? ï! X?(u?? }Ä ¨d" w?-W(…˛«ËW??%? ?…œW! ÆY«œ…œ …ËW?? %? …œW?! ≠YüW??…œ w?œd??-…œU?? OÄ wœd?? -…œU??OÄ ¨åYW?†Ë…œ w"W??O? ?O? i—W??< w?b«—“W??«œò ï?! ¨ËWz Í«—W! ¨wKKOÑU?O-U? ¨W(…u}< ÂW! ªW?%(u}Ä …ËW«u?"WUO? ÊW(ôW YüW…œ Æ…ËW"«œ…œ åYW†Ë…œ w?b«—“W??«œ ÍWW??W?? ò ï! w?…œd??- wJ}??ü…Ë g}Ä ¨YüW??…œ w?œd??-…œU??OÄ ÍWJM?! ËU??Ö“…œ „…Ë ¨YW†Ë…œ ¨W"«ËW??w"üW?…œ ÍW??W?-ËWz wU??-W?O?O?-ôU?Ç ï! W?-W?O(U??%UÄ ¨p}?%? <Ëu?W= Í«—W! ¨d?" w-W?(W"u?? ?ÖW! ÆX|e?|—U?? ?á? ?O?! Y«œ…b†ËW= Ë …ËU?M}?= X…œ…Ë Í…ËW(U?? -W?M"U= ÍW?W?? W?? ¨YW?? U?? O? ? ÍWW?? W?? ¨wK?KO?? ÑU?? O? ?-U?? Æ…ËW%|ËW-…œ v wU-WÑ˘d ©¿®[Í—U!Ë—U-] wœd!…u|˙W! ï! p}L%O XA?Ö wM"dÖËUÇ—W!W W! ¨w?KKOÑU?O-U? ÍdO! 5}?à! W?%(u?}Ä W(ï! —W= YWUO g}Ä ¨Ê«u"WUO? ∫W- …ËW"U-…œ ÊËË— W†UA ÂWz ¨wU-WW(ô Í«—W! ¨W?"«ËW?? -ÆW(…ËW?( åw%?? A? ?Öò g?}Ä W åYW?? ?(U"ò Ë X?|ËW?? -…œ wO??-ôUÇ ï! p?}«b(W??W! d??%|“ YW??U??O? W??%? (u??}Ä ¨wK?KO??ÑU?O? -U?? w?b«—“W?? ? ?«œ ï?! „W?(W(U?? ? ?- „W? s?(…b! ÂW?†W?? ? ?bW? Ê«u"W?? ? ? U?? ? ?O? ? ? W??e?O«Ëœ ÂW?z Æwx?bW??i w-W(…u??}?<W?! åw"W(üW?ï??- wJ|Ë«—“W??«œò ËWzW??- p}"W†Ë…œòËåYW?†Ë…œ Í—WM}??N(œW! Íd??O?òÊ«u??} ÍW??O? O?F? b«Ë ¨…Ë…d?O? wW?-W! åYW†Ë…œ w(«Ë…ñU?—W?òw(W?%?W!«ËW ¨å…ËUM}?N(«œ ¨wUO wW%O? ¨WL}z Í«˙W! 5}à! 5«u"…œ W"«ËW- ÆX|ËW-…œ—…œ ƇzÆÂ≠…ñ}Ö—…Ë w= ¨WU«ËW- …—ï ÂWz ËU wMOËu ¿ 19


wœd?!—U?? -W! Íb?W9W?? ?(U" ¨wK?KO?? ÑU?? ?O? ?-U?? ÆÊ—W! ÊU?? ?-W?? O(“U?!—W?? Ë åw(Ëu?"U??N? ?}?òW! w(“U!—W?? Ë w?U?? O? w?M"ËW?? -—W?? ï! Y…—ËË—…“ åw(Ëu"U??N? }ò w?JWÇ ¨«b??OKK?O?ÑU??O? -U?? Íd??O!W? Æœd!…œËU ©Virtu® ÍW?? ? ? ?<Ë ÆW?(åw?"W?(«“Uzò Ë åw?-…d?(“ò ¨åe?? ? ? ?}?=ò w?J?WÇ ÍU?"«ËËU?= „W W?? Ñ˘d?? w(ï??A w?(bW9W?? (U" Í—…b?U??A? ?O d?? %|“ åw(Ëu"U?? N? ?}ò w(Ëu"UN?}ò ï! ÍW(…Ë«—«“ ÂWz wKKOÑUO?-U ªwU-WO?OböAWz W"Wà?WA w"üW…œ ÍW(U?- wœd-ï?W%…œò ï! ÊU( åËu"ËW?-—W w«ËU?OÄ …—ËWÖ W W?"«ËW?? - ÆYU!…œ—U?? -W?! åw(Ëu"U?? ?N? ?} wU?M}=—U?? ?-W! W! ¨„W(U?? ?<UÄ w(…œUUz ÍUU?W! åw(Ëu"UN}ò wJWÇ ¨«bOKK?OÑUO-U wU?-WW=—W! XW!W??W! 7A(W??Ö ï! ©œu?? u?®w(W?= w —W?uW?= W s"d?Ö—…ËœËu?? wJW?Ç «œåw(Ëu"U??N?}?ò wJWÇ —W??«—W!W ËW?z ÂüW! ¨X|d!…œ—U??-W! ¨…ËW?O? OKKO?ÑU??O?-U?? ÍW~«Ë—W X}M|œ—U??-W! g(©Fortuna®åXAW!ò Ë≠ ˜˘d?? w(d?JO?? Ë w(W??%? W?? ÍU«u"W W??O? ?O? %(d! åw(Ëu?"U??N? }ò åËu"UN?}ò w-U" W%(u?}Ä W- W"ËWJJ|— Íe}= Í—…bU?AO ¨åXAW!ò ËW XAW!ò∫d" w-W(W"uÖW?! ÆX|d~!—…u} wJ†W- !U?UzW! 7A(WÖ ï! W ÊU?%?…Ë ï! ÊU??OJ|—U?- êO= W?- Y«œ…œ ÊU?A?O Íï??A Íe?}= «œW?O?}? W?- YU?-…œ W(ôËWz ÍW%?«—Uz w<W?-W?O(…˙Ëu" Ë X}!œd?-W «b(—W?«—W! Æ©∏®å…ËUW«œ «b(—W«—W! W ÊUOJ}%W!—W! êO= X}«“…œ åw(Ëu?"U?? N? ? }ò Ê«u?? }? wOJ?O? ?%J?}U(œ w?(b…u(W?Ä W W?? ?%? ?(u?? ?}Ä wKKO??ÑU?O?-U? Ë ¨5?|˙W~! «b"üW?…œ Í…ËUÇ—W?? Í«ËœW! «œ åXAW!òË W d??O! YU?? -…œ ÊU??d??}? YüW??…œ Í…ËUÇ—W??W Í…ËW?MO†ïJ}? w|—W 22

w}Ä ¨”ï?O?%ïÄ ”ï(œïK- ¨w˘— Í…œd?-—W ÍW"u?Ö Í…ËWœd?-…—U!ËËœ Æ©¥®ås! X(u}Ä W- Ê«Ë…— W"U- ËWz UOW" ÊU-W~W ò W(«Ë u??-…Ë ¨©…—Ëd?C «®X(u?? }Ä wJW?Ç ¨wKKO??ÑU?? O? -U?? wËu?Çï! W! w}ÄW! ÆW(«Ë åwU?O wFb«Ë wM?%kJ|— wËu?%?(u}Äò wá?O…dÄ —W= Wò W- X|ËW?-…œ—…œ«Ë Ë ¨ÊW-…œ—U- ÊU?-WÑ˘d W?- W(Wá?O…dÄ ÂWz d?%?W??- Ëu"U?N?} ËËU??$u?Ö wU?W?-W?-U?" wœ—«ó?†W= ÍU«u" p?}M|u?< W"«ËW??- Æ©µ®å…d??%|“ ”W??-W??-U?" w(Ëu"U??N? } w?AW(U! Ë w~?d??Ö ¨X}! ÊU(U?U?? Y…—ËË—…“ w"üW?? …œ Í…ó|— w?}ÄW! ˜˘d?? wU?? -W??O? ?O? ?-ôUÇ ¨«b(ï?A ÍU??OËœ W X}«u"U? ˜˘d? ¨X}!W Y…—ËË—…“ —W??ÖWz ÆX}!…œ wO??%? ?…œüU! W gO~?W?? W(ï! —W= Æ…ËW?(U??- W??%? }M?}! p}??L? %? ?? O? —W!W? —W= ÆX?}!U? —U?? ?Ö“— ¨Y…—ËË—…“ ÍU?? ? U( ÍËËœ—«u?? ? AWM?%? ? ?J< ÂWz wO%…œüU! Í—«œU?ÖUz W- UÄu wU-…œd?-—W ¨«œËËœd!«—WòW<…ËWz ï?! ÊU?? ? ?-…“U!—W?? ? ? b?WÇ U?" …—U?? ? ?-ï= ÂW?z w?«eU?(…œ Ë ÊËu! W?"…—ËË—…“ ï! p|“«d?Uz wUM}=—U?-W! W œd?-…œW ÊUO?O?G|—œ ¨Y«œ…bU= Êœd-—W?< p|—U?- Ëu?W?= —W?ÖWz ÂüW! Æ©∂®åW"…—ËË—…“ ÂWz ï! ÊU?Oœd?J}Ä ıWJK ı ˜˘d? wO?-ôU?Ç W"«ËW?- ¨X|—b! ÂU?$Wz …ËW?"…—ËË—…“ W ÍË…ñ(WÄ W! ˜˘d?? ¨«bU?-W"U?? ÍW!—˘“W Y…—ËË—…“ò ÊU??u~}! øX}?!…œ wJ}†˘— W è?bW?? ?i W?? ?- «bJ?}M?|u?? ?< W ¨YU?? ?-…œ wM?|uM?|— p}?? ?$U?? ?U?z Ë…—W! 5?«u?"…œ ª©∑®åW?(U?«u?" v?! «œW?(W?~?|— ÂW?z w?b?U?(W?? ? ? ? ?Ö w?(U?"ï?? ? ? ? ?-W?! ÂWz Íe??}= W s"d??Ö—…Ë œËu? w|—W? ¨W?- …ËWM?(“˘b! «Ë wJ}W~Ñ˘d?? wUO WO?O-ôUÇ ï! X…œ s«u"…œ ¨!UUz W! 7A(WÖ ï! ¨W"…—ËË—…“ 21


ÂW! —W= Æ…ËËb?U(W??Ö ËWz Íœu??AW?! ÂW=Ë wKKO?? ÑU??O? -U?? wU??-W?? W=—W! p|bW??d?O! „…Ë Ë…Ë«—œ …Ë…—U!W? ÍW†W= wJ}W~?L?-u?T ¨…ËW??<W(ï= «bJ}"U??- W ª…ËW"˘œd?- w"W(U?<U?Ä W Íd?O! U?OW" W??- …ËËœd?-—…œ ÍËU åYW?? U?? ?O? ? wF?? b«Ëò Í…—U?!W W?? - ÍW?«ËWMO?†ïJ}? ËWz Í—W!W?—W?? wU?«œ ÆÊW?? ?-…œ Í—U?? ?ï?? ?- w"W?? ?ËuJ?T W w-ï?? ?-«œ ¨ÊË«œ w?U?? ?$Wz vM|˛Ë—Ë…œ Ê«—˘“ w%W= U%?A}= ¨Ê«“«uk(—Uï- Íe(— W wKKO?ÑUO-U Í…—U?!W? Ê«Ëœ ÂüW! ÆYU?? ? ? ?-…œ ÊU?? ? ? ?O? ? ? ?U?? ? ? ?—W?? ? ? ? ¨ÂW?? ? ? - w?ôW?! Ë ËW~†W?! ¨Íœ«“Uz ï! Íbu?" Í“W??T Ë wKK?O? ÑU??O? -U?? w%|“«u??k(—U?? ï??wU?-WW=—W! w(bW?W†Ë…œ Í…—U!W d%|“ ÍW?b Í…ËWz ï! W?-W(WU=W! ËW ËWz wO"W(UW- YU-…b} ÊU«Ë W(WU=W! ËW~†W! ÂWz —W= ÆX|dJ! W ÆÊË«d?Ëu …ËW??O?OKKO?ÑU??O?-U? Í…—U!W W?- …ËW?M(WJ!U?O? WU?MO?Ëu Ë œd-…œ …œï?%O ÂW ÊUO(Ë…ñ(W?Ä «“ïMOá Ë ï˘— „U? ÊU Æ«œËËœd!«— wU?-W??W=—W! ï! W??-W?O(WMO??âM! W?O(UM?<˘— …Ë«œ ÊU?O†ËW= ÊU??O?-ËËœ—W= W ï?˘— Æ…ËWWJ! w-UÄ wU?AUÇËU= w"W?ï" W Ë …ËWñ?}~! «“ïMO?á? w|— W «b??O??O"W(üW??ï?- w?U1WÄ wW??O? }? w??}? %? - wW??<W??< w<W! W?? - X}W(W?? Ö…œ«— w(«dJ?<Uz W! …ËW~?U!ËUW! w?-W(W??%? ?— Í…ËWUM?}= Æ©π®åW«“«uk(—Uï- w}%- ¨wKKOÑUO-U ÍdOò w-W?(W~«Ë— W? …Ë«œ w†ËW= ï?? Ë— W?? - YU?? A…b(—…œ W?(W?? %? ?— ÂWz wJ}†ËW= ‘«“ïM?O?á Æ…ËW?%?}M?|uk?! wKKO?ÑU?O?-U? wU?-W?W=—W! …u|u w?? }? %? ?- wW??n?M}Ä w<W?! ÍW??Öñ! 5?W"ËW??T W? Ë…Ë«œ ÍW(…u??}? ?< ÂW YU?? ?-…œ —U?? O?MA?? ?}Ä å…ËW"W?? ?U?? ?O? ? Í…—U!W? „W(W?? ?Uò w?~U!ËU?W! 24

«œWJ(˛ï ÂWz Í—«u!W YW?UO? W?- ÍW†˘˙ ËWz Ë w"W(üWï?- wJ(˛ï ÂWz wK?KO??ÑU??O? -U?? ¨WJ(œ w-W(…˛«ËW??%? …œ W?! Æ…ËWM(WJ! ¨X?(ñ??}~(…œ «œW«—«œd?- ËW YW??U?O? W?- …ËW"U??-…œ s<˘— ï! ÊU?W?O?O? -…—W? …dJ ï?! ¨«œWJ?(œ wU?? ? -W?? ? ?-U" —W?? ? ?«—W?! W p?}? ? ?-U?" W?? ? - v?M|u?…œ Íï?? ? A Íï?? A w"üW?? …œ w?œd?? -bMWÄ Ë YüW?? …œ w?(b…u(W?Ä ÍW(U?? -WUM?}= ¨wU?? ? O? ? wU?(˛ ¨W(U"«Ë ÂW?z w}?ÄW! ÆY«œ…œ w?U?? ?$Wz Ê«ËW?z ÍôW «bJ†W?A Ë Ê«u"W?U?O? Ê«u?} wO~W?ËU= w†U?A w«b†W=—W? ÙW?ÖW w|— W? ¨W?? O? ? O~?W?? ËU?= w†U?? ?A ÂWz W?? ?%? ? (u?? ?}Ä ÆYU?? ?-…b?? }?Ä X…œ ï! X?(u?? ?}Ä w?-W(«ËW=u?? ?<W?? ?- ÍW?(U?? -W?UM}?= w"U?? ?-W ¨…ËW?Ëu?? ?“Wz ¨W"«ËW?? - Æ…ËW?M(“˘b! ©ÊœdJ?"W?? ËuJT W?"«Ë® YüW?? …œ wœd?? -…œU?? OÄ W??UM?}Ä åÊœdJ"W??Ëu?JT Í—Wu=ò W! YW?? U??O? Í—Wu= W??%? ?(u??}Ä Æs(WJ! ∫…ËW?%}?†ï-…œ YW?ËuJT —ï? ËËœ W ¨«b"U?- „W(W ¨wKKO?ÑU?O-U? w<W-W~U!ËU?W! W}?%- ÍËU «b"…˙WM! W® ÊU-W?OO"W(U?<UÄ W"WËuJT Ë Ëu! De Principatibus åÊU??-W?O? O"W?(U?<UÄ W?"W?ËuJ?T Í…—U!Wò ÆÊU?-W??O(—U??ï?- W"W??ËuJT Ë ©Prince åd?O?ò ï?! «˙ï?Ö wœd? Í«Ëœ Æ…ËW?%?}M|œ WËu/W! U?˘— Í—U?ï?- wKKO?ÑUO?-U? ¨Â…ËËœ Í—ï? Í…—U!W Í…—U!W? p|—U"u?? Ö bWÇò ÍËU? wKK?O? ÑU?? O? ?-U?? ÍWJ(œ w?J}?? ? }? ?%? ?—U-U< „…Ë ÍddO w}%- ¨ËËó} Æ…å”ïçO ”ï%O" wW-W( w}%-…œ ÂWz Æ…Ëu?? ? %? ? ? ? A Èu~?%? ? AÄ wU?? ?-…—U"u?? ?Ö w?? ?}? ? %? ? -Ë …ËËœ—«ó?? ??†W= W?! ÂW?= wU?(“ W?? ? ? ?- …ËW?"ï"ËW?J?}? Í—˘“ ÍW†W?= W?(…ËW?œd?? ? ? ?-U?? ? ? O? ? ? ? 23


Í…ËWM?%? ? ?W! ∫W?"«Ë Âe?? ?O?KK?O? ? ÑU?? ? O? ? ?-U?? ?ò W?Ju?Ç ª…Ëu!W? ¨ÍW?? ? -…ËU! W?- «bJ?}"U?-W Æ©±±®å…ËW"W?U??O? W! wbö??AWz ÍU?WM?! ÍWU?AW(U???}! ı U? ® p†WA wbö?AWz Í…ËWM(˛ï" W? w%…œ YU?- êO= wKKO?ÑU?O-U? ¨ÊUOO"W(üWï- Í—U%…— Í…ËWœdJO< w|— W ©U<UÄ ÊU( s! X…œd|˛ U w-W(WM|Ë YWU?O wKKOÑU?O-U Íô —W?ÖWz ¨…ËW W~ ÆYdÖWM†W= Í“˘d?O?ÄU wJ}"W??O?O=U?? YW?U??O? W??- W(…ËWz —W!W W?(W= wO?bö??AWz ˙W??W W?- ÍWM?%?A(W~?}" ËWz w}Ä W! wK?KO?ÑU??O?-U?? «b?O? %? «—W ÆW(W= ¨YW†Ë…œ wœd-ËW%Ä w —WuW= wœdJMO!«œ ï! ¨w"W(W= …ËW"WUO YWU?O ‘…ËWz—W!W Ë X}«“…œ Ë«—b}ÄW~|— Ë «Ë…—W! p|—U?- ËuW= ¨d" w-W(…˛«ËW?%…œ W! ÆX}†U?…œ«œ “˘d?OÄ wJ|bW=…— …—ï Ëu?W= W w(«—U?? - W?? - p?}? ?$U?? Uz …—ï?? Ëu?? W?= wUô…Ë W?! ¨wKK?O? ?ÑU?? O? ?-U?? ÍU??W?M! —W??W YW?? U??O? ? ¨YU??-…œ —«œW??-W YüW?? …œ wœd??-…œU?? OÄ W ¨ËWz W?O?}Ä ÂW! Æ…ËW?%}?…œ YUOM?! ÈuW —W Í“«u?AœËu? wbö?AWz wOUO? wJ|—UOdÄ ËËœd!«— wU-W?O(dOÖ—U…œ W Êœd?-—UÖ“— ïA w|— ÂüW! ÆËË˙W"U?A…œ d%|u wO?bö?AWz wJ}MO«Ëñ}?" ÍWMOâM! —W?W Èu X?A? ? ? ?Ö w?U?ô…Ë w?|— W W?? ? ? ?- X?}?ÇW ÊU?? ? ? ?œU?( W? W?? ? ? %? ? ? ? ?(u?? ? ? }?Ä Í…ËWM(˛ï" w|— W W?JuÇ ¨X}Uô…Ë ËËó?}? Íï?A wU?-W?O(d?O?Ö—U?…œ W??- X}«“…œ ËWz Æ…ËW??%|“˘œ…œ ÍW??-…—U??O?dÄ ï?! p}??ü…Ë ¨…Ë…ËËó?}? ËWz „…Ë ¨Ê«ËWz ÆW?-W( WA?O?W= ÊUO?%?<Ëd WJu?Ç ¨s|˙ïÖU p†W?A ¨„UÄU? Ê«ËWz ÆÊU(˛…œ U?? ?%? ? ? ? }z g}?Ä …œW?? ≤∞ W?? ?- Ê«Ë W?UJ†W?? ?A W(W«Ë ËW?z W??O? ?O? %? «— ÂW? wKKO?? ÑU??O? ?-U?? ÆÊ“U???"W†«Ë— Ë w(U!ï?? AW 26

«“ïMO??á? Æ…ËW?M|dJ! d??O?? W" ÈuW—W?? wKKO??ÑU?O? -U? w?U?-W??W=—W! „W(…œ«— ı U" W- YUk(—…œ v%(uO! wKKOÑUO-U W(W«ËWò ∫X}†…œ W! ÊU(ï?? A wËu!—U??Ö“— Ë ”Ëu…—U?Ç wœ—U??á? W? p†W??A W??%? ?(u??}Ä ËW W??W??- ËWz —W??ÖWz WJuÇ ªÊe?|—U?á! ÊU?(ï?A p?}?W??-W??-U" w%??…œ Íô ï! p}??W??- Ëu??W= w†œ X}«u"…œ W??- X}!W? ÙU?- Ë ıd??- «œ…d??O! …—UÇU Ë YUJ!«— ÊU?-WOO?d"W W «˅œ—W! …—U?ÇU ¨X}A}?J!«— ÍïA ËWz ª…ËW"UJ?! Íï?A wU??O?Ö W d??O! YW??(U"W! Ë X}!U??ÖUz W! W??A?O? W= p†W??A w|— —W??W? Ë«œ W??A? O? W= W??%? (u??}Ä …ËW?«ËW??â? }Ä W! W??W??ÂWz Í…—U!W W??L? -u?T ÂWz W??%? (u??}Ä ÆY«u?k! v? ÊU?O? W?A Ë …ËW??%? }M! Íd~W(ô ¨Ê«Ëu??W= Í«—W! ¨ËWz W??- ÂWJ! bMWÄ W??%?…œüU! …—W??Ëu wœd?J}K(—U?? Öe|—UÄ w?"W??Oï?Ç Í…—U! W Íe?? }=W! Í«˙Ëd?? O! Ë W??O?(œ«“Uz ©±∞®ÆåËË˙W"ï%A „W( êO= wOMO?M<˘— Ë 7A(W~}" 5}à! W?%(u}Ä «b?<…ËWz ÙWÖW W?- …ËW"UJ-UÄ W?"Wï" ËW wKKO?ÑU?O-U? …ËuO?«u%(W …—W?Ëu ËËœ ÂW p†W?A ÍW!—˘“ WJuÇ Æ…Ëu! å“U?à?} Ë …œ—Ë W!ò wJ|ËU?OÄ ËWz v†…œ ªÊ…œ…œ —W?W wL?-u?T ¨wA?OU?-W?W=—W! Í…ËWbM?|u?A g}Ä YWUW" ËWz wO"W(U?W?- Ë ÊU-W?W=—W! Í—ËuM W? ¨ÂeOKK?OÑU?O?-U ÍWU??Wz Ëu?W= W åX?OKKO?ÑU?O?-U?ò w"W?HO? wœd!—U?-W! Ë …ËËœd?- Í˙W?á?}" W Æ…ËËb?W?? ÍË…d! ¨g(ËW?z wU?? -W?? W=—W! W? d"U(“ ¨«b?U?? -WU?? “ wU??-«Ëñ?! Ë«˙Ëd??O! Íï??- ÍU"«ËW?! åÂe??OKKO?? ÑU??O? -U??ò ¨«bJ?†W??A Í—e= U"«ËW! ¨åX?OKKOÑU?O-U?ò YUJâO?= wKKOÑU?O-U? ÆWO?O wKKOÑU?O-U? 25


«œËËó?}? ÍU~%?—WÄ W ËWz ÍËU ¨X?}! p†W?A w(dJO? wËu?ËËó? Æ…ËW%}M}…œ ÍË«d-—Uï" W!

28

d}< v!…œ Ë 5!“˘œË«œ Ë 5! Íu|— v!…œò «b"WU?O W W- X|dÖ…œ—…Ë w?"W?? ? ?H? ? ? ?O? ? ? ? w?UM?}?=—U?? ? ?-W?! Æ©±≤®å5?}M?!Ë«— ÊU?? ? ? -W?? ? ? Ö—u?? ? ?Ö Ë 5?! ÂüW! Æ…Ëu! W?L-u?T ÂWz —W!W Íï?A wKKOÑU?O?-U ï! åWU?OO?KKOÑU?O-U?ò „…Ë WJuÇ ¨X|d?Ö…œ —ËËœ W! åÂe?OKKO?ÑU?O?-U?ò W ÍïA w?KKO?ÑUO?-U? W w?A(ï?? ?A ¨Ê—ËËœ W! åÂe?? ?OK?KO?? ?ÑU?? O? ? -U?? ?ò W w?U?? -W?? ?W=—W?! ÊïÇ Æ…—ËËœ W! åÊËu! WUOOKKOÑUO-Uò U(Uz øW?O?}?- WMO?bW?%?«— wOK?KO?ÑU?O?-U? W?- 5«e! W?%?(u?}Ä W"«ËW?Ë “«u??k?(—U??ï?? -ò WU(Ëu"u?? Ö «“ïMO?? á? Ë ï?? ˘— W??- Í…—ï?? ËW! ¨ËWz „W?(…œW?? ? b?W?Ç W?? ? ?- ÍW(…u?? ? ?}? ? ? < ËW! ÊU?( …Ëu?! åÍœ«“Uz Íd?~W?(ô w"W?? ËuJT Í…—U!W? W??- p}?"U??- wK?KO??ÑU?? O? -U?? ¨…Ëu! ËU! —W!ËW?? W 5«u"U U(Uz ø…Ëu! 圗U Ë 5!œW! wJ|bWd?O! ¨…Ë«Ëœ …ËWOO"W(U<UÄ Í…—U!W? W??- ås?Uzò w…—W?? w?Ëu??W?K(W?? ÍW(W?? %? ?— ËWz ÊU?? W= wO?KK?O? ? ÑU?? ?O? ? ?-U?? ?ò ∫5}?? ?à?! Ë…ËWM?(WJ?! Í…—U!ËËœ X}?? ? à(…œ Y—U?J(œ øåWOOKKOÑUO-U wFb«Ë ÊUW= WMObW%«— ¨WMO??bW??%? «— wOKK?O?ÑU??O? -U?? 5}??à! W??%? (u??}Ä X}! wJ}?ïÇ —W= W ‘U?? ?%? ?? ? }zU" W?? ?- W(W?? W?? ?- ËWz Æ…Ëu?? ?%? ?A(W?? ?Ö vÄ …“U?" wJ}?? ?-U" wU-W?OO"W(üW?ï- W?OO-ôUÇ Ë YW?UO? Í—«u!W ÍïA wU?-WËu“Wz wU?-W?U$Wz Ë ÊËu?“Wz W?- YW?(U"W! ÆYU?-…œ ÊUbW?…d=W! p†W?A êO?= W(ï! —W= Æs?!U Êï??- «b?J|ñÄ W? ¨p†W??A w?%? <Ëd?? W …ËWM?(˛ï" wKKOÑUO?-U wU-«˙ËdO! åwËu?O…œ—W Ë w(U%?}zò X}«u"U ”Ww?"W!U?! ÂW?? ? -W( ¨YW?? ? ?U?? ? O? ? ? W?? ? ?- ÍW"U?? ? - ËW?z U" Ë ª…ËW?"UJ?! Y…— 27


ÊU-W?O|u …—ËuM Í…ËWM(“˘œ w%?(Ë Æ…ËWM|dJ! «bU?M|— w…œ—W Í—«u?! W u?J?†W! ¨«b?U?? ? ?-…—W?u?= Ë X?«“ ÍU?? ? ?O?Ëœ W? U?? ? ?O?W" „W? Ë ÍË…“ ÍïÖË ˜˘d w|u wJ}WÖWM|Ë Í…ËWz Íï= …Ëu! «b<UO«dÖu —…bU?? JWz ÙW?? ÖW @…œËU= 5?«u"…œ W"«ËW??- ÆÊËW?J!—…œ ÊU??N? ?O? ÍË«d??A«œ Ë pW"—W! w?U?N? O? W ˜˘d?? [W??%?(u??}Ä ] 5}??à! Èd(u??ï! ËU?~W?= Í…ËWz ï?! …Ë…—…œ W"U?? ?k?! ıU?? ?b «b?? ?%? ? ?«˙…ËU wU?? ? -…œW?? ? ÆÈó|ËUN! fUM|— w(U"ï- v! wUNO ËU Í…ËWœd??-Ëx! w|— W? ”ïJO—WÄï??- ”ËüïJ?O ±µ¥≥ w†U?? W De Revolu- ) ÊULUz wU-…—UW= Í…ËWôuA ∫ÍËU W! ÍW-W}%Í…—U??!W? Íï?? ? ? ? ? ? ? ? ?A w??Ëu?Çï??! ©tionibus Orbium Coelestium ÍU?(˛ïï?? ? ? %?W?z W! ÊU?M?}= w?(U?"ï?? ? ? - ï! W?~?|— Ë X|ñ?!…œ—…œ ÊËËœ—W?? ? ? Ö Í«Ëœ «b?? ?O? ?%? ? «— W? ÂüW! ÆYU?? ?-…œ ‘ï?? A w?(ï?? %? ? —W?z ©wUM?Ëu!® w«ñ!«œ ¨wU?-…—ïO?" Í…ËWËu!Ëx! Ë vKOU?Ö ïKOUÖ wU?-…ËWœdJO?bU" Æ«b†W?N(—W? ¨«bO(ï?%?—Wz Í…ËWœd?-dO?! wW%??O? W ͲïïL?%?ÄWz w…œ—W?? Ê«u?}? W W?- X}?ÇW ÊU?d??O! W W??%? (u?}Ä «b??<…ËWz ÙW??ÖW w«bW??—W?u= Ë ÊU(U«“ Ë ÊU??u??WK?(W?? ¨«b??}KOU??Ö Ë ”ïJ?O—WÄï??„…Ë wJ}W?- YWUW" Ë …Ë…œd-“—W! ÊU?OU?M|— w†Wk?<W ¨WJ(œ Í…ËWœdJ"…— Íï?=W! «œ±∂∞∞ w"U!u?< ͱ∂ W W??-® ï˘d! ï«œ—ï??O? wUN?O ò ÙWÖW å“—W! wU?NO ò Í“«ËU?O Í…—U! W w(ï%?—Wz Í—ïO" Í—U??< W? ¨ÊËËœ—W??Ö wËu?!W w(U"ï?? - —W??W wœd?J%??AW?? Ë «œåÂe ÆwU?-WËuÇï! Ë ˙…ËU!Ëd?O! wU!—u?b …œd?- Íï?A wUO?Ö ©«dM}"u? U?˘— 30

wWA}Ä

Íb}=U< W! wKKOÑUO-U W%u}Äò ås(…b! ÂW†Wb W fUM|— w…œ—W w(WUO(WËu/ —…d}U- X—Wz

«b+ U+M|— w)…œ—W W- .WUO ˜˘d w?U-WA?<ï- ÍËËó?} W W~? œ«eO…œU?z ÍËËó} U?%?}z U" Ê«u} W Æ…Ëu?!W WJ(œ wJ}%?< ÍW-UOËœ Ë ï?A Í…ËWM(“˘œ ÍËUM}Ä W wMO?U w|— W ÊU?O?Ñ˘d? wM?"ËWJA?}Ä w"W?—U( W?- ÍWU?…œ—W? ËWz ÆW(W= w-W(WKÄ wJ}%Uz fUM|— w…œ—W ¨…Ë«œ ÍW-UOËœ Ë ÍïA W?? ?O(d?JO?? ? …Ë«œËË— ÂWz w?U?? -…˙W?Äô W?? ?- Í…—U?? —W?= ¨‘˘ñ?? ?Wz W??- …ËWMOMO?!…œ «bJ}"W??OU??%? —U?< —W??«—W?! W ÊU??ï?A ¨…ËWM?(…œ…b†W= ¨ÊU??-…ó|—œ Ë —ËËœ W?U??ï" Í«Ëœ ¨—U??n? W?? -W( ï!ò ∫v†…œ è?~O= „…Ë «b?? ?O? ? %? ? ?«— W Æ©±≥®åY«œ…œ ÊU?? ?-W?? ?<ï?? ?A …˛˘— Í…ËW?«˙W?? ?Ö Í…œ˛u?? ? …Ëu! X«˙…ËU wU?-…œW? Í…ËWœd?-dO! Íe?}= Í…ËUÇ—W? wËu?J<Ë wÑ˘d?? ? ÍW?«—WM?}J?AÄ w?U?? ?O? ? ?Ö ÍËË— W?! Èu ÍU?? ? Ö—…œ Í…ËW?z Íï= 29


ÂW! ÆX|d-…œ —U(œ üU! wJ}"WIObWT w}ÄW! „W ¨YW?UO w"WOO=U ©Re- naissance® Í…ËWËu?? ?J(«œ W?ò Íb?? }?=U?? < W?? ?L? ?}z ¨W?(U"«Ë W! XAÄ ËWz Í…ËWœd-dO! ª«bOKKOÑUO-U Í…ËWœd-dO! W s(åYWUO „W ¨v?%? ?W!…œ „U" wO?? u?ï"ïz Ë w?(ï?? AW!—W?? ï! wO?? %? ??(Ë«b?? }Ä wKKO?ÑUO?-U ÆW(…Ë…ËWz Í…Ë…—…œ W? W- v!W= …Ë…ËUÇ—W? ËW! Íb…u(WÄ Í…—U!W «bJ|—UO?dÄ W „U" wOuï"ïz Ë w(ïAW?!—W wËu%?(u}Ä ¨YW??U?O? ÍU??WM! ÍWW??W?? ÂüW! ÆËË˙W"U??A…œ YW??U?O? ÍU??WM! ¨W?Wz w}Ä W! ÆW(W= …ËWO?OU?O? Í…ËWœd-d?O! ÍWWW? W! Íb…u(WÄ Ê«u?} Íb…u(WÄ Í…u?}?< W ¨«œ…ËWœd?-dO! ÙW?ÖW YW?U?O? w(b…u(WÄ ÆX}M|u…œ Íï?A «œåwUO Í…ËWœd?-dO!ò Ë å…ËWœd-d?O! w"WU?Oò W W?- p}?W=—W! „…Ë YW?U?O? Í—ËuM W?%?(u}?Ä ¨d" w-W(U"«Ë W! XAÖ ÂüW! ÆX|dJ!—U(œ …Ëu?%Ë—œ …ËW?OOU?O ÍËWœd-d?O! wU$Wz wœd-U/u<W Ë Ê«b†W=—W w —WuW= ÊïÇ W- W(«œ …ËW? W-WOO%AW 5}à! W%?(u}Ä W(…u}< ÂW! Æ…ËWM(WJ! ÊËË— …—ï? ÂW w-W(…ËWœd-dO! WËu“Wz Í…œU wM%A(W~}" Í—ËuM W ¨W(…ËWœd-dO! ÂWz w"WOO=U «b?<WUO?O?UO? WËu?“Wz ÂW —W= ÂüW! ÆYU?-…œ ˙Wá?}" ÊU?-WO?O?UO? p}?…œ—W —W= wU?O Í…ËWœd?-dO! W?- p}J(˛ï Ë U?WM! 5«u"…œ Æ…ËWM(“˘b! ¨…ËW(U-W%}M|œ ÍW??pUM! Íœ—W! Í…u??}? < W WJ(˛ï? ÂWz ¨«b??U??M|— w…œ—W?? W ¨«b??O? U?O? Í…ËWœd??-d??O! wU??-U??WM! ËUW W?MO??bW?%? «— wJ}??<˙ï??< ËËœ Í…ËWœd?? -U?? O? nJ?} Íï= W?? %? ?}!…œ W?? - p}??<˙ï?? < ¨X|ËW?? -…œ—…œ 32

