Page 1

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

@– ÑGÏcÐÔ ÓÍËh¶Ì­ ÒÏÉÐÂÌð¹Ù¶â̹ ÒgÐLÁÐk ÑÁ@µÏÉ?hµÉðÛGй %04 &ÒÏŠi IâÌLµ %.2&ÒÏeØhO ÑÁch¶ÌLogÐOgÐk ÏO ¼@½ÐS B â¼ÊkÏg ’HâËg BÏcgʵ »Ì¥@¾lÌÔ ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй 7IâÌLµ ÒÉ@Á Ä@Lk?c 7NÐG@G ßð¹ÉdGÐ¥ jâËg@Ô 7ÑÂÌkÉÊÁ

Ïcgʵ »Ì¥@¾lÌÔ 7 gÐG ÓÃË?jËc â¼ÊkÏg c@¾Ì¥ 7’Âw MÌO ÀÏÉÉc ÑoÐG (ÀеÐË ÑoÐG ' UÁÏög ÒÐÁ@`O@w 7R@w ÐÁ?c .--- 7e?K Ïg@ÂËc% /--- & bhÁ

ÏÉg?jâËg@O @– ÙG ÒÏÉÐÁ?dO@w й Ñ­@½

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÂB«¹v]`— |¿yZW

_¹`³Z§_¹YzsYu Zy_u º¿u ¹`«

ÀÏÉÉc ÍO@w /--1 hâ̹ÉÐÅ Ã


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

Ég@µ ÑGÏcÐÔ ÑµÐËÏÊâÌoÐG É @ÌÁÐK ÐG ·âËÉ?cÉÉög ÜÐ}й Ðð¹Ð½@½ ÀÞÐG )ÐÌÁ Ä@Ë Ð}gоpâÌO ѶâËgÐkÉÊÁ ¸ÏÉ jâËg@Ô ¸@µ ÒÐÂÌkÉÊÁ ÀÐÔ +ÏhK ѵÐËйÐkн ÑGÏcÐÔ Ñ¶âÌÁ@½i )ÏÉÐLâËöhâÌ}Ïc ·âÌK@kÏg@µ ?dË@ÌK е gÐkÉÊÁ ѵÐËÐ}gоpâÌO ÑoÙ_ ÑÁ@µÐKÉжâËög Ó¸Øw ÑÁ@µÐ¶ÌµÐK ÓiÐ}Ïög й Ѷð¹Ðµ ÓÏÉ?dâÌO ÏÉÐÁc¶âÌK ÓеÏÉ?cÉÉög ÒÐÁ@̦̱?É ÒÏÉÐÁ?öhâÌ} ÏÉеÐËÚ Ð¹ )ÏÉÊKh}gÏÉ ÑÂLoög?c ÏÉÐoжËc ѵÐËÚй ÉÐËеÏÉ?cÉÉög ÑÁ@µÐÁ@`o@O Ó %N@Ì¥?dK& ÐG rнÐÔ )ÐË@ÌK ÑÁ@pâ̵?ög UÁgÐk ÓѲËÊoÐK ÑÁ@µÏiÐ}Ïög е жâ̵Øw Òi?ÊâÌo ÒÏÉÐÁch¶KÏög )ÓÒgÏÉÏG ÒÏÉÐÂÌkÉÊÁ ъh©ÊG й ÏgÐkÉÊÁ ÍË@}@Ô Ñ¶â̱Ïc Ò %ÄdÁ@²ð¹Ê_& ÑÁ@ÂâÌÅ?c ÒÐkØhOÓÐËgÏÉÏG ÒÏÉÐÂÌkÉÊÁ ÍËÉÉfâ̽ ÐG ʶð¹ÐG )@Á ÒgÏÉÏG ÐG jâËg@Ô ¸@µ ÒÐÂÌkÉÊÁ ÀÐÔ ÐoÐËÙG gÐÅ +ÐËÑGÏcÐÔ +ÀÐGÏc ÒÉ@Á Ä@Lk?c й CÉÐÁ@ËÏc е ÏÉÐLâËöhâÌ}Ïc ¸ÐËÐ}gоpâÌO йÙO ÑK@kÏg@µ ÐÁ@Lk?c ÀÐÔ rÐÌk@Ìk нÐ} Éй ·ð¹Ðµ ÓÏÉÐÁöhPG Ä@Lkcgʵ Ògе}?c Dk ÒdÁÐH¹ÐK ÜÐ}й @̵gÊK )Ä?hâÌÔ )´?¥ ÒеÐKнʶW DkgÐÅ ÏÉеÐËÚй е ÄhïGgÏÉ ÑÁ@µÐÌk@Ìk ÏjâÌÅ ÏÉÐoжËc ѵÐËÚй ÓÄеÏc Òcgʵ ÒйÐkн »ËcÐG ⓠÄ@̵ÐËÏg@½e À@ŠÐÔgÐk ÓÄеÏc hK ѵÐËнÐ} qÌÁ@Lkcgʵ ¸ÐËÏÊâÌo gÐÅ ÐG Ächµ ÑË@}c?c ÓÄ?dÂËi й gØi ѵÐËÏÉ@½ Ò?Éc ÓÃâË}Ïc hKgØi Ò?Éc ÓÐËÐ}gоpâÌO dÁÐw Éй DGÏc ·â̵ÐË jâËg@Ô ¸@µ +ÃGÏc c?i@Ô DG ѶâÌÁ@Lk?c ÑâËÊK ÉÉc й ÐK@kÏg@µ ÀÐÔ ÒÐð¹Ð¶ð¹Ðµ ÐLâËÉеÏc Ü@k Ïc %.-& й ѶâËhÁ?e ÒÐÁ@_ ÐLâÌwÏc ееØw ÏÉÐoÏhâ̹ )ÏÉÐLâÌkÉÊÂG ?d̦̱?É ?dµÐKй ÒÐð¹Ð½@½ ÏÉÐËÑGÏcÐÔ ÒÐÂ_Ïög ÒÉ@w ÐG DGÏc ÌÔ ÓÏÉÐËÑGÏcÐÔ +ÐËÏg?ÊG ÉÐÔ ÑÁ?ögÙPlO Òg@µ rнÐÔ ÓCh¶G ÑÁ@ËdÂS c?i@Ô

Ñ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

7й ·â̊gÐk dÁÐw ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËc Éй ÏÉÙ_ ÐG i?ÊâÌo ÉÉcÑLp} ѵÐËÏÊâÌo ÐG Ä@µÐËgÏÉÏG ÒÏÉÐÂÌkÉÊÁ 7Äh}Ïc ÒÐÁ@kе ÉÐÔ ÒdËc й ÑKÐÌÁdÁ@ïÁÐlð¹ÐÅ ÓÉÉfâ̽ ÒÏÉÐÂÌkÉÊÁ 7Ä@̽еÐË ÑÂÌkÉÊÁ ÒÐÁ@_ ÐLâÌwÏc Ïi?ÊâÌo ÀÐÔ ÓÏÉÐÂkÉÊÁÏc Ä@ÌÁ@µÐËgÏÉÏG +ÏÉÐÌËÉÉfâ̽ | )·âËÉ?cÉÉög ÒÏÉÐÁ?öhâÌ} Òi?ÊâÌo ÐG ÐËgÏÉÏG ÒÏÉÐÂÌkÉÊÁ 7Ä@̽ÏÉÉc ÐLâÌw@Á ÏÉÐLâËöhâÌ}Ïc еÏÉ?cÉÉög ¸ÐËÏÊâÌoÐG е N@kÏg@µ | )DG ÒgÏÉgÐk ӒâÌÂGÉ@Á ÒgÏÉÏG ÑGÏcÐÔ ÐG енÐÅgÐG ChµÏc ÓÏÉÏÉÉfâ̽ ÒÐÁ@_ qËgØi ÓÀе DÂÌGÏc ’kÉÊÁ ¸Øw ÑÁ@µÏi?ÊâÌo й ·ð¹Ðµ gÐkÉÊÁ ?dÌo@ÌK ʵÏÉ ’Á?ÊKÏc ÐÌâÌO ÉÐG е )DÂâËcg@µÐG ÑGÏcÐÔ Òg@¶Á?ÊS ÑÁ@µÏgÐÁÊÅ +ÃËжG ?dµÐK й ÒÐð¹Ð½@½ ÑGÏcÐÔ Ñ¶â̱Ïc gÐGй ¸ÐÁ )?c@Á ÑÁ@µÐËgÏÉÏG ÒÏÉÐÂÌkÉÊÁ ÒÏgб й ÒÙ_ ·âÌkе ÉʽÐÅ ÒgÏÉÏG ÐG hKgØi Ѷð¹Ð_ ÒÏÉÐÔ gÐGй ʶð¹ÐG )ÐÌÁ ?dË@Á?ÊK й ÒÏÉÐÔ ·âÌÁ@kе DGÏc е ÃwÏc ÙG Ò?É ÓÃGÏc Ü@XoÙ_ ÏÉÏÉÊKÉжð¹ÐÅ ÑÁ@kе ÒgÏÉÏG gÐÂâËÊ_ ÑwÙG @ÁÏc )ÃG ÉÊKÉжð¹ÐŠе ÏÉÐÁöhâÌïG Ä@ËÙ_ ÒgÏÉÏG ÐG Ä@ËgØi Ä@LpâÌŠе ·âÌÁ@kе ÙG NÐHË@K ÐG =ÏÉÐLâÌÂâËʀ ·âÌkеgÐÅ hK@Ëi ¸ÐË% Ïh½@ª½ & Ñðºw gÐkй ÒgÏÉÏG ÒÏÉÐÂÌkÉÊÁ ?ÉÐÔ DG@½ ÏÉÏgÐG Ð


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

*. * ÒÉÉiÏg@Ô ÐG7NÉÊï½Ïc ?d½Ù_ Ñð¹c й @ïâËög ÑKеÐo gÐGÐ¹É ’LpËØögÏc++++++ Ò@ïâËög+++ÏÉÉcg?fHð¹ÐÅ Ä@½Ïg?ÊG ÉÐÔ)ÉgÐG ÐKÙKh} Ä@½Ïg?Éec @ïâËög ÉÐÔ Ä@½Ù_ ÉÐÔ âÑG Mk?g ÒâÑðºG ÙK âÒgÐÔ+++ Ä?dÌÁ@Ggʱ É N@GÐ_ Òg?ÊG) N@ÅÐÁÉ N@Å ÉdÁе й öhO )M_Ðk ѵÐË@ïâËög =+++ gÐG ÐLâÌG?} ÐÁ?dÁнÉÉiÏg@Ô ÐË@ïâËög ?dpËg?ÉÐÅ ?ÉcÐ¹É ÑLâËÊÂâÌK )ÑLâÌÌkhG )ÑLâËÉdÁ@½ Ò@ïâËög++++¸gÐÔ ÐG )QkÙµ =+++еÐË@ïâËg | ÐË@ïâËg ÉÐÔ+++Äch½ gÐÅ ÙG ÉÐË?c е@_ ÀÐÔ Ñ_@Á й ¿}Ïg ¿ÌÁ?i ÏhâÌ¹É ÀÉÊG ·Ë?c й Ïhâ̹ ý Ð¹É Àcgʵ жÁÊw )¿LkÏÊËÐO ÒâÑOÉ À?dËÉ@Á й ÀØöhG ·âËgÙS gÐÅÐGÉ ¸ÐËÚ Ð½öG Ä?É@w gÐ} âÑË?c Ä@ÌË?hâËʵ ÀðÚÐG+++Àh½Ïc É Ïc É ÀÉÊG Ä?cgʵ ÑKðÚÉ ÀЊÐO++ÀжG Òc Ѷâ̵@_ ѺâÌpâÌO gÐ} Ãâ̶pG ¿âÌO+++Òc Ѷâ̹Ð} ѵ@_ ÀÉÊG ÐÁ Ä@¾ÌLpÌÁ âÑG ý Ù_ ++ÄÉжG Òc ѶâÌKðÚÉ Ñ¶âÌL_Ïgc gÐG gÐ})ÄiöhG ¿ÌkhG ÃâÌG @K ÀÉÊG ÐÁ ·Ë?c й ÑLâÌkhG ÙG ý )++ÄжG ÀgÏcÐGgÏc ?É ÃâÌG @K ÙG ý )++Äi?ʀ ⓠÀögÐo ÑÁ?dËн @K ÀÉÊG ÐÁ ·Ë?c й ögÐo ÙG ý )++ÄжG ?dÁchµ?g й ÀÏcgÐÅ Ä?ÉÐÔ r@O й Ä@Ë qâÌO й @K ÀÉÊG ÐÁ ·Ë?c й Ä?cg@© Òc?i@Ô ÙG Ä@Ë ¿ËfG qËc?i@Ô ÐG âÑGÏcÉ ÀÉÊG ·Ë?c й Òc?i@Ô ÐG ý++@Á++++ ++Àh” ++=++Ñw ÒiÐW=++Ñw ÒÉÉiÏg@Ô +++É â¼@µ ÒÉ@w ÐËöhG Ä@ËÉ@w++ý ÑKðÚÉ ÐËöhG Ä@ËÉ@w 7ÃK@Å ÐÁ@ïâÌG )ÃK@Å Ä@ÉÊK@Å?c Ò@}gÏc Ä@ÌLlËÉ ÀеÏÉÐKÐÁ ÒÉÉchG?g gÐk ÐLl_ Ä@Ìð¹@LkÙO Ó

ÀеÐË ÑoÐG

Ò


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

й ÑÁ@µÐÁÉÐ_ Ócgʵ& ÃËеÏc ·âËgÏcб â¼Ð}й Ðð¹Ð½@½ ?cÏgСÏc Éй rоâÌÔ g@ÅÐG ÑË@KÙµ++dÁ?ÊÁÏc ÑËjË@O ѵÐË@¾Ìk Ä?cgÏiÙS ÏÉÐoÚ Éй %ÒÐÂËfâ̽ ÑLlËÊâÌO Ä?cgÏiÙS++ÉÊG Ð}gоpâÌO ÒоâÌÔ ÒiÐW Ódâ̽ÊÔ ÑÁ?iÐ_ ÀðÚÐG )ÉÊG й ?cÐïÁ@½ Éй Ä@¾±Ïg@Ô ÀеÐÁ ÓÃâËÊ_ ÀеÐÁ rоâÌÔ ÓÐÂLoög ´Ïg@Ô ÐG ÏÊâËögÐG qËhK ÒбÏg@Ô ÓÃâËÊ_ ÓÏÉÊLoög ÏdËc ÀÐLk Ѷâ̹Ð} Ó¸@_ ÒÉ@ÂâÌO Ò%âÑLâËi& ÒdÁÊ} й rоâÌÔ )@ÁÏc ÒÉ@ïÁÐÅ ÑË@KÙµ ÉÏgÐG Ä?cgÏiÙS ++ÉÊG Ó·âÌð¹@½ ÐÂËÉÊw ¿µÐÌâËögÉ@Å ÐÁÙµ Ñ_?gÙk ÙG ÄоÅÐG â¼Ð}й ÒgÉj½ ÒÐwÉ@Á 7ÑKÊ} Ä@½Ð¶âËÊ_ÐÁ@_ ’khO â¼?ÉÐÅ Ò?Éc ++++ÒeÏc âѽgÉ Òg@o ѶËjÁ ÒÏÊâËi Ò@}ÉcgÙÔ Ð¹ @LlâÌÔ ÏgÏc?hG ÉÐÔ ( +ÉÊGÐÅ ¿oÐGÉ@Å ÓfâËgc ÓgÉÉc ѶâÌK@ÅgÐkÐG ÏgÏc?hG ÉÐÔ â¼Ð}й ý ·ËjÁй Ó·âËjâËÊ}g?c hâËeй dÁÊ} ÑÁн?c й е Ä?gÏc?hG ÒÚ ÏÉÐÂË?ögÐ} âÑK@µ ѶâÌK@µ ÑÁ?ÉögÏÉ@w Ä@½ÐµÏgЭÐk ÐG Ä?c ÏfâËgc ÙG )ÉÊG@Á?c Ä@½Ð}g@G ¸ÐÌÌÁ@µ +ÏÉÐÁ?öhâÌ} ÙG gÐk @K ÏÉеÊÁй ÀеÐK@ÅgÐkÐG chµÏc Ä@½É@ŠÊ} ·âÌÁÚÐK й )ÏgØi Ñ_@G ÓiÏög )ÏÉ@ÔÐG ÓÄ?ÊS ѶâËdÁÊ} âÑLâËi ÒdÁÊ} ÉÐÔ++ÏÉÐÂGÏcögÙo gʵ@G ÓÏÉÉg ÓÃâÌð¹Ê±Ïdð¹ÐŠⓠѶâËÉ@ÌÁ@µ dÁÐw ÏÉÊKÉжð¹ÐÅ Òежð¹Ð_ â¼@KÐHLo@Ô r@O hK ÑÁ@µÐËgÉÊÂk ÏdÁÊ} ÀÐSgÐk ¸ÏÉ rÏdÁÊ} ÓÒöhâÌïoögÙo ÒÏÉÐÂKÉjG ÒÏÉÐÁ?eÊG ÓÏÉÐÁ@LkÐÅ r@O ÀðÚÐG )ÄÉÊG ?gjâËÊ}?ög NðÚÉ Ð¶ð¹Ð_ ÒÉÉi@G ÓMkÏcÐG hK ѶâËg@S Ä?Ô*´?Ô ÒögÐo ÑÁ@lËÚÐÅ +ÏÉÏÉÊG?hµ Ä?cÏÉ@Ô ÐµÐpâ̶KЙÏi ÓgÏÉgÐO ÑÁ?ÊS ÐG ?cÏdÁÊ} Àй Ä@Lkcgʵ ÑÁch¶oÐG?c ÒgÉÊÂk ÑË@Á@½ âÑG ÓÒÊâËic ÉжâËÉ@ïÁÐÅ dÁÐw %DLâËi&É%CiÏg& ÒdÁÊ} ÉÉcgÐÅ Ä?ÊâÌÁ ÒÏÉ@½ )âÒÉеÏcgÏc ÏgÙS zÌÅ )ÓÃ˵ÐË Òg@µ Ónе rеÏdÁÊ} ÉÉcgÐÅ ÑÁ?ÊLpÌÁ?c ÐðºâÌÅ Éй ÐïS )ÐÌÌÁ Ä@ÌÁchµÙwÊK@Å ÀÏc gÐGй ÑLoÉhk ѶâÌLkÐGgÐG Ò@Ì­?h}ÊS ÒÐp_ÐÁ É@Á й âÒiÏög +âÑGÐÁ Ä?gе}?c ÒÏch¶LkÏc ÐÌ̾ÅÏÉ Õ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

)+++@Á Ä@•Ê} rоâÌÔ+++@Á7Ä@ÌKÊ} Ä?O@G ÉÉ@G+++@Á7 Ä@ÌKÊ} ?cÏhâ̹++ ÄЀ?cⓠÄ?ÉÐÔ gÐ} +++Ä?ÉÐÔ Ä@Ë Ð¾âÌÔ Ä@Ë 7Ä@•Ê} O@G ÉÉ@G ¸ÏÉ ÉgÐïÁÐk ÐÂËÊw оâÌÔ ÑKÏh­ÐÁ gÐG ÑwÙG ÃâÌÅÐÁ Ä?ÉÐÔ gÐ} =+++’Á@Ëec Ñw ÙG оâÌÔ ÃâÌÅÐÁ =+++ÑwÙGÉÑwÙG )=+++ÃâËgeʵÏc ÑwÙG Äeʵ Ä@½ÐÁ gÐ} )=+++ÄÉеÏc ’Âð¹@ÂpG ?dâÌO hâËeй оâÌÔ +++ÃËe@Á ?dkе ÒÐË@k hâËeй ÀðÚÐG )ÃËh½Ïc оâÌÔ ++ÃË?hGÉÉc Ä@½Ù_ ѵ@_ gÐkй nеgÐÅ Ä?ÉÐÔ ÉоâÌÔ ++ÃËе@Á fâËgc MkÏc ÃËh½Ïc )ÀðÚÐG+++ÃË@ÁÐOÉ MpO Ä@½Éвâ̹ ÑK@µ й ÑLâÌkÉ?gc ÐG Ä?ÉÐÔÉоâÌÔ Ä?ÉÐÔ Ð¶ÁÊw ’âËgeʶGÉ ÃËeʶG ÃË?hµg@w@Á +++Ä@ËgÐHâÌk hâËe ÐÂÌw@ÁÉ 7ÃK@Å +++ÑË?ÉÐÂð¹c ÑKðÚÉ ÐË@ÂâÌÅ Ä@ÌkhK * +++ÑLlËÉÐoÙ_ ÑKðÚÉ ÐË@ÂâÌÅ Ä@̵g * +++ÑLo@Ô ÑKðÚÉ ÐË@ÂâÌÅ Ä@ËögÐo * +++ÑKÐË?hG ÑKðÚÉ ÐË@ÂâÌÅ Ä@ÌKÐË@½eÉc * ++++++ * =+++@ÂâÌÅÐÁ Ä@ÌO?h_ Ñw * =+++chµÐÁ Ä@̶âÌÁ?É@K | * =+++chGÐÁ Ä@Ì_hÁ ÐG Ñw * ÓgÐGÐKh} Ä@½ÐËÐïâËög ÉÐÔ Ñº½ Òg@w@Á ÐG )Ä@Ë ÐÁ?dÁнÉÉiÏg@Ô rоâÌÔ ÐËÙG й ÓÃËÊG ¸ÐÌËgÐkÏcgÏc ÑoÉÊK ¿âËögÉ@Å g?Êw ÓÀÙ_ ?doÐË@ïâËg Éй gÐÅ ÏögÐOÚ gÐk нЏÏc âÑTÂâËdÌð¹ÐÅ ?dËgÏÉÏc@Ë Ð¹ н@_ ÒÏÉÐÔ ÏÉ@KÏgÐk +++Ä?dÂËi ÑÁ@µÏjË?g Ò?Éc eØög É@KЊѶpÌK )ÉÊG?dËÙ_ ÑÁ@µÐK@k ÑË?É@Õð¹@½ й Ä?cgÏiÙS ÑïÁ@½ ÏÉеÐËÚ zÌŠй ÑËg@ÅÐG Ò?ÉÐÅ ÒÐÂo ÑïÁÏc )ÉÊGÏc hK ÀgÐ} eØg ÓÑÁÐKÏc ÑÁ@½ÐpâËdÁÐÔ ÑµØgÐG eØg ÐG eØg qËgЭÐk ÑÁ@µ@K?É )?lÌGÏcÐÁ Ô


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

Ñâ̹ ·âÌÂË@½ rÏÉ@Á ÏÉ@Á++chµÏc Ñð¹Ù¶âÌO ÓÏÉÏchµÏc igÐG ÒgÐk ÓdÁ@½öhPËÏc @ÌÁÐK ÏgÙG ÐPkÐÔ ÀðÚÐG )qâÌO ÏÉÏÉÊwÏc ÒÙG MpOÉ@LpO ÓÏÉÏÉÊGÏc ·ËjÁ й ÒiÐW )ÉÊG g@Ëc ÏgÙG ÐPkÐÔ++Ml_Ïc âÒÊ} MpO ÑpËÉÐÔ ÓchµÏc ѶâÌÁÙG ÀðÚÐG )?cÏc â¼Ð}й Ñð¹ÉÐÅ ·âËg@S dÁÐw++ÉÊG iØjG ÓrÐG Ïgб ѶâÌÂË@½ hKg@Å ÓhKØgiн@K N@ÅÏc @K rÐPkÐÔ Ó?cÏcÐÁ ÏÉÐLkÏcÐG ÒÙ_ еÐÂË@½ öh_ ÒеÏÉÏög еÐÌÁ@µ gÐkй gÐÅ ÓÒiÐGÏc gÐk ÉÐÔ ÙG gÐk Àй +ÉÊGÏc ÓÏÉÐË?ögÊkÏc ?dÁ@ËgÉÏc g?Êw ÐG ÑËÐÁi@G ѵÐËÏÊâÌo ÐG ÑoÙ_ ÓÏÉÏchµÏc ÒÙGеgÐÅ ÓÏÉÐË?cÏc еÐÂË@½ â¼Ð}й ÒhK ѶâÌð¹ÉÐÅ q̶âËg@S ÉʽЊй Òi@} )dÁ@½öhPËÏc )chµÏc Ñð¹Ù¶ )dÁÛ̎Ïc еÐPkÐÔ+++ÉÊGÏcÐÁ Ù½ÐLkÏc ÓjâÌÅ ÉʽÐÅ ÉÐG )ÉÊG ögÊÅ »½ ѶâËgÙK@L¶Ëc ++ÃKh}Ïc hK ÑÁ@µÐÂË@½ ÓQkÐÔ ÐµÐÂË@½ ÑLkÐÅ ÑÁ?ÊKÏdËÐÁ dÁ?ÊÁÏc ÒÙ_ Óch¶ËÏc ÏdÁÐwgÐÅ ÏÉÐÌoÐË@Á?ÊK ÏÉÐÁЗc ÉÐÔ g@Ëc ÐG ÃËÉÊG Ð}gоpâÌO ·âÌð¹Ð½Ùµ оâÌÔ+++âÑÂâÌð¹Ê~ ÒÙ_ ÙG ?cоâÌÔ É@Áй++ÉÊHG rеÐKÐð¹@W Ñð¹Ð¶âÌK ÉÊGÐÅ ?É ÒgÏc?hG ÓÃËÉÊHLpÌÁ?c ÏhkÐG ÑÁ?g@¶âËhµ ÒÏÉÐÂKÉjG ÒgÐoÙ¶âÌK ÓMlÌÁнٵ ÏO ѵÏi ÊGÐÔ ÉÉdÁ@½ Ò?Éc++ÉÊG ÐÁЗc ÉÉ?cÉÉög ÉÐÔ ÑÂLËc ÒØgiн@K hK@Ëi Ä?ÉʽÐÅй еÐÂË@½ ÑÁ?ÊK ÏgÙG ÐPkÐÔ gØi ѶâÌð¹ÉÐÅ Ó·Á@ŠжÁ@Å Ò?Éc+++gØi ѶâÌÁÉÊG ѶâÌÁ@½i ÐG ?i@Á ++N@¶G ÄÉÊG ¿ÌºkÐKÐG g@w@Á Òc ѵÐË@K?É ÐG Ä@Ë »Ë@± ÏgÙG ÐPkÐÔ Ä@LkÏÉ?ög Ò@¾âÌÅÐG gÐÅ Ä@Ë )‘pËÐ} ÒµÐË Ð¹ NÐHË@K Ä@µÐð¹Øc É@Ìw й @ÅÏÉ Ñ¶âÌÁdÁÛÌW+++ÒdÁÛÌW igÐG Ä@ÌoÙ_ й ÓMpËÐïâÌK ÐG ÓÏÉÐÁchµ igÐG ÒÏÉÐpâÌO ÑÁ@µÐw@± ÉÉcgÐÅ ÏgÙG ÐPkÐÔ++ÏÉÐË?c ÑïÁÏc gÐk ÏÉÐLl_ ÒÙ_ hK ѶâËg@S )ÏÉÐÁ?c?c ÒÉÏi ÐG ÒÙ_ ÒjâÌÅ ÉʽÐÅ ÒÙ_ ÒjâÌÅ ÒdÁÉÊKÐG ÓÏÉÐÁchµ igÐG ÒÏÉ?Éc ÒÐÁ?ÉÐÔ ÓÏÉÐpâÌO ÑÁ@µÐw@± ÏÉÐLl_ ÒÙ_ ÓÏÉÏchµ igÐG ÒÏÉÐpâÌO ÒÏÊÌÁ Ïg@‡ÐÔ++ÏÉÐÁ?c?c ÒÉÏi ÐG ÐG ÓchG É@ÂâÌÅ ÒÙ_ еÐÂË@½ ÑLpO gÐkй ·âËiÙK ÓÒÏÉ?Éc ÑÁ@µÐw@± gÐk ÎÍ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

еÐÌ̾ÅÏÉ ÐðºâÌÅ +ÐË?d±?hâÌÔ Ò@Ì­?h}ÊS ÒÐp_ÐÁ É@Áй qâÌLâËi Ó@̵gÊK g?c ÐÂG ÃËdÁÐw NÐÁ@ÁÐK )rÐG ÉÉc ÐKØchµ Ño?ögÐK ÓÄÏÉÏc ÓcgÐG Ä@ËÏc ѵ@_& É@Áй Ä@ÌÁ?ÉÉc Ä@Ë Ä@̶â̶¹ ÄÐÅ ·¹ dÁÐw Ó·¹ ÉÉc ÒÏgÉÐ} ÒÉÉögÐG r?É ÑÁ?jâÌ_ )%´?hâÌÔ Ñµ@_& É@Á ÐKÙKÉе Ä@Ìp̶â̶¹dÁÐw Ó·â̶¹ Ó%@̵gÊK +ÏdÁÊ} Éй Òc ÒÏÊÌÁ ÓdÁÊ} Àй ÒÏÊÌÁ ÐËÐÅ dÁСÙ}++Ï%dÁСÙ}& Ò@Ìw еÏgСÏc ÑLoÉhk ÑÁ?ÊS ÏgЊѶâÌÁЗc Ä@Ë ÑË@o @K?É ÑÂËc@G Òi?gÐG dÁСÙ} ++âÑLâËi Ògʵ@G ÒÚ ÓgÐH½?gÐG ÐKÙKÉе ÉÐÔ ?ögÙ_й ÑÁ?iÏc gÐlµÐË ÑÂÌGÏc dÁСÙ} Ò@Ìw ÏÉÏgÉÉcй еgÐÅ++NÏÉ?c +++ÏÉ?hÁÐÁ ÐÁ@OgÐk ÐÌËÐÁi@G ÏigÐG @Ìw Éй ÏÉ@Á ÐÂâËÊo Ó@Ìw ÒÉ@Á cgʵ ÓÃoÙ_ ÓÍËÉÉfâ̽ Ðp̽ÐÅ Ä@Lkcgʵ ÑÁ@µ@Ìw ÒÉ@Á ѶâËÉ?cÉÉög ÑâÌOÐG Ðp̽ÐÅ ÒÙ_ ÒеÐKðÚÉ ÑÁ@µÐÌ­?h}ÊS ÓÑÁ?cÏÉ@Ô +++ÏÉÉchµ cÏiÉ@Á еÐÂâËÊo ÒÐKÉжð¹ÐÅ ÑKÐÌÁÙw )Ä@Ë ·âÌkе Ä@Ë ÑËÉÉfâ̽ Ð_@o ÐKÚ ¸Ðð¹ÐHoÏg ѵÐÌË@o ÒÏÊâÌo gÐkй ÑLoÉhk ѵÐËÙºG@K ?É gÐÅ âÑGÐÁ еٺG@K ÑËÏgÉÐ} gÐ}ÐÔ )ÏÉÐKØdÁ?i?ög ÒdÁСÙ} ÑÁ@µÐL_Ðk ÓÑoÙ_ ÙG ÒÐÁ?ÊS ÏgжËÐO ÉÐÔ ]]]]¡Øh½ ÑÂÌïÁÏg ѶâÌLkÏc âÒhÁ?iÏc Ѷâ̵Ðð¹ÐHoÏg ÒÐÂâËÉ ÐµÙºG@K+++ÏÉÉchµ MkÉgc Ä?cgʵ ÒdÁÏÉ@½Ïi @ÌwÉÐÔ ÒðÚ@GÐG ÒÐÁ?ÊS Ðp_ÐÁ ÉÐÔ ÏÉйÏiÐÔ Ð¹ gÐÅ MoÉhk ÓÐÌËg?ÉÏcgʵ +ÏÊËöhG ðÚ@GÐG ÒdÁСÙ} ÒÉ@Á qËcgʵ ÓÏÊÌp_ÐG ÐoеgÐk gÐk ÉÏgÐG »ÌW кÌW Óg@© ÐG ÏigÐG ѶâÌ©ðÚÉ ÏÉÏg )ÉÊG ØögÏÊÌÁ ÉнÏc gØi Ä@µÐÂË@½ ÓQkÐÔ )ÃK@ÅÏc оâÌÔ ÒеÐËg?ÉЊжÂG ÀÏcgÐG ÒеÐÌÌÁ@µ еÏÉÏg ÑïÁÐpâÌO+++ÄÉÊG @G й Ä@µÐÂË@½ й ·âËdÁÐÅ ÓjâÌÅÐG ÓNgÊ_ qâÌOÐG Òc ѶâÌPkÐÔ zÌÅ ?cÏcÐÁ ÒÐïâËg++ÉÊG jâÌÅÐG ÒÏgÙG ѶâÌPkÐÔ ÑPkÐÔ++âÑHG NÉÊS ?dÁ@µÐÂË@½ â¼Ð}й ÉÊGÐÁ ÒÙG q̶âÌPkÐÔ zÌÅ ÓâÒÉжG ÓdÁÛ̎Ïc ÒÙ_ÐG ¸ÐË )ÉÊkÏdð¹ÐÅ ·âÌÂË@½ ѽÏc й ѽÏc ÏÉ@Á ÏÉ@Á ÏgÙG Ö


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

@ÁÏc )ÏÉÐË?c ¿½ðÚÏÉ Ð±Ïg ÏÊâÌo ÀÐG ÐËÙG )ÀÉÊG Ä?gÐïÌÁ ·âËdÁÐÅ âÒeØg âÒÉÐÔ %ÀеÏgÏc?hG& ÒcgÏc жÁÊw )’xG ÏcgÏc ÉÐG chµÏcÐÁ ÀiÐW jÌ}gÐÅ +++ÉÊG Ä?h} ѶâËcgÏc )rögÙo ÒðÚ@Ô ÉÉc )MlÌÁٽٵ ÉÉc ÃËÉÊG nе rÐo+++Nh} Ä@½ÐïâËög Ѻ½ Ä@½ÐµÏiÏh­Ð½ ÒÐK@ƶâÌO ÏÉÐÔ )cgʵ g?Êw )JÏg@¥ ÉÉc )qâ̶KЙÏi ÉÉc qËÏÉÐÔ )ÉÊG %Ä@oÙ¶âÌK& ÏÉÏÉÊGchµÙµ ÐÂâËÊo Éй ÒоâÌÔ ÒÏÉÐÔ ÀðÚÐG )ÉÊG ÑÁdÁ@_ÉÉög ÑKÐÌâËögÉ@Å +++ÉÊG %ÑKÐÌâËögÉ@Å& ÉÊHLl`µÐË ÒоâÌÔ Ðµ ÒcÐG ÑKÐÌâËögÉ@Å++ÑLl̹@ÌkÙk ÑÁdÁ?giн?c ÑKÐÌâËögÉ@Å++ÀÐLk ÓNÐËgÙK@L¶Ëc Ócgʵ “Ð} ÙG ½Ðµ @Ë hK@Ëi ÐÁ?Éй ·âÌLo++“?gdÌ­ )ѽÙÁÙKÙÔ ÑÁ@ÂâÌÅ Ä@½ÉʽÐÅ ?ÉÐÔ ÃËжG ÑKÐÌâËögÉ@Å Ñk@G hK@Ëi rÏÉй gÐ}ÐÔ++´?Ô ÑÁÚÐ} rÐo gЊоâÌÔ ÓÃËÉÊwÏc ¸ögʵ?Ê_ ÉÏgÐG ÏÉÐÁ@ÂËc@G й ÓÃËÉÊG âÒögÉ@Å âÒögÐG Ä@ÌâËögÉ@Å qâÌO ·âËeØg ÑÁÉÉög âÒög ÙG ÓÃËÉÊG ¼ÉÏgб qâÌO еÐkе +++ÃËÉÊHKÉе Ógʵ@G )ÉÊGÏc NÏög ?cÐÁ@wÉ@Á ÉÐG ¸ögʵ?Ê_ ÓÄ@ÂËc@G Ä?ÊâÌÁ ÒÐïâËg ÓgÊo@G Ó¸gÊK ÑKðÚÐLkÏc hâËe ÒÉ?hµ}?c ѵ@_ âÑLâËi ÒdÁÊ} ÑKðÚÐÅeØg ÑÂâËÊo âÒdÁЊй +ÄÉÊG JÏg@¥ ÑKðÚÐLkÏc hâËe ѵ@_ qËgÊo@G ÑKðÚÐÅeØg ÏdÂâÌÅ gÊo@G Ógʵ@G ÑÁ?gе}?c ÑÁ@µÐË@GÏög ÓÐïð¹Ù½ h}i?gÐG ÑLoÏc Ä@k@Ô Ñ¶âËg@µ ?dÁ@ËÉ@ÁÐG ÄÉÊG NÏög ÏÉÐÁÉÊGÏc ·ËjÁ ÒµÐËй ÓÄ@Á@Lki й % ÐG ÑS@W& Ä@Ë%Ä@ËcgÐ}& Òg@GÉÉög rÏÉÐÔ Ò?ögÏgÐk+++ÉÊGÐÁ )MkÐGÏc Ä?g?ÊHâËg й Ò@ïâËög ÓÄÉÊGÏc g@Å ÓMâÌo ÑÁ@µÐð¹ÙOÐo ?dÁ?g@ÅÐG +ÏÉÐÂËögÐO ÓÄÉÊG NÏg ÀÏcgÐG ÒÏgÉÐ} ÑLkÐGgÐG ÏÉÊGÏc Ó@LkÏdð¹ÐÅ ÓÄ@ÂËc@G ÑÁ@µÐwÉ@Á й ÒgØiÐG ÑKg@O ÑÁ@µ@}Ïg@G ÓжÂG ÓjâÌÅ ÐËÐïâËög ÀÐG ÒgØi ÑLlËÊâÌO ÐËÙG )ÉÊG Ä?hâÌÔ Ñµ@_ É@Áй ÑoеÐÌKÐË?chµgÐk ÄÉÊGÐÁ оâÌÔ ÊµÏÉ ÀðÚÐG )ÄÉÊG ?cÙwÉÊK@Åй Ðp̽ÐÅ ÑÁ@µÐ}gоpâÌO +ÉÊGÐÅ ÎÏ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÏÉеÐËÐG ÏKе ÐG NÊïKÏc ·âÌÁÉÊG NÉÊS++ÉÊG NÉÊS ?dÌð¹Ð}й ÒÉ?ÉÐK ÑÁ@Ì} ÐG ÒÙ_ Ó@pâ̵?ög ÒÉ?ÉÐKÐG ÒÙ_ Ѻ½ÉgÐk ÏgÙG ÐPkÐÔ+++ÄÉ@kÉÊÁ ÓÏÉÐÁdÁðÚÊSÏc ÒÏÉ?Éc ÑÁ@µÐw@± ÏÉ@Á ÏÉ@Á еÐÂË@½++dÁ@kÉÊÁ ÏÉеÐÂË@½ е +MpËØögÏc ¸ÐÌâËög ÏeØög ÑÁ?c ÓÀÏc ѱÐw бÐwÉÑwÉйÏc ÓÏÉÐÂKi?Ê}Ïc rÏÉ@Á ÏÉ@Á )ÏÉÐK@µÏc еÐPkÐÔ ÑÁ@µÐð¹ÊS Éʽ ÐG Éʽ ѵÏiÊGÐÔ ?c ¿ŠgÐk ÒÐKÐð¹@W ÉÐG ÑLkÐÅ rÐËc@Á ÊGÐÔ )?cÏc ÒµÐËй ѽÏc ÑÁ@µÐ}ÛËÉÐo ѵÏiÊGÐÔ ÐµgЊӒÁжâÌO ÑÁ@ÆÁÐO ÐG Ä@¾µÉÉcgÐÅ @KÏgÐk +chµ ѵÏiÊGÐÔ Ó’ÁжâÌO ÓÐLð¹@} ÐËchµ qËÉÐÔ chµ rоâÌÔ ÑÁ@µÐŠgÐk ÓÒÙ_ ÐG ÑLkÐÅ 7ÑKÊ} +++++ÉÊG NÉÉög gØi Ѷâ̾ºÌ­ ( ÉÊG NÉÉög+++âÑð¹ÐG ( ÓÏÉÏcg?Ê_ Òcg@k ѶâËÉ@Ô )ÏÉÏg?Ê_ ÐK@ŠеÐÂË@½ ÑLpO gÐkй еÐPkÐÔ ÓÏÉÐË?c ÒеÏÉÏg “Ê_ ÉgÉÏc ·âËg@S dÁÐw ÓÏÉÏchµ â¼Ù¶ ÐG ÑLkÏc ÉÉc ¸ÐË ÑâÌð¹Ïc @K ÓÏÉÐË?c ÒеÐÂË@½ ÒÐÁ@²o@¥ MâÌo ѶâËg@½ÚÐO rÏg@‡ÐÔ +ÏÉÏchµ Ïg@GÉÉc ÒÙ_ ѽiÐG ÓÃËgÙ} ÑÂË@½ ÑLpO gÐk ÏÉÏdÁ@ËÐ} ÒÙ_ ÒÙ}ÊL®} ÑKÐG@G ÐG ÄÉÊG ÑÁ@µÏÉÐÁðÚÉÊS )ÑÁ?ÊS )ÒjâÌÅ )Ò@Á?ÊK )ÏgÙG ÐPkÐÔ Ð¾ºÌ­Ð¹ ÀÏgÙS Éй ÑÁdÁ?ÊÁ É?É ÑPkÐÔ ÀÙ_ Ñð¹@W ÐG rÐG ý+++ÏeØg ÉÐÔ ++ÉÊHËcÐÁ ?dpÌÁ@µÐÌË@½ÐÂÌk Ä@—jÌ­@W ?cÊ_ Óchµ Ïc@½@Ô Ói@k Ä@½Ù_ еgÐÅ )N@Å ÃKÉжâËögÏÉ Ñ½Ïc 7NÊ} ѽ ÐG jËiÐ¥ gc@± ¸@µ+++chµ +ÃwÐÁ NеÏgÏc?hG ÒcgÏcÐG )ÐGg?c@}@Ô ( ++’xG ÏcgÏc ÉÐG @¶G ?Ê_ (

ÎÎ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÓÀ?dÁ@pÌÁ Òjµ ѶâËh}@Ô ÑË@¶kÉhK ÓÏÉн@ÂâÌÅ Ò@}@Ô ÐG %cʙн ÊGÐÔ& 7ÑKÊ} ++ÃpÌkе ÉÉc ÓÐËÏgÐïS Òh}@Ô ÏÉÐÔ ?jG?É * )ÐËÏgÐïS ÉÉc Òf½ Òh}@Ô ÑLk?ögÐG еÏh}@Ô ÑË@¶kÉhK )?d¾ŠgÐk É@Á ÐkÙG й Ä@½Ù_ ŸÁÏc âÑG++ÏÉÐÁÉÊGÏc rÐ}Ójµ ÏÉ@Á ÏÉ@Á Ä@µÐÌË@¶kÉhK öhOй )qâÌO ÐÂËÊw Ä@µÏh}@Ô Ð¹ ÐPp_ âÑG cgÐG ÉÐÔ ÃG ÙG cgÐG ÀÐÔ ÃG й Ðð¹Ê}& ’ÂÌGÏc ÏÉÐÂËÉÊG cgÉÉ Ñâ̹ )ÉÊG?dËÐO Ä@œÏc gÐGй Òc ѵÐÌË@¶kÉhK qËc ÑÁ@µÐÌË@¶kÉhK NÉеgÏc Ä@½ÙG ÐËÏhâÌLkÐÔ Ðð¹Ê} ÉÐG «ÐË%ÏhâÌLkÐÔ +ÄhK ÒÏhâÌLkÐÔ Ðð¹Ê} ʶð¹ÐG )ýeÉc ÑÅÐÁ ÓMkØc ÒÏgÐïS Òf½ Òh}@Ô ÐÁ Ä@¾ÂËo ÓÀ@KÐG ѵÐË?Êð¹ÐW ÓÄ@Á )ÏÉÐÂË@LkÐÅ ÄÉÉg Ó·Ëg@K ÑÁ@ËÐG ÐG ÃËÉÊG++Moög?c Ä@–ÛO Óchµ Ä@½ÏeØg ÉÐÔ Òg@µ ÒÐp_ÐÁ Ñk@G++cg?Ê_ MkÏc Ïg?ÊâÌÔ @TÂÌÔ ÓÏÉÐÂËg@pG Ä@½Ù_ Ïg?ÊâÌÔ @K ÉÊG?É ÑâÌO ·âÌoÐG rÐG ÉÉc )’ÂâÌG ⓠÒ?cÊ_ ÒÉ@Á ÐÌÌÁ@ËÐG ÉÐG gÐÅ 7NÊïËÏc q̽ÏÉÉc ÑoÐG +’Gg@µÐG @̵gÊK ÑKÐð¹ÉÏc ѵ@_ É@Áй оâÌÔ Ð¶ÁÊw )ÉÊG Mk?ög ÀеÐË ÑoÐG Ò?ög Ïg@Ëc )ÉÊGgÐkй Ä@½%¸gÊK& Ò@OÊk ÑÂK@Å ÓÄ@–ÉÊG?h¶o@Ô ÑkhKн ÓÃËÉÊG 7NÊïÁ@ËÏc нÏÉÉc ÑoÐG ÑwgÐÅ +âÑHG @G âÑGÏc ÑwgЊӒGÏcg@µÐG MkÏc @LlâÌÔ gÐÅ )âÒÉ@Á ÑkhK * 7?gc g@ËöhG ÓÏÉÏÉÊG eh} ÀÏÉÉc ÑoÐG ÒÐLkÐS й ÐÁ?cgʵ ÑKÏ© Òg@½Ïc +âÑHG @G âÑGÏc ÑwgЊӒGÏc g@µÐG MkÏc @LlâÌÔ gÐÅ ÐË?É À?c@½ * ÓJjW âÑk й ÉÊK@Å ·âÌO ѶâÌO Ó·âËög@Á ѵÐËÏiÏh­Ð½++@ÂâÌŠⓠÄ@½?Ê_ ÒÉ@Á ÐÌÌKбÐoн Ó¸gÐÔ Ð¹ öhO Óg?Éec ÐÂâËÊo ÓÑÁ?ÉÐð¹Ùw Éй i?É@ÌS ÒÉ?h`¶âËög +âÒhµÏc Ä?ÉögÏÉ@w ⓠÒÏdÂâÌÅ gÐÅ Ä@½ÊïâÌG ѶâÌÁ?ögÐ} Ò?Éc )ÃË@p¶ð¹ÐÅ ÏÉÏgÐk ÉÏgÐG r?ÊâÌÅ r?ÊâÌÅ ÏÉÏg@GÉÉög ÀÏc ÐG gÐkй ÏÉÐËiØc Ä@¾µÐËÐïâËg йÉÊK ?dL_Ðk ÒÉ@_@o ѶâÌË@ïâÌS й gØi ÎÑ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

)ÓchµÏc Ä@ËÙwÊK@Å ?cgʵ@G ÑÁ@Lkcgʵ ÑÁ@µÏdÁÊ} É@ÁÐG Òc?i@Ô ÐG %Ä?ÉÐÔ& ÓÄжG %SNN& ÑKÐË?ec ÓögÐo %Ä?ÉÐÔ& е ÉÊHKжâËög @̵gÊK â¼Ð}й й r@̵gÊK ÓÏÉÐÁжG ¿ÌºkÐK Ä@Ëgʵ@G ÑÁ@Lkcgʵ ÑÁ@µÏhâÌïoögÙo ÑÁ@µÐwÉ@Á й âÒdÁÐÅ É@ÁÐG Ä@ËÙwÊK@Å ÒÐïâËög ÓN@¶G Ä@Ëg@µÉ@Å ?cgÐH½?gÐG ÒÙÅ ÐG Ä?eØög Ä?Éй +ÐÁ@Ë@ïâËög Éй ÉÊG ·â̵ÐË rÐË@ïâËög ÉÐÔ )N?dG @̵gÊK ÙG M̽ â¼Ð}й âÒÊÁ Ñoi@k Ó?cÉÐk ÙG& ´?Ô Ò%N?hG@‰& ѶâËd­ÏÉ ÑÂK@Å eØög Ïc й c@Ëi )ÉÊHG NЙÏi qÌÁ@µÐÌKg@O ÙG еÐïâËög ¸Øg@GÉög Ò%¼Ù±Ïgб %Ò@ïâËög& й ÓÑKg@O ÒÉ@Á ÐG chµÏc Ä@½ÏÉÐÔ ÑÁ?ÉögÏÉ@w âÑLâËi й оâÌÔ ÉÊG ѵÐËÐïâËög й Ä@½G g@w@Á )ÉÊGÐÁ ѶâËcÊk zÌÅ )ÀðÚÐG++ÏÉÐÂËögÐPG ÏÉÐÌÌKg@O +++ÃËÉÊw ?dË@ÌK ÓÃËÉÊw ÒÙG оâÌÔ Ðµ ÉÊG ÏÉÐÔ rжâËÊÁ @ïâËög ÓÏÉÏchµ Òc )ÃËÉÊwÏc NðÚÐÅeØg ÒgÊo@G ÉÏgÐG ÓgÐG ÐKh} Ä@½%ch} MpO& hïpO Ò@ïâËg ÑÁ?ÉögÏÉ@w й %N@µ& ÒdÌÔ ÉÊGÏcÐÁ ÀðÚÐG )ÃËÉÊGÐÁ ?iÏg@o r@G ÏdÁÐwgÐÅ ÒgÉÊÂk ÒgÐGÉÐÔ ÓgÐG ÀÐÔ g@S ÃËdÁÐw @ïâËög й++ÃËÏdG Øö­ÐG ?cÏcÊÅ âÑG ÑS@W Òg@GÉÉög gÐk ÐÂÌLpËÐ} ?É@ÔeØg ++chµÏc Ä@½%´?Ô Ó@̵gÊK& Ä?ÊâÌÁ ÉÐÔ ?dÁ@½g@ËöhG+++ÏÉÐÂËögÐPG Ñâ̹ ’Á?ÊK@Á ÏgØi ÏdÂâÌÅ chµ Ä@½hËÐk++ ÐG | Ð}g@G++ÏÉÐÂÌLkÐÅ rÉÉi ÑÁ@ËÐG ÓÃËÏdð¹ÐÅ Ïg?ÉÐÅÉй Ä@½Ð}g@G ÏÉÐo .-- ÒжËjÁ )gÊÌG ¸ÐË )n?c ¸ÐË Ðµ )Ð_ÉÊO ÉÊG?hÁÉ@Á lâÌÔ ¸ÐË ++=Ð}g@G ÑxÌÅ ÉÊG?hµg@G ⓠѵÐËÏiÏh­Ð½ ÒeØög ÉÉc ÒÉÊpâÌK )ÄʺË@Á Ògdµ hKн ++hK zÌÅ ÐG Ä@¾LkЊѶpO Ä@½Ù_ ÒgÐGÉgÉÏc ÓÃË?ögÐ} ÒÉʽÐÅ ÏÉ@Á ÉÐÔ ·ÂâÌ­ ÓÀgÐÁ Ѷâ̛ gÐkй еÏg@GÉÉög Òg@Áей ++chµÐÁ ÑË@k@Ô@Á ѶâÌLo É?cÐÁ gÙS É?gÙS ÒÏdÂð¹@G Ó¸Øöw öw ÑïÁÏc Óg@GÉÉög ÒÏögÊ_ ÐG Ä@¾âËÊ} ÉÐo ÑïÁÏgc +ÏÉÐÌÂËchG ÉÐ_ ÉÉi gÐÅ ÃËÉÊG ¸ÛÌÅ ÏdÂâÌÅ +ÃË@pµ?ög Ñâ̹ ÎÐ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÓÏÉÏchµg@µ ÐG Ä@¾LkÏc ÐËÙG )ÏÉÐÂË@kÏc qËhKÉÉi ÓÏÉÏÉÊGÏc ½Ðµ ?cg@µ ÒнgÐ} й++ÃËÉÊG еÏchO ÑKðÚÐÅeØg ÒgÐG ÑÁchµ É?ÉÐK ѶËgÐ_ ?dÁ@½ÉʽÐÅ ÑÁ@Ì} ÐG ѵöhwʽ ·ËjÁ ѵÐËк¹Ê} ÒбÐK ÑïÁÏc ÀÉ@K Óchµ À?g ÒÚ ÉÏgÐG ÉÊG gÉÉc ÏÉоâ̹ hKн Ïc ÀеЭٶÂÌoÛµ++@ÂâÌÅ 7chµ Òg?É@Å cʙн ÊGÐÔ ?cÐK@µ Éй ÉÐË?c +n?g@Ô Ðµ@µ нgdÁ@S °Êo * ÒнgdÁ@S Ä@ËÏc dÁÏÉÏg ÑÂâËÊo й ¿ÌÂÌG Òöð¹ÐÅ ÀÉ@w ÉÏÉÏchµ igÐG ÀgÐk ÑÁchµ Ä?g@Gh}@Ô ÐÂKÉе ÓÃËchµ ⓠÄ@ËfâËökÏc gÐlµÐË ÓÄÉ@LkÏÉ?g ¸gÊK ÒжËjÁ @ÆÁÐK ÓÄ@½gÐk gÐk ÏÉÊHLpËÐ} ýeÉc @}@Ô âÑG++Ä@½gÐGÉgÉÏc ÓоâÌÔ Ä@Ìoе%âÒög&йÊK gÐk ÓÑË?igÐG ÉʽÐÅ )ÉÊG gÉÉc ÏÉÐÁ@¾â̹ ·âËhKн .--*5ÐËÏÊâÌo ÀÐG )ÉÊG ÏgÉÐ} ÒÏe@ÅÐG ÉÉfâ̹ ѶâËg@GÉÉög Ä@ÏÉÐpâÌO ++ÉÊHÌÁÐK ÑÁ@µÏjâÌÅ++ÃË?hµÏc Ä?g@G h}@Ô q̶â̵Ðw ÏgÙS ÉʽÐÅÐG ÓÃË?gc Øg@½Ð} ÉÐÂÌHµÐË Ä@ËеÐÁ@Gh}@Ô rÏdÂâÌÅ )ÄÉÊG qÌð¹?i Ó·ËjÁ Ä@¾â̹ ÏdÁÐw ýeÉc hâËeй Ä@½ÉʽÐÅ ÓÃËжG ¸ÐËÐð¹ÊS zÌÅ ÑÁ?ÊKÏc Ä@½ÐÁ ÐËÙG )ÉÊG MkÐ_ âÒdÁÐÅ++ÉÊG?c nðÚн Ä@½Ù_ е@GÉÉög Ób@o ÑÁ?ÊâÌÁ ÑÁ@µÏcgÐG ÏhâËÉ@K 7NÊïÁ@½Ïc @KÏgÐk++ÃË?cÐÁ Òc?c rебÐK ÀðÚÐG )ÏÉÐÁchµ ⓠÄ@½Ð±ÐK rÏg?ÊâÌÔ ÉÊGÐÅ Ä@½ÏÉÐÔ Òdâ̽ÊÔ ÓÃËh}Ïc?ög Ä@½Ù_ Ïg?ÊâÌÔ @K âÑG âÑÁÙwgÐÅ * Ó?i?hK g@µÐ¹ g@µ )ÀðÚÐG +ÃâÌG ÏÉÐÁ@½@Á@ÅÐG ÓÏÉÐÁÉжG ·ËjÁ Ä@–ðÚ@¡ÐÅ ÓiÙð¹@Ô ÒG ÐG ?cÏg@Gй@Á ÐSgнʹÐÅ Éй ÓÏfïÁÐK Éй оâÌÔ ÏdÁÐwgЊй g@µ++ÉÊGÐÁ ÒcÉÊk gÐÅ Ñwе )ÃËögÙïÁ@½Ïc ÓÄ@ÁÏc?c Ä@–ÛO ÏÉÐð¹@ŠÐS 7ÑkhOÏc ÒжËc ÒÏÉй ¸ÐË Ó?i?hK g@µ +=ÃËжG Ñw * 7Ä@ÌKÊ} cʙн ÊGÐÔ ÓÐËc@Á ÊGÐÔ ÎÓ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

Ä@½ÐÅ Òg?ÉÐÂâËÊo qËgÐG Éй Óеg@GÉÉög gÐk ÏÉÏÉÊwÏc ŸÁÐK ѶâËhâËdð¹ÐÅ ÑÁ@½ÐÁ ÒÙÅÐG ÀðÚÐG )ÉÊG ¸ÐËÐïâËg ÐÁÙµ жâËg йÉÊK++?hµÏc ÒcÐG âÒög йÉÊK ѶâËcgÐG +ÉÊGÉÊw ÏÉÐÁÉÊGhâËʵ ÉÏgÐG É?hµÏcÐÁ ÏÊâ̹ ÒÙwÉÊK@Å ÒеÏchO ѱÐw ÏcgÐG ÉÐÔ ÒÙ_ ÑK@µ )ÉÊG еÏg@GÉÉög ѱÐw й ÏgÉÐ} ÑËÐoÙ} g?Êw ÏÉÐÂËögÐO ÙG еÐÂâËÊo +ÏÉÊG еÏchË ÒgÐl½ÐS ÉÉc ÑÂLpËÐ} ¸ÐËÐG ÑÁ@µÐÌË?igÐG gÐkй qËÉÐÔ ·ËjÁй++ÉÊG hKg@G й Òc ÑÁ@µÐÂâËÊo ÉʽÐÅй ⓠÑÁ?g?cögн ÒÐÁ@Lki Ñð¹ÙÅ Óâ¼Ùw ѶâÌ_ʵ dÁÐw еÏg@GÉÉög Ò?É@ÔeØg Ó¸ÙÁ@K ÓfâËgc Ñð¹ÐË?g g?cÐG Ä@µÐ_ʵ ÒgÐk chµ Ä@½hËÐk ÃËÉÊw е )ÄÉÊG gÐk ÏÉÐÂËi?ÊïÁ@ÌG ӒÂâÌGgÏc Ä@µÐð¹ÐË?g g?c 7?dÁ@½g@ËöhG ÓÏÉ?} q̽@± ѶâÌLo Ä@Ë ·âËi@GÏcgÐG )+++¸ÐËеØchO )еÏcgÐG ÒÙÅ ÐG âÒÉй ÓеÏg@GÉÉög ÃËÉÊG Ä@µÏg?c ÑÁ@ÂâÌÅgÏc ѶËgÐ_е++ÃËжG MkÉgc âÑO ÒÐÁ@KÐG@G Éй ÒÚй ++ÃËÉÊG ¸ÛÌÅ ÓÉÉdÁ@½ gØi ÐËÙG )chµÏc Ò½gÐ} N@ÅÏc @K qËeØg Ä?ÊâÌÁй chµÏcÐÁ MLkÐÅ zÌÅ Ò@½Ïc?g NðÚÐÅeØg ÉÏgÐG еgÐÅ ÏÉÐÁ@µÐ_ʵ ·âËg@GÉÉög Óâ¼Éʱ ÓM_Ðk ѶâËhâËdð¹ÐÅ gÐH½?gÐG ÑÁ@µÐÌË?igÐG ÓÄ@µÐ_ʵ Ä@–@µÏg?c +ÏÉÐKØchµ@ÌS ÒµÐËй ÒgÐGÉÐÔ ÓgÐG ÀÐÔ ÑÁ@µÐÌË?igÐG ÓÐËÐÅ Ä@½Ð¶âËög йÉÊK Ò@}gÏc ·ËjÁ й ÓеÏhâËdð¹ÐÅ Òg?Êâ̹ gÐk ÐÁdÁ@ËÐ} ÐÂÌÁÐËÐïG ?cжâËg йÉÊK ÐG Ä@µÏg?c ÑÁ?ÊK Ä@½ÐÁ ?dÁ@¾ð¹ÉÐÅ ÏdÁÐwgÐÅ++Ä@Á?c É@ŠÊ} ѵÐËÐïâÌS й ÏÉеÏgdµ ÒÙÅÐG ÏÉÏchµ Ä@½G++Ä@½ÐµÏg@µ ÑÂâËÊo ++«ÐµÏÉ@Ô gÐk ÏÉÐÂËжG ögÙo еÐË ÐµÐË Ä@µÏg?c ÙG )Óchµ É?ÉÐK Ä@½ÐµÏchO Ò?É@ÔeØg ÒgÐG ØögÏÊÌÁ ÒÏjÁ?Éc N@¥Ðk @K й âÒögÉ@Å UÂâÌO оâÌÔ +Nhïð¹ÐÅ g@µ й Ä@¾LkÏc rØögÏÊÌÁ ÑÁ@Á ÓÄ?cÉÊpO ÙG MâÌGÐÁ '%dÁÏÉÏg& âÒögÉ@Å @ÌÁÐK )’LpÌÁ?c g@GÉÉög gÐkй ÏÉÏg?Ê_ )ÃËÉÊG ¸ÛÌÅ ÑâÌðºG ÏdÁÐwgÐÅ +ÏÉÐË@½ еÐÌË?igÐG gÐkй gÐÅ ÑÁ?ÉÐk@O gÐkй Ä@½%¸gÊK& Ò@OÊk ÑkhKн @Gchµ É?ÉÐK Ä@–@µÏg@µ ÉÉi @K ÀðÚÐG ÎÒ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

