Page 1

œ«eî…œUz «b|ñ«Ë…œñuë v˘Wî:uë Wì

1


È…ËWïœdëËx! Ë ÛUÇ ÈUÖ“…œ

ÈdO§MÅ:Ëñ; È…dO$“ ¿

s|œ“W| a:OÅ †WëËWÅ ∫“UO¶LOz vï…ËU8 VO!W4 œWL4Wz Ê«ñœW! ∫ñUO<ËuïñW< ¿¿¿

d:OìËWÙ ¨ÊüuÖ vîUèWÅ ¨”«ñUz È…ËWïœdëËx! Ë ÛUÇ ÈUÖ“…œ ∫ÊUAOïËËUï

2


œ«eî…œUz «b|ñ«Ë…œñuë v˘Wî:uë Wì È…ËWMO˘:uJ:Oì Ë sO<Ëuï

·ËËdàWî oOìU‹ìËb!Wà

3


«b|ñ«Ë…œñuë v˘Wî:uë Wì œ«eî…œUz ∫V:O¶ë ÈËUï ·ËËdàWî oOìU‹ìËb!Wà ∫vMO<Ëuï ∑∏≤ ∫…ñUî˛ ≠ ”«ñUz È…Ë«dëËx! œ«bLOÙ “:u<W! ∫…Ë…ËUï v|ñWïuÙ vïUM:OÙñ…œ Ë Ê«b:Oì XOÄ ÊUOOèW"uî ÂW|dî ∫¯ñW! ≤∞∞∏ d:OìËWÙ ¨Â…ËËœ vÄUÇ È±∏∞≤ …ñUî˛ d:OìËWÙ Wì ÊUëWOO¶AÖ WïU‹§:O¶ë vO¶AÖ vO"W|«ñW!…u:|;ñW! Wì v: "…Ë«ñœ È≤∞∞∏ v˘U<

4


vëWA:OÄ Wì ¨Ë r§! ÍñUëWM8…;ñ Ë WM8…;ñ w˘WJ:O" Wë …Ë:u!œdëWï …ËWì ÂdO! p:O"Uë êOÙ ÍW<Wë ËWz wï«“…œ Â«Ë WJïuÇ ¨r<ËuM! p:O¶Å «œ…ó:|Ë Ë »…œWz wï«b|Wî Êuë ËuîWÙ W¶fi|u:OÄ ¨p:O"W!U! ñWÙ Wì ¨:v<ËuM! XÅ Ë ÂW˘Wè W"«b! X<…œ ‘U! wÅWëW<U! Ë :v!œdë ÍË«ñUÄ Ë …ËW¶:O!œdë d; Ä ÍWëW<U! ÍñW!WìWë Ë Ê«ñWM:|u8 w¶<…œñW! W¶:|ËWë…œ Wë uëU" …ËW¶:O§O˘:uë w:Oì Ë :v!bïU~ïWfi˘WÙ Ë X<«;ñ wJ:|dO! ¨Íœñuë wJ:OMO<Ëuï ËuîWÙW! ËuMO" wï«ñ«Ë…bM:|u8 Ë Ë ÊËË;ñ w?J:O?|…ËU??ÇñW< W??¶:O? §? ! Ë :ÈËW??ë d??O? Ö…Ë :v? ì ÍœñW??~:O? ! Ë s:|ËU??8 W8«œ w:O3 Í…ËWz ÂüW! ¨:vºM:O˘WÙ w:Oì :ÈËWO! ÍW<Wë ËWz u: ! ËUèW˙ÅWï Íñ«Ë…bM:|u8 ÍWOO"W|ËuMO" Ë ‘:ËñWÄ ËWz ”Wë :ÈbïWÙ «œWOO|«Ëœ ÂWì :u? 8 w??¶<W??!W??î :u? ! w??ï«“ Ë«ñ…œ Ë †W??ãñ…œW??! ÊU??O? |œñu??ë w?? "ËË;ñ Ë ‘…;ñ Ë †ô w?? Ö“ ñW<W?? ì Êœd?? ?ëd:O? ? " :u? ? 8 Ë Êœd?? ?ë;d? ? Ä ÊU?? ?ãd?? ?O? ? Ö Ë 7fi8ñ…œ Ë ÍñW?!U?ë;ñ :u?! ñW?Ù gO<W?ë :Èb?ïW?Ù Æœñu??ë Íñ…ËU??îW??3 w??ïU??ëW??O? O<d??! Wë …uO<Ëuï Í«Ë ÍWM8…;ñ Ë ÂW˘Wè W"…Ë«œ w¶<…œ Íœ wïU<Wë wïbïUJÅ ¨ÍËu?îW?Ù W?ïU?îW?z Í«;ñ…ñW< ¨:Èñb?ïU?ï«œ W?M?8…;ñ Íe:|;ñW??! p:|ñ:u? 3 ê??O? ÙW??! wJAO" ñW!Wì ËUOÄ Ë Ê˛ v|bï…u:OÄ Í…ñU!ñ…œ p:|bïWÙ wï«“ r¶fi|u:OÄW! wïUëW"uÖ Ë ÊUzñuè w:OÄW! W|ô ñWÙ w"WOOfi8WÅ Ë r:|Ëb! ÂöfiOz wM|Uz Ë ÊU?ë…b?O?ÙW?¶?3u?î ÍWfiè Ë w??ïU??ë…ñU??¶? ã…;ñ Ë ñ«œd??ë Ë ©ŒÆœ® ñW??§? îW??G:O? Ä ¨ÊUëW<ËuMë:Ëd; OÇ Ë ñW<Ëuï Wì p:|bïWÙ WJïuÇ Æ…ËWîWJ! ÊËË;ñ ŸULºOz ¨…ËWOOM|Uz Ë w"W|üWî:uë ÍËË;ñ Wì ËUOÄ Ë Ê˛ Ê«u:Oï ÍWO|“«ËUO3 ËWz …d3u4 w:Oè…;ñ WïUïW! Wë ¨ÊU¶<œñuë wïUëW¶8W!œW! ôWî Í:u¶<Wz WïW8…œ wM|Uz wïbM:|u8 ¨Íñ…Ë…d:|uë Ë ñUÅ Ë …ñUÅ Ë bïuÖ ËWz bïuÖ ÂWz wï«;ñWÖ Ë 5


Ë Íñ«Ë…bM:|u8Wï wï«ËU" wÇWë ¨ÊËu! Íd:Oã Ë …ËËœdë Ë«ËW" ÊUOîöfiOz ËËœ ñWÙ wãUî Í…ËWïœdJïËË;ñ :u! U3 ƸUÄ Wï…œ…œ ÊUOOM|œ v: ! Ë wï«“Wï wïUëôWî ¸UÄ W"…Ë«ñœ ÍWïUï«u" ËWz Í…ËWïœdJÇËuÄ Ë ©ËUOÄ Ë Ê˛® Íô Wì WïU<ËuMë:Ë;dOÇ Ë ñW<Ëuï ËWz wO|«“…ñUÅUï wM¶fi8ñ…œ u: ! Ë ÊU¶<œñuë W"WïU|Ë«œ …ËËœdë ÍñU|œ wï˛ :u! †WOOïU¶<ñUÅ v: ãUî wÇñWÙ Wë ¨s|Uz ÆÊñËËœ p:Oì ÊULfi|;ñ Ë ÊUL<Uz Í…bï…ËWz Wë s|Uz ¸UÄ ÊUO|bï…u:OÄ ÍWï«ËWz Ë Ê«ñ«Ë…bM:|u8 :u! ÍñU|œ WîWë…œ ÂWMO<Ëuï ÂWz U3 ñW??٠“«u??8…œ p:O? |ô Ëu??îW??Ù W??ì ¸œW??! Ë …ËW??îöfiO??z Ë s??|U?? zW?? ! W?? |W?? Ù ÆÆÆËË;ñ WïW‹O! ÊWë…œ ÍœW! ÂWëWMO<Ëuï Wì „WO|;ñuëuîWë ÆÆÆÂWë…œ ÊUO<UÄu< wëWA:OÄ ·ËËdàWî oOìU‹ìËb!Wà ±π∏¥ d:OìËWÙ

6


p:O|…ËWïœdJïËË;ñ W"ñuë „…Ë :vî Ë d:Oï U| ËUOÄ Ë Ê˛ò ∫s:O˘…œ ÊUëW<ËuMë:Ëd; OÇ Ë ñW<Ëuï Wì È : bïWÙ wJ:O<Wë ÊU|WëW| ñWÙ Wë :v!Wï …bï…ËWz UOïW" ¨p:O|“«ËUO3 êOÙ v: ! sëW| „W| „…Ë «bOïUfiMOz Ë w"W|UÑ:Ëdî wãUî Wì Uï…œ ¨Ê“«ËUO3 p:Oì ‘WìW! Ë …d" ÆåsïUfiëW| Ë Ê«u:Oï Wì „WO|“«ËUO3 W|«Ë Â;ñ…ËU! sîWz¢ ∫:v˘…œ ÊUë…ñW<Ëuï Wì p:OëW| Wë :vïW|WÖUï «Ë WîWz ÊUîu~:O! ÆWOOï …ËW"WOOïUfiMOz ÍËË;ñ Wì «œËUOÄ Ë Ê˛ ñWëË«ËW" ÊU|WëW| ñWÙ uJ˘W! ¨WïU|WJ|œ ÍËWz vOÄ:uë ÍWM:|Ë ÊU|WëW| ñW٠ƢWïU|WJ|œ Í…ËWz w¶Aá˘UÄ Ë “W4 Wë ÂWïU<Wë ËWì uJ˘W! ¨rOï †…dãUz wãUî Ͳœ Â:u8 :u! gOMî W|WÙ p:|ñU¶ã……;ñ Ë p:|ñ«œdë ñWÙ Wëò p:|ñ:u3W! ¨ÊWë…œ †…dãUz wãUîW! Ë X<Ëñœ g|d" ÍWëô u: ! :v!…œ ¨:v!«Ë…;ñ Ë X<Ëñœ ÊUOJ:O|ô :u! ñWÖWz å@ïW<ËUÙ ÍU"ËËœ „…Ë ¨w"«d:Oï Ë w"UO:Oî ¨wM"dÖËUÇñW!Wì :v!W! ¨:v!«Ë…;ñ wãUîW! Ê«œ ÊU|WëWë:Ë;dOÇ ËUï wMO<ËuïW! Ë ñ«“W! UOïW" Wë Wï«ËWz „…ËWï Ë …Ë…œdëW! 5<Ëuï Ë dO! Í…Ë…ñ…œ Wì Ë …ËWM:|ñ; UÄ…œ Í:u! Ë s:Oï…œ «bï˛ ÊU|…Ëœdë Ë dO! p:|ñ:u3 êOÙW! Ë s"…dãUz wãUî Ͳœ ÊU|Wï«˛:Ëñ; ÍñU¶ã…;ñ ÆÊËWëUï p:|Ë ËUï ÍñUë WOOï …ËWz ñWÙ «œËUOÄ ¸WÖWì wïUfiëW| Ë Ê˛ wãUî …ËWMî ÍôW! Ë ”«œ Ë ıu?? ëW?? Ç Ë …ËW?? ¶:|ñb?? MO: fi! :v? ?ì w?? ïœd?? ëu:O? ?8W?? ! ¸«b?? M? ?î Ë ¸U?? ?î ñUO"Ëu3 Ë ÊUÄW< Ë ñUJ:|dëW! :ÈdJ! Ë X<…œ W¶:|ñb! w"Ëu3 ÍËËbïW¶<…œ È : dJ! qî Wì w~ïWH" Ë Ê«ËWë Ë dO" U| ¨:ÈñbM:O"…;d! «bïUë«ñ“Wî Ë WÖñUë Wì Ë 7


Ë :ÈñbM!«œ Â…œñW!Wì wîW˘Wè Ë “WäUë ÊU| ¨:ÈdJ! ;ñWÅ Í;ñ:uë ÍWï«Ë…;ñ Ë Æ:ÈdJ! dO~:O3 ÍñW§ïUîñWã Ë w|«Ë…;dïUîñWã Í:uëW< ñW<Wì ÍËË“…ñUz Ë Xfi|Ë Ë X<«u8 Í…ËWz Wëò W|…ËWz wïUfiëW| wãUî uJ˘W! ÍWëô u: ! :v!«Ë…;ñ Ë X<Ëñœ ÊUOJ:O|ô :u! ñWÖWz ¨:vî Ë d:Oï Wì ¨W|ô ñWÙ W|WîWz åw"«d:Oï U| w"UO:Oî wM"dÖËUÇ ñW!Wì v: !W! :v!«Ë…;ñ Ë X<Ëñœ g|d" s|Uz ÍË…;d|: ;ñ Ë 5M:O"W˘W8Wï ÊUî:u8 ñWÖWz wïUfiMOz Ë w"W|UÑ:Ëdî wãUî Ë …Ëu?"d?Ö w?"W?§?|U?" w?J:|Ë…;d:|;ñ s?|U?z ÂW?ë…œ w<U?! „…Ë W?J?ïu?Ç ¨s?|d??ÖW??ï ÆW|WÙ w"W§|U" wJ:OMOï«Ë;d:O" Ê˛ wïœdë Ë ÊœdJ:OÄ gOz WÖñUë Wì „…Ë d" ÈËWz Uï…œ ¨W|«ËUz ·Uî ÍËË;ñ Wì ËUOÄ ÍU"ËUÙW! wïœdë Ë W"W!U! ÂWì d" v¶Å Ë ÊUÄW< Ë d|“…ËW! WJïuÇ ¨Wï˛ Í…ËWïbïU<ËWÇ WîWz uJ˘W! Æ·Uî :Èd"uÖUï w:OÄ WîWz …Ë…ñUë Ë ¸«b??M? î w??ïœd??ëu:O? 8W??! Ë ¸U??î ÍñU??ë Í«;d:|Ë :v? !…œ d?? ¶? ?ï«d?? Ö ÍW?? ë…ñU?? ! «Ë Ë: ;dîWz „…Ë ÊUÅ ñW< W¶:|d8…œ wA|…Ë…ñ…œ ÍñUë ¨œd:Oî w|ñWJ¶A:OÇ Æ:Èdë…œ ÍœW! U" :ÈËWëUï dOÖ…Ë wãUî Ë :v!Uï œ«“Uz Ê˛¢ ∫s:O˘…œ d" ÍñW<Ëuï È : bïWÙ …ñU?Ä U?O?ïW?"¢ ∫s:O?˘…œ W?J?|œ w?J:|b?ïW?٠Ƣ‰Ëu?Ä Ë …ñU?Ä Ê…ËU?8 W?¶:O?!W??ï Í:u? 8 ¸«b?M?î ÍW?ÖñU?ëW?! ÊËu?! Ë Êœd??ëËuÅ :u? 8 ÍËË“…ñU??zW??! Ë ÊËu??§? ¶<…œW??! Ê˛ v|œ«“Uz :u! W~:|;ñ UOïW" ¨U8Uï @MÇ wãUî Ë Ê˛ w|œ«“Uz ¨ÊœdJ¶<Ëñœ ÍñU|œ ÊU|:u8 wãUî ÊU|:u8 :u! ÊUï˛ ∫W|…ËWz «œ…d:Oì d|W< Æ¢W|WÖñUë Ë ñUë v: ì Í:u8 …ËUOÄ ñWÙ ÊUfi|œ øÊWJ! ı :v!…œ Ë Wï:uÇ Ë WOOÇ Wë …ËËœdëWï v: ï…œ«œ :u! ÊUOãUî ÍñËuM< Ë Uë…œ ÍñU|œ u: ! ÊUOãUî Ë U‹:|uëW! ÊËËœdë Wì “«Ë Ê˛ wãUî ÍWï«ñWJOï«Ë…;ñW! U¶<:uîUî ËWz U! Æ:vA:Oë…œ ÍWA8Wï Ë Ë X<«u??8 Ë ÊW??J? ! ÍñU??|œ ÊU??|:u? 8 w??ãU??î ÊU??|:u? 8 ÊU??ï˛ Ë s??M:O? ! ÊU??ï˛ Æs:O˙O! WOOÇ ·Uî Wì ÊU|ËË“…ñUz 8


Ë …ËUOÄ ÍdO! Í…ËU<ËWÇ wA|WëWãUî Ë Íœ«“Uz u: ! U"WÙ X8W!œW! wï˛ w"UO3 Wì Ë …ËWM!…œ †uè ËUOÄ ¨…ËW"UJ! :vì ÍdO! Í:u8 :u! s:|;ñWÖUï w:Oì Ê˛ w?ãU?î Ë Íœ«“U?z ÍËU?ïW?! È : ËW??ïU??|…œ Ë …ËW??ïW??ë…œ u: ? ! ÊU??|d??O? ! Ê«ËW??z g|d?" Í…b?M:O?Ù …b?ïW?Ç ÊU?|W?ë…ñU?! Ë ÊW?J?! ÊU?|«ñ“W?î Ë W??ÖñU??ë ÍW??ï«Ë…;ñ Ë Ê˛ w?O? ¶fi|ËWÅ:u? 8 W??îW??z øÊ˛W??! W??ï«b??ãU??î W??îW??z U??|U??z ÆÊW??J? ! ”ñu??è Æ:vM:O"…;d! Ê˛ Í:u8 w"UO3 Wì …ËUOÄ wïœdJëËu<ñU! WîWz U| øw"WOM"dÖe:|ñ; ÊUOïUëWï˛ w"UO3 Wì …ËW˘Uî Wì Wë ÍWïU|U¶<:uîUî ËWz «bÅWî…œñW< ÂWì Wì U|Uz s:O˘…œ Ë ÊWë…œ Íd¶ëW|W! WîWÖ Ë W¶˘UÖ ¨7<…b˘WÙ ñU!ËñUëW! Ë …ËW"…ËËœdë s:|ËU8 wïUîUz Ë ÛUè U| …ËËœñ:uÅ wK3 ÍWëWï˛ w"UO3 ø…ËUï v: ì w¶A:OÇ Ë …Ëu¶fi8 p:|ñ; w˘UîËUï v: !…œò s:O˘…œ Ë ÊWë…œ Ê˛ w|d~ïW|ô W|«uÖ Wë Wï«ËWz „…Ë ñWÖWz ñU3ËWz ¨ÍUÅUîW" ËUÇ „W|W! ÊU|:u8 Wï«ËWz U|Uz ¨å:ÈdJ! UÅUîW" ËUOÄ „…Ë Ê˛ ñWÖWz Ê…œ…œ W~:|ñ; Wï«ËWz ÊU| °øÊWë…œ ñ…œWìËUÇ wï˛ Ë ñ…œWìËUÇ ÍËUOÄ U! ø«b"Uë „W| Wì :v!WÙ Íœd:Oî ËËœ gOJ:Oï˛ :vM:O! …ËWJ:OÄ Ê˛ ËËœ p:|ËUOÄ Æ…ËWï…b! Âü…Ë ÊU|:u8 Wï«ËWz Wïöãò s:O˘…œ Zï«u" Ë ”ËW"W! Wë ÊUO§¶fiO! ñ«Ë…bM:|u8 ñU3ñ:Ë“ W~ï…;ñ Íœd:O? î U??| :v? !«ñœ ‚üW??" «b:O? "U??ë W?? ì ‘W?? îW?? z ¨å…ËËœd?? ë Íœd:O? ?î :u? ?ï Ê˛ ¨:Èñœd:Oœ Ê˛ Wì :v3W!Uï Ë s|dOÅUï wJ:|ñUë „…Ë WîWz ¨…ËW¶:O!œdë ”Wë ¨ñ«uÇ ñ«uÇ ÊU| WëW| WëW| v: !UM:OÙ wAOï˛ †W< p:|ËUOÄ ñWÖWz ÂüW! Æ:Èñœd:Oœ «Ë…;ñ wJ:|ñUëW! Ë ñ…œ W":u"UÙWï Ë ñ…œ W"W|Uï Â…œ Wì ÍW"ñË :v?Ä w?|œ«“U?z Ë Ê…b?! †…d?ãU??z w??ãU??î :ÈËW??ïU??|…œ ÍW??ï«ËW??z ñW??ÖW??z U$W??z Ê«u:Oï Wì Í“«ËUO3 Wë ÊWëUï «Ë wJ:|ñUë «bïUëWë:Ëd; OÇ Wì wÇ:u! ¨sA8W§! «bïUOAOïUëWë:Ë;dOÇ ËUï Wì Wï«ËWz ¨Wï«ËWâ:OÄW! uJ˘W! ø:vM:OîWï «b:OîË d:Oï ¯W!…ñ…œò ¯W!…ñ…œ wë:Ëd; OÇ Wì „…Ë ¨…ËËœdë d"ËW¶Ä ÊU|WO|“«ËUO3 ÂWz Í…ËWz :u! ‘Wâë Ë :vM:Oëdî…œ«œ È : œô Wâë Wì Í:u8 ÍËË“…ñUz ñ:Ë“W! 9


Æå:È˛uë…œ Í:u8 †UJ! wï«e:O8 Ë Í:u8 w<ËuîUï Ë ·…ñWÅ Wì ÍñUÖe:|ñUÄ Ë ·…ñWÅ :v!…œ wÇ:u! ¨…ËËœdë UÅUîW" „W| „…Ë ÊUO:Oî Ë d:Oï ñWÖWz ËUï d:Oï w<ËuîUï Ë ·…ñWÅ wÇ:u! ÍœWz ø:v! wÅWì ËUï v: î w<ËuîUï ø:v!Wï wÅWì v: Ä ÍWÄ«d8 ÍñUë Ë ËUOÄ ÍËUM:OÄW! …Ë«dë Ë Wï˛ ñWÙ wÇ:u! ÊUfi|œ Wì s"…dãUz wãUî Íd~ïW|ô ÍWï«ËWz Ë ÊU|:u8 ñWÙ ñU3ËWz ø…Ë«ñœd:Oá< WfièW! Ë d:OALÅ WïWë…œ ÊU|:u8 wÅWì ÍWM|d:Oï wî«bïWz «bïËu!…;ñu" w"Uë v: Ä ÍW"ñË Ë v: ! ;ñ:uÅËUÇ WîW! :v!…œ gOï˛ ¨Ê˛ w˘WÖ ËUï u: ! Êd:OM|…œ ÆUJ! Í“UïUÅ Ë v: ! ‘:u‹˘œ ñ:Ë“ WîW! ñUÙW! w˘Wë „…Ë g|d:Oï ¨:ÈdëWï W??ë ÂW??ë…œ Ê˛ ÍW??ï«“«u??‹? ãU??î Ë ”Ëu??M? ë:Ë;d? O? Ç ËW?? ì ñU?? O<d?? Ä ÊUfi|œ ËuîWÙ Wì :v! ñËËœ Ë :ÈdÖñ…Ë Íœ«“Uz Ë ·Uî wJ˘W8 wï˛ È : ËWïU|…œ ËWz ÊU|:u8 wïUï˛ :u! U|Uz Æ„WOO¶fi˘WÙñW! Ë p:OM"d~:|ñ; Ë p:O|…ËWïbïU<ËWÇ wïUï˛ :u! ÊU|WO|œ«“Uz Ë ·Uî ÂWz r:O˙! U| øÊWë…œ bM<WÄ WO|œ«“Uz Ë ·Uî ø…ËËœdë 5!«œ ÊU|:u8W! ñW< …ËWïUOïUëWï˛ ÍWKLÅUÄ Wì wÇ:u! ÍœWz ¨:v˘W! s:O˘…œ «bîü…Ë Wì ñWÖWz …ËWï«;ñUÄ…œ ÊU|:u! :Ë;dîWz U" Wë ÍWïUï˛ ËWz :ÈËWïU|…œ Ë ÊWë…œ Í“U§<…ËWÙ v?OfiO?á?M:|Ë«œ ÍË«œ ËU?ï W?ïW?‹?ïU?O?! ÊUA:O?ë…œ«;ñ :u?! ÊU?O?J?˘W??8 v??O? |…“W??! Ë øÊU|:u8 Ë ÊU?O?|«ñ«œ Ë ¸U?î Ë ÊU?|:u?8 ÍW?~:O?3 W??ï«“«u??‹? ãU??î …ËU??O? Ä ËW??z w??Ç:u? ! Wì wÇñWÙ W<ôu8 ¨ÊUO|ñWÖ:uïUÅ Ë w<ËuMë:Ëd; OÇ Ë ÊUOO|Uï«“ Ë ÍdOàUÅ vÄñWÄ Í…ËWz u: ! ¨XÅWÙW! Ë Íœ«“Uz ÍœdÄ WïWJ|…œ È : œ ÊUO¶fiî Ë X<…œ Ê«ËWz Í…œñW~:O! WOO|«œu8 WIAOà Ë s|ËWz ËWz ÊUfi|œ øÊW‹! v: " wï˛ ÂWz W|«Ë ñWÖWz ø…Ëu¶<uï ËËœdî ÂUë w˘œ Wì øWO:|uë Wì ¨ÊWë…œ …u:Oì w<U! ñ…œdOÅ wJ|«œ ¸WÖWì :u! WO|“«u‹:Oî Ë d:Oï Wì ñËËœ …œñW~:O! WM:|ËU8 WM|ËWz 10


W?ë w?Ç:u?! ÍœW?z øW??O? O? ï ¨ñW??!…u:|;ñW??! Ë ñ…œU??ïW??Ä w??ëËU??! Ë ñW??ëu:O? 8W??! Ë Íd¶ëW| Wì p:O|…ËUî ‘UÄ ñWÙ U| ¨:v!…œ dOÄ wïUÑ:Ëdî ÍœñW~:O! v|ñ«bM|ËWz wM|ËWz Wì d; Ä w˘Uî Ë :Èd; ã…œ XÅWÙW! ÍWìËuÄWÄ „…Ë s|ËWz ¨s!…œ d:O" ø…bï«“UÖ Ë WKÖ Ë wJ:|ñ; Uï Ë Œ…“:Ëœ W¶:O!…œ w|«œu8 Ë ”ËuMë:Ë;dOÇ ÍôW! +«“Uï ¨WOO"W|UÑ:Ëdî wãUî w<U! ”U! «œ…d:Oì v: !…œ :u! sï«“…œ wÑ:ËdîW! ñWÖWz øWOOï wãUî dOÄ ÍËUOÄ Ê˛ wï«“«u‹ãUî Ë ÊUL<Uz U"…ËWz Æ…Ë«dë :vì wîW¶< bïWÇ Wëò :ÈdJ! p:Oâë w<U! «ËUz ˚:Oæ3 Ë ;ñW" Ë p<Uï wJ:Oâë WJïuÇ Êu:OÄ…œ ;ñuè Ë Ê;d:OÖ…œ 5Å ÍË…“ Íd?O?Ä ÍËU?O?Ä W?ë Ê;d?!…œ Íñ…œ U?Ù…Ë ¨W?¶?ãW?ïW?ë Íd?O? Ä w??J:|ËU??O? ÄW??! …Ë«ñœ ÍdOÄ ÍËUOÄ Í…ËWzñW!Wì ñWÙ øwÇñW!Wì Æ…ñ:u‹ïUfiMOz wJ:O|…bï;ñœ W¶ãWïWë ÍËË“…ñU??z W??~? ï…;ñ Ë p:O$W??Ö W??ì …d??¶? îW??ë v??|“«u??‹:O? î Íe:O? Ù W??¶? ãW??ïW?? ë ÍœWz WOOï WîW?z ñW?!W?ì ñW?ÖW?z Æ:v?M:O?ëd?îW?ï«œ ÍË«ËW?"W?! W?â?ë w?|“«u?8d:O?ï øWOOÇ ñW!Wì Ë d:O? ïW??! ñW??Ù Ëu??îW?? Ù …ËU?? "…ñW< Ë «b?? "…;ñW?? M? ?! W?? ì W?? ëW?? ìW<W?? î …ñU?? |œ u: ! ñWÙ :Èd"uÖ…œ Wë Íœ Í…ËWz Ë d" wâOÙ Ë …Ë«ñœ È : dÖ …ËWO|“«u‹:Oî ñ«œWï Ë «ñ«œ Ë ñ«˛WÙ Ë dOÄ ÍËUOÄ Uï…œ W|WëWìW<Wî Í…ËWïbï«“«;ñ Ë W|Wfiè ÆsÑ:Ëdî ñWÙ ‘UäUz Ë ÊËË“«ñW" ÍU" „W| Wì Ë Wï«ËWz ÍËUÇñW!Wì sëW| „…Ë d:Oï Ë :vî ñWÖWz ËUÇ Ë ¸U8 Ë †W8 Ë üU! Ë Ê˛W!W! ÊUëW<ËuMë:Ëd; OÇ Ë ÊUë…dOàUÅ wÇ:u! Ë ËUÇW! Ê˛ wì:u< d:|˛ Í“:u" p:O|…“«bïWzW! s:O˘…b˘WÙ «bï˛ wJîWî Ë :Ëd! Ë v: M:OîUï wïUL3W4 dOàUÅ ÍWëUë wÇ:u! ¨…ËW"UJ! wëUÄ Ë :È;dfi! @ï«˛d! «ËUz ËUOÄ u: ! W¶<Ëñœ wÇ:u! ø:vM:O"Ëu<…œ Í:u8 «dÇËWÅ ÍWìËuÄWÄ „…Ë ËWz ËUOÄ „…Ë p:Oï˛ ñWÖWz Ë WOOï X<Ëñœ Ê˛ :u! Ë v: ˙§˘WÙ «bï«u3 wJ:Oï˛W! ¨:Èdë…œ UÅUîW" „Ëu< wJ:Oï˛ „…Ë Ë :Èñœ…œ x˘WÙ Wì w:Oì œdë Í…ñU¶ã…;ñ 11


v: ! gOï˛ wï«“«u‹ãUî Wì …bïWÇ ñWÙ ÍWë…œd:Oî …ËWz v: !ñ«œœd:Oî ñWÖWz u: 8 w:O? ÄW??! œd:O? î w??"üW<…œ Ë :Èd?? ëU?? ï ¸Ëu?? §? ?è :v? ?Ä ÍW?? ï˛ Í…ñU?? ¶? ?ã…;ñ ÂW?? z ‚üW" Wï˛ Ë wM:|œñUëW! ¨Ê˛ wï«“«u‹ãUî ÍôW! ©w¶<ñWÄWï:uë ÍñËu¶<…œ® ñ:Ë“ ¨ÊdÖ…œ Ê˛ wïW|ô ñ«“ËËUïW! Wë wïUëW<ËuMë:Ëd; OÇ Wì ñ:Ë“ ñWÖWz «œ…œ ÍËUOÄW! wï«ñœ Ë WJïô ñW<Wì wM|;d!…ñUî Ë ñ:Ë“W! êë wï«œËuÅW! w<U! ¨ÊWë…œ Ê˛W! Ê˛ ÍWÄ«d8 Ë Í:u8 Í“«u‹˘œW! wï«ñœWï Ë W¶ãWïWë ÍdOÄ ÍWï«ñU¶ã…;ñ ËWz Ê˛ U| êë UOïW" Wï 5MO!…œ …ËWMO!œñË w:Oì p:OîWë ñWÖWz …Ë«dë «b˘WÖ…œ ÍñU¶ã…;ñ ÊUîWÙ g|ËUOÄ Ë ;ñuë uJ˘W! :Èdë…œ Ë …Ë«dë «b˘WÖ…œ ¸U< bïWÇ …d~! ¨…Ëu!Wï wÅ:u8 Í“«u‹˘œ Ë …ËËœdë …ñUî v: ì ÊUOâë ñ:Ë“W! ÍWâë …;ñuë Wï Ë Í;ñuë :u! œdë…œ ÍWâë Í“«u8«œ „ËU! ñWÙ ñW!ËWîWì Ë „Ëu?! Ë …ËW?M?¶<«u?Ö ÍËWÅ U?O?ïW?" ¨Ëu?§? ¶? |œ Í…;ñu??ë ‘W??â? ë W??ï Ëu??§? |œ ÊUOJ:OëW| êOÙ Ë Ëu! «“«d" ñUë Wì ñUë ‘…“U" Ë X|…œ…œ ÊU|d¶ëW| w"W|«Ë«“ ô ñ«uÇ ñWÙ Ë …;ñuëW! ;ñuë „…Ë ‘WëWï˛W! Ê˛ Æ:v! ÊULOÅWÄ wï«u"…b|Wï «ËWë ¨sëW| „…Ë ñWÙ êë Ë ;ñuë :u! ‘WJïô ñW< wM|;d! …ñUî Ë s"üW<…œ :v! Ë sïUfiëW| «bO:O" ËUOÄ Ë Ê˛ Ë êë Ë ;ñuë Ê«dë ”U! ÍWïU"W˘U4 ÂWz Ëu! v: ! Ë …ËWïbïU<ËWÇ ËWì sïUfiëW| Ë W˘Wî:uë Í…b|bîW¶< p:O|ô ËuîWÙ øwÇ ÍUÄ Wì Ê˛ Ë êë :u! …ËWï«“ËË;dë ËuîWÙ ÂWz ÍbOz ¨WïœdëËË“…ñUz u: ! …Ë«dë «b˘WÖWì wâë ÍñU¶ã…;ñ ÊUîWÙ «œW˘Wî:uë ËWì g|;ñuë Wë +«“Uï wãUî Í«Ë«œ ÍW<Wë ËWz v: !«Ë ÊU|ô W~ï…;ñ ÊU| øÊWëUï ËWz wãUî w<U! ÂWì Æ…å»uIF| fHï wã ÷dGìò U| °…ñ«Ë…bM:|u8 Ë Ëu"ËWJA:OÄ UJ! †…dãUz wJ:|ñ; uë Wì Í…ñUî …Ë«;ñWÖ :u8Wì wâë ñU3ñ:Ë“ «œWO|ñ«Ë…œñuë w˘Wî:uë wJ:|ËUOÄ Wì :Èd; §! Í…ñUî ¸«bMî wJ:Oâë Wë W|…ËWz „…Ë W"«Ë ¨…Ë«;d! ¸«bMî …;ñuë ËWz wãUî Í«Ë«œ Ë ÊWëUï W"W˘U4 ÂWz w<U! u: ! Í…œ ¨…Ë«;ñWÖ :u8Wì ¨ÍË«ñ˛uë wJ:Oîe8 wM:|u8 w"UO3 Wì p:O|«d!Uë ñU3ËWz øÊWëUï W˘«bMî Í“W4 Wï …u|œ ÍWï˛ Wï ‘«d!Uë u: 8 ¨:v§"dÖñ…Ë wï˛ ¨:v! p:|Ë«œËË;ñ ñWÙW! 12


w"UO3Wì Ë :v¶:|ñœ…œ ÍWï˛ ËWz …Ëu! wA|:u8 Í“«u‹˘œ Wï Ë …ËËœdë :vì W??ì Ë :Èd??J? ! …ñU??î w:O? ì Ë :ÈËW??O? ! :v? !…œ :v? ! wÅd??" Ë :v? ! wÅ:u? 8 ¨s:|u?? 8 w<Ëuï…ñUÇ ÊUîWÙ g|Ë«ñœ s:|u8W! wï˛ ¨«b! wèüW" :vï«u"Uï «bAOïUÅUÄ ÆW|WÙ ¨ñ«bâë ÍËUOÄ U| ñ«bJÅu8 Í;ñuë ñWÖWz ¨ËUOÄW! ËUOÄ r:O˙! U| ¨Ê˛W! Ê˛ ıW! Ë :ÈËWë…œ dOÖ…Ë ÊUOï˛ Ê:uÇ W|U~˘Wî:uë ËWz ËUï Wì ¨ÊWëWï Ê˛W! Ê˛ …ËU?O?Ä «ËU?z ÍW?ïU?ï˛ ËW?z U?|U??z øs??M:|ñ“W??î…œ«œ Ê«e:O? 8 p:O? |…u:OÅ Ë p:|ñ:u? 3 ÊUOâOÙ ÊUOãU?î w?ïœd?J?M?O?!«œ :u?! ÊU?O?ïU?G?˘W?è W?"W?ïËu?! Ê˛ w?ï«“«u?‹?ãU?î :Èœô Íñ«Ë…b?M:|u?8W?ï w?J:|;ñu?ëW?! œd:O?î :Èœ «b?ïU?O?˘U?|W?8W?! U?| :Èœ ÊU?|e:O?! Æ:v! “:uè Ë ñU!Wì Ë p:OÄuJ:|;ñ ‘…;ñuë bïWÇñWÙ øÊWJ! v: Ä ÍËuÅ Ê:uÇ UëUï :vì Í“W4 d8Uzò s:O˙! Ê˛ wãUî wï«d~ïW|ô W~ï…;ñ ÊU|ô :v!…œ U3 åøUï :u! ¨:v! Í:u8 w˘œ w¶fi|Ë Ë X<«u8 ñWÖWz Uï…œ ¨UJ! ê?O?Ù Ë W?˘œ ÍËË“…ñU?z Ë X<«u?8 ñW?!W??ì U??O? ïW??" ñW??Ù Êœd??J:O? ì “W??4 :v? !«Ë Ë †Wè wïU¶<ñUÅ Íñ«Ë…bM:|u8 Wâë ÂüW! øWOOï «œW|Uë Wì d" wJ:O|WìW<Wî ÍôW! …d~! p:|ñUO"Ëu3 Ë Ê«ËUÖ Ë Ê«uÅ ÍôW! w˘œ Ë ¸U|W8 eOÖñWÙ g:|œô Wâë r:O˘…œ s!Wï …;ñËu" r:Oì ñWÖWz Æ:vÇUï «bA|ñUÅ wJ:|ñUJ:|dë wJ:|;ñuë ÍôW! w˘U|W8 Ë ¸œ v: !œdë Ë«ËW" wO|U"…ñW< wïbM:|u8 ñWÖWz u: ! Ͳ:Ë;ñ«ËËœ Wë UJ! p:OëW|W! ËuÅ :ÈËW|…œ Wâë WJïuÇ ¨«Ë;ñ…œ «bOïU¶<ñUÅ ÍU??Ö“…œ Ë ‘U??! w??K? O? ?§? ?î:u? ?":u? ?z Ë ñôW?? " Ë pÅ:u? ?ë Ê…ËU?? 8 Ë U?? J? ?! 5!«œ ÍôW! Í“W4 w˘U|W8 Ê:uÇ W|«ËWë ¨:v! …Ëu!WÙ Ë v: ! ¸Uî ËUï Íñ:u3Ë«ñ:u3 ñUÅ Í;ñuë U| ÈbïuÖ Íñ«Ë…bM:|u8 Í;ñuë wÇWë ø:vÇ…œ bïuÖ Ë w:|œô …;ñuë w??â? ë …ËËœd?? ë Ë«ËW?? " ÊU?? OÅüU?? ! w?? ïb?? M:|u?? 8 W?? ë W?? ï«ËW?? ì Êñ:Ë“ :v? ?ìW?? Ö w?ïU?|˛ËU?Ù Ë ñW<ËU?ÙW?! s?ïU?|ËËœd?ë Ë …ËU?M:O?Ù ÊU?O:|œô Íñ«Ë…b??M:|u??8W??ï wAO?˘W?ÖW?ì Ë …ËU?M:O?Ù ÊU?|ñ«Ë…b?M:|u?8 W?â?L?O?ï w?â? ë 5:O? ˙? ! ÊU??| ¨ÊU??|u: ? 8 Ë ñ«Ë…b?M:|u??8 w??ï˛ W??ë ¨…Ë«œ ÈËË;ñ U??| …Ë«d??¶fiO??! ÊW??L? Ö…œW??! Ë ÊËU$u??Ö 13


ñW?ÖW?z :v?!œd?ë ñ«Ë…b?M:|u??8 W??â? L? O? ï Íñ«˛W??Ù w??J:|;ñu??ëW??! ÍËuÅ ñ«œ…ñU??Ä Ë Ê˛ Í“«u‹ãUî ÈWï«ËWì „W| êOÙ U|Uz 5<dá! U! U3 Æ:v!Wï d" wëW|:uÙ Ê…b! u: Jï«“ Ë U~Aï«œ ÍËuÇñ…œ wâë U| wJÅu8 Ê…œUîUz sï˛W! Ê˛W! ˛œ Í“W4 ‘Wâë U! ñ«Ë…bM:|u8 WâLOï U| ñUJ:|dë Íñ«Ë…bM:|u8Wï wJ:|;ñuëW! Wâë :u! WïUÙW! Ë W~˘W! „W| Ë ñ«“WÙ Ë Ê…b|Uï Wë ÂWÖ…œ :v" «Ë sî øUJ! v: ì ÂWz Uï…œ ¨:vï«“Uï Í:u8 v|bï…Ë…˛ñW! Ë W˘«bMî U¶A:OÙ Wë Ë ÊWë…œ «b|WÄ ø:Èuë Wì …uO"WÙ ËWz Ë :ÈuëWì ÊUë…ñ«Ë…bM:|u8Wï Ë ÊUëWOO:|œô Í;ñuë øWOOÇ ñUÇ ÊUëU¶<:uîUî Ufi|œ Ͳ:Ëñ; :u! ÊWJ! ÊU8ñW" :u8 gOï«ËWz ÊU| ø:ÈËWë X<…œ Ê:uÇ ÊUOï˛ ø:Èd:|œ wïW!…;ñ WM§! Ë ÊUëWO|ñ:u4 Ë XÅWÙW! Ë w|«ËËœ u: ! gOëW|…ñUÇ W¶fi|u:OÄ ¨ÊWë…œ ”U! Ê˛W! Ê˛ wOÄ«d8 «bJ:O"Uë Wì Æ:ÈËWëUï X<…œ ÊUOï˛ :v!Wï …ËW|U~:|;ñ ÂWì Wë …ËWï“:Ëb! Wï«ËWz wãUî ÊUîWÙ Ë :ÈdJ! «b˘WÖ…œ ÍñU¶ã…;ñ ËUOÄ „…Ë :v!…œ Ê˛ ñWÖWz ÊUfi|œ ¸Uî wëñWz ËuîWÙ œd:Oî :v!…œ Uë…œ ËuÅ Ê˛ Wë wÇ:u! ¨W|WÙ ËUOÄ u: ! Wë :v!WÙ «b! g|ñ:Ë“ wJ:|Ë«ñœ Ë …ñUÄ g|ñU!ñW< Ë v: ! ÊUÅ ñW<Wì wïbï«ñ“Wî«œ Ë ÊUï«œ w˙A8 Ë …ñ«uÖ Ë …ñW<ô Ë WJï«uKî Ë WëËUïW8 Ë WM:O¶AÄ Ë d; |: “ Ë ¯ñW!uK3 :u! wÇñWÙ «Ë«“ Wë ¨:v! wëWÅUÄ w|…ñUî g|;d|: “ ‰UIfiOî †W< bïWÇ g|ñU§M! ¨d" :u?ï˛W?zËW?¶<…œ Ë :v? ï…œ«œ p:O? ïU??M:O? Ù Ê˛ ÍW??~:|;ñ W??ì ÍËu??îW??Ù W??|W??Ù v??O? |«ñ«œ …ñW<Ëuï Ë ”ËuMë:Ëd; OÇ U|Uz ¨:ÈËWë…œ «œ“ñWè d:|˛W! gOï«u:Oì U" Ë :vAOï…œ«œ Ë Íœ«“Uz p:O|ô Wì Wë ø…ËW"…ËËœdë WîWì ÊU|dO! ÊU|:u8 :u! Ê˛ wïUë…“«u‹ãUî ¨sÅ:ËdHïU|…œ p:O˘U"uë Ë ¸…˛Uz ñWÙ „…Ë d" wJ:O|ô Wì Ë Ê“«u8…œ ÊUï˛ :u! ·Uî v: ì v: Ä wãô Ë sA:Oë…b˘WÙ v: Ä ÊUOïU|:u8 :v! d¶ï«dÖ Ë d¶Ä ÊUO8dï U" gOïUï˛ ÊUë…ñ«Ë…bM:|u8Wï Wâë Wì d¶Ä ÊUëWOO|:uJï«“ Ë ÊUë…ñ«Ë…bM:|u8 Wâë U3 ¨Ê…œ…œ W|WÙ XÅ ñ:Ë“ Ë :v! d¶Ä wëWÅUÄ Ë wëWA:OÄ Wì ÊUO8dï Wë ÊËU<Ëuï …ËWîW! 14


v: ï«e|…œ Wë…ñ«Ë…bM:|u8 ÂüW! :vï«e|Uï Ë :vÇUï Í:u! ÍdO! Wë…ñ«Ë…bM:|u8Wï Wâë W|WÙ ñ«œW|UîñW< wïUëWO|«ËUz˛:Ëñ; W"üË Íœ:uî wÇñWÙ ¨Uë…œ wÅ«Ë«œ Ë bïWÇ Ë WM|dOÅ bïWÇ ÂüW! ÆUJ! v:O3W§:O3 «b|œñuë ÍU~˘Wî:uë Wì :ÈËW|…œ 5:O?˙?! U?| ¨;ñu?ë Ë ê?ë ¨ô ËËœñW?Ù W?ë W??O? O? ïU??ÑË: d??î b??ïW??Ç Ë W??ï«Ëu??3 Ë ‘:u? 8 ÍU??ï«Ëu??" W??ì W??ë p:O? ˘U??î w??|«ËW?? ¶<…œW?? ! W?? ç? ?J:O? ?Ä œd:O? ?î Ë Ê˛ U?? | Ê«d?? O? ?Ö“…œ ¨U?ëW?ï Íœ ÍËW?ì w?|…ñU?î Í«Ë«œ ÊU?O?â?O?Ù Ë s:O?M?! …ËW?J:O?Ä W?|«b??ïU??O? ëËËœñW??Ù Ë ñW??§? ïU??îñW??ã Ë ÊU??ë…ñ«Ë…b??M:|u??8 †W??§? |U??"W??! ¨w??ëWÅU??ÄW?? ï Ë w?? ëWA:O? ?ÄW?? ï Ê«ËWz :u8 WïUO|“«u8«œ Ê«ñ…œ«d! „…Ë Wë ¨êë Wì Ë ñ; uë Wì ÊUë…ñ:u8WÇËuî Ë ÊWJ! «Ë Ê«ËWz U! ¨Ê“«u8…œ ÍbëW| p:O|ñ:Ë“ êOÙ :v!W! Ë ÊU|:u8 w˘œW! wëËU! Ë «Ë«“ wïUÅ ñW< WïW8Wï W<ñuè …ñU! ËWz Ë ÊdÖWï Íd¶ëW|W! WïUÙW! Æ˛:Ë;ñ«ËËœ „…Ë :v!WÙ wãUî Ê˛ …ËWJ:O|ô ËuîWÙ Wì È : ËWïU|…œ Ê˛ wï«“«u‹ãUî ÂüW! wï«˛:Ë;ñ wï˛ wãUî g|ñU! ñW< Ë «œñU! Wì :v! ËUOÄ ÍU"ËUÙ U"«Ë ¨ËUOÄ Ê˛ WfièW! ÆÊ«bïUï Ë ÊUï«b˘Uî Ë ¯ñW! Ë w|…ñUî Ë ˚A8 Wì ¨:v!WÙ wA|ËË“ Wì ÂüW! ¨…bïW!UÄ Ë X<…œ Ë Ëu"ËWJëWÄ Ë …Ë«ñu‹ÅW! Ë Ë «ñu8 ·Uî ñ«œñW< wïœdëœd:Oî ‘UÄ Ê˛ «b|ñ«Ë…œñuë ÍWL:Oz ÍU~˘Wî:uë Wì Ë «bO¶<«;ñ w:O?ì p:O?îW?ë U?! ÆW?¶<…œW?!ñU?ë Ë ñU?ëñW< «b?˘U??î W??ì Ë …ËU??O? Ä ÍñU??ëb??ïW??! Ë Ê«b:Oì ñW< Ë ñ…œWïËuÇ U" Ë ¸«bMî Ë ¸Uî ÍñU!ËñUë Wì 5ï«e! Ë …ËWMO!œñË ÍñU|;d! :vë ¨w"W|üWî:uë v|bï…u:OÄ Wì WïU¶Å …ñ:uºîWz Ë 7A:ON~ïU! Ë ¨Wï«ñUë ËWz ËuîWÙ Wì W|WÙ wOJAÄñW< Ê˛ …ñU|œ øÊ˛ U| œd:Oî «œ…œ ñW<Wì uJ˘W! ¨¸Uî ËUï Íd" w¶Å Ë q:O§îu"uz Ë ËuïU8 wM¶Å:Ëdã Ë s|;dë U" …d~! WJïuÇ ¨UJ! :v3W§:O3 …ËW˘Uî wïUîñWã :v!…œ Ë WJ:|ñUJ:|dë uë…ËñWÙ ËUOÄ ñUë :v! v: ì Í«Ë W~ï…;ñ Ë :v!…œ e|“ w:Oì Wï˛ Ë v: !…œ Ê«d:|u˘Uî UëWï «Ë ñWÖWz wïËuâJ:O" ÍËË;ñ Wì …d" wëWOOï«d:|u˘Uî ÊUfi|œ ‘WîWz ¨Ê«bèüW" W"U~! ÆWOOëWÅUÄ wO|…ñUî ËuîWÙ ËWz vO3ñW8 Ë Ê«e:O8 Ë ¸Uî 15


w"W§|U" wJ:|ñU¶ã…;ñ Ë XÅË…;ñ ñWÙ wM:OâëW! Wë Ê˛ È : bïWÙ ñU3ËWz u: 8 Ë ÊœdJA|«ñUz Ë Ê«b<Ëuìu<U":u8 Wì ¨w¶:O!œdë Ë :v!Ëu!WÙ Í:u8 Ë wïUJÅu8 W¶<…œ wïœdëËuÇu"UÙ Ë ÊœdëñW!Wì Ê«u3 wK3 Ë …ËWïbï«“«;ñ Ë Uë…œ ÍËuîWÙ …Ë…d¶ÄW! Wï«ËWz œdë wA|œd:Oî Wë ¨d" w¶ÅË ¨wïU¶<:Ëœ Wï˛ ¨d" wO¶fi|Ë«b:OÄ Ë w"Wî«ñ…œ Ë Íœd:Oî wïU|˛ ÍñU! Í…ËWï«bJ:Oì :v!W! «ËñWÙ U| ¨Uë…œ «Ë Ë w"W|WÙ ”Wë …ñUfiOã wï˛ WJïuÇ ¨UJ|…œ Ë È : ËW|…œ Ë :v¶<…Ëu! ıWJKî Ë @MO< ñW<Wì X<…œ v: !…œ g|œd:Oî ¨w"WO:Oì Í“W4 WïuÇ U| ¨Í:u8 Íñ…œ«d! Ë X<:Ëœ :ÈbïWÙ ñWÖWz ;ñuë ÂüW! ¨ñW< ñW<W! :v˙! ¸Uî …ËW¶:|;ñW~! Ë«dJ|ñU|œ wJ:O"Uë Wì :v!…œ ÊUM:OÙ Ê˛ ‘UÄ «ËWz ¨p:O|WïU| ÆUJ! Wï«ËWì p:|ñUë êOÙ Ê˛ ÍñËu¶<…œ v: !W! :v!Uï Ë ÊU|ó:|Ëu"ËWë Ê«bïuÖ Wì d:|“ñ…Ë :ÈbïWÙ „…Ë Ëu! Í;ñœ«œó:|ñœ …d:Oz U" WL:Oz WëUë †u~|…œ Ê«ËWì p:OëW| ¨ÊËuÇ…œñ…œ ÊU|WëW<U! Wì Ë œdë…œ v:O3 Wì wïUëWfiè wï«e|…œ Wë «bîü…Ë Wì ¨ı w:O˘…œ ‘:u" Ë s|Wë…œ ı w<U! gOMî «bÅ…d:Oì U3 ¨åWfiè W|Wfiè Wì r¶<W!Wî Wîe8ò †u~|…œ …Ëu!Wï «b|:u8 È : bïWÙ Wë W|WîWz ‘WëWfiè Ë ÂWë…œ Êœñu§:Oì ÈUJ" Ë W|Wfiè Wì r¶<W!Wî W"«Ë «dë ”U! …ËWA:OÄ Wì „…Ë Ê˛ wãUî :ÈËWïU|…œ ”ËuMë:Ëd; OÇ Ë ñW<Ëuï W|©«;ñ® ÂWz Ë :ÈdJ! UÅUîW" ÊUfiMOz wàËWï „…Ë :v!…œ Ë WàËWïËUÙ Ê˛ ÂöfiOz wM|Uz Ê«ËWz ÍW"uÖW! ¨Ê;d§!«œ wîöfiOz wM|Uz qîW! W|©wàËWï® ËuîWÙ ÂWz ¨WïUNO3 ÂWz vOïU¶<ñUÅ wJ:OïËuïUè Ë U<U| ËuîWÙ Wì d¶ëUÇ Í«d?? JÅU?? z Ë ÊËË;ñ Ë …ËËœd?? ë 5!«œ w:O? ?î Ë d:O? ?ï ÍW?? O? ?O? ?ïUfiëW?? | W?? ãU?? ?î Í“«u‹˘œ Ë ËË“…ñU?zW?! ÊU?¶<œñu?ë w?ïU?ëôW?î W?J?ì:u?ë ÂüW?! ¨…ËW?"…ËËœd?ë …ËW":ËbïU¶<Wz Ê˛ Wì ÊUOãUî ÊËËœ ÍUOïËœ w˘Uî Ë ¸ËuÄË…ñUÄ u: ! Ë ÊU|:u8 Ë ËUOÄW! WïU|Ë«œ :vKî…ñ:Ë“W! Ë ÊËUM:OÙñ…œ X<…œ ñW!Wì ÊUOèüW" Ë …ñUî Ë ÆÂöfiOz wM|œ ÍËUïW! ÍWï«ËWì :ÈbïWÙ U| ÊWë…œ Ë«ËW" üU! wïbM:|u8 Wë ”Wë :ÈbïWÙ +«“Uï 16