ï! UÄUÄ ÍU?Ö“…œ W- Í…d?ÖUz ËWz wU-…ñ?Ö u} W ï˘d! wÖ—W? U(Uz ÂüW! W?? O? ? OM?O? ?U?? ?N? ?O? ? Íï=W! U?? ?OW" Ëu?!bU?? d?? ?O? ?Ö«œ ÍËW?z wbU?"Ëu?? Íï= ¨X}†…œ —…d?}U- X?—Wz W- ÍW(…u}?< ËW! ¨ÊU( øËu!…ËW-W?O|u w?$U?? ? Uzò «œ ËW?z wU?? ? W? ÙW?? ? ÖW? W?? ? - Ëu! …ËW?z ï! ËW?z wM?%? ? ?<u?? ? XA?? Ö w?U?? O? ?Ö Ë Ùœ W?? - ≠åÊœ—«ó?? †W?= Ë wW?? -W?? -U" w?(ï?? AW!—W?? ø…ËW%|dk! —ËËœ ≠b«—Ëe-…b†W= wUM|— w…œ—W wU-WÑ˘d wKKOÑU?O-U ¨«b?UM|— w…œ—W? W ËWUW- …—ï? ÂWz Ê«u} W åÊœ—«ó?†W= Ë wW-W?-U" w(ï?AW!—W w$U?Uzò W(«Ë w}Ä W?- 5MO!…œ Íï?? ? ? A «b?"W†Ë…œ w?"üW?? ? ? …œ Ë ˜˘d?? ? ? Ê«u?? ? ? }? w?|u w?(b?…u?(WÄ W? w|u? w-W(W?M|Ë w?M"ËW?? -—…œ W? ¨W?? O?|u W?? ?O(b…u?(WÄ ÂWz ÆYU?? ?A…œ—…œ ©YüW…œ ÍW«“˘d?OÄU wœd-…œU?OÄ „…Ë YWUO? W"«Ë® …ËW"WU?O wKKOÑUO-U w…œ—W? W ¨WJ(œ w-W(…˛«ËW%…œ W! ÆX|dÖ…œ …ËUÇ—W wU! å«b(ï??A Íœu?A W wU?O? w"üW?…œò ÍWW?W?? W?- W(…Ë«ËœW! Íd" wJ}?"üW?…œ w«œ—…u??}?%? …œ w"…—ËË—…“ Í…ËWz v! ¨Èd?-…œ …u??} Ë wUO w"üW…œ wœdJ%?«ñ%AÄ ï! ≠UÄUÄ ÍUÖ“…œ w"üW…œ „…Ë YW?U??O? …Ë«Ëœ W! W"U?- ËW ÆX?}! X(u?}Ä ≠w?œd?- v w«u?O? %?AÄ ï! …ËW?%|˙WÖ…œ ÊU?(œ ¨YWU?O ¨W?(…u}?< ÂW! Æ…Ëï!UO? Êœd-“˘d?OÄW …Ë«Ëœ Ë…—W! YüW?? …œ ÍWU?? O? ?O? m? ?O? ?W?? wL?? %? ? ?O? ?Ë ÊU?? -W??Ñ˘d?? ÍW?? O(—W=ËW?? Ë w(ï?? AËU …˙ï?? Öu?†Uz ÂWz ÆX(d?? -…œ vÄ ÍW?? A? ?-W?? <UÄ Íï?A wU?-…—U?- Ê«u?"W?U?O? W?- vM|u…œ Íï?A W(…u??}?< ÂW! YW?U?O? w}Ä W! W?- p?}?$U?Uz ¨YU?-…œ YW?(U?" wJ}?$U?Uz ÍW?%? «—Uz U?OW" 31


êO= Ëu!…œW ÍïA wËu!—UÖ“— W W~ W- «—œ…œ ÂW†Wb W p|—…ËWËu! «b?U??M|— w…œ—W? W W?- «bJ|—U?! W ÆX}!W= ÍWJ(œ wJ?}?$U?Uz ˜˘d? wO?%|—WM}?N?W=—W! Ë w%?|—WM}=«œ w$—W? p}?%?< —W=W d?%|“ œ«e??O? …œUz ¨…ËW??U??M|— w…œ—W?? w«—U(d??O! ÍW~?«Ë— W ÆX|—œ…œ wU?(˛ W d?? ? O?! fU?? ? ?M|— w…œ—W?? ? w?Ñ˘d?? ? Æ…œ«“Uz w?J|—…ËW?Ëu! ≠w"W?(üW??ï?? - Í—W=ËW?? ï! Ë …ËW"U?? -U Íï?? A Í©Y…d??O? ?AUz®˛˘—«Ëœ „…Ë W- W(…ËWz wW?-W( ÍUOu?A ¨W"«ËW- Æ…ËW%|˙W?Ö…œ ÍïA w(ËËó?} X…œ…Ë Êœd-—U- wOïï"ïz Ë w(ïAW!—W ¨ËËó} wJ|—WJ! Ë—W%-U Í—WJ?! ï! w«˙ï?? ?Ö Ë W?? Ñ˘d?? Í—U!u?? ?%? ?F? ?O?z Í…ËW«ñ?? }? ?Ö ÂW?z ÆX}M?}! W?? - w"W?(ö(ï?? - w?bËW" W ˜˘d?? W?? - W?(…ËWz ÍW?? -W?? U?? $W?z¨ËËó?? }? ? ÆX}!…œ œ«“Uz Ëu!œd?- ÍËWz wK W X«˙…ËU wU?-…œW? wOMO?U?NO? wU??-W?O?(—Wu= W??W=—W! W ˜˘d?? ï! WMO«Ëñ??}" …—ï?? ÂWz wM"ËW??-—…œ ¨«œW?? …œ—W?? ËW?z Í—Wu= W ÆX?|dMO?!…œ «b??A? ?O? ?U?? M|— w…œ—W?? ÆX|ËW?-…œ ËUÇ—W! wUM}e|— Ë ˜˘d? wO«u w?M%?A—…œ ï! Ê«b†ËW= Ë ˜˘d? wO«u?? W"«Ë ¨p}?%?< Ëu??W= g}Ä w«u? ¨«œW??…œ—W? ÂW ÍW?%?W wO?«u Í…ËW«b?}?á~…— Ë 5MO! W W?O?O?%(d! —Wu= w$U?Uz w?…œ—W?? ? wU?? ? -W?? ? O?(—Wu?= W?? ? W=—W?! W W?? ? W?z —W!W? —W= Ƙ˘d?? ? W W?- Ëu! e??}= W! Ë ËËbM(“ …b…ËWz Í“«u?k? Ñ˘d? wU?O?Ö «b??U?M|— wU?A?}?-WM|Ë Ë ÊU?<U"—WJ(WÄ ¨Ê«“U?UMO! W?- ÍW«—U?-U?< ËWz ÍW!—˘“ wÑ˘d?? ? ÆX}M?|u…œ Íï?? A w(«d?J<Uz W?! ¨…ËUM}?? ?NU(«œ W?? …œ—W?? ? ËWz —W??«—W! W Íï?A w?<Ë…— Í…ËWœdJËË— w|—W f?U?M|— w…œ—W?? 34

Í“«u?? }? ? < „W(ô W? ∫“«ËU?? O? ? wO?? U?? ?O? ? Í…ËW?œd?? -d?? ?O! Í“«u?? ?}? ?< w%«uA Ë Y«ËUz W W%(u}Ä W- ≠ X«˙…ËU wU-…œW Í…ËWœd-dO! W"«Ë ≠5|˙W?~! «b??OU??-U??WM! Í«Ëœ W?! «b"W??U??O? Ë 5(Uz wM"d?~-W( wM?"d~?-W( W! X?AÄ W?? ?- wO?? ?U?? ?O? ? w"üW?? ?…œ ï?! wMO?(Uz ÍW?~«Ë— ¨…ËW??<WJ(œ w?-W(ô W Æv%??W!…œ U??? }K- Ë w?U??˘— ÍU(—ï"«ñ??á? L? Oz W X«˙…ËU w?U?-…œW? ÍW??-˘d?O! w%??J< W W?- f?U?M|— wU??O?Ö …ËUÇ—W?? …ËW(åw?m? ?O? W?? ÍU(˙ï?"«ñ?? á? L? ?Ozò Í…ËW?(U?? -WUM}?= Í…—U! w|u? wO"W?(üW?? ï?? ?- w-W(W?"U?? NJ?}Ä ÍWM?O? ?âM?! YU?? -…œ«Ë Ë X?|d?? Ö…œ Í…ËWœdJ|u? ÍW~|— Ë Y«b?†W=—W?? w(«Ë…ñU?—W? W?! Ëu?%?W?? %?AÄ wœd??-W?<W?Ö Ë Ê«˙ï??Ö ÍW?˘ñÄ W(…u??}?< ÂW! Æ…ËW?"UJ! s<˘— wU??O? wœdJ%?Ë—œ ÍW-˘d?O! ï! X«˙…ËU wU?-…œW? wU-W?OO?U?O …—ï?O" …—ï?? ? ËËœ Í—…b?U?? ?A? ? O ¨«b?? ??U?? ?M?|— w…œ—W?? ? W? Èu w?"W†Ë…œ w?…œ—W?? ? W? Æ…ËW"üW?? ? ?…œ ÍW?W?? ? W?? ? ? W?! Y…—U!W?? ? ? W?MO?«Ëñ?? ? }?" wFb«Ë w}? åwMO(UzU w"üW?…œ wËuà?U-ò ÍW?-˘dO! ¨«b?UM|— wU??-…œW? Íå˙Ëu??-u?W??- W! w(«Ë…ñU??—W? Ë Ëu???<W!«œ w"üW??…œò «Ë…ñU??—W?? w"üW??…œ ¨d?" w-W(…˛«ËW??%? …œW! Æ…ËW??%?|d??Ö…œ X«˙…ËU wU?-…œW? ÍU~†W?ï- W W?- «bJ|—U! W ¨…ËW?(ïA W! W?%?…u(WÄ U?OW" w…œ—W! Í—…b??ç?—W?! «b?OU??-…—U?- W? …—UÇU —ï"«ñ??á?L? Oz ¨«b?%? «˙…ËU W? YüW?? ? ? ?…œ w?|u? ÍW?M|Ë w?«ËW?M?! Ë Z?M?! W ÆX?}?! U?ÄU?Ä ÍU?? ? ? ?Ö“…œ ï! X?«˙…ËU wU?? -…œW?? w?JWÇ w?«˙ï?? Ö ¨«b?? U?? M?|— w…œ—W?? „…Ë ¨˜˘d?? ? ¨«b?? ? %? ? ?«˙…ËU? wU?? ? -…œW?? ? W? ÆX|d?MO?!…œ å˜˘d?? ? ò 33


¨ÊU??A?}? - WM|Ëò ∫v?†…œ W?- wâ?MO?Ñ«œ ˘œ—U?ï?O Í…—U?"u?Ö ÂWz ¨W?(ïK!U" u?? ?-…Ë fU?? ?M?|— Æ…ËW"U?? ?-…œ ËËbM(“ «œœU?( W å…Ë«dM?O! w?J|d?? ?F? ?O? ? < U=…Ë—W= Æœd?-…œ wÑ˘d? Í—WJ(WÄ Íd(W? d?F?O?< w(œu?N?< wM"ËW?-—…œ wU?? $Wz ¨«b??U?? M|— w…œ—W?? W ˜˘d?? Í—WJ?(WÄ W! Ê«b??O~?d??Ö ÍËW?? Aò ÍïK!U?" ÆW??%? ?< ÂW! Ëu?! X«˙…ËU wU?? -…œW?? w«œWM?O~d?? Ö ¨ïKO??$Wz qJ(U? ÍåœËË«œò Í—WJ(W?Ä Ë 5O? w" wW=—W! å”ï?MO?Ñ W! «b?? U?? M|— w…œ—W?? W W?? - sJ}W?? ÖU=W! Íe?? …— ÊU??O? ?-ËËœ—W= Ë w~W=U?W= W- W?(«œW…œ—W? ËW —W= Ë …Ë«d?AAW! ˜˘d? Í—WJ(WÄ …—U?? ? -U?? ? < Ë ÂW=—W?! W ˜˘d?? ? ÍW?? ? %? ? ?W?? ? ©w?%|Ë«ËW?"® wU?? ? W?? ? w…œ—W ï! …ËW«˙WÖ ÍW-˘dO! ¨W(ï! —W= ÆX|ËW-…œ—…œ «bU-WO(—Wu= WJuÇ ¨X|d?Ö…œ …ËUÇ—W? …ËW?%?«u?A ËW? —W= gO?˘— Ë ÊUï( wï?ÍWMObW%«— ÍWËu/ W! Â…œ—W ËWz wU?-WO(—Wu= WW=—W! Í…ËUL<UÄ wï??- w…œ—W?? «b?O? %?«—W Æs?|—œ…œ ÂW†W?bW? ‰U?W??- Ë w~W=U??W= wU??-W??O? O? T˘— WM"ËW??-—…œ ÍWMO??âM?! ËW?pU?M! W??%? }!…œ ¨ÊU??˘— Ë ÊUï( WJ}?A?<ï?- Ë ÙËW?= ÍWU?A?O ¨ËËœd!«— ï! W(…ËW«˙W?Ö ÂW?z ÆfU?M|— X«˙…ËU wU-…œW? wU-…bW! Ë Yï- W ÊËu!—U?Ö“— ï! Ê«—WM}=«œ Ww…œ—W?? Í…ËWËu??J(«œ W „…Ë fU??M|— W"«ËW??- ÆÊ…œ…œ wU??$Wz W? ËËœd?!«— wM?"ËW?? ? ? ?-—…œ „…Ë ¨«b|u? w?…œ—W?? ? ? w?M?|Ë«œ W? ¨Êï?? ? ? —W?W Èu wU?M"U?OM! ÍW?-˘d?O! 5«u"…œ ÆYU??A…œ—…œ Íï?A ¨«œU?%??}z «b?? <åw«Ë…œ—W!ò wJ?WÇ wËu?!W†üW??Ö ÍW?? ˘dÄ W? Êï??- ÍW?MO??â?M! w-…—W? Í—…ËW" W?%}!…œ ¨WJ?WÇ ÂWz W- W(…ËW?z —W!W —W= Æ…ËWM(“˘b! 36

U=…Ë—W?= ÆX}?M|d?? ?Uz…œ w?A(ï?? ?A w(—W?u= ÍW"ËW?? ?-—…œ ¨«bU?? ?N? ? O? ? Ë ïKO$Wz qJ(U? W- ÍWO(ËWMiW? WO(…—ËWÖ Ëe?}= ËWz 5}à! W%?(u}Ä wJ}M%?A(W?~}" wU?$Wz ¨sA?AW!…œ ÊU(ï?A wU?-…—WJ(W?Ä W! ïK}UËœ ˙W?? W ≠ÊU(ï?? A wU?? AU?ÇËU= u?? -…Ë ≠W«ËËœ ËW „W?( —W= W?? - W??O?|u W ÆWU(W= «bU(ï?A Í—Wu= w?U(˛ W ÍW?-W(UÄ ËWKÄ Ë w«u? wJWÇ ÍW†˘— ËWz w«b?%…œW W! fU?M|— w…œ—W wO?UMO«u? «bO?%«— Í—Wu= ÍW"ËW??-—…œ s(d"“—W! W??- ≠«b??O(U?? }K- wbö??AWz —W??«—W! W Ëu?(W= «b%?«˙…ËU wU-…œW? W ≠œd?-…œ ÍœW! «b(W-W"W†«Ë— W U?OW" —Wu= ¨W(…u?}< ÂW! ÆX}A?AW!…œ —Wu= W! Èu wJ|—U?O%k?Oz Ë Íœ«“Uz ÂüW! Æå!U?? ? Uzò W?? ? %? ? }!…œ Ë …Ë…—…œ W?? ? %|œ å“«d?? ?U?zò ÍW(U?Ä ËWK?Ä W Í«ËW=u?<W?- W W?- Í…ËWz ÙW?ÖW ¨fU?M?|— w…œ—W? w«bW?—Wu= åpO"u?Öò w…œ—W?? Í—Wu= Í“˘d?OÄ [«b"U?- ÊU?W=W] ÂüW! ¨”—ub wU?-W??-Ëu? ÕË— W?O? O«u? W W?- w?MO?U(…œ ‘U??%?A?}= ¨ÊËu??!—U?Ö“— W?? ? ?O? ? ? }Ä ÂW?! ÆX?|ËW?? ? ?-…œ—…œ g(e?|—UÄï?? ? ?A Ëb?=Ë“ ¨Ê«ËWz w?…œ—W?? ? ? W! ¨«b?(ï?? AËU W? w«u?? ò ∫qO?zU?? ˘— „…Ë Í…—ËW?? Ö wJ?|bW?? —W?u= Í—«œ“ï? wOMO?F?b«Ë ÆY«œ…œ ÂW†W?b W åÍe|—UÄï?A Ëb=Ë“ wM"ËW?-—…œ ¨w"«˙ËW" wU?-WO?O"W(UW?-W! fUM|— wA?}-WM|Ë W?- ÍWUO?Ö ËWz Ë U?ËWz wOMO?(Uz Í—WMO! ÍËUÇ —W?«—W! W Èu w?J}W1œ ¨X}?A?AW!…œ ÍïK?!U" ËËœ —W= W? 5«u"…œ WW?1œ ËWz ÍWËu?/ s(d?? %? ?-U?Ç Æ…ËW"U?? -…œ ËUJ??â«d??ôËœ ˘d??%?OÄ w?W=—W! Íå`O??W? W? ÊbU?<…Ë w?â?U??bò ËËœ ÂWz Æ5MO?! «b?OMOK! wU?Ñï?O? Íå«bu?%(…“ wpU! W ¯—W?…—W?ò 35


wU?-W%?Uz XAÖW W(WMO?âM! ÂWz wœdJ}? WO?} 5«u"…œ Æåw-…—W? dO!…Ë U! Æs(WJ! ÍœW! «bUM|— w…œ—W w(—Wu= Ë ÍdJO wU(˛ Ëu??W?= ¨«œU??…—ïK? W wâ(œW?? œï??? %M?|—uò W??- …ËWM?OM}! ÊU?? ï??A ï! v%«œ ¨…Ë…œd??-…œ wËu"x??Wz wËu??J(«œ W Ͳ˘— ÍœU( ¨p}†U?? ªËu!œ—«ó?†W= p|—…bU?A?OM|— „…Ë wï?O ≠ó?}?Ñ ¨Œ…“˘œ w«bU?A?O Æ©±¥®åœd?? -…œ V}?? ? ?T „W(W?? <W?? b „…Ë Í˘d?? O? ?? ?O? ? ¨”ï?? L? ?«—Wz Í…ËWœdJ"…— ÙW?ÖW ¨Êï?- ÍU?OËœ Íô Ë…—W! fU?M|— Í…ËWËu!ó|—œ 5«u"…œ YWUW?" ÆX}!…œ d"e?}=W! ¨X«˙…ËU wU??-…œW? wU?-«˙Ëd?O! —W=W! Í…ËW?z ï! Êï??- ÍU??OËœ w?M%??—WÄ W! U??%? W?= fU??M|— 5?}? à! X«˙…ËU? wU?? -…œW?? wU?? -…d?? O? ?$“ Ë Yï?? - W Íï?? A X}! p?}? ?Ad ÆYUJ!—UÖ“— W?? ?- ÍW?? ?U?? ?$Wz ËWz W?M(W?~! 5«u?"…œ ÊU9u?? ?Ö U?? ?%? ? ? ? }z U?" Í…ËW W ÆÊd?? %? ?-W( W! ˛œ W?? - W(W= ÍU?? O? ?nJ} w?"W??à? ?W?? A ËËœ fU???M|— W! Ê«œ…ó|—œ ï! X«u?A Ë X?(Ë ÂW= 5«u"…œ ¨«b?U?M|— w…œ—W? ≠wU??O? ? …bW=…— Í…ËWœd?J"…— ÂW= Ë Êï??- w?…œ—W?? wU??-W?? %(—W «œ…ËWœd?-d?O?! ÍW(U?- W ©¿®åÂe?OMO?%? ï?Öïz w%(—Wò wU?-W??O(—Ëu?%u?W fUM|— wJ†W?A w†U(WA Ë ÊUuÖ 5}à! 5«u?%! W(W«ËW ª5MO! 5«u"…œ W"«ËW?- ÆX|ËW-…œ—…œ «œW?%«—Uz ËËœ ÂWz Í…ËWœd?-ï- Í…u?}< w«ñ?!«œò „W ¨W?(W= åÊ«ñ!«œ w?O? ? «Ë…œ—W!ò «œW?? ?…œ—W?? ? ÂW 5?}? ? à! Í“«u}< ÙW?ÖW ÊU-WO(b…u(WÄ ÍW%?— w«ñâÄ W! WJuÇ Æåw«Ë…œ—W! ÆË ≠å5%ïÖïz W<Wbò ï! W"WO ÂeOMO%ïÖïz ¿ 38

Í“«u?}< w?«˙ïÖ ¨«b?O?%?«— W ÆËU! Í…ËWœd-d?O! Í“«u?}?< w(b…ËU Ë w}ÄW! ËËœd!«— wËu?%Ë—œò wU?$Wz W UOW" Èu wL?%O? ï! ÊïW??%? (u??}Ä åËu"U=«œò wœd?J%??Ë—œ ï! ¨W(ï!—W= ÆY«œ…œËË—åU??%? ? }z Íd(W?? ? …—U!ËËœ …ËW?? ?<…ËWz ÍW?~«Ë— W? Ë s(WJ?! „—…œ åU?? %? ? ? ? }zò p}?W(ôò W W~? åËËœd!«—ò ¨d" w-W?(W"u??ÖW?! Æ…ËWM(WJ?! åËËœd!«—ò U?%?}z Í…ËWzò W WO?O%(d! åU?%?}zò ÆW?OO WJ(œ wJ}?%< åU?%?}z W Ë…Ëu?"ËW?? ? ? -—…œò W?J?}? ? ? ?A˘œË—U?! åËËœd?!«—ò W?? ? ? - «b?J?|—U?! W ¨åW?(W?= w?"W?? ? ?à? ? ? W?? ? ? AW! åÊ«ñ?!«œò w?JW?Ç 5«u?"…œ …Ë…ËË— ËW? Æå…Ë«˙ï?? ? ?Ö W fUM|— ÍUOËœ ¨W«ñ!«œ ÂWz Æs(…b! ÂW†W?bW fUM|— w…œ—W ¨„W(UOËœ —W= wËu?%Ë—œ WJuÇ ª…ËW"U-…œUO? ÍïA g}Ä ÍUOËœ w(bW9W??(U" ÆW?(W= Íï?A g?}Ä ÍU?O?Ëœ wM"U= w(U"ï??- W! w%??(u??}Ä W! ¨X«˙…ËU? wU??-…œW?? ÍU??OËœ W??- W?(…ËWz gO??U???M|— ÍU??OËœ åWO|uò ÂWz ¨-u?Ö „…Ë ÂüW! Æ…ËW"UA…œ —ËËœ …ËW?OOU-W?%(—W XAÖ …—U!ËËœ W? W?? ? O? ? ?O? ? %?(d! W?? ? - p?|bW?=…— ¨W(W?= w<W?J(œ w?J|b?W=…— Íu?(œËW w?U?? ? ? ˘— ≠w?U?ï?( w%?(—W? w?U?? ? ? -U?=W! W? …ËW?œd?? ? ? -d?? ? ? O?! W?%? (u?}Ä …ËW?z —W!W —W= Æ…ËW?%? «˙…ËU wU?-…œW?? wU?-W"ËWJ?%?…œ ËËœ w«bU$Wz w|— W fUM|— Í…ËWœd?-dO! w-…—W w"W!U! 5}à! W W??O? O? %(d! ¨ÂW??-W?( Í—U?- ÆX?|d??Ö…œ …u??}?< ¨…Ë…ËËœd?!«— Í…—U!W —U??W?- «bJ?|—U! W ¨X«˙…ËU wU??-…œW? wOMO??U?N? O? Í…ËWM%???A—ËËœ ï! …—ËWÖ w-W?OO%?(ËW<ïA Ë o<W?i wËu!W= W WOO?%(d! Â…ËËœ Í—UË w?(WM?O? ? ?â?M! w?J|—U?? ? ?-ò „…Ë Í…ËW?œdJ?(U?? ? ô Ë ¨Êï?? ? ?- ÍU?? ? O?Ëœ 37


∫X?}†…œ Ë YU?? ? ? -…œ …—ï?? ? ?O?" ÂW?z wU?! «œåÊÊU?? ?? ?-…—U"u?? ?? ?Ö ò w?W?? ? ?-W?( W ÆÊWJ?! È˙W! Wu??A ÂWz W??- W(…ËWz ÊU??-W"W†Ë…œ X?A?Ö w?Ëu…—UÇò ¨«b(ï?? ?A wU?(˛ W W?? ?- 5M?O? ??! 5«u"…œ «Ë w?"W†Ë…œ ÂW?? ?- «b?? ?O? ?%? ? «— wWW" «b?O%?«— W ÆÍïA wW-W( Ë w(U"…—W? Í…u}< ï?! …ËW%|˙W~! —U?? ? s?(bW?Ç s«u?? ?%?! «b?? ?O? ? }?" W?? ?- W?? ?O? ? O? ó|—œ b…ËW?z ÊU?? ?-W?"W†Ë…œ s(b?WÇ Í—U?ÇËËœ W«ËW?z Æ4O?? ? ?! …ËWU?(ï?? ?A W?! Í—Ë…œ w(—U?J«˙ï?? ? Ö ¨YU-…œ ÊU(ËËbU WUO<ï?AW ÂWz ¨…ËWM!…œ —ï Ë«—ï ÍWW†WÇu~W" W«ËWz Í…ËWz Íï= W%?}!…œ Ë …ËW%}M}%?…œ v ÊUOàbW?i Ëe}= …—W! …—W! ï"ËWz w}??Ë«—œ wJ}"W†Ë…œ w?H?}?-— d|˛ W?Mâ! ¨ÂW?- w-W?(…ËU? Í«Ëœ ÂWz —WW! WU"W†Ë…œ ÂWz —WÖWz ÂüW! Æ…d%pU? ÍW-W"UNJ}Ä ËWpUM! Wwu?A ÊU?W= W W(U"W= U?"W= W«ËWz 5MO!…œ ¨ÊËWJ!—W? «œW?O?O?d"W? ©±µ®Æå…ËWMM}…œ «bUA—WÇ—…Ë Ë Ê«˙ïÖ UM}=…œ—U?-W! Íåw(WA?OW= wu?Aò Í—ï?O" …ËWz —W!W wKKOÑU?O-U? wbö?AWz ÍW«b??O=«“ w$U?Uz —W?«—W! W"U??A…œ åYW†Ë…œ wF?b«Ëò W?W?- ÍW??O?O? U?O? W?U! ËWz Í—…ËW?" ¨…ËW?O|— ËW ËWz Æ…ËW??O?O? m?O? W? ÍW(…u?}?< ËW!® W(W= …ËW?O(˘d? wT˘— w?(—U?Ö“— ÍWW?W?W! Íb…u(WÄ ÊU( Íï?A wAUÇËU= wï?L«—Wz wU?-W?OOMO(Uz ≠wU?O? …—ïO" W W?«œ—ï? ”U?ï" ÍWU?%?˘b?Ñ˘d? we?OÄï"ï?( W d"…Ë«—U?< w-W(…u?}?< W! g}?-«— YW†Ë…œ ï! „U" wœdJÇWJK ÍW?-˘d?O! Íô Ë…—W!©X|dMO!…œ W v<…œ p?}? bö??AWz WM<W?Ç Ëu??W= ¨wKKO?? ÑU??O? -U?? Í«— W! ÆYU??-…œ W%(u}Ä ËWz Í«Ëñ! W! WJuÇ ¨X}! W%W —W! «bOUO Í…ËWœd-dO! 40

w«b†W=—W? ï! X(u?}Ä ÍWMO…“ X«˙…ËU w?U-…œW? Í…ËWœd-d?O! W??%|œ åÊï??- w?…œ—W?? wU??-W??%(—W? Ë«˙Ëd??O! W! 5A??AW?! w«Ë…œ—W!ò ÍW?? ?-˘d?? O?! w«b†W?=—W?? ËU?W W?? ?%? ??(u?? }?Ä ¨d" w?-W(U"«Ë W?! Æ…Ë«—Uz åw«Ë…œ—W!ò ÍW??-˘d??O! ï! X?(u?}Ä w? —W?uW?= Í«Ëœ W! «œåÊ«ñ!«œò w?U?? ? $W?z ¨ËËœd?!«— ï! f?U?? ? ?M?|— Í…ËW«˙W?? ? ?Ö ¨W?"«ËW?? ? - Æ5?|˙W~?! ÂWz Æ©X?«˙…ËU wU?? ?-…œW?? ? W"«Ë® W?J(œ w-W?(ËËœd!«— W? WJ}?«ñ!«œ …—ï?? ? ÍWU?? ?A? ? O p|åËËœd?!«—ò …—ï?? ï?! ÊU«b?? ?Ad W?"«Ë ¨‘W?? %? ? < Ê«u} W? Ë«dJ(—U(œ w-W(ËËœd!«— wœ—«ó†W= ¨…ËËœd!«— wJ}œ—«ó?†W= XA??Ö Æ…“U?? Ëu…—UÇ W?- p}?œ—«ó?†W= ¨«bU??-…—ï? Ë«—ï?? …ËËœd!«— „…Ë p|ËËœd?!«— ¨W(«œåËËœd!«—ò w?œ—«ó?? †W?= W fU?? ?M|— åw?|uò Í…ËWœd?? ?-d?? ?O! w?O? ?-…—W?? ? ÍbW?9W?? ?(U" ÆåU?? ?%? ? ? ?}?z Í—WJ?OM|u?M|—ò d?%-UÇ ï! ËËœd!«— w?U-WËu?“Wz W WM"d?Ö—…Ë œËu ÊU?W= ¨fU?M|— ÆåU%}z Í—U!Ë—U-ò wœd!…u|˙W! W! wKKO?ÑU?O?-U? w«bAW(U?! w"U-W —W?= ¨…ËWœd-d?O! Í…“«u?}?< ÂWz ¨wU??-W??O? O?U??O? «˙Ëd??O! —W?? W"U??-…œ—U??- ¨Êï?- w?…œ—W? ÍËËó??}? Íï?A wU?-«˙Ëd?O?! Í…ËWœdJËË— ï! W?- ÍWUËu/ ËW?z Ëu?W= U=…Ë—W= w…œ—W? wU?ËuËËó??}? wU?-…Ë«d"u?Ö Ë 5Ëu W ¨…ËW?%?}?M}?NU(…œ Ë ˘dO? ¨”ïáOïÄ wU?-WW=—W! «bUO«u} W ªX|d?Ö…œ ÊU(—…Ë ÊïWJu?Ç ¨W(W= ÊU(Ëu"ËW?J†W= Ë—U(œ w-W?(W~M|u??< ”ï??O? ç? O? ”ï??%? O" ËËœ W åÊU??-W??O? O?U??O? …Ë«œËË— wËu??(—Ë…œò Í—ï??O" wK?KO??ÑU?O? -U?? w??}? %?- w…ËËœ w?<W! W ËWz ÆX|d??Ö…œ—…Ë ÂW??-W( ÍW??-W?Ëu?ËËó?}? 39


«bO?}" W- WJ}?…œ—W ¨WW?z ÆX|œ w(U"ï- «bU-…—U?< W"W†Ë…œ wËuÇ Ë X}M|œ X?…œ…Ë Ù«“ w-W(W(UÄ «b??%?«˙…ËU ÍU(—…œ ÍWÇËU W? U?˘— Í…ËWz ÂüW! ÆX?}!…œ d"bW??W†Ë…œ …ËW??O(ñ??}? Ö—U??- Ë wU??O? ÍËË— W Íô ï! wKKOÑU?O-U w?$—W «œU˘— ÍËËó?} ÍW…œ—W? ÂW w%«—W! Ë Ê«b†W=—W wU?O< W- W(WO?OUO? WËu“Wz ËWz ¨X}A}?-…œ«— ÍïA WËu?? “W?z ÂWz ËWz Æ…ËW?(U?? -W?? %? ?}M|œ «œU?? ?˘— W Í—U?? ï?? - wËu?!ËW?? %Ä ÆYU?-…œ ï?"ËU" wËu?b Ë Íœ—Ë W! «b?U?-…—U"u?Ö w??}?%? - W W?O? O?U??O? Ë YW†Ë…œ w?«ËU?? ?O?Ä Í—U?? ?- Í…u?? ? }? ? < wœd?? ? -ï"ËU?" W ËW?z w$U?? ? Uz ÂW 5?«u"…œ W?? - ÍWU?? U??$W?z ËWz Ë U?? ˘— Í—U??ï?? - wU?? -…Ë«—“W?? «œ wU?AUÇËU= w$—W? W?- W(…ËW?z ¨4}?N! X…œ…Ë W?O?O?U?O? WËu?“Wz …—U?- ÂWzò Ë ¨X}?A}J?!«— U…—ïK Í—U?ï?- wËu…—UÇ Íô ï! Íï?A …ËW?˘— Í—U?ï?- w†˘— W «˅œ—W?! wKKO?ÑU?O?-U? W?- W(…ËW?! w%?(u?}Ä Ê«u??}? W Í—e= W??A? ?O? W= Ë U???…—ïK Í—U??ï?? - w†˘— —W?? W?"«b!“U! «œïÇ Ë YU?= W åÈu w?…œ—W?? ò Ë åÊï?? - w…œ—W?? ò Í—W?? ?? ?W?? w|— W ¨Y«œ…b?†ËW= wKKO??ÑU??O? -U?? W??- p|—U??O? dÄ W??-U" ©±∑®ÆåX}! ËWz¨…ËW?"«b! w?ü…Ë …ËW?? ?˘— Í—U?? ?ï?? ?- Í…—U! W? wU?? ?-…ËWœd?? ? -d?? ?O! …u?} wU! YüW?…œ wJ(˛ï ˙W?W «œdd?O w?}?%- W W?- W(W(WW?W? ÆYU-…œ «œdd?? ?O?? w?? ?}? ? %? ?- W W?? ?- ÍWU?"W!U?! ËWz w|— W? ¨wKK?O? ?ÑU?? ?O? ?-U?? ? Í«ËW=u?? ?<W?? ?- W?"«Ë wU?? ?O? ? w?«œ—U(ñ?! Íb…ËU ï?! ¨ËË˙W"U?? ?k?U(…œ ÆYU?-…œ ÊUL?O(ULM|— YüW?…œ wM%«—UÄ Ë Êœd?-ïW?%…œ ï! X(u?}Ä 42

w$U?Uz W! Í«Ëñ! ËWz Æw"W(üW?ï- wL?%?O? W! X|—b! YW?O(ËWËWz ËW?<W?b wËd"WÄ Ê«u?} W „W?O?O?%?}?-W?( Y«œ…b?O†ËW= W?- W?O?O v%«œ åYW?†Ë…œ w?(b?…Ë…˛—W?!ò ËW??z Í«— W?! ªYU?J?! X?Ë—œ «œ—«e?? ? ? ? ? O? ? ? ? ? ? w"…—ËË—…“ —W?? W w}Ä …ËW?z —W!W —W= ÆW?(W= w-W(W?KÄ w-W?? O? O~?d??Ö w†ËW?= W??- Yd?? Ö…œ«œ WU?MO?? ? F? ?b«Ë wJ?}"W?? U??O? ? wœd?J}?? W?? ? }? ? Ë Y«b! YW?†Ë…œ wU?(˛ wËu?? ?? ? «Ë…œ—W! w? —W?? u?W= ÍW?(U?? -W?UM?}= —W?? ?W W?? ?- …ËW?"U?? ?! «œ…—U?? ?u?? ?b ËW v?!…œ YW†Ë…œ W?? ?- bU?(W?? ?Ö…b(«— «b«Ë«d- —W?W r-uT Ë ÊU?L-U?T Ê«u} W åw"W(üW?ï- wO~?WËU=ò wü…Ë Y«œ…b†ËW= wKKOÑU?O-U W- Í…—UO?dÄ ËWz W"«ËW- ÆW(«œ«—Uz W p|— U~†W?ï- …ËW?-W(W~|— ı W Ë ÊïÇ W%?(u}Ä W?- W(…ËWz ¨…ËW"«b! ÍWËu/ W …ËWMO†ïJ} w|— W Y«œ…b†ËW= …ËW~«Ë— ËW —W= øX|dk! wM%??? kJ|— ï! „W(W??U—W! Êï??- w…œ—W?? wU??-W"W†Ë…œ wO??U?O? WJ?uÇ ªX|ó?|ñ!«œ Í—U?? ï?? - w"W?? u?JT ÍU?? WM?! —W?? W ¨U?~†W?? ï?? Í…ËW(U?? -W?UM}= w?$U?? Uz ÂU?? $…—W?? ËuÇ…œ ï! Í«Ë w?KKO?? ÑU?? O? ?-U?? ò ©±∂®ÆåÍœW%|œ dO~UbW wJ|—UïË…œW v ¨…ËW?%|ñ}?Ö…œ ï! ÍWL?}z wKKOÑU?O-U? W- ÍW?…œ—W ËWz ÙW?? ? ÖW ¨W?? ? …œ—W?? ? ÂWz Æï?? ? A W?? ? %|d?? ? Ö…œ ÊU?? ? ˘— ÍËËó?? ? }? ? ? Íu?? ? O …˛˘dÄ w?œd??-ï"ËU?" ï! w(«—u?? < wW??u?? $Wz® Uï?? (d" Í…ËW?(U??-WU?M}= w«˙ïÖ Í«Ëœ ÙU?±∑ W"«Ë® “ ÆÛ ¥π≥ w†U U?˘— W ©ÊU-W?O(UU( YU?-…b}?á?%…œ ©“ ÆÛ µ±∞ w?†U W wU?˘— ÍU?<UÄ 5(«Ëœ ¨s-—U" u}W Ë wU˘— ÍU(˙ï"«ñáLOz wb«—“W«œ ÙWÖW “ÆÛ≤∑ w†UW Ë 41