g@½ÙK ÒdËe?hK ѵÐÌË@KÙµ ÐG ÑS@W Òg@GÉÉög gÐkй Ó¸gÊK ÑïÁЮK Òйʹ Äch½ ÓÒgÐkнgÐw Ò@KÏgÐk ÓÄ@Ëe Ódâ̽ÊÔ Ò@KÙµ âÒÉй N@µ ÉÐÔ++chµ +ÉÊG ·âÌÁch½ | qÌÁ@Ëe ÓN@GÐ_ ÒÉ@ÂâÌOй Ä?cÏÉÐLkÏcÐGÙ_ )È@Ô++ÉÊG ÀÐÔ ÏdÁÐwgÐÅ ÓÀG ÏÉÐK@Å++ÃwÐÁ NеÏgÏc?hG ÒcgÏc ÐG )ÐGg?c@}@Ô )Ñp_ÐGÏc ÑL­h}É} ÓÒgÐkÏcgÏc Óg?i@Ôй öhO Ò@Á@½gØi ÏdÂË@Ô ÙG ÐËÐLkög ÑÁ@µÐïÁh} ÐKЮÌk й ·â̵ÐË Ð¶ÁÊw )’ÂâÌG?ög Ä@½Ù_ ÉÊGÏc ?doÏÉÐÔ â¼Ð}й Ói?É@ÌS ÑSgнʹÐÅ â¼Ð}й ÑKÐÌÁ@ÂâÌÅ?ögÙ_ ÓÃKh} Ð}gÐG ]]]]¡Øh½ ¸ÐË Ò?Éc й ¸ÐË ÏÉÐKЭÐ_й öhO ѵÐËÐk@ÁÐÅ ÐG++gÙS É?gÙS ÒgÐGÉgÉÏc ÒÏÉÐÁÉÊG gÙº© ÉÏgÐG ¸ÐËÏÉÐÂKÉеgÐk++ÏÉÐÂÌKÉеgÐk ?cжâËög йÉÊK ÐG ÑÁ?dÂËi ÉÏgÐG )ѺËc ÑÁ@µÐÌKÐÂËн Óg?i@Ô ÒgÉÉe ÉÏgÐG )Ä@Ëe ÒÏÉÏögÉÏög ÒØg@½Ð} ÒÐÁi@G N@ÆoÏc @K )Ä@ÁÏc Ä@½É@_ ÓMlk ÒÉ@ïÁÐÅ Ä@µgÊK й Ä@ÌÁ@µÐïÁЮK ÒÏjâÌÁ Óйʹ Ó¶kÐK Ä@½gÉÏc й r@S ÓнgdÁ@S ÓÏÉнgнеÐG gÐÅ Àео±@K +ÏÉÐÁÉÊGÏc ¶ËjÁ Ä@–@µÐLkÐS @ÁÏc ?cе%âÒög йÉÊK& й ÀÉ@ïÁÐÅ?Éc âÑK@µ )ÉÊG ÏÊâÌO Ñp̶â̵ÙSg@Á Ä@½ÐµÐïâËög gÐkй %Òi?ÊpâÌO& ÙG Òc ÀÏgÉÐ} ѶâËgÐl­ÐÔ Ñâ̹ ÏÉÐÁÉÊG ·ËjÁ ÒÉ?ÉÐKÐG âÑK@µ й N@Å ?d¾¶pâ̽ÐG++ÉÊG@LkÏÉ ÉÐG++ÏÉоâÌÂG âÑGÊo@Ô @Ë )ÀhïÌG %ÐL½g@G& ÐG ÀÏdð¹ÉÐÅ Ó¿pâ̵?ög ÀееÙSg@Á ÐPð¹ÐÅ ÓÒ?ög?ög N@ÅÏc@K )ÉÊGg?Êk ÀÐk@ÁÐÅ )chµ Òc@Ëi ¿ð¹c ÒÐOÐK ÐËеØG Òйʹ Óchµ Òg?É@Å ·âËi@GgÐk ++ÀchµÏc hKg?Êk ÒÐk@ÁÐÅ ÀееØG ÑPð¹ÐÅ ÒеÏi@GgÐk ÒÐl± ÏÉÏgÉÉc й q̶âÌo@S Óchµ ¿ïÂk ÒÐLk?g@Ô ÒежâÌlâËe 7NÊïËÏc ÓÒcgʵ нchµÏc ÙG +++еÐlG âÒfâÌGÏc * й =++++ÀжËÐÁ )ÀжÌG++qâÌO нÉÊwgÐÅ ÓÀÐ}@ÂâÌK ÐË?Ê} ?d̺âÌ}й ÀÙ_ )ÀðÚÐG ?cÐÂËÐG ÓÃËе Éй++âÑG@Á Ñw )âÑGÏc Ñw ÀÉÊG?c dÁÊK ѵÐÌâ̵É?gÐð¹c ÎÕ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÑKg@O Ò%.& Ѳ¹ ÑÁ?gÏc?hG ’KÉе âÒögÐG ÏÉÐÁ@ÂËc@G й оâÌÔ ÐµgÐÅ * @̵gÊK Ò@OÊk ÑoÉÊK gÐ}ÐÔ Ä@KÏÉÐÁ?ögÐ} )Ä@Ë Ä@LÁÊw й NÊ} Ä@ËоâÌÔÐG +ÃâËhµÏc c?i@Ô ÄжG Ä@LpËïLkÏc gÐ}ÐÔ ’Kg@O оâÌÔ ÃâÌðºG ÄÉÊG ÒÉ@ÁÐG Ä@Ù_ hKÉÉi )ÉÊGÐÅ Ä@ÌÂKÉжâËög ÑKg@O Ó@̵gÊK )chµÏc Ä@ÌLk?g q̶âËg@S dÁÐw @ÅÏÉgÐÅ )ÉÊGchµ ?cÏÉ@ÁÉÐG Ä@½ÙwÊK@Å ÏÉÐÌKg@O ÒеÐ̵ÏgÐk Ðpâ̵ Ïg@Ëc++ÄÉÊG?hµ c?i@Ô ÓÄÉÊG?} ÉÊG Òc Ä@½Ð}gоpâÌO Ù_ ÐËÙG )ÉÊG ÒеðÚÐLkÏc Òec Ä@½ÐµÐK@GÐ_ Ó´?Ô rоâÌÔ ÒÙ_ ÏgÉÐ} gØi ѶâËg@µ ¸ÏÉ ?c@ÅÏÉ Ñ¶âÌK@k ÓN@µÐ¹ qÌÁ?cÏÉÐLkÏcÐG Ä@½Ù_ ?dÁ@½g@ËöhG )ÓÑÁ?iÏcÐÁ Ä@ögʱ Ѷâ̵gÐÔ ÐG rÙ_ÉÐLk?ög ÓdÁ?ÊÁÏcÐÁ ÉʽЊе ?c?É@Ô Ñ¶âÌoей ÓN@µ й ÓÏgÙS Éй ѶâËg@ËöhG++ÃËжG ¿ÌºkÐK zÌŠжÁÊw )Òg@w@Á ÐG ÐK?É )ÄÉÊG?h_?c ÉÉögй Ä@–ÉÊGg@}iög ÑÁ@µ@}gÏc ÓrÏög Ó·Ëg@K ÏdÂâÌÅ ÐÁ@K@k ÉÐÔ ++chµÏcÐÁ ÒcÐG Ä@½dâ̽ÊÔ ÑµÐË@¶kÉhK ÒÏe@Å++ÐÌÌÁ Ä@k@Ô Ó¸Êk Ä@ÌÁchµ ¯kÏÉ )ÄÉÊG ÄÏe@Ô ¸öhwʽ ÓgеdÁÊLð¹c ÓN@Å ÓÑTÌGg@Ô ÑÁfH½g )к¹Ê} ÒÏjÌ} )¸ÙŠg@Á ÒÏÉÐÂ̱ÐK )ögÊ_ÐG Òg@GÉÉög Ä@ËÉ?lÌGÐÁ ÉÉ?gjâÌG ѶâËi?É@Ô ?dâËÊ} й r@S ÐoÏg Ói@GgÐk Ä@ËÏc Òg?É@Å Ò@ïâËg gÐkй ++?cÏÉÐÁÉÊG ÉÉdÂËi Ó gн ÑÁ@µÐK@k ÊâÌÁй Ïhâ̹ +ÏÉÏdÁ@ïÁgiÏc cбÐG++¸ÉÊxG++¸ÉÊxG ѶâËdâ̽ÊÔ ÒжkÉhK qËÊËc Éй ++NÐð¹ÐÅ ÓhâËdð¹ÐÅ öhw Ä@µÏÉ@ïÁÐÅ Ä@Ëн@µ ÉÏÉÉög++âÒcÚ Ñ­ÙK ѶâËÉÐo Òjµ ѵÐË?hw ѵ@ÁÉÉög Àй++ÐpÌÁ@Ëe Òjµ ÑÂÌK Ò@K?Éе++ÒÐË?hw ÉÐÔ ÉÏÉÉög ÐKÐHð¹ÐÅ ++=ÏÉÐÂËеÏc ·âËgÏc?hG )Ä@Ëe ÒgÏcбÐG ÄÉÊG ¿ÌºkÐK ÓѕÐW Ñ}gн Ä?ÊâÌÁ ÒÐK@k ÓÄ@Ô ÓÏÉÏdÁ?eÐÅ ÓdÁ@µÐLð¹ÐÅ ÏÉÐËеÐïÁЮK Òйʹ gÐk ÐG ÒеÐËÐÁ?cнÐS й ·â̵йÊ_ dÁÐw Ò?Éc++chµ ¸gÊK Òh¶oй ÙG ÑÁÉÊG %¿ÌºkÐK& Ò@¾âÌÅ Éй )?öhG r@Ôй qËÉ@Ô ÃâÌð¹Ïc ¸ÏÉ Ó@LkÏÉбÐK еÐËÐÁ?cнÐS ÒÏÉÐÁdÁ?eÐÅ ÃG й Óchµ ÒgÏiÊ} ?cÉ@wgÐGÐG ÑË?hâÌ_ ÐG ÀÉÉchG?ög ÑÁ@Ëe ѾºÌ­ ?cÐK@µ ÎÔ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÒögÐo ·âËgÙS zÌÅ ÐG е ÏÉÐÂËÉÊG?hµ g?c@}@Ô Ó’Kg@O ÒÐ}gоpâÌO оâÌÔ * й @ÁÏc ÐËÐÅ Ä@¾ÂKÉжâËög @̵gÊK ÑKÐð¹ÉÏc ÉоâÌÔ Ð¶ÁÊw )ÃËеÐÁ ÏÊâÌÔ ++ÐÌÌÁ Ä?} »ËcÐG ?cÐ}gоpâÌO ÑïÁÐÅgЭ gÐG ÐË?c )ÉÊG ÃKh} ÉÊÁ@ÌG й gÐÅ )Ä@Ë chµÐÁ cʙн ÊGÐÔ ÐG Ò?ÉöhG gØi * 7NÊ} ÑâÌO É@ËgÐkÐG ÒdÁ?f̱ Ó´Ðo Óк¹i +++=ÐË?É?cÐÁ@_@o Éй MÌw ÙK )rÏg ÄÉʱ ÒйÉʱ ( )ÉÊG %ÐËhs@Á& Òg@o Ѷð¹Ð_ ÑGÏg@¥ ѶâËgÐoÙ¶âÌK cʙн ÊGÐÔ gÐGй rÐËÙG )ÏÉÏdÁ@¶pËÏc ?dÌoÏög ÒÚÐG ÉÊG bÙK ÏdÂâÌÅ ÒеÐËgÐÐÔ qÌÁ@µÐo@S ÒÉ@w gÐGй NÐÁ@ÁÐK ÓÄ@µÐµgÊK нgdÁ@S ÓgÐl­ÐÔ ÒÉ@w É?c ÒÙ_ ÑïÁÏög ÑS@G ÉÉi gÐÅ ÉÐÔ++ÉÊGÐÅ ÑÂËo@Á ÓiÐW@Á ѶâËg@l_Ég й ++ÑKÐÂËн Óg?i@Ô ÒÐË@½ ÏÉÊG %qËÉÐÔ& ÙG MlâÌO ӟÁÏög Òi?É@ÌS +cg?Ê_ ÑÁ?dâ̹ É?} âÑO ÒÐÁ@ÅÐG hK ѶâËg@S dÁÐw ?doÐïâËög ÑÁ@½gЭ Ño@HÂÌG++ÏÉÐÁÉÊG öh_ r@S ÉнgdÁ@S ÑÁ@µÏjâÌÅ ÒжxâËög ¸Øg@GÉÉög ÒdÁÊ} ÉÏgÐG ?dËÉ@_@o ѵÐËÐïâËögÐG еÏjâÌÅ++?dËÏÉÐÁ?ögÐ} ÒÐGgØi ÓÄÉÊG Ä@pâËgÐO оâÌÔ ÙG ÒcÏc Ä@½?É Òi@GgÐk ?cÐKÐð¹@W Éй++MkÐG qÌÁ@µÏgÐl­ÐÔ )Òg@GÏc ?dÁ@ËÉ@w ÓÀÏcй Ñð¹@XoÙ_ Ä@ÌpËgØi ÏgÐÅ ÉÐG ÑÁ?iÏc Ä@Ë?É )ÓÄÉÊG ÏdÁÐ_ ÐG ÀÏc Éi@k Ä@Ì®Ëе Ä@ËÉʽÐÅ +ÏÉÉchµ ZKЭ Ä@ËÐÌÂÌLÁÐLkʱ Òg@o Ïi@K Ä@ËÐÂKÉеgÐk ?cÐïâËögй ++»Ëc Ór@S Ói@GgÐk ÓgÐl­ÐÔ ’LpËØögÏc++¸ÐË Ò?Éc й ¸ÐË ÏÉÐÂËÉжG ·âËi@GgÐk qâÌO ÓÃËögÙïG Ä@½Ù_ ÒеÐÂâËÊo ÉÊGÐÅ Ä@½ÙG оâÌÔ ÐµÐwÉ@Á Ѷð¹Ð_ âÑð¹Ð½Ùµ ÐÂÌLpËÐ} ?cÐïâËög ÒÏÊÌÁ й ÒhK?Éc ÐÂÌxG )Ä@Ë @ÂâÌÅ Ä@ËÉ@Ô Ð¶¹Øc ÓVÏh±ÐO Ä@ËÉʽÐÅ ÓÃK@ÅÏc еÏh¶oй ÒO ÉÏgÐG Òcg@k ÒÉ@Ô Ñ¶âÌSÏh±ÐO )ÉÊG ÑwÉ@Lk@½ ѵÐÌÌS@W ÐÁ?Éй ·â̵ÐËi+ÉÊG ÓÒÉ@w ÓÀÏc Ò@¾Ìkй )Ñp_ Ño@HÂÌG ÒÚ ÉÏgÐG gÐlµÐË )ÉÊHKhïð¹ÐÅ ÏÍ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÏöhG ÉÐÔ Óh} ⓠÄ@ËÐïâËög ÒÉ?ÉÐK ÐG ÓqâÌOÐK@Å rжËc ѶâËi@GgÐk Òg@G ї@K ÀÐk@ÁÐÅ +ÏÉÏÉÊG |ÊO ÀеÐÁÛO Ócg@k ÀÐk@ÁÐÅ É@½ÐÁ ¿oÏdâ̽ÊÔ )¿âÌÁ?c Àео±@K chµ Ä@Ë?É?c++@½ÐÁ ¿pÌÁ?gÐïÌÁ ÓÏÉÐKh}gÏÉ ÒÙ_ ÑLoÉhk ÓÒÉÏi gÐk ÐË?c âÒöh­ Àео±@K ÏÉÐð¹Éʱ Ѷâ̽Щ Ó¸Øigй ÑLkÏcÐG ÐGÐÁ dÁÏÉÏög chµ ðÚÏögÐG ?É@w ъgÐk еÏgÐl­ÐÔ Ñ½ÏcgÐG ÐÂÌLpËÐ} ÉÉchµ ÑÁ@½ÉʽЊѶâËhËÐk еÏgÐl­ÐÔ++ÐÌÌÁ g@Ëc ÒÉ?geʵ ÐGÐÁ ÓÒÉ?} 7ÑKÊ} =ÉÊG еÏch} gÐkй ÒÐÁ?ÉÐk@O ÉÐÔ ?ʵ * ÑGÏg@¥ ÐG gÐlµÐË+++ÏÉÊG i@GgÏc dÁÏÉÏg Ïg@Ëc Ê} )ÉÊG rÙ_ ·âËiÙK ¿ð¹c 7NÊ} @µ?gÏc?hG ÐG +ÃËÉÊG nе UÂâÌO gЊоâÌÔ * 7Ê} Óchµ fâËgc gÊâÌÅ ÙG ÀЊÐO qÌË?hâÌ_ÐG ÏÉÐÂËchµ Òg?c@}@Ô ÓоâÌÔ ÒÚ ÐËiÐG?c Òc ÒÏÊâÌÔ Ðµ )ÉÊG еÐÁ?ÉÐk@O ÏÉÐÔ * ++ÃËеÐÁ ⓠÄ@KбÐK ÓõgÊK Òh¶oй ÏÊâÌÔ Ðµ еÏh¶oй hKÉÉi ÉÊG r@G ÑâÌO ÒÙ_ gÐÅ )Ä@Ë Ächµ âÑK Òg@µ @µÐl± ?i@Á +ÉÊG Òi@GgÏc ÏÉ?c Éй dÁÏÉÏg ÐËÏÊâÌo ÉÐG )N?dG ŸÁÏc ÏÉÐÁ?ögÐ} ÉÏgÐG ÒÏÉÐÁ?ÉÐxâÌO ÐG ÀðÚÐG )ÉÊG ÑPk ÓgÉÊk ÒÉÐð¹Ð± ѶâËÉ@ÌO еÏgÐl­ÐÔ )ÉÊG ÐÁ@og?Êw ÓjâÌÅÐG ѶâËÉ@ÌO ÑâÌðºG @K )ÒÉ@w ÓÀÏc ÒеÐ̶k@Á ÓÒÉÐð¹Ð± Óg?iÐÅ ÐK?É %’G& ѵgÊK ÑÁ@½iÐG++ÉÊG %Ño@G ’G& ÒеÐËgÐl­ÐÔ ÒкO Ò@Á@½ ?do@OÊk É@Áй Óg?iÐÅ ÒgÐk ÐK?É %Ño@G ’G& ++gÐk ÐK?É r@G +âÑÁÐËÐ}Ïc i@GgÐk ѵÐËкO Ói@GgÐk g?iÐÅ ÒÏchµgÐk оâÌÔ ÓchµÏc Òg@ÌkhO ÉÐÔ ÓÃËÉÊGÏc Ñð¹@W ÒµÐËй ÏÉжâÌo@S ÒÐïâËögй 7Ä@•Ê} )ÏÉÐÁ?cÏc Ä@œðÚÏÉ ÎÖ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÙK 7ÏÉÐÌkhOÏc ¿½Ù_ й ¿oÙ_ gÐÅ ÓÏÉÐK@Å ?cgÐGÐG ÀgØi ѶâËögÊ} ÓÀ?eÐÅ ÏÉÐ_@Áй ÐÁ@K@k ÉÐÔ =++++âÑG оâÌÔ ÙG ÐÁ@Ëh} ÓiÙk ÉʽÐÅ ÀÐÔ ÑâÌðºG ÑÁÉÉgÏc Óâ¼c ÑËgÏÉÐL_ÐG ÓchµÏc ÀÙ_ ÐG ÀhK@Ëi ѵÐËi@Á@o ÓÏÉÐÁÊGÙµ Ä@µÐ½gdÁ@S ÓgÐl­ÐÔ ÓÃË@LkÏÉ?g dÁÊ} É@Áй++ÏÉнdÁ@oÐ} ÉʽÐÅ ?hÂÌG âÑK@µ++Ñp_ ÒÙ_ Òg@µ Ónе ÒÚÙG ÓеÐËgÐÅ qÌÁ@µÐo@S Ѷð¹Ð_ ÒÐGgØi )’Á g?dÂËhG ÓÏÉ?geʵÐÁ Ä@Ìkе ÓÃKнÚÐk Ä@µÐo@S cg@k ѶâÌÅ@Ô Òc ѶâËg@S Ó?dÁ@ÌÂÌÁжâÌO ÒвËhKй ÓÑoÙ_ ÐÁ@Ëchµ еÏdÁÊ} ÙG ежð¹Ð_ ÒÐGgØi ÑÁ@Ëh} Ӓo ¿LpËÐïâÌK Óchµ ÒgÏiʵ @¾ð¹cÐG +++âÑGÉÊG Ð}gоpâÌO ÒоâÌÔ ÙG Ä@Ìp̶âËdÁÐÅ ÑÅ ÐïÁÏög ÓÐÁ@µÐo@S Ä@ËоâÌÔ )ÏÉ?hµ MkÉgc â¼?i ÓigÐG ѵÐË@ïâÌS й dÁÊ} ÒÏÉÏgÏc й жð¹Ù±Ïgб @K++ÑË@k@Ô ÑµÐËÏÉÐÂÌð¹Ù¶â̹ )ch¶âÌO ÑLkÏc ÏÉÐÂÌð¹Ù¶â̹ ÉÉi gÐÅ ÓâÒÉÐÔ ÏchG gÐÅ +ÉÊG@½ Ú gÐÅ ÒÙ_ ÒеÐË%ÑÁÙk& ÙËc?ög cʙн ÊGÐÔ N@µ ÉÐÔ ·âËgÐl­ÐÔ +ÉÊw ÒÙ_ Ód̽ÐW ÑLpO ÐË?c âÒöh­ ÒеÙËc?ög âÑLpËÐ} ÒÏgÙÁе )chµ Òj­Ïög d̽ÐW )ÀðÚÐG âÑK?dÌG )chµ d̽ÐWй Ò?É?c ÓÑÂÌG ÒеÙËc?ög Ó?dG d̽ÐW й ÑLlËÉ )ÏÉÏchµ igÐG ÑLkÏc )ÉÊG ÏögÊK еÏgÐl­ÐÔ )ÉÊG hKÏögÊK еÏgÐl­ÐÔ +ÏÉÏchµ igÐG â͹ ÑLkÏc ÏÊâÌo Ä@½ÐÅÐG qËd̽ÐW ÀðÚÐG )@ÂâÌÅÏcg@µÐG Ò%ÐK?g@± )ÐK?g@±& ÒÐoÉ ·âËg@S dÁÐw ÉÊG ⓠ¿âËÊ} âÑð¹Ïc d̽ÐWÐG ÏÉÐkÉÐKÐG Ä@¾ÌÁ?i Ä@o@O )’LpËÐ}ÏdâÌK ÐËÐoÉ ÉÐÔ Ò@Á@½Ð¹ g?c@}@Ô Ño@HÂÌG ÓÏÉÏgÉÉe ÏÉÊw NÐË@¶o ÙG еÏgÐl­ÐÔ ++ÑâÌK?g@µ ÙK ÓÏÉÏgÏc ÐK@Å ÒÙ_ Ño@HÂÌG++?dG Ñâ̹ ÑKÐËÉÊLlËÉ ¸ÐÌâÌK?g@µ е 7ÏÉÏchµ )ÉÊGg@Å Ño@HÂÌG++?dËÐÁ gÐÅ Ä@lËc Óchµ d̽ÐWй ÒеÙËc?ög Ò?É?c qËÉÐÔ ÒhKн Ïc ÒжËjÁ Ó´Ðo Óк¹i gÐG ÐË?c Òd̽ÐW ÐËÙG )?ögÐ}Ïc rÊÁ@ÌGй ÑË?Éc++@ÂâÌÅÐÁ ⓠÒi?É ÏÉÐË?gÉÊGÐÁ @KÐÅ ÓchG Ä?dð¹ÐÅ âÑK Ó´ÐoÐG gÐÅ 7NÊïËÏc d̽ÐW ÏÏ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

¿ËÐÂËo@Á ÐÁЗc ÉÐÔ jÌ}gÐÅ ÓÏÉÐË?ögÙwÏc É@Lk@½ ÓÑË?gн ?dËÏÉÐÁðÚÊS Ïöh_ gÐkй q̽ ÏÉÏcg?Ê_ Ä@ËÉ@Ô Ä@µÐo@S ÓgжkÐ¥ @K +ÏÉÐLâÌw@Á c@Ëй Ó¿Ëc ÒеÐw@± gÐk ÐLl_ ¿¶âÌw@± Ä?ÊS Ѷâ̵ʹðÚÐG g?c hâËe ѶâËcgÐG +++À@½Ïc?g ÀÉÊK@Å?c ÙG q̶âËÉ@K ÓÏÉÏchµÏc ÉÉchG?gй ÀG ·âËÉ@K оâÌÔ ÒcgÏcÐG Ñâ̹ ÀеÏgÏc?hG е ÐËÐÂâËÊo ÉÐÔ Ä@½ÐÅ ÏhâÌÔ+++È@Ô++++È@Ô * ++’wÏc ÉÐÔ ÒcgÏcÐG ⓠÒоâÌÔ )Ä@Ë ÉÊGÉÊw ++ÃwÐÁ NеÏgÏc?hG ÒcgÏcÐG )ÐGg?c@}@Ô ÑµÐËÐkÙG É@Á ÐÂÌKÉе ¸Øg@GÉÉg ÒdÁÊ} g?Ê_й âÑLâËi ÓÐÂÌKе Ä?ÊâÌÁй& ÓÃË?} »ËcÐG Ài@µ Óý gÐH½?gÐG @Á ÓÄÐË@_ Àе ѶâËögÐo Ò?Éc+++Ä@µgÊK ÐÂKÉе qâËÉй Ó¸Øg@GÉÉg “Ù± Ïgб ÏchG ѺËcÐG Ä@ËоâÌÔ gÐlµÐË %+++ÓâÑGÐÁ ÒÐÂâËÉ @ÌÁc ÉʽÐÅй ÃË?gc g?i@Ô ·âËg?i@Ô ÓÄ@½ÏjâËÉ Òg?i@Ô Òh}@Ô ?cÐK@k Éй Óc@Ë ÏÉÐK@ÅÏc ÀеÏgÏc?hG ÑK@ÅgÐkÐG ÐËÏÊâÌo ÀÐG )ÀdÁ?ögÐÁ ?dËgÐkÐG ÓÀdÁ?öhxO ⓠÒеÏgÏc?hG ÑÁ@µÐÌËgÏÉÏG Ño@HÂÌG Òк¹i 7âÑð¹Ïc ¿LpËÐ}ÐÂâÌK )Ä?Éc ÐK@ÅÐÁ еÐo@S @KÐÅ ÀðÚÐG +Ò@o@OÐÁ ÐK Ù_ е?ög Ù_ ÑâÌO gÐl¹ Ù_ ÑâÌO )ÐG?ög * )ÀðÚÐG )ÀжG i@GgÏc ÀÙ_ ÓÀжG?ög À?ögÐ}Ïc ?d¶â̹ÐÅ Ò?ÉcÐG ?cÐïâËögй âÑk ÉÉc @ÌÁÐK ¿ÂÌGÏc )ÄðÚ@½ gÐG ÐÂÌLpËÐ} еgÐÅ +@l_ÏögÐÁ ?É Ñ¶âÌKЭgÏc âÒÉй++ÄÉ?c i@G @µÐË ÒÉ?cÐG ¸ÐË ¿Ëc ÒÐÁ?ÉÐÔ ÓÄÉ@½ ?dpâÌO й Ài@GgÐk qâËÉй ÀÙ_ ÒÉÊ_ ʵÏÉ ÑwÙG ?i@Á++ÏÉÐK@ÅÏc ?d½Ù_ÐG ¿ÂÌÁжâÌO ÑÁðÚ?d½ ÓÉ@ÌO ÓÄe ÓO ÒÐGgØi ++=ÀØöhG ¼ÐOйÐO ÐG ÏÉÐpâÌOй нÉÊLlËÉ Ð¹ ·âËdÁÐÅ ÓÄ@Ëh}Ïc â¼ÙµÐG Ä@µÐÁe Ó@ïâËög gÐk ÐÁÉÊHK@Å ¸Øg@GÉg ѶâËiÙk ÐG qÌÁðÚ?d½ ÓÃËg@GÏc Ä@ÌÁ@µÏÉ@wй ¸dÁØg qÌÁ@µÏÉ@ÌO chµ ¿LkÐÅ++chµÏc Ä@ÌâËÊÁ Ñð¹?ÉÐÅ ÑÁ?ÉögÏÉ@w ÏÉÐÌËÉ@kÐOÐW ÓÒÉ@½ögÊkgÐk ÏÉÐ_@Áй q̽ ÐËÙG )ÄöhGÏcgÏc ÒоâÌÔ ÙG ÓÐËÐÁ?cgʵ ѶâËiÙk ÐÁ@Ëh} ÉÐÔ ÏÎ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÐG ÑoÏg ѶâÌkÉÊÁÏg@w | ´?öÔ ÐG ÏÉÐÁchµ ¿ÌºkÐK ÑÁ?jÁ@ËÏc Ä?ÉÐÔ +++dÁ@khKÏc ÐkÉÊÁÏg@w ÉÐG Ä@ËоâÌÔ ÐËÙG )ÐËÏÉ?Éc ÉÐÔ ÑïÁÏc )g?Êw ÐG )âÑkÐG )ÉÉcÐG ÉÊG )N@Å ·âÌïÁЮK ÒбÐK ŸÁÏgc âÒg?ÊâÌÔ Ä@ËÐð¹?ÉÐÅ ÉÐÔ++N@ÅÏc ÃËÉÊG?} ⓠÒоâÌÔ ÒÐÂâËÊo ÉÐÔ Ä@½ÐÅй ÐÁ@±ÐK 7chµ Òg@ÌkhO ÏÉÐÌËÏögÊK ÐG ÓÏÉÏgÏc ÐK@Å ÒÙ_ qËÉÐÔ )Ño@HÂÌG ÏdÁ@ËÐ} +=ÉÊG ?dð¹Ð}й Ä@KhK Ñkе dÁÐw ÏÊâÌÔ * +ÃËÉÊG nе UÂâÌO gЊоâÌÔ * +=ÃâËhµÏc âÒÉй ’wÐÁ@±ÐK ÉÐÔ ÒcÐÔ * +’Á?i@Á * +=Àchµ ?dð¹Ð}й Ä@KØgc ÏÊâÌÔ qâËÉй ÃÁ?i@Á ÄÙw * +++Ä?ögÐ} ÏÉ@Á ÉÐÔ Ä@LoÙ_ ÓNÊ} Ä@¾Lk?g оâÌÔ hâÌ_ÐÁ * Ä@L±?öÔ ÐG ¿ÌºkÐK @K âÑG NgÐo )ÏÉÐÂÂÌGÏc Ä@KÙ_ ÑkÉÊÁÏg@w )Ðo@G * ÀÐÅ ÒÉ@_@o ÒÏÊâÌÔ )âÑÂâ̽ÐÁ ÏÊâÌO Ä@LxÌŠѶð¹Ðµ âÑGÏc )ÏÉÐÂËеÏc +++ÃÁiØgc ÀÐÅ ÓhïâËg ÀÐÅ ÓMlËgØK âÑO Ä@¾ÌLk?g оâÌÔ chµÏc ÑLk?ög ?dð¹@_ ¸ÐËй ÓÃËchµ ÐÁ@ÆÌÔ ÒgØi Ño@HÂÌG g@oÐW ÒÙ_ ·âËcgÐG ÑÁʵ й Ïg?ÊâÌÔ @K ÉÊG âÒÉй gÐÅ dÁÏÉÏg )еÉÊHKÊ}ÐÁ @Ë@Ô âÑÁ?jG @K chµ ÏÉÐÔ ÙG ÒÐÁ@±ÐK ÉÐÔ rÏg?ÊâÌÔ ÓÏÉÏgÏc ÏÉÊHK@ÅÐÁ )ÉÊG?c =++++++@Á )Ä@Ë ÐËÐÅ ÏÉ@Á Éй Òc ѶâÌkе gÐÅ Ä@Ë Ð¾âÌÔ Ð¹ hK Ñkе ?cÐK@µ Éй++ÏÉÏchµÏc ½jÁ ÒÙ_ Ñð¹@Ïg ѶËg@K N@ÅÏc@K )ÉÊG?É@Ô eØög еÏgÉÉe ÉÏgÐG +NÐHË@K ѶâËgÉÉe ÐÁÐHG оâÌÔ Ðµ chµgÏc ÑÁ@½gЭ Ño@HÂÌG й Òc @½ÐµÏlâÌÔ ÐK?É %Ð_ÊO& ÏÉÐË?c ÀögÉ@Ô g?Ê_ ÉÏgÐG gÐ}ÐÔ )ÃËÉÊwÏc ÒÉ@kÐOÐW ÐG ÓÏÉÐÌk@Á ÒоâÌÔ rÐ_ÊO++ÏÉÐKÏÉ?kÐG оâÌÔ ÒÏÉÏg?Ê_ À@ÌÂð¹c ÀðÚÐG )@Á Ä@Ë ’ºËc оâÌÔ ÑÁ?jËÏc Ð_ÊO ?i@Á++ÃËchµÏc ÒhËÐk Ð_ÊO ÑÂÌÂÌGÐG d̽ÐW +ÏÉ?c ÒÉÉg ÑË@k@Ô @Á ѶâÌLo chµÏc ÑLkÐÅ ÏÑ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

++âÑÂâÌG ⓠÀi?É@K ?dÁ@pÌÁ ?É ÀÙ_ MkвÁÐÔÐG ʶð¹ÐG )ÏÉн?gÉÊGÐÁ * Ñwе )ÉÊG chµ ¿ÌºkÐK Ä@–@µÐµÐw )ÃËÊG?} Ä@½Ù_ ÉÊG ?cÏÉй ÑoÙ_ )ÉÊGÐÅ ÒÏgÙS Àй ѵÐËÉÊ_ ÉÐÔ ++chµÏcÐÁ ¿ÌºkÐK ÒÙËc?ög d̽ÐW ¿ÌºlK ÒееÐw ÓâÒ}Ïc »ËcÐG ?dÌKg@O Òec ѶâËögÐo й qËc ѶâËg@S g@S?Éc @K )âÑG@Á Ѷð¹Ð} ÄеÏc â¼Ð}й ÒgØi ÓMâÌÁ@Á?c Òео±@K ÀðÚÐG )N@µÏc ÉÐÔ ÓÏÉÐÁеÏc ейе й Òео±@K ŸÁЮK Щ?dÁÙ± Óйʹ ÒhGÏiÐG ýeÉc qËÉ?} ÐG ÐËÏÉÐÔ ŸÁh} ÐÌÌÁ Ä?} ŸÁh} 7NÊïËÏc rÏg@S +MËжG NÐðº©Ðk ÓÑo@G ÐG ÑÁ?gÙk )ÉÊG ÉÏhkÐ_ ÒÉ@Á @ÂâÌÅ Ä@̶âËöhâÌ}gÏÉ ÏÉÐÂÌð¹Ù¶â̹ ÙG ÑoögÙo ѶâËÉ?hkhPâ̹ ÐÁÙµ Òögʵ ÏÉ@ÌO ÉÐÔ +ÑÁ?iÏc ÑGÏg@¥ q̶â̽е еgÐÅ +chµÏc Òg@µ ¸gÊK ÑKÐð¹ÉÏc ÙG %Ñ_Øg âÑG d¾ˆ ÑS@W& ÉÊG ¼ÉʺËÐÔ 7ÑKÊ} Óchµ cʙн ÊGÐÔ ÓÐËc@Á ÊGÐÔ ÙG Ò@¾âÌÅ NÉе оâÌÔ ÐG ÒÉ@w ++’Á ÑKg@O ÓÃGÏg@¥ ÐÁ@½ÐÔ * cнЈ ÓÅ@K cнЈ ÏÉÊGchµ Ä@ËÙ_ ÒÉ@Á еÏÊGÐÔ ÉÉcgÐÅ ÏdÁÐwgÐÅ ?iÏg@o Ѷð¹Ð_ ÒÚ Ð¹ Ä@ÌÁchµÐl± Òi?ÊâÌo Óg@l_Ég ӟÁÏg ÀðÚÐG )ðÛð¹ÉdGÐ¥ ÓrÏög ÀЊе cʙн ÊGÐÔ NÐHË@KÐG )ÏÉÐÁ?hµÏc @ÌS ÑÁ@k@ÔÐG )ÉÊG?h¶o@Ô +++ÉÊGÐÁ Ä?i Òcgʵ ÀÐÅ Ä@µgÊK ѶâËg@ËöhG ÑÁ?ÉögÏÉ@w й еÐð¹Ù±Ïgб Ò@}gÏc gÐGй Ä@µÏgÐl­ÐÔ +ÄÉÊG ÏÉÐÁ@½gÉÏc ÐG ·âËg?cкO ÓgÐl­ÐÔ dÁÐw++ÃËÉÊHLpÌÁ?c %nög@± Òg@o Ѷð¹Ð_& cgʵ ѶâËi@GgÐk++chµÏc Ä@ËgÙSÉ?gÙS Òg@ÌkhO )?öhâÌ}ÏcgÏÉ ÒÉ?ÊâÌo ÐG ѶâÌLo ÉʽÐÅ ÀðÚÐG )Ä?öhâÌ}ÏcgÏÉ ÑÁ@µÐ½ðÚÏÉ Óg@ÌkhO Ä@µÏgÐl­ÐÔ++ÑÁ?iÏcÐÁ r@G Òcgʵ ÓchµÏc Ñð¹Ð¶âÌO Óâ¼Ð¶âÌK ÑÁ@½i жÁÊw 7NÊïÁ@ËÏc ÏÉ@Á ÏÉ@Á +ÏÉÐÂËеÏc Ä@L±?öÔ ÐÔ ¿ÌºkÐK ÑÁ@ËÐG Ä@Ë ÉÐp½ÐÔ * ÏÐ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

Ä@_ ÀÐËh½ q̶âÌK@µ ÓеÐð¹?ÉÐÅ ÑÁdÁ@ËÐ} gÐkй âÑGÏc ögÉÊk gÐÅ ÉÐÔ @}ÏdâÌK++Ïg?dÂËhG âÑÁ?iÏc ÓâÑÂÌGÏc Ð_ÊO ÒÐLkÐS ÒÉ?ögÙw?c ÑÂâËÊ_ ÃÂÌGÏc ÓÃâËc qÌÁ?ÉÐÔ ÓN@GÏc âÑkÉ?gcÉgÏc ÙG g?É@Å ÐËÙG )?dËÉÉög âÑK@kÏg@µ йÐO ÓÐ_ÊO ÑâÌO ÃâËÊo gÐlµÐË )’Á g@Ëc Ä@µÐ}gоpâÌO ÓÏg?dÂËhG Ð_ÊO ѽgÐK gÐkÐG ·âËÉ@µ@Áй @K ÄØögÏc ÓÄh}Ïdð¹ÐŠеÏh­ÐG gÐk ÑÁ@µÐÂâËÊ_ ÑÂâËÊ_ й Ä@µÏdÌÅÐo ÃÂÌGÏc qÌÁ?ÉÐÔ ÓÃGÏdð¹ÐŠеÏdÌÅÐoÉÉcgЊѵÐpÌ­ ѶâÌÁ?Éб dÁÐw ÓÐ_ÊO Ñð¹Ê¶ ÑâÌS ÓÄÉÊËiÉÐ} ?dÁ@ËÙ_ ÓÄеÏc ÒcÐG еÏh­ÐG gÐkй Ä@µÏÊKðÚÐÅ ÏeʶG ÑâÌO âÑS Ó°Ù¶ÂÌoÛµ ++++hK ÑxÌÅ gÐÅ ÑÁ?jÁ@½Ïc q̵@w ÓÐÁ@µgÊK ÑLkÏc ѺËc оâÌÔ ¸ÏÉ Ð_ÊO )r@LlâÌÔ ÒÙ_ ÒеÏdâËi ÉÏgÐG )ÓN@µÏc g@}ig ÒÙ_ âÑl_ÏöhG ÙG ѶâÌKЭgÏc Ò@­ÏÉ ÓÀ@kgÐk Ä@µÐ}gоpâÌO ÒÙ_ ÒiÙlð¹c ÐG qËhK ѶâËg@S ÓÏÉÐLâËögÐ}Ïc +++ÏÉÐK@µÏc Ïg@GÉÉc ÒÙ_ ·â̹ Ä@ÌLkÏc ÉÉc ÉÉc++¸ÉÊxG ѶâËgÉÉe ÏchG Ä@ËоâÌÔ ÓÐ_ÊO Ïchµ Ä@¾LpO ⓠÒgØi ѶâËcg@Ô ÐµÏgÉÉe++ÃË@Á Ä@Ë?c ´ÐK Ó´Ïög ѶâËigÐÔ gÐkй ӒLkÐG оâÌÔ gÐGй ÉÊG g@Ëc++ÉÊG еÐð¹Ù±Ïgб ÒбÉi@Ô Ò@}Ùµ hKÉÉi iнÊK )ÉÊG?eg ÒÐLlË@o ÐG Ä@ËÏgÉÉe ÉÐÔ Ð¶ÁÊw )ÉÊG chGÚ ÏgÉÉe Éй Ä@ËбÉi@Ô ++ÑÁ?iÏc оâÌÔ ÒÏÉÐo ÉÐÔ ÒÏÉÐÁ?ÉÐW )ÉÊG dâ̽ÊÔ âÑG ÏdÂâÌÅ )ÉÊG ·Ëg@K ÏdÂâÌÅ )ѺËc ÒÉÐo ÀеÐË )ÀеÐË ÒÉÐo ÓiÙð¹@Ô Ñð¹@ËÐ_ ÀÏcÐG )ÉÊG âÑÁÙw gÐÅ++?cÏc ·âÌK ÒØh½ Ѷpâ̽ ÓÑoÊ}Ïc Ñð¹c chµÏc ¿LkÐÅ ·âËg@S dÁÐw ?dâËÉÐo ÒÏÊÌÁй +ÏÉÐË?c Ä@¾ð¹@O ÏÉÐoÙ_@Á ÉÐÔ ÑÁ?j½ÐÁ @KÏgÐk )âÒh}Ïc @µÐŠÐO )Ä@Ë ʹ )Ä@Ë ÀжxâËÊ} й i@} ·âÌLo Ä@¾µÉÉcgÐÅ Óchµ ÑLkÐÅ Ä@½ÐÅ rÐËc@Á ÊGÐÔ hK?Éc )’w ÑÅ ÐÁ?i@} оâÌÔ Ðµ ÄÉÊG ÐÁ@¶p½ ÉÐÔ ÑÅ ÐÁ?i@} ÉÐÔ chµ Ä@½hËÐk ÏÉÐÂË@LkÐÅ ÏÓ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ѵÐËÏÉ@½ ÓMlËÉÏc rÙ_ gØi ÒÐ_ÊO жÁÊw )ÉÊG Ä?gÐïÌÁ hK ÒÏdÂâÌÅ ÓrögÙo ÑKнj_ ÏdÂâÌÅ Ð_ÊO +ÉÊGchG gÐkÐG ÏÉеÐËÐG Ä@ÌpËgØi ÒÙ_ )rÏÉй ÐïS )MlËÉÏc Ä@Ù_ â¼cÐG Ä@½ÉʽÐÅ ÉÊGchµ ÒÐ}gоpâÌO M_Ðk ÑÁ@Ëe ÑÂKh} Ð}gÐG ÓÑÁ?jÌKg@O ÑSgнʹÐÅ ÙG ¸ÐËÐ}gоpâÌO ¸ÏÉ ?cÐ}gоpâÌO ÑKÉеÊlð¹ÐÅй )ÉÊG Òc Òg@Gй@Á ÑSgнʹÐÅ ÏdÂâÌÅ ++ÉÊG@ÂâÌÅ?ög ÑÁ?ÉÐð¹@O Ð_ÊO++ÉÊGÏc Ñð¹@W ÉÉi ÓchµÏc Ä@µÏg@Gй@Á ÐSgнʹÐÅ ÐG ÑLkÐÅ +ÉÊG gÐÂâÌÅögÉÊkgÐk ÒÐÂ̱ÐLk?g*ÑËÐÁ@l­ÐÔ Ñ¶â̵Øw ŸÁÐÅgÐk ÓMkÐGgÐk âÒg@} ÒgÐG %?gСÏc& й â¼@k Ä@½ÐÅ ÑÁ@Lki Ò@ïâËg й %âÑÌÁ @LoÏc& ÛWÏcgÐk Òg?ÉÐÅ ÐÂËÉ@Å ÐÂwÏc Ð_ÊO ÑKÐÌâËögÉ@ÅÐG âÒhµÐG ѵÐËÐkÙG É@Á ÐÁÉеÏc %âÑð¹Ê} ÑÁ@µ& ÒdÁÊ} ·ËjÁй ?dÁ@ËÏÉÐÁ?ögÐ} ÓÐ_ÊO ÑLpO gÐkй %ŸÁÐÅgÐk& ?d½@µ@Ô Ð¹ ÓÄ@Ìl¥ÐG ÑÁ?É?} ѵÐËк¹Ê} dÁÐw ÑoÙ_ ÓÃâËhµÏc dÌÅÐo ?dËÉ@w qâÌO й qË%MkÐGgÐk& âÑÂÌGÏc ·âÌK@µ ÀðÚÐG ÃGÏc M_Ðk ÑÁ@µÐÂËhG rÏdÁÐwgÐÅ ++âÒÉеÏcgÐG qÌLkÐGgÐk ӟÁÐÅgÐk ÓÏÉÐKÏÉ@½ %@ÌÁÐK& ?cÐð¹ÙÅ Óâ¼Ùw нÙw ÉÐÔ gÐkй ÒÏÉÐÔ Ò?Éc++N@µÏc Ä@ÌÁÙG hâÌK hâÌK ÓÄ@ÌÁ@µÐ½gÐK gÐk ÐLâÌwÏc )ÄÉÊGdÌÅÐo ++ÏÉÐK@µÏc ÐK@kÏg@µ ÉÐÔ Ñð¹?ÉÐÅ ÑÁdÁ@ËÐ} й G âÑGÏc @ÌÂð¹c Ä@ÌÁch½ й qâËÉÐÔ ÉÏgÐG )ÉÊG Ð}gоpâÌO ÑÁ@µ@}Ïg@G й ÒÉög Ð_ÊO ÏdÁÐwgÐÅ ÏÉ?Éc ÉÏgÐG ÒеÐÁÉÊw ÒÐLk?g@Ô ÒÐÁ?ÉÐxâÌO ÐG ÀðÚÐG )ÏÉÐË?ögÐ}Ïc жÁÊw++ÏÉÐK@µÏc g?gi â¼@¡ÐÅ Ñð¹@½Ð¹ ÉÉög ?cgØi ѶâËh­ÐG É@ÁÐG ÓÏÉÐLâËögÐ}Ïc ++ÉÊG ¶ËjÁ @}Ïg@G й еÏÉ?cÉÉög ÑÂâËÊoй ÉÐÔ Ñð¹@½ еgÐÅ )MâÌGÐÁ Ð_ÊO ÓÄ@µÏeʶG @ÌÁÐK ÐÌÌÁ ÏÉ?cÉÉög ÉÐÔ Òg?c@}@Ô nе ÐËÙG )N?c@Á âÑO Ñ_ÐË@G nе âÑÂÌGÏc g?gi â¼@¡ÐÅ Ñð¹@½ ÀÏcgÐG ÐK@}Ïc Ð_ÊO Ä@_ ÀÐËh½ ÙG еÏÉ?cÉÉög Ðl± ÐG ÐÌÌÁ ÏÉÐÔ gÐÅ ÓÏÉÏgÉÉe ÐLâÌKʵÏdð¹ÐÅ Ñwе )ÏÉÏgÏc ÐK@µÏc gÏc Ð_ÊO ·âËg@S dÁÐw Ä@_ ÀÐËh½ +++ÏÉÐLâËöhâÌ}@Á ÏÒ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÓÄ@Lkcgʵ ÑÁ@µÏgе}?c оâËeg ÑLËgÐÁ ÓJ?cй rÏÉÐÁchµ ¿ÌºkÐK ÐËÙG )ÉÊGÐÁ?eØg ÑÂÌKØg ѶâËg@µ Ðp̽ÐÅ ?dÁ@ÌÁ?ÊâÌÁ ÑÁ@µÐ½@Á ÃKÉжâËg ++ÉÊG ?ÉöhG ÒÐïâÌS ÒеÐð¹?ÉÐÅ ÒÐoÉ ÐµØöh­ ÒÐoÉ ÑK@ÌSй еоÌSgÐKʽ Ïcgʵ Ïi@GgÐk ÉÊG ?cÏÉй hËÐk 7NÊïËÏc É@ÂâÌÅÏc g@µÐG ÒgЭÏdÁнÐo ++@½Ïc?g qÌÁ@@Ô ÉÏgÐG ÓMâËc gЭÏdÁнÐo Ä@¾ÌÁ?i ÉÊGÏcÐÁ NÏg ?dâÌK ÒgЭÏdÁнÐo ÑðºâÌÅ zÌŠеÐwÉ@Á ÒÏÉÐÔgÐGй ÒÏÉ@Á ÉÐÔ Ä@µÐËcgʵ ÙËc?gй gÐÅ iнÊK )gЭÏdÁнÐo âÑð¹Ïc gÐLOٶ̹ÐÅ ÐG +ÉÊHLpËÐïâÌK ÒÐËÏÊâÌo ÉÐG ÓÏÉÊLlÌG ÐLpËÐ} еgÐÅ )N@Å ÑïÁÏc ·âËgÐLOٶ̹ÐÅ ØögÏÊÌÁ ÒÏjÁ?Éc N@¥Ðk Ò?Éc rÏÉÐLpÌÁ е ÓÐÌ̵gÊK Ѷk hâËe ÒеðÚ@Ô chµ Ä@½hËÐk Ä@½gÐk gÐk ÏÉ@Á ÏÉ@Á)ÉÊG À?ÉÏcgÐG gÐÅ rеÏgÐl­ÐÔ ÓÄÉÊG ¸gÊK Òc Ä@–@µÏÊËiÐG?c ++++++ÏÉÐÂâËhµÏc ¿ÌºkÐK*7NÊïËÏc É chµÏc gÉÊo@G ÒÚÙG Ò@¾âÌÅ ÐG )ÃËchµ ?dð¹Ð}й Ä@̲̲WÐK ¸Øg@GÉÉg “Ù±Ïgб й ÒÏÉÐÔ Ò?Éc& ÑÁ@µÐl± ÐËÏÊâÌo ÀÐG %+++ÏÉÐÂÌLk?Ê} Ä@ÌÁ@ÂËj½Ðo ÙG gÐLOٶ̹ÐÅ NеÏgÏc?hG ÒcgÏc ÐG )ÐGg?c@}@Ô Éc@Ë ÏÉÐÂK@ÅÏc ÀеÏgÏc?hG +++ÏÉнdÁ@µÐðºxË?g++ÃwÐÁ ÏÉ?ÉcÐG Ïhâ̹++ ÏÉÏchµÏc Ä@½Ù_ й Ä@½Ïg@ÌkhOÉÐÔ ++= ÄжHâ̹ Ä@¾Ìw âÑGÏc ÓÄ@µÐ©@ÁÙ± ÀеÏgÏc?hG ÑÁ@µÐËgÏÉÏG â¼Ð}й Ó¬@kÉ@w нÊG ý )ÏÉнÊG?hâÌ}ÙG ÑÁÙw ÀеÏgÏc?hG+++É@xpâÌO ÏÉÐK@ÅÏc @½Ù_ ÑkÉÊÁÏg@w ++É@w qâÌO ÓqâÌO ÏÉÐK@ÅÏc Ä@½ÉÐÔ ÒеÐK@ÅgÐkÐG ÏÊâÌo Ä@½ÐÅÐG ·ÁÐK ÑPk ѵÐËØögÐOÐG Ä@ÌÁ@µÏÉ@w ÓÃËchµ ÐxGйе Ä@ÌÁ@µÐLkÏc 7Ä@ÌKÊ} ÓÃËchµ Ä@ËеÏgÐLOٶ̹ÐÅ Òg?Êk ÓÏÉÐÂÌLkÐG +´?Ô ÉÏgÐG Ò@G Ò@G * ÏÕ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

Ä@̵ÐË Ò?Écй ¸ÐË ÑohâÌÅ Óg@½ÚÐOÐG +ÏÉÉchµ }?c Ä@–@ËеÏ%Ä@¾LpÌÁ& NÐÁ@ÁÐK ÄеhËÐk ++ÏÉÐÁжG c?i@Ô Ä@ËеÐð¹@½ ÓÃâÌÁgÏcÏÉ Ð¾âÌÔ ?cÏc Ä@Ìð¹ÉÐÅ qÌÁ@Á@½Ð¾âÌÔ ¸ÏÉ )âÒÉÏc rÙ_ Ä@ËÙ_ ÑÁ@¾LpÌÁ rÉhâ̽ Óg@½ Ó·p½ Ðð¹ÉÊSÐG ÓögcÏdÂâÌÅ Ä@µÐ¶p½ оâÌÔ ÑL_ÐGcÐGй ++ÄеÏc N@GÐ_ ?dËÉ@ÂâÌOй ÓÄÉ?hÂâÌÅ?g ÓÄÉ?hµhâÌ­ оâÌÔ ÑÁ?cg?i@Ô ÙG NÐHË@KÐG NÊïKÏc )ÄÉÊG 7NÊïËÏc gÊâÌÅ â¼@¡ÐÅ++ÄÉ?gdÂâÌâËÐïâÌK ÑÁ?jÁ@ËÏc жÁÊw )ÏÉÉchµ â¼Ùw оâÌÔ ÙG Ä@ËÐÂâËÊo ÀÐÔ MkвÁÐÔÐG * +ÄÏcÏc Ä@½g?i@Ô ÉÐo ÓÄögc Ä@ÌÁ@µÐ¶p½ 7NÊï½Ïc ?d½Ù_ Ñð¹cй++ÏÉÐK@ÅÏc GÐG @½Ù_ Ä@µÐ¶p½ ÑÂKh}i@}й ÒоâÌÔ âÑGÏc Ä@½ÊïâÌG )N@¶G ÒÙ_ ÑKðÚÉй Òh}gÐG ÐËÏÊâÌo ÀÐG ·p½ gÐ}ÐÔ ÙK ÀðÚÐG++ÃËhïG Ä?gе}?c ÑÁ@µÐÌË@̵̾ ÓÃâËgcÙ½ еÐw ÒÐ}gÐG qÌ¡Øh½ ÐÁ@¶p½ ÉÐÔ Òi@} ÒÏdÂâÌÅ gÐÅ Ä@½eÉc й rоâÌÔ ÑÁ@µÏhGÏi ÓigÊ} ÑâÌðºG =ÃGgÐïËg@µ ÑLlËÉ ÓÏc?Ô ÓÃËÏdËd½ÐLk Ѷâ̹Ð} ѽðÚÏÉ Ð¾âÌÔ Ð¶ÁÊw )@Á )@Á Ä@½ÊïâÌG q̵ÉÊxG gÐ}ÐÔ Ã½eÉc й оâÌÔ Ñ¶âËhGÏi gÐÅ ÐËÙG )ÐLpOй Ä@½Ð¹Ð} ÉÐÔ RÙK Ó·Á@KÐG @ÆÁÐKÐG gÐÅ Ä?gе}?c @KÏÉÐÔ++жâÌÁdÁ?iÐK ÓÄdÁ@k@K âÑG ÑÁ?cfËÉ ÒÉ@w gÐGй É?h¶o@Ô ÐG ʶð¹ÐG )ÏÉÐK?Ê_@Á É@Ô Ä@Ìð¹c Mâ̵Øg Ä@½öh± dÌÁ@Ìk Ó¼ÏcgÐ_ Òi@}ÐG ÑKÐË@¡Øh½ Ò?É@ÔeØg ÓNðÚÐÅeØg ÒÉÊLkÊÁ ++ÄеÏc ÑÁ@ËÐG )chµ Ä@½ÉÐ_ жpâËÉgе ÑÁ@ËÐG@K ÓÏÉÏchµÏc ÀG ÐËÏÊâÌo ÀÐG @LpâÌÅ )ÏÉÐÂË@Á?c Ä@ËеÐð¹âÙ±Ïgб ÀÏcgÐG ÑË@L_ÐKй ÓâÒgÏc ÏÉÏchG Ä@ËоâÌÔ 7ÑKÊ} ÓN@Å ·âËgÐl­ÐÔ gÐ}ÐÔ ÉÊG ØögÏÊÌÁ qâÌO +ÏÉÐÂËеÏc Ä@L¾ÌºkÐK ÓMâËc ´?hâÌÔ Ñ¶âËgÐLOٶ̹ÐÅ @LlâÌÔ * ÏÔ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

=MâÌ¡c Ä@Á ÐK ÀfâÌGc * ++¿ÌwhG iÐÔ )âÑð¹ÐG * ÙG ’Á@ËchG ÓNh}gÏÉ ÒоâÌÔ m̹ÙO )ÐÌÌLâÌkhG ÑLkÐGн ¿LpËÐïâÌK Ïi@K Ä@½@ÌÁc ÑË@µ@ÁÉÉg zÌÅ @KÏgÐk )ÏÉÐÂËchµ Ä@ËÉ@w âÒÉй Óm̹ÙO ÒdÁÐHð¹Ð½ Ä@ËÉʽÐÅ Ä@µÐl̹ÙO++ÏÉÐË?ögÐ}Ïc ÙG Ä@ÌË@ÂÌG ÏcgÉ ÏcgÉ ÀðÚÐG )ÒcÏcÐÁ ÑoØöh± ÓqË@± ÐG Ä@Ì}gÐG Ó»S )ÄÉÊG igÐG ðÚ@G ÓÑPk ÓgÉÊk ÓÐKе Ä@ËÉʽÐÅ ÑÁ?i Ä@½?É ÄÉÊG ÐLoÙO ÓÃâËÉ@_ dÂâÌÅ )ÓÏÉÏÊG?i?g ŸÁÏgÉ@ïÁÏg @ÌÁÐK Ä@ËеÏgÉÐ} NÉеgÏc Ä@½ÙG ÑË?Éc Ñwе )ÄÏgÉÐ} ÏgÉÐ} ÒgÐl­ÐÔ ++ÐËÐÅ ÑÁ@ogÐk ÑKÐ_ âÑk ÐÁÉÊw @TÂÌÔ )ÑÂÌKØg Òg@ÌkhO âÒdÁÐÅÐG @KÏgÐk )ch¶âÌO ÑLkÏc ÏÉÐÂÌð¹Ù¶â̹ +++MkÐGн Ñk@GÉ@Á 7NÊïÁ@ËÏc Óchµ Ä@̽ ÒhËÐk @ÌS ѶâËÉ@wÐG Ä@µÐl̹ÙO +ÒÏ%SNN& ÑLkgØK ÙK * ¸ÐË@ïâÌS gÐÅ ÙG ÏÉ?ÉcÐG Ïhâ̹ ÒdÌÔ ÓÀеÐÌkØc gÐk ÐLl_ Ä@ËÐÁ@½Ê} ÉÐÔ Ä@ËÉÉdÁ@½ ?cÏÉÐÂÌð¹Ù¶â̹ й ÓÀÉÊGÏc hK@Ëi ѵÐËÐpâÌÔ gÐk ÑoÉÊK ÃËÉÊwÏc Ù¶Á?i ѶâËg@µdÂâËÊ_ ÉÊG hËÐk Ä@ËÚ )ÉÊG?} Ú ÀÙ¶Á?i ѵÐËн@Âk@Á++ÀchµÏc ÑÁÉÊGÉ?ÉÐK Ò?Éc +ÏÉÐLâËgÊlG ÐÁ@_@o Éй ÓâÑG MlËgØK Ä?ÉÐÔ ÒÐl±ÐG ѶâÌÂ̽Ïi hâËe ÙG ’Á@ËchG ?d¶kÐK ÓfâËgc ѵÐËнgc@± ÐG ÀðÚÏÉ Óg@ÌkhO ÒеÐïÁ@GÉ@ÁÐG ЊжoÐÔ ÑÁch¶âÌO MkÏc ÑÁ?ÉögÏÉ@w âÒÉй Óg?dâÌo Ó·Ëg@K Óg?i@Ô ÒgÉÉe ÙG hK ѶâÌK@¥Ðk Ä@Ë ÐK@¥Ðk ÀÐÔ 7NÊ} Ä@½Ïc ÓchµÏc Ä@¾µgÊK ./ ÒеÐËi@GgÐk @LâËcʵ Ò?Éc ÒÐËЊжoÐÔ Óg?i@Ô ÉÐÔ++ÄÐGÏc Ä@½ÐŠÐ¶oÐÔ Òc ¿oÙ_ ÒеÏgÏc?hG ÓÏÉÏÉÙG?c ÑïÁÏc ?c@ÌÁc ÉʽÐÅй %.65-& “ʺËÐÔ Ò ÒежËg@K ÏgÉÉe ÉÐo ÑË@¶Ëg@K +ÉÊGchG Ä@̶âËcgÏc | ÐG âÒÉй ÉÊG ÏdÁÏÉÐÔ gÐÅ =·âËÉÐo | ÀðÚÐG++N@Å?c ÉÐo )chµ É@w ÐLkÊïÁÐÔ hKÒÏdÂâÌÅ ÐÍ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

)gÊo@G ÉÏgÐG gÐlµÐË ÓÒöh®ð¹ÐŠеÏgÐLOÙµ++ÃËÉÊwÏc ÀеÏgÏc?hG ÒcgÏc ÐG ·ËjÁ ÑÁ?O Ò@Ìwй ÒÉÉg еÏgÐLOÙµ )ÉÊw ´?Ô ÒÐLk?g@Ô ÉÏgÐG ÐK?É +ÏÉÐÁеÏc Ä@¾¾ÌºkÐK gÐÅ É?ÉÐK Ïi@K chµ Ä@½?ÉöhG )ÉÊGgÙk Ð}hâ̽ zÌÅ h}i?gÐG ÑLoÏc Ó ÐG ÑS@W Òg@GÉÉög gÐk ÐLpËÐ} еÏgÐLOÙµ öhO й ÀðÚÐG +%´?Ô Ñµ@_& É@Á ÏÉÐÂÌLpËÐ} ÑLk?ögÐG Ó@½ÐÁ Ä@–@½Ê} âÑK@µ ÓÏÉÊG »â̵ dÁСÙ} Ò@Ìw ÉÏgÐG ÓÏÉÐË?öhâÌ}gÏÉ ÒÉÉg еÏgÐLOÙµ ÒеÐÌPk ØögÐO hâËeй ÓÐËÐwÉ@Á ÉÐÔ ÑÁ@µÏigÐG @Ìw gÐk ÐÂÌLpËÐ} ÙG Ógʵ@G ÉÏgÐG Ä@¾ÌÁ?i )‘ËcÏc Ä@½ÏgÉÐ} ÏgÉÐ} Òh­ÐG ÐËÉе Ä@½É@wgÐk ÒdÁÐw ?i@Á+++gÐGÏÉÐK@Å Ä@¾µÐËÐ_ÙÔ ÓÄÐGÏc Ä@½%¸gÊK ѶË?c ѵ@_& É@Á ÓgÐl­ÐÔ )ÃËdÁ?iÐHÁ@Ë?c )Ä@ÂËj½Ðo ÑÂËhâËc ÒжwØg@o ÐÂÌLpËÐ} @K dÁ@Ë@_ 7NÊïËÏc ·â̵ÐË ÓÃË?c Ä@ËgÉÏcg?Êw i@GgÐk +Ä%SNN& ееÐO ÐÁ?ÉÐÔ * ++‘kgØK ÐÁ?ÉÐÔ 7NÊïËÏc Òc ÒÉÐÔ * ++’Á@GÐð¹@K ÑKÐ¥@½ÐS ÐÁ?ÉÐÔ * ÉÐÔ ÏÉ@KÏgÐk й gÐÅ ÓÃËÊG Ä?gÙk Ѷð¹Ð_ Ä@е âÑk оâÌÔ qËÏÉÐÔ gÐGй ÙG qÌLâ̵ÐË Ó’G ÑLâ̵ÐË Ð¾âÌÔ ÐïÁÏg е Ä@½gÐk ÏÉÊHLl_ Ä@ËÐÁ@½Ê} Ä@ËgØi âÒÉй ++ÉÊGÐÁ ?cееÐO â¼Ð}й ÒÙKÉÐÔ ÑµÐÌËi?É@ÌS @̵gÊK Ó¿âËÊ} ÃG ÐË@ÂâÌÅ ÒgÐk ·âÌl̹ÙO öhOй ?cÐÂËÐG ÓÐÂËе Éй ÓÃË?dð¹ÐÆâÌK 7ÑKÊ} =ÑwhG ÐK * 7ÏÉÐË?c ¿½ðÚÏÉ ÓÐÌÌw ÑwhG ÑÁ?i ÀÐÁ +’Kg@O ÀÐÔ++ÐÁ * É@ÁÐLl_ ѶâÌÁ@Á Ðwg@O +¿LpËÐ}ÐÂâÌK gÐÅ ÓÏÉÏchµ Ïg@GÉÉc ÒеÏg@ÌkhO 7ÑKÊ} Ó¿½Ïc ÏÖ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

%@¡ÙÔ ¸ÐlµÊË& Òg@o ÐG ÏÉÉchµ ÒögСÐ} ÒÉ@Á cgʵ ÒÉÉfâ̽ ÓÄ@Lkcgʵ +dÂðºG ÑLoÏc ÐK?É ÀðÚÐG )ÐË@}jâËg@O ÏdÁÐwgÐÅ qËg@µÐÅ++Òg@µÐÅ ÐÂÌLpËÐ} ØögÏÊÌÁ qâÌO Ñð¹@Ocбй M_Ðk ÓigÐG ѶâÌÂâËÊoй++ÉÊG?h_ âÒÊ} MpO Ó¸ÉÊxG ѶâËg@o rеÐwÉ@Á Ó hâ̽Ðð¹ÊS ÒÙ_ еÏg@o ÒÉ@Á +ÏÉÊKÉжð¹ÐÅ igÐG igÐG Ò@Ìw +Òg@µÐÅ ÐKØchµ Ä@ËеÏg@o ÒÉ@Á Ä@µÐµgÊK ÀðÚÐG )âÒhKÊ}ÏdâÌO Òg@µÐŠеÐKÐ̽ÐÔ ÒgÐGÏÊâËögÐG +ÃËdÁ?iÐHÁ@Ë?c qË@k@Ô ÐK?É %NÐ̽ÐÔ& ÀÏcgÐGй ÏchG Ä@ËоâÌÔ @TÂÌÔ Óchµ ѶâËg@ÌkhO dÁÐw N@Å )ÉÊG ´Ég@­ ÒÉ@Á ÓÃËchµ Ä@ËjËg Ä?dÂËi Ò@}gÏc ÀÏcgÐGй ÓÒg@µÐÅ ÒdÁÏÉ@Á ÒÐÁ@dÁÐG Óâ¼?ögÐÁÏe dÁÐw +ÃKh}?g Ä@ËоâÌÔ â¼Ð}й ÓÄ@ÂâÌÅ Ä@ÌpËhK ÒÐ}gоpâÌO rÐo ÓѽÏcgÐG нÉÊw Óchµ ý ÙG ÒÏe@½@Ô ·âÌð¹?ögÐÁÏe ÓÃK@Å rÏgÉÐ} ÒgÐl­ÐÔ 7ÑKÊ} =öâÌGjW | ÐG gÐk ÏÊâÌÔ * +’Kg@O оâÌÔ * =ÐÌÌÁ gÐkй Ä@KgÉÊk ÑÁ?cнÐS ÑwÙG ’Kg@O gÐ}ÐÔ ÒÐÔ * Ä@µÐÌÌÁ?ig@G @ÌÁÐK ʶð¹ÐG )âÑGgÉÊk ÒÐÁ@½@S ¸ÐÌÌKg@O ÉʽÐÅ ÐÌÌÁ Vgн * +ÏgÉÊk Ä@ËÐÁ@½@S +ÉÊG %cʙн ÊGÐÔ ÑLkÐGн& =ÐÌâ̵ ÐoÏögÐð¹Ê±ÉÐÔ ÒÐÔ * +ÐË?d©ÐG Ѷð¹Ð_ ѺËЭ ѶâËcgʵ ÏÉÐÔ * cgʵ ¸ÐÁ ÐËÐ}gоpâÌO ÏÉÐÔ * ++âÑð¹ÐG * =ÐÌÌÁ ÏÊâÌÔ ÑïÁÏög ¸ÏÉ ÑïÁÏög ÑwÙG ÒÐÔ * ӟÁÏög ?ÉÐÅÉÉ@Ô ÃÁ?iÏc Ä@LoÙ_ ÓÏÉ@Ëe gÉÊo@G ÒÐwÉ@Áй ÉÐÔ Ð¶ÁÊw * +N@µÏc Òg@Ëc nе ÉʽÐÅ ÒÉÉög

еÏg?dâÌo Ócg@k ÐËÉÏi gÐkй ÓÄ@½gÐkй )ÉÐ_ÐÁÉÊw Ä@½É@w 7chµ Ä@½g?É@Å ÓÏÉÐÂË@LkÐÅ Ä@½gÐkй ÓÃËigйÏdð¹ÐÅ ++âÑÁÏdG Ä@¾¶âÌLo )¸ÐËÉÊKÐO * ÓÃËchµ ÑÂâËÊS hâÌK Юâ̹ Ä@Ë ÉÊKÐO ÑK@ÌSй )N@Å ·âÌl̹ÙO ÀðÚÐG )Ä?hËÏiÊW ÑLk?ögÏÉ@Á ÏÉÊHLpËÐ} Ïi@K N@µ ÏdÁÐwgÐÅ++MpËØg i@GgÐk ÉÉc ÑÁ@ËÐG++ÉÊG hKg@k rеÏgÉÉe Ócg@k @LpâÌÅ Ä@ÂËj½Ðo ÒjâÌÅ ÑÁcg?Ê_ жÁÊw )ÉÊG r@GgØi еÐÁcg?Ê_ ÃË@ÂâÌÅ ÙG Ä@ÌÁcg?Ê_ âÒÉй @K ÒdÌÔ )ÏÉÐË@ÂâÌÅ Ä@ÌÁcg?Ê_ Ä@µÏi@GgÐk Ä@½ÐÅ ØögÏÊÌÁ ++ÉÊG ØdÁ@½Ùµ ÐG Ä@µÏi@GgÐk й ·â̵ÐË Ó@ÂâÌÅÏc Ä@̽Ïe âÑk Ä@Ë ÀÏe ÉÉc ·âËeØg gÐÅ ÃË@½ ]]]¡Øh½ ѶâËiÙkÐG ÓchµÏc Ä@¾ð¹Ð}й ÑKÉеÊlð¹ÐÅ Ä?ÊS ѶâÌLoÉÏg ÓÉÊ_ ++ÒöhGÏcgÏc оâÌÔ ÙG ÒÙ_ ÒiÙkÉ@Å ÓÃËchµÏc ÒhËÐk ÐÁ?gÏÉgÐO @ÌÁÐK Ä@µÐl̹ÙO )’KÉе âÒögÐG m̹ÙO Ѷâ̺âÌH½ÙKÙÔ ÐG ÀÏg?Êw ÒeØg ÑÁ@ËÐG н@Á ÑLpO gÐkй ++’LpËÐ}ÏcÐÂâÌK ÒµÐË Ð¹ ÐËÙG )ÑÁ?iÏc Ä@Ì̵gÊK Ä@¾ÌÁ?i ?ögÏÉй %+$..$5,& ÉÊG?hkÉÊÁ Ä@µÐl̹ÙO ÑLkÏc ÒеÐÌÌÏög +ÄÐGÏc Ä@—g@µÐÅ ÉÏgÐG Óqâ̵?ög UÁgÐk gØi Òg@µÐÅ ÓÄ@ÂËj½Ðo Ä?ÊâÌÁ ÑÁ@µÐÂâÌ­öhð¹c ÓÄ?ÊS ÐÁЗc Òg@o Á?ÊS Ä@µÐÁЗc ÉʽЊй +ÄÉÊGÏc R@w ?d¶pâ̽ Óâ¼cй Ä@ËÐÂâËÉ ÉÉi ѵ@µ ѶâÌLoÏc ÓigÐG gØi Ñ­?h}ÊS ѵÐËÐwÉ@Á gÐkй еÏg@o )ÉÊG %ögСÐ}& ÑPkgÐk ÓrеgÐk Ò@ÌwÐG еÐLoÏc ÒÚ g?Êw gÐÅ ÓÏÉÊKÉжð¹ÐŠѵ@µÐG +âÒögÐïð¹ÐÅ ?dË@ÌO âÑGÏc MâÌxG ögСÐ} ÉÏgÐG ÏÉеÐËÚ gÐÅй Øh½ ÓÏÉ?gc gÉÏc É@Áй ÓÑË?igÐGй rеÐLoÏc ÓÐË?d¶âÌLoÏc ÑLk?ögÏÉ@Áй еÏg@o ÑKgʵÐG ÓrÊO @LoÏc& ÒÉ@Á ÐLoÏc ÀÐÔ ÒÙ_ ÑK@µ ÃâÌð¹Ïc ÓÐË?dÁ@µ@Ìw ÑË?igÐG Ò@Ì­?h}ÊS Ò@¾Ìk ÒÏÉÐÂËöhk ÑLkÐGн ÐG q̵gÊK ÓÏÉÊG %âÑoðÚÐO