«Ë u: ! ÊWë…œ †ËWÖeî Í:uÇu"UÙ p:OîWë Ë Ê;d!…œ WïU‹!U"uè wî…ËËœ w8Uï:uè ôWî Wì d¶ëUÇ gOM|Uz Wë ÊWÖ…œ v: " «Ë Ë vÇ…œ :u8ñW!Wì ÊUOOìWÄ WìWÄW! ËË“ Ë ÊËË;ñ W??|«Ë ÊU??|ô :v? ! «d<Ëu??ï w??!…ñW??à w??ïU??î“W??! w??ÇñW??Ù Ë ÊW?? Ö…œ :v? ?" w?Ö“ p:|˛:Ë;ñ b?ïW?Ç U?| ¨ÊW?J?! ó:|u?ï †U?ë…;ñ ËËœ ñW?ÖW?z †W?§?|U?"W?! øW??|«d??JÅU??z Wï«ËWz ¨ÊË˲:Ë;ñW! ËUïW! Wë ÊWJ! ËuMO" Ë w<d! «bï«“Wî…;ñ w~ïUî Wì ÊU|:u8 wïUë…bOÙW¶3uîôWî „…Ë ©ŒÆœ® ÊñW§îWG:OÄ Íd~:O3 Wë ÊWÖ…œ u: 8Wì UÙ…Ë wïU|˛ wïUëW˘U< Wë ÍW¶8W!œW! ôWî ËWz ¨sÇ…œ «œôWî óÖW! «œ…d:Oì Ë ËuA:OÄ wï«;ñWÖ Ë w<U<WëW! ¨…ËËœd! ñW<W! wM|Uz Í…ËWï«bJ:Oì Ë ÊbM:|u8 Wì Í:u8 ¨:ÈñW! WîöfiOz w"WF|ñWÅ ÂW! ÍWÄ W|uOï«Ëu" U" ¨:ÈœW! È : œ Ë ñUÅË…ñUÅ ˛œ Ë ôWîWJì:uëò s:O˘…œ ÊUO:OÄ Ë WïUî…“ ÍñW§îWG:OÄ WM!…œ w:Oì Wï«ËWz wÇWë Wï«ñ«Ë…bM:|u8 …“U" ËWz WJïuÇ Æåñ«Ë…bM:|u8Wï Ë ÂUãWï Ë †WF|ñWÅ Ë s|UzW! v: ì ÊUOJ:|bïWÙ Wë sMO$u~! WïU¶fiï«“ ËWz Ë ‘:uÙ ¸WÖWì s|Uz :ÈËWïU|…œ w:OÄW! Ë :v!WÙ s|Uz Wì ÊUO˘Ëuè wJ:O|«“…ñUÅ êOÙ Í…ËWz :v!W! …ËËbï«;dJ˘WÙ Í“«u‹˘œ w:OÄW! Ë Ê;ñœ…œ«œ Í:u! :ÈË…œ ÊUOï:uÇ ÊU|:u8 ÍËË“…ñUz Ë ”…ËWÙ Wë ÂöfiOz ‘UÄ wïUëWL:|˛;ñ ¸WÖWì ÊWë…œ ÍñËu3 Ë ÊW8…œ p:|ñ; s|Uz ÊU|:u8 wìUïuO<Uï U| w¶fiOìUOÅ:u< U| :v! Íñ«œW|UîñW< U3 ¨ÊË«d<Uï ©Ëu"ËWJA:OÄ®W! «b|WÄ Ë …Ëu"UÙ Wë ÂöfiOz wM|Uz «bJ:O"Uë Wì ¨ŒñWÇ Ë †Uë Ë Xfi|Ë w:OÄW! ¨:v! ÆÊËu!Wï ñWÙ :Ë;dîWz ÍWïU"U4WìW¶<uî Ë Wï«Ë«ñ«“ ÂWz …Ëu! v|“«ËUO3 Ë W|:u8W!ñW< wJ:|ñËu¶<…œ Ë U<U| „…Ë ÂöfiOz wM|Uz Í:u8 d¶Ä WOOèö8Wz Ë XÅË…;ñ wJ:O|«Ë;d!ËdO! Ë «œ:Ë;dîWz wïUëWL:|˛;ñ ¸WÖWì …ñ:Ë“ Ë p˘W8 Ê«u:Oï v|bï…u:OÄ Ë WOO"W|üWî:uë wJ:O|U<U| Ë d" wJO¶Å ñWÙ Wì Íd" wJ:OàËË“ËWî ñWÖWz ñU3ËWz ¨WJ|œ wJ:OàËË“ËWî ñWÙ Wì d¶Ä W|«u8 Ë †«dOfiãW" Ë s:O<ËuM! …ËWO:OÄ Ë p:|Ë«œËË;ñ wïœdJ<U! „…Ë …ËW¶:O!«;dO: Ö Wì Ë ÂöfiOz Wì …ñËËœ …ËWz ¨ÊU|:u8 ÍËË“…ñUz Ë ¸œW! ÊWJ! u: ! w"ö|uzW" ÊUL˘u<uî wJ˘W8 Wì «Ë WïU"ö|uzW" Ë †«dOfiãW" …ñ:u3 ËWz «bîU$Wz 17

©≤® ·ËËdàWî oOìU‹ìËb!Wà


ñW!Wì ÊU?zñu?è w?"«d?OfiãW?" W?J?ïu?Ç ¨ÂöfiO?z W?ì …ËW?M:|;ñW?~?§?˘W?Ù W?ë ÊW?ë…œ p:|Ë Í:uÙ W¶:O!…œ ‘Wï«;ñu: Ö ËWz ¨:È;ñ:uÖ…œ wFO!W" ÍdOÙ«Ë…“ È : bïWÙ wJAO" Í:uÙ W¶:O!…œ W|:u! ¨w¶fiï«“ w"«dOfiãW" Ë ÊUzñuè w"«dOfiãW" wM"ËWëWï ôW??î W??ì È : b??ïW??Ù ñW??!ËW??îW??ì „…Ë Æñ«Ë…b??M:|u??8 W??â? L? O? ï Í…ËW??ï«;ñW??~? ˘W?? Ù ÊU|åUèU§É UF§< rJèuã UMOM!Ëò w"W|Uz Ê«e|d<WàW! u: 8 wïUëWO|dfiOî ÊU|W˘Wî:uë †ËW4 U" ÊUëUï«“ W"Uë ËWz Wë ˛:Ë;ñ ÍW˘Wî:uëW! …Ë…Ëu!«œ p:Oì W|:u! Í;ñWÄ :v" †ËW4 Wì ˛:Ë;ñ ÍW˘Wî:uë «bÅUÄWì ÂüW! ¨Ëu§"ËWë ñU|œ …u:Oì Wì Wë ©…“UÖ® †ËW4 …åUèU§É UF§<ò ÂWì X<W!Wî d:O8Wï ÊUO"uÖ ÍñUÇUïW! U|Uz :v˙! ı :v!…œ p˘W8 «œ…d:Oì U3 ¨†dÖWï ÍñW< ‘WîWz ¨W|WÙ «bïUL<Uz …ñU|œ ¨W|W˘WÙ WëWJ˘W8 w"«dOfiãW" ÊU| ø…ñËu3Uï Xfiï«“ ¸WÖWì ÊUzñuè U??ï«“ Ë ÊU??ëôW??î W??ïU??àËË“ËW??î ÂW??ì W??èW??Ù Ë 5ï X<«;ñ ÊU??ëW??"«d??OfiãW??" v: ï…b|«œ Xfiï«“ wÇñWÙ Ê…œWï …ËWz w˘ËWÙ Ë Ê…œô v: ì ÊU|:u8 ÊUëWOOM|Uz wïUzñuè w"W|Uz wïUM:OÙ«œ Ë …ËWïËu§ïËË;ñ ‘UÄ Ë W|WÙ «bïUzñuè Wì s:O˙! Wì ≤µ w"W|Uz Wì Uë…œ U!…ñUë w<U! ÊUzñuè s:O˘…œ ¨ÊWJ! w3W§:O3 ñW<Wì UNOã …UAJLë Áñuï qßî ÷ñô«Ë †«uLfiì« ñuï tKì«ò ñËuMìWz w"…ñËu< …dºÅ sî bèu| Íñœ Vëuë UNïUë W3U3eì« W3U3“ wã ÕU§B*« ÕU§Bî å¡wC| UN¶|“ œUJ| WO!däôË WOèdÅô Wïu¶|“ WëñU§î …ËWz ¨ñ«u8 W":u"UÙ Ê:ufi|œWz g:OÄ ¸U< Ê«œW< WïUzñuè ÂWz «bJ:O"Uë Wì «“…ñUÅ Ë ôWî ËuîWÙ ÂWì p:O<Wë …ËWO|“:ËœWï ÍU!…ñUë Ê:ufi|œWz U" u: ! Ê:ufi|œW?z W?ë Ë ø†d?ÖW?ïñ…Ë W?"W?|U?z ÂW?ì ÊU?|W?|U??!…ñU??ë ÂW??z W??ïU??O? O? M? |U??z ÆW|WÙ «bïUzñuè Wì s:O˘…œ …ËWO|“:Ëœ ñ«Ë…bM:|u8Wï :ÈbïWÙ ÊUfi|œ wïœdJ¶<Ëñœ Ë Â:u"Wz Í…ËWM|“:Ëœ ‘UÄ ÊU| qLF| sLãò v: ˘…œ «bì«e|“ w"…;ñu< Wì Wë Uë…œ Â:u"Wz w<U! ÊUzñuèò ÊUO"uÖ w¶<W!Wî «bJ:O"Uë Wì åÁd| «dÅ …ñ– ‰UIßî qLF| sîË Ád| «dO8 …ñ– ‰UIßî ¨…ñËËœ …dOfiãW" Ë UMàWî ÂWì ÊULfi:|;ñ Ë ÊUL<Uz ÍbïWÙ Ë …d" wJO¶Å †W|Uz 18


wïœdëËW¶Ä :u! Ë …eë ÊU|«Ë;d! Wë WïUïUL˘u<uî WâLOï ËWz „…Ë ñWÖWz WJïuÇ w<U! ÊUzñuè Ë W|«Ëu! UÙËWz ¨ÊWJ! dOfiãW" «ËUz È : ËWïU|…œ ÊU|:u8 Í«Ë;d! g:OÄ Ë ”Wë ËuîWÙ Wì d¶ëUÇ ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ Ëu!…œ W|«œdJ! w|“U<WAOÄ w<ñuè wëWÇ Ë W|U§Oï«“ w:OÄ Ë W|U§¶A|W~! WïU¶<W!Wî ËWì ”Wë ËuîWÙ «bïUzñuè Wì «u8 „…Ë ¨ÂöfiOz wïUMî˛Ëœ wïœd!ËUïWì u: ! W|U!œdJ! X<Ëñœ Wì :Èœ ÊUO¶<…œ Wì wÇñWÙ Wë ¨Uë…œ ÊUïUL˘u<uî Ë ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄW! ÊUîñWã Ë «œu8 wïUMî˛Ëœ wïbïUè:u" Ë ÊbïU<d"ËUÇ u: ! ÊWJ! w¶<Ëñœ Uï«Ëu" Ë e:OÙ Uî rNì «Ëbà√Ëò :v˘…œ «bìUHïW£ìWz w"…ñËu< Wì ∂± w"W|Uz Wë ÊUïUL˘u<uî sî s|d8¬Ë rëËbàË tKì« Ëbà t! Êu§Ùd" qO)« ◊U!ñ sî Ë …uè sî r¶FD¶<« ÍU?"…ñW< W?ì ÊU?ïU?L? ˘u<u??î …ñU??|œ åaì« ÆÆÆrN?L?K?F?| t?K?ì« r?N?ïu?L?K?F?"ô r?N?ïËœ w?ëW?Ç „…Ë ÊW?J?! X<Ëñœ p:O?ëW?Ç …u?O?ï«Ëu?¶?ïU?|W?ï ‘U?¶fi:O?z U?" w?"W??îöfiO??z Ë WïUëWÇ ÂWz :u! p:O|WïUAOï Ë p:O<U!W"ñuë êOÙ ñWÖWz ¨ÂöfiOz wïUMî˛Ëœ ÂöfiOz Ë »…ñWà Wì ÊUNO3 wJ˘W8 Ëu!…œ W|«u!WÙ «bïUzñuè Wì WïUO|“U<WAOÄ oÅW?î ‘U?Ä ÊU?ëW?ïU?L?˘u<u?î «b??JO: ? "U??ë W??ì ÊU??!Ëu??! ÊU??O? ïœd??J? ¶<Ëñœ Íd:O? ã ÍbOz ÆÊñW!ñUëW! ÊUïUL˘u<uîUï ÍË«dJ¶<Ëñœ sï«u"Uï UºMOz ÊUOAOïœdJ:OÄ ËWz :u! …ËWï;d:O~O! :v§"UÙ «bïUzñuè Wì p:O|WÅË ñWÙ Wë WO:Oº:O! …“«ËW~ïU! ÂWz †W??O? |W??îöfiO?? z Ë ÂöfiO?? z W?? ì …ñËËœ Ë W?? O? ?O? ?ï X<«;ñ ¨…Ëu?? Çñ…œ …“U?? " U?? Ö“…œ ÆÊUNO3 Íd" wïUëWãWfiìWã ËuîWÙ „…Ë Í“U<WAOÄ Wì …ñËËœ WJ:O|WãWfiìWã ñW§îWG:OÄ „…Ë W|WëUÇ w¶ÅË…;ñ ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ Ë wM"UÙ Ë ÂöfiOz Wì X<W!Wî Í…ËWz u: ! ÂËË«ñœñUï sî W"«Ë ¢‚ö8_« ÂñUJî r9ô XßF! ULï«¢ ∫:v˘…œ ©ŒÆœ® ËU?ï W?ì ÂW?J?! ÊU?|d?O?~:O?3 Ë r?M:O?á<W?â?ïU?O?! Ë ÂW?J?! Ë«ËW?" ÊU?ëW?ëU??Ç W??¶ÅË…;ñ Æ«b˘Wî:uë ÊU?ëW??!…ñU??à Í:u? 8 w??"U??ë W??ë …ËW??ï;d:O? Ö…œ ©ŒÆœ® ñW??§? îW??G:O? Ä W??ì ÊUfi|œ 5<dÄ w:Oì Í;ñWá:O" «bïU|ôW! ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ œdë…œ `OIìW" ÊU|Uîñu8ñ«œ sM:O! :vì Í“«Ë ÍËuîñWã :ÈdJ! «Ë v: !…œ WîWz †uÖ ÊUO:OÄ øWOOÇ WîWz 19


Ëu?"U?Ù«œ w?˘U< U??M:O? Ù ÊU??|“«Ë Ë :v? !…œ ‘W??îW??z :v? ! v??!œd??ë «u??8 Í…ËW??z ÊU":u8ò w"uÖ «bîü…Ë Wì ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ Íô WïËuÇ Ë †dÖWï ÍWë…ñW! Æåsï«“…œ d¶ÅU! ÊU"UOïËœ ÍñU!ËñUë ÍW?ï«e?ë «Ë;d?! W?ïU?L?˘u<u?î ËW?z „…Ë w?"U?ë ËW?z w?ïU?L?˘u<u?î ñW?ÖW?z U??3 W?J?ïu?Ç …ËW?M:|;ñW?~?˘W?Ù ©ŒÆœ® ñW?§?îW?G:O?Ä W?ì Ëu?!…œ ¨ÊU?! ÊU?î:u?8 Í:Ë;d? îW??z Ê:u?Ç W?îW?z :Èd?ÖU??ïñW??! `??O? I? ìW??" :v? ! U??îñu??8ñ«œ :v? ï«“W??ï p:|ñW??§? îW??G:O? Ä Wì Ë 7A|WÖ…œ ÊUzñuè Wì w"Uë ËWz wïUL˘u<uî ÂüW! ¨WJ:|ñW§îWG:OÄ Ë ÍdJOã ÍñW§:|;ñ ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ Wë ¨7A|WÖ…œ ÊUOÅ:u8 ÍñW§îWG:OÄ ÊUO|bï…u:OÄ Wï«ËWz Ë WOOï Í“U<WAOÄ Ë ¸Uëu¶Aë ÍñW§îWG:OÄ Ë WOOM|Uz ÂöfiOz Wì X<W!Wî Æ«œ…œ wM"ËWJA:OÄ w˘ËWÙ Í:u8 u: ! ¸Wî:uë Ë W˘Wî:uëW! Ë «u?8 Ê«u:O?ï v?|b?ï…u:O?Ä d?" w?J:O?|ô W?ì p:O? |ô W??ì p˘W??8 Ê«u:O? ï v??|b??ï…u:O? Ä Æ:ÈdJ! „UÇ Ë :Èd‹! p:|;ñ Wë WïUfiMOz w˘Wî:uë Ë ÊËË;ñ p:|œñuë ËuîWÙ Wì Í…ËWz u: ! ¨ÊUî:u8 w<U! ñW< …ËWL:O!U! Ë WOOÇ wLëu4 Ë …Ëu"uÖ vOÇ ËUOÄ Ë Ê˛ Í…ñU! Wì ÂöfiOz Wë :v!«dJÅUz ı ñW<W?ì Ê«e:O?8 v?|b??ï…u:O? Ä Ë ËU??O? Ä Ë Ê˛ w??ãU??î Ë W??K? Ä W??¶:O? ï«Ë;ñ…œ Ê:u? Ç rAO"…;ñWM! Í…ËUÇñW< Ë ÂWë…œ w<U! «ËËœËWîWì sî …Ë«ñ“Wî«œ p:O|WäUM! ñW§îWG:OÄ wïUë…ñU¶ã…;ñ Ë ñ«œdë Ë W"uÖ Ë “:ËdOÄ wïUzñuè W¶<W!Wî ÂWz :u! Í©«;ñ® ¨Ë …Ëu"dÖñ…Ë r|ñU8u! Ë rOK<uî wfi|œW4 wïUëW§:O¶ë Wì Wë ¨©ŒÆœ® Æ…ËWAO<UOè Ë ŸULºOzW! ©‰ÆŒ® wFOãUÅ wîULOz f|œW4W! Wï v: !«œñW<Wì wLëu4 Ë :v!œdë w<U! ÊUzñuè Í…ËWz …ñU|œ ÊUzñuè Í©hï® ‚…œ W"«Ë ¨:vÅ…ËUM˘WÙ ”UOèW! Wï Ë ŸULºOzW! Wï Ë ñU?¶?ã…;ñ :v?!…œ Ë :v?!«ñœ ñW?ÖW?z U?ë…œ ¸U??"W??! p:O? L? ëu??4 Ë p:O? |Wfiè Ëu??îW??Ù È : dJ! ÊUzñuè wïUëWLëu4 v|ñUJ¶<…œ :v!Uï Ë :ÈdJ! ÊUzñuè wïUîñWãW! Ë :vM:Oî…œ Í:u8 „…Ë W|U"WÙ U"WÙ Ë …ËW¶:|d; !…œ UOïËœ U" …Ëu"UÙ …Ë…˛:Ëñ; ËWì 20


u: Ù ÊUîWÙ ñW!Wì ¨…Ëu"UÙ wÇñW!Wì Í:u8 w"Uë Wë wA|W§3uî w!U§<Wz …Ëu"UÙ wÇ:u! Ë p:O|UMàWî ıW! Ë È : dJ! «b:O" :v!Uï wï«;ñu: Ö êOÙ Ë :vM:Oî…œ ËUÇ ñW!Wì p:O¶<W!Wî ı WLëu4 ËWz wM"UÙ u: ! Ë :Èñ; u: ÖUï Ë :vM:Oî…œ ñWÙ U?| :È;ñ:u?~:O?! :ÈËW?O?! ”W?ë ñW?Ù Ë :v?M?O?î…œ ñW?Ù X<W?!W?î ÊU??îW??Ù …Ë«d??O? Ö È : ñœd:Oœ ÂöfiOzW! ˛œ Ë dãUëW! ÊUzñuè wLëu4 w:OÄW! UJ! v|ñUJ¶<…œ «œ¥¥ w"W|Uz …bOzU*Wz w"…ñËu< Wì ÊUzñuè „…Ë :Èd<UïUï ÊUL˘u<uîW! Ë Wì Ë ¥µ w"W|Uz åÊuI<UHì« rÙ p£ìËQã WKì« ‰eï√ U0 rJæ| rì sîËò v: ˘…œ Ë ñW?§?îW?G:O?ÄW?! ÊU??îñW??ã «b??"…ñu< ÊU??îW??Ù W??ì µ± ¨µ∞ ¨¥π ¨¥∏ w??"W??|U??z v: ˘…œ „…Ë ÊWJ! rëu4 Ë ÊWJ! ñU¶ã…;ñ ÊUzñuè w:OÄW! Wë «œ…œ ÊUïUL˘u<uî tOKà UMLONî Ë »U¶Jì« sî t|b| 5! U* UèbBî o(U! »U¶Jì« pOì« UMìeï√Ëò U3 Æåaì« ÆÆÆo(« sî „¡U3 ULà rNz«uÙ« l§¶"ôË tKì« ‰eï« U0 rNMO! rJ4Uã ñWÖWz ¨:vÇWïñ…œ ÊUzñuè Wì v: !…œ :v!WÙ ÂöfiOz Ë «u8W! Í«Ë;d! wJ:O<Wë wãUî Ë :Èd<Ëuï…œ ÂöfiOzW! ˛œ Ë :Èñœd:Oî˛Uï ÊUL˘u<uîW! «ËWz ËuÇñ…œ ÆUJ! Wfiè s|Uz ÍËUïW! WOOï Í…ËWz ¨„W| ñW§ï«ñW! WM"ËWë ©f|œW4® ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ ÍWfiè Ë ÊUzñuè ñWÖWz …ËWz ¨Íd¶ëW| ÍWï«ËWâ:OÄW! Ëu!«œ wJ:OLëu4 WëW| ñWÙ Ë s"ËWëWï p:|Ë W"«Ë U! U3 ¨W˘U"W! ÊUzñuèW! ñW§ï«ñW! p:OLëu4 ËuîWÙ Ë WJAÄñW< ÊUzñuè wLëu4 Æs!«ñœ œUNO¶ºOz Ë ”UOèW! U| ŸULºOzW! U| f|œW4W! WïULëu4 ËWz Ë XM?O?î:u?J?|œ Ë W?~?˘W?!W?! …ËËœd?ë +U?zñu?è ÂW?ëW?| «b?î…ËW?M?O?˘:u?J:O? ì ÂW??ì wïUë…ñ«œdë Ë ñU¶ã…;ñ Ë Wfiè Â…ËËœ ¨ÍË«e|W! ÍdOfiãW" ñW< …ËW"WîË«;ñWÖ ÂWO:O< Ë …Ëu¶A|WÖ ÊUL:OÄ ÍñU8u! Ë rOK<uî ÍW~:|;ñ Wì Wë ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ ÍË…;d:|ñ; ñW<Wì œñuë Í…ËW"Wï ÍW!ñ:Ë“ Wë ©‰ÆŒ® wFOãUÅ wîULOz wNIOã Ë Ê˛ Í…ñU!ñ…œ …ËWî:u8Wì p:O|Wfiè êOÙ Ë s!WÙ“Wî wFOãUÅ W"«Ë ¨ÊËWz v: < ÂWì rO|ËuîWÙ Ë s|Uz ÍËUïW! …ËW"…uO<ËuïWï Ë …Ëu"uÖWï ÂËUOÄ Wì U~! s|Uz Wì d¶Ä :v!WÙ Í…ËWz w¶<W!Wî Í…ËWz Ë …ËUºM:O˘WÙ W|…ËUÇñW< 21


ñW< …ËW?¶:|;ñW?~?! U?! ¨ËU?O?Ä Ë Ê˛ Í…ñU?!ñ…œ U??O? ïW??" W??ï …ËW??J:O? |ËË;ñ Ëu??îW??Ù w?ïU?ëW?O?O?N?I?O?ã W?§:O?¶?ë Ë ÊU?zñu?è Ë ÍñU?8u?! Ë r??O? K<u??î w??ïU??ëWfi|œW??4 wïUëW§:O¶ë U| ©Âu£ìWz® w§:O¶ë „…Ë ¨Í:u8 wFOãUÅ wîöfiOz w!WÙ“Wî Æ©WïUFOz Ë ÃUNMOî W4ñWÅ® „…Ë W!WÙ“Wî ËWz Íd" Ë ÍñU??J? ï«ËU??" W??ë ”Ëu?? M? ?ë:Ë;d? ?O? ?Ç :v? ?˘…œ ÊU?? ë…ñW<Ëu?? ï W?? ì „W?? | U?? 3 Wì WïU|«ËU< W˘«bMî ËWz Í…ËW! Uë…œ ”U! Wë…bïuÖ ÍôWî wM¶A|WÖWM:O" ¨:vÇUï Í:u! WëôWî w¶fi:|u˘WÙ Ë wëU" wJ:O¶Å „…Ë UOïW" Uë…œ …ñUî «œWJïô Í:u?¶<W?z W?"U?‹?|…œ Ë U?ë…œ r?O?L?àW?" W?|ôW?î ËW?z w?ëU?ÄU?ï Íñ«œd?ë u??J? ˘W??! …Ëu?! w?¶<W?!W?î U?| …ËËœd?ë ÍW?ìW?Ä «œ…ËW?ì W?|«Ë ÊU??L:O? Ä W??L:O? z ¨†W??F? |ñWÅ Í…ËWz g:OÄ «bJ:O"Uë Wì †WF|ñWÅ wï«b:Oì u: ! öìWJ¶<…œ W"UJ! WëWìW<Wî Ê«e:O8 wO¶<W!ñW< Í«Ë«œ Ë …ËW"UJ! “ñW! w|«“…;ñUï w~ï…œ ”ËuMë:Ëd; OÇ „…Ë Ë ÊU|˛ ÍWMOèW¶<«;ñ wJ:O|U~:|;ñ „…Ë Í:u8 †WF|ñWÅ ¨UJ! ÊœdJ¶<Ëñœ Ë s|;d!…ñUî Í…ËWïœdJ˘U"W! w~ïU! U<U| s|d¶KîUë Ë “U§:|ñ; s|d"Ë«ËW" …Ë…ñËËœ Wì v|bï…u:OÄ wÇñWÙ Ë ÊUM:OÙ Ê˛ ËËœ Ë ”dÄ v: ! w4UJOï Ë ‚üW" ñWÙ ¨…ËW"Uë…œ ¸WÇËuÄ W|WÙ …ËWïUfiMOz Í…ËWïbïU<ËWÇW! …ËWJ|eï Wì U| …ËWJ:OÄ wÅ:u8W! wïU|˛ Wì ÍdÖñW! :ÈËW|…œ …u:OÅ s|d¶ï«u3W! gOîWz È : bïWÙ Í:uÙW! «bJ:O"Uë Ë s:|uÅ ñWÙ Wì ñWÖWz U3 ¨UJ! w"W|UÑ:Ëdî wïU|˛ w"Wîe8 ÍWï«ËWâ:OÄ :v!«dë «Ë ÍñUë …ËW"WF|ñWÅ wMî˛Ëœ Ë ôWî WJì:uë ËWz UOïW" Wë W|«dJÅUz p:Oï«œó|Ë Ê…ËU8 ËuîWÙ Íô «ËWz ¨:v! †WOOïUfiMOz dO! Ë “U§:|;ñ „Wï ¨ÊËWë…œ ñUÖ˛:Ë;ñ w"WMàWì ñW! Ë s:|dë…œ ñU§ï«ËU" WïU<Wë ñW<W! Í;dã ñWÙ ñW<Ëuï r:O˙! «œ…d:Oì …ñW<Ëuï ÍWfiè WîWz ÆÆ©WãWfiìWã Ë ¨Ë …ËW"…ËËbM:|u8 wïUzñuè Wï Ë WOOï êOÙ Wì ÍUÖUz ¨WOOï …ËWM|Uz wMOï«“ Íñ«œd?ë Ë ñU?¶?ã…;ñ W?ì ÍU?ÖU?z W?ï ¨…ËW?O?¶:O?!b?M:|u?8 ñW?ÖW?z …Ëu?¶A|W??Ö :v? "W??ï w?!W?Ù“W?î w?ïU?ë…b?O?ÙW?¶?3u?î Í«;ñËd?O?! W?ì W??ï Ë W??|W??Ù ©ŒÆœ® ñW??§? îW??G:O? Ä ÆWï«œñuë ÍW!ñ:Ë“ w!WÙ“Wî Wë wFOãUÅ w!WÙ“Wî w"W§|U"W! ¨…ñ«œUÖUz 22


v: ï«“Uï ÂüW! …ËËœdë wîöfiOz w"WF|ñWÅ Wì vOï«Ë…;ñW! W|«Ë Íô ñW<Ëuï wï«œó|Ë :v! Ë ñU§ï«ËU" s|UzW! ˛œ Ë :vï…œ«œ ÍôWî WJì:uëW! ËWz Í…ËWz Æ…ËW¶:|dÖ…œ ©‰ÆŒ® wFOãUÅ wîULOz È : d:Oœ ÍñU¶ã…;ñ Ë s|Uz ¸WÖWì s|WJ! œñË«ñW! ñW<Ëuï wïUëWfiè WëW| WëW| U! …œ“«ËËœ U" ñ«uÇ Wì «bJ:O"Uë êOÙ Wì ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ :ÈñU3 ¨©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ ¨…Ëu!WÙ wë…eOïWë Ë w3ñuÖ ¨ÍWïUï˛ ËWz Í«;ñ…ñW< Æ…Ëu!Wï d¶îWë wï˛ w"W|Uz wè…œ w:OÄW! …ËWJ:OÄ Ê˛ ñ«uÇ U" g|d" wïUïUL˘u<uî ñU3 ËWz Ê˛ :È“«u‹! w˘œ ÍbïWÇ ñWÙ :vï«u"…œ p:|ËUOÄ ñWÙ Ë …Ë«ñœ È : ñ; ÊUzñuè ñ«uÇ :Ë;dîWz „…Ë ¨«b"Uë „W| Wì …ËW"UëWï :uë d¶Ä ñ«uÇ Wì p:O3ñWîW! v: M:O! ‚üW" ÊU|ñ«uÇ ñWÙ w|«Ëœ Ͳ:Ë;ñ :u! ñWÙ U| d" wJ:|˛:Ëñ; bïWÇ Ë v: M:O! Ê˛ „W| Ë «b! ‚üW" p:Oï«ËËœ „W| Wï«ñ«uÇ ËWì ÊU| ¨:vM:O! d" Íñ«uÇ Ë «b! Æs|Wë…œ w<U! Íó:|ñœW! UÅUÄ Wì ¨…ñ:uºîW! Ë ÊU|U~:O3 W¶:OM:O! d" wï«ËËœ ¸WÇËuÄ ÊUM:ONï˛ ËËœ s|Uz¢ ∫:v˘…œ Wë v: M:Oî…œ È : uë Wì W|Wfiè ÂWz ÍbOz Ë ÊU?zñu?è w?"U?|U?z ÍW?ï«ËW?â:O?Ä ÍË«ËW?"W?! ñW<Ëu?ï w?ïU?ëWfiè Æ¢…ËW?"U?ë…œ …ñ:uºîWz +«“Uï ¨w"WOïUë…ñ«œdë Ë ñU¶ã…;ñ Ë ñW§îWG:OÄ wïUëW¶<«;ñ Wfi|œW4 ø:v! †WF|ñWÅ ÂUë :v!…œ ÊWë…œ …u:Oì w<U! ÍW"WF|ñWÅ ËWz Wï«ñW<Ëuï ¨:v§Oï«“Wï w:OÄ p˘W8 U¶A:OÙ Wë v: ! ÊU|:u8 vO˘U|W8 wJ:O"WF|ñWÅ ñWÖWî ÍËUïW! ÊU|:u8 Í“«u‹˘œ Ë ËË“…ñUzW! «ËUz WïU<Wë …ñ:uºîWz Ëu!…œWï Uï…œ v: ! ‘«ËUz Wï Ë Ê…b! ÂW˘Wè Wì Wï«ñU¶ã…;ñ Ë U<U| ËWz †WF|ñWÅ Ë s|Uz Wë ¨Íñ«Ë…œñuë wÅ…;ñ…ñUÇ ÍôWî ñW< WïW§! ‘d:OÙ „U! :v! Ë «ËñWÄ U" …Ëu¶A:OÇ w|d:|u< Ë ¸U" Ë wïUï :v! Ë Íñ…Ë…d:|uë Ë ñ«“Uz ËuîWÙ p˘W??8 W??ì wA|«ËU??z W??ï:u? Ç Ë W??|W??Ù „…Ë Ë …Ëu??¶A|W??Ö s??|U??z W??ì …b?? ï…ËW?? z Ë p˘W8 ÍñU!ËñUë Ë …ËËœdë v: Ä ÍñU¶ã…;ñ Ë …ËW"WïË«;dO: Ö Í:u! Ë …ËËbïU|WÖ v: ! Ë ÊËuÇ Ë bïWÇ :v! s|Uz ÍWäUM! ñW<Wì Íd¶ëW| ¸WÖWì ÊU|bï…u:OÄ qOè® ñW< …ËW¶:O!«;ñWÖ p:O|ôWî ñWÙ ¨…ËËœdë ÊUO:O3W§:O3 ôËWz Ë ôËWz 23


W|:u! ¨ÊËË«ñœd:Oî˛ „Ëu< s|œ Ë ËUïœW! gOJ˘W8 Ë ÊU|ôWî ËUïWì ©‰UèË ÊU?ë…b?O?ÙW?¶?3u?î W?îU?L?O?z Ê:u?Ç U??ï«“ Ë ÊU??L? ˘u<u??î w??ïU??ëôW??î Ëu??îW??Ù ËW?z ñW?ÖW?z ¨…Ë«œW?ïô ÊU?O:O?ì Ëu?îW?! Ë …ËËœd?ë ÊU?O:O?3W?§:O?3 W?ïU??|Ëu??îñW??ã „…Ë Ê«œñuë ËUï Wì ÂöfiOz wM|Uz U¶fi:Oz ÊUîu~:O! W|UïËu!Wï WïU|ôWî ¨W|U!U0 ÍËUï UOïW" ñWÖWî ¨†UÙ…œ :vì wî:uÖ s! ÍœñW! Ë „;ñœ ËUï ÍœñUz …ËWO:OÄ p˘W8 Ë WM:Oî;ñWÙW! s|œ ‘U¶fi:Oz ôWî wïËu! ñW! Wì «bJ:O"Uë Wì wëUë Æ:vï…œ«œ «b|ËUM:OÄ Wì w˘«bMî Ë ¸Uî Ë ñW< W|WÙ …d~! ¨ÊËU<Ëuï ÊU?O?ï«“W?ï Ë ôW?îW?J?ì:u?ë w?!W?èW?ì w?ïU<U?Ù Ë „Ëu<W?! «ËñW?Ù g|ñW<Ëu??ï W?ë :v?!W?ï …b?ï…ËW?z øW?O?O?Ç s?|U?z :v?ï«e?! Í:u?8 Í…ËW?z :v?!W?! ¨U?ë…œ r?|d?ëW?" Wë w¶AÄËñË…œ w˘Wî:uë Wì U| :v!Ëu! XfiO§:|uÖ wëËU! Ë p|«œ Wì w˘«bMîW! W?? ?ì Í…ËW?? ?z ¨s?? ?|U?? ?z W?? ?ì ÊñËËœ Ë ÊW?? ?ïU?? ?ï˛…d?? ?O? ? Ä Í«Ë;d? ? ! ÊU?? ?OÅW?? ?!ñ:Ë“ Æ:Èd¶<W§! :vÄ ÊUO¶AÄ WOOï …ËWz WïU|ËËbM:|u8 gOïUëWïU‹!U"uè Ë ôWî wïUOÖ WM!…œ ñW! Wë ÍWïU<ËuMë:Ëd; OÇ Ë ñW<Ëuï ËWz ñU3ËWz ¨ôWî WJì:uë s:O˘…œ ÊUO:OÄ Ë s:Oï…œ v: ì ÊU|…ñ:u"Uï Ë ËUï „W| Ë ñ«“WÙ ñWÖWz WÅU! ¨…Ë«œô ÊUO"WF|ñWÅ ÍW~:|ñ; Wì Wë W|…ËWzñW!Wì ÊU|:u8 ÍWfièW! g|©‚uI4® Íó:Oì:uë ÍËuÇñ…œ u: 8 ¨5ï ôWî Ë s|œW! ˛œ Wï«ËWz Ë W|«Ë wO|«Ë…;ñUï ñ«“WÙ ÊU| ¨:v!WJì:uë Ë :vï«“Wï êOÙ «bO¶<«;ñ Wì ñWÖWz ©ñ…e:|ñUÄ® WJì:uë® s:O˘Uï w:OÄ wÇ:u! ¨:v!Ëu! gO˘U!:uz ñ«“WÙ wÅËu" Ë «Ë…;ñW! v: !œdë ø©ñ…e:|ñUÄ ËW?z ÊW?|ô W?ì :v?! Ëu?! s?|œ w?J?|ñW?8 Í…ËW?z ¨W?|…ËW?zñW??!W??ì ñW??Ù …ñU??|œ „…Ë WJïuÇ ¨sM|œ wJ|ñW8 Í…ËWzñW!Wì ñWÙ ¨WïËu! Xfi|ËWÅ:u8Uï WïU<Wë «u8 Ëu! p:Oî…œ W|UïËu!Wï «bïU¶<œñuë Wì ôWî ñWÖWz œdë ÊUL<U! d¶A:OÄ Æ†UÙ…œWï ÍËUï «bA|;ñW" ÍWëWìËuë Wì Ë …Ë:u!œd! u: 8 :u! vO"WOïUL˘u<uî Ë ôWîWJì:uë :v˘…œ wM|Uz wïUëUï«“ Ë «“…ñUÅ ÍôWîW! ñW<Ëuï U"…ËWz qî…œ W|«Ë…;ñUï Ë „Ëu< wÇ W"W!U! ÂWì ÊWÙ g|d" Íñ:Ë“ ¨ñ«Ë…bM:|u8Wï 24


wïœdJ:O3W?§:O?3 U?O?ïW?" W?O?O?ï w?J:O?ï«ËU?" ê?O?Ù ‘ôW?î Ë ÊW?8…œ w?ïU?ëôW?î ÊUë…bOÙW¶3uî Í«;ñËdO! Ë ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ Ë ÊUzñuè wïUëW¶A|UîñWã w??M? "u??Ö Í«;ñ…ñW< U??3 ¨…ËW??"…ËËœd??ë ÊËË;ñ ÊU??OAO??J? ˘W??8 :u? ! W??ë ¨:v? ?!W?? ï v: ! †WOOïUfiMOz Wì Ë s|UzW! ˛œ Ë Ê«œó|Ë v: ! s:O˘…œ ÊUOA:OÄ w|ôWîWJì:uë ÆÍñW! U! ñU3ËWz ¨ÊUM:ONï˛ ËËœ Ë WJïô ñW< wâë wïœdë…ñUî Í…ñU!Wì WîWz ÍdÖñW! È : ËW|…œ …u:OÅ s|d¶ï«u3W! gOîWz ñWÙò v: ˘…œ Wë ñW<Ëuï 5ï«e! s:|uÅ ñWÙ Wì ñWÖWz U3 ¨UJ! w"W|UÑ:Ëdî wïU|˛ …ËWJ:OÄ wÅ:u8W! wïU|˛ Wì «Ë ÍñUë …ËW"WF|ñWÅ wMî˛Ëœ Ë ôWîWJì:uë :ÈbïWÙ Í:uÙW! «bJ:O"Uë Ë Ê…ËU?8 Ëu?îW?Ù Íô «ËW?z :v?! †W?O?O?ïUfiM?O?z w?"W?îe?8 ÍW?ï«ËW?â:O?Ä :v?!«d??ë w"WMàWì ñW! Ë s:|dë…œ ñU§ï«ËU" WïU<Wë ËWz UOïW" Wë W|«dJÅUz pOï«œó|Ë ÍËUïW! ÍWï«ËWz +«“Uï ¨åWãWfiìWã Ë dO! Ë “U§:|ñ; „Wï ¨ÊËWë…œ ñUÖ˛:Ëñ; ø:v! wÇ ÊUO¶<W!Wî :v!…œ ¨ÊWë…œ w"W|UÑ:Ëdî Ë †WOOïUfiMOz w<U! s|Uz «;ñËdO! wM"dÖËUÇñW!Wì :v!W! WOOàËWïËUÙ Ë Íñ:u3ËUÙ ÊUO¶<W!Wî ñWÖWz «ËWz :ÈœñUëW! ‘W|U"«Ë ÂW! Ë UÖ…œ v: " Í«Ë p˘W8 „…Ë @ï…;ñ Ë s|Uz Ë wJ:O|U"«Ë «bïU|:u8 w˘U|W8 Wì ñWÙ …ñU|œ Ë ÂöfiOz Wì ÊñËËœ ñ:Ë“ Wï«ËWz ËWz ÂöfiOz WJïuÇ ¨…ËUï«œ ÂöfiOz :u! ÊUO|ËüU|W8 wJ:O|U<U| Ë w"W§|U" Íd|W< d" wJ:|ËUÇW! Í:u! :v!Wï wÇWJKî Ë :vM:OÙWï :vÄ Í«Ë;d! ÍW<Wë …ËUM|«œ Í:u8 w˘U|W8 Wì ñW<Ëuï „…Ë ñWÖWz ¨Uë…œ ¸WÖ…œ ÍñU¶ã…;ñ Ë Uë…œ Ê«dë…œWï Ë Ê«d!…œWï ÊüU" Ë q|œW! ÊUïUL˘u<uîUï wï˛ Ë êë W|«Ëu!«Ë v:OÄW! WïUîWz Wë ¨WK|:uëW! Ê«dë…œWï gOïUëWM|d:Oï W˘«bMî Ë „…eOïWëW! W¶fi|u:OÄ W|ËËœñUï «u8 Wë ÂöfiOz WJïuÇ ¨ÊË«dë :v3W§:O3 ÊUzñuè wè…œ Ë :v!œdëWï v: Ä È«Ë;d! È…ËWz Ë …ËW¶:|dJ! Ëx! vÅd"W! U| :v! vÅ:u8W! Ë ÊUîU< Ë ¸UîËñW< Ë …Ë«ñ˛uë Ë …Ë«dë «b˘WÖ…œ Í;ñWÅ ÂöfiOz W¶:O!Ëu!Wï «b??ïU??ïU??L? ˘u<u??î ñW<W??! Ë …Ë«d??O? Ö ÊüU??" Ë †ËW??J<…œW??! w?? ï˛ Ë ¸«b?? M? ?î 25


ÊUOAOïUëWâë Ë Ê˛ Æb!Wà Ë WK|:uëW! ÊËË«dë wAOïUëW˘«bMî Ë …Ë«dJÅW!«œ v: !W! s!Ëu! rOK<W" ÊUïUL˘u<uîUï ñWÖWz :u8 ¨W|ñU3 Ë „…eOïWëW! ÊË«dë Wì …Ëu"UÙ «bïUzñuè Wì „…Ë Ê…b! Wï«ñW< Í;ñu: Å ñW<W! Ëu!…œ «ËWz ¨;ñWÅ sî rÙËdÙUÜ s|cì« ‰eï√Ë® ∫:v˘…œ Wë≤∑ Ë ≤∂ w"W|Uz »«e4W£ìWz w"…;ñu< Êu?K?¶?I?" U?I?|d?ã Vàd?ì« r?N?!u?K?è v?ã ·c?èË r?N?OU?O s?î »U??¶? J? ì« q??Ù√ UÙRE" rì U{ñ√ Ë rNì«uî«Ë rÙñU|œË rN{ñ« rJ#ñË«Ë UI|dã ÊËd<Q"Ë Æ©«d|bè ¡wÅ që wKà WKì« ÊUëË W??ì ÊU??O? ï«u??O? ¶AÄ W??ë w??!U?? ¶? ?O? ?ë Ê…ËU?? 8 ÍW?? |W?? ¶<…œ ËW?? z «œu?? 8 W?? "«Ë UM:OÙ ÊUOïUOïU~?|U?Ä Ë ÊU?O?ïU?ëW?ÖU?ïW?Ä Ë ñW?~?ïW< W?ì œd?ë…œ ÊU?ëW?J?|dÅu?î †UN:Oì Í«Ë U" ÊUO˘œ W¶A|ËUÙ wïUL˘u<uî Í…u:Oz Í“ñWì Ë ”d" Ë :Èñ…œ «œu8 Êd~! q?|œW?! ÊU?O?J:|b?ïW?Ù Ë Ê˛u?J?! ÊU?O?J:|b?ïW?Ù ÊU?L?˘u<u?î Í…u:O?z …œd?? ë Í…u:O? ?z Ë …u:O? ?zW?? !«œ fï«ËW?? z Í…ñW?? !Ëu?? ïU?? 8 Ë ÍË…“ Ë ¸U?? ?îËñW< ¨…Ëu!Wï :vì wïU¶:OÄ w:O3 Wë …u:OzW! «œ wJ:O|Ë…“ UÙ…ËñWÙ Ë Ê«ËWz Íd~"«dOî Wì Ë ©rJïuK"UI| s|cì« WKì« qO§< wã «uK¶è«Ë® ∫:v˘…œ «œd" wJ:O"W|Uz Wì «ËñWÙ ÊuJ"ô w¶4 rÙuK"Uè® Ë ©rÙuL¶HI# YO4 rÙuK¶è«Ë® ∫:v˘…œ «œd" wJ:OM:|uÅ Æ«œ…ñWèW§ìWz w"…ñËu< Wì ±π≥ ¨±π± ¨±π∞ w"W|Uz ©WKì s|bì« ÊuJ|Ë WM¶ã ÆÊWë…œ «b˘WÖ…œ ÊU";ñWÅ ÍWï«ËWz Ͳœ Wì s~ïWº! «œ«œu8 ÍW~:|ñ; Wì W"«Ë ˛œ Æs"ËWë ÊU¶¶<…œ p:O|W~:O3 ñWÙ Wì Ê˛uJïUO! Ë s~ïWº! Ê«dãUë ¸WÖWì WM:O! ËuîWÙ Ë È : ñbM!ôW! ÍË…“ ñW<Wì œU<Wã Ë WM¶ã U" v~ïWº! Ê«dãUëW! v: ˘…œ «œ…ñWèW§ìWz w"…;ñu< Wì ≤¥¥ Ë≤±∂ wïUëW"W|Uz ¨ÂöfiOz wM|œ ñW< ÆÆÆrJì dO8 uÙË U£OÅ «uÙdJ" Ê« wfiàË rJì …dë uÙË ‰U¶Iì« rJOKà V¶ë® ÊU¶˘œW! Wë «dë Xfi|u:OÄ ñW<Wì ÊU¶~ïW3 W"«Ë ©WKì« qO§< wã «uK"UèË ∫aì« W|«b:O" ÍWëUÇ …u:Oz :u! ÂüW! WÅ:u8Uï ÊU¶:OÄ W|WÙ XÅ Wë …ñ:Ë“ bïWÇ WOOï ÆW|«ËËœWì wÅ:u8 Ë d:O8 Ë Ë ñU¶ãuÖ Wì «œu8 Wë sï«e! Ë s~ïWº! Ê«dãUë ¸WÖWì «œu8 ÍW~:|ñ; Wì 26


«bzUfiOMìWz w"…ñËu< Wì ∑∂ ≠∑¥ w"W|Uz ¨…ñW¶fiO! Ë UÖUz p˘W8 Íñ«œdë sîË …d8ôU! UOïbì« …UO(« ÊËd¶A| s|cì« tKì« qO§< wã q"UIOKã® ∫:v˘…œ rJì UîË ÆULOEà «d3√ tO"Rï ·ufiã VKG| Ë√ q¶IOã tKì« qO§< wã q"UI| s|cì« Ê«bìuì«Ë ¡UfiMì«Ë ‰U3dì« sî 5HFC¶fi*«Ë tKì« qO§< wã ÊuK"UI"ô UOìË pïbì sî UMì qF3«Ë UNKÙ√ rìUEì« W|dIì« ÁcÙ sî UM3d8« UM!ñ ÊuìuI| «ËdHë s|cì«Ë tKì« qO§< wã ÊuK"UI| «uMî√ s|cì« Æ«dOBï pïbì sî UMì qF3«Ë ÊUë ÊUDOAì« bOë Ê« ÊUDOAì« ¡UOìË√ «uK"UIã †uäUDì« qO§< wã ÊuK"UI| UOïËœ wïU|˛ ÍWïU<Wë ËWz s~ïWº! «œu8 ÍW~:|ñ; Wì U! W"«Ë Æ©UHOF{ U?| :Èñ˛u?J?! «œ«u?8 ÍËU?MO: ? Ä W??ì p:O<W??ë ñW??Ù ¨sÅ:Ëd??ã…œ w??|«ËËœ Ͳ:Ë;ñW??! «œ«u8 ÍW~:|;ñ Wì u: ! Æ…ËWM|…œ…œ Í…ñËWÖ wJ:O¶Å«œUÄ «œ˛:Ëñ; «ËËœ Wì È : ËWëñW< ñ«ËUÙ ¸«bMî Ë ËUOÄ Wì Ë Ê˛ Wì ÊUëW"üW<…œ v: ! «bJ:O"Uë Wì øÊWëUï :Èñ; WÅ Wì Ë WJ! ñUÖ“;ñ ÊUîWM|œ ÂWz ÍñUJîW¶< w¶<…œ Wì W|«u8 s:O˘…œ Ë ÊWë…œ Ê«Ë;d! Ê…ËU8 ÍWï«ËWz Æ…d:OM! :u! ÊULJ:|ñ…œUïWÄ Ë p:|ñUëñW< …ËW":u8 ÊW|ô †ËuäU" ÍW~:|ñ; Wì WOOï ÊU|«Ë;d! ÍWï«ËWz Ë s~ïW3…œ «œ«u8 ÍW~:|ñ; Wì Æ…“«Ëô eë ÊU¶|WÅ wïöOÄ Ë ÊU¶|WÅ wï«dO~ïW|ô Ͳœ s~ïWº! ¨s~ïW3…œ qO§< wã q"UIã® ∫:v˘…œ «œ∏¥ w"W|Uz Ë «bzUfiOMìWz w"…ñËu< Wì «ËñWÙ s|cì« ”Q! nJ| Ê« tKì« wfià 5MîR*« ÷d4Ë pfiHï ô« nKJ"ô tKì« ‰UHïW£ìWz w"…ñËu< Wì ≥π w"W|Uz Ë Æ©öOJM" bÅ√Ë U<Q! bÅ« tKì«Ë «ËdHë ∂∞ w"W|Uz Wì Ë ©WKë WKì« s|bì« ÊuJ|Ë WM¶ã ÊuJ"ô w¶4 rÙuK"UèË® v: ˘…œ w"W|Uz Ë ©aì« ÆÆÆ…uè sî r¶FD¶<« Uî rNì «Ëbà√Ë® v: ˘…œ «b"…ñËu< ÊUîWÙ Wì ©‰U¶Iì« vKà 5MîR*« ÷d4 w§Mì« UN|√ U|® v: ˘…œ «b"…ñËu< ÊUîWÙ Wì ∂µ Ë †:u8 wïUÅ ñW< :ÈËU! WëWëñWz ¨WJ! :Èñ; WÅ «œ«u8 ÍËUM:OÄ Wì W"«Ë ¨ÊU?ïU?L?˘u<u?îU?ï Ë Ê«d?ãU?ë Ͳœ ÊW?J? ! :È;ñWÅ …b??ïU??Ù gO??ïU??ïU??L? ˘u<u??î Ê«Ë W?ì ‘«u?8 Ë U??8…œ ñËËœ…Ë :v? ì Xï«d??ãU??ë w??"üW<…œ «œu??8 ÊU??îu??~:O? ! WM!Wï U" ÊWJ! «b˘WÖ…œ ÊU|;ñWÅ Æ…d"ñW!ËUïWì Ë d"Uï«Ëu" Ë d¶"üW<…œW! 27