Íd?|u?! Ë Ê«œ—U(ñ?! w?"üW?? ? ? …œ ¨W?J?(œ w?J?}? ? ? ? —W?? ? ? ? ÆYW?? ? ? Ëu?J?T Í…ËWUW W<…˙W= W- ÍW«Ë«œËË— ËWA}- ËWz —W«—W! W W«u"WUO w|— WW??- W??%??(u?}Ä Ê«u?"W?U??O? —W?W W?"«ËW?- ÆÊW??-…œ YW??ËuJT ¨wU??O? wL??%?? O? wM%??«—UÄ ï! X?(u?}Ä w"üW??…œ wUM}=—U??-W! W?%(u?}Äò ÆX|˛ËË—u! «b(—W«—W?! W p†WA ÍWMO?- Ë ‚— Y«œWW~|— Y«œWW~|— YU?Jâ?O= ÂW?= Ë vM}! «bJ†W??A Í—W?W?! X…œ ÂW= ¨ËWz «œWU(˙ËËœ ÂWz —W?«—W! W p†W?A W?- Y«b?†W=—W? «Ë wJ}?A˘œË—U! YW?? ? ?Ëu?JT ÊU?( Ê…b?! …ËWœd?? ? ? X?…œW! ÊU?(ï?? ? ?A ÊU?( ∫W?? ? ?- 7…u?! ≠wU?O? wËu?“Wz W wKKO?ÑU?O?-U? W?-W(W«Ë W?Wz ©±π®ÆåÊ—W!ËUW Íd?}? ô˘—Uï?ÑU?? ï?ô Ëd??O? «d? ÍËU?W! U?…—ïK ÍW??<W?b wO?MO(Uz Íï?=W! W?? ? - Ëu?! ÊUJ?OM?O? ? ?˘œ wL?? ? ?bU" ÍË…ñ?(WÄ W?(W?? ? <W?? ? b ÂWz Æ…Ëu?! Ë ÂW%?<W= w—U< w<d?}= wU$Wz W W?- ÍW"W—…œ ËW s"d?Ö—…ËœËu w†U?? ? W W?? ?- ©wâ?(œW?? ÍW?†U?? W?M! W?® Â…ËËœ ͢d?? O?(WÄ wœd?? ?-«— wO"W?—U(W! Ë X…œ W"d?Ö w"üW?…œ U?…—ïK W ¨…Ë«—UzW"U= ±¥π¥ wM"d?~-W( ÂüW! ¨b«—“W??«œ ÍåU??? O?i Í—U??ï??-ò …—U??< ËWz wJ†W??A Íï= …Ëu! U?ÄUÄ ÙW??ÖW wb«ñ??âÄ Íb…u(W?Ä Ë ÊU?-W??O(U??…—W?? ÙW??ÖW w†U?? W ÊU??-W??O(U??…—W?? …e??}= Í…ËWU??A? - W! WJuÇ ¨wËu?ÇËUW …Ëu! ô˘—Uï?ÑU ¨ÂW?<W< Í—…bW?JWz UÄUÄ Í—U-W?WM"U= Ë ±¥π∑ wœd?-d??O?H?-W" wL??-u?T wËuÇ—…œ Í«Ëœ Æå„WÇ v?! wJ|—W??W??G?}Äò ÊU?? O? %? ?AÄ U???…—ïK wJ?†W??A ±¥π∏ Í—«œUz Íï? W ¨…ËUÄUÄ ÊW?(ôW w(ËËb?M(“W?! ±¥π∏ w(U?? ? w?~U?? ? Í≤¥ W? ÂU?? ?$…—W?? ? Ë œdJ?}" 44

Í…—U!W? „W(W?? ?U „…Ë d?? ?%|“ W?? ?? ?}? ? %? ?- ÂW?z 5«u?"…œ …ËWz —W!W? —W= „W(W?? U „W? s(…b! ÂW†W?? b W? «b"W?? U??O? ? W? s"ËW?? -—W?? Í—W?u= W?M?<W?Ç —W= W?J?u?Ç ¨YW?? ? ? ? U?? ? ? ? O? ? ? ? Í—W?u?= w?"W?? ? ? ? Oï?Ç Í…—U?!W? —W= ¨d?" w-W(…˛«ËW?? %? …œW?! ¨«b"W?? U??O? ? Í—Wu?= W p}M?"ËW??-—W?? W??%?}! wU??O? w-W?(U?Ö“…œ ÍW(U??-WUM}= ï?! W?- p}M?"ËW?-—W?? WM<WÇ wU?M}??N? ?%? ?…œ…Ë ï! W?? - WJ}W?? ÖËU~W?= wW=—W! Y…—ËË—…“W?! …Ë«—Uz wF?b«Ë wbU?á?WÇ ¨wKKO?ÑU?O?-U? Í«Ëñ!W! ÆX|—œ…œ ÂU?$Wz YüW?…œ W"«ËW- Æ«bOUO ÍU?Ö“…œ ÍœWUM}= W WM"ËW-—W ÍWUAO ¨YW†Ë…œ W?? - W(ï"ËW?z wO?? U??O? ? w-W?? O? ?O? ?-ôUÇ wU?? $Wz YW?†Ë…œ w(œWUM?}= Æw"W?? ? O?M%?? ? «—UÄ Ë YüW?? ? …œ w?UM}?? ? N? ? ?%? ? ?…œ…Ë ÍW?? ?-W?? ? %? ? ?W!W?? ? wM%?«—U?Ä Ë ÊUM}?N?%?…œ…Ë YW?U??O? w$U?Uz ¨d" w-W?(…˛«ËW?%?…œW! ÂW s?"d?? Ö—…Ë p?†W?? - w?|— W U?? O?W" Ê«u?"W?? U?? ?O? ? W?JuÇ ¨W?"W†Ë…œ wËu??«Ë…œ—W?! w —W? ªYUJ!…œU?OÄ YüW?…œ X?}«u"…œ W(…Ë«—“W?«œ YW†Ë…œ W?? - W?(…ËWz …ËW«u?"W?? U?? O? ? ÊW(ôW YüW?? …œ w?œd?? -…œU?? OÄ Æ…ËW(U?-W??%?}M}??N! «bJ†W?A Ë Íï??A Ê«u?} W „W?O? O~W?ËU= X}?«u?%! ÍW(U??-W?UM}= W?! w%??(u?? }Ä ¨YW†Ë…œ Í…ËW«˛Ëu?! Ë ÊËu!d??O~U?? bW?? Ê«u"W?? U?? O? ? W"«ËW?? - ÆW(W= w?«—…“u~<ï?? A wœd?JMO?!«œ Ë g(U?? Uz W Ë W?AO?W= wU?-WO?O"üËËU= W?- —W!W?%|d~!«Ë w-W(W~|— W?%(u?}Äò YU??-ËWz Ë 7W?? ! ÍW??-W"W??ËuJT Ë Íï?? A W! XAÄ «bJ?|—U! Ëu??W= ©±∏®ÆåX}!…œ Íï! ÊUO(“ ËU…Ë WAOW= wM?%? ?«—UÄ wU?? ?-W?? —W?? W W?J}?? -W( U?? O?W" YWK?KO?? w?(“ï?? †œ 43


ÊW(ôW Ë ÍW?? -W??Ëu…—UÇ —W?? …œdJ?(—U??- W??- ≠ËWz w(“«u??AW(U?ÄËWKÄ ÆYU-…œ vbW"W…œ Ë ó|Ëu"Ë ©≤≤®XA Í—U!u?%FO?z Ë Œd W …ËWJ†WA ËW! ¨Ëu! …ËW?(ï??A wU??-W†W?= Íï=W! ô˘—Uï??ÑU?? wËu!—U!u??%? F? ?Oz v! Ë …u?}Ä d|˛ W?OM%?A ÊËu!U?M}N(«œ Íï?A W?- ÍWU(U?U( ËWz W?- ÍW(U"«Ë ÆY«b?! X…œ W? Íï?? ? ?A Í—U?!u?? ? ?%? ? ? F? ? ? Oz Í…ËW?z Íï?= …Ëu! …—U?? ? ?- ÂW?z Ë —WM|—“W?«œ êO= W?- YU?Ö…œ W?U$Wz ÂW! …Ë…Ë«œËË— ÂW? wKKO?ÑUO?-U? ¨X}M}JA! …ËU?M}N?(«œ ÍïA W?- ÍW(U?U( ËWz W?O?O Íï! p|—W«œU?U( ÙW?? ? ÖW? W?? ? - ÍWU?1WÄ ËW?z ¨…ËW(U?? ? U?( ÂWz w?bU?J< Íï?= W! W?Ju?Ç Y«œ…œ X…œ W p†WA wO«uO%AÄ Ë X}J<…œ w"W(Ëu%W! «bJ†WA W(…ËWz d" wJ}†U?A ÆX}M|˛ËË—Ë…œ Íï?A —W«—W! Ê«ËWz ÍWMO?- Ë ‚— Ë …ËWz U?OW?" ¨w"W(U?<UÄ ÊU( Í—U?ï??- w"W?ËuJT w(—…ËW?%? AW! ï!ò W?wOUO wU(˛ Í—W«—W W U<UÄ ÊU( „W(«Ë…ñU—W W- WOO ”W! W??%? ?(u??}Ä uJ?†W! ¨YUJ! p†W?? A —W??W w«ñ?? L? -u??T W«d?(˛ ¨«b(ï??A ËWz ÍW"W?†Ë…œ ËWz wA??Oœd? Í«Ëœ Í…ËW?z ï! X}M}??N!«œ p}W??ÖU??U( ©≤≥®Æò…ËW%}M}0 ÍdO~UbW W! …ËËb«—“W1«œ …ËWU(UU( ËW! …bW! p}"W†Ë…œ —W= Íe}= 5}à! 5«u"…œ ¨W"«ËWW(W"W†Ë…œ ËWz …Ë«dM"U?OM! w%Ë—œ W! W- p}"W?†Ë…œ ÆX|ó|˙…bU(«œ W—W= w?(d?? O~?U?? bW?? ÆX?}! XË—œ w?J}W?? Ö—Ëu?? ?%? ?…œ w…ËU?? ?A W?? Í—«ËW?M|u?? ? ?< ÍW?«ËW?? ? â? ? ? }?Ä W! ≠p?†W?? ? ?A wA?(U?? ? ?Uz Ë p?}"W?†Ë…œ …ËWU(UU( ÂWz w?œdJ} W?} W! ≠Í—ï"U%J(œ Ë w?†…bWÖ Í—UJ«d|Ë ¨YW†Ë…œ w?(d?? O~?U?? bW?? Ë…ËW?U?? ¨d" w?-W(U"«ËW?! Æ…ËW"…Ë«d?? %? ? W! 46

ÆÊU(bU"Ëu ËdÖUz ËU WUO%A Ëu! ÙU? ≤π wWW" ô˘—Uï?ÑU w«b?L-uT w?"U- W wKKO?ÑUO?-U w…ËËœ w«u?(œ w%??ïÄ ï! «œ±¥π∏ w«d(…“u??T ͱ∏ w"ËW?J|— W Ë ÊW(ôW ô˘—UïÑU w-˘dOÇ Í…ËW«ñ}?Ö ÆËu!«d-—U(œ U…—ïK Í—UïÍ“ï?? O†U! wâ?! ˘œ—UJ(— ï! ÍW?? -…—«œËU W?? U W …ËW?? O? ?OKK?O? ÑU?? O? -U?? «œ ±¥π∏ Í—«œU?z Í∏ W? W?? ? ? ? ?- ≠«œU?ÄU?Ä w?J?<ï?? ? ? ? - W? U?? ? ? ? ??…—ï?K? wJ?}"—ï?Ä«— ¨«œW(W?? ? U ÂW? ËWz ÆX|ËW?? ? -…œ ËUÇ—W?! ≠w"W?(u?? ?O? ? ?Ëu ‘WJA?}Ä W(W?<Wb ÂWz w?U-W?O(—U?Ö˛ïU?z Ë«˙ËdO! Í…—U!W ‰W?W"Ëd?}" W?- X|ñ!…œ—…œ WU«Ë ËWz wKKOÑU?O-U? ¨«œddO w?}%- W ÂüW?! ÆYU-…œ W „…Ëò ∫X?}? Ëu?…œ W(…u?? }? < ÂW! ËW?z Æ…Ëu! ÊU(d?? }? ? …Ë…Ë«œËË— ÂW ¨wMO! ÊU??ô˘—Uï?ÑU? ï??ô ˘d?O? «d?? wËu…—UÇ «bU?ï??A Í—U?Ö˛˘— Ë ËW?z ¨XA?(˘— w?%? ? ? ?? ? ? ? Ë…ËË— w?}Ä p?†W?? ? ? A Í«Ëñ?! Í…ËW?z —W!W? W(W= wJ|“«dUz W ËWz U=…Ë—W= ¨ÊËu! —Ë˲ Ëd|˛ w<W-…“U" W?L%O wUM}?N?}Ä«Ëñ?! ï! „W(W~|— W ¨Íï?AW! p†W?A Í«Ëñ?! Í…ËWM%?A?}= ï! s"ËW-—W ÊU-…—«b-WÇ …—WWG}Ä XAÖ …Ë…ËË— ËW —W= ìÊ«—«œ«Ëñ!U ©≤∞®ÆåUM}= ÊUO%J< gO-WÇ v! w«—WWG}Ä Ë v! …—W??? W?G? }Äò ÂWz w?U! ¨…Ë…—˘“ wJ}M"d??Öe|—W?! wKKO??ÑU??O?-U?? ∫X}†…œ «œ ÊU??-…—U"u??Ö w??}? %?- W? Ë YU?-…œ ô˘—Uï??ÑU?? W"«Ë åW??-WÇ —˘“ wJ}J?†W?A w«u" ≠Y«b?! ÂU?$Wz “U??< wJ|—U??- Í…ËWz v! ≠ËWzò ¨«b?? ? <W?œdJ?H? ? ?…Ë ÂW?z ÙW?? ? ÖW ÂüW?! ¨©≤±®ÆåYU?? ? k?! Íï?? ? ?A ÙW?? ? Ö…— Í…—U!W ÂW= Ë YU??-…œ W(W?<W?b ÂWz wO?-…d?(“W ”U! ÂW= wKKO?ÑU??O?-U? 45


W …ËWMO†ïJ}? w|— W U?OW" ¨@W? Í…—U!W ó|Ëu"Ë ÆW(W= …ËW~W? Í—Wu?= g}Ä W?? ?%|ËW?? -…œ YW?? U?? ?O? ? Í—Wu= ÆX?}!…œ …ËW"W?? ?U?? O? ? Æ…ËW~W

48

YW??ËuJT Ê«u??} W? p|bW??|d??Ö Ë ÊU1W?Ä ÍW(U??-WM"U=W?! w%??(u??}Ä ‘W†U??A ÂWz W??%? (u??}Ä ÂüW! ÆW(W?= Ê«—UJ"W??ËuJT Ë Ê«Ë«d??- —W??W w(d?O~UbW? Í—W%?-U W?-U" ¨ÊU-U?U( wœdJ}? W?} W?- s(WJ!œU(“ ÆW(W?= …ËW?? ?A(“U?!—W?? ? Íe?? ?}?= W! w(b?…u(W?Ä uJ†W?! ¨W?? ?O? ? O? YW†Ë…œ W«ËWz v!W?! Ë sU?-W"W†Ë…œ w«u??O?%?AÄ s?(d"ËW?%Ä ¨…œU?U?z Í“U!—W?ò W Ë X}?!W= ÊU??L? O? à? bW?? i Í—U(ñ! W! Ëu??%? W?? ? %? AÄ ÍU??U(W? Èd??-U Í—Wu?= wMO?? U W?? Wz —W!W? —W= ©≤¥®Æåg(b?W??œËu?? Í…Ë«—“W??«œ ÍËU?? OÄ Ë ¨W?(UU?? v?! ¨@W?? Í—Wu?= wMO?? ?U v!W! ¨YW?? ?U?? O? ? ÆX}! gO~W ÍËUOÄ W- WJ}W- wUO Í“U!—W? w"üW??…œ Ë wU?O? w"üW??…œ ¨wKKO?ÑU?O? -U? Í«Ëñ! W! êO= d?? O? W?? %? (u?? }Ä W"«ËW?? -ò ∫Ê…Ë«d??%? ?W! …ËW??-W?(W! wJ}?"üW??…œ W W?~ ¨X}?!W «bJA?? ?}? ? W wJ?|dJ ê?O= Ë g}?ÄW wJ}?? ?$U?? Uz wJ}?%?< êO= Í«Ë«œ W«ËW? W~n?}! Ë ¨7?kJ|— Ë ÊU?U? Ë @W? Ë YW?? U?? O? Í—U?? - W?? - W(W?(U"«Ë ËW! W(W?"Ë ÂWz ©≤µ®ÆåYU?? -W W?J(œ ÊU??W= ¨‘W??O?O? %? «— ËWz Ë ¨s-W??O? O? %?«— ÍËË— ËËœ ¨@W?? Í—U??w?…ËU?? ? ? A p}?"W?†Ë…œ Ëu?? ? ?W?= W?? ? ? %? ? ? ??(u?? ? ?}?Ä ÆW?"W†Ë…œ w?"üW?? ? ? …œ ¨w~W wJ|—U- —W= W- ÍW(…u}< ËW?! ¨X}! Í“U!—W w-WO(óO"«d% ¨@W? ÆX}!…œ v W?}? …ËWO?OU?O? w-WO?O(ó?O"«d%? wËu! Íï=W! —W= W"«ËW??- ÆW~?W?? w-W(WM|Ë g?O"W??U??O? Ë w?U??O? w?-W(…œ—U(œ w?b«—“W?? ? ?«œ w?U?? ? ?-W?? ? ? —W?? ? ?u?W= Í…—U?! W? W?? ? ?- „W(…ËW?M?O†ï?J}? Í…—U! W …ËWœd?-dO! W! w%?(u}Ä ¨X|—œ…œ ÂU?$Wz wUO w?-W(UÖ“…œ 47


ÂWW wW

.WUO wM/+u0ï2

50

49


Ë «—œ ÂU$Wz «eOÄ Í—U?< w«œ˘˙UWÖ ï! W- Ëu!—«b?<W! «œWUïO«—WÄïz w(u w«u?(œ ï! —U? —«uÇ ÊU?-W?O?U?O? …—U!Ë—U?- wœd?J}? W??}? ï! ÊU??O?KO??L? O? ?? -U?? w«u?(œ ï! —U?? ËËœ ËU???…—W?? ÍU??<U?Ä wW=…œ“«Ëœ w†U?? W Æ«—œd??} U?? —u! ”d??-u w?«u(œ ï! g(—U?? ËËœ ËU??OU??L?†WzW ÍåwÄòUÄUÄ wœ—Uá „U?AW! wL…˙u|— W ÊœdJ(—«b<W! ï! «œ±µ∞≥ w"—u??-W! Æœd??- ÍU??˘— w?«œ—W?? ¨Èu ÍUÄUÄ w?œ—«ó??†W= Ë ÂW??O? }? w(U"ï?- U"Ë Ëu!«d??U ÊËu?“WzW! wJ}«u"W?U?O? „…Ë w?KKO?ÑU?O?-U? —W???«—W! W Íï??A w?U??-WM}?†W! ï! w(“ï?? †œ Íï??A w?(ñ??}? Ö—U?? - wU(˛ ‘WO(—«œU?…Ë Ë Í“ï†œ ÂWz —W!W? —W= Ë«bUA?O «œU…—ïK Í—U?ïÆwMO! Í…ËW?M%??A—ËËœ ËW??$WJ<Wz Ë w«bM(“ Ë w?MO?AWU??A W?- Ëu! v ËW bU?(W~}Ä wU(“ d"U?(“ «b"W?U?O? ÍU?OËœ W w?«d?-—…œ ÂüW! ÍW«—«“U?z ËW?? ?$W?J<W?z ËWz Ë «d?? ? - Ê«bM(“ ÍW?«Ë…— W?? ?- ÍW?(W?? ?%? ? ?W= Æw%<WÇ ï! «œ±µ±≥ Í—«œU?z ͱ≥ WW?? ?- «b?? ?-W(W?? ?U?W ¨w?KKO?? ?ÑU?? ?O? ? -U?? ? ÂWz —W«—W!W ÍïA wO"W(«“Uz W ”U! ¨X}Ëu…œ Í—ï%OÑ ïJâ«d ËW?zÆYU?? ? -…œ Ê«œW?? ? $WJ?<Wz W?! W?? ? %†U?? ? Ö Ë YU?? ? -…œ W?U?? ? O? ? ?O"W?M(W?? ? W?? - œd?? ?- ‰u2W?? TW?" …ËW?? O? ?O"W?(«“Uz ËW! ÂW?? ?$WJ<W?z sò∫X}?? ?Ëu…œ W??- Í…ËW Âd?%? AdW! W(«Ë r}Ä ¨ÂW?J! Âï?AW w?<ï?k? %?…œ W??%?(u??}Ä W W?? - «œd" w-W(W?? U W ¨ËW?z —W= ÂüW! Æ©≤∂®åÂËuÇ…œ Íï! d?? %? A? ?}Ä ”W?? - ÊU?? ?W= ï! «b?†U?? ÊU?? ?W= wW?? ?-W( wËu?U?? - ͱ∞ w"ËW?J|— WU??A|—WÄ —˘“ ¨…ËW"W??U??O? ÍU??Oœ W w(—ËËœ Íï=W! ¨ÍËu??? O? Ëu 52

XAÖ …ËWU-WFb«Ë Í…Ë…—…œ Wò åWAd v! p}"WUO ‰ïÖËœ ‰—U<

.WUO wM/+u0ï2 ïU?OOÇU?- ÊU W «b?(W-W†U? W ≠wKKO?ÑUO?-U Ë Ëu! ±µ±≥w†U? ÙU?? …œ—«u?Ç Í«Ëœ ËWz ÆUM}?? N? }Ä w(U?"ï??- Ídd??O?? w?? }? %? - wM?O? Ëu w?M(d?? ? ? A" Í∑W? U?? ? ??…—ï?K Í—U?? ? ? ï?? ? ?- ï?! W«“ï?? ? ? ?†œ w"W?? ? ? e?? ? ?A ͱ∏ W ÍW-W"WeA Æ«d- 5AWUA Ë «—œô —U- W ¨«œ±µ±≤w…ËËœ w«u?(œ w-˘—W?? ? „…Ë «b?? ?O†U?? ? ≤π w?W?? ?W"W ±¥π∏ w?«d(…“u?? ?T Í—W?«—W?W wKKO?ÑU?O?-U? Æœd?J}?á?%?…œ U?…—ïK Í—U?ï?- w…ËËœ wœdJ"W?e?A g?(ËWz ∫Ëu!W= wJ}?$U?Uz U?OW?" «b(W?-W"W?e?A Í…ËU? W?? - X??k?(—…œ W??%? ?W!W?? ÂWz wœdJ?}? W?? ? }? ? W ËW?z ÆËu! —U??ï?? wM"d??ÖËUÇ —W!WW! ÆW?(WU?L? %? w}?? wJ|ËU??OÄ Ë „…d(“ wJ|ñ??}?Ö—U??s}?à! 5«u"…œ ¨«bU-W?%?AW W?%A…ËW?"U W ÍW?-WO?OMO!ó?O"Ë w"W(«“Uz ËW w?KK?O? ? ÑU?? ?O? ? -U?? ? ÆW?? ?O? ? O? ? U?? ? O? ? ÍËU?? ?OÄ ÍüU?! w-W?(WËu?/ ËWz 51


¨gO«ËW?<W! ¨œd!…œ —WW! WU?}?%?- ÂWz Í…ËWbM|uAW! «bU?-WU%?—«œ Ë p|— Ë Ê«u?? Ë W??k? <W?? - wÖ—W!u?K ¨…ËW†U?? …ËW?(«˙W??Ö…œ p}?"U??ÊU( ¨œd?? -…œ …œU?? U?z ÊU?? %? ?˘œ Í—«b(œ ï! Íï?? A Ë œd?? -…œ —W?!W wJ?}Ä wU??-…—ËW?Ö …—U(d??O! ËbW?L? <ï= Í«˙Ëd?O?! wœd?-W??«d(œ W! U?%? …b†W= W?! Ê«ËWzò∫X?}? ? ?Ëu?…œ W?(…u?? ? }? ? ? < ÂW?! …Ë…—U! ËW? ÆÊï?? ? ?- w…œ—W?? ? ? ÊU(…œU??Uz W?- ÍW?Uœ—«u?A ËW?Ë ÊW?-…œ v .“«u??A?}?Ä …ËW?O? O?<ï??AËË— ï! s?Ë s}?? $u??Ö…œ «b?M wbË…“ ÙW?? ÖW W?? - ÍWUœ—«u?? A ËWz≠…ËËœd?? Êœd??-ó|Ëu"Ë W ÆX?}!…œ r<W! ≠W??Ëu! p(«œW? ÊU??OM"d??Ö—…u??} p†W??êO?=W! ¨ÊU?? OU?? ?-…—U?? - Ë XW!W?? ? W Êœd?? -—U?? O? ?d?Ä Ë ¨«bU?? O?†W?? ÖW 3ü…Ë ¨p}??%? ˘b??Ñ˘d?? „…Ë gO«ËWz Ë ¨ÂW??-U? —W??< „W(…u??}? < ¨ÂW-U ÊËu!ËËb?U s(d%?W-W! XW= d?}ó"U?- —«uÇ Í…ËU Æ…ËW…œ…œ Ë Â«œ Í—«˛W= ÍdJ WW ¨…ËWW!…œ ÂïA dO!W +U?-WOO«—W~O XAÖË w?}? Í…ËW?z —W?? ? ? ? ? ? ?ÖW?z ∫v??†…œ v?%? «œ „…Ë Ær?d?"…œ Êœd?? ? ? ? ? ? ? W?? W? s ÆX}!U wËu! p}%«“ êO= ¨s(d}áW wM(…“ W! s(Ëu%A(W~}" r%?<«œœU( …u?O?«“ rO?-…—W? W! Í…ËWz ¨ «œW«ËWz ÙW?ÖW? Êœd?-ó|ËËu"ËW ÂW s Æ…uOËu ÊU-WOO"W(U<UÄ W"WËuJT ÍËUW! r-W(WUË …ËËœdÊUOU! …ËW(…—U! ÂW W?- «bJ}WÖWA}- W …u}< s(d?%<U! W! ¨«œW(WU ÊïÇ øW(W?= Í—ï?? bWÇ øW??O? O?Ç w(«Ë…ñU??—W??∫„…Ë® X?|d??-…œ …u??} ÊïÇ øs?(WJ?? ?}? Í—U?? Öe?|—UÄ 5«u?"…œ ÊïÇø5M?}! w?%? ?…œ…Ë 5?«u"…œ Æ©≤∏®åWËuǢ—©øX}Ç…œ X…œW Í…—U!W —W?? Ëu ÍWU(ï?~%??«— Í—U"u?? ÖW! W(W??U? ÂWz W??%? ?(u??}Ä 54

Èd?-U WA˘œË—U! ÂWz ¨Y«Ë˙…œ ˘ñ?OW?! +WW" ÂW?-…œ XW=ò∫X}†…œË Í—UÇËËœ s? ÂU?? $…—W?? Í…ËW?z Íï= W?? %? ? }!…œ WJ?uÇ ªX}?! «˅œ—W! WO?} “W?T —˘“ ‘…ËW W~ ÆÂËWJ! Y…dW —W!Ë …ËW?L! w"—uJ?%…œ ≠X}! g(œ—W! wM%A(ËU= ï! [UOW" ] —WÖWz Ë Ê…b!—U(ñ! ÊU?-WOO?â(œW Âï?A Íôï?! ÊU?O?$—W?? w«u?%? W —W?ÖWz ¨ÊWJ! r?~U! ÊœdJ"W?e??A ï! Ëu?W?= W?%??(u?}Ä ì +«“…œ —U??O?dÄ—W! W! Âï??A U?OW" ¨…ËW??L?A? }J!«— ≠ÊËu??“WzW! …b…ËW?z wJ|ËU??OÄ YUJ! “W??T ÊU??O? ÖW! Ë ÙœW! p}??W??≠…ËU?A}?-W «b(ËUM}Ä W wO? —W?A s(d%?W?- ”W- W?- p}W~Ëu?“Wz ÊU??u??Ö s(d?%? W??- v!U s? w(ï~%??«—W! Y…—U!W?? ÆYUJ! w"W??e??A ¨W?Wz ÍW«ËW??â?}ÄW! ‘U?%? ?}z ËW1Ëu! “ï??†œ W?A?O?W?= s ÆX}!W= ¨…Ëu! “ï??†œ «bœdJ"W?e??AW W?A? O?W= W??- p}?W??- ª…ËW?L?}†Ëu?? U Íï??A w?%? <Ëd?? X?}«u"U≠ W?M wW?? W" W??- ≠ «b?? O†U?? v?Ë qÇW ÂWz w?bU*W?? ? ï! W?? ?O? ? O=«ËW?? ?Ö s w(—«˛W?= ¨‘…ËW W?~ ÆX|˙ï?~! Æ©≤∑®åW(Wb ï! W?? ? <˘—W?ÄW! b?WÇU?" wK?KO?? ? ÑU?? ? O? ? ?-U?? ? 5?MO?!…œ «œW(W?"u?? ? Ö ÂW X|“«u?A…œ «u?O?=Ë Íï?A wU?-W?O?O?U?O? W?O?O?-ôUÇ Í…ËWUM}??N?%?…œW! w-W(…ËU? ËWz ÂüW! ¨Ê˙ï~! ËW?! Y…—U!W ÊU?(ïA Í«— ÊU?-W?O?O?â(œW? XA?Ö ¨YUJ! —U?Ö˛˘— wu2WTW" Í…ËWz ï!Ë ¨U?(˛…œ …Ë…b}?uz ËW! —˘“ ËWz Ê«u??}W Æœd!…œ —W??W! …ËWMO??Ëu Ë…ËWbM|u??AW! Íï??A wU?-W"U??wU?? -W??W=—W! ÍËU? 5«u"…œ Êœd??-…œ v? Í“W??T ËWz W??- ÍW?U??? }? ?%? ËUW Ͳ˘— w?KKO?? ÑU??O? ?-U?? Æs(—W?! b??O? Ñï?zË ‰ï??? ?O" ¨„—«d??%?Ä ¨v%«œ 53


Ë w(…—ËW?Ö —W«—W!W w?KKOÑU?O?-U Æ«b†W?N(—W? ÍËU«d(Wb wJ}?<Ë…— Í—U??< W??- œd?- UÄU?Ä ï! Í…ËWz Í—U??OMA??}Ä ¨W??-W?O? O? d"W?? Í—W~(—U??W ÊU??-W??O(…ËW"W W«e??O"—UÄ W? p|Ë«d?k?J|— Ë YUJ! .U??b U??…—ïK ÂüW! Æœd??- bMWÄ ÍW?-…—U??OMA??}Ä UÄUÄ ÆX}M?|—“W0«œ U?OU??˘— ÍWÇËU Ë œd?- ÍU??OU?˘— w?L?-U?T wM?(œ—U?OÇ wÖ ïJ??â«d?? wËuÇï! Í«Ë«œ Í“«— …—U?OMA}Ä ÂW?! ÊU-W?OO? —W?A W …ËWM"d~%?…œ ÍWU=W! W! g(ËWz «œ±µ≤π wU??? O? Í—«uÇ W W"«Ë p?}†U?? Í«Ëœ «b??U??$WzW? ÆËu!W d?%?Oz W"U??-ËWz ÂüW! ¨œd?- v W??}? wO?KKO?ÑU?O?-U? ÍW?-…—U?OM?A?}Ä UÄUÄ W"W?? U??O? Ë U?ÄUÄ w«—«b??-W?Ç wU??-W?? O(ó??O"«d?? %? W†W?= ÆËu! @…—œ wu?K(W?z W Í…ËWz Íï?= WËu?! ÂW"ËW?? ?T wU?? ?L? ? O?K- w?U?? ?-W?? ?%? ? Ë—œU ïK?$Uz X?M}?? ? w?J<ï?? ? - W U?ÄUÄ ÆY«u?? ? k?! X?J< U?? ? ˘— «œ±µ≤∂ W ¨wKKO?ÑU?O?-U? «œW(…ËU? ÂW ÆbU(W?Ö«— w%?W!d?ÖUz —UÇU Ë «d?-bW! Æ«œ…œ ÍU?…—ïK ÊœdJ(d?Ö—W! wM?%?kJ|— w?†ËW= wM(œ—U?OÇ wÖ ÙUÄ ‘d??}= ï! ÊU(ï??A ˙ï"«ñ?á? L? Oz w«—«b??-WÇ ¨«œ±µ≤∑ w†U?? Í—U=W! W w"W??ËuJT ±µ≤∑ w?(U? w?~U?? ͱ∂ w"ËWJ|— W Æœd??- …œU??Uz ËW Æ…ËW(«—“W?«œ Èu W —W? Í—U?ï??- wL|˛— Ë «˙ï?Ö ÊU?-W?O?O?â(œW? ÂüW! ¨Ëu! ‘ï??AW —˘“ Ë Ëu! ÙU?? µ∏ wW?W?" wKKO??ÑU?O? -U? «œW"U??Ë YW??U?O? wO??%? (ËW?<ï??A —W!W ¨ÍW??-W??O?O? <ï??AW Ë Íd??OÄ Í«ñ|Ë Ë XA??}?= v W! ÍËW??AW??%? AW" ¨ÍW?? -W"üË W! ÊœdJ"W??e?? A w%??«u??A w|u w"WËuJT ÍUÖ“…œ W Íd}"d?J ÍWKÄ wM"dÖ—…Ë ï! ÍïA w%AW! ÊU(ËWz Í—UOM?A}Ä W-W?OOW?-…œ «—Ëu< ÂüW! Æ…Ë…œd- wbU?" «œU…—ïK 56

U?O?W" WJuÇ ªs(…b! ÂW†W??bW wU?-W??W=—W! wËu???%?Ë—œ wpU?ï?b w-ôU?Ç ÙU?? …œ—«uÇ Í…ËU?? W Í…ËW?z wU«œ Í«Ëœ p?}~U?? b?WÇ ÆYU??A…b(—…œ «bMO??Ëu Í…u?}? <W ¨…Ëu! Íd??}? «b"W??U??O? ÍU??OËœW «œ…ËU?? ? s(d?? ?%? ?W?? ?- W d?? ?O?? w?? ?}? ?%? ?- Í…ËW?z ï! ËWz w?WÄWW?Ä ÂüW! ÂWz WJuÇ ªËu!W «b(…ËWœd?-Ëx! Í—U- —W?W w(—W~(—U- ¨X}?ËuM! wœd? Í«Ëœ ÙU? ZM}Ä W"«Ë≠ «œ±µ≥≤ w†U?W —Un?W?-W( ï! W??}%?ï! ¨Í—ï?%O?Ñ W ÍW?-WO?(—U-«Ë«œ ¨U=…Ë—W= Æ…ËW(«d?-Ëx! ≠wKKO?ÑU?O-U? W ÊœdJ"W?e?A ï?! …ËWU?(œË …ËW?%|ñ?}~! ï! wO??U?O? ÍËñ!Uz Í…ËWz ¨X?|dJ?! XA?? ? ?}? ? ? N?~U?! U?? ? ?…—ï?K Í—U?? ? ?ï?? ? ?- w?(—«b?? ? ?Oz ÍU?? ? ?Ö“…œ ÊU(W~?|— W??- Ëu! «b†U?? ÊU?? W=W —W=Ë «d?? -W bMWÄ ±µ±∏w?†U??U" ÊU?O%?A}?N~U! ¨Í…ËW«˙WÖ Í«Ëœ p}?†U ªU?…—ïK …ËW%|˙W~! «b?}Ä œdJ} Í«Ë«œ wâ(œW Íœ ”ïOï( ÙUM(œ—U-Ë wâ(œW wJ<ï- ï! œdU??…—ïK? ÍËËó??}? ¨«bJ}†U??W Ê—ï?K œW?? Íñ!W! w|d??- —W???«—W!W Í…ËWz ï! Yd??Ö—…Ë W?"W?—…œ ÂW? ÍœËu?? wKKO??ÑU??O? -U?? Æ…ËW??%? }? ËuM! ÊUA}Ä «bU-WOOU?O …ËWœdJO<Ë wËuËËó} Í—«u!W ÍïA ÍU«u" wâ(œW? ÍW†UWM! ÍWU?L%? ÊU?(œ ¨…ËW(W~|— ÂW w«u" ËWz ÆY«b! Íœ ”ï??O?ï( wœ—«ó?? †W= Í«Ëœ W??- X?}? A? }?J!«— Íï??A ï?! W(…œ«— ËW! wËu!Ë«ËW?" ˱µ≤± w†U??W ÂW?"ËW??T wU??L? O?K- UÄUÄ „…Ë w?â(œW?? ÂüW! Æœd??- XA?}?~U! U?˘— ï?! ÊU(ËWz ¨U??…—ïK ÍËËó?}? wMO??Ëu Íï=W?! ¨U?? ˘— W?? ?%? ?A(W?? ?Ö ±µ≤µ w†U?? ?W wK?KO?? ÑU?? ?O? ?-U?? ? p}?"U?? ¨åÍËUÄò Í˙W??<W U?—W?? wM(“W!Ë sK-—U??< —ï"«d?á?L? Oz wM"ËW??-—W? 55


w<ï?AW ÍW?%?W? W? Ëu! …bM<u?- wJ}«b?} ‘W?W?z Ë œd?-W bMWÄ w«d(…“uT Í≤≤ W W"«Ë ¨W"ËWJ|— ÂWz Í«Ëœ ˛˘— …œ“«Ëœ ÆwKKO?ÑUO-U W ¨«b?OüU?ÑW= Ë Ê«e?}?A wU?«bW?z Ê«u?} W wKKO?ÑU?O?-U? ¨«œ±µ≤∑ Í«˙…—W?? ? ? ¨d?"«Ëœ Ͳ˘— Ë œd?? ? ? ï?—U?z —W?? ? ? %ï?z W? Íï?? ? ?A ÍËu?U?? ? ? A Æ«—œd}á „UA W! WÇËd- U%U ÍU}K- W ÊU-W<Wb wËu!WM(“«— wOU?O ÍdO! wU-…—ËW?Ö …ËUOÄ W p}-W( wK?KOÑUO-U? wœd W! ÂWz w?U(˛ wM"U?= w(U"ï?? - ÙW?? ÖW «b?? O? ?%? ?«—W? ÂüW! ÆËuÇËU W? Èu W Ë YU-…œ vÄ X…œ YWUO Í—Wu= ¨YWUO Í—Wu= Í…—ïáÄ W YWUO Í—Wu= w|u Í˙ïáÄ YWUO ï! …Ë…ËWz wO%(ËW<ïA Æs!…œ p(«œ