ÐÏ

ÐÎ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÏdÁÐwgÐÅ )ÉÊHKh}gÏÉ ÑLlâËÊð¹ÐÅ qËÉÐÔ %rögÙo ÒðÚ@Ô& ÑÁ?dð¹ÐÅgÐk Ò?Éc ÓÉÏögdÁÊK ÑOÐw ÓRÐw ÒögÏÉ@GÓG Ó@ÌS@ÌS Ñð¹@G ?doögÙo ÒðÚ@Ô É@Áй rÐÁ?ögÏÉ@G ÓG Éй ·â̵ÐËÐG ÏgÉÊk ÀðÚÐG )ÄÉÊGÐÅ++++ÓØögÏgÐk ÓMk?ögÏÉ@Á Ó·âÌð¹@G gÐÅ â¼@O ÐË?cÏc ÒgÙS É?gÙS ÑKнÙK ÓÏÉÏcg?Ê_ÏcÐÁ ÒÉ@Ô Ñð¹c ÓÑÁ?iÏc g?Êw ÓMlÌG g@ËÐ¥ Ñlµg@½ ѶâËgÐoÙ¶âÌKÐG ÒÙ_ Ó·âÌkе ÉʽÐÅ ÒÐÁ?öhâÌïoögÙo ÑK@GÐ_ ÓÒg@¶âËhµ ÑLlÌÁٽٵ ÓöhâÌïoögÙo ѽjÌlµg@½Ð¹ 7NÊïËÏc ÓchµÏcÐÁ ÒÐl± ½Ðµ )@Ëg@L̹ØhO ÏÉÏÉ@G ѽjÂÌÂ̹*ѽjÌlµg@½ ÐG ÒÙ_ ÒÏÉй Ïo@G N@µÐÁ zÌÅ É@ÌO * +++N@¶G ·ËgÐ_ ѵÐË@ÌÁc ÓÑOÙKÙË ÒöhâÌïoögÙo Ñlµg@½ ѶâËÉ?h`¶âËögÐG ÑÁÉÐ_ ÏgÉÊk ÒfâËgc ѶâÌpËög ÏgÉÊk ?doÐÁ?ÉÐÔ â¼Ð}й +ÑÂÌGÏc ÑË@ÌOÙKÙË ÑLlÌÁٽٵ Ú& Ó%? Ä@XHk& ÏÉ@Á ÏÉ@Á )ÉÊG ÏÉÐLkÏc ÐG ÒfâËgc ѶâÌXÌHkÐKÉ ÏÉÙG?cgÐG 7NÊïËÏc ÉÐÔ +chµÏc ÑpËfâËÊÁ Ó%? Ú? й? ÒÐ}gоpâÌO ÐÁ ?h¶o@Ô @K ÀеÏc fâËÊÁ Ó¿âÌð¹Ïc ? Ä@XHk ÐËÙG ý * +¿±?Ô ÑÁ@Lkcgʵ )chµÏcÐÁ Ò?h¶o@Ô ÀðÚÐG )ÉÊG ÏÉÐKÐ¥@Áб й ÒеÐKÏc@HÌ¥ ÉÊG?É ¿âÌO ý ++++Mk?Ê_Ïc ÒÏÉÐÔ ÐµÐ½ÏcgÐk жÁÊw ÏdÂâÌÅ )ÉÊG idÁ?Ég ·ËjÁ ÑÁ@̱Э ÒdÁÊ} Ѷð¹Ð_ ѶâËg@ÌKÊS Ïögʵ ÏgÉÊk ++ÉÊGdÁ?ÊâÌo ÒÙ_ й ÒgÐk )ÉÊHKh} ÏÉÐÌÁ@µÐÌÌlµg@½ @KÏgÐkÐG ÒdÁÊKÐG )ÏÉÐLËi?Ê}Ïc ÓÒhGÏc g?dÂÌPkÐÔ Òg@¶âËhµ ÐG ÐÁÚ@Ô ÒdÁÊ}й ¸ÐËÏÉ@½ ÏgÉÊk ÓâÑÂËeÏc ÒÙ_ ÒÙ_ ÑLkÏc ÑâËhµÐG е chµÏc ÏÉÐG Òi@Á@o gØi Ïg@Ëc ÑKÐË?gÐÂâËÊÁ ÐG @K N?cÏdâÌO ÒhK@Ëi ÑË?ÉÏög qÌËg@¶âËhµ ÓN@µÏc Òg@¶âËhµ rÏÉÏchµÐG ÓâÑoÙ¶HâÌK ?dÁ@ÌÁ@µÐŠ@½@Ô ÒÉ@ÂâÌOй ÓN@¶G N@GÐ_ Ä?g@¶âËhµ ÒÊâËfG@K ÄÏcÏc UÁÏög ÄÙw ÓÃGÏc ÉÉdÁ@½ dÁÐw g@¶âËhµ ÑÂÌHËÏc ÒÙ_ ÐÑ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

7ÑkhO ¿Ëc ÒÐkе rÐo Éй ÓеÏjËög É@Á ÏÉн?ögÐ} =Ãâ̵ ÏÊâÌÔ * +ÃË?} ÐÂÌKе ÒÚ )’Kg@O rоâÌÔ * )¿ÌÅ?ÌÔ )ZÌK@­ )cʙн )³ÔÚ& ÓÄÉÊGÐÁ ÑKg@O qÌÁ?ÉÐÔ ?dÌLk?ögй )Ñwе ÙG оâÌÔ ÊµÏÉ qÌÁ?ÉÐÔ ÓÄÉÊG ÑLâ̵ÐË ÒÐ}gоpâÌO Ò%dÌSн )gЭÏj½ Ò?½@µ +ÉÊGchµ Ä@ËÙ_ ÐG Ä@ËÐKнÙK ÉÐÔ Ä@ËÙ_ ÑÁ@Ì} ÑKнÚÐk Óg?É@Å ÓN@ÅÐG Òchµ ÑLâ̵ÐË Ñ¶âËgÏc?hG ÓâÒhïG Ä@½ÐÂâËÉ N@Å ÄÙËj­Ð¹ÐK @TÂÌÔ +ÉÊGÐÁ ÒcÉÊk еÏg?É@Å ÓN@Å ÀðÚÐG )âÒïG Ä@½ÐÂâËÉ MpâÌÅÏdËÐÁ ÓÀÏc Ä@–@µÐLkÏc ÓÐÁ@½@S ÓÉðÛµÐG ÓâÑwÐÁgÏc Ä@½É@w ÓÀÏc ?dÁ@¾ð¹ÉÐÅ ÑLkÏc rео̺­ gÐ}ÐÔ ÒÏÉÐÔ ÙG )ÏÉÏcg@oÏc ?½@µ ѽÉÉiй Ä@½É@w ?d©ÐG ѾâËeög qÌK@µ ÉÐÔ +ÏÉÐLâÌk@Á Ä@” âÑÁ?ÊKÐÁ ÏÉÐLâËÉжG ?d©ÐG ѾâËeög @ÅÏÉ Ñ¶â̾âËeög ÙG Ó?ögÐ}Ïc ?dÌÁ@µÏg@ËÐÁ Óg@¶Llð¹ÐÅgÐG Ò?ÉcÐG @ÌÁc ÉʽÐÅй ÐÂâËÉ Ò?Éc )ÉÊG gÉÐw ÓbÐË@GÐG ѶâËxâÌÁ Ð}gоpâÌO ѵÐËÏiÏh­Ð½ rÏdÁögc Ä@ÌoоâÌÔ +ÏÉÐÁchµ @ÌS оâÌÔй Ä@Ë%ÑLâ̵ÐË& ÒеÐ}gоpâÌO rÐo ÃKh} zâÌO?g qË@k@Ô ÑKÐË?gÐGÏÊâËögÐG ÐK?É %ʪ¹gÉcʽ NÐ̽ÐÔ& ÑÂ̽Ïi hâËe ÉÏgÐG Òc ѶâËgÉÉeй )ÉÊG еÐÁ?dÂËi Ò@}gÏc ÒÏÉÐÁchµ ѶËgÐ_ ·âÌl̹ÙO +ÏÉÏchµ ?h¶o@Ô ÒеÐÌÌÂâÌÆÁ ÓÃËеÐÁ Ðl± оâÌÔ ÒÏÉÐÔ ÙG )Òc Ä@½%ÏgÉÊk âÒögÉ@Å& 7ÑKÊ} ÏgÉÊk âÒögÉ@Å gÐlµÐË gÐÅ âÑGÐÁ +ÃËÉ?} Ïhâ̹ жâËeØög ÏjÁ@O ÒжËjÁ ÓÃËg?dk@O оâÌÔ * Ä?g?dk@O ѵÐËÏg@½e â¼Ð}й ÓÏÊÌkÉÊÁ g?dk@OÐG ÒÙ_ rÏgÉÊk ¿LpËÐïâÌK g@}iög ÐwÉ@Áй qÌK@µ ÉÐÔ +ÏÉ?} rÏög “Ð}*ÑLâËi ÒÐïâËög Ä@½ÐÅй +++++++++++++++++++++++++++++++++ÃKÉеÏcÉ@wgÐG g?dk@O Ä?gÙk ÓÄ@ÂËc@G ÑÁ@µÏÉ?hµ Óg?dk@O ·âÌð¹Ð½Ùµ ÑâËögÉ@Å ÐLâÌGÏc ÐïâËögй ÓÄ?Ô ÙG âÑxG MlËÊËÏc ÏgÉÊk ÀðÚÐG )ÉÊG ÑLâ̵ÐË Ñ¶âËhËc@µ ÉÉi ÏgÉÊk ++ÄÉÊGÉÊwÏcgÏc ÉÐG qÌÁ@µÏg?dk@O ÐÐ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

rÏÉ@Á ÏÉ@Á ÓÃËÉÊG ÒµÐË Ñ¶ËjÁй gÉÊk е@µ â¼Ð}й ·âËeØög dÁÐw +ÃËжG Ä@l± ÏÉеÐËÐG @l_ÏögÏc ÙG Ä@½ÏÉÐÔ ÑKЭgÏc Ä@̶âËÉ@ÌO m̹ÙO gÉÉe Ä@½ÐÅй ·ð¹Ð_й ÉÊG öhO ÉÊG ⓠÒÏgÉÊk ÒÏgÉÉe ÉÐÔ 7ÑkhO Ä@¾â̹ ÓоâÌÔ ÒеÏgÉÉe ÐË@ÂâÌÅ =ÐÌÌw NÉ@Á * +@ÌWÐË * =MÌâËʵ Ѷð¹Ð_ * +Ä@ÂËj½Ðo ѶËjÁ ÑâËg@} ÒdÁÊ} * =оâÌÔ ÒÚ ÐË@ÂâÌÅ ÑwÙG Ä@ËÙK * +ÏÉÐÁ@̾Lk?Ê} ÏÉÐÔ gÐkй chµ ¿¶âËögÐo ÀÙ_ ÒеÏgÉÉeй жÁÊw * =ÑÁ?iÏc ÄÙw ÑÁ?gÙk ÙK )Ðo@G * +ÀÉÊG r@S hâ̹ÉÐÅй gØi ѵÐËÏÉ@½ )ý * Òg?c@}@Ô Ðµ ÃËdÁ@ËÐ}?g ÑâÌO Òc ÒеÏgÉÉe ѶâËÉ?} É@Ô gÐk ÐÂËÉÊw еgÐÅ ÒÚ ÐKÐÁ@ËÉÉcg@Á ÏÉÐÁchµÙµ Òg@ÌÁ?i ÙG ÓÐkÊk@S @ÌWÐË Ð¶ÁÊw ’G Ä@½Ù_ +оâÌÔ ŸÁ@G @ÌS @ÌS ÒÊÁ@ÌGÐG ÉÉi ÉÉi )ÉÊG ¸ÏhËi ÓÄ@GкGй ѶâËÉ@ÌO @ÌWÐË ?ÉöhG chµÏc Ä@Ëg?É@Å Òc ÒеÏgÉÉeй ÏÉÏgÏc ÏchG Ä@ËÏc ѶâËg@S gÐÅ )?hµÏc 7NÊ} Ä@ËÏc Ä@µÏÉ?} +Äен @ÌWÐË ÐG ?h¶o@Ô @K ÏÉ@ÂâÌÅ Ä@ËÏÉÐÔÙG ÓÏÉ?dÂKh} ÐG Ѷð¹Ð_ ʶð¹ÐG )ÐÌÌÁ É?} @ÌWÐË * ?É ÑµÐËÏÊâÌo ÐG ?cÏc Ä@¾ð¹ÉÐÅ rоâÌÔ +âÑG NнÚÐk ÑÁ@Ì} ÓâÑGÐÁ +Ä@Ëi ¸ÐÁ âÑGÐÅ ÒcÉÊk Ä@–@µÐl± ÒÏÉÐÁ?öhâÌ} е ’ÁÐËÐïHÌâÌK Ä@̽ nе ÀеÐË Òg@µÐÅ %Òʪ¹gÉcʽ NÐ̽ÐÔ& ÑÁ?dÂËi й ÀÏÉÉc ÒeØg нÐSgÐK ÙG Ä@̵ÐËÚн Ó%hâÌl̽ٵ& ÒgÉÉe ÐÁ@̽chG Óchµ ŸÁ@G ÏÉÐÁ@¾LpÌÁÐK ѶâËgÉÉe й ?dpÌK@µ Éй Óh}gÏÉ ÒÏc@®ÌÔ hâÌl̽ٵ++ÉÊG@ÂâÌÅ ÐÓ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

еÐð¹Ðµ g@µ ÄÏÉ@_ ÙG qËgØi ѵÐË@GÏdâËi ÄеÏc ’G?c Ä@ËÙ_ ÒÐÁ?eØg gÐk й ÐïâËg ÒÏÊÌÁй ÓâÑGÏc Ä@o gÐkй ѶâËg?c ÏgÉÊk ·âËeØg +++ÄеÏc еÏg?c gÐlµÐË )ÏÉ?ÉÐK ÒÏg?ÊâÌÔ Òg?Êw N@µÏc ÒеÐK@¥Ðk ÒhËÐk еÏchO ÐG gÐH½?gÐG ÒÙ_ ÑË?iÏög@Á ÒÏÉÐÔÙG gÐÅ ÓÐÁÚ@Ô Òg@GÉÉg É@Á ÐK?cÏc âÒöh­ ?dÁ@Ìð¹Ð}й ÐÁ?öhâÌïoögÙo ÒÙ_ ÒÐl±ÐG +N?dG Ä@pÌÁ Òg?cÐË@½gÐk ѽÐLk +++ÏÉÐLâÌð¹ÉÊ~ ÒÙ_ ÑËÏdÁÊ} ѶâËg@ÌKÊS Ïögʵ 7ÏÉÏchµÏc ÏgÉÊk й ÀG Ðp̽ÐÅ Ä?dÂËiй Ó?cÏdâ̹ Ä@Lkcgʵ ÒcgÐG Óg?c ÙG Ñð¹c É@ÁÏc?c ÐÁ@_g@µ ѶâËg@L̹ØhO ÐG 7NÊïËÏc Ñwе +++ÐÌÌÁ Ä@ÌÁ@¾LpÌÁ Ä?g@¶âËhµ * ?i@Á+++chµÏc ÒfâËÊÁ Ó? Ä@XHk Ñwе )ÉÊG Ml̹@ËhK@½ ÑKÐÌÌlµg@½ ÐË?Ê} ÏgÉÊk +=ÏÉÐK@¶GÙµ ?dËÙ_ Ñ_@Áй ÐÁ@µÙµ@Á Ðð¹@_ ÉʽÐÅ ÉÐÔ ÑÁ?ÊLËÏc ÄÙw 7âÑkhOÏc Ñâ̹ hâÌl̽ٵ )ÉÊG?} ?dÁ@­} й ÑoögÙo ÒðÚ@Ô ÑµÐËн@Âk@Á =ÐÌÌw rögÙo ÒðÚ@Ô * Ñð¹@W hâÌl̽ٵ âÑÁ?ÊK@Á N?cÏc â¼ÉÐÅ qÌÁ@½ÊSgÐK ÒÙÅÐG ÏdÁÐwgÐÅ ÓÏÉ@p_ÐÁ еÏgÉÉe Òg?ÊËc cб й ¸gÊK ÑKÐð¹ÉÏc ÒеðÚ@Ô ÑÂÌGÏc++N@¶G ÓMâÌÁÐËÐïHâÌK hâÌl̽ٵ ÐËðÚ@Ô ÉÐÔ Ó@¾âÌÅ ÒÙÅÐG ÏÉÐK@µÏcÏÉй G gÐlµÐË 7âÑð¹Ïc 7âÑð¹Ïc Ó?cÏc ?dâÌO ÑLkÏc RÐo++RÐo ÓN@µÏc ðÚ@Ô ÙG Ïe@½@Ô+++ðÚ@Ô * бÐK ðÚ@Ô ÉÏÉÉög ŸÁÏcÐG++NÐK ÐKÐK ÐKÐK ÓN@µÏc ÒÉÐÁ ÒÙ_++rögÙo * +N@µÏc ÓâÑGÏc ÏögÊK hâÌl̽ٵ ÐËÏÉÐËÏÉÏchµ Éй ÓâÑÁÐËÐ}ÏdâÌK ÑoögÙo ÒðÚ@Ô ÐË?Ê} ¸gÊK ÒðÚ@Ô %ѱÏöhË@G ¸gÊK& ÒÐÁ@ÆÌÔ ÙK âÑð¹Ïc ÓбÛâÌO Ó´ÐogÐG ÐK?dËÏc +++MËеÏc ÐÒ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÀgÐH½?gÐG ÒеÏigÒÐG @Ìw ÒhËÐk еÏgÉÉe ÒÏgЊÐOй ·âÌL_ÏÉ++chµ ѽ ъgÐk qËÉÐÔ ÀÉÊGÐÁ g?c@}@Ô )ÏÉÐÁchµG ÓÐpâËdÁÐÔ Ð•Éе ÓchµÏc Ñ_@ÁÐG ÏdÂâÌŠе@Ìw ÑÁЗcй q̽ ÓÏÉÐK@µÏc ý ÒÐÁ@½?g Éй G ÓÏÉ?c hâ̽ÏciÙÔ öhOй +ÉÊG@½ÐÁ ÀÙ_ ÒÚ À@}@Ô gÐÅ ÀÉÊGÉÊwØg ?d–@µÐÌËgÏÉÏG 7ÑKÊ} ÓÏÉнchµ Òg@ÌoÙÅ +=Òеc ?gjÅ @¾w ÐK * Òc?i@Ô ÐG ÐË@Ìw Éй @LlâÌÔ ÉÊG rÙ_ dÁÐw ÏÉÏchµÏc ÏÉй ÀG * ÏÉн@G?ögÊk +++ÐÁÐÅ gʹ MlËgÉK @ÆÁ ÓÐË%âѺH½Êk& âÑË@Ìw @Ì¡ * ‘lËgÉK ÀÐÔ â͹ * +ÀfâÌGc @ÌwÙO@Ô iÐÔ âÒgÐÔ * ÉÊG g@Ëc ÑKÉе Ómð¹ÐÅ ÀðÚÐG )ÉÊG m̹ÙO ½ÏciÙÔ ÏdÁÐwgÐÅ c?i@Ô Ðµ ÏÉн?cÏc ÑoÙ`ð¹c ÓÏÉÙG?öhkÐÁ ?d¶pâ̽й ÒÙ_ %ÑÁÉÊGcgʵ& Ò@ÌÂð¹c ÓÃËchµÏc ÑÁ?cgÐk ееÉÊxG ÏgÉÉeй rÐÁ?eØög ӒâËhµÏc ++’GÏc c?i@Ô ÉÉi е ÏÉÐÂËchµÏc ?É ÒeØög ÓÀÏe ¸ÐË ÉÊGÐÅ ?É ÒeØög )ÉÊGÏc O?h_ Ä@¾¥iÏÉ Ä@khGй N@ÅÏc @K ?dÁ@½Ù_ É@Áй +âÑÂË?cÏcÐÁ Ä@ÌÁcg?Ê_ zÌÅ ÉÊGÐÅ r?É ÒeØög ÓÀÏe ÉÉc ÉÊGÐÅ N@Å ÙG Ä@–cg?Ê_ ÀÏe ÀеÐË +ÃËhïG Äcg?Ê_ й Ä@½ Òg@TµÐËÐG ?dÁ@½g@ËöhG Ó½gÐ} Ä@½ÉʽÐÅй ÃKhïÁ@½ gÐkй d̽ÐW ÏdÁÐwgÐÅ++Nh} ÒgÏÉ d̽ÐW 7Ä@•Ê} rоâÌÔ )ÉÊGhKgÉÊk +ÏÉ?c Ä@¾ÂKhïÁ@½ Òg@ËöhG жÁÊw )ÃËhïGgÏÉ ÐµÐÁcg?Ê_ âÑG@Á * +ÃËُ@Á ÀðÚÐG )ÃËh}Ïc ÒgÏÉ *

ÐÕ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÊGÐÔ++Ä@@Ô ÒgÐG ÐLpËÐ}Ïc ÑÂÌð¹@Á Óg?É@Å Ó?gcÏc g?i@Ô ·âËgÐoÙ¶âÌK Ïc@®ÌÔ ÐµgÐÅ ÓMâËc ÒÏgÙÁ @K ÉÊG?}?g ¸ÐË@ïâÌSй ÏÉÏgÏcй cʙн ѾLËc gÐ}ÐÔ cʙн ÊGÐÔ )ÏÉÏgÏc нÉÊw )ÉÊG É?ÉÐK ý ÒеÐÂKh}gÏÉ 7ÑKÊ} =ÐÁÙw M¥iÏÉ * ++Ðo@G gØi * ++ÃËhïG ÒÐ}gÐG âÑGÏc )ÐÌÌÁ ŸÁh} * +ÏÉÊGÐÁ zÌÅ )ÐG@ÌÂð¹c * ÑÂÌð¹@Á Óg?É@Å ÓÀе@Á Ä?dâ̹ Ñk@G ÉÐÔ ÒhK@_ gÐGй ÑÁ?iÏdË?É ÉÐÔ hK?Éc ÒeØg Ó?}gÏÉ Ä?ÉʽÐÅ ÒÏc@®ÌÔ++ÉÊHLpËÐïâÌK ý ÑÅÐG еÏgÐoÙ¶âÌK )hïÁ@Ë?g rÏög Ѷâ̽@S gÐGй +ÏÉÏchµ ŸÁ@G Ä@̽ nе ÀеÐË Òc ѶâËg@S ÑÁ@pÌÁ MkÏc ÓchµÏc ÒhËÐk ·âÌkÊk@S еÐoÏög н@S ÊËc Éй ÉÊGg@Ëc ÑÁ?ig@G ѶâËÉ@ÌO ÐkÊk@S ÉÐÔ ÏÉÐÁ@¾ÌÁ?i ?dÌË?Écй +ÀdÁ@k@ÂËÏc ÓÀchµÏc ѶâËgÉÉe ÐÁ@̽chG +ÉÊGchµ Ä@ÌïÁ@G rÐLkÐGн ÉÐÔ ÙG gÐÅ )ÉÊG É@Á %ÙlÌk& ÐG ъ@½hµ ÐG ÓÃËchµÏc ÑÁ?ÉögÏÉ@w rÏög f± ÒigÐG ðÚ@G ѶâÌl̹ÙO е Òc 7ÑKÊ} ÓÀchµ ÑÂK@ÅhâÌ_ÐG ѽgÐ} +¿Š@½hµ iÐÔ ÓÀÏcÏc gÐGÐ_ ъ@½hµ J iÐÔ * +n@OÊk Ðo@G * =ÐÌÌw n@OÊk * +ÊÌ̶Á@O )Äʽн ÐK?É n@OÊk * +n@OÊk ÒfËiÐÔ ÑµÐ½Ïc * Ä@GÏhÆ̽ÐGÙ_ ÒgØi +ÉÊG ÀÉÉögÏigÐÔ Ñ¶ð¹Ð_ Ó½ÏciÙÔ ÒÉ@Á еÐl̹ÙO ¿o?ÉöhG ÀðÚÐG )N@µÏc À@o@½ÐK ÏÉÏiÙk ÒÉ@wÐG chµÏc ¿LkÐÅ Ó?cÏc Ä@pÌÁ Ä@¾pËgØi ÒÐl± MlËÊâÌO ѽðÚÏÉ ÓnhO Ò?ögÏgÐk +chµÏcÐÁ ÑâÌO ÐÔ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÓM_Ðk ÓfâËgc ÉgÉÉc ÐïâËg Éй @ÁÏc ÏÉÐÂË?ögÐ}Ïc Òc?i@Ô ÉÏgÐG++ÏÉÐÂËchµ âÒÉÐÁ@ÌG е ¸ÐËÐ}gоpâÌO dÁÐw ÙG ?cÏg?ÉÏöhâ̹ Ób@o ÓÀÐw Óâ¼Øcй öhO qÌÁ@}gоpâÌO ÒÉ@wÐG++ÉÊGgØi É@ŠÊ} Óg@Gй ÑÂâËÊo ÃâÌð¹ÐÅ Äch½ ÑLkÏcй ÒÐp_ÐÁ ÏÉÏchµÏc ÏÉÐÁ?ögÐ}й Ä@½G е gÐÅ )ÀðÚÐG++chµÏc Ä@½@ÌÁc ÒhËÐk ++++ÏÉÐË?öhkÏc ?dÁ@¾¶pâ̽й ÏgÙS Éй É@w ÀÐÅ ÓÑkhG ÀÐÅ Ä@µÐl̹ÙO++ögСÐ} Òg@o ÐÂÌLpËÐ} ØögÏÊÌÁ ÑK@µ 7Ä@ÌKÊ} )ÄÉÊG mÌðºw ÓÑkhG +=ÃËـ @¡ÙÔ ¸ÐlµÊË Ð¹ ØögÏÊÌÁ ÑÁ@Á ÐÁÙw * +++âÍG Ä@LÁ@Ì} ÑoÙÁ ÏÊâÌÔ ÓÐÌÌÁ âÑO Ä@½Ïg@O zÌŠоâÌÔ ÀðÚÐG )Ðo@G gØi * âÑO ÒØögÏÊÌÁ ÑÁ@Á âÑHo@G Ä@LâÌO gÐ}ÐÔ )ÐËÚ Ä@½ÏÊâÌÔ ÒÏg@O ·âËöhG )@G * +=+++ÃËöhµÏc +++Ðo@G gØi * É@Áй ÀЊжÁÊw )ÃËÉÊG qÌð¹@XoÙ_ ÏhïG )ÃËÉÊG »Ë@± gÐÅ ¸ÐÁ оâÌÔ Ïg@Ëc ѶâÌÁ@Á ÐÌÌLâÌkhG Ó¸gÐÔ ÉʽÐÅ ÉÐÔ Ò?Éc ÀÐÅ Ó?cÏc Ä@¾µÐËÉÊpO еÏg@o ÓÀgÐ} ÑÁcg?Ê_ ?dµÐËÐÁ@`LpâÌw zÌÅй ÉÊG qËfâ̽й Ócg?Ê_Ïc Ä@@G Ó¼ÐO Ӽе Ó¸Ðw ÉʽÐÅ ÃË?} ÒÐK@µÉÐÔ Ïg@Ëc+++ÉÊGcg?Ê_ÐÁ Ä@½gÉÐw ѵ@O MkÏc ÑÁ?dÁ@pÌÁ ÙG Ño@G ’G++chµ ¿ÌºkÐK ¼Ê±Ïgб й Ä@–@µÏg@O ÙG ÑoеÏgØi ÐoÐG ++ÉÊGch¶Á?ÉÏög ÏÉÐÁ@½ÐµÐºË@­ ÐG ÒеÏg@Oй ·â̽е ÒÙ_ ÑÁ?iÏc Ä@½ÐÁ chµÐÁ Ä@Ìk@G Ä@µÐl̹ÙO ÒÐK@µÉÐÔ @K )ÏÉÏÉÊG?öhâÌ} ÒÙ_ Ïchµ Ä@½ÉÉg ögСÐ} ÑLk?ögÏÉ@Áй ++ÏÉÊK@Å gÐkÐG Ä@Ìw Ä@–@µÐLoÉÏg@O оâÌÔ ÙG ’LpÌÁ?c Ñkgʵ Ójâ̽ gÐkй е++Ä?ÊS ÓrÙ_ ѵÐËÐÁ@`LpâÌw ежð¹Ð_ ++N@ÅÏcÐÁ Ò?ÉöhG â¼c ÉÊG rÙ`âÌO Ä@½ÏdÂâÌÅ )ÉÊwÏc ÄÉÐ_ й gÐÅ ÏÉÐÁ@¾}gÐG Ó»SÐG++ÃËchµÏc Ä@ËhËÐk Ä@½ögÊkgÐk ÓhËÐk ÒÉ@wÐG ÒÉʽÐÅ ÓѺËc ÏÉÐÁ@@¾ÌkÉgÐkй ÓÃËgÊo@G ÑÁ@Lkcgʵ ÒÐ}gоpâÌO ÉÊGg@Ëc ÑÍ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÐG g@S âÒdÁÐÅ ÉÊG?É ÒÉÊ_ d̽ÐW++ÏÉÐÂË?cÏc ѽðÚÏÉ d̽ÐW ÐËÏÊâÌo ÀÐG gÉÊk gÐÅ ÀðÚÐG +ÐËÐð¹ÐÅ ÑÁ?jËÏc ÑoÙ_ chµÏc ѶâËg@µ Ѻ½Ú ÓѱÏg к¹Ðµ 7NÊïÁ@½Ïc ÉÊG MkÉgc ÙG Ä@¾µÐËÐpâ̵ )ÒgÐkй ÉÊGÏc =ÐÌÌw ÃKhïÁ@½ й UÁ@½@Ô @Ë@Ô * ++=++Ä@Ëe Òg@G ÑÁÉÊG ¸@w Ä@Ë )ÑïÁÏdâÌGÐG Äch½ * ÃKhïÁ@½ ѽ@µ@Ô ÓUÁ@½@Ôй )ÉÊHG â¼Ð¶âÌK ⓠÒÐËйÐkн ÉÐÔ d̽ÐW ÓÃËÙ_@Á Ä@Á е ÏÉÏchµ g?c@}@Ô Ä@¾l̹ÙO +ÉÊHLpËÐ}ÐÁ %ÑLp} ѵÐËÏÊâÌoÐG& N@Å %hâÌl̽ٱ& Ä@ËÙ_ ÒÐl±ÐG )hâÌl̽ٵ ÃKhïÁ@½ ÒeØg+++ÃËh}Ïc Ä@½ Ä@½ÐµÏÉeØg )ÄжG Ä@½c?i@Ô rÉÉi ÀÐÅ ÓÄжG ¸@w Ä@–cg?Ê_ ÀÐÅ ?dÌL®} ·ËjÁй ÀðÚÐG )N@ÅÐÁ ?cgÐkÐG ÒÙKÉÐÔ Ñ¶âÌÁ?ögÙ} zÌÅ rеÐÁcg?Ê_ ÓdÁ@¶o +ÏÉÐÂË?hµ @ÌÂð¹c ÒÉ?ÉÐKÐG Ä@–chµc?i@Ô ÑK@µ ÒÏÉÐÁÉÊG 7ÑKÊ} ½ÏciÙÔ ÓÃËchµ âÑO Ä@ËgÙ½ ЊÐO ,4,. ÒeØög ÑÁ@ËÐG +++ÃâËhµÏc c?i@Ô qâËÉй )ÏÉÐÂâËhµÏc âÒögÐG Ä@ÂËj½Ðo ÙG Øöh½ÐÔ * =ÐoÙ_ ÏgÐGÐ_ Éй Ò@Ô ÓÏÉÐÂËchµ ÐxOйе Ä@ÌÁ@µÐLkÏc ?c%ʪ¹gÉcÙ½& NÐ̽ÐÔ Ñ½ÏÉÉc ÑK@±Ð¹ 7ÃKÊ} Ä@¾âÌO rоâÌÔ =ÏÉÐÁеÏc ÐxOйе Ä@–@µÐLkÏc ÑwÙG ÄеÏc Ä@½c?i@Ô gÐ}ÐÔ * gÐÅ âÑGÏc Ä@KÙ_ ÑÂâËÊo ÏÉÐÁÐïoÏc @K ÓнÐÔ ÒÏÔ?c ÏhâÌÔ Ð¶ÁÊw * ++ÏÉÐÂÌâÌð¹ÉÊ~ Ä@Lð¹Ð} й ÑÁ?dÂËiÐG й ·â̵ÐË )ÄÉÊG g?Êk ?dð¹Ð}й Ä@¾l̹ÙO UÂâÌO )ÃËÉÊG ¸ÉÊxG ѶâÌk@O Òg?Êk 7NÊïËÏc ÑGÏg@¥ ÐG @ïâËgй )ÉÊG JÏg@¥ Ä@µÐl̹ÙO ++Ä@LÁðÚ@¡ÐÅ ÒÚ ÏÉÐÁÐ}Ïc Ïg?ÊâÌÔ @K Øöh½ÐÔ * ÉÐG++ögСÐ} ÒÚ Ïchµ ÒÉÉög екâÌH½ÙKÙÔ ögСÐ}*Ä?É*Òg@µÐÅ ÑÁ@Ëög âÑkй Ä@ÌLkÏc ÒÐxOйе @ïâËögй++ÏÉÐÂËÉÊG hK@ÌÂð¹c Ä@–ÉÊGc?i@Ô Ð¹ ÐËÐLk?g@Ô ÐÖ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

оâËeög ÉÐÔ NÙ_ ÓÄеÐÔ Mo Ä?ÉÐÔ ÀðÚÐG )ÏÉÉchµÐÁ Ä@¾xÌŠоâÌÔ * +++=++Ñk@Á@Á ÃËÉÊwgÏc g@oй gÐÅ Ïg@‡ÐÔ ÓÏÉÐÂÌKÉжâËögÐG ¸@w ѶâÌÁ?cÊpO Ò?Éc ÏÊâÌo ÉÐG MkÐGн ÉÉc ÙG е Ä@¾ÌÁ?i gÐlµÐË +ÏÉÐÂËchµ ÐxOйе Ä@ÌLkÏc ÑKнÚÐkÐG ÒÏÉÐÔÙG 7ÀеÐË ÑLkÐGн )ÏÉÐÁÉÊGÚÉÊS ?dÁ@¾ð¹Ð}й +É?hµ Òg@Ëc ÑÂâËÊo ÐÂÁÐËÐïÁ@” ++Äـ r@G ѶâÌÁcg?Ê_ оâÌÔ ÑG@lW gÐkй ÒÏÉÐÔÙG 7ÀÏÉÉc ÑLkÐGн ÒÉÉg ÄÉÊG c?i@Ô Òdâ̽ÊÔ )Ä@lËc ++ÏÉÏÉÊGÏc hKögÙo dâ̽ÊÔ Ñ­hâ̵ N@ÅÏc @K öhO ÓoÙ_@Á ÒÐïâËg g@Ëc@Á ÑkÉÊÁÏg@w ÓÄ?dÂËi ÑË@¶Ëg@K Óchµ Òjµ й ++chµÏc PkÙµ ÓdÁе ÓÐk@K ѵÐËÐl± cʙн ÊGÐÔ ?cÐK@µ Éй ÓÄ@ÂËj½Ðo Ò@}c?c ѵgÏcgÐG ÐÂÌLpËÐ} ÏÉÐËðÚÊSÏc ѽgÐÁ ÐG ?cÐËÐïâËg ÉÐÔ ÒÏÉ@½Ð¹ е ÒÐÁ@l̹ÙO Éй ·â̵ÐË )chµ 7ÑKÊ} ÓÑÁ@Ì} ÏdÁ?ÊâÌ_ Ѷâ̱Ðo «rÏögÐ}Ðk ÐG ŸÁÏc âÑG * ÒÚ ÐÌÂËcg@Á qËÉÐÔ ÓÑLp} Òg@µ?É?c ѽÏcgÐG ÐÂËÉÊw @}c?cй 7ÑKÊ} ӒKh}gÏÉ ÒÏc@®ÌÔ qËgÏÉc?c++gÏÉc?c ѵ@_ É@Á ÐKÐÁÉÊK@Å ÓÏÉÉdÁ?iÐG Ä@KgÉÊÂk е ÄÉ?hµ g@HÁ?É@KÏÉÐG ÏÊâÌÔ * ?dµgÊK ÑKÐð¹ÉÏc Ò@k@Ëй NgÙO@kÐO âÑGÐG r@̵gÊK ѵ@_ É@Á ÐÁÉÊw& +@̵gÊK +%ÃË?c ÑÁchµdÁÐG ·âÌïÁ@½ ÒжËjÁ Òg@ËöhG ¿µ@W ÐËÙG )ÉÊGÐÁ ngʱ ÏdÂâÌÅ ÒÏÉÐÂËöhG Ò?Éc++ÉÊG cgʵ ¸Ðð¹ÐwÏögÐG ÒÐð¹@LoÏg ÑÂOh_ ѶâÌxµ еÏgÏÉc?c 7ÑKÊ} ?jk =ÐËÐÅ Ä@L¶âËi?¦ÌÔ zÌÅ * ÑÁ@µÏi@GgÐk ++ÄÏdG Ä@½?jk ÏÊâÌÔ@K ÏÉÉchµÐÁ Ä@¾¶âÌÁ?É@K zÌŠоâÌÔ )âÑð¹ÐG * ÒÏÉÐÔÙG ÓÏÉÊLoØh­ оâÌÔÐG Ä@ËögÐo ÓоâÌÔ Ñµ@_ É@Á ÐKÐÁÉÊK@Å ÏÊâÌÔ ÑÏ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

++gÙpLkÏc gÐk нÉÊw N@Å Äcg?Ê_ @K++?hÂÌGÏc Ä?dÂËi Òg@l_Ég ?d½Ù_ Ñð¹cй ÓÀ@k@K gÐlµÐË++ÐËÏÉн?ÉcÐG ÑÂÌG ¿¶âÌl̹ÙO ?d½ÏÉÐÁ?ögÐ}й 7NÊï½Ïc Ä@—hâËcÉ@w ÐËcgÉ ÉÐG ÑwÙG ÏÉÐÁöhâÌïÁ@½Ïc Ächµc?i@Ô ÙG ÐË?É gÐ}ÐÔ âÒʵ ÉÏgÐG âÑÁ?iÏc ?Ê_ ÓÐÌÌÁ ÄÉÊGc?i@Ô )ÐÌÌÁ Mk?g hâÌ_ÐÁ +++ÄеÏc Éй +++ÏÉÏchµÏc ÐË@ËdËe?hK Éй ÀG ÏÉÏgØi ѵÐÌÁ?gÐïÌÁ ÐG+++’âËgchGÏc 7ÑKÊ} ÏÉÐKÉе ·ËjÁ ¿â̹ ·âËÉÚ Ïögʵ ?cÐÂËÐG ÓÃËе =ÐÁÐ}gоpâÌO Ä@Ô )’wÙO@Ô ÃËÊÅ ?dËÐk * ++ÐÂËÐ}gоpâÌO ÀÐÔ * âÑLkÏc J ÓÄ%SNN& ÃËÊŠʵ 7NÙ} Ó?dÁ@pÌÁ ÏÉÐÅ @µgÊK âÑÁÙËj­Ð¹ÐK * +++=âÑÁhµl`âÌÔ ÃK@Å Ä?É ÃâËjâÌÅ +++ÐLkgcÐÁ )@Á * +++++%ÄеÏc Øgc dÁÐw& Äеc ?öh¡ n@± | ÐÁ@µhK ¡ÐÔ b@Ô * Ä@ËоâÌÔ ÑwÙG Ù_@Ô ÏÉÏchµÏc ÀG ÀðÚÐG )ÉÊG ÑÌâÌOgÐk gØi ÐËÙ}ÊL®} ÀÐÔ cÊ_@Ë )ÄеÐÁ âÑO Ä@—i?É@ÌS ÑâÌðºG ÙK +=++ÏÉ?c ·ð¹Ð_ ÑÁ@pÌO %SNN& ÐG ÓÄdÁ@ËÐ}?g “@pÌ­ ÓÄ@ÌÁ@µØgc Ðð¹?ÉÐŠй ·âÌoÐG ¸ÏÉ Ä@ÌoÐð¹?ÉÐÅÉÐÔ +=+++ÐË@̵gÊK ѾâËeög ÑKÐÌ}Ù}@—c й ¿ÌÁ?i жËc ѵÐËÚй ӒâËhµÏc ÒhâËcÏÉ@w qËgÙo MkÏc gÐkÙG ¸ÐËÚй Ò?Éc@K ÓÄ?} ¿ð¹c ÓgÐk ÐËÙG )ÃËÉ?c ÀÐð¹Ð±Ð¹ Ä@Ë%SNN& ÐG ÄÊËj­Ð¹ÐK 7NÊ} ?gÏc?hG ÐG hK?Éc ÀðÚÐG )chµÐÁ ¿ïÁÏc Äcg?ʌ@Á ÉÊGÐÔ+++ÀÐÌâÌk++ÀÏÉÉc+++ÀеÐË Ð¶ÁÊw ’âËh¶G c?i@Ô Ð¾âÌÔ Àе@Á ?ÉöhG * 7ÑKÊ} cʙн =ÄеÐÁ Ä@½c?i@Ô @K ÏÉÉchµ Ä@¾Ìw оâÌÔ )ÑÂÌG rÏg ÏdÂâÌÅ ÙG ÙK âÒgÐÔ * ÑÎ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÑË@ÌÁÐK ÏÉÐoжËc ѵÐËÚй ++Nh} ?d½Ù_ÐG ?c ʶð¹ÐG )ÀжG ⓠÒg@ÌkhO ·ËgÐ_ Ù_ ÒhK ѵÐËÐË@µ zÌÅ ÑÁÉÊGÐÁ ÓÄ?dÂËi ÒgÉÉe ÑïÁÐKgÐG ÓÄ@Ëe É?öhG?c ÓgÐkей öhO â¼c ÒÙO@Ô ÑÁ@µÐÌÌÂâÌÆÁ й âÒdÁÐÅ À?cÏc Ä@ÌÁ@Å Ächµ 7NÊï½Ïc ?d½Ù_ Ñð¹cй Ó?d½g@ËöhG ÀÐÌâÌk ÒÉÐo @K )ÀжG ?h¶o@Ô +ÏÉÐLâËöhâÌïG ÀÙG ÏÉеÊÁй ÏÉÊK@Å ÒgÐkÐG ÑwgÐÅ ÀеÏc ÙO@Ôй ?É ÑÁ@ËÐG * )ÉÊG?ïð¹ÐŠⓠÄ@̽?g@Ô ?d½ÐpâËdÁÐÔ Ð¹ âÒÊÁйgÐk Ä@µÏÉ?cÉÉög ÏÉÐoÉÐÔ gÐÅ ÓN@GÐ_ ÑÁ@µÐK@k й жâÌK@kÏg@µ ÓÉ?cÉÉög | ÏÉÐÔ& +++ÉÊG?ögi ÒÉ?ÉÐKÐG ÀÉÐ_ ÑïÁÏc ÐïÁÏc й %+++ÏÉÐÂÌHG Ïg@Ëc@Á ÐkÉÊÁÏg@w ÉÐÔ ÒÉÉögÐGÉÉög ?dÌÁ@Ggʱ âÒögÐG Ä@–?dÂËi É@Á ÒhK ѶâËÉÐo ÓÏÉÐÂË@LkÐÅ qËhK ѶâËg@S Ä@µÐÌÌÁ?dÂËi б@K Ïchµ ÀÙO@Ô ÑÁdÁ?Éc ÑÁÛO q̽ )?c ÍoÏi@K ѶâÌÁ@ËÐG ÑïÁj} Óchµ +++ÏeØög ÉÐÔ Òg@µ Òн@ÁgÐG ÑïÁh} ÒÐLp_ +++=ÒÉ?} Ñw gÐkй ÙK ÙO@Ô * +‘oʵ hâ̽ * ++=ÒÉ?} Ðð¹@k dÁÐw * +ÀO ÒiÐÔ Òe@ÆÁ ÓÀÉÊG NgÊ_ iÐÔ âÑÁ?dÂËi е ý ʵ âÑ_@w ÉÐÔ * É?ögÙ} Ò@¾Ìk ÓgÐk ÙO@Ô++ÏÉÐÁdÁÚʵ ÒÙO@Ô ÑÁ@µÐÂËhG ÐÁÙµ ÀÐÁ?g@ÌkhO ÉÐÔ dÁÐw Ò?Éc ÒÏÉÐÔ gÐkй ÓÏÉÊLoʵ ѶâËÉ@ÌO е Àchµ ÙG Ñk@G ÏÉÐ_@ÔÐG Ä?dÂËi й â¼@k Ïci@Ë Ò?Éc )ÏÉ?gc ¿µÊW â¼@k /- ÒÏÉ@½ ÓÏÉ?} ·âÌð¹@k й ÑÂKðÚÐÅ ÒÙÅÐG ÒеоµÊW rÏg@‡ÐÔ ÓÏÉÐLâË}Ïc ÏÉÐÔ Ò?Éc ÓN@µÏc?ög Ä@lËc ÀÐÅ ÓÏÉÐK@µÏc ?ög â¼@k ÉÉc Ò?Éc ÑoÏg@‡ÐÔ ÓÏÉÐÁеÏc âÒÊÁ ÙG ÄÏeÊÁ *7NÊïËÏc ÙO@Ô ?doÏÉÐÔ â¼Ð}й +ÏÉÐLâË}Ïc +++ÏÉнеÏc?ög âÒÉжkÏc ЭgÏc rÏg@‡ÐÔ * NÙ_ й N?É ÑwÙG ÏÉÐÌâË}Ïc ÓÑG@Á i@GgÏc ÑÁ?jKÏc À?c@½ ÙO@Ô Ðo@G * +=chµ ÑÑ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÏÊâÌÔ @LpâÌÅ )Ñwе )?cÏÉÐLkÏcÐG Ä@½Ù_ оâÌÔ ÃËеÐÁ MkÉgc ¸ÐËÐpâ̵ ++ÄÏcÏc Ä@½?jk dÁÐw ÒÉʽÐÅ )ÏÉ?gc ´ÐWgÏc Ä@Kg@ËöhG gÉÊÂk ÑÁdÁ?iÐG Ò@k@Ë ÑâÌOÐG * +++âÑGÏc É?ÉÐK ÓÏÉ@½ Ä@KжËc ѶâËeØög Ä@ÌâÌÁ?dÂËiÏc qÌl̹ÙO +ÏÉÐÂË?hµ Ä@ÂËj½Ðo Ñl̹ÙO Ѿ̺kÐK hK ѶâËg@S Òi@GgÐk ѵÐËðÚб ÒÏdÁÏÉÐÔ )ÉÊG еÏg@o ÑKðÚÐÅeØgй еÐÁ?dÂËi++ÏÉÐÂËchµ ÒÏg@½e É@wй ÐÁ?dÂËi ÉÐÔ ?dÁ@¾ŠgÐk ÏÉÐËÉ@Á ÐÂËÉÊw е gÐÅ )ÉÊGÏgÉÐ} ¸gÊK ÑÁ@µÐ¶wØg@o ÉʽÐÅй ÀðÚÐG )ÐËÏgÉÐ} gØi еÐwÉ@Á ÑÁ?ÊLpÌÁ?c ÉʽÐÅ ÓÄÐÅ hKÏgÉÐ} ÓÏgÙS Éй ÑÁ?dÂËi Ä@Lkcgʵ й NÐHË@KÐG Ä@¦Áе ʵÏÉ@K ÏÉÐÁ@µÐÌÌÁ@Ê¥ ÐÁ@Lð¹Êk ѽÏcgÐkй gÐÅ qÌÁ@µÐÁ?dÂËi ежð¹Ð_ ÙG Ä@̵gÊK ÑKðÚÐLkÏc ÑKÉжLkÏc Ó¿ð¹Éi ÒgÐG Äh¢ÌÔ +Ml_ÏcgÏc ÒÏÉÐLpO ÒÊËcй +ÃËchµ Ä@Ìð¹Ùw ÓÏgÉÐ} ѶâÌoÉ@± ÑxâÌO?ög rÏg@S ÀÐÔ ÒigÐG ѵÐËжKÉʹ ÓÄ@@Ô @ÌÁÐK е ÉÊGÐÅ ¸ÉÊxG ѵÐËÐoÉÐW еÐoÉ@± ÓÉ@KЊѶpÌK gÐG ÐÁ?cÙ_ ÙG еÐoÉÐW ++ÉÊGg@Ëc ⓠÒÏgÉÐ} ѵÐË@Ìw й ÄÉÊG öhO Ä@µÐoÉ@± +ÉÊG É@ŠÊ} g@}i@k Ò?ÉÐÅ ÑÂËf¾ð¹ÐÅ ÓrigÏÉ ++ÏÉÐLâÌG ·ËjÁ оâÌÔй ÉÊGÐÁ ÒÙG nе ÙO@Ô Ð¹ ÐïS ÀðÚÐG )ÑÁ?dÂËi е À@½ ÐK?É ÙO@Ô++ÉÊG c?i@Ô ?dÁ?dÂËi ÑÁ@µÏg?ÊËc ÒÏÊâÌwg?Êw É@Áй ÙO@Ô * ÐË?É o@G @Ë )ÉÊG ÐLËc @ÌÁc ÓÏdÁÐ_ ÐG ÀÏc ÓrÙ_ÉÉög ѶâËchâ̽ ÏO ÒÙ_ ÑÁ@µÐÁ?dÂËi ÒÐGgØi gÐkй ÒÉ?ÉÐK Òg@ÌÁ?i ÙO@Ô +ÉÊG ÐLËc Ä?dÂËi ¿âÌðºG gÐkÐG ?dÁ@µÐÁ?dÂËi й ÒÙ_ ÑÁ@Ëe ÒgØi ÏgÐÅ ÒÏÉ@½ жÁÊw )ÉÊGÐÅ @̵gÊK ÏÉнÉÊGÏc cgÉ ÙO@Ô ÑKÉе Ómð¹ÐÅ É@¾Ìkй ÒÏdÁÐwgÐÅ ++ÉÊGchG ?d¾¶pâ̽й g@ÌkhO ÒÐÁ@pÌÁ ÃËdÁÐw ÑÁÉÊG ѽ?g@Ô@Á ÒÉÉög )ÑÁ@µÐŠgÐk ÒÉÉög ÉÉi ÏdÂâÌÅ MlËÉÏc ¿oÐÁ ÓÀ?cdâÌO Ä@̺ïÂâÌ} ÓÀÉÊGchµ Ä@̽?g@Ô@Á ÑÐ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

Ä@–@½Ù_ ÓIâËh©ÊGÐÔ ÓÄ@›ÐkÏh}ÊÁ ÓÐË@ÆÌÁ Òhkб Ïg@‡ÐÔ +++ÉÊG i?É@ÌS +++c@Ë ÏÉÐK@ÅÏc ÒgÐïÁÐk ÓÄðÚ@¡ÐÅ É@ÁÙG ÏÉÐÁ?ögÐ} ÓÄÉÊGc?i@Ô Òdâ̽ÊÔ ÐG оâÌÔ ÐK@µ ÉÐÔ@K rÏg@‡ÐÔ )Ñwе +cg@½eÏc Ä@½eØög ÓÉÐo ÑK@kÐG N@k ÑKÐË@}gоpâÌO ÉʽÐÅ hµÐG g@Ëc ÙG gЭÐk Ñð¹?ÉÐÅÐG Ïhâ̹ Ó@ÂâÌÅ ÑKgʵ dâ̽ÊÔ Ñð¹ÐË?g Ò@}gÏcй gÐÅ ++ÏÉÐÂËchµ ÐxOйе Ä@ÌÁ@µÐLkÏc+++ÏÉÏÉÊG ÉÉeÏÉ@Ô ·âÌLo еÐïâËg ÒgÐGÉÐÔ ÓgÐG Àй нgÏdÁ@S еÏÉ?hµÏc@½@Ô Ðk@O É@Á @K еÐoÉ@± Ӓ½ÏcgÐk ÒÉ?hµïLkÏc Òg@HÁ?É@K ÃËhKÏgÉÐ} оâÌÔ NÊïKÏc ÓÄÉÊG@LkÏÉ Ñkе Ñk ÒжËjÁ оâÌÔ Ð¹ ÐïS +ÄÐGÏc Ä@–@µÏgÉÐ} ÐÁ?É@K Ò@}c?c ÉÏgÐG ¸ÐËÐG ¸ÐË Ä@ÌÁ@µÏÉ?} ÉʽЊеÐk@O É@Áй +еÐk@O É@Á ÐÌÂ_@Ô Ä@ËhK +ÃËÉÊG ÒµÐË MpÌÁÐKй оâÌÔ Ðµ ++gйÊ} Óý й ÐïS )ÏÉÐLkÐG ÒµÐËй ѶâËŠiÐG ÓÃËchµ ÐxOйе Ä@ÌLkÏc ÉÉc gÐÅ @ÌS ÐG ÉеÐËgÐÅ ÀðÚÐG +ÏÉÐÂÌLkÐG ·â̹ Ä@ÌÁ@½ÉʽЊеÐk@O ÒgÐk ÉÐÔ ÙG gÐk Àй qËfâËgc ÓÏÉÐÁ@½?Éc ÐKÉе qËc Ѷâ̵ÐË ÓqâÌO ÐKÉе i@GgÐkй öhO Ѷâ̺âÌH½ÙKÙÔ +âÒögÐÂÌKÉе ?dËg@µÐÅ *Ä@ÂËj½Ðo Ò@ïâËgÐG rÏg@‡ÐÔ ++’KÉе âÒögÐG É?Ê_ Òg?É@ÅÐG Ä@ËÐGgØi ÓÄÉÊG ?cg@Gй@Á ÑÁÉÉgÏc ѶâÌ¥iÏÉй qÌÁ@µÏÉ?} ÏÉ@Á ÏÉ@Á ÄÉÊG dâ̽ÊÔ âÑG ÏdÂâÌÅ ÓÏÉÐË?cÏc Ä@ËÙ_ Ñð¹c ÏÉÐÁ?ög@O Ó@¥Éc hµÐG g@Ëc ÐLâÌxG ÒÏÉÐÔ 7NÊïËÏc Òc Ѷâ̵ÐË +++É?ÉÐK Ïi@K 7NÊïËÏc ·â̵ÐË +++ÐÌÌÁ ÒÏÉÐÁ?ögÐ} ÐËÐÅ ÑÁÉÊw hµÐG g@Ëc ++ÏÉÐLâËögÐ}@Á 7¿ÌkhO Ñâ̹ ¿LpÌÁÐK ÒgйÊ} =ÄÉ?} Ñw gÐkй Ӓw ÏÊâÌÔ * ÃËÉ?} gÉÊÂk gÐkй ӒKg@O ÒÐ}gоpâÌO оâÌÔ * +’Á ÑKg@O ÏÊâÌÔ hâÌ_ÐÁ * =ÒеÏc ÐËÐl± ÀÐÔ ÑwÙG * ÑÓ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

%н@_@Ô& gÐkй ÃâÌG ÐÌÌÁ Ä@ËÏÉÐÔ Ñ±ÐW zÌÅ ¸gÊK жÁÊw ÀжG?É âÑGÏc * +ÄжG Ä@ÌÁ@µÐÁ?dÂËi ÑxâÌO?ög оâÌÔ +=ÒÉ?} ‘oʵ É@ÌO gÐkй ÙK)ÀðÚÐG ÙO@Ô ÐLk?ög * âÑGÏc ÓÄÏcÏc ÉÉög À?ÉÏcgÐG cgʵ É@Áй ÐÁ@pâ̵ ÏgÙS ÉÐÔ ÀðÚÐG )ÐË?É+++@Ô * +N@¶G оâÌÔ ÑË@}c?c ýeÉc ¸ÐÁ ÃËжG Ä@ËgÐkÏg@w Ä@Ù_ÐG оâÌÔ cgʵ й nе Ä@ËÏc âÒeØög ÉʽÐÅ ¸gÊK ÑÁ?iÏc ÙK )Ðo@G 7NÊïËÏc @ÅÏÉgÐÅ ++þð¹?i ¸gÊK +++=Äе@Á ÑÁ?dÂËi Ä@ËÙ_ ÑwÙG ÒcÐÔ )Äh}Ïc ÓÄeʵÏc | ӒŠ@½gʵ ÀÐÔ +++Äeʵc )Äh}Ïc н ÃâÌKgÊ_ ++ÃÂÌKÉÐoc н ÃâËdÁÊ} @µgÊK ¸ÏÉÐÁ ÀÐÔ ÓÃËÉd¡ÐÅ âÑË?hG gÐÅ ÀÐÔ @ÂâÌÅ ÃËeʶG Ód¡ÐÅ ÀÐÔ n@± ++’½eÉc NкºÌ½ ÓÃËc Éй ÒÙ_ ÑÁ@¾ÌoÐO q̶âËg@S ÉʽÐÅ ÓchµÏc ÏÉÐ_@Áй ÒÐÁ@l± ÀÐÔ ÙO@Ô ÉÊG gÏÉgÐO cgʵ ÓÄÐkÏg dÁЊѶâËcgʵ ÙO@Ô ÏÉÏchµÏc N@OÉÉc кKб 7NÊïËÏc +++ÉÊGÏc rÙ_ gØi Ñð¹c Ð}gоpâÌO ÒоâÌÔ ÑÂLËc ÐG NÐÁ@ÁÐK ÓâÑË?dÌ­ Ä@S ?gÊï¹ Òf½ÐÔ Ð½iÚ ÓÃâËcÊ_ âÍÌ¡ÐLoÙ_ Ð}gоpâÌO * +++ÃËжG ?g Ä?É J Òg@¶Ëg@Å ÓÃËhïG Ä?É ÑKнgÊW Ä?É@Ìk@_hâ̽ ÀÐTÂâÌO ÒeØög ÑÁ@ËÐG ÏgÐG Ä@ÂËj½Ðo ÑËdÁÏÉ@Á ÑÁ?dÂËi й eØög g?Êw Ò?Éc ÙG É?ögi ѶâËÉÐ_ й Ä@µÐ½gÏdÁ@S Òg?É@Å ÓN@ŠӟÁЮK Òйʹ ÒhGÏiÐG +++ÏÉÐÂË?hµ Mk?g ÒdËe?hK ѶâÌÁÉÐ_ ++hµÐG g@Ëc ÙG ÄжG Ïc@½@Ô Ä@KÙ_ ÉÉi ÉÉi * ++hµÐG g@Ëc )hµÐG g@Ëc * ÑK@µ )+++?hµ ÄÏe@Ô ÒigÏc Ä@–@Ì} ÉʽÐÅ ÓÃË@k@K hµÐG g@Ëc ÒÉ@Á ÑÂLlÌGÐG ÒgÏÉÏc@Ë Ä@ËÏc ÓÃËÉÊGÏc rÙ`ð¹c hµÐG g@Ëc Òg@o ÒÉ@Á ÑÂLlÌGÐG ÒÙ_ Ïg@‡ÐÔ ÑÂLlÌG ÀðÚÐG +c@Ë ÏÉÐK@ÅÏc Ïg@o Éй Ä@½ÐµÏÉÐKÐÁ ÑK@GÐ_ ÎÉÉfâ̽ ÑÒ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÐG N@Å ·âËgÐl­ÐÔ++Ä@LkÏÉ Ä@µÐºÌGÙ½ÙKÙÔ ÓÚвo@G ÒжwØg@o ÐÂÌLpËÐ} 7NÊ} ÑÁ@µÏi@GgÐk +ÄÐG Ä@ÌG ¸ÐË ¸ÐË É@Ô gÐk ÐLâÌxG âÒÉÐËÏc âѵ * Óchµ âÑSÐHâÌS Ä@ËÙ_ ÑÁ@µÐÌÌLlËÊâÌO Ðpâ̵ âÑG ÓÄÉÊw ·âÌkе dÁÐw ÏÉеÐËÐG Ä@̵ÉÉcgЊе N@Å ÐËc@Á ÊGÐÔ Ócʙн ÊGÐÔ ÒÏgÙÁ +ÏÉÐÁ?ögÐ} cÐGй +É@pâÌO gÐk ÙG ÃÁ@ËchG ÏÉÐÁжG Ä@˵ÐËй ÒÏÉÐÔ âÑG ÓÏÉÐÁÉÊG?kÐG +ÉÊG ÉÊG ÄÉÊx¶k ÑoÙ_ÐÁ ÑoÉÊK cʙн ÊGÐÔ ÏeØög ÉÐÔ qÌL_ÐG еÏÊGÐÔ ÉÉcgÐÅ ÑÂLpÌÁ?c ÒÐïâÌS )ÉÊG ¸ÉÊxG gØi rеÐLâ̹?ÉÐK ÒÏÉÐÔ ÉÊGÏc ÏÊâÌO ÐG ¸ÐË gÐ}ÐÔ +ÏÉÐÁchµÏcÐÁ Ä@Ìp˵ÐË Ð¹ ÏÉÏÉÊGÏcÐÁ ögʵ ÒÙ_ ·âËiÙK gÐÅ cʙн ÊGÐÔ g@w@Á )@ŠÊ}ÏcÐÁ ÏÉÐLpÌÁÏc?c qËc ·âËdÁÐÅ ÑoÙ_ Ñ}gÐG Ó»S еÐLâ̹?ÉÐK Òg?ÊËc Ò?ögÏgÐk ++ÒdÁ?ö­ ÓÏÉÏchµ +gÐk ÐK@Å ÑpÌlÌO ѶâÌÁÙG cʙн ÊGÐÔ ÒdÌÔ Óchµ mÌO Éй ++âÒög ÏÉÐÂKÉе Ä?É Òg@o ÉÏgÐG Ä@µÐºâÌH½ÙKÙÔ N@¥Ðk ÊÌÁ ÒжËjÁ Ò?Éc +ÉÊG @G@oÙ_ ÒжwØg@o ÑÂËhâËc ÒðÚб À@pâ̵?ög ъgÐk gØi ÒÏÉÐÔ ?cÐËÐïâËg ÓÏchGgÐk Ä@ËÏc ÒÉÉfâ̽ M̱ ѵÐÌË?igÐG gÐkй M_Ðk ѵÐËèÚб ÓÒg@w@ÁÐG q̽Ïc ÉÐÔ ÓÏÉÐË?öhâÌ}Ïc ÑÁ?cgʵ ÑÂKÉеhâËe ÓÃKÉеgÐk Ѻ½ ÏÉÐÁ@LkЊѶâÌKÉжð¹ÐÅ ÒÏÉÐÁ@l_Ïg ÓÑËÉÉfâ̽ ÑKЭgÏc @K Òg@HKЭÐ_ ++++ÉÊG dÁ?ÊÁ?c Ä@µÏgе}?c еgÊK ѵÐËðÚ@Ô ÙG ÒÙ_ ý ÑpâÌOй ÏÉÏ%’ïÁÐG ÑS@W& ÒÉ@ÁÐG ·âËchâ̽ ÏO ¿ÌÂÌG ?cÐïâËgй öhO ÒÉÊK@Å?c ÙG ÑÁ@µÏjµ ÏÉ@wÐG »âÌH½ØöhK ÒÏgЊÐOй ÓÏÉÊLpÌÁ?c ÑÁ@Ì} ÓÑKн@ÅÐÁ Óg?i@Ô ¿Ëh¶­Ïc ÑâÌK dÁÐwgÐÅ +++ÉÊG@½?g ÑKн@ÅÐÁй Ä?dÂËi Àй ?cÐÁнÐK Éй ·âËchâ̽ÏO +chµÏc ÒcÐG ÒO Ò@¾Ìkй ¿Ëh}gÐG ++ÐÌÌÁ ÙÅ âÑG ÐKÐHð¹ÐÅ ÄÐHÌG ÓÃÂâÌÆÌG Ä?dÂËi ÉÐÔ ÙG ÑÕ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

r@G hK ÑÁ@µÐGjW ÒÐ}gоpâÌO ÓÀÉÊG %SNN& ÒÐ}gоpâÌO ý h_@Ô * +++¿k@ÁÏc =Ò?} ÄÙw ÙK )Ðo@G * +ÏÉнchµ Ä@K@̵gÊK Ѿ̺kÐK Óchµ ïLkÏc Ä@L½ ÏÊâÌÔ ’Kg@O ÏÊâÌÔ gÐ}ÐÔ * =ÙG оâÌÔ * ÒïkÏc gÉÊÂk gÐk ÑâÌLâËi ÒdÁÊ} ·ËjÁй ÒÙ_ ÒÐpÌO ʵÏÉ ÑKg@O * +ÏÉнchµ Ò@̵gÊK ѺËÊWÐK ÓÀchµ +ÏÉÐ_?cÐG * ÏÉÐ_@Á й gйÊ} ÑÁ@µÐl± qÌLk?ögÐG )ÓÀ?ÉcÏc gйÊ} â¼Ð}й ÐËÏÊâÌo ÀÐG qËÉÐÔ Ó’Kg@O NÊïÁ@½Ïc оâÌÔ Ð¶ÁÊw ++ÀchµÏdâÌK Ä@Ëg@µ ÓÀdÁ?eÐÆÁ@ËÏc ÓÑkgʵ ¸ÐË gÐkй Ä@¾p̵ÉcgÐÅ +ÏÉÏÉÊG?hµ ¿ÌºkÐK ÑKg@O ÑLkÏcÐG Òg@G +ÃË?hGÏc g@Ëc@Á ѶâÌkÉÊÁÏg@w ÉÏgÐG ÏÉÏÉ?hµ ÐxOйе ÑLkÏcÐG ÓÀжG ?h¶o@Ô ÙG ÑÁ@µÐÌÌLk?ög ?hµÏcÐÁ ¸ÐËÚй +ÉÊG R?h_ ¿ÌÁÉÉgÏc ++@ïHâÌK Ä@½Ðð¹ÐÅÐG qËÉÐÔ Ó Ä?gÐïÌÁ gÐÅ gÐk @K ?hµÏcÐÁ qËc ѵÐËÚй оâÌÔ Ðµ dÁ@ËÐ} ¿âÌK Ä@µÏÊâÌo й ¸ÐËÏÊâÌoÐG ÓÏÉÐË?cÏc ¿ð¹c ÉÊG âÑÁÙw gÐÅ gÐÅ +ÀÏdG ÏÉÐLkÏc ÐG ÏÉÏg@G Àй ¸ÐËÐïð¹ÐG ÒÏÉÐÔ âÑG ÀðÚÐG +’Á ÑKg@O ÑÁ@µÏÉ?} gÐkй Ä@½hK@Ëi ÑLo ÏÉÐÂÌKÉеÏc hKgÉÉc Ä@ÂËj½Ðo й ÏdÁÐw ÒÉʽÐÅ Òc ÒÐÁ?ÉÐÔ gйÊ} й й ÐïS Ä@¾ÌÁ?i ÓÏÉÏÉÊGÏc ÄÉÉög ÙG Òc Òg@µÉ@Å ÑKнÙKÐG ÓÃÁ@ÂËj½Ðo ÒgÐGÉgÉÏc ÑÁ@µÏdÁÊ} Òg?eÐÅ Òg@ÌKÊS MlÌG ÑÁнÐK й gÐÅ Ä@µÏÉ?} +ÄÉÊG?} Ä@ÌÁ?c Ä@Á ÓееÐO ÑÁchµ й @µÏdÁÊ} Óâ¼Øc Ó@Ìw ÒÉ@Á ÐïâËögй +ÉÊG?dâÌK Ä@ÌoÐð¹@k@L­ÐW @K ÏÉÐÌÌð¹@k ÑÁ?iÏdËÐÁ ÑpËÏÉÐÔ ÓÊ}Ïc ÑâÌO ÑÁ?jËÏc ÒÏÉÐÔ qËÉÐÔ ÓÑkhOÏc gйÊ} +ÀchµÏc ÙG Ò@¾âÌÅ »½ ÓÄ@oÐG ÀðÚÏÉ ÑK@ÌSй ÑÔ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