Ë Uï«Ëu" Ë e:OÙ Wì :Èœ X<…œ Wì ÊU¶OÇ Æ:v! «u8 :u! ËuîWÙ gOM|œ Ë WM¶Oã ñW??§? îU??|W??Ä ÍW??z ÆÊW??J? ! Í…œU??îU??z Ë ÊW??J? O? ! …“ñW??! w??8üË w??ïU?? M:O? ?Ù«;ñ ÆÊWJ! ÊUïUL˘u<uîUï ¸WÖWì È : ñ; WÅ U! …bïUÙ ÊUïUL˘u<uî tì ÊuJ| Ê√ v§Mì ÊUëUî® ∫:v˘…œ «bìUHïW£ìWz w"…ñËu< Wì ∂∑ w"W|Uz Æ©…d8ô« b|d| tKì«Ë UOïbì« ÷dà ÊËb|d" ¨÷ñ_« wã s‹ß| v¶4 Èd<« UJ! ÊU|ö˘…ñW! Ë :v!WÙ wK|œ Wë WOOï «Ë…;ñ p:|ñW§îWG:OÄ êOÙ :u! W"«Ë Ë „U??ÄU??ï w??M:|u??8W??! U??ëW??ï ”U??!…;ñ ÍË…“ U??" U?? O? ?ïËœ w?? ˘U?? î w?? ì…œW?? !W?? ! Ë w|U"WÙ U"WÙ wãUî ‘«u8 Ë Wë…ñWÖ ÊU"UOïËœ w˘Uî …u:Oz ¨ÊUL˘u<uîUï :v?˘…œ «b?"…ñËu< ÊU?îW?Ù È∂π w?"W?|U?z W?ì Ë ÆËu?"U?ÙW?ï s?!W?ì w?ëW?O?OÅ:u?8 †ËWë ÊU¶~MÇ wïüU"W! wÇñWÙ W"«Ë Æ©U§OÉ ôö4 r¶LMä U2 «uKJã® w"W|Uz Wì «ËñWÙ ÆÊUOÖ wÅËWï Ë WìüW4 ÊU¶:Oì :Ë“Uî Ë Ë: “WÖ „…Ë Ê:u‹O! tfiL8 tKì ÊQã ¡wÅ sî r¶LMä U/√ «uLKà√Ë® v: ˘…œ «b"…ñËu< ÊUîW٠ȥ± ÍWz W"«Ë ©aì« qO§fiì« s!√Ë 5ëUfi*«Ë v!dIì« ÆÆÈcìË vîU¶Oì«Ë ‰u<dKìË Ë «u?8 :u?! :ÈËW?ë…œ ÊU?¶?¶<…œ W?ë :v?ïüU?" ñW?Ù w?ëW?O?º?M:O? Ä ÊU??ïU??L? ˘u<u??î Wì ÆWï«ñ«u§:|ñ; Ë ÊU"…ñ…b:O! Ë „ËU! :v! Ë ÊU"ñUëu<Wë Ë Âe8 Ë ñW§îWG:OÄ «uK¶èUã Âd(« dNÅô« aKfiï« «–Uã® ∫:v˘…œ «œµ w"W|Uz W!ËW¶ìWz w"…ñËu< bdî që rNì «ËbFè«Ë rÙËdB4«Ë rÙËc8Ë rÙu9b3Ë YO4 5ëdA*« Í…ËWz ‘UÄ W"«Ë ©rNKO§< «uK‹ã …Uëeì« «u"√Ë …öBì« «uîUè√Ë «u!U" ÊUã …å»W3…;ñ Ë Â…ññW4uî Ë Wº3W4 Í“ Ë …bàWè Í“ò Wë «ñW4 wïUëW~ïUî ÊU¶~MÇ :vM:|uÅ ñWÙ Wì Ê˛uJ! ÊU¶<ñWá¶! ÊËuÇñW<W! Ë ÊËu! ;ñWá:O" :u?! ÊU?|W<:u?! :v?|ô Ëu?îW?Ù W?ì Ë Ê…b?! ÊU??|:ËñU??îW??Ö Ë Êd??~? ïU??O? ! ¨s??"ËW??ë Ë œd?ë ÊU?|ó:|u?ï Ë œd??ë ÊU??|W??!:u? " Ë …ËW??ïËu??! “W??~ÅU??Ä ñW??ÖW??z ¨…ËW??M:O? ï«œ ÆÊdÖWî :vÄ ÊU|W~:|;ñ Ë Ê…œñW! ÊU|W~:|ñ; «œ ÊUO"Uë…“Ë tKì« rN!cF?| r?Ùu?K?"U?èË® ∫:v?˘…œ «œW?!ËW?¶? ìW??z w??"…ñËu< W??ì ±¥ w??"W??|U??z ÊU|;ñWÅ Æ©5MîRî Âuè ñËb nA|Ë rNOKà rëdBM|Ë rÙe‹|Ë rJ|b|U! 28


Ë U?ë…œ ÊU?|;ñ:uÅñW< ¨«œ…œ ÊU?|ñ«“U?z …u:O? z w??¶<…œW??! «u??8 ÊW??J? ! «b??˘W??Ö…œ ÆUë…œ ‘WÖ Ë ‘:u8 v: Ä ÊUOï«ñ«bïULOz w˘œ Ë Uë…œ ¸«“ «œñW<W! ÊU|…u:Oz U/« «u?M? î√ s??|c??ì« U??N? |« U??|® «œW?!ËW?¶? ìW??z w??"…ñËu< W??ì ≤π≠≥∏ w??"W??|U??z WKOà r¶H8 Ê«Ë «cÙ rNîUà bF! «d(« bºfi*« «u!dI| öã f$ ÊuëdA*« d8_« ÂuOì«Ë tKìU! ÊuMîR|ô s|cì« «uK"Uè ÆÆtKCã sî tKì« rJOMG| ·ufiã «u?"Ë√ s?|c?ì« s?î o(« s?|œ Êu?M?|b?|ôË t?ìu<ñË t?K?ì« Âd?4U?î Êu?îd??æ? |ôË Æ©ÊËdäU rÙË b| sà W|e'« «uDF| v¶4 »U¶Jì« Â«ñW4 ¨…ñËWÖ w"ËWÖeî p|eï :v˙! sfiOÄ ÊU¶<ñWá¶! ÊUïUL˘u<uî ÍWz «u?8 s<d?"…œ w?¶<…b?îW?ë Ë Íñ«˛W?Ù W?ì ñW?ÖW??z ¨ÊU??O? ˘UfiîW??z ‘U??Ä s??!W??ï ¸W??ÖW??ì ÊW?? J? ?! :È;ñWÅ ¨U?? ë…œ ÊU?? "d:O? ?" Ë b?? ïW?? îW?? ˘Ë…œ Í:u? ?8 w?? H? ?"u?? ìW?? ! Ͳ:Ëñ; Ë «u8W! «Ë;d! Ë ÊUL˘u<uî WM!Uï Ë 6:O¶ë Ê…ËU8 Wë ÊUïUL˘u<uîUï Ê«ËW?z …ËËœd?ë ÊU?|W??ä…œW??è ÍñW??§? îW??G:O? Ä Ë «u??8 Í…ËW??z s??M:O? |U??ï w??|«Ëœ U" ÊWJ! «b˘WÖWì ÊU|;ñWÅ Ë Ê˛uJïUO! ¨sM:OA8…œ v: ì w:OÄ Ë ÊWëUï ÍWä…œWè ÆÊ…œ…œ Wï«ñW< X<…œW! X<…œ Ë Í;ñ:uÅñW<W! 5MîR*« sî Èd¶Å« tKì« Ê«® ∫:v˘…œ W!ËW¶ìWz w"…ñËu< Wì ±±∞ w"W|Uz ÊuK¶I|Ë ÊuK¶IOã tKì« qO§< wã ÊuK"UI| WM'« rNì ÊQ! rNì«uî«Ë rNfiHï« tKì« sî ÁbNF! vãË√ sîË Ê√dIì«Ë qO$ô«Ë …«ñu¶ì« wã UI4 tOKà «bàË Ë ñW< «u8 Æ©rOEFì« “uHì« uÙ pì–Ë t! r¶F|U! Ícì« rJFO§! «ËdA§¶<Uã «œ«u8 ÍW~:|ñ; Wì Wë :v"«b! ÊUO¶ÅWÙW! Í…ËW! …u|;dë ÊUïUL˘u<uî Wì w˘Uî W|«u8 w¶<«;ñ wJ:O¶HÖ WîWz s:|ñ˛uJ! ı Ë Ê˛uJ! ı s~ïWº! Ë ÊWJ! †U!W8 Ë s|;dë ÂW! ÊU":u8 Wì wÅ:u8 W|«ËWë Uë…œ v: 3W§:O3 Í:u8 w¶HÖ d¶ÅU! Ë Wì ≥¥ w"W|Uz ÆW|…ñËWÖ wJ:O|…Ë…d! WîWz Wë W"W˘WîUî ÂWz Ë WM¶Å:Ëdã ÊuKàô« r¶ï«Ë rKfiì« vì« «uàb"Ë «uMN" öã® ∫:v˘…œ «œœW2W4uî w"…ñËu< Í«Ë«œ Ë sA:OëWî wîeï Ë s!Wî Xfi< ©rJìULà« rëd¶| sìË rJFî tKì«Ë ÆW|«b˘WÖ…œ ÊU"«u8 ÊËu"ËWëñW< …u:Oz Wë ÊWëWî s"dÖ«;ñ ;ñWÅ Ë w¶ÅUz 29


W?ë “:Ëd?O?Ä w?ïU?zñu?è ÍW?ïU?"W?|U?z ËW?ì ñ:Ë“ W?ì Ëu??! p:O? îW??ë «d??!«;ñ Í…ËW??z ÊUL˘u<uîUï ¸WÖ…œ :È;ñWÅ Ë s~ïWº! «œ…œ ÊUÙ ÊUïUL˘u<uî Ë ñW§îWG:OÄ U"…ËWz ÊU| ÊUL˘u<uî WïWJïUO! Èe!:u" Ë ñ:Ë“W! Ë ÊWJ! ÊU¶<ñWá¶! Ë ÍñU¶ã…;ñ WïUîWz ¨Ê…b! Wï«ñW< X<…œW! X<…œ Í;ñ:uÅñW< Ë wÇWJKîW! ÂöfiOz Í«;ñ 5ï«e! U! U3 ñUëu<Wë Ë Âe8 Ë wïUO! ¸WÖWì Ëu! w"WîöfiOz ÆWOOÇ ÊUL˘u<uîUï ÍñUëu<Wë Ë Âe8W! ñW§ï«ñW! «uMî¬ s|cì« UN|√ U|® :v˘…œ «œW!ËW¶ìWz w"…ñËu< Wì ≤¥ ≠≤≥ w"W|Uz sîË ÊU1ô« w?K?à d?H?J?ì« «u?§?æ?¶<« Ê√ ¡U?O?ìË√ r?J?ï«u?8√Ë r?J?zU?!¬ «Ëc?‹?¶?"ô rJï«u8√Ë rëƒUM!«Ë rëƒU!√ ÊUë Ê√ qè ÆÊu*UEì« rÙ p£ìËQã rJMî rNìu¶| U?ÙœUfië ÊuA‹?" …ñU&Ë U??Ùu??L? ¶? ãd??¶? è√ ‰«u??î√Ë r??J? "d??OAàË r??J? 3«Ë“√Ë «uB!d¶ã tKO§< wã œUN3Ë tìu<ñË tKì« sî rJOì« V4√ UNïu{d" sëUfiîË Ê«ñ«bïULOz ÍWz W"«Ë ©5I<UHì« ÂuIì« ÍbN|ô tKì«Ë ÁdîU! tKì« w"Q| v¶4 Ë œñ«ó§˘WÙ ÊUO|dãUë ñWÖWz ÊWëWî ÊU"«d! Ë „ËU! ¸WÖ…œ w"W|U¶<:Ëœ W??ï«ËW??z :Èu??! w??ïU??OÅ:u? 8 …u:O? z W??ì :v<W??ë ñW??Ù Ë ÊU??L? ˘u<u??î W??ïËu?? !W?? ï Ë „ËU! …u:Oz ñWÖWz :v˙! ÊUïUL˘u<uîW! WL:Oz ÍñW§îWG:OÄ ÍWz ¨ÊñUJîW¶< w<d" Ë W|Uï …ËuëW|ñW<W! Wë wJ:O˘Uî Ë †…dOÅWà Ë Ê˛ Ë «d! Ë ñ; uë Wì :ÈË…œ ÊU"d¶Å:u8 sÅ:u‹˘œ w:OÄ Wë wJ:|ËuïU8 Ë wïUÖñ“U! ÍËu§îWë «u8 U" s!;ñ«uï…ËUÇ «ËWz «œu8 ÍW~:|ñ; Wì ÊœdJ"U!W8 Ë ÍñW§îWG:OÄ Ë «u8 o<Uã Ë dãUë Íñ…bïUA:OÄ :Èñ; eOÖñWÙ Ë Uë…œ v: 3W§:O3 Í:u8 wïUîñWã «uK"Uè «uMî√ s|cì« UN|√ U|® v˘…œ «œW!ËW¶ìWz w"…ñËu< Wì ±≤≥ w"W|Uz ÆUëUï È : ;ñWÅ ÊUïUL˘u<uî ÍWz ©ÆÆWEKä rJOã «ËbºOìË ñUHJì« sî rJïuK| s|cì« Ë e:OÙ U" ÊWJ! †U!W8 Ë ÊWJ! dãUë wïU":u8 w<Wë s|d¶J|eï ¸WÖ…œ w"…ñËu< È≤≤ w"W|Uz ÆÊWJ! ÍœW! v: ì ÊU¶|bïu" Ë Íñ«b"üW<…œ Ë Uï«Ëu" tKì« œU4 sî ÊËœ«u| d8ô« ÂuOì«Ë tKìU! ÊuMîR| Uîuè b&ô® Wì…œU3u*Wz wã V¶ë p£ìË√ rN"dOAà Ë√ rNï«u8« Ë√ rNzUM!« Ë√ rNzU!√ «uïUë uìË tìu<ñË 30


Ê« ô√ tKì« »e4 p£ìË√ †UM3 rNK8b|Ë tMî ÕËd! rÙb|«Ë ÊU1ô« rN!uKè Wë …ËW|“:ËœUï p:OJ˘W8 eOÖñWÙ ñW§îWG:OÄ ÍWz ©ÊuæKH*« rÙ tKì« »e4 «u8 wïUMî˛Ëœ ¸WÖWì w"W|U¶<:Ëœ Ë :v!WÙ w|«ËËœ Ͳ:Ë;ñ Ë «u8W! ÊU|«Ë;d! Ë Âe8 Ë «d! Ë ;ñuë Ë „ËU! WïUMî˛Ëœ ËWz bïWÇ ñWÙ ¨ÊWJ! ÍñW§îWG:OÄ Ë Ë ÊËËb?ïU?á<W?Ç ¸œ W?ì w?ïU?L?O?z «u?8 W?ï«ËW?z U?z ¨s?! ÊU?|:u? 8 ÍñU??ëu<W??ë W|U"WÙ U"WÙ Wë Uë…œ †üW8 ÊUOM|ñW! Ë ÊUÄ w¶ÅWÙW! Ë «œ…œ ÊUOO"WîñU| Wï«ËWz Ë sÅ:u‹˘œ «u8W! gOï«ËWz Ë WÅ:u‹˘œ ÊUO:Oì «u8 Ë s|˛…œ «bO:O" w"W|Uz Æ…ñW!…dÙW! Ë …Ëu"ËWëñW< ‘«u8 w!eO4 ñWÙ Ë Ê«u8 w!eO4 5IãUM*«Ë ñUHJì« bÙU3 w§Mì« UN|√ U|® :v˘…œ W!ËW¶ìWz w"…ñËu< È∑≥ dãUë ÍœUNO3 ñW§îU|WÄ ÍWz Æ©dOB*« f£!Ë rMN3 rÙ«ËQîË rNOKà kKä«Ë s|d¶Ä«d8 Ë W8…“:Ëœ ÊU|W~:O3 Ê«ËWz W!bïu" ÊUO˘WÖWì Ë WJ! ÊUIOãUïuî Ë g|ñW§îWG:OÄ ÍñU¶ãuÖ Ë ñU¶ã…;ñ ¨Ë ñ«œdë Ë ÊUzñuè WîWz ÆW<Ëuï…ñUÇ Æ…Ëu! …ñ:uºîW! ÊU¶<ñWá¶! Ë ÊUïUL˘u<uîUï Í…ñU!ñ…œ ©ŒÆœ® u!« UM#b4® v: ˘…œ ≥∂ f|œW4 Í…ñUî˛ µ≥ …;ñWÄô rOK<uî wæO4W< wfi|œW4 sà W§FÅ sà ÕU§Bì« s! pK*«b§à UM#b4 b4«uì«b§à s! pìUî wFLfi*« ÊUfiä ‰Uè ‰Uè dLà s! tKì«b§à sà tO!√ sà dLà s! tKì«b§à s! b|“ s! bLæî s! b4«Ë Ê«Ë tKì« ô« tì« ô Ê« «ËbNA| w¶4 ”UMì« q"Uè√ Ê√ †dî√® ©rFK® tKì« ‰u<ñ w?M?î «u?LB?à «u?K?F?ã «–U?ã …U?ëe?ì« «u?"R?|Ë …öB?ì« «u?L?O?I?|Ë t?K?ì« ‰u<ñ «b?L?æ?î ∫W|u"uÖ ©ŒÆœ® ñW?§?îW?G:O?Ä ©tK?ì« v?K?à r?N?!Ufi4Ë U?N?I?æ?! ô« r?N?ì«u?î«Ë r?N?zU?îœ ñW§îWG:OÄ Ë «u8W! sM:|œ «Ë;d! U" r~ïWº! wJ˘W8 ¸WÖWì Wë …Ë«dë v: Ä rïUîñW㢠ÊU??O? ïU??îU< Ë s:|u??8 œd??ë ÊU??|«ËU??z ñW??ÖW??z ¨Ê…œ…œ †U?? ë…“ Ë ÊW?? ë…œ ó:|u?? ï Ë ¢Æ:ÈñbM:O<…œ ÊUO:Oì ‚WÙW! Wë Í…ËWì W~3 È : ñe:|ñUÄ…œ Í…ñU?î˛ ±µ±∑ …;ñW?Äô r?O?K<u?î w?æ?O?4W< v?îW?O:O< w??îe??3 W??ì ÊUfi|œ wëUDïô« rN< s!« sL4dì«b§à s!« bLæî UM#b4® ∫:v˘…œ ±π±∞ f|œW4 31


ñbJM*« s! bLæî s! dLà sà wJ*« VOÙË sà „ñU§*« s! tKì«b§à Uïd§8√ sî® ©rFK® tKì« ‰u<ñ ‰Uè ‰Uè …d|dÙ w!√ sà `ìU s!« bLæî wL< sà ñW§îWG:OÄ W"«Ë Æ©‚UHï sî W§FÅ vKà †Uî tfiHï t! Àbæ| rìË eG| rìË †Uî v: §"UÙWï «bO˘œW! U| :v!œdëWï Í«“W8 Ë È : d0 :v<Wë ñWÙò ∫W|ËuîñWã ©ŒÆœ® W?|W?îW?z U?z åw?|ËË;ñ ËËœ w??ïU??ë…ñ:u? 3 W??ì „W??| ñW<W??ì :Èd??î…œ ¨U??J? ! «“W??8 wfi|œW4 Ë †W|Uz Ë ÊUL˘u<uîUï Ë ÊUL˘u<uî Ê«u:Oï w|bï…u:OÄ ÍW¶8uÄ ÆW<W! ÊUî…bïWîWz W~˘W! :u! ÂüW! WïU"W!U! ÂWì Êñ:Ë“ :vìWÖ d" ÊUOM|;d! Ë 7ÅuëW! ÊUîñWã Ë s"Uë…œ …u:Oì ÊUO<U! ÊUëW"W|Uz ÍWï«ËWz U3 »…ñWà wïUëWïUL˘u<uî ÍñUëu<Wë Ë Âe8 Ë ÊËu! »…ñUà Í“:uÙ Wì ñWÙ Uë…œ :u?! w?ïU?O?˘U?î Ë ñW< «ËU?z ÊU?zñu?è ÂöfiO?zW?! W??ïËu??!W??ï Í…ËW??zñW??!W??ì Ë ÊËu??! U"WÙ W|ñU3 Ë „…eOïWëW! ÊWJ! ÊUOAOï˛ Ë êë Ë …ËËœdë ¸üW4 ÊUïUL˘u<uî ÊËu"ËWëWï @MÇ Ë ÊËu"üWÙ «œ;ñWÅ Wì Ë …Ëu!WÙ ÊUOA|œd:Oî Wë ÍWïUï˛ ËWz wï˛ „…Ë Wë …Ëu! ¸üW4 ÊUïUL˘u<uî u: ! Ë«dOÖ wïüU"W! wïUë…œd:OîW! Wï˛ Ë Êó:Oâ! :vì ÊUOOÅ:u8 Ë „…eOïWë WïWJïUO! Ë ÊWJ! «b˘WÖWì ÊU|ñU¶ã…;ñ ÊU|:u8 Æb!Wà Ë WK|:uëW! ÊWJ! gOïUëWM|d:Oï v|bï…u:OÄ wÇñWÙ® s:O˘…œ p:O|ËË;ñ ıW! Wï«ñW<Ëuï …ñ:uºîWz +«“Uï ÍbOz ¸W?Çu?Ä W?|W?Ù …ËW?ïUfiM?O?z Í…ËW?ïb?ïU<ËW?ÇW?! …ËW?J?|e?ï W?ì U??| …Ë…ñËËœ W??ì w?ïU?|˛ W?ì Íd?ÖñW?! :ÈËW?|…œ …u:OÅ s?|d?¶?ï«u?3W??! gO??îW??z ñW??Ù ¨…ËW??"U??ë…œ «bJ:O"Uë Ë s:|uÅ ñWÙ Wì ñWÖWz U3 UJ! w"W|UÑ:Ëdî wïU|˛ …ËWJ:OÄ wÅ:u8W! :v?!«d?ë «Ë ÍñU?ë …ËW?"W??F? |ñWÅ w??M? î˛Ëœ Ë ôW??îW??J? ì:u? ë :Èb??ïW??Ù Í:u? ÙW??! p:Oï«œó|Ë Ê…ËU8 ËuîWÙ Íô «ËWz v: ! †WOOïUfiMOz w"Wîe8 ÍWï«ËWâ:OÄ ñUÖ˛:Ë;ñ w"WMàWì ñW! Ë s:|dë…œ ñU§ï«ËU" WïU<Wë ËWz UOïW" Wë W|«dJÅUz Æ©WãWfiìWã Ë dO! Ë “U§:|;ñ „Wï ¨ÊËWë…œ «Ë Ë ÊWë…œ ÂöfiOz wïUî“W! :Ëñœ Wë …ËWïWëUï u: 8Wì :vîñWÅ Wï«ËWz 32


ÂöfiOz ¨w"WîöfiOz Ë ÂöfiOz w¶<W!Wî Wì …ËWïWJ! ñËËœ p˘W8 Wë ÊWë…œ …ËW¶:O!Ëx! Wë W|ËËœñUï «u8 Ë …Ëu"UÙ W|:u! p:O|«Ë;d! Ë dO! Ë WîUïñW! „…Ë †ËWëñ…œ …ËWA:OÄ ÍWïUOOïUzñuè W"W|Uz ËuîWÙ ËWì „…Ë ñ:Ë“W! U| wÅ:u8W! Wë wïUë…dO~:O3 Ë ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ wïUë…ñ«œdë Ë ñU¶ã…;ñ Wì ‘UÙ…ËñWÙ Ë ÆÊWë…ñU| ñ«uÇ W?¶:O?!Ëu?!W?ï Ë :v?!U?M:O?ÙW?ï ÂöfiO?zW?! Í«Ë;d?! ÍW<W?ë ËW?z ∫w?"ñu?ëW??! U??3 Ë ñUëu<Wë Ë Âe8 U! U3 …Ë«dë UÅUîW" sî˛Ëœ Ë ñU|Wï „…Ë ÊUL˘u<uî ÍWOOïUfiMOz WîËuNãWî ËW! Ê«œ ÂöfiOz ¨s! ÊUïUL˘u<uî Í;ñuë Ë «d! „ËU! ËËœ W"Uë…œ ˜:Ëdî ÂöfiOz uJ˘W! ¨:vïUï sÇ…œ Í:u! Wï«ñW<Ëuï …ñ:u3ËWz ∫‘W! ËËœ W"UJïU|…œ sAOïUL˘u<uî ÍWï«ËWz U3 ñU|Wï Ë dãUë Ë ÊUL˘u<uî WMOÇ ËËœ ÂWì WëW| ñWÙ Ë b!Wà Ë WK|:uë wMOÇ Ë œ«“Uz wMOÇ ¨5Ç „…Ë œ«“UzUï wïUL˘u<uî wï˛ WïËu/ u: ! W|WÙ Í:u8 wO"W§|U" wJ:OLëu4 v: !Wï ÊËu§4UïuÖ wÅËu" ”d" Ë w¶fi|u:OÄ ñW!Wì ñWÖWz W|ñU3 Ë „…eOïWë ÍW˘«bMî ËWz WJïuÇ WOOï X<Ëñœ Ë X<«;ñ œ«“Uz ÍËUOÄ u: ! Ê˛ „…Ë wïUM:OÙ Wë WzUfiOMìWz w"…ñËu< ≤µ w"W|Uz w:OÄW! ‘W|Wfiè ÂWz W|WK|:uë :v§|…œ XJKî ULLã †UMîR*« †UMBæ*« `JM| Ê« ôuÉ rJMî lD¶fi| rì sîË® v: ˘…œ Í«;ñËdO?! W?ì ©Ær?J?ì d?O?8 «Ëd?§B?" Ê«Ë ÆÆƆU?M?îR*« r?J?"U?O?¶?ã s?î r??J? ïU1« ÍW?O?|ñU?3 w?ïU?M:O?Ù W?ë W?|W?~?˘W?! W?"W?|U?z ÂW??z ©‰ÆŒ® w??F? O? ãUÅ w??îU??L? O? z wï«œ…ñUî ÍUï«Ëu" ËUOÄ ñWÖWz Wî«ñW4 œ«“Uz ÍËUOÄ :u! Ê˛ uë…Ë ÊUL˘u<uî Æ:v!WÙ Íœ«“Uz wJ:Oï˛ ÊU?L?˘u<u?î Í…u:O?z W?ì p:O<W?ë ñW?ÖW?zò W?|W?îW?z ‘W?ëW?"W?|U??z ÍU??M? àW??î ËWì U! ¨Ëu!Wï Íœ«“Uz wïUL˘u<uî wJ:Oï˛ wïUM:OÙ Ë Ê«œ…ñUî ÍUï«Ëu" «u8 ¨ÊËu"ËWë ÊU¶~MÇ wïüU" Ë wK|œW! Wë :vM:O! WïUïUL˘u<uî Ë „…eOïWë 33

©≥® ·ËËdàWî oOìU‹ìËb!Wà


ÊUOïUëWï…ËU8 Ë …ñËWÖ w<dÄW! ÊUëWë…eOïWë Æ:v<UMïU"…œ d¶ÅU! Ë :vï«“…œ ¨:v?ï…b?! w?îW?ë :v?! Ë ÍË«ËW?"W?! Ë w?ëU??ÇW??! ÊU??OAO??|…ñU??î Ë ÊW??J? ! …ñU??î …Ë…d:|˛ Wì Ë wfiOáM:|Ë«œ Wì ÊWë ñËËœ u: 8 Ë s! „UáM:|Ë«œ W¶fi|u:OÄ gOï«ËWz w?J:|ñU?ë ñW?ÖW??z ñ«œœd:O? î W??ïËu??! W??ë :v? "U??ë ¨Êd??ÖW??ï X<:Ëœ w??M:O? N? ïW??! Ë Í«e< Í…uOï ÊU|«e< «ËWz ¨œdë ÊUOOfiOáM:|Ë«œ Ë Ê«œËË;ñ :vì ÊUOOëUÄUï v: <d¶! Wë WJ:O<Wë :u! gOë…eOïWë wïUM:OÙ Æ«œ«Ë wJ:|ñUë Wì …œ«“Uz wJ:Oï˛ s?M:O?ÙW?ï „…e?O?ïW?ë Ë Êd?~?! «ñU?z ñW?ÖW?z U?ï…œ :v?! ÕU?ïu??Ö wÅËu??" Í…ËW??ì v: ï˛ :u! „W| W|WÙ wLëu4 ËËœ …ËWîöfiOz ÍW~ï«Ë;ñ Wì Ê˛ W|«ËWë Æå…d¶ÅU! s:|dÅ:Ëdã…œ Ë s:|;dë…œ Wë W|…ËWz wÅWëWLëu4 …Ëu"ËWë X<…œ ÊüU"W! Wë È : d~!ñ…Ë v: ì ÊUOJ˘Wë Ë œËu< :vï«u"…œ ñU|;dë w"W|UÅ Ë Êœdë…ñUî :v! Ë Æ…ËWAOÅWì ÍËË“…ñUz ÍËË;ñ Wì †WïUïW" …ËWJ:O|ËË;ñ ËuîWÙ Wì Ë q|œW! ÂöfiOz wïUMî˛Ëœ Í;ñWÅ Wì Wë ÊWïUï˛ ËWz ¨WO|ñU3 ≠„…eOïWë Wì ÊU|Wë…œd:Oî s! œd:OîW! ‘WïUï˛ ËWz ¨ÊË«dOÖ Ë ÊËu"ËWë X<…œ wïüU" ¸W?ÖW?ì Ë ÊU?O?M?¶Å:Ëd?ã Ë s?|;d?ë :u?! U?ëU?ï ‚ñW?ã :v?!«ñ˛u?ë U?| :v?!U??î «b??ïU??|˛ wïüU" Ë q|œW! ÍWï«œd:OîW! Wï˛ ËWz ÂöfiOz Í«;ñW! WJïuÇ ¨ÊUOïœñ«u!«;ñ „…eOïWë ‘UÙ…ËñWÙ ¨q|œW! ÊUOïËu!W! :vÇ…œô ÊUOO|…ñUî w:|dë s:|dOÖ…œ ÊUOM¶Å:Ëdã :u!Wï Ë s|;dë :u!Wï ¨WOOï ÊUOM"dÖñ…Ë ©«;ñ® Ë ”dÄ wèWÙ êOÙ Í…ñU!ñ…œ WîWz ¨:ÈdÅ:Ëdã…œ Ë :È;dë…œ Wë p:O˘U"uë Ë ¸Uî ñWÙ uë…Ë ñWÙ ËWz g|œ«“Uz wï˛ Æœ«“UzUï wï˛ W"«Ë „…eOïWë Ë Ëu"ËWJ¶<…œ ÊüU"W! wï˛ ÊU|:u8 wOÅ:u8W! Ë ÊË«dOÖWï ÊüU"W! ÊU| ÊËu! „…eOïWë Wë ÊWïU"…dãUz :v?Ä ÊU?O<d?Ä W?ï Ë W?¶<…œW?! ÊU?O?èüW?" W?ï gO?ï«ËW?z ¨ÊU?L?˘u<u??îW??! ÊËu??! ÊUO<dÄ VO3«Ë „…Ë gOï«œËuÅW! Ë s|;d!…ñUî Wì Ë ÊUOï«bèüW" u: ! :Èdë…œ Íñ«œñW< W"«Ë ©dO§3uî wì…Ë® :Èd"uÖ…œ v:OÄ «bàñWÅ Wì „ËU! ¨:ÈdëUï v: Ä ñWÙ Wì UJ! …ñUî WJïô ñW< w|:u8 wâë :vï«u"…œ …ñ«œñW< ÂWz ¨ñWM:OÄW< p:OïWîW" W"…Ëu¶A|WÖ Ë …uO<Uï Í:u8 Wë gO!…“Uà wâë …d~! :ÈËWO! :v<Wë 34


UJ! Í…ñUî ”dÄ :v!W! :vï«u"…œ „ËU! ¨…ËW"Uë…œ UO3 p:Oì WÄ«d8 Ë WëUÇ Wë „WO|“W4Uï êOÙ «œWâë Ë „ËU! Ê«u:Oï Wì p:O3ñWîW! È : ËWO! :v<Wë ñWÙ Wì ÍW?ëW?â?ë v?|b?ï…Ë…˛ñW?! „ËU?! ¨d?" w?J:O?M?|;d?!ñ…œW?! ¨:v?!W?ï „W?O?OÅ:u?8U?ï Ë WëWâë wï«œñ«“Uz Ë ÊbïW<W˘:u" wï«œËuÅW! Wì X<W!Wî Ë v: !œdë ËUÇ…;ñ UO3 p:Oì WÄ«d8 Ë WëUÇ Wë WJïô ñW< w˘«bMî wâë wM|;d!…ñUî ¨:v!Wï ñ:Ë“ ©‰ÆŒ® «bOFãUÅ wîULOz w!WÙ“Wî Wì Ë WëËU! X<…œW! ñWÙ …ËW"UëUï W¶<ËñœUï U| W¶<Ëñœ U|Uz Wë …ñW<Wì ÈWA:Oë È…ËWz Ë W|«dJÅUz Ë ÊËË;ñ Í©q?L?4® ñU?! U??J? ! …ñU??î w:O? ì U??| U??J? ! Í…ñU??î :v? ï«u??"U??ï „ËU??! 5:O? ˙? ! U??| Wì …;dÄ wÖ“ Wë ÂWëWï˛ wîWëW| ÍñW! U| …ñW!:uïò :v˙! „…Ë w"W|WëWï˛ WÅU!ò :v˙! ‘WëWïxã ¨åËu! êë ñWÖWz ËWz Wî…b|…œ Ë ÂWë…œ …ñUî wïöã ËWz :Èñbï«“Uï WJïuÇ ¨W˘U"W! WëW˘Ëu§è Ë »UºOz Ë v: |Uï WJ:O|…ñUî åWL˘u§è v: |…ñUî W¶:O!…œ Wïœdë…ñUî …ñ:uºîWz «œ…d:Oì ¨Wâë U| …;ñuë øWOOÇ ©WÖ“® w?J:|“«d?îU?z Í:u?ÙW?! ñW?ÖW?z :u? 8 ¨W??¶<ËñœU??ï ‘W??îW??z ¨ñW??ÖW??z Ë ÃñW??îW??! …ËWæOIìW" ÍWIOè…œ ÂWëW| Wì ñWÙ WOOÇ Wë©WÖ“® :Èñbï«e! wï:Ëd¶JOìWz vFOãUÅ wîULOz ÍW~˘W! ¨Ë UJ! Í…ñUî Ë «b! Íœd:OîW! W|WÙ wèWÙ „ËU! v: <Wë ñWÙ Wì ”dÄ v: ! Í:u8 vâë :vï«u"…œ „ËU! Wë ÍW|©«;ñ® ÂWz u: ! Wë ©ŒÆœ® …ñW§îWG:OÄ Í…œuîñWã ËWz Uë…œ Í…ñUî Ë UJ! Í…ñUî :ÈËWO! Ê˛…u:O! W"«Ë ©UÙu!√ UN3Ëe| dJ§ì«Ë UNOìË sî UNfiHM! o4« VO#® :ÈuîñWã…œ UÙ…ËñWÙ ¨:È;d!…œ Í…ñUî wëËU! êë Ë ÍWë…ñ«œñW< Wì …d¶A:OÄWì Í:u8W! Í…ñUî «bLO˘U< ‘WÅ Wì ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄò :v˘…œ Wë ©‰ÆŒ® WAOzUà ÍWfiè Ë r¶A:OÙ w:O3W! «bLO˘U< …œ˛WÙ Wì Ë …ËWO9“«uÖ «bO˘U< :uï Wì Ë Âœdë Æåœdë wO|«Ëœ wÇ:uë WOOï Í…ËWz wãUî p:|ñ:u3 êOÙW! Ê˛ Ë …ËUOÄ X<…œW! ñWÙ gOï«bèüW" W|WÙ ÊUzñuè w"W|Uz wÇñWÙ ÆWï U| :Èñb! ‚ôW" U|Uz Wë È : dJ! :vÄ w<dÄ u: ! wJ:OãUî UOïW" Ë …ËËœdë ËUOÄ Wì ÍËË;ñ «u8 Ê«bèüW" Í…ñU!ñ…œ …Ëu"UÙ Ë 35


W?ì ≥ ≠± w?"W?|U?z Ê«b?èüW?" ÍW?ìW<W?î W?ì ÆW?ï«b??ïU??ï Ë w??|…ñU??î :v? !W??Ù Ê˛ ‰uè tKì« lL<bè® :v˘…œ Wë W|«dJÅUz Ë ÊËË;ñ ñ:Ë“ «œWì…œU3u*Wz w"…ñËu< tKì« Ê« ULëñËU% lLfi| tKì«Ë tKì« vì« wJA"Ë UN3Ë“ wã pìœU& w¶ì« rN"UNî« Ê« rN"UNî« sÙ Uî rNzUfiï sî rJMî ÊËdÙUE| s|cì« ÆdOB! lOL< Æ©ñuHä uHà tKì« Ê≈Ë «ñË“Ë ‰uIì« sî «dJMî ÊuìuIOì rNï« rNïbìË wzöì« ô« Í:u?8 w?ï˛ wÅW?ì w?î«b?ïW?z ËU?O?Ä W?ë W?|…ËW?z «b?àñWÅ W??ì ©ñU??N? O? Ü® ÍWÅË X¶AÄò :v˙! ÍWëWï˛W! „…Ë wM:|uâ! p:|Ë Í:u8 wJ|«œ wÅWì wî«bïWzW! W?ì „…Ë ¨W?èüW?" Ë ÊËu??! «ñW??4 w:O? ì gO??¶<W??!W??î åW??L? J? |«œ w??¶AÄ u??ë…Ë ©W!WKàu#® wâë ©WìËW8® Í…ñU!ñ…œ W"W|Uz ÂWzò v: ˘…œ «b|Ë«e|W! ÍdOfiãW" w:Oì Í“«Ë ©XOîUBìWz® Í;ñuë ©w<ËWz® ÍWë…œd:Oî Wë ¨:Èñ«u8 W":u"UÙ ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ Íô …Ëu!ËuÇ ©WìËW8® wÅWëWï˛ …ñUNOÜ ËW! Ëu!UM:OÙ w:Oì …“U"ò Ëu§"uÖ w:OÄ ©ŒÆœ® g|ñW§îWG:OÄ Ë Ëu!œdë v: ì wJ:O|U~:|ñ; Í«Ë«œ ©ŒÆœ® ñW?§?îW??G:O? Ä ¨ÂË«œW??ï w??èüW??" :u? 8 Íu??§? "u??Ö W??ëW??ï˛ åÍËu??! «ñW??4 Í…ËWzñW!Wì Ëu! ñU§îW8 ñ:Ë“ WëWï˛ U3ËWz åÍËu! «ñW4 w:Oìò ÍËuîñWã W~3 …ËW|UîWï :u! wâOÙ Ë UJ! ı wï«e|Wï Ë ÊËu!WÙ wëËuâ! Ë œñË w˘«bMî W"W|Uz ÂWz UºMOz ¨:Èd:Oáfi! :vÄ Í:u8 ÍñUë Ë UJ! «u8 Wì ËË;ñ Wë Í…ËWì Íó:|ñœW! Í:u8 wM:|uÅ Wì ÊUÅUÄWì ¨Ê«bèüW" Í…ñU!ñ…œ 5<Ëuï W"UÙ …ñUî Wì ñWÙ WOOï«Ë Ê˛ ñU3ËWz ÆËUÇñW! WM|W‹ïU|…œ Ë s|Wë…œ …u:Oì w<U! Ë ñU!ËñUë wïbï«;ñËufi˘WÙ Wì uJ˘W! s:|dJ! UÅUîW" «Ë Ê«bèüW" Ë s|;d! «bïUzñuè Wì „…Ë s:|dë…œ UÅUîW" ËUOÄ Wì d¶îeï gO"«dOî WÅW! Ë s:|u8 dëcKì rëœôË« wã tKì« rJOu|® «bzUfiOMìWz w"…ñËu< ±± w"W|Uz …Ëu"UÙ ÊU¶˘«bMî Ê«u:Oï Wì †«dOî wïœdJÅW!«œ Í…ñU!ñ…œò W"«Ë ©5Oßïô« k4 qßî u: ! ‘W! ËËœ wïU| åU!…œ :vî È…bï…ËWz ËËœ d:Oï Wë W|…ËWz wïUîñWã «u8 «uïUë Ê«Ë® v: ˘…œ «bzUfiOMìWz w"…ñËu< Wì ±∑∂ w"W|Uz êë u: ! p:OÅW! Ë ;ñuë tKì«Ë «uKC" Ê√ rJì tKì« 5§| 5Oßïô« k4 qßî dëcKKã ¡UfiïË ôU3ñ …u8« 36


«d! Ë pÅu8 ñWÖWz d~"«dOî «b"«dOî wïœdJÅW!«œ Wìò W"«Ë ©rOKà ¡wÅ qJ! ÍñU|œ ÊU":u! «u8 «ËUz ¨WïUO:Oî ËËœ wÅW! Í…“«bïWzW! d:Oï u: ! «ËWz ÊËu! ÆåsÇWï W˘WÙW! U" Uë…œ U0 ¡UfiMì« vKà Êuî«uè q3dì« ® v: ˘…œ †…ñËu< ÊUîWÙ È≤¥ w"W|Uz ñUëñW< ËUOÄ W"«Ë ©ÆÆrNì«uî√ sî «uIHï√ U0Ë iF! vKà rNCF! tKì« qCã wJ:|bïWÙ Wì …ËËœdë d"…ñËWÖ wJ:|bïWÙ «u8 Í…ËWzñW!Wì sïUï˛ Íñ«œñW< Ë W|«dJÅUz Ë ÊËË;ñ W"W|Uz ÂWz åÊ…œ…œ w|…ñUî ËUOÄ Wë g|…ËWzñW!Wì d" W??ì ≤≤∏ w??"W??|U??z ÆX<…œW??!ñU??ë Ë ñ«œñW< W??"…ËËœd??ë ÍËU??O? Ä W??ë Í…ËW??ì q3dKìË ·ËdF*U! sNOKà Ècì« qßî sNìË® v: ˘…œ «œ…ñWèW§ìWz w"…ñËu< g|ËUOÄ Ë WïU|ñW<Wì Wë W|…“«bïWz ËW! ÊUï˛ wãUî W"«Ë ©W3ñœ sNOKà ŸU¶î UOïbì«® v: ˘…œ ©ŒÆœ® g|ñW§îWG:OÄ ÆW|…ËWï«ËWz ÈËËñW< Wì vJ:O|WKÄ s|d¶ëUÇ Ë W˘U"uë Í:u8 ÊUNO3 W"«Ë ©W(UBì« …√d*« UOïbì« ŸU¶î dO8Ë ÆÆÆWëUÇ wï˛ gO˘U"uë Wì †…;ñWM! ÂUëW! ÊUO¶AÄ Wï«ñW<Ëuï …ñ:u3ËWz +«“Uï ¨Ê˛ wãUî WîWz U3 È…ËW??z ÂöfiO??z w??M? |U??z ÍËU??ïW??! W??ë …Ëu??¶<W??! ÂöfiO??z w??ïU??ëW??"…;ñW?? M? ?! Ë …u?O<Ëu?ï ÊU?O?ïU?ï˛ Í…ñU?!ñ…œ W?î…œñW< ÂW?z Ë ŒñW?ÇËU??Ù w??ïU??ëW??L:|˛;ñ wM|Uz Wë ¨Ê;d!…œ«œ wîöfiOz wM|œ qîW! Ë …ËWïWë…œ ÍËx! …ËUMïU|«œ v: ï«e! ÊUL˘u<uîW! Í:u8 p:OëW| ñ:u3 êOÙW! Ë …ñËËœ …ËWïUO:Oì ñ:Ë“ ÂöfiOz ÂöfiO?z w?L?ëu?4 W?J?ïu?Ç ¨:È;d?!U?ï«œ ÂöfiO?z ñW<W?! W?ïU?L?ëu??4 …ñ:u? 3 ËW??z 5ï«“ ‘UÄ :v!…œ :v! wï«“Wï Wì ñWÖWz :È;ñ:u~O! w<Wë ñWÙ Ë :Èñ; u: ÖUï Ë :vï«e! ñWÖWz ¨UJ! ÂöfiOz Ë «u8 Wì Êœñu§:Oì Í«Ë«œ Ë …ËW¶:O! “W~ÅUÄ ÍW"W|Uz ËWz wLëu4 ñW! W¶:|ËWë…œ «ËWz È : ñ; u: ~! WïULëu4 ËWz X<WIïUzW! Í…ËWz W"«Ë ©Êu*UEì« rÙ p£ìËQã tKì« ‰eï« U0 rJæ| rì sîË® v: ˘…œ Wë WJïuÇ Æ…ñUJîW¶< Ë ñ«œñ:Ë“ «ËWz UëWï «u8 ÍË«ñœñUï ÍñËu¶<…œW! rëu4 37


wï«;ñu: Ö „…Ë ¨:v!Wï …“U" Íd" wJ:OM|Uz wM"UÙW! UOïW" ¨WOOï :u! wï«;ñu: Ö s|Uz w?M?|U?zW?! w?æ?O<W?î w?M?|œ w?ï«;ñ:u?Ö Ë ©w?æ?O<W?î® w?M?|œW?! ©Ëu??3® w??M? |œ v: !…œ WM|Uz ÂWz ñWÙ W|UOïËœ UOïËœ U" Ë …;ñ:uÖWï gOîöfiOz wM|Uz ¨ÂöfiOz ÍñW§îWG:OÄò :v˘…œ ÊUzñuè w"W|Uz WJïuÇ ¨ÊW|Uï d" ÍñW§îWG:OÄ êOÙ Ë bLæî ÊUë Uîò :v˘…œ «b!«e4W£ìWz w"…ñËu< Wì Wë å…ñW§îWG:OÄ «Ëœ ÂöfiOz TÅ qJ! WKì« ÊUëË 5O§Mì« -U8Ë WKì« ‰u<ñ sJìË rJìU3ñ sî b4« U!« Ë ÊUOãUî Ë ËUOÄ Ë Ê˛ Ë w"W|üWî:uë Í…ñU! Wì p:O<Wë ñWÙ U3 ÆåULOKà p:O1˛;ñ ñWÙ U| ¨:Èd; §!ñ…œ Í:u8 Í©«;ñ® Íd¶ëW| ¸WÖWì p˘W8 w|bï…u:OÄ v: ì ÍW~:|ñ; Ë …Ëu"dÖWï :vì ÍW~:|ñ; ”Wë U¶fi:Oz U" W|«Ë Âô ¨Uë…œ bM<WÄ dO! ËWz Wë :vM:O*Wfi! wJ˘W8W! ÂöfiOz wëUÄ ÍËUïW! v: !Uï ÂüW! ¨ÍdOÖUï Æ:Èd§!«œ wîöfiOz qîW! Ë WîöfiOz wÙ WïU|©«;ñ® Ë U| :v!WÙ ÍWëWï«bèüW" Wì ÍUÖUz Ê˛ Ë …ËUOÄ X<…œW! ‚üW" W<ôu8 v: §|WÙ Ê˛ wJ:OãUî UOïW" ¨:ÈdÖ«;ñ WëWèüW" :vï«u"Uï Ë :Èñœ…œ ‚üW" ¨:v!Wï wèüW" „…Ë ¨:ÈdëWï v: ì wîW¶< Wë W|WÙ wÅ…ËWz wãUî Ë WOO|…ñUî «œ…d:Oì Ë …ËW¶:|;ñW~! Wë…ËUOÄ ¨:v! Ë«ËW" ÍWë…ËUî Í…ËWz g:OÄ Ë :Èñb! wF3…;ñ ó:|ñœ W?ï˛ w?O?ï«Ë;ñ…ËU?Ç Í…ËU?î Í…ËW??z :u? ! …ËW??"«b??! w??èüW??" d??" w??J:|ñU??3 Wë ¨…ËW¶:O˙:ONO! wïüUî Ë ÊüUÇ Ê«u:Oï Wì U"«Ë ¨«b! WëWï˛ Íñ«“Uz Ë …ËW"UJ! wA|d" wJ:OãUî Ê˛ ¨:v! wA|œd:Oî Íô Wì Wï Ë …ËW"UJ! d" wJ:|œd:Oî :vï«u"Wï Ë Ëu?!W?Ù w?˘«b??M? î W??ï˛ ñW??ÖW??z s:O? ˘…œ :v? Ä Í©w??O? ï«b??ïU??ï® g|ËW??z ¨W??|W??Ù ÂüW! W|WëW˘«bMî wÙ WãUî ËWz …bïWÇ ñWÙ ¨…ËW|Uî Wï˛ Íô ‘WëW˘«bMî Æ:ÈdÖ…œñ…Ë v: ì wJ˘Wë ‘Wï˛ †«dOî Wì ¨…ËUOÄ X<…œW! Wë…ñUë Ë WOOï ËUOÄ „…Ë Ê«bèüW" Wì Wë Ê˛ Ë W??˘U??î Íñ«œñW< W??ë „ËU??! ¨:Èd??Ö…œñ…Ë ËU??O? Ä Í…b??ï…ËW??z u??O? ï gO??M? "d??Ö ”dÄ :v! …ñËWÖ ı Ë WJïôñW< Ë WJâÖ ı Í:u8 wâë :vï«u"…œ ¨…ñ«b"üW<…œ wïUîñWã Wì «bJ:|ñUë Wì ñWÖWz Ê˛ ¨:È;d§! Í…ñUî Ë «b! UJ! “W4 :v<Wë ñWÙW! 38


ñU3 ÂWëW| :u! W|WÙ Í:u! œd:Oî UëWï Íœd:Oî w:|uÖW! W"«Ë ñ…œW¶:Oâ! Íœd:Oî wïUëWOOïUîñWãUï ¨«b! wA:Oì ÊUÅUÄ Wì È : uïWï w˘WÖWì Ë UJ! v|ñUÖ˛:uîUz wïœdëWïWfièW! Ë ”dÄ :v!W! ¸Uî Wì ñ…œWïËuÇ uë…Ë Íœd:OîW! ñW§ï«ñW! Ê˛ v: !W! «œWï wîU$Wz Wï˛ Ë UJ! ÍWëWï˛ Wì p:|ñUë Í«Ë«œ œd:Oî U| ¨œd:Oî ñU?3 ÂW?ëW?| :u?! W?|W?Ù w?èW?Ù «œW?ïU?"U?ë ËW?ì œd:O? î ¨:v? 3W??! w??J:O? |W??ïU??ÙW??! bM:|u< ñWÖWz ËUOÄ Æ«b! w:Oì U$Wz ¨:ÈuïWï w˘WÖWì ÊUÅUÄ ¨UJ! w|ñUÖ˛:uîUz U! :v!Wï «b|WëWï˛ Ë Í:u8 Ê«u:Oï Wì gOëWOOÅ:u8Uï êOÙ Ë †«u‹! ‚üW"W! œd:Oî ñWÖWz ¨:ÈËWë…œ WëWèüW" s! œñË gOïUëW˘«bMî Ë v: !WÙ ÊUOAO˘«bMî W?ì œ«“U?z w?ïU?L?˘u<u?î w??ï˛ :v? !…œ U??Ù…ËñW??Ù ÆU??8W??ï Í:u? 8 W??ì W??ë…b??M:|u< Ë ˚A8 ÍñôuÅW??ì w??O? ï«u??3 Ë :vÅ:u? Ä«œ Í:u? 8 W??Ö:ËñU??ÇW??! ¸U??î Í…Ë…ñ…œ Wë :vM|W~! p˘W8 Wì Wë UëWï UÙ…Ë wJ:|ñUë Ë U8Wï ñ…œ…Ë Í…ñ«uÖ Ë WJï«uKî Ë «Ë;d! Íbïu"W! „…Ë ¨…ñW!Wì ÍWï«ËUÄ Ë …ñW<ô Ë WJï«uKî Ë ˚A8 U| Wï«u3 ÍñW< «bM¶A|:Ëñ; ¸WÖWì U| :v! …u:Oì ÊUO~ï…œ ÊUëWï«ËUÄ U" «b! ÍË…“ Wì w:OÄ ËUï Wì Ê˛ d" wJ:O|ô Wì Æ«b! :vì @ï…“ wïUëW<U¶|uè U" ¨UJ! Âeï Ë “ñW! ñWÖWz U"«ËW! ¨WOOï Â…d4Wî Wë :v! :vì Í«Ë wJ:O<Wë ñWÖWz «bOA|:u8 w˘Uî ÊUîWÙ :v!…œ ¨UJ! v: Ä Íœd:Oî Ë È : “«u‹O! v: A! W<Wë ËW! :v!Wï Íœd:Oî Wï˛ wM:|uÅ Ë :vÅ:uÄ«œ Í:u8 wïU| ¨UJO! ‘…ËW˘Uî Wì ¨UJ|…œ …Ë…ñ…œ Wì Wë ñU¶ã…;ñ ñU¶ãuÖ Ë ÊUzñuè w"W|Uz w:OÄW! ‘WïULëu4 ÂWz ÆU8Wïñ…œ…Ë Íu:|e!WAOï Wë ©‰ÆŒ® WOOFOãUÅ wîULOz Í«;ñËdO! Ë ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ Íñ«œdë Ë ñU¶ã…;ñ Ë Æs|Wë…œ ÊUO<U! ÊUÅUÄ Wì Ë …œñuë w"WKKOî ÍW!ñ:Ë“ w!WÙ“Wî Wì Wë p:OM|Uz „…Ë W|WÙ ÂöfiOz wM|UzW! wïULOz Ë «Ë;d! ÍW<Wë ËWz U3 È : ñ«u8 W":u"UÙ ©ŒÆœ® x˘Ëb!Wà Í;ñuë ÍœW2W4uî wïUî“ ñW<Wì Ë …Ë«u8 q|uzW" Ë dOfiãW" Ë ê:OÄ Ë UïWÄ êOÙ :v!W! W¶fi|u:OÄ «ËWz ¨˜:Ëdî ÍWëUÇ u: ! ÍWîUïñW! Ë WïU|«Ë;d! ÂWz ¨†U< Ë †Uë Ë ŒñWÇ w:OÄW! s|;ñ:uÖ :v!W! Ë wïbïU$uÖ w˘ËWÙ Ë «œWïô w:Oì Ë UJ! :vÄ ÍñU¶ã…;ñ Ë UJ! :v3W§:O3 WîöfiOz 39