58

57


Â…ËËœ wW

.üW…œ wJ˛ï- ÊU dO) w5}/

60

59


åÊU-…—ËWÖ …“œ w«dÖ˘ñÄ Ë Ë…ñ(WÄ W!ò ∫X}†…œ —«œËU wJ}ËuWK(W W?? ? - W?? ? O? ? ?O? …ËWz —W?!W W?Ä«d?? ? A W~?U!ËU? ÂWz Æ…ËËœd?? ? -—…œ w?~U?!ËU ¨©¿®ÊUOU-…—«œd- wI<W—W? W! ÊWJ(…œ Ë …ËWMM|uk(…œ ÊU-…—UJW% ÍdOÖWAW( …ËWMO«“W Íï=W! …ËWJ}W?% wU$Wz ¨«bO%«— W uJ†W! …ËU~W= W? W?- p}W?~W=—W! ¨…ËW??%?}!…œ ÊU??-…—ËW?Ö W??W=—W! XA??Ö w}%- ”W-—W= ªW(ï! ÆsÇ…œ d"…ËôËW! èbW?i Ë dJO wU-WO(U"…—W Ë wKKO??ÑU?O?-U? —W?W?! W?- ÍW?L?-u?T ËW ÊU??u~}! ¨…ËW?%?}?M|u?k! d?O? Ë ¨…ËW??%?}M}??A?A…œ «b??}Ä ÍËUÇ Ë …ËW??%?}!…œ“W~?<UÄ …Ë«œ ÍW?-W??W=—W! uJ†W! ¨YU?-U? Íd(W? Ê«—UJW?%? Í—WJO(U??LM|— „…Ë …Ë«Ëœ W! …ËW w-W(W??U „…Ë ¨œd! W??? }?%? - ÂWz ÍWM?O?bW??%? «— ÍU=W! W! ÍWÄ W??-—W= ÆYU-…œ Íd(W wUO ÍWWW Í…—U! W Y—uW ”U! ÍËuW= W- …Ëu"UNJ}Ä ‘W! ‘W< Ë XO! W dO w}%ÂW ÆÊW?-…œ wM%«—UÄ Ë «Ë…ñU?—W? w"üW…œ wb«—“W?«œ ÍWWW? —W??Ëu? uJ†W! ¨…Ë«d?? -W „W(«Ë…ñU?? —W?? êO= w?A(U??%? ? «œW??? }? ?%? w"üW?…œ Ë YW†Ë…œ Í—ËuM Ë Ã—W?u?W= Ë …ËUÇ—W? W Y«œ…b†ËW= W?? - ÍWU?? A? O?ËU ËWz ¨W?? <…ËWz —W?!W —W= ª…ËW?? %? }?†ïJ! «Ë…ñ?U??—W?? W"W?? u?JT W W?? ?O? ?O? ? %(d! ¨…ËËœ—«ó?? ?†W= ÍW?? ?-W?? ? ? }? ?%? ?- ï?! «b"…˙WM?!W wœd? Í«Ëœ ¨W?-W??}?%?- wU?A?OËU ÂüW! ¨dd?O „W ÊU?-W?O?O"W(U?<UÄ Æ«˙ïÖ «b(…ËWœd-Ëx! w"U-W Ë wKKOÑUO-U W?"W?? ? ? Ëu?JT ò w?U?? ? ? A? ? ? ?O?ËU? w?KK?O? ? ? ?ÑU?? ? ? O? ? ? ? -U?? ? ? w?Çï! ÂüW?! W?- W(…ËWz ÍW?-W(ï= øX|d?|ó!…b†W= ÍW?-W??}?%?- ï! ÍåÊU?-W?O?O"W(U?<UÄ 62

Ë W(W= «bJ}M|u< ËuW= W dOò ådO W%}! X}«u"…œ ”W-ËuW= ïu(˛ Ê«˛

.üW…œ wJ˛ï- ÊU dO) w5}/ ∫X}?? ?Ëu…œ W(…u?? }? ? < ÂW! …Ë…dd?? ?O?? w?? ?}? ?%? ?- Í…—U?!W wA?? ?«d?? Ö ©≤π®Æå…ËËbM(“ wJ}}%- W- W(…ËWz W?}%- ÂWz wO-…—W w(bW9W(U"ò ¨wUO we?OU(— Í…—U!W „W(W«Ë „…Ë UOW" „W W}?%- ÂWz —WÖWz wJ}«u"W?UO? w(ËËó} ≠wU?O wËu?“Wz p}†Wï?- „…Ë uJ†W! ï! ÊU?? ?L? ? O? ?A? ? «d?? ?Ö ÍW?? -W?"u?? Ö w?O? ?%? ? «— ¨s(…b?! wW†W?? ?bW …—ËW?? ?Ö ≠wU?? ?O? ? wO?~d?? ?Ö W?? - W?(WW(ô ÂW?z —W= ÊU?? ?u~?}! ¨X|ËW?? ?-…œ—…œ p}??}?%?- „…Ë ¨dd?O? w?}? %?- ÂüW! ÆYU?A…œ—…œ W???}?%?- ÂWz w?(ËËó?}? „…Ë ÊU( ¨ÊU?-…—UJW%? Ë “U?à?}? «Ë…ñU—W? Í—U?- Í…u}?< Í…—U!W Æœ—U —WK%?O= ï! ¨Ëu?O?Ëu ï! wO?-WA?}Ä ÍïA W?- ¨ÍW?}?%- ÂW „W?(W«œ wMOïï? ¿ 61


wO?? ?U?? ? O? ? wO?? ?-ôUÇ Íï?=W! ¨YW?†Ë…œ ÍœU?? ?Ou?! ¨wKK?O? ? ÑU?? ?O? ? -U?? ? ¨YW†Ë…œ Í…ËWU Ë ¨X?|d-…œ —«œ—ËuM …Ë…å—W«œUU?( ≠—WM|—“W«œò —W= Æ…ËW"…Ë«d??%?W! …Ë«Ë…ñU??—W? wU??-W?«Ë…œ—W! W??O?O? U?O? …—U??-W! W wU?O? wËu??-W( ÍU?L?O? W! W"U?-ËWz U?OW?" YW†Ë…œ ¨…ËWz —W!W w-˘—W?? wU??-…—U??-W? ÍW??-W"üW?? …œ ÍW"U??NJ?}Ä W??- X|—œ…œ ÂW?†W??b Í—WM|—“W??«œò „…Ë ¨U??OW" ¨…Ë…ËË— ÂW ÆX}??! W??%? W? —W?! «b"W†Ë…œ ”U! 5«u"…œ ¨…ËW(U?-W"ï"U= …Ë«Ë…ñU?—W ÊW(ôW W?- åw(«Ë…ñU—W? w(ó?? O"«d??%? W?? - «bJ}"U?? - W ‘W??Wz ¨s?(WJ! YW†Ë…œ w"üW?? …œ W wËu?! W"«ËW?? - ÆX}! „W?( «Ë…ñU?? —W?? w(ó?? O?"«d??%? ? ÙW?? ÖW? YW†Ë…œ vÄ X?W= v<…œ …Ë«Ë…ñU?? —W?? wO?? %? ?…œüU! w|— W U?? OW?" YW†Ë…œ w"üW?? …œ w«u?? O? ?%? ?AÄ „…Ë ¨YW†Ë…œ «œï?"ËWz wJ}?? <Ë…— W ÆÈd?J! W"üW?? …œ ÂW?z w(—W=ËW?? w?F? ?b«Ë ÂüW! ÆX}?M|u…œ Íï?? A ¨w?U?? O? ? «œË«dJ(—U(œ wJ?|—«u! —W?W! w%?…œüU! ÍWM?O?âM! —W?W ¨W?O? O?U?O? w?W=—W?! ¨wU?? ? ? O? ? ? w?"üW?? ? ?…œ wJ?|Ë«—“W?? ? ?«œ —W?= Æ…Ë«—“W?? ? ?«œ w%?W?!W? ï! U=…Ë—W= ¨«œ…—«u! ÂWz —W??W! W?O?O? %?…œüU! Íï?AËW??%?«— ¨…Ë…—U! ËW Æ«b?O"W(üW?ï- wJ}ÄËd?Ö —W?W! WO?O?%…œüU?! wœd-…œU?OÄ ÆYU?? ?-…œ—U?? - w?"W†Ë…œ wJ?|Ë«—“W?? «œ „…Ë ¨w?W?? -W?? ?-U" w"üW?? ?…œ W- ÍW"üW…œ ËWz w%<Ëd w}ÄW! ¨WOO"W†Ë…œ …Ë«—“W«œ ÂWz W%(u}Ä ÆX|—b?! ÂW†W?? ?bW? wU?? ?O? ? w?-W(…u?? ?}?Ç—«uÇ W?! ¨…ËW"«œ…b?? ?}?Ä @…— ËWz w?"üW?? …œ ¨«b?? O? }?" W?? - WJ|—«u?! YW†Ë…œ ¨d" w-W?(…˛«ËW?? %? ?…œW! ÂW! ÆX|d??-…œ …œU??OÄ ÊW??-…œ «bJ†W??A —W??W! w(«Ë…ñ?U?—W?? ÍWU??W??64

p}"U?? - Æ…ËW"UJ?? O? < YW??ËuJ?T wU??-U??O? ? U??O? …—ï?? Y«œ…b†ËW= Í—U?- Ëu! „W(…ËU?? ¨W??}?%? - ÂWz wMO?Ëu W(«œ w?%?…œ wKKO?ÑU??O?-U? Íï= WM!…œ —UÖ˛˘— wU-…Ë«œËË— ÂüW! Æœd-…œ ÊU-…—U"uÖ w}%- —WW dO wMOËuW! X…œ WWÄW?! Ë …Ëô W"Uk! Â…ËËœ w}%?- Í—U- Í…ËWz wU?? ? -W?"W!U?! W “«Ë Í…ËW?z Íï= W?? ? %? ? ?}?!U W?WÄW?WÄ ÂW?z ÂüW! ÆYU?J! «œdd?O w?}?%?- W Ë X}M}! «bU?-…—U"u?Ö w?}?%?- W Íï?A Í…ËWMO†ïJ} «œdd?O Ë ÊU-…—U?"uÖ w?}?%- W «b?O?%?«— W Æd" wJ}"W!U! —W? W%?}?â! …Ë…“«ËU?? O? ? ÍW~«Ë— ËËœ W? W?? - …ËW?MO!…œ W?? ?A? ?}? ?- „W?( ÍËË˙W!ËË— —ï? ËËœ ¨«œW?}?%- ËËœ ÂW W?L?}z ¨d" w-W(…˛«ËW?%…œ W! ÆËË˙W"…Ë«d?A ÆW"W†Ë…œ Í—ïO" ¨‘…—ïO" ËWz ¨5MO!…œ —ïO" „W( w(…œd- wbUáWÇ wœd??-…œU??O?Ä ÍËË— W YüW??…œ Í—ï??O"¨wK?KO??ÑU??O? -U?? ¨W?(…u??}? < ÂW! ¨YU?? -…œ YüW??…œ w?U! Í…—U?? —W= ªËË˙W"U?? A…œ …ËW"W†Ë…œ ÊW?(ôW Í«— W! ÂüW?! Æ…ËW"W†Ë…œ ÊW?(ôW W"üW?? ?…œ wœd?? -…œU?? O?Ä w%?? W?!W?? wO?? ?U?? ?O? ? w?"üW?? …œò „…Ë YW?†Ë…œ w"üW?? ?…œ ¨w?KKO?? ?ÑU?? ?O? ? -U?? ? d(˛ wJ?|œu??A ¨wU??O? ? w"üW??…œ ÆYU??AU?—…œ Íï??A åwW??-W?? -U"U Ê«u?? ? ? ? ? ?}? w??(b?…u?(W?Ä W? u??J?†W?! W?? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? O? YW??†Ë…œ Í©è?bU?? ? ? ? ? ?i® …Ë«—“W?? ? ?«œ Ë Ê«u"W?? ? ?U?? ? ?O? ? ? wW?? ? ?- ©Authority)w?O? ? ? %? ? ?…œüU?! ÍWW??W? ¨«œ…d?}? ¨W"«ËW?- ÆX|d??Ö…œ …ËUÇ—W? …ËW?U?-W?O? O"W(üW??ï?ÍœU??Ou! Ê«u?} Íb?…u(WÄ W?- p?}"U?- YWU?W" åYW†Ë…œ w%?}? %?A? Öò w"üW?? …œ w?U?? -…—«œd?? - Íï=W?! ¨w"W(üW?? ï?? ?- ÍœU?? Ou! Ë w?U?? O? ? Í«— W! ÆX?|d?? -U …u?? }? wU! ¨X|d?J! ÊU?? A? ?O?M%?? …œ …ËW?? A? ?O?"W†Ë…œ 63


ÍËË˙W!ËË— W?? ?L? ?}z «œ…d?? ?} Æ…ËWM(W?J! ÊËË— gO?"W†Ë…œ wM?%? ?? ?k?J|— W?! ÊU?? ? ? O?(b?…u(W?Ä W?? ? ? ?- …ËWM?O?!…œ W?U(U?? ? ? ?WM?! ËW? Èu? w-W?(U?? ? ? ?WM?! wL?%?O w«˙ï?Ö ËUW W%?(u}Ä W?- W(W= …ËWO?OU?O w(d?O~U?bW ËU Wò W?JuÇ ¨5|˙W~! «b??O«b?†W=—W?? w —W??uW= Í«Ëœ W! «bï??ÊUNO? w%}-W( w«ñ?âÄ«bJ} ÍËï" ¨«bO"W†Ë…œ wL%?O Í…ËW«˛Ëu! ©≥∞®Æå…Ë«œ—U<WT ÍïA ˛˘—«Ëœ ËUOËœ wU%…Ë „W(˛œ W Ë W?- X?}?A? AW!…œ ˜˘d? W! ï?"ËWz ÍU«u" Ëe?}?= ¨WU?%? …Ë ˛œ W ÂWz W??%? (u??}Ä W?"«ËW??- ÆX}«e! Íï??A wU??-…—U?!Ë—U??- Í…ËUÇ—W?? W! Íï??A ªs(…b?! ÂW†W?? bW? wU?? O? ? w?"üW?? …œ Íb…ËU? W! ˜˘d?? w?%? ?<Ëd?? YW†Ë…œ w"üW?…œ Ë w(˘d? ÍU~†W?ï?- Ê«u?} wO?~W=U?W= U=…Ë—W= ÍWMO?âM! —W?W U~?†Wï?- ¨d?" w-W(U"«ËW! ÆX|d?Ö…œ …ËUÇ—W? …ËW?W W ÆX|d…œ YU?OM! åw"W(üW?ï- ≠ËË—W? wU?ò „W ¨w(˘d wU? ¨wU?O? wF?b«Ë ËU ï! åw(˘d? w?U?ò wJWÇ wœd??-…“œ wU?$Wz wb«—“W«œ Æ…Ë«—UzW%|œ g(åYW†Ë…œ wb«—“W«œò wJWÇ —W-W( wœd?? -…œU??OÄ ï! X?u??}Ä w? —W??uW= ÍW?(U??-WU?M}= W"«Ë ¨p?}"W†Ë…œ w†U?? A ï! …ËWM?O|˙W??Ö…œ ¨W?(WW?? W?? ÂWz ÍËË˙W?M%?? ? A W! ÆYüW?? …œ ÆW(…ËWMO†ïJ} ÂWz ÍU"…—W ∫ËË˙W"UA…œ …u}<ËËœ W! YW†Ë…œ wb«—“W«œ ÍWA}- wKKOÑUO-U ÍW(U?? -ò ÍËË— W? ÂW= Ë åw"W?(U?? <UÄ ÍW(U?? -ò w?JWÇ ÍËË— W? ÂW= wœd??-…œU??OÄ wU??-U??O? U?O? …“«u??}? < Y«œ…b†ËW= ËWz Æ…ËW(åÍ—U??ï??—U?OMA?}Ä „W(…—UÇ W~?|— „W(W?A?}?-—W= ï! Ë …ËW"UJ! ÊËË— YüW?…œ 66

ï?! YüW?? ? ?…œ w?«˙ï?? ? ? Ö W?"«Ë ¨YW†Ë…œ 5?}? ? ? ?à! 5?«u?"…œ W(…u?? ? ? }? ? ? ?< Ëu?? ? W?= W(ï?! Æwœd?J}? Í—U?? ? Öe|—U?Ä w%?? ? W?!W?? ? W! ¨p?|Ë«—“W?? ? «œ w}ÄW! ÆX?}! d?O~?U?bW?? W?- W??O?O? i—W?< W?"U?- ËWz U??OW" p}"üW??…œ Íd|œËUÇ W?- W(…ËW?z YW†Ë…œ w-—Wz ¨wKKO?ÑU?O?-U? w?O?U?O? Í«˙Ëd?O! Í«˙…—W ¨WJuÇ ÆYUJ! wUO Í—WJ(WÄ wU-W«bWz wO~WËU= wO?? «Ë…œ—W! Ë YW?? O? ?O? i—W?? < wbU?? á? ?WÇ ï! ¨YüW?? …œ W?? - Í…ËWz ÂüW! ¨X?|d?? Ö…œ—…Ë YW†Ë…œ ÍU?? Ö“…œ W œËu?? ¨Íï?? A w?(«Ë…ñU?? —W?? W(W«ËW W??- X}M?}~W??†W= WU??O(—UJ«˙ï??Ö ËWz W?A? O? W= W?%? (u??}Ä W«œ—U?(œ ËW X}«u?? %! Í…ËW?z ï! Ê…b?? †W=—W?? «b?? O? U?? O? ? ÍW(U?? -W ¨W(ï! —W= ÆÊW?-…œ YW†Ë…œ Í…ËWU Ë ÊU(˛ W W?<…˙W= W- X}!—«œU?ÖUz wJ?|Ë«—“W?? «œ uJ†W?! W?? O? ?O YüW?? …œ ÍüU! w?W1œ U?? OW?" ¨YW†Ë…œ ÊU?-U??U( wœdJ}? W???}? Í…u??}?< Íd|œËUÇ W??%?(u?}Ä W??- W?A?O?(U?U( ¨p}?? ? %? ? <Ëu?? ? W= g?}Ä ¨YW?†Ë…œ ¨wKK?O? ? ÑU?? ? O? ? -U?? ? Í«— W! ÆYU?J! …Ë«—“W?«œ ÂW ÆW?O?(U?U( wJ}?L?%? ?O? W"«Ë ¨W?O(U?U?( wJ|Ë«—“W?«œ ÂU??$Wz …ËU??U?( Íï=W! ¨wU??O? w?"üW??…œ wœd??-…œU??OÄ «œW??O?(U??U( …ËU??U(W! YüW??…œ w?J(e w(b…u?(WÄ wU??$Wz W U?=…Ë—W= ªX|—œ…œ ËW ÆX|—œ…œ ÂW?†W??bW w(U??U( w?J|—U??- W! wU??O? wJ?|—U??- XA??Ö Ë w"W?(U" ÍW(U?- Ê«u} Í“«ËU?O? ¨X|—œ…œ UU( W! W?- ÍW"W?O(ËWËWz „W W?- YU?-…b?} ÊU?«Ë WO?(“«ËUO? ÂWz ÆX|ËW?-…œ—…œ w%?A?Ö ÍW(U?Ë YW†Ë…œ Ê«u} W? W- YWU?O ËUU?( Ê«u} w(b…u(WÄ ÍUU? UOW" Í—ËuM u?J†W! ¨s(W?J! ÊU??A? OM?%? …œ ¨W(W= «b"W?? (U" wU??W?? -W??-U" 65


pW"—W?! w-W(U??OËœ gO"W??U??O? ÍU?O?Ëœ W?W?z —W!W —W= Ë W??O? O ÆWOO Í«— W! W??- s?(W~! W??U??$W?z ËW! 5«u"…œ ÊU?9u??Ö U??%? ? }?zU" Í…ËW W(U"W=U"W?= ï! Ë —U?n?-W( U?OW" U~†W??ï?- wM%??kJ|— ¨wK?KO?ÑU?O?-U? wW?(ô ÂW= w?U?? O? ? w?O? ? -ôUÇ ¨ËWz Í«Ëñ?! w}?ÄW! ÆX|—œU? ÂU?? ?$Wz —W= ¨…Ë…ËË— ÂW? Æw(ËËó??}? ? wW?(ô ÂW= Ë W(W= ÍåË«d?M}=«œ wU?? ò ÍU~†Wï- ÍW~«Ë— W W- 5 p}}%- ¨ÊÊU-…—U"uÖ Ë dO w}%- ËËœ W W"W??U??O? Í…ËWœd?JËË— W ÊU??O? $U??Uz Ë s!«d??Ëu …ËW??O?(WËu/ ËåÊË w?%? ? ? ? <W=W?!ò Í«Ëœ W?! W?«˙W?? ? ? ?ÖW Ë w?(W?Ëu?/ ÍU?~†W?? ? ? ?ï?? ? ? ?¨«bOKKO?ÑUO-U Íd?O!W Æ…Ë«dA}?- d%A}Ä ÍW?-WAAW W- „W(U~†W?ïï! …ËW?«˙W?? ?Ö ÍW?? ?-˘d?? ? O! Í…ËWœd?J"…— W? ¨Âe?? ?OÄï?"ï( W? s"d?? ?ÖW?MA…— ¨W~dÖ …Ë…ËWz ÍôW! Í…ËWz ÆWOOUO ¨Êï- wU…œ—W wU-U~†WïwM}†W! „W ¨YU?!…œ —W?W! «b?}" wU(˛ W?- W?O?O?U?O? w-W(U~†W?ï?Æ«œåUOÄï"ï( ÍWÖ—ËËœò W Ëu"U=«œ W Í—…ËW%AW! Ë w«—…“u~<ïA ï"ËW?z wJ?|d?? ?O? ? ? W w?"W?? ?—U( Y«œ…b?†ËW= ËW?z W?? ?W?z —W!W? —W= ≠—WM|—“W?«œW! Ë X}!W —U?JW?%? …ËW(ï?A ÍW~«Ë— W W?- X|d~!—…Ë ÍW?? A? AW? …Ë…ËWz w"W?? —U(W! Ë X?|—b! ÂW†W?? bW Èu w?J|—W«œU?? U( ÆX|ó|ñ!«œ U?O†U%Oz Í—W?U"—W ï! Ëu"d~-W( wJ}"W?†Ë…œ wb«—“W«œ W U?? ?O†U?? %? ? Oz Í…ËW?z ï! YUJ?! ı W?? O|u? …d?? O? ? ÂW?z W?? %? ? (u?? }?Ä ÂüW! wJ}W??ÖU?U( W?- X}M|—“W?0«œ p}"W†Ë…œ Ë YUJ! —U?Ö“— Í—UJ?W?%? wü…Ë W wKK?O?ÑU?O?-U? øX|d~?! v ÊU(e|— Ë YUJ! bMWÄ X?(u?}Ä 68

—W?W ÍW?-WO?O?UO? …—ï?O" ÍWMO?âM! ¨«œW"W†U?TËËœ ÂW ÂüW! ÆYUJ! ˜˘d? ¨wKKO?ÑUO?-U? Í«— W! Æ…Ë«—“W?«œ ˜˘d W?! Y…—U!W wM?O?<…— wUO wJ?}L%O? W! w%(u}Ä WWz —W!W —W= ËW?-UÄU X<Ëd W! w-W?(…u?? }? ?< W! X}?«u?? %! Í…ËWz ï?! W(W= d?? O?~U?? bW?? Ë @W?=U?? W= wL?? %? ?? ?O? ? wËu?? ? ?-W( ÍW?W?? W?? W W"«ËW?? - ÆX(ó?! w"W(üW?? ï?? W%?(u}Ä «b<…ËWz ÙWÖW ÆW(«œ«—Uz W ÊU?-W-U" w(b…Ë…˛—W! ¨«bO?UO ï! ËWz w%?(ËW<ïA W ¨wKKO?ÑUO?-U wUO? weOU(— W?- 5!—«œUÖUz ËWz wO«—W~O W s?J}W1œ wU?-WO?O?UO? «˙Ëd?O! Æ…Ë«ñ!W«œ UO?†U%?Oz ¨W?Wz —W!W ÆU?O†U?%?Oz wO?%?}?-W?( Ë w(WÇ—U?á?-W( Ë w(ï?AW!—W? ˙W?W …ËUÇ—W? …Ë…ËWz wOMO?U?N?O? W wKKO?ÑU?O?-U? wU?-W?OO?U?O? «˙Ëd?O! Í“«u?? ?}? ? < ËW?z wËu?Çï!W! ÆW?? ? F? ? b«Ë ÊU(W?? ? -…ËUÇ—W?? ? u?J†W! Êd?? ? ÖU W! 5}?à! W?%?(u}Ä W?"«ËW- Æ…Ëüu?I†W= …ËW?O(˘d? wF?b«ËW ¨YWU?O? «b"W??U??O? ÍU??OËœ W? œ«e??O?…œU?z wËu…—UÇ ¨wK?KO??ÑU??O? -U?? Í«Ëñ! w-W(U~†W?ï?-ò ÍœWM"U=W „W(WU?AO ê?O= 5«u"U ËW?OO åw9W?Tò wO?-ôUÇ wJO? ï? W(«Ë w}Ä ËWz Æs(WJ! ÍœW!å«œËu"U?=«œ W w(WËu/ W"«ËW?- ÆX|dÖ…œ …ËUÇ—W? …Ë…ËW Ë X|d?-…œ—U(œ lb«Ë w}Ä W! wUO? ò ËåU??OÄï"ï(ò Ͳœ Ë«ËW" wJ?|bW?d??O! wKKO??ÑU??O?-U?? 5}??à! 5«u"…œ Ê«u?}? W ËWz W?- ÍW??O(b…u(W?Ä ËWz ∫WJuÇ ¨W(åw(W?Ëu/ ÍU~†W??ï?…—ï?? Ëu?W= ¨YU??-…œ w%??Ë—œ «œËËó?}? ÍW(U??- Ë YW?U??O? ÍW(U??W W??- ÍW(…u??}? < ËW! ¨W"«ËW??- Æ…ËW"U??-…œ Y…— åU??OÄï"ï(ò wJ}?JWÇ ËËó} ï! „W(…u}Ç—«uÇ êO= ¨5MO!…œ «bO(WËu/ ÍU~†Wï- ÍW-˘dO! 67


ÊU( øÊ«—«b?"üW??…œ w?U??U?? Ë …—UÄ ∫…d?? %? ?%? ?(u?? }Ä ÊU(W?? U?? - …e?? }= WJuÇ °p?†W?A ÊU?u~}!ò w?KKO?ÑU?O? -U? Í«—W! øp†W?A w?(bW?«“…— Æ©≥≥®åìÊd%?†ËubU ÊU?-…Ëu%?A(˘ñ%?…œ w=W p†WA w?U-WO?(—U-«Ë«œ X}«u?%! Í…ËWz ï! WJ†WA ÍWU?L%? Ë w%(ËW?<ïA W! w%?(u}Ä d?O —W??ÖWz «bJ}"U??- W ¨…ËW??%? }?%? …u! ÊU??-W??O?O"W?(UM˛Ëœ Ë wd"W?? Ͳœ —W?? ? ??«—W! W? U?? ? ?O?W" „W? «ËW?z v%?? ? ? W?? ? ?! Ê«—«b?"üW?? ? ?…œ W?! XA?Ä X?}«u?"U u?J†W?! ¨sà?? ? ?}=…œ w?}? ? ? U?? ? O?W?" W! «b?U?? ? -W?? ? W?†WÇu?~W?" wO??%? ?(ËW??<ï??Aò W?"«ËW??- ÆX}M?}! X…œ…Ë p†W?? A wO??%? (ËW?? <ï??A ÍUWÄu??%? AÄ «œW?U~W" Í—U??Ö˛˘— W U?…œ ¨W??%??(u??}Ä d??O? ï! p†W??A W?%(u?}Ä p†W?A w%?(ËW?<ïA wU?A?}-«— ï?! dO? ÂüW! Æ©≥¥®åX}!U Í…ËWz v! ¨YUJ!—…œËU …ËW"WHO ËW! ËWAOÄ W"UJ! åÍ“—W! X<Ë…—ò Ë ‚— —W?! W?? ? %?|ËW?? ? ?-W? …ËW(ï?= ÂW! Ë YU?J! w?(˘˙…œU?(“ «œW(W?~|— ÂW? W e|— W- WW! …b…ËWz —W= W~U!ËU ÂWz wUM}N%…œ…Ë ï! Æ…ËW"…dW Èd??-W v ÊU?O?(—˘“ W?- Í…ËW W~? p†W?Aò W?JuÇ ¨X|d~! p†W??A Í—UJiUW?" W ÍïA dO? W%u?}Ä W(ï! Æ©≥µ® åÈËU ÊU(WJ(œ wJ}%< Í—U! wœdJ—u?b U=…Ë—W= Ë p†W?A w†U? Ë p†u? wœdJüU" W Ë W?- —W! W??%|d~! «Ë w-W(W~|— W??%?(u?}Äò ËWz ÆX?|e|—U?á! ÊU?OU??-W? U! W! Ë ËW! ÊU?O%?AÄ «bU?-W"W†UT Ëu?W= W Ë W?AO?W= wU?-WO?O"üËËU= ï?! w(“ï?? ? ?†œ W?? ? A? ? ?O? ? ? W= YU?? ? -ËW?z Ë X}?! —W?? ? Ö …ËW?(W?? ? -W"W?†Ë…œ d?? O? ? …ËWJ?†W?? A ÍWU?? L? ?%? ? w?UM}?? N? ?%? ?…œ…Ë Íï?=W! Æ©≥∂®å4|u…œ vÄ ¨wKKOÑUO-U ¨WWz —W!W —W= ÆX}%…u! ÊU-W<d}= Ͳœ X}«u"…œ 70

ÂW= X?}«u?? ?%! U=…ËU?z wJ?|d?? O? ? W?? %? ? (u?? ?}Ä X?}†…œ «œ…—U?? ?O? ?d?Ä ÂWz ÍË«ËW?" W! @?W?? ? wU?? ? ?-…—Wu?= ÂW= Ë YW?? ? ?U?? ? O? ? ? w?U?? ? -…—Wu?= ï! Ë YW?? ËuJT wU?M}??N? ?%? …œ…Ë g?}Ä ¨ËWz W"«ËW?? - ÆX}M?}? N!—U?? -W! Í…ËUÇ—W?? W??%? ?(u??}Ä ¨X|e(—U??á! Íï??A w?"W??ËuJT X}?«u??%! Í…ËWz ∫W?- …ËW"«b! …—U?O?dÄ ÂWz wü…Ë X?}«u?%! Ë X}?UM! Íï?A w"üW?…œ ÊU(]W?OOÇ «œ…Ë«dJ(—U(œ WÇËU ËWz —W?W ËWz wœdJL?-uT Í…ËUÇ—W? Ë p?†W?? ? ?A W? „W?( —W=ò ∫X?}?†…œ wK?K?O? ? ? ÑU?? ? ? O? ? ? -U?? ? ? ø[W?? ? ? O? ? ? }? ? ? ?ÊU(ï?A ï! p|d?O? ¨U??A…— ï! ÊU?O"W?—…œ W?- —W= ÊU?-…Ëu?%?A(˘ñ?%?…œ YW?? ËuJ?T w"üW?? …œ ¨Íœ w-W?(…˛«ËW?? %? ?…œW! Æ©≥±® å4|—“W?? …œ«œ ÊU( p†W?A ÊU( ∫X}%?W!…œ W«“«ËUO? …e}= ËËœ ÂW p}?-W( W! XAÄ ËËœ ÂWz Ê«u?} W?%|ËW?-…œ WJ}?W?- «Ë…ñU?—W? W(ï! ÆÊ«Ëu?%?A(˘ñ?%?…œ «bJ†WA ÙWÖW s«e! ÊU-…Ëu%A(˘ñ%…œ ÍW"U-—W= WJuÇò ª…ËW†Wïï! d?O?W! ÊWJ?(…œ Ë Êd|ó!…b†W= «bU(ï?A Ê«u?} W p?}?-W( ¨s}?$u?ÖU ÆÊW~?! ÊU(ï?? A wU?? -W??O?(—U??-«Ë«œ W?! «œËWz w"üW?? …œ ÍUWÄ W? Í…ËWz ¨ÊW??-UM†W= ÊU??-…Ëu??%? A(˘ñ?%? …œ ÙW??ÖW ÊU??O? O«“ YU??-—W= gOJ†W??A u-U" s?W(WÖ…œ w"W(«dO? ÍWKÄW! Ë ÊW-…œ—U?(œ ÊU(ïA Ê«u} W p?}-W( d?O? ¨«œW"W†U?T ËËœ ÂW „W( êO= W Æ©≥≤®å…ËWM}?W?m! «b(—W??}? W YW†Ë…œ ÍËU?? ? O?Ä w†˘— u?J†W?! YU?? ? -U—U?? ? - YW?? ? (U?" wJ?}? ? ?-U" „…Ë W?ÄËËd?? ? ? ? ? Ö Ê«u?? ? ? ? ? }? W? p?|d?? ? ? ? ? O?~?«u?? ? ? ? ?}? „…Ë W??J?u?Ç ¨X?}?M?O?!…œ ÆYU?-…œ YW?†Ë…œ wU?-W?O?(b…Ë…˛—W! W Íd?Ö—W?! ¨«bU?-W??O?O"W(üW??ï?ËËœ ÂW? ¨«œË«dJ?(—U(œ w?-W(W?ÇËU W? YW†Ë…œ w?b?«—“W?? ? «œ ï! ÂüW?! 69


w"…d?? ?W Ë ‚— —W?! W"ï"ËW?? ?-W U?? ?%? ? A? ?}?= ËWz W?? ?- p}"U?? ?- ¨W"«ËW?? ?Ê«ËWz wM"d?Öe|— w?%?W= ÍW(U?-WUM}= ï! W?- Í…“«d??Uz ËWz ¨…ËWJ†W?A W"«ËW?-ò ÆW?OO Íï"ËW?z w-WO?O~d?Ö X}M}=…b(—U?-W! Íï?A W! —W?«—W! W(«b(ïA w%…œ —W?!W W- X}%W! W?%< ËW! XAÄ d(˛ ÍdO W?%(u}Ä U?? ? O?W" ¨ÊU?9u?? ? Ö „…Ë U=…Ë—W?= ¨p†W?? ? A w?%? ? ?…œ —W!W? Í…ËWz „W? ï! d?O? ¨W?W W~ Æ©≥π®åX|e|—U?á! ÊbU?†W= ‚— W Íï?A W%?(u?}Ä ÊïÇ X?}«e?! W?? %? ? ?(u?? ?}Ä ¨«b?J†W?? ?A w†œ ËU? W ÂU?? ? wœd?J%?? ?Ë—œ ËW ¨W?JuÇ ÆX?|d~!—…Ë U?? U( W? ÂW= Ëe?? }= W? ÂW= œËu?? X}?«u"…œ ÆYU??-…œ r-u??T e?? }= ÍU??U( ¨YW(W —U?? -W! U??U( Íe??}= W??- ÍW?M|u??< …ËW(W~?«Ë— ÂW ªU??U( Ë e??}= W WJ}?†WJ}" d??O? w"üW??…œ ¨W"«ËW??wW†W??bW Ù…˛U?z W?â? L? O Ë ˜˘d?? W??â? L? O wJ|—…ËWËu! W?! 5«u"…œ Ë YU??-…œ gO?z «œU??U( Í…u??}?Ç—«uÇ W WJu?Ç W??Ñ˘d?? Í…u??O? Æs(…b! W"U??A…œ ıU??b Ë …Ë…—…œ W?%? }Ç…œ U??U( ÍW“U! W W?JuÇ ¨W†…˛Uz Í…u??O ¨wKK?O? ÑU??O? -U?? Í«— W! Æ…Ë…e??}= wU?M}=—U??- W! Ë ÊœdJ?}—˘“ ÍU??OËœ ÆYUJ! Íu|— W ÂW= Ëd?}?< W ÂW= ËUÇ «bü…˛Uz u?} W dO? W?%(u?}Ä W X?}«u"U? g(u?|— Ë YUJ!«— ÊU?? ?-…Ë«œ W X?}«u"U? d?? }? ? < WJ?uÇò Ë 5! Íu?|— W??%? ?(u?? }Ä ¨…Ë…ËË— ËW ÆX?}!—U"u?? b ÊU?? -W??Ö—u?? Ö w%?? …œ Æ©¥∞®å5}?M!Ë«— ÊU?? -W?? Ö—u?? Ö Ë 5?!d?? }? ?< Ë©5UM?! ÊU?? -…Ë«œ®5!“˘œ«œ Ëu??W= W d??O? ÊW?-…œ«Ë ¨…ËW??-W(W! ¨d??}? < Íe??}= Ë Íu|— w(“U??? à?}? ÍW?? ?-W?"u?? ?Ö W? W?? ?%? ? ?(u?? ?}?Ä «œ…d?? ?}? Í…ËWz ÆX?}! e?? ?}?=W! …ËW?J}?W(ô Í…ËWz v! X|ñ}Ö…œ Ù…˛Uz w†˘— dO W- W(…ËWz 5?nM}†W= wKKOÑUO-U 72