+âÑG@Á É?ÉÐK Ä@Ì®kÏÉ ’kÉÊÁ ѶâÌKÐ_ dÁÐw Ó·âÌKÐ_ÐG ÄÉÊG Ä?ÊS оâÌÔ +++ÉÊwÏc hµÐG g@Ëc ÉÏgÐG q̵ÐË@ïâËög ÓÄ?É Òg@o É@Á ÉÏgÐG ¸ÐË@ïâËög Ä?É ÒеÐÌð¹ÊïÁÏi ÐÂÌo @ËgÏcй N@ÆoÏc @K ÓÃËÉÊwÏc ?d½ÏÉÉc ÒÐïâËögÐG ÒжwØg@o ÐÂÌLpËÐ}++NÉеÏc gÏcÐG o@G qÌÁ?É ÓÏÉÐÂËÉÊGÏc ¶ËjÁ ÑÁ?ÊâÌÁй ++ÉÊG gØi ÒÉ@Ô ÒiÏg Ób@G öhO ÓÄ?ÊS ÑâÌðºG @K rÏg@oÉÐÔ ++Ä?ÊK@K ÓÄÉÊG g@o ¸ÐË ÑâÌð¹Ïc Ä?ÉÐG gÐH½?gÐG ’o Ò@ËgÏc ÓiÉÐk ÑË?igÐG +chµÏc ?d˵ÐË â¼Ð}й Ä@Ëi@G É@w ?c@ËgÏc ÒÐÂâËÉ@Ôй ÒÏdÁ@½gЭ ++Ä@LkÏÉ Ó?dÁ@ËÚ Ä@µÐºâÌH½ÙKÙÔ @ËgÏc Òg@Áе ÓÏc@S Ñ_Øögй 7ÑKÊ} ÓN@ŠеÐÁ?Ég@µ +ÃËØögÏc @TÂÌÔ ÃËÙ_Ïc ØögÏÊÌÁ ÑÁ@Á ÓÃËÏcÏc ¸ÐËÊpO Ïhâ̹ * ÒÉÉdÁ@½ ÒоâÌÔ ÙG ÐÁ?cÊpO ÉÐÔ ++ÏÉÏchµÏc ÐÁ?cÊpO Éй ÀG N@µ ÉÐÔ | ÐÂâÌ­öhð¹c ÓrÙ_ Ïg?ÉÐÅ ÐÂËÉ@Å Éй Ä@µgÊK ÑLkÏc ѺËc ÓŠi ÐG MkÏc +++жâÌÁ?cÊpO ÏgÙS Ä@µÏi@GgÐk ÓgÐl­ÐÔ ÓÃË?hÂâËiÐGÐÁ?c »âÌH½ÉöhKй ÓÏÉÐÁ?hµÐÁ Ä@–@µÐLkÏc ÒhËÐk Ðð¹ÉÊS âÑG Ó´ÐðºGÐÔ rоâÌÔ ÓÄÉÊw ?dÁ@ËÙ_ ÑkÉÐÁ ÓÀiÐG Ò?ÉcÐG +++Òc ÑxÌÅ ++ÓchµÏc Ä@½É?eÏÉ?e ÓÐð¹ÉÊS й öhO ѶâËgÐG ÓgÉÏc ÐG++ÐÁ?ÉÐxâÌO ѽeÉÐK ÉÉcÐG ¿LkÐÅ ?dK@µ ¸ÐËй+++ÐÁ?gÐïËg@µ ÐK@k Éй Ò@Ô ÓÄ@Ëe ÑÁ?ÊâÌÁ й ¿ð¹c ÓchµÏc i?É@ÌS ÑÁ@ÆÌS ÉÉcÐG ++ec ÒgÐl½ÐS ÉÉc ÑÁ@µÐLlËÊâÌO ÓÐÁ@Á?ÊS ÐÁЗc ÉÐÔ ÑÂLËcй @µÏÉ@w ÓN@ÅÏc ÒÐOhK ?dÁch½ +++âÑË?c Ä@ÌË?hâËʵ ÉÊG ·ËgÐ_ Ä@½Ù_ ÒkÐÔ ÓŠi ÓÐxGйе ÓÄ@Ëe ¸ÐÌâËg ÏeØg Ä@ÌÁÙG qÌoÙ_ rÙ_ ÑÁcg?Ê_ ÓÃËÉÊG ÑkhG Ó¸ÛÌÅ Ïg@O Ä@½dÁÐw MâËgÊ`pG gÐ}ÐÔ @KÐÅ =MâËgÊ_Ïc ÄÙw Ä@Á ÀðÚÐG+++MpËØögÏc ÓÄ@Á hK ÑÁ@µÐºËc ¸ÏÉ ÉÊG âÑÁÙw gÐÅ ++=ÃËـ âÑO ÑÁ@Á @K ÐËÐÅ +cg?Ê_ Ä@¾µÐÌlHÌG ÒÍ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÓÐð¹@k %40*4-& ÑÁнÐK ÓÐÁ@ÂËj½Ðo Ѷð¹Ð_ ’ïÁÐG ÑS@W ¿ÌÁ?i ÑË?Éc ÏO ÉÐÔ ÑÁЗc++ÉÊG?hµ Ši ÓÐxOйе ѶâÌLkÏc @k@Ô hK ÑÁ@µÐÁ?dÂËi ÑLkÏc ÓÄ?dÂËi ÓÐÁнÐK ÉÐÔ )@pâ̵Ïc?ög ѶâÌkе ÉʽЊъgÐk Ïchâ̽ ++@GÐWgн @Sʵ É?hµ Ši ÉÉ?hµ ÐxOйе +++chµ ÀgÐ} Ä@½Ù}ÊL®} ÓÄ@l± ÐKÉе ý â¼Ð}й ÏÉÐoØgÐO ÐG ÑS@W À@½ =ÒÉ?} Ñw gÐkй ÐÁнÐK ÀÐG ÙK ÑS@W À@½ * Ó¸gÊK@KÐÔ Ñ¶Ë?c ÒÐïâÌS gÐk нÉÊw ÒÙ_ ÑK@µ ÀðÚÐG )ÀO ÐLk?ög Ä@Ggʱ * r@LlâÌÔ ÓÄ@ËÉ?c ÐKнÉÊKÉеÐÁ @LlâÌÔ @K ÓÄÏÉн?Éc ÐG ¸gÊK ÏÉÐÌ̽Ïc Éй ÒÐÁ@l± ÉÐÔ +++ÏÉÐÁжG Ä@̶Ë?c ÑkÉʽ@Á ÓÃâËÊ_ ÒÐð¹ÙK âÒÉÐÁ@ËÏc ÐÁ?ÉÐÔ 7Ê} ÑâÌO ÉÊG ÑLpÌÁÐK й ·âËÉ@ÌO ++ÄchµÏc ÏÉÐKÐk@½ÐW ÐG ÓÏÉÐ_@Áй É?c ÒÐËÏc@®ÌÔ ÉÐÔ qÌLp} Òg@µ?É?c ÀÏcgÐGй ’ïÁÐG ÑS@W ÐGн À@kgÐk * 7NÊ}Ïc ÑâÌO g@µ?É?c À@½ +ÒchµÏc Ä@–?g@Gк¹Ê} NÐÁ@l± ÉÐÔ gÐkй @ÁÏc ÒO gØi )ÑË@Ìw ÒÐÅ * 7MâÌð¹Ïc ?d½ðÚÏÉй ÑS@W Ïc gÏÉÐL_ÐG жÁÊw )ÀеÏc Ä@Lk@OÊk ÄжG ?dð¹Ð}й ÀÐËе@w ÉÐÔ gÐ}ÐÔ * +¿âËh¶G dÌÅÐo ?d½ÐµÐ¹Ð} ÒÉ@ÂâÌOй ?d–нÐK ?Écй Òg@½Ùµ й++ÉÊG ÐLËc @ÌÁc ÓgÏÉgÐO Ä@¾LpÌÁ ÓÏc@k ѶâËÉ@ÌO ’ïÁÐG À@½ ·lâ̽h­ й öhO ÒÉ@w Ðk?g@Ô ÀÉ@Á É Ðµ gÐÅ ++ÉÊG Ð}gоpâÌO c@G@Åн 7ÑKÊ} ÓÄÉÊG gÐkй ÀÉÊw Ä@µÐÌÌÁ?ig@G â¼Ð}й ý c@G@Åн Òg@½Ùµ ÑÁ@_ÉÉg Ò?Éc ÉÐÔ Ðk?g@Ô NÉ@Á ÙK ¿ÂÌGÏc е r@LlâÌÔ ÓÏÉн?ögÐ} ÒgÐKÐKÐG n?g@Ô Òg@GÉÉög ++++++++c@Ë ÏÉÐK@Å ¿k?g@Ô Òg@GÉÉög ÓÏeØög Ä@½ÐµÏg@o ·âÌÁ@ËögÉÉcй )NÉеgÏcÐG Ä?É Òg@o ÏÉÏgÉÉc й )ÉÊG ØögÏÊÌÁ ÏdÂâÌÅ Ä@µÐÁЗc ÓÒcÏc ÃâÌ­öhð¹c ÓigÐG igÐG ÑË@Ìw жKʹ Ó@ËgÏc ÑÁ?ÊâÌÁй ÑÖ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

)ÉÊHLlÌG dÁн@Ìk ÓVÐ_ Òg?dð¹c ÑÁ@Lk?cй @PÌk Ò@Ìw ÒÉ@Á g@S ÀеÐË ÒÏÉ@lÌk ÄÐkÐW ÒdÁн@Ìk ÓVÐ_ ѵÉÚй ¿âËÊ} chµÏc ÀiÐW ÀÉÊG â¼?d½ 7NÊïËÏc âÒg@S ÉʽЊе âÑHG ÀhïG ?dâÌÁ@PÌk âÑË@Ìw gÐkÐG ÀÙ_ ÑâËÊ} @G =@ÁÐÁ@Ë ÐË@½ ÀdÁн@Ìk Ù_?c =‘âËc ÑïÁÏc Ù_?c +âÑË?c Ù_ âÒÊ} âÑSÐ_ ÑL_ÏÉ @TÂÌÔ ++âÒc g?dÂËhG ѵеØhKÙµ ѵÏÉ ÒdÁн@Ìk ÑïÁÏc gÐÅ âÒg?c â“ÐO ÐG ÐÌâÌk@¥ ÒgÐÅ )ÑÂËg@ÁÏcgЊý âÑG@G ?g@½ âÒgÐÅ ++âÑË âÍÅ+++âÑÅâÑÅ +++âÑË âÑŠý âÑG@G ?g@½ ÒÏÉ chµÏc Òi@} âÑSÐ_ +++ý âÒdÁн@Ìk ÒÏÉ 7NÊïËÏc @ÅÏÉgÐÅ âÑÁ?É âÒhWÐG ÑÂG ÐÂKÉе ÑÂGй âÒg?Ê_ ÐÁÉÊw ?dÌ_@o ÓN@KÏÉ ?É?i Ó¸ÉÊG +++ÉÊG Ò?cÊ_ âÒgcбʽ ÓhËd±ÐK Óg@µÏc )âÑÁ?É âÒhWÐG ÒÊâ̹ É@Áй ÑPk ÑâËhK ѵÏÊâ̽ ÏÉÊG*Ä?hâËÉ g@½ VÐ_ âÒg?dÂÌPkÐÔ ÑµÐLËg@µ ÏÉÊG qËdÁн@Ìk âÑÁ?É âÒhWÐG âÒÊâ̹й gÐ}Ïc ÒÙ_ âÒgÐk Óg?dÂÌPkÐÔ ÏÉÊG dÁн@Ìk +++ÄchµgjG âÑÁ@PÌk âÑË@Ìw âÒcб É@Á ÑPk ÑâËhK ѵÏÊ̽ ÏÉÊG â͹ âÑSÐ_ +++++++âÑÁchµ M­Ïi ÐÁ@ÂâÌŠⓠÒеØcе gÐk @KÐÅ ?dâËh} ⓠ?cб É@Á й ÒÙ_ ÒÏ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÐÂK@ÅÏc ÐLkÏc ÐLkÏc ÄÉÊG âÒÉй g?iÊ} ÓMoÐ} ÙG ÒÐÁ@µgÊK ÉÐÔ 7NÊïÁ@ËÏc qÌÁ@µÏi@GgÐk ÓÄ@–chµhËÐk +ÄÉÊKh} Ä@¾ºËcÐG оâÌÔ Ó‘lËgØK ÒÉʽÐÅ ÐÁ?ÉÐÔ * Ò@OÊk ÑLâÌÁ?ÉÐð¹@O й Ä@ËgÐk ӒÁеÏdâÌO ÓÄÉÊGÏc rÙ`ð¹c qÌÁ?ÉÐÔ +++@½ÏcögÊk ¸gÊK@KÐÔ ÑÁ@GÏhÆ̽ ÐG gØi ÃËÐ}gоpâÌO оâÌÔ ÑÁ?iеgЊеÐÁ@`LpâÌw ѶâËch}@o ÏiÙk ÉÐG ÀðÚÐG )N@ÅÏcÐÁ MkÏcй ÑxÌÅ ÒÏÉÐÔ Ò?öhâËÉ Ó?dÁ@pÌO ÒÙ_ gØi ++ÃËchµÏc ⓠÑÁ?ÊÌLpO ÓÒg@µÉ@Å ÃËhKÏgÉÐ} ÒöhGÏc ÒgÏc ÒÐËÐÁ?cgʵ Ä@¾ð¹Ð}й ·âËiÙK ÓеÐk@O É@Á ÏÉÐK@ÅÏc ·âÌðºâÌ­ ÐG ÒÏg@S gÐÅ )ÉÊG Ä?gÐïÌÁ ÏÉÐLâËögÐ}ÐÁ Ìw ÏÉÏchµ Ä@Ëg?c@}@Ô Óchµ âÑO Ä@ÌLkÐÅ Ä@µÏi@GgÐk +++?ÉcÏc ÓоâÌÔ Ñ¶ËjÁ й Ðð¹@LoÏg ÒÐð¹Ð±Ïg ѶâËÉ@ÌO ?dK@µ Ä@½ÐÅй +еÐk@O É@Á ÉʽÐÅ ÐK?É Ð¾âÌÔ& е gÐÅ qËÉÐÔ )ÉÊGÐÂâËÉgc @Ì} ѶËgÐ_ еÏÉ@Ô Òg@Áей ·ËjÁ Ä@¾â̹ hK@Ëi ÓNhïð¹ÐÅ ÒеÏg@µ й ÑLkÏc %Òc ÒÏŠiÐG MkÏc Ïcgʵ ѵÐÌÌÂâÌÆÁ ÉÊGg@Ëc ÓÒg@GÏc ?dËÉ@w ÓÀÏcй ÑoØgÐO ÓÑÁ?gÐïÌÁ ++ÏÉÐKÉе +++âÑÁ?jG оâÌÔ ÑÁ?} ÑÂâÌÆÁ cÊ_@Ë âÑÁÐËÐïG?ög ÒоâÌÔÐG MlËÊËÏc ÉÊGÐÅ )ÉÊG Ä?gÐïÌÁ оâÌÔ ÙG ++ÏÉÐLâËÉе gÉÉc Ä@¾â̹ ÏÉÏchµ Ä@Ëg?c@}@Ô Ä@µÏi@GgÐk ÏÉÐoÚÉй +ÏÉÏchµÏc g?dÂËhG Ä@ÌLkÐÅ ÑoÙ_ ѶâËc@Ë Ä@½ÊïâÌG ÀðÚÐG ++Ä@µÏigÐG @Ìw ÑÁЗc ÓÄ?É Ò@ËgÏc ÑË@ÂÌo Ä?ÊâÌÁй ÑÅ@k ѵÐËÙk@Ô Ä@µÏg@Áе ÑË?iÉÐk ÓgÙ_ ÑÁ@µÐÂËöhâËi жpÌK ÑÁ?ÊâÌÁй cgÐ} âÑG ѶâÌÁ@@Ô +dÁ?ÊÁÏc ÃËg@ÅÐG ÒgÙk Ó·kе Ðwg@O ¸ÐË igÐG ѵÐwʱ ѵÐË@Ìw ?cÐw@ËgÏc Ògʵ@G ÒögÐO Éй )ÃËÉÊG ?É@Ô Ä?ÊK@Kй 7ÑkhO ¿ÂÌïÁÐG À@½ й +ÉÊGg@Ëc =ÐÌÌw ÒÉ@Á Ä?É ÒÐw@ËgÏc Ògʵ@G ÒÐËÏgÉÐ} @Ìw ÉÐÔ * +ÀðÚÙ_ iÐÔ ÐÌâÌÁ@PÌk âÑË@Ìw ÏÉÐÔ * ÒÎ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÒÙ_ ?dµÐÌË?igÐG й ÒеÏögÏÉ@GÉG ÒÉ@ÂâÌOй Ïg@o ÉÐÔ Ñ¶ð¹Ð_ ѶâËÉÚ +N@µ@Á |е Ä@Ëe ѵÐÌoÙ_ ÙG »½ ÀðÚÐG )âÑGÐÔ ¿±ÊÁ ?cÉ@Ôй ÓâÒöhâËcÏdð¹ÐÅ ÒÉ@ÂâÌO й Ïg@o Éй âÑGÐÔ bÙo ÓÄ?ÊS ѶâËÉÚ ÑâÌðºG @K ·âÌoØh­ »ÌH½Ïi ÄðÚÙµÐG ÄðÚÙµ ÓN@µÏc MkÉgc ÄÛÌH½Ïi ?dËÙ_ ÑÁ@Ëe ÒÊâËfG )g@o Ò½ Ñð¹@½ ѵgÏc gÐG ÐK@}Ïc ÒÏg@S gÐÅ rØh­ »ÌH½Ïi+++MâÌoØh®Á@ËÏc öhO Ѷâ̲oÐ¥ Òh}@Ô ÓN@µÏc ÒhËÐk ?dËеÐÁ@_Ðð¹@G ÒÏgЊÐO й ½ ÑÁe ÑïÁÏcй ÑâËÊ} g@o ÑÁÊK@_ ÒÏg@S gÐÅ ÐËÙG )âÑÂâËeÐÅÏc Ñ_@Á Ä@KÉÊkй N?cÏc â¼ÉÐÅ ÄÉÊK@_ +âÒöhµÏc ⓠѺÌH½Ïi ÓN@µÏc ÑïÁ@G âÑGÏc rØh­ »ÌH½Ïi +âÒh}@ÁgÏÉ hK@Ëi ÒÙ_ Ñ_hÁй rØh­ »ÌH½Ïi )ÀðÚÐG âÑK?dG ÒhK@Ëi ÒÏg@O ÑKgÊ_ ÐG âÒÉÐË@Á ÓMâÌG@Á ÒcÉÊk É?cÏc â¼Ïcй ÒgØi Ñð¹ÉÐÅ É@KÉÊk ÒÐÁe ÒÏÉÐÔ Ò?ögÏgÐk )Òc ѶâÌkе Ñl¶âÌk ÓÑLlËÉÐoÙ_ ÒÐÁi@G É@Á ÐLâËÉжG ÐLâÌwÏc ÒÙG ÒÙ_ ÑKðÚÐLkÏc ÓÑÁ?ÊS ÉʽÐÅ ÉÐÔ Ó@ÌÁc Ñð¹@½ ÉÏg@OÐG ·âËeØg++N@¶G À?g Ñð¹c ÓÙ½ÐLkÏc rØh­ »ÌH½Ïi MâÌÁ?ÊK@Á )Ñwе++Ä?dËн c@o ÒÐLoÐÅÐG ÉÐG ÓN?dG âÑO Ѻ½ gØiÐG âÒÉÐËÐÔ ÓâÒ}@Á ÙG ÒÙ_ ÄÉÊK@_ rØh­ »ÌH½Ïi âѵÉÚ Òg@½ÚÐO++ÏÉÐË?h_gÉÉc Ñâ̹ ÏÉÐËÙÅ ÐG ÀÏc@Ô Ðµ N@¶G ?dÌð¹Ð}й âÒÉÐË@Á ÓN@µÏc?g ÑLkÏc gÐGй ÓâÑÂâ̶lOÏc?ög ÒÙ_ qËÉÐÔ ÓN?cÏc 7MâÌð¹Ïc ÑâÌO ÐËÙG ++âÒhâËÊG?g rÙ_ M½ ÙK++hËj} ý ÓÑâÌÂ̱g@­@̽ ÑÁÉÊK@_ ÙK )ögʵ ý ÓÑÁe ÙK * ý++ÃËgÉÉc ÒdµÐËй ÙK Óý+++ÒеÏc NеÏchâ̽й ѵ@O@Á Ñwе )âÒÉÏc ?g?c ÄeÐG ÑÁÉÊK@_ ⓠⓠⓠ7¿LkgÐO ?Ê_ ÓögÏÉ@G ÄÏÉ@_ ѶâËÉ@ÌO ++++Àg@µÐÁ ÏgÉÐ} Ò?Ê_ ÑkhKй Àg@µÐGÙK ѶâÌkе ý+++âÑÁÊHËÐG ïLkÏc ÒÙG еÐÁ@_Ðð¹@G ÒgÐk ÉÐÔ ÙG gÐk Àй ÓâÒÉеÏc Ò?Éc ÄÉÊK@_ ÑoØh­ »ÌH½Ïi е âÒhâÌPkÏc Ä@Ë?ög Ó@µÏc Ä?gеÙÁ Òg?É@Å @TÂÌÔ ÓâÒhµ@Á Àй rØh­ »ÌH½Ïi ++@¶G ?dð¹Ð}й ѵ@O@Á ÏÉ?c Ñð¹ÉЊжÁÊw )ÄhïG ÙG ѵ@O@Á ÒÑ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

Ïg@o ÉÐÔ ++m̺KÐG Òg@o ÐÂÌLpËÐ} ?dÁ@Lkg?c Ób@G ÉÉ@Ôй öhO ѶâÌð¹Øcй ÐkеgÐÅ )ÉÊG ÏÉ?Écй gØi ÒÙ_ ÑKÐÌÌÁ@Lkg@o öhO ÓÄÙµ ÒÉÉfâ̽ É@wй ÓÏÉÐLâÌGdÂâËÊ_ ÑGйÐw @̹ÉÐÔ Òен@ÂKÐW@Ìk й Ñl̺KÐG Òg@o Ñk@G ?ÉöhG jÌ}gÐÅ )ÏÉ?do@Oй ÒÏdÂâÌÅ Ïg@o ÉÐÔ â¼@k %2--& ÒжËjÁ Ò?Éc âÑÂÌÂÌG ÑÁ@µÐÁ?ÊS ӟÁh} Ïg@oй ·â̵ÐËÐG @̹ÉÐÔ Ðµ ÐËÐl̺KÐG ÉÐÔ ÏÉÐÔ Ðµ N@µ@Á ÒÐð¹@k %2--& ÒÐË@kй Ïg@o ÉÐÔ ++ÏÉÉdÁ?Êw ÒнÏcgÐk ÉÐÔ Ò@OÉgÉÐÔ ÐKÙG ÏÉÐÁ@Lkcgʵ ÑïÁh} ѶâÌL_ÐLË@Oй ?dÁ?gе}?c ÑKðÚÐLkÏc +nÐG ÉÊKÉе?Éc ÓÀ?ÉÏcgÐG ÓfâËgc ÓgÉÉc ѵÐËÉÉeÊâ̽ ÄÏÉ@_ ѵÐËжwØg@o hK@Ëi qÌÁ?egÙG й ÓN@ÅÏc ÉÐ_ ÀgØi )ÃËÉÊG ÉÉdÁ@½ Ó¸ÛÌÅ ?cÐïâËögй ÑÁÏgб ÑlËÏÉ ÒÐÔ ++к¹?+++ÐË?cÊ_ Òg?É@Å ÓN@Åй ·âÌL_ÏÉ Ó¿LkÊÁÏcÐÁ ·âËiÐH½Ê} ÉÏÉÉg Ä@ËÉʽÐÅ chµ ÀhËÐk ӿ̵Ððºw?g Ä@µÏÉ?} Ò++¯ËgÐo 7¿ÌkhO++ÄеÏc Òc?i@Ô ÓhâÌ_ Ò@¥Éc ÓÏÉ@Á?g Ä@ÌLkÏc +++=ÐÌÌw ÏÉÐÔ * 7Ä@ÌKÊ} ⓠÒ@Á@Å ÐG ÀÏcgÐÅ ÏiØO ÏdÂâÌŠѶâËÉ@ÌO ÓÐÌÌÁÏgб ÑlËÏÉ Òg?iн ÏÉÐÔ * +âÒc ÏÉÐÁ?É@½Éб 7Ä@ÌKÊ} Ó@Á@¢â̺k ÒжwØg@o ÐÂÌLpËÐ} ++Ð̲Ëg@­@̽ Òg@o ÐÁÙµ rÏhâÌÔ * ÉÊG ·â̽Ïc++c@ËÏÉÐK@Å ¿oØh­ »ÌH½Ïi ÑÁ?gÙ} ?cÐK@k ÓÄ@Ô Éй âÒÉй ÑÂâËÊo е ¿kÉÊÂG ?cеÐÌÁ?gÙ} й ögÏÉ@G ÒgÐïËg@µ gÐkй ·âÌk@G MlËʽÏc cgÉ++ÉÊG Ïg@o ÉÐÔ ÒcÊ_ еÐÌÁ?gÙ} ÑÁ?cÉÉög ÓrØh­ »ÌH½Ïi ÑK@ÅgÐkÐG жÁÊw )ÏÉÏchµÏc igÐG ÒÏgÉ ?cеÐÌÁ?gÙ} ѵØw ѵØögÏÉ@Áй ¿oÏÉÐÁÉÊG ÒÐLoʵ Óâ»âËÉ rоâÌÔ )ÉÊG ögÏÉ@G ÒйÐkн еÐÌÁ?gÙ} ÑïÁh} ÒdÁÐO +ÃËÉÊG iØO ѶâËögÏÉ@G ÒÐ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

Ñâ O Ä@ÌoеÐKgÙo Óchµ ?dð¹Ð}й Ä@ÌKÉе Ómð¹ÐÅ i?É@ÌS ѵÐËÏÊâÌoÐG Ónе ÓÄ@ÌÁ?dÂËi ÑÂKÉжâÌOÉ@w ÒgÉÉe ?dÌLk?ög й qÌÁ@µÏgÉÉe ++dÁе?c Ä?dÂËi ÒgÐGÏÊâËögÐG Ä@–@µÐºS Órй ÑÂ̶pO Ò?Éc +ÄÉÊG Ä@ÌÁ@µÏg@µ Éй ·âËdÁÐÅ ?d¾ŠgÐk ?cÐËÏÉ@½ Éй +%/2& Ïg@½e ÑoÉ@± ÐÁÐHG оâÌÔ ?dËg@ËöhG Ò?Éc ÓÙ}ÊL®} ЕÉе Ä@̵ÐË â¼Ð}й +ÄеÏc Ðl± ъ@½hµ ÐG ÐÁ@Á?ÉÐÁ?dÂËi =ÑkhO ¿â̹ chµ ÑÁ?dÂËi Ñk@G âÒdÁÐÅ ÒÏÉÐÔ =’GÏc Ïhâ̹ dÁÐw * Òg@µ Ónе É@Á ÏÉÐÂwÏc ÉÉi Óñ?Ô ÒÐ}gоpâÌO ÏÊâÌÔ Ð¶ÁÊw )Àе gØi * Àе ѵÐËÏÉ@½ r@O ÓÄÉ?} Ð}gоpâÌO hK Òg@SgØi rÏÊâÌÔ qâÌO+++Ä@KÙ_ +ÏÉÐKÐÁÉ?hµ ´?Ô ÑKнʶW Ѿ̺kÐK ÑË?iÏg@oÐÁй ÉÐÔ ÀðÚÐG )ÉÊG ÑÁ?gÐïÌÁ ÒÐË@½ оâÌÔ ÙG ÐÁ@l± ÉÐÔ ÏdÁÐwgÐÅ ÑLkÏc ÏÉÐLâËgdG Ð}gоpâÌO ÑÁ?iÏdËÐÁ ÓÏÉÐË?cÏc ÒоâÌÔ Ñð¹c ÐËÏÊâÌo ÉÐG ++++âÒcgÐkÐG Ñw À?cÐk ѾâËeög ÓÏÉÐË?hµ еÐÁ?dÂËi ÑÁÙð¹@k ÑLk?ögÏÉ@Áй ÏgÉÐ} ÑÂÌÂk@Ô ÑµÐË@}gÏc ÐÂKÉе q̶âÌð¹Ð½Ùµ ÓÄ@¾pâÌO ÐÂKÉе Ä?ÉÐÁ?dÂËi ÐK?É Ä@Ëcg@± ·âÌð¹Ð½Ùµ еÐÁ?dÂËi ÑÁÙð¹@k++Nh} Ä@½ÐïËg Ѻ½ %/2& Ïg@½e ÑoÉ@± ÉÏgÐG ÓÄ@½?Éc еÐÁÙð¹@k Òg?ÊËc ÉgÏc ÉÏÉÙG?i?g ¸gÊK@KÐÔ ÑÉgc ÓÐÂâËÉ ÐG ÒÉʽЊѵgÊK@KÐÔ ÒÐÂâËÉ gÙS Ä@ËÏc +ÐÁ@µÐÌË@½ÐÂÌk оºÌ­ Ò@ïÁ@pâÌO ÒÐð¹@k NÊïKÏc fâËgc ¸gÊK@KÐÔ ÑµÐËÐÂâËÉ ÙG ÒЊÐO %Ä@Ëcg@}& ·âÌÁ@Ëcg@± +ÉÊG?hk?Êð¹ÐÅ @ÌO 7ÑKÊ} Óchµ =ÐÌâ̵ нÐÔ * +@o@O ¼@½Ðµ @­ÐLl½ ÐK?É ÐµgÊK@KÐÔ Ð½ÐÔ * ?cоâÌÔ “Ð} gÐkÐG ÒÏcgÏc ÉʽÐÅ ÉÐÔ ÏÉÐÔ ÉʽÐÅ Ñk@ÂËÏc À?c@½ Ïc * +ÏÉ@ÂâÌÅ ÒÓ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

@ÌÂð¹c ÓÏÉÐK?cÏc ögÉ@Ô ¸ÐÌË?igÐG gÐkйе gÐÅ ÓâÒdð¹ÐÅ ÄðÚÙµ ÉÐÔ ÙG ÄðÚÙµ ÙG fâËgc ÑÁнÐK ?dËеÏögÏÉ@G ÒÉ@ÂâÌO й gÐlµÐË ÃÂâÌÅ@Á ⓠÒi?É MâÌGÏc +++âÑðºâËc âÑSÐG g?ci@Á ÑÁÉÊK@_ й ÒÙ_ ÑÁ?ÊLËÐÁ ÑpÌÁ@µÏcÊ_ ÏÉÉiÏg@Ô ÙG ʵ@K rØh­ »ÌH½Ïi ÏgÙS ÀÐG +N?dGÚ ÒеÏögÏÉ@GÉG ÑLk?ög ŸÂËh} gØi ѶâËdÁÐO É?kÐHð¹ÐÅ ÓÐÁ@l­ÐÔ Ä@Ë Mk?ög ÐÌÌÁ?gÙ} ÉÐÔ ÑµØw 7?cÏc Ä@pÌÁ ÒÏÉÐÔ )ÓchµÏc ѶâÌLo ÉʽÐÅ ÐÁÐËÚ ¸ÐË ÒеÐÌÌLlËÉÐoÙ_ ÒÉ@ÂâÌOй ÉÐÔ ÒÏeØöhO++ÏÉÐË@Á ÒgÐk ?dËögÏÉ@G ÓÑLkÐÁ ÓMkÐÅ ÒÉ@ÂâÌOй rжËc оLpËÐ} q̶âÌK@µ )ÏÉнchGGй ÒÐïâËg ÑKбÐoн Ó¸gÐÔ ÐµÐÂÌkÉÊÁ )ÉÊG bÐË@G âÑG ÏÉÚÐG ÏdÂâÌÅ ÀÙ_ ÑkÉÊÁÏg@w еÐÌËg?dð¹c ÐÁ@Lk?c ѽ@µ@Ô Ð¶ÁÊw +ÒögÙ} іÉÉgÏc ї@K ÐkÉÊÁÏg@w ÉÐG Ächµ Òi@Á@o NÐÁ@ÁÐK ÓÏgÉÐ} gØi ѵÐËÐpâ̵ ÒÉ@ÂâÌOй ÓÃËÉÊG ögÏÉ@GÉG ÒÐ}gоpâÌO rоâÌÔ +++ÃËÉÊwÏc н@ŠÏgÐk ÉÐÔ ÉÏgÐG iØO +ÉÊG@pâ̵ ?cg@o ÒÙk@Ô gÐkÐG Ñð¹@G ÉÐo ÑË@¶Ëg@K hµÐG g@Ëc ÐÂÌLpËÐ} ·âÌK@µ Ðo@G Ä@ÌâÌO âÒÉÐÔ ÑÁ?gÐoÙ¶âÌK е hµÐG g@Ëc Ñk@Ìk ÑÁ?dÂËi Ò@}gÏc qâÌOй ¸ÐË ¸ÐËÏÉ@½ Ò?Éc ÓÃË@LkÏÉ %hµÐG g@Ëc ÑËi@GgÐk ÑÁ?dÂËi& âÒhKÊïG ÑâÌO й ++ÃË?hµ еÐÁ?dÂËi ÑKÐË?gÐGÏÊâËögÐG Ѿ̺kÐK ÓÃËdÁ?iÐG?c Ä@̵ÐËÐG ÐÁ?gÉÉe ÉÐÔ +ÄÉÊGÐÅ ¸ÉÊxG ¸ÉÊxG ÒgÉÉe ÃËdÁÐw еÐÁ?dÂËi ÒÏÉÐpâÌO )ÄÉÊG ?d©ÐG ѾâËeg ÑÁ@µÐÁ?dÂËi %Òc?h®ÂÌÔ& Ñkе е@K ÏgÉÉe ¸ÏÉ @KÏgÐk +ÉÊGÐÅ Ä@ËdÁÐG ¼ÐK ÒÐïÁðÚÙµ ¸ÐË )’Âk@Ô ÑµÐË@}gÏc Ä@µÏgÉÉe Ò?Éc Ó·âËgÉÉe ÐÂËchG Ä@̶â̵ÐË gЊжÁÊw )ÃËc?h®ÂÌÔ ÒgÉÉe gÐÅ ÑÁ?j½?É Ó’Áе?c Ä@–@µÐºS ÉʽÐÅ chµ Ä@Ë?É?c ÓÃK@Å Ä?ÉÐÁ?dÂËi ·âÌK@¥Ðk Ð}Ïg@w rÏg@S ÀÐÔ Ä@½iÐLkÐG Òcʙн ÊGÐÔ ÏÉÐÂÌðºâÌÆG âÍO й Ä@½ÐµÐKgÙo gÐÅ ÒÒ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

+=âÑÂËÏcÏc Ä@LÌâÌO gÐk ѶâÌÁcg?Ê_ @LlâÌÔ ÓÐÁ@LÌkhG Ä@½ÊïâÌG * Gй Ä@¾pËhK ÑLo ÓÑLâÌkhG ÏÊâÌÔ Òg?dËcÐG ÀðÚÐG )ÉÊG Ä@¾ÌkhG âÑð¹ÐG * +ÏÉÏÉÊw +ÄÉÊÂG ÑÁ@ËÐG @K ÓÄÉжð¹@O Ñâ̹ ÓÄÙpG Ä@KÙ_ ¸@O ¸@O qÌÁcg?ʌ@Á Ò?Éc * â¼cÐG öhO ÓÏÉÐËÉÏg Ä@¾pËÉÐ_ ÀðÚÐG ÃËÉÊG ¸ÛÌÅ gØi gØi dÁÐwgÐÅ hµÐGg@Ëc ÑÁ?dÂËi ÑÁ@ÆÌSй ÏÉÉi ÒdÁÐw chµÏc Ä@½ÏÉÐÔ ÒÉÉiÏg@Ô +++ÃËÐïG ÑâÌK ӒG?iÏg@o ++ÓÑË@k@Ô Ñ¶âÌÁ@Ëe й Ä?öhG?c ÐL­ÐW âÑk++Ó@ïâËg ÑÁ@½@ÕâÌG ѵÛÌÅ Ò?Éc ?Éc Ù_@Ô++ÏÉÐÂË?hïÁÐk Ïhâ̹ rÏg@S ÀÐÔ )Ä@–@µÏg@ÌkhO ÑÁÉÊG ÐkÏÊkÏÉÐG ÒÉ@ïÁÐÅ gн À@µ ÓhâËdð¹ÐÅ À@µ ÉÏgÐG Ä@ÊÁÏg@w Òg@Ëc@Á Ò@ïâËg ÓÃËdÁ@ËÐ}?ög âÑO Ä@½ÏÉÐÁchµ ¿ÌºkÐK ÏÉÐLð¹@}ÐG âѵÐË =+++MâÌÁÏc É?gi?Ê_ÐÁ ÉÏgÐG ÉÉi ÉÉi ÏÉÐK@µÏc Ä@½@ÌÂð¹c ÑË?ÉÐÂð¹c ÙG ÓÑË?iÏg@oÐÁ ÐG hK Ѷâ̵ÐË Ñ¶âÌÁ@pâ̶ð¹ÐÅ Ù_ÐG Ä@–chµ ¸Êk ÙG hK Ѷâ̵ÐË ++ÏÉÐÂâËhµÏc âÒögÐG ´?Ô ÒÉÊpâÌK ÒÉʽÐÅ ÐÁ@½ÐÔ+++ÃË?cÏc ÀÐð¹Ð±Ð¹ ÑLkgØKÐG ÐÁ@KÙpâ̶ÁØc )ÉÊGÐÁ ÒÉ?h¶Ëg@Ëc ѶâÌK@k  gн ++ÄÉÊG Ä?dÂËi ÀÐÔ ÓÄ?dÂËi ÉÐÔ ÒgЭÐk âѶÁÊw++ÉÊG Ä?cÏg?dâÌkй Ó gн ÏÉÏchµÏcÐÁ ⓠÄ@½G ÒÏÉÐÔ Ð¾âÌÔ Ð¶ÁÊw Ä?dÂËi++ÐoÏögÐÅ++ÉÊG â¼@Wн )ÃËÉÊGðÚ@Ô ’ËðÚÙO dÂâÌÅ ÒögÏÉ@GÉG ѶâÌÌÁ@µ й ++ÏÉÐK@¶G ·oÉ â“ Ñ¶âÌð¹@±iÙK âÑÁ?ÊLG â¼Ð}й Óchµ r@± r@± Ä@ÌËhµÐGg@Ëc Òöh_ ѵÐÌÌKÊo ÉÉc Ó¸ÐË ÑâÌðºG@K 7Ä@ÌKÊ} ÓÏh®k gÐk ÐË@Á?c Ä@Ëcgʵ ÒÁÐO ·âËdÁÐÅ +Äе ÀÏgе * dÁÐw ÑÁch¶Kнj_ Ä?ÉÐÔ ÙG+++Ä@½cg?Ê_ ?gÊ_ Ä@½ÙG ÒdÁÐw ÒÚ ÙG )Ä@–ÉÊw ÏÉÐoжËc ѵÐËÚй )ÉÊG ÒgÏÉÐL_ÐG ÑâÌS ¸ÐËÐ}gоpâÌO Ä@–?ÉÐÔ Òg@ÌkhO Ä@ËÏc ѽðÚÏÉ ÓgjÅ ÑÂâÌÆÁ ÃËdÁÐw ÑÁÉÊG?h¶o@Ô Ä?ÉÐÔ ÒÕ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÑÂG âÒÉÐËÏc ÉÊG?É Ä@¾âÌO Ó?d̺âÌ}й Ä@½Ù_ ÓchµÐÁ ÐÁ@l± ÉÐG Ä@½?ÉöhG оâÌÔ ÓÑË?iÏg@o ÒÐïÁ?Éög й оâÌÔ Ð¶ÁÊw++âÑÂâÌGgÏc ⓠÄ@½Ðl± ÓâÑÁ?jG Ä@–@½i ÒÉ?ögi ŸÁ@GÉ@Á ÓÒÉ@Á cÐG й Ä@½G ´?Ô ÑÁ@µÐÁ?dÂËi й Ä@½Ù_ ÑÁÉʽiÐÔ )ÀÏg?Êw )ÀÐÌâÌk )ÀÏÉÉc )ÀеÐË Ò@}gÏc й +ÏÉÏchµÏc ¸gÊK ÑÁ@µÐÁ?dÂËi Ä@µÐ½@kÐG ÐÂÌÂk@Ô @}gÏc ÓâÒgÉÉe ÐÂËÉÊw q̽ÐKÉÐW )ÀÐoÐo )ÀÐTÂâÌO NÉÐW Ò?Écй ÄÉÊG ÑÁ?dÂËi +++ÏÉÐÁ?h_Ïc?c ÓÏÉÐÁ?hµÏc ?dµÐË Ò?Écй ¸ÐË Ðµ c@Ë ÏÉн@ÂâÌÅÏc Ä@ËÐÁ@ÌËÐÁ@l­ÐÔ ÐÁ@Lk?c Ó¸Øw ÉÐÔ ’ËðÚÙO Ò@}gÏc Ò@}gÏc NÉÐW Ò?Écй Ä@ÌÁ@µÏxâÌÁ âÑ­@± Ò@Ìw ÑLpO ÑÁ@µÏÊâËc 7ÃâÌð¹Ïc NÉÐW ÓÄ@Á NÉÐW @ÌÁÐK Ä?eØg NÉÐW ÓÄ?ÉÐo NÉÐW ÓchµÏc dÁÐG ’ËðÚÙO ÓâÒgÏc ÐÁ@ÂâÌÅÏc Ä@ÌK@¥Ðk NÉÐW ÄðÚ@k NÉÐWÐG ÓâÑÁ?cÏc Ä@ËÉ@Ô b?cgÐO & Ïg@½e ÑoÉ@± +++ÏÉÐÁ?hµÏc gÐkÐG ÓÏÉÐÁ?gchâ̽eÏc g@S NÉÐW eØg ÓÉÐo hK ÑÁ?dÂËi rÐo Ä@—c ÃËÉÊwе ++ÉÊG еÐÁ?dÂËi ѽÏÉÉc ÑK@± й %/2 %cЙÐÔ )Ògc )Ä@¾â̺k )·ËÊï±@Ô Ñ­ÐÁÐW )À?jÌÁ )ÄÊLð¹@Ô ÃËcÏgcÐG& ÒÉ@ÁÐG Ä@KÐ}gоpâÌO ÑÁ?Ê̽ 7ÑKÊ} Ä@µÐÁ@Ëcg@} ÒÐLkÏcgÐk еgÐÅ ÓÄÉÊG âÒÉй Ä@ÌÂK@ÅhâÌ_ÐG ÓÒi?ÊpâÌO ÏÉÐÌ̽gÐ} ÒögÐO ÉÐG Ä@µÐÌËÙ_ ÐÁ@_ ÃK@Å Ä@Ë%/2& Ïg@½e ÒÊo@± Ä@µÐÁ@Ëcg@± ·â̵йÊ_ dÁÐw Ò?Éc +ÃËchµ +ÏÉÐË?cÐð¹@} Ä@Ëе@}gÏc ÓMpâÌÆâÌSÐG gЊеÏgÉÉe+++ÉÊG Òögʵ ÓÀе âÑG Ó¸@O ÓÄ?É?h­ ѶâËgÉÉe %/2& Ïg@½e ÑoÉ@± )ÉÊHLlÌG Ä@½hµÐGg@Ëc ÑÁ?dÂËi ögнй оâÌÔ ÒÏÉÐÔ Ð¶ÁÊw )ÉÊwÏc ÄÉÐ_й öhO ÓÑPk Ó¸@ÁÉg ѶâËgÉÉe +++ÉÊG ÒÐÁ?ÉÐxâÌO ·âËög ÉÊG@Á Ä@½?c оâÌÔ ÒÏÉÐÔ ÄÉÊGÐÁ ÏÉÐÔ ÑÅ ÒеÐÁÊËj­Ð¹ÐK )É@½gÐ} )ÓMâ̹?ÉÐK )Ócg@k ÒÉ@Ôй оâÌÔ ÑÁÉÊwÐG Ä@¶âËÊ_ÐÁ@_ +ÃË?chµÐGg@Ëc ÑÁ?dÂËi ÒðÚб É@Áй ÃËжG?ÉöhG ÓÃK@ÅÏc Ä@¾pâÌOй ÏÉÐÌ̽gÐ} ÓÑð¹@XoÙ_ÐG ÏdÂâÌÅ ÓÄÉÊG rÙ`ð¹c gØi 7ÑKÊ} )ÉÊG ÑÁðÚ@¡ÐÅ ÑLk?ög ÀÏcе Ñ­ÐÁÐW +ÃËÉÊGÏc g?iнgÐo )ÄÉÊwÏc ÒÔ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

hµÐG g@Ëc @lOÐW @µ ÃÁ?jG ÏÉ âÒÉÐÔ )?h¡ ÐÂK@Å @ÆÁ ÏÉ ÐÂâÌÅ n?g@Ô âÑð¹@¡ÐÅ * Ù_ âÑ¡@w J @ÆÁ ÏÉЊʵ âÑË Òe Ä@Ô )ÐÌÌLlÌÆG gÐke ÏÉЊʵ MÌâËÏÉÐÔ +=ÄеcÏjâ̽ 7Ä@ÌKÊ} ÓÀÏdG Ä@ËенðÚÏÉ ÐG ÏfâËgc ÑÁ?gÙk ÐG @G Ó¼ÐÅ ÀðÚÐG )ÏÉ?hµ Ñk@G е ÐÌÌÁ ÏÉÐÔ ÃÂÌHËÏc @LlâÌÔ ÒÐSgнʹÐÅ ÉÐÔ * @ÂÌ}ÐÔ )ÏÉ?ögÙ} ÒÉ@ÂâËÊ_ ÑÁ?cÊ_gÐG ÓN@GÐ_ ÒhGÏi ÐG Ä?dÂËi É@Á ÑSgн ÓÃËhKg?ʽÐÅ@Á ÓÃËlÌO .65- “ʺÌÔ Ò./ Ò@LâËcʵ Ò?Éc ÐÁ?dÂËi ÀÐÔ ÉÊGÐÅ ?cÐÁ?dÂËi Àй ÒÐËЊжoÐÔ Óg?i@Ô ÉÐÔ ++ÉÊG@ÌÁc ÑÁ?dÂËi ÃËhKÉ@ÁcÐG ÑÁ?dÂËi ÒоâÌÔ Ñwе++âÑGÉÊGÐÅ ?cÐË@ÌÁc ÀÐÔ ÒhK ѶâÌÁ?dÂËi й ÃËе@Á ?ÉöhG Ä@ÌÁ@µÐ½ÐLk Óg?i@Ô ÉʽÐÅ Òec ÓNh} Ä@½Ð}gÐG ÓNh}?g Ä@½Ù_ Òg@µ Ä?i?Ê_ Ñk?hµÊ—c Ó·ð¹Ð_ Òg@p­ qÌÁ?dÂËi ÒÏÉÏgÏc й ÓÏÉÐÂË@LkÏÉ ]]]]]]]]]Øöh½ÐÔ @K ÉÊw Ño@G ÉÏgÐG еÐSgнӼÐÅ r?ÊâÌÅ r?ÊâÌÅ@K chµ Ä@ËÙ_ 7ÑKÊ} âÑË?dÌð¹ÐÅ qÌÂËcÏgcÐG ÓÄÉÊG Ñ­ÐÁÐW ÑÅ qËhK@Ëi ÓÐÁ@l± ÀÐÔ MpÌÁÐK ÒgÉÉe ÉÉcй ·âÌð¹@k dÁÐw ?hG ÉÉc ÉÊGÐÅ?É Òg@S ÄжG ?ÉöhG * ÑÂkÊW Ó´Ég@­ rÐÁÉʖ ÓÑÁ?iÏcÐÁ Ä@ËhK ÒÏÉÐG Ä@Ìkе ÓÄÉÊGÏc ÒµÐË Ñ¶âÌÁ?cg?i@Ô ÏgÙS ÉʽÐÅ +++ÑÁ?iÐÁ Ä@˵ÐË ÐG â¼@k âÑk ÒÏÉ@½ е ÃÁÊLð¹@Ô ++ÉÊH½?ÉÏcgÐG eØg ÉÉÐo ·âÌð¹@k dÁÐw ÒÏÉ@½ ÙG ÑÁÉÉgÏc ÓÑËÐLkÐS еÏgÐl­ÐÔ ·âÌK@µ gÐÅ ÑÁÙS ÉÊG@Á ÒÉ@Á ÉÊGЊѶâÌ}Ðk Ä?dÂËi ÒgÐl­ÐÔ ÙG Òi@GgÐk ÒÉßk Ä@ÌÁ?dÂËi ÉÊGÏc Ä@µÏgÉÉe ÏchGÏc ÒÙ_ â¼Ð}й ÑÁÙS 7ÃâÌðºG ÓÄжG ÑÁÙS ÏÉÊGÏc ?ÉÐÔ )ÐË@G@ÂâÌÅÐÁ âÍSÐG ÒÐÁ@½gЭ ÀÐÔ ·âÌkеgÐÅ *ÏdÁ@½gЭ ÀÏgÉÐ}* ÒеÐÌÁ?dÂËi ÑÁ@Ì} ÉʽÐÅ ÑÁÙS gÐl­ÐÔ ÒÉ@w qâÌOй ÓÄÙS ÒxâÌÁ ++chµÏc g?dÂËhG

Ó¼ÐÅ Éй gÉÊo@G ÑÁ@Lkcgʵ й ¸ÐËÐ}gоpâÌO dÁÐw )NÉеÏc MkÏcÚ ÓgØi ѵÐËÏ_Ïi Ä?ÉÐÔ ÑÁÉÊG ÑÁ?dÂËi â¼@k ÃËdÁÐw Ò?Éc ÓÐSgн ÉʽÐÅй оâÌÔ ÒÙÅÐG Ä@½ÊïâÌG +ÉÊG Ä@ËÉ?hµÐÁ Ä?ÉögÏÉ@w ѶâÌKÉжkÏc ÑK@kÏg@µ ÓÄch¶Á?g@G@̵̾ ÓrögÙo ÉgÉÊo@G ÑÁ@Lkcgʵ ѶâÌð¹?ÉÐÅ Ä@—µÐË ÒÉ@Á ++ÏÉÐÁÉÊGÏcg?c@}@Ô++¼@®ÁÐÔ++Ä?hâÌÔ*´?Ô ÒögÐo++Ð~Ðð¹ÐÅ 7ÑKÊ} Ñ­ÐÁÐW Äcg?Ê_ ÑKÊo ÓÁÐO ÓÄ@Á Ò?Éc ÓÑÁ?i ÓÑÁ@ËÐG ÉÉc ÓÑÁ@ËÐG ÓÄÏdG ÉÊpO ÉÐp½ÐÔ Ðo@G Ä@¾âÌO )ÄÉÉdÁ@½ ÏÊâÌÔ * ÓÏÉÐÂÌLkÏdð¹ÐÅ ÉÐ_й ÏÉеÐËÐG hK ÑÁ@ËÐG g?iÐÅ ÓÑÁ@ËÐGcÐk ÑÁ@ËÐGÏc rÏÊâÌÔ ÓÏÉÐÂËеÏc ÄÉÉög ÙG Ä@KÏhâÌÔ Ñ¶âÌLo ÉʽЊӒk@ÁÏc r@G ÒµÐË ÃËеÏc dâ̽ÊÔ ÏdÁÐwgÐÅ ++ÄжG n@G ÙG Ä@–@KÙ_ ÒÚ Ñ¶âÌLo ÉʽÐÅ Òg@µ Ónе É@Á ÏÉÐÂâËögÐïG ÏÊâÌÔ ÓÏÉÐÂÌHG@ÌS ÒµÐËй N@µ ÃËhKÉÉiÐG ++++Ð}gоpâÌO ÒjâÌÅ É@Á ÓÄ@KÙ_ ÏÉÐKÐÂËÉ?ögÐ} ’Á?iÏc ?É @LlâÌÔ Ñwе ÃËÉ?} ÐËÐL­ÐW âÑk ÏÉÐÔ )hâÌ_ÐÁ * Óg?i@Ô ÉʽÐÅ ÏÊâÌÔ Òg?dËc ÐG е ’ð¹@XoÙ_+++Ä@½Ù_ ÑÁðÚ@¡ÐÅ É@Á +++ÏÉÐKÙwGй Ä@–?dÂËi ѵÐÌÁ?gÐïÌÁ ++rÙ_ ÒÉ @¡Ðo Ó%âÒÊÂG @G& âÒi?hG ÛG âÒc ÒÉÐ_ ÐkеgÐÅ Ðo@G gØi * âÑÁ@ïÁÏgcÉÐo @K q̶âËdÁЊӑkÊÁ Ó@ïâÌS É@Á ÐÁÉÊw Ä@̶âËdÁÐÅ ÑLlËÊâÌO ÒÙ_ qÌÁ?dÂËi+++ÄÉÊG n@G ӟÁÏc ÒÉÊÂÌK gØi Ä?ÉÐÔ++’LpÌÁ?c Ð@_ÐÁ )âÑÂâÌOÐkÏc q̵ÉÊxG ÑLo @KÐÅ ÑÁÉÊw?c?ÉcÐG ÓÄchµ g@ÌkhO Ä@Ëg?ʽÐÅ@Á ÓrÙ_@Á ÑSgнʹÐÅ ÃËdÁÐw ÐÁ?dÂËi Éй ÉÊG ·â̽Ïc Ä?ÉÐÔ ðÚ@¡ÐÅ Óý Ѷpâ̽й ·âËg@ÌkhO )ÉÊGÐÁ Ä@Ìp̶âËdâ̽ÊÔ zÌÅ ++ÉÊGdÁ?ögÐPâÌK оâÌÔ Ðµ ÉÊGÐÁ ÏgÙS ÉÐG ÐÁ?dÂËi ÉÐÔ Ðµ ÉÊGÏÉÐÔ qËÉÐÔ )?eÉgÉÉÏc ÉÉi ÉÉi gÐÅ qâÌO ÐËÙG++ÉÊHLlÌG )Ä@¾ÌïÁ@GÉ@Á Ä@Ë ÏÉÏÉÊGdÂâËÊ_ Ä@½gÐkй +++ÏÉÏchµ Ñ­ÐÁÐW ÓÃËcÏgcÐG ÒÉÉögÐGÉÉög Ä@½Ïg@ÌkhO ÉÐÔ hK ѶâËg@ÌkhO

ÓÍ

ÒÖ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÑL_ÐLË@O ÓÄ@Lkcgʵ “Ð} ÑÁ?cÙ_gÐG ÓN@GÐ_ ÒdÁÏÉ@Á hµÐG g@Ëc Ïg@ËöhG ÓÑË@k@Ô@Á Òg@G ÑKðÚÐkÏc Ó¸gÊK ÑKðÚÐkÏc ÒdÁÏÉ@Á ÓÒÉÐ¥н Ògе}?c ÑKÐð¹ÉÏc ÑKÐËЊе rÐ_ÐË@G ÉÐÔ ÒÏhâËÊ}ÐG +ÐÁ@µÐÌËi@GgÐk NÐð¹ÉÏc ÑpË@k@Ô Ò@}c?c ÒÉ@ÁÐG Òi@GgÐk ѵÐË@}c?c ÓÏgÉÐ} ѶâÌÁ?dÂËi ¸gÊK ÓÑÁ@ÆÌS Ñ¡Øh½ Ñ­@½ ÑÁ@µÏg@½ÙK й ÐÁ?dÂËi ÉÐÔ ÐËÙG++ÏÉÉdÁ?giн?c ⓠÐÁ?dÂËi й ·â̵ÐËÐG ?doÉÉfâ̽ ÓÑKÐð¹ÉÏcÊâÌÁ ÑÁcgÉÊG ⓠÒÉ?h`¶âËg ÑïÁh} ÓÏÉ?hµ MkÉgc ÏÉÐÔ ÙG ÐÁ?dÂËi ÉÐÔ +ÏÉÐLâÌÂâ̽Ïc ÒÉ@Á @ÌÁc ÑÁ@µÐoÏög ¸ÏÉ Ä@µÏgе}?c еgÊK ÒÐÁ@LkgÐO iÐ}Ïög ѵÐËн@ÁgÐG ÑâÌOÐG @K ÏÉ?gdâÌO ÓÄ@Lkcgʵ “Ð} Òi?ʏg@}ig ÒÏÉÐÂKÉjG ÓÄ?gÐoÙ¶âÌK ÑÁchG É@Áй ѵÐËðÚб +âÒgdÂâÌÆG g@µÐG Òi?ʏg@}ig ÑÁ@Ì} ÑÂLoʵ ÃKhïÁ@½ ӒËðÚÙO ÒögÏÉ@GÉGÐG ÓÒh}?ögÙ_ÐG Ä?gÐoÙ¶âÌK ?cÐÁ?dÂËi Àй ÓÏÉÐKÐÂËÉÊw ?dÁ@µÏcÚÐS f} ÐG ÐÁ?i@G Ä@Ì} Ðp̽ÐÅ ÏÉÐÁcg?Ê_ ÓÄcg?Ê_й ÓgÐG ÐKh} Ä@–ch½ Ò@ïâËg Ä?gе}?c ѽÐLkÙG ÄchµÐÁ |е »½ ÒÉ@ÂâÌOй gÐoÙ¶âÌK ÑÁ?dÂËi Ä?cÐk ÏÉ%.65/& Ñð¹@k й+++’GÏc À?ÉÏcgÐG ÑpËgÐkй Ä?gÐoÙ¶âÌK ÀðÚÐG ¸gÊK Òg@p­ ÑÁÉÊGc@Ëi Ò?ögÏgÐk ÓNh} Äcg?Ê_ й Ä@ÌÁ@½ ÓÒhËÐ_ ¸ÏÉ ÒgÐoÙ¶âÌK ÃËdÁÐw ?d½@µ@Ôй ÓdÁ@›Ðk Ä@ËÙ_ ÑÁÉÊG gÉÊk hK ÑÁ@ËÏc Óc@ÅgЭ Ó¸ÊÌG ÃËcИÐÁ Ó¸ÐxÌw “Ð¥ Ó¯µ@¥ ÓO ¼@½Ðµ й ÓÄ@ËеÐÌKÐÁ@½Ïg@± ÓöhâÌïoögÙo ÐLlâËÊð¹ÐÅ ÑÁ@Ggʱ Ïchµ Ä@ËÙ_ÑÁ@Ì} й ·âÌoÐG O ÐG Òg?iнgÐo ÓÒg@w@ÁÐG ýeÉc Ó?d½eÉcÐG Ä@̺½ ?dÌË@KÙµ ÑÁ@µÐÁ?dÂËi É@Áй ÃKhïÁ@½ ÑK@GÐ_ Òi?ÊâÌo+++N@Å ÏÉÐÁ@–@µÐÌËg@µ?É?c ÒÙ_ Òg@µ ÐÁ?i?ÊâÌo Éй жâ̵ÐË hµÐG g@Ëc ÑÁ?dÂËi NÐHË@KÐG Ó@̵gÊK ++ÏÉ?gdâÌO ÒÏgÐO Ðp̽ÐÅ ÏÉ?dð¹ÐÅ ÒgÐk ÐK@GÐ_ ÉÐÔ ÒÐKÏÉй ÓÏÉÉchµ ÓÄ@Ëe Òg@G ÑÁchµ ¸@w ÒÉ@ÂâÌOй @ÌÁÐK Ðp̽ÐÅ qÌÁ@µÐÂKhïÁ@½ ÑÁ@µÏg?ÊËc ÒÏÊâÌwg?Êwй ÏÉÊG ¡Øh½ Ñ­@½ ÑÁ@µÐSgн ÑÁchµÉ@wÏög ÓÏ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

Ä@Ëj̽ Ä@ÌÁ?dÂËi ÑÁ?cg?i@Ô Ò?Éc Ä@ÂâÌÅÏc Ä@̽jÁ m­ÐÁ ÑÁ@kе g@S Ä@ËÏc ÄÙw ÐÁ@Ëe ÉÐÔ ’Á?i@Á ÑKgʵÐG ÉchµÏc ?dÁ@ÌÁ?dÂËi ÒÉ@w ÉgÐkÐG )ÏÉÐÂÌxG ?dÁ@µÏcÚÐS f}ÐG ++ÃËhïG Ä@½ ?dÁ@½g@ËöhG ·âÌK@µ ÀÞÐG ++?gÏiÊ}Ïc DpµÐo@O chµ g@w@Á Ä@¾Â½eÉc ?dÁ@½gØi ÑÁ@Ggʱ ?cÏÉ@ÂâÌO Éй ÒÏÉÐÔ Ò?Éc ++N@¶G ÒÐËÐÁ?eØh½@Á Ïg@L­Ïg ÉʽÐÅ Éй ÓÑk@Ìk ÑÁ?dÂËi Ñk@G ÐËÏÊâÌo ÀÐG ÄÞ@¡ÐÅ ?dÁ@ÌÁ@µÐkб ÒÏfâËgcй gЊʵ@K ÏÉÐÁ@µÐÌÁ@Ê¥ ÐÁ@Lð¹Êk ѽÏcgÐkй gÐÅ 7ÃËchµÐÔ ÙG Ä@ËhµÐGg@Ëc ÃËdÁÐw ÍË?fâËgcÐG ÉÏÉÊGÐÁ Ík@Ìk ÑÁ?dÂËi âÍG hµÐGg@Ëc Ðp̽ÐÅ Øh½ÐÔ Ä@¾ÌLpÌÁ ÓÄÉÊGcgʵ ÑKнÙK ÐG cgʵ ?chµÐGg@Ëc ÑÁ@µÐÁ?dÂËi й ÏcÐk Ñk@G оâÌÔ ÒÐÁ?dÂËi ÉÐÔ ÀÞÐG +ÄÉ?gc Ïg?dâÌkй ÓÄÉ?hµdÁÐG Ä@ËgÏÉgÐO ÉÏÉ?hµ ÑÁch¶kÉgcÐG MkÏc ÏÉÐÁ@µ@L­ÐW ÍË@Kٵй @ÂÌG ¸ÏÉ ÃËеÏc ÐK?É (7LSL&H]H HYL ÏÉ?hÁ ÒÉ@Á ÉÏÉ?hµ É?ÉÐK @LoÐÅ Ò@KÏgÐkй Òcgʵ ÏÉÐÂËжG ÐoÉ ÐG ÐoÉ ÑoеÏÉ@Á gÐ}ÐÔ ( ÑLÌO ÏÊâÌo ÑÁ?dÂËi Ïe?ÉÐkÏc ÉÏÉ?g?i Àе ÒÙÅÐG ѵgÊK Ä@½iй %(ÏÊâÌo ÑÁ?c?jk Ñð¹@½ &ÐLâÌGÏc ÒÉ@Á Ó@Á@½ ÃËdÁÐwÙG ÏÉÏhïpâÌO Óhïo@O ÐG ÏÉ?g?i ¸ÐË ÐËÐÅ?É Òg@S +++++++Ñð¹@½ )?jk Ñð¹@½ Ä@Ë )Ä@HâÌLµ Ñð¹@½ ÐÁÉʖ ÙG âÒöhGÏcgÏc Mo ÃËdÁÐw ÒÐOÐK Ä?hËÐk Òi@GgÐk ÑÁ?dÂËi ÒgÏdâÌO ÏfâËgc²(²ÏÊâÌo ÑÁ?dÂËi Òi@GgÐk ÑKðÚÐkÏc .65- Ñð¹@k “ʺËÐÔ Ò./ Ò@LâËcʵ Ò?Éc ÓÏÉ?ögi ŸÁ@GÉ@Á ѵÐËÏÊâÌoÐG qÌÁ@µÏÉ?} Óchµ ÐÁ?dÂËi ÉÐÔ ÑxâÌO?g Ä@Ìkе Ä?g?iÐÅ ¸gÊK й @ÌÁÐK gÐ}н ÐËЊжoÐÔ Óg?i@Ô ÉÐÔ NÐÁ@ÁÐK Ä?gcÏc g?i@Ô ÐÁ@Ì¡ÙÅ ÏdÂâÌŠӸʵgе Ò%Ðs@_ ÐÕÌÅ& Ó@ÌÁ@¾ð¹ÐÔ Ð¹ ейÊS ÑÁchµÙwðÚб ÑÁ@µÐ}i@GgÐk ÓÏÉ?ËcÐÁ ÓÏÉ?hµÐÁ @ÁÏc âÑG?hµ ÑKÐË@¡Øh½ ÐG ´ÐWgÏc+++IâËh©ÊGÐÔ +++ÏÉ?lÌGÐÁ ÓÎ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

+++ÏÉÏchµ eØg Ä@½hµÐG g@Ëc ÑÁ?dÂËi ѽеÐË ÒÉÐo ÐËÏÊâÌo ÀÐG Ñ­ÐÁÐW ÑïÁÏc ÐïÁÏcй hµÐG g@Ëc Ñk@Ìk ÑÁ?dÂËi ÒeØög ÀеÐË ÑÁ@ËÐG 7ÏÉÐÂÌK@Å @}@ÔÐG жÁÊw ++ÐÁcg@½e ‘kÐÅ ÐK?É )g@½fÅ )g@½fÅ+++¿Ë@k+++¿Ë@k+++ÃG?g+++ÃG?g * ÒÉ?ÐK Òhâ̽egÐk ÑÁ?dÂËi ÑÁ?dÁнg@µ ÓÄ?ÉÐÁ?dÂËi Ä@ÌÁ@ËÐG ÉʽЊеÐoÉ@± Ò@}gÏc gÐGй +ÏÉÐÂË@LkÐÅ ÒÏÉÐÔ Ò?Éc +ÏÉÏchµÏc Ä@ÌÁ@µÐÁ?dÂËi Ä?dÁнg@µ ÓÄ?ÉÐÁ?dÂËi ÓÃË@LkÏÉ jËgÐG q̽ zâÌ}+++ÒÏc@Å++HÁÊÔ++qâÌG++NgØc++|ÊÔ++âѶÌÔ++G++ÃK@Å Ä@ËоâÌÔ ÒhËÐk ÒÉ@½ögÊk gÐkÐG gØi %Ä?ÉÐÁ?dÂËi& Ä@µÐÁ@Ëcg@±++Ãl¹ÊÔ Ð¾âÌÔ ÑÂÌÂÌG ÙG @ÌÁÐK gÐÅ ÉÊGÐÁ Ä@ÌpËg@µ ÒÐÁ?ÉÐÔ ÉÊGg@Ëc ÓchµÏc *7ÑKÊ} Óchµ Ñ­ÐÁÐW й ÒÉÉög ·âÌÁ@Ëcg@±++ÄÉÊHK@Å =Ä?gc Ä@pÌO 79 й е ÄÐÁ@LlËgØK ÉÐÔ ÐÁ?ÉÐÔ * +chµ ÒØgc ÄÙËj­Ð¹ÐK ÓÄÐ}gоpâÌO ÐÁ?ÉÐÔ hâÌ_ÐÁ * gÐGй ÃËcÏgcÐG++ÏÉÐË?h_?c @}gÏc ÓÏÉÏgÏc ÐÁÉÊw Ä@µÐÁ@Ëcg@± ÏÉÐÔ Ò?Éc ÐË@ÂâÌÅ ÑÁ@µÐµgÊK ÉʽÐÅ Ñkʽ@Á Óchµ Ä?c ÃâËÊSÐG ÑLkÏc ÒÙ_ ѽÐLk gÐH½?gÐGй ÒÙ_ Ñð¹c Ñð¹Êµ ÐÁ@ÂâËÊS ÉÐG ÉÊGg@Ëc ÓMkÏcgÐk +++ÒöhGÏcgÏc Ä@Ëe Òg@G Òg?ʽÐÅ@Á ÓÄ@µÐµgÊK ÓÏÉÏchµÏc Ä@Ëe ÑÁ@µÏgÏÊâÌO Ó@Ì­?h}ÊS ÒÐp_ÐÁ gÐkй ÀÙ_ ÑÂâËÊo й ÀG hµÐG g@Ëc ÑÁ?dÂËi ѱÐw gÐk Ð̱Ðw ?dÁ@½?öhâÌK й @µÏÉ@w ÑË@ÂÌG еgÐÅ ÓâÑLâËi ÉÏgÐG +%ÃwÐÁ NеÏgÏc?hG ÒcgÏcÐG ÐGg?c@}@Ô& rÏg@‡ÐÔ gÐlµÐË ÑË?hâÌ_ÐG ÐÁ?É@Á ÀÐÔ ÓÏÉнchG ÑÁ@ÂËj½Ðo Óhâ̹ÉÐÅ ÉÏgÐG ÓÒg@µÐÅ ÉÏgÐG ÒÐÂ̱ÐLk?g ÑK@kÏg@µ ÓÉ?cÉÉög й öhO Ѷâ̵Øw ÑLâÌpÁ@½ ÓöhâËc gÐk ÐÁÉÊG ++·âÌÁ@Lk?c ÑkÉÊÁÏg@wÉ@Å ÑÁ?ÉÐð¹@O ÉÉc ÓÑ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