ËWz WJïuÇ ¨«bïUî…“ Ë Â…œñW< ¸WÖWì U| ¨«œWï «œ“«ËUO3 Íd" wJ:|dO! ¸WÖWì W"«Ë ¨WOOï :u! wïUî…“ ÂöfiOz ÍdO! w:OÄW! …ËËœñUï ÍWM|Uz ÂWz ÍW|«u8 ¨‘…ËW¶:|d; !…œ U" Ë «b!ËË;ñ Í…ËWz g:OÄ WOOï ñ…œW! «u8 w¶fiï«“ Wì p:O¶Å Ë s??"ËW??JA:O? Ä Ë Í“U<WAO??Ä Ë ¸W??î:u? ë w??ï«;ñ:u? Ö w??ïW??|W?? Ö…œ «Ë ‘W?? îW?? z Ë ÍñËu!Uz Ë Í“U<WAOÄ Ë ¸Wî:uë ÍñU! Wì d" wJ:Oï«;ñu: Ö ñWÙ Ë s"ËWë«Ëœ Uë…œ w¶<Ëñœ ËWz Ë :vï«“…œ ÊUO:OÄ Ë WOOï ÊË Ë ñe! «u8 Wì ÍdJOã ÍñUOî«;ñ ‘Wï«ñW§îWG:OÄ ËWz wïœñUï ¨Uëœ ÍñU|œ u: ! ÊUOM"ËWëñ…œW! w"U< Ë †Uë Ë …Ëu¶A|WÖ :v" «Ë ”UïWï«u8 w<Wë :ÈbïWÙ „…Ë …Ëu!Wï WïUï«;ñu: Ö ËWz ñW!Wì wJ˘W8 wJ:O˘Wî:uë :u! È…ñW§îWG:OÄ ñWÙ «u8 Ë …Ëu! ÊUë…ËW"Wï ñW!Wì uJ˘W! WL:Oz Ë :vï«“…œ Í:u8W! «u8 UOïW" Wë p:O|:uÙ ñW!Wì UJ:Oî…œñW< Wì …ËËœñUï ñWÖWz †W§|U"W! w¶<«;ñ Wì …ñËËœ È : dJ! gOJ:|dOfiãW" ñWÙ Ë s|WÖUï w:O" Ë …dãuë :v˘…œ ÂöfiOz „…Ë ÊU|WîWz …Ëu! ¸Wî:uë wï«;ñu: Ö ñW!Wì v: ˙! pOëW| Æ…ñ…œW! s|Uz Wì pOì« UMìeï√Ë® ∫:v˘…œ «œ…bOzU*Wz w"…ñËu< Wì ÊUzñuè w"W|Uz WJïuÇ rNMO! rJ4Qã tOKà UMONîË »U¶Jì« sî t|b| 5! U* UèbBî o(U! »U¶Jì« WàdÅ rJMî UMKF3 qJì Æo(« sî „¡U3 ULà rNz«uÙ« l§¶" ôË tKì« ‰eï« U0 rJO"√ Uî wã rëuK§Oì sJìË …b4«Ë Wî√ rJKF' tKì« ¡UÅ uìË U3UNMîË Æ©ÊuHK¶‹" tOã r¶MëU0 rJ£§MOã rJF3dî tKì« vì« †«dO)« «uI§¶<Uã wLëu4 :ÈbïWÙ Ë †«ñËW" wïœñUï w<U! W"W|Uz ÂWz g:OÄ wïUëW"W|Uz Ë …ËËœñUï wæO<Wî Wë Uë…œ …ËWz w<U! U$Wz Ë Uë…œ «b"«ñËW" Wì «u8 v: ˘…œ Ë Uë…œ ÊUzñuè wïœñUï w<U! U$Wz :Èñ«u8 W":ËœñUï u: ! wKOºMOz W|«b¶<…œñW!Wì ÍWïUïU1WÄ ËWz Wë ÍœñUï u: ! ÊU/Uzñuè w¶<«;ñW! WL:Ozò …ËËœñUï w":u! «u8 Í…ËW! WJ! ÊUOï«u:Oï U3 ¨W˘«“ ÍñW<Wì Ë :vï«“…œ X<«;ñW! p:O|W~:|;ñ …u:Oz Wì „W| ñWÙ :u! ¨…ËWëWî Ê«ËWz ÍËË“…ñUz Ë ”…ËWÙ Í«Ëœ Ë „W|W! ËuîWÙ Í…u:Oz W|«œdJ! Í“W4 «u8 ñWÖWz ¨…ËUï«œ ÊULJ:O|WîUïñW! Ë 40


ÂWì Í…ËWz :u! ÂüW! ¨7fi8…œ wJ:|ñ; Ë Uï…œ«œ s|Uz „W| Ë ¸Wî:uë Ë …ËW"Wï ¨Uï«œ w"W§|U" w?J:O?|W?îU?ïñW?! W?ëW?| ñW?Ù :u?! «ËU?z ¨:Èu?î“W?£?ïU?¶?! …ËW?|W?~:|;ñ «u??8 Íô :u? ! ñW??Ù ÊU??"Ëu??îW??Ù ¨ÊW??J? ! Êœd??ëW??ëU??Ç W??ì ÍñW??‹A:O? á? ?¶<…œ ÆåËu! wÇ ÊU¶ï«u:Oï ÍWëWOOë:uëUï Wë v: ˘…œ ÊU¶:OÄ W"Uë ËWz Ë …ËWM:|;ñWÖ…œ ñW?!W?ì ñW?§?îW?G:O?Ä ñ:Ë“ w?ïœñU?ï …Ë…œd?ë ÊU/ËË;ñ „…Ë W?"W?|U??z ÂW??z w:O? ÄW??! ¨W|«dJÅUz Ë ÊËË;ñ :v¶Å ËuîWÙ «u8 Wì Ë …Ëu!Wï ¸Wî:uë Ë ÊUî…“ wï«;ñu: Ö v: 3W§:O3 «u8 wïUëWîUïñW! d¶ëUÇ …ËW"Wï Ë ¸Wî:uë ÂUë W|…ËWz :u! ÂüW! v: ï«“…œ gOïËuî“Wz :v! :u8 ¨…ËW"«b! ÊU|WëUÇ Ë ‘«œUÄ WO:OÄ ËW! U" ¨ÊWë…œ «u8 ñWÙ WJ:|ñUë WîWz ÂüW! ¨…d¶ÅU! †WKKOî Ë ¸Wî:uë ÂUë wï«e|…œ Ë „…Ë ñWÖWz ¨W|«Ë :u! :vï«“Uï U¶fi:Oz U" ˜:Ëdî Ë wÇ…œñ…œ :vì ÍñW< Í:u8W! «dë…œ Ê«Ë;ñ…ËUÇ W|«Ëu! ¸Wî:uë Ë ÊUî…“ wï«;ñu: Ö ñW!Wì s:O˘…œ ”Wë È : bïWÙ Wì WJïuÇ ¨U!«œWï …u:OÄ Íd" ÍñW§îWG:OÄ Ë ÂU|WÄ wïœñUï ÍUÖñ…œ «u8 Wë Ë UfiOà Ê«u:Oï Ë ¸U< ∂∞∞≠µµ∞ ñW§îWG:OÄ UfiOà Ë U<uî wM"UÙ Ê«u:Oï ©ŒÆœ® œW2W4uî ‘UÄ wÇWë ¨…Ëu! ¸U< ∂∞∞ ≠µ∞∞ ©ŒÆœ® œW2W4uî W?ì W?ë Í…ËW?! Xfi8«œ Íd?" ÍñW?§? îU??|W??Ä Ë ÂU??|W??Ä w??ïœñU??ï ÍU??Öñ…œ «u??8 Æ»«e4W£ìWz w"…ñËu< Wì ¥∞ w"W|Uz ¢…ñW§îWG:OÄ «Ëœ¢ ∫:v˘…œ «bïUzñuè W|«dJÅUz Íô …ËWA:OÄ Wì †…œUà Ë dO! wJ:Oï«;ñu: Ö ËuîWÙ ÊU9uÖ „…Ë U3 ËWz …“U" :v!«ñœd:Oï …ËWJ:|ñW§îWG:OÄ wïUî“W! Wë p:OïUîñWã Ë U<U| ñWÙ W|:u! È : ñ; u: ~|Wï Í:u8 :u! Ê“Wî Í«u8 U" È : dëUï «b:O" wï«;ñ:uÖ Ë Í;ñu: ÖUï WïUîñWã w?M?|U?z Í…d:|u?ÖW?! U?3 Æ…“U?" w?J:|ñW?§?îW?G:O?Ä Ë …“U?" w?J:O?îU?|W?Ä w?ïœñU?ïW?! WOOï wï«;ñu: Ö ÍbOz ¨…Ëu! Ë«ËW" Ë …Ëu"UÙ wO|«Ëœ ñW§îWG:OÄ Ë ÂU|WÄ ÂöfiOz wï«;ñ:uÖ Ë ŒñWÇ Ë Â…œñW< …bïWÇñWÙ ¨:vM:Oî…œ «ËñWÙ …Ëu"UÙ Ê:uÇ Ë U| :v$u~! «œWïUî…“ ÂWz w8:ËœËñU! ¸WÖWì Ë :ÈuìWï U| :ÈuK! ÊU|:u! ¸Wî:uë Ë †Uë 5MO!…œ ¨ÂöfiOz wîWëW| wï«˛:Ëñ; …ËWMO:|;ñW~! ñWÖWz Æ:v$uÖWï ¨ÂöfiOz ÍË…;d|: ;ñ ¸WÖWì …Ëu! ËU$uÖWï ‘W"Uë ËWz ¸Wî:uë Ë Â…œñW< 41


Ë ñËu?¶<…œ Ë r?ëu?4 ËW?z w:O?ÄW?! :È;ñ:u?~?! …ËW?z …Ëu??"U??Ù W??|:u? ! gO??îöfiO??z WîWzñW!Wì ¨ÊËu"UÙ ©ŒÆœ® œW2W4uî Íñ«“ ñW<Wì …Ë«u8 Wì ÍWïUïUîñWã Ë Ê«;ñ:u?Ö w?˘ËW?Ù :v?!U??ï Ë W??O? O? ï «b??îöfiO??z W??ì s??"ËW??JÅU??Ä Ë s??"ËW??JA:O? Ä …ñU§4UïuÖ WîWz :ÈËWO! …ËWOOï«“Wï ÍËË;ñ Wì ”Wë ñWÙ Ë ¨:Èñb! ÊbïU$uÖ UJ! «Ë X<WIïUzW! Ë :vï«eA! ñWÖWz u: 8 ¨wMOï«e:OÄ ‘UÄ UJ! W!ËW" v: !…œ Ë È : bïWÙ ñWÖWz U3 ¨:Èdë…œ UÅUîW" dãUë „…Ë Ë WîöfiOz wM|UzW! ˛œ WîWz Ë UOïËœ w˘Uî :u! Wì Ë …ËWM:Oìu3…œ «u8 wïUîñWã ÍWï«ËWâ:OÄW! ôWî ËUïW! ÍË…;d:|ñ; Wë ÊWë…œ WïU<Wë ËWz ¸WÖWì w"W|U¶<:Ëœ ÊU|˛ Ë W~:O3 Ë W|UÄ ñW§îWG:OÄ ÍdO~:O3 Ë ôWî …ËUï ÊUOÅ:u8 ÍËUï Ë …bM<WÄ ô ÊUOïU¶|WÅ s:O˘…œ ÊUî“W! Ë WïUî…“ Ë Íd<Wà ÍôWî Ë s|œ Í…Ë…ñWJ:|uï Ë ©ŒÆœ® ÊñËËœW! s|œ Wì Wï«ËWz ås:O˘…œ WJ˘W8 ËWz uë…Ë WOOï pÅË «Ë s|œ rëËU!ò Ë Íd<W?? à ÍËU?? ïW?? ! :ÈËW?? ïU?? |…œ Ë W?? O? ?O? ?ï …ËW?? M? ?|œ ñW<W?? ! ÊU?? ?O? ? ãU?? ?î Ë Ë :vM:O?îW?ï s?|U?z w?L?ëu?4 Í…ËW?z :u?! ÊW?J?! ‘:u?8 W?~:|;ñ …Ë…≠d?|;ñW?4W?"u?î Wì W|WÙ d|;ñW4W"uî Wï Ë Íd<Wà Wï Uï…œ ¨…ËW|Uë WMM:O! wïULKOà wJ:OL:|˛;ñ ÂöfiOz wM|Uz Wì Í:u8 Wë …ËWM|…b! p:Oì d|;ñW4W"uî ñWÖWî ¨«bîöfiOz wM|Uz U|® ∫:v˘…œ ÊUzñuè „…Ë ‘WîWz …ËW"…ËU¶<W!Wï v: Ä Í:u8 Ë …ËËœdë œ«“Uz U?M?î√ «u?ìU?è s?|c?ì« s?î d?H?J?ì« w?ã Êu?àñUfi| s?|c?ì« pïe?æ?|ô ‰u<d??ì« U??N? |√ rì s|d8√ ÂuIì ÊuàUL< «ËœUÙ s|cì« sîË rN!uKè sîR" rìË rNÙ«uãU! rì Ê«Ë …Ëc‹ã «cÙ r¶O"Ë√ Ê« ÊuìuI| tF{«uî sà rKJì« Êuãdæ| „u"Q| s|cì« p£ìË« U£OÅ tKì« sî tì pKK9 sKã t¶M¶ã tKì« œd| sî «Ëñc4Uã Áu"R" »«cà …d8ô« vã rNìË Íe8 UOïbì« wã rNì rN!uKè dND| Ê√ tKì« œd| rì w"…ñËu< ¥¥ w"W|Uz UÙ…ËñWÙ …bOzU*Wz w"…ñËu< ¥± w"W|Uz ©rOEà ñWÙ :u! «u8 Wë sM:O|WÖ…œ «Ë ÊUëW"W|Uz ¨WïUîuO<uï …ËWA:OÄ Wì Wë …bOzU*Wz ı qOºMOz Ë †«ñËW" Wì ÊU|:u8 wï«ñW§îWG:OÄ wïUî“ ñW<Wì WìWÖ Ë …ËW"Wï Ë Ê:Ë;d?! ÍñW<W?ì Ë ÊW?J?! w:O?3W?§:O?3 W?¶fi|u:O? Ä ÊËËœñU??ï :u? ! w??J:O? L? ëu??4 42


WIO<Uã «ËWz †UëWï WïUïUîñWã ËWz ÍË…;d|WÄ ”Wë ñWÙ ¨ÊWJ! v: Ä ÍñU¶ã…;ñ ÊUîöfiOz ÍñW§îWG:OÄ Wì ËË;ñ «u8 UÙ…ËñWÙ Æ…dãUë Ë ÊULOz Ë s|œ v: ! Ë ÍË…;d|WÄ Ë :Èñ«u8 …œñUï :u! ÊULAOïUzñuè¢ ∫:v˘…œ Ë Uë…œ ©ŒÆœ® œW2W4uî Wì WëW| ñWÙ ¨…ËWëWî Ê«ËWz ÍËË“…ñUz Ë “«u‹˘œ Í«Ëœ Ë WJ! wïUëWLëu4 wïU"ËuîWÙ W|U¶fi|uO! «u8 ñWÖWz ¨…ËUï«œ u: ! rJ:O|WîUïñW! Ë W~:|ñ; …u:Oz Í…ËWz u: ! ÂüW| WîUïñW! „W| Ë s|œ „W| Ë ¸Wî:uë Ë †WKKOî „W| …œdë…œ W?ì ÍËËœñU?ï Í:u?! «u?8 ÍW?ïU?ïU?îñW?ã ËW?! Æ…ËËœd?ë Í«ËU??z :Èu??î“W??£? ïU??¶? ! W!ñ«œUÖUz Ë …ËWëWî Ê«ËWz ÍWfiè Ë ËË“…ñUz Í«Ëœ Ë WJ! rëu4 «bïUOï«u:Oï È : bïWÙ Wì Í…œô Ë Ê…œWïô X:|;ñWì Ë ÊWëWï v: Ä †W˘WÙ …e:|ñUá! †:u8 Ë «u8 «ËWz Wï«e! Ë :v!Wï Ê«dÖ †ô ¨Íœdë v: " ÊUO¶AÄ ñWÖWz Æ«u8 wïUîñWã ÆWIO<Uã W|WÙ ”Wë ñ:Ë“ ¨«b! ÊU|ñ«“Uz ÊUOïUëW4UïuÖ Wì È : bïWÙW! È : ËW|…œ v: ë °:ÈË…œ ÊUO¶<ñWÄWï:uë Ë wï«“Wï Ë wJ|ñU" wL:|˛;ñ Ë rëu4 Wï«ËWz U|Uz ñWÙ :u! WîöfiOz wLëu4 Ê«Ë…;ñ Ë X<«;ñ WîWz Æ¢:Èd; O: Ö…œ rëu4 d¶ÅU! «u8 Wì Ë WOOï :vÄ Í«Ë;d! Wë ‘W<Wë ËWz Ë :v!WÙ ÂöfiOz wM|UzW! Í«Ë;d! p:O<Wë Ë ÂöfiOz ÍËUïW! U! …ËuÇ ñW<W! wï«˛:Ë;ñ Ë Wï:uë wJ:O|U<U| W|«Ë Íô «bïUL˘u<uî wJ˘W8 ñW<W! ÊUNO3 ÍWJ|œ wïUëWL:|˛;ñ Â…œñW< Ë ñË;ñW4W" Ë WÅ:u8 :vÄ wJ:|ñu¶<…œ ı Í:u8 :u! U3 ÆUîöfiOz qîW! UJ|Wï Ë v: M:OÄW<Wï :v?ì ÍW?~:|;ñ ”W?ë U?¶fi:O? z Ë :Èd:|ó??! v??˘W??Ù U??! :v$u??Ö…œ Í«;ñËd??O? ! ¸W??ÖW??ì UïWÄ Ë ê:OÄ :v! Ë «dJÅUzW! «ËUz ÂöfiOz wM|Uz Wë U3 Æ:ÈdÖUï Ë …Ëu"dÖWï Í:u8 Ë :v!WÙ «Ë wJ˘W8 :v!…œ wÇ:u! …ËËœdë ÍñU|œ ÍËUOÄ Ë Ê˛ wãUî wèüW" Ë …ñUî Ë ÊUM:OÙ Ê˛ ËËœ ÂöfiOz wM|Uzò ∫:v˙! Ë :vï«e! ÊUL˘u<uîW! U| …ËW"Uë…œ w˘WÇËuÄ Æå…ËW"Uë…œ ¸WÇËuÄ ËUOÄ Ë Ê˛ vOïUfiëW| Uï Ë ”dÄ ø:vM:Oá<WÇ Í…œ v: ï«u¶! p:OïUL˘u<uî ñWÙ uJ˘W! ¨…ËËbïUá<WÇ wï˛ ËËœ Wï ÂöfiOz wM|Uz œ«“Uz wï˛ ñ«uÇ U" œ«“Uz wï˛ „W| Wì W|WÙ Í:u! «b! ÊUOïUï Ë «b! w|…ñUî 43


wAOï«œW<W! :vï«u"…œ gOï«ËW! WO|ñU3 Ë „…eOïWë Wì W~3 :Èd~!«;ñ …ËWJ:OÄ WOOï ÍW~:|ñ; ñW<Wì p:Oá<:uë êOÙ Ë W|WÙ ÍW~:|;ñ ¨Ê«ñ«“WÙW! …d~! :v!WÙ Ë «b"Uë „W| Wì Ê˛ ñ«uÇ U" g|œ«“Uz wï˛ ¨«b! ÊUOïUï v: ï«u¶! :v3ñWîW! „W| ¨«b! ‚üW" ÊU|ñ«uÇ ñWÙ U| :v< ËËœ „W| W"«Ë :Èñ; u: ~ïUO! :vï«Ëu¶Å…œ «bïUOï«u:Oï Wì p:O"Wì«œWà …ñ:u3 Wë v: 3ñWîW! UJ! …ñUî d" Íñ«uÇ U| v: < ËËœ Ë ÊU|ô W¶:OÇWï ñWÙ Ë«ñbèüW" „…Ë p:|bïWÙ :v!Wï UÙ…Ë ¨UJ! w3W§:O3 wï˛ wM|;ñ:uÖ …ñ:uºîW! U3 Æ…ËW":Ëœdë wïËË;ñ †W|Uz „…Ë ¨:v!«ñœWï gOèüW" W|WÙ wãUî Ê«bïUï Ë ¸ËuÄ Ë …ñUÄ Wì W|WÙ ÍUï«Ëu" Ë v: ï«u"…œ ËUOÄ U" œ«“Uz …ËËœdë ÊUL<U! Wë ÂöfiOz ÍWïU|©«;ñ® ÂWz ÆÍ:u! ÊUï«œñËuM< v: !W! :Èñ; u: ~! s|Wë…œ «dJÅUz wFOãUÅ wîULOz Í©«;ñ® Ë f|œW4 Ë †W|Uz w:OÄW! ÍËuîWÙ ÊWJ! :u! wK|uzW" :ÈËWïU|…œ Ë :Èœ WïULëu4 ÂWì ÊUOîñWÅ ÍWïUJ˘W8 ËWz Ë U| †WOOïUfiMOz Ë w"W|UÑ:Ëdî ÍËUïW! Ë Ê;d§!«œ «bîöfiOz qîW! d" w¶Å Ë ÊU|:u8 Wï«ËWz ¨sA|ñ…œW! Ë ÊñËËœ ÂöfiOz Wì Wï«ËWz ¨d" wJ:|ËUï ñWÙ ÆWOOï Xfi|u:OÄ †Wè Wë …ËWï“:Ëœ…œ :vº:O! wK|uzW" «Ë W|:u! WOOï ËW¶Ä ÊU|«Ë;d! Ë WïUL˘u<uî w<Wë ñWÙ Ë WîöfiOz wM|Uz Ë W|«u8 wLëu4 WîWz WJïuÇ ÆW|WëWLëu4 WîWz W|WÙ ÂöfiOzW! Í«Ë;d! ñ:Ë“ WïULëu4 ÂW! ¨W|WÙ ÂöfiOz wM|UzW! ÊU|«Ë;d! ÍWï«ËWz ÊUîu~:O! «b|W~:|ñ; Wì ÊUOAO˘Uî Ë ñW< Ë ÊWë…œ …u:OÄ wA|“UïUÅ Ë sÅ:u‹˘œ Ë Í“«;ñ Ë …ËËœdëWï :vì Íñ:Ë“ ”Wë ¨WOOï w:OÄ wÅ«Ë;d! Í…ËWz ÆÊWë…œ X8W! ÊUïUL˘u<uî Wì ñW< U! ÂüW! v: §O! ¨:v§|WÙ Íd" wJ:O|«;ñËdO! ñWÙ :vï«u"…œ Æ:vM:|u:OÅWï ÂWz :u! sî wïUë…ËUÇñW< …ËËœdë r<U! …ËWA:OÄ Wì „…Ë e:|;ñW! ÍñWM:|u8 ÍdOfiãW"W! …“:ËdOÄ wïUzñuè ÂWëW| ¨Í“«u‹ãUî Ë ·Uî Wì ÂW|…ËWMO˘:uJ:Oì ÍË«e|W! ÍdOfiãW"W! …Ë«d<U?ï W?ë åq?|u?zW?¶?ìËñ«d<W?z Ë q?|e?ïW?¶?ìËñ«u?ïW?zò Í;ñu??ë ñW??îu??à Í;ñu??ë x??˘Ëb??!W??à b??O? àW< :v? !W??z s??|b??ìËd<U??ï w??M? O<u??ï 44


ÆÍË«e|W! Ë Í“«dOÅ ÍœW2W4uî Ë ©ŒÆœ® …ñW?§?îW?G:O?Ä w?ïU?ë…ñ«œd?ë Ë ñU??¶? ã…;ñ Ë ñU??ëU??z Ë ñU??¶? ãu??Ö Â…ËËœ wæO4W< w"W|«u|;ñ Wì Wë ñW§îWG:OÄ wïUë…d~:O3 wïUë…Ë…œdë UÙ…ËñWÙ ;ñ…ËU?! W?§:O?¶?ë ‘WÅ W?ì W?ëW?| gO?L?O?K<u?î w?æ?O?4W< ¨…Ë«d?O?Öñ…Ë r?O?K<u?î Æf|œW4 wïUë…Ë«dJ:OÄ …Ë«dOÖñ…Ë ©Âu£ìWz® w§:O¶ëWì Wë ©‰ÆŒ® WOOFãUÅ wîULOz Í«;ñËdO! ¨ÂWO:O< Wì wFOãUÅ wfi|ñbOz Í;ñuë œW2W4uî x˘Ëb!Wà u!Wz ÂULOz wMO<Ëuï Ë U?3 Æ…u?O<Ëu?ï ÍW?|«;ñËd?O? ! ÂW??z Ë …ËU??|˛ «b??O? Ç:u? ë Í≤∞¥ ≠±µ∞ w??ïüU< ÊU¶¶<…œñW! WîW8…œ Íœñuë u: ! ÊUOï«;dO: Öñ…Ë ¸WÖWì ÊUOïUëWè…œ «ËœËWîWì Ë ÊñËu§! r:Oì :v!WÙ gOëWO|;ñuëuîWë ñWÙ Ë ÊW~! :v" w:Oì ÂWë…œ b:Oîuz Ë Æ…ËWïWJ! X<«;ñ Â:u! U| ËË;ñ WïW‹O! ñWÖWz WL<UÄu< ÍW~:O3

45


‚üW" Í…ñU! Wì ÍdOfiãW" Ë “:ËdOÄ wïUzñuè ÂWëW| rJ#d4 «u"Qã rJì Àd4 rJzUfiï® :v˘…œ ≤≤≥ w"W|Uz …ñWèW§ìWz w"…ñËu< ÊU":u8 ÍW~˙:Oë ñW< WMâ! ¨ÊU":u! WïW~˙:Oë ÊU¶ïUëWï˛ W"«Ë ©r¶£Å wï√ 5<Ëuï W"UÙ ÊUë…Ëu3 ÍWfiè ñW!Wì W"W|Uz ÂWz s:O˘…œ ÆÊWë…œ “W4 wï:uÇ ÍWëW˘«bMî Í:u8 wï˛ Íô W¶:Oâ! «;ñ…ËW¶AÄ Wì v: <Wë ñWÙò †u~ïU|…œ Wë W"UÙ W"W|Uz ÂWz Ë ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ …ËW¶A|WÖ ‘W|Wfiè ÂWz ¨X:O!…œ q:O8 Wfiè Ë ©«;ñ® ñ:Ë“ åÊWë…œ “W4 wï:uÇò wïœdëdOfiãW" Wì …bïWÇñWÙ ¨:Èñ«u8 Ë w"…œUà wïËuÇ Uï…œ WïËuÇ vO"WOï:uÇ X<W!Wî …ñU|œ ÂüW! …Ë«d"uÖ gOîWÙñW! ¨WîWÙñW! Wì W~˙:Oë „…Ë Ê˛ wMOï«Ë;ñ WJïuÇ W¶<W!Wî wFO!W" Æ:v!…œ Í:u8 ÍWMOî…“ Ë s:|uÅ Wì ñWÙ ÊUzñuè Wë W|WîWz ¨W"W|Uz ÂWz Í…ËWïUM:OÙ Wì ÊUL¶<W!Wî WL:Oz Wï:uÇ Wë …ËËœdëWï wï˛ ÍËË“…ñUz w<U! ¨…ËËœdë ÍËUOÄ ÍËË“…ñUz w<U! ÍñUJ¶<…œ wï:uÇ Ë …ËUï«œ ËUOÄ wJ˘uî ÍW~˙:OëW! wAOï˛ ñU3ËWz ¨WOOÇ U| ÆWOOï Ê˛ :u! …Ë…ËË“…ñUz ÂWì p:OãUî ı Ë w"W|:u8 ÍËË“…ñUzW! Uë…œ sî Êuìu| s|cKì® ∫:v˘…œ «œ…ñWèW§ìWz w"…ñËu< Wì ≤≤∏ Ë ≤≤∑Ë≤≤∂ w"W|Uz ‚öDì« «uîeà Ê«Ë rO4ñ ñuHä tKì« ÊQã «uzUã ÊUã dNÅ« WF!ñ« h!d" rNzUfiï Ê√ sNì qæ|ôË ¡Ëdè W#ö# sNfiHïU! sB!d¶| †UIKD*«Ë ÆrOKà lOL< tKì« ÊQã sN¶ìuF!Ë d8ô« ÂuOì«Ë tKìU! sîR| së Ê√ sNîU4ñ« wã tKì« oK8 Uî sL¶J| ·ËdF*U! sNOKà Ícì« qßî sNìË U4ö« «Ëœ«ñ« Ê√ pì– wã sÙœd! o4« W??ì b??M:|u< ÍW??ïU<W??ë ËW??z W?? "«Ë Æ©rOJ?4 e?|e?à t?K?ì«Ë W?3ñœ s?N?O?K?à ‰U?3d?K?ìË wï«Ë;ñ…ËUÇ @ïUî ñ«uÇ W¶fi|u:OÄ ¨ÊËuïUï «bïUO˘WÖWì Wë Ê:u8…œ ÊUOïUëWï˛ 46


Ë :v3 …bïU|WÖWï ÊU|Wë…bM:|u< Ë …ËWïËu! ÊULOÅWÄ ñWÖWz ¨ÊU|ô WMÇWï ÊWJ! ÊËu! ñËu< ñWÙ ñWÖWz ÆW|…bMA8W! Ë w|…“W!W! «u8 «ËWz ¨Xfi8 ÊU|:u8 Wì …ñ«œUÖUz Ë ñW¶fiO! «u8 «ËWz ¨Ëu!WÙ ÊUOï«bèüW" Í“UOï Ë ÊU|Wë…bM:|u< ñW<Wì ÊU?O?M?¶<u?ï ¸W?Ö…œ ‘U?Ä ÊU?O?ïU?ë…œ…d:O?î ÍW?ïU?ï˛ ËW?z Æ:Èd?J?! W?¶fi|u:O?Ä Í…ËW?! Ë ÊWJ! wï«Ë;ñ…ËUÇ e|W4 ¨Íñ:uÅñ“uà ©wëUÄ® :v< W¶fi|u:OÄ ¨Ê…œ…œ ÊUOèüW" ËË“ Í…ËWz u: ! ¨…ËWïñUAO! …ËËœdë v¶<Ëñœ «bïUOï«b˘«bMî Wì «u8 Í…ËWz v: !Uï ¨W|WÙ w|«Ëœ Ͳ:Ë;ñ Ë «u8W! ÊU|«Ë;d! ñWÖWz ¨…ËWïWJ! œd:Oî sï«u¶! Ë s! x˘…ñW! Íô :u! …ËWMM:|ñ; W~ïUO! ÊUO¶fi|Ë ñWÖWz d" wJ˘W8 Wì Êd¶A:OÄ Wì ÊUOïUë…œd:Oî W?ë W?|…“«b?ïW?z ËW?! ÊU?O?ãU?î ÊU?|W?ë©…b?O?à® W?O? O? ï«Ë;ñ…ËU??Ç w??"U??ë W??ì ¨ÊU??|:u? 8 WOO¶|d! ÊUï˛ wãUî WJïuÇ ≠Ê«Ë Wì …d¶Ä ÊUOJ:O|WKÄ Ê«ËUOÄ ¨WëUÇW! WïU|ñW<Wì ©…bOà® wï«Ë;ñ…ËUÇ Í…ËWïœdëWïó:|ñœ Ë …ËWïœdëœd:OîW! Ê«b:|;ñ Ë w|…ñUî Wì Wë Í…ËWì W|«dJÅUz W"W|Uz ÂWz ≠WïUOÅWì Ë ÊUï˛ Íœu8 Wì Ê«ËUOÄ wãUî ÂüW! Í:u8 wï˛ :ÈËWO! :v"Uë ñWÙ œd:Oî ¨…ËUOÄ X<…œW! Ê˛ Í…ËWïUM:OÙ Ë Ê«bèüW" ÊULOÅWÄ Ë U‹! Í:u8 Wì ÍWë…bM:|u< ñWÖWz WA|œd:Oî ñWÙ Ë :vï«u"…œ «b! ‚üW" u: ! Wï WOOï wëW|©«;ñ® êOÙ «œ…d:Oì Wï˛ ¨Í:u8 w˘U! d:|˛ …ËW¶:|dÖ…œ ÍWëWï˛ ¨…ËW¶:O! ÍW~ïUî ñ«uÇ wïËu!Ë«ËW" g:OÄ WJïuÇ ¨ÍWë…ËWïbï«;ñWÖ :u! Wï Ë Ê«bèüW" ¨…Ë:u! ÊULOÅWÄ Ë Xfi8 :u8Wì ÍWë…bM:|u< ñWÖWz ñ:u8bM:|u< ÍËUOÄ wï«Ë;ñ…ËUÇ ‘:u8Uï w:OÄ U| :v! ‘:u8 w:OÄ Wï˛ ¨œd:Oî ÍñW§:O< d:|˛ …ËW¶:|ñ; WÖ…œ ÍWëWï˛ «ËWz ñWÙ Ë …Ë:u!Wï ÊULOÅWÄ œd:Oî Ëu! Ë«ËW" W~ïUî ñ«uÇ ñWÖWz ‘UÙ…ËñWÙ ¨:v! Ë Ê˛ Ê«u:Oï ÍWëWO|bï…u:OÄ Ë È : ËWë…œ WëWèüW" «ËWz Ê«bèüW" ñW<Wì Ëu! ñËu< ÂüW! ¨:v§|Wï U| :v!WÙ ÍœñË w˘«bMî ¨:ÈËW|Wï U| :ÈËWO! Wï˛ ¨:ÈdâÄ…œ œd:Oî wï«b:OÄ ÊUï wèWÙ Wï˛ W"Uë ËWz …ËWïUî Wï˛ Íô Ë Ëu!WÙ ÍœñË w˘«bMî ñWÖWz ÆW|WÙ ÍËËñW< Wì Ë Ê˛ Wì …d¶Ä wJ:O|WKÄ ËUOÄ :v˘…œ «dJÅUzW! †W|Uz ÊUfi|œ ‚ö?D?ì«® ∫:v?˘…œ «œ…ñW?èW?§?ìW?z w?"…ñËu< W?ì ≤≥∞≠≤≤π w?"W?|U??z ÆW??|…ËW??ï˛ 47


U2 «Ëc??8Q??" Ê√ q??æ? |ôË ÊUfi4Q??! `??|dfi" Ë√ ·Ëd??F0 „UfiîQ?? ã ÊU?? "d?? î ÊUã …dOä U3Ë“ `JM" w¶4 bF! sî Wì q% öã UNIKÉ ÊQã U£OÅ sÙuL¶O"« œËb4 pK" WKì« œËb4 ULOI| Ê√ UMÜ Ê« UF3«d¶| Ê« ULNOKà ÕUM3 öã UNIKÉ ¨WOOFº|;ñ wèüW" X<W!Wî ¨…ñU3 ËËœ ‚öÉò W"«Ë ©ÊuLKF| ÂuIì UNMO§| WKì« wë…ñUºëW|W| W"…ËWz U| wJ:OÄuJ:|ñ; Ë wÅ:u8W! …ËW¶:OM:|;ñW~! Wï˛ W"…ËWz U| Í…ËWì :v!Uï Æwï«u3 Ë wëUÇW! :vM:ON! :vì Í“«Ë Ë È : d~˘WÙ :vì w¶<…œ Wì w¶<…œ wë…ñUºëW|W! œd:Oî ñWÖWz ¨…ËWïdÖñ…Ë v: ì ÊUOâOÙ ÊË«œ ÊU¶:OÄ Wï˛ U" …ËW"UJ! …ñUî Wï˛ ËWz d" wJ:|ñU3 WOOï Í:u! «ËWz ¨«œñW! ÍWëWï˛ «œ ‚üW??" ÍW??ëW??ï˛ Â…ËËœ Íœd:O? î ñW??ÖW??z U??3 ¨…ËW??"U??ëW?? ï d?? " w?? J:|œd:O? ?î Íô …ËWMâ! Wï˛ Ë ÂWëW| Íœd:Oî ñWÖWz WOOï ÕUïuÖ W"Uë ËWz wë…ñUºëW|W! wïUë…ñËu¶<…œ …ñUºîWz Ëu!«Ë ÊU¶:OÄ ñWÖWz ¨…“U" wJ:O|…ñUîW! ¨Íd¶ëW| W|WîWz ¨ÊWJ! :vì w|ñUÖe:|ñUÄ sï«u"…œ w"W|«œd:Oî Ë Ê˛ u: ! …ËUM|«œ «u8 ÆUï«“ Ë ñUOÅ:uÙ wJ:O"WKKOî :u! «u8 Í“U§:|ñ; Ë ÊUîñWã †ñuë W|…ËUî ËWz ¨ÊUëWOOM|Uz …ËUOÄ Wì :ÈbïWÙ Wë W|W"W|Uz ÂWz w:OÄW! W??ë p:O? ëW??| ÊW??ë…œ…ñU??î Ë«ñb??èüW??" :v<W??! :v< w??ï˛ò Í…ËW??! …ËW??ïW?? ë…œ ¨wM¶<uï ¸WÖWì Ë Wï˛ Íô :u! wïËuÇ ‘UÄ Ë «Ë;ñ…œ «b|ñW<W! ÊUO"üW<…œ ÂW! ¨…ËWïWë…œ …ñUî wîWëW| Íœd:Oî Wì :ÈuïWìñW< Ë Ê…œ…œ ‚üW" w:OÄ Æ©‘U3W! …ñUî® ∫s:O˘…œ «b|ñ«Ë…œñuë Wì WM|W!uM|Wë Í:u8 Íô …ËW¶:OM:|;ñW~! Ê˛ Í…ËWì ¨W¶<…œW!ñUë Wë …ËUOÄ ñWÙ «bÅ…d:Oì Íœd:Oî ¨UJ! Íx˘…ñW! Ë …ËW"UJ! v: ì w¶<…œ Ë «b! wèüW" ÍñUºëW| ÊU| v: < Í…ËWïœdëWï ó:|ñœ Ë w|…ñUî ñWÙ «œ…d:Oì Ê˛ wãUî ¨W|«Ë ñWÙ gOî…ËËœ w˘«bMî ñWÖWz w"WOOï«bïUï Ë wï«bèüW" w"Uë Wì W|WëWO|;ñ«uï…ËUÇ ÍW~ïUî ‘:u8Uï w:OÄ U| :v! ‘:u8 w:OÄ Wï˛ …ñUë ÂWz U3 ¨…ËWïUî Wï˛ Íô Ë Ëu!WÙ Æ…œd:Oî wÙ ñWÙ †üW<…œ Ë WOOï w"üW<…œ UJ|Wï U| UJ! ÍËË“…ñUz v: ! ¡UfiMì« r¶IKÉ «–≈Ë® :v˘…œ «œ…ñWèW§ìWz w"…ñËu< Wì ≤≥≤≠≤≥± w"W|Uz 48


sÙuJfi9 ôË ·ËdF0 sÙu4d< Ë√ ·ËdF0 sÙuJfiîQã sKN3√ sGK§ã Ê√ sÙu?KC?F?" ö?ã s?K?N?3√ s?G?K?§?ã ¡UfiM?ì« r?¶?I?K?É «–≈Ë «ñ«d{ s?Ùu?JfiîU?ã Ë wF3…;ñ wèüW"W! ¨Ê«œ ‚üW" ÊU¶ïUï˛ ñWÖWzò W"«Ë ©sN3«Ë“√ sæJM| ÊU?| …ËW?ï;d:O?~?ïU?O?! w?ëU?Ç Ë wÅ:u?8W?! œd?ë Ë«ËW?" ÊU?O?O?ï«Ë;ñ…ËU??Ç Í…ËU??î ÊU|ñ«“Uz Í…ËWz :u! …ËWï;d:O~ïU|Wî ÆÊWJ! ÊU|ö˘…ñW! wëUÇ Ë wÅ:u8W! w?èüW?" W?ë p:O?|…u:OÅW?! ¨…ËW?ïW?J? ! ó:|ñœ ÊU??O? O? ï«Ë;ñ…ËU??Ç Í…ËU??î Ë åÊ…b??! …ñU!ËËœ Ë …ËWï;dO: ~ïU|…œ :v!…œ Ë«ËW" Í;ñ«uï…ËUÇ Í…ËUî Ë Ê…œ…œ ÊUOOF3…;ñ W??ï Ë U??J? ! d??" Íœd:O? î :v? ï«u??"…œW??ï W??ï˛ …ñ:u? º? îW??! Ë …ËW??ï…œ…œ ÊU??O? èüW??" ÊU|“ Ë ñ«“Uz W|…u:OAîW! Ë Uë…œ «b˘WÖ…œ ÍñU¶ã…;ñ œd:Oî uë…Ë wÅWë…œd:Oî ñUJ4UïuÖ œd:Oî Wë W|…ËWz ñWÙ †UJ! ‘WîWz œd:Oî ñWÖWz :u8 ¨†UÖ…œ Ê˛W! êOÙ Wï˛ Uï…œ :Èdë…œ «b˘WÖ…œ w!UfiO4 w|«Ëœ Ͳ:Ëñ; Ë …Ë«u8 ÊW|ô Wì :v!…œ U?| W?îW?¶< ÂW?z w?ïœd?!ô Ë Ê«b?èüW?" :u?8 :u?! W?O?O?ï …ËW?¶<…œW??! w??J:O? |W??~:|;ñ Â…ËËœ w"W|Uz ÆUëWï «b˘WÖ…œ ÍñU¶ã…;ñ W|…u:OAîW! U" œd:Oî Wì s"dÖW~:|ñ; Ë Ê«œ ÊU¶èüW" Ë ÊU":u8 ÍñW§:O< d:|˛ …ËWï«;d:OÖWï ÊU¶ïUï˛ ñWÖWzò :v˘…œ Íô …ËW?M:|;ñW?~?! Í…ËW?ì Êd?ÖW?î :v?ì ÊU??|W??~:|;ñ Ëu??! Ë«ËW??" ÊU??O? |;ñ«u??ï…ËU??Ç Æå…ËWïWJ! œd:Oî ÊU|:u8 :u! ÊdÖWî v: ì ÊU|W~:|ñ; ÊU| ¨d" wJ:|ñU3 ÊU|œd:Oî v: !W! Ê˛ Wë Í…ËWz :u! W|W~˘W! ©‰ÆŒ® wFOãUÅ wîULOz Íô W"W|Uz ÂWz vKà Êu?î«u?è ‰U?3d?ì«® w?"W?|U??z u??ë…Ë ñW??Ù :Èd??ëU??ï …ñU??î ©w??ì…Ë® ñ«œñW< ÆW¶<W!Wî ÂWz :u! ÊW~˘W! ©sNKÙ√ Ê–Q! sÙuæJïUã® w"W|Uz Ë ©¡UfiMì« r¶IKÉ Ê« rJOKà ÕUM3ô® ∫:v˘…œ «œ…ñWèW§ìWz w"…ñËu< Wì ≤≥∂ w"W|Uz Áñbè l<u*« vKà sÙuF¶î Ë WC|dã sNì «u{dH" Ë√ sÙufi9 rì Uî ¡UfiMì« ÊU¶O|…ñUî W"«Ë ©5Mfiæ*« vKà UI4 ·ËdF*U! UàU¶î Áñbè d¶I*« vKà Ë Ë ÊU?|ô W?M?â?! Í…ËW??z g:O? Ä Ê«b??èüW??" ÊU??¶? ïU??ï˛ ñW??ÖW??z ñW< W??¶:|ËW??ëU??ï «œUÙ…Ë wJ:O"Uë Wì ¨:v! œdëWï ÍñU|œ :u! ÊU¶J:O|…ñUî U| ¨ÊËuM! «bïUO˘WÖWì 49

©¥® ·ËËdàWî oOìU‹ìËb!Wà


Í…“«bïWzW! g|ñ«˛WÙ Ë Í:u8 Í…“«bïWzW! bïWîW˘Ë…œ 7A|:Ëñ; X<…œ w:OÄW! ¨:vï…b! ÊU?O?J:O?¶Å U?| ¨W?ëU?Ç Ë wÅ:u?‹?˘œW?! ÊW?J?! :u?! ÊU?O?ÖñW?!u?K?3 ¨Í:u?8 w"W|Uz ÆÊU¶<ñWÄ «u8 Ë Ê«“«u8d:O8 Ë „UÇËUOÄ ñW<Wì W¶fi|u:OÄ ‘WîWz bè Ë sÙufi9 Ê√ q§è sî sÙuL¶IKÉ Ê√Ë® ∫:v˘…œ «b"…ñËu< ÊUîWÙ Wì ≤≥∑ ÁbO! Ícì« uHF| Ë√ ÊuHF| Ê√ ô« r¶{dã Uî nBMã WC|dã sNì r¶{dã Ë ÊU|ô WM!ËuÇ Í…ËWz g:OÄ Ê«bèüW" ÊU¶ïUï˛ ñWÖWzò U"«Ë Æ©ÕUJMì« …bIà ¨:ÈËWë…œ ÊU|Ë«dJ|ñU|œ vO|…ñUî Í…uOï «ËWz s!œdë ÈñU|œ u: ! ÊU¶J:O|…ñUî W¶<…œW! wO|…ñUî Í…ËWz U| s! ‘:u8 ÊU¶:Oì Ë :ÈËWïU|Wï ÊUï˛ ñWÖWî Wë W|…ËWz ÊUOJ:OëW| ¨W|WÙ Wfiè ËËœ W"W|Uz ÂWì å:vA8W§O! Ë È : ËW|Wï v: ï«u"…œ „ËU! WJïuÇ ¨WëËU! W¶<…œW! wO|…ñUî w:|dÖ ÍW<Wë ËWì X<W!Wî u: ! ÍñU|œ wJ:O|…ñUî …Ë«ñbèüW" Wâë ËWz ñWÖWz Ë UJ! …ñUî wëËuâ!W! êë ©«;ñ® Ê…ËU8 Ë W˘«bMî Wâë WJïuÇ ÂüW! ¨W|WÙ Í…uOï wãUî Ëu!«dë ÈñU|œ ¨X:|dÖWï Íñ…Ë Ë v: ! ‘:u8 wâë ÍWJ:O|…ñUî …uOï Wì :vï«u"…œ „ËU! WOOï È : dÖ Wë W|…ËWz Â…ËËœ ÍWfiè ¨©‰ÆŒ® WOOFOãUÅ wîULOz wï:uë ÍWfiè WîWz v?O? |…ñU??î Ëu??îW??Ù Ë :v? ! ‘:u? 8 Í:u? 8 ÍW??ë…u??O? ï W??ì W??ë …œd:O? î X<…œW??! WOOìWà wîULOz Í…œuîñWã W|Wfiè ÂWz w¶Aá˘UÄ ÆWï˛W! È : ñb! Ë«dJ|ñU|œ g|d" w<Wë ñ:Ë“ Æå…œd:Oî W¶<…œW! w4UJOï w:|dÖ Í…ËWzò :v˘…œ Wë ©ŒÆœ® uM§Oz ÍbOàW< Ë s|dO< uM§Oz Wï«ËWì å…œd:Oî X<…œW! :ÈdÖò WïU|u"uÖ ÊWÙ ËWz X<W!Wî Wë ÂWÖ…œ :v" «Ë rÅ:u8 sî ¨»WO|W<u*uM§Oz Ë d|W!u3 uOï W|«b:O" wJAÄ ËËœ WJ:O|…ñUî WJïuÇ ¨…Ë«dë …ñUî v: ì ÍWï˛ Wë W|W<Wë ÂWz ©œd:Oî® ËWz Wë W|WëWï˛ Íœd:Oî wÙ d" ÍWë…uOï Ë W|Wï˛ wÙ wJAÄ ËWì „W| ñWÙ ¨W|WÙ Í…uOï wèWÙ ñWÙ Ê˛ U3 ¨…ËËœdë ÍñU|œ ÍWO|…ñUî s! ‘:u8 ÊU|:u8 ÍWëWÅW! Wì W|WÙ ÊU|…ËWz wãUî ËUOÄ U| Ê˛ Wï«ËËœ Wì Ë W¶<…œW!ñUë Ë ñ«œñW< „ËU! …ñU|œ …ËWz ¨d" ÈËWz :u! sM:O! :vì Í“«Ë W|«dJÅUz «œ…d:Oì W|:u! ©dîWz wì…Ë® „ËU! X<…œ W"…Ë«ñœ WãUî ÂWz d" wM:|uÅ 50


œd:Oî U|Uz Wë …Ë«dëWï ‘…ËWz w<U! Ë …œd:Oî X<…œW! :ÈdÖ Wì X<W!Wî È : ËWë…œñ…œ d¶ÅU! W"W|Uz ÂWì ÆWï U| X:O! ‘:u8 Í:u8 ÍWëWÅW! Wì v: ï«u"…œ Í…uOï wãUî ñWÙ gOï˛ Ë Ê«bèüW" Wì W"üW<…œ Ê…ËU8 œd:Oî ñWÙ Wë wãUî ñWÙ Ê˛ W"Uë ËWz :v!œñ«Ëu!Wï«;ñ w˘WÖWì œd:Oî ñWÖWz W|WÙ w|…ñUî ∫:v˘…œ «œ…ñWèW§ìWz w"…ñËu< Wì ≤¥± w"W|Uz Æd" wâOÙ Ë W|WÙ wÖñW!uK3 Ê«Ë«ñbèüW" :u!ò W"«Ë ©5I¶*« wKà UI4 ·ËdF*U! ŸU¶î †UIKDLKìË ® Ë ÊË«ñœ ‚üW?" ÍW?ïU?ï˛ ËW?z åÊU?¶<ñW?Ä«u?8 ñW<W??ì W??¶fi|u:O? Ä ¯ñW??!u??K? 3 È : dJ! :u! ÊUOÖñW!uK3 W¶fi|u:OÄ …Ëu!Wï Ë«ËW" ÊUOOï«Ë;ñ…ËUÇ Í…ËUî U¶A:OÙ r¶æJï «–« «uMî√ s|cì« UN|√U|® ∫:v˘…œ «b!«e4W£ìWz w"…ñËu< Wì ¥π w"W|Uz …bà sî sNOKà rJì ULã sÙufi9 Ê« q§è sî sÙuL¶IKÉ r# †UMîR*« W|WÙ ÊU"«Ë;d! ÍWï«ËWz ÍWzò W"«Ë ©öOL3 U4«d< sÙu4d< Ë sÙuF¶Lã Í…ËWz g:OÄ Ê«œ ÊU¶èüW" UÅUÄ Wì Ë Êœdë…ñUî ÊU"ñ«œ«Ë;d! wïUï˛ ñWÖWz u: ! ÊUO|;ñ«uï…ËUÇ Í…ËUî Wë WOOï ÊU"…ËWz wãUî …u:Oz :vMM|W~! ÊUO¶<…œ u: ! «œW"W|Uz ÂWì åwï«u3W! ÊWJ! ÊUO:|ñ; W! Ë ÊWJ! :u! ÊUOÖñW!uK3 ¨s:OM!«œ Ê˛ :u? ! p:O? |Wfiè ê??O? Ù Ë U??ë…œ ËU??O? Ä W??ì ËË;ñ «u??8 Ê«b??èüW??" Ë Êœd??ë…ñU?? î v: ì w:|ñ; Ë :ÈdJ! :u! wÖñW!uK3 Wë W|…ËWz «œ…d:Oì Ê˛ wãUî UOïW" ¨…ËW¶:O˙:OÙUï ÍËË“…ñUz Ë …Ëu¶fi|uÅ:u8 Í…œd:Oî ËWz Uï…œ ¨UJ! WJ|œ wJ:|œd:Oî :ÈdOÖWï Æ:ÈdÖ«;ñ WëWèüW" wï«u"Uï Ë WOOï wèWÙ êOÙ WOOï w:Oì v˘«bMî Ë w"WO:Oì v¶ì« ‰uè tKì« lL< bè® ∫:v˘…œ «œWì…œU3u*Wz w"…ñËu< Wì ≤≠± w"W|Uz lOL< tKì« Ê« ULëñËU% lLfi| tKì«Ë tKì« vì« wJ¶A"Ë UN3Ë“ vã pìœU& ô≈ rN"UNî√ Ê≈ rN"UNî√ sÙUî rNzUfiï sî rJMî ÊËdÙUE| s|cì« ÆdOB! Ë ñuHä uHFì tKì« Ê√Ë «ñË“ Ë ‰uIFì« sî ΫdJMî Êuìuèu| rNï« rN"bìË vzô« Ê√ q§è sî W§èñ d|dæ¶ã «uìUè U* ÊËœuF| r# rNzUfiï sî ÊËdÙUE| s|cì« ÊUîW"W|Uz ÂWz …ËWA:OÄWì ©dO§8 ÊuKLF" U0 tKì«Ë t! ÊuEàu" pì– U<UL¶| ñW< …ËW?M?|;d:O?~?! Íñ…Ë d?" v?J:|ñU?3 W?O?O?ï Xfi|u:O? Ä W??"…Ë«œ p:O? ì Ë d??OfiãW??" 51