ËWz ÍW?"u?? Ö W! ÆX?|d?? Ö…œ«œ «b~?W?? w?"U?? - W p?†W?? A w†˘˙ —W?? ?W W X}«u?%! Í…ËWz ï! s|u! ‘ï?A Íï?A w«Ëu"ËWJM|u?< dO? W?%(u?}Ä WU??Wz WJuÇ ¨X}! YWM? v! ÊU?-W"d~?|d?- Ë vK…—˘“W! …—…ËU~?W? —W!W —W= Æ…ËW%|ËW?-UM} ÊU(WJ(œ wJ}%< ÊU(“ Ë Í—U?-WÄ«dA W W~ …“U!—W??W! Íï??A w"üË W ÊœdJ?(d?Ö—W?! Í—U?- p?}?W??- —W??ÖWzò W??Wz W«ËWz WJuÇ ¨X}!U …œËuUz Ë Â«—Uz eOÖ—W= ¨X|d?}á! ÊU-W"d~|dÊU?%?˘œ ÙW?ÖW ¨4?}J< ÊU1WÄ Ë x†…—W! Ë “«u?k"üW??…œ Ë Ë«ñ!«bJ} ¨w?KK?O? ? ?ÑU?? ? O? ? ? -U?? ? ©≥∑®åì ÊËu?!…“ gO?UM?˛Ëœ —W?? ? «—W?!W Ë Ê«“U?z Ë X}M|—“W0«œ w(…ËW?"W ÍöK(—W?Ö W?- YU?-…œ d?O? ï! …ËWz Í—U?OMA?}Ä ÊU??OU??-W?U1WÄËU= Ë ÊU??-W"d?~|d??-…“U!—W?? W! w?U??-…—U!Ë—U??- ÍËW??à? WËu!W —«e}! w} p†WA ÍW"U- ËWz U" ¨dO ¨W(…u}< ÂW! ÆX|d}áW ÆX|e|—U?á! YW†Ë…œ w(d?O~U?bW? Ë X}?%W?! vÄ ÊU?O?%?AÄ X}«u"…œ Æs}U? v Íe|— gO?«ËWz X|d??ÖW? p†W??A W e?|— d??O? —W?? ÖWz ÂüW! ÂüW!ò ª”d" ÊU( WO?O%(ËW<ï?A ÊU( ÍW-…ËUÇ—W WJ}%?W= s"dÖe|— —W?? ÖW?z ¨W"W?? L? ? T…“ …ËW?? -W(W?! W"W†U?? ?T ËËœ ÂWz wËu?!W= Í…ËWz —W?!W W(«Ëd?? ?%? ?<U?! 5}?? à?! v!…œ ¨s(d?|ó?? †W?= W«ËËœ ËW? p}?? -W?( X}!—U?(ñ! W?- s(…b! !—W? W?%? (u?}Ä ÂüW! Æ©≥∏®åX|u! ÊU?O?<ï?A „W? s}?d?%! Íï?A ï! p?†W?A w†œ YU?-…œ d??O? W «Ë«œ Í…ËWz Í«Ëœ ¨wK?KO?ÑU?O? -U? w} YUJ! p†W?AW «ËW?- YU-…b?} w<…ËWz Í«Ë«œ wÇï! ¨X}?A}?-«— YU-…œ —W?W w-ï-«œ wKK?OÑUO?-U ÍW†U?A ËWz ¨«bO?%«— W øs}?d%! Æw«Ëu"ËW?JM|u??< w?"…d??W Ë ‚— —W! W?? %|ËWJ! v?!U d??O? W?? - W(…ËWz 71


wJ}L%?O w(WÇ—Uá-W( Ë w%}-W( wM%?«—UÄ Ë ÍœWUM}= ¨YWUO …—U?? -ï= W W?J}?? -W( ¨YW†Ë…œ ¨wK?KO?? ÑU??O? ?-U?? Í«— W! ÆW?? O? ?O? ?U??O? ? Í—W?Ëu wW?-W( Ë w?-…—W? w$U?Uz Ë ¨U~†W?ï?- wU?-…—W?M}?NJ}Ä ªYUJ! ÊUA?OM%…œ YW†Ë…œ wO?%AÖ Í—W=ËW? W- W(…ËWz dO w}%«œåYW†Ë…œ s?(d?? ?%? ? ?-U?Çò Í…ËWM(“˘œ Í«Ëœ W?! d?? ?%? ? ?W?? ? - ËWz U?=…Ë—W= ÍWWWW ”U! wKKOÑUO-U p}"U- ¨d" w-W(…˛«ËW%…œW! ÆX|˙WÖ…œ ÆW?O?O ÊU?-W?O?O?bö?AWz WW?W?? w%?W!W? ¨YU?-…œ YW†Ë…œ Í—W=ËW? 5?}? ? ?à! U?? ? O? ? ? Ñ«˙ï?? ? ï"d?? ? }? ? ? U?z ÙW?? ? ÖW @?…œËU= 5?«u"…œ W?"«ËW?? ? Æ©¥≥®å…ËW"U?-…œ UO? wm?OW? wböAW?z W YWU?O ¨wK?KOÑU?O-U?ò W Y«œ…b†ËW= ÊU??-…“˘d?OÄ W?%? < Í—«u! Í…ËWœdJJW"—W?! w|— W ËWz åwU?O? Í—U!Ë—U?- wF?b«Ëò Èd?-…œ Íb…ËWz «œU~†W?ï?- Í…u?}Ç—«uÇ …ËW(W~«Ë— ÂW —W= gOMO(Uz wO"W(üWï- w†˘— ¨ËWz Æ…ËW"UJ! ÊËË— w«Ëu"ËW?JM|u??< ÍW«ËW??â? }Ä W! wK?KO??ÑU??O?-U?? ÆYU??-…œ ËW??- Ë ÊW??< XA?Ö w$U??Uz W! 5(Uz W?- 5%??ï?Öïz W?<W?b wU??-W?O?O?U?O? «˙Ëd?O! W?%?(u??}Ä W?- Ëu!«Ë Í«Ëñ! ≠Y«œ…œ ÂW†W?bW ÊU??-W?O?O?U?O? W??O?O?-ôUÇ W WJ}-W( wKKOÑUO-U ÆX}! ÊU-WOOMO(Uz WOO-ôUÇ w$UUz YWUO p|“«dUz „…Ë W?- Í—W~|u w…œ—W wU-W?W-W( WO?OUO? …—U(dO! Ê«u} Wò Ë ¨wUO? w$UUz wUM}N%?…œ…Ë ï! YU-…œ 5(Uz W ”U! d%|“ Ê«Ëu?W= W wKKOÑUO?-U UO†U?%Oz wUM|— w…œ—W? w«—U(dO! W! ÙW?J}" ÊU?? L? ?Oz d?? %? ?W?? - w%«œ W? ¨…—ËËœ …ËWKO?? nM?Oz w?? }? ?%? ?- W wbö?AWz XUz W W?WA—W?%W?- d?%|“ Ê«ËuW= W? Ë YU-…œ YW?UO? 74

Í—e= W YüW??…œ W??- W(WM?|Ë ËWz W~d??Ö Í…ËWz U=…Ë—W= ÆX?}! Ù…˛Uz wJ(˛ï ¨WJ?(œ w-W(…˛«ËW?%?…œ W! Æ…Ë«—U?z W?%?}M}?N?(…œ «œWJ(œ w«ËWz „…Ë Æd" w?«ËWz w?œdJ(—…Ëœ«œ ÍU?? ?W?M! ËWM?O? ? âM! W?? ?%? ? }?!…œ YW†«Ë— «b"W†«Ë— W W?- W(…ËWz YWUO? wO-…—W? w —Wò v†…œ w%ïÄïd?} W(…ËWz YW?U?O w-˘˙…ËU Ë —W?=ËW W"«ËW?- Æ©¥±®åX}?! W?%W? —W! ï! Í…ËW?z WJ?uÇ ÆX}?!W= ÍW?? ?%? ? W?? ? —W! Ë —U?(œ wJ|—U?? ?? ? AË— W?? ?¨«bA(“«Ëô w?"W†UT W YWUW" ¨W?AOW?= W- W(…ËWz W~d?Ö YüW…œ d??%|“ ¨w%??A? ÖW! ¨p?†W?Aò W??- Í…ËW?z —W!W ÆvM|u?…œ Íï?A e??}?=W! W! w}?Ä W! „W Ê…œ…œ r-u?? T ¨X?|ËW?? -…œ ÊU(ËUÇ—W! e?? }?=W Í…ËWz w}?ÄW! W s?«u"…œ Ê«Ëu?? W= Ë ¨Ê…b?? ?? ?} w?%? ?…œ …ËWJ(e? W s«u?"…œ Í…ËWz v X?%? …œ …ËWJ?(e W X}?«u"…œ ”W?? - ÂW??- ÂüW?! 4O???! ï" …Ë…—ËËœ Æ©¥≤®åY«b! W??- X}Ç…œ p|—U??u??b W d??%|“ ¨YW??U?O? ¨wK?KO??ÑU?O? -U?? Í«—W! «b?U?(W?J?(œ ÍËWz —W?? ? ? ? W?! Y«œ…b?†ËW?= ÊU?? ? ? ? -…—W?J(—U?( W? „W?(—W?= X?A? ? ? Ö W? œËu?? ? ? Ë ¨X?}M?}?! X…œ…Ë d?? ? ?%?|“ Í…—U?Ä ¨X|ËW?J?!—W?? ? ? wW(ô Í…ËW?œd! wU??< Í…ËWœd??-d??%?W??- ï! X?|d~!—…Ë p}"W??—…œ U??O?W" W??- W?? -W??O? O? ?-ôUÇ YW??U?? O? ¨ËWz Í«—W?! U=…Ë—W= Æ—W?? «—W! wU?OÖ w%?Uz W W-W?OO?-ôUÇ ¨YW?UO? ÆÊ…œ…œ wU$Wz ÊU?-WÑ˘d? w-W??O? ?O? -ôUÇ „…Ë YW??U?? O? 5«u"U ¨«b?? <W??Wz ÙW??ÖW? Æ«b??Ñ˘d?? W"«ËW??- Æ5 èU??- ÊU??-W??Ñ˘d?? WJ?uÇ ¨s(…b! ÂW†W??bW åËu??? à? U??-ò ÍœËu?? ÆW??O? ?O ÊœdJU?! ÍËU??O? < åËu??? à? ?U??- w"W†Ë…œò ÍW?W??W?? 73


wO"W(üWï?- w†˘— W! w"W(U" wJ}AW(U! wKK?OÑUO-U? 5MO!…œ W"«ËWwL?? ?%? ?? ?O? ? w(WÇ—U?? ?á? ?-W?( Í—U?? -ï= W?! ÊU9u?? Ö „…Ë Ë Y«œ…œ 5?(Uz —W=ò ∫X}†…œ «bU?-…—U"uÖ w?}%?- W wKKO?ÑUO?-U ÆX}…œ«œ wO?UO? Æ©¥∑®åìX}Ç…œËU W X}!W «b}" wUd"«uAW p}"W†Ë…œ ËËœ Ë v v?! sd?"W «u?? ?A W „W?(U~?†W?? ?ï?? ?- wJ?†W?? ?A —W?? ?ÖWz Í…“«bWz W! d?O? W ÊU?d" ¨ÊU?u~}! ÂüW! Æsd?%! d?O? W W?%?(u?}Ä w"üW?…œ wËu???%?W=—W! Ë Ë«dMO! ÆW??O?O d"—W~(—U?- ¨«u??A W ÊU?d" W wK?KO??ÑU?O? -U?? Í…ËWœdJ%??AW?? W"«ËW??- ÆX}M}??d"…œ p?†W?A d??O? 5(Uz ËWz W- W(…ËWz —W!W 5(Uz wO"W(üWï- w†˘— —WW «bOU-W}%ÆY«œ…œ ÂW†WbW YüW…œ wM%«—UÄ Ë Êœd-ËW%Ä Í—U-ï= W! WJ(œ wJ}JWÇ ÍËË˙W!ËË— ¨«b?OKKOÑUO?-U w(dJO? wL%?O W ÂWz ¨—U??n? W??-W?( ï! ËWz Æ©Fortuna® W??U??< Ë XAW! W??- …ËW?MO!…œ ï! W?? ? - ±¥ππ w?ËuK?(Wz Í≥∞ w"ËW?J|— W? «b?? ? -W(W?? ? U W? WJ?WÇ W(…u?? }? < ÂW! Ë X}?M}=…œ—U?? -W! w"W(u?? O? Ëu UJ?-ï w«u(œ w?-˘—W?? W ÊU?ï?A Í—U?< Í…ËWœdJ-UÄ —W!W U?O?W" v!W…Ë ¨sò ∫X}?Ëu…œ X}!«œ —U(ñ! ≠ÊW?-…œ wOÄ …u}z W?- p|—U< ≠Êœd-—U?"Wï" wO?OÄ w(…“W?! Íï= W?! W?? ?- W?(…ËWz —W!W? d?? ?%?|“ uJ?†W! ¨rËu?M! ï?! ÊU"W?? ? U W(«Ë r}Ä Æw??à?bUz «ËœËW?W W?- …ËW??WJ! Y—«œU?ÖUz …u?}?z W! Â…ËWM"U= ¨ÊU?? ? L? ? ?-ËËœ—W?= w?%? ? ?AW! W?Ju?Ç ¨…ËW?? ? W?J! Y—«œU?? ? ÖU?z WM? w-—W?z Æ©¥∏®åW-W(u-…Ë wJ?WÇ U?=…Ë—W= Ë WJ?WÇ ÂWz w?KK?O? ?ÑU?? ?O? ? -U?? ? W?? - —U?? ?n? ? …ËËœ 76

Í…ËWz Íï= W"ï! wmOW? wböAWz ¨ËWz Í«— W! WJuÇ ¨ «bOm?OW w$U?? ? Uz Æ©¥¥®åX}?!W ÊU?(…—ËW?? ?Ö w?%? ? «u?? ? A wU?? ? -W?? ? AUÇËU= W?? ? ÍW(…u?}?< ËW! 5(Uz Ë ˜˘d? Ê«u} w?(b…u(WÄ W?- W(…ËWz wKKO?ÑUO?-U? 5(U?z W??%? ?(u??}?Ä ¨ËWz Í«˙W! ÆX|˙ï?~! Ëu!W= «œËW?z w…œ—W?? W? W??—W= Æ—…ËW?? %? AW! w?-W(U~†W?? ï??- ÍœWU?M}= ï! Y«b?! ˜˘d?? w"W?? —U( ÙW?? ÖW ÆW??Ñ˘d?? ¨YW?? U??O? ? ÍWMO?? bW??%? ?«— w"W!U?! Ëu!«Ë w}Ä b?WÇ …Ë…œd-…œ 5(Uz ÍW~dÖ W†˘— ËWz —WW w%AW wKKOÑUO-U ¨«b<…ËWz w?? ?}? ? %? ? - W? ÂüW! ªw"W?(W= «b?"üW?? …œ w?UM?"U?? ?OM! ÍW?? ?˘d?Ä W W?? ?W- ÍWU?W- ËWz Ê«u?} Wò ∫X}†…œ Ë X|Ëœ…œ …Ë…—U! ËW «bU?-…—U"uÖ p< d?%~U!ËUW! 5(U?z w«—WM|—“W?«œ W ”W?- ¨X|d?-…œ ÊUO?A(U?%? —U??ï?- wU??-…œd??-—W? ËU??U( w-—Wzò ∫X?}†…œ U=…Ë—W= ª©¥µ®ås(W!U Í«— W! W?"«ËW?? - Æ©¥∂®åÊd~?! ÊU?? -W?? O? ? OM?O(Uz U?? ?WM! W? e|— W?? - W?(…ËWz ËU~†W?ï?- w(WÇ—U?á-W?( wU-…—U?-ï= W WJ?}-W( ¨5?(Uz ¨wKKO?ÑUO?-U? —W= ÆYUA…bJ|— w"W(üWï- wL%O ¨5(Uz ÆYW†Ë…œ w(dO~UbW Í—WJ?U?? ?A? ? OM?%? ? …œ «u?? ?A W?! ÊËu!«Ëñ! ÍW?"U?? ?- ËWz U?" ¨‘…ËWz —W?!W v!U «b"W?UO? Í—Wu= W ¨W?Ñ˘d? wU-W?<W!ËU= W?OO?-ôUÇ wJO? ï ÆX|dM!«œ 5(Uz ï! ÂW- wJ}Ad bW?Ç U" wK?KO?? ÑU?? O? ?-U?? ? W?? - X|dJ?! …—U?? O? ?dÄ ÂW?z W(W«ËW? ÂüW! W?- 5}?à! 5«u"…œ ÊU?u~}! ¨«œ…—U?O?dÄ ÂWz wü…Ë W ø…—…Ë—W?áMO(Uz W w?-…—W?? ? wJ?}†˘— ¨5(U?z ËWz Í«— W?! ¨W(«Ëñ! Ê…ËU?? ?A w?J}?? ?W?? ?ÆW(W= w?O…œW?? w?-W(U=W! Ë X?|ñ??}? ?Ö…œ «bU??-U~?†W??ï?? - wœd??-ËW?? %Ä 75


…—U!ËËœ X?}«u?"…œ ¨X}! v? wJ?}? ? %? ? < W?? ?-W?? ?%? ? AW?" Ë ÃU" Í—WM?}? ? — W??- åÊU??-W??O(W"U??NJ?}Ä WÇËUò ÊU??O? …ËËœ Æ©µ∞®å…ËW??%? }M}! w%??…œ…Ë ¨ÂW?-W( ∫ÊU(…ËWM%?A?}= ï! ÊW= W~|— vò ÂüW! ¨W?%?AW? ÊU?OM%?«—UÄ wœd?!—W?? ?W! ÊU(˛ Ë ÈËW? XAW?? ?%(U?Ä wU?«œ ¨Â…ËËœ ªÊU?? O?œdJ?«d|Ë ÍU??U( w}ÄW! ÊU(˛ ï?! ÊU?O«b??}Ä w%??W!—W?? ¨ÂW?O? }? ¨«b(U??O" U??<UÄ wUÖ—“U! W- p}†Wï- wU«œ—U- —WW Ë ÊUOM"dÖ—…u} ÃU! Ë ÊU(ïA wÄËËd?? ?Ö ¨ÂU?? $…—W?? U?=…Ë—W= Æ©µ±®åÊWJ?! WU?? %? ?˘œ w?(b…u(W?Ä W! Ë YU!…œ ÊU?(ËU åÊU??-W?? O|u W?ÇËUò W! wK?KO??ÑU?? O? -U?? W??- ¨ÂW?? O? }? ? …ËW?O(Ëu"U?N} Íï= W! ÊU?( „WÇ Íe}= W! W?- W(WUÇËU ËWz w?%W!W? ”W- ËËœ w?KKOÑU?O-U «œ…d?} ÆÊËu"UN?%…œ…Ë …ËW?%AW! Íï= W! œu?AU( W«ËËœ ÂWz ÆU? —u! …—«eÇ Ë U?"—ï?H? ïJ?â«d? ∫…ËW?%?}M|œ WËu/ W! ÍWKÄW! ¨„WÇ Íe??}= W! —˘“ w-W?O(Ëu"U??N?} wËu!W= Íï= W?! ÊU?O«u" W! W?- YU!…œ ‘WJ(œ wW?- ËËœ ÍËU wKKO?ÑU?O-U? ÆÊW~! w"W(U?<UÄ Ë fK?-u"U?? ?ÖUz ¨…ËW?"WËôËu?? ? È—W! ÍW?? ?-W?? ?W?? ?- ËËœ ÍW«ËW?? ?â? ? }Ä Ë wL??T…— v?! Ë @…“Ëd!…“ W! ÊU?? O? -ËËœ —W= W??- u??d?? H(œ ï"—ï??ç? ?OWz W?! XAW?! w?"W?? ? ?—U?( v!W?! Ë s! Ëu?"U?? ? ?N? ? ? ?} Í…ËW?z v?! ¨YWU?? ? ? O? ? ? A ÆÊËu%A(WÖ w(«Ë…ñU—W ¨YüW?…œ ÍWM?O?bW?%?«— w?«—WM"UMO! ¨wKK?O?ÑU?O?-U?? Í«— W! ÂüW! XAÄ U?OW" «bU(ïA w"üW?…œ W W?- ÊW«—W«œUU( ≠ —WM|—“W?«œ ËWz Ë YWU?? ? O? ? A W?! ÊU( X?AW! W! „W? 7W?!…œ ÊU(ï?? ? A w(Ëu"U?? ? N? ? }? W! «œW«—«b"üW??…œ …—ï? ÂW?z Ê«u?} W? ¨ËWz ÍW"u?Ö w?}ÄW! Æ…ËW??O?O? -UÄU 78

W!W?- Ëu?! «b?-W(…b?O?W??b w…ËËœ ÍW?Öñ! W ¨UM?}=—U?-W! åw(Ëu"U??N?}ò X…œ ±µ∞¥ w?†U?? ? ËWz ÆYU?!…œ ÍËU ©Decennales® ÊU?? ?-W(…œ «œ±µ∞π w†U?? W W?? - «b??O? ?…ËËœ ÍW?? Öñ! W Ë YU?? -…œ W??W=—W?! ÂW! W Ëœd?-…œ ÍïA ÍËËñ!U?z ï! w}??T —˘“ ËWzò ∫X}†…œ …ËWO?O"W(u?Oï= W! «b??OU(˛ Í—W??U"—W?? W Ë ¨Ëu! wAW?? «b?OU??-Wu??%†Uz wM?O?A? AW! +U??“ W?? - «œ ÊU??A? ?O Íï?? A w(…—ËW??Ö Ë w?(Ëu"U??N? ?} ï"ËW?z w-W(…œ«— Ë Ë«d?? -—…œ U?? %? ?? ?}z «b?? <…ËWz ÙW?? ÖW? ÆW??O? ?O? wM"u?~†W=«b?? }Ä ÍU?«u" ¨…d|u??- Ëd??O?Ä Ë—«˛W= Ëd??O? ÖW??<ï??Ö «b(ï??A ÍËu?U??A W ¨…Ë«dJ}?K"…d??W W?? ? ? ? <U?!…ËU?? ? ? ? O?Ä ÂW? w%?? ? ? ? A?Ä W?(…œ«— ËW?z U?" ¨[YU?J?â? ? ? ? O?= ] X?AW!Ë ©¥π®Æå…ËËœd-W WJWÇ ËËœ ÂWz ÍWMObW%«— ÍU"«Ë ÍUM<Uz d"U(“ «œddO w}%- W ÂW WJ?WÇ ËËœ ÂWz ¨wKK?O? ÑU??O? -U?? Æ5!…œ X?AW! Ë w(Ëu"U??N? ?} W"«Ë WÇËU w?œd??-d??O? Ö«œ wU! p?}"U??- g(ËWz X?}M}=…œ—U??-W?! «œW??? }? %? ï! ÊU?-U<UÄ wO«ñ?L-u?T ÍW(U- 5«u"…œ X}†…œ ËWz ÆYU?-…œ ÊU-W?O|u ÊU(ï! Y«d?O? W! W?- ÍWUÇËU ËW?z ÂW-W?( ∫s(WJ! ‘W!«œ W†W?ï?- v ÂWò ¨X|—W?! ÊU(…u|˙W! wU??Uz W! X}?«u"…œ ÊU(W??-W(—W= Ë …ËW"…ËU?? Ë X|dO~! Ê«dOÄU! Ë »U! w%(—Wu!«œ W e|— —WÖWz «œWUO"W(«Ë…ñU—W Í…ËWM?%? ?A? ?}?= ¨s|d?J!—W?? …—U?Ç w(«“…—U?? < w?%? ?…œ W! ÊU?? ?-W?? %? ? d?? Ö XAW …b?…ËWz X|d~!—…Ë èbWiW œËu? W- p|d?O ï! w(«Ë…ñU?—W —WÖWz ÆX}M|“W(«œ XAW" —WW —U-—˘“ wJ|e}= ËU-UW —WÖW ¨WOO YU?? -—W?= ¨Y«b! X…œ W? w%?? ?AW" Ë ÃU" ‘W?(…u?? }? ? < ÂW! „W(U?? ?<UÄ 77


ÂWz Æs?(—W! ”ï?? O? ? ? ?}" Ë ”ï?ï?? ˘— ¨”Ë—u?? ?- ¨U?? u?? ÍËU? v<…œ ¨…ËWU??O(“U?!—W?? w(Ëu"U??N? } Ë wU??O? w?O"W(«“Uz Íï= W?! ¨W«ËU??OÄ WU(u?O«u" W?«ËWz ÆÊe|—U?á?O! Ë 4|—“W0«œ ÊU(ï?A w"üW??…œ WU(u?O«u" UW?Ä Í…ËWz v! Ë ÊU?? OU?? -W??-W?Ç wUM}?=—U??-W?! W! ¨XAW?! Íe??}= v?!W! „WÇ Íe?}= ÆÊW~! YüW?…œ W! ¨W"d?~|d?- w(“U!—W? Íe?}= —W! W—W! ÆX}!—W~(—U?- w«u" …ËWU?W- ËWz wO?UO? w(Ëu"U?N} Íï=W! U?OW" W p}"üW??…œ —W= wUM}??N?…—W= wM|u??< Ëb|“ wKKO??ÑU?O?-U?? Í«— W! d?O w?}?%?- U=…Ë—W= ªW(«œ XAW! Ë w(Ëu"U?N?} Ê«u?O w?A}?-W?L?A?}?ÆY«œ…œ ÊU??A?O vÄ ÊU?/U?-W??O?O?"W(U?<UÄ W?"üW?…œ wËu?!«ËUz Ë s"üW= w??}? %? - W ¨U??˘— Í—U??ï??- wËu??“Wz ÍU??WM?! —W??W wKKO??ÑU??O? -U?? W"W??ËuJT wËuÇu??} W Ë Ê«b†W=—W?? Í…u?}? < W ”U! «bU??-…—U"u?Ö ÆYU-…œ gOU-WO(—Uï…ËWU?? ?-…—U"u?? ?Ö w?? ?}? ?%? ? - W d?? ?O?? w?? ?}? ? %? ?- ÊU?9u?? Ö «œËËœd?!«— W w?? ?}? ? %? ? - W?? ?- s(W?? ?k? ? (—…œ s?(…œ…b†ËW= U?? ?%? ? ? ? }z ¨…Ëu?"U?? N? ? W?=—W! YüW…œ wJ(˛ï ÆX|d?Ö…œ …ËUÇ—W …Ë…ddO w}?%- W g(ÊÊU-…—U"uÖ ÊU?A? OM%?…œ Í—U?ï??- w"W?U?O? wO"W?Oï?Ç w"UUJL?Oz Ë Ã—W??uW= ÆYU-…œ

80

79


ÂWO} wW

—U)ï w UM}6«œ ÊU ÊU…—UuÖ

82

81


w|— W U?? OW" 5«u"U? ÊïÇ „…Ë ÂüW! Æ…ËW??%|ËW?? -…œ d??O! ÊU??© tract Ëe!ï= wU??-«˙Ëd??O! —W?W ÊU??ï??A Í«— …ËW?? }?%? -ËËœ ÂWz Í…ËWbM|u??A 5«u"U d?O w?}?%?- Í…ËWbM|u?A W! U?O?W" ‘U=…ËUz ¨s(ñ?!—…œ ï?˘— ¨W"«ËW?- Æs(WJ! wKKO?ÑU?O-U? wU?-…—ïO"Ë «˙Ëd?O! wMO?U ÍW?<W~U! w|— W —W??ÖWz YWUW" ¨W?%? (u?}Ä ÊU?-…—U?"u?Ö w?}?%?- W …ËWM?O†ïJ} «d??}? A wJ}?W~U??$Wz WM?(W~! 5«u??%? <W? …ËW??? }? %? - ÂW …ËWMO†ï?J} Æ«b"WUO W s"ËW-—W Í—Wu= Í…—U!W YËW?-…œ—…œ ï! ÊU?W?}?%?- ÂW …ËWMO†ïJ}? wËu?%?(u?}Ä W"U?- ËWz W?- «bJ|—U! W Æ…uO?Ëu WWÄ W! Ídd?O w?}%?- wKKO?ÑUO?-U 5«e! W?v Í«Ëœ ¨wKKO?ÑU??O?-U? Ë …Ë«d?ËuW W?<Ë…— ËW! ÊU?-…—U"u?Ö w?}?%?ÂW …Ë«b?? O†ËW= Ë w?"W(u?? O? Ëu? Íb??O? ? Ë p}Ä Ë p?|— Í—U??- ÙU?? «œdd?? O?? w?? }? ? %? ?- W W?? - …ËW?"«b! W«—U?? O? ?d?Ä ËWz wü…Ë «œW?? ?? ?}? ?%? ?ÙW??ÖW ¨W?? }?%? - ËËœ ÂWz 5}?à?! 5«u"…œ …ËWz —W!W ÆËË˙W??OËu???%? ?A ÆÊd?%?-W( Í—W?-Ë«ËW" ¨W(ï?AW!—W? wJ}MO?Ëu ÊU(W?-W(—W= W?- Í…ËWz ¨Èd?-…œ wMO??}" Í…ËWz ÍW«ËW?â}?ÄW! 5}?à! W%?(u?}Ä «b?<…ËWz ÙW?ÖW ¨W?O?OK?KO?ÑU?O?-U? wU?-W??O?O?U?O? W?O(U??LM|— wbWÇ ÊU?-…—U"u?Ö w?}? %?W- …Ëu?"dÖ Í…ËUÇ—W? …ËWUA}?- ËW dO w}?%- ¨ÊU9u?Ö „…Ë WJuÇ d" w-W?(…˛«ËW??%? …œ W! Æ…Ë«d??- …u??} ÊU??O? U! «œÊÊU??-…—U"u??Ö w??}? %? -W ÙWÖW Æ©µ≤®åW(«œ ÊU-…—U?"uÖ w?}?%- Íd?%?e w-W(UÄ W d?O w?}%?-ò W! ÍWÄ «œW??-W??? }? %? - wW??-W?( wU??-…—WÄô W —W= ¨—W?M|u??A ¨«b??<…ËWz W wKK?O?ÑU??O?-U? YW??(U"W! ªYU?!…œ W?W=—W! ËËœ ÂWz Ê«u??} Í“«ËU??O? 84

5«u"…œ «bU-…—U"uÖ Í…ËWbM|uA ÙWÖWò å5MO! Èu ÍWWW wËuJ(«œ W ”Ë«d%< ïO

—U)ï w UM}6«œ ÊU ÊU…—UuÖ W ¨Íb?? O? ? Ë p?}ÄuJ|— w?J|œï?? %? ?O? ? W! ÈËW?? O! p?}? ?W?? - —W= w??}?%? - …—UÇU ¨…ËW??%?}†ïJ! w?KKO?ÑU??O?-U?? wU??-W?O? O?U??O? W??W=—W! wËu! X(ËWW~†W! Í«ñ|Ë Ë «b<…ËWz ÙWÖW Æ…ËW?%}M|uk! ÊU-…—U"uÖ …u?O«u??%(W ÊU?-…—U?"u?Ö w?}? %?- w~U?!ËU ÂüW! ¨W?W=—W! ÂW?z wAW(U! w?}%?- …ËWz —W!W —W= ÆX}! d?O w?}%?- wOUN?O? w~U!ËU ÍU"ËU= wU?! „W?? ?O? ?}? ? —W?= W ª…ËW"…Ë«—b?†ï?? ?- w} d?? ?%? ? W?? ?- ÊU?? ?-…—U"u?? ?Ö —W= ÊïÇ „…Ë ¨…ËW?%|ËW?-…œd?O! ÊU?d?O w?}?%- ¨X|d?J! wKKO?ÑUO?-U? ËËœ ÂWz w?? }? ?%? - s(d?? %~?d??Ö ÍËU 5?M|œ ï??˘— Ë e?!ï= ÍËU ÍW"U?? Social Con- ® w"W?(üW? ? ï? ? - wU?1WÄ Ë ÊU"U? ? O? ? ?ç? ? } W"«Ë ¨…—U?(d?? O! 83


„…Ë W??- ¨W(W= …ËWï??- ÍU??OËœ Í—U!Ë—U??- W! Íb…u?(WÄ W?- «Ë w?"W!U! ÆX|dM}=…œ —U-W! Èu ÍUOËœ Í—U!Ë—U?- wbU~W†W= ï! „W(WËu/ w-W(UÖb(œ wUá?WÇ ¨«b"U- „W( W WL}z 5}à! W%?(u}Ä W(…u}< ÂW! W! Èu? ÍU??O?Ëœ Í—U!Ë—U?? - w(b?…u(WÄ ÈËW(…œ ÂW?= W?? - 5MO!…œ ï?"ËWz W?-WO(b…u(W?Ä wO«Ë…œ—W! ÂW= Ë X}M?|ñâ?á! …ËWï?- ÍUOËœ Í—U!Ë—U?Æ…ËW%|“˘b! w<W! …œ W W?- ÍW«ËW«bJ} ËWz wM"d?ÖËUÇ—W!W W! ¨wKKOÑU?O-U? ÂU?$Wz «œ ”ï(ï?O ”ï?%? O" wMO?u ÍUU?˘— ÍËËó?}? w?}?%?- wW?-W( …ËU?O? U?O ÍËË— W? Ë …ËW"U?-…bO?< U?˘— wO?U?O? ÍW"U?NJ}Ä ¨…Ë«—œ ÂüW! ÆYU?-…œ Íœ—Ë«—W?! «b(ï?A w…œ—W? wO??U?O? wA˘œË—U?! ÙW?ÖW pW" «b??ï(ï?O ”ï?%? O" w?}?%? - Í…ËW«bJ} W U?O?W" ËWz w†ËW=ò ¨«b?O?%?«—W ìW(…ËWK W! Íd?%~d?Ö wJ}?-—Wz ËWz WJuÇ ¨…ËW?%|d?-U ”ï?%?O" W?- «bJ|—U!W ¨…Ë…—U?O?d?Ä d|˛ W"U?A…œ YW†Ë…œ ¨wKKO?ÑU?O?-U? w<W! ±¥≤ Í—W??U?"—W??W ËWz Æ©µ¥®åW??ËuËËó??}? U??OW?" ”ï(ï??O Í—U?? Öe|—UÄ Ë —U?? ï??- wb?«—“W??«œ ÍW?? A? }? ?- «œÊÊU??-…—U?"u??Ö w?? }? %? ?Í…u?? }? ? < Ë s"ËWJ?A? ?}Ä w?œd?? -…e?? OU?? ?Ö—ïzW! Íb?…u(WÄ W? ¨wœdJ?} ‘W! v ï! W?-W?}?%?- ¨W?O}?Ä ÂW! ÆËË˙W"UA…œ «œW?L|˛— ÂW ÊœdJ?L-u?T W ÆYU?? -…œ YW?? ?(U" wJ?}"W!U?! W ”U! ÊU(W?? -W?(—W= W?? - …Ë«dJ?<W!«œ U˘— w"WËuJT ©WO¼U ® wO"WO?OÇ ÍWA}- W ”U! ¨«b?W-W( w<W! W! W"W?(U" Â…ËËœ w<W! ÆX|d-…œ wU?-…Ë«—“W«œ w-—Wz weO?UJO Ë w†˘— ¨«b?W?O?} w?<W! W ÆU?˘— Í—Uï?- W ÊU?-W?O(“U!—W? …—U!Ë—U?86