)Ä@Ë @ËeØg& Ächµ ÑkhGÙ_ ÑÂKhïÁ@½ 7ÄgÙS ÉÉc Ä@µÐÂKhïÁ@½++?dÁ?dÂËi %âÑÁch½ ?ÉÏh} )Ä@Ë @ËeØg& Äch½ ÑÂKhïÁ@½ )@ÅÏÉgÐÅ Ó%âÑÁÊG ÑwhG ?ÉÏh} gÐoÙ¶âÌK Ä@ËÏc %н?ÉÏcgÐG r@LlâÌÔ @K ÐÂKhïÁ@½ ÉÐÔ& +Äch½ @K ÃKhïÁ@½ ÐK?É Ó¼Ð} ÙG Ä@ËÙ_ Òg@µ?dÌ­ ÑÁ@Ì} Ó@­ÏÉ ÓgÐk ÐKØdÁ@ËÐ} Ä@ËÙ_ ÑÁch½ ÑL®} Éй ?dÁ@Ëe ÒÉ@ÂâÌOй N@GÐ_ ÑÁ?Ég@µ ÐËÏÊâÌo ÀÐG +ÏÉÉdÁ@›Ðk Ä@ËеÐÁ@¾LpÌÁ ++++ÏÉ?gdâÌO ÒÏfâËgc ?cÐÁ?dÂËi Ñk?hµÊ¾âËc @KÐÅ ÓÄ@Lkcgʵ “Ð} ÑÁ@µÐð¹Øög qÌÁ?dÂËi ÒÏÉÏgÏcй Ïg@Ëc ÓÄ@ÌÁ@µÐÁ?dÂËi ÙG Ä@ËÙ_ ÒïLpO ÓÑÁ?ÊÌLpOÐG qËcgʵ ÏhËЩ ÑÁ@µÏi?Ê_ ÒÙÅÐG ÓÏÉ?c Ä@µÐÂKhïÁ@½ ÐG Ä@ËhK@Ëi ѵÐÌïÁh} ÓbÐË@G Ä@–@µ?ÉÏg ?É?c й Ä?gе}?c ÑÁ@Ì} À?ÉÏcgÐG ÃËöhGgÏc ÑË?iÏög@Á ÓÄ?ÊâÌPâËg ÓÄ?dÁ@pÌOÙ_ ÐG ´ÐWgÏc ¸gÊK ÑKÐk@Ìk ÑÁchµÙLkÐKØöhO g@S âÒdÁÐÅ +ÏÉÊG Ïigй ЙÏg Ó@Á?i ÛËй ¸ÏÉ ÑÁ?gÐoÙ¶âÌK ÒÐËÏc?ög ÉÐÔ ÐKÙLpËÐ} Ä@ÌÁ@µÐÁ?dÂËi Ñð¹ÉÐÅ ÓÄ@ËÙ_ ÑÁ@Ì} ÐÁÏcgÐG h}@Ô hµÐG g@Ëc ÑÁ?dÂËi ѽÏcgÐG й ÃâÌÅ@o +ÄÏdG ÄdÁ@KÉÊkÙ_ ÑÁ@Ì} Ðp̽ÐÅ Ä?cÙ_gÐGÐG ÓÐÁ?dÂËi ѵÏgÐk ÑÉgc+++ÐÁ@Ëe Ä?cÊ_gÐG Òc ѵÐË@Á@½ rеÐgc ÓÐË?c ÄdÁÐkÏgÐO ÓrÙSй ÑKÐË?cgʵ ÓN@GÐ_ ѵÐËÏÊâÌo ÐG q̦̱?É ÒÐÂ̽Ïi gÐkй ÓÏÊÌp_ÐG N@GÐ_ ÓÄ@ËeÐG ÓЊжoÐÔ ÒÐËÏgÉÐ} ÐËðÚб ÉÐÔ +ÏÉ?hµ âÑSÐHâÌS ÐÁ@Ë@ËdËe?hK ѶÌLµ?öhO 1--- ÏÉÊGÐÅ ?É Òg@S ÓÏÉÊK@Å ·âÌO ÏgÉÐ} ÑoÉ@± 1- й ÄchµÙwðÚб Ói?Ê_ Ñk?hµÊ—c ÓgÏÉgÐO Ä@¾LpÌÁ Àе +ÏÉ?hÂ_@Ô ¼@ÌK Òcgʵ g?iÐÅg?Êw âÑK ÑâËög âÑGÉÊG qËÉÐo ¸ÐË ÙG gÐ}ÐÔ ÐËÐÅ cgʵ ÒgÐoÏÙ¶âÌK ÒÐïÁdÂâËÊ_ ÓÄ?cÙ_gÐG ÒðÚб Ðp̽ÐÅ ?doÏÉÐÔ â¼Ð}й ÀðÚÐG+++âÑHKÉеÐÁ ÓÏÉÐKÏÉ@½ Ä?cgʵ ÑÁ@oÙ¶âÌK ÓÒh}?ögÙ_ ѵÐËÐÁ@pÌÁÐG ÒhâÌïoögÙo +++ÏÉÐLâÌÂâ̽Ïc ÓÐ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÀðÚÐG++Ä@µÐÌÌk@Ìk ÓÒh¶­ Ù}ÊL®} ÒÐÁi@G É@Á ÏÉÊwÏc ѽgÐ}ÐG gØi ÒÙ_ q̶â̽е ?cÏc ÑKнg@Ë rÏÉÐÔ ÓdÁ@¶oÏc ÑÂËc@G ѵÛâËÊ} ÓgÐk d̽ÐW 7NÊïËÏc ÉÉi ÉÉi Ó@¶GgÏc ÒgÏc ÏgÐk ъ@½hµÐ¹ Ä@½ÉʽÐÅ ÑLk?öh½Ïc nе ¸ÐË ÓâÑGÐÅ Ä@¾ÌÏg ÒgеÐl± оâÌÔ âÑGÏc * +âÑG ÒÙ_ ÒÐïâÌS й qËÉÐÔ ÓÏÉн?gchâËfGÏdð¹ÐŠý gÐÅ âÒg@S ÉʽÐÅ ÀðÚÐG Ä@Ë ÑGjW ѵÐËкO ÓÑKÐËÉ?hkhPâ̹ ÒÐLoʵ d̽ÐW â¼@¡ÐÅ++ÉÊGÏc MkÐO ÒÙ_++ÉÊG iÙlð¹c ѵÐËÐ}gоpâÌO gØi ѵÐËÏÉ@½ ÒÏÉÐÔgÐGй ++ÉÊG ÒgжkÐ¥ âÒh} qâËÉй ÐËйÐkн ÉÐÔ++ÐÌÌÁ ѶâÌKÐ̹ÊÕkн zÌŠе ÑÁ?iÏc gÉd©Ð½ ÐG ÐSgн Ó¼ÐÅ ÉÐG @Á?dÂËi É@Áй ++ÉÊG d̽ÐW ÑÁÉÉgÏc ѵÐËÏhâËʵ Ä@k@Ô q̽ ÙG ъ@½hµ++dÁðÚ@ÁÏc ÑâÌO ÓÏÉÏchµÏdËÐÁ gÐÅ @LpâÌÅ rÏg@Gй@Á еÏÉ?g?i Ò?iÏg@o ¸ÐËÏc?ög@K ÏÉÐÁdÂâËÊ_ ӒÁ?i ÑÂËc@G ÒÙÅÐG ÀðÚÐG )ÉÊGÐÁ ++ÀÉÊG ++chµ Ä?g@G g@ÌkhO Ä@—µÐË ÒÙ_ÐÁ@_ ÑÁ?gÏc?hG â¼Ð}й ÏeØg ÉÐÔ ÓÑKн@ÅÐÁ Óg?i@Ô ++ÉÊG ÃËo g@L®} ÓÙ_ gÐkй ѶâËÉ@ÌO ÄÊLð¹@Ô ÃËcÏgcÐG ÓÏÉÐÁ@¶lËhGÏc ÓÄÉÊG g@Ëc ´Ïi ´Ïi ?dÌÁ?É@w ÊâÌÁй Ä?dÂËi ÑÁ@µÐÌÌoÙ_@Á 7NÊïËÏc q̶âËg@S ÉʽÐÅ ÓÄ@pâ̵Ïdð¹ÐÅ Ñ_@Ô rÉÉi ÉÉi +++ÏÉÐLâËc rоâÌÔ ÒeØg * 7chµ Ñâ̹ ¿¶âËg@ÌkhO =ÒÉ?} ÏdÁÐw ÙK ÃËcÏgcÐG ¸@µ * ÐK@Å Ù_gÐkй gØi ÓchG Ó@ÂâÌÅ ÒÙ_ ÒgÐk Ó@½?ög @µÏÉ@wй cgÉ cgÉ 7ÑKÊ} ÓÀðÚÏÉ =iÐÔ * +ÐK âÒgÐÔ * ÓÓ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÐÂâËÊo Éй r@G ѵÐËÏÉ@½ ’LpËÐïâÌK ÏeØg ÉÐÔ gÐÅ++ÉÊG þâÌŠѶâËeØg ¿ÌºkÐK ÑkhKн й ¸ÐËÚй )ÉÊGÐÁ R?h_ оâÌÔÙG rÏÉÐÁ@½ ÓÏÉÐÂÌÂâ̽Ïc Ó?cÏc Ä@¾µÐËÊpO Àе ÑÁÚ rжËc ѵÐËÚй ÓÏÉÐÂÌKÉеÏc gÉÉc ÏÉÐÁchµ ÒÐËÐL­ÐW Ñâ k ÉÐÔ ÒÐÌÌLâÌkhG ÓÑLâËÉdÁ@½ Ó¸gÐÔ ÉʽÐÅ ÉÐÔ ÒÉÊGÏgб ++ÏÉÏhµÏc Ä@–?dÂËi ÉÐÔ ÓÄ?dÂËi ÀÐÔ ÄÙw @Á?c Ä@½ÏÉÐÔ Òн@ÁgÐG âÑGÐÁ ?h¶o@Ô Ä@½ÐµÐÌÌÂâÌÆÁ ÒÏÉÐÔÙG rÐLkÐGн ÉÐÔ ÙG++ÏÉÐÂÌHG âÒÉÐÔ ÒÐÁ@ÌÁ?dÂËi ÉʽÐÅ ÉÐÔ ÒÉÉögÐGÉÉög жÁÊw +N@¶G Ä@l± Òcgʵ ÐG âÑÁ?ÊKÏc ÒdÁÐw chµ cʙн ÊGÐÔ Ð¹ Ä@½?É?c )ÉÊG Ð}gоpâÌO Ä@Lkcgʵ й ÏÉÏ%.646& Ñð¹@kй cʙнÊGÐÔ ÏdÁÐw gÐÅ 7NÊïËÏc ÒÙ_ ʵÏÉ hKÉÉi ++ÉÊGchµÐÁ Òcgʵ ÒhâÌ­ ÒÙ_ @LpâÌÅ Ñwе ÒÙ_ ÒÚ ++âÑGÏc ÐÁ@½i ÉÐG ÑLlËÊâÌO ÏdÂâÌÅ ÉÊGÐÁ ÐË?ÉöhG Éй jÌ}gÐÅ ÉÊGÏc %@Á& ÒÐoÉÉ ÐG ÑLlËÊâÌO е ·âËg@S gÐÅ )ÀðÚÐG chµÏc ÒÐl± ÒcgʵÐG 7NÊ}Ïc Ä@¾âÌO rоâÌÔ %Ú& 7NÊïËÏc =++ÑÂâÌÅ@Ág@µÐG @Á ÑwÙG * 7NÊïËÏc ?d½ðÚÏÉй Ó@¹? Ò@Å q̹ Ògc? @½ ÃâËd¥ÐG++Ú Ã½ ÐHËh± q̺¹Êµ @Á @Á ÐËÊ_@Ë * ++++ÑÁ@l¹ Ѻ¥ с@½ ЮÌ`l¹? )âÑHGhâÌ­ o@G ?cÏc ÑpÌð¹ÉÐÅ ÓÑÁ?iÏc Òcgʵ ·â̽е ÉÊG ÐËc@Á ÊGÐÔ ÑwgÐÅ ÒÐl± Ã˽е Ä@–?} ÒÐËÐL­ÐW âÑk ÉÐÔ ÒÏÉ@½Ð¹ N@µ ÉÐÔ @K gÊâÌÅ ÀðÚÐG ѶâËg@ÌkhO ѽðÚÏÉ gÐ}ÐÔ ÓchGÏc gÐkÐG ÉÐ_ ÐG ÒÙ_ ÑK@µ ÒÐGgØi ÓchµÏc й ÑÁ?iÏcÐÁ ÑÂËc@G ÒÏÉÐÔ gÐGй )Ù} ÏÉÊwÏcÐÁ ÑÁ@½i @ÁÏc ÏÉÐË@G?c ÑËÏgÐïS âÑGй+++ÉÊGÏgÐïS ÒÐpâ̵ ÃËhKÏgÉÐ} ÉÐÔ )MpËÐ}ÏcÐÁ q̊@½hµ ¸ÐËÏgÐïS ÙG ÑLkÏc ÀðÚÐG )@khKÏcÐÁ Äch½ й gÊâÌÅ ++ÉÊG Ä@pâËgÐO Ñð¹@W ÑÁ@µÏdÁÊK Ïi?ÊâÌoÐG ÓÏÉÐË?hµ ѽÏc qËÉÐÔ ÏÉ?ÉcÐG ÏeØg Éй ++chµÏc fâËgc ÓÒ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÓÄÊLËÏi ÓÄ@Á o@G hK ÑÁðÚ@¡ÐŠй Ó@Å?g “Ð}й hKѶâÌLo zÌÅ ÑÁÉÊGÐÁ 7Ê} ÑâÌO Ñ©?c Òi@½ À?jÌÁ â¼@¡ÐÅ ·âËeØg++cg?Ê_Ïc À@w ÑÁ@Lkcgʵ Ѷð¹Ð_ ÒgØi ÏgÐÅ ÒÐGgØi ++=Òе@Á ÄÊLËÏi й iÐW ÄÙw ÙK * ѽÐÅgÐG ÀÐÅ Ïhâ̹ жÁÊw +ÐÁÊLËÏi gÐÅ Ä@̵ÏgÐk ÑÁcg?Ê_ gʵ@G Òc ѶâÌLo ÉʽÐÅй q̽ÐÅ Óе@w ѶâÌÁcg?Ê_ ÀÐÅ ÓÏgØi Ä@–ÊLËÏi ++ÏÁ?igÐÅ ÓSNN ÑÁ?gÐÂâËÊÁ ++ÏÉÏÉÊGÉðÛG ?dÁ@µÐoÉ@± É@Áй оâÌÔ ÑÁÉÊw Ñð¹?ÉÐÅ ÓÒg@}ig ÓMlÌÁнٵ ÓMl̹@ÌkÙk ÓÑlµÊµ Ӹʵ ÓÏÉ@µ ӟÁÐpâÌO ÑL®} Ä@ËÐGgØi ÓÃËchµ Ä@ÌÂK@ÅhâÌ_ÐG qËhK ÑÁ?ÉÐÔ +++)Ù¶ÌK ÓÒg@}igÚ@Ô ++ÃË?dâÌO Ä@Ëg@µÉ@Å NÐHË@KÐG Ñ­ÐÁÐW â¼Ð}й ý ÓÃËÉÊHLpÌÁ?c Ä@½ÉʽÐÅ ÀÏÉÉc ÒÉÐo ÐÁ?dÂËi ÉÐÔ ÐKÉÊK@Å ÒÏÉÐÔ Ðµ ÀchµÏc ÙG ÒÏÉÐÔ Ñk@G ÉÐÔ ÓchµÏc ÀÙ}ÊL®} ÏÉÐLâÌG?gi?Ê} hK ѶâÌÁ?dÂËi ÙG gÐ}н @LlâÌÔ Êµ@K ÏÉÏ.65- ¼ÊºËÐÔ Ò./ й gÐÅ ÉÊK@Å ?d¾¶pâ̽ÐG жkÉhG ¸ÏÉ ·âËÉ@Á ?cÐK@µ Éй ++ÏÉ?hµÐÁ c?i@Ô nе @ÁÏc 7Ê} É?c ÒgÏcÐG @½i ÒgÐkй ++=ÏÉ@½ Ïhâ̹ ÃâÌÅ@o cʙн Ñ­ÐÁÐW ¸@µ Ðo@G * 7ÑKÊ} gÐlµÐË ÏÉÐÁchµG âÑG @KÏgÐk qËÉÐÔ +ÐË%..& ÑoÉ@±Ð¹ Ïhâ̹ âÑð¹ÐG * 7ÑkhO ÏÉÐÌ̽@kgÐkÐG gØi Óchµ ѵÐËÐLkÏÊð¹ÐÅ Ñ­ÐÁÐW Ä@o@O ++=Ñk@ÁÏc ÄÙw ÃâÌÅ@o cʙн ÙK Ðo@G * ?d–@µÐÌËgÏÉÏG Ñ_@Á ÐG ý )ÉÊGchµÐÁÉ?ÉÐK ÒеÏg@ÌkhO @LpâÌÅ ÉÐÔ @Âo@Ô Ä@ËÏÉ@Á ÉÐG g@S ÀеÐË ÙG е c@Ë ÏÉÐK@Å ÀÐK@k ÉÐÔ ÓÀÉÊwØög ÀÐkе ÉÐÔ++ÑÁ?i Ñâ̹ ÀÏÉ@Á ÉÐÔ âÒÉйе G ÏÉÐK@Å ÀÐÂâËÊo ÉÐÔ++Àchµ Ò?cÉн ÐK@k ÀÐÔ ÓN@k ÉÐÔ ++ÓÀÉÊGchµ @Âo@Ô âÑO ÒÏÉ@Á ÉÐÔ Ðµ c@Ë ÏÉÐK@Å ÓÕ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

Ä@Ëe ?dÁ?dÂËi ¼ ÐÁÚ@k cÐk UÂâÌO ÒÏdâËi iÐÔ ++ÀfâÌG ?ög ÐK e iÐÔ Ùµ е * +Àеc i@GgÏc ÓÑÁ?ÊSÐG rÏdÂâÌÅ Ó¿ËöhGÏcÐÁ Ѻ±ÐÔ ÒенðÚÏÉ ÏÉÏchµ ÀG dÁÐwgÐÅ * +Àchµ MkÉgc Ú ÑÁ@½Ê} ÀchµÏcÙG ÒÐl± ÒcdS =â¼@k 2-- ÄÙw Ðo@G * }?cн @Á@Lkcgʵ âѶâÌÔ Ñ¾Ì¹Ðk Ä@L¹Êk ʵ âÒeØg âÒÙ¹ ++ÀfâÌG?g ÐKe | iÐÔ * ¿µÊW ðÚ@k 05 ÓнÐK ÀÐS ¼ iÐÔ @ÆÁ еÏjâ̽ÐK ٵе ++’Á?dÂËi ÀÐÔ ÐËhµ ÒcнЈ ÓÐËhµ ¿µÊW Ú@k /- ÓÐË@ÁÏcÐÔ @Á?dÂËi ¼ @ÆÁ Òf̽ âÑG@G ÓЗhµ aâÌo ¼Ðï¹ Òf̽ âѵй@µ ÓN@µÏc âѾµÊW âÒögС@w âÑÁ?dÂËi âÑ¢¹ Òf̽ ѵÉÚ +++âÑÁhµ À?dÌ¥ ÐÌK@Å âÒhµÐG g@Ëc âÑ¢¹ Ä?O âÒd̦k ѵÉ@G Ó¿µÊW ÒÙ_ )ÉÊG?gc Ïg?dâÌkй hµÐGg@Ëcй ÒO@G ¿âÌðºG ÑÁ?gÙkÐG NÊïËÏc ÐËÙG +++chµÏc ÑÁÉÊG ¿µÊW ÑÁ?ÉögÏÉ@w ÑoеÏögʵ ÓÄÉÊG?hµ ¿µÊW +++’Á?dÂËiй ÏhK@Ëi â¼@k 2-=âÑpâ̵Ïc ÏfâËgc ÐÁ?dÂËi ÉÐÔ Òе@K Ðo@G * +++ʵ@K * 7chµ Òg?É@Å ÏÉеÐoÉ@± ÑïÁðÚʵ й ·âÌÁ?É@}gÏc N@Å ØögÏÊÌÁ ÑK@µ ÑK@µ UÂâÌO ÓMlÌGÏg@½e ÑoÉ@± ÐK?É +++ÐÁ?ÉÏgб )ÐÁ?ÉÏgб qâÌG ѽhË * ÊÌÁ Ò?Éc )ÉÊw ÓVÏh±ÐO ÉÉc ÐË?c ÑLkÏc Ñ­ÐÁÐW +++ÐÁ@ÂâÌÅ Äcg?Ê_ ÏÉ?ÉcÐG Ïhâ̹ ÒdÌÔ++ÉÊG@ÂâÌÅ ÑÁ@Á Óкo ÓUÁhG âÒdÁÐÅ )ÏÉÐËAögÐ} ·âÌK@¥Ðk ’xG Ä@¾¶â̵ÐË ÉÊGÏc @S âÑk âÒeØg ÉʽÐŠе ’K@Å?g ÏÉÐÔ gÐkй rоâÌÔ Ä@ËØögÏÊÌÁ ÒgØi ÐG qÌÁcg?Ê_ ++ÃËhïGgÏÉ Ä?dÂËi ÒÐÁ@`LpâÌw й Äcg?Ê_ qÌÁ@ÌÁ@ËÐG ÓÑÁØögж¥Ð½ qÌÁ?g?ÊâÌÔ ÓUÁhG rÏg@S g@S Óкo Óg?É@k gÐGй ÑË?Éc ÀðÚÐG )Àـ ÄÊLËÏi ÑÁ?ÊKÏd½ÐÁ ý @KÏgÐk ++ÉÊG ÄÊLËÏi ÓÔ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

=Ñ­ÐÁÐW âÑð¹@¡ÐÅ ÐÌÌw йÐkн * +++ÉÊG Ä@½Ù_ Ä?ÊâÌÁ ѶâÌLo gÐÅ zÌÅ * +++ÒжG n@G ÀÙG âÑGÏc Ä@LkcgʵÐG hâÌ_ÐÁ * ++chµ ÒÙK Òg@ÌkhO n?g@Ô âÑð¹@¡ÐÅ gÐÅ )ÐÌÌÁ zÌÅ * =âÑk@ÁÏc ý âÒʵй ÉÐÔ Ðo@G * +++ÐkhPG ÒÙ_й ?i@Á * ++¿khOÏc Ñâ̹ ÑË?Éc Ðo@G * оâÌÔ ÑÂÌÂÌG ÐG ÃâÌÅ@o cʙн ++cg?Ê_ Ä@½ØögÏÊÌÁ ÑÁ@Á Ä@µÐÁ?Ê̽ â¼Ð}й 7ÑKÊ} Óh} ÒÐ_ÐË ++ÉÊGÏcÐÁ É?ÉÐK ÓchµÏc Òg@ÌkhO gÐÅ )ÉÊG â¼@XoÙ_ +=Ñk@ÁÏc ý ÄÙw ÓÏÊÌÁ?i ÄÙw M½ ÒÉ@Á ÑâÌðºG ¿âÌO âÑGÏc * n@G ÒÙG ?cÉÊK@Å?c ÑÁ?cgÐkй ?dÌâÌO ¿L®} ++ÉÊGÐÁ Ѷð¹Ðµ ?d¾ð¹ÉÐÅ dÁÐwgÐÅ ÉÐÔ Ð¶ÁÊw ) ÏÉ@µ ÒÉ?h`¶âËgÐG gÐk q̽ е ÉÊGÉÊwÙG Ò?É ÉÐÔ ++ÀжG ÒжËjÁ qÌÂâÌÅ@o cʙн ÓÑÁ?iÏc ÏgÉÐ} ÑÌÁ@Lkcgʵ ÐG ÒÙ_ ÏÉ?h`¶âËg ÒÙO Ó¼ÐO Ä@ËеÏÉ?h`¶âËg ÐËÏÉ@½ ÉÐÔ ÉÊG?É ÑâÌO ÐËÙG )ÉÊG Ä?dÂËi й â¼@k .+++ÏÉÐKÙGÉðÛG ?dÁ@Lkcgʵ ÉʽÐÅй ÒеÏÉ@Á ʵÏÉ ÓÏÉÊLpËÉ@Å 7NÊïÁ@ËÏc ?dËjÌ­@W?Ê_ ÓбÉÐK â¼Ð}й Ä@µÐÁ?Ê̽ Ïg?ÊâÌÔ 7NÊïÁ@ËÏc ѵgÊKÐG Ä@Ë )ÃG ÎÉÊG i@GgÏc * +++Ãlð¹ÊÔ q̽ zâÌ} * Ä@½Ù_ Ñð¹@½ й â¼@¡ÐÅ .. gÐÅ rоâÌÔ ÓÄ@ÌÁ@µÏgÉÉe ÏÉÐÁ?ögÐ} Ä@ËÉʽÐÅ %.646& Ñð¹@k й ÃâÌÅ@o cʙн NÉеgÏc ÀÙG ÏeØg ÉÐÔ +ÏÉÐÂË@½ hËÐk Ä@½Ïg@± ÐG Ä?dÂËi É@Áй ÒÐÁ@kе Éй ÉÊG ·â̵ÐË++ÏÉ?} & ÑÁÚ@k ÑÁ@µÐÂKhïÁ@½ й )ÉÊG?cÐÁ Ä@½eÉc ÙG Ѻ½ ¸ÐËÏÊâÌo zÌÅÐG++?hµÏc Ðx¾ÌÁ ?d½@µ@Ôй ++ÉÊG?cÐÁ Äcg?Ê_ й ѽÏc eØg »w ÒжËjÁ )?c%50*5/ Ä@½ÐÅй )ÒÉÊHKÊ} ÏÉнjÌlµg@½ ÑÁ@µ@KÏgÐk ÐG ÒdÁÊKÐG gØi++ÉÊHG U̺®ÌÔ ÔÍ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

Òg@S ÀеÐË ÑK@k ÉÉcgÐÅ ÒgÐl½ÐS ÀðÚÐG )ÉÊG Ðð¹@k dÁÐw ѶâÌÁнÏi ѱÐwй ¸ÐËÐG ec ÑÁ@ÂâÌÅ É@Á Òg@S ÀеÐË ÓÃâÌÅ@o +À ÒÉ@ÁÐG ÉÊG@Âo@Ô ÓжoÏg @µÏÉ@w Ó?dÁ@̶â̹ ++ÄÉÊw NеÏgÏc?hG ÒcgÏcÐG )ÐGg?c@}@Ô ÒÐLkg | ÀðÚÐG ÀÉÊG@½?g ++ÏÉÏÊGÏcÙµ ÉðÛG ÓrgÐO ÀgjÅ ÓchµÏc Ä@ËжpâÌO qËg@S âÒdÁÐÅ ÓÀÉÊwÏc ?dLk?g ѵÐËÐLk?g@Ô ÐG g@S âÒdÁÐÅ ++·âÌÁ@½?g Ñ­ÐÁÐW Òc ѵÐËÐl±ÐG ++ÀÉÊGÏc ØhïÁÏgÐk ÓÉеÏc ?cÚÉÐÔ ÉÚ ÀÐG ÓfâÌ} 7Ê} ÓÀÙ_ rÙÅ ÏÉЕ@Å +++ÏÉнöhâÌ}Ïc ÑKÙG ?cÉ@ŠÊ} ѶâÌK@µÐ¹ ÓÏfâËgc ѶâÌÁ@Lk?c ÏÉÐÔ â¼@¡ÐÅ * ÑïÁ@G ÃâÌÅ@o cʙн âÑð¹@¡ÐÅ ÑÁ@ËÐG MÌÁ?ÊKÏc âÒÉÐLG gÐ}ÐÔ Ðo@G gØi * +++ÓÃËжG ÐoÉ@± ÀÐÔ +++âÑG Òc ѶâÌK@µ ÙG @G * ÑKg@Oй ÃK@Å Ä@½gØi ÑÁ?Ê̽++ÉÊG Ä@ÌÁ?dÂËi ÑÂKÉжâÌOÉ@w ÒeØg hK?Éc ÒeØg %¼ÚÐS& MkÐGgÐk ÑlµÊµ й ¬@—@±cЙÐÔ ÓÄ?hGÐS cнЈ ŸÁÐpâÌO hK?Éc ÒeØg ÙG gÐÅ& ÓÄ@ËÙ_ ÒÙLkÐÔ ÐKh} Ä@ËgÏjâËg@O ÑÂKh} ѵgÐÔ ÒÐl± âÒdÁÐÅ ÓÏÉÏchµöhO Ä@½Ð½@Á Nй@µÏÉ ÓN@Å ÄÊ®Ë@K ÃâÌkÊW gÏjâËg@O ʶð¹ÐG )ÉÊG?}ÐÁ Ïg@OÐG rеÏgÏjâËg@O ?dÌLk?gй++chµ Ä@½ÙG ÒgжoÙ`ð¹c +++%ÒÙ_ ÒÙLkÐÔ ÐKh} ÒÏg@µ ÉÐÔ ÑKÐË@¡Øh½ ÓÑÁ@¾LpÌÁ Ѷâ̵gÐÔ ÊµÏÉ ÓÄÉÊG Ù_?i Ѷð¹Ð_ ÒÐ}gоpâÌO ÉÉc Ä?dâËi ÓÄÐkÐW ?dÁ@µÐÁ?Ê̽ É@Áй ÓÀÏc ÒÐð¹Ð±Ïg ÓigÐGðÚ@G ѶâËÉÚ @ÅÏÉgÐÅ ÄÉÊG »Ëc âÒÉй ÉÊGgØi ѵÐËÏÉ@½ еÐË ÓÃËchµ Ñw@½ ѽgÐ}ÐG gØi ÐÁÐ_ÏcgÏi ÐGÉÉög Ðp̽ÐÅ ÓÏgÉÐ} Ä?c Ó?d½ ÑLpOй ѶâÌLkÏc Ñ­ÐÁÐW ?cÐK@µ Éй ++Nh}Ïc rÏÉ@Gй ÑÁ@½ÐµÐË 7ÑKÊ} +++ÐÂâÌÅ@o cʙн Ñð¹@¡ÐŠСÐÔ n?g@Ô âÑð¹@¡ÐÅ * 7ÑKÊ} Ó@kÐOÐW qËÉÐÔ Óchµ ¿¶âËhËÐk ý * ÓÖ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

=Ïhâ̹ÉÐÅ Òög@G ÓÐÁ@Ë ÐÁÙµ ÏhâÌÔ * =@LlâÌÔ ÒcÐÔ * +++Ïhâ̹ÉЊѽÐÔ++ÓÏÉÐÂÌð¹Ù¶â̹ ÓЊжoÐÔ Óg?i@Ô ÑÁ?dÂËi @LlâÌÔ * Óâ¼@_ Ä@̵ÉÉcgÐÅ ++ÉÊGÉ@Á Ñ®ËgÐo Òc ÒÉÐÔ ÓÀi@µ Ä@̵ÐË Ðkе ÉÉc ÉÐÔ Ð¹ Ài@µ ++ÄÉÊG Ä@½Ù_ Òg?ÉÐÅ ÐÁÙµ ÑâÌLâËi ÒdÁÊ} Ѷð¹Ð_ ÓÄÉÊG ?ig?Ê_ ÉÊGchµ ÃËo@Á ÏdÂâÌŠоâÌÔ ÒÉ@w gÐGй ÒÙ_ ÓÄdÁ@µögjGÏc ÒÐl± Ä@khK ++ÉÊG ÃËo ÃâËÊ_ Ó·âÌO Ó·âËg Òg?ÉÏdÂâËÊ_ ÒÐð¹@k .4 ѶâËÉÚ ¯ËgÐo )ÀðÚÐG +ÄÉÊG ÉÊGÐÁ fâËög@k Ä@ÌÂËhG @LpâÌÅ ÓÏÉÐÁÉÊG?öhG ÑÁ@µÐw@± ÉÉcgÐÅ ¯ËgÐo Ó»Hâ̵ ÓÑx½@± ÓŠi ÒÏögi Ó@}gÏc ÒбÐK â¼Ð}й ÉÊG ŸÁ@½ ÃËdÁÐw ÓÃËÉÊHK@Å?g Ä@µÐLlo@­ нÐÔ ÑÁ@µÐÌÌKÐË@µÉÊk ÓÃâËÊS ÓÐLkÐS Ò@GÏg@µ Ðp̽ÐÅ ÃË?cÏc Ä@ÌKЭgÏc ÑoÙ_ÐÁ ÓÃËhG Òg?i@Ô ÒÐÁ@K@µ ÉÐÔ Ä@Ù_ÙG qËg@S âÑk Óg@S ÉÉc Ó·âËg@S ÓÏÉÐË?cÏdð¹ÐÅ Ä@½ÉÉchG?g ÑÁ@µÏögÐOÚ Ò?iÏg@o ÒÉ?ÉÐK ÐG ÒÐËÏc?g ÉÐÔ ÏÉÊHLpËÐ} g@µ @K )ÏÉÏdÂâËʌ@½Ïc ÓJÏg@¥ ÒdÅн о¦ÌÁ ³Ì­ÙK Óý ++’HG ÒµÐË ÑÁ@Ëe ÑÁ@µÏgÐGйе ¯ËgÐo ÓÀi@µ е ÀðÚÐG )ÊG@Á ÏÉеÐËÐG Ä@½gÐk ѵʵgе Òcʙн ^@GÐk й âÒÉй ++ÉÊG ?dËÐO ÙG Ä@@G ÓÐl± ÒgØi ѵÐËÏgÐw ÉÐo ÓÏ_Ïi ÃK@Å ÒÏÉÐÁ?öhâÌ} )Ä@Ë Ð½?cÐG ¯ËgÐo â¼Ð}й Òg@K ӟÁÐK Ó¸ÉÊxG ѶâËgÉÉe MkÉgc Ä@–ʽÐk ѵÉ@Á ÒhËÉÐÅй ÒЊÏhKÐo ÉÐG Ä@Ë ÑÁ@µÐK@ÅgÐkÐG +++ÄdÁ@KбÏc Ä@½eØg ÓÉÐo ÉÊGchµ ''' Ò?Éc )ÀÉÊG hâ̹ÉЊѽÐÔ ÑÁ?dÂËiй ++ÉÊG Ä@µ@LoÐÅ ÑLk?ögÏÉ@Á â¼@k ⓠѲ̭ÙK Ó^@GÐk ÒÏgÉÉe ÉÐÔ ÐÁ@̽chG Òc?®ÂÌÔ ÒgÉÉeй gØi ѵÐËÏÉ@½ ÓÐÂÌo Úн Òhâ̹c qËhK?Éc ÓÃK@Å Ñð¹@_ Ó¯ËgÐo rÏÉÐÔ Ò?Éc )ÄÉÊG ÓÑËÐÁ@LlâÌG c?iÉÐÁ Óн@½ ÄÐkÐW ÓÐÂÌo Úн Ò?ÊÌÅ ÓÑPkgÐk c?io ÔÏ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

+ÉÊG rÏgÉÐ} Ó@Á?ÊKÐG ѶâÌÁÏe gÊH½ÐK )ÓÐÂâËÉ Àе ѶâËgÏÉgÐO ÏÉÐKÐÁ ?dK@µ Ѷâ̵ÐË +ÃËöhwÏc ÑÁ@¾LpÌÁ ÒcÉhk ÓÒеÏgÊH½ÐK ÐË?cÏc ÑLkÏc ÀÏc @Á ÀÏc ѶâÌÁ@½Ïg@± ÓÒg@}ig ÐGgÐk JÐSÏg ¸@µ ++ÉÊGÉ@Á ÑGÐSÏög Ä@µÐÁ?Ê̽ йhK ÉÊHGÐÁ U̺®ÌÔ ÒÉ?ÉÐKÐG @K ÒÐÁÉй ÉÊG ·â̵ÐË qËÉÐÔ )ÉÊG Ä?dÂËi ÒhK ++ÉÊHKh}ÐÂð¹ÐÅ ÃKhïÁ@½Ð¹ ÑLkÏc ÉÊGg@Ëc ÓÄ@½Ú ÏÉÐK@Å ÃâÌÅ@o cʙн ÉÉi gÐÅ ++N@Å ÀÏÉÉc ÑÁ?cgÐk ÒeØg ÄÙw ÒÉ@Á ÓÏÊÌk@Á Ùw ý âÑÁ?jG ÉÊG ÏÉÏÉÐÔ ÒÐk@KÐG ÓØgiн@K gØi ÙG ÒеÐÌÌÂâÌÆÁ Ïg@‡ÐÔ ÉÊG?cÑâÌO ¿L®} ÒÏÉÐÔgÐGй ++ ?iÏc ÙG ÒееØw Ó ÐËÐïG âÍSÐG ÀеÐL®} ÀÉÊG g@w@Á+++ÀжG?h¶o@Ô ÒÏÉÐÔ qâÌO ӒLpÌÁ?c++ÓÃËcÏgcÐG ÓÀÏcgÐÔ Ä@¾â̺k ÓÉÐÔ Óý++ÏÉнöhâÌïG ++ÓÃËöh­ ¿ð¹@ËÐ_ ÓgjÅ ÏÉеÐk@G É@Á ÐÂÌxG ?dÁ@½Ù_ Ñð¹cй )ÏÉÐÂ̵Ððºw?g Ä?g@S ʵÏÉ @}gÏc ÑïÁÏc ÓбÐK â¼Ð}й 7NÊïÁ@½Ïc +++=âÑG âѵ ÒÏgÙÁ Ïg@‡ÐÔ Ù_@Ô * ÏÉÏgÉÉe ÐK@Å ÉÊHKhïð¹ÐÅ MpO gÐkй Ѷâ̊Ð} е ·âËÉ@ÌO ÏÉÐË?hµ @}gÏc Ò@¥Éc ÓÏÉÐÁ?ög@O ÐG ÑLkÏc еÏÉ@ÌO )ÏÉÐË?h_?c @}gÏc Ó@Á?c ÒеЊÐ} +++ÑÁ?ÉögÏc ÒÙ_ ÒÚ ÉÐÔ ÉÚ Àй gÐÅ rеЊÐ} ++chµ M_ÏÉ@Á 7Ä@ÌKÊ} ÓÄchµ Ä@¾ÂK@ÅhâÌ_ÐG +=Äcgʵ ÏÊâÌÔ * +ÃËÉ?} ÓÃËcgʵ rоâÌÔ )âÑð¹ÐG * +++âÑÂKh} ÐÂÌK@Å ´ÐW@Á ÀÐÔ ÓÐËhµÐÁ | н âÒcÊ_ J * ÑÁÉÊG c?i@Ô ÓÄ?} й оâÌÔ ÒÏÉÐÔ ÊµÏÉ ÓÄch¶ËÏc еÏÉ@ÌO ÐÁ@l± ÀÐÔ * ++++’Gg@ÌkhO gÐG Ä?ÉÐÔ ++=ÐÌâËʵ ÏhâÌÔ * ÔÎ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

Ä@ËÏg@o ÉÐÔ ÑÁ?dÂËi ѶâËgÐoÙ¶âÌK hµÐGg@Ëc ÒÐÁ@_ÐLkÐ_й )âÑð¹ÐG * gØi ÀgÊo@G ÑÁ@Lkcgʵ Ѷð¹Ð_ ý ÑÁ?iеgÐÅ ++ÉÊGdÁ?ÉÐ_ ý MpÌÁÐKй @ÌÁÐK ÀðÚÐG )ÉÊG r@G Ñ¥iÏÉ ÉÐÔ++N@Å ¿¶ð¹ÐµÐG gØi Óý ÐË?c ÒÙ_ ÒÉÊ_ gØi ÏgÐoÙ¶âÌK ÉÐÔ +ÏÉÐLpâÌÅ ÐÁ@_ÐLkÐ_ й ÒÙ_ N@¶G ¿Ëg@µÉ@Å ÒÏÉÐÔÙG Ónе âÑG ѶâÌkе ý е ÀжG MkÐÅ MpâÌÅÏdËÐÁ )ÉÊG ÉÉdÁ@½ ÏÉнÐG O?h_ ¿pÌÁÉÉgÏc Òg@G ÓR?h_ gØi ¿ÌLkÉgdÁÐK Òg@G ý ++ðÚÉ ÏgÉÉc ÀÏcgÐÅ ÓâÑHG ÑKÐO Òcgʵ ÑÁ@½i ÒhâÌ­ ?cÏc Ñð¹ÉÐÅ gØi ÏgÏc?hG ÉÐÔ ++ÉÊG NÐHË@KÐG )ÏÉÐÂÌkÉÊÂËÏc q̽?ÉÏcgÐG ӒkhOÏc ýй ÒgÙS Ó?gÙS ÒÐoÉ +++Ä@µÐÌËgÉÊG@Ô ÓÑk@Ìk ÐoÉ 7NÊïËÏc ÓN@ÅÏc ?dâÌO @ÅÏÉgÐÅ ÒÙÅÐG À@½ ÒÏdÁÏÉÐÔ ++ÃÁо}Ïc gØi gÏÉgÐO cgʵ ÓÏgÉ ÐG Ó?i@Ô @ÅÏÉ ÒÉ@ÌO +++@ÁÏc )ÉÊG ÏÉÏÉÐÔ =ÉÊG Ñw ÒÉ@Á ¯ËgÐo ¸@µ * +++ÉÊGÏÉ@µ ÒÉ?h`¶âËg ÐG gÐk ÓhµÐGg@Ëc Òg@o Ѷð¹Ð_+++ÃâÌÅ@o cʙн * ÓÃË?gchG ÏcgÏc ÉÐG ÒÏÉÐÔ Ò?Éc ÓÄ?dÂËi ·âËÊÌÁ Óâ¼@k ÒжËjÁ Ò?Éc | ÀðÚÐG +++ÃË?hµ c?i@Ô @}c?c й @TÂÌÔ )’Loög?dâÌO Ä@ËÙ_ Ñð¹c Ñð¹Êµ Ä@µÐµgÊK ÉÏgÐG ÓÄ@–@µÐLkÏc ÏÉÏchµ ÒÐxGйе m̹ÙO gÐlµÐË ·âÌÁchµ c?i@Ô ÏgÙS ÓÏÉÐÂËchµ Ä@̱?öhâÌÔ Ò%N?hG@‰& Ѿ̺kÐK ÓÃËchµ zâÌO?g Ä@̺̹Ð_ ¿ÌÅ?ÌÔ ÐpÌïÁ@½ÉÉc ÏÉÐÔ +ÏÉÏch¶âÌO MkÏc Ä@ËЊжoÐÔ Óg?i@Ô hK ѶâËg@S qâËÉй ÏÊâÌÔ ÒÚ q̽@ŠÐÔgÐk ÓÄÐGÏc Ä@–?dÂËi ÉÐÔ ÙG Ä?dÂËi Àй +++ÏÉÐÂË?hïÁÐk '''

ÔÑ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÒÏg?dâÌk ÒÉÉg ÉÏgÐG ÉÉi gÐÅ hK ÒdÁÐw ÓÐÁ?ÉÐÔ ÒÐGgØi е ++Ӓk@Ë +++Ä@Lkcgʵ ÐÌÌp_ÐG Ä@ÌÁ@Ì} ÓÏÉÐÁ?hµ gн ÑwÙG NÐÁ@w@± ÉÐÔ ÑÁ?i Ä@½ÐÁ ÒÏhâ̹ ÏeØg dÁÐw ÏÉÐÔ ¯ËgÐo )ÒÏc * +++=ÏÉÐKÐÁ?ÉöhG c ÐÂÌKе @ËcgÐ} ?gСÏc ¼ Ù_ Ñð¹@_ ÓiÐÔ hKÏdâËi ¸Ð¹@k ÒgÐG )ÑLk?g * +++âÑÂKh} ’K@Å ÀÐÔ ÓÄ@µhK ÃâËgжkÐ¥ @µÐkÙG ]]]¡@Á =+++âÒÉÐÔ ÐÁÉÊGÊw ÑwÙG Ðo@G * ÑÁ@µÐÌÌÁ?ig@G NнʶW ÒÏÉÐÔ Ò?Éc ++ÉÊG hËgÐÅ Ò@}ÉcgÙÔ Ð¹ оâÌÔ “@½ * Óchµ Ä@½?g ÓNнʶW ÑLkÏc ÐÂÌKÉеÐÁ оâÌÔ )chG ÒhËgÐÅ ÓÐOÐLoʱ ·âËÉÐo ÓÃËÉÊG NÐG@kе ѶËgÐ_ qâËÉй ++Ä@½Ù_ ÒеÐwÉ@Á ÏÉÐÂË?ögÐ} Ò?Éc ÓÄ@µgÊK ÒÐkÙG É@Á ÐÂÌKÉе âÑLâËi ÓÐÂÌKе ÑÁ?ÊâÌÁй ·âÌÁ?Ég@µ â¼Ð}й “Ê±Ïgб ÙG ’Á@ËchG ++ÃË?} »ËcÐG ÓÃË?öhG?c оâÌÔ ÄÐË@_ Àе ѶâËögÐo hâËeй Òg@µÐÅй +++Ó+++Òg@µÐÅ ÙG @TÂÌÔ )Ä@ÂËj½Ðo ÙG qâËÉй Ó¸Øg@GÉÉg ÃËhïÁ@} ÑoÉÊK r@½gÐkй ÓÃËig @µÐÌâÌO ÉÉcgÐÅ ?cЊжoÐÔ Óg?i@Ô Äch¶â̹ Ä@Ë@ÅÏÉ ÓÏÉÐÂËöhG Ä@ËhµÐGg@Ëc ÒÐÁ@_ÐLkÐ_ й g@S ?Éc @K +++ÄÉÊG +++ÃÂÌGÏc е dÂâÌÅ q̽ ÓÏÉн?öhâÌ}Ïc ÙG ÒcgÉÐG ÏdÂâÌÅ ÒÙ_ ÒÐK@ÅgÐkÐG ÉÐÔ R@w ?d¾¶pâ̽ й ÑÁ@µÐoÉ ÒеÐË ÐµÐË Nh}Ïc Ñâ̹ ¿âËÊ} ŸÁÏc âÑG ÓØgiн@K ++chµÏc Ñâ̹ Àg@ÌkhO ÏÉ@Á ÏÉ@Á ÑoеÐK@ÅgÐkÐG ÒÏÉÐÁ?öhâÌ} ÀÏcÐG ÓÄÉÊGÏc Ѷâ̵Øw ÐG ·âÌkе ÐËÐÅ oÙ_ ÏÉй Ñw ÏgÙS Éй ѶâÌÁ?dÂËi й âÑG q̽е ѵÐËÏÉ@½ ÙG gÐ}ÐÔ âÑGÉÊG ÒеÐÁ?ÉÐð¹@O ÒÙ_е ÐÂ̱ÐLk?g ÏÉÐK@HLG âÑG rÐpâËdÁÐÔ ÐG gÐ}ÐÔ ÓÏÉÐK@_ NgÉÉc Ä?dÂËi ÑkÉÊG@µÐ¹ +=eØg ѵ@ÁÉÉög âÑG ÓgÙ_ ÑË@¶kÉhK âÑG Òg?ÊËc g?Êw ÒÏÉÏgÏc 7NÊïËÏc Ó?cÏc ÑÁ@µÐl±ÐG ÒÏfâËgc ¯ËgÐo ÔÐ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÏÉÐK@Å ÉÉchG?g ÒÏÉ@½ Ó?hµ c?i@Ô ´?öhâÌÔ Ó@̵gÊK ÑÁ?dÂËi â¼@k g?Êw Ò?Éc * @LlâÌÔ ÓÏÊâËi Ò@}ÉcgÙÔ Ð¹ ÏÉÐË?hµ ÒеÐÁ?+âÍ_ ÒÚ ÑÁ?ÉÏög rÏhâ̹ ÉÏhâÌÔ +++ÒeÏc âÒÉй +=+++ÏÉ@½ ÐK?Éе * ¿ÌÂÌG ÀÙ_ ÒÉ@wÐG ÓÏÉ@½ Ä?dÂËi й ÃâÌÅ@o cʙн ¿ÌÁ?iе ÒÏeØg ÉÐÔ ÒÐËÙ}ÊL®} Éй Ä@ÌpâËÊ} е ÒÐÁ?gÏc?hG ÉÐÔ ++@½ögÊk ÐKÉжâËg Éй ÀgÐk ?d¶âÌK@µÐ¹& ++ÉÊG@½ögÉ Ä@̱?É ÓchµÏc Ä@˵ÐË ÒhËÐk ´ÐðºGÐÔ ÉÊHKh} оâÌÔ ÑµÐËÏÊâÌoÐG ÓqËhK ѶâËg@S ÑÁ?iÏc Ä@½ÐÁ hK ѶâÌkеÐÁ ÓýÐÁ @LpâÌÅ Ä@–@Ëe ÒÉ?cÏgÐk NÉжâËg hKfâËgc ѶâÌÁ?öhG?c ·â̹ ++ÓhK ѶâÌÁнÏi Ò?Éc ÓÒc %++ÏÉÐLâÌÁÙÅÏc Ѧ̱?É Ñ¶â̾ºÌ­ ÒhK ѵÐËвð¹ÐÔ ÓÒµÐË ÏÉÐLâÌÁÐËÐ}Ïc ++’K@ÅÏc?g hµÐGg@Ëc Ñk@Ìk ÑÁ?dÂËi É@Á ÒÐïÂËe Órе â¼Ð}й ÏcgÉ ÏgÉ Ò?ögÏgÐk Ä@µÏÉ?h`¶âËg ÓJjW ÉʽÐÅй qÌÁ?dÂËi ÑÁ@ÌâËögÉ@Å ÓÄðÚ@¡ÐÅ ÉÉi ?cÏc Ä@Ìð¹ÉÐÅ ÓâÒÉжG Ä@¾âÌO Ä@ËÉ@w chµÏc Ä@ËiÐW ögÏÉ@GÉG Òi?É@ÌS & ÐGgÐk ÒÐGgØi++ÉÊG ⓠÑÁ?dÂËi 2-- й hK@Ëi N@µ ÉÐÔ +Ä@½Ú ÐÂâÌG ÉÉi )dÌ¥Ðk нÐW )ÐÂ̵@k )¸ÏgÊÔ ¯Ë@Á )@­ÐLl½ )ÄÊLð¹@Ô ´Ég@­ ++ÄÉÊG Ï%SNN %SNN& й @­ÐLl½ Ó¯Ë@Á ÀðÚÐG )ÄÉÊG Ä@ÌÁ@µÏg@Ëc ÏhËc@µ й hK ÒdÁÐw Ä@ËеÐGjÌW ÑÁ@µÏdÁÊK Ïi?ÊâÌoй Ä@ËÐÂ_Ïg жÁÊw )ÏÉÐÁÉÊHKÉе gÉÉc еÐGjÌW ÒhK ÑÁ@½?dÁÐÔ ÓhËc@µ ÄÐËÚй ÉÊG rÏÉÐÔ gÐGйgÐÅ ÓNh}Ïc ѾµÊW ÏÉеgÊK ÑKÐð¹ÉÏc ÄÐËÚй Ä?ÉÐÔ ?d¶âÌK@µÐ¹ +Ä?hµÏc hËÐk ’Ô@_ ¸ÏÉ ÙG Ä@ËÏgÙS Éй Ѷâ̾µÊW ÏÉÐpËSNN ÄÐËÚй )ÄÉÊG?gc Ä?cÏg?dâÌk й Ä@ËÙ_ ÑL_ÐG й Ä@ÌËк} ý ÒÚ Ä@̵ÉÉcgÐÅ ÐÁ?ÉÐÔ ÓÏÉÏÉÊG?hkÉÊÁ 7NÊïÁ@ËÏc ÓchµÏc JjÌW Ñwе )ÃËеÏc Ä@½ÐµÐGjÌW É@Áй NÐÌÌk?hµÊ—c Ò?É?c @ÌÁÐK оâÌÔ * ÓÐÌÌk?hµÊ—c ÒÉ@ÂâÌOй оâÌÔ ÑK@GÐ_ ?d¶âÌK@µÐ¹ ÏÉÐÔ âÑÁÏc?c Ä@¾ÂÌÔ@_ ÐG ÔÓ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÒhËÐk Ä@ËÉʽÐÅ ÓÃËÉÊHLpÌÁ?c ++ÃwÐÁ NеÏgÏc?hG ÒcgÏcÐG )ÐGg?c@}@Ô ÄÙw ý ÃÁ?jG chµÏc Ä@ËiÐW qËc ÑÁðÚ@¡ÐÅ ÉÊGg@Ëc ++chµÏc Ä@̽ ѽÏc +++¿k@ÁÏc ÃâÌÅ@o cʙн Ñð¹ÐÅ ÃâÌÅ@o cʙн gÐlµÐË )ÏÉÐË?öhâÌ} ÄðÚ@¡ÐÅ ÙG @µÐ¹Ðkн ·âÌK@µ 7ÑKÊ} ÉÐË?c =ÏgÏc ʵ ¼ ÉÐÔ @ÆÁ ÏfâÌG @µ ++@lÌ¥ ¯ËgÐo ++@Å * +++ÀfâÌG ?ögÐK e âÒiÐÔ ÐGÐÅ ÐK ?hGÐk * ÑÁdÁ?eÉÉgÉÉ ÀðÚÐG )âÑGÐLkg ¸ÐËÐG Ïg@ÌkhO ÀÐÔ Ñ½ðÚÏÉ ?hµÏc dÁÐwgÐÅ Ä@ËÏÉÐÔ N@GÐ_ ÓÄ@Ëe ÑÁ@µÏgнÐk ÓhËÐk ÐKÉжâËg ÓÄ@µÐÌËgÏÉÏG Ó?cÏc Ä@̺ïÂâÌ} ?d¾¶pâ̽й е ÏÉнÏdG ÀðÚÏÉ ÏÊâÌo ÉÐG е Mk?Ê_Ïc Òg@}c@Ë ÑµÐËÐÂâËÉ Ð±@K ÒhËÐk Øh½ ·âÌK@µ ++ÀdÁðÚÉÊS Ä@ËÏc ÏÉÐ_@Áй ÑÁ@µÐÌËgÐïËg@µ )ÓâÒh}ÏcgÏÉ ·âËfâÌw N@µÏc ÉÉchG?g ÓNÐHË@K Ѷâ̽ÏcgÐk Ä@ËÏc âÒi?ʀ ÏÉÐÔ ÑLlËÊâÌO ?cÐSgнʹÐÅ Éй gÐ}ÐÔ ÒcÐÔ ++gÐk ÐK@_Ïc öhO ѶâÌÁ@Ëe ѽÊH¹ÐÔ Ð¹ Ä@Ëe ÑÁ@µÐL_Ðk Óâ¼@K ÏgÐÅ ÏeØg ÒgÏÉÏG ÒÐÂâËÉ Ä@ËhËÐk cgÏcÉ@Å ÑÁðÚ@¡ÐÅй ·âÌð¹Ð½Ùµ â¼Ð}й ÓgÏc оÂâÌG ÒgÐkнgÐw й )gÐk ÐÂËÐHG âÑO ÑÁ?dÂËi Òg?ÊËc g?Êw É@Á Òg?ʽÐÅ@Á ѶâÌK@µ ÓÏÉÐÂËжG ++=+++âÑGЊѵÐÌËgÐïËg@µ ÏgÙS | ÓâÒïGgÏÉ â“ Ñ¶âËfâÌw | âÑGÏc Éй ÓMlÌG ÀÏ%gÏc?hG& Éй ÀÙK ÒÉ@Á g@S ÀеÐË Ã½ cʙн â¼@¡ÐÅ )âÑð¹ÐG * Ä@½ÐÅй â¼@k g?Êw Ò?Éc ÑÁ@Å Ò?É qËgÏcб ÓÀÉÊG @Âo@Ô ÙK ÒÉ@ÁÐG Ä?dÂËi +++ÏÉÊÌk@Á Ñâ̹ Ä@L˵ÐË ÏÊâÌÔ Ðµ ’k@ÂG ÒµÐË ÐÂâËÊo ÉÐÔ ¿¶âÌð¹@¡ÐÅ â¼Ð}й )ÃËÉÊG Ä?ÉÐÔ ÒеÏdÁÊ} й ’âËïG оâÌÔ ÒÏÉÐÔ qâÌO ÓѶâ̽j_ Ñð¹@½ ÐÂËÉÊw ÉÐÔ Ñ©?gÙk ÙG NÐHË@KÐG ÄоÅÐG ÒÉ@ÁÐG 7ÑKÊ} Òенj_+++chµ Ä@½g@ÌkhO ÔÒ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

¸ÐËÚй ++ÉÊG ?d½?ÉÏcgÐG Ó?hâÌ_ ÑÁ?ögÙ} й Ä@µÐLl̹@ÌkÙk ÐKðÚÉ ÓNÐÌÌ¡Ùk ѵÐËÚй ÓÏÉÐÁÉÊGÏc ±Ïi N@ÅÏc @K Ä@_ÉÉög ÓÏÉÐÁdÁ@oÏdð¹ÐÅ ÑÁ@µÐÁ@pÌÁ ÒeØg ?ÉcÐG ÑÁÉÊG?ÉöhG ÓÏÉÊwgÏc MkÏcй ÐlÌkØhO Éй Ä@½?öhâÌK ÏÉÐoжËc +ÉÊGÏc hK ÒÉ@Á@½Ê} ӱй енÐLlÌk ÓÉ@G ÑLl̹@ÌkÙk *Ñlµg@½ ÑGjW ÐG Ä@ËÙ_ Ä@ËÉʽÐÅ âÒÉÐÔ ÑÁ@µÏgÐoÙ¶âÌK ÏÉ?h`¶âËg ÓJjW âÑGÐÁ ÏÉÐÌ̵ÏÉÚ Ñð¹@_ âÒdÁÐÅй @ÌÁÐK +ÑÁ?iÏc Ó@ÁÏc?c %/1 g@ËÐ¥& ÑÂÌÂ̹ )ÄÉÊG ·ËjÁ ÏÉÐÌ˵ÐËй ÓÄÉÊwÏc ÒµÐËÐG gØi ÄÉÊwÙG ÓGÐG ÑLp}ÐG q˵ÐË Òec gØi ÏhïG ÄÉÊG ¸Ùµ@Á gÐÅ ¸ÐÁ ?cg@µ ÑÁ?dËнй Ñwе Ðpâ̵ gÐkй âÑÁÛ¾º½ ÒÏÉÐÁ?dïÁÏg Ä@ÌÁ@µÐÁÉÊwÙG ÓgÐïÁÐk ++ÄÉÊG ÑLlËÊâÌO ÒÏÉÐÁ?dïÁÏg Ä@ÌLlâËÊð¹ÐÅÉ@Å ÓÑË@GÐK âÑGÐÁÏÉ )ÉÊG Ä@µÐÌ̵ÏÉÚ É@Å ÓrÐGÉ@Å ÐÌ̵ÏgÐk Ðð¹@_ gÐkй âÑG ÄÉÊHµÐË ÓÃKhïµÐË ŸÁÏc ¸ÐË ?d½eÉc gÐH½?gÐGй @ÌÁÐK Ä?dÂËi É@Áй ÀðÚÐG ++Ä@µÐkÉÊÁÏg@w +ÄÉÊG 7NÊ}Ïc ðÚ@¡ÐŠй âÒdÁÐÅÐG g@S gØi ýÐÔ Ð_ØcÉg@G ÀÐG NÏg@GÐk )ÏÉÐÅ )ŸÂËÊÅ )ŸÁÐÅ )ÙïÁÐÔ )ÏÊâÌÔ& ÐG е Ä%ÏÊâÌÔ& Òcgʵ ÒÐoÉ ¸ÏÉ ÏÊâÌÔ * qÌÁ?ÉÐÔ +âÑp_ÐGÏc @Á@½ ¸ÐË ÑpËÉʽÐÅ ÓâÒcg@µÐG %ŸÂÌÅ )ÏÉ )ÃËÊÅ ÑÁdÁ?giн?c Ócgʵ Òc?i@Ô ÓÄ@Lkcgʵ Òg@}ig ÒÉ@ÂâÌOй Ä@ËÉʽÐÅ âÒdÁÐÅ gÐkй Ñwе )Ñp_ÐGÏc Ä@Ë@Á@½ ¸ÐË ÓchµÏc Ä@ÌK@GÐ_ ÑLl̹@ÌkÙk ÑKÐË@½eÉc ÒÏc?ögÐG Ä@ÌËi?É@ÌS Ñð¹@ËÐ_ ÒfÌK?k ÓѶÌLµ@K ÒйÐkн ++ÉÊGÐÅ 7ÉÊGÏÉÐÔ qËÉÐÔ ÏÉÐÂËÉÊGÏc É?lËÉÐÁ ѶâËg@ÌkhO ÒÉÉgÐGÉÉg ÐÁ?eØg +=’lµg@½ ÄÙw ’Kg@O gÐ}ÐÔ Ä@Ë )’Kg@O ÄÙw ’lµg@½ ÏÊâÌÔ gÐ}ÐÔ Ðo@G * iЩ@µgÐk ÒеÏÉ?gfâËög?c н@ÁgÐG ÑâÌOÐG qÌKg@O нÏcgÐk Éй ÏdÁÐwgÐÅ ?doÏÉÐÔ â¼Ð}й ÀðÚÐG )chµÏc ÑK@GÐ_ ÀjÂÌÂ̹ *ÀjÌlµg@½ ÑË@ÂoØg gÐGй ÔÕ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÏÉÐKÙG rоâÌÔ ÒÉÉgÐGÉÉg ÓâÒfâÌxËÏc cgʵ ÒÐÌËgÐkÏcgÏc ÉÐÔ ÉʽÐÅ +ÐÌÌk?hµÊ—c ÑÁÉÊGÐÁ ѽ@µ@Ôй cЙÐÔ )Ä?hGÐS cнЈ Ä@Lkcgʵ ÑÁ?g@¶âËhµ ÑïÁÐpâÌO ÑKg@Oй @ÅÏÉgÐÅ )ÃâÌÅ@o cʙн %ÏÉ@µ& й Ó@Á?i ÒdÅн Ä@µÙ_ÐGgÐkй ÓJ@KÐ_ )¬@—@± ѶâËÉ?h`¶âËg& Ù¶ÌK й ÓJÐSÏg Òg@}igй )³Ì­Ðo )ÑË?jk )ÑÁ?É cЙÐÔ ¸Êµ й ÓN?dËÉ Ml̹@ÌkÙk й ÓgЮ¥ÐS %ÉÊG ѵgÊK ÒÉ@½ *ÑÂÌÂ̹*Ñlµg@½ hK ÑÁ@ËÏc ÓÐÁ@½ÐÔ ÓÄÉÊGg@Ëc )Ä@¾Ìºk )À?jÌÁ )Ñ­ÐÁÐW )ÄÊLð¹@Ô ÃËcÏgcÐG ÓÒg@}ig ÒðÚ@Ô ¸ÏÉ ÑÁ@µÏÉ?h`¶âËgÐG gÐk Ä@̶âËdÁÐÅ )Àc@Ë ÏÉÐLâÌÅ@Á Ä@ËÉ@Áе ++++ÄÉÊG @̵gÊK ÑÁ?g@¶âËhµ ÓMlÌÁнٵ ?dÁ?dÂËi ÒÏÊâÌw g?Êw й eØg ÉÉc ÉÊGÐÅ Ä@ËÙG Ä@ÌÁ?dÂËi ?dµÐËÐL­ÐÅй ÒÐÁ@KÉжkÏc Éй ÉÊG ·âÌoÐG rÐÁ@Á?cgÐk ÉÐÔ +ÃËжG ÒµÐË ÑÁ?cgÐk ÀÐÅ Ä@ÌÁ?dÂËi +ÉÊHK@Å MkÏcÏÉ Ä@ÌÁ?dÂËi ÑÁ?cÙ_gÐG ÓÒÉ@ÂâËÊ_ ÑK@GÐ_ÐG ?d¶âËg@ÌkhO dÁÐw Ò?ÉcÐG qËgØiÐG ÓÃËchµÏc Ä@ÌïÁ@G ÀÐÅ ÓÄ@½Ú ÐÂK@ÅÏc 7Ä?ögÐ}Ïc ÓÑLp} ÐG Ä@Lkcgʵ ÑÁch¶Á?g@G@̵̾ ÑKÐÌÁÙw ÐG NÏg@GÐk ·âËg@ÌkhO ÉÊG Ð}gоpâÌO ÓÄ@Lkcgʵ “Ð} ÑÂKh}?ögÙ_ ÑKÐÌÁÙw ÓNÐHË@KÐG Ð~Ðð¹ÐÅ gØi ?dÁ@ÆÌS Ò@Ëd̽ й N@µ ÉÐÔ Ä@½ÊïâÌG +?cÏgеöh± еÐw ÉÐÔ gÐH½?gÐGй cgʵ Òec À?cÐk ѾâËeg ÄÐËÚ Ð¹ ÑË@̵̾ Òi@} ÑÁ@ÂâÌÅg@µÐG Ñk@G ѽgÐ}ÐG Ó@ËeÙ¹ÙËdË@ÔÐG NÏg@GÐk hK ѶâËg@ÌkhO )?hµÏc ÑLGÐË@KÐG Ð~Ðð¹ÐÅ )ÑLp}ÐG +ÉÊG Ä@Lkcgʵ ÑÁ@µÏÉ?h`¶âËg ÓJjW Ò@Á?ÊK ÓjâÌÅ ÓögÏÉ@GÉG ÓJjW ÓоâÌÔ ÑÂLpËÐïâÌK ÑKÐÌÁÙw ÐG NÏg@GÐk qËhK ѶâËg@ÌkhO ÑLkÙÂkÛ} Ó@¶ËØkÉhO й ÉÊG ´?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ ÑÁ@µÏÉ?h`¶âËg ÒÉ@Ô hK ÑÁ@µÏg@ÌkhO ÉʽÐÅй Ïg@ÌkhO ÀÐÔ ÒhËÉÐÅ Ä@½ÊïâÌG +++°Ùw@GgÊ} ÒÙ_É@Á ÑSgнʹÐÅ qÌK@µ ÉÐÔ ÓMlËÉÏc ÒhK@Ëi ÒÙ}ÊL®} ÓhK@Ëi ÔÔ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÒµÐË ÑoÙ_@Á ÓÑoÙ_ ÑoÐGÉ@Å ?dÁ@ÌoÙ_ É@Áй ÓÄÉÊG ŸÁÏg dÁÐw Òec )ÉÊGÐÁ ?dÁ?ÊâÌÁй Ä@Ìo@G ÒdÁÏÊËÐO Ä@µÏÉ?h`¶âËg й ·âËdÁÐÅ ÀðÚÐG )ÄÉÊG ÐG +chµÏc Ä@˵ÐË ÒÙwÉÊK@Å Äо}Ïc ÐG Ä@ÌÁ@µÐ½?dÁÐÔ ÓÄÉÊG ÒµÐË ÒÐÁ@GjW ÉÐÔ ÍÅ cÊ_@Ë )ÄÉÊG ?d¶âÌoÉ@± й ·âÌGjW ÑÁ@ÌÁ?dÂËi qËgØi À?ÉÏcgÐG Ä@½ÊïâÌG ÐË?ÉÊGÐÁ rÐËÏÊâÌo ÉÐG gÐ}ÐÔ ++ÄÉÊG ·ËjÁ ÏÉÐÌ˵ÐËй Ä?dÂËi ÒÏfâËgc ÓgÉÉc ÐÁнÏi ÉʽÐÅ ÉÐÔ â¼Ð}й Äch¶ð¹ÐÅ ÓN@GÐ_ ÑÁÉÊG Ðx¾ÌÁ ·âÌoÉ@± gÐÅ ÐËÏÊâÌo ÀÐG âÑð¹ÐG ++ÉÊGÐÁ ÑË@k@Ô ÓÄ@k@Ô Ñ¶âËg@µ Ä@½Ê} ÐG @ÌÁÐK ÒÐÁ?Éй nе Ä@ËÏc rÏÉÐÔ gÐGйgÐÅ ++ÉÊG ·âÌÁٽٵ c?i@Ô ÒgÐoÙ¶âÌKÐG ÀðÚÐG )ÄÉÊGÐÁ À?dÁÐÔ ?d¶âËÉ?h`¶âËg zÌÅй ÓÄ?}Ïc ÒÙ_ Òg@µ Ä?dÂËi É@Á ÒÐÌÌKÐË@¡Øh½ ÓÐÌËhâÌïogÙo ÐÁ@Ì} ÉÐÔ +ÄÉÊGÏc ÓÄ?ögÙ}й ÒgØi ÒgÐïËg@µ ÓÒögÙ}Ïc Òежð¹Ð_ Ño@G ÐG gØi ÓchµÏc ++ÉÊGÐÅ ?dËg@¶Á?ögÙ} ÓÃËÉÊG À?ÉÏcgÐG Ä@LkÊÁ?c )Ù}ÊL®} gÐkй Ä@½ÉʽÐÅ Ä?dÂËi ÒÐÁ@€@Kʱ й Ä@½dÂâËÊk NÊïKÏc Ä@¾µÐËÚ ÉʽÐÅ ++âÑÂâËÊÁÐÁ?c nе ÙG nе ÒÏÉÐÔ âÑGÐG ?dÁ@µÐÌËgÐÅÉÐS Ðð¹@_й ÓÃÂâ̛ÐkÐÁ ÒµÐËÙG е ÏÉÉcg?Ê_ ÒµÐË ÙG ÓÐkеgÐÅ ?dÁ@µÐ̵ÏÉÚ ÑÁ@ËögÉÉcй ÀðÚÐG )ÒµÐË ÏÉÐÂÌLpËÐ}Ïc Ðp̽ÐÅ ÓÏÉÐË?ögÐ}Ïc ÒеÐGjW ÒÉ?gc I¹@±Ð¹ Òн@ÁgÐG ÒÏÊâÌw g?Êw É@Á ÉÏgÐG ÏÉÊG@ÂâÌÅ Òжð¹Ð_ ÉʽÐÅ ÉÐÔ ÑKÐË?cgʵ +++Ä?Êâ̵ ÉÉcgÐÅ Ò@̲oÐÔ ÏÉÊGÏc ÉÐÔ ÑKÐË?cgʵ ++b@o ÐÁÉÊGchG ÒÐÁ?ÉÚ ÉʽÐÅ ÉÐÔ ÑKÐË?cgʵ ++Ä?dÂËi ÑKÐk@½ÐW ÐG Ä@ËÉʽÐÅ ÓÄ@½ÉʽÐÅ ++ÉÊGchµ gÏcÐGgÏc Òжð¹Ð_ ÉʽÐÅ ÀðÚÐG ++N@GÐ_ ÑÁ?dËн ÐÂËÉÊHK@Å ÓÄÉÊHK@Å ÑÁ@¾LpÌÁ ÓÑËÏÉÐKÐÁ ÑK@GÐ_ ÒÙ_ ++ÓÀj̹@ÁÊÌk@Á gÐLÁÐÔ )Àj̹@ÌkÙk ÑÁ@µÐÉgc ÐG ¸ÐËÚ ÉʽÐÅ ¸ÐËÚ ÉʽÐÅ ++chµÏc eØg?Éc ÙG ÒÐoÐïÁ@G ÓdÁ@k@ÁÏc ÒÙ_ ÓÏÉÐË?cÏdð¹ÐÅ ÕÍ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÉʽÐÅ ÙG Ä@½Ù_ ÒеÐÌÌÂâÌÆÁ ?hµÏcÐÁ жÁÊw +ÉÊG rÙ_@Á еÏg@ÌkhO 7NÊïÁ@½Ïc ÓÏÉÐË?cÏc Ä@œðÚÏÉ Òg@w@ÁÐG ÓÃËжG ?h¶o@Ô ·âÌkе ÒÉÉg й ÀðÚÐG )ÃËÐ}gоpâÌO ?dÌKg@O â¼Ð}й Ӓlµg@½ оâÌÔ ÐLk?g * Ä@¾ÌKg@O ÒgÐïÁÐk ÓÐÌÌÁ ÏÉÐÌÌKg@OÐG Ä@¾µÐËdÁÏÊËÐO zÌÅ ÏÉÐÂLl`¶âËg Éй âÒdÁÐÅ& +hK ÑxÌÅ ÓÏÉÉcg?fHð¹ÐÅ ?d©ÐG ѾâËeg ÑÁchµ ÑKÐË?ec ÙG @ÌÁÐK ÙG Ä@½ÐµÐ¹Ðkн ÓÑÁ?iÏc Ä@ËеÐÌÌÂâÌÆÁ ÄÉÊG оâÌÔ Ò?ÉöhG ÒÐïâÌSÒÐÁðÚ@¡ÐÅ +%ÏÉÐÁÉÊGchµ ÄÉÉg ÐÁ?gÐÂâËÊÁ ÉÐÔ ++chµÏc Ä@ÌÁ@µÐÁ?dÂËi ÉʽÐÅ ÑKÐË?gÐÂâËÊÁ ÑÁ?dÂËi âÑk ÀÐÅ ÉÊGÐÅ Ä@ËÙG Ä@µÐÌxºÌl½ÐK +%ÑxºÌl½ÐK& ?hKÊ}Ïc Ä@ÌâÌO ѵgÊKÐG É@Áй ÀÐÅ ÓÄÊ_@ÕG Ä@ÌÁ?dÂËi ÒÉ@ÁÐG Ä?dÂËi ÑKÐË?gÐGÏÊâËgÐG â¼Ð}й dÌ¥Ðk нÐW ÓÑÁ?É cЙÐÔ ÐÁ?gÐÂâËÊÁ Éй +ÃxG ÓÃâÌG ÐÁ?c?i@Ô ?dÁ@µÐoÉ@± Éй Ä@Ìk@G ӟÁÏc Óâ¼?ÉÐÅ À?ÉÏcgÐG +dÁ?ögÐOÏc?g Ä@ËÏg@µÉÐÔ ÉÊG ·â̽Ïc gÐÅ Ä@lËc rÐÌÌKÐË?gÐÂâËÊÁ ÉÐÔ ++ÏÉÐË?jâËÊ}Ïc rÉ@± ÉÐÔ ÙG rÉ@± Ä@µÏgÐÂâËÊÁ ÒÏÉÐÔ Ò?Éc +ÉÊG Ä?dÂËi É@Á ÑK@GÐ_ ÒgÐG ÒhK ѶâÌKÉжkÏc ·âËöhG ÏÉÐË%SNN& ÄÐËÚй chµ Ä@ËÐl± Ò%SNN& ÑÁ@µÏÉ?hkhPâ̹ â¼Ð}й ÉʽÐÅ ÑÂËöhµ ÑoÐG ÐËÏg@O ÏöhG ÉÐÔ ++?hµ Ä@_gÐK оâÌÔ ÑSgÐ_ ÙG Ïg@O ?hµÏc ÉÏöhËÐO ·â̽ÐLlÌk qÌÁ?dÂËi É@Áй ++chµÏc ÑÁ@½Ù_ ÑÁ@µÐÌÌLlËÉ?dâÌO ?dËÉ@ÂâÌOй ÓÑÂÌGÏc ÏÊâÌO Ä@½ÉÐ_ е ÉÊwÏc ÐÌÌLl̹@ÌkÙk Éй gØi ÙG ÏÉÐð¹@½Ð¹ ÒÏg@O ÒÙ_ Ò@Á?ÊK ÑâÌOÐG ÓÐð¹@¡ÐÅ gÐÅ ++chµÏc ÒÙG Ä@•@GÐ_ ÓÏÉÐË?hµÏc Ùµ ÒÉʽЊеÏg@O )chµÏcÐÁ ⓠÒ?É?c nе @HËÐÁ ÒÏÉÐÔ ÓN@ÅÏc âÑO ÑÁ?ÉʽÐÅ ÑÁ@µÐÌÌLlËÉ?dâÌO ÑÁ@lµÐË ÑµÐËÏÊâÌoÐG ·âÌoÉ@± gÐÅ ÒöhâÌ}g@µ ÄÉÊwÙGÉG Òi?É@ÌS Ò?ögÏgÐk ÄÙw ʵÏÉ gÐÅ ÐËÏÊâÌo ÀÐG +chµÏc ’G?c ¸gÊK ÑKðÚÐkÏc ѽÐLk ÒÏÉÐÁÉÊw ?cf}ÐG Ò@ïâËg gÐkй Ä@ÌÁ?dÂËi ÉʽЊӟÁÏc ¸ÐË NðÚÐkÏc gÐH½?gÐG ÄÙw ¸ÏÉgÐÅ ++ÐÁ?dÂËi ÉÐÔ ÐÁÉÊHKÉе ÔÖ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