Íñ«œñW< œd:Oî UOïW" Wë …d" wJ:O|W~˘W! ‘WîWz ÊUfi|œ ÂüW! ÆÍœñuë ÆWOOï wJ:O"üW<…œ êOÙ Ê˛ Ë Wï˛ Í…ËWïbï«;ñWÖ Ë Êœdë…ñUî Ë Ê«bèüW" ¡UfiMì« r¶I?K?É «–√ w?§?M?ì« U?N?|√U?|® ‚üW?¶?ìW?z w?"…ñËu< W?ì ≤≠± w?"W??|U??z sN"uO! sî sÙu3d‹" ô ÆrJ!ñ tKì« «uI"√Ë …bFì« «uB4√Ë sN"bFì sÙuIKDã œËb4 bF¶| sîË tKì« œËb4 pKK" Ë WMO§î WA4UH! 5"Q| Ê√ ô« s3d‹| ôË sNK3« sGK! «–Uã «dî√ pì– bF! Àbæ| tKì« qFì Íñb"ô ÆtfiHï rKÜ bIã tKì« r?J?M?î ‰b?à ÍË– «Ëb??NÅ√Ë ·Ëd??F0 s??Ùu??èñU??ã Ë√ ·Ëd??F0 s??Ùu??JfiîU??ã sîË d8_« ÂuOì«Ë tKìU! sîR| ÊUë sî t! kàu| rJì– tKì« …œUNAì« «uLOè√Ë ÊU?¶?ïU?ï˛ ñW?ÖW?z ñW?§? îW??G:O? Ä ÍW??zò W??"«Ë ©U?3d?‹?î t?ì q?F?º? | t??K? ì« o??¶? | Í;ñ«uï…ËUÇ Í…ËUî U! Ë Ê…b! ÊUOèüW" «bOï«Ë;ñ…ËUÇ Í…ËUî Wì Êœdëx˘…ñW! U! gOï«ËWz s:OïWî ÊU|ñ…œ…Ë ÊU|:u8 w˘Uî Wì Æs<d¶! «u8 Wì Ë ÊWJ! Ë«ËW" «b!ËË;ñ :vì ÊUOM|dOÅUï wJ:|ñUë ñWÖWî ¨wï«Ë;ñ…ËUÇ Í…ËUî Wì sÇWïñ…œ Í:u8 …ñU|œ :vM:|“W§! «u8 ÍñËuM< p:O<Wë ñWÙ ¨W|«u8 ÍñËuM< ‘WîWz Æ…ËW|Uë W¶:OM:|œ d" wJ:O¶Å WîWz ‘UÄ «u8 uJ˘W! øwï«“uÇ u: " ¨…ñU§ï«ËU" ÊUO:Oì ÊU| wÅ:u8W! …ËWï;d:O~ïUO! œdë Ë«ËW" ÊUOOï«Ë;ñ…ËUÇ Í…ËUî ñWÖWz U! Ë †W|UÅW! ÊWJ! X<«;ñ ÍËUOÄ ËËœ ‘WîWz :u! ¨wÅ:u8W! …ËWM§!UO3 ∫:v˘…œ UfiOMìWz w"…ñËu< Wì ±π w"W|Uz ÆÊ…b! «u8 u: ! w"W|UÅ gOï«ËWz tMî «Ëc8Q" öã «ñUDMè sN|b4« r¶O"√Ë ÃË“ ÊUJî ÃË“ ‰«b§¶<« -œñ√ Ê√Ë® Ê;ñ:u~! p:Oï˛ ÊU¶¶fi|Ë ñWÖWz ∫W"«Ë ©UMO§î UL#√Ë UïU¶N! tïËb8Q"« U£OÅ v: ì wâOÙ :v!Uï ¨Ë«ñbèüW" Wï˛ W¶:O!«œ ÊU";d:|“ g|ñU!W! ñWÖWz d" wJ:Oï˛W! W?îW?z Æ…ËW?ïd?Ö…œñ…Ë ÊU?O:O?ì «d?JÅU?z w?J:O?4U?ïu?Ö Ë :ËñœW?! U?|U?z …ËW?ïd??Öñ…Ë Uë…œ ËUOÄ Wì ËË;ñ ñWÙ Ë ÊWë…œ Ê«bèüW" w<U! Wë ÍWïU"W|Uz ËWì :ÈbïWÙ ¯ñW!uK3 Ë w|…ñUî UOïW" :Èd~! WM8…;ñ U| UJ! Wfiè WOOï wJ:OèWÙ êOÙ Ê˛ Ë ñU¶ãuÖ ËWz ‘U¶fi:Oz Æ…ËW"…Ë«dë ÊËË;ñ …ËWA:OÄ Wì „…Ë W|WÙ wï«b:OÄ ÊUï Ë Æ…ËWM|;d:OÖ…œ ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ ÍWï«ñU¶ã…;ñ Ë 52


‚üW" Í…ñU!ñ…œ vïUëWfi|œW4 s! wOæ| UM#b4® ∫:v˘…œ rOK<uî wæO4W< Wì ∂∞ …;ñWÄô ÂW|…œ wz“u3 oKÉ dLà s!√ Ê√ lãUï sà fï« s!« pìUî vKà †√dè ‰Uè wLOL¶ì« wOæ| »UD)« s!√ dLà ‰Qfiã ©’® tKì« ‰u<ñ bNà wã izU4 wÙË W"√dî√ r# UNF3dOKã …dîò ©rFK® tKì« ‰u<ñ ‰UIã pì– sà ©rFK® tKì« ‰u<ñ q§è oKÉ ¡UÅ Ê√Ë pfiî« ¡UÅ Ê√ r# dND" r# iO% r# dND" v¶4 UNëd¶Oì wM§Oz v: ˘…œ ©¡UfiMì« UNì oKD| Ê√ q3Ë eà tKì« dî√ w¶ì« …bFì« pK¶ã f1 Ê√ ÂWz ¨Ëu! «œ©e|W4® Íó:|uM:O! Wì «bJ:O"Uë Wì «œ ‚üW" Í:u8 ÍWëWï˛ ñWîuà Í;ñu??ë ÍñW??îu??à Æ…Ë«œ ÈËË;ñ ©ŒÆœ® «œñW??§? îW?? G:O? ?Ä w?? î…œñW< W?? ì …Ë«œËË;ñ ∫w?"u?Ö ©ŒÆœ® ñW?§?îW?G:O? Ä w<d??Ä ÍñW??§? îW??G:O? Ä W??ì …ËW??|…ñU??! ÂW??ì »U??"W??8 Ë …ËW¶:O!…œ „UÄ U" :È;ñW~! w:Oì UÅUÄ Wì …ËW¶:|d; O: ~O! U! WJ! :vÄ wïUîñW㢠ñWÖWz U$Wz …ËW¶:O!…œ „UÄ U3 Ë ©e|W4® Íó:|uM:O! …ËW¶:|ËWë…œ d" wJ:|ñU3 «œ…œ wèüW" UJ! g|“W4 ñWÖWz Ë Í:u8 ÍñW§:O< d:|˛ …ËW¶:|d; O: ~|…œ UJ!“W4 «u?8 W?ë ÍW?O?O?ï«Ë;ñ…ËU?Ç ËW?z W?|W?îW?z U?z ¨:v?¶:O?M?|W?~?! w?¶<…œ Í…ËW?z g:O? Ä Wë W|WîWz ‘WëW"W|Uz Æ¢:Èñb! ‚üW" «b:O" wï˛ Wë …ËËœdë v: Ä wïUîñWã v: !W! Wë …ñU|œ ‘Wfi|œW4 ÂWì åsN"bFì sÙuIKDã ¡UfiMì« r¶IKÉ Ê≈ò v: ˘…œ ñWÙ Í:u8 w˘œ ÍËË“…ñUzW! ËUOÄ Ë :Èñœ…œ ‚üW" Ê˛ ¨Ê˛ w<dÄ Ë Íñ«œUÖUz ÆÍ:u8 ÍñW§:O< d:|˛ …ËW¶:|;d:O~|…œ UJ! g|“W4 Ë «œ…œ wèüW" È : ËWO! :v"Uë kHKì«Ë bèUMì«Ë ËdLàË W§OÅ w!√ s! dJ!u!√ UM#b4® ∫:v˘…œ d" wJ:Ofi|œW4 †¡U3 XìUè WAzUà sà …Ëdà sà ÍdÙeì« sà ÊUOH< UM#b4 ôUèË dLFì wèöÉ X§ã wMIKDã WàUãñ bMà XMë XìUIã ©rFK® w§Mì« WàUãñ …√dî√ ‰u<ñ rfi§¶ã »ußì« …cÙ qßî WFîUî Ê√Ë dO!eì« s! sL4dì«b§à X3Ëe¶ã 53


t¶KOfià wèËc" w¶4 ô øWàUãñ wì« wF3d" Ê√ s|b|d"√ ‰UIã ©rFK® tKì« ÈœUMã tì Ê–R| Ê√ dE¶M| »U§ìU! bìU8Ë ÁbMà dJ!u!√Ë XìUè p¶KOfià ‚Ëc|Ë wï˛ Wï:uë :v˘…œò Æ©tKì« ‰u<ñ bMà t! dN& Uî ÁcÙ lLfi" ô« dJ!U!√ U| w?èüW?" Ë ÂËu?! W?àU?H?|;ñ Íô w?"u?Ö ©ŒÆœ® ñW?§?îW?G:O?Ä Íô W??"U??Ù W??àU??H? |ñ g|ËWz œdë d|W!ËeìWz Í;ñuë wïUL4…;ñËb!WàW! Âœd:Oî Ë ÂË«œ w:O<W§:O< g|ñW§îWG:OÄ ¨WKÅ Ë ÂñWï ¨WîW<«dë ÂWz ÍW˘:uA|;ñ „…Ë w"W|WÙ Í…ËWz Uï Uï WàUH|;ñ Íô …ËW¶O:|;ñW~! :ÈËW"…œò w"uÖ Ë ¨:v"UÙ Í…e! ¨…ËWO|˛dÖW! «bÅWîWì å:Èó:OÇWï u: " vOM|dOÅ g|ËWz Ë Íó:OÇWï ÍË vOM|dOÅ U" v: !Uï ËuîWÙ Ë WOOï X<…œW! wâOÙ …ËWï«;ñWÖ Ë Ê«bèüW" Wì Ê˛ Wë :ÈËWë…œñ…œ W?J?ïu?Ç ÂüW?! ¨…ñ:Ë“ W?"W?!U?! ÂW?ì d?" w?"W?|«u?|;ñ ¨…ËU?O? Ä X<…œW??! ñW??Ù ñU??ë “W4 ”Wë ñWÙ Ë ¨…ËWMO<ËuMïU|Uï W|:u! sëW| wJ|eï «œUMàWî Wì ÍËuîWÙ U| ÂW|…œ wÖñW! rOK<uî wæO4W< w§:O¶ë ÍUÅUîW" :ÈuîñWH! U! Uë…œ Ë `?O?!W< w?ìW?à œW2W?4u?î ÍW?àW?§?"W?î Ë W?!W?¶?ëW??îò w??ÄU??Ç W??ì Â…ñ«u??Ç ÆUJ! å…dOÙUè ¨uÙËœôËWz ÂULOz wMO<Ëuï «œåÂu£ìWzò w§:O¶ë Wì „…Ë wFOãUÅ w!WÙ“Wî ñU3ËWz wÖñW! ≤∞¥≠±µ∞ wFOãUAìWz wfi|ñbOz uM! ËœW2W4uî ö|b!Wà w!Wz Wì ±∑π …;ñWÄô å…dÙUIì« ¨…bæ¶*« WOMHì« WàU§Dì« WëdÅò wÄUÇ ÂWºM:OÄ ∫:v˘…œ «bèüW" w<U!

54


‚öDì« W4U!√ r¶IKÉ «–√ò q3Ë eà tKì« ‰Uè ©wFãUAì« ‰Uè® ‰Uè ÊULOK< s! lO!dì« Uïd§8«® Uî ¡UfiMì« r¶IKÉ Ê≈ rJOKà ÕUM3ôò ‰Uè Ë W|_« åsN"bFì sÙuIKDã ¡UfiMì« Ê√Ëò ‰UèË W|_« åsÙuL¶IKÉ r# †UMîR*« r¶æJï «–≈ò ‰UèË åsÙufi9 rì Ë√ ·ËdF0 „UfiîQã ÊU"dî ‚öDì«ò ‰Uè Ë åÃË“ ÊUJî ÃË“ ‰«b§¶<≈ -œñ√ tOKà XìœË †dë– Uî dOä wã ‚öDì« sî W"dë– Uî lî åÊUfi4Q! `|dfi" Wîeì ÃË“ qJì ÕU§î ‚öDìUã ‚öDì« W4U!√ sî ©rFK® tKì« ‰u<ñ WM< Í…ñU! Wì ñW§îWG:OÄ ÍWfiè Ë WïU"W|Uz ËWz w:OÄW! :v˘…œ ÂULOz ©÷dHì« wîöfiOz wïUëWëñWz Wë wJ:|œd:Oî ñWÙ :u! W˘üW4 ‚üW" ¨Ê˛ wï«bèüW" Æ:v§O<Uï Í:u8 Ë v: ! ˚èUz …ËUOÄ W"«Ë ¨:v! VO3«Ë ñW<Wì Wì ÊuJOì …b4«Ë _« oKD|ô Ê√ ÃËeKì ñU¶8√ ∫tKì« WL4ñ wFãUAì« ‰Uè® UNæJï v¶îË UN! ‰u8b*« dOä wã U§ÉU8 ÊuJ|Ë UN! ‰u8b*« wã WF3dì« U#ö# ôË 5¶M#≈ oKD| Ê√ tOKà Âdæ| ôË ‚öDì« sî ÊU¶M#« UNOKà Wì XOI! Ê√Ë tKÙ√ vKà ñuEæ0 fOì ÕU!√ UîË ‚öDì« ÕU!√ vìUF"Ë „ñU§" tKì« Êô ‚öDì« œbà wã ÊUë uìË ‚öDì« l{uî dLà s!√ WKì«b§à rKà ©’® w§Mì« oKD| Ê√ tOKà wH8 sî Êô …U|√ vìUF" tKì« ¡UÅ Ê« tLKà ñuEæîË ÕU§î Ê√ W§Å« …ËdJî ÊUë uì Væ|Ë ‚öDì« œbà sî ÁdJ|Uî ÊUë «dÙUÉ t"√dî√ q§è U#ö# ©’® w§Mì« Íb| 5! W"√dî√ wïöºFì« d1uà oKÉË ¨tOKà wH‹| «ñuEæî U£OÅ pì– ÊUëuìË ¨ÊUFKìU! oKD" UNï√ Ád§‹| Ê√ q§èË ÁdîQ| Ê√ fOè XM! WLÉUã XJ4Ë ¨dC4 sî WàUL3Ë tLKFOì ©’® w§Mì« ÁUNï tOKà wNï ©’® w§Mì« Ê√ UMGK§| rKã U#ö# rKà√ tKì«Ë wMF| W¶§ì« UNIKÉ UN3Ë“ Ê√ 55


tìQfiã U#ö# qL¶%Ë …b4«Ë qL¶% wÙË W¶§ì« t"√dî√ WïUëñ oKÉË ¨pì– sà UN! b|d| W¶§ì« oKD| Ê√ wNï tLKFï rìË UNOKà tHK4«Ë t¶Oï sà ©’® w§Mì« wJAÄñW< v: ˘…œ ÂULOz ©U#ö# t"√dî√ ·uà s! sL4dì«b§à oKÉË U#ö# ËWz ¨Íô W"…ËuÇ ÍWï˛ ËWì …ËW¶:|ñ; W~! Í…ËWz :u! ‚üW" „W|W! œd:Oî W"…Ë«ñœ Ë d" vJ:|ñU3 Wï˛ wM¶<«u8W! …ËW¶:|ñ; WÖ…œ …ËW"…Ëu¶<«uÖ ÍWï U¶A:OÙ ÍWï˛ ËËœ ñWÖWz WOOï Wä…œWè œd:Oî Wì ¨:vMOî…œ wèüW" ËËœ U¶A:OÙ …ËWOO¶<«uÖ Wë œd:Oî :u! wï«bèüW" «u8 WJïuÇ ¨«b! ‚üW" Í:u8 wï˛ :v<W§:O< U| WèüW" Ë Í:u8 wï…ËU8 Wì Wä…œWè W¶:O!Uï …Ë«ñœ :È;ñ Í…ËWz Ë …ËËœdë ¸üW4 œdë Ê«bèüW" wM:|uÅ Íd:Oã ÍñWîuà Í;ñuë Íx˘Ëb!Wà Wë ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ WJïuÇ ¨œdë…œd:Oã wA|ËWz W|«u!WÙ Ê«bèüW" Í…ñUî˛ Wì „WOOÄ«d8 ñWÖWz W|U! Û«d8 ‘…ñUî˛ ñWÖWz «b! ‚üW" wëUÄ w"Uë Wì wï˛ v: ï«“Wï p:O<Wë ‘W?îW?ì W?~?3 W?|U?§?"u?~?! w:O?Ä ©ŒÆœ® ñW?§?îW?G:O? Ä Ë :v? ï«“W??ï g:|ËW??z Ëu??!…œ v: <W§:O< ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ g:OÄ Wì ÍWëWï˛ wïö3Wà Í;ñuë ÍdO1…Ëuà WëWï˛ Wë UJ! Íñ«œUÖUz Ë UJ! :vÄ wïUîñWã ñW§îWG:OÄ Í…ËWz g:OÄ «œ ‚üW" ñW§îWG:OÄ W|«u!WÙ «œ…ñUî˛ Wì „WOOÄ«d8 ñWÖWz U3 :Èñœ…œ ‚üW" ©ÊUFOì® W! Æsï«e! g|ËWz ÍWJ˘W8 ËWz Ë Í:u8 Í…ËWz :u! WëWî «Ë †uÖ…œ w:OÄ ©ŒÆœ® ¨…Ë«œ v|ñUºëW| wèüW" ÍWë…œd:Oî Wë …ËW¶:|d; O: Ö…œ f|Wè vâë ÍWLO"Uã w§"uÖ ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ Wë …Ëu¶A|WÖWï ÊUL:OÄ Ë :v<W§:O< ¨:vï«“…œ «u8 W"«Ë Wë «œ ‚üW" ÍñUºëW|W! Í:u8 ÍWëWï˛ p:|ËUï WïUë…;ñ UÙ…ËñWÙ ¨ÊWëWî«Ë Í“UOï Wì ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ WèüW" :v< Ë WèüW" „W| †dÖ…b˘WÙ Íô ËËœ …ñU|œ g|ËWz ¨«œ vM:|u< wA|ñW<Wì Ë …Ëu! ‚üW" bïWÇ Í“UOï Wë w<dÄ ¨WëWî«Ë w§"uÖ ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ …uOï«eïUîWï Ë …Ëu! WèüW" v: < Í“UOï Æ…Ë«œ ‚üW" :v<W§:O< Í:u8 ÍWëWï˛ ·ËWà Í;ñuë wïUL4…;ñËb!Wà uJ˘W! «b! wèüW" ÍWëWï˛ ËË;ñW!ËË;ñ :vï«u"…œ ËUOÄ …bï…ËWz ñWÙ „Wï U3 X8W!œW! ÍWï˛ Wë «b! ‚üW" Í:u8 ÍWëWï˛ :vï«u"…œ WîUïW! ‘…Ë…ñËËœ Wì 56


‰Uè® v˘…œ : «œ…ËUÇñW< ÊUîW٠ȱ∏± Í…;ñWÄô Wì „…Ë ¨WOOï êOÙ Wì ÍUÖUz WMfiKì UNIKD| Ê√ œ«ñUã t"√dî« sà U§zUä q3dì« ÊUë «–√ tKì« tL4ñ wFãUAì« XMë ÊQã „bMà sî w3Ëd8 bF! XC4 bèË «cÙ w!U¶ë „U"« «–√ò UNOì« V¶ë UNfi1 rìË Ãd‹| Ê√ q§è X{U4 bè UNï√ rKF| ÊUë Ê«Ë åoìUÉ XïQã «dÙUÉ „U"√ «–≈ò UNOì« V¶ë VzUä uÙË †dNÉË X{U4 UNï√ rKà Ë√ dNDì« bF! ©ÆÆåoìUÉ XïQã †dNÜ «–Qã UCzU4 XMë Ê√Ë oìUÉ «dÙUÉ XMë ÊUã w!U¶ë w:OÄW! «b! ‚üW" ÍWëWï˛ w¶fi|Ë Ëu! ñe! ÍWëWï˛ Wì œd:Oî ñWÖWz W"«Ë Ê˛ W|…ËWz g|ËWz s:O˘…œ :vÄ w"Wïu< wèüW" Wë ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ wïUîñWã XîW|WîUï ÂWz ñWÖWzò :v<Ëuï…œ ÍWëWï˛ :u! ¨:Èñb! ‚üW" wëUÄ w"Uë Wì wëUÄ ñWÖWz ¨ÍËu!ó:|uM:O! :u"Wz ÂËuÇñ…œ u: " Íô Wì sî Wë Ë XA|WÖ :vÄ g:O?Ä ÍW?ëW?ï˛ w?ï«“ œd:O?î ñW?ÖW?z Æ:ÈËW?ë…œ W?ëW??èüW??" å:v? §? "ËW??ë XèüW??" ó:|uï :v! Wë wOï«“ ÊU| Èô …Ëu!ËuÇWï Ë Íó:|uM:O! W"…Ëu"ËWë wïËuÇñ…œ XMî ÍWîUï ñWÖWzò v: <Ëuï…œ Í:u! w:Oì …ñËËœ Í:u8 Ë …ËW"…Ëu! „UÄ Ë …Ëu! „UÄ :v"Uë ñWÙ wA|ó:|uM:O! ñWÖWz :v§"ËWë XèüW" wëUÄ ñWÖWz XA|W~:OÄ Æ:ÈËWë…œ WëWèüW" å:v§"ËWë XèüW" …ËW¶|Ëu! UFOL3 sFèË WM< U#ö# oìUÉ Xï√ iO% w¶ì« t"√dîô q3dì« ‰Uè «–≈Ë® W|Wï«ËWì Wë Í:u8 ÍWëWï˛W! œd:Oî ñWÖWz W"«Ë ©WMfiì« ‚öÉ XèË wã UFî w?èüW?"W?! :v?§?"ËW?ë XèôW?" :v<ñW?Ù v?"u?Ö ¨U?ï ¸«b?M?î ¨:v?M?O?!…œ Íó:|u??M:O? ! ≤µ¥ …;ñWÄô Æå«œWï˛ vOëUÄ w"Uë Wì ÊËWë…œ …ËWJ:OÄ p:O< ñWÙ †WMïu< sî oKÉ sLã ‚öDì« Ã«Ë“_« vìUF" tKì« pKîò tKì« tL4ñ wFãUAì« ‰Uè® bF! t"√dîô r|d% tïô WèöÉ “U3 tKIà vKà »uKGî dOä mìU! uÙË Ã«Ë“_« ©lè«Ë ‚öDìUã UC|dî Ë√ oKD| 54 UæOæ ÊUë ¡«ufiã tì ôö4 XïUë Ê√ Ë :v§O<Uï Í:u8 Wë p:|œd:Oî ñWÙ Ê«œd:Oî W"…Ë«œ wèW4 «u8 v: ˘…œ ÂULOz wïœdëWä…œWè ‚üW" WJïuÇ ¨W¶<Ëñœ wèüW" ¨:v!«œWï X<…œ Wì wÅ:uÙ Wì v: ! ŒU< wÅWì œd:Oî U3 ¨…Ëu! ¸üW4 w:Oì Í…ËWz ‘UÄ Í:u8 Wì WOO"WOï˛ 57


Æ:ÈËWë…œ ÍWëWèüW" Uï ÊU| «bï«bèüW" w"Uë ‚öDì« Wîeì …dJ<Qã «cO§ï Ë√ «dL8 »dÅ sîË ∫WKì« WL4ñ wFãUAì« ‰Uè® ˝?OB?F*«Ë d?L)« »dA! ˝?OB??F*« j??Ifi" ôË iz«d??H? ì«Ë U??N? K? ë œËb(«Ë wè…ñUà p:O<Wë ñWÖWz ∫:v˘…œ ©UèöÉ ôË U{dã WMà cO§Mì« sî dJfiìU! «œ ‚üW" Í:u8 ÍWëWï˛ Ë Ëu! ‘:u8ñW< Ë ©…dO!® u: 3ËUz ÊU| …Ë…œñ«u8 ‘U??Ù…ËñW??Ù Ë :v? ?!…œ ñW<W?? ì wAO?? àñWÅ Í«e< Ë :ÈËW?? ë…œ ÍW?? ëW?? èüW?? " ÊËu?? §Å:u? ?8ñW< Ë ‚…ñU?? à Í…ËW?? ïœñ«u?? 8W?? ! Êœd?? J? ?4U?? ïu?? Ö ÊU?? ë…“ñW?? ã WîWz å«œUï X<…œWì Ë U!Uïô ñW<Wì ‚üW" Ë “ñWã :u3ËUz Í…ËWïœñ«u8W! Ê˛ :v˘…œ ÍW<Wë ËWz Uî :Èuë Wì …ËWz U3 ©‰ÆŒ® WOOFãUÅ wîULOz ÍWfiè Wë ÊôWî WJì:uë Wï«ËWz :v˘…œ U| WOOïUfiëW| œd:Oî ¸WÖWì wèüW" wãUî ËWz :v!…œ ¨…ËËœdë ‘W! v: ! ÊUOïUï˛ Ë …ËUï«œ œd:Oî w¶<…œñW!Wì ÊUOèüW" ‘:u‹˘œ ¸Uî ÍËu¶AOï«œ ÍWï˛ ¨:v! UºM:O˘WÙ :Èuë Wì ÍWïUfiè ÂWz W<Wë w"Wîe8 Ë …ËWM"u~<ñ…œ wJ|ñW8 Íñ«Ë…bM:|u8 wJ:Oï˛ U| w˘«bMî Ë ¸UîW! d" wM:|uÅ Ë WïU‹Å:u8Wï Wì U| «œWïU‹!U"uè Wì v: ! ÍWëW"WKKOî Ë †üË wJ:OO˘UèUî…œ U| ËË“…ñUz Ë ”…ËWÙW! ñWÙ …ËW|:u8Wì ‘:u8ñW< wJ:|œd:Oî v: <W§:O< ÍWï˛ dO! W¶:|ËWJ! wÅ:u8ñW<W! ËuÇñW<W! wï«˛:Ëñ; Wì p:|˛:Ëñ; …“U" …ËW"UëWï WJ|œ wJ:|œd:Oî Wï˛ U" Ë :ÈËWë…œ ‘WëWèüW" Ë «b! ‚üW" wNIOã wLëu4 W|WîWz ¨s!WÙ wAO˘«bMî U! v: M:O0 …œd:Oî ËWz ¸WÖWì v: !Uï ËWz ÍbOz wFOãUÅ wîULOz Í«;ñ Ë ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ Íñ«“ ñW<Wì Ë wîöfiOz w"WîöfiOzW! ÊUOÅ«Ë;d! Ë 5ï ÊUL˘u<uî …ñU|œ 5ï Í“«;ñ WîW! ÍWïU<Wë Æs:|d‹! :Èu~¶AÄ :v!…œ Ë «Ë;d! ÊU|Wfiè ÂöfiOz ÍËUïW! v: !Uï W|:u! ¨WOOï

58


wï˛ bïWÇ Ë Êœdë…ñUî w˘U|W8 Wì Êœdë ÊUL<U! ÍWïU<ËuMë:Ëd; OÇ Ë ñW<Ëuï ËWz …bïWÇñWÙ ÍËUïW! Ëu!œdë ÊUAOï X<…œ ÊUOOï˛ „W| UOïW" Ë ‚üW" Ë …ñUî «bïU|:u8 ÂüW! ¨Ëu!«œ ÂW˘Wè Wì U"ËUÙ Ë „W| „…Ë ÊU|ËUOÄ Ë Ê˛ Ë …ËWîöfiOz „…Ë ÂöfiOz Í“U§:|ñ; ñW<Wì Ë UA:OëWï Í…ó:|ñœ ÊUOïUëW˘U|W8 …ËW8«œW! wLëu4 È : œ …Ë«ËËœ Wì Í…ËWz ÊËuîñWã ¨Ëu! ÊË Ë Ëx! ËUz ñW< wãWë Æ«b"Uë „W| Wì ËUOÄ :u! W¶<Ëñœ gOï˛ bïWÇ U" Ë Êœdë…ñUî Wì WîöfiOz wã «uDfiI" ô« r¶H8 Ê√Ë® ∫:v˘…œ «bzUfiOMìWz w"…ñËu< Wì ¥≠≥ w"W|Uz ô« r¶H8 ÊQã ¨ŸU!ñË YK#Ë vMßî ¡UfiMì« sî rJì »UÉ Uî «uæJïUã vîU¶Oì« ¡UfiM?ì« «u?"√Ë «u?ìu?F?" ô« v?ïœ√ pì– r?J?ïU1« XJ?K? î U??î Ë√ …b??4«u??ã «u??ìb??F? " W"«Ë Æ©U£|dî U£OMÙ ÁuKJã tMî ¡wÅ sà rJì 6É ÊUã WKæï sN"Uèb ËW! ñW§ï«ñW! ÊWJ! Xfi|u:OÄ w:O3W§:O3 sï«u"Wï Wë Í…ËWì ÊU<d" ñWÖWz «b˘WÖ…œ ÊUOÄ«d8 ÍñUë Í…ËWì ÊU<d" :u8U| ¨sïU"ô ÍWïUëËU! v: ! Wâë ¨sM:O! ñ«uÇ ñ«uÇ Ë v: < :v< ËËœ ËËœ sïU"“«u‹˘œ ÍWïUï˛ ËWì «ËWz ¨ÊWJ! p:Oï˛ UOïW" «ËWz ÊWëWï «bïUOï«u:Oï Wì ÊUOOïUfiëW| Í…ËWì ÊU<d" ñWÖWz u: ! …d¶ÅU! ÊU|WîWz Ë ÊWJ! UHO¶JOz Ë ÊWJ! 5!«œ :u8 „…eOïWëW! U| ÆW<W! ÊU|:u8W! ñWÖWz Ê…b! ÍË«ËW"W! ÊUï˛ wO|…ñUî ¨:v!Wï ñ:Ë“ ÊU¶ï«e:O8 Í…ËWz Wì X<W!Wî å:v! ‘:u8 ÊU¶ïUOÖWì Ë Ê:u‹O! «ËWz ÊËu§Å:u8 :vì ÊU¶J:O¶Å ÊUO:O< ÊU| Ê«Ëœ …ËWJ:OÄ Wë WOOï …ËWz ñ«uÇ ñ«uÇ Ë v: < v: < Ë ËËœ ËËœ U" Ê˛ ËËœ Wì sï«u"…œ Wë W|…ËWz X<W!Wî uJ˘W! sM:O! …ËWJ:OÄ Ê«ñ«uÇ ÊU| …ñ:u3 Wë p:O3ñWîW! ¨s! ÊU"ñW§:O< d:|˛ Wì «b"Uë „W| Wì …ËWJ:OÄ Ê˛ ñ«uÇ 59


Wì …Ë…œdëW! ÂWë ÍôW! w"W|«œd:Oî wÅW! Wì „WOOïUfiëW| Ë p:O"Wì«œWà wï˛ „W| UOïW" «ËWz :ÈdëUï v: Ä Í…ËWz vOï«“ œd:Oî ñWÖWz ¨ÊWJ! «bïUOï«u:Oï wïUfiëW| W|Uz ÂüW! Æ:v!WÙ wë…eOïWë :vï«u"…œ ÍbïWÇ ¸WÖWì W<W! œ«“Uz w"W|Uz Wì …ËWz :Èdë…œ dOÖ«;ñ Ê:uÇ Ë Wï:uÇ «bïUëWï˛ Ê«u:Oï Wì †Wì«œWà Ë Ê√ «uFOD¶fi" sìË® ∫:v˘…œ Ë …ËËœdë w|ñU|œ «bzUfiOMìWz w"…ñËu< Wì ±≤π W"«Ë ©WIKF*Uë UÙËñc¶ã qO*« që «uKO9 öã r¶d4 uìË ¡UfiMì« 5! «uìbF" Ë Ê…b! gO˘ËWÙ bïWÇñWÙ Êe:|ñUá! ÊUï˛ Ê«u:Oï Wì wïUfiëW| sï«u¶ÅUïò „…Ë p:|ñ:u? ?3W?? ! s?? M:O? ?! :v? ?ì Í“«Ë ÊW?? ëW?? î «Ë ÂüW?? ! ¨ÈñW<W?? ì s?? ?! ñËu< W?ï Ë :Èd?ë…œ «b?˘W?ÖW?ì w?O?"W?|«œd:O?î Ë Ê˛ W?|…ËW?zW?ï W?ë ¨:v?!Ë«ñœñU<W?á?˘W?Ù „…Ë ¨…ËW?¶:|;ñËu<…œ «œ…ËU?ï ËW??ì Ë U??J? ! d??" w??J|: œd:O? î :v? ï«u??¶? ! W??ë W??|…ËW??z W?îW?z ¨…ËW?"…Ëu??¶A:O? Ù ÊU??O? ïüU??î Ë ÊüU??Ç Ê«u:O? ï W??ìò s:O? ˘…œ Íñ«Ë…œñu??ë d" wï˛ w¶fi|Ë p:|œd:Oî ñWÖWz ©«uìbF"ô√ r¶H8 ÊQã® w"W|Uz ÍdOfiãW" «bïUOï«u:Oï Wì WOOïUfiëW| ÂWz :vï«u"…œ Wë X|œWï«;ñ Í:u8 Wì ñWÖWz ¨:vM:O! Í:u8 Wì ñWÖWz ÂüW! ¨:vM:OÙWï d" vÙ Ë UJ! ”W! Ê˛ „W|W! U! :Èe:|ñUá! UëWï v: ì ©ñ«œœd:OîWï Ë œ«“UzWï® „…Ë ÍËuA:OÄ ÍWëWï˛ :vï«u"…œ Wë X|œ«;ñ °øUJ! WîWz :vï«u"Wï W|WÙ v: ë U3 ÆW˘üW4 Í:u! Ë v: M:O! d" wï˛ wï«u"…œ «ËWz ÊËË;ñ W"W|Uz ÂWz ÍUMàWî ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ ÍñU¶ã…;ñ Ë ñ«œdë uë…Ë ñWÙ Wï«ËWz ñW?ÖW?z W?J?ïu?Ç ©ŒÆœ® ñW?§?îW?G:O?Ä w?ïU?ëW?˘…ËU?Ù U?Ù…ËñW?Ù …ËW?"U?ë…œ p:Oï˛ Wì ¨W|«b:O" w4UïuÖ …ËWM|Uz ÍËË;ñ Wì p:O˘Uè“:u" Í…bï…ËWz W|U§Oï«eïUO! W?|U?!«b:O?" Í«u?8 w?ïËu?§Å:u?8U?M:O?Ä ñW?ÖW?z u?ë…Ë ñW??Ù ¨U??M:O? Ù…œW??ï ÊU??|d??¶? Ä Wë …Ëu"dÖ ÊUOëW| ÊUëW"W|«u|;ñ ËuîWÙ Wë UM:OÙ…œWï wï˛ :uï ñW§îWG:OÄ …œ“«Ëœ s:O˘…œ gOJ:|bïWÙ Ë …Ëu!WÙ wï˛ u: ï «b"Uë „W| Wì ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ u: ! ñWÙ Wë ‘WïUï˛ ËWì W~3 Ë „…eOïWë Wì v: ! ¨«b"Uë „W| Wì …Ëu!WÙ wï˛ ‘WîWz ¨…ËËœdë ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ ‘WJA:OÄ ÊUOïU|:u8 „Ë;ñW!W" Ë Í“:ËdOÄ „W| Wì Ë …ËWJ:OÄ …Ëu!WÙ wï˛ :uï ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ :v˘…œ Wë W|Wfi|œW4 ËWz 60


˝§OÅ w!√ s! dJ! u!√ UM#b4® ∫:v˘…œ Â…ñ«uÇ wz“u3 rOK<uî wæO4W< «b"Uë ‰Uè fï√ sà X!U# sà ˇdOG*« s! ÊULOK< UM#b4 ñ«u< s! ˝ïU§Å UM#b4 ˇ√dLì« wì« wN¶M|ô sNMO! rfiè «–« ÊUJã ˇufiï lfi" ©rFK® w§MKì ÊUë XO! wã ÊUJã UNO"Q| w¶ì« XO! wã ˝KOì që sFL¶º| sJã lfi" wã ô« wìËô« ©’® w§Mì« nJã VM|“ ÁcÙ XìUIã UNOì« Áb| bLã VM|“ †¡Uºã ˝AzUà l?Lfiã pì– :v?K?à d?J?!u?!« d?L?ã ˇöB?ì« XL?O?è√Ë U?§?‹?¶<« v?¶? 4 U??¶? ìËU??I? ¶? ã »«d¶ì« sNÙ«uã√ wã Y4√Ë ˇöBì« :vì« tKì« ‰u<ñ U| Ãd8« ‰UIã ULN"«u« ¡wwºOã ºOã tt"ö "ö ©©’® ’® ww§Mì« §Mì« wwCI| CI| ÊÊô« ô« ˝˝AzUà AzUà X ìUIã ©©’® ’® ww§Mì« §Mì« ÃÃd‹ã d‹ã XìUIã ‰UUIã Iã ddJ!u!√ J!u!√ UUÙU"√ ÙU"√ tt"ö "ö ©©’® ’® w§Mì« :vCè ULKã qFH|Ë w! qqFHOã FHOã ddJ!u!« J!u!« FMB"√ ‰‰UèË UèË ««b|bÅ b|bÅ ôôuè uè UUNì Nì „W| Wì …Ëu!WÙ wï˛ :uï ñW§îWG:OÄ W"«Ë ©«ccÙÙ 5 5FMB"√ ¨WW|U!Wï |U!Wï ÊÊU|: U|u:ï WWìì ÂÂWëW| WëW| wwï˛ ï˛ Í ËW¶A|WÖ…œWï œœdë…œ dë…œ wwÅW! ÅW! WWëë UU3 3 ««b"Uë b"Uë Íôô ……ËW¶A|WÖ…œWï ¨wwîWëW| îWëW| wwï˛ ï˛ ……ËW¶A|WÖ…œ ËW¶A|WÖ…œ ññU3 U3 ÂÂW|: W|u:ï Ë ««;ñ;ËËu<…œ u<…œ ««bïU|uîWÙ bïU|uîWÙ ññW<W! W<W! WW"«Ë "«Ë …ËËWz Wz ww"W!: "W!u:ï WWëë Í Wï˛ ËËWz Wz ww˘Uî ˘Uî WWìì ËËWÅ WÅ ËËuîWÙ uîWÙ ©©ŒÆœ® ŒÆœ® ññW§îWG: W§îWGO:Ä wwïUï˛ ïUï˛ ÍWï˛ ñWW§îWG: §îWGO:Ä wwï˛ ï˛ WW!WM|…“ !WM|…“ WWëë ËËu! u! WWAOzUà AOzUà ww˘Uî ˘Uî WWìì pp:O:||…ñ«u: …ñ«uO:z ¨¨…ËWïËu!…œ: …ËWïËu!…œu: ë WîîWz Wz ww"uÖ "uÖ WWAOzUà AOzUà Ë œœdë dë óó:|:ññœœ u:! ww¶<…œ ¶<…œ ©©ŒÆœ® ŒÆœ® g |ñW§îWGO:Ä Ë † UÙ g|ñW§îWG: †UÙ Ë WWAOzUà AOzUà Í bOz Ë ……ËUA: ËUAO:ë Í ¶<…œ ©©ŒÆœ® ŒÆœ® g |ñW§îWGO:Ä Ë WW|W!WM|…“ |W!WM|…“ ÍbOz Í:u:8 ww¶<…œ g|ñW§îWG: U¶¶<WÙ <WÙ v:ì ÊÊU|ñ«ËUÙ U|ñ«ËUÙ Ë ……Ë:Ëu:! ““ñW! ñW! ÊÊUO~ï…œ UO~ï…œ UU"WÙ "WÙ ss"UÙ "UÙ @ ï…œW! pp:O:ì WW!WM|…“ !WM|…“ @ï…œW! v:" ««b:b|:ËËW! W! WWAOzUà AOzUà wwëËU! ëËU! ©©‰ÆŒ® ‰ÆŒ® ddëW!u!Wz ëW!u!Wz Ë ««ñœ ñœ óó:|:uuïï ww~ïU! ~ïU! ««œW"Uë œW"Uë ËËWì Wì Ë ó|:uuïï u:! ……Ë:Ëu:Ç ñ…œ ««u8 u8 Í ñW§îWGO:Ä Í Wz ww"uÖ "uÖ ËËu! u! ÊÊUO~ï…œ UO~ï…œ WWìì ww:|:uuÖÖ Ë Í Çñ…œ ÍñW§îWG: ÍWz Í;ñ;WWÄÄ U¶¶fi:fiO:z ww"uÖ "uÖ WWAOzUà AOzUà ËËuÇñ…œ uÇñ…œ ©©ŒÆœ® ŒÆœ® g |ñW§îWGO:Ä ¨¨WJ! WJ! ÂÂ…œ …œ WWìì ÊÊUO˘: UO˘u:8 Ë g|ñW§îWG: Uë…œ v:Ä ÂÂUÙËWz UÙËWz Ë UUÙËWz ÙËWz È : œ ddëW!u!Wz ëW!u!Wz Ë ……ËW¶: ËW¶O:!!…œ …œ óó:|:uuïï WWìì ññW§îWG: W§îWGO:Ä Wë ¨¨Uë…œ ¨† uÖ wwâë âë Í WAOzUàW! Í bïu" Í Wfiè Ë † UÙ ddëW!u!Wz ëW!u!Wz ËËu! u! ËË«ËW" «ËW" óó:|:uuïï †uÖ ÍWAOzUàW! Íbïu" ÍWfiè †UÙ øøÍWë…œ ÍWë…œ ««ËUz ËUz ww"uÖ "uÖ WïïUîWz UîWz ¨¨«bO"Uë «bO"Uë ËËWì Wì ©©ŒÆœ® ŒÆœ® ññW§îWG: W§îWGO:Ä wwïUëWï˛ ïUëWï˛ UUë…œ ë…œ ww<U! <U! ©©ÍË…ËWï® ÍË…ËWï® „„…Ë …Ë 61


¨W§O!W4 w2uz ¨WîWìW< w2uz ¨W!WM|…“ ¨…œËW< ¨WBãW4 ¨WAOzUà® ÊËu! wAOë…eOïWë ËËœ Ë v: ! ‘:u8 v: ì ÊU|«u8 ©WOOãW ¨WO|d|…Ëu3 ¨WïËu1Wî Í:u! sî „…Ë Wfi|œW4 ÂWì Æ…Ëu! ©WïUæ|…;ñ Ë WO|ñUî® ÊU|ËUï Wë …Ëu!WÙ Æ:Èdë…œ ÍœW! XÅ ñ«uÇ rÇ…œ ¨«b"Uë „W| Wì Ë …ËWJ:OÄ Ë …Ëu!WÙ wï˛ u: ï ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ Wë ÊUOîWëW| …ËWÅ ñWÙ Wë …Ëu! …ËWz «bïUOï«u:Oï Wì ©†Wì«œWà® wïUfiëW| wM"dÖ«;ñ Â…ËËœ È : uM! d" vëW| ¸WÖWì ¸œW! …ËËœdë wA|“W4 Ë …Ëu¶<Ëuï ÊUOJ:OëW| Íô Æ…ËËœdë ó:|ñœ W!WM|…“ :u! w¶<…œ …Ëu! WAOzUà w"W!:uï Wë „…Ë Ë …ËËœd?ë w?ïU?ï˛ ÍUÅU?îW?" w?ëËu<W?! d??ëW??!u??!W??z W??ë W??|…ËW??z ÂW??O:O< :v?Ä ê?O?Ù g|ñW?§?îW?G:O?Ä ÆW?J? ! Â…œ W??ì ÊU??O? ˘:u? 8 …Ëu??"u??Ö ÍñW??§? îW??G:O? ÄW??! ñWÖWz …Ëu! Í:u8 wâë WAOzUà …bïWÇ ñWÙ Ë …Ë«œWï ÊUA:OÄ wëWOOÅ:u8Uï U¶fi:Oz ÂüW! :vÇ…œ :v" w:|ñ; w"W|Uâë Ë w"W|UëËU! wïW|ô :v˙! v: Ä wÅWfiè Wë ¨…Ëu! wAOï˛ Ë …Ëu! ñW§îWG:OÄ Í«“ñËuÄ Wë W!WM|…“ Ë …ñW§îWG:OÄ wï˛ Wë ¨:v|Uï ñUëW! :Ëdî :u! Ë WëËu< wJ:O|Wfiè :v! Â…œW! ÊUO˘:u8 :Èd"u~! ÊUO:OÄ ŒW|U! Wë :ÈËWë…œñ…œ «œ…d:Oì :Èd!…œñUëW! „:ufië :u! W|WÅË ÂWz «b"…;ñWM! Wì w?ïU?ï˛ W?ë W?|…ËW?z ∫Â…ñ«u?Ç ÆÊËu?"d?ÖW?M?˘W?Ù ÊU?|b?ïW?ÙW?! Ë …Ë«ñœW??ï Ê˛W??! U| :v!WÙ ÍWï˛ ËuîWÙ ËWz ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ …ËËœdëWï ÊU|“W4 ñW§îWG:OÄ «œW!W?M?|…“ ¸W?ÖW?ì WAO?zU?à Ëu?!…œW?ï W?O?O?ï«Ë ñW?ÖW?z W?J?ïu?Ç ¨:v?M:O?! d?" w?ï˛ u: ! w¶<…œ ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ Ë …Ëu! Í:u8 w"W!:uï Í…ËWzñW<Wì :v! @ï…œW! œdë…œWï ÊUO˘u§è W|«u!WÙ ÊUOëW| ©«;ñ® Ê˛ ñWÖWz ¨…ËËœdë ó:|ñœ W!WM|…“ «bLOK<uî wæO4W< wfi|œW4 Wì „…Ë d¶Ä „W| Wì U| v: M:O! Wï˛ …bï…ËWz ËUOÄ ÂUAÙ sà WîU<√ u!√ UM#b4 ¡öFì« s! bLæî dJ!u!√ UM#b4 ® ∫:v˘…œ Ë …Ëu"UÙ tKì« ‰u<dì sNfiHï√ 6ÙË w¶ì« :vKà ñUä√ XMë XìUè WAzUà sà tO!√ sà ¡UA" sî ¡w3d"ò q3Ëeà tKì« ‰eï√ ULKã øUNfiHï …√d*« VN"Ë ‰uè√Ë ©’® Uî tKì«Ë XKè XìUè åXìeà s2 XOG¶!√ sîË ¡UA" sî pOì« ÍËR" Ë sNMî 62


ÂËu!…œ Ê«d~˘œ sî ∫w"uÖ WAOzUàò W"«Ë å„«uÙ wã ŸñUfi|Ë ô« p!ñ Èñ√ Ê:uÇ Ê˛ò †u~î…œ Ë œdë…œ ñW§îWG:OÄ wÅWJA:OÄ ÊU|:u8 Wë ÍWïUï˛ ËWì ÍW8…œ Í«Ëœ ÍWJ! “W4 Í…ËWzò w"W|Uz «u8 v: "Uë åøUë…œ ‘WJA:OÄ Í:u8 œdë †ËË“…ñUz Í…ËWz Ë †:u8 Íô W¶OM:ON|…œ ÍWJ! wÅËË“…ñUz Í…ËWz Ë «œu8W!ò -uÖ :v˘…œ ÆœñUï Èå…ËW¶OM:ONïU|…œ …ËW"WïËu¶fi8 †ñËËœ ÍWï«ËWì ÆåXïUë…ËË“…ñUz wïœdë v: 3W§:O3 Wì w"W|WìWÄ †WëW|«u8 +«e!«Ë …ËËœdëWï Í…ËWï«;d:OÖ w|ñ«bÅW! ©Í“uîñu"® UOïW" Wë d" wJ:Ofi|œW4 wã ‰uúì lîU'« ÃU¶ì«® w§:O¶ë Wì Wë …ËW"WïU|Ë«;d:OÖ d" ÍWëWºM:OÄ d?Ù“_« ¡U?L?K?à s?î nU?ï wK?à ñuB?M?î a?OAì« n?O?ìQ?" ∫‰u<d?ì« Y|œU??4√ ÂWO:O< wÄUÇ ©‰uô« lîU'« ÃU¶ì« ÕdÅ ‰uîQ*« ˝|Uä WOKàË ¨n|dAì« ©’® w§Mì« ÊUë ∫‰Uè ©÷ñ® fï√ sà ® :v˘…œ ©≤∏∞® …;ñWÄô ÍœöOî ±π∂± c£îu| åÂöfiì«Ë …öBì« tOKàò WìË ˇb4«uì« ˝KOKì« wã WzUfiï wKà ·uD| ·uD| ÊUJãò ∫:v˘…œ «b|WëW4ñWÅ Wì ©Ícîd¶ì« ô« ˝fiL‹ì« …«Ëñ å…ufiï lfi" pì– wKà …uè …UDà« WKì« ÊUëË sNFè«u|Ë ˇb4«Ë ˝KOì wã UïUO4« sNOKà ©w<W?ïW?z® W?ì W?"«Ë ©Âöfiì« W??O? K? à ÊU??L? O? K< ÊU??ë U??L? ë ©’® W??ì …e??º? F? î «b?O?ïU?ëW?ï˛ Ëu?îW?Ù ñW<W?! «b?J|: ËWÅ W?ì ©ŒÆœ® ñW?§?îW?GO: ?Ä ∫:v?˘…œ …ËW?ïd; :O?Ö…œ «bJ:|ËWÅ Wì …Ëu!«Ë :v˘…œ WëW4ñWÅ Ë å…Ëu!WÙ wï˛ u: ï ‘W"Uë ËWz «;ñWÖ…œ Í…e:OÙ ËWz «u8 Ë …Ëu¶<uï ÊUOÅËuîWÙ ¸WÖWì Ë …Ë«;ñWÖ «bï«ËuîWÙ ñW<W! Í…e:OÙ ËWz ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ ÊULOK< uë…Ë ñWÙ ¨…eOºàuî „…Ë v: |Ëu!«œ Æ…Ëu!WÙ wï˛ †W< WJïuÇ ¨…Ëu!WÙ ©’® w§Mì« wãu" ‰Uè ©÷Æñ® ”U§à s!√ sà® ∫:v˘…œ «œd" wJ:Ofi|œW4 Wì tKì« q4« v¶4 ©’® w§Mì« wãu"Uî ©÷ñ® WAzUà XìUèË …ufiï lfi" ÁbMàË ”U!Wà wM§Ozò W"«Ë ©wzUfiMì« ULÙ«Ëñ ¡UÅUî ¡UfiMì« sî ÃËe¶| Ê√ tì WAOzUà Wì Ë …Ëu!WÙ wï˛ :uï …ËËœdî :v"Uë ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ Wë …ËW¶:|d; O: Ö…œ 63