ÂWz ¨w"W(Ëu??O?Ëu W?-W??}? %?- wœdJ<WJA??}Ä ï! W?- «b?-W(W"u?~A?}Ä w}?? «œW(W"u~A??}Ä ÂW Í…ËWz ÆYU??-…œ X«ñ?%? AÄ —WM|u??A ÍW?%? W= wMOËu wU-W(ï= Í…—U!W w?KKOÑUO-U W- W(…“«ËUz ËWz WU?˙u—W ÍËUM}Ä W d?O w?}?%?- ËWz 5«“…œ „…Ë ÆYU!…œ Í—U?-W! «œW?}?%?- ÂWz w??}?%? - W wKKO??ÑU?O? -U? w?U?-W!W"U??Au? ÂüW?! ÆX}?Ëu…œ ÊU??-…d?O? wËu!W= Íï=W! W?- ÊWU?W?- ËWz ò uJ†W! ¨5 ÊU?-…dO? «œÊÊU-…—U?"uÖ Æ©µ≥®åd?O WM?! W(W= ÊU(…ËWz wU? ¨…ËW<U! w"W?à?WA Ë w?(Ëu"UN?} ¨«b??<…ËWz ÙW?? ÖW ËW??O? O? ÊU??OJ}?"üW??…œ êO= Ê«ËW?z W??- «bJ}?"U??- W Ê«ËWz v!…œ W"«ËW?- ÆYU-…œ ÊU?OU?-W( «bU-…d?O ÙW?ÖW wKKO?ÑUO?-U ÍËU ÊUO?-W( W- ÊU?…—ïK wJ†WA w<U! ÍËU?OÄ ËËœ W«ËWz øs! vÆWOO%ï*œ Êï(ï! w!u«“ ÊU(WJ(œ ÍËWz Ë w(öǢ— ï1“UÇ Í—ö??â(—uz wpU! W Ê«ËW??< W??- 5KKO??ÑU?O? -U?? Í—…œ«d! ¨W«Ëœ ÂWz —WW Ë ¨«œWUM%AO«œ ÂWz Í…ó|—œ W —W= Ë ¨ÊW-…œ «b†WÖW Íó|Ëu"Ë wU?? ?-WËu?? “Wz X?A? ?Ö Y«œ…œ—U(ñ?! wKK?O? ?ÑU?? O? ?-U?? ¨w?«—…œ«d! Í«Ë«œ ¨ÊU?? ? N? ? O? ? ? wU?? ? -…—U!Ë—U?? ? - Í…—U!W? Íï?? ?A w?U?? ?-«˙Ëd?? ? O?! Ë ËËœd!«— ÆËu"U=«œ wU?-…ËW w%…œ—W! W"UkU?O! Ë YUJ! —Uï" «bJ}?W=—W!W …ËWM(“˘b! «Ë Í—U!Ë—U?- 5«u"…œ ¨«bU?N?O w?U-…—U!Ë—U?- u?} W ÂüW! w??}? %? - ÆW?(W= …u|u Ë Êï??- ÍU??O?Ëœ W! ÊU??O(b…u?(WÄ ï??AËW??%? «— W??ï"ËWz w"W!U! „W(ôW ÆW(W= w-˘˙…ËU ËËœ ¨«b"U- „W(W ¨ÊUU-…—U"uÖ W?? ?- W(W?= …u|u? ÍU?? ?OËœ Í—U?!Ë—U?? ?- W! Íb…u?(WÄ W?? ?- ï?? ?A W?? ? %|d?? ?Ö…œ …ËW??<WJ(œ w?-W(ôW ¨X}M?}~W??…b†W= Êï??- ÍU??O?Ëœ wU??-…—U!Ë—U??85


¨…ËW?%}†ï?-…œ Èu w«—WËu wU?-WW=—W! W d"«Ëœ Ë YU?-…b}?á%?…œ ËW v!U ÂüW! Æ…ËWï?- w"WU?O g}Ä W"U?A…œ Èu w"WU?O w?ÇW—W= Ë w«“…œW w?OUï( wU?“ ¨w?KKO?ÑU??O?-U? W??- 5! èU?p ‘W?†U?A W(W?= W?? ?- ÍW?M<W?Ç ËW! Êï?? ? - wU?ï( w?O? ? «d?? ? -u1œ w?«u"…b?(W W?(ï! W?? b…œ W ÈbW= w?MO"ô w«ñ?? }? Ö—…Ë Í…ËW?z Í«ñ|Ë ¨W"«ËW?? - ÆX}??U?M! ÊU?? W?= ËWz wO?? U?? ?O? ? ÍWËu?/ ÂüW! ¨…ËW"˘bM?|u?? A wU?? ?-W?? O? ?OU?ï( ÆWï- ÍU˘— Í—Uï- wËu“Wz Íôï! wKKO?ÑUO-U? w$—W «bï- ÍU?˘— Í—Uï?- W Í…ËWz wÇWwM%??? kJ|— ¨U??U( wœd?J}? W??? }? w"üW??…œ ¨X}??A?}? -…œ«— Íï??A ËWz Í«Ëñ! W! ÆWJ†W?A w"W(«“Uz Ë Ê«—W«œUU( w(bW?Là?bUz ¨Í“U!—W …ËW?A? }Ä Ë…—W! Ë X|d??k! p|— U??˘— Í…u?}?< W?! —W?ÖWz p|—U??< —W=ò ı U? ≠s«u?%! p|˛˘— Ëu?W= ÍW?-WJ†W?A —W?ÖWz p|—U?<—W= ¨Y«Ëñ! w(Ëu"U?N?} w%Uz ≠«œ˙WÄô W? ÊU( X}! ÊU-W?O?O%?A?Ö W†W?ï-Ë˙ï?- W Ë XAW?! Íe??}= —W?? W! Ë …ËW?WJ! “—W! ÊU?(ï??A w?O"W(«“Uz Ë w?U??O? ? u?-…Ë s?«u"…œ «bJ}?A˘œË—U! Ëu??W= W Ë W??A?O?W= ¨s?! Ù«“ «b"ËWJ|— wKKO?ÑU?O?-U? Æ©µµ®åÊe|—U?á! ÊU(ï?A w(ËWMiW? Ë wU?O?Ö Íe?}= ¨U?˘— WW=—W! W! ŒW(U! W- YU-…œ Èu w…œ—W? w«—W«œUU( w%A}N~U! wU?-UWM!W s«u?%! d?%<U! Í…ËWz ï! Ê…b! Êï?- ÍU?˘— wU-W?OO?UO? «b?}?" ÍWW(ô ËWz d??%|“ ¨ÍW?-…—U??OMA?}?Ä ÂüW! ÆÊW~?}?" Èu w"W†Ë…œ W?? O? ?O? U?? O? ? U?? WM! W? Í…ËWz ï! Y«œ…œ Ê«—W«œU?? U( w?U= W?? - …—U(œ «b"…˙W?M!W ËW?z U…œ ¨…ËWM?†ïJ! Êï?? - ÍU?? ?˘— Í—U?? ï?? - ËU w?U?? -…ËU! 88

w(Ëu"UN?} Íe}= W! 7W?%A?Ä W! W- X|—œ…œ ÊUA?O WUW?-W-U" ËWz Í—U??ï?? - wM"ËWJ?A? }Ä Ë w?~W??ËU= Íd?|œËUÇ ¨ÊU(ï??A w?(«“…—U??< Ë wW(ï Íb?W! W wKKO??ÑU??O?-U?? „…Ë ¨W(…u??}?< ÂW?! Æ…ËËœd?- ÊU(U??˘— wœd??-d?O? ? W" ï! ËWz wA??<ï?- ¨X?}†…œ «œW?-W??? }?%? - wW??-W( w<W! W! —«b(b…u(WÄ wU?-W"W!U! wM"d?ÖËUÇ —W!WW! ¨U?˘— Í—U?ï?- ÍËËó}? Í…ËWM(ó|u" W ¨YU-…œ …u} wU! ”ï(ï?O ”ï%O" W- ÍWW†U…œ ÂW-W( ËU??U( ¨ÊU?-W??O?O?MO(Uz U??U( ∫W 5%(d! W??- …ËW??%|d?-…œ ñÇ «b?"W!U! v ≠Ê«—WM?|—“W?? «œ w"W?(U?? W?? - Í…—U!W? ó|Ëu"Ë Ë ¨@?W?? wU?? -U?? ?|— WU"W!U! ÂWz 5«u?"…œ ¨«bO?%?«— W ÂüW! ÆU?˘— Í—Uï?- w«—W«œU?U( Y«œ…b†ËW= ÊU??-…—U?"u??Ö w?? }? ?%? - W?? - ¨…ËWM?(WJ! ñÇ «b?J|—U?? O? d?Ä W øW(W??U??- U?~†W??ï??- s(d??%? <U?! ∫W(…ËWz W??-…—U??O? dÄ Æ…ËW?"«b! wü…Ë W?- WO?O …ËWz U?OW" ÊU-…—U?"uÖ w?}%?- w$U?Uz ¨d" w-W(…˛«ËW%?…œW! uJ†W?! ¨wM}??UM! vÄ ÊU/U??-Wï??- U~?†W?ï??- wU??-…Ë«—“W??«œ ÍœU??Ou! ©W(«œ …ËW —W= ËWz wU?-«˙ËdO! wËu?|u Ë® Y«œ…b†ËW= wKKO?ÑUO?-U W«Ë«—“W?«œ ÂW?z wM"ËW?-—W? Ë Êœ—«u??k?%?J< w?U?-W?U?$W?z W bWÄ W- Èu wJ}"WU?O wUM"UOM! ï! X|d~!—…Ë v ÊU?OJ†W- Ë X|dÖ—…Ë W"«ËW?- ÆYU?J! 5!«œ U?O†U?%? Oz w(e?}=W! Ë Íœ«“U?z Ë w%?}?-W( X}?«u?%! W?! …ËWz w?"W?? ? —…œ ¨Êï?? ? ?- ÍU?? ? ?OËœ w?U?? ? ?-…—U!Ë—U?? ? ?- W? …ËWM?O†ï?J}? wU??-…—U?!Ë—U??- ˙W??W Íï??A wU??-W?Ëu??“Wz W??- Y«œ…œ wKK?O? ÑU??O? -U?? Í…ËWz Í«˙…—W? wKKOÑU?O?-U ¨W"«ËW?- ÆY«b! „W?TW W Èu ÍU?OËœ ÊU??-Wï??- …—W?? Ëu wU??-W??W=—W?! wœd??-ËW??- Ë ÊW??<W! ÍW?? -W??? }? %? 87


wM"d?ÖWMA…— W"«ËW?- ÆYU?-…œ—U(œ wU?O w-W(U~?†Wï?- wU?O"üËËU= Í“«ukÑ˘d wJWÇ Í…ËWz ï! WJ}«b†ËW=ò wm?OW wböAWzW ËWz Æ©µ∑®å…ËWO(e|—WÄ…—ËËœ wJWÇ w} W"Uk! ©Humanism® w(“—W?!W(UÄ Ë s"ËW?JA?? }Ä Íï= ¨wK?KO?? ÑU??O? ?-U?? Í«Ëñ!W! ¨WJ?uÇ …bW! u?J†W! ¨…ËW??%|˙W??ÖU wU??W?-W??-U" Íe?|—WÄ…—ËËœ ï! ÊU??-W"W†Ë…œ w(e|—WÄ…—ËËœ w|—W X?}«u"U Ê«u"W?U?O Æ…ËW?U(W«—WM}=«œ Íe?}=W! w|—W ÆX}M?}?N!«œ U?U(Ë X}M?|—“W0«œ YW†Ë…œ ¨…ËW?O?O?U?O? wU(˛W wU?? ? O? ? ? Í—U?? ? - X|d?«u"U? ¨˜˘d?? ? w?U?? ?-…—U?!Ë—U?? ? - Í…ËWœd?J"…— „W WJ†W??A Í—U?- ¨YW?U?O? ¨W?"«ËW?- ÆX|—b! ÂU?$Wz ©YW??U?O?® 5(U?z wKK?O? ? ÑU?? O? ? -U?? ? ‘W?? ?Wz —W!W? —W= U=…Ë—W?= ÆÊU?? ?-«u?? A Í—U?? ?¨ËWz Í«—W! ¨W"«ËW?- ¨X}…œ«œ YWU?O? ï! ©p|“«dUz® p|—U?-ï=W! WJ?uÇ ¨YW?†Ë…œ w"üW?? ?…œ w?Ëu!ËW?? ? %Ä Íï= W?? ? %? ? }? ? ?! v<…œ 5?(Uz w?M«“ s?(d"U?? ? O?M?†œ ¨ÊU?? ? -WM?O?(Uz w?œdJ?}? ? ? W?? ? ? ? ? }? ? ? W?! Ê«b?? ? AW(U?!ò Æ©µ∏®åWU-…—Uï- wËu!“—W!W(UÄ ÊU?-…—U?ï??- Ë w"W(U?<UÄ wU??-«Ë…ñU?—W? wK?KO?ÑU?O?-U?? ¨W(ï! —W= …—U!Ë—U??- W! wAW(U?! v! ÊU(ï??A Í…ËWM%??A?}= ï?! W?- …ËW"U??-…œ —«œU??ÖUz „˘—W?? ? Ë d?? O? ? w-—W?z W"«ËW?? ?-ò X}?†…œ ËWz ÆÊW?? ?-W ÊU?? ?-W?? ?OMO?(Uz Ê«b†ËW= WJuÇ ¨ÊWJ! ÊU-W?OOMO(Uz UWM!W Í—UÖe|—UÄ W- WU?-…—UïÍï= W??%? }!…œ ‘W?W?z ¨W?O? O YW??L? T…“ —˘“ p†W?A w?œdJOMO(U?zW! ï! wM"Ë ÙW??ÖW wKKO??ÑU?O? -U? Æ©µπ®ås!Ëu"d~-W?( Ë ‘U! Ê«ËWzW?- Í…ËWz ”ï??L? «—Wz „…Ë wU??W??- ÍWU??OKO??n?MOz w(“«u??k? Ñ˘d?? W(W??? b ÂWz 90

W UOW"¨wKKOÑUO-U? ÆWOO Í“«— ‚…œËUb…œ Ë …œU Í…ËWœdJO(UôW! W?O?O? U?O? w(Ëu"U??N?} g(ËWz ¨W?O?(“«— …ËWœdJO(U?ôW!¨«b??%?< „W( wU-U?WM! ËWz ¨ÊU9uÖ „…Ë ¨…ËW W~ Æ…Ëu!W= «bï- w…œ—W? WWwuJTW?? w(«dJ<UzW! Ë …Ë…—U?O?d?Ä d|˛ W"U?A…œ wm?O?W?? wbö?AWz Ë w?(U?? ? LM?|˙ wM?(˙ï?? ? Ö w†ËW?=W —W?"ï W?? ? - ÍW?"U?? ? -ËW ©µ∂®ÆYU?? ?-…œ s"d?? ÖW?MA…— W! «œ…b?†ËW= g(ËW?z ¨Ëu! «bU?? -W?? O?(U?? ? ?}K?- W?? L? ?…—u|— ï! Èu? wO??%? ?? O? ?—ï??H?(— wJ}W?? ÖU??W?M! ¨UÄUÄ ÍU?? Ö“…œ w"üW?? …œW wU??-W†ËW= ÆYU?J! —U??OMA??}Ä wU??O? w(ï??AW!—W?? wUM}??N? %? …œ…Ë …—U!Ë—U?-W ÊU?-W?OU?O? …—U!Ë—U?- Í…ËWœd?-U?O Í…—U!W? wKKO?ÑUO?-U? ÍW«ËWâ?}Ä ò Í˙…ËU!ËdO! w…ËUA W! W- Í…ËWz Íï= …Ëu! ¨ÊU?-WOMO(Uz wKK?O?ÑU??O? -U? w?~U!ËU ‘W"W??ï" ÂWz ÆYUJ?!—…œ @U!ËU å‚ö??AWz ¨Ëu!UM?}= w%??…œ…Ë …Ë…dd??O?? w??}? ?%? - wMO??Ëu? w|—W W??- œd?? - d"U(“ W?%?(u?}Ä ÂüW! ÆËu!«d?U å…œ—ËW! Ë p<Ë wJ}«u"W?U?O?ò „…ËW?wm?? O? W?? wbö?? AWz W wK?KO?? ÑU??O? ?-U?? wM?"d??ÖWM?A…— Íï= W??- 5?«e! ŒW(U! ÊUW-W-U" Í…ËWz Íï= W%}!…œ W%<Ë…— ÂWz ¨ËWz Í«—W! W-W(…ËWz Ͳœ ËWz «b"…˙WM!W U?…œ ¨Ê…œW ÊU?OU?-WO?O"üW?ï?- W?O?O?%|Ë«d?d?á?}W! ¨X}?…œ«œ Í—…u?? ?}ÄW! ËW?z W?? ?- ÍW?? %? ? <Ë…— ËW?z ÆW?? O? ? O? ÊU?? -W?? ?%? ? <Ë…— bM?WÄ ï"ËWz w?U??O? ? wJ?}W?? ÖU??WM?! ËW(W= w?O…œW?? wJ|—W=ËW?? ÆÊd~! ÍËUÇ —W!W ¨p|—U?< ËuW= wU?O"üËËU= W%?(u}Ä W?- YU-…œ d??%?|“ ¨YU??-…œ ÍbM?WÄ wKK?O? ÑU??O? ?-U?? ÍW?? bö??AWz ËW?z ¨W(…u??}? ?< ÂW! Ê«u??} w?U??-W??O(b…u?(WÄ ÍW"U??N?J}Ä W??- X}?Ç…œ „W(U??U( W†W?? ï??-W 89


wMO(U?z «œU?˘— Í—U?ï?-W? Æ…ËW"U?-…œ U?O? U?OËœ ËWz wU(˛W W?(U?OËœ vÄ w"W?O? O?i—W?< 5(Uz WJ?uÇ W(W= w"W?(U" w?J|—U??O?%? F?Oz YW†Ë…œ ÊU?-W?O?O…œW? W?-—Wz wœdJ}? W??}? ¨«œU?˘— Í—U?ï?-W ÆX}?A?AW!…œ w«b…Ë«uAò U=…Ë—W= ªW(W?= Í—˘“ w-WOO~d?Ö …ËWUO"üËËU= ÊW(ôW «bU-W?Ñ˘d wOW…“ ÍbW=…— WW?- «œWUOMO(Uz …Ë…œd- ËW U?OW" U˘— wU?? O? ? wW?? …“ ¨W"«ËW?? - ©∂≤®åìW(W?= ÊU??O(…œU?? Uz s|—œ…œ ÂU?? $Wz Í—U!Ë—U?- ¨«œ…—U?ï- ÂW? ÆYU-…œ—U(œ d?" wU-…—U!Ë—U?- XA?Ö wW?…“ wœdJ?}? W??? }? Ë ÊbU??á? W?Ç ï! Ë w…œW?? wbö?? AWz w|—W wM?O(Uz ÆÊWA…œ—…œ ÊU(ïA ¨wU-…—U(ñ! W?O?}Ä ËW! —W= ¨YU?-…œ —U?< wbö?AWzW ”U! W?- ÍW?W?- ËWz ÂüW! W(ï! ÆYU?-…œ ‘…—U?< ËWz wJ†W?A wU-W?O?O…œW? WO?O?-ôUÇ W ”U! wœdJ(—«b?<W?! wU?-…œËu?W «œÊÊU?-…—U?"u?Ö w?}? %?-W gOK?KO?ÑU?O? -U? w$—W? Ë …ËW??%?}†ï?-…œ «œ—U?< wU(˛ W? U?˘— wU?O"üËËU= wO??U?O? p†W?? ?A wœdJ?(—«b?? <W! W?? - ÍW?? ?O? ?O~?d?? Ö ËWz ï?! Íï?? A wU?? AU?ÇËU= U?=…Ë—W?= ÆX?}? ? ? ? ?A? ? ? ? ?}? ? ? ? ?-…œ«— w?"W?(W= «œ—U?? ? ? ? ï?? ? ? ? - w?M?%? ? ? ? ?«—U?ÄW? W%?(u}?Ä ¨X}! YWM v! p†WAW ÈËW(W W?- p|—Uï?-—W=ò∫X}†…œ ÈËW?O?! „W?O? O"üËËU= —W= ªYUJ! YËW??-u?†W?= U?˘— Í—U??ï?- „…Ë w"ËW?? ?-u?? ?†W= W? ËUÇ W?? ?%? ?(u?? ?}Ä ¨X?}! —ËËœW! X?U?? O? ? wU?(“W wJ|—U ¨«œÊÊU-…—U"uÖ w?}%?-W wKKOÑU?O-U? ©∂≥®åYUJ! ÊU?-WO?O˘— w†˘— —W?W vÄ ©…Ë«œ wU?$Wz «œdd?O w?}?%?- W W?- Í…u?}?< ËW!® d" W 5«“…œ „…Ë ÆX?|d??Ö…œ«œ «b"üW??…œ w?UM"U??OM?!W p†W??A w?~d??Ö 92

ï! Ëu!«Ë w?}Ä W??Ëu?W?K(W?? ËWz 5«“…œ „…Ë Æ…Ë…—U??O? dÄ d|˛ W"U??A…œ wU«u"WU?O W „W(W%?…œ W%(u?}Ä wUO? Í—U!Ë—U- wœd!…u|˙W! wL%?O ¨wKKO?ÑUO-U? Í«—W! W- «bJ}"U-W ªX|dM}?NJ}Ä wmO?W W?! 5(U?z W?? ? - Í…ËWz Í«˙…—W?? ? ËW?? ? ?O? ? ?O w?OM?O?(Uz w?W(ô w?U?? ? O? ? ? ÍW"üW…œ ËWz ÂüW! ¨Y«œ…œ ÂW†WbW —W~(—U?- ËœËuW! wJ|Ë«—“W«œ ÂWz ÍWMO??âM! ËU??WM! ÆW?O? O wMO(U?z w"üW?…œ YU??-…œ …u?} wU?! W?d?? %|“ W?? %? ?(u?? }ÄW?? -ò W«—W«œU?? U( w?O? ?-…d(“ Ë w(«“…—U?? < W"üW?? …œ Íb…Ë…˛—W! „W ÊWJ! ÊU(ïA wUL%A?O w%AÖ w(b…Ë…˛—W! w"WeA ÈËWO! Ë Èu! ‘ïA ÍïA w"üË ÍWW- —W= Æ©∂∞®åÊUO«d~"«dO ËïA wUM}?N?%?…œ…Ë w†ËW= ÊU?u~}?! YUJ! w%?A?Ö w(b…Ë…˛—W! w"W?e?A W- WOO«b}" wUuÖ U=…Ë—W= ÆY«œ…œ wA(ïA Í—UO%FOz Ë Í“—W!W(UÄ W??- ÍWU?%? <Ë…— ËWz wœd??-…œU?OÄ Íï=W?! ¨wU?O? w-W?O? O? -ôUÇ êO= ÆX|—œU? ÂU?? ?$Wz ¨ÊW?? ? -…œ „U" ï! Ê«ñ?!«œ Ë Íe|—W?Ä…—ËËœ ÍW?? ?<W~?U! W"U?? A…œ Êï??- ÍU?? ˘— wOM?O(Uz wËu?? “Wz wK?KO??ÑU?? O? -U?? ¨W??W? W~ w$—W?? «œWËu??“Wz ÂW? Í…ËWz Ë…ËW??O? O? m? O?W?? w?bö?AW?z —W??«—W! Í«—W! Æw"W(W?-W?O?OU?%?—U?< W†˘— X}?A?}?-…œ«— Íï?A ï! wKKO?ÑU?O?-U? ¨«b|ËW ËU?! wMO(Uz w?}ÄW! U??˘— Í—U??< wM?%? ? kJ|— ¨wK?KO??ÑU??O? -U?? W! U?? ?˘— wMO?(Uz Íd?? ?O! Èd?? -…œò Ë W?? ?A? ?}? ?-«ñ?? ?$—W?? w?J}Ëu?? ?“Wz ¨d" w?-W(W"u?? ÖW! ©∂±®åX|d?M!«œ ÊU??-W?? Ñ˘d?? w?MO?? U ï! p|—W?? %? -U?? w(WÇ—Uá?-W( Í—W%?-UW! d%|“ 5(Uz W?%(u}?Ä «bï- ÍU˘— Í—U?ï-W ÂWz w?U(˛ W?? - p|—W?? ?%? ?-U?? „…Ë „W X?|—b! ÂW†W?? ?bW U~?†W?? ï?? 91


≠©…ËW?O? OMO?A?d?O?®…ËW??O?O"W(U??<UÄ w"W?ËuJ?T w}? W"U??A…œ p†W?A w"W(U?W- ¨«œ ÊU-…—U?"uÖ w?}?%- W Æw"W(ï?A wU?-W(«˙Ëd?O! ÍbW!UÄ d?O? Ö«œ wOKKO??ÑU?O? -U? w«b??}?á? AW(U! Íb…ËU ¨YW†Ë…œ Í—WM?|—“W?«œ ¨ï??AËW??%? «— W??- Y«œ…œ W?U??O? O"W(U??W??- ËW?! ŒW(U! uJ†W?! …ËËœd??-W ÆW?(W= «b?"W?? ? ?U?? ? ?O? ? ? ? wb?U?? ? ?á? ? ? ?WÇ Ë s?"d?? ? ?Ö…u?? ? ?}? ? ? ?< W ÊU?(—Ë…œ w(b…u(WÄ W! ŒW(U! «œ ÊU-…—U"uÖ w}?%-W ËWz ¨d" w-W(…˛«ËW?%…œW! Íb…u(WÄ œuAU( ¨wU?O Í—WJ! Ë—WM|—“W«œ ÊU( p†WAË d?O Ê«u} ÍW?~?«Ë—W d?? ? ? ?%?|“ g(ËW?z ¨Y«œ…œ ÊU?? ? ? ?O"üËËU?=Ë YW?†Ë…œ Ê«u?? ? ? }? ¨«œdd?? O?? w?? }? ?%? ?- W W?? - «b?J}"U?? -W? ÆYW†Ë…œ „W …ËWU?? O?"üËËU= ÊU?-…—U?"u?Ö w?}? %?- ÆX}«Ë˙…œ W??O(b…u(WÄ ÂW …ËW"W?†Ë…œ ÍW~«Ë—W ËWz Í…—U!W W"«Ë ≠© res-publica®åw%?A?Ö Í—U!Ë—U?-òW? «b"…˙WM!W ËWzË ¨s(˛…œ «b?? O? }" ÊU??O"üËËU?= W??- ÍW??O? O? U?? O? W(U??- Ë w(U?? %UÄ Æ…ËW%}†ï-…œ ≠W†«“ «b(—WW! W- ÍW(UU( w~W?ËU= w(b…u(WÄ wU?$Wz ¨p|—U?ï- —W= Í…ËW?U W"«ËW?Í«— W! ¨…Ë…ËË— ÂW ÆW?U??-U??U( Íe??}= Ë ÊU??O"üËËU?= Í…Ë…œd??- Ê«u??} ¨W?O? O wËu! …ËU??U( wU?-…—Ëu?M Í…Ë…—…œW ¨Íœ«“Uz ¨wKKO??ÑU?O? -U? X|—b! ÂU?$Wz …ËWU-UU?( wU-…—ËuM Í…Ë…—…œW W?- „WOO?-ôUÇ —W= ¨d" w-W(…˛«ËW??%?…œ W! Æ…ËW?O?O?d"W?? W"U?k! —U?ï?- ÍW?pU?M! W(W«ËW w-W(ôW ÂüW! Æsâ?!—…œ ÊU-U?U( Í—U(ñ?! Í—ËuMW ÊU?O"üËËU= v!U w-W(W~|— ¨ ï?AW!—W Ë œ«“Uz wJ}?"W†Ë…œ ËuW= W?%(u?}Äò ¨…ËWJ(œ wU??-W?O(“«u??AW(UÄËW?KÄ wM%???A—…œ Í—«u! ÍW(U??-WUM?}= ï! ËU?$u??Ö 94

Ëu?? W?= W?? - …ËW?"U?? -…œ …—U!ËËœ W?"W!U! ÂW?z «˅œ—W! «œdd?? ?O?? w?? ?}? ?%? ? X|Ëu! ÊUO?<ïA Ë Êd~} Íe|— p?†WA YUJ! «Ë W%?(u}Ä p}"W†Ë…œ «œÊÊU??-…—U"u??Ö w?? }? %? ?-W ÆX}?? %? …Ëu! v?Ä —W??W X?}«u??%?! Í…ËWz ï! —W«—W!W ÊU?OU-W?OO-ôUÇ Ë p†W?A Í…—U!W wKKOÑU?O-U wU?-«˙ËdO! „…Ë «œW?? ? ? }? ?%? ?- ÂW? wKK?O? ?ÑU?? O? ? -U?? ÂüW! Æs?(W?? -…œ ÍœW! «b?"W†Ë…œ W?- ÍW?UJ†W?A ËWzò W"«Ë ¨YU??-…œ p†W?A Íd(W?? U?˘— wU??O"üËËU= Í«—W! ÆåÊ…œ…œ ÊU??L?%? A? O w(—…Ë—W??Ë w%?A? Ö w(b…Ë…˛—W?! W! ŒW(U! w"WuJ?TW ÊUO(—Uï?- w"WuJT W?- sJ}UJ†WA Ê«ËWz wKKO?ÑUO?-U «bU?? -…d??O? ? ÙW?? ÖW p†W?? A …ËWz —W!W? —W= Æ…d??%? ?<U! v?Ä w"W(U?? <UÄ wU?-WO(“UU?< w} Ë —W?J"W= …—U?- —WÖWzò X}†…œ Ë YU?-…œ œ—Ë«—W! p†W??A 5MO?!…œ s(WJ! œ—ËË«—W! «œd??%? -W( ÙW??ÖW p?†W?A Ë ÊU??-…d??O? wU?«œ Íï=W?! ÊU?? ?-…d?? ?O? ? —W?? ?ÖWz U?? ?O?W" ÆÊd?"“—W! Ê«ËW p?}? ? W?? ?w|u? w-W?(…u?? ?}? ? < w(œ W?UM?}= ¨YW†Ë…œ w?b«—“W?? ?«œ ¨ÊU?? ?-U?? ? U( ¨Êd"“—W?! Ê«ËW —˘“ p?†W?? ?A U…œ ¨s«e?! d"“—W?!W! ÊU(ï?? ?A YW?? ?u?JT ÊU(ï?A w«—W«œU?U( Í“—W!—W?Ë Êe|—UÄ…œ d?O~}? wL%??O? WJuÇ Æ©∂¥®åÊW-…œ œU(“ ¨s! s}=˙u—W WU%— ÂWz W~…— dO w}%- w«—WM|uA Í«— W! ÍËËœ Ë v v?! Íd~W(ô w?J}?? W??-W! w?KKO?? ÑU?? O? -U?? Ê«ËWz WJ?uÇ d"W†W= …ËW p}ËuÇï! êO= W- «bJ|—U!W ÆÊ…œ…œ ÂW?†WbW w"W(U<UÄ Í…u?}?< ËËœW! «œW???}?%?-ËËœ ÂW wKKO?ÑU??O?-U? X}! «Ë ÊU?L?}Ä W??- W?O?O w"WËuJT W- ‘W"U- ËWz YWUW"≠WAOW= ËWz ÆYU-…œWb “«ËUO 93


—W«œU??U?( —W??ÖWz ÆW??%? (u?? }Ä —U??ï??- wU(˛ w?M%??«—UÄ ï! —W?«œU??U( W?? ?W†W?Çu~?W" Ë w?%? ? AW?? ? ÍËË˙W!ËË— —U?? ?ï?? ?- ¨X?}M|u?W w?-ôUÇ ÆWU??-W?O(œ«“Uz w?Ëu! wM«“ W??-U" ¨—Ëu?%? …œ 5«“…œ „…Ë Æ…ËW?%? }!…œ ÊU(W«d?(˛ Í—Ëu?%? …œ ÊU??-…—U??ï??- ï! W??- ÍW«—W?«œU??U( ËWz Ëu??W=ò p}W?Ö…Ë«—“W?«œ W- …ËËœd?- ÊU(…ËWz Íd|œËUÇ W?A?OW= …ËW?"…uO?Ëu ÊU?( w%?? ? ?Ë—œ w}?Ä W! Ë ¨…Ë«—U?zWM?M?}! ÊU?? ? ?-W?? ? O?(œ«“Uz w?M%?? ? ?«—UÄ ï?! wA˘œË—U! ÙWÖW W«Ë«—“W«œ ÂWz wU$u?ÖW ÊU( ÊU$uÖ Ë ¨w%Ë—œU W"«ËW- Æ©∂∏®å…Ëu! ó|—œ ÊU( Y—u?- ¨Íœ«“Uz wWW" ¨«œ©ËU!® wF?b«Ë w"W?ËuJT W —W«œUU( w†˘—W! ŒW?(U! —˘“ wKKOÑU?O-U? 5MO!…œ „…Ë ÆW%?«— gOU-W?OO"W(U?<UÄ WL|˛— ˙W?W WL?-uT ÂWz ÆY«œ…œ «b(—U?ïË Íd(˛ W! …bW! ÊU?-U?U( wO«Ë…œ—W?! Ëe}= ¨«œWU"W?ËuJT …—ï? ÂW W! w%??(u?}Ä p}?"W†Ë…œ Ëu?W= wb?«—“W?«œ Æ…Ë…d?O? w(bW?L? <ï= W! …bW! p}"W†Ë…œ —W= w(…—ËW?Ö Ë Í“—W! ¨W(W= p|—Ëu%?…œ wU«œ Ëu?W= 5«u?%! W%?(u?}Ä W(ï! Æ…ËWU(U?U( ÂWz wO?—W Ë Íbu" ÍWKÄ w"W†UT —W?ÖWz YWUW" ¨…ËWM(WJ! X«— «b(ïA w"U- W p|—Ëu?%…œ —W?= Í—Ëu?? ? %? ? ? …œò …ËWz —W?!W Æs?! gO?? ? ?W?? ? ?- W«ËW?œdJ?%? ? ?«— ÂW?z Í…ËWz g}?Ä ÊU( YËW??-—…œ wM"U=W—U??-W! W??- ÍW"U??- ËWz p?}"W†Ë…œ ÊU( —Un-W( W! W?%(u}Ä ¨X}!«dJ<Uz Ê«ËuW= Íô wU-WO?(˙Ëu-uW—W= w?M(˙ï?? ? Ö YU?? ?- ÍW?!—˘“ ÂüW! Æ©∂π®åX|˙ï?~! ËU?~W=W?! ËU~?W= w(“U?? ? ? ? ?-U?Ç ï! p?}ö?Ä wËu?!W= W?! w%?? ? (u?? ? }?Ä ¨p|—Ëu?? ? %? ? ?…œ Ë Û«d?A W"W†Ë…œ W W?- YW?(U"W! ªW(W= YüË wO?U?O? wM%??kJ|— 96

Ê…b! W?%< ÂWz w?$—W d?%|“ W?%(u?}Ä ¨ÊU?-…—Uï?- Æ…ËW"UJ! p†W?A Íe?? ?}= W? W~ «b?U?? ?-…—U!WU? Ë XAW?? ? W?? ?A˘œË—U! W Ê«ËW?z WJ?uÇ YW†Ë…œ —W??W W?? %? (u??}Ä Æ©∂µ®åÊW!U p?< WJ(œ wJ|e?? }= p†W??A W?«—«œ—˘“ wJ?|—U?? ? - Ë Íó?? ? O"Ëb?u" …—ï?? ? Ëu?? ? W?= wM?(ñ!—…œW? W~?|— Íó?? O"Ëbu?" …—ï?? —W?=ò WJuÇ ªX?|d~! p?}? -U?" XA?? ÖW! Y…—U!W?? —UÇU ¨…ËU??d" ÍW??W??- ËWz ªwM?}?I?†u?A…œ ”d?" ¨W«—«œ—˘“ wJ|—U??-Ë Ë X?|˙W?? ? Ö…œ «b(ï?? ? A W? ÊœdJ?(d?? ? Ö—W! w?U?? ? -W(ï?= Í…ËWM?(“˘œ Í«ËœW! w«b†W=—W?? ÙW?ÖW ÆY«œ…œ ÊU= Íï?AW ÊœdJ?O«u?O?%?AÄ ï?! p}ÄËd?Ö —ï Ë«—ï? wÄËËd?Ö p}†Wï?- ï! w…œW ÍU~†W?ï- ¨WU«u?O%?AÄ ÂWz Ë…—W! YW?†Ë…œ ¨«œWUÄËËd?? ?Ö ÂWz wËu?!«b(WÄ ÙW?? ?ÖW Ë ¨X}?!…œ ‘W!«œ ¨«b(—U??ï??- w"W??Ëu?JT W Æ©∂∂®åY«Ë˙…œ ÊUM}??N? …—W= Ë ÊËu?ÇËUW …—U?? ? - ËW?†W?=W üU?J W?(W= Í…ËW?z wU?? ? ? „W?? ? O? ? ? O"üËËU?= Ëu?? ? W?= Í—…Ëœ«œ ÍïA WOO Íï! ”W- ÂüW! ¨YUJ! d?" wJ†WA wU-WO(UU(U W(…u}?< ÂW! ÆYUJ! v W?} ÊU-U?U( ËU wU-…Ë«d?Ëu «e Ë YUJ! ÊU( ÊWËu$Wz —W«—W!W ÊU( p†WA Â…œ—W!Wò Êœd-—U«ËU" W%(u}Ä ÆX|—b! ÂU$Wz ©∂∑®åì «œ—…Ëœ«œ Ë ¨—W? W%|œ wA(—W?«œUU( wU?-W?-—Wz ¨Ê«u"WU?O? wU-W?-—Wz wU-U?U( wU«œ „…Ë w%AW —˘“ wJ|—U?- W%(u}Ä W?- WA(ËWz —W= ËW! ¨X?}! d?? ?%? ? à? ?bU?z —W«œU?? ?U( ÍbW?Ç—W= ÆY«b?! ÂU?? $W?z Í—U?? ï?? ?©Order® wM?%? ? ?kJ|— w?M%??«—U?Ä ï! W?? - ÍWU(U?? U( ËWz W(…“«b?Wz wËu! ¨W?"«ËW?- Æs!…œ —W?~(—U??- X}…b(«œ p†W??A wO??«—Uz Ë w%??A? Ö 95