g@S ÀеÐË ++ÏÉÏchµÏc ÀÙ_ ÒÉÉchG?gй ÀG Óchµ ¿µÐËÐLkÏÊð¹ÐÅ ?cÏhâ̹ Ñð¹c ÉÉc âÑG gÐlµÐË q̽ ÓÑÁ@µÏjËg É@Á оxG Àchµ ⓠÄ@Ë?É?c ÑLâ̵ÐËй gÐH½?gÐG @ogÐk ѵgÐÔ ÐG ¿LkЊжÁÊw )ÀÉÊw ++ÑÁ@µÏjËg É@Á нÉÊw ++ÒcÏc ÀcÏc ÉʽÐÅ ¿pÌÁ?gе}?c ѽÐLk ÓchµÏc ÀеÐÁ@¾LpÌÁ Ó¼Ð} ÐG ÐKÐk@Ìk ÉÐÔ f}ÐG öhâÌïoögÙo ÓÏi@K ѶâËjâÌÅ ¸ÏÉ ÑLâ̵ÐË )Òd½Ïcе “Ð} Òc?i@Ô Ò?ÊÂâÌO й ÓÏÉÐLâÌwÏc ?c?d©ÐG ÑKðÚÐkÏc ÒÐËÐÁ@LkgÐOiÐ}Ïög ÒйÐkн ÒÏÉÐÔ âÑG âÑoÙµÏdâÌK Ä@Lkcgʵ ѵ@_ Òg@}ig ÓÄ@Lkcgʵ ÑÂâÌÆÁ ÑÂLl`¶âËg ÑÁ@µÏjËg й @GÐ_ Ò@KÏgÐk ÀhïHð¹ÐÅ dÁÐÅÐG @ËeÙ¹ÙËdË@Ô ÑK@GÐ_й Äch¶Ëg?doÐG ÑLkÐGнÐG @ÌÁÐK Óchµ âÑO MkÏc ?cÏÉ?h`¶âËg ÉÐÔ ÓÏ)âÍo Ä@½ÐÅÐG ¿oÐð¹@¡ÐÅ ÉÐÔ +cg?fHð¹ÐÅ ÀÐË@ïâËg ÉÐÔ ÀейÐ} Òi?ʏg@}ig Òg?ÉÐÅй hK?Éc ÀðÚÐG ++ÏÉ@µ ÑÁ@µÏjËg É@Á ÏÉÊGÉÊw MkÐGн Ä@½ÐÅ ÙG ÉÚ ÀÐÔ ÒÊÁ@ÌG öhG ÓÄ@HâÌLµ É@Á ÑÁ@µÐK?É Óâ¼@ËÐ_ ÓÐpâËdÁÐÔ Òöh­ ÏigÐG )g?Éec @ïâËg Óg?ʽÐÅ@Á ÐïÂËe ѵÐËÏÉÐÂKÉjG É@Á ÑÁ@µÐÌËögʵ ÓÀе )ÓÚÉÐÔ ÀÉÊwÏc ·â̽eÉÐK â¼Ð}й ’Â̦̱?É ÉÒÙ_ ÐÂ̱ÐLk?g ÒÐÂ̽Ïi й gÉÉc ?c@KÏgÐkй е ÃË?hµÏc g@w@Á ·âËgÙSÐG ?ög%ÏÉÏgÐk& й cÊ_@Ë )ÃËÉÊwÏc ÒÉ@ÂâÌOй оâÌÔ ++ÉÊGÐÁ оâÌÔ Óý ÒÉ?gi?Ê_ÒÐLk?g@Ô ÓMkÐGн ÏÉÐÔ f}ÐG Ä@Ì}ÐG ÓÄ@ËeÐG ÓÃËÉÊG Ä?dËн й ¼Ð} ÓÄ@¾LpÌÁ Òc?i@Ô ÓÒg@}ig ÑÁ@ÌâËögÉ@Å ?c@ïâËg ÑLk?ögÏÉ@Áй ?dpÌK@µ Ä@½ÐÅй ÓÏÉÐÂËÉÊwÏc ?dÁ?gе}?c ÒµÐË Ð¹ Ä@½gÐïÁÐk gÐGÉÐÔ ÓgÐH½ÐÔ ÓÃËÉÊGÏc hâËÉ@Å ÒµÐË Ð¹ @KÏgÐk ÐËÏÊâÌo ÀÐG ÓÃË@ïÁÐSÏc q˵ÐË Òecй ÏgÙK@Á ÓÉ@Á Óh}@ÔÐG ÓNh}Ïc ÙG ++ÏÉÐKÐÁ ÒÉÉfâ̽ ÓÄ@½i ÑïÁÐÅgЭ É@Á ÐLl_Ïc Ä@—eʵ?hG ÒÏÉ?g?i ÓÏÉÐË?gdÁÙÅÏc qâÌS âÑG ÓâÑSÐG ÒÊÁ@ÌG Ä@ËÏc ÏÉÏöhâËög ÉÐG qÌÁ?cÏfâËgc +++?kÐGÏdð¹ÐÅ ÕÏ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÓchµÏc ÑÁ@¾LpÌÁ ÓÑËÏÉÐKÐÁ Òi?ʏg@}ig ÑK@GÐ_ÐG Ä@—i@Á@o ÏÉÐ_@Áй ++dÁ?ÊÁÏc Ä@½Ù_ rеÉg qËi?É@ÌW ÑÉgcÐG ÒÐÁ@ÌËh¶Ì­ ÐÁðÚʵ ÉÐÔ ÓÏjâ̽@Ô â¼Êµ Ӱе ÐSgнʹÐÅ ÉÐÔ ÒнgÐ}й ÓÀÙ_ Ñ_@ÁÐG ÏÉÐÁÉÊGögÙo ÓÄÉÊw?c?ÉcÐG ÓÄchG gÐkÐG N@µÙG ÓâÒeØg âÒÉÐÔ 7ÑkhO ¿¶âÌð¹@¡ÐÅй ?d¶âÌÂLpÌÁ?c й ·âËeØg Ä?dÂËi ÑÁðÚ@¡ÐÅ Ñ_@Á =ѶâËÉ?h`¶âËg | ÐG gÐk ÙK * +ÏÉ@µ * =ÏÉ@µ ÒjâËg ÐLËÉÊw ÄÙw ÓÒе * +chµ ¿ð¹ÉÊH± ÓÀchµ ⓠÒ?É?c ¿¶âËgÏc?hG .65- Ñð¹@k * =ÏÉ@µ @ÌÁÐK ÑwÙG * +ÐËÏgÉÐ} ÑÁ@Lkcgʵ ÒöhâÌïoögÙo ѶâËÉ?h`¶âËg жÁÊw * =ÑÁ?iÏc ÄÙw * +À?dËÉ@Áй жÁÊw * ++=ÏÉÐËеÐGjW ÒjËg ÐLÌxG MËÉÊGchµ ⓠÒ?É?c hK Ñkе ÏÉÐÔ qâÌO * +hâÌ_ÐÁ * =ÏÉÐKØdÂâËÊ_ NhK ÑÁ@µÐGjW Òн@ÁgÐG * +âÑð¹ÐG @LlâÌÔ * =N@µÉÐÔ * +hâÌ_ÐÁ * =cg?fHð¹ÐÅ NÏÉ@µ ÄÙw ÒÐÔ * ?h¶â̹ À?É?c ÏÉ?h`¶âËg Éй qËg@S ÀеÐË ÉÏöhâÌïoögÙo ѶâËÉ?h`¶âËg жÁÊw * +ÀжG ÏÉÐÌÌÁ@µÏjËgÐG ÒdÁÏÊËÐO +n@OÊk gØi * ÕÎ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

âÑG ÒÏÊâÌÔ @}c?c ÒÉ@ÁÐG ÓÃpÌÂG?c NðÚÐkÏc Ñkgʵ gÐkй N?c@Á Ä@KÐïâËg +++ÄÏdG ?jk ÓÄжG g@HÁ?É@K °@½ ÄÏÉ@_ ÓÈ@ÁÊ} ÀÐÔ Ñ¶ð¹Ð_ÐÁ rÏÊâÌÔ +ÐÁ@Lkcgʵ ÑL_ÐLË@O ÓÏhµÐGg@Ëc Òg@o ÏhâÌÔ Ä?jâËögÐG Ògе}?c ÓhK ѶâÌKðÚÉ Ñ¶ð¹Ð_ Ï)âÍÔ Ê¶ð¹ÐG )ÄÐKðÚÉ ÀÐÔ Ñ¶ð¹Ð_ÐÁ ÓÏg@o @k@ËÐG ÐËÐÅ Ä@KÏÉÐÔ ÑKðÚÐkÏc @LlâÌÔ )ÑwgÐ}ÐÔ ++ÄÏÊâÌÔ ÑKðÚÉ Ó¿ð¹Éi Ä@LÁ@µÐÌÌKÐHË@K ÐÌËdÁÏÉÏegÐG ÓÉÉiÏg@Ô ÑâÌO ÐG ÓÄ@LÁ@µÐÌoÙ±Ïgб ÓÄg@HÁ?É@K ÏÊâÌÔ Ðµ ÃÁ?jÌG âÑGÏc ÐËÐÅ ¸ÐÌÌLk?g ÀðÚÐG )ÄжG ⓠÄ@œÐLk ÓÃâËh¶G dÁÐG ?cÏiЭб ÀÐÔ É@Á й âÑGÏc gÐÅ ÒÐHk âÑGÐÁ rØöh½ÐÔ gÐ}ÐÔ ÓÑË@k@Ë ÑµÐËÏÊâÌoÐG ӒpÌÁÏc?c Ä@KhâËe ÒÐÁ@Ìkgʵ ÉÐÔ gÐkй rоâÌÔ ÓÏÊâÌÔ ÉÉfâ̽ ÑË?fâËgc ÐGе ÃËcÏc Ä@KÐÁ?É@K ÉʽÐÅ ÉÐÔ Ò?jk ÒgÏÉc?c ++ÄÏdËÐÔ ÓÏÉ?c À@ŠÐÔ Ä@LÁ@Lkcgʵ “Ð} ѱÐWgÏc Ä@LÁ?O@GÓÉ@G еØögÏÉ@Á ÉÐG Ó%ÐËТG& ÐÁ@½i ÀÐG ѶâËg@KÉй ÑâËÊ} @}c?c ÒÐLkÏc )Ä@½ÊïâÌG cʙн ÏÉÐÂÂâËʀ ен@ÁjâËg@O ÓÄÐïHâÌK ÒÏÉÐÔ ÙG ÀðÚÐG )Nh}ÏcÐÁ ÐLk?g +@}c?c ѵØgÐk ÑLkÏc ÐË?cÏc ѵgÊK ÑÁ@½iÐG ÑoеÏÉ?hkÉÊÁ ѱÏc Ñk@Ìk ÑÁ?dÂËi É@Á ѶâÌG?c rÐËÏÉÐÁÉÊw ?cf}ÐG ÓN@GÐ_ Ïi?ÊâÌo ÉÐÔ Òh}gÐG ÑKÐÌÁÙw Óg@KÊ} ÓÐl± ÉʽÐÅ ?do@}c?c Ñ®ÌogÐÔй +ÉÊG hµÐGg@Ëc ÄÐËÚй ÐË@G?cÚ ÒÐË@ïâËg Éй ·âÌkеgÐÅ ÓÏÉÐË?hkÉÊÁÏc ÄchµÙ_й âѵ Ä?dÂËi ÑÁðÚ@¡ÐÅ +?hµÏc hËÐk ¸ÉÊk ÒÉ@wÐG Ä?dÂËi ÑÁ?gÐoÙ¶âÌK ÙG hK ѵÐËi@Á@o MlËÊËÏc ÓÐkеgÐÅ )ÉÊG Ä@ÌÁ?cÙ_gÐG ÓN@GÐ_ Ñâ̵gÐG Ä@pÌÁ hKigÐG ÒÙ_ ÑKÐk@½ÐW ÓÏgÉ Ñ­hâ̵ ?cÏc Ñð¹ÉÐÅ ÓN@¶G c@Ëi ÒÙ_ Ä?dÂËi ÑÁ?cÙ_gÐG ÓN@GÐ_ ÑÁ?dËн %ÑÁÉÊG Ä@½Ïg@±ÐG& ÒÉ@ÂâÌOй Ó?dG +++Ñp_ÐGÏc )ÉÊHÌp_ÐG Ä@ÌÁ@Ì} nе Ä@ËÏc Ä@ËоâÌÔ ÑËi@GgÐk ÒÏgÉÐ} ѶâËjâÌÅ Ó·âËgÐl­ÐÔ ·âËeØg ÑÁ@ËÐG Ò5 N@¥Ðk )ÃËchG Ä@Ë@}c?c ÉÏgÐG É?h_?c Ѷâ̺âÌH½ÙKÙÔ ÐG )ÏÉÐKh}gÏÉ Ä?dÂËi ÒÏg?dÌÔй ÕÑ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÒÙ_ ÒеÐGjW @ÌÁÐK ÓÐkеgÐÅ ++nÐG ÓMlËÊËÏc ÒÙ_ @ÌÁÐK ÓÐGjW gÐÅ ÓÑÁ?iÏc Mk?ögÐG ÒÙ_ Òен@ÁgÐG @ÌÁÐK ÐGjW gÐÅ ++nÐG ÓMlËÉÏc N@Æâ̹ Ò?É@K +++nÐG ÓÏÉÐÌkÉÊÁÏc ÒÙ_ ÒÉÉfâ̽ @ÌÁÐK ÓÐGjW gÐÅ ++nÐG ÑpËhK Ѷâ̵gÐÔ ?c%¼Ð} ÒÉ@ÂâÌO& й ?dËi@HÁ@Ì} ÓN@GÐ_ ÑÁ?dËнй JjW е NÏoÐ¥ ÐG ÓhK ÑÁ@µÐGjW ÑÁchµÙwðÚб ѵgÐÔ qËÉÐÔ )ÙLkÐÔ ÐKÉе )À@µ@Ô++++¼Ð} ÑÁ@µÏjËg ÑÁdÁ?i?¶â̹ ÓJjW ÑÁchµÐð¹@½ÐÂG ÐG ÓJjW ÑÁchµ ÑÁ?Ég@µ й ÄÐË@_fâËgc ÓÐÂâËÉ Àе ÑÁ@Ggʱ Ò?ögÏgÐk N@GÐ_ Ò@ïâËgй +++ÃËÉÊG qËÁ?hâËÉ â¼@½ ÓÃË@½ âÑSÐG qÌÂKÉеgÐk ÑoÙÅ ÓG ÐG Äch¶K@GÐ_ qâËÉй ÓdÁ@›ÐkÏcÐÁ Ñkе ÙG nе Ä@µÐoÉ@±Ð¹ +++qâÌO ÓgÐG ÏÉÐK@ÅÏc ⓠÒÏdÂâÌÅgÐÅ Ó?gdHð¹@±Ð¹ ÒÏÊâÌw g?Êw ÓѵÐð¹ÐLkÐG ¸ÐË+++ÉÉchG?g ¸ÐË++Ä@¾LpÌÁ ¸ÐË++¼Ð} ¸ÐË+++ýeÉc ¸ÐË+++@ïâËg ¸ÐË Ä@ËÏc ÓÏc ÉÉc Ä@Ù_ Ó¸ÐË Ä@¾¶âÌLo ÉʽÐÅ++¸ÐË ++¸ÐË++nÉÊÁÏg@w ++ÃËÉÊG ?cÏc Ñð¹ÉÐÅ )Ä@½Ú ÐK@ÅÏc À?ÉÏcgÐG ÏÉÏci@Ë Ïg@½e ÑoÉ@±Ð¹ ÃâÌÅ@o cʙн 7NÊ}Ïc ѽÐG g@SÉʽÐÅ ÓâÑHG ÑKÐO Òcgʵ ÒhâÌ­ Óъ@½hµ ÓѵgÊK ÒhâÌ­ ÙK q̽ ?cgÐH½?gÐGй ÓжG ÑÁ?gÙk ÒhâÌ­ ý ÙK * +âÑkÐG ¸ÐË ÐK?É )ÀеÏc Ä?dâ̹ gÊH½ÐK ÏÉÊwÏc ÑÁ@½iÐÁ ÏÉÐLkÉÊÁÏc @KÐÅ @LkÏdð¹ÐÅ ÉÐ_й ÒÐK@kÉй ÃâÌÅ@o +À ѵÐËн@ÁjâËg@O ÒÙ_ й Ächµ Òg@}jâËg@O ÙG +Ä@LkÏÉÏc ÑLkÏcÐÁ ÓâÑÁÚ@µ Ächµ rÉÊKÙ_ ʶð¹ÐG ÉÊGÐÁ н@ÁjâËg@O ?dÌLk?gй е )ÉÊHÌkÉÊÁ Òöhw ÉfâËgc ÓÑKÐO ѵÐÌËcgʵ ÏÉÊGchµ Ä@—ен@ÁjâËg@O Ä@¾µÉÉcgÐÅÐG ++ÉÊG н@Á 7chµÏc âÑO ÑLkÏc ÏÉÏg?Ê_ ÒÐËÏÊâÌo ÀÐG Òе@KÏgÐk Ä@LâÌO MâËÉнÏc %NÐð¹ÉÏc ÑpË@k@Ô Ò@}c?c& '*0 Ò@}c?c ѵØgÐk jâËögÐG ÑKÐËðÚнٵ ÓÑKÐË@¡Øh½ ÓÑË@k@Ë Ñ¶âÌ­@½ zÌÅ g@HÁ?É@K ÒÏÊâÌÔ Ðµ ÐËÐïG?g ÕÐ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

=ÐÌÌw Ä@Kg@µ * +ÃËÐ}gоpâÌO * =@̵gÊK ÑKÐð¹ÉÏc ѵ@_ É@Á ÐÂK@Å ÑwÙG * ++ÃË?} ?dÁ@½Ù_ ѵ@_ É@Áй ʶð¹ÐG )ÃËÉÊK@ÅÐÁ оâÌÔ * =ÐÌÌw Ä@KÐïð¹ÐG * ⓠÒ@¶ËgÊK ÑKÐð¹ÉÏc ѵÐËÐÁ@pÌÁ ÏgÙS zÌÅ ÃË?} ⓠÒоâÌÔ ÒÐÂâËÊo Éй * ÓÄжG еÐÂâËÊo ÑÁ?ÉÏg ¸ÐËÐL̽ٵ ÃÁ?ÊKÏc rейÐkн ÑLk?gÙG +ÉÊGÐÁ ʶð¹ÐG )ÏÊâÌÔ Ñµ@_ É@Á ÐKÐÂËÉÊK@ÅÐÁ оâÌÔ Ðµ ÃÁ?iÏc rÏÊâÌÔ N@µÉÐÔ +оâÌÔ Ñµ@_ É@Á ÐKÐÁÉÊK@Å ÏÊâÌÔ ÑÁ@µÏgжkÐ¥ ÉÐË?iÏg@o NÐð¹ÉÏc Ò@OÊk ÀðÚÐG )ÄÏc@Á gʽ ÓgÉÊÂkÐG âÒÊ} ÏÊâÌÔ Ïg@Ëc * +âÑÂâËiÐHG hK ѶâÌKÐð¹ÉÏc ÒgÉÊÂk âÑÁ?ÊK@Á +âÑÁ?ÊKÏc âÑð¹ÐG * +?c@Á âÑO Ò@ïâËg NÐð¹ÉÏc Ò@k@Ë * Ò@OÊk @̵gÊK Ó´?hâÌÔ ÑKÐð¹ÉÏc ÉÉcgÐÅ Ä?ÊâÌÁ ѶâÌÂKÉжâËg ÑâÌOÐG ÀðÚÐG * ѵ@_ ÑËðÚÉʱ É@Á ÐÂxG hKн ʺâ̵ Ïci@O ÐËÐÅ Ä@ËÙG NðÚÉ ÉÉcgÐÅ +ÏÉÐÌ˵ÐË +=chµ @̵gÊK Òh¶oйй Ä@KбÐK ÑwÙG ÒcÐÔ * +ÏÉÐÁ?cÐÁ Ä@¾p̽ðÚÏÉ gЊоâÌÔ Óchµ оâÌÔй Ä@ËбÐK Ä?ÉÐÔ * +ÏÉÉchµ Ä@KбÐK ÏÉÊKÉеgÏc Ä@LÁ@µÐµÐw ÑÂ̶pOй * ´?hâÌÔ Ò@OÊk â¼Ð}й ÃâËÊo Ä@½ÐÅй Ä@–?} qâÌO жÁÊw )âÒÉеÏcgÏc âÑð¹ÐG * ÀÐÔ ÑoÉÊKе ÏÉÏÉÊGchµÐÁ ÃâËÉ@_ Ä@–@µÐµÐw @LpâÌÅ ÓÃËÉÊGögÐo ÑoÉÊK +ÏÉÐÂÌK@Å rÐÌËgÐkÏcgÏc +=?cÐÁ ÏÉÐLkÏcÐG Ä@KÙ_ N@¥Ðk âÑk ÒÏÉ@½ ÑwÙG ÒcÐÔ * +ÐË@̵gÊK Òh¶oй е ÃËÉÊG @ÌÂð¹c @K * ÕÓ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÏÉ?Éc й ¸ÐË ÓÄ@¾pâÌO й ¸ÐË @}c?c ѽÏcgÐG @K i@GgÐk й öhO rÙPâËgi ÉÉc Òg@G Ä@Lkcgʵ )ÉÊG ÑËi@GgÐk ÑKðÚÐkÏc )NðÚÐkÏc âÒÉй жÁÊw +‘pËØögÏc Ðp̽ÐÅ qÌÁ@µÐÌÌk@Ìk ÐÁ?dÂËi +?hµÏc ÉÏöhËÐO ?c@ÌK ÑËi@GgÐk ÓÑË@k@Ô@Á ÓÒc ѶâÌÁ?dÂËi ÙG ·âÌÁ?dÂËiй Ó·âËg@o ÙG ·âËg@oй Òi@GgÐk ÒjâÌÅÐG Òнʹ ÓÐ½Ú gÐGй ÑwgÐ} qÌKÐð¹ÉÏc ÑpË@k@Ô Ò@}c?c +ÏÉÐÁ?gi?Ê}Ïc r@}c?c @}c?c ÒÐLkÏcй nе ¸ÐË @ÌÁÐK Ó?cÏc Ä@pÌÁ ÒÙ_ ÑÁÏcн Ðx¾ÌÁÐG @ÌÁc ÑÁ@½?dÁÐÔ ÓÑLp} Òg@µ?É?c Ó@}c?c ѵØgÐk ÀðÚÐG )MpÌÁÏc?c Òi@GgÐk ѺSÐG @}c?c Òg@µ Òi@GgÐk ѵØögÏÉ@ÁÐG ÓÑÁÏcн ѺSÐG Ä@ËÉʽЊеÐLkÏc r@}c?c ÑÁ@µÐ½@¶WÐÔ Óg@ËöhG ÉʽÐÅ )Ó?cÏc À@ŠÐÔ Ä@ËеÐÌËgжkÐ¥ +ÄÉÊG ÄÉÊw ÓdÁÐw âÑG Òi@GgÐk Ò?Éc +ÉÊG Ïc@½@Ô %ÄÊ®Ë@K ’lW& Ä@еÏgÏjâËg@O @}?c Ñð¹ÙÅ ÐÂÌLpËÐ} е 7ÑKÊ} @}c?c ѵØgÐk Ä@pÌÁÉ@Á ÑÂKh}gÏÉ +ÃËжG ´?hâÌ¥ ÑKнʶW й Ä@Kн@Âk@Á Ò?É?c ÐLlËÊâÌO * 7ÑKÊ} ÓÐË?c Ñð¹ÐÅ Ä@½ÐµÏgÏjâËg@O ´?hâÌÔ ÑKнʶW gÐ}ÐÔ )’±?hâÌÔ ÑÁÙÌlËiÙOÙÔÐG gÐk ÓÄÐ}gоpâÌO ÐÁ?ÉÐÔ * ÓÏÉÐK@µÏc Ä@Ë?É?c ?ÉÐÔ ’Á?dÂËi Ïhâ̹ ÐÁ@}gоpâÌO ÉÐÔ Ðµ ÏÉÐLâËh¶G g?c@}@Ô ÑÁch½ Ñð¹@GÙÔ qÌK@µ ÉÐÔ )ÓÃâËgcÏc Ïg?dâÌkй NgÐo ÓdËб âÑG qâËÉй ++@̵gÊK ÑKÐð¹ÉÏc ÒÙLkÐÔ ÐL]âËÉеÏc ÐÁ?ÉÐÔ 7ÑKÊ} @}c?c ѵØgÐk ÐÁ?ÉÐÔ ÑkÉÊÁÏg@wй ÃËh}ÏcgÏÉ Ä@½Ù_ ÑK@Ô?hTÌÔ Ð¾âÌÔ ÒÏÉÐÔ Ò?Éc * +’Ág@ÌkhOgÐG 7ÑKÊ} Óchµ оâÌÔй ÒÉÉg ¸ØgÐk +=ÃâËʵ Ѷð¹Ð_ ÏÊâÌÔ * +´?hâÌÔ * ÕÒ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

gÐïËg@µ ?ccgʵ ÒÏi@k nÉÊÁÏg@w Ïg@ËöhG Àй JÏg@¥ ÒgÉÏc ÓÏÉ?hÂâ̶¹ ÑKÐk@Ìk ÑÁ?dâÌOÏfâËgc Ó´?hâÌÔ ÑKÐð¹ÉÏc ÑÁÉÊG Ù_ÐGgÐk Ò?Éc ÀðÚÐG )ÏÉÊGÐÁ âÑK ÒÏÉÐÔ ÑÁ@½Ê} zÌÅ ÏÉÐGÏg@¥ ÑLkÏcgÐk ÒÏÉÐKÐÁ ÄÐËÚйÒg@µ}?c +++MkÏcðÚ@G qÌGÏg@¥ ÓÐËÐLkÏc hâËe cgʵ ÒÏÉÐKÐÁ е ÏÉÊLpâÌÅÐÁ ÑÁ@LÌLlÌÔ Ñ½j̹@ÂËٹٵ ѶâËgе}?c ʶð¹ÐG Ïgе}?c ¸ÐÁ ´?hâÌÔ ÑKÐð¹ÉÏc n@G ÐÁ@ÌLk?g ÉÐÔ Ðµ ++hK Ñk@G ÓÐÁÉʖ Ä@ËÏc ÓÐÁ?ÉÐÔ ++ÐoÉÊKÉе?Éc rÏg )ÏÉÐÁÏÉÊGÏc Mk?g Ä@ËgÐk ÒÉʽ еÐGÏg@¥ âÒögÉ@Å ÉÉcgÐÅ Ä?hµÏc 7NÊ} Ä@ËÏc Ä?ÉÐÔ Ä?ögÐ}Ïdð¹ÐŠʵÏÉ JÏg@¥ Ócgʵ ?d©ÐG ÑKнʶW ÒÐË@kй +ÐÌÌÁÉ?hµ }?c Ä@Lkcgʵ * ÐLkÏc hâËe Òcgʵ ÒÙ_ ÒÉÉiÏg@ÔÐG JÏg@¥ )ÏÉÐÂâËhÂâÌkÉÐwÏc ¸ÐË +ÏÉÊGÐÁ NÐð¹ÉÏc ´?hâÌÔ )´?hâÌÔй ÉÊG ·âÌoÐG Ä@Lkcgʵ ·âÌK@µ )ÏÉÉchµÐÁ Ä@Lkcgʵ ?dÌ¥ÊÌo ÑGjW Òн@ÁgÐGй жÁÊw )ÏÉÐË@ÂâÌÅÏc Ä@ËÐÁ?ÉÊÁ@ÌG ÉÐÔ +ÄÉÊG?hµ ÏcgÏÉgÐO ÐÁÉÊwÙG ÉÐG qÌÁ@µÐÌÌ¥ÊÌo )ÉÊGÐÁÉ?hµ }?c +ÃÂâ̛ÐlG q̵ÐÌLk?g gÏcÐG Ä@ËенÐÁgÐG ÒÏÊâÌw g?Êwй ?hµÏcÐÁÐËÙG @Ë@Ô ++ÉÊG NÐÌÌ¡Ùk ÒйÐkн ?hµÏdâ̹ Ñk@G gØi е hK ѵÐËйÐkн Ä@Ë )ÐLlÌÁfÌ¢Ëg @Ë )ÐÌËi?ÉegÙG @Ë )ÐLl̹@ÌkÙk ÒенÐLlÌk ÒеÏÉ?h`¶âËg @Ë JjW Òi@HâËg ÓÄÉÊwÙG ÑâÌOÐG ·âÌkе gÐÅ +=ÐLl̹@ËhP¾ÌÔ ÉÊGÐÅ Ä@ËÏÉÐÔ ÑËÏc@½@Ô ÐµÐÌÌ¥ÊÌo âÒögÉ@Å ÉÉcgÐÅ +ÏÉÐË?cÏc ѽðÚÏÉ ÒÙ_ rögÙo ÒðÚ@Ô É@Áй е qËgÊâÌÅ +ÄжG rÙ±Ðw ÏögÐo ÐËйÐkн ÀÐÔ gÐkй qËÉÐÔ ÒgÏÊâÌO )ÉÊG?hk@Á %Ä@µÐLl̹@ËhP¾ÌÔ& ÐG е ÉÊGÐð¹@G ÉÐG ÐG gÐk ÐG ÉÊG ÄÉÊG?ÉöhG ÒÏc?g еÐÌÌ¥ÊÌo âÒögÉ@Å ÉÉcgÐÅ ÒÐÁ?ÉÐxâÌOÐG Ä@ÌKÐÌÌ¡Ùk ÐG ÒÐÁ@kе ÉÐÔ ÓÑÁchµ ÑKÐË?ec ÓNÐÌÌ¡Ùk ÑKÐ̹@ËhP¾ÌÔ ÒÐÁ@kе Éй ÄÉÊG LlËÉÐoÙ_ ÓhKhâÌïoögÙo gÊâÌÅ ÒÚ Àj̹@ËhP¾ÌÔ NÊ}Ïc 7NÊïÁ@ËÏc е ÕÕ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

+ÉÊG hK ¬@w@± 717 ÓÃËØhâÌÅй cgʵ ÒÐoÉ ?c '*0 Ò@}c?c й ´?hâÌÔ Ð¹ ÏhËÐk ÐÁ?gе}?c ÉÐÔ Òg@µ +ÉÊGc?i@Ô Ð}gоpâÌO ÒÐoÉ ÀðÚÐG Ñwе )ÏgÐkй ÑÁdÁ@¶Â_ ÓÐËТG Ð}gоpâÌO ÒÉ@Á ÓÏc?i@Ô cgʵ ÒÐoÉ rÐ}gоpâÌO ÒÐoÉ ÑÁ@ÂâÌÅÉ@Á ÓЩ@w@± cgʵ ÒÉ@Á ÐËÏÉÐÁ?ÉÐxâÌOÐG @̵gÊKй +c?i@Ô gÐ}ÐÔ )ÃËÉÊG?} %Ä@Lkcgʵ& Ä@½Ù_ ѵ@_ É@Áй оâÌÔ Ðµ ?dpÌLk?gй ÑKðÚÉ É@Á ÐKÐÂËÉÊwÐÁ е cg?Ê_Ïc Ä@¾pÌ­ÏögÐo ÒdÂâËÊk ÐË?ch¶G Ä@Ë?ÉöhG ÑK@µ ÑÂLl_?Éc ÓÏÉÐË?h_?Éc hK ÒeØg /5 ÙG Ä@½ÐµÐÁchµ ÑË@}c?c +Ä@µgÊK ÒgÐkй @̵gÊK ÑÁ@µ@}c?c еÐË@lâËg rÏÉÐÁÉÊG Ïg@GÉÉc Ó@}c?c Òg@ËöhG ÒÙ_ Ñð¹c Ñð¹Êµ ÏÉÐÂÌð¹Ù¶â̹ ÓÄÉÊw?c?ÉcÐG ÒÊÁ@ÌGÐG @}c?c +‘pËØögÏc ÉÊG ·â̽Ïc ?gcÏc ¿µÊW ·âÌkе е ÉÊGÐÅ r?É Òg@S ÓMoögÏc Ä?É?}й +ÉÊGchµ É?ÉÐK ÒÙ_ Òе?jk ÐkеÉÐÔ Ä@½ch}jâ̽ À?ÉÏcgÐG hK ÑÁ@µÐoÉ@±Ð¹ ·â̵ÐË Ð¹ Ä@Ë ÐË?ÊG оâÌÔ ÑoÉ@±Ð¹ gÐÅ +ÏÉÐÂËÉÊGÏcÙµ ·âÌÁÉÊwÙG ÓG ÏgÙS ÉʽÐÅ jâ̽ ¸ÐË gÐkй Ó?öhâÌ}Ïc ÑÁÉÊwÙG Óöh½ ÓMp½ ?hÂâËeÉgÉÏc е qËh¶­ Ä@Ë Ñk@Ìk ѵÐËйÐkн ÀðÚÐG)À@µ@Ô ¸ÐË ÐÂÌLpËÐ}ÏcÐÁ ÏdÁÐwgÐÅ +ÉÊGÏc MkÉgc gÐkй Òi?É@ÌS ÐG @K )ÉÊGÐÁ @ÌK ÒhK ѶâËg?ÊG ÏÉÚ ÉÐG Ðl± ÏögÐoй qÌÁ?dÂËi Ñoе ÏÉ?hµ}?c ´?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ +’âÌ_@pð¹ÐÅ ÒµÐË gÐH½?gÐGй hK ѶâËgÙS +Nh}Ïdð¹ÐÅ ÒgØi Òöh½ ÓMp½ ÒÐÁÚÐkн Éй ÉÊG ·â̵ÐË ++++Ä@Ë +ÏÉ?hµ}?c âÑð¹ÐG * +ÏÉ?hÂâ̶¹ hâÌ_ÐÁ * +É?hµ}?c ÐLâÌGÏc fâËgcÓgÉÉc ѵÐËÏÉ@½ r@O ·âÌÁ@¶¹ÏÊâÌO gÐÅ 7Ñð¹Ïc ’Â̹ * Àj̹@ËhP¾ÌÔ ÑÁ@µÐÌËdÁÏÉÏegÐG ÑâÌOÐG ÑwgÐ} ´?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ ÏÉб?hâÌÔ ÐG ÀеÐË ÑÁ@ÆÌS ÑïÁÐS Ò?Éc ÑâËÊÁ ÒÐp_ÐÁ ÒÏÉÐÂLoög?cй ÕÔ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

)ÉÊG@½ÐÁ Ä@½Ú ÒÙKÉÐÔ Ñ_ÐË@G Ä@½Ðµ* ÐÌ̵ÏgÐk Ðpâ̵ ÏÉÐË@LkÐGÏc ÀjÂÌÂ̹ ÏÉÐËÐÁÙG ÉÐG gÐÅ Ó?cÐK@µÉй +ÉÊwÏc qÌÁchµ rÙ½?gЭ ÉÏgÐG ÏhïG ÒÙÅÐG qËÉÐÔ Óc@Ë ÏÉÐK@Å ÀhK ѶâÌð¹@¡ÐÅ ÒÏÉÐÁchµG ÒÏÊâÌo ÓÑËØögÏgÐk +++Äch¶k@G ÓÒgÏÉÏc@Ë ÒÐÁi@G É@Á ÏÉÐK@Å gÊâÌÅ Ä?ÊâÌÁ ÑâÌO ÑOÙK ÑÁ@µÐÌËg@Ë ÒнgÐ}й ++ÃËÉÊG âÒg@} ÒgÐGй )ÉÊG g@ÅÐG ÑâÌO ÑOÙK ѾÌK ÒhïÁÐËÚ Ä@µÏÉÏögdÁÊK Ðð¹@¡ÐÅй ·â̵ÐË ?d±?hâÌÔ Ó@ËgÊk ÉʽÐÅй ´?hâÌÔ ÑKнʶW chµÏc Ä@½iÐW ÏÉÐÁ?ÉÐxâÌOÐG rоâÌÔ +ÉÊG ´?hâÌÔ ÑµÐËйÐkн ÉʽÐÅ ´?hâÌÔ ÑKнʶW жÁÊw +âÒÉеhâËe ÓâÑÂâËögØdG ?d¶âÌLo Òi@G qÌKЭgÏc Ã˵ÉÊxG gÐkй ÓÒÙ_ Ñ]ðÚÐkÏc ÑKнj_ ÐLl_Ïc ^Ég& ÃKÉеgÐk ÑÁ@Ì} NÊ}Ïc ÑâÌO ÉÊG@ÂâÌÅ?c ÑâËÊÁ ѵÐËЭÐl¹Ð­ Ó?cÏcÐÁ ÉʽÐÅ& ÓâÒgdG ÑÂLk?g@O Ñð¹ÉÐÅ ¸ÐËÏÊâÌo ÉʽÐÅÐG ÉÊGÏc еÐWÉg %ht¹? ÒÉ@ÂâÌOй ÉÊGÏc )ÏgÉÐ} Ä@Ë âÑG ¸ÉÊxG ÐLo ÉÐÔ @S âÒh¶G ?c%É@ÂâÌOй ѶâÌLo dËÐÔʽ ÒÐl± ÐG )Ä@Ë âÑG cgʵ ¸ÏÉ Ñ¶â̹Ð} ÑÁchµöh± )âÑG ?dÂKÉеgÐk ´ÐW@Á оâÌÔ %¨@To »K@²½& ÐG âÑG âÑO ÑOÙK ѶâÌÁ?i Òg@Ë ÑÁ@ÂâÌÅ É@Á ÒgcÐG 7NÊïËÏc hâ̹c Ñwе )âÒögØdG ѱ?hâÌÔ Ñ¾ÌK ÃËжG iÐW е ÃËÉÊGÐÁ Òc ѶâÌKðÚÉ â¼Ð}й âÒhµ@Á ÓÐÁ@¾LpÌÁ gÐÅ ÏÉжâËgÙS ÉʽÐÅÐG ´?hâÌÔ * ++ÃËжG cgÉ?gÐG hâ̹c ÑÁÉÉgÏc ÑKв̱ÐW ¿LlËÉ ÐËÙG )dÁ@›ÐlËÐÁ ?dð¹ÉÐÅ ?dÌð¹Ð}й ÀgØi Ò?ÉöhG ¸ÐËÏc?g | @K е ÀÐ_gÏc ÐG ÒhK ÑÁðÚ@¡ÐÅ ÙG ÓÀжG ?h¶o@Ô =âÑÁ?iÏc ÒÙ_ “Ð}ÐG ´?hâÌÔ “Ð} q̵ÐËÏc?g | @K ÓÐËÐÅ ´?öhâÌÔ ÑÁ@¾LpÌÁÐG â¼@¡ÐŠв̱Ïc UÂâÌO Ò?Éc ’KÉж¶âËg g?gi â¼@¡ÐÅ â¼Ð}й ÓÏÉЕÉеgÉÉc Ñâ̹ ’½Ïi ѵÐoʽ rÐo Ä?hâÌÔ âÑðºG hâ̹c ÐG Ïcf½ ÒÏÊâÌoÐG g?gi Ä?hâËÉ Ò%dÌog ¨g@o& ÓÏÉÊLoʵ Ñkе g?iÐÅ ÓÏÉ?c ?d©ÐGйÑÂ̽ÏiÐG +ÏÉÉchµ ÖÍ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

+ÐÌÌKÐð¹ÉÏc Òg?cÐË@½gÐk NÐÌÌ¡Ùk ÒgÉÊG@Ô Ñ½ÐLlÌk gÐkй )ÉÊG ÒµÐË ÒÐÁ?ÉÐxâÌO ·âËg %еÐÌâËögÉ@Å& ÉÉcgÐÅ ÉgÊâÌÅÑLlâËÊð¹ÐÅ ÒеÐËÚй ÉÊG lËÉÐoÙ_ Ä@̵ÉÉcgÐÅ ÒÚ %Ä@LËÐo& rÐËÐÂÌxÂG ÉÐÔ Òi?É@ÌS ÒÐËÏc?g ÉÐÔ ÏÉÊHLpËÐ} gÊâÌÅ ÑËØögÏgÐk ÓÒÉÏögdÁÊK +ÒgÐH½?gÐG N?hµÊ—c ÓMlÌÁٽٵ ѶâËgÐoÙ¶âÌK ÓMlÌÂÌ­Ùo ѶâÌl̹ÙO Ä?ÊâÌÁй ++chµÏcÐÁ cgʵ ѶâËi?Ê_ Òg@}ig Ó¸gÊK ѶâËi?Ê_ rоâÌÔ +Ä?gcÏc À@ŠÐÔ ÑÁ@ÆÌS ÑK@ÌP½Ù¹ÙÔ ÑÁ@µÐÌËg@Ë ?doÏdÁÐG ÓgÐk Éй ÑÁ@µÐ¾ÌK ÒhïÁÐËÚ ÓgÏdÁ@Å Ä@–@µÐÁÉÊwÙG ÓG ÑâÌOÐG ?dÁ@½Ù_ É@Áй Óâ¼@XoÙ_ gØi Ä@µÐLl̹@ÌkÙk ÐKðÚÉ ÒÏÉÐÁchGÐG оâÌÔ +ÃËÉÊG Ä@KðÚÉ ÄÉÊG qÌKÐÌÌ¡Ùk Òec ÒÐÁ?ÉÐÔ +ÃËÉÊGÏc NÐWÏög@Á Ä@ÌpÌÁdÁ?ögØcÐG Éй ÉÊG ·â̵ÐË gÊâÌÅ +NÐÌÌ¡Ùk ¸ÐÁ @¶Ëh½ÐÔ ÒgÏdÁ@Å ÓhïÁÐËÚ ÐÁÉÊGÏc ÏÉй ÓÏÉÊG öhâÌïoögÙo .6.- Ñð¹@k @KÐÅ gÐÅ qÌÂÌÂ̹ ÉÊG?É ÑâÌOе ÒÐÁ@kе Ä?g@¶âËhµ ÑK@GÐ_ÐG @ÌÁÐK ¸ÐÁ Ò?ÉöhG gÊâÌÅ +ÏÉÊw Ä?cÚ ÉÏgÐG ÏÉÚÉÐG Ä@µÏöhâÌïoögÙo ÐLlÌÁٽٵ ÒÐÁ?öhâÌïoögÙo ÑoögÙoй Ñk@G ʶð¹ÐG )ÉÊGÐÅ ÏÉÏchG ÑKÐÌÌ¡Ùk Ѷâ̾ÌKй ?cй@G Òg@Ëй ѶËh½ÐÔ Ñ¶â̾ÌK е ÐËÙG )chµÏc qËhK ÒÐÁ?ÉÐÔ +?dâ̹ ÒÐðºOÐw Óchµ Òg?É@Å ÏÉÐÌËжoÐ}@o ÐG Ä@ÌoÙ_й ÒhËÐk ÏÉÐËÐïÁ?Ég ÉйgÐÅ ÀðÚÐG )ÄÉÊGÐÁ dÁÊK rÐËÏc?g ÉÐG gÐ}ÐÔ 7NÊïËÏc gÊâÌÅ +++chµÏc Ä@ÌÁ@µÐÌËg@Ë Óg@Ëc @¶Ëh½ÐÔ Ð¶ÁÊw ÏhKgÐKÐ_ @¶Ëh½ÐÔй NÐÌÌ¡Ùk ѽj̹@ËhP¾ÌÔ * +N@µÏc ÒÙ_ Òg@µ ?d½j̹@ÌkÙk Ñ}gÐG hâËeй NÐÌÌ¡Ùk ÀðÚÐG )ÐË?h¶o@Ô ÓÑÁ@¾LpÌÁ ÑËi?ʏg@}ig ÒÏÉÐÂKÉjG É@Áй RÐw ÑËØögÏgÐk ÓÒÉÏögdÁÊK ÑÁ@µÏhËc@µ ÓÐ}gоpâÌO ÓÀ?dÁÐÔ ÒоâÌÔ +ÉÊG ?dÁdÁÐk ÉÏhGй ?dÌËÉÐKÐÁ ÏdÂâÌÅ ÓÃËÉÊwÏc Ä@µÐÌÌlµg@½ @KÏgÐk ÒÏÉÐÁchµcgÊ_ ÉÏgÐG dÂâÌÅ rögÙo *ÀjÌlµg@½ ÑÁ@µÐÌËöhâÌïoögÙo ÓÑ­Ðl¹Ð­ йʲ½ ÓÐKÙ}ÐG Ä@½Ù_ dÁÊK ÕÖ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

)’LpÌÁÏc?c ÏÉÐÁÙËj­Ð¹ÐK g@ËcÐG ÉÐoÐG ÀðÚÐG +chµÏc Ä@œÐ¹@G Ä?g?ÊâÌÔ +ÏÉÏchµÏc ÉÊK@Å?c ÓÉÉchG?gй Ä@@G ÏÉеÐËÐG âÑk âÑk ÓÉÉc ÉÉc cÊ_@Ë ÐÂËÉÊwÏc оâÌÔ Ä@Ë )ÃK@ÅÏc Ä@–?Ê̽ Ä?dÂËi É@Á ÑÁ?cgÐk ÑÁ?eØg Ä@ËgØi ÒjâËg Ä@¶âËÊ_ÐÁ@_ @Ë Ä@µÐÁ?Ê̽й q̵ÐËÚ ÉʽÐÅ ÓÒg?dÁ?Ê̽ +++’Kh}Ïc )Z̹н ÑS@W )ѵÏi ÑS@W ¸ÏÉ ÄÉÊGÐÅ nе ÃËdÁÐw ?cеÐÁ?dÂËiй ÐÁ?ÉÐÔ +ÄÉÊG?} ¸@̺K ÑÁ@}gi@G ÑKнÙKÐG+++gÏÊÁÐÔ )gнʥ â¼@_ )cʙн Ä@ËеÐpÌO Ò?ögÏgÐk ÓÄÉÊG gÏÉgÐO Ä@¾LpÌÁ ÀÐÅ ÓdÁнÐð¹ÉÏc ÀЊѶâÌoÉ@±Ð¹ ÐÁ?ÉÐÔ +ÉÊG rÙ_ gØi Ä?dÂËi É@Á ÑÁ?gÐoÙ¶âÌK â¼Ð}й Ä@ËdÁÏÊËÐO ѾµÊW ÏdÁÐwgÐÅ cʙн ¸@µ +chGÏc gÐkÐG Ä@ËoÙ_ ѶâÌÁ@Ëe ÓNÐHË@K 7NÊïËÏc ÉÐÔ++âÒh¶G c?i@Ô ÉÊGÐÅ Òdâ̽ÊÔ ÀðÚÐG )ÉÊG?gc ?cgÐkÐG ÏgвÁÐÔ ÐKØcg@Á ÀÏg@O q̽ ÓâÒhµÏc Ïg@OÐG ·âÌLo ÉʽÐÅ @̵gÊKй * +âÒögÙïG еÏg@ËöhG jÌ}gÐÅ ÐÁ?ÉÐÔ ++ÄÉÊGÐÅ ·âÌkе dÁÐw оâÌÔ ÒеÐoÉ@± ÒÏÉÏhâËe ÑoÉ@±Ð¹ ÐÌÌÁ?dÂËi É@Á й ÐÁ?ÉÐÔ +rеÐoÐW É@Á ÐÂK@ÅÏcÐÁ ÓÄ?hµÏcÐÁ оâÌÔ Ñð¹Ð¶âÌK Ä@µÏÉÏögdÁÊK еgÊK й ÐÁ?ÉÐÔ ++ÄÉÊG?hk@Á Ä@µÐLlÌo@­ÐG Ä@µÏgÐoÙ¶âÌK Ïch¶ËÏc ÏÉ@Á ÏÉ@Á ÄÊLð¹@Ô ÃËcÏgcÐG +ÄÉÊG?} ÏgÉÐ} ÑÁ?É@K gÐkй ÓÄÉÊG ÒÏÉÐÔ ÙG gÐÅ )@KʵÏc ÑÁ?ÉÐÔ ÑÁ@GgÐkÑÁ@µÐw@± ÉcgÐÅÐG ÓRÏg ÐOÏg ÑÁdÁ@oÏÉ MkÏc ÓÐoÏögÐÅ ÑkhKй Ä?dÂËi ÒÏg?dÌÔ +N@¶G Ä@ÌkögÏÉ +ÏÉÐÁÉÊGchµ @ÌS Ä@ËÐÁ@LlÌo@­ ÉÐÔ Ä?gÐoÙ¶âÌÁ ÓM̹?ÉÐK й е ÐËc@Á ÊGÐÔ ÒµÐË gÐkй ·âËg@S dÁÐw NÉеÏc ·âËög ?É ÉʽÐÅ ÓchµÏc ÒgÉÉe ÐÁÉÊw ÑâËögÏÉ@w ÃËcÏgcÐG ÏÉÏgÏc ÐK@ÅÏc gÙpLkÏc 7NÊïËÏc ÓÏÉÏchµÏc ÒеgÏc ÐËc@Á ÊGÐÔ q̶âËg@S +ÃËcÏgcÐG ?dËÐk ж½Ïgе * ÖÏ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

7NÊ} Òhâ̹cÐG g?gi â¼@¡ÐÅ âÑK@µ * +âÒÉÏc ÀÐÁ?cf½ ÀðÚÐG )ÐËÐÅ ¿µÐËÏcf½ hâ̹c â¼@¡ÐÅ * +É@wgÐkÐG ÑðºG * +ÐËÏgÉÐ} gØi еÏcf½ h_@Ô * )ÉÏÉÏchµÏc ·â̹ ѽÏc É?hµÐÁ Ä?ÉögÏÉ@w ѵÐËÏcf½ ÑoÙ_й hâ̹c 7NÊ} ÑâÌO g?gi â¼@¡ÐÅ chµÏc ÒÐoÙ_ Ðð¹?ÉÐÅ ÉÐÔ ÑÁ?ÉögÏÉ@w ÒØgiн@KÐG ++++ÄÉÊKÉе %dÌoh¹? ¨g@o& gÐG ’½ÏiÐG ’½Ïi ѵÐoʽ rÐo * 7ÑKÊ} Óchµ Òg?É@Å hâ̹c +ÀÉÊG â¼@W rÙ_ )rÙ_ Ä@ÌLkÏc * оâÌÔ ?cÏhâ̹ )ÓÏÉÐLâËg@pÌG ÑÁ?ÊLËÐÁ ÐËÙG )ÉÊGÏÉÐÔ hâ̹c ÑÁÉÉgÏc ÓG ÑLk?g ѵÐËÐ}gоpâÌO ÓgÐoÙ¶âÌK Ѷâ̊Ð} qËgÊâÌÅ ++NÉжâÌK hâ̹c Ó?cðÚÐÅй Ä@¾â̹ ÀðÚÐG )Ä@o ÏÉÊGchµ ÑKÐË@}gоpâÌO ѵÐw ?dËейÐ} ÒÉ@ÂâÌOй )ÉÊG ?i@Ô ÐK@GÐ_ ÉÐG ÒÏfâËgc ÑÌð¹@ËÐ_ ѵÐË?ÉÐÅ ÐG ÓÏÉÐÁÉÊGchµigÐG ÒhK ÑÉgc ÒÉ@ÂâÌOй ÓÄ?gе}?c ѽÐLk Òecй ?cÐÂÌxÂG й +?cÏc Ïg?Éec ÓM_Ðk ӰеÐG qËÉÐÔ ÀðÚÐG )ÐÁ@_@o ÉÐÔ ÐËÉÊG?c ÒейÐ} ÒеÐÌ̵ÏgÐk Ðpâ̵ ÒÙ_ ÑK@GÐ_ ÒÐÁc ÐÁc ÑÌð¹@ËÐ_ ÓÀÏcgÐk ÒÏcgÉ@Å ÑÉgc âÒdÁÐÅ “ʵ +++?cÏc ¿Ë@k ÉÉi Ä@ÌÁ@ËÐG +dÁ@l_Ïg ÑÂÌKØg ѶâËg@G Ä?dÂËi É@Áй Ä@–@Ëe Òi?ÊâÌo ÉÐÔ É@Á ÙG ÃËiÐG?c Ó%ÃâÌð¹Ïc ъ@½hµ ¸ÏÉ& Äcg?Ê_ MpâÌK Ó%Äcg@½e& â¼Ð}й ÄÉÊG â¼Ð¶âÌK )ÉÊG ÏÉ?hµ Ä@@Ô ÒÉÉögй @ÌÁÐK ÒеÉÊxG ÐoÉÐW É@Á ÏÉÐÂËiÐG?c Ïg@GÉÉc ÓÄcg?Ê_ ÃËÉ?h­ )/4 Ïg@½e ÑoÉ@± ÑÁ@ÌÁ?dÂËi Ä@½eØg ÑÁ@µÐK@¥Ðk ÒÐGgØi ÐËÏÊâÌo ÀÐG ++Ïg?ÊâÌÔÒ3 N@¥Ðk ʵ@K еÐoÉÐW Ä@½Ðk@ÌO ?cеÐoÉÐW й ÒÏÉйÐïS )ÓchGÏc gÐkÐG ?cеÐoÉÐW É@Áй )ÉÊG ⓠÑoй@G ѶâËögÙK %‘pËÉ?c Ä@¾Lð¹Ù¡& 7ÄÊïÁ@ËÏc Ä?gÏc?hG ¸ÏÉ chµÏc ÖÎ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

R?h_ gØi еÐÁcg?Ê_ ÒÏÉÐÔ gÐGй ++ÃË@ÂâÌÅ ÙG Ä@ËØögÏÊÌÁ ÑÁcg?Ê_ ÑÁ?h}ÐG 7ÑKÊ} g?gi â¼@¡ÐÅ )ÉÊG =ÄÙ_Ïc ÐÁcg?Ê_ ÉÐÔ gÐÅ rÐÁeÐS ÀÐG ÏÊâÌÔ * 7ÑKÊ} ÓÏÉÐË?c ѽðÚÏÉ â¼@½ ÄÏÉ@_ ÉÉeØg âÑG ÒÏÊâÌÔ ÙG ¸@w ÑÁcg?Ê_ ’Á?ÊK@Á ÉÉeØgÐG ÒоâÌÔ ÀðÚÐG )hâÌ_ÐÁ * ++ÐpÌW@ÁÊ} ÓÃËжG Ïc@½@Ô ++ÐÁeÐS Øöh½ÐÔ ÏÊÌÁ?i Ä@½?É âÑGÐÅ Ä@K?ÉöhG ÄgÉÊHG ÐK?Éе * ØögÏÊÌÁ ÙG qâËÉй ÓÄ@¶¹@Ô ÒdÁÊ} ÐÂËÉÊw ÑÁ@ËÐG++ÉÊGÐÁ ÄeÐS )â¼@WgÐÅÐG ÓÄeÐS Ñk@G ÐGÉÊG++chµ Ä@½c@ËiÐG rоâÌÔ Ó@ÂâÌÅ Ä@ÌO?h_ ѶâÌÁcg?Ê_ 7ÑKÊ} еÐð¹@½ ÄÏÉ@_ ÄeÐS ÒeØg ++ÉÊGÐÅ Ä@@G ÑÁcg?Ê_ )ÉÊG ÄeÐS жÁÊw )ÃK@ÅÏc âÑÂâËÉc Ð}iØ* +ÄÉÊG ÉÉeØgÐG Ä?ÉÐÔ ÓÃËÉÊG Choй оâÌÔ DÂâËÉc* ++chµ DO MkÏc Ä@–?iнÏg Ä?ÉÐÔ qâÌO ·âËeØg оâÌÔ )ÐLk?g âÍð¹ÐG* â¼Ð}й ++ÏÉÏchµÏc ÉÉchG?g ÒÉÊw MkÏcй ÑÁeÐSй ÀG ÐËÏÊâÌo ÀÐG c?i@Ô ÓÄ?dÂËi Ä?ÊâÌÁ ÏÉ@½ ÄeÐS ÉÐÔ ÓÄeÐS ÀÐÔ Ä?ÊâÌÁ Òi?É@ÌS ?doÏÉÐÔ Ä@Ëg?c@}@Ô Ð¾âÌÔ ÑË?ÉÐÂð¹c ÙG ÄðÚ@¡ÐÅ++ÃK@Å Ä@ÌÁ?dÂËi Òg@µ Ónе ++ÉÊG ++âÑÁÏdG Ä?Ù_ ÒÉÊ_ Ó³¹Ê_ Ӓk@ÂG ÒµÐË ÓÄ@½Ú ÐÂâÌG е ÏÉÐÁchµ ÉÐÔ ÓÏÉÐÁåÚð ÉÊSÏc ?dÁ@¾ð¹Ð}й ÑÁ@GÏhÆ̽ ÐG gØi ÓchµÐÁ Ä@̪âËgc Ä@Ìkе ÓÏÉÏdÁ@±ÐK Ä@̽ ÑKÐGgÊ© ÓiÙkÑÁ@µ hK ÒÏdÂâÌÅ Ä?ÉÐÔ ÒÏiÙk ÓÑÁ@GÏhÆ̽ Ónе ++ÀfâËgÐÁ ¿ð¹c Ñð¹Êµ Ó¿Ëh}ÐÁ ÉÉchG?g ÙG ÚÐGÚ Ñ¶âÌÂâËÊo й ÑÁ?ÊK ÀÐÁ ÑÁcg?Ê_ qËhK ÑÁ@µÐoÉ@±Ð¹ ++ÉÊG@ÂâÌÅ Ä@̶âÌÁcg?Ê_ ÏgÙS ÉʽÐÅ Ä@µÏg@µ Ä@ÌÁ?dÂËi É@Á Ä@µÐÁcg?Ê_ Òн?gÐG ÓÄÙG Ócg@ÁÏc оâÌÔ ÙG Ä@ËgÙSÉ?gÙS Ñw@± )ÃËÉÊG Äcg?Ê_ gÐkй Ä@µÐÁ?Ê̽й âÒdÁÐÅ â¼Ð}й ØögÏÊÌÁ ++ÉÊGchµöhO ÖÑ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÒеgÏc ÉÊGÏögÉÊK ÃËcÏgcÐG ·âËeØg++Ä?Éc ÐÁ Ó·âËg@SÐÁ ÐË%ж½Ïgе& ÉÐÔ 7ÑKÊ} ÓÏÉÏchµ ++Å@K cнЈ ?dËÐk ÉʽgЭ Mp̵É@G ÑoÐG %ж½Ïgе& ÉʽgЭ rÙK Ïc * ++ÏÉÏchµÐÁ Ïg@GÉÉc ÑÂËcÏgcÐG ÒнgÐ} ÐËi?ÊpâÌO ÉÐÔ ÐËc@Á ÊGÐÔ ÏÉÏeØg Éй 7NÊïËÏc ÓÑÁжâÌO gØi ÐLlâËÊð¹ÐÅ ÉÐG ÉÊGÚ Ä@¾©@—@± cЙÐÔ N@µÉÐÔ +Ä@LËg?dÁ?Ê̽ ÏÉЗc ·âËeØg ÉʽЊý ÄжG?É ÏÊâÌÔ gÐ}ÐÔ * g@Ëc Òg@o Ѷð¹Ð_ ÓþâÌÅ ÓgÐoÙ¶âÌK ÓHµ@ÁÉÉg Ѷâ̊Ð} ¬@—@± cЙÐÔ â¼ÙK ÓdÁÊK ÓÀgÐ} gØi Ä@¾ÌKÐË?gÏc?hG ÓÄ@½Ú ÐK@Å ·âËg@S dÁÐw +ÉÊG hµÐG g@SÉÉc ÒÐL­ÐW ÀðÚÐG )ÃËÉÊG @ÌS ѶâÌoÉ@±Ð¹ Ä@½ÐµÐËgÐÅ dÁÐwgÐÅ ++ÉÊG Ónе ÐG ÒdÁÏÊËÐO ¿ÌÁ?ÊK ÏÉÐpËÉÐÔ ÒÙÅÐG ÓÒcÏcgÐÅ Ä@—µÐË +ÀжG ÏÉЖ@µÏg@µ Ä@Ëg@µ Ónе ÓÄ@ÌÁ?dÂËi Òg?dËc ÒeØg qÌÁ@ÁeÐS++N@Å ÄeÐS ÒeØg ÒÏÉÐG ÄÉÊG rÙ`ð¹c ++ÄÉÊG rÙ`ð¹c gØi ÄðÚ@¡ÐÅ ÄeÐS ÒeØg ÑÁ@ËÐG++ÉÊG â¼@k ÃËdÁÐw Ò?Éc ÓÃpÌÂG?c Ä@ÌÁ@LlËÉÐoÙ_ â¼Ð}й ÏÉжËjÁй ÑÁ?ÊLÁ@ËÏc бÉÐK ÓÄـ ØögÏÊÌÁ ѶâÌÁ@Á Ïh®k ¸ÐË gÐkй ÏÉÐÂKÉеgÉÉc ÓÑÁ?dÂËi @ÌÁÐK rÏgÙS Àй Òg?dËc ++ÄжG |@½ ÒµÐË ÓÄжG ÒµÐË â¼Ð}й ÒÉ@w ÓÀÏc еgÐÅ ++?gdÂâÌl_ÏgÏc ÏÉÐÁ@µÐÌÌÁ@¾LpÌÁ ÓÑÂÌË@Ô ÐÁeÐSй Ñð¹?d½ ѽÏcgÐk ÑÁ@ÁeÐS й ÀG Òg@GÏc ⓠÄ@ËÐÁÐ_ÏcgÏi ÒcÏc ðÚ@¡ÐÅ ÑÁeÐS ѽ@Kй ÄðÚ@¡ÐÅ ÙG ÐÁeÐS ÉÐÔ Ñ½@K ÑLk?g ÐG++ÏÉÏchµÏc ÀÙ_ ÑÁeÐS ÏÉÐÔ ++ÉÊGhKÏgÉÐ} Ñoе@Á@½ ÓoÙ_ Ñð¹?d½ ѽÏcgÐk ++=++ÀÉÊG âÒʵй ÉÉchG?g ÑÁ?iнÏg ÑÁeÐS Ù¹Ð} ÒcÐÔ++ÐÁ@Ggʱ Ä?ig@G ÒÐwÉ@Áй ¿âËögÉ@Å Òg?gi â¼@¡ÐÅ ÓÐ}gоpâÌO ѵÐËÐLkÏc â¼Ð}й gØi ·âÌð¹@½ ÐÂËÉÊw âÒho ÒdÁÊ}й ÓÐÁeÐS ÏeØg ÉÐÔ ÉÊG?É Ä@¾âÌO ÓÃËÉÊG ÖÐ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