…ËËœdë ¸üW4 Í:u! «u8 U" …ËËœdîWï ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ Wë …ËWï;dO: Ö…œ ©ŒÆœ® w""W|«u|; W|«u|ñ; ©©wzU<Wï® wzU<Wï® ……ñU¶ãuÖ ñU¶ãuÖ ËËËœ Ëœ ÂÂWz Wz åå:v:MM:O:! ÊÊ˛˛ UUë…œ ë…œ ““W4 W4 Í bïWÇ ññWÙ WÙ ÍbïWÇ ÆÊÊËËœdë ËËœdë ñWÅ :u!? ÊU? ÊUM:O?Nï?ï˛˛ ñU? ñU3 ÂW? ÂWëëW?W|ò ∫:v∫v:?˘˘…œ…œÃU?Ã"U"w?4 w4 ñWʼnËu?‰ËLu? zLW*u? zW*?u""W?W?||U?U?ä W?W?ì Í:u:! WW|«œdJ! ÍbïWÇ …ËËu! u! ¸¸üW4 üW4 Í |«œdJ! ““W4 W4 Í bïWÇ Ë ……Ëu! Ëu! ññËuM< ËuM< v:! ©©ŒÆœ® ŒÆœ® ññW§îWG: W§îWGO:Ä ÍñËuM< ÍñU|œ Í:u:! ««bÅUÄWì „……eOïWë eOïWë UUOïW" OïW" ««ñbï«œ ñbï«œ u:! Í ñËuM< Ë ««dë dë Í ñU|œ Í bÅUÄWì ÂÂüW! üW! ¨¨:v:MM:O:! ÍbïWÇ UJJ!! ËËË“…ñUz Ë“…ñUz Ë v:§§|WÙ |WÙ Í bïWÇ „„…eOïWë …eOïWë WWìì WW"«Ë "«Ë ¨¨…ËW|Uî …ËW|Uî ÊÊUï«œ Uï«œ ññËuM< ËuM< v:! V:O:¶¶ëë ÊÊUîWÙ Í:u: ! ñË:“ WWìì ““«;«ñ;ò v:˘˘…œ …œ ««œ≤∏± œ≤∏± ……;ñ;WWÄô Äô V UîWÙ WWìì ÆÆW˘üW4 W˘üW4 Ë œœ«“Uz «“Uz Í U" ¨¨…ñU| …ñU| Ë ÂÂe8 e8 wwïœdë«b|WÄ ïœdë«b|WÄ WWï«ËWì ï«ËWì ∫∫7Å 7Å ññ:Ë:“ ©©ŒÆœ® ŒÆœ® ññW§îWG: W§îWGO:Ä wwïUM: ïUMO:NNï˛ ï˛ ? WW?!! «u? :v3 «u8 w?wîU?U|WW?ÄÄ :v?ï««u?u¶!?! Ë ÂöfiO? ÂöfiOzzw?wïïU?UMM?î˛Ëœ ˛Ëœ ñW?ñW§§?ïï«ñW? «ñW! :vv:?!!U?ïUï«u?«u""W?W?! »…ñWà ·…;…ñ;WWÅuî Ë ww"W|Uîe8W! "W|Uîe8W! » …ñWà wwK:KO:à È : bbïWÙ ïWÙ wwïËu! ïËu! · Åuî ¨¨WïU¶Å WïU¶Å ËËWì Wì ¨¨:v:MM|W~! |W~! ÍWWfiè fiè Í…ËWï«b? Í…ËWï«bÇñW? ñWÄññW?W!! W?WïUU?¶¶ÅÅ ËW? ËWì ÊUfi|œ ÊUfi|œ ¨©ŒÆœ® ¨©ŒÆœ®ñW?ñ§W?î§îW?WGG:OO:?ÄÄ w?wOO?"W?W|«Ë«“ «Ë«“ †u~ïU|…œ »……ñWàUï ñWàUï wwJ:JO:JJ˘W8 ˘W8 Ë ……ñWÖËËœU3 ñWÖËËœU3 ©©ŒÆœ® ŒÆœ® ññW§îWG: W§îWGO:Ä † u~ïU|…œ WWëë ÊÊUë…dãUë Uë…dãUë ÍWïUfiè ÆUUë…œ ë…œ dd:O:ã Í WïUfiè ÂÂWz Wz ÂWWëë wwïœñ«u8 ïœñ«u8 ««bJ: bJO:""Uë Uë WWìì 7 7<uï <uï ÊÊUï˛ Uï˛ ¸¸WÖWì WÖWì ññ…œW! …œW! † †…œUà …œUà WWìì WWï«ËWì ï«ËWì sAA:O:ëë…b˘WÙ …b˘WÙ u:8 Ë ÊÊ…œ…b˘WÙ …œ…b˘WÙ u:8 g gO!…ñWà O!…ñWà ¨¨…Ëu! …Ëu! ÂÂWë Wë wwÅ…ËWïœñ«u8 Å…ËWïœñ«u8 Ë ……Ëu! Ëu! wOO"…ËUOÄ "…ËUOÄ Í ÍWïUAOï WïUAOï » »…ñUà …ñUà Í Íôô ‘ ‘WîWz WîWz ååÊ;Êñ;WWÄñ: ÄñË:“ Ë ññ:u:‹ ‹îWëò îWëò WWëë Í Í…ËW! …ËW! Æss"uÖ "uÖ WW":"u:""UÙ UÙ ««bàñ…“ bàñ…“ ww2uz 2uz wwfi|œW4 fi|œW4 WWìì „„…Ë …Ë ¨¨WO|œd: WO|œdO:îîW˘Wë W˘Wë Ë ËË«ËW" «ËW" ©Œ Æœ® ññW§îWG: W§îWGO:Ä WWëë ÊÊËË«dJ: ËË«dJO:Ä ñ;……ËU! ËU! Í W~˘W! Í ËuîWÙ WWïUfi|œW4 ïUfi|œW4 ÂÂWz Wz UU3 3 ŒÆœ® ÍW~˘W! ÍËuîWÙ w""W|Uz W|Uz ¨¨„…eOïWë „…eOïWë WWìì v:! ¨ ……ËWJ: ËWJO:Ä Ë ««b"Uë b"Uë „„W| W| WWìì ……Ëu! Ëu! ññW§: W§O:< dd:|:˛ WWìì wwï˛ ï˛ u: ï …œ «b?«b?zzUfiO? UfiO?Mì? ìWW?z?z ww?"?"…ñ…ñËu< Ëu< WW?ì? ì ≤≤µµ `?J? M? | Ê√ ôu??É l??D? ¶fi| r??ì s??îË® ∫:v∫v:? ˘…œ tKKì«Ë ì«Ë † UMîR*« rrJ"UO¶ã J"UO¶ã ssîî rrJïU1√ JïU1√ X JKî UUîî ssLã Lã † UMîR*« † UMBæ*« †UMîR*« XJKî †UMîR*« †UMBæ*« ©ssÙñu3√ Ùñu3√ ssÙu"√Ë Ùu"√Ë ssNKÙ« NKÙ« ÊÊ–U! –U! ssÙuæJïQã ÙuæJïQã i F! ssîî rrJCF! JCF! rrJïU1U! JïU1U! rrKà√ Kà√ iF! œ«“Uz Ë „UÄ wïUL˘u<uî wï˛ Wë Ëu!Wï ó:|ñœ …bï…ËWz w¶<…œ p:O<Wë W"«Ë 64


ÊWJ! ÊUOÅ…ñUî Ë v: M:O! ÊËu§ïUL˘u<uî ÍWï«Ëu"ËWJ<…œ Wï˛ ËWì U! wM:O! W?"«Ë ¨:v?ï…b??! ÊU??OÅ:u? 8 w:|d??ë Ë ÊU??O? ïU??ëW??ï…ËU??8 w??ï«b:|;ñ Ë ñËu??¶<…œW??! Ê˛ Ê:uÇ Wë …ËËœdë ËUOÄ Wì ÍËË;ñ ñWÙ †W|Uz «bÅ…d:Oì Æå:vï…b! ÊUOO|…ñUî Æ…Ë«dëWï ÍñU|œ Ê˛ u: ! „W|«;ñ êOÙ d¶Oz Uë…œ «b˘WÖ…œ ÍñU¶ã…;ñ Ê:uÇ Ë :vM:O! pæJï√ Ê√ b|ñ√ wï√ ‰Uè® ∫:v˘…œ «b<W<WIìWz w"…ñËu< Wì ≤∑ w"W|Uz ÍU<uîW! V|WàuÅ ∫W"«Ë ©Zº4 wïUL# wïd3Q" Ê√ :vKà 5"UÙ w¶M!√ :Èb4√ XÅWÙ :v3ñWîW! ÂWJ! …ñUî :vì XîWïUâë ËËœ ÂWì „W| È : ËWî…œò †uÖ V|WàuÅ Ë ñW§îWG:OÄ U<uî Í…ñU!ñ…œ W"W|Uz ÂWz åÍWJ! u: ! ÂñUë ÊU"ñWÅ Ë †üWÙ Ë XÅuë wJ:Oîô…“ dfiOî Wì U<uî Wë È : Ëœ…œ ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ ‘U<u??î Ë «œ…œ ËU??z ÊU??|;ñW??î V|W??àuÅ w??ïU??â? ë W?? ë W?? M:|uÅ ËW?? z …Ëu?? Ç Ë WëUÇ wJ:|ËUOÄ wï«“ Wë V|WàuÅ Ë ÊUë…;ñWî wï«œËUz Wì «œ vïUO"WîñU| ÍñUë Ë :vM:O0 ô wïU"ñWÅ XÅWÙ Wë œdë v: ì Í«Ë«œ «b! wO"WîñU| :vï«u"…œ „W| êOÙ «œ…d:Oì ¨:v"«b! wïUëWâë ËËœ Wì „W| WîWz wM! Wì g|ËWz UJ! u: ! Wë …Ëu! pAÄñW< U<uî Ë …Ëu!Wï ÊU|©«;ñ® Ë Êœñ«ó§˘WÙ wãUî ÊUëWâë Wì Û«d8 :vÄ Í…ñUë ÂWz WOOï «bïUzñuè Wì g|d" w"W|Uz ¨:Èd:|ó§˘WÙ ÊUOJ:OëW| ÍñW§îWG:OÄ Ë Ë«ñœd:Oï :v˘…œ ÊUzñuè „…Ë ÊUOëËËœñWÙ Wï«ËWz UÅUÄ Wì ¨:v! ≥∑≠≥∂ w?"W?|U?z Æ:v? M? O? î…œ Í:u? 8 „…Ë W??L? ëu??4 ÂW??z W??|:u? ! ¨ÊËu??! «œu??8 WKì« wCè «–√ ˝MîRî ôË sîRLì ÊUë UîË® v: ˘…œ »«e4W£ìWz w"…ñËu< q{ bIã Wìu<ñ Ë WKì« hF| sîË rÙdî√ sî ˇdO‹ì« rNì ÊuJ| Ê√ Wìu<ñË p3Ë“ pOKà pfiî√ WOKà XLFï√Ë WOKà WKì« rFï√ ÍcKì ‰uI" –√ ÆUMO§î ôö{ Ê√ o4√ WKì«Ë ”UMì« wA‹"Ë W|b§î WKì«Ë pfiHï wã Uî wH‹"Ë WKì« o"√Ë 5MîR*« wKà ÊuJ|ô wJì UNëUM3Ë“ «dÉË UNMî b|“ wCè ULKã Æ…UA‹" v: ˘…œ Æ©ôuFHî WKì« dî√ ÊUëË «dÉË sNMî «uCè «–√ rNzUOàœ√ ë˓√ wã Ãd4 p:|ñUë Wì WOOï ÊUOOJAÄñW< ÍW~:|;ñ ÊUL˘u<uî wï˛ Ë ËUOÄ Wì ”Wë êOÙò Ë «u8 w:|uÖW! :v<Wë ñWÙ Ë :v!«œ ñW<Wì ÊU|ñU|;d! ñW§îWG:OÄ Ë «u8 Wë 65

©µ® ·ËËdàWî oOìU‹ìËb!Wà


ËW! Wë ñW§îWG:OÄ ÍWz :u"Wz Æ…ËËœdë ÊË Ë ñe! ÍW~:|;ñ «ËWz UëWï ñW§îWG:OÄ †:u8 ÍWëWï˛ Uï Uï w:O˘…œ …ËËœdë «b˘WÖ…œ ÊU"WëUÇ †:u8 Ë «u8 ÍW<Wë «œ:u?8 w?˘œ W?ì :u?" U?ë…œ Í«d?JÅU??z «u??8 Í…ËW??z Ë W??ëW??î Íx??˘…ñW??! Ë …d??~? ! p:O|…ËUî b|…“ Wë Æ…d¶¶<«;ñ w<d¶! «u8 Wì °w<d"…œ p˘W8 Wì Ë …ËW¶|ñUA|…œ W¶:O§! Í…ËWz u: ! œdë…ñUî ÊUî:u" Wì UîWï v: Ä ÍñUë Ë œñ«u!«;ñ ÍWëWï˛ ¸WÖWì «b:O" w$«u"Ë WïU" wM:|uÅ Ë wM|dOÅUï Ë ÊUïUL˘u<uî u: ! “U§:|ñ; Ë U<U| Í;ñuëW! Wë …ËWïWJ! …ñUî WïU<Wë ËWz wï˛ ÊUïUL˘u<uî ñWÖWz :vM:OîWï v: !…œ «ËUz «bïUO˘WÖWì p:O|…ËUî wïœñ«u!«;ñ ‘UÄ ÊË«œ ÂW˘Wè Wì ÊUOïU|:u8 Æå:ÈdJ! :v3W§:O3 «u8 wïUîñWã Í…ñU?!ñ…œ W?"W?|U?z ÂW??z¢ ∫:v? ˘…œ Ë …ËW??¶:|;d:O? Ö…œ ÍË«e??|W??! Íd??OfiãW??" „…Ë v?ëËU?! w??JÅu??8 W??"«Ë ¨ÍñËu??Ä W??â? ë W??ë ©g4W??3® w??â? ë Í©W??!W??M? |…“® ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ ¨…Ëu! ©VOìW"u*Ëb!Wà® wâë ©WOOîuz® ÍËUï Ë …ñW§îWG:OÄ b!Wà d¶A:OÄ Wë ©Wfi|ñU4® Í;ñuë Í©b|…“® u: ! W!WM|…“ vOM:O!“«u8 W"…ËuÇ U3 ¨…ËËœd! ËUï Í:u8 Í;ñuëW! Ë …ËËœdë Íœ«“Uz ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ Ë …Ëu! W"W|Uz ÂWz ÊUÅUÄ ¨…ËËœdëWï ÊUO˘Ëu§è ©x˘Ëb!Wà® ÍWë«d! Ë ©W!WM|…“® W!WM|…“ Ë œdë ÊUO˘Ëu§è ñW§îWG:OÄ «u8 wïUîñWã ñW<Wì Ë 5<Ëuï W"UÙ ¨¢p:O?|…ËU?îW?! b?|…“ :u?! W?!W?M?|…“ Í…ËW?M?¶<«u?Ö ‘U?Ä Ë œd?ë b??|…“W??! Íœd:O? î W!WM|…“W! ÍËUÇ Wë Ë ÊUO˘Uî W¶:OÇ…œ Ê«œñW<W! ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ p:|ñU3 W"«Ë ©»uKIì« VKIî WKì« ÊUæ§<® :ÈuîñWã…œ Ë w˘œñW! W¶:|ËWë…œ Ë È : ËWë…œ v: ì :ÈuÖ ÍWîWz W!WM|…“ ¨:Èñ; u: Ö…œ Êüœ Wë W|W|«u8 ËWz u: ! w|…ñËWÖ Ë wëUÄ Ë ¸œñW!Wì ÍW!WM|…“ Ë UÖ…œ WîWì g|b|…“ Ë …ËW¶:|;dO: Ö…œ Íb|…“ :u! Ë v: !…œ Ë «b! ‚üW" W!WM|…“ Í…ËWz u: ! ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ Íô W¶:OÇ…œ Ë :ÈËWë…œ ËUÇ g|ñW§îWG:OÄ ¨¢…ËWL§! UO3 W!WM|…“ Wì :ÈËWî…œ¢ ∫:v˘…œ ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄW! Wï¢ ∫:v˘…œ b|…“ ¨¢:v! fOÄ w:Oì X˘œ Wë …u|œ :vì XâOÙ :u!¢ ∫:v˘…œ ©ŒÆœ® Í:u8 ÂüW! ¨rMO!Uï :vì wâOÙ Ë …u|œWï :vì râOÙ …ËôËW! WëUÇ Wì «u8W! 66


∫:v˘…œ b|…“W! ©ŒÆœ® g|ñW§îWG:OÄÆ¢«œ…œ v: ì ñW<Wì rãô Ë v: ï«“…œ d"…ñËWÖW! «uu8 8 WWìì Ë ……œWî œWî wwèüW" èüW" Ë ……œWîñW! œWîñW! † WëWï˛ WWìì X <…œ UUïï UUïï ¨¨¢WîWz ¢WîWz ññW!Wì W!Wì ññWÙ¢ WÙ¢ †WëWï˛ X<…œ ¨««b?b! w?wèüW? üW" b?b|…“ …“ W?Wë :vv:?!!…œ…œ‘:‘u?u:88w:wO?ÄO:Ä«b?˘«bœ˘œW?ìWñW? ì §ñ?Wî§W?î?GW:OG?O:ÄÄÂüW? Âü?W!!¨W<d? ¨W<?d¶¶? ! ñWWÙÙ ¢¢…œWî …œWî wwèüW" èüW" UUïï UUï¢ ï¢ ∫∫p:pO:˘˘…œ …œ ww:O:Ä ññW§îWG: W§îWGO:Ä WWëë ‘ …ËWz ¸¸WÖWì WÖWì g |b|…“ ‘…ËWz g|b|…“ wï? ïËËu? u!?! ËË«ËW? «ËW"?" ‘ «œ…œ w?w?èèüW? üW?" ËËw?w?ïï«b?«b?èüW? üW"? " ñW<W? ñW<Wì? ì :v?!?!……œ œ ñËu< ñËu< ‘U?UÄ?Ä U?U3?3 «œ…œ W!!WM|…“ WM|…“ Í uAO:Ä Í œdO:î Í b|…“W! ññW§îWG: W§îWGO:Ä WW!WM|…“ !WM|…“ Í ©…bOà® wwï«Ë; ï«Ëñ;……ËUÇ ËUÇ ÍuA: Íœd: Íb|…“W! Í©…bOà® g||b|…“ b|…“ ¨¨¢WJ! ¢WJ! vvOM: OMO:!!“«u8 “«u8 Ë v:˙˙!! v:Ä wwî:îu:! Ë WW!WM|…“ !WM|…“ Í !¢ ∫∫:v:˘˘…œ …œ Íôô u:ââ!¢ g||ËWz ËWz ¨¨:v:ïïW|WÖ…œ«; W|WÖ…œ«ñ; v:Ä Í ñW§îWGO:Ä Í …œËuîñWã Ë WW!WM|…“ !WM|…“ Í …œ ÍñW§îWG: Í…œËuîñWã Íôô WW¶:¶O:Ç Ç…œ «uu8 8Í Wfiè WWìì + UîñWãñW! Ë øø…u: …uO:ë ññW§îWG: W§îWGO:Ä Ë ««u8 u8 wwïUîñWã ïUîñWã WWìì UU3¢ 3¢ ∫∫:v:˘˘…œ …œ ÍWfiè +UîñWãñW! ©Œ Æœ® ññW§îWG: W§îWGO:Ä WWìì ……ËWïUL<Uz ËWïUL<Uz WWìì WW!WM|…“ !WM|…“ vvO|…ñUî O|…ñUî Ë ¢¢ørÇUïñ…œ ørÇUïñ…œ ññW§îWG: W§îWGO:Ä Ë ŒÆœ® Ë UUA:AO:ëë…b˘WÙ …b˘WÙ ññW§îWG: W§îWGO:Ä Í d" wwïUï˛ ïUï˛ ññW<Wì W<Wì Í !WM|…“ WWîW! îW! Ë È : d;!!…œ …œ Íd" Í:u:8 WW!WM|…“ W""«Ë «Ë ¨¨Âu|; Âu|d;! Í …ñUî ««u8 u8 g OMî ÊÊËËœdë ËËœdë Í …ñUî ÊÊU"ñUëu<Wë U"ñUëu<Wë ……u:uO:z † u~|…œ Í…ñUî gOMî Í…ñUî †u~|…œ wïïœdë…ñUî œdë…ñUî v:!!W! W! ©©ŒÆœ® ŒÆœ® ññW§îWG: W§îWGO:Ä wwï˛W! ï˛W! WW!WM|…“ !WM|…“ wwïËu!W! ïËu!W! ……Ë«œ Ë«œ wwïUîñWã ïUîñWã rOOK<uî K<uî wwæO4W< æO4W< WWàËË“ËWî àËË“ËWî ÂÂWì Wì ññWÙ WÙ Í ñUJ"W|UÅ Ë † W|UÅ Ë ww|U<Uz |U<Uz ÍñUJ"W|UÅ †W|UÅ b||eì eì ©©’® ’® WWKì« Kì« ‰‰u<ñ u<ñ ‰‰Uè Uè V M|“ ˇˇbà bà X CIï√ UU*® *® ∫∫:v:˘˘…œ …œ Ë ……ËW¶: ËW¶|:d;O:ÖÖ…œ …œ VM|“ XCIï√ dë–Qã ULKã ‰Uè UNMOºà dL‹" wÙË UÙU"« w¶4 b|“ oKDïUã ‰Uè wKà UÙÙdë–Qã Eà UUNO"√ NO"√ ©’® WKì« ‰u<ñ Êô UNOì« dEï√ Ê√ lOD¶<« Uî v¶4 Èñb vã XLLEà Ü UNN¶Oìuã ¶Oìuã UUÙdë– Ùdë– WKì« ‰u<ñ q<ñ√ VM|“ U| XKIã w§IIàà wKà XBJïË ÍdNNÜ wìì«« X îUIã ww!ñ !ñ ««dî«Ë√ dî«Ë√ ww¶4 ¶4 UU£OÅ £OÅ ˝˝FïUB! FïUB! UUï√ï√ UUîî X ìUè „„dëc| dëc| ©©’® ’® XîUIã XìUè W""«Ë «Ë ©©Ê–√ Ê–√ ddOG! OG! UUNOKà NOKà qq8bã 8bã ©©’® ’® WWKì« Kì« ‰‰u<ñ u<ñ ¡¡U3Ë U3Ë ÊÊ√dIì« √dIì« ‰‰eïË eïË UUÙbºfiî Ùbºfiî Íô u:ââ!! † uÖ Í b|…“W! ññW§îWG: W§îWGO:Ä ËËu! u! ËË«ËW" «ËW" WW!WM|…“ !WM|…“ wwOï«Ë; Oï«Ëñ;……ËUÇ ËUÇ WWëò ëò †uÖ Íb|…“W! W!!WM|…“ WM|…“ ««bJ: bJO:""Uë Uë WWìì WW!WM|…“ !WM|…“ Í ËuÇ g |b|…“ Ë ……“«u‹! “«u‹! wwî:îu:! Ë WW!WM|…“ !WM|…“ Íôô ……ËuÇ g|b|…“ U" ÂÂËUÇñW!Wì ËUÇñW!Wì ËËu! u! ……ñËWÖ ñËWÖ † ËWë ww:O:Ä ÂÂËUÇ ËUÇ WWë¢ ë¢ ∫∫:v:˘˘…œ …œ bb|…“ |…“ ö …œ Í d|ËWÙ †ËWë ö:O:Å Å…œ Íd|ËWÙ -uuÖÖ Ë ……ËWî«; ËWî«ñ;WWÖÖ ‘ UÄ ËË…ñW! …ñW! Ë œœdë dë ww:O:" rr¶AÄ ¶AÄ Ë ÂÂWJ! WJ! Í UÅUîW" wwï«u¶îWï ï«u¶îWï ‘UÄ ÍUÅUîW" U" rr:O:˙˙!! Ë ÂÂWJ! WJ! + «u"…œ ı ssî¢ î¢ ∫∫w"uÖ w"uÖ g |ËWz ¢¢U!…œ U!…œ † ËUï ññW§îWG: W§îWGO:Ä WW!WM|…“ !WM|…“ +«u"…œ g|ËWz †ËUï 67


Ë :Èñ«u8 W"UÙ ÊUzñuè Ë :ÈñË˲ …ËuÇ …ËU¶<WÙ Ë :v!WÙ «u8 ÍdîWz Íb?ï…ËU?î…“ …Ëu?! Ë ”d?Ä :v? !W??! W??!W??M? |…“ Íô …Ëu??Ç Ë †U??Ù ñW??§? îW??G:O? Ä Æ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ ©†üË Íñ«œñW<® ŸñWÅ v??|“U??è W??ë †ËW??ëñ…œ Wfi|œW??4 Ë †W??|U??z ÂW?? ì Wë †ËWëñ…œ UÙ…ËñWÙ Ë UJ! …ñUî ÍñUëu<Wë Ë ñ«œñW< v: ! wï˛ :vï«u"…œ W|œñUï ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ „…Ë È : dë…œ :vÄ w<dÄ Ë :ÈdOÖ…œñ…Ë Í©«;ñ® Ê˛…u:O! ÍËuA:O?Ä Íœd:O?î ÈWfi|ñU??4 Í;ñu??ë Íb??|…“ Í:u? ÙW??! W??!W??M? |…“ v??|“«u??8«œ w<dÄ «bï«bèüW" Wì Ê˛ Wë †ËWëñ…œ d" wJ:O|ô Wì p:O|ô Wì WîWz ¨W!WM|…“ Wâë u: ! ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ W|U! Xfi|u:OÄ w<dÄ ñWÖWz WJïuÇ ¨:ÈdëUï v: Ä U|Uz Ë :Èñœ…œ ‚üW" wÇ:u! Ë wÇ ñW<Wì :ÈdJ! :vÄ w<dÄ U! †u~|…œ ÍñËuÄ øWO|“«;ñ Ë ñW§îWG:OÄ †Wîe8 …ËuÇ Ëu!«dÅuÖ w:Oì w˘œ b|…“ Í…ËWzñW!Wì ñWÙ W?ë b?|…“ w?ï˛W?! w?ïËu?! g:O?Ä W?!W?M?|…“ «b?J:O? "U??ë W??ì ¨«œ ‚üW??" ÍW??!W??M? |…“ †W|Uz U" œdëWï ÊUO˘u§è ÍWë«d! Ë Í:u8 ¨œdë Í“«u8«œ ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ wï«œËuÅW! Wì Wï W!WM|…“ W"«Ë ¨œdë :vÄ Íœd:Oî ÍñUÇUïW! Wë :Èñ«u8 W"UÙ Æwï«bèüW" Wì Wï Ë «dOÖñ…Ë Í©«;ñ® Uî ô« ¡UfiMì« sî †UMBæ*«Ë® :v˘…œ «bzUfiOMìWz w"…ñËu< Wì ≤¥ w"W|Uz rJì«uîQ! «uG§¶" Ê√ pì– ¡«ñË Uî q4«Ë rJOKà WKì« »U¶ë rJïU1√ XJKî W"«Ë ©sÙñu3√ sÙu"Qã sNMî W! r¶F¶L¶<√ ULã 5æãUfiî dOä sOMBæî s! «bïU|˛ Wì ÊUOAOïUë…œd:Oî ñWÖWz Wî«ñW4 ÊUOïœdë…ñUî g|œd:OîW! wï˛® Wë Êœdë ÊUL<U! ÍWï«ËWì W~3 ¨s˘üW4 ÊU":u! WïUï˛ ËWz ¨s!«ñ˛uëWï Ë Ê“«u‹ïUO! Wë ÊU":u! W˘üW4 d" wï«ËWz s:OÅUï ËUOÄW! Ë ÊWä…œWè Ë Â«ñW4 Æ©ÊU":u8 ÍË«ñœ Ë ¸UîW! r¶æJï «–≈ «uMî√ s|cì« UN|√U|® ∫:v˘…œ »«e4W£ìWz w"…ñËu< ¥π w"W|Uz 68


ÊU¶ïUL˘u<uî wïUï˛ ñWÖWz ÊËu! ÊUL˘u<uî ÍWï«ËWz ÍWz ©†UMîR*« µ≤ ≠µ∞ w"W|Uz ÆWOOï Ê˛ u: ! p:O<U! Ë Uë…œ ËUOÄ Wì ËË;ñ ñWÙ ‘WîWz ¨UM:OÙ w¶ì« p3«Ë“√ pì UMKK4 Uï√ w§Mì« UN|√ U|® ∫:v˘…œ «b!«e4W£ìWz w"…ñËu< Wì †UM!Ë pLà †UM!Ë pOKà WKì« ¡Uã√ U2 pMO1 XJKî UîË sÙñu3√ XO"√ Ê√ ˝MîRî ˇ√dî√Ë pFî Êd3UÙ w"ô« p"ôU8 †UM!Ë pìU8 †UM!Ë p"ULà ÊËœ s?î pì ˝B?ìU?8 U?N?æ?J? M? ¶fi| Ê√ w§??M? ì« œ«ñ√ Ê√ w§MK?ì U?NfiH?ï X§?ÙË öOJì rNïU1√ XJKî UîË rN3«Ë“√ wã rNOKà UM{dã Uî UMLKà bè 5MîR*« ÍËR"Ë sNMî ¡UA" sî ¡w3d" ÆULO4ñ «ñuHä WKì« ÊUëË Ãd4 pOKà ÊuJ| dI" Ê√ wïœ√ pì– pOKà ÕUM3 öã Xìeà s2 XOG¶!√ sîË ¡UA" sî pOì« rJ!uKè wãUî rKF| WKì«Ë sNKë sÙuL¶O"√ U0 5{d| Ë Êeæ| ôË sNMOà√ ë˓√ sî sN! ‰b§" Ê√ ôË bF! sî ¡UfiMì« pì qæ|ô ULOJ4 ULOKà WKì« ÊUëË W"«Ë ©U§Oèñ ¡wÅ që wKà WKì« ÊUëË pMO1 XJKî Uî ô« sNMfi4 p§ºà√ uìË Ë :Èdë ÍWïUï˛ ËWz œdë ¸üW4 ÊUî:u" u: ! WL:Oz «œu8 ÍñW§îWG:OÄ ÍWz® ÊËu"ËWë X¶<…œ Ë s"u|;dë ÍWïUë…eOïWë Wï˛ ËWz Ë :v"WïË«œ XO|…ñUî w?ïU?â?ë Ë XîU?î w?ïU?â?ë U?Ù…ËñW?Ù Ë X:O?Ä W?|Ë«œ ÊüU?"W??! «u??8 ÍW??ï«ËW??ì ¨p|«œ wJÅu8 ¨XJKÄ wïUâë Ë †:u˘U8 wïUâë Ë „ËU! wJÅu8 ¨†ñËuÄ Í:u8 Wë ÊUL˘u<uî wJ:Oï˛ UÙ…ËñWÙ ¨…ËËœdë ÊUOÇ:uë ÊU¶˘WÖWì ÍWï«ËWì ÍËË“…ñUz g|ñW§îWG:O?Ä Ë w?|…ñU?î w?3ñW?î :v?!W?! :vA8W?§?! ñW?§?îW?G:O?ÄW?! 5ï«“…œ WL:Oz ¨Uï d" wïUïUL˘u<uî :u! Ë W|:u" u: ! UOïW" ÊU|WîWz ¨UJ! wïUM:OÙ Wë ¨œ«“Uz wïUL˘u<uî wïUï˛W! ñW§ï«ñW! ÊËËœdë Xfi|u:OÄ ñW<Wì ÊULOÇ †ñW<Wì Í…ËWz u: ! ‘WîWz ¨WM|;dë gOë…eOïWë †W§fiOïW! Ë WOO|…ñUî w:|dë ÍWJ! “W4 Í…ËWz Ê«dJ<U! ÍWï«ËWz ¨†:u! ñ«“Uz Ë WM8…;ñ Ë Wfiè W¶:O!Wï ÍWJ! wÅËË“…ñUz Í…ËWz Ë X|uïUï w˘WÖWì U| wM:ON|Uï Ë ÍW8…œ Í«Ëœ ÍW?J?! “W?4 ÊU?|W?îU?ë U?| ¨Íu?ï…œ w?˘W?ÖW?ì Ë Íd?Ö…œ w?"u: ?8W?! Ë w?M:O? N? |…œ XOF3…ñ wèüW" Í…ËWz Ë …ËW¶O˙:ON|…œ ÍWJ! “W4 ÊUOîUë Ë Í…œ…œ wèüW" 69


WOOJAÄñW< ÂWz ¨WOOï «b:O" wJ:O4UïuÖ êOÙ …ËW¶|;d:O~ïUO! Ë Í“«u‹! ÊË«œ Wì :v"WïË«œ Íbï…ËW! s! ‘:u‹˘œ :v!…œ gOï«ËWz Ë Wï«ËWz w˘œ Ë ËUÇ ñW!Wì U| X:OM:O! d" wï˛ :v!Uï «ËœËWîWì ÍbOz ¨s! „UMîW8 :v!Uï w|…ñUî Ë È : dë U! ¨ÍWJ! …ñUî d" wëW| Ë Í…b! ‚üW" wëW| „…Ë ¨d" wï˛W! Í;ñu: ~ïUO! ÂWì ©W¶<Ëñœ :u! †ËWz :v!Wï „…eOïWë UOïW" ¨s! ñU!Wì Ë Ê«u3 v: Ä XA|ñ:Ë“ ¨WOOï wJ:O"üW<…œ êOÙ Ê˛ Ë …œd:Oî Í©«;ñ® ñWÙ ©«;ñ® Wë †ËWëñ…œ ‘W"W|Uz ÍË…;dA:O? Ä g|ñW??§? îW??G:O? Ä Ë ©ŒÆœ® …ñW??§? îW??G:O? Ä W??ì ËË;ñ W??ë W??"W?? |U?? z ÂW?? ì ñW?ÖW?z U?J?! ©ŒÆœ® ñW?§?îW?G:O?Ä ‘W?JA:O?Ä Í:u?8 p:O?ï˛ ñW?Ù ¨W??ïU??ïU??L? ˘u<u??î ËUOÄ ÊUfi|œ ¨:ÈdÖUï ñW< WÅU! v: ˘Wï Ë UëWï UJ! v: ì Í“W4 ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ wïœdJMO!«œ :u! UOïW" „W|:uÙ êOÙ wM"dÖËUÇñW!Wì v: !W! W|WÙ Í…ËWz wãUî d" wJ:Oï˛ Ë «b! ‚üW" Í:u8 wï˛ Uï d" wâOÙ Ë wfiM3 Í:u8 ÍËË“…ñUz «b! ‚üW" ÊUOJ:|bïWÙ U| ÊU|ñ«uÇ ñWÙ U| :v!WÙ wï˛ ñ«uÇ ñWÖWz UJ! …ñUî u: ! ñËuM< «œËUOÄ wïU|˛ Wì ÆUJ! …ñUî …“U" wï˛ Ê«Ë«ñbèüW" Í…“«bïWzW! Ë w"W|:u8 ËUOÄ ÍËË“…ñUzW! ¨UJ|Uï U| UJ|…œ ñU3 bïWÇ …Ë«ñbïWï«œ Í;ñu: Öu˘Uz w"Uë Wì Wë :v!Wï ÊUOï«bïUï Ë w|…ñUî UOïW" WOOï wJ:OãUî êOÙ Ê˛ Ë ÊU|ñ…Ë d¶A:OÄ ñWÖWz …ËW¶:|ñbïW<Wï ÊUO:Oì Ë v: ¶:|ñbïUO! :v!…œ Ê«bèüW" È : ;dJ! ©W|ñU3® „…eOïWë :vï«u"…œ ËUOÄ ¨œ«“Uz wï˛ Wë WïUîWì W~3 ÆËu§"dÖ wïUë…œ«“Uz Wï˛ ÍñU!ñW< :Èd:|u!«;ñ ÊUOAO˘WÖWì Ë È : ËWO! wJ:|bïWÇ ñWÙ Ë ËUOÄ Wì ËË;ñ ñWÙ ÊUM:ONï˛ :u! ÊUzñuè ¨ÊU1œ U¶fi:Oz U" „…Ë «œ…d:Oì ÆÍ:u8 Ë ñU¶ãuÖ Ë ñ«œdë 5ï«e! U! U3 ¨Ê˛ W"…Ë«œWï wë…ËË;ñ êOÙ Ë Uë…œ œd:Oî Æs:O˘…œ ı Ë sï:uÇ wïUë…ñ…ËU| Ë ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ ÍñU¶ã…;ñ ñuB?M?î s?! b?O?F< U?M?#b?4® ∫:v?˘…œ Ë U?ë…œ †W?|«u?|;ñ r?O?K<u?î w?æ?O? 4W< ©Wì kHKì«Ë® vOæ| s! wOæ| UM#b4Ë Õ pìUî UM#b4 ôUè bOF< s! ˝§O¶èË ”U§à s!« sà dO§3 s! lãUï sà qCHì« s! WKì«b§à p#b4 pìULì XKè ‰Uè UNfiHï wã Ê–Q¶fi" dJ§ì«Ë UNOìË sî UNfiHM! o4√ r|_« ‰Uè ©’® w§Mì« Ê« 70


Í:u8W! Ê˛…u:O! w"W|u"uÖ ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ ∫W"«Ë ©rFï ‰Uè ÆUN"UL UNï–√Ë wÅWëWïËu§:Oì «;ñ Ë È : dë…œ :vÄ w<dÄ êë ÂüW! ÍWë…ñ«œñW< Wì …d¶A:OÄWì «bM¶Åñ«œ Wì ËuîWÙ Ë W|WÙ †W|«u|;ñ ñ:Ë“ …Ë…ËË;ñ ÂWì Æw"WOïËu§~ï…b:O! È : œ p:O"Uë «bÅ…d:Oì ÆsëW| ÊU|ËuîWÙ UMàWî Ë X<W!Wî Wì ÂüW! Ê“«ËUO3 êë ÂüW! ¨U8…œ ñ…œW! Í:u8 Í©«;ñ® WfièW! :v! Ê˛…u:O! ñWÖWz Í“«u8«œ u: ! W?? "«Ë :v? ?! @ï…b:O? ?! ñW?? Ù åÍW?? ë…œ :v? ?Ä Íœd:O? ?îò w<d?? ?Ä ÊU?? ?O:O? ? ì ñW?? ?ÖW?? ?z UM#b4Ë Õ ˝îU<√ u!√ UM#b4 ¡öFì« s! bLæî V|dëu!√ UM#b4® w"WOïËu§|“«;ñ sà ÂUAÙ sà ˝îU<√ w!√ sà w!U¶ë wã †b3Ë ‰Uè ˝§OÅ w!√ s! dJ!u!√ Uï√Ë w! wM!Ë 5M< Xfiì ©’® WKì« ‰u<ñ wM3Ëe" ∫XìUè ˝AzUà sà WO!√ ˝LOL3 ÍdFÅ wãuã «dNÅ XJàuã ˝M|bLì« UMîbIã XìUè 5M< lfi" XM! UN¶O"Qã w! X8dBã w§4«u wFîË ˝4u3ñ√ wKà Uï√Ë ÊUîËñ Â√ wM¶"Qã w¶4 WÙWÙ XKIã »U§ì« wKà XHèËQã ÍbO! †c8Qã w! b|d"Uî Íñœ√ UîË VÙ– w¶4 WÙWÙ XKIã »U§ì« wKà XHèËQã ÍbO! wM¶K8œQã wfiHï VÙ– wKàË ˝ëd§ì«Ë dO)« wKà sKIã ñUBï_« sî …ufiï «–Qã U¶O! wM¶K8œQã wfiHï ô« wMàd| r?K?ã wMMæK«Ë w<√ñ sKfiG?ã s?N?O?ì« wM¶LK<Qã d?zU?ÉË d?O?8 ñW§îWG:OÄ Wì Wë sî v: ˘…œ WAOzUà ©WOì« wMMLK<Qã wæ{ ©’® WKì« ‰u<ñË ©WM|œWî® WMO"UÙ Wë :v˘…œ WAOzUà ¨Ëu! ÊüU< ‘WÅ +WîW" «dë…ñUî U" …ËW"UÙ :ÈuïWìñW< Ë «ñ…u˘WÙ ÂñW< ÈËuî ËuîWÙ Ë †dÖ ÂU"Wï«dÖ Wë œdë…œ ÊU1ñU| Wïô:u3 ñW<Wì +UëW˘…ËUÙ Ë sî ¨+UÅ ËUï W¶A|WÖ Ë :ÈË…œ r:Oì wOÇ wï«eîWï Âœdë w~ïU! WAOzUà vJ|«œ ≠ÊUî:Ëñ vJ|«œ …ËW9UÙ UÙ UÙ -uÖ gOMî †dÖ«;ñ wMî „W|UÖñ…œ ñW<Wì Ë -dÖ w¶<…œ ÊUO"uÖ Ë ÊËu! :ÈËWì ÍñUfiïWz wï˛ È : bïWÙ Wë p:O˘Uî WOîœd! Ë u: 8ñW< gOï«ËWz Ë Ê«ËWz X<…œ «œ vMî Ë „UÇ wJ:O¶8W! Ë WOOÅ:u8 Ë d:O8W! Wì Æ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ X<…œ WïUOî«œ Ë Âœdë ÊUOJ:OÄuJ:|ñ; Ë r¶ÅuÅ ÊU|ñW< Í…ñUî «bLO˘U< †ËW4 Wì ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ :v˘…œ WAOzUà «œd" wJ:Ofi|œW4 71


wïü«bMî v|ñU| Ë Wë:uëu!® wïUëWO|ñU| Ë …ËWOL¶<«uÖ «bO˘U< :uï Wì Ë Âœdë v:O3W! ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ «bLO˘U< …œ˛WÙ Wì Ë …ËW"…Ë«ñ“«uÖ «bO˘WÖWì ©d" Æ…ËËœdë wO|«ËËœ wÇ:uë Ë ÂËu¶A:OÙ Ë …Ëu! ¸U< ©∂≥® wïWîW" …ËËœdë wO|«Ëœ wÇ:uë Wë ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ U3 WAOzUà wïWîW" …ËW"…Ë«ñ“«uÖ wÅ:u! Wë Ë …Ëu! ¸U< …œ˛WÙ wïWîW" WAOzUà ©µ¥® wïWîW" …ËUM:OÙ ÍWAOzUà Wë ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ W"«Ë Ë …Ëu! ÊüU< u: ï ÍËUïW! ÍWïU<ËuMë:Ë;d:OÇ Ë ñW<Ëuï ËWz Í…œ ¨…Ëu! ¸U< ñ«uÇ Ë U$WÄ W??ì ÊW?? ë…œ ¸W?? ÇËu?? Ä d?? O? ?Ä ÍËU?? O? ?ÄW?? ! Ê«b$W?? Ö Ë q:O? ?æ? ?3 w?? â? ?ë s?? |œ øwïœdëœd:Oî Wì wïœdJ:OÄ ”dÄ Ë WAOzUà Í©«;ñ® «uë ñU3ËWzÆøs:|uë s!« wMF| »uIF| UM#b4 wHIßì« bOF< s! ˝§O¶è UM#b4® ∫:v˘…œ d" wJ:Ofi|œW4 UM#b4 ˝§O¶è UM#b4Ë bF< s! qN< sà “U4 w!√ sà ÍñUIì« sL4dì«b§à ˇ√dî≈ †¡U3 ‰Uè ÍbàUfiì« bF< s! qN< sà WO!√ sà “U4 w!√ s! e|eFì«b§à ‰u<ñ UNOì« dEMã wfiHï pì VÙ√ X£3 WKì« ‰u<ñ U| XìUIã ©’® WKì« ‰u<ñ wì« †√ñ ULKã W<√ñ ©’® WKì« ‰u<ñ QÉQÉ r# W!uË UNOã dEMì« bFBã ©’® WKì« Ê√ WKì« ‰u<ñ U| ‰UIã W!Uæ√ sî q3ñ ÂUIã XfiK3 U£OÅ UNOã iI| rì ˇ√dLì« U| WKì«Ë ô ‰UIã ¡wÅ sî „bMà qNã ‰UIã UNOM3Ëeã ˝3U4 UN! pì sJ| rì ‰UIã l3ñ r# VÙcã U£OÅ b& qÙ dEïQã pKÙ√ wì« VÙ–« ‰UIã WKì« ‰u<ñ VÙcã b|b4 sî U9U8 uìË dEï√ ©’® ‰UIã U£OÅ †b3ËUî WKì« ‰u<ñU| WKì«Ëô ‰Uèò Íñ«“√ «cÙ sJìË b|b4 sîUL"U8 ôË WKì« ‰u<ñ U| WKì«Ëô ‰UIã l3ñ r# W¶fi§ì Ê« „ñ«ñ“Q! lMB" Uî ©’® WKì« ‰u<ñ ‰UIã WHBï UNKã å¡«œñ WìUî qN< w¶4 q3dì« fKºã ¡wÅ WMî pOKà sJ| rì W¶fi§ì Ê«Ë ¡wÅ WMî UNOKà sJ| rì ‰Uè ¡U3 ULKã wàbã W! dîQã UOìuî ©’® WKì« ‰u<ñ …¬dã ÂUè WfiKºî ‰UÉ «–« sà sÙƒdI" ‰UIã ©UÙœbà® «cë ˇñu<Ë «cë ˇñu< wFî ‰Uè ʬdIì« sî pFî «–Uî s!« Y|b4 «c٠ʬdIì« sî pFî U0 UN¶JKî bIã VÙ–≈ ‰Uè rFï ‰Uè p§Kè dNÜ Æ©kHKì« wã W!ñUI| »uIF| Y|b4Ë Â“U4 w!√ 72


Â:u8 «u8 ÍñW§îWG:OÄ ÍWzò ∫w"uÖ ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ Íô W"UÙ p:Oï˛ W"«Ë ÍËUÇ W"«Ë œdë ÍüU! Ë œWè ÍUÅUîW" ©ŒÆœ® g|ñW§îWG:OÄ rA8W!…œ u: "W! u: ! wâOÙ w¶|œ WëWï˛ ¨Xfi8«œ ÍñW< UÅUÄ Wì œdë ÍËWï w|«Ëœ Ë œdë bM˙! ÍWz w"uÖ Ë …ËU¶<WÙ ñW§îWG:OÄ wïü…ËUÙ Wì p:OëW| ¨XAOï«œ «dëWï v: 3W! XOÇ w"uÖ g|ñW§îWG:OÄ ¨WJ! …ñUî wMî Wì È : ËW"Uï ñWÖWz «u8 ÍñW§îWG:OÄ Ë ¸Uî …ËuÇ Wë…ËUOÄ ¨:Èñ; W~! …ËW˘Uî :uâ! w"uÖ WOOï râOÙ w"uÖ ¨W|WÙ :È;ñW?~?! :u?â?! w?"u?Ö ¨†ËW?ëW?ï X<…œ r??â? O? Ù «u??8W??!W??ï w??"u??Ö Ë …ËW??"U??Ù «u8W! Uï v"uÖ …ËW"UÙ Ë ËuÇ ÊUfi|œ ¨:v! gOM<Uz wJ:O|WKO¶<u~ïWz Ê:u?Ç w?"u?Ö q?ÙW<® W??|W??Ù ÂW<«d??ë ÂW??z ÂüW??! ¨†ËW??ëW??ï @M??Ç rA|ËW??z ÍWë…œ ”«dë …uOï Wì wÇ w"uÖ ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ ¨:vî…œ…œ Í…uOï ©øp:O<«dë UJ! ÍñW!Wì ËWz ñWÖWz Ë È : ËWëUï ËWz ñW! êOÙ ÍWë ÍñW!Wì :u" ñWÖWz UÅUÄ Wì UA:Oë Í…ó:|ñœ WëWM¶AOï«œ U" XAOï«œ …ËUOÄ ¨:ÈËWëUïñW! XâOÙ Ë ÊWJ! w~ïU! ÍËuîñWã «Ë;ñ…œ «Ë w¶|œ ñW§îWG:OÄ W"Uë ËWì w|:Ëñ; Ë U¶<WÙ ËWz :v˘W! w"uÖ øWO:OÄ ÊUzñuè Wì XÇ w"uÖ ñW§îWG:OÄ …ËW"UÙ Wë ¨…ËW¶:|ñ; W~! u: " Wî«œ «ËWz :Ë;d!¢ ∫w"uÖ ñW§îWG:OÄ ©wïœñU W"…ñËu< ÂWz Ë W"…ñËu< Æ¢ÊUzñuè Wì W"ñW!Wì Í…ËW! …ËWz UOïW" :ÈËW|Uï U| :ÈË…œ Í…ËUOÄ U|Uz «dëWï :vÄ w<dÄ Wï˛ «bÅ…d:Oì Ëu?! ©ŒÆœ® ñW?§?îW?G:O?Ä d?¶?O?z Ëu?§?OA8W?! ©ŒÆœ® ñW?§?îW?G:O?ÄW?! Í:u?8 W?ë Ëu??! Wï˛ wO|…ñUî Wë ÊUzñuè wïbM:|u8W! …ËUOÄ ËWz W|«œ Ë Wï˛ Íñ«œñW<W! ÆËu! ÊUzñuè wïËu!d:Oã v: ˘…œ Â…ñ«uÇ wz“u3 ±¥µ …;ñWÄô rOK<uî wæO4W< Íd" wJ:Ofi|œW4 sà e|eFì«b§à sà ˝OKà s!« wMF| qOàUL<√ UM#b4 »d4 s! dOÙ“ wM#b4® Vëdã ˇ«bGì« ˇö UÙbMà UMOKBã ‰Uè d§O8 «eä ©’® WKì« ‰u<ñ Ê√ fï√ ©’® WKì« w§ï Íd3Uã WæKÉ w!√ n|œñ Uï√Ë ˝æKÉ u!√ VëñË ©’® WKì« w§ï sà ñ«“_« dfiæï√Ë ©’® WKì« w§ï c‹ã fL¶ì w¶§ëñ Ê√Ë d§O8 ‚Uè“ wã 73


˝|dIì« q8œ ULKã ©’® WKì« w§ï c‹ã ÷UO! Èñ_ wïUã ©’® WKì« w§ï c‹ã s|ñcM*« ÕU§ ¡Ufiã Âuè W4Ufi! UMìeï «–« Uï« d§O8 X!d8 d§ë√ WKì« ‰Uè ‰Uè WKì«Ë bLæî «uìUIã rNìULà« vì« ÂuIì« Ãd8 bèË ‰Uè †«dî Àö# UNìUè lL3Ë …uMà rÙUM§«Ë ‰Uè åfOL)«Ë bLæîò UM!Uæ« ‰UèË e|eFì«b§à VÙ–≈ ‰UIã w§fiì« sî ˝|ñU3 wMDà« WKì« ‰u<ñ U| ‰UIã ˝O4œ …¡Uºã w§fiì« ‰UIã ©’® w§Mì« vì« q3ñ ¡Uºã åwO4ò XM! ˝OH c8Qã Æ˝|ñU3 c‹ã `KB"Uî ¨dOEMì«Ë ˝E|dè bO< ©wO4® XM! ©WOH® ˝O4œ XODà√ WKì« w§ïU| c8 ‰Uè ©’® w§Mì« UNOì« dEï ULKã UN! ¡Uºã ‰Uè UN! …uàœ√ ‰Uè pì ô√ ˇeL4 U!√ U| X!U# Wì ‰UIã UN3Ëe"Ë UNI¶à«Ë ‰Uè ¨UÙdOä w§fiì« sî ˝|ñU3 « UN"eN3 o|dDìU! ÊUë «–« v¶4 UN3Ëe"Ë UNI¶à√ UNfiHï ‰Uè UNèb√ Uî …bMà ÊUë sî ‰UIã U<Ëdà ©’® w§Mì« `§Qã qOKì« sî Wì UN"bÙQã rOK< qF3Ë jèôU! ¡wº| q3dì« qFºã ‰Uè UæDï jfi!Ë ‰Uè W! ¡wºOKã ¡wÅ XïUJã UfiO4 «u<Uæã sLfiìU! ¡wº| q3dì« qF3Ë dL¶ìU! ¡wº| q3dì« ñW§îWG:OÄ «œñW§|W8 wï«œ«œñW<W! Wì ¨:v˘…œ ∫W"«Ë © ©’® WKì« ‰u<ñ ˝LOìË wïUëWïü:uëW! Ë ÂËu! ñ«u< W(W" w!Wz XAÄ Wì gOMî Ëu! ñ«u< 匜ò ÍW?ëW<«d?ë Ë UA8…œ ñW?§?îW?G:O?Ä w?ï«;ñ W??ì Â:u? ï˛W??z 5¶A|:Ë;ñ…œ «œñW??§? |W??8 ËUï WM|ËuÇ Wë ¨†ËWë ñU|œW! ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ wï«;ñ vO"UOá< U" üUL˘WÙ ñW?Ù w?ï«b?|W?î W?ì W?L:O?z ¨:v?! ‰ËU?ë ñW?§?|W?8U?!ò w??"u??Ö ñW??§? îW??G:O? Ä ¨b??ïu??Ö wJ˘W8 …ËW"uÖ ñU3 :v< ÍWîWz å:v! ÊUOÅ…;ñ Ͳ:Ë;ñ s|“W!«œ „W|…ËW"Wï ñW< :u! ”UïWëU8 Ë ıUÄ Ë …;ñWL:OÄ Ë q:O!W! ≠ ÊËuÇ…œñ…œ …“U" g|ñW§|W8 ÊU|ËUÇ Wë ≠ UÖ;ñ…ËWì :u! «œ…œ «;ñ …“U" ÊUO"üUî Ë ;ñWî Ë ÊUOïU¶fiO! Ë W~˙:Oë ÊUL:Oì WL:Oz ¨w"W|WëUÄu< Ë œW2W4uî WîWz «u8W! ÊUO"uÖ †ËWë WL:Oz W! u: ë ÊU/Uë…Ë«dOÖ q|œW! Wï˛ Ë ÊüU" Ë sïU9dÖ Ë 5"ËWëñW< Ë Ê«œ Wï˛ ËWì rJ:Oë…eOïWë w"uÖ ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ Íô W"UÙ ©WO4…œ® Ë …Ë…œdë ÍWOãW<ò ËuÇ g|ËWz ¨†:u8 :u! …ñW! p:OëW| Ë: d; ! w"uÖ ¨:v|…b! WïUOOïüU" 74