W! X?|ËWU(…œ ÍW?UJ†W?? ?A ËW! Íœ«“Uz w?MO?? A? ?AW?! ÊïÇ „…Ë ¨WJ?uÇ ï?! Ê«b?†ËW?= ‘U?=ËU?z ¨W?? ? ? ? -U?M?d?" Ë X?AW?? ? ? ? …ËW?M?M?}?0 w?(W?K?(ï?? ? ? ? Ë XAW?? s(ó?! Íœ«“Uz W! X?|ËWU(…œ ÍWU?J†W?? A ËWz wœd?? -W?K(ï?? -W! Æ©∑±®åW-UMd" w†…b?W?? Ö W? p|—U?? ?ï?? ?- wU?? ?O? ?O?"üËËU= ÍW"U?? ?- ËW?z U" W"«ËW?? ?U" U=…Ë—W= ªYU-U v ÊU(W<…˙W= ÊUM}N…—W= wOd"W ¨s!Ë«—e|—UÄ ¨X}?! Íï?? A wU?? O? ? O"üËËU= Íœ«“U?z Íd|œËUÇ p?}"W†Ë…œ ÍW"U?? ?- ËWz ªs!…œ Ë«—e?|—UÄ ÊU?M}?? ? N? ? …—W?= Ë Í—U?? ?-W?Ä«d?? ?A w?O? ? d?"W?? ? W? Ê«ËWz Ë Y…Ë—W?? s«u?"U p†W??A e??O? ?Ö—W= W??- YU??A…œ Í—…œ gO?Ëu??“Wzò W Æs(ó! «œ œ«“Uz wJ}"W?ËuJT W —W?ÖW ÊW?J!œU(“ ÊU(ïA w"üW?…œ wW%W W- 5M}AdM! w<U! W! W…œ—W ËWz wUï( W%(u}Ä «bO%«— ÙU? œW? W d%?W?- w-W(…ËU? W Ë Ëu! —U?Ö“— ÊU?-Wb?O"«d" fO??OÄ W?- W(W(UÄËWKÄ ËWz ¨d"—«œïJ< ‘…ËW ÂüW?! ÆXA(WÖ …“—W! W?%?Uz ËW! “—W!W! Æ©∑≤®åXA?(W?? ? Ö w}Ä ≠w?U?? ?-U?? ? <U?Ä wU—…œ…Ë Í«Ëœ ≠U?? ? ˘— U?OW" …ËWO?OKKO?ÑUO?-U ÊW(ôW U?˘— Í—Uï?- wU?OO"üËËU= wbU?Ad Ëu?W= w-—Wz ÆY«Ë—…œ d%|“ ‘…ËW uJ?†W! ¨WO?O …œU w-W?O(—…Ë…œU( Í…—U- ÂWz wO?%Ë—œ W- W(…ËWz wKKOÑU?O-U wU-W?W=—W! wJ|—WM|uA Ë ÊW?? ?< U?? ˘— ÍU~?†W?? ï?? ?- wO?? ?U?? O? ? wF?? ?b«Ë W! Íb?…u(WÄ W? ËWz ÆYUJ!ËWW??- 5M?O!…œ s(WJ?! U??˘— ÍËËó??}? Íd(W?? …ËW(W~«Ë— ÂW? —W??ÖWz wï??- wU?ËuËËó??}? w?U?-WM"u?~†W=«b?}?Ä Ë g(U?%? W ñÄ WMO??Ëu 98

W? ÊœdJ?(—U?? ? ?Öe|—U?Ä w†˘— X?}«u?"U? —Ëu?? ? %? ? ? …œ ¨«b?U?? ? -…Ëu?? ? ?â?J}?" Í…ËWœd?J|u Í—U?? ?-ò ÂüW! ¨X|ñ?? ?}~! ÊU?? O? ? O"üËËU= w?U?? -W?? O?(œ«“Uz Ë d(˛ wU?? W??-W??-U" w|˙W W?? %? (u??}Ä —Ëu??%? ?…œ ÍËU~W=W! ËU?~W= ÊU-W?O(˙Ëu?-uW?- s«u%! W?- ï"ËWz wUW?-W-U" ¨X|—b! ÂU?$Wz …ËU«“ Ê«Ëu?? W?= Íô Í…ËWz g?}Ä ÊU( …ËW?U?? O«b?†W=—W?? ? ÍU"…—W?? W? —W= «b"üË W WUW-W-U" …—ï ÂWz W~…— ÆÊWJ! ÊUAOM%…œ ¨6! «dJ<Uz X?}«u?"W W?~…— ¨X?|ËWJ?! X…œ g?OJ?}? ? ?W?? ? - —W?? ? ÖW?z ï?? ? A ¨s!W? U??OW" Ë ÊW= WU??O(˙Ëu?-u??W?- ËWz W??- YUJ! d" w?«ËWz W! YW?iUW??b W! ÊU(ËuA W- ÍWUW- ËWz ï! WJu?Ç ª…ËW%|“˘bUO! w"W(uO«u" ÍïA —˘“ ¨WU??%(—W? ËWz w«˙ï??Ö ï! ÊËu??ÇW?JK ¨…Ëu"d??Ö …ËW??%(—W? ÈbW= X|d-…œ ÊUO?U! ÍWUO(˙Ëu-uW?- ËWz W- p}"U- YW(U" W?! ÆW"WLT…“ W"«ËW- Æ©∑∞®åËË˙WM|d?k! …ËWUuÖW! Ë s?!W Ë«dJ}á%?W= ÍË«ËW"W! ï! ÊW?~! YüW??…œ W?! Èu w«—W«œU?? U( ≠Ê«—W?M|—“W?? «œ W??%? ?(u?? }Ä ‹Æ…ËW(U-WMM}N! «b"W†Ë…œ ÍœUOu! Ë ÊU-UU( W Í—UJ«˙ïÖ Í…ËWz ÍbW! Ë Yï?- W wœd?-—U?Ö“— Ë p?|—U?ï?- —W= wO"W?ôW? ÂüW! Ë p}«u?"W?U??O? w(—U??O? <ï= W! Íb…u(W?Ä U?O?W" ¨w†…bW??Ö ËWÄ«d??A Ë w(Ëu?"U?? ? N? ? }? W! Íb?…u(W?Ä ¨uJ?†W! ¨W?? ? O? ? O? …ËW"W?†Ë…œ wJ?|ËU?? ? OÄ ËWz Ëu??W?=ò W??- ÍW(U"«Ë ËW! ÆW?(W= …ËW??A? OU?? O? O"üËËU= w(“—W?!W(UÄ ¨…ËW(U-WMM}N! «b(—Uï- w"WËuJT W Í—UJ«˙ïÖ ÈËWU(…œ ÍWUWı W …—Uï- ËWz W- ÊWJ! W(WW?W ËWz Íï"ËU" Íœ—ËW! —˘“ W%(u}Ä ªÊWJ! „—…œ ÊU?(ï??A Í—U??- w%?? AW?? ¨W??O? ?}Ä ÂW! Ë W(«œ p}?? A˘œË—U! 97


Ë ‘Ë…— ¨«œU?˘— W Æv??A…—U ï! ÊU(W"W??—…œ ÂWz p†W?A YU??- êO= …Ë…ËË— ËW ÆËu!W «bU?OO"üËËU?= w%…œ W ¨ÊU?-UU( w?œdJ} W?}? Æ«œUMO??Wz Í—U?< ÙW?ÖW W(W?= wO"…˙WM! w-W??O(“«ËU?O? U?˘— Í—U??ï?Æ«bï?- w…œ—W W W?OO?«d-u1œ wœdJ?} W?}? ÍWËu/ W-U" UMO?Wz d?%|“ ¨U??˘— Í—U?ï?- W? w«d?-u1œ wd??-…œU?OÄ 5}??à! W?%?(u??}Ä ÂüW! w«d??-u1œ UMO??Wz W??- YU?- ÊU??W= W ÆW(W?= ÍWU?O?(œ«d?Oz w?J}W(ô Æ…ËW??%? }!…œ “W?~<UÄ w«d??-u1œ w?œd??-…œU??OÄ W U??˘— ¨YU??-…œ b?MWÄ Ë W-˘dO! Í…ËWœdJ"…— W sdÄ—W! ÊU(W-W( W?-W( ¨U˘— wUOO"üËËU= ÍWUï- W?ËuËËó} ËWz ¨«b?<WWz ÙWÖW Æw«d?-u1œ wœdJ} W?} WM|˛ñ?ÄU —W= „W «bU??OU??-W??W=—W! W ¨ÊU(˛…œ «œU??˘— Í—U??< W W??Ê«u} W —˘“ w-WO(“«ËUO ¨…ËW<W«ËWâ}ÄW! uJ†W! ¨W(WA}- ÂWz —W «œU˘— Í—U?ï- wO?UO? ≠w"W(üWï- w?Fb«Ë Ë Ê«ËWz wU-WM?OËu ÆW(W= W(W?A?}- ÂW?z wO~d?Ö W w†Ëu?b W! W- Í…ËWz Í«ñ?|Ë wKKO?ÑUO?-U? W?%?(u?}Äò ËWz Í«Ëñ! W! ÆYU?-U vÄ w-W(…˛U?Uz êO= ÂüW! ¨…—«œU?ÖUz ËWz Æs(WJ?! U?˘— wL|˛— W Íd??Ö—W! «b«d??ÖWMA…— ÍWMA…— —W??«—W! W W«d?? ? ÖWMA…— ËW?z ÍËU Ë YU?? ?-…œ ‘ï?Ä…œ—WÄ W?? ?-W?W?? ?W?? ? …Ë…—U?! ËW —WW! wKKO?ÑUO-U? wM"u~†W=«b}Ä v!U «b?<…ËWz ÙWÖW Æ©∑¥®åYU!U Í…ËWz Æs(…b! ÂW†W?bW Í—ï"U?%J(œ wM"u~?†W=«b}?Ä W! «œU˘— Í—U?ï?ÂW= ¨wA??}? -…œ«— Íï?A ï! wK?KO?ÑU??O? -U? w$—W?? «œU??˘— Í—U?ï??- W w"WO(“U!—W w"üW…œ ÂW= Ë ¨p|—Uï- „…Ë w"W(W?-WOObuIT WËu! 100

ÂW YüW?? ?…œ wœd?? ?-…œU?? O?Ä wM|u?? ?<u|— ¨U?? ?˘— Í—U?? ï?? ?- ÍËËó?? }? ? wU?? -«˙Ëd?? O?! W ”U! 5?«u"…œ …Ë…—U! ÂW? Æ…ËW—U?? <…œ «œW(U?~†W?? ï?? w??}? ?%? - wW??<W?? < w<W!Wò Æs?(WJ! U??˘— Í—U?? < ˙W??W ”ï??? ?OïÄ —˘“ ÊU(W-W-˘˙…ËU W?- ÊËW-…œ ËUÇ—W! „W(…˙WÄô bWÇ «œËWz ÍËËËó} Ë Í—ï??O" W??â? L? O wJ}W?~JWÇ ¨«œW«˙W?Äô ÂW ËWz ÆW??O(Ë«ó??u??W" Í—Wu?= wËu!d?? }? wU?? -W?? O? O"W?? (U?" WU??k?!U"u?? b W W??- „ï?? -UMJ?}Ä w?…œ—W?? ? ?W?® YU?? ? ?-…œ ÙW?J}?Ä Ë ÙW?J}?" ¨Ê«d?M|u?? ? ? A…œ «b(ó?? ? ? }!—U?"Ë W??- ¨«Ë…ñU??—W?? wMOÇ wU?? W??-W??-U" ¨«œ≠Í—W??Ö wU?ï( ≠Âe??OMO?K}= ÂW?z …œ—U?…œ ÊU?? ? ? ? ?O?U?? ? ? ? ? -W?†«b?M? ¨ÊËu?! w?M?AU?z w?ÄËËd?? ? ? ? ?Ö w?«b?W?z w-W?(WM|Ë X?}«u"U? —UÇU ”ï?? ? ? OïÄ «b?? U?? ?$Wz W Æ©W?(WU?? k!U?"u?? b …ËWœdJO??< ÆY«b! …ËW?%? …œW! U?˘— w?"W†Ë…œ ÍœU?Ou! ÍW?MO?bW??%?«— WM!…œ ¨ÊWU?<W-ËË— ÂüW! W(«b}" ÊU(…—ËW?Ö ÍW<W~U! W?- wU-W?OOM=“ wO?? U?? O? w?U(˛ w~W?? <W?? b Í…u?? }Ç—«uÇ X}?«u"W ËWz Í…ËW?z Íï= wO?? ?«Ë…œ—W?! Íï= …Ëu?? ?! «œW?(…ËU?? ÂW?z Í—W?? ?U"—W?? ?W W?? ?- ≠U?? ?˘— ”ï??OïÄ Æ©∑≥®åX}MO??! ≠ÊU?-W«œWU?A wO?%?…œüU?! Ë w(«Ë…ñU?—W? wœd!…u|˙W! W ÊUO~dÖ—˘“ wJ}†˘— —…ËUW wU-WOO-ôUÇ W(«Ë w}Ä wËu!—«b?<W?! 5«“…œ „…Ë W?- «bJ}"U??- W Æ…Ëu!W= «œU?˘— wO??U?O? wœd??-…œU?? OÄ WJuÇ ¨…Ëu?! —«œ—ËuM —˘“ «œU??˘— Í—U??ï??- W? p†W??A w-Ëu?? ? â?! wJ?}ÄËËd?? ? Ö w?%? ? ?…œW W?? ? A? ? ?O? ? ?W= ËU?? ? O?W" ¨YüW?? ? …œ ÊU?-WMObW?%«— …œd?-—W? ¨«œU˘— Í—U?ï- W? Æ…Ë…Ëu!U «bU?-…œd-—W? Ë ¨ÊW?-…œ …œU?O?Ä YüW?…œ ¨p†W?A ÍËUW! W?- ÊW?«—…Ëœ«œ ËWz ÊU?W= 99


wbW?Ç W"U??A…œ YW?? O? ?O…œW?? w?U??-U?? WM! w?Ëu!d??}? ? ¨wKK?O? ÑU?? O? -U?? wËu?!W= v!W! p?|—U?? < êO= ÆÍï?? A wU?? -W?? O? ?O? ?U?? O? ? …ËWœd?? -d?? O! W? ”U?! vW?? ? ? ?- —W?= U=…Ë—W?= ¨…ËW?(U?? ? ? -W?? ? ? ?%? ? ? ?}?=U? d?(˛ wO?"üËËU?= wU(˛ w?U??-U?W?M! wËu!d??}? W! ŒW?(U! ÊU??u~}! YU?J! ÊU??O? O"üËËU= w"W?? ?U?? ?O? ? ò W?? ?- W?(…ËWU(U?? ?W?M! ÂWz Íe?|Ë«—WÄ W? ªY«œ…œ w…œW?? ? w-…—W?? w$U?? U?z ÆYU??-…œ W?? <W?? Ö Ë X}?!…œ p(«œ W åw?~W?? ËU= wU?? ? -W?? ?Ad?W! «˙Ëd?? ? O! W?? ? - W(…ËW?z wKK?O? ? ÑU?? ? O? ? -U?? ? wU?? ? -W?? ?W?=—W! w…œ—W?? wJ†W?? A ï! Êï??- w?…œ—W?? w«—W«œU?? U( ≠Ê«—WM?|—“W??«œ ˜˘d?? Í…ËWz —W!W ¨wK?KO??ÑU?O? -U?? Í«— W! Æ…ËW"U?J! ÊËË— fU??M|— Í—W?? W W?? %? ?(u?? }Ä W?(ï! ¨X(ó! «b?? O? ?U?? O? ? ÍU~†W?? ï?? - W …—U?ÇU Æ…ËW%|“˘b! wAOËu!dO~UbW wU-U~|— ËWz ¨s(dÖ—…Ë wKKOÑUO-U wU-«˙ËdO! W …—ËWÖ wJ|bWÄ 5«u"…œ wU?O w(œ«“Uz v!W! U~†W?ï- w?Ëu!dO~U?bW ∫W?- W(…ËWz ‘…bWÄ W??%? ?}!…œ wU?? O? w?(œ«“Uzò ∫v†…œ Ê˘˙Uz Êï?1— „…Ë Ë …ËW(U??- W?"W(U 6!Ë 4}%…œW! wM%«—UÄ ï! X?(u}Ä w(Ëu"UN} p†WA Í…ËWz Íï= ï?! X?|˙ï?~?! p?†W?? ? ? ? ?A v?!W?…Ë ¨w?U?? ? ? ? O? ? ? ? ? Íœ«“U?z Æw?"üËËU?= W?! wJ†W?A ÊU( «bJ}%?< ËuW= —W?«—W!W —…œ…ËW%?…œW!ïA wU?W-W?-U" Ë d??ÖWMA…— w?J}W~Ñ˘d?? W! YUJU(…œ u?J†W! ¨u(˙WÄ«— Ë…Ë«˙W?~†W= Æå”dÄ—W!

102

ËW?OO…œW? W†˘ñ%ï?- ËWz ÊUW= ÈËW(…œ ËWz Æ“«u?A˙W< wJ|—U?< „…Ë W ¨Ëu!W= «œU?˘— Í—Uï- W W?- w%A?Ö wM%kJ|— W W?M"dÖe|— ËWz ÍôW! Í…ËWz W?"«ËW??- ÆX}M}??á? W??â! «b??O? <ï??A w?…œ—W?? ÍU??O†U??%? Oz w-W(U~†Wï- wUOO"üËËU= Ê«u} wM"ËWJJ|— W~dÖ …ËWOOKKOÑUO-U ÍW«Ëò ∫X}†…œ «œUU?…—ïK ÍËËó}? ÍW"u~A?}Ä W „…Ë ÆW?OO?UO? wMO??U ¨s(˛…œ «b?U?-…—U??ï??- W W??- ÍWU??O?O?"üËËU= ËWz ï! œËu?? W! W b?WÄ Í…ËWz ï! ¨ËW?U?? -W??O? ?O? ?-ï?? -U Ë …ËWb?W?? W†ï" ÍW?? A(˙u?? Ö…— wO?"W??O|˙ËU?= s«u?? %! Ë s! èbU?z Ë Êd??Ö—…Ë d?" wUJ†W?? A wËuÇËU?W Y«œ…b†ËW= w?KKO??ÑU?O? -U?? 5MO!…œ W(…u??}? < ÂW! Æ©∑µ®åÊe|—U??á! ÊU(ï??A WÇ—UÄWÇ—UÄ Íï= WM!…œ W?- ÍWU?OO~W=U?W=U Ë w-ï?-U ËWz Íu(œËW ÍœWUM}= wËu??%?(u?}?Ä —W?W XAW? ¨ÊU?-W?O(˘d? U~†W?ï?- wËu! ÊœdJ"U!W??A Íe?}= Ë w"W(«“U?z W?- ≠w…œW? w?(“—W!W(UÄ Ë w(Ëu"U??N?} ÊU?? O? ?O"üËËU= W?! ÊU?? L? %? ?A? ?O w?M"ËWJ?A? ?}Ä Ë s"ËW?? -—W?? ÍËUM}?ÄW W W??O?O?%(d?! YW?U?O? ≠ËWz Í«—W! W(ï! —W?= Æ…ËW"UJ! ≠X}?A? AW!…œ w-ï?? -U Ë Í“«ËU?? O? ï?! „W ¨7?? k? -W?( Ë…ËWœd??-ï?? - ï! p|—W?u= Í«Ëñ!W?! W?? ?- s(…b! ‘W?†U?? ?A ÂWz w?$—W?? W?? ?%? ? ?(u?? }?Ä ÂüW! Æ…ËW?U ¨U~†W?ï?- wU?-W?-U" wM%??k?-W( Ë…ËWœd?-ï?- Í—Wu= ¨wKKO?ÑU?O?-U? ÂWz w†ï?? u??L? W?JuÇ ¨W??O? O åp?†W??A wU…ËW??-W( ÙUÄW?!ò ÍU"«ËW! ÊUO?O"üËËU= wU-WO?OW-W-U" …Ë…œd?- W- Í…ËWz Íï= W%?}!…œ WUJ†WA wO?"W?? ôW?? ï! Æv?? A…—W? ï! ÊU?? OM?"ËW?? -—…œ Í—«u! ¨«œU~?†W?? ï?? -W ¨…ËWz —W!W? ÆW??O? O d??%? A? AW?? U(“ …ËW „W??O? O? ?-ï??-U êO= U?~†W??ï??101


—W= v!W…Ë ¨…ËW"ï! ÍËË˙W!ËË— YW?UO U?%}z W?- ÍW«d(Wb ËWz WJ}«d(W?b uJ†W! ¨…ËW?%}?"dÖ wU?-…—ï Ë«—ï? W?OO?UO? WL|˛— U?OW" WJW?Ç ÂWz bWÇ U?" U(Uz Æ…ËW"ï?! YW??U??O? ? wJWÇ Í—UÇËËœ d?? %|“ W??Wz ¨W(…ËW?U??ËUÇ—W!W «œU??%? ? }z ÍU??OËœ W? W?- W?J}??F? b«Ë Íñ!—…œ Ê«b?L?-u?T W(ï! —W= Æ…ËËœd?-d?O?Ö«œ ÍW«d?(W?b ÂWz wU?Ad|˛ W?-W(W?A?}?¨ÊU(…ËW?œd?? ?-U?? ?O? ? p}? Ë Ê«ñ!«œ w?|— W ¨W"W?†U?? ?T ËËœ ÂWz Í…—U?!W ÂüW?! ÆW«d?(W?? ? b ÂW …ËW?œd?? ? -d?? ? O?! Ë…—W! …ËU?~W?= ÂW?? ? -W( ÊU?? ? u?~}?! ÍU"«Ë W! ¨w?U?O? wF??b«Ë Ë YW??U??O? w?JWÇ Í…ËWœd??-U??O?n?J} Í…ËWz ÆWO?O «b"WUO? W —«œd- ÍW(U- W dJO? ÍW(U- Í…ËWœd-U?O w|— W? YW?? U?? ?O? ? wJW?Ç Í…—U!W W?(…ËWœd?? ?-d?? O?! W~d?? ?Ö «œ…d?? ?} ÆÍW-WOFb«Ë …—ËuM wœdJ(—U(œ YW?? ?U?? ? O? ? ÍW?? ? <Ë wO?Uï?( ÍW?? ?A(˙u?? ? Ö…— wM?"d?? ?ÖËU?Ç—W!W? W! W! W?A? O?W= YW?U?O? W??- s(W~! W?U?$W?z ËW! 5«u"…œ ©U?O?}? %?OïÄ® Æ…Ë«dM}=W—U?-W! YüW?…œ w?œd?-ïW?%?…œ Í—W?u= ÊU( X«“ ÍU"«Ë ÊU??O? ?O"üËËU= wœdJ?(—«b??<W! ÍUU?? W! YW??U??O? ? «bï??- wU?ï( W W"«ËW??- Æ«œ©fOïÄ® —U??< Í—U!Ë—U?- w?œd!…u|˙W! W Ëu! ©w?(U?%? OïÄ® U"«Ë —Ëu?? %? …œ r= Ë ÊU?? O? O"üËËU= ÂW?= YW??U??O? ? wJWÇ YU?? -ËWz ¨ï?%? —Wz „…Ë wJ}??Ëu?WK(W?? W(ï! —W= Æï?AW?"d?Ö…œ Í—U?< ÍœU??Ou! ¨…ËU(˛ 5?(«“ g}Ä w?…—«uÇ Í…œW?? W? WJ|—U?(d?? O! W?? - Í…ËW?z Í«ñ|Ë Í…œW wU-WOO?UO WFb«Ë Í…ËW«b~…— wU-WOO?UO «˙ËdO! ÂüW! ÍbW?! wW?? ? -W( w<W?! W ËW?z Æ…—U(œ …u?? ?}?Ä wM?O(«“ g?}Ä wW?? ? nM?}Ä 104

ÂU$Wz

…Ë…œd-W! wKKOÑUO-U ÍËUò åYËË— w"WUO Íe…— W! …Ëu! WÇËd- u%|bM!

…ËWOOKKOÑUOU) ÍW~ «Ë— W- .WUO wU??-W??O? O? U??O? «˙Ëd??O?! …Ë«œ ÊU??L†ËW= «œËu??A? }Ä w?U??-…˙WÄô W …ËW?O(W"U?NJ}Ä ÍËË— W Ë «œËu"d~-W( w-W?(…u}Ç—«u?Ç W wKKO?ÑUO?-U? w"W(UW…— wU-…—ï Ë«—ï …bW=…— …Ë«œ ÊUL†ËW= U=…Ë—W= Æs(ñ!—…œ wœd?-ËW- Ë ÊW?< w|— W wKKO?ÑU?O?-U wU?-«Ëñ! Ë ÊËuÇï! w(üËu?b Ë Æ…ËWM(WJ! ÊËË— «œËWz w~dÖ wW=—W! ËËœ 103


ÆWO?O ÍWFb«Ë ÂWz w(dJO? w%|—UO?dÄ—W! wM"dÖ—…Ë ÍU«u" YWU?O uJ†W! ¨W??O?O U~?†W?ï?- wU??-…—U!Ë—U?- Í…ËW«b?~…— YW?U?O? ¨W(ï! wJ|u|œ „…Ë ÊU?( ¨X}?%? …Ë…œ «œËWz ÙUÄ W U??O? wJ?|Ë«—“W?«œ „…Ë ÊU?O? O"üËËU= X}! p}ïÇ—W?= ÆX}?<Ëu…b†W= U~?†W?ï?- w(WU???Wz ©Object® w?"W!U?! u?J?†W! ¨5? YW?? ? ? U?? ? ? ?O? ? ? ? ©Subject®Í—W?J! W?-U" ÊU?O? O"üËËU=Ë ÊU«u"W?U?O? ¨d" w-W(…˛«ËW?%?…œW! Æs?"W?U?O? W W?- s-W(W«Ëœ Í—WM}?N(œW! uJ†W! ¨4}=UMJ}Ä Ëu"d~?-W( wJ}F?b«Ë Y—u?? - «œU~†W?? ï?? - ÍbW=…— Ë YW?? U??O? ? ÍbW?=…— Í…ËWœd?? -U??O? ? ÂW?z w-W?(W?M|Ë …Ë«Ëœ W?! …œ˛W?= Í…œW?? ? ? w(U?"ï?? ? ? - W? Æ…ËW?? ? ?%?|d?? ? ? -…œ «b?O…œW? ÍU?~†W?ï?- Ë YW†Ë…œ Í…ËWœd?-U??O?nJ} W W(…ËWœd??-U?O? Í…u?? }? < W? wW??-W?? -U" w?(œ«“Uz ÍW??A? ?}? ?- «œ…d??}? ÆX|ËW??-…œËU?Ç—W! ÆËË˙W??%|d?A…œ «b?"W†Ë…œ —W??«—W! W w…œW?? ÍU~†W??ï?- w?(ï?AW!—W?? W ¨w"W(W?-W?OO?W?-W-U" W"W?O=U? «b|u ÍU?OËœ W Íœ«“Uz w"W?àW?A ÂW! ÆWOO%AÖ Ë w†Wï- wJ}%< Íœ«“Uz «bï- ÍUOËœ W W- «bJ}†UT wœd??-d??}"W W~? W?O? O p?}?%? < Èu w?"W?U??O? w$U??Uz ¨W(…u??}? < —W«—W!W Æ«b?O…œW ÍU~†Wï- W „U" wU?-WOO%?(Ë«b}Ä Ë X«uA W w?"—u??-…ËU?? Ë ï?? AËW?? %? ?«—U wœd?J(—«b?? <W! w|—W? „U" «œW?? Wz Ë Íï?? ?A Ê«u?? ?} W? åYW†Ë…œò ÍËUW?! p|d?? ?O~?«u?? ?} ¨«b"W?? ?U?? ?O? ? W??- ÍW(«œËW?? ËWz ¨«b??O? %? ?«— W ÆYU??-…œ ÊU??A? O?M%??…œ «œU~?†W??ï??¨…ËW"U?? ? -…œU?? ? O? ? ? U~?†W?? ? ï?? ?- Í…Ë«—“W?? ? «œ W? YW†Ë…œ Í…Ë«—“W?? ? «œ W(«œËW?? ÂWz p}?"U??- W(ï?! ÆW"üW?? …œ w"W??O?=U?? Í—WJ?U??A? ?OM%?? …œ 106

YWUO ò ÍWU wW-W( ÍU~†Wï-ò W?! YU!…œ —U< ÍËU «b(ïA ÍåY W?- W(W(«ËW=u<W?- ËWz åwU?O ÍU~†W?ï-ò W? w%W!W? ÆåwUO? W? ÊW?? ? ?-…œ Í—«b?? ? ?<W?! …ËW?? ? ?-W?(W! Ë w?"üËËU?= „…Ë ÊU?? ? ?W?? ? ?-W?? ? ?-U?" Ë w"W(üWï- wU(˛ Ê«u} W Í“«ËUO? ¨ï%—Wz Í«˙W! Æ«bOM%kJ|— Í—U!Ë—U??- Ê«u??} W Í“«ËU??O? ÊïÇ „…Ë—W?= ¨W?O? O «b??O?U??O? wU(˛ p}?%?AÖ „…Ë «œ…d?} YW?U?O? ÆWO?O «b?O?%A?Ö Í—U!Ë—U?- Ë w"W?(U" W ¨«b??O? %? ?«— W ÆX|d??Ö…œ …Ëï??AW! ÊU?(˛ wU??-WW(ô Ëu??W?= W??- W(«Ë wU?O? wF?b«Ë «bMO(«“ g}Ä w?W?nM}Ä Í…œW? ÍUMO?Wz ÍU~†W?ï?ÆËu!W? U??O? ? YW?? U??O? ? wO?? F? ?b«Ë wJW?Ç W ©Political reality® wW?? -W?( w<W!W ”ï?(b?? O? ?ï" W?? - fKJ?(dÄ ÍåÊU?? -…ËËœd?? Í—U"Ëò s(d"ËUÇ—W?! ¨…ËW?O?O"W(ËUM?}= «b(ï?A ÍeïÄuKÄ Í˙W?< w…ËËœ w??}?%?W?! «b(ï?? ? ? ?A Í—U?"Ë wJ?}? ? ? ? <W! W? f?K?J(d?Ä ÆW?(W?? ? ? %? ? ? ? < ÂW?z ÍWËu?/ 5J}J†W?A W?-U" WL?}z «b?O?%«— Wò ∫X}†…œ w?(UMOWz wU?O?O"üËËU= ¨wM}"—u??bWM†W= YW??U?O? W Íï?A W??- ÍW?W??- ËWz W(«Ë ÊU?«Ëñ?! W?Æd??O?ÖW??<ï??Ö Ë Â«—Uz w-W??O?O?"üËËU= „W ¨WJ†W??- v! w-W??O? O"üËËU= —U?? < w?"W?? ËuJ?T Í—U!Ë—U?? ?- W ÊU?? ï?? ?A ÊU?? Ëu?? ?W= W?? L? ? }z WJ?uÇ wM(ñ?!—…œ w|— W ÊU( X}?! …ËW«b~…œ w?|— W ı U?? ¨5M}"—u?? b…b†W= Æ©∑∂®åÊU/U-…—UOMA}Ä Ë YW?U?O? wJWÇ Ê«u?} Íb…u(WÄ ï! …ËWMO|˙W~! —W?ÖWz U?%??}z wO??%?«— w?U?O? wF??b«Ë 5MO!…œ ¨«b|u w?A—WÇ W wU??O? wF??b«Ë wJW?Ç ‘W(…u??}? < ÂW! Ë…ËW"U??-U? v «b(ï??A W YW??U??O? w?JWÇ 105


…Ë…“—W Ë ”d" W! „Ëu??â! wU?W?-W?-U" „…Ë u?J†W! ¨w"üËËU= „…Ë Í«— W! W(…u}?< ÂW! ÆÊW-…œbMWÄ YW?UO «œ—W?%OU"ï" ÍU~†W?ï- W YW?? ?U?? ? O? ? wJ?WÇ Ë Âe?(—W?? ?%? ? O?U"ï?" wJW?Ç WU?? ? W?? ?-W?? ?-U?" ÂWz Í…ËWœdJ"…— ¨…Ë…ËË— ËW? ÆÊW?-…œ p}?F?b«Ë W? d?O??iW" ÊU??O?-ËËœ—W= w"W??U??O? w?JWÇ Í…ËWœdJ?"…— ¨Âe(—W??%? OU"ï" w?O? U??O? wF??b«Ë Ëb(Wb v! wËu?†«“ Ë —W%?OU"ï" w"WUO? w%|—«œ—˘“ Æ…ËW%|ËW?-…b} …ËW"UkU?…œ d" wJ|—U ¨ÊU?-WOO"W(üW?ï- …—«u! XAÖ —W?W! Y—W< U" U(Uz ÂüW! Æw?KKO?ÑU?O?-U?? ÍåYW?U?O? wO?uï?"ïzò ÍWËu/ Â…œ—W! w|u w-W(…Ë«—“W?«œ w«b?†W=—W? Íï= W?%?}!…œ W?OO?u?ï"ïz ÂWz bWÇ W?? ?-˘˙ËU? W YW?? ?U?? ? O? ? «œåYW†Ë…œò ÍËU? d|˛ W? W?? ?- ≠YüW?? ?…œ ≠X}?A?AW?!…œ vÄ w(ó?O"«d?%? wJ?}?˙ï? Ë X}†U?…œ«œ ÍW?-W?O? O?%?A?Ö ÆX}M?|bJ}Ä wK?KO??ÑU??O? -U?? Íd??O?! w-…—W?? Í—…ËW" W??- W??-W?(WW??W?? w|u wJ?WÇ wœdJ(—U(œ Ë Êœd??-W?U?M}Ä ï! wKKO??ÑU??O?-U?? w«b†ËW= ÆX|ËW?-…œËUÇ—W! «b|u wJ}?Ñ˘d? Ë ÊUN?O? Í…u?}Ç—«uÇ W YW?UO? …ËW"ï! ï"ËWz wOUO wJ}«d(Wb ÍËË˙W!ËË— wKKO?ÑUO-U «bO%«— W ©wO?? UMËËœ—W?? Ö® w(˛ï?ï??“ï?? - wL?? %? ? ?O? w?«˙ï??Ö w?U??$Wz W?? W?? ?- WJ|©w?UM?Ëu!® Ͳïï?? ?%W?z ÍœU?? ?Ou! w?M%?? ?<˙«œ Ë w(ï?? ?%? ? —Wz …œ—U?(œ w??œd?? ? ? ? ? ? -—U?? ? ? ? ? ? Ö“—ò Í«Ëœ W??! «œ…œW?? ? ? ? ? ? …œ“ï? Í…ËU?? ? ? ? ? ? ?W? W! ˜˘d?? W??- W??O? ?O? %? <Ëd?? wJ}??%? < Æ«˙W??Ö…œ «œåÊU?? -W??O? O? %? <ËËd?? ï%—Wz W- ÍWM|u< ËW ¨ÍïA ÍWUO(˛ïï“ï- w%|b…ËU w«b%…œW W(…u?? ? }? ? ?< ÂW! Ë Y«Ë˙…œ d?"…ËôËW! …ËËœd?? ? -—U(œ Íï?! «b?? ?%? ? ?<Ëd?? ? W 108