’kÉÊÁ ÐG ÀðÚÐG )ÉÊG É@Á Òc?i@Ô Ú ÏÉÊHK@ŠѵÉÊxG ѶâËögʵ ÃËcÏgcÐG %ЩÏcб& ¬@k@Ë Òcgʵ ѶâËÉ@Á ÏgÙS ÉʽÐÅ @̵gÊKй жÁÊw )ÉÊG Ä@ŠigÐÔ Ä@µÐÁÏÉÐÁ?dÂËi ÀðÚÐG )ÏÉÐLâÌÂâ̔ ѵÉ@G ÒÚ ·âËÉÐo ?dÌð¹ÉÐÅ gØi c?i@Ô++ÉÊG 7NÊ} ÑâÌO ѵÉ@G ?dÌË?É@Õð¹@½ й Ó?cÐÁ Ä@ËÐïâËg Ä@½ÊïâÌG ?ÉÐÔ ÙK ÒÚ ÏÉоâËögÐ}ÐÁ ÉÉi ý gÐ}ÐÔ MâÌGÐÁ M½Ð© c?i@Ô Àögʵ * +MâËc rÙK ÑÁ?} ÒeØg +++NÙ_ ѵÉ@G ÒÚ ÐLÌâËc rÙK âÒögÐG ÏÉÐÌÁ@µÐÌÌoÙ_@Á ÓÑoÙ_ ÉʽÐÅÐG Ä@–eÐS ÒeØg ÐËÏÊâÌo ÀÐG ++++chµ gØi Ä?dÂËi ÑÁ?gÐoÙ¶âÌK )?g@Ô ÐK@Å Ä?hâÌÔ ± ´?hâÌÔ ÒögÐo ÑÁ@LkÏÉ?g ÒйÐkн ÒÏÉÐÂKÉjG âÑLkÏÊG еÏögÐo gÐ}ÐÔ Ù_@Ô chµÏc Ä@ËÏÉÐÔ Òg@ÌkhO +++=âÒcgÐkÐG Ä@Ìw qÌÁ@Lkcgʵ “Ð} ÓgÉÊo@G ÑÁ@Lkcgʵ Òi?ʏg@}ig Ä@µÐÌ̱?öhâÌÔ ÓÑÁ@Lkcgʵ ÏÉ?h`¶âËg ÓJjW ÒÐGgØi ÑÉgc N@µ ÉÐÔ Ä@œðÚÏÉ ÏÉÐËÐïÁ?Ég Éй rоâÌÔ++ÉÊG еÏögÐo ÑâÌSÐG MkÏc ÑÁ@LkÏÉ?g 7NÊïÁ@ËÏc ÓÄÉÊGÏc MkÐO нðÚÏÉ ÉÐG ÄðÚ@¡ÐÅй âÒdÁÐÅ++ÏÉÐÁ?cÏc ++âÑÂâËc cgʵ gÐkÐG R?h_ ´?öhâÌÔ Ñ¾âËeg âÑLkÏÉ?g ögÐo gÐ}ÐÔ * ÏfâËgc ÐÁ ÓеÏögÐo ÑÁ@kïð¹ÐÅÐÁ Ù_ ÀðÚÐG )chµÏc Ä@ÌLk?g ÐÁðÚ@¡ÐÅ ÉÐÔ ÓJjW ÓÄ@Lkcgʵ “Ð} ÑLlËÉ ÓMkÏcÐG ÑÁ@LkÏÉ?ögÐÁ ÓÑÁ?dâÌO Ä@ËiÐW ÏÉÐ_@Áй еÐGÏg@¥ âÒögÉ@Å ÉÉcgÐÅ ++ÉÊGÐÁ ÑpÌÁ@µÏÉ?h`¶âËg 7NÊïÁ@ËÏc âÒg@S ÉʽÐÅ ÓchµÏc еÏögÐo ÑÁ@LkÏÉÐG âÑLkÏÊG ÉÉi ÒdÁÐw++âÒögÐ}Ïc ´?öhâÌÔ “Ð} ÑLoÙ} ÓÃâËÊ_ÐG ÏögÐo ÉÐÔ Ño@Ô * +++âÒegÏc ½Ðµ ÑÂâËÊ_ Ä@ËÏÉÐÔ ŸÁÐpâÌO Ӹʵ )ÏÉ@µ )Òg@}ig ÐG gÐk ÑÁ?gÐoÙ¶âÌKй âÒdÁÐÅ Ïo@G Ä@Lkcgʵ “Ð} ÙG âÒögÐïG ¸ÐÌÌw gÐÅÐG еÐo@Ô Ðµ ÏÉÏcg@oÏcÐÁ +++âÑLkÏÉÐÁ ÖÓ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ѵÐÌËgÏÉÏG ÉÏgÐG ÓÏÉнchµ ÉÉeÏÉ@Ô ÑÁ@µÏÉÉögÐGÉÉög ЊgÐk ·â̹б +++ÏÉнchµ qâ̶¹ÐO =?ʵ оâÌÔ ÒеÐLoÙ}++n@HGÐ¥ ÊGÐÔ * =Ñw ÑLoÙ} * =ÐÁÚб жlâÌÔ ÉÐÔ ÑLoÙ} * ++ ?i@Á * =Nh}ÐÁgÏÉ ÀеÏg@µ Ónей ý ÙG NÐÁcg?Ê_ ÉÐÔ ÙK ÒcÐÔ * ++âÑð¹ÐG * =ÏÉ@½ ·lâÌÔ gÐÅ ÄÙw ÒcÐÔ * ÑKнʶW Òec ÐKÉÊLlËÉ ÓÒÉ?} NÐk@Ìk gÐkй ÙK ++ÙG ?iÏc @Ô * ÉÐG Ä@LoÏÉÐð¹@½ ÐÁ?jG ++Ò?} ?d½@µ@Ôй ÓMËжG R?h_ Òg@µ JjW ÓrögÙo Ä?ÉÐÔ ÓÏÊÌÁ?i ÙK ÑÁ@Ë@oÐG Ä@̶lâÌÔ @ÌÁÐK Ðk ¸ÏÉ ’Á Ä?gÐïÌÁ NÐÁ?} +++ÒÉ?hµ ?ÊlËg qÌÁ?ÉÐÔ ÒÚ Ðµ MËÐïHâÌK @K ÏÉÉchµ Ä@Ë?É ÏÉÐÔ ÙG ÃK?еÐLoÙ} ÏÊâÌÔ ?iÏc qÌo@G Ó¿âËïG ÒgÐkй @K ÏÉÉchµÐÁ ¿xÌŠý * +++ÏÉÉcg?Ê_ ++=ـ ·lâÌÔ rÙK Ïc * ÉÐÔ ÒcgÏc ÐG ÒgÏc?hG ÉÐÔ â¼Ð}й е ÏÉÏchµÏc ÐÁeÐS Éй ÀG ÐËÏÊâÌo ÀÐG Òg@ËöhG %hâ̹ÉЊѽÐÔ ÒÏÔ?c& ÓÃËÉÊG ÏÉеÐËÐG Ä?dÁjË Ð¹ ÀÉÊGÉÊw Ä@ÌÁ?dÂËiÙG ÓâÒhïGgÏÉ Ä?É?} Òg@µ Ónе ÑÁcg?Ê_ ÄeÐS ÒÐÁÙGÐG ÉÊG?c ++ÏÉÏgÉÉe ÐLâÌÂâÌG ÑLk?g q̽ Óchµ Ä@̽ ÑÁ@µÐÁÉÊwÉÉög ÓÐpâËdÁÐÔ Òg@ÌkhO Ä@µÐÁ?Ê̽ 7Ä@ÌKÊ} qÌÁ?ÉÐÔ ÓÏÉÐÁ?öhâÌ} ÙG ÀейÐkн +õÐË ÊµÏÉgÐÅ ¸ÐËÐïâÌS ÉʽÐÅй cgʵ ÑÁ@½eÉc ÐK?Éе * ÖÒ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÙG ÀðÚÐG )ÄÉÊG JÏg@¥ “Ð} ÒdÁÏÉÏegÐG â¼Ð}й âÑGÉÊG qÌð¹cÐG qÌÁ@ÌâËögÉ@Å Ä@½Ù_ ÑKðÚÉ ÓÏÉÐKÐÁй G pâÌOе ÑÁ?iÏc Ä?É@K ÓNнÙKÐG Ä@ËоâÌÔ ++ÏÉÐÂËжG ÒÐÁ@ÌkhKн ÉÐG Ä@¾LkÐÅ ÏÉÏÉ@Áй оâÌÔ++?hÁÐËÐ}?ög ögÐo ÑÁ@LkÏÉ?g Ñð¹?ÉÐÅ ÏÉÐÁÉÊGÏc Ä@Lkcgʵ “Ð} ÓÐ}gоpâÌO ÒjâÌÅ ÒÉÉögÐGÉÉög rÙ`ð¹c еÏögÐo ÑÁ@LkÏÉÐG %SNN& ÑÁ@µÏÉÏögdÁÊK й âÒdÁÐÅ++ÉÊGÉ@wgÐGй ÉÐÔ ÓâÑLkÏÉÏc ÏgжÁ?hâËÊð¹@½ ÏögÐo ÉÐÔ ÒÏÉÐÔgÐGй ¸ÐÁ ÄÉÊG rÙ`ð¹c++ÄÉÊG ÑÁ@Lkcgʵ ÑÁ@µÏÉ?h¶âËg ÓJjW ÒÏÉÐÔ ÙG ʶð¹ÐG )âÒc ÑË@KÙµ е@ÂkhK Ïcg@Ëc ÑGjWÐG Ä@ËÙ_ ¸ÐËÚй Ä?ÉÐÔ Ð¶ÁÊw )ÏÉÐÂHG Ml¶o ÒÉÉögÐGÉÉög gÉÊo@G ÓbÐË@G zÌÅ ÀÐÅ Òc ѵÐËÚй ÓÑÁ?iÏc Ä@Lkcgʵ Ògеg@}ig б@K Ó¸ÐË ÐºO ÓÑKg@O â¼Ð}й Ó@ÁÏcÐÁ?c gÉÊo@G ÑÁ@Lkcgʵ ÑÁ@µÐGjW ÉʽÐÅ ÙG Ä@ÌïÁh} ÑÁ@µÐGjW ÉʽÐÅ ÒÉÏh} ÉÊG?É Ä@ÌâÌO Ä?ÉÐÔ ÓÄÉÊG ?cögÐoй qÌ¥ÊÌo Ò?Éc gÐ}ÐÔ )ÉÊGÐÁ ÏÉÐÔ ?cÐÂÌxÂGй е )ÐËеÏögÐo gÐkй gÉÊo@G ÑÁ@Lkcgʵ ѾâËegе ÉÊG ж̵ÐK Ó¸Ðw ÉÐÔ ÒÙÅÐG Ä@½ÊïâÌG ÉÊG rеÐLl¶o ÏÉÐÔ +++@ÂâÌÅÏcg@µÐG ÑÁ@Lkcgʵ “Ð} ÓÐ}gоpâÌO ÒjâÌÅ Òecй ´?öhâÌÔ Ä@Ì_ÐË@G gØi ¸gÊK ÑÁdÁ@ËÐ}?g ÑÁ@µ@}iÏc++ch¶âÌO ÑLkÏc Ä@ÂËc@G “@®ÁÐÔ @̵gÊK ѶËjÁ еÐwÉ@Á ¸ÐËÚй 7жÁÊw ?cÏc Ä@ÂËc@G Òй@®ÁÐÔ ÐKоð¹ÐÅ ÉÐG ÑÁ@µÏ@½ÚÐO ÓrhâÌŠеÏögÐo ÑÁ@LkÏÉ?g Ò?Éc ÏÉÐoжËc ѵÐËÚй )ÉÊG ÒhK ѶâÌïÁh} Ó@Á@½ Ä@ÂËc@G ÑÁ@µÏÉ?hµg@}iög ÐwÉ@Á gÐk ÙG ´?öhâÌÔ Ñ¾âËeg ѵÐËÐp_ÐÁ ÑâÌOÐG ÓÏÉÐË@ÂâÌÅg@µÐG ÒÉ@̵̾ Òi@} qâËÉй ýeÉc ++ÉÊGÐÅ Òi@}ÐG qÌÁ@@Ôй Ó?cØg@½Ð} ÒеÐwÉ@Á @k@Ô ögÙK ÓÏgÉÐ} gØi Òi@GgÐk ¸gÊK ÑÁÙËj­Ð¹ÐK ++ÉÊGÏc@½@Ô ¸ÐË@H½ÙG ÏgÙS ÉʽÐÅ ÓdÌÁ@Ìk Ó¼ÏcgÐ_ Ä?gÐG@ÁÐO ÒÉ@pâ̹++ÏÉÏchµÏcÉðÛG“@®ÁÐÔ ÑÁ@µÐð¹?ÉÐÅ ÓN@kÏg@µ ÒÐÂâËÉ ÐÁ?eØg ÒgÉÉeй âÒÉй++ÏÉÐÁÉÊG ¶ËjÁ Ä@µ?½@µ ÒÉ@w Ó@̵gÊK ÑÁ@µÏgÉÊÂk ÐLpËÐ} ÖÕ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

7NÊïÁ@ËÏc ÓÄÉÊGÏc ÏögÉÊK ÐÁÉÊwÙG ÉÐG ÐËc@Á ÊGÐÔ Ócʙн ÊGÐÔ q̽ ?cÐÂËÐG Éй++‘kgÐO ÏÉÐKÐÁ ÑïÁÐKÉ@w gÐG Òi?ÉegÊG ÏcgÉ ÏÊâÌÔ * 7NÊ}Ïc ÀжâËögÉ@Å ÉÉcgÐÅÐG ÉеÐk@G É@Á нÉÊwÏc “Ð} ÃÁ?iÏc Ä@KÙ_ жÁÊw )ÃGн MkÐO ÐÁÉÊwÙG ÉÐG ÏÊâÌÔ Ä@ÌâËögÉ@Å * ÑLkÏc ?d©ÐG ÑKнʶW âÑK@µgÐÅ ÉÏgÐkй ÑÁchµöh± ÑkhKн Ä@Lkcgʵ ÒÉ@wÐG ÏÊâÌÔ++gÐk ÐLâÌxG ÑoÙG ÐïÁÏg ÓN@µ@Á ѪâËgc Ä@½ÊïâÌG ?ÉÐÔ âÑG â¼@KÐG ++ÏÉÊËc Ä@L¹@®ÁÐÔ ÓÄch¶Á?g@G @̵̾ Ä@KÙ_ й ögÐo âÒögÉ@Å )ÏÉÐÂâ̶oÏc ?cÏÉÐKÐÁ ÒÚÐG gÐÅ ÓÃËi?ÉegÙG ÏcgÉ ÏÊâÌÔ @Á * cgʵ й G @ÌÁÐK ÏÊâÌo ÉÐG ÏÊâÌÔ ÐÌÌÁ ´ÐW ÓÐÌÌÁ nе ÒdÁÏÉÏegÐG ++++ÏÉÐÁе@Á ÑË?öh¶âÌKÐG ´?öhâÌÔ “Ð} й G ÓÏÉÐÁеÏc rÐÁ@ÌkhKн ÉÐÔ ÓÏÉÐÁен JÏg@¥Ð¹ G @ÌÁÐK ÏÊâÌÔ )ÃË?É Ð¾âÌÔ Ðo@GÏc * +++=ÏÉÐLâÌGÏc cgʵ ÒÉÉögÐG ÉÉg ögÐo ÑÁ@LkÏÉ Ò?Écе ÄhïG É@w gÐGй ÓÏÉÐLâÌGÏc ÏfïÁÐK gØi ÒÉÉögÐGÉÉög ´?hâÌÔ Ñ¾âËeg ögÐo ÑÁ@LkÏÉ?g Ò?Éc * +++ÓâÑGÏc â¼@KÐG ÑLkÏc оâËeg ÉÐÔ ÑÁdÁ@_ÉÉg ÙG q̱?öhâÌÔ “Ð} N@µÉÐÔ )ÉÊGÐÁ оâÌÔ ÑLlËÉ ÓMkÏcÐG еÏögÐo ÑÁ@LkÏÉÐÁ ÐÁ ÓÄ@LkÏÉÐÁ Ê} ʵÏÉ @ÌÁÐK rоâÌÔ ÙG++ÉÊG ÏÉÏi?É@ÌS ÒÐïÁ?Égй ÐËйÐkн Éй ÄchµiÐW ÀðÚÐG ÙG hK@Ëi ÑÁ?hâËÉ â¼@½ й еÏögÐo Ñð¹@k MoÐÅ ÒÏÉ@½ @ÁÏc )ÉÊG â¼c ÏcgÏc +++gÐG ÐK@ÅÐÁ ⓠÒhK ѶâËcÉÊk zÌÅ rоâÌÔ ÉÉcgÐÅ Ä?ÊâÌÁ ÒögÐo ÑÂKh}?g âÑSÐG MkÏc Ò?É?c ÏdÁÐwgЊѥÊÌo ÑGjW ´?öhâÌÔ Ñ¶ð¹Ð_ ÑÁðÚнٵ ÑÁ?ÊLËÐÁ ÐË?É?c ÓÐÉgc ÉÐG ÀðÚÐG )chµÏc ÑKðÚÉ ÒÐÁÐïÁн Ór@Ô ÒÉ@Ô ÐÂGÐÁ Ìw Àе ÑÁÚ N@¶G ⓠÄ@Ë?É ÓÑÂâÌð¹ÉÊ~ +âÑÂâËögÐO Ä@Ë?g ŸÁÐS Òecй ÓеÏögÐo

ÖÔ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

=+++ÐÁÙw MâÌ¡Ùk ÑLkgÐO dÁÏÉÏegÐG ÓMkÉgc@Á ÑLlâËÊð¹ÐÅ ÄеhËÐk * ·lâ̽h­ÐG ÐÁ ÓÄ@Ëh}ÐG ÐÁ )¸Øw ÐGÐÁ )Ä@p_ÐO ÐGÐÁ )h¦ÌoÐG ÐÁ g@ËcÐG Ðp̽ÐÅ ÓÀöGgÏc ÀÙ_ ÒÉ?eÉgÉ ÑLkÐÅ ÑÁ?ÊKÏd½ÐÁ ÄdÁ?g@G n@G )MlâËÊð¹ÐÅ ÐG MlâËÊð¹ÐÅ )ÐÂâËÉ ÐG ÐÂâËÉ )â¼?ÉÐÅÐG â¼?ÉÐÅ ÏÉÐÁÙËj­Ð¹ÐK Ò@k@Ô @¶ÌÁöhâÌw ÑoÏg ѵÐËÙºG@K й @®ÁÐÔ ?Éc ÑÁ@µÏÉ?cÉÉög Ñk@GÐG Ïhâ̽eeØg ÑâËÊKÉÉcй =++ÉÊG ·â̽ÏcgÐk |++É@wgÐG ÓG ÐK@ÅÏc @Lkcgʵ 7нÉÊÌkÉÊÁ ?d¹@®ÁÐÔ ÑÁнÏi ÑÁ?dÂËi ÑÁ@µÐL_Ðk ÏeØg Ïg@ËÐÁ ÉÉcgÐÅ Ä@Lkcgʵ “Ð} ÑÁch¶Á?öh± Ó¼@®ÁÐÔ ÒнgÐ} нgÐ}й ÉÉcg?Ê_} ÑïÁÐÅÐÁ ÉÉc ÑÁchµi@GgÏc ÙG @¶Ëh½ÐÔ ÓNÐÌÌ¡Ùk ÑWÚÐGÏi )ÀðÚÐG ++ÄеÏc Òg@µÉ@Å ÓÄÉеÏc ·âËg ?cgÉʵ@G ѵÐð¹ÐLkÐG Ò@ËgÏcй â¼@k Ä?g?iЊѶâÌKðÚÉ ÑÁchµgÉÊO@_ Ó¡Øh½ Ä@ÁÙ̺½ ÑÁchµöh± gÐH½?gÐGй ÐËÏÉÐÔ ++ÃâÌÅ@Á ŸÁÏc ÐG âÑGÐÁ ØgcÐG ÓÏÊËöhG Ä@ËÙ_й Ä@ËбÊÁ Ä?cÏÉ@Ô Ð¾âÌÔ âÒgÐÔ )ÑKÐË@¡Øh½ ÒÉÊGöhk ÑÁ?cfËÉ ÒÐÔ Ä@µÐÌËdÁÏÉÏegÐG ѽÏcgÐk +++=ÃËgÐG âÒʵ ÙG Óâѵ ÙG g?É@Å 7NÊïÁ@ËÏc Ä@µÐÌÌKÐÌÌ¡Ùk .642 Ñð¹@KÐHo@Ô Ò?Éc 7ÃâÌð¹Ïc Àj̹@ËhP¾ÌÔ ++?hµ âÑO Ñð¹@KÐG r@Ô ÐËÙG )MkÐG Àj̹@ËhP¾ÌÔ ÐG ÑLpO cgʵ * ÓÐÌÌÁ@¾LpÌÁ ÑËÏi?Ê_ Òg@}ig ÒÏÉÐÂKÉjG ÓÐLkÏchâËe ÑÁÚÐ} Òec Ðp̽ÐÅ ÀÐÔ+++Ò?c Ä@Lkcgʵ “Ð} ÑpÌÁ@µÐð¹ÐÅ ÑS@G Óchµ ÒÐð¹ÐÅ cgʵ ÑKÐË?chµgÐk +++hK ÒgØi ÓÐÁ@l± Ïg@‡ÐÔ Ä@Lkcgʵ “Ð} Òi?ʏg@}ig ÒÏÉÐÂKÉjG ÒÏÉÐÁ?dð¹ÐÅgÐk й ÐËÙG ÑÁ?ÊÌLpO ÐG Ó@–кH̱ Ïchµ Ä@ÌKÐÌÌ¡Ùk ÑÁ@µÏÉ?h`¶âËg ÓJjW ÒÐGgØi ÒÏÉÐÔ ÙG @ÁgÐÅ ri@k ÐÂKÉе qÌ¥ÊÌo ÑGjW â¼Ð}й ÓÀйб ÐË?c Ä@ËÙ_ cgʵ hK ѶâËg@S Ù_ ÄÙw ÒcÐÔ++ÓN@¶G ÙG Ä@ÌKÐ¥@­Ðo NÐÌÌ¡Ùk ÒÚ ÏÉÐÌÌÁ@¾LpÌÁ Òi?ʏg@}ig ÒÏÉÐÂKÉjG ÒÐ}ÊSй âÑGÏcgÐÅ ÓN@µ@ÁÐð¹ÐÅ ÎÍÍ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÒÙÅÐG gÐ}ÐÔ Ðµ ÒcÏc Ä@½ÐËÏgÉÐ} ÐK@kÏg@µ ÉÐÔ Ä@½Ù_ ÒÉ@wÐG Ä?dÂËi оâÌÔ ÒÏÉÐÁcg?Ê_Ù_ Óg?i@Ô ÀðÚÐG+++’G ÒÉ@Áй rоâÌÔ ÉÊGÏc ÐË?ÉÊGÐÁ Ä?} ÒÏÉй ÉÊG hKgÐïËg@µ ÓhKÏgÉÐ} gØi ÐË@ËdËe?hK оºÌ­ ÉÐÔ ÑÁchµhËÐk й ÑÁ?dÂËi ÒоâÌÔ ÙG ÑLk?gÐG )ÃË@G ÑÁ@µÐÌÌKÐÂËн Óg?i@Ô É@Áй Ä@½Ù_ Ïe@KgÙPâËg g@ËcÐG ÓÏÉÏchµÏc Ä@½G eØg ÓÉÐo++ÉÊG hKÏgÉÐ} gØi еÐK@kÏg@µ +++‘oögÏc Ä@¾¶lâ̽h­ ÓÄ@pâ̵Ïdð¹ÐÅ Ä@š@Ô gÐÅ ¸gÊK ÑÁ@µÐÌÌÁÙËj­Ð¹ÐK Ñk?Ê_ Ón@G ?d©ÐG ѾâËeg ÄÐËÚй ÒÉ@̵̾ Òi@} ÑÁ@ÂâÌÅg@µÐG ÒйÐkн е dÁ@ËÐïË?g Ù¶kʽ ÒÙËc?ög ÒÏÉÐo ÉÐÔ ++ÉÊG ÄdÁ@ËÐ}?ög ÑÁ@µÐð¹@Áе 7ÃâÌð¹Ïc NÐÌÌ¡Ùk ÑÁ@µÏgÙLµc е ÏÉ?hÂâ̛ÐkÐÁ ÓÐÌÌÁ?c MkÏc gÐGй ÒÉ@̵̾ Òi@} ÑÁ@ÂâÌÅg@µÐG ÒÐïð¹ÐG * +âÑHK@Å g@µÐG Ä@µÏcgʵ ÏgÐG@ÁÐO Òec Ïi@} ÉÐÔ ÒÙ_ ÑKÐHË@K ÒdÁÏÉÏegÐG ÙG Ù¶kʽ ÃËÉÊG@ÌÂð¹c жÁÊw )ÃËÉÊG Ä?gÐïÌÁ gØi ÏÉÐÂKÉjG ÓÄ@Lkcgʵ “Ð} ÑÁ?ÊÌLpO ÉÊGÏcе ÒÐËÙ¶kÙ½ ÉÐÔ ÓN@µÏc Øgc ÐKðÚÐkÏc ÑÁ?ÊÌLpO ÓейÐ} Òec ÏÉÐÁ?ÉÐxâÌOÐG ÀðÚÐG++âÑG ÒеÏi?ʏg@}ig âÒögÉ@Å ÉÉcgÐÅ qâËÉй ÓdÁ?ÊÁ ÑLlâËÊð¹ÐÅ ?d©ÐG ÒеÏgÙK@L¶Ëc Ïgе}?c ÓÏÉÏdÁÙÅÏc Ù¶kʽ ÙG Ä@ËÊÁ@ÌG r@̵gÊK ÑÁ@µÐÌÌ¥ÊÌo ÓеÐÌÌ¥ÊÌo 7NÊïÁ@ËÏc Òec й ÀðÚÐG )ÃÁ?iÏc еÐÌÌLk?g o@G Ä?ÉÐÔ ÓN@µ@Á Ðð¹ÐÅ Ù¶kʽ * Ñ¥ÊÌo ÑGjÌW Òec NÐÌÌ¡Ùk âÒhµ@Á Ù_ @ÁÏc )N@µÏc ?É ?É@ÔeØg ÑLlâËÊð¹ÐÅ o@G ÉÐÔ ÓÐÌÌÁ Nо¶ÌW âÑG rÐLlâËÊð¹ÐÅ ÀÐÔ ÓâÑG Ä@Lkcgʵ “Ð} Ó´?hâÌ¥ =+++âÑÁ?iÏc Òec ÒÐÁ?gÐoÙ¶âÌK ÉÐÔ ÓÏÉÏdÁÙÅÏc Ä@ËhK ÑÁ@ËÏc ÓÐÁ?ÊÁ@ÌG ÉÐÔ â¼@WgÐÅÐG ÓgÐk gÐk ÐÁÉÊwÏc ++ÉÊG É?gc É@K Ä@ÌPkÐÔ Óg?Êk Ä@Ìo?c ÄÉÊG qÌLâÌ¡Ùk 7NÊïÁ@ËÏc ÓÄ@µÐÌÌw NÐÌÌ¡Ùk ÓMlÌÁٽٵ ѵÛâËÊ} ÖÖ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÉÐÔ ÙG gÐÅ qÌKðÚÉ ÉÐÔ NðÚÉ ÀÐÔ ÒÉ?ïâËhµÐG ÒÏÊâÌÔ ÓÐð¹@KÐHo@Ô ++@Á * +++Ão@G ÐkÉÊÁÏg@w M®Ëе NейÐ} ÑLl¶oÐG ÐÌÌÁ q̱ÐW ӒÁÉ?ïâËhµÐG оâÌÔ h_@Ô * ++âÑG rÙ_ +++âÑGÐÁ Ä@L¹Ð} ѽÐ_ ÓÃËеÏc Òg@}ig оâÌÔ )ÀейÐ} * Ä@ËgÐk й M­?¦ÌÔ ÓÄ?dÂËi ÐKÏÉ@ÂâÌÅ Mkе .5 ÐËÙG ÒеÏc Mk?g * +++ÏÉÏchµ Éй жÁÊw )ÉÊG Ä?gÐïÌÁ gØi Ó?hµ@ÌO Òcg@k ѶâËÉ@Ô Ð½ðÚÏÉ ÉÐG ¯kÊË ÓÏÉÊG ¸ÙÂkhK gØi ?cÏÉÐÂÌð¹Ù¶â̹ ÑK@µÐ¹ ÉÐÔ ÐÁ@½ÊÌÁ?i оâÌÔ ÉÊGÐÁ ÐË?ÉöhG âÒdÁÐÅÐG ÑKнÙK ÏhïG )ÏÉÉchµ Ä?dÂËi ÑxâÌO?g ÒÙ_ ÑÁ@µÐð¹@¡ÐÅ gÐÅ ¸ÐÁ rÏg@‡ÐÔ Ó@ÂâÌÅ Ðk@G Àй Òi?É ¯kÊË+++ÏÉÉchµ qËgÐGÐ_ âÑG Ѷð¹Ð_ 7ÑKÊ} =ÏÉÐKØdÂâËÊ_ Ä@KØöh½ÐÔ ÑKÐËgÊƽÐS Òн@ÁeØg ÏÊâÌÔ * ++hâÌ_ÐÁ * dÁÐwÐG ¸ÐËÐ}gоpâÌO dÁÐw ´?öhâÌÔ Ó@̵gÊK ÑKÐËÊÌkÉÊÁ NÐËgÊƽÐS * +ÏÉÐÁögÙ}Ïc ·âÌKÉÐÁ »Ì½gÐG cÐk )N@¶G nögÏÉ Ð¾âÌÔ âÒÉÐËÏc ÓN@µÏc ?É Ñkög@Sй gÐÅ ÑÁ?i Ä@½?É Ð¾âÌÔ @KÏgÐk eØg Ä@½ÐÅ rÏÉй ÐïS++ÐLk?g еÐÂÌkÉÊÁ NÉеgÏc Ä@½ÙG ?dÌË?Écй ÀðÚÐG ѶâËd­ÏÉ ÉÊGÐÅ ?É Ñð¹?ÉÐÅ ÓhµÐGg@Ëc ÏÉÊHK@Šѱ?öhâÌÔ Ñ¶âËgÐLOٶ̹ÐÅ âÍSÐHâÌS ÓÐð¹?ÉÐÅ ÉÐÔ ÑLk?g â¼@WgÐÅÐG ++ÐË?c@ÌK ѱ?öhâÌÔ Ò%N?hG@‰& +++ÉÊG É@w qâÌOй Ðp̽ÐÅ É?h¶Á?ÉögÏÉ@w ѶËйÐkн ÑpÌÁÉÊG ÐKÉе ·âÌoÙPâËgi Ä?g@S ʵÏÉ ÓÃËchµ Ä@ËÉ?h_?c Ѷâ̺âÌH½ÙKÙÔ Òg?Êk +'*0 ÉÏgÐG Øe@G ++ÓÏÉÐÁ@½?Éc ÐKÉе q̶â̵ÐË ÓÄ@¾pâÌO ÎÍÏ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÒÐoögÙo ÉÐÔ ++ÏÉÐK@¶G Ä@ÆÌS ÑoögÙo Òg@GÉÉögй ÐÁ?öhâÌïoögÙo ѶâËgÙÌKÐG ÓÒg?cÐË@½gÐk ÑÁ@ÆÌS ÑÁ?g@¶âËhµ ÒÏÉÐÂKÉjG ÓÑLl̹@ÌkÙk ÑP½@µÐ¹ Ïg@‡ÐÔ Ñwе ++++ÉÊHK@Å ·âÌO ÐLkÏchâËe ÑÁÚÐ} Òi?ʏg@}ig ÒÏÉÐÂKÉjG Ó¸ÐËÏÉÐKÐÁ Òi?ʏg@}ig ÒÏÉÐÂKÉjG ÒecgÐƵÐÁ ÐÁ?É@¶o?g NÐÌÌ¡Ùk gÐH½?gÐGй ʶð¹ÐG )ÉÊG ·âÌKðÚÉ Ñk?hµÙ—c Òi?Ê_ÊKÉжpâÌO ÒÏÉÐÂKÉjG ÒÐÁ?hâ̽?ÊS @Á ÑLlâËÊð¹ÐÅ ÒÉ@̵̾ Òi@}ÐG qÌ¥ÊÌo ÑGjW ÑÁch¶Á?öh± ÑÁ?gÐoÙ¶âÌK Ócgʵ Ä?g?iÐÅ ÓоâÌÔ Ñð¹c NÐÌÌ¡Ùk ÒÐLlâËÊð¹ÐÅ ÉÐÔ++dÁ?ÊÁ +++ÏÉÏchµ cg@k Ðk@ÁÐÅ ÒgÐoÙ¶âÌK ÒÉÚ Ä?g?iÐÅ ÓdÁ@¶o ·âËeØg Ä?dÂËi É@Á ÒÐÁ@½gÐ} Ðk@G ÉÐÔ ÓÐSgнӼÐÅ ÉÐÔ ÒнgÐ}й É@wgÐG ögСÐ} ÑÁ?gÐG @ÁÐO Ò@ïËcgÙÔй ÀÙ_ ѵÉÊxG ?hG ѽ?g@Ô ÄÙËj­Ð¹ÐKй qËg@S âÒdÁÐÅ ÓÑÁ?iÏc ¿Lk?gÐG g@S âÒdÁÐÅ ++ÉÊGhËÐk ÏÉнÚÐG ++NÉе 7NÊï½Ïc ÓÄ@½Ê} ÏÉÊGÏc ¿â̹ Ä@ÌÌw Ä@Lkcgʵ Ѷð¹Ð_ ÑâÌðºGÙK ++ÏhâÌÔ ÐKÙKÉе ÑwÙG ÀÐË?hG ÉÐG Ðo@G * ÉÐÔ ÓÃl¥ÐG ÑÁ@µÐÁ?dÂËi й ÀµÉÊxG Ò?hG ÉÉc ÑÁ?j½Ïc++âÑHK@Å gÐkÐG Ñ©@ÁÙ± ѶâËg@µdÂâËÊ_ hâ̹ÉÐÅй ?d©ÐG ÑÁ@µÏögÊ`Ìk ÒÉ@w ÑLpOй ¿oÐË?hG ÀÙ_й ÐËÏÊâÌo ÀÐG =++ögСÐ} ÐKÙLpËÐ} ÙG ÉÐÔ ÒcÐÔ ++ÓÐÌËÏc@½@Ô +++ÏÉÐK?dG ¿½ðÚÏÉ ÉÊGÐÁ qËhK ѶâÌkе ÓÏÉÐÌÌkhOÏc ÑÁ?ÉögÏÉ@w ÒgÉÉe й ++ÏÉÐÂËchG Ä@Ë@}c?c ÉÏgÐG ¸ÐÌÌÁ@ËÐG Ä?eØg Ä?Éй ÒÏÉÐÔÙG )%ÃâËhµÏc Ïc@½@Ô »âÌH½ÙKÙÔ ÓrÙPâËgi ʵ@K& ÃËÉÊG Ä?dÂËi Ѷð¹Ð_ ÓÒ%SNN& ÐG gÐk ѶâËÉ@Á ¯kÊË ++@}c?c ÐÂÁÐËÐïÁ@” ÏÉÐÁ?dÂËiй 7ÑKÊ} ÉÉi gÐÅ âÒg@S++ÉÊG еÏgÉÉeй r%?k âÒh}& ÒdÁÊ} ++++â¼@KÐHo@Ô rÏg@‡ÐÔ n?g@Ô â¼@¡ÐÅ++@Å * +++ÐÌÌÁ â¼@KÐHo@Ô ÀðÚÐG âÑG Ml¶o ÏÉÐÔ ÐïÁÏg )hâÌ_ÐÁ * ÎÍÎ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÐËÏÊâÌo ÀÐG ÑLp} Òg@µ?É?c Ó@}c?c ѵØgÐk ÓÃâÌÅ@o cʙн Ä?ÊâÌÁ ÒØÊL®} ÑÁ@µÐ½gÏdÁ@S Òg?É@Å ÓÑÁ@¶lâÌÔ ÐLpËÐ} @}c?c ѵØgÐk ·âÌK@µ )@pâ̵ ÒÏfâËgc 7chµ ++Ä?dÂËi ÏÉÐÁÐHÌG ÓÄÏdG ÏÉÊKÉе?Éc Ð}Ðk Éй ÄÏc Ñâ̹ * ÉÐÔ gØi ѶâËg?É@Å ÓN@Å É@Áй ++Òg?cgØi Òh” ++Ä@Lkcgʵ ÒfG ++cgʵ ÒfG ÑKЙÏg hâËeй ÃâÌÅ@o cʙн ÑÁ?i ¿¶âÌK@µ ÓâÒÊ} gÐG ÐÂK@Å Ä@½ÐÁ@oÉ qÌÂâËÊ_ ÓÑÁ?ÉögÏÉ@w ÒgÉÉe ÏÉÐLâËc Ä@ÌÁ@¶âÌlâËe йʹ ÓнgÏdÁ@S Ñð¹@LkÙO 7Ä@•Ê} ÓN@ÅÏc ÒвxÌ­ ÒÐLkÐS ÑÂâËÊo ÃËdÁÐwй +++cʙн âÑð¹@¡ÐÅ ÑG ÑËÉÊG i@GgÏc * +++n@OÊk * ¿oÉgc& ‘pâËÉ@Å Ä@©Ùºk ÓÄ?c ÃâËÊS ÏÉÏchµ ÑLkÏc )ÓNÊ} ÒÏdÁÏÉÐÔ 7NÊïËÏc ++ÉÊGigÐG ÒÏgÉ ÉÐÔ ÀðÚÐG )ÏÉÐË?c Ä@¾ÌË?ÉÐÂð¹c ·âËiÙK +++%Ä?c ÒcgʵÐG +++Ä@½igÐk ÐLâÌG Ä@Ëcgʵ ÒÐoÉ gÐ}ÐÔ ÃGÏc â¼Ú ÐÁ@Llo@­ ÉÐÔ * ÑÁ@½i ÒgÏjâËg@O Ð}gоpâÌO ÃÁ?i@Á ÐÁ@ïÁÐGÏc ÉÐÔ ++Ð}gоpâÌO ÑÁ@½i ÃâÌð¹Ïc +++ÓÐÌËcgʵ )ÏÉÐÂÌâËhµ@Á ¿ÌºkÐK rÏg@‡ÐÔ ÏÉÐÂËÉÊG@ÌÂð¹c rоâÌÔ Ä?dÂËi ÏÉÐÂË?ögÐ} е âÑG?É ¿âÌO ++ÏÉÊK@ÅÐÁ gÐkй Ä@½É?ÉÐK Òg@ÌÁ?i @LpâÌÅ Ä@¾ÌÁ?i жÁÊw ÉÐÔ ÙG gЊеÏgÐLOٶ̹ÐÅ @ÁÏc ÏÉÐÂË?hµÐÁ ¿ÌºkÐK ÉÊG rÏÉÐÔgÐGй ÉÊGÐÁ Ä@k@Ô q̱?öhâÌÔ ÑKнʶW ÙG Ïg@Ëc ++hµÐG g@Ëc ÏÉÊHK@Å ÐLkÐGн Ä@½ÉʽЊоâÌÔ Ð¶ÁÊw )¸gÊK ÑKÐð¹ÉÏc ÐK?dG оâÌÔ ÒÐÂâËÉ ÓÉ?ÉÐK Òg@ÌÁ?i ++ÉÊGchµ g@½ÙK Ðð¹ÐÅÐG Ä@–@½Ù_ ÑÁ@pÌÁÉ@Á 7ÑKÊ} ÓÄ@½ÚÐK@Å %Ä?ÉÐÁ?dÂËi ѶâÌkhOgÐG& ·âÌÁ@Ëcg@± r@G ·âËÉÐo ++ÃÂâËc ÙG Ä@KÐ}gоpâÌO ÒhK ÑÁ?Ê̽ rÐo @LlâÌÔ * ÎÍÑ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÉÊG Ä@ÌÁÉÊGÏc@½@Ô ÒÏgÙÁ qËhK Ñkе ÃËdÁÐw оâÌÔй ÐïS ÏeØg ÉÐÔ ÏchG hKÉÉi Ä@ËоâÌÔ )ÉÊG ÃâÌÅ@o cʙн ÐÁ?Éй ·â̵ÐË++@}c?c ÀÏcgÐGй 7ÑKÊ} ÓÏÉÏchµ ÑÂÌKØög Òg@ÌkhO âÒdÁÐÅ Ä@lËc @}c?c ѵØgÐk Ó@}c?c ÀÏcgÐG Ä@¾LkÏcÐG @LpâÌÅ ÏÉÊLk?Ê_ Ä@¾±?öhâÌÔй оâÌÔ ÒÐÁ@ÌËg@ÌÁ?i ÉÐÔ ÒÏÉÐÔgÐGй * +++ÃËÐ_Ïc ?Éc hK ѵÐËÏÉ@½ ÙG Ä@KеÐÁchµ ÑË@}c?c ÒeØg ÐËÙG )ÏÉÊLpËÐ}ÐÁ ÑâÌO ÄÊ®Ë@K ÃâÌkÊW Ä@½ÐµÏ%gÏjâËg@O& N@±ÉÉ@Ô ’âÌðºÌG ÉÊG MlËÊâÌO ÒÏÉÐÔ ÒÏgÙÁ Ïg@S ÉÐÔ Ó@}c?c ÒÐÁ@_Ðð¹@G ѽеÐË ÑK@± ÏÉÏchG Ä@ËоâÌÔ ++ÄdÁ@ËÐ}?g 7ÑKÊ} ÃâÌÅ@o cʙн )N@Å ÃâÌÅ@o cʙн jâËg@O ÃâÌÅ@o cʙн++ÀжâÌw?ög Ä@Llo@­ J âѵÏögÐo ØöÔ âÒiÐÔ ÄеÏjâ̽ÏÉ * 7NÊïËÏc )ÉÊG ÏÉÐLkÏcÐG ÒеÐÌËcgʵ н@Á %Ächµ rÊKÙ_& Ó@}c?c ÀÏcgÐG ÏÉÊw +ÏÉнÏc@Á Ä@̽ðÚÏÉ ÑµgÊKÐG Øöh½ÐÔ ÄÏdG ¿pËgÐkй 7NÊ} ÑâÌO @}c?c ѵØgÐk Óchµ %¿S½& ѶâËöhâÌ}gÏÉ Ò?É?c ÉÉi gÐÅ âÒg@S +âÒÉ@Á NöhâÌ}gÏÉ Ò@̵gÊK Ѷð¹Ð_ ÙK * +¿ÌÁ ¸gÊK ý жÁÊw âÒÉнÏc )âÑð¹ÐG * +ÒµgÊK ýй ÐÁ?jG rÏÉÐÔ ÓÑÁ?iÏc r@G ѵgÊK ÙK * +âÒÉÏc ÀöhâÌ}gÏÉ Ó¿ÌÁ ¸gÊK )hâÌ_ÐÁ * =ÐÌÌwÙG NÙ_ ÑÁ@½i ÒöhâÌ}gÏÉ ÙK * ÙG ?d½ qâÌOй е ÐËÐÅ ÏöhâÌ}gÏÉ ÉÐG ¿ÌLlËÊâÌO q̽ ÓÐÌÌÁ ý ÑÁ@½i * +ÉÊG@ÂâÌÅ Ä@KÐkе UÂâÌO ÉÐÔ +’±?öhâÌÔ ÐÁ?ÉÐÔ ÀðÚÐG * ++chµÏcÐÁ Ä@ËÐl± ÑGÏg@¥ÐG ÀðÚÐG )ÐLk?g * +chµÏc Ä@ËÐl± Ä@}gоpâÌO ÑÁ@½iÐG ÓÄÉÊG Ð}gоpâO ÐÁ?ÉÐÔ )âÑð¹ÐG * ʶð¹ÐG )@Á Ð}gоpâÌO Ä@LoеÏöhâÌ}gÏÉ ÉÐËcgʵ ÑÁ@½i Ä@}gоpâÌO ÑÁ@½i * +++=?öhâÌ}ÏcgÏÉ ÑµgÊK ÙG Òcgʵ ÓÒcgʵ ÙG ѵgÊK ++ÉÊGhµÐG g@Ëc Ѷð¹Ð_ ÎÍÐ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÓÐpâ̵ âÑG Ó·âÌO Ó·âËg gØ ÐÁ?ÉÐÔ ÒÏÊÌÁ++ÏÉÐÂËÉÊG qÌÁ?ÉÐÔ ÒÐÌËgÐkÏcgÏc ÀÐG ++ÄÉÊGÏc rÉÊK Òc ÒеÏÊÌÁ ÒÐpâ̵ ÒÙÅÐG ÀðÚÐG )ÄÉÊG M­h}É} ÑÁch¶µ@w Ñð¹ÉÐÅ ÓÃËжHð¹ÐÅ ?dÁ@Ìð¹Ð} й ÉÊGÏc ÑoÙ_@Á ÓâÑG ÑoÙ_ ÐËÏÊâÌo ++ÃËÏdG rеÐ_Øc Ò?Éc ÓÏÉÐË?hµ hµÐGg@Ëc й Ä?gÐG@ÁÐO ѵÐË@ïËcgÙÔ ?cÏdÁÐGÉgÐk Éй ÒÙÅÐG ÓÃËжG ÏÉÐÁ@–?gÏc?hG й âÒdÁÐÅÐG ÒdÁÏÊËÐO Ä@¾ÌÁ?ÊK ¸ÐËÏÉ@½ +++’Á?i Ä@½Ïi@K Ñð¹?ÉÐÅ âÒdÁÐÅ ÏÉÐÁ?ÉÐÔ ÑSgнʹЊй ÓÏÉÐÂËdÁ?ÉÏg Ä@Ìð¹c ÑË?ög?g R?h_ Ä@Ë ¸@w ÐÁ?i@K Ðð¹?ÉÐÅ ÉÐÔ ++ÏÉÐÂËÉÊG g?c@}@Ô gÉÊo@G ÑÁ@Lkcgʵ âÒÉй ÓhµÐG g@Ëc ÑÁ?gÐG@ÁÐO Ò@ïËcgÙÔ ÐK@Å %Ä?gÐL̽ ¼@ÌÁ?c& ÄÉÊK@_ ÉÉ@w qâÌO ÐË?h_ ÒоâÌÔ ÒйÐkн Ñ¥ÊÌo ѵÐËÐ}gоpâÌO Ðxµ ÒÙÅÐG Ä@¾ÌºkÐK Àе ÑÁÚ N?dG â¼ÉÐÅ Ä@µÐµgÊK â¼Ð}й ÉÊG?c ÑL®} qËÉÐÔ ++ÏÉÐÁеÐÁ ÏdÁÐw gÐÅ ++ÏÉÐÂËcg?Ê_Ïc hK@Ëi Ä@Ì_@Á eØg Ò?Écй eØg Ä?dÂËi ÓÄ?öhG?c Ä@–ÉÊGÏÉжâÌO ÓÏgÐoÙ¶âÌK жð¹Ð_ ÉʽÐÅ ÉÐÔ â¼Ð}й ÄÉÊG â¼Ð¶âÌK ÒÙÅÐG Ñkögʱ ÒgÐHâÌk Ä@lËc ÀðÚÐG )ÏÉÏÉÊG ÉÊwc@Ëй Ä@–@µÐÌÌKÐÂËн ѶâÌoÐG )ÄÉÉgÏc Óâ¼c gÐk ÐLl_Ïc ÒgØi ÒgÐïËg@µ ÑÁ@µÐÌËg?ʽÐÅ@Á ÓÄ?dÂËi +++ÉÊG hK NЙÏi ѵÐËйÐkн ¸ØögÐ} ÓÐ}gоpâÌO ÒоâÌÔ ÙG NÐHË@KÐG Äcg?Ê_ й Ä@ÌÁ@½ @̵gÊK ÑÁ@µÐÌÌÁ?dÂËi й âÒdÁÐÅ ÑÁ@µÏgÐoÙ¶âÌK ÐÌÌÁ?dÂËi gÐG ÏÉÐÁжG Ä?dÂËi ÑKÐHË@K ѺS Òc ѶâËg@S ÄÉÊGÐÁ »Ë@± ÏÉÐG ÓNh} ÑË?öh¶âÌKÐG rоâÌÔ Ä@µÏÉ?h`¶âËg Ó¿±@K Ä?ÊâÌÁ ÒÙ}ÊL®} Ò?Éc +Ä@ËÙ_ Ä@pÌÁ hK ÑÁ@µÏÉÊKhïÁ@½ â¼Ð}й Ä@½Ù_ ÑLlâËÊð¹ÐÅ É@Å ?dÁ@½g@ËöhG Ä@½ оâÌÔ Ðµ chµ ÒÐ}gоpâÌO ÒоâÌÔ Òg@}eÙ½@Ô Ä?dÂËi ÒÏg?dÌÔ++ÃËÏdG Ä@½Ù_ ÑSgн Ä@ÌâËögÉ@Å ÓÄðÚ@¡ÐŠʵÏÉ Ó?cÐÁ âÑO Ä@¾âËÊ} ÀðÚÐG )ÃËh}ÐÁ ÎÍÓ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

е ÄÉÊG ÑLâ̵ÐË ÒÐËÐ}gоpâÌO rÐo ÉÐÔ chµ Ä@½hËÐkе )ÃK@Å Ä@µÐÁ?Ê̽ )³ÔÚ â¼Ð}й ++ÒµÐË ÒÚ ÐÂËchG Ä@ÌÂKh} ÐÂâËÉ ÙG hâ̽Ðð¹ÙS Òg@o й ÒdÌÔ ++ÏÉÐÂËögÙ} Ä@@G ӟÁÏc )dÌSн )¿ÌÅ?ÌÔ )йÊ_ )gЭÏj½ )ZÌK@­ Mk?Ê_Ïc Ä@½Ð}iÙ_ cÐk Ðp̽ÐÅ Ó?ögÙ} Ä@–@Ëe Òi?ÊâÌo ÏÉÏeØg Éй ÄÉÊG ¸Ùµ@Á Ó@GÐK@Á dÂâÌÅ Ä@ËÙ_ÐGÙ_ жÁÊw )оâÌÔ ÒÚ ÐË@G@ÂâÌÅÐÁ Ä@ÌÁ?ÉÐÔ ÐËÐ}gоpâÌO rÐo ÉÐÔ ++chµ rÙ_@Á Ä@ËеÐoÉ@± É@Á ÑSgнʹÐÅ Òg@Gй@Á Òg@G ÓÑÁÉʽiÐÔ âÑGй ÀðÚÐG )ÄÉÊG iÙlð¹c Ór@G Òögʵ ÏdÁÐwgÐÅ ÓchµÏcÐÂð¹ÐÅ Ä@˵ÐË â¼Ð}й ÓÄÉÊGÏc ÑoÙ_@Á ÓÐpâ̵ ÑoÉÊK Ä?dÂËi É@Á Ä?gÐïÌÁ gØi ÐKÉе Ómð¹ÐÅ ÏgÙS ÉÐG rоâÌÔ ++chµÏc Ä@ËögÐo ÉÉi ÉÉi Ä@ËÐ}gоpâÌO ÒhËÐk i?É@ÌS ѶâËÉ@wÐG âÒÉÐÔ Òежð¹Ð_ жÁÊw )ÃËÉÊGÏc âÒÉй rоâÌÔ )ÉÊG ’½Ïi gÐk ѵÐËÐLpËh­ Ä?ÉÐÔ ÒÚ Ð}gоpâÌO ÓchµÏc âÑO Ä@¾LlËÊâÌO Ѷâ̽ðÚÏÉ Ä?ÉÐÔ Ñ¥iÏÉ ÙG ÀðÚÐG++ÉÊHLk?g@O Ä@½ÐKÐÌkcʱ ÉÐÔ ÑoÉÊK Ä?cÏc@®ÌÔ ÒÏÊâÌo gÐkй ÏÉÐÁ@ÌÁ?} Ò@KÏgÐkй gÐÅ Ä?ÉÐÔ++ÉÊGÐÁ Ä@ÌÁ@µÏc@®ÌÔ ÓÏÉÐÁÏdG ÀðÚÏÉ ¸ÐË ÊµÏÉ ÉÊHÌÁ?ÊLÁ@ËÐÁ ÓÄÉÊHG â¼ÐxâÌ} Ä@µÐµgÊK ÒÚ ÀðÚÐG )Àйб ÏÉÊG?c ÑKg@O ÐG Ä@ËÙ_ ÏdÁÐwgÐÅ +ÄÐ`HµÐË ÒÐÌËgÐGÉgÐk âÑG ÉÐÔ Ñð¹@GÙÔ ÓеÐËgÐÅ ÏÉÐÔ gÐGй ÓÄÉÊG ÉÊG?h¶o@Ô Ä@˵ÐËй ·âËg@S dÁÐw hKhËÐk ÒÉʽÐÅй ++++hK ÒÏÉÐÔ ÒÙLkÐÔ ÐLl_Ïc ÐÂwÏc е chµÏc ÒµÐË Ð¹ Ä@ËÏÉÐÔ ÒÐoÏögÐÅ q̶âËg@S ÉʽÐÅ Ó?cÏc Ä@̱?âhö âÌÔ Ñ¾ÌºkÐK ÒÏÉÐÔ ÙG @ÌÁÐK gÐÅ ÄеÏc ?h¶o@Ô ·âÌLo ÉʽÐÅ ÓÏg?dÌÔ 7ÃâÌð¹Ïc ¸ÏÉ Ä@µögй ÓdÁ?ÊÁÏc ÒµÐË Òecй Ä@ËÐLlâËÊð¹ÐÅ ÉÐÔ ++++++ÏÉÐÁжG ++++ÉÊG â¼ÉÊH± Ä@ÌÁÏÉ@_ ÑÁ@Ëi ÓÄ@ËÙ_ Ñ}gн ÒÏÉÐÔÙG )âÑG Ä@Ìâ̹ Ä@¾¶âËÉ@w eØg ÓÉÐo ÉÊGÏc )?cÏdð¹ÉÐÅ Ä@Ìð¹Ð}й Ä@½gØi ÑoжËgÊ_ ÉÊHÁ ÒÙ_й Äʗн 7ÃâÌð¹Ïc ++ÄеÐÁ hKÏgÉÐ} еÐÌÌoÙ_@Á ÉÐÔ ÒÉÉögÐGÉÉög ÓÃËÉÊG ?cÐoÙ_@Á ÓÏg?Éec ÐSgнʹÐÅ Éй rоâÌÔ ++ÉÊHKh} ÎÍÒ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÓÑÁÙ̺½ Ä@ËÏc ѶâÌð¹Ð½Ùµ ѵ@K @ÌÁÐK ýÙ_ ++È@Ô ++ÏÉ?öhGÐÁ ⓠÑpËdâ̽ÊÔ ÑËÉÉfâ̽ ѵÐËеhw ÒйÊS @ÌÁÐK ÓÏgÉÐ} ѵÐË@OÊk ѶâËi@GgÐk @ÌÁÐK Ð}gоpâÌO б@K ѽ gÐ} ++¿¶Hâ̹Ð} ÒÏÉÐÁÚÊS ÒÐð¹@k Ä?cÐk ÏhïG ÓÄ@ËÏc ÑâÌðºG ÙK Ù¹Ð} ÒcÐÔ )âÑG @Ëe ÉÐÔ )ÉÉchG?g ÏÉÐÔ )g?i@Ô ÏÉÐÔ )¸gÐÔ ÏÉÐÔ ÄÏÉ@_ Ѷâ̹Ð} ÓgÐkй ÀÐLk Ðð¹@k Ä@ËÏc Ѷâ̹Ð} ÑKÐÂËн Ó¸gÐÔ Óg?i@Ô +=âÒhµÏc ÏdÁÏiн dÁÐwÐG ÒÉ@ÂâËÊ_ ÒÐð¹@k Ä@ËÏc ѶâÌK@GÐ_ ѵÐËÐ}ÙS ÐG âÒg@S ÉʽÐÅ ÓÏÉ@ÂâÌÅ Ä@½@ÅÏÉ ÏÉ@KÏgÐk й gÐÅ cgʵ ÒоâÌÔ )g?i@Ô )¸gÐÔ ÉʽÐÅ À@µ@Ô ÓÏÉ@Á?c Ä@½Ð©@ÂG Ä@½Ù_ ѶkÉhO Ó·ÌlâÌÔ ÓÃâËÊ_ )Ä@¶o )·KÐÔ )Ä?eg ÃâËÊ_ )ÑÁ?hâËÊð¹@½ )ÑLâËÊÂÌK )Ñ]âËÉdÁ@½ )ÑLâÌkhG )ÑÁ@Ggʱ Ò?Éc ѶâÌÂÌÁжâÌO Ò?cÉÐk ÐÁ?ÉÐÔ ÉʽÐÅ ++ÏÉÐÁ@LkÐÅ )ÃKÉеgÐk )Ml¶o ÑxÌÅ ÓÄÉÊG NðÚÉ ÉÐÔ ÓNðÚÉ ÀÐÔ ÑÁ@µÐÌËdÁÏÉÏegÐG ÒÏÉÐÂLl`¶âËg Ò?j¾ÌÔ ÒÉÉfâ̽ ÓÒi@Á@o ÙG @ÌÁÐK оâÌÔ ÑLk?Ê_ ÓоâÌÔ ÒÉÉfâ̽ ÐËÏÊâÌo ÀÐG ++hK +++ÏÉ?h_ âÒÊïLpO ÓÏÉ?gc ögÊK âÑGÐÁ Ä@½Ù_ +)+ÄÐHÁ@” @G ÄÐGÏc âÒʵgÐÅ ÉÏgÐG rоâÌå Ô ÓÐLl¶o À@µ@Ô rÏg@‡ÐÔ ++ÏÉÐÂËжHâÌO MkÏc ÏÉ@KgÐkй ÓÏÉÐÂÌLkÐÅ ÄÏeÙÁ й @G ÐÂËcgʵ @kÏc ÓÒcÏc ?d½ÐµÐ¹Ð} ÑÁ@Ëe Òg@G Òg?ʽÐÅ@Á É@Á й ÀÙ_ ÑÁ@Ëe Òg@G ÐËÏÊâÌo ÀÐG 7Ä@•Ê} ?cg@S ?Écй ÓÏÉÏchµÏc Ñâ̹ ÀG +++ÏÉÐÅ âÒhK@_ J * ++%ÃG c?i@Ô gÐÅ& ÃG ÑËÉÊG i@GgÏc+++NнÚÐk ÓhâÌ_+++@¡@wgÐk * +ÃwÐÁ NеÏgÏc?hG ÒcgÏcÐG )ÐGg?c@}@Ô

ÎÍÕ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÓâÒÉÐÔ ÑÁ?gÐoÙ¶âÌK ÓоâÌÔ ÒÙp½@Å rжËc ѵÐËÚй ÓÏÉÐÔ +gÐk ÏdÁ@ËÐ} ÑÁ@½i ÒhâÌ­ Ä@ËÙ_ ÒÏÉÐÔÙG Ä?gÐoÙ¶âÌK й âÒdÁÐÅ ÑÁ?dð¹ÉÐÅ ÒйÐkн ++%NÐ̽ÐÔ& ÓÑLp} Òg@µ?É?c ÓÄ?dÂËi ÒÏg?dÌÔ ÏÉÐLpËÐ} ÄжG ÑKÐO Òcgʵ 7Ä@ÌKÊ} Ä@Ù_ ÑoÉ@± ÑÁðÚ@¡ÐÅ ++Äе@Á â¼ÊH± ÏÉÐÔ ¸gÊK * g?c@}@Ô ¸ÐËÏg?ÊâÌÔ ?d½ÐµÐË ÑÂËhpK ÑïÁ@½ ÑLk?ögÏÉ@Áй )chµÏc Ä@ÌLk?ög * 7ÏÉÐÂË?hµ +ÄжG Ïc@½@Ô Ä@KÙ_ Ä@µÐ}gоpâÌO * =âÒʵ ÙG * ++’Á?i@Á * ++ÃË?}g@S ÀеÐËÙG е ÉÊG rÙ_@Á ÐK@k ÉÐÔ cбÐG ÏöhOÊLµ Ðð¹?ÉÐÅ ÉÐÔ %qâÌG ѽhË& ÑoÉ@± ÑÁðÚ@¡ÐÅ â¼Ð}й ÀÐÅ ÓÄ?dÂËi Ñoе â¼Ð}й ÀЊоâÌÔ =++ÄÐGÏc Ä@¾âËʵ ÉÏgÐG ÑÁ?iÏc Ä@ÐÁ ++ÃËÉÊG@ŠÊ} ÓÃËÉÊHÁ@Å?g й ÄÉÊG öhO Ä@ËÉ@w ÓÄÉÊG Ä?gÐïÌÁ hK@Ëi оâÌÔй âÒÊ_ÐÁ@_ ÑÁðÚ@¡ÐÅ ÏÉеÐËÐG Ä@Ù_ ѶâÌÁ@Ëe ÐËÏÉ@½ ÉÐÔ++ÉÊG rÙ_@Á ÑLk?gÐG ++·lâ̽h­ ·âÌÁ@Ëcg@± r@G ++ÃËöhG?c Ä@˵ÐËй ·âËg@ËöhGÐG öhOй Ñwе ++chGÏc gÐkÐG 7ÑKÊ} ÓN@Å ++ÄÉжG Ä@¾pâÌO ÄÉʽgЭ * Ò@ïÌÁ ?Éc й ++chµ ?d˵ÐËÐG Ä@ÏÉ@G Óchµ |@½ Ä@—µÐË Ä?gÏc?hG â¼Ð}й ÒÉ@wÐG )ÉÊG@Á Ä@Ëейе й Ä@ÌLkÏc ‘Ëc ÀеÐð¹@¡ÐÅ rÐo gÐÅ ?dŠgÐk ++ÑÁ?ÉögÏc Ä@ËоâÌÔ ÑË?É@Ô â¼@½ ÑÁ@µÏÉ@ïÁÐÅй q̶lâ̽h­ й öhO ’Á?iÏc ÐÁ ÓЩ@ÁÙ± dÁÐw ’Á?iÏc ÐÁ ÃËÉÊKh} âÑO Ä@̵ÐËÐïâËg Ѻ½ @LlâÌÔ @ÌÁÐK Ä?g@¶½ÐLk ÑLkÏcй Ä@½ÐLkÐS ÓÄ@Ëe++âÒc ÑË@KÙµ âÒʵй ÓÒе ÑË@¶kÉhK ÓÐÁ@½Ù_ MkÏc й Ä@½ögÏÉ@G )ÀðÚÐG ++hK ÑxÌÅ ÓÐË?cÉÐk ѵÐËðÚ@µ ÎÍÔ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