ÍW?z w?"u?Ö ñW?§?îW??G:O? Ä Íô W??"U??Ù p:|ËU??O? Ä ¨œñ«ó??§? ˘W??Ù ©ÍW??|u??4® w??â? ë W! «œ †d|“Wï Ë e|…ñuè Í…ñËWÖ ©ÍW|u4® wâë ©WOãW<® «u8 ÍñW§îWG:OÄ ©ŒÆœ® ñW?§?îW?G:O?Ä ¨«œU?ï X<…œ ”W?ë :u?! :v?!W?ï :u? " :u? ! W??â? ë ËW??z °©W??O? 4…œ® w"uÖ †ËWë :vÄ ÍËUÇ Ë UM:OÙ ÊU|©WOãW<® Wë ¨ÊWë ÊUO~ïU! ÍËuîñWã œ«“Uz Í©WOãW<® ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ U3 ¨…ñW! †:u8 :u! d" wëW|W|ñU3 ©WO4…œ® ©WOãW<® wO|…ñUî †uÖ Í©…eîWÙU!Wz®W! ©XO!U<® ¨œdë…ñUî Í:u8 Wì Ë œdë :v?˘…œ W?ë W?|W?Ù d?" w?"W?|«u?|;ñ ¨w?ïœd?ë…ñU?î Ë w?ïœd?뜫“U?z w??"u??Ö øËu??! ı ©WO4…œ® ñW! «bï«ñWë;ñWÅ ñW<W! ÊUOOïüU" Wï˛ wïœdJÅW!«œ Wì ©WOãW<® «œd" wJ:O"W|«u|;ñ Wì Æ…ËW|;dë w:Oì ñW< †ËW4W! ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ Ë †ËWë Wë ¨«œ…b˘WÙ wOï«u3W! ÊU|ñ:Ë“ wJ˘W8 Ë †ËWë WO4…œ ñW! WOãW<ò ∫:v˘…œ W|œñUï g|ñW§îWG:OÄ Ë …Ë«ñbMO!Wï «bOïüU" Wï˛ ËUï Wì ñU!Wì Ë Ê«u3 «Ë w¶Å Íô …œñUï Í©WOãW<® U$Wz ¨…ËW|;dë w:Oì w¶fi|Ë Í…bï…ËW! Ë ©WO4…œ® Í«Ëœ Ë œdë Í…œUîUz Ë …ËW|bï«“«;ñ g|ËWz wïœdë…œUîUz u: ! ©r|Wìu< wîuz® ñWÙ w"uÖ Ë «Ë«“W! Ëu! ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ Ë œdë ÍñW§îWG:OÄ w˘U! ËWÅW! wJÅWë Ëu!WÙ «Ë wÙ Ë UM:OÙ wï:Ëñ; Ëu!WÙ U3 ¨:vM:ON!U! W|WÙ wÇ ”Wë Ëu! Ë Ê«dë ¸WJ:O" Ë «d8«œ …dH< Ë UM:OÙ ÊU|Uîñu8 d" vJ:|bïWÙ Ë UM:OÙ †u~ïU|…œ Ë œñ«u8 ÊU|d:O" WëWJ˘W8 Ë ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ Íbï…ËUî…“W! u?ë…Ë ñW?Ù U?| Í:u?8 w?ï˛W?! …ËËœd?ë Í©W?O?ãW<® ñW?§?îW?G:O?Ä v??ï«“…b??ïU??îW??ï «ËWz XÅ:uÄ«œ ÍWOãW< ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ ñWÖWz ÊU9uÖ wO|«Ëœ ¨Wë…eOïWë È«œ Ë …ËW¶A:OÙ Í:u8 uë…Ë ñWÙ ñWÖWz Ë Í:u8 wï˛W! W|ËËœdë …ñU|œ w?¶fi|Ë W?ë ÊUÅU?Ä W?ì Æ…Ëu?"d?Öñ…Ë w?ë…e??O? ïW??ë „…Ë …ñU??|œ …ËW??z XÅ:u? ÄW??ï ¨Ëu! d¶Åu4 Íñ«u< ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ XAÄ Wì Ë XÅ:uÄ«œ Í©WOãW<® :v!ñ«u< ¨WOOï „…eOïWë wï˛ W"…Ëu! Ë …ËËœdë Í…ñUî Wë ÊUOOï«“ WëWJ˘W8 W"Uë ËWz ‘WL:Oz Ë Í«Ë˛UÙ Ëœdë ÍWìWÄ ñW§îWG:OÄ WM|œWî Wì …ËWM"ËWë p|eï Wë U3 Ë Í;ñWÄ ñW§îWG:OÄ Ë œdë ÍW9U< ñW§îWG:OÄ ÍWë…d¶Åu4 Ë ÊUî«Ë˛UÙ 75


¨XÅ:uÄ«œ ÍWOãW< Ë …ËU¶<WÙ ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ Ë †ËWë g|ËWz Ë †ËWë :v?ì ÊU?îW?ëW?ìu?3 W?ï˛ W?|«u?8ò ÊU?O?"u?Ö Íœ ÊU?|…ËW?z W??ë W??M? |œW??î w??ïU??ï˛ w"uÖ ø†ËWë ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ U|Uz …eîWÙ u!Wz -uÖ v: ˘…œ åU8ñËËœ…Ë ñ; WÅ Wì p:Oï˛ †W§|U"W! Ê˛ Wë :ÈËWë…œñ…œ …ñ«œdë ÂWì ƆËWë x˘…Ë È : ñWz Í:u8 w¶fi|Ë :v!W! :Èdë…œ ‘W!«œ Ë WOOï wJ:OãUî êOÙ v: !«dOÖ wïüU"W! Ë :ÈdÅ:Ëd?ã…œ Ë :È;d?ë…œ ¨:v?!«d?O? Ö ÊüU??"W??! W??ë v??ìW??Äu??ìW??ë Ë ¸U??"u??ë „…Ë ñW! :v!…œ ÊUî“ :v! wJ:O˘U"uë ñWÙ „…Ë WOOï wJ:OãUî êOÙ Wï˛ Ë :ÈdA8W!…œ Æd:Oî :v! U| :v! œd:OîW! Wï˛ Ë ÊËuÇËbïWÇ :v! Ë :v! ÊUîñWã dº4 s! wKàË bOF< s! W§O¶èË »u|√ s! wOæ| UM#b4® d" wJ:Ofi|œW4 s! wOæ| s! bLæî sà ˝FO!ñ wïd§8√ dHF3 s! qOàUL<√ UM#b4 «uìUè bOF< v!√ wKà ˝îd u!√Ë Uï√ XK8œ ‰Uè Wï√ e|dOæî s!√ dLà sà ÊUO4 ∫vM! ˇËeä ©’® WKì« ‰u<ñ lî UïËeäò rFï ‰UIã ˝îd u!√ WìQfiã Íñb)« UïœñQã ¡«bHì« wã UM§äñË ˝!eFì« UMOKà XìUDã »dFì« rz«dë UMO§fiã oKDBLì UMìQfiã WìQfiïô UïdNÜ√ 5! WKì« ‰u<ñË qFHï UMKIã ‰eFïË l¶L¶fiï Ê√ wÙ ˝Lfiï oK8 WKì« V¶ë Uî «uKFH"ô Ê√ rJOKà ô ‰UIã ©’® WKì« ‰u<ñ ‚WìW¶<uî wïW! wï«œ«œñW<W! Wìò :v˘…œ ©ÊuJ¶< ô« ˝îUOIì« Âu| wì« ˝MzUë Wì Ë s|Ëu! ÊW!…;ñ Ëu! gOJ:Oî…œ Ë s"dÖ ÊüU"W! ÊU0…ñWà wïUï˛ …ñËWÖ Wï«Ë«dO~K|œW! Wï˛ ËWz ¸WÖWì s|d:|u!«;ñ ÊUL¶fi|Ë s|Ëu! ñËËœ ÊU/Uï˛ v: " ÊU|ËUz Ë s|d:|u!…œ«;ñ ÊU9Ë W|:u! s|U<d"…œ ÊUOïËu! ¸«bMî Wì ÂüW! ÊULO:Oì ø5<dÄ…œ w:Oì Ë W|«b˘WÖWì ÊUîñW§îWG:OÄ ÊU9uÖ ÊUÅUÄ Wì s|WëUï Í…ËWz ¨ÊWëWî Í…Ë…ñ…œ Wì Ë ÊWJ! ÊU":u8 w˘œW! ¨ÊWë…œ «Ë :u! w"uÖ w<dÄ È : ËWë…œñ…œ «œ…d:Oì Æ:v! ‘…Ë…ñ…œ Wì ñWÖWz UJ|…œ UJ! w¶<Ëñœ :ÈËWO! «u8 UO3 …Ëu! ÊU|:u8 Í“WÖ…;ñ Wë v: ! gO!…ñWà U! wïüU" Ë Ë«dO~K|œW! wï˛ Wë Ë …Ë«dë WïU~:O! ¸WÖWì Wë …Ë«dë «b˘WÖ…œ ÍñU¶ã…;ñ ÊUîWÙ Ë …ËW|«dë…œWï ÍËË“…ñUzW! v: ! †ËWë ”Wë ñWÙ ñW! Ë WOOï wëW|©«;ñ® êOÙ Wï˛ Ë «dë…œ 76


Ë ¨Wï U| :v!Ëu!WÙ Íœd:Oî Wï U| w¶:O§¶fi|Ë Wï˛ …ËËœñ«u! «;ñ w˘WÖWì Í:u8 ÆW|u¶Å:Ëdã W|u¶fi|Ë ËUOÄ v: "Uë ñWÙ l|ñ“ s! b|e| UM#b4 Íd|ñ«uIì« ˇdfiOî s! dLà s! WKì«bO§à UM#b4® ˝LIKà w!√ sà qOK)« w!√ `ìU sà ˇœU¶è sà ˝|Ëdà w!√ s! bOF< UM#b4 UAO3 YF! 5M4 Âu| ©’® WKì« ‰u<ñ Ê√ Íñb)« bOF< w!√ sà wLÅUNì« ÊUJã U|U§< rNì «u!U√Ë rNOKà «ËdNEã rÙuK"UIã «Ëbà «uIKã ”UÉË√ wì« sN3«Ë“√ q3√ sî sNïUOAä sî «u3d% ©’® ‰u<dì« »Uæ√ sî ”Uï Uî ô≈ ¡UfiMì« sî †UMæB*«Ëò pì– wã q3Ëeà WKì« ‰eïQã 5ëdA*« sî ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ :v˘…œ ∫W"«Ë Æ©sN"bà XCIï√ «–√ rJì ‰ö4 sNã Í√ åXJKî W?M?¶A|W?Ö Ë n?|U?" Íô W?ì W?J:O?|W?~:O?3 W?ë ©”U?"ËW??z® ñW< …œd??ë Íd??JÅW??ì ÊüU"W! v: ì ÊUOï˛ Ë s"ËWëñW< ÊUïUL˘u<uî Ë s"UÙ ;ñWÅW! Ë sî˛Ëœ ÊUëWï˛ ¸WÖWì Xfi|uïU|…œ ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ wïü…ËUÙ Wì :ÈbïWÙ ¨s"dÖ Ë ÊËu!WÙ ÊU|œd:Oî ÊUëWï˛ WJïuÇ :v! ÕUïuÖ Wë ÊU<d"…œ ÂüW! ¨Êd:|u!«;ñ gOïüU" U! :Èñœd:|u!«;ñ w˘WÖWì WOOï X<Ëñœ œd:OîW! wï˛ wï«“…œ ÊUOÅ«Ë X<Ëñœ g|œd:OîW! wï˛ò :v˘…œ Wë :Èñ«u8 …œñUï ÍW"W|Uz ÂWz «u8 U3 ¨:v! WJïuÇ ¨ÊU":u! W˘üW4 Ë«dOÖ q|œW! wï˛ W"«Ë å:v! wïüU" ñWÖWî WOOï u: ! W|:u! wïüU" Ë q|œW! ÊUOïËu!W! :È;d!…œ ÊU|œd:Oî ¸WÖWì ÊU|bï…u:OÄ w|;ñ«uï…ËUÇ wïËu! Ë«ËW" ‘UÄ Êd:|u!«;ñ «bïUO˘WÖWì W¶<Ëñœ ÊUïUL˘u<uî ÆÊU|©W~ïUî v: <® s! tKì«b§àË vMßLì« s! bLæîË »d4 s! dOÙ“ UM#b4® d" wJOfi|œW4 w§Mì« sà …d|dÙ w!√ sà bOF< w!√ s! bOF< wïd§8√ tKì«bO§à sà bOF< dHÜQã UNM|bìË UNìUL'Ë UN§fi(Ë UNìU* l!ñô …√d*« `JM"ò ‰Uè ©’® ñW!Wì :Èdë…œ wM:O!“«u8 ÊU¶Å ñ«uÇ ñW!Wì Ê˛ :v˘…œ ©„«b| X!d" s|bì« †«c! …d:|ó§˘WÙ WëWM|œW! :u"Wz ¨wM|œ ñW!Wì Ë wï«u3 Ë w|W˘UîWM! Ë w|«ñ«œ ÆåUëWï œñ…œ X¶<…œ 77


ËWz ñW!Wì ÊWJ! Ê˛ v|“«u8«œ Wë …ËËœdë ËUOÄ Wì ÍËË;ñ ñW§îWG:OÄ «œ…d:Oì u: ! Ëu!…œ W|«u!WÙ wïœñ«ó§˘WÙ wãUî gOï˛ ñWÖWz Ê«dë ”U! ÍWïU¶Å Ë wëUÇËô ñW!Wì :Èd:|ó§˘WÙ Íœd:Oî :vï«u"…œ Wë W|U!«d"u~! p:O¶Å g|ËWz ¨WOOï ÂWz :u! p:O<U! êOÙ Wë ÂüW! ¨ÍW~:|;ñËW~:O3 Ë vïËu!WÙ Ë w"W|«“Uz Æw"WOï«bïUï Ë s"dÖñ…Ë w|…ñUî ñWÙ Ê˛ wãUî …ñU|œ

78


Êœdë…ñUî Í…ñU!ñ…œ wFãUÅ wîULOz wNIOã `|d3 s!√ sà bOº*«b§àË bOF<Ë rKfiî Uïd§8√ò ±≥’ fîU)« ¡e'« Â_« Ê√ WAzUà sà dO!eì« s! …Ëdà sà »UNÅ s!√ sà v<uî s! ÊULOK< sà qÉU! UN4UJMã UNOìË Ê–√ dOG! XæJï …√dî« U1√ò ‰Uè ©’® tKì« ‰u<ñ v: !W! p:Oï˛ ñWÙ :v˘…œ åUN3dã sî qæ¶<√ U0 ‚«bBì« UNKã UN!U√ ÊUã ¨W˘U"W! Ë ıuÄ WJ:O|…ñUî Uë …ñUî Í:u8 Ë UJ! œd:Oî Í:u8 Íñ«œñW< w<dÄ wO|…ñUî …ËWz Ëu§¶<uï «bO˘WÖWì Ë Wï˛ Íô …Ëu! ËuÇ Wë…œd:Oî ñWÖWz ÆWM¶<Ëuï ¸WÖWì ËWz w"UO3Wì ñW< W¶:|ËWë…œ v: ˘…œ wFãUÅ wîULOz ©Ætì wìË ô sî wìË ÊUDKfiì«Ë ¨wìu! ô« ÕUJïô® Íñ«œñW< ¨…ñ«œñW< :v! ÍW<Wë ËWz Ë :v|Uï w|…ñUî ñ«œñW< Ë ”Wë :v!W! r¶IKÉ «–≈Ëò w"W|Uz WîWz :u! wFãUÅ wîULOz ÍW~˘W! ¨w"W|ñ«œñW< †üË ‰U3dì«ò w"W|Uz Ë åsN3«Ë“√ sæJM| Ê√ sÙuKCF" öã sNK3√ sGK§ã ¡UfiMì« wfi|œW4 Ë åsNKÙ√ Ê–Q! sÙuæJïQãò w"W|Uz Ë å¡UfiMì« vKà Êuî«uè UN4UJMã UNOìË Ê–√ dOG! XæJï ˇ√dî« U1√ò :v˘…œ Wë …bàW< Ë rOK<uî …ñUî Í:u8 Í:u8 Íñ«œñW< Íñ«œUÖUz Ë ”dÄ v: !W! wJ:Oï˛ ñWÙ åaì« ÆÆqÉU! ÆW˘U"W! WëWO|…ñUî †UJ! ÕUJMìUã UNï–√ dOG! UN3Ë“ dJ! Ë√ VO# …√dî√ wìË ÍQã ∫wFãUAì« ‰Uè® Æ©pOìULLì« wã …œUfiì«Ë ñUJ!ô« vã ¡U!ô« ô« qÉU! ÊU?O<d??Ä :v? ! :È;d? §? ! ÊU??O? |…ñU??î Ê˛…u:O? ! ı ê??ë ı p:O? ï˛ ñW??Ù Íñ«œñW< Ë Í:u8 wâë wïœdë…ñUî Wì :v!Wï „ËU! UOïW" W˘U"W! Ë ıËuÄ WëWOO|…ñUî ÊUOïœdJ:OÄ ”dÄ :v!W! sï«u"…œ Ê«ËWz „…eOïWë Wì v: !Wï „…eOïWë Ê…ËU8 79


ÆÊWJ! “W4 v: <Wë ñWÙ Wì ÊWJ! ÊU|…ñUî p:Oï˛ ñWÙ ©UNì ÕUJï öã UNOìË Ê–√ dOG! XæJï …√dî√ ÍQã ∫wFãUAì« ‰Uè® Æ:v|Uï vO|…ñUî Ë W˘U"W! WëWOO|…ñUî œdë…ñUî Í:u8 Í:u8 Íñ«œñW< :v!W! wãUî ”Wë «bëËU! ¸WÖWì Wë ¨„ËU! ÂWëW| ∫ÊWïUîWz ñ«œñW< ©∫wì…Ë® …ñËWÖ …dOÄU! Ëu!Wï ñWÖWz „ËU! wëËU! ©dOÄU!® Ëu!Wï „ËU! ñWÖWz ¨WOOï Í«d! ñWÖWz U3ËWz ¨w!U! Ë p|«œ Í©«d!® U$Wz WïUîWz ‘UÄ dOÄU! wëËU! ñWÖWz …d¶A:OÄ Wì w!U! Ë p|«œ Í«d! …ËWïËu!:uë w!U! Í«d! Ë w!U! Ë p|«œ Wì ”Wë ñWÖWz d" vÙ Wì …d¶A:OÄ Wì „ËU! Wì Í«d! Ëu!Wï w!U! Ë p|«œ Í«d! Æñ«œñW< WM!…œ ÂUî…;ñuë Ëu!Wï d¶A:OÄ Wì ÂUî…;ñuë V4√Ë UÙdî√ dOG! …dO§ëË …dOG UN3Ëe| Ê√ dJ§ì« w!ôË ∫wFãUAì« ‰Uè® wîULOz w!WÙ“Wî Wë «bîu£ìWz w§:O¶ë Wì ©UÙdîQ¶fi| Ê√ UGìU! XïUë Ê√ wì« ÿUHì« wïUFî WãdFî vì« ÃU¶æ*« wMGîò w§:O¶ë Wì Ë …Ë«d<Ëuï «Ë WOOFãUÅ ¡U?L?K?à ÊU?O?à√ s?î 5à ¨VO?D)« w?M?O?!dAì« b??L? æ? î a??OAì« ÕdÅ ÃU??N? M*« s! wOæ| U|dë“ w!_ ÃUNM*« 7î vKà ÍdºNì« dÅUFì« ÊdIì« wã WOFãUAì« Wì «œ©ÍœöO*« l!Ufiì« ÊdIì« wã WOFãUAì« ¡ULKà Âöà√ sî ÍËuMì« ·dÅ W|ñU§3≈ W|ôË »úìË® v: ˘…œ±¥π …;ñWÄô Wì «bïUM:ONï˛ Ë Êœdë…ñUî w<U! tMO! sJ| rì Ê√ WïuMºî Ë√ WKèUà …dO§ë Ë√ …dOG dJ§ì« t¶M!≈ Z|Ëe" wÙË sî UNfiHM! o4√ VOßì«ò wMDè ñ«bì« d§) UNï–« dOG! …dÙUÜ …Ë«bà UNMO!Ë «–≈ dJ§ì« Í√ UNï«c£¶<√ Væ¶fi|Ë rKfiî W|«Ëñ åUÙu!√ UN3Ëe| dJ§ì«Ë UNOìË öã WHKJ*« dOä Uî√ UÙdÉU‹ì U§OOD"Ë o!Ufiì« rKfiî Y|b( WHKJî XïUë ràË ŒQë t¶OÅU4 vKà sîË `ô« wã tîbà bMà »ôUë b'«Ë UNì Ê–√ dJ§ì« wã wHJ|Ë Ê–_« `|dB! WGìU§ì« VOßì« ÃËe"Ë ‰Uæ! …dOG ÃËe|ô »_« Ë√ s|u!_ Œ√ r# Áu!√ r# b3 r# »√ ¡UOìË_« o4√Ë ¨`ô« wã UN"uJ< Íñ«œñW< „ËU! W"«Ë ©ÀñôUë W§BFì« dzU< r# rà r# qH< Ê«Ë tM!√ r# v: ! ¨X:OÅ U| ñ«bÅ:uÙ …ñËWÖ U| WJâÖ Í:u8 wâë wïœdë…ñUî Wì …ñWM:OÄW< 80


¨Ëu!Wï «dJÅUz Ë ñU|œ wëWOOÅ:u8Uï «œWâë Ë „ËU! Ê«u:Oï Wì ñWÖWz ¨ÊUO<dÄ Wì …d¶A:OÄWì Í:u8 Ê˛…u:O!ò :v˘…œ …ËW"W|Ë«;d:OÖ wM"uèñ«œ Wë wfi|œW4 ñW!Wì ÆWLOK<uî wæO4W< w"W|«u|;ñ åUë…œ Í…ñUî wëËU! gOâë Ë Íñ«œñW< ñW!Wì WÅU! :ÈdJ! :vÄ w<dÄ Ëu! »…“Uà Ë v: §O<Uï Í:u8 Wâë ñWÖWz ÂüW! Ëu! ¸«bMî ñWÖWz ÂüW! Í:u8 WëWâë w˘œ ñW!Wì Ë …ËWA:OÄ wfi|œW4 ÊUîWÙ Æ:Èdë…œ …ñUî Ë :ÈdëUï :vÄ w<dÄ Ëu!Wï „ËU! ñWÖWz W|«Ë „ËU! „…Ë ©„ËU! wëËU!® dOÄU! ∫ñ«œñW< ©wì…Ë® …ñUî WëWâë sï«u"Uï p:|ñ:u3 êOÙW! ÂUî Ë «d! „…Ë sÅW˘UîWM! Wì Í…ËWz Wì êë wM"dÖñ…Ë «;ñ ¨:Èdë…œ …ñUî «dJÅUz w<dÄW! uO<Uï:u8 wï˛…u:O! ÆÊWJ! Æw"WOïËu§~ï…b:O! Êœdë…ñUî …dOÄU! UºMOz dOÄU! WëËU! d¶A:OÄ Wì Ê«ËuîWÙ Wì ñ«œñW< ©wì…Ë® ÍWKÄ «d! Í;ñuë U3ËWz „ËU! Wì Í«d! UºMOz wëËU! Ë p|«œ Í«d! UºMOz …ñËWÖ Æ«b"«dOî Wì „…Ë d" wï«ËWz UºMOz ÂUî UÅUÄ Wì ñ«u8 W¶:Oâ! U"WÙ p¶M!√ wM3Ë“ ‰Uè uìË® ±¥± …;ñWÄô ÂWÅWÅ wze3 ÃU¶4u*Wz wMäuî VÉU)« ‰UIã w¶M! Í√ UN3Ëe" VÉU‹Kì wìuì« ‰Uè Ë√ p¶3Ë“ wìuì« ‰UIã Ê√ ‰UIã bìu! dA! uìË ¨tIOKF" `B| ôË 5¶ìQfi*« wã ÕUJMì« ` X3Ëe" Wâë ÍñWJ|“«u8«œ ñWÖWz :v˘…œ ©tïöD! VÙc*Uã UNJ¶3Ë“ bIã vßï√ ÊUë w"uÖ Wâë wëËU! Ë WJ! …ñUî r:Oì Ë W|…b! -WëWâë †uÖ ÍWâë wëËU!W! ÂWëWâë †uÖ ÍñWJ|“«u8«œW! Wâë Íñ«œñW< U| ¨Íœdë …ñUî r:Oì «Ë WÅU! È : œ «b"W˘U4 ËËœ ñWÙ Wì WJ:O|…ñUî ¨œdë Â…ñUî WÅU! w"uÖ g|ËWz WJ! …ñUî ñWÖWz „…Ë …ËW¶:|d¶<W§! …ËWJ:O¶ÅW! w|…ñUî WOOï X<Ëñœ ÂüW! W¶<Ëñœ Ë «ËWz Ëu! :vî WëW˘«bMî ñWÖWz v: ˙! ¨…Ëu! ÊUOJ:O˘«bMî Wë „ËU!W! «ñœ …œóî WOO|…ñUî …ñ:uºîWz W|…ËWz »WÙ“Wî Wì X<«;ñ ¨œdë …ñUî Â:u" Wì Ë :u" Wî«œ ÊUëWï˛ ñWÖWz Ê˛W! Ê˛ Ë ¨p:O|…ËUî u: ! ¨w"Uë wïœdë…ñUî UÙ…ËñWÙ WÇËuÄ ñW?ÖW?z ÂüW?! ¨Íd?¶?ëW?|W?! s?!«ñœ ©Ê«b:|d?ëW?!® w?|…ñU?î w?"U?O? 3W??ì ÊU??|:u? 8 81

©∂® ·ËËdàWî oOìU‹ìËb!Wà


ÆW¶<Ëñœ :v!«dë ÍñU|œ ÊU|WëW| ñWÙ :u! w|…ñUî UNï–≈ dOG! UN3Ëe| ULë UNï–≈ dOG! Z|Ëe¶ì« wã qOëu¶ì« t¶OìuLì d§ºLKìË® d§ºLì« qOëu" “«u3 wã ◊d¶A| ôË UN"uJ< wHJ|Ë UNï«c£¶<≈ tì sfi| sJì ‚öÉô« pKLOã qOëu¶ì« wã 5OF¶ì« pKL| tï_ ¨dNÜ_« wã qOëuKì ÃËeì« 5OF" ©¡nJì« dOä wã ÃËe| öã qOëuì« ◊U¶æ|Ë †UãdB¶ì« dzU<Ë lO§ì« wã ULë qOë…Ë :vï«u"…œ ¨…ñËWÖ…dOÄU! Ë „ËU! „…Ë ¨W¶<…œ Wì Íñ:Ë“ Wë :Èñ«œñW< :v˘…œ ÍËË;ñ Wì w"W|WÙ „ËU! wJ:OãUî ËuîWÙ Ë ÍWëWâë wïœdë…ñUî :u! :Èd~! v: ! wïœdë…ñUî ÍËË;ñ Wì w"W|WÙ „ËU! wJ:OãUî ËuîWÙ Ë ÍWëWâë wïœdë…ñUî ÂüW! ¨”dÄ :v!W! †UJ! …ñUî Wâë v: ï«u"…œ Ë v: !…œ ÍWãUî ËWz gOKOë…Ë ”dÄ w"WOïËu§~ï…b:O! «œW"W˘U4 ÂWì ‘Wâë wï«b:|ñ; Ë UJ! :vÄ w<dÄ ñWÖWz WÅU! ÂWëWâë v: ˙! „…Ë W"WìUë…Ë ÂWì WOOï ÃñWî …ËWëËU! ÊW|ô Wì ÊœdJ|ñU|œ œd:Oî w"WìUë…Ë „…Ë :vï«u"…œ p:O¶Å ËuîWÙ †dÖñ…Ë w"WìUë…Ë Wë Æ”Wë WïxãW! …b! Í:u8 ÍU"ËUÙ Wì WëWâë qOë…Ë W|«Ë „UÇ ÂüW! ¨d" w¶Å Ë 7Å:Ëdã Ë s|;dë ÆUëWï …ñUî v: !Wï ¨vO"WOï:uÇ Ë Ê˛ wïœdë…ñUî Í…ñU! Wì wîöfiOz wNIOã ÍñU|;d! W|WîWz wM|;d!…ñUî Ë ”dÄ v: ! wïœdë…ñUî ÂöfiOz wM|Uzò s:O˘…œ ÍWïU<Wë ËWz ÍbOz U"…ËWz ø…Ëu"dÖñ…Ë ÊUOM|œ Ë s|Uz ÂUë Wì +«“Uï åUë…œ ¸WÇËuÄ WJïôñW< v: Ä wAO<dÄ †W§˘WÙ :Èdë…œ …ñUî ¸«bMî Ë WJâÖ wâëò v: ˘…œ s|œ «dJÅUzW! …ñU?î ©ŒÆœ® ÍñW?§?îW?G:O?Ä W?ì w?ëËU?! ©‰ÆŒ® WAO?zU?à w?"…ñ“W?4 U?"…ËW?z :Èd??ëU??ï …ËWïUO¶O¶<«uÖ Wë WJïuÇ …Ë«dëWï :vÄ wAO<dÄ …ñU|œ ¨ÊüU< †ËW4 Wì …ËËœdë WïU|«œ U" WOOÇ WìW<Wî wï«“…b|Wï Ë œdë…œ v|ñU| Wïô:u3 ñW<Wì Êü«bMî ËUï Wì Wë «bAO"Uë ËWì Ë …ËW¶:|d; :OÖ…œ …ËWA:OÄ wfi|œW4 Wì „…Ë ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ X<…œ ñ«uÇ Ë U$WÄ ©ŒÆœ® g|ñW§îWG:OÄ wïWîW" Ë …Ëu! ÊüU< u: ï WAOzUà wïWîW" ı «u?8 :v? !…œ s??M:O? "W??˘W??8…œ p˘W??8 s??|œ ÍËU??ïW??! ÍW??ïU<W??ë ËW??z Æ…Ëu??! ¸U< ÆŒ…“:Ëœ gO"WîUOè Wì Ë œñ…“ËË;ñ UOïËœ Wì ø«b! ÊUOJ:O|«e< 82


Ê˛ vO"W|üWî:uë ÍWKÄ ¨:Èdë…œ UÅUîW" ËUOÄ Wì d¶îWëW! Ê˛ ¨s:|u8 Ë †«dOî Ë w"W|UÅ Í…ñU! Wì ‘W! uOï «bAO"«dOî Wì Ë s:|ñbï…œ«œ p:|ËUOÄ w"UO3Wì Ê˛ ËËœ w"W|UÅ u: ! Wì „…Ë :ÈdÖ…œñ…Ë ËUOÄ wM:|u8 Í…bï…ËWz uOï «bAOM:|u8 Wì Ë :ÈdÖ…œñ…Ë :v? ˘…œ «œ…ñW??èW??§? ìW??z w??"…ñËu< W??ì ≤∏≤ w??"W??|U??z W??ì …Ëu??"U??Ù «b??ïU?? zñu?? è s2 ÊU"√dî√Ë q3dã 5K3ñ UïuJ| rì ÊUã rJìU3ñ sî s|bONÅ «ËbNA¶<√Ë® ËËœ ∫W"«Ë ©Íd8_« ULN|b4√ dëc¶ã ULN|b4√ qC" Ê√ ¡«bNAì« sî Êu{d" Ê˛ ËËœ Ë p:|ËUOÄ «ËWz †ËWëWï X<…œ ñWÖWz ¨†W|UÅW! ÊWJ! Ê«ËUOÄ ÍdO! d" ÍËWz œdë ÍdO!Wì ÊUOJ:OëW| ñWÖWz ¨s:|œ ‘:u8 ÊU¶:Oì ÍWï«ËWì Æ…ËW"U‹! Wì W|«Ë «b"«dOî Wì „…Ë ¨…Ë«ñœd:Oî˛ ËUOÄ Í…uOïW! Ê˛ ¨w"W|UÅ u: ! «œ…d:Oì rì Ê« rJ3«Ë“√ „d" Uî nBï rJìË® :v˘…œ ±≤ w"W|Uz «bzUfiOMìWz w"…ñËu< 5u| WOË bF! sî sëd" U2 l!dì« rJKã bìË sNì ÊUë ÊUã bìË sNì sJ| †«dOî ©s|œ Ë√ UN! Êuu" WOË bF! sî r¶ëd" U2 l!dì« sNìË ¨s|œ Ë√ Ëu!WÙ ÊUO˘«bMî ñWÖWz ¨Ëu!Wï ÊUO˘«bMî ñWÖWz …ËUL:O3W! Í…uOï ÊU¶ïUï˛ Wì Wì ÊUï˛ w"«dOî ¨“ñWè Í…ËWï«œ Ë 5A8W! ‘UÄ …ËUL:O3W! wëW|ñ«uÇ «ËWz ÊU¶˘«bMî ñWÖWz ¨ÊËu?!W?ï ÊU?¶?˘«b?M?î ñW?ÖW?z …ËU?L:O?3 w?ëW?|ñ«u?Ç ÊU?|œd:O?î Æ…ËWï«œ“ñWè Ë 5A8W! ‘UÄ ÊdÖ…œñ…Ë p:O¶ÅWÙ «ËWz ÊËu!WÙ dëcKì rëœôË√ wã tKì« rJOu|® «bzUfiOMìWz w"…ñËu< Wì ©±±® w"W|Uz d:Oï :u! :v˘…œ ÊU¶:OÄ ÊU¶ïü«bMî w"«dOî Í…ñU! Wì «u8 W"«Ë ©sOßï_« k4 qßî Ê«Ë® :v˘…œ «b"…ñËu< ÊUîWÙ ±∑∂ w"W|Uz Wì Ë v: î wÅW! Í…bï…ËWz ËËœ 83


«uKC" Ê√ rJì tKì« 5§| sOßï_« k4 qßî dëcKKã ¡UfiïË ôU3ñ …u8√ «uïUë d:Oï «ËWz ÊËu! «d! Ë pÅu8 Ê«d~"«dOî ñWÖWz ∫W"«Ë ©rOKà ¡wÅ qJ! tKì«Ë W˘WÙW! Uë…ËWï Uë…œ ÍñU|œ ÊU":u! «ËUz «u8 ¨U!…œ v: î wÅW! Í…bï…ËWz ËËœ Wï …uOï«eîWï ∫:v˘…œ wFãUÅ wîULOz Æ…ËUOÄ wM:|u8 Í…uOï Ê˛ wM:|u8 Ë sâ! …ËWz ¸WÖWì Í©«;ñ® :v!WÙ Ë v: !Ëu!WÙ ÊUëUï«“ Wì p:O<Wë …“U" Wï Ë g:OÄ Wì U$WÄ Ê˛ :u! ‘WM:|u8 ÂWz …ËUOÄ wM:|u8 Í…uOï Ê˛ wM:|u8 Wë :v!Wï ¨:Èñœ…œ d¶Åu4 U$WÄ …ËWz Ê˛ :u! «ñœ Ê«bM:|u8 ÍñU|;d! ñWÖWz ¨…d¶Åu4 wM:|u8 «ËWz œdë«Ë«œ ÊUOM:|u8 ÍñUëu<Wë Ë «ñ˛uë X<WIïUzW! p:Oï˛ ñWÖWz tK?ì« t?L?4ñ w?F?ãUAì« ‰U?è® ÂU?L?O?z ÍWfiè w?è…œ ‘W?îW?z Æ…d??¶Åu??4 U$W??Ä …√d*« W|œ Ê√ wã Uß|b4 ôË U1bè rKFì« qÙ√ sî UHìU‹î rKà√ rì ∫vìUF" wNã W|b! …√d*« wã wCè «–Qã q!_« sî ÊufiL8 pì–Ë q3dì« W|œ nBï Æ©q!_« sî ÊufiL8 UN¶|bã UN¶|œ ñU¶8Qã «bLà XK¶è «–√Ë ¨q!_« sî ÊufiL8

84


Ê˛ wï«b:Oì U0 ¡UfiMì« wKà Êuî«uè ‰U3dì«® :v˘…œ «bzUfiOMìWz w"…ñËu< Wì ≥¥ w"W|Uz †U¶ïUè †U(UBìUã rNì«uî√ sî «uIHï√ U0Ë iF! wKà rNCF! WKì« qCã s?Ùu?E?F?ã s?Ù“uAï Êu??ãU??‹? " w??¶? ì«Ë t??K? ì« k??H? 4 U0 VO??G? K? ì †U??E? ãU??4 öO§< sNOKà «uG§" öã rJMFÉ√ ÊQã sÙu!d{√Ë l3UC*« wã sÙËdºÙ√Ë «u8 Í…ËWzñW!Wì Wï˛ Í…ñËWÖ Ë ñ«œñW< ËUOÄ W"«Ë ©«dO§ë UOKà ÊUë tKì« Ê√ ÊU?|:u?8 w??˘U??î W??ì ËU??O? Ä W??ë g|ËW??zñW??!W??ì Ë …ËU??ï«œ d??"…ñËW??ÖW??! ÍËU??O? Ä wï˛ :u! ÊœdJÖñW!uK3 Ë Ê«bïUï Ë w|…ñUî „…Ë ¨ÊUï˛W! …Ë«œ ÊUOO3ñW8 v|Ë«ËW" ñW!Wì ËUOÄ wïUï«œ …ñËWÖW! :v˘…œ ÍË«e|W! Æw|…ñUî ÍË«ñbèüW" ÊœdëñUë Wì e:OÙ vïËu!d¶Ä ñU!ËñUë wïd!…u:|;ñW! wJ:OÄuJ:|;ñ Ë dO! Ë ‘:uÙ Ë w?"W?|«ñW?§?îW?G:O?Ä «u?8 W?ë …ËU?O?Ä w?|…ñËW??Ö ñW??!W??ì ñW??Ù ¨w??¶<ñW??Ä«u??8 Ë Ë p˘W8 wïUîñWã Ë ñUë wïœdJ:O3W§:O3 Ë ñUë v|ñ«œñW< Ë w|«ËWA:OÄ Ë †«dOî Íñ:Ë“ wÅW! Ë wM|WÙ Íó:|uï Ë ¨œUNO3 ¨wïœdJ"U!W8 Ë w"W|UÅ ñW<Wì Ë …ËËœñUá< ÈËUOÄW! ©Ê«bèüW"® Ê˛ Wì …ËWïËu!UO3W! w|UOïW" w:|uÖW! Ë :v! X<ñWÄ«u8 Wë W|…ËWz g|ñU¶ã…;ñ ‘:u8 wï˛ ¨…ËUï«œ wïUÅ Íœd:Oî ÍWKLÅUÄ Ë :v¶<WÙ w"W|«œd:Oî Ë Ê˛ vO¶fi|u:OÄW! Ë UJ! Íœd:Oî W|ËuîñWã ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ ¨UJ! Íœd:Oî w˘Uî Ë Í:u8 wÅWì Wì ÍñUÖe:|ñUÄ wJ:|ñUë ñWÖWz Ë v! ‘:u‹˘œ ÍWJ! ÍUÅUîW" Wë W|Wï˛ ËWz Ê˛ s|d¶ëUÇò åX˘Uî Ë Í:u8 Wì :Èe:|ñUá¶! œdë :v" X¶AÄ ñWÖWz Ë UJ! w:O3W§:O3 w:O˙! v: Ä ÊWëUï ÊU¶:|uÖW! ÍWïUï˛ ËWz ¨…Ë…bM:|u8 ÍW"W|Uz ÂWz ñW§îWG:OÄ U3ËWz ÊUO:|uÖW! ñWÖWz Ê…b! ÊUO:Oì Ë ÊËuïWî ÊUO˘WÖWì Ë ÊWJ! ÊUO|ñUÖ˛:uîUz ÆåÊWëWî :vì ÊUOîW¶< Ë ÊdÖWî :vÄ ÊU|WïUÙW! Êœdë 85


lO!…dìWz Í;ñuë ÍbàW< s:O˘…œ W"W|Uz ÂWz wM"UÙ Í:uÙò :v˘…œ ÍË«e|W! wâë ËUï W§O!W4 ÍWëWï˛ ÍñUfiïWz wï«ËUOÄ …ñËWÖ Wì …Ëu! p:OëW| Wë g|ËW??z …ËËœd??ë v??O? ïU??îñW??ãU??ï Ë …Ëu??! ©d??|W??ÙË“ u??!W??z® Í;ñu??ë Í©b??|“® ñW§îWG:OÄ Íô W"…ËuÇ Ë …Ëu"d~˘WÙ ÍWï˛ ¨Wï˛ wëËU! Ë …Ë«œ v: ì wJ:O|WKì“ W"W|Uz ÂWz ÊUÅUÄ å…ËW¶:|ñbM:Ofi! :vì ÍW˘:u" U!ò W|u"uÖ g|ñW§îWG:OÄ ©ŒÆœ® ‘«u8 Ë Xfi|Ë ÊULJ:O¶Å WL:Ozò W|ËuîñWã ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ Ë 5<Ëuï W"UÙ ÈW"d~:|dë „…Ë Ê˛ Ëu!«ËWë å…d¶ëUÇ W|Ëu¶fi|Ë «u8 Í…ËWz ¨d" wJ:O¶Å ÍñUÖ˛:uîUz œdë vOïUîñWã Uï :v"Uë ñWÙ Ë v: ! ÊUîñWãñW! v: !…œ ËUOÄ :Èñœ…œ w:O?ì œd?ë w?ïU?îñW?ãU?ï ñW?Ù ñW?ÖW?z È : u?ïU?ï w?˘W?ÖW?ì U?º?M?O? z :Èd??ë…œ …ËUOÄ Ë Ê˛ wïUfiëW| ËWz Í…œ ¨WïUzñuè w"W|Uz wè…œ ÊU1œ „…Ë ‘WîWz øWO:|uë Wì WOOàWïËUÙ W~ï«Ë;ñ ËWz Ë øWO:|uë Wì v:OÄ W¶fi|u:OÄ p:OïUL˘u<uî ËuîWÙ ñW<Wì Ë ÂöfiOz wLëu4 W|WîWz Uz ÆUJ! w:O3W§O3 Ë ÍË…;d|WÄ …ËWOOÅ:u‹˘œW! Ë :v! ÊUîñWãñW! Ë v: ! Í“«;ñ

86


W"…ñËWà ©WîñWÅ® Í:u8 Ê˛ Ë Ê˛ wÖñW!uK3 wÅWì Ë Í:u8 vOï«u3 Ë :vÅ:uÄ«œ Í:u8 Ê˛ W¶fi|u:OÄ ÂöfiOz wM|œ w:OÄW! Wì Ê˛ wÅWì W"«Ë ¨U8Wï ñ…œ…Ë ©Âd4WîUï® wïUO! ÍËUOÄ ÍËUÇ ñW!Wì ı …œ È : d; ã †U!Wà …ñ…Ë W¶<WÙ® ÍWfiè ÂWz ©W"…ñËWà® WîñWÅ Í:u8 Íœu8 w:O?ì U?! ÊËu?îñW?ã W?îöfiO?z w?M?|U?zW?! ˛œ W?J:|“«ËW??~? ïU??! ©W??îñWÅ Í…b??à…Ë †UMîRLK?ì q?èË® :v?˘…œ «œñËu?M?ìW?z w?"…ñËu< W?ì ≥± w?"W?|U?z ¨…ËW?M? O? ˘u??J? ! dNÜUî ô« sN¶M|“ s|b§|ôË sN3Ëdã sEHæ|Ë sÙñUB!√ sî sCCG| Ë√ sN¶ìuF§ì ô≈ sN¶M|“ s|b§|ôË sN!uO3 vKà sÙdL‹! s!dCOìË UNMî sN"«u8√ wM! Ë√ sNï«u8≈ wM! Ë√ sNï«u8« Ë√ sN¶ìuF! ¡UM!√ Ë√ sN¶ìuF! ¡U!√ Ë√ ‰U3dì« sî W!ñ_« wìË√ dOä 5F!U¶ì« Ë√ sNïU1« XJKî Uî Ë√ sNzUfiï Ë√ Uî rKFOì sNK3ñQ! s!dC| ôË ¡UfiMì« †«ñuà vKà «ËdNE| rì s|cì« qHDì« ©ÊuæKH" rJKFì ÊuMîR*« UN|√ UFOL3 tKì« vì« «u!u"Ë sN¶M|“ sî 5H‹| Wì sM:|ËWï«œ ÊU|:u8 ÍËUÇ U! :v˙! ÊUL˘u<uî wïUï˛W! ñW§îWG:OÄ ÍWz ∫W"«Ë wïWî«œ Ë ‘Wì U! UÙ…ËñWÙ sî…d4Wî Uï ÍWï«ËUOÄ ËWz wïœdëUÅUîW" Ë ÍñôuÅW?ì w?O?ï«u?3 Ë ¨wfiO?á?M:|Ë«œ Ë ÍñU?ëW?Ä«d?8 W?ì Êe:|ñU??á? ! ÊU??|:u? 8 v: !Wï WïUM:|uÅ ËWz UOïW" ÊW8Wï ñ…œW! WïU~:O! :u! ÊUOÖñW! Ë ˚A8 wï«u3 ËUï Í…“«bïWzW! X<…œ ËËœñWÙ Ë ËUÇuî…œ „…Ë ¨ÊW‹! Íñ…œ…Ë ÊñUÇUï Wë UÙ…ËñWÙ ¨WOOï ÊU<Uz WïUM:|uÅ ÂWz wMOÅ:uÄ«œ WJïuÇ ¨„WÇWî U" W"«Ë ÛWì ñ…œ…Ë wïUO! :u! ÊU|:u8 vOï«u3 Ë sÅ:uÄ«œ ÊU|Wë:ËñUÇW! ÊUOï…œñWÖ Ë qî vOï«u3W! W¶fi|u:OÄ œd:Oî WJïuÇ ¨ÊW‹! Íñ…œW! ÊU|œd:Oî u: ! UOïW" ÊW8Wï Í;ñu?ë Ë ÊU?|œd:O?î w?ëËU?! ÍËU?ÇñW?!W?ì ÊU??O? O? ï«u??3 ñW??ÖW??z ÊUfi|œ ¨w??ï˛ w?ïU?ï˛ U?| ÊU?O?JÅu?8 Í;ñu??ë U??| ÊU??|«d??! Í;ñu??ë U??| ÊU??|«d??! U??| ÊU??|œd:O? î 87


ÊUOO"…ËUOÄ ÍUï«u" Wë dOÄ Íbï…u:OÄ Ë X<…œ U| ÊU|ñWë…ñUë U| ÊUL˘u<uî ¨sï«“Uï w"W|«œd:Oî Ë Ê˛ ÍñUëËñW<W! U¶A:OÙ Wë UÙ…Ë wïü«bMî U| v: !UîWï Ë s˘WJ:O" ñ:Ë“ Wï«ËWz WJïuÇ ¨WOOï «b:O" wÇ Ë WOOï ÕUïuÖ ÊW8ñ…œW! :v?!U?ï ÊU??O? O? ï«u??3 w??M? "ËW??ëñ…œ Ë :Èd??ëU??ï :v? ì ÊU??|W??Ä«d??8 v??O? ï«Ë;ñ…ËU??Ç Wï˛ W|W?ï«ËW?ì W?J?ïu?Ç ÊW?‹?!ñ…œ d?ãU?ë Ë ÊU?L?˘u<u?îU?ï w?ï˛ ÍËU?ÇñW?!W?ì W?ë:ËñU?ÇW?! ÊU?|:u?8 W?ë :v?ïU?ï˛ ¨…ËW?ï;d:O?~?! ÊU??O? ïU??ë…œd:O? î :u? ! ÊU??ë…d??ãU??ë U" Ê…b! ÍË…“ Wì bïu" ÊU|:u8 w:OÄ v: !Uï …ËWïñUÅ…œ ÆÊUOOï«u3 Ë sÅ:uÄ…œ«œ Íñ…œW! wï«u3 Wì …ËW"…Ë«ñUÅ Í…ËWz WîW! Ë v: ! ÊU|Wï«ËUÄ ÍW~M|d8 ÍW~M|d8W! WJ?ïu?Ç ¨W?O:O?Ä W?ì ÊU?|W?ï«ËU?Ä W?ë s?M?|W?Ö«;ñ w?J?˘W?8W?! Ë ÊW?‹?! ËuîWÙ ÍbOz ¨sM:O˘u3…œ Ê«ËUOÄ ÍWAOï WJï«uKî Ë ˚A8 Í…;ñ“ Ë Wï«ËUÄ d" vÇ Ë sïU"ËËœdë d¶A:OÄ Í…ËWì …ËWM§! “W~ÅUÄ Ë …ËWM:|ñ; W~! ÊU¶J:O|ô ÆåÊWJ! :v3W§:O3 «u8 wïUîñWã Ë ÊWëWî WïUÄ«d8 …ñU¶ã…;ñ Ë ñUë ËWz u: 8 :v!…œ WïU~:O! ÍËUOÄ ÍËUÇ ñW!Wì UOïW" Wï ÊUL˘u<uî wï˛ «œ…d:Oì ∫:vÅ:uÄ«œ :u8 g|dãUë wïUï˛ ÍËUÇ ñW!Wì :v!…œ uJ˘W! v: Å:uÄ«œ Wë:ËñUÇW! ø…Ëu"UÙ s|Uz ÂUë Wì Ê˛ w|œ«“Uz ÍWï«b:|d; ã U!Wà ÂWz ÍbOz w?"ô« ¡UfiM?ì« s?î b?à«u??I? ì«Ë® :v?˘…œ ñËu?M? ìW??z w??"…ñËu< È∂∞ w??"W??|U??z WM|e! †U3d§¶î dOä sN!UO# sFC| Ê√ ÕUM3 sNOKà fOKã U4UJï Êu3d|ô p< W?ì ÍW??ïU??ï˛ ËW??z ∫W??"«Ë Æ©rOK?à l?O?L< t?K?ì«Ë s?N?ì d?O?8 s?H?H?F?¶fi| Ê√Ë u: 8 Wì Ë …ËUîWï ÊUOïœdëœd:Oî Íb:Oîuz Ë sOï ñ:uÅ ñ“uà Ë …ËWM|ËuÇ ¨Ê…b! w:|;dã Ë sïWë«œ ÊU|Wë:ËñUÇ ñWÖWz :v"UÖUï ÊUO4UïuÖ …ËWM|«;ñWÖ W"W|Uz ËËœ ÂWz Æ…d¶ÅU! ÊU|:u! :v! «bïU|ñW!Wì wï«u3 wM¶fi8ñ…œW! :v!W! ñWÙ Ë Ê…œWï :È;dã ‘WëWë:ËñUÇ ñWÖWz ÂüW! ¨ÊU|:u8 wÅWìW! ñ:Ë“ ÍW~˘W! wï«u3 wJK3 U| Í:u8 wÅWì wJ:O|U~:O3 êOÙ Ê˛ v: !Uï Wë ¨Ê«dJÅUz Ë e:OÙ …ñWîWë Ë W˙á˙Ä Ë ”U¶|:uè Ë WM:O¶AÄ Ë …ñW<ô Ë …ñ«uÖ Ë WJï«uKî Wì w˙A8 Ë Ë ÊW‹!ñ…œ WïU"W!U! ÂWì w¶Å Ë ñËuîñW! Ë …ñW!:uÖ Ë Wï«ËUÄ Ë WëËUïW8 Ë 88


„…Ë Êu:|e! WAOï ÍWïUM:|uÅ ËWz †W§|U"W! sÅ:uÄ Í«œ Wë:ËñUÇW! :v!…œ g:OÄ ¨ÊËWë…œñ…œ ÊœdëñW!Wì p<W" wK3W! Wë Ê«;ñ Ë XL< Ë pîWî w|«“:uÄ w?ÇñW?Ù Ë ÊËu?! W?ë:ËñU?Ç :v?! ÂöfiO?z g:O?Ä w?ïU?ï˛ W?"W?|U??z ÂW??z w??M? "U??Ù Ë …Ëu?¶fi8 ÊU?|ñ…œ Œd?ïW?! Íd?" w?ìW?Äu?ìW??ë Ë ˚A8 W??ì …Ëu??!«œ ÊU??|ñW??!W??ì ÍñU¶ã…;ñò …ËUï ËUï Í…ñU¶ã…;ñ ÂWz ÊUzñuè ¨ÊUOJîWî Ë @MO< UÙ…ËñWÙ Ë w?¶<ñW?ÄW?ï:u?ë® ÊU?î:u?8 Í:Ë;d?îW?z Í…Ë«ñ«“ „…Ë U?| åw??ï«“W??ï Ë w??J? |ñU??" ÊU|Wë:ËñUÇ Wë ÊWë…œ ÊUï˛ w~ïU! s|Uz ÍËUïW! ÍWï«ËWz W"«ËWë Æ©wFº|;ñ wïUïœUOM! :u! s:OM! ËUOÄ w¶<…œ Wì X<…œ Ë WîñWÅ Í…bà…Ë ı Ê…œ È : d; ã †W?|U?zW?! ˛œ W?ïU?îW?z ¨ÍœUÅ Ë wÅ:u?8 W?ì ;d?Ä Ë Ëu??"ËW??JA:O? Ä w??J:O? ˘W??î:u? ë s|œ Í…Ë…ñWJ:|uï Ë X<:Ëœ Ë ”UMM|Uz ÍËUOÄW! ÊU|:u8 bïWÇ ñWÙ 7<…Ë…œ Wï«ËWz Í…ËWz Ë WOOï «b:O" wï:uë Ë :Èuï p:OM|œ êOÙ 5ï«e! ‘…ËWz ¨sï«“…œ „…Ë ÊW??J? |…œ ñ«Ë…b??M:|u??8 w??ïU??ï˛ Í…ËW??z „…Ë s?? ï«“…œ w?? M? ?"ËW?? JA:O? ?ÄW?? ! Ë p<W" Í:u!Uë w˘:u¶ïWÄ Ë Û˲ wM:Oî Ë p<W" Í…ñËuïW" wïœdëñW!Wì v: ! ÊUOJîWî Wë ÊœdëñW!Wì @ïW" «Ë w<«dë U| ¨7fi8ñ…œW! pîWî Í…uOï W?ïU?îW?ì g|d?¶?Ä Ë W??ïU??îW??z ¨:Èd??ë…œ ÍœW??! ÊU??O<«d??ë s??!W??ì W??ï«ËW??J? îW??î p|ñW8 ÊU|:u8 d¶Ä WïUîWì ÂöfiOz g:OÄ wïUëWï˛ WJïuÇ ¨WOOï s"ËWJA:OÄ „…Ë ñW?Ù …Ë«œ p˘W?8 w?ïUA:O? Ä ÊU??|:u? 8 Ê«u??3 w??J:O? ˘U??"u??ë „…Ë Ë …ËËœd??ë Ë ¨WOOï s"ËWJA:OÄ ¨wfi:OKÇËUÇ Ë ÊœdëñUîuè Ë ‰uNJìWz Í…ËWïœñ«u8 Wì p:O|ËË“…ñUz „…Ë Ë ÊËu!WÙ ñWÙ gOîöfiOz g:OÄ Ë …ó:OîWì ñ:Ë“ WïUîWz Í“U<WAOÄ Ë Xfiï«“ Ë XÅË;ñ Ë ñU¶ã…;ñ Wì s"ËWJA:OÄ uJ˘W! ¨…Ëu!WÙ «œ:Ëd; î ÈW?L:O?z …ËW?8«œW??! W??ë ¨W??|«œ…ËW??ïœd??ëd??O? !W??ì Ë ñ«œd??ë Ë ñU??¶? ãu??Ö Ë Wfiè Ë ¨s|:Ë;ñ…œ Í«Ëœ Wì Ë WM"ËWJA:OÄ :vÄ ÊUîWëWOO3ËWÖ …ñU¶ã…;ñ ñWÙ w"üWÙ˛:Ëñ; Ë: dî vO"…ËUOÄ Ë Íœd:OîW˘Wë Ëu!«Ë ÊUO:OÄ ÂöfiOz g:OÄ wïUëW!…ñUà „…Ë Wë wã Wìu3dì«ò s:O˘…œ ÍWëWOO!…ñWàW! Wë å:v! ;ñWÄ ñ:Ë“ Íñ:u‹îWëò Wë W|…ËWz Wì WOOï ÍU"ËUÙ åWëWì:uÇò :v! Wï«u:OÄ ÂW! åŸUèuì« …dßëË ÂUFDì« WKè 89