Ë«œU~?†W?? ?ï?? ?- Ë YüW?? ?…œ Ê«u?? ?}? W Ë«ËW" w?J}?«ñ!«œ ï! X?|˙ï?? ?Ö…œ W(U?-® U~†Wï?- wU-WW(ôËu?W= pOUÖ—ïz wJ}?%A?Ö „…Ë YW†Ë…œ ÂW ¨…ËW(ï?A wH?}?-— d|˛ W"U?A…œ ©ÊU?-W?O(—Ëu?%K-Ë w(U?U( ≠ Í—Ëu!Uz w"üW?? ?…œ ÆX?}!…œ ÍW«—W?? ?%? ? O?U"ï" w?J}?"W?? O?=U?? ? YüW?? ?…œ «œ…—U! »eT ¨W(U?"«Ë ÂW! ÆW(W= wO"W(üWï?- ≠ËË—W wJ}"W?O=U —W%?OU"ï" ¨W(W?"üW??…œ ÂWz ÍËu?!W??%? ?W?? —W! W?? - p}?? W??-W?? -U" ÊU( ÛËËd?? Ö Ë —W%?OU"ï" w"üW…œ …b?WÇ—W= Æ…ËU~†Wï?- ÍW(U- Í…Ë…—…œ W?%|ËW-…œ W"«Ë ¨W(W?= «œU~†W?? ï??- ÙW??ÖW? w(e??…— Ë Í˛ï?ï(b(Uz w?-W??O(b?…u(WÄ «bU?? -W??-U?" ÍW«˛˘— wU(˛ W? Íï??A wU?? -…—«œd?? - Ë«˙Ëd??O! w?"W??O=U?? U~†W?ï?- wUW?-W?-U" …ËW"üW?…œ ÂWz ÍW~«Ë— W ÂüW! ¨YU?-…œ—U(œ «œ—W%?OU"ï" ÍU~†W?ï- W „U" ¨W(ï! —W= ¨s-ËU! Ë p(«œ v! w?Ñ˘d WO?O YW†Ë…œ ÊU(…—U ÂWz ¨5MO!…œ „…Ë ÆW?OO w(U?U( w-W(W(UÄËWKÄ ¨YUJ! v W} ÊUW-W-U" wU-WO?O%(Ë«b}Ä Ë X«uA W%(u}Ä WwU-U?O UO …“«u?}< W ÍË…ñ(WÄ W%?(u}Ä W- sUW?-W-U" …ËWz uJ†W! YWU?O —W?ÖWz ¨…ËW(U"«Ë ÂW! ÆÊWJ! —W?%OU"ï" w"üW?…œ w%|—«œ—˘“ Í«ñ|Ë ≠ÂüW! ¨X|d~!«œ U?~†W?ï?- XA?Ö ¨«œ—W?%?OU"ï" ÍU~†W?ï?- W ÍW(U?? ? - W"«Ë® YW†Ë…œ Ë w?…œW?? ? ÍU~?†W?? ?ï?? ?- wœd?J}? „W( „…Ë wAUÇW W??- ÍW?F?b«Ë ËWz ÍW«ËW??â?}ÄW! ≠©w%??A?Ö ÍW(U?- Ë w"W??(U" ÍU~†W?ï?- ÆW?O? O wF?W? W?%?…œ Ë w†W?ï?- wJ}??%?< ¨Ëu!W= «bï?Í—…ËW" YW??U??O? WJ?uÇ ¨W??O? O? U??O? w-W(U~†W??ï??- ¨—W??%? O?U"ï" „W WU?W?-W-U?" ÂWz ÂüW! ÆW(U~†W?ï?- wUW?-W?-U" wU(˛ w-…—W? 107


ÍdO~UbW YWU?O wJWÇ «bO}" W-åWO(…œd- w-WO?O%|—WÖËËó}ò ÂWz …ËW??O? OKKO??ÑU??O? -U?? ÍW~«Ë— W ÆX}??A? AW!…œ wU??O? wF??b«Ë W! Í…Ë…œd?? - w(ËËó??}? ? w"W?? O=U?? Íñ!—…œ W(åw(…œd?? - w%|—W?? ÖËËó??}? ?ò wœd??-bMWÄ b?WÇU" ï??AUz U??%?? }z ÂüW?! Æ«œU~†W??ï?- W? WU?-W??Ñ˘d?? wœdJ(—U(œ —W?? W"U?-…œ—U?- ¨wU?O? wJ}?F?b«Ë w(ËËó??}? w"W?O=U? ÍËË˙W!ËË— «œdd??O? w??}?%? - W W??-W(W?A? }?- ¨YW??U??O? w|u? wJWÇ Æ…ËWMO!…œ W??- X}??A?AW?!…œ vÄ ÊU?…ËW?z ÍU«u" d??O?? w??}? %? - W …ËWMO†ï?J} ËåYüW?? ? ? …œò w?JW?ÇW?! w(b?…u?(WÄ W? åYW?? ? ? U?? ? ? O? ? ? ?ò w?JW?Ç ¨wKKO?ÑU?O?-U? Í«— W! ÊU9u?Ö „…Ë Æs(WJ! ÊU?A?OM%?…œ …Ë…åYW†Ë…œò ÂW ÆYW†Ë…œ w?"üW??…œ wœd??-…œU?? OÄ ï! WJ?}? L? %? ?? O? ¨YW??U?? O? wO?-ôU?Ç Ë—U?-WM%?? A w-…—W? Í—WM|Ëe! „…Ë ¨YüW??…œ ¨…ËW~«Ë— YW†Ë…œ ¨Íœ w?-W(U"«ËW! ÆYU?? A…œ—…œ Íï??A YW?†Ë…œ wU??-…Ë«—“W?? «œ YW†Ë…œ w?"üW?? …œ ªW?(W= wËu?! …ËW"üW?? ?…œ W! Íb?…u(WÄ W? U?? O?W" W"«ËW??- ÆX|d??-…œ …œU?O?Ä …ËW?O? O"W(üW??ï??- wM%???kJ?|— w|— W U??OW" 5«u"U W?- W(«dJ<Uz ¨X}! „W?OOÇ —W= YW†Ë…œ w"üW?…œ w"WO=U? WJu?Ç ªs(W??k??J|— ¨7??kJ|— ÍœWU?M}= v!W! „W?(U~†W??ï??- êO= …—ï?? ? ? ? —W?? ? ? W? g?O?(˘d?? ? ? ? ÍU~?†W?? ? ? ?ï?? ? ? ?- s(d?"…Ë«˛U?z ñ?Ä YWU?W?" w"W(üW?ï- wM%??kJ|— —WÖWz Æ…Ë«—“W?«œ ©Order® p}M%?kJ|— ¨7?? ?kJ?|— 5}?? ?à! 5«u?"…œ ÆX}?!U gO?"W(üW?? ?ï?? - w?U(˛ ¨X}?!W p}"üW…œ —W= ¨W"«ËW?- ÆWOO?UO ÍU~†W?ï- w(WÇ—Uá?-W( Í—U-ï= 110

wM"d?ÖËUÇ—W!WW! W?- Ëu!W= Íï wO?U?O? wJ}MO«Ëñ?}" W! w%?(u?}Ä ¨…ËW(U?- …Ëu?"U= «bU?N?O? Ë ËWz Ê«u?} W? W- ÍW?O?|u W?O(b…u?}Ä ËWz ÆYU?? -…b(—U(œ «œU~?†W??ï?? - W wU?? -…—ï?? ËU?= Ë ËWz Ê«u??}? w(b…u?? }Ä ¨YW?? U?? O? ? wJ?WÇ w|u ÍW?? U?M}Ä W? wKK?O? ÑU?? O? ?-U?? w?%? ?W!W?? ËWz Í«—W?! W?? - ï"ËW?z wO?? U?? ?O? ? wJ?}? ?F? ? b«Ë Í…—U!W W?? ?-W(W?? -˘d?? ?O! W W- …—U(d?O! ÂW-W( wKKOÑU?O-U ÆWU?NO w|u wL?%O? ÍW"ËW-—…œ w(ó?? ? O"«d?? ?%? ? Í—«œd?? ?- „…Ë YW?? ?U?? ? O? ? wJ?WÇ wœd?J(—U?(œ w|— ËWz ÆYU?? ? -…œ ‘ï?? ? A Èu wO?? ? U?? ? O? ? Í—ï?? ? O" ï?! W~|— ¨YüW?? ? …œ ÙW??ÖW wH(d??iW? w«ñ?!«œ Í«Ëœ W?- ÍW??O?O~?W?ËU=U? ËWz Y«œ…b†ËW= w"W†U??T ¨Ëu!«b†W?N(—W?? «b"W?U??O? wU??N?O? W w?(ï?%?—Wz ÍU??OËœ ÂWz ÍË«ËW" Í…u??}? < «b??O? %? «— W Æ…ËW??%|ñ??}~! ï! Íï??A w?O~W??ËU= W- …ËWM?(“˘œ…œ «œe!ï= wOöbW?i w"WUO? ÍW"UNJ}?ÄW WOO~?WËU= ÍW??-W??O? OKKO??ÑU??O? -U?? …u??}? < W! YW??U??O? w?«˙ï?Ö ÍW??pU?M! —W??W W d?? %~d??Ö w?KKO??ÑU?? O? -U??ò ∫X}?†…œ ”Ë«d??%? < ï??O? „…Ë Æ…Ë«—“W??«œ e?!ï= W?? ? ?- W?J|—…u?? ? ?A? ? ? O? ? ?- Í…Ë…—…“˘œ ¨f?? ? ? ïï?? ? ?- ·ï?? ? ?%? ? ? (d?? ? ?e!ï= w?$U??Uz Æ©∑∑®åX}…œ YU?? OM! —W??W Íï?? A wU??-W??O(—U?? Ö˛ï??Uz W?- vKO?U?Ö ÍWU?O(—U?-d?O?! Íï?%?O? w|—W W?"W?U?O? wœdJO??%?«“W! ÆX|ËW?-…œ ËU?Ç—W! è~O= ÍôW ÍW?-W??O?O?W??W? WbU?á? WÇ 5(«Ëœ W Íï?? A wO"W(U?Ëu! w —W?? uW= e!ï?= wO??%? ?«“ w"W?? U??O? ? ¨ÂüW! wO?U?O? Í—U?- w«b(W? ï! …ËW«˙W?Ö ÍWU?OOK?KO?ÑUO?-U? w%?A…ËW"U? Í—WM}?N(œW?! wKKO?ÑU?O?-U? w?O?U?O? Íd?O! ¨W(ï! Æ…ËW??%|“˘œ…œ p†W?A 109


¨ÊU?-W"üW…œ Ê…ËU?A ¨d" w-W(W"uÖ W! ÆYüW?…œ W W%?Ë—œU ËW†W= Æ4}JA!U?U( ¨ÊUOU?-W%?«u?A wœdJ(“«— ï! W- Ê…œ…œ ÊU(ï?AW! W~|— «˅œ—W! wM}J<UU( —WW W- X?|ËW-U ËUÇ—W! p|—Uï- êO= ÂüW! ï! w?«˙ï?? ?Ö ÊU( ÊËu?ÇËUW? wO?? ?d?"W?? ? U?? ?U( v?!W! Í—U?? ?ï?? ?- ÆX?}! wU(˛ ÆYU??-…b??}? ÍW??<…˙W= —UJW??%? Ë —W?M}??ËWÇ wJ}?"W??ËuJT ËWz w?}Ä ËU?? ? U( wU?? ? -…—U(ñ?! w}ÄW?! «bJ?|—U?? ?ï?? ?- —W?= W wU?? ? O? ? «˅œ—W! ¨ÊË«d?«œ „W(U~?†W?? ï?? ?- —W= w?O? ?-ôUÇ ï?! W?? - ÍW?U(U?? ?|— Íï??A ï! w?KKO??ÑU??O? -U?? w?$—W?? Í…ËWz ¨«œU??˘— Í—U??ï??- W? ÆX}!…œ ÂU$Wz w"W(üW?ï- wU(˛ wM%?kJ|— ï! W- W(W†ËW= ËWz ¨vA?}-…œ«— ÍWW??W?? W? ”U! wKKO?? ÑU??O? -U?? ¨ÊU9u??Ö d??%? A? ?}Ä „…Ë ÂüW! Æ«—œ…œ …ËW! U?? ?OW" ËW?z ÆYU?? -U U?? ˘— w?O? ?«d?? -u?1œ wËu! w?(WMO?? bW?? ?%? ?«— WW(ô ËuW= W U˘— wU?-…Ë«—“W«œ wU-WOO?-ôUÇË—U- W- X}M|œ“«Ë U" ¨wKKO?ÑU?O-U? Í«—W! Æ…ËW"UJ! w< …ËW?UOU?-W?O(“U!—W? Ë wUO? Ë 7?? ? ?k?J?|— w%?? ? ?AuÄ w?-W?(WËu?/ W! U?? ? ?˘— 5?«u?? ? %?! ÍW?"U?? ? - ËW?z W- WOO …ËWz @dÖ ¨s(…b! ÂW†W?bW Í“U!—W Ë wUO wO~W=UW= W"«ËW??- Æw?<—U~Oï?z wJ|—U??ï??- ÊU?( …Ëu! Y«d??-u1œ …—U?? < ËWz ï??A«œ W dO! UOW" W?- s(…b! ÂW†WbW ï"ËWz wJ|—U(dO! W! ¨wKKOÑU?O-U v!U d??%|“ wU?-…ËW?œd?-d??O! W?- Í…ËWz —W?!W ‘W?Wz ¨…ËW?"U?-…œ w«d??-u1œ wJ?|—ï?? ?O" Í…ËWM?O†ï?J} W?! „W ¨YW?? ?U?? ?O? ? Í—Wu?= W! s"W?? ??(U" wM"ËW?JA??}Ä W?! —U??ï??- ÍœW?UM}= ËWz W?(ï! —W= ÆYW???(U" wO??U?? O? ÆY«œ…œ ÂW†W?? bW Ë«dJ?(—U(œ wO"W?(üW??ï?? - Ë wbö?? AWz wJ?}W??ÖU?=W! 112

—W?= ¨W(W?= 7?? ? ? kJ?|— W! w?%? ? ? ?(u?? ? ?}Ä ¨X?}?! YüW?? ? ?…œ Í…ËWz ï?! W Æ…Ë«—U?z W?? %? ? }M|œ Íï?? ?AW! YW?? ?(U?" wJ}?M%?? ?? ?kJ?|— p}"üW?? ?…œ W"W?ËuJT W?- «bJ}"U?- W ¨W†«“ ÊU?-U?U( wM%??kJ|— ¨«b?O?«d?-u1œ …Ë…ó??O"Ëbu" Í—U??- w|— W Ë „WÇ Íe??}=W! ¨ÊU??-…—«œ—˘“ Ë—WM}??ËWÇ 7?? kJ|— ¨«œW"W??Ëu?JT …—ï?? ËËœ ÂW Æ…ËW?(U??-WMM?}=…œ ÂW??%? ? ?O? ÍËW ËUU( W? ÊUOO"üËËU= wM"d?Öe|— w|— W ¨ÊUOJ}?-W( ÂüW! ¨W(W= w"üW?? ?…œ W? ÊU?? O? ? O?"üËËU= wb?U?? ?bï" Ë ÊbU?? ?d" Íï?=W! ¨«œW?J(œ w?|— W U?? ? ?O?W" p?}? ? ? W?? ? ?%? ? ? ? ? ? O? ? ? —W?= w?(Ë«˛W?? ? ?à? ? ? < Æ…ËW"W?†Ë…œ wM%«—UÄ W! Íb…u(WÄ uJ†W! X|dJ!—U(œ X|d«u"U …ËW?OU-W-—WzË—Ud?%|“ ¨wU?O w?(dO~U?bW? ¨…Ë…ËË— ËW ÆW(W= …ËW?<W?W?%?O? ËWz ÆWW%O wËu«Ë…œ—W! wU$Wz XË—œ Ë ‰W??W"Ëd?}" ¨wK?KO?ÑU??O?-U?? wU?-W??O(U?LM?|— …ËW(…—U! ËW s(…b! ÂW†WbW p}}%- „…Ë ÊU-…—U"uÖ w}%- 5«u"…œ ÆËUÇ—W! WM|œ W ÆYUJ!ËW- Ë ÊW< —Uï- wM%kJ|— Y«œ…b†ËW= «bO}" —WËu WÍ«Ëñ! W?! ÆÍœ«“Uz w(—U?? -«Ë«œ ÙW?? ÖW? W"Ëu?? ¨7?? k?J|— ¨«œ—U?? ï?? …u}?< s(d%<U!W! ¨7?kJ|— ¨«bO}" W?- WJ}L|˛— —Uï?- ¨wKKOÑUO?-U U" …Ë«—U?z W?? %|œ W(ï! 7?? ?kJ|— ¨«b?? O? ?%? ?«— W? WJuÇ ¨…Ë«—U?z W?? %|œ wKKO??ÑU??O?-U?? ¨…ËWz —W!W —W?= ÆYUJ?}? W???}? åw%??A?Ö Í—U!Ë—U??-ò —W= ÍËË˙W!ËË— W??- YU?-…œ W??O?O?†…bW?Ö ËWz wO??d"W?? —W?W XAW?? wWO}? w}%- wWO}? w<W! W ‘ïOJ%ï Æ…ËW%?}!…œ p|—UïwM"dÖ—…Ë œËu ¨w†…bWÖ ÆY«œ…œ WU! ÂW! …ó|—œ ¨«œ ÊU-UU( wUOÖ 111


ÊU(® d?? O? ? w"üW?? …œ ÍËWœd?? -U?? O? ? Í…u?? }? < W? U"…—W?? W(W?? -˘d?? O! ¨…ËW?z —W!W? —W?= ÆX|ËW?? ? ? -…œ—…œ p†W?? ? ? A W? ©—U?? ? ?ï?? ? ? - w"üW?? ? ? …œ ÍœUOu! wËu?ÇËUW ï! „W(…˛UUz êO= «b?OKKOÑUO?-U wU?-WW=—W!W Ë p}M|u< Ëu?W=W …œUUz wJ}"W†Ë…œò wO?%…œüU! d|˛ W U~†W?ïWO?O«Ë w}Ä wKKOÑUO-U? Æ…ËWM(“˘œU å…ËWJ}%< Ëu?W= —WW! d|œËUÇ W w…œW ÍU~†Wï- XAÖ W- ÍW?"üW…œ ËW X}O%(d! YW†Ë…œ WW? «˅œ—W! ¨…ËW?«ËW?? ? ? â? ? ? }?Ä W?! uJ?†W?! ¨…ËW?? ? ?%? ? ? ?}?!b«u?" «b?(ï?? ? ?AËU? ÊU(—«œU?? ? ÖU?z ¨«bJ?†W?? ? A ÙW?? ? ÖW YW†Ë…œ w?"üW?? ? …œ w"ËW?? ? -u?? ? ?†W= åYW?UO? Í—«u!ò ¨ËWz wËuÇï! W! ¨d" w-W(…˛«ËW?%…œW! Æ…ËW"U?-…œ ÆX}! Ù«“ «b(—W?W! Y«b†ËW= YüW?…œ W?- WO?O —ËuM v! wJ|—«u! w%?}?%?A?Öò w-W(WM|Ë …—ï? Ëu?W= ¨wKKO?ÑU?O?-U? ¨W?-W(…ËWz —W!W —W= ÍW?(U?? ? - ¨«b?? ? OU?? ? -…—ï?? ? ?O" W? Æ…ËW"U?? ? -…œ Y…— YW?†Ë…œ ÍåwU?? ? Ö—ï?z ÍW(U?-WM"U= ï! …—…b?O"W?—U( ÍW?-W"W?O=U? W?-W(«ËW=u?<W?- ¨YW?U?O? W …ËWœd?? -d??O! …—U!ËËœ W?! wKKO??ÑU?? O? -U?? Æw(W??A? ?O? W= w(—U?J«˙ï??Ö wO??«Ë…œ—W! W! ÊU(«Ëñ! W??- Í—ï??O" w-W(…u??}Ç—«uÇ XA??Ö ¨YW??U?O? d|˛ W"UA…œ ¨W(W= w?UO wM%?kJ|— wU-…—…b?J}" …Ë«—“W«œ wU(˛ ËU W"U?J!…“œ p}U?? u??Ö v?<…œò ËWz Í«Ëñ! W! ¨W?"«ËW??- Æ…Ë…—U??O? ?dÄ Íï?A WMO?bW( WËuÇï! ÂWz Æ©∑∏®å…ËWU?-…“«u?AËu"d~-W( …œU?Ou! Ëu?W= u?? } W w?KKO?? ÑU?? O? ?-U?? ÍW?(UÄËWKÄ Í…ËW?œdJËË— ï?! W??W?! «b(ï?? A W YU??- êO=≠ÊU?-«˙Ëd??O! W?- YW??(U"W! «b?U?-…—ËW??Ö W?O? O?U??O? …—U(d??O! W??%|˛ñÄ…œ W?"U??-ËWz U??OW" ËW?z uJ†W! ¨ÊW??-U —W??Ö—W?? —e= ¨ï??AW!ï??A 114

¨X«˙…ËU wU-…œW w?U-WOOU?O …Ë…ñ|— W! ËWz w(b…u(WÄ w«ñ!«œ Í«Ëñ! W! ÆX?|ËW?-…œ—…œ Êï??- w…œ—W?? ÍËËó??}? wœd??-W??«d(œ Í«Ëœ Íï=W! —U??ï?- Í…ËWU??<W?Ö Ë w«Ë…œ—W! ¨w(Ëu?"d~-W( ¨wKKO??ÑU?O? -U? W†ËW= Ëu?W= U?=…Ë—W= ªw"W?O?OU?-…Ë«—“W?«œ wO?U??O? Í—U?- Í…u?}?< Í—U?ï?- w?U?-…Ë«—“W?«œ W WU??U?$Wz ÂWz W?- W(…ËWz w?U?-W?O?O? U?O? W?- ÍWœd??-œ—Ë«—W! ËWz ÆX}M}! X?…œ…Ë «b(ï?A w…œ—W? ÍU??…—ïK ÂW —W?= YUJ(…œ «œU?? ?…—ïK? Í—U?? ï?? - Ë U?? ˘— Í—U?? ?ï?? - Ê«u?? }? W wU?O?Ö Ê«u?} W X|ËW(U? ËWz ÆX|d?Ö…œ—…Ë Íï?A ÍUU? «œW(…u?}Ç—«uÇ „W?O?O~?W=U?W= ¨ÊU?-W?O|u? …Ë«—“W?«œ Ë ÊU?-Wï?- U~†W??ï?- w…œW? w~W?ËU= w"W?O=U? ËU"«ËW! ÍWÄ Y«œ…b†ËW= u?J†W! ¨YUJ! XË—œ Ë …Ëu!W= «b?OU?˘— ≠wUï?( ÍU?OËœ W «œ…ËËœ ÂWz Ê«u?} W W?- YU?! ÆYUJ?! ÍW?? ?%? ? W?? ? —W! «b(ï?? ? A w…œ—W?? ? ÍU?? ??…—ïK? W Í…ËW?z ï! Í…ËWœd??-d?O?! Í…u?}? < ¨W??%?W!W?? ÂWz w«b??U??$Wz ï! ¨wKKO??ÑU??O?-U?? w(ï?AW?!—W? wU?-U?W?M! Í…ËWz ï! YU?-…œ d|˛Ë—W?? w%(—W wO?U??O? ÆX|ó|ñ!«œ U…—ïK wOUO WO?O-ôUÇ wM%?<˙«œ ¨YWUO? w$UUz W-U" ¨wK?KOÑUO?-U Í«— W! wU??-…—U?-ï?= wM%?? kJ|— W?! ŒW(U! uJ†W! ¨W??O? O ÊU?-W??O?O?"W(üW?ï??¨wU?O wO?-ôUÇ ¨ËWz Í«Ëñ! W! ÆY«œ…œ gO"W†Ë…œ wU(˛ wUM"U?OM! wœd?!…u|˙W! w?|— W U~?†W?? ï?? ?- ÍœU?? O?u! w?M%?? ? ? k|— W? W?? O? ? O? ?%?(d! ¨YW†Ë…œ W w…œW ÍU~†W?ï- Í…ËWœd-U?O ÍW-˘d?O! Æ…ËW"WËuJT ÂWz ¨«bOKKOÑU?O-U wU-WO?OUO …—ïO?" W ÆY«œ…b†W=—W …Ë…d} —W= 113


W?- W(«b<…œd?- W —W= U=…Ë—W= ¨s!…œ W?%W? —W! «œ…œd?- W W- ÊU(—W? ¨W?? ?O? ? }?Ä ËW! ÆX}?!…œ «dJ?<Uz W?? ?L? ? }z Íô W? ÊU(W?MO?? ?bW?? ?%? ? «— w?U(˛ w"W?(U" w-W(W~}Ä ¨«bU?-WO?OU?O? «˙ËdO! ÍËËó?} W ¨w?KKOÑU?O-U? W ËW?(W«“«u?? ?k?M"ËW?JJ|˙W? ¨wK?KO?? ?ÑU?? ?O? ? -U?? ? Í…ËW?œd?? ?-d?? ?O! ÆW?(W= Ë sU?-…—ï"U%J(œW? ¨wU-W"W?(U" W!W"U?Au U=…Ë—W?= ªW(W«ñ}~<˙ï?< —˘“ U" ÂW?- W?- X|Ëœ…œ WU?W?- ËWz Ëu?W= ï! ËWz ÆÊU?-…ñ?}~<˙ï?< W ¨…ËWz —W!W? —W= Æs(˛…œ …ËW"W??U?? O? w|— W ÊU( ¨ÊW?? -…œ YW??U??O? ï! p|—…u?}Ä „…Ë ¨wKKO?ÑUO?-U wU?-W?OO?UO? «˙Ëd?O! W …ËWMO†ïJ} …Ë…ËË— ÂW ÆW%?(u}Ä ÊU?W-W-U" w?OUO? wËu…—UÇ W 7A(W~}" Æ…ËËœdJ}Ä w%…œ …“U" wKKOÑUO-U w«Ëu"ËWJM|u< wU(˛

116

115


Æ∏∂‰¨Í—Ëu<Uz ‘u(—«œ w«ñ}Ö—…Ë ¨ddO ≠±≤ ©≥±¥‰ ª¥π® ËËó} ÍWWW wU-W«Ë ¨q~O= ≠±≥ Æ©±∂‰ ªµπ® X«˙…ËU wU-…œWW! ÊUM}NO(U"ï- ï! ¨ïd}Ä s(˛— ≠±¥ ©≥∏∂‰ ª±® ÊU-…—U"uÖ ¨wKKOÑUO-U ≠±µ ©±¥µ‰ ª≤∑® wKKOÑUO-U ¨ÈœïË— 5%ïÖïz ≠±∂ ©±≥‰ ª≤≥® ÊU-…—U"uÖ ï! „WOO-WA}Ä ¨—ïu œïK- ≠±∑ Æ∂≤‰ ¨Í—Ëu<Uz w«ñ}Ö—…Ë ¨ddO ¨wKKOÑUO-U ≠±∏ ©∂≤∑‰ ª±® ÊU-…—U"uÖ ¨wKKOÑUO-U ≠±π Æ¥∂‰ ¨Í—Ëu<Uz w«ñ}Ö—…Ë ¨ddO ≠≤∞ ©¥±¥‰ ª±® ÊU-…—U"uÖ ¨wKKOÑUO-U ≠≤± Æ¥∑∏‰ ¨…ËUÇ—W ÊUW= ≠≤≤ Æ¥±≥‰ ¨…ËUÇ—W ÊUW= ≠≤≥ Æ¥∏π≠¥∏∏‰ ¨…ËUÇ—W ÊUW= ≠≤¥ Æ∑∂‰ ¨Í—Ëu<Uz ‘u(—«œ w«ñ}Ö—…Ë ¨ddO ≠≤µ ïJO?â«d ï! wKKO?ÑUO-U ±µ±≥ Í—«“U?z ͱ∏ w"ËWJJ|— ÍWU ≠≤∂ ©≥≥≤‰ ª±±® wKKOÑUO-U wU-WU W ¨Í—ï%OÑ ¨Í—ï?%O?Ñ ïJ?Oâ«d? ï! ±µ±≥ wËuK(Wz ͱ∞ w"ËWJJ|— ÍW?U ≠≤∑ ©≥∑∞‰ ª±±® wKKOÑUO-U wU-WU Æ≥∑∞≠≥∂π‰ ¨…ËUÇ—W ÊUW= ≠≤∏ ª≤∞® Èu ÍdO Ë wKKOÑUO-U? ˙WW „WOOMO}" ¨wA«dÖïOï%Wz ≠≤π ©¥±µ‰ ©≥µ‰ ª¥∑® ÊUNO wMO†U«œ WUWz W ¨v<ËWÖ qO—U ≠≥∞ Æµπ‰ ¨Í—Ëu<Uz ‘u(—«œ w«ñ}Ö—…Ë ¨ddO ≠≥± Æ…˙WÄô Ë…ËUÇ—W ÊUW= ≠≥≤ 118

∫ÊU…e|Ë«—WÄ Í…d?O$“ Í…—U?˛ W?- W«ËW-ËU? wW-W( Í…—U?˛ ¨«bU?-…e|Ë«—WÄ W ∫wMO?} Í…—U?˛ gO?…ËËœ Í…—U?˛ Ë«bO(U"ï?- ÍU?O?«d?ÖïK?O! W W(W?-W?}?%?ÆW(…˙WÄô d?A ¨Ê«d?Nð ¨È—uý¬ ‘u?¹—«œ ¡tL?łdð ¨——U(d?N?< ¨wËU?O?-U?? ôuJO ≠± Æ¥∂’ ¨±≥∂∂ ¨“«ËdÄ ÆËuA}Ä Í…ËUÇ—W ≠≤ ©µ¥∂‰ ª±® ÊU-…—U"uÖ ¨wKKOÑUO-U ≠≥ ©∂µ∞‰ ª±® ÊU-…—U"uÖ ¨wKKOÑUO-U ≠¥ ©≥∏∞‰ ª±® ÊU-…—U"uÖ ¨wKKOÑUO-U ≠µ ©∂¥∏‰ ª±® ÊU-…—U"uÖ ¨wKKOÑUO-U ≠∂ ©µπ∏‰ ª±® ÊU-…—U"uÖ ¨wKKOÑUO-U ≠∑ Ʊ±≥‰ ¨Í—Ëu<Uz ‘u(—«œ w«ñ}Ö—…Ë ¨ddO ≠∏ ©≤∏π‰ ª∂≤® w"W(üWï- wU1WÄ ¨ï˘— „U ÊU ≠π ©≥π‰ ª∂≥® YWUO ÍWU ¨«“ïMOá ≠±∞ ©∑∏‰ ª≤≥® wKKOÑUO-U ¨—ïu œuK- ≠±± 117


©±≤∞≠±±π‰ ©∂∏π‰ ª±® ÊU-…—U"uÖ ¨wKKOÑUO-U ≠µµ ª±∂® YË…— ÍW«ËWâ}Ä W åwKKOÑUO-U w(—UJ|uò ¨5—W! U(«e(Uz ≠µ∂ Æ©¥∏‰ ª≥∞® …ËW??O??O?KO??ÑU??O??-U?? Í…—U! W „W(«˙Ëd??O?! bWÇ ¨”Ë«d??%? <ï??O ≠µ∑ ©≤≤∏‰ ©¥±≥‰ ª±® ÊU-…—U"uÖ ¨wKKOÑUO-U ≠µ∏ Æ¥±µ‰ ¨…ËUÇ—W ÊUW= ≠µπ Æ¥∞µ‰ ¨…ËUÇ—W ÊUW= ≠∂∞ ©≤±≤‰ ªµ¥® wU˘— wÑ˘d ¨sKO q}AO ≠∂± Æ≤±∂‰ ¨…ËUÇ—W ÊUW= ≠∂≤ ©¥¥π‰ ª±® ÊU-…—U"uÖ ¨wKKOÑUO-U ≠∂≥ Ƶ∞µ‰ ¨…ËUÇ—W ÊUW= ≠∂¥ Æ≥𱉠¨…ËUÇ—W ÊUW= ≠∂µ Æ¥∞∞‰ ¨…ËUÇ—W ÊUW= ≠∂∂ Æ≥ππ‰ ¨…ËUÇ—W ÊUW= ≠∂∑ Æ≥π≤‰ ¨…ËUÇ—W ÊUW= ≠∂∏ Æ¥≥∞‰ ¨…ËUÇ—W ÊUW= ≠∂π Æ¥≥±‰ ¨…ËUÇ—W ÊUW= ≠∑∞ Æ∂¥∞‰ ¨…ËUÇ—W ÊUW= ≠∑± Ƶ±∑‰ ¨…ËUÇ—W ÊUW= ≠∑≤ ©±∏¥≠±∏≥‰ ª¥µ® YWUO wUM}=«œ ¨wKMO fOu ≠∑≥ ª≥∞® …ËW??O??OKKO??ÑU??O?-U?? Í…—U! W? „W(«˙Ëd?O?! bWÇ ¨”Ë«d??%? <ï??O ≠∑¥ Æ©±±∏‰ 120

Æ∂∞‰ ¨…ËUÇ—W ÊUW= ≠≥≥ Æ∂±‰ ¨…ËUÇ—W ÊUW=≠≥¥ Æ∂∞‰ ¨…ËUÇ—W ÊUW= ≠≥µ Æ∂≤‰ ¨…ËUÇ—W ÊUW= ≠≥∂ Æ∂∏‰ ¨…ËUÇ—W ÊUW= ≠≥∑ Æ∏≥‰ ¨…ËUÇ—W ÊUW= ≠≥∏ Æ∏µ‰ ¨…ËUÇ—W ÊUW= ≠≥π Æ∏∂‰ ¨…ËUÇ—W ÊUW= ≠¥∞ ©≥∂∞‰ ª≤µ® «œWWW wœdJA(U% W ¨w%ïÄïdO f(—ï ≠¥± Æ∏∏≠∏∑‰ ªÍ—Ëu<Uz ‘u(—«œ w«ñ}Ö—…Ë ¨ddO ≠¥≤ ©±∑∂‰ ªµ∂® ˜˘d ¨UOÑ«—ï ï"d}Wz ≠¥≥ ©±µË±¥‰ ¨≤∑® wKKOÑUO-U ¨ÈœïË— 5%ïÖïz ≠¥¥ ©¥∞∑‰ ª±® ÊU-…—U"uÖ ¨wKKOÑUO-U ≠¥µ Æ¥±µ‰ ¨…ËUÇ—W ÊUW= ≠¥∂ Æ¥±≥‰ ¨…ËUÇ—W ÊUW= ≠¥∑ W ¨w?KK?O? ? ÑU?? ?O? ? ?-U?? ? ͱ¥ππ wËu?K(W?z Í≥∞ w"ËWJ?J|— ÍW?? ? U ≠¥∏ ©ÆÆƉ ª±±® wKKOÑUO-U wU-WU ©≤𱉠ª±® ÊU-WW=—W! ï- W ¨åÊU-W(…œò wKKOÑUJO ≠¥π Æ≥∞‰ ¨Í—Ëu<Uz ‘u(—«œ w«ñ}Ö—…Ë ¨ddO ≠µ∞ Æ¥≤‰ ¨…ËUÇ—W ÊUW= ≠µ± ª≥∞® …ËW??O??OKKO??ÑU??O?-U?? Í…—U! W? „W(«˙Ëd?O?! bWÇ ¨”Ë«d??%? <ï??O ≠µ≤ ©¥∏‰ ©≥∑∂‰ ª±® ÊU-…—U"uÖ ¨wKKOÑUO-U ≠µ≥ ª≥∞® …ËW??O??OKKO??ÑU??O?-U?? Í…—U! W? „W(«˙Ëd?O?! bWÇ ¨”Ë«d??%? <ï??O ≠µ¥ 119


122

121


124

123


«b.—U<UR ÍWU W~†W2 W+ Íd8W Íx†Ëb.W2uT a}/ w/˙ï/ ≠±¥

Íd−N« sU¦« ÊdI« w ≠ ÊU-œd≠±µ ÊËu2 w†UQ p}+ Ë @ W8—W; ≠±∂ U$ …ËWOO Ëu UR w UL}K ÊU-†u W+ ≠ s.ñ|“ ıïR w U.«Ë…ñ U—W; ≠±∑ „—u$U$Wz

¯—W Íu.œËWz ≠±∏ WA-O p.—b.d; ≠±π ÊU“ Ë ÊUe|— wJ}$W2U2 b WÇ ≠≤∞ «b.œ—u wOËu WU ˛˘— W+ wM|u/ Ë…ËW U.˛ ≠≤± w.—Ëu2Uz ÍU.bOÄïKJ'MOz ≠≤≤ øWOOÇ w«duL|œ ≠≤≥ …Ë«b U.—U` «bM „W$ W+ ÍW U~MàÄ ËWz ≠≤¥ w—U; ≠ w ULuT Í—ËuM ÍWA} Ë ÊU-œ—u ≠≤µ U.—UÄ ≠≤∂ rO—…œ w/˙ï/ ≠≤∑ Ê«—Uz œöÐ w Êu¹œ«bA« ≠≤∏ ÊU-˙u+ Ë ˙u+ ≠≤π wM|“U2“U2 «b UWM.ñ|“ WJ+WÄ —WW2 Ëu2 p}JUz rOO†UM ≠≥∞ œd…œ

126

UÖ“…œ wU…Ë«dJÄUÇ W} ÊU-œ—u ÍUO;«dÖu< ≠± œ—u Íœ«˛W ≠≤ Ê«d}z W+ ÊUWOOUO W†U2 ≠≥ èËu ÍW+WW ÍU.˛ï+ï ˘d ≠¥ ππ d}+ËW8 ∏∏ qO2—« ≠µ Êu³¹uš WOFLł ≠∂ ÊUÐUÐ …—U« ≠∑ ÊUðuÐ …—U« ≠∏ ÊUM¹œUÐ …—U« ≠π ÍdO~ UNO<≠±∞ oO7D-+«Ë W¹dEM« 52 w b*« lL-:«Ë ÊU' ô« ‚uIQ ≠±± ‚«dF« w UNIO³Dð WO½UJ«Ë WO«—bH« ≠±≤ ÊU-d.dRW$ ≠±≥ 125


Machiavel et la pensee de la renaissance

Ramin Jahanbaloo

128

127

Mikavilizm  

Mikavili u mikavilizm

Mikavilizm  

Mikavili u mikavilizm

Advertisement