ÂWë ËWz „…Ë ”Wë WJïuÇ w"…ËUOÄ Ë Íœd:Oî W˘Wë Wì «bïUNO3 ËuîWÙ ‘U¶fi:Oz W8«œ w:O3 ÂüW! ÆWOOï ;ñWÄñ:Ë“ ËWz ÍbïWÙ gO<Wë Ë WOOïñ:u8 g|ËWz W¶<«;ñ °:Èdë…œ :vÄ wA|ñU¶ã…;ñ Ë W|«b:O" ÈW|W¶<;ñ ËWz ñWÙ WëWJA:Oî Ë d??O? ! w??IÅW??î ñW< :v? !U??ï ÂüW??! …ËW??ïœñ«u??8 Ë Êœñ«u?? 8 „…Ë W?? ¶fi|u:O? ?Ä Æ:v! ÊUîWãWfiìWã Ê√ p3«Ë“ô qè w§Mì« UN|√U|® :v˘…œ «b!«e4W£ìWz w"…ñËu< Wì ≤∏ w"W|Uz U?4«d< s?J?4d<√Ë s?J?F?¶?î√ 5ìU?F?¶?ã U?N?¶?M?|“Ë U?O?ïb?ì« …u?O(« Êœd?" 7M?ë ÊU"UOïœ vOÅ:u8 Ë wï«u3 ñWÖWz ¨:v˙! XïUï˛W! ñW§îWG:OÄ ÍWz W"«Ë ©öOL3 Ë wÅ:u?8W?! ÂW?J?! ÊU?"ö?˘…ñW?! ÂW?J?! :u?! ÊU?¶?ÖñW?!u?K? 3 U??! Êñ…Ë ¨W??ë…ñW??Ö ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ wïUëWï˛ s:O˘…œ W"W|Uz ÂWz wM"UÙ Í:uÙ Wì ¨wJ:OÄuJ:|ñ; W"W|Uz ÂWz Ë X<«u8 ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ Wì ÊU|d¶ÅU! Ë d¶Ä wïUï Ë ‘U! wK3 Í…ËWïUî g|ËWz ¨œdë :vÄ w¶<…œ «;ñ WAOzUà Wì ñW§îWG:OÄ Ë È : ñ«u8 W"UÙ ñW§îWG:OÄ wïUëWï˛ ÊUÅUÄ ¨œñ«ó§˘WÙ Í«u8 v|bïWî«“…;ñ Ë ñW§îWG:OÄ Íô ËUOÄ wï˛ ñWÖWz †U8…œñ…œ «Ë WîWz ¨ÊUOïUëW¶<«u8 Wì …ËWïËu! “W~ÅUÄ Ëu! ñËu< ‘WëWï˛ Ë Ëu§|Wï ¨†UÙ…œWï w¶<…œ Wì œd:Oî Ë X<«u8 wJ:O¶Å …ËW¶:OM:O0 ñWÖWz Í…ËWz :u! :v"«œ…œ wOJAÄñW< œd:Oî ¨ÍWëW¶<«u8 ñW<Wì Æ:ÈdÖñ…Ë ‚üW" U| wïUëW¶<«u8 w:O3W§:O3 v: ! Wë Ê˛ ñW<Wì W¶fi|u:OÄ Ëu! vÇ wïU|˛ Íñ:u3 Ëu! Ê:uÇ w˘U4 œd:Oî Í«Ë Wë ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ ¨UJ! ñU¶ã…;ñ WO:OÄ ËW! Ë Íœd:Oî w˘U4 Í…“«bïWzW! ñU¶ã…;ñ ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ „…Ë ÊUïUL˘u<uî ËuîWÙ ñW<Wì W¶fi|u:OÄ v: !œdë v: !…œ Ë WïUïUL˘u<uî ÍË…;dA:OÄ Ë «ËWA:OÄ ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ WJïuÇ ÊWJ! Wì ≤± w"W|Uz Wì „…Ë Êd~! ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ Í“U§:|;ñ ËuîWÙ ÊUL˘u<uî s* WMfi4 …u<√ tKì« ‰u<ñ wã rJì ÊUë bIì® v: ˘…œ «b!«e4W£ìWz w"…ñËu< wJ:|Ë…;dA:OÄ «œu8 ÍñW§îWG:OÄ w¶<«;ñW! ∫W"«Ë ©d8ô« ÂuOì«Ë tKì« u3d| ÊUë Æw|«Ëœ Ͳ:Ë;ñW! :v!ñ«œ «Ë;d! Ë X<ñWÄ«u8 wJ:O<Wë :u! WëUÇ 90


Í:u8 :u! w|«Ëœ Ͳ:Ë;ñ Ë :v! Í“«;ñ w:Oì «u8 :ÈËWO! p:O<Wë ñWÙ wïU| ñU¶ã…;ñ Ë UJ! ËWì ËUÇ Ë «Ë;d! ñW§îWG:OÄ wM:|uÅ Ë :Èñ; ñW<Wì U! ¨UJ! 5!«œ …ËWz :u! W|W~˘W! W"W|Uz ÂWz ¨UJ! :v3W§:O3 ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ wïUë…ñ«œdë Ë Ë ÊUïUL˘u<uî :u! WLëu4 ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ ÍñU¶ãuÖ Ë ñU¶ã…;ñ Ë ñ«œdë Wë ËWz X<W!Wî …ñU|œ ¨Ê:Ëd; ! ÍñW<Wì ÊUïUL˘u<uî ñW<Wì W¶fi|u:OÄ Ë W|W~:|ñ; ¨ÊU?ïU?L?˘u<u?î ÊW?|ô W?ì …Ëu?"d?Öñ…Ë w?¶<«;ñ ÍW?K?Ä W?ë W?|…ñU?¶? ã…;ñ Ë ñ«œd??ë ñW§îWG:OÄ Wì …ËW¶:O!«ñœ;d:OÖ p:|ñU¶ãuÖ Ë p:|ñ«œdë Ë p:|ñU¶ã…;ñ ñWÙ WJïuÇ Ë …ËW?¶:|d?ë…œ †…;ñ ¨ÊU?zñu??è w??ïU??ëW??îU??J? 4W??z ¸W??ÖW??ì :v$u??ÖW??ï Ë ©ŒÆœ® ¨:Èñœd:Oî˛Uï ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ Ë ÍWfiè Ë …Ë…œdëW! Ë È : dëUï v: Ä ÍñU¶ã…;ñ pï≈Ë® :v˘…œ «bîWìWIìWz w"…ñËu< Wì ÊUzñuè Íd" wJ:O"W|Uz ñWÙ WJïuÇ wJ:O¶ÅË…;ñ Ê…ËU8 œW2W4uî ÍWz u: "Wz w¶<«;ñW!ò W"«Ë ©rOEà oK8 wKFì ÆåÍ…ñËWÖ Ë “ñW! s3d§" ôË sJ"uO! wã ÊdèË® :v˘…œ «b!«e4W£ìWz w"…ñËu< Wì ≥≥ w"W|Uz …dè:uz ÊU":u8 w˘Uî Wì ñW§îWG:OÄ wïUï˛ ÍWz ∫W"«Ë ©vìË_« WOKÙU'« Ãd§" Ê:Ë;ñWî “UïW! Ë Ê…œWî v: ì eOã ‘…Ë…ñ…œ WïËuÇ Wë Ë …Ë…ñ…œ WMÇWî Ë Êd~! åËuA:OÄ w3ËWÖ Ë wï«“Wï wî…œñW< wïUï˛ wï«bïUA:OÄ :u8 Ë “Uï „…Ë w?ïU?ï˛ „…Ë W?ë «œ…œ ÊU?ïU?L? ˘u<u??î w??ïU??ï˛ w??ïUA:O? Ä :È;ñ †W??|U??z «bÅ…d:O? ì u: ?8 :v?!…œ s?âA! ñW?Ö ¸U?î Í…Ë…ñ…œ W?M?ÇW??ï Ë ÊW??J? ! ñU??¶? ã…;ñ ñW??§? îW??GO: ? Ä «b!«e4W£ìWz w"…ñËu< Wì µ≥ w"W|Uz ÆÊW8Wïñ…œ ÊU|:u8 wï«u3 Ë sOÅ:uÄ«œ r?J?!u?K?I?ì d?N?É√ pì– »U?º?4 ¡«ñË s?î s?Ùu?K?£fiã s??Ùu??L? ¶? ìQ< «–≈Ë® :v? ˘…œ ÁbF! sî t3«Ë“√ «uæJM" Ê√ ôË tKì« ‰u<ñ «Ë–R" Ê√ rJì ÊUë UîË ¨sN!uKèË ñW§îWG:OÄ wïUï˛ Wì ÊU¶J:O¶Å ñWÖWzò v: ˘…œ ©ULOEà tKì« bMà ÊUë rJì– «b!√ w˘œ Ë …u:Oz :v˘œ :u! …d¶ëUÄ WîWz Ê“«u‹! ÊUO:Oì …Ë…œñWÄ XAÄ Wì X<«u8 …u:Oz :v!Uï eOÖñWÙ ¨wfiOá˘œ Wì WA|ñËœ Ë :vAOïWï v: ì ÍœñWÖ U" gOï«ËWz wïœdë ¨…ËWïWJ! …ñUî wïUëWï˛ Í:u8 ‘UÄ Wì Wï Ë Ê…b! ñW§îWG:OÄ Íñ«“Uz 91


Wë Ê˛W! WïUîñWã W"W|Uz ÂWz åW|…ñËWÖ Ë Ê«dÖ ñ:Ë“ «u8 Íô Wï«ñUë ÂWz dLà wîU?L?O?z …ËW?ï;d:O?Ö…œ Æ:vÅ:u?Ä«œ Í:u?8 Â…d?4W?î U?ï ÍËU?O?Ä ÍËU?ÇñW?!W?ì ÊU¶˘Uî Í:uÇËu"UÙ Û«d8 Ë „UÇ Xfi|ËWÅ:u8 ∫†uÖ ÍñW§îWG:OÄW! ©‰ÆŒ® Wë sÅ:uÄ«œ ÊU|:u8 ÊUïUL˘u<uî wJ|«œ W|U!«b! XïUîñWã ñWÖWz ¨ÊWë…œ W"W|Uz ÂWz ñWîuà wîULOz ÍWO|“«u8«œ ÂWz ‘UÄ å¸Uî WMÇ…œ ÊU|WïU~:O! Æ:Èñ«u8 W"UÙ Wì :ÈbïWÙ ¸WÖWì ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ ÊUOJ:|ñU3 s:O˘…œ Ë …ËWï;d:OÖ…œ ÊUfi|œ w¶<…œW! ÊUOJ:|ËUOÄ w¶<…œ œñ«u8…œ ÊUOïUï ÊU|:u8 w˘Uî Wì wïUëW˘…ËUÙ ÍW"W|Uz ÂWz Ë Ëu! ‘:u8Uï :vÄ Íñ:Ë“ Ë Íœ ÍWîWz ñW§îWG:OÄ Ë †ËWë WAOzUà ñWÙ Æ…ËW¶:|d; O: ~|…œ ÍË«e|W! ÍdOfiãW" W|Wfiè ÂWz ¨:Èñ«u8 W"UÙ WM¶Å:uÄ«œ u: 8 Wë W|«dJÅUz †W|Uz ¨W"W|Uz ÂWz wM"UÙ u: ! :v!WÙ „W|:uÙ ñWÙ Ë W|WÙ p:Oï:uÇ Wì X<…œ uJ˘W! wïUO! ÍËUOÄ ÍËË;ñË…ñW! Wì :vÅ:uÄ«œ Í:u8 Ê˛ :v!…œ ñWÙ „Wï Æ:v!Uï ñWÙ …ËWJ:OÄ ÊœdëñUë Ë 7AOï«œ Íd¶ëW| XAOïW" Wì Ë ÊUM¶<…œ ËUï W?J?ïu?Ç ÂüW?! ©ŒÆœ® ñW?§?îW?G:O?Ä w?ïU?ï˛ :u?! W?"W?§?|U?" W?"W??|U??z ÂW??z …b??ïW??ÇñW??Ù w:OÄW! :Èdë…œ UÅUîW" WïËu/ „…Ë WïUïUL˘u<uî ÍñW!«;ñ Ë «ËWA:OÄ ñW§îWG:OÄ ÍË…;d|WÄ Ë È : dJ! ñU¶ã…;ñ «œËWz wM:|uÅ Ë È : ñ; Wì Ë È : dJ! :vì ÍËUÇ :v!…œ †W|Uz ÊUë bIìò :v˘…œ †W|Uz WJïuÇ :ÈdJ! ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ ÍñU¶ãuÖ Ë ñ«œdë Ë ñU¶ã…;ñ ≤ w"W|Uz «œWàuîu'Wz w"…ñËu< Wì UÙ…ËñWÙ å˝Mfi4 ˇu<√ WKì« ‰u<ñ wã rJì r?N?O?ëe?|Ë t?"U?|√ r?N?O?K?à u?K?¶?| r?N?M?î ôu<ñ 5O?î_« w?ã YF?! Íc?ì« u?Ù® :v? ˘…œ ËWz «u8 W"«Ë ©5§î ‰ö{ wHì q§è sî «uïUë Ê«Ë WLJ(«Ë »U¶Jì« rNLKF|Ë ÂWz Wë ¨œñUï Í:u8 ÍñW§îWG:OÄ Ë Ë«ñœd:Oï «bï«ñ«Ë…bM:|u8Wï Wì Wë W|W<Wë Wì …ËW"Uë…œ ÊUOëUÄ Ë …ËW¶:OM:|u8…œ :u! ÊU|«u8 w"W|Uz …ñW§îWG:OÄ Ë Ë«ñœd:Oï …bïWÇñWÙ Uë…œ ÊUO"WLJO4 Ë ÊbM:|u8 Íd:Oã Ë wï«“Wï Ë wïULOz v: ! Ë wfiOÄ w"…ñËu< Wì ¥ w"W|Uz UÙ…ËñWÙ åÊËu! «bO|«dîuÖ Ë wï«“Wï Wì d¶A:OÄ Wì Wï«ËWz ÆårOEà oK8 vKFì pï≈Ëò :v˘…œ «bîWìWIìWz 92


Ë v: <Uï…œ ñW§îWG:OÄ Ë «u8 Ë v: ï«e! ÊUL˘u<uîW! Í:u8 ”Wë ñWÙ W|:u! Ë ñ«œdë Ë ÊUëW"W|Uz wè…œ ÍË…;d|WÄ W¶fi|u:OÄ :v!WÙ ÊUzñuèW! Í«Ë;d! …ËôW! WïUîWz v: <Wë ñWÙ Ë UJ! ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ wïUë…ñU¶ãuÖ Ë ñU¶ã…;ñ Uë…œ ËË“…ñUz Í:u8 „…Ë v: ï«e! Â…œñW< Ë ŒñWÇ ÍË…;dA:OÄW! Í:u8 Ë :vM! Ë :È;d§!«œ wîöfiOz qîW! Ë UJ! ñU¶ã…;ñ :È“«u8…œ Â…œñW< Ë ·ËËñ“ „…Ë U| Ë ÂöfiOz Wì …ñËËœ «ËWz UJ! Í:u8 ÍËË“…ñUzW! f|œW4 Ë †W|Uz wK|uzW" qè w§Mì« UN|√U|ò :v˘…œ «b!«e4W£ìWz w"…ñËu< µπ w"W|Uz Wì Æ…d" wJ:O¶Å sãdF| Ê√ vïœ√ pì– sN§O!ö3 sî sNOKà 5ïb| 5MîR*« ¡UfiïË p3«Ë“ô Ë †:u8 w?ïU?ï˛W?! ñW?§?îW?G:O?Ä ÍW?z åU?L?O?4ñ «ñu?H?ä W?K?ì« ÊU?ëË s?|–R?| ö?ã Uë…œ «Ë WîWz ¨Ê…œ«œ :u8W! ÊUOÅ:uÄñW< Ë ÊU|Wë:ËñUÇ U! :v˙! ÊUïUL˘u<uî ÊW|ô Wì s:|ñœWï ñ«“Uz U" sï«e! ÊU|œñWî Ë „UÄ wï˛W! Ë s:|d<UM! Wë ÍË«e|W! ÍdOfiãW" ÆÊWëWï :vÄ ÊUO˘Wâ:OÖ Ë ÊdÖWï v: Ä ÊUO:|ñ; Ë Ê«“U§<…ËWÙ Ë :Èñ…œ WïËuÇ ¸Uî Wì p:|ñUë :u! ñWÖWz sÅ:uÄ«œ ÊUOÅWì Ë ËUÇuî…œò v: ˘…œ ËW?z U?" „…e?O?ïW?ë ¸W??ÖW??ì :v? !W??Ù ÊU??O? |“«ËU??O? 3 Í…ËW??z :u? ! ¨s??"ËW??ëñ…œ…Ë ‘:u8 ÊU"ËËœñu!«;ñ Wì «u8 Ë ÊdÖWï v: Ä ÊU|W~:|;ñ W|WÙ ÊUOJÅ ÍWïU<Wë Æ:v!…œ

93


Ê˛ wMOï«Ë;d:O" Wì ı Ë UOïËœ Wì ı …Ë«dë X<Ëñœ ËUOÄ :u! ‘:u8 Ë Ê«u3 wJ:O¶Å „…Ë Ê˛ g:O?Ä w?î…œñW< W?ì …Ë«d?ë UÅU?îW??" ÂW??ë w??JO: ? ¶ÅW??! W??M? OO: ? î ¨w??|«Ëœ Ͳ:Ë;ñ ÂüW?! ¨s?|W?8…œ ÍñU??|œW??! †W??|U??zW??! «ËœËW??îW??ì „…Ë w??!…ñW??à w??îöfiO??z Æ…ËWïWëUï †…;ñ WMOï«Ë;d:O" ÂWz ÊUOâOÙ ÊUëW"W|Uz sî †«uNAì« V4 ”UMKì s|“® «bï«dLOà wìUz w"…ñËu< Wì ±¥ w"W|Uz Wîufi*« qO)«Ë WCHì«Ë VÙcì« sî …dDMI*« dOÉUMIì«Ë sOM§ì«Ë ¡UfiMì« rJ£§ïƒ√ qè »QLì« sfi4 ÁbMà tKì«Ë UOïbì« ŸU¶î pì– Àd(«Ë ÂUFïô«Ë s|bìU8 ñUNï_« UN¶% sî Íd& †UM3 rN!ñ bMà «uI"√ s|cKì pì– sî dO‹! Ë Ê«u3 Ê«ËUOÄ w˘œ ñW!Wì W"«Ë Æ©tKì« sî Ê«u{ñË …dNDî ë˓√Ë UNOã Ë u|“ Ë d; |: “ Wì ñ:Ë“ w˘Uî Ë ¸«bMî Ë Ê˛ ÍËË“…ñUz …Ë«dë s|dOÅ Ë ñU!Wì Ë W~˙:Oë ¨d¶Åu4 Ë Êe! Ë ;ñWî Ë U~ïUî Wì ¨†Ufi˘Ë Ë Ë«ñbM:OÙ«;ñ wá<Wz ÍWïUîWì :vìWÖ «u8 Ë ÊUOïËœ wïU|˛ vOÅ:u8 ÍËuîWÙ WïUîWz ¨wï…bïUÇ v: Ä ÊU"d¶ÅU! ÊU|ËuîWÙ WïUîWìò :v˙! ÊUO:OÄ ñW§îWG:OÄ :u"Wz ¨W|ôWì d¶ëUÇ Íô Uë…œ «u8 wïUëWïUîñWã ÍË…;d|WÄ Ë W¶<ñWÄ«u8 ÍW<Wë ËWz u: ! ∫r:O˙! ¨«Ë;ñ…œ ñU!:u3 Ë :u3 wïUëW¶8…ñœËñ«œ d:|˛W! Wë wM|ñW!uïUÄ w¶ÅWÙW! «u8 ¨WO|“«;ñ ÊUO:Oì ‘«u8 Ë s|˛…œ «bO:O" WAOîWÙ Ë W|«b:O" wM:|ËU8 Ë „UÄ wï˛ „…Ë Wë …Ë«dë UÅUîW" u|“ Ë ;d:|“ Ë †üUî Ë ;ñWî „…Ë Ê˛ «œW"W|Uz ÂWì Ë ©r¶£Å wï« rJ#d4 «u"Qã rJì Àd4 rJzUfiï® :v˘…œ Wë …ËUOÄ Í«ñ“Wî åW(UBì« …√d*« UNàU¶î dO8Ë ŸU¶î UOïbì«ò :v˘…œ ©ŒÆœ® g|ñW§îWG:OÄ wï˛ ‘UOïËœ wÅ:u8 Ë ¸U"uë s|d¶ëUÇ Ë WOOÅ:u8 Ë ¸U"uë Í:u8 UOïËœ ÆåWëUÇ 94


wï≈ XìUè UN¶F{Ë ULKã® :v˘…œ Ê«dLà ‰Uz w"…ñËu< Wì ≤∂ w"W|Uz wï˛ ∫W"«Ë ©vßïôUë dëcì« fOìË XF{Ë U0 rKà√ tKì«Ë vßï√ UN¶F{Ë WO:Oî WîËu! Í…ËWz W|«u8 w"uÖò Uï«œ ÍWëWÖ“ Ë Ëu! d; Ä wÖ“ Wë Ê«dLOà ÆåWOOï WMOO:Oî „…Ë ‘WM|d:Oï ¨…Ëu! rOÇ Wë v: ï«“…œ d¶ëUÇ Í:u8W! ‘«u8 ¨W|UfiOà wJ|«œ ÍWîW|ñWî wJ|«œ Wë Ê«dLà wï˛ Í…ñU!ñ…œ W"W|Uz ÂWz W|:u! ¨…Ëu! d¶ÅU! Ë d"ËUÇñW!Wì d:Oï Wë :È“«u8…œ «Ë WëW"W|Uz wï«ñ“Wî«œ u: 8 W|«u8 :v˘…œ Ë Uë…œ «u8 Wì ËË;ñ ÍœñUfi˘œ Ë Íb:OîuzUïW! Ê«dLà wï˛ ÆWOOï ;ñuë uë…Ë êë Wë wï«“…œ XÅ:u8 Ë Ëu! râë sî …ËWz U3«Ë“√ rJfiHï√ sî rJì qF3 tKì«Ë® :v˘…œ q4WMìWz w"ñ;ñËu< ∑≤ w"W|Uz Wì «u8 ∫W"«Ë ©†U§ODì« sî rJè“ñË …bH4Ë 5M! rJ3«Ë“√ sî rJì qF3Ë ©«“…;ñuë® …ËWï Ë ;ñuë gOïU¶ïUï˛ Wì Ë Êœdë X<Ëñœ :u! wï˛ ÊU":u8 w~ï…;ñ Wë Í:u8 wïUëWëUÇ Ë Uë…œ ËUOÄ Wì ËË;ñ «œ…d:Oì Æ:vïË«œ wAOÅU! wJ:OïUï Ë «u8ò :v˘…œ Wï«ËWì ¨…ËW"U8…œ ÊU|dO! Ë :Èd:Oœ …ËËœdë ÍËUOÄ ¸WÖWì WA8W!UîñWÖ Ë WA8W!œu< Wë œdë X<Ëñœ w"Ufi˘Ë ËUOÄ Í…u:Oz w˘œ ñW!Wì u: ! ÊËËœdë X<Ëñœ :u! ÍñWë Ë …“ñW! w8üË UÙ…ËñWÙ Ê:u8…œ ÊUOA:Oì Ë Ë Êu¶|…“ Ë Uë…œ 5Å Ë “ËW< :u! ÊU¶Oï…bïUÇ Ë wï«u3 Ë ñU! Ë Íñ«u< …ñ:uºîW! ÍbOz ÊËUï«œ X<…œ ñW!Wì ÍWMÅWÇWîWÙ Í…u:Oî Ë :Èd" Ë Uîñu8 Ë X<Ëñœ Í:u! «ËUz Wë Uë…œ ËUOÄ Wì ËË;ñ Uë…œ w<U! «u8 Wë W¶Å ñWÙ Wì w<U! «œËËœd!«;ñ w"W|Uz Wì „…Ë Wë Ê˛ w<U! W"UÖ…œ U" ÊËËœdë …œUîUz ƆUë…œ rJfiHï√ sî rJì oK8 Ê√ t"U|¬ sîË® ÂËËdìWz w"…ñËu< ≤± w"W|Uz Ë w??|…ñËW?? Ö W?? ì ©W?L?4ñË …œu?î r?J?M?O?! q?F? 3Ë U??N? O? ì« «u??M? Jfi¶??ì U??3«Ë“√ Í…ËWz :u! ÊËËœdë X<Ëñœ :u! wï˛ ÊU":u8 Wì Wë W|…ËWz «u8 wïUëWïUAOï «b|WÄ w|…“W! Ë w¶fi|ËWÅ:u8 gOïU¶ï«u:Oï Wì Ë Êd~! …dè:uz Ë Â«ñUz ÊU|ô Wì Æå…ËËœdë 95


W|…ËWz «bO˘WÖWì «u8 ÍWëUÇ Wë ¨Uë…œ ËUOÄ Wì ËË;ñ ñWÙ †W|Uz ‘…d:Oì Æ:Èd:|u!«;ñ «bO˘WÖWì U" …ËËœdë X<Ëñœ u: ! wï˛ u: ! :v˘…œ ©»«d"√ ·dDì« †«dUè rÙbMàË® ©’® w"…ñËu< Wì ≤≥ w"W|Uz ËW??ì w??|«Ëœ Ͳ:Ë;ñ W??ïU??O? O? ¶ÅW??ÙW??! Ë X<ñW??Ä«u??8 Ë ñ«œ«Ë;d? ! …ËU?? O? ?Ä ËW?? z Ë 5ïñ…œWìËUÇ Wë v: ¶:|ñœ…œ ÊU|UÙ…Ë wï˛ …Ë«ñœ v: Ä ÊUO¶HÖ Wë ÍW¶ÅWÙW! pìcë® :v?˘…œ «b?ïU?8Ëb?ìW?z w?"…ñËu< W?ì µµ w?"W?|U?z ÆÊU?|:u?8W?! s??"W??§? |U??" v: ¶:|ñœ…œ ÊUOï«u3 wï˛ 5¶ÅWÙW! ÍWï«ËWz W"«Ë ©5à ñuæ! rÙUM3Ë“Ë ËuîWÙ Wì Ë WïU"W!U! ÂWì Êñ:Ë“ „WìWÖ †W|Uz ©‘WÖËUÇ Ë wá< wï˛® «u8 Wë „W|WëUÇ ËuîWÙ UOïËœ Wì Ë XÅWÙW! Wì ¨…ËUOÄ w<U! ”U! p:OM:|uÅ w|«Ëœ Ͳ:Ë;ñ Ë UOïËœ Wì ¨…ËW"…ËËbï«“«;ñ :u! wï˛ W|…ËWz ËUOÄ ¸WÖWì W|ËËœdë ËWz ÍbOz ¨WOOï v: <U! êOÙ Í:u8 Ê˛ u: ! ÂüW! ¨Uë…œ ÍËUOÄW! ‘WJA:OÄ Ë øÊWë…œ w<U! Wï«ñW<Ëuï ËWz Wë W|«b:|uë Wì WO:Oî Ë d:Oï ÍWOOïUfiëW| «u8 ©ÊuM§ì« rJìË †UM§ì« Wì Â√® :v˘…œ «œñËu¶ì« w"…ñËu< Wì ≥π w"W|Uz w?M?O?ï«Ë;d:O?" Ë d?O?! w:O?ÄW?! …b?ïW?Ç ñW?Ù «œ…d:O?ì ¨;ñu?ë ‘…u:O?z Ë W??|W??Ù w??â? ë W|«u!…œ W|«u!WÙ wâë :v<Wë Wë :ÈËœ…œ Â…œñW< ËWz w!…ñWà ÍU~˘Wî:uë ¨W|«u!WÙ ÊU|;ñuë ÍWïU<Wë ËW! ñW§ï«ñW! W|U§Oï«e! ;ñu: ÅËUÇ Ë ÂWëW! Í:u8 w"…;ñ Ë UëUï WMOï«Ë;d:O" ÂWz wOÄ«d8 w<U! d" wJ:OM:|uÅ Wì †W|Uz ÂüW! Ë ñ«œdë Wì ©ŒÆœ® g|ñW§îWG:OÄ ∫:vM:Oî…œ Í:u8 uë…Ë ñWÙ W|:u! …ËW"UëUï ÆWÄ«d8 wJ:O¶Å W"…œUà ÂWz Wë …ËËœdëWï Í«Ë wJ:|ñUë ÍñU¶ãuÖ «œñU¶ã…;ñ †UM! oK‹| U2 c‹"√ Â√® v: ˘…œ «bãËd8ËeìWz w"…ñËu< Wì ±∂ w"W|Uz u: 8 :u! wâë Í:u8 Íœdë X<…œ Wì «u8 U|Uzò W"«Ë ©5M§ìU! rJOH√Ë w?"…ñËu< ±∑ w?"W?|U??z Æå…u??O? M? O? ! «Ë…;ñ …u:O? zW??! wA|;ñu??ë Ë …ËËœñ«ó??§? ˘W??Ù uÙË «œufiî WN3Ë qÜ sL4dKì »d{ U0 rÙb4√ dA! «–≈Ë® ·Ëd8ËeìWz Wë …ËUï«œ ÊU|«u8 :u! Í…ËW! :v|U!«ñœ Í…œóî Ê«ËWì p:OëW| ñWÖWz ©rOEë 96


±π w??"W??|U??z Æ…Ë…œñ«u??8…œ wA:O? Ä Ë «;ñW??Ö…b??˘W??Ù ‘…;ñ ÍËU??ÇËñW< W?? O:O? ?î U#Uï« sL4dì« œU§à rÙ s|cì« WJzö*« «uKF3Ë® :v˘…œ ·Ëd8ËeìWz w"…ñËu< Í…bïW! Wë «u8 ÍWïU¶A|dã ËWz ©ÊuK£fi|Ë rN"œUNÅ V¶J¶< rNIK8 «ËbNÅ√ øs?ïU?O?ïËu?§?¶<Ëñœ Íñ«œU??ÖU??z Ê«ËW??z U??|U??z ¨s:O? ï…œ«œ ÊU??|©:v? î®W??! Ê«u??8 ñ:Ë“ …ËW?! ÊU?zñu?è å…ËW?¶:|dfiÄ…œ ÊU??OA:O? ì Ë :Èd<Ëu??ï…œ ñW<W??ì ÊU??|W??îW??z «u?8 ÂüW?! ¨…ËËœd?! ËU?ï ©:v?î®W?! ÊU?|«u?8 ÍW?¶A|d?ã ÊU?ë…d?ãU??ë …ËU??~? ïW??" ¸WÖWì WïUfiëW| Ë W!U|Uï wJ:O¶Å ©:vî® ñWÖWz Uë…œ u: ! ÊU|…ñUAOz ÍdOî…“W! Ë Ê˛ vOïUfiëW| Uï s|œ Í©«;ñ® …ñU|œ øUë…œ w<U! …ñ:u3 ÂW! «u8 wÇ:u! d:Oï v: ˘…œ ¥∞ w"W|Uz «dfiO£ìWz w"…ñËu< ÆUëUï ÊU|UÅUîW" ËUÇ „W|W! Ë …ËUOÄ ôuè ÊuìuI¶ì r?J?ï« U?#U?ï« W?J?zö*« s?î c?‹?"√Ë 5M?§?ìU?! r?J?!ñ r?J?O?HQ?ã√® wA|:u8 :u! Ë ;ñuëW! …ËËœdë X8W§Å:u8 Í…u:Oz …u:Oz Í«u8 U|Uz ©ULOEà «œ…d:Oì ÆåÊó:O!…œ Ê“Wî „WìWÖ wJ:O|Wfiè …u:Oz ø…ËËœñ«ó§˘WÙ ©w:Oî® ÍW¶A|dã Í:u8 ¸WÖWì …ËËœñ«ó§˘WÙ w<Wë «u8 Wë WOOï …ËWzñW!Wì WëWï“Wî Wfiè u: ! ÊU|©:vî® w<Wë W|…ËWzñW!Wì Wë…ñËWÖ Wfiè uJ˘W! ¨:Èd:Oá<…œ :vÄ ÊU|ñUë ¨Ëu!…œWï p:O|WM8…;ñ êOÙ W|U!œdë ”U! ÊU|d:Oï ñWÖWz :u8 ¨…ËUï«œ «u8 w"W|Uz Æ…ËËœñ«ó§˘WÙ u: 8 :u! ÊU|d:Oï W|©:vî® ËW! ñW§ï«ñW! U"…ËWz WJïuÇ tïUæ§< †UM§ì« tKì ÊuKFº|Ë® :v˘…œ «bK4WMìWz w"…ñËu< Wì µπ ¨µ∏ ¨µ∑ ¨rOEë uÙË «œufiî tN3Ë qÜ vßïôU! rÙb4√ dA! «–≈Ë ÊuN¶A|Uî rNìË »«d¶ì« wã t<b| Â√ ÊuÙ vKà tJfiL|√ t! dA! Uî ¡u< sî ÂuIì« sî Èñ«u¶| Ë W|WïUfiè ÂWz ÍËËñW< Wë s:Oï…œ«œ «u8 u: ! êë W"«Ë ©ÊuLJæ| Uî ¡U< ô« »…ñWà Í…ËW"Wï Wì WïUMOë Ë Wà«“«u8 ¨ÊWJ! ËË“…ñUz wÇ ÊUOÅ:u8 :u! Í…ËW! W|U!«dJ! ñ«œUÖUz Ê«ËWì p:OëW| ñWÖWz ¨Ê«u8 wâë W¶A|dã †u~ïU|…œ Í:u8 Ë …Ë…œñ«u8…œ vAOÄ Ë «;ñWÖ…b˘WÙ ‘…;ñ ÍËUÇuî…œ …Ëu! Í©WMOO:Oî® °UJ! wÇ wï«“…b|Wï Ë WfiOÄ Ë WÅ:u8Uï …œóî ËWz ñW!Wì …Ë…œñUÅ…œ p˘W8 Wì ËWz ¨:v! ñUÖ“;ñ w:Oì Ë UJ! w˘UÇW!…bM|“ U| …ËW¶:O˙:ONO! …ËWO|;ñ:uÅ ñW<W! 97

©∑® ·ËËdàWî oOìU‹ìËb!Wà


¸«bMî Wë Wfiè ËWz U| ¨ÊU|:u8 :u! g|;ñuë Ë s:Oï…œ«œ «u8 :u! êë Wì ÊU|W"uÖ Æ…ñU¶ãuÖ s|d¶M|dÅUï Ë s|d¶Ä«d8 s:Oï…œ«œ «u8 u: ! Ë d:Oï Ê«u:Oï Wì W|WÙ ñ:Ë“ wJ:O|“«ËUO3 Wë †ËWëñ…œ WïU"W|Uz bïWÇ ÂWì Wë …ËW! …ËW"…ËËœdëWï †…;ñ ÍWïUfiè ÂWz p:OM:|uÅ êOÙ Wì ÊUzñuè Wì Ë «b:Oî †«dOîWÅW! Ë w|…ñUî Ë ‚üW" Wì …ËWï«ËWâ:OÄW! ¨åsëW| „…Ë v: î Ë d:Oïò :v˙! wM|Uz w:OÄW! W|:u! ¨ËUOÄ g|ñ«œñW< Ë ÊËUï«œ ÍËUOÄ …uOïW! ¨w"W|UÅ Ë :Èb??ïW??Ù …b??ïW??ÇñW??Ù ¨W??O? O? ï «œËU??O? Ä Ë Ê˛ Ê«u:O? ?ï W?? ì w?? ïUfiëW?? | ÂöfiO?? z ¨gOîöfiOz wM|Uz ÍËUïW! Ë sïUfiëW| s:O˘…œ ñW<Ëuï Ë ”ËuMë:Ëd; OÇ Ë †W?? |U?? z Ëu?? îW?? Ù W?? ì Ë ÊW?? ëU?? ï X<«;ñ Ë ÊW?? ˘W?? Ù Ê«ËW?? z …ñU?? |œ ÂüW?? ?! ÍñU?¶?ãu?Ö Ë ñ«œd?ë :Èb??ïW??Ù W??ì U??! U??3 Æ…Ë:u? ! ÊËË;ñ ÊU??î:u? ! ÊU??ëWfi|œW??4 s!√ sà tKì«b§à w!√ s! ÂUAÙ UM#b4® Ê˛ Í…ñU!ñ…œ …ËWM|;d:O~! ñW§îWG:OÄ wÙË VM|“ t"√dî≈ v"Qã …√dî« È√ñ ©’® tKì« ‰u<dì« Ê√ d!U3 sà dO!eì« wã q§I" …√d*« Ê≈ò ‰UIã t!Uæ« vì« Ãd8 r# t¶3U4 vCIã W£OMî fF9 ÊQã tKÙ√ †QOKã rëb4√ dB!√ «–Uã ÊUDOÅ …ñu wã d!b"Ë ÊUDOÅ …ñu Ë †ËWë p:Oï˛W! ÍËUÇ ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ :v˘…œ ©åtfiHï wã Uî œd| pì– Í:u8 ÍËË“…ñUz Ë œdë…œ „UÇ ÍW¶fi:OÄ Wë wï˛ ÍW!WM|…“ Íô …ËuÇ U¶<WÙ ÊU¶|WÅ ÍWM:|ËW! Ê˛ò w"uÖ Ë wïUëW˘…ËUÙ Íô …ËW"UÙ Ë bïUëdî«œ v: ì X|œ wï˛ p:OëW| ñWÖWz ¨Uë…œ :v" X¶AÄ ÊU¶|WÅ ÍWM:|ËW! Ë Uë…œ v: " †ËË;ñ w˘œ WîW! Ë Í:u8 wï˛ Íô …ËW¶:Oâ! U! :ÈËuÇ Í“W4 Ë †ËWë w˘œ ñW! Ë dO!eì« s!« sà® :v˘…œ «œd" wJ:O"W|«u|;ñ Wì Æ:vëdî…œ«œ ÍËË“…ñUz Ë :ÈËWë…œ«œ wã XFèuã …√dî« t¶§ºà√ rëb4√ «–≈ò ‰uI| ©’® w§Mì« XFL< d!U3 ‰Uè ñWÖWz W"«Ë åtfiHï wã Uî œd| pì– ÊQã UNFè«uOKã t"√dî≈ vì« bLFOKã t§Kè Ë Í:u8 wï˛ Íô W¶:Oâ! U! ËuÇ UO˘œW! Ë Íœ wï«u3 wJ:Oï˛ …u:Oz Wì p:OëW| ñWÙ Ê˛ Wë :ÈËWë…œñ…œ «œ…d:Oì ¨U!…œ Íô w"WO˘œ Wì Í…ËWz Ë :ÈuM! «bO˘WÖWì wï˛ ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ UºMOz WOOï «bï˛ ÍËË“…ñUz Wì p:O|Wfiè Ë Wïœñ«u!«;ñ :u! 98


Wì U"WÙ :vM:O˘u3…œ ËUOÄ ÍW£ÅWï WJïuÇ …ËWzñW!Wì …ËËœd! ËUï ÊU¶|WÅW! v: ì wA|“W4 Wï˛ ñWÖWz WOOï ÊUï˛ :u! p:O|Wfiè êOÙ gO"W|UO:Oî Ë d:Oï ÍËË;ñ ¨…ËWO|“«u‹:Oî ÍËË;ñ Wì :ÈdÖ…œñ…Ë :vì wJ˘Wë Ë È : d:|u!…œ«;ñ ñWÙ ËUOÄ :v!Wï ˝AzUà sà® :v˘…œ «œ±∂∂ …;ñWÄô ÂWëW| wz“u3 «bLOK<uî wfi|œW4 Wì „…Ë ñ«“Q! ñe"Q¶ã ©’® WKì« ‰u<ñ UÙdî√ UCzU4 XïUë «–≈ Uï«b4√ XïUë XìUè È : dë…œ †W|«u|;ñ ñW§îWG:OÄ wï˛ WïËu1Wî Wì d" wJ:Ofi|œW4 Ë ©UÙdÅU§| r# sÙË ñ«“ô« ‚uã …¡Ufiï dÅU§| ©’® WKì« ‰u<ñ ÊUë XìUè WïuLOî sà® :v˘…œ WL:Oz Wì p:OëW| ñWÖWz :v˘…œ WAOzUà ÆW|U"«Ë „W|W! f|œW4 ËËœñWÙ ©iO4 Wë œdë…œ :vÄ w?ïU?îñW?ã ñW?§?îW?G:O?Ä W?|U?!«b?|ó:|u?M:O?! W?ì ©ñW?§?îW?G:O?Ä w?ïU?ï˛® Æœd??ë…œ :v? Ä w??¶<…œ U??º? M? O? z Ë :v? M? !«œ «œW??ëW??M:|uÅ W??ì p:O? ë:Ë;ñW??Ä W??ÇñU?? Ä Í:u8 wïUï˛ Íô …ËuÇ…œ ©ŒÆœ® ñW§îWG:OÄ :v˘…œ Ë …ËW¶:|;d:OÖ…œ ‘Wïu1Wî ¨Íó:|uM:O!ò ÆÊU!«œ Íó:|uM:O! Wì ÊUëWï˛ ñWÖWz Uï…œ«œ ÊU|:Ëñ; WÄ WÇñUÄ ÂüW! È : ËWë…œñ…œ «Ë ‘Wfi|œW4 ËËœ ÂWì Êñ:Ë“ W|U"«Ë ÂW! d" wfi|œW4 Æåe|W4 ñ«“Uz ó:|uM:O! wï˛ Uï…œ :v§! :v3W§:O3 W¶<W!Wî ËUOÄ ÍËË“…ñUz UOïW" Wë wïUîñWãW! UOïW" WOOï ÊUï˛ :u! p:O|W~:|ñ; êOÙ ¨UëUï v: ì Í“W4 Ë :vMO!…œ ÂöfiOz ÍñËu?¶<…œ w:O?ÄW?! †«b?!ËË;ñ :v?ì ÊU?O?O?ïU?îñW?ãU?ï :v?"U?ë ñW?Ù ËU?O?Ä ÆÊUOï«b:Oì UºMOz 7<ËuïWï ¸WÖWì UºMOz s:|dë…œ ÍñUÖ˛:uîUz WïU<ËuMë:Ë;dOÇ Ë ñW<Ëuï ËWz ÍWOOïUfiëW| wM"u~˘WÙ :vÄ ÂWz d¶Oz ø:v! wÇ :v!…œ ÊU|W~˘W! Ë WO:|uë Wì s:O˘…œ

99


vëWÅUÄ ÍñU¶ãuÖ Ë ñU¶ã…;ñ Ë ñ«œdë Ë ÊUzñuè Wì œdë ÊUL<U! …ËWA:OÄ Wì Í…ËW! w?îU?L?O?z w?!W?Ù“W?î ÍWfiè Ë ©«;ñ® Ë ñW?§?îW?G:O?Ä w?ïU?ëW?˘…ËU?Ù Ë ñW?§?îW?G:O?Ä ËUOÄ Ë «bãUî Wì ËUOÄ ¸WÖWì WOOï ÊUfiëW| Ê˛ Wë …Ë:u! ÊËË;ñ ÊUî:u! wFOãUÅ ËUOÄ ÍËË“…ñUz Ë ”…ËWÙ :u! wï˛ «u8 Ë …d"…ñËWÖ Ê˛ Wì Ë Wï˛ Íñ«œñW< wâë :vï«u"…œ „ËU! Ë …ËUOÄ X<…œW! w|…ñUî Ë ‚üW" Ë …ËËœdë X<Ëñœ ”dÄ :v!W! gO!…“Uà Ë ”Uï:u8 wâë Ë UJ! Í…ñUî Ë «b! ËuÅW! WJïô ñW< ÆUJ! Í…ñUî Ë «b! œd:OîW! ñ«uÇ ËWz Í«;d:|Ë Ë «b"Uë „W| Wì Ë …ËWJ:OÄ :v!WÙ wï˛ ñ«uÇ :vï«u"…œ ËUOÄ Ê˛ ÂüW! :Èd:|u!«;ñ «bïUO˘WÖWì Ë s!WÙ wë…eOïWë v: ï«u"…œ ÍbïWÇ ‘Wï˛ Ê˛ wãUî ñWÖWz ¨œd:Oî „W| Í«;d|: Ë :Èd:|u!«;ñ «bO˘WÖWì Ë :È;dJ! WK|:uë v: ï«u"Uï ÊU! „W| uë…Ë Ë ÊUfiëW| s:O˘…œ WïU<ËuMë:Ëd; OÇ Ë ñW<Ëuï ËWz „…Ë ËUOÄ Ë ÍbïWÇ «b"Uë „W| Wì Ë …ËWJ:OÄ œd:Oî ñ«uÇ Í«;d|: Ë :vï«u¶! gOï˛ Ëu!…œ „…Ë ¨UJ! n|Wë Ë È : d:|u!«;ñ «bïUO˘WÖWì Í…ËWz :u! :È;dJ! ‘WK|:uë :vï«u¶! «bïUO˘WÖWì Ë :È;dJ! „…eOïWë :vï«u¶! ÍbïWÇ Ê˛ ñ«uÇ Í«;d:|Ë W|WÙ Í:u! ËUOÄ „W| „W| WïUï˛ ñ«uÇ ËWz :vï«u"…œ ËUOÄ „…Ë ñU3ËWz ÆUJ! n|Wë Ë È : d:|u!«;ñ …ñUî d" Íñ«uÇ Ë «b! ‚üW" «;dJ:|Ë ñ«uÇ ñWÙ U| UJ! …ñUî d" wÙ Ë «b! ‚üW" gOï˛ Ëu!…œ WïUfiëW| ·Uî ñWÖWz ¨W|WÙ w|«ñ«œ Ë :Èœ w¶<…œ Wì bïWÇ UJ! Æ:vM:O! Ë UJ! …ñUî d" Íœd:Oî Ë «b! ‚üW" Íœd:Oî Í:u8 w<…ËWÙ u: ! v: ï«u¶! Ë ñW<Ëu?? ï ËW?? z Í…ËW?? z Ë W?? O? ?O? ?ï U?? ?Ù…Ë «b?? ?îöfiO?? ?z W?? ?ì …ñU?? ?|œ W?? ?îW?? ?z Ë :v!WÙ «Ë w¶Å «bïU|:u8 w˘U|W8 Wì ñWÖWî ÊWë…œ w<U! WïU<ËuMë:Ë;dOÇ 100


Wì Ë W|WïUïdOÅUï …ñU¶ã…;ñ Ë Wfiè ÂWz ÍËËñW< ÂöfiOz Ë sMO§O! ËW8W! WîULOz Í©«;ñ® Ë wïUë…ñ…ËU| Ë ñW§îWG:OÄ ÍñU¶ãuÖ Ë ñ«œdë Ë ÊUzñuè Í«Ë;d! wJ:O<Wë :u! …Ë«dë «dJÅUz Ë ÊËË;ñ ÂöfiOz Í“U§:|;ñ ÊUëWOO!WÙ“Wî …Ëu"ËWJA:OÄ U~! Í:u8 Wì „…Ë :vï v: ì wîñWÅ Ë v: ! ÊUL˘u<uî Ë :v!WÙ w:OÄ ÆWOO¶<ñWÄWï:uë Í…œW< wÙ s|Uz Ë Wï…œ…œ WãUî ËWz Wï«ËWz U|Uz ∫W|…ËWz Ê˛ ÍWï«“«u‹ãUî ÂWì ÂñUO<dÄ «Ëœ gOï«ËWz œñ«u! È«;ñ Í:u8W! ñWÖWz ÊUOâë U| ÊUOJÅu8 U| ÊU|:u8 ÍWëWï˛ ËU??ï W??ïW??‹? ! w??J? ˘W??8 w??JÅu?? 8 Ë ê?? ë Ë Ê˛ :ÈËW?? ïU?? |…œ ÊU?? | øÊd:|u?? !«;ñ ÊU|Ë«;ñ …ËW~ï«Ë;ñ ËWì Ë ÊUOMO<Ëuï Ë „:Ëd; OÇ ÍWë:u˘Uº˘U3 wïËW"ËW˘W" Í…œ:Ëd?O?Ö «ËW?4 „«œ w?~?M?O? ˘u??è Ë “U??è W??˘W??î:u? ë «bAO??îU$W??z W??ì Ë ÊW??J? ! °ÊWJ! ÊU|:u8 ÍËË“…ñUz ÍWïU‹|bïW! w?ïU?ëW?M?O?ï«Ë;d:O?"W?! ÊËU?¶<…Ë W?ï :Èd?~?! ñW< :u?! ÊU?|…ËW?z Í…ËW?z :u?! U?3 …Ë…ËË;ñ ÂWì gOîöfiOz Ë s|œ …Ë«œ ÊUOAO˘ËWÙ uJ˘W! ËUïW! “«u‹M"ËWJA:OÄ ÆÊU|WOO˘U|W8 W¶ÅWÙW! ËWz u: ! ÊU|…ËWM|;ñWÄ ÍœdÄ WïWJ! +UL˘u<uî ÍËUOÄ Ë Ê˛ ÍñU! p:O|…œ«;ñ U" r¶:O§Oï«u" ÂWë…œ b:Oîuz d¶Oz ñW?? ?ÖW?? ?z p:O? ? |ô Ëu?? ?îW?? ?Ù :u? ? ! :v? ? ?! g8W?? ? !œËu< Ë …ËW?? ? ¶:O? ? ?!œd?? ? ë ÊËË;ñ u: ! ËË;ñ W¶:|d‹! ÂWë…œ “W4 …ËW<UÄu<W! :ÈËWJ! ËUÇñW! gOëWO|;ñuëuîWë ÆrÅ:u8 :u! Ë Ê«ñ«Ë…bM:|u8

101


„:Ë;ñ…ËUï µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ wëWA:OÄ ∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ p:O|…ËWïœdJïËË;ñ W"ñuë ¥∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‚üW" Í…ñU! Wì ÍdOfiãW" Ë “:ËdOÄ wïUzñuè ∫ÂWëW| µ≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‚üW" Í…ñU!ñ…œ vïUëWfi|œW4 µµ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‚öDì« ˝4U!√ µπ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ wï˛bïWÇ Ë Êœdë…ñUî ∑π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Êœdë…ñUî Í…ñU!ñ…œ wFãUÅ wîULOz wNIOã ∏≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ê˛ w"W|üWî:uë ÍWKÄ ∏µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ê˛ wï«b:Oì ∏∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W"…ñËWà ©WîñWÅ® Í:u8 ¨Ê˛ wÖñW!uK3 π¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ê˛ vMOï«Ë;d:O" ±∞∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ wëWÅUÄ

102


103


104

Admzad La Komali kurdawarida  

ABDULXALIQ MAROOF adamzad la komali kurdawarida Kurdih book

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you