*/ *

Íâ O Ä@½gÐkÉÐÔ É gÐl½ÐÔ ÏdÂâÌÅ ÐËÙG ÃËcgʵ ÀðÚÐG )’ÁögÐo Í]]º]Ëc )Ä@Ë âÍG Îg@w@Áй gÉÊÂk ͶâËhKн dÁÐw ÍÁdÁ?iÐG ?Ê_ÊK )Ù¹Ð} +ÄеÏc оâÌÔ ?Ê_?c ÐÌÌÁ qËg@Ëc +=âÎÉÏc ÎÐÁ?cg?i@Ô ÉcgÏc ÉʽÐÅ ÉÐÔ ÍË?iÏg@oÐÁ âÍO Ä@½ÏcgÏc ÉÐÔ Íwе + @Á )Ä@Ë ÏÉdÁ?iÐG Ä@–?ÉÐÔ ÎеÏch¶LkÏc ÏgÉÊÂk Ðð¹@k Ä?cÐk ÏhïG É Ä@ËÏc е ’âÌðºG Ä?ÉÐG Íw оâÌÔ âÍGÏc ÎcÐÔ =ÄеÏc qËÉ@_ÉÉi É ÑKÐÂËн É ÄÙ_Ïc ÎеÏhâÌGÉhâÌ_ )ÄеÏc »âÌpâÌO Ä@¾µ@_ Ä@½Ïc )ÄhïÁ@½Ïc )ÄeʶÁ@½Ïc Ä@½Ù_ ͵@_ gÐkй ++ÄÏcÏc оâÌÔ Òcg?Ê_gÏc Î â͵ ÍÁchµ ÍË@}c?c É ÃKh} @½ â͵ ?dÌLk?ögй CgÐÔ +=ÏÉÐÂÂâÌkÉÐw +=ÐËÐÅ qËögÐo ÎjâÌÅ @K É Äg?cjâÌÅ Ä?ÉÐÔ ÀðÚÐG )’±ÐW gÐkй оâÌÔ Ä@½ÉÊïâÌG ÉÏögÐo ÎjâÌÅ ÍïÁÏe °@½ ÀðÚÐG ++ââÌð¹@ÂG °@½ âÍGÏcgÐÅ MâÌG g?dKðÚÐkÏc ÍKðÚÉ ÍµÐËÐ}gоpâÌO dÁÐw +ââËiöhËÏc gÐÅ ÎÐHk )Ä@Ë âÍG Øöh½ÐÔ âÍG )ÃËÐ}gоpâÌO ÐËÏÉÐÔ ŸÁh} ÃÂâÌÅ Ä@” É ÄÐG Ä@” gÐÅ@G É ’Á@}gоpâÌO +ÏÉÐÁжG Ä@¾¾ÌºkÐK )Äeʵ Ä@” âÎc Ä@ÌLkÏcй ÓÄÐG Ä@½Ïc Ä@½Ù_ k?Ê_ « ÄжÌG @G ÄеÏdÌw =ÏÉÐÂðºâÌÆG Ä@–?dÂËiй ÐË@KÐÅ@K ÏÉÐLâÌoÏÉÏc Ä@Ìpâ̹ ÀеÏgÏc?hG ÎcgÏcÐG ?ÉgÐÅ r@LpâÌÅ É Ä@Á Ä@½É@ïÁÐÅ hK ͶâÌÁ?dÂËi ÉÏgÐG «’wÏc ''''''' й q̽ É âÎög ÐKÉе »âÌH½ÙKÙÔ ++еÏÉ?h_?c кâÌH½ÙKÙÔ ÏÉÐÂË?hÂ_@Ô Ä@lËc ¿ÌË?É@Ô â¼@½ @ïÌÁ ÐG É ?d½ÐµÐÁ?dÂËi ͊gÐk ?Éc ?ögÏÉÏgÐk ÎееÊxG ÐÁʵ Ïg@S ÀÐÔ ÐË?cÊ_ ++ÀÊwÏc âÎÊÁ ͶâËg?ÉÐÅ ÙG qËgjÅ É ‘pËØg ÐG Échµ â͹ ÎÎÍ

ÀÏÉÉc ÑoÐG

ÎÍÖ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÀgÐo?doÐÁ@K@k Éй)ÉÊG ·ð¹Ð_ й öhO öhO rеÏgÉe +ÃË@LkÏÉ?ög ´Ïög е@}gÏc Î?ÉcÐG Ä?É@w ÐG +ÉÊG@pâ̵ ?dÁ@½gÐkÐG Ä@Ìð¹@G ÎÉ?ÉÐK ÐG ÍË?iÏg@oÐÁ É Ä@¾LËc )ÃËÏdG @ÌK ѵÐËÉÊpO ÎÏÉÐÔ ÙG ÃË?ögÐ} ?dÌð¹@_ ͵ÐËÐïâÌS ÐïÁÏc ÉÏÉÊLpÌÁ?c ÎÙ_ ÎеÐïâÌS gÐkй ÉÐkе gÐÅ hK ÍÁ@µÏÉ?} жð¹Ð_ ÍË?iÏög@Á ËöhGgÏc NÊïKÏc gÐÅ ÉÊG gÐïËg@µ ÉgØi ÏdÂâÌÅ Ä@ÌpÌïÁÏc ÍÁ@µÐWÚÐGÏi Ïg?ÊËc gÐGй gÐ}ÐÔ ÉÊG?É ¿âÌO É Ä@ËÚ ÙG оâÌÔ ÍÁÉÊw Îec й +ÐË?ch¶G ÎöhG g@o ÎögÐO ÉÐÔ @K еÐïÁÏc ÐïÁÏc ÐË?ÊGÐÁ Ä?dÂËi ++=âÎʵ й ÏhâÌÔ É âÎʵ й Ík@Ìk ÍÁ?dÂËi +« Î@Ô 7ÍKÊ} Îcgʵ ÐG É N@Å Ä@½Ú ÉÏgÐG b?cgÐO ÉÐLoÙO ÎÉ?öh ·âÌK ͶâËÉ@ÌO +ÃG ÍËÊG i@GgÏcB +n@OÊk )ÍG ¬@kB =Ê@½hµ ÏÉÐÅB +’Š@½hµ ÀÐÔ )âÍð¹ÐGB +ÃËÏc ÏÉ @pÌÁ ÏÉ ÍÌâÌS ÀÐÔ Äж½Ïgе )@¡@w gÐk ÃK@Å hâÌ_ÐGB +n@OÊk öhOB ÙG Íð¹@_ ÎÐð¹ÙËgб ÉÉc É chG еÐoÉ@± ÎgÐk ÉÐÔ ÉÏgÐG ÎоâÌÔ ÐµÏÉ@ÌO ?hG@µ +ÃËÏdG ÉÊpO ÒÙ_ ÎÚ Ð¹ ¸ÐËÏÉ@½ chµ Î?É?c @TÂÌÔ )ÏÉÐÂËiØc ͽgÐ} ÐG ÎÏÉÐÔ Î?Éc )ÉÊG ¯ÌºµÐK Ég?iÐG É rÙ_ÉÉög É ¸@w gØi ͶâËÉ@ÌO Î?É?c É ÀÏcgÐG ÐÂÌLl_ ÍG@Ë@Á ͶâËÁÐO É Ä@ÁÉ ÃË@ÂâÌÅ ÎhâÌ_ ÐG ÍÁ@µÐÁ?Ê̽ ÍKнj_ âÍÁ?ÊK@Á hK@Ëi ÏÉй ÐË?Ê} ÎÏÉÐG chµÏc ÍpÌÁcgÊHâ̹ 7NÊïËÏcÉ N@¶G ++âÑK оâÌLkÏc e n@± ¡ÐÔ gÐÅ ?dâÌÁ?dÂËi @¡@Ác ÃËжG | ÀÐÔ

ÎÎÏ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÉÐÔ ÍâÌðºG âÊK ++=Ä@µgÊK ÍÁ?dÂËi À@µ ÍÁ?Ê̽ ÐÂÌGÏc Ïg@S ÀÐÔ =++âÎʵ ÉÏgÐG @LpâÌÅ ÐïÁÏg ++=ÏÉÐK?Ê_Ïc É@Ô Ð¾âÌÔ ÍÁchµ ÍÁ?dÂËi й Ä@Ìð¹c Îе ÐÁ@µgÊK ++=âÍGchµÐÁ gÙ½ Ä@ËоâÌÔ ÎÏÉÐÂËögÙ} Îн@Á?cÉÐk ?d©ÐG ÍÁ@µÐLlo@­ â¼Ð}й hK ÎÉ?eÉgÉ Îg@ÌkhO Ä@ËÏc ÉÐÁ?g@ÌkhO ÉÐÔ â¼Ð}й ÀÙ_ Ͷpâ̽ ÏgÙS ÀÐG ?dÁ@½Ù_ kÏc й ейÐkн Ù_7NÊï½Ïc rÏg@S g@S +ÉÊGchµ ·ËgÐ_ ŸÁh}++ÄÐG Ä@” @G ÃGÏc Ä@¾âËʵ gÐÅ ÉÏgÐG É âG @G âÍGÏc ÍwgÐÅ ÉÐËÑÁ +âÎöhxOÐÁ qËdâ̽ÊÔ Íð¹ÐË?g É ’G h}?ögÙ_ оâÌÔ ÐËÏÉÐÔ @K À@ÌÂð¹c ÀðÚÐG )dÁ@Ë@_ ÎdÁÐw ?i@Á ) ’LpËØgÏc ?cög?i@G ÎÉ?e ÏÉ?e É@ÁÐG е++chGÐÁ ÎgØi hK ͶâËg?ÉÐÅ ÉhK ͶâÌÁ?dÂËi Î@}gÏc ÀÏcgÐG ÐÂÌLpËÐ} ÉÐÔ ÉgÐG ÀÐÔ ËgÐK ͵ÐËÏÊâÌo ÐG нgÏdÁ?e Ä@ËÏc chµ Ä@½hËÐk ÃËiÐG?c й É MkÏcÐG âÍlâËe Ä@ÌoÉʽÐÅ )ÉÏÉÊÌÁÐK еÐÁ?dÂËi É@Á @K Ä@Ëе@ïâËg ÎgÐG ¸ÐË Î?Éc й ¸ÐË rоâÌÔ É NÉжpâÌO еÐkhOgÐG +Ä?dÌo@G Ïc@½@Ô ÍKÐð¹@W âÎÊÁ ͵ÐÌKÐË?gÐGÏÊâËögÐG ÐG âÎÉй É ÃËÉÊw?dË?Éc ÐG gÐGÏÊâËögÐG ÎgÉÉe @K ++++ÏÉÐÂË?gcg@Pk '''''' ÎÐoÉÐW@K ·âÌÁ@Ëcg@± dÁÐw gÐGÏÊâËögÐG ÍÁ@µÐÌÂÌKÉög Ïg@ÌkhO ͽÞÏÉ Î?Éc Ä@ËhK ͶâËg@S É ÃËchµ Ä@ËjËög âÎÉй ÓÄ@¾pâÌO ÐÂKÉе еÐÁ?dÂËi É@Á «Ïci@Ë « MoÐÅ «ÉÉc«¸ÐË ÏÉÐÂËcg@½e + ÄÉ?ÉÐK * Ä@_gÐK @K?É ÐLkÐGн ÉÐÔ ÙG ) ÃËÊGchµÐÁ ’G?c ÙG Ä@ËÐïâÌS hKÉÉi )ÉÊGg@Ëc ÍK@µ ͵ÐËÏÊâÌo ÐG @TÂÌÔ É Ä?ögÐ} ?dÁ?dÂËi É@ÁÐG Ä@µÐÁ@Ëcg@± ÐïâÌS ÍÁchµ % NÐHË@K& ÍoÉ@± gÐG ·âÌð¹@¡ÐÅ É Ã½ )ÃËchµ rÐG?c ?dÁ@ÌÁ@µÐoÉ@± gÐkÐG ÐG rоâÌÔ É ÏÉÐÂÌLl_?c gÐkй Ä@Ë@}gÏc @ÂâËgÉe ÏÉ Ä@¾âÌO gÐÅ É ’KÉе pOй ÃËÐïHâÌK еÏgÉÉe ÍoÉÏg й ÎÏÉÐÔ ÙG ËgЩ É ÍË?iÏg@oÐÁ ÎÎÎ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÉÐÔ ÙG Ð}gоpâÌO ·â̹ÙO ÍÁÉÊw +ÃËÉÊG оâÌÔ Ä?dÂËi É@Á ÎÏÉÐo ÉÐÔ Íð¹?ÉÐÅ É N@ÅÏc âÎÊ} ÉÐÔ ÙG ÀÏc Éй É âÎÊ} ÀÐÔ ÙG ÀÏc Àй ÉÊG ·âÌð¹?ÉÐÅ ÐÁ?dÂËi Ä@ÌÌw ++=ÄÉ?} âÎʵ й «=ÄÉ?} Íw ÙG ++=Ãâ̵ ÐÁ@}gоpâÌO ÉÐÔ ++ÉÊwÏc rоâÌÔ Ð¹ ÉÊG Ä?É?} ÍËÙ_ ÐG Ù_ Îg@ÌkhO ÎÉʽÐÅ ÏÉÐÔ ++=ÄеÐÔ â͹ +ÏÉÐK?dG Ä@ÌLk?g ͽÚÏÉ ÑÁ?ÊKÏdËÐÁ hK Íkе âÎi?G N@µ ÉÐÔ @K ÀðÚÐG) ÉÊwÏc ÍïÁÏc âÍG É ÍPµ Òjâ̽@ÔÉÏgÐG @ÌÁÉc )@¶o?ög ÉÐo Îg@ÌkhO ·âËg@S dÁÐw ÉÐÔ ++ÍÁ?iÏcÐÁ gÐÅ Ä@½ÏjâËgÐG ÐÌâËÊ_ÐÁ@_ ÉÐÔ ÎÉ@Á gÐÅ É N@ÅÏcÐÁ ÀÉÐ_ ý ÀðÚÐG )@Á Ä@Ë âÎc Ä@½ÉÐ_ Ù_@Ô chµ ÎÏÉÐÔ Ð¹ ¸ÐËÏÉ@½ ÎÏÉÐÔ r@O ÐK?É chµÏc ¿â̵gÙ} âÍS âÍK@µ ÉÊG ?É ¿oÉÊ_ â͹ ÀÉÐ_ ÀеÐË ÎÉÐo Îc ͵ÐË@ïâÌS нÉÊwÏc hK?Éc ÉÏÉн@½Ïc ?dµÐË@ïâÌS É?c n@GÉÐl± ÐG Ä@½ÏfâËgc Échµ Ä@œgÐ} É ’LpÌÁ?c ÐËÙG +NÉеÏcÐÁ 7ÍKÊ} É ÀdÁ@k@ÂâÌO ÍoÙ_ й +¿ºÌ¾lÌG Î?iб ÐG gÐk Î%D­ÙÔ& ÎdÁÊ} Ͷð¹Ð_ ÉÐË%ÅÏÉ& ÀÉ@Á ý É Ã½ É Moʵ Ä@¾¶â̽ÚÏi ÏÉÐ_?c ÐG ÎÔ@oÐ¥ ͵Ð̵ٵ@Á ͽ@ŠÐÔ ÃË?gc ¿µÊW É ÃË?} ÐËÏÉÐÁ@¾LpÌÁÐK ÎgÉe й @LlâÌÔ Ðµ %ÍË?jk& ¿µÐË?i?hG É ’o ÎбÏg@Ô ÀÉ?} ‘oʵ ¡Øh½ gÐk й ¿âÌð¹Ïc е ÏdÁÐw gÐÅ ÀðÚÐG « Ä?cÐk É Ä@ËÏc ÉоâÌÔ ÎÐðºKб ÉÐÔ Íw gÐ}ÐÔ« ÀеÏc Îg?iнgÐo ÎgÙ½ й ÎÉʽЊʶð¹ÐG )ÐËÑÁ оâÌÔ ÎÙLkÐÔ ÐG Ä@ËеÐð¹@GÙÔ qËhK ÍðºKб 7Ê} É ÃËöhG âÍO ¿ÌÁ@µÐl± ý ?cÏhâ̹ + ÐÁ@µgÊK ÎÙLkÐÔ ++=N@¶G Íw ¸gÊK )ÏÉÊLoʵ NÙ_ ÎеÏdÁÊ} Ͷ¹Ð_ ͶâÌ¡Øh½ ÙK Ðo@GB ÀðÚÐG )ÄÉÊGÐÁ âÎÉй ¸gÊK Moʵ ÀÐkе ÉÐÔ Ã½ ÎÐK@µ ÉÐÔ ÎеÏc Mk?g )@Ô É ÍKн@ÅÐÁ É ÍoÙ_@Á ÉʽÐÅ ÎÏÉ@wgÐk ?cÐÂÌxÂGй Ä?ÉÐÔ âÍwÐÁ NG й Îg?eÐÅ É Îg?ÉÏdÂâËÊ_ÐÁ É ÃKÉе?Éc Îg@µÙÅ Ä?ÉÐÔ ++ÄÐKÞÉ ÀÐÔ ÍÁ@µÐpâ̵ оâÌÔ ÙG ·âÌLo zÌÅ hK@Ëi ÀÐLk й ?dÁ@Lkcgʵ й Ä?ÉÐÔ ÍKÐð¹ÉÏc +ÃÁ?cgʵ ÎÎÑ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÏdÂâÌÅ ÍoеÏÁÐO É ÃËchµ ÎÐÁ?cgн ÉÐÁ?cgʵ ͵ÐËg?dÁ?Ê̽ k?ögÐG ÍÁchµ Ðð¹ÐË?ög É ÀgÐo ÎÏcgÐO ÐG Ä?cögc ÙG ++ÃËchµ ÍkÉÐÁ ögi ÉÊG rÙ_ 7ÍkhO ¿â̹ Ù}ÊL®} É ÎdÁÏÊËÐO +=ÏÉ?hµ MkÉgc âÎʵ й ÐoÙ_ ÏÁÐO ÀÐÔ NÐHË@K ÐG ÏÉÐð¹@½ й É ÀеÏc â͹ ÎiÐW gØi q̽ )ÐÁ@½Ù_ ÍŠнÐÔ +ÄеÏc kÉgc 7ÑKÊ} É?c ÍÁ@µÐl± ÐG ÎÏfâËgc ?hG@µ ÀðÚÐG )âÎhµÏc MkÉgc r@G ÎÁÐO gÙS gØi Ä@½Ù_ ÎÚ ÃË% »Ì¾lÌG& оâÌÔB +ÏoÙ_ Ä?ÉʽЊй âÍO @ËнÐÔ Ã½ +n@OÊk qËgØi É rÙ_ Ä@LLkÏc ÉÐoÙ_ k?ögÐGB ÎeÏÉ @¶pO âͽÐÔ ÃGh¡ ¼ ÎeÏÉÐÅ @ËÐW É ?ögÏÉ e âÍG MâÌ­@¥ )Ù¹ âÍG@ÂpwB +ÃËÏdG +n@OÊk gØi gØi ÉÉi gÐÅ ÉÏÉÐÂËchG G й o gØi ÏÉ@ÌO ÉÐÔ ÎjâËög É rÙ_ ÎÉÉög ÎÏÉÐÁ@ÂâÌÅ hâÌ_ ÐG ÏÉ@Á ÏÉ@Á еÏÉ@ÌO +ÄÉÉgÏc É â¼c ÏÉÐK@Å ¸ÐËѽ?g@Ô 7NÊïËÏc ÉÏÉÏchµÏc N@OÉÉc ÀÐS ¼ ÏÉ ) ÄеÐÁ ÎcЭ ÏÉÐÅ ++ÄjËiÐ¥ öhO ?cgʵ н ÀÐS â͹ Ä@¢Æâ̽ +ÐÁÏÊ_ âÍË?hG 7NÊ}Ïc ÍÁ@½Ð¶âËÊ_ÐÁ@_ ÐG ÉÊGÏc NÏög ?dâËÉÐG q̶âÌkеgÐÅ +ÃG ÍËÉÊGi@GgÏc )?ög ÐK ÃâÌÁ@¢Æâ̽ e @GÐWgнB +n@OÊk )?ögÐK e @GÐWgнB ÍK@ÌS й ежð¹Ð_ )ÉÊGÊGÐÁ â͹ âÎÊ} ÀÐÁ@ÂâÌÅhâÌ_ ÐG ÏgÙS ÉÐÔ ÐK@µ ÉÐÔ @K Ä@LÁ@µÐÁ?Êâ̽ NÊ}Ïc Ä@ÌÁ@½Ð¶âËÊ_ ÐÁ@_ ÐG ÃâÌGhâÌ_ ÐG ÃâÌðºG оâÌÔ ÐG ÎÏÉÐÔ ÃËhK âÎÊÁ É ÃËïÁh} + ’Lk?Ê_Ïc ÙG Ä@ÌÁÊG c?i@Ô Îdâ̽ÊÔ É ÃâÌG hâÌ_ ÐG ÎÎÐ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

Ä?g@HÅ@ÁÊ} ÙG ÐÁ?dÂËi ÀÐÔ ÉÊG?hµ MkÉgc Ík@Ìk ÍÁ?dÂËi ÎÏÉÐÔ Î?Éc ÀðÚÐG +« ÉÊG?hµ Ä@_gÐK Ä@µÐÌË@k@Ô ÐÁ?É@K ÍÁ?É?h¶â̹ Ä@½Ê} É Î@}gÏc й É ?dÁ@l± ÐG Ä@½ÏfâËgc Ä@ËÐGÏgÐG @K ÅÏÉ ¸@µ â¼Ð}й ÏÉÐo ÉÐÔ Ä@ËÐGÏgÐG « âÎgÉe ÐÂËÊw Ä@Ìp̶âËdÁÐÅ ÎÏgÐxÁÐO й É?c Ä@•ÐG@G gØi +À@pµ?ög É ÀеÐL_ÐK gÐk нÉÊw É Mk?Ê_ ÅÏÉ Ð¹% ÀÏÙ_ âÎhK@_& Ä?dÂËi É â͵gÙ} rÉ@± ÏÉÐo ÉÐÔ Ð¶ÁÊw) MâËÉе@Á â͹ ÀÉÐ_ ÍÁ?jÏc +ÀÉÊG?hµ â͵gÙ} hK ͶâËg@S g@Ëc@Á ͵ÐÌÁ?ÉögÏÉ@w É âÎÊÁ ͶâËg?ÉÐÅ ÎÉÐo ÏÊÌÁ ÀеÐË Ð¹ ÏÉÐo ÉÐÔ ++ÏÉÐË?dâ̹ âÍO ÐG âÍO É N@k ÐG N@k ÀеÐK@ÅgÐkÐG ;ºÌ­ ÏÉÐÂKÉеgÉc ͽÐ_++hK ÍÁ@µÐ½Ð_ ÎÐÁ@½gÐ_ gÐk ÏÉÊHK@Å qËhK Ͷâ̽Ð_ ÏÉеÐËÐG ¸ÐËÏÉ@½ É ’k@Á Ä@½%/2& Ïg@½e ÍoÉ@± й ÎÐÁ@ÌâËÊÁ Ðð¹@¡ÐÅ Éй Ä@ËgÉÉc É ÃËöhG?c Ä@˵ÐË Ð¹ Ä@Ù_ k?Ê_ âÍG É ÃË@Ëe ÐÁÚ@¡ÐÅ @ÌÂð¹c ?dK@µ Ä@½ÐŠй )ÀÉÊG Ä?gÐïÌÁ Ä@ËÙG ÉÏÉÏchµÏc Ä?Éй ÀG ++ÏÉÐÂËchµ « ÃÁ?gÐïÌÁ Ä@ÙG ÉÏÉÐÁеÏc оâÌÔ Ð¹ G ÏÊâÌo Ä@½ÐÅÐG qÌÁ?ÉÐÔ ÀÉÊG âÎÉй оâÌÔ Ðµ âÍÁ?jG ÍÁ@ËÐG gÐ}ÐÔ ÃâÌÅ@o cʙн â¼@¡ÐÅ ÎcÐÔ «Î@Ô «ÉchµÏc ÀÙ_ й Àg@ÌkhO ÐËÏÊâÌo ÀÐG ++=âÍð¹Ïc Íw É N@µÏc Íw ÃËÉ@½ÐÁ й öhO ÉjâÌÅ ÐG ͵ÐÌÌLâÌð¹@¡ÐÅ É ÍKÐË?hG )Ík@Ìk ÍÁ?dÂËi й âÎÉй @ÅÏÉ É ÃËÊHK@Å?g @ÅÏÉ ÐÁÞ@¡ÐÅ ÉÐÔ â¼Ð}й ++ÉÊGchµ MkÉgc Ä@¾ÌLlËÉÐoÙ_ ÐïÁÐK Ïg?ÊËc g?Êw É nögʱ ÎgÐHâÌk й Ä@½@}@Ô gØi chGÏc gÐkÐG Ä@•@µ ¿pËGе É @ÁÏc É?g Ä@ËÉÐ_ ?É@w ÍË@ÂÌG @LpâÌÅ++ÉÊG@½ÐÁ Ä?dÂËi ÎеÏgÐG 7е ¿LpËÐïâÌK ÏÉÏchµÏc Ä@µgÊK ÎÐÁ@Á?dÂËiÉʽÐÅÉй « ÐËÒc?i@Ô ÍÁchµ ÍKÐË@½eÉc É ÀÐLk ÎÏÉÐÁchµ öhw @ÌÁÐK Ä?dÂËi Ä@ÌÁ@µÐ½?gн ÍÁchµ ’G?c É Ä@ÌKðÚÐkÏc ÎÏÉÐÁ@½ÙG Ðp̽ÐÅ qÌÁ@µÐµgÊK qËdÁÐw É ÏÊLk?g@O Ä@ÌÁ@µÐËdÁÏÉÏegÐG ÓÄ@ËÙ_ cgʵ Kh} É ‘oʵ ÐG ÎÎÓ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÏgÙS ÉÐÔ qÌo@G ͶâÌKðÚÐkÏc ÍÁÉÊGÐÁ É ÍËg?eÐÅ ÓÍËÉÊKÉе?Éc É N@µ@Á =@Á )Ä@Ë ÐË?É « ÏÉÐÁÉеÏc â͹ ÎÐÁ@pâ̵ Loʵ ÍÁ?É@K ÐG ÎÏÉÐÔ Î?ögÏgÐk ÅÏÉ Ðµ NÉеgÏc ÀÙG ?dËÐÁ@l± Éй É ÀÙ_ q̽ +ÐpËg@ÌoÊÅ ÉgÏÉgÐO Ä@¾LpÌÁ ͶâËÉ@ÌO ÀðÚÐG )ÏÉ?} ·âÌ¡Øh½ ÍKgʵ ÐG Ä@Ù_ ÎеÐK@ÅgÐkÐG ÍÁ?Éб ÉdÁ@k@Á âÍO ÀеÏÊLkÊÁ Ðð¹@¡ÐŠͶâËg@âÌkhOÉ ÄchµÏc ÎcgÉ ÉÐÁÐËÚ Ð½ÐÅ Îg@ÌkhO ÅÏÉ ¸@µ +ÏÉÐË?dâ̹ ÙG 7NÉÊ} ¿âÌO q̽ +’¶âÌKg@O | ÐG gÐk оâÌÔ @Ë@Ô Ðµ ÉÊGÏÉÐÔ +% ÍKg@O& ÃËÐOÏcб ÀÐÔ 7ÍKÉÊ} Íð¹c ÉÉc ͶâËgÙS ÐG É@½?ög ÀÉ@w É ÀÏc й ·âËdÁÐÅ ÅÏÉ +=ÀöGgÏc ÙG M½Ù_ Íð¹c ͵ÐËÐl± ?cÐK@k Àй âÎhµÏc +ÉʽgЭ É kgÐGgÐk ÙK âÍð¹ÐG )âÍð¹ÐG @¡@ÁÏc ʵ ÏÉÐÅ @Â̽ ÃâÌKgÊ_ ÎÙGe ¯ËÐW ÀfâÌGc iÐÔ ++ n?g@Ô âÍð¹@¡ÐÅ + Äеc i@GgÏc Ä@Ëe É ‘GÐ_Ïc âÍOÏcб @K ÐËÑÁ R?h_ ÏdÂâÌÅ ÍKg@O е NÊ} ¿pâÌO ÉÏÉÐË?c ¿LlËÊâÌO ͽÞÏÉ q̽ ÍÁ@Ggʱ É ÄеÏc N@GÐ_ ?dËÉ@Áй е âÎi?ʀ ÐÁ?ÉÚ ÉÐÔ ÙG ¯ËÐW ÉÐÔ ÍKg@O É@Áй ýе dÁ@ËÐ} ¿âÌK ÏÉÐoжËc ͵ÐËÚй ¸ÐËÚ Ð¹ нÐÔ )ÄÏcÏc k?g ÍÁdÁ@ŠÊ} ÙG rÏÉÐÔ +¿ÌÁ Ll`¶âËg ͽ?dÁÐÔ ÀðÚÐG )ÀÐ}gоpâÌO ÎÙG ?dÌÁ@µÐl± ÎÏfâËgc й ÅÏÉ +ÉÊG ÉÐÔ ÎеÏg@ÌkhO ͽÞÏÉ ÉейÐkн N@GÐ_ й Ðp̶â̽Ïc ÉÐïÁÐpâÌO ÍKg@O ͶâËhïÁÐËÚ qËÉÐÔ Ðµ ÏÉнÏchµ ÄÉg +ÐË?c ÐÁ?dÂËi ÉÐÔ +ÏhµÐGg@Ëc ÎdÁÏÉ@Á ÍÁ?dÂËi CÉÐÔ Ðµ ¿ÌÁ?i ÏÉÐËÑHÅÏÉ Ð¹ gЊй ÍpËg?dÁ?Êâ̽ ) ÐËеÏg@o ÍÁÙµ ÏgÐÅ ÍÁ?dÂËi 7NÊïËÏc ÅÏÉ ¸@µ ¸ÏÉ ÍÁ@¶âËögÉ@Å É Ä?O ÎdÌ¥Ðk aâÌo âÎÉй gÐÅ ÉÏÉchµ cgʵ ÎöhâÌïoögÙo Ä?cÐk )ÉÊHK@Å ·âÌO ÏgÉÐ} ÏgÉÐ} ÍoÉ@± ÃËdÁÐw й еÐÁ?dÂËi +ÄÉ?gc Ïg?dâÌk й ÎÎÒ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

+ ÐÁ@µgÊK ÍŠжÁÊw * ͶâËÉßµ ÏgÙS ʶð¹ÐG )ÐËÑÁ Ä@µgÊK ÍÅ @ÌÁÐK ÐLo ÑHÅÏÉ ¸@µ ÀðÚÐGB +=ÐËÑOÉgÉÐÔ Ä?g?cgØi ÎgØi ÐG ¸gÊK@KÐÔ ÎÙ_ ÍK@µ ÍÁ?iÐÔ ÙK @Ë@Ô ÀðÚÐG )ÐLk?g âÍð¹ÐG * q̽ ÐËÙG )dÁ@OÐk ?c NкºÌ½ gÐkÐG ÍpËhK o ÉÏÉßµ ÉÐÔ ÍÁ@Á gÐkй + ÍKÐÌâ̹ ¿p̱g É ÀgÐk оâÌÂË@Á âÎg@S ʽÐÅ ÉÊG вOÐo Îec gØi qÌÁÊLð¹@Ô ÃËcÏgcÐG ÏÉÐËÐÁÙG ÉÐG gÐÅ 7NÊïËÏc ÉÏgÐG É ÃKÉжpâÌO ͵ÐËÐÁ@pÌÁ ÏÊGchµ ÍoвOÐo ¸gÊK@KÐÔ ÄеhËÐk * + ÄÉÊw ÍË?É@ÔeØg 7NÊ}Ïc ¿ÂËcÏgcÐG ÐG q̽ rвOÐo gÐ}ÐÔ ÍÁ?iÏdËÐÁ ¸gÊK@KÐÔ @Ë@Ô ÃËcÏgcÐG âÍð¹@¡ÐÅ Ðo@G * ÎÏÉÏhâËe ÐËвOÐo ÉÐÔ ÀðÚÐG )âÎögÙïG qËgÐk ÍÁЗc É gÐk ÐLâÌÂâÌOÐlG +=âÎgÙ}@Á DO ÒÙ_ ÙG hK ÍÁ@µÏg@L­Ïg ÉʽЊʵÏÉ ÍoÏg@L­Ïg ÉÐÔ MlËÊËÏc Ä@Ë )ÍÁ?iÏdËÐÁ * +?dG À@ŠÐÔ Îg@µÐo?ÉÐw É ÍµÐLkÐG É@w ?c ¸gÊK ÍïÁÐÅgЭ ÍoögÙo ͽÏc gÐkй É ÍKðÚÐkÏc ÍKÏögÐŠй ¸gÊK@KÐÔ Ég@ËöhG ¼Ð½Ùµ É Íkе е@K É p} É ÍKÐHË@K ÎйÐkн gØiÐG ´ÐÅgÏc ÍÁdÁ@OÐk й ÉÊG ËhG ÍÁ@µÐÁ@½gЭ й ·â̵ÐË ÄÉÊGchµgÏc ÍÁ@½gЭ ÉÐG ¸gÊK@KÐÔ gÐ}ÐÔ ++ÍOÉgÉÐÔ Í}gÐG É »S ÌoÙO ÉвOÐo ÍÁ@ÁgÐkй Ä?cgʵ ÙG ?ÉÐÔ )?dG Ä@pÌÁ ÍË@OÉgÉÐÔ ÊµÏÉ ¸gÊK MlËÊËÏc Ïg@ËöhG ÍoÏg@ËhG ÉÐÔ Îec cgʵ ÏÉнÏcgÐk Éй gÐÅ ÐËÙG )ÉÊGÐÅ ÎhK ͵ÐË@Á@½ âËÊo É âÎg âÎdÁÐÅ NÚÐkÏc еÏg@ËöhG ÍÁdÁ@OÐk ÙG ÀðÚÐG )ÏÉÐÁÊG@LkÏÉ Í}gÐG É »S ÐG ÎÐkе ÉÐÔ 7ʵÏÉ gÐG ÏÊHKh} ÍoÏgнÐk ÉhËÐk ÍË@k@Ë ÎÎÕ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

Ä@Lkcgʵ й Ä@ÌÁ?dÂËi hK ÎÏdÂâÌÅ qÌÁ?ÉÐÔ âÍGÊG âËi Ä@ËgÐkй nhK ÉhK@Ëi ͶâËg@oÊ} ·âËgÐkй Ä@µÐÁ?dÂËi Íw gÐ}ÐÔ ÀðÚÐG )ÄÉÉchµ MkÉgc ÓhK@Ëi ͵ÐËÏÉÐÁ?cg@µ ÏÉÏhâËe й ÐK?É Ä@ÌpËc ÒеÏgÐk й ÄÉÊGhKÏgÉÐ} Î@ïâÌS ·âËgÐkй Ä@µÐÁ?dÂËi gÐ}ÐÔ ÐËÙG +chµÏc MkÉgc Ä@ËhKÏgÉÐ} ÎеÏgÐkй ?dK@µ Ä@½ÐŠй ?ÉÐÔ)âÍG Ä?i?ʏc?i@Ô ÍïÁÏc ËöhG?c É Ä?cg?i@Ô É Îg?cgØi ÍÁÉÊGÐÅ ÎÐïð¹ÐGÉ Ä?c ÍÁ@Ggʱ É N@GÐ_ ͽ?ÉÏcgÐG ÎÐÁ@pÌÁ Òc 7NÊï½Ïc @ÅÏÉgÐÅ « ÍKÐÌoÏÉÐÁ?cg@µ Í_ØcÉg@G 7ÃkhPG ¿â̹ É ¿âËh¶G c?i@Ô Ä?eØg й ¸ÏeØg É MâÌG gÐ}ÐÔ ¿âÌð¹ÏcDO Ä@ÌÁ@µÐÁ?dÂËi ÒÏg@½e ?d½ÞÏÉ Ð¹ « =ÐÁÙw @̵gÊK ÍÁ@Lkcgʵ ''''''' ÐK@± ÉÉi gÐÅ ÅÏÉ É ÃË@ÂâÌÅ Ä@ËgÐGÐ_ÏÉ Ä@µÐÁ@Ëcg@± ÎÏö­ ö­ %¿Ë@k& ÍÁ?ÉgÏÉ@w й ÎейÙËgб qâÌO й âÍO ¸ÐË ÉgÐG ÏÉÏchµ ÎеÐ̵@_ ÉÏÉÐÂËÊG jËg hK ÍÁ@µÐÌÁ?dÂËi â¼Ð}й Ä?g@S Îg@S ¸ÏÉ rоâÌÔ +@LkÏÉ ?c +ÏÉÐÂÌLl_?c gÐkй Ä@Ë@}gÏc É ÏÉÏgÏcÐÁÊw Ä@µÐÁ@Ëcg@± ÏÉÐÁcg@½e Î?Éc ÙG NÊïKÏc gÐÅ ÉÊGchµ gÐGй Ío@G ÓÄ?ÊS ÏdÂâÌŠͶâÌ}gÐG É »S ÅÏÉ 7ÍkhO ¿â̹ ÍoÙ_ ÙG gÐÅ q̽ +ÏÉ?ci@k ÎÙ_ ÄÉÊG c?i@Ô ÙG Ä@Ë )ÍË@o ÎcÐÔ MËÏdG NÙ_ ÐG bÐË@G ÏdÂâÌÅ Ä?dÂËi É@Á й ÙK gÐ}ÐÔ ÅÏÉ ¸@µ Ðo@G +=MËеÏc Íw ÏÉÏgÏc й +gÐk нÐHG ÍË@k@Ô Í¶âÌÁ@Ëe ÀеÏc iÐW ÐËÙG ¿ËeÏc rÏhâ̹ ýB qËÉÐÔ Ïi?É@ÌS hK ÍÁ@µÐÌÁ?dÂËi ÎÐGgØi â¼Ð}й ÅÏÉ ?d¶âÌLo й ?d¾ŠgÐk ÍwÙG Ù_@Ô ¿khPG Ñâ̹ MlËʽÏc g@S âÍkÉÉc +ÉÊG вOÐo ÍÁ@ÁÐÁ gÐkй й É ÏÉнÊGÏc Ä@¾ÌoÐO ÉÉi gÐÅ ÀðÚÐG )ÐËÑÁ gÐkй ÎвOÐo qËÉÐÔ ÉÐÔ ?d½g@ËöhG ÏÉÏchµ ÍÁ@µÐpâ̵?g UÁgÐk нÚÏÉ Ð¹ ÀG е gÐÅ ?dpÌË?Éc 7ÍKÊ} qËÉÐÔ É ÀжG â͹ ÍoÏg@ÌkhO ÎÎÔ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÍÁcg?Ê_ ÐG ÍoÙ_@ÁÉ ÍO?h_ й еÐÁcg?Ê_ ÀðÚÐG )cg?Ê_ Ä@¾pÌÂËÉ?h­ ÍÁ?dÂËi ÍÁcg?Ê_ ÍwÙG 7ÍkhO ¿ÌHÅÏÉй )?hµÐÔÐÁ cgÉ?gÐG Ík@Ìk ÍÁ?dÂËi ++=Ïo@GÐÁcg?Ê_ Àй ÏdÂâÌÅ Ík@Ìk É?i@Ô ÐÌÁ?dÂËi ÀðÚÐG )ÉÊG O?h_ ÏhâÌÔ ÍŠй âÎÉÐÔ Í¶âÌLo ÉʽÐÅ Ä?g@S gÐkÐG Ä@ÌLo âÎdÂâÌÅ Ä@ËÙ_ âËÊ_ É N@GÐ_ ÎhGÏiÐG âÎÉÐÔ ÍÁ@µÏgÐoÙ¶âÌK ++ÏÉ?hµ o@G Ä@ÌÁ@Ëe ÍSgнʹÐÅ ÏÉÐÔ gÐGй ) ÏÉdÁ@OÐk ?dÁ?gе }?c É?gdâÌO ÐïâËg Ä@ÌÁ@µÏg@µ É nе â¼Ð}й Ä@ÌËg?dËc É?hµ o@G âÎÉй Äcg?Ê_ ÍÁ@Ggʱ ?cÏÉ@ÂâÌO Éй âÎÉÐÔ ÍÁ@µÏöhâÌïoögÙo «?dâËöh­ Ä@ÌÁ?dÂËi ͺS =++ÍwÙG É âÎhµÏc ÄÙwÉ@¶ÌG â͵ Ïhâ̹ ÀðÚÐG +ÏÉ?dÁ@ËgØi ''''''' Ïg?dÌÔ rÏg?ÊâÌÔ )gÐk ÏchG ÍË?jk É ÅÏÉ â¼Ð}й Ä@½ÏeØg ÉÐÔ ÍË?fâËgc gЊоâÌÔ +ÃËchµ rÐG?c Ä@ÌÁ@oÉ@± ÉÉc gÐkÐG É rÐGÉÉc ÏÉÐÂËchµ ÎоâÌÔ ÐÂËÉÊw еÐoÉ@± й еgÐÅ +’KÉе%3& Ïg@½e ÍoÉ@±gÐG жâËögÉ@Å zÂâÌO ÎÙ_ ÎеÐÁÏÉ@_ Ðk ÉÊG ÙKÉÐÔ Í¶âÌïÁÏc ÐïÁÏc É Íªð¹@GÏgб âÎgÉe ÍKʹ ÐÁʵ â¼ÐµÉc ÉgÙS É?gÙS ÍÁcg?Ê_ Ä@ËÏc ÍÁÙG « ÏÉÐÌk@ÁÐÔÐÁ nе âÎÉй +ÉÊG ·Ëg@K Ðx¾ÌÁ еÐoÉ@± â¼ÐµÉc Ïöhw gÐGй +ÏÉÐÁdÁ?ehGÏc ÃË?ögÐ} ?cÐïâÌS ÎÏÉÐÂËiØc Î?ÉcÐG Ä@½Ù_ ÐG g@w@Á âÍG Ä@¾©@kÉ@w ÉÊGÐÁ ÐG Ä@¾xÂâÌO gÐÅ g@w@Á ÉÊG@½ÐÁ ÐïâÌS Ä@µÐ¹ÙËgб ͽÏÉÉc É ÀеÐË ÍK@± Ð¹É gÐk ÐÂËÊw е +ÃË@p¶ð¹ÐÅ ÀÐËâÑk ÍK@± ÉÏgÐG ÏÉÐ˵ÐË MpÌÁÐK ͵ÐË@Ìw жKʹ gÐkй NÊïKÏc gÐÅ chµ Ä@½ÐµÏgÉe ÎhËÐk É Ä@½ÐµÐïâÌS gØi ÏdÂâÌÅ ÏÉÐÁchµ ÀgÐ} MpâÌw ÉÏgÐïS Íð¹ÐµÉc ÃËÉ?hoÙO?c f½ É ÀÐK ÐG +chµÏcÐÁ öhG ÎеÐoÉ@± ÎgÐk ÉÐÔ ÉgÐk ÀÐÔ Ä?É@w ÍË@ÂÌG ÉÊG öhw É Ä@½ÐµÐSgнʹÐÅ N@ÅÏc @K +ÃËchµ Ä@ÌÂK@ÅhâÌ_ÐG ·âÌkе dÁÐw @ÌÁÐK ) Mk?Ê_Ïc rÉchG?g ÎÉÐo ÍoÉ@± ÐG ÀÐ}iÙ_ NÐÁ@ÁÐK ++ÉÊGÏc O?h_ ÎÏÍ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

)âÎh¶G c?i@Ô Ïg@O ·âËöhG ÍÁ?c?jk ÐG É âÎïG âÎgdÂÌHG Ä@µÏg@o й Îcgʵ Ä@µÐÌÏg ÐÂâËÊo ÐLâÌxG Îcgʵ ÍËÏÉÐKÐÁ Í}gÐG É »S ÐG ·âÌkеgÐÅ ÉÊG?c Òg@ËöhG ¸gÊK@KÐÔ )@ÅÏÉgÐÅ «âÎgdÂâËögÐOÐÁ?g ÙG ÍÁ@µÏg@µ É qÌÔ %´& ÑLÌO ÐÁʖ ÙG @¶G Òi@lµ@O ÐÁ@ïâÌG ÑÁ@Á@½i ÑLÌO ÓÐoÉ Ð¹ ѵgÊK ÑÁ@½i ) ÐËÑÁ ?d̵gÊK ÑÁ@½i й %´& ?dKÏögÐÂG й жÁÊw ) CgdðºâÌÅÐÁ ?d̵gÊK й ÒÐGgØi ?d½@µ@Ô Ð¹ ÀÞÐG )ÑkÉÊÁ Ä@̶âË %¸ & ·âË %´& ÉʽÐÅ ÑK@ÌS й ÐËÙG ÒÐïâÌS Ä@ËеÐÁ@½i É@Áй ?dÁchµÙ} й %´& жÁÊw %´& ÐG ÄÉÊG qÌÁ@µÏ%¸& @ÌS ÒµÐË Ð¹ %´& É %¸& ?cÏÉÐÁdÂâËÊ_ ÑK@µ й ÐËÙG )ÉÊHKh} ÒÙ_ ?dÂÌkÊÁ й ÐËÙG âÍGÐÅ %´& Mk?Ê_ÏdË?É Ä@½i lËÊâÌO ÉÏÉÐÁ?hµÏcÐÁ ± Ä@L̽ٵ )hâÌlâ̽ٱ ÐKÙG hâÌlâ̽ٵ7ÐÁʖ ++Nh}gÏÉ Î%¸& ÎÏÊâÌo «ÐK?g@± ± DK?g@µ )NÙÁвÁ@G ± NÙÁжÁ@G ) h±ÐGg@Ëc ± hµÐGg@Ëc )Ä@L̽ٱ ¼ÙLÁ@O É Nе@w É?kÐG b@HÂËÙG ÉgÐk ÐË?hÁ вOÐo ÏdÁÐwgÐÅ )âÍð¹ÐG ÐGÐÁ )É?ögÙ} вOÐo ÎÏÉÏhâËe вOÐo ÍÁ@Á gÐkй ÐG ÐÁ ÀðÚÐG ) Ä?hµ gÐGй )ÓÍOÉgÉÐÔ ÐÁÊG ¸gÊK b@HÂËÙG LkÐG É ¼ÙLÁ@O É Nе@w ÍÁchµ gÐGй ÐÁ É ¸gÊK ÐÁÉÊG ÎÙ_ Í}gÐG É »S ÉÐÁ@½@S ÍÁ?dâËöh­ ÐG qËcgʵÐÁ ++?hµgÏcÐGg@o Ä@ËеÐÁ@½i É@Áй qË%´& âÎÉй )еÐoÉÐW ÐÂËiÐG?c ÏÉеÐËÐG ÅÏÉ â¼Ð}й Äcg?Ê_ MpâÌK r@O ÉÉögÐGÉÉög Ä@ËgÙSÉ?gÙS Îg@ÌkhO ÉÏÉÐÁÊGÙµ Ä@½gÉÏc й gØi Ͷâ̶ð¹Ð_ ͹?cÉÐ¥ Ä?É?} ÎÐGgØi ÉÊGÐÅ Ä?dÂËi й ¸ÐÌÌÂâÌÆÁ ÐÌÁ@ËÐG ÉÐÔ +ÏÉÐÂËchµ ÙG gÐk Àй ?cÐÁ@ÌÁ?dÂËi ÉʽÐÅ ÉÐÔ É@Áй rоâÌÔ É ÄÉÊG ÍÁchµ ?h¶o@Ô ÍË?jk )ÅÏÉ ÐÌÁ@ËÐG ÉÐÔ gÐÅ +ÃËÊwÏc É ’K@ÅÏc еÐoÉÐW ÎgÐkÉÐÔ qÌË?jk NÉеgÏc ÀÙG ?dÁ@½Ù}ÊL®} ÀеÐË Î@KÏgÐkй É ÀdÁ@k@ÂâÌO Î?i?hG ÉgÏÉgÐO Ä@¾LpÌÁ ͶâÌkе ÀðÚÐG )ÏÉ?} ‘oʵ ¡Øh½ gÐkй ÏdÁÐwgÐÅ +ÉÊG rÙ_ Ìk@ÁÐG ¿ð¹c ÐËÙG )Ïg@ÌoÙÅ ÎÎÖ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

hö O й ÉÊG ðÚ@Ô ÏÉжâËÉ?cÉg | й ÀÏÉÐÁchµ G ÍÁÉÐK ?i@Á É ÀÉÊG@pµ?ög NÉÉg ÎÙ_ MËc ¿¶âËÉÚ Ïögʵ chµ ÀÏÉÏg?Ê_ ÎhËÐkе )ÀdÁ@µÐºxË?ög ·âËg?É@Šй ÃâËÊ_ É ÎÙ_ ÍÁ@Ì} ÎÏjâËÉ ÐKÙKÉе ’o@K qËg ͪÌK ÐG ÉÏÉÐKØchµ É Ä@ÌKh} É?c Ä@Ëg@½ÚÐO ·âÌkе dÁÐw +âÎgÙwÏc?c ?dËÐLkÐS ͵ÐËÚ ÉʽÐÅ iÏögÏÉ É ÃËo@Á gØi ÏÉ?cÉg ÉÐÔ ÍÁЗc +chµ Ä@ÌÁ@µÐÁ?ÉÐÁ?dÂËi ;̺kÐK +ÉÊG gе âÎögÉ@Å â͵ â¼Ð}й âÎÉй = âÎʵ й ÏhâÌÔ É âÎʵ й Ík@Ìk ÍÁ?dÂËi +«ÍË@Ô Ä?dÂËi ÉÉcgÐÅ Ä?ÊâÌÁ ÎcgÉ?gÐG ÐËÏÊâÌo ÀÐG +=ÃËeÏc â͵ â¼Ð}й Ïhâ̹ É ÃËÊG « chµÏc ÀÏhâÌÔ ÍÁ?gÉeÉ@Å É âÎÉÐÔ ÍÁðÚ@¡ÐÅ Ä?ÊâÌÁ É ÎÐL­ÐW е MâÌG ÏÉÐÔ ÎÙÅ ÐG ÍâÌðºG ÙK )ÏhâÌÔ ÏÉÐLk?Ê} Ä@ËоâÌÔ ÍwÙG ÍÁ@Ëe Îg@G ÍÁch¶µ@w ÎÉ@ÂâÌO й âÎÉÐÔ ÍÁ?gÐoÙ¶âÌK â¼Ð}й rоâÌÔ hKÉÊpâÌO ÙG cÊ_@Ë )ÃËÉÊG ŸÁÏcÉ@Å Ä?ÉÐÔ â¼Ð}й ÉÊKh} Äcg?Ê_ й Ä@–@½ Ä@ÌÁ?dÂËi Ík@Ìk ÍÁ?dÂËi ÍÁ?gÐoÙ¶âÌK ÎÉ@w й gÉÉc É ÍïÁÏc âÍG ÐG ÏÉÏhâ̹ ÐËÏÉÐÔ â¼Ð}й MlËÊâÌO й c@Ëi ÉÊG ÏÉÐÔ gÐGй )@Ë )ÏÉÐÁжG Ä@¾±?öhâÌÔ Í¾ÌºkÐK ÃâÌÅ@o cʙн ʵÏÉ ÎÐÁ?Éй q̶âËdÂâÌÅ É ÃËÉÊG â¼Ð¶âÌK âÎÉÐÔ ÍÁ?gÐoÙ¶âÌK +=ÄжG ÍKÐO Îcgʵ ÎhâÌ­ Ío@G ÐG Ä@ËÙ_ ÏÉоâÌÔ Ð¹ ?cÏc Ä@Ìð¹ÉÐÅ )chG?g ÉÐo ÏÊÌÁ +ÉÊG Ü@ŠÐS ¿¶pâ̽ ÐÁ?g@ÌkhO ÉÐÔ ÍÁ?eÉgÉ ÐG ÏÉÐo ÉÐÔ i@GgÏc Ù_ ÙG @ïâËg б@K ++ÄchµÏc n@µ ÍâËÊ} Ä?É?} ÍïÁÏc ÐïÁÏc @LpâÌÅ Íw й G ÀðÚÐG )ÉÊG ÏÉÐÁchµ G ?cÏg@Gй@Á ÐSgнʹÐÅ Éй Ächµ ÍÁ?gÏc?hG É ÐÁÐW É cʙн É ÃËcÏgcÐG ÎÚ ÙG ÀG Ïg@S g@S =ÏÉнжG ͶâÌK@µ ÉhKgÉc Î âÍS ÙG rÏg@S g@S É Îöh­Ïc%/2& Ïg@½e ÍoÉ@± ÎhK +++ÉÊwgÐkÐG ÏÉн@LkЊе ÏÉн@ÂâÌÅ Î@}@Ô ÐG ·âËg?É@Å öhO й )ÀÉÊG ?cÉÐ_ ÃËoй Ðl± ·â̵ÐË ¿LËc ÏÉнÉÊG cgÉ Ðµ ÀðÚÐG )жâÌLâÌo Îg?É@Å ÍÁ?i À?É @KÏgÐk ÎÏÏ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÍÁchGgÐkÐG + É?hk@Á ÉÉ?dâÌO ?Ê_ ÎÉ?gc?jk âÎdÂâÌÅ ÐG ÉÊG NÐHË@K жÁÊw âÎÉй qËgØi ͵ÐËÏÉ@½ Ð@_ÐÁ ) ÉÊG nögʱ gØi Úй ÀÏÉÐo ÉÐÔ @ÌÁÐK +=ÏÉÐÂÌÂâ̔ É hïâÌO ÍpâÌO rÏög »âÌ ÎigÐG Þ@G ͶâËÉÚ @ïâËg й ÀÉÊwÏc É@Ô gÐk ÙG Ä@ÂâÌÅhâÌ_ÐG Î?Éc ) ¿LpÌÁ?c ÎÚ É ÀÉÊG »Ë@± q̽ ÍÁ?Ê̽ chµ Î?É?c 7ÍKÊ} É ÀdÁ@k@ÂâÌO ÎÙ_ «ÀÉ?} ‘oʵ ¡Øh½ ÍÁ@½Ê} ÐG ++À%ÄÙk@k& Ͷð¹Ð_ Éйc@¥ ÀÉ@Á ý * q̶â̵ÐË Ðµ )Ä@k@G ÉÐl± É@Á ÐÂÌKÉе ÌÔ ÉdÁ@k@ÂâÌO ÀÙ_ q̽ @ÅÏÉgÐÅ 7NÊïËÏcÉÊGÏc NÏög ?dÁ@½Ú ÐG +¼c@¥ ?ög ÐK âÍÁ@¢Æâ̽ e @GÐWgн ÙG Î%3& Ïg@½e ÍoÉ@±É Ä?dÂËi É@Á Ík@G ÏÉÏÉÐÁcg?Ê_ нкpËc ÀÏc ÐG ¼c@¥ 7NÊïËÏcÉ ÀchµÏc ÍKнÙK ÐG ÐÁ?ÉÐÔ ÉʽÐÅ +ÐË?dâÌK Íkе rÐo É »w ÉcÐk @LlâÌÔ ÐoÉ@± ÀÐÔ É ÐËⓠͶâÌkе ÏgÙS ÉʽÐÅ ÏhâÌÔ É Ä?É?} «ÍKÐÌx_@w@± )Îic )‘oʵ +ÃG Ä@KÙ_ Î@ËgÉ rÏÊâÌÔ âÍGÏc 7ÍkhO c@¥ й ÉÐÔ ÙG o@G ͶâÌSgнʹÐÅ NнʶW ÉÏg?ʽÐÅ@Á ÏdÂâÌÅ ÍwÙG ÏgÉÉe ÉÐÔ +=ââÌl_Ïög@Á ÐÁ@ÌÁ?dÂËi 7ÍKÊ} ÉÏÉн?c ͽÞÏÉ ÏÉеÐËÐÁÐ_ ÏcgÏi ÐG ¼c@¥ ÉʽÐÅ ÐG É âÎÉ@Á оâÌÔ ÙG Ío@G ÍSgнʹÐÅ qÌKнʶW É ÃËcgʵ жÁÊw * +ÏÉÐLâÌÂâÌkÉÐxÁ@½Ïc q̵ÐËÏÊâÌo ͵ÐËÙ}ÊL®} ÉgØi ͶâÌÂLpÌÁ?c Î?Éc )ÉÊG iÙlð¹c ѶâËgÏÉgÐO Ä@¾LpÌÁ q̹c@¥ +ÀеÐÌK@²âÌk ÐL_ÐK gÐk ÏÉнÉÊw É@±@o âÍkÐG É Mk?Ê_ Ðl_Ég fâËgc ÎÏÎ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

É ÄÉÊG hâ̹ÉÐÅ Ík?g@Ô Í¶Á@G ÎgÐHÁ@½gЭ ÉÉc ÃËcÏgcÐG â¼Ð}й qËcнЈ ÉÐð¹Ð± É ÍPk ÉgÊk ͶâËÉ@ÌO cнЈ +ÄÉÊG?} ÍË?g?c ͵ÐËйÐkнgÐkй 7NÊïËÏc )ÉÊG @LlâÌÔ @K qÌÁ@_@o É@Ìw É@Á ÐKнÊwÐÁ Nб ÀðÚÐG ¿ÂOh_ ÉÉÐð¹Ð± ý ÐLk?ög + N@¶G ÀÉ?ög qÌH̹ÐKʽ É ·pâËÉgеÐG ¿HG Ä@̶âËeØg +ÉÊG?} ÏÉÏgнÐk ÉhËÐk ͶâËÉc?Ég ÎÙÅ ÐG I̹ÐKʽ Ðk@G ÍÁ@Ë@o ÎgÉÏc hK Ͷð¹Ð_ ·â̹нٵ â¼Ð}й ÉdËÐk Úн ÍKÉÐ}j½ ÐLâÌwÏc ÄÐGgÐk й й )ÄеÏc Nн@̱ Ík@G q̶â̽Ïc É@ÌÁÉc Ík@G ·â̽Ïc É ÄÏcÏc dËÐk Úн ÙG ÎhKÊpâÌO ÎÉÐo ͶâÌÁÉÐ_ dËÐk Úн ?dÁ@ÌÁ@µÐk@G ÉÐl± ÎнgÐ} 7âÍð¹Ïc ÉÏÉÐLâËöhâÌ}Ïc ÍÁ@µÐÁ?Ê̽ À?cÐk Îec й ¸ÐË@LâËcʵ DË?d©ÐG й @½ÉÐ_ й ÉÉchG?ög ÎÉÐo ÐÂË?hG + ÉÊG?hµ@OgÐG ÃâÌkÊW 7âÍð¹Ïc gÐlµÐË ÏÉÐÌð¹@XoÙ_ ÐG I̹ÐKʽ @µ@Á É?ÉÐK ÎеÐÁÉÐ_ Úн @LpâÌÅ +ÎöhâÌïG ÎhâÌ_ ÐG ÐË?Ê_ )к¹?@pÁ? hâÌ_ Ù_@Ô N@µÏc dËÐk À@½ й g@ÌkhO É âÍwÏc ?cеÐð¹?ÉÐÅ Î?Éc ÐG hK ͶâÌÁ?Ê̽ ++@Á )Ä@Ë ÉÊG ÊKÉеgÐk еÐË@LâËcʵ +ÉÊGÐÁ ÉÊKÉеgÐk ?cÉÐ_ й 7âÍð¹Ïc ÉÏÉÐK?cÏc ͽÞÏÉ qËÉÐÔ âÍwÏc É Îcgн@Á ÐK@¶ËÐÔ É âÍGÏc Ä@µÐÁ?Ê̽ É@Áй q̾âËeög ͶâËögÊ`Ìk ÎdËÐk Úн À@½ ÃwÏc qÌÁ?ÉÐÔ É Ä@µÐÌl¥ÐG ÐLâÌÂËÐ}Ïc е@LâËcʵ Íð¹?ÉÐÅ ÍÁ?dÂËi ÐÂÁ@Ë@ÂâÌÅ É Äh}Ïc I̹ÐKʽ É NÉÐ}j½ ͽ@¾ÌÔ ÎÐð¹@k%4-& ÄнÐK й dËÐk Úн ÏdÁÐwgÐÅ +Ä?c Ä@Ëg?i@Ô gÏcÐG Ïc?ög й qâËÉй )hâ̹ÉÐÅ ½ÐÔ 7NÊïËÏc ÎеÏc@®ÌÔ ÉÊKÉеgÐk qÌÁÉÐ_ й е@LâËcʵ ?Ê_ ÙG gʵÊo ÉÐÁÉÐ_ @ÌÁÐK еÏÉ?cÉög 7NÊ}Ïc Ä@ÌâÌO Ä@µÐLlo@­ ÀðÚÐG « ÉÊGÐÁ ÎÏÑ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÎÙÅ ÐG е NÉеgÏc ÀÙG ‘lÌG É ‘Ëc ÐG É N@µÏc еÏgеg?É@Å â¼Ð}й ÄÙw ÃÁ?iÏc @Ë@Ô +ÏÊËögÐO?ög ?dÂÌÂÌG ÉÐ_й ÏÉ?} ÉÐÔ Ä?dÂËi ÎgÐïËg@µ ÉÐÔ ++=Ml½ йٵ gÐG ÐË?c ÎcнЈ É ÎögÐO?ög ÉÐ_й I̹ÐKʽ ·âËÉÐo й ÎÐK@µ ÉÐÔ 7âÍGÐÁ R?h_ ͶâËg@µ ÎÏÉÐÁ?öhâÌ} ÐïÁÏg Éжâ̵Øöw rÏÉ?cÉg hK ͶâËöhâÌïoögÙo Ðð¹Ð½Ùµ â¼Ð}й% ýÐÔ ÍKÐËgÐGÏÊâËgÐG& hâ̹ÉÐÅ Îög@G ÐÁÙµ ·âËg?É@Å É ¸ÐËÐH½g й ·âËÉÐo ÏÊÌÁ )ÃËÊG ÍÁ?dÂËi ÀеÏgÏc?hG ?dÁ@ÌpËÉ@Áй ̹ÐKʽ kÏc dËÐk Úн À@½ ¿LËc Ä@ÂâÌð¹ÐÅ ÀÉ@w еgÐÅ )ÏÉнÊG g@ÌoÊÅ =ÐLÌw ÏÉÐÔ I̹ÐKʽ к¹? ¿lÌG )к¹? ¿lÌG 7âÍð¹Ïc Î âÍO ÉÏÉÊKh} É ÎÉ@µÙoÐO ÐG ÉÏÉ@Á?c ÍïÂk gÐkй kÏc ÏÉÏg?Ê_ й qËcнЈ +ÏÉÊLpÌÁ?c ÎÉ@lOÐW dÁÐw ÍÁÉÊG ögÐPâÌK Î?Éc É Ä@Á@½i gÐk ÐKÉе ++=?dËÉg Íw « ÉÊG Íw ÎÚ ÉÏgÐG ÍïÁÏc âÍG ÐG qÌH̹ÐKʽ) ÏÉÏÉÊG gÊâÌŠеÏgÉe N@µ Ͷâ̵йÊ_ â¼Ð}й +ch¶â̹ ÍÁcgÊHâ̹ Î?É?c Échµ Íw@½ É Íº½ ÐLl_ kÏc )ÉÊw cнЈ rоâÌÔ É cнЈ ÙG ÐËÏÊâÌo ÀÐG ÎеÏÉ?cÉg I̹ÐKʽ ÄcgÊHâ̹ Î?É?c 7ÏÉÐË?öhâÌ} É À?ögÐ}Ïc Ä@ÁÏÉÏc É r?ögÐK É@Áй chµÏc ÀÉ?ög ÄÐGgÐk Î@Ìw й @½ÉÐ_ й ¿LkÏcй ÎÏÉÐÔ ÙG q̽ Éе ?d¶â̶pâËÉgе gÐkÐG öhOй À?ögÊkÏc @µÐLkÏc ÉÉcgÐÅ ÐG É ÎgÐk ÐLpâËÉ@Å ÀÙ_ gÐlµÐË ÀhïÌG É âÍwÐÁögÏc @}@Ô ÐG cнЈ ¸@µ Îg?É@Å â¼Ð}й ÏÉÐ_?c ÐG ÀðÚÐG ++@ËgÐkÐG À@pâ̵ ÐÂË?hG @S + ÏÉÊKh} ÀÉÐÔ ÉÏÉ?c ÀÉй ·pâËÉgе ÍK@ÌS й ¿ÌÁ?i ÉÏÉЕ@Å ÐG е ÉchµÏc ÀÉ?g ÐËc?i@Ô É ÍoÙ_ ÉÐG ÄÐGgÐkй ý ÏÉÐÁжG G ÏÊâÌÔ Ð¹ Ä?dâ̹ ÎhGÏi ÐG ¿oÏgÏc?hG ÀÐÔ É ÀkÐÔ ÀÙ_ ¿ÂÌGÏc ÏÉЕ@Å r@}@Ô ÎÐËc?i@Ô ÉÐÔ ÎÉ@K й É Ä@½gÐoй ÏgÏÉ ÉÊKÏc @S ÉÐÔ ÉÏÉÐKØchµ Mk?g ÉÐ_ +=Àh½ÐÁ ʵ ÉÊw ¿LkÏc й ?cÉÐ_ й ÎÏÐ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÍoÙ_ ÉÐÔ ÞбÐK É â¼ÉЊͶOØhK ÐK@}Ïc е Ðkе ÉÐÔ ÉÏÉÐK@µÏc ÏgеÐw ÐËÙG +g?ʽÐÅ@Á ÍSgнʹÐÅ ËögÙ} ÎgжoÙ_ âÎög ÉgÏdÁ@Å ÐLâÌGÏc É N@µ Éй ÉÐÂÌp_ÐG dâ̽ÊÔ É dâ̽ÊÔ Ðp̽ÐÅ Ä?öhâÌïogÙo lâËÊð¹ÐÅ É âÎÉй gÐÅ âÍp_ÐGÏc iØO ͵ÐËйÐkн ÎÉ@ÂâÌO й qÌÁ@Ì} ÎÐÂâËÊo qÌK@GÐ_ É N@µÏdâÌO MkÏc hKiØO ÉhKÏgÉÐ} ͶâÌÁ@Ëe ?dpÌK@µ Ä@½ÐÅй +ÏÉ?gÊ_ dâ̽ÊÔÐG @ÌÁc âÍð¹Ïc qËcgʵ É âÎh}Ïc ÏgÐO hK@Ëi '''''''' Ä@Ëg@µ @LpâÌÅ Ä@µÏgÙSÉ?gÙS ÐLpâÌw ÉÏgÐïS Íð¹ÐµÉc É ÄÙG ++ÉÊG ?ögi ÀÉÐ_ ÀÉ@w Ä@ËÐGÏgÐG @K rÏÉÐo ÉÐÔ +ÄÉgÏc É â¼c É gʱ ÉÉ@w gÐk ÏchµÏc É ÏÉÐÂË?hµ ¿Ë@k hK ÍÁ@µÐÌÁ@ËÐG ÉʽЊʵÏÉ qÌÁ@ËÐG ÉÉÐ_ ÏÉÐÁÊwÐÁ ÃËÊw Échµ Ïc@½@Ô Ä@½Ù_ +ÏÉÐÂËdÂâËÊ_ Ä@ËÉ@Á Ïg?dÌÔ Ð¹ chGÐÁ ÎgØi оâÌÔ ÍÁ?ÉögÏÉ@wÉ ÄÉ@LkÏÉ jËögÐG Ä?g@S Îg@S ¸ÏÉ Ð½gÏdÁ?e chµ Ä@½hËÐk еÐÌKÏh­ÐÁ ÏÉ?h_?c кâÌH½ÊKÊÔ ÐG rÏg@S ÀÐÔ +ÄеÏc hK ͶâÌkе dÁÐw É ÐµÏgÏÉc?c qâËÉй +ÏÉÐÂË?hµ qâ̶¹ÐO ÍÁÏcн Î@}c?c ÎgÏÉc?c ÀÏcgÐG ÉÏgÐG +ÏÉÐË?c Ä@¾LlËÊâÌO ͽðÚÏÉ rоâÌÔ É ÃËchµ ÐLk?g@Ô Í¶âËg@ÌkhO dÁÐw Î@}gÏc ÀÏcgÐG ÐÂÌLpËÐ} е )еÐÁ?dÂËi ÏÉÐÂË?ögÐ} ØögÏÊÌÁ ÎgÐGÏgÐG Ä@½É?hk?Êð¹ÐŠ͵ÐËÙºG@K е@}gÏc ÒgÐk gÐkй ÎdÁÏÉ@Á ÍÁ?dÂËi ÉÐÔ +%ÏÉ?hµ MkÉgc.56-& Íð¹@k й ÐË?gÐk ÀÐÔ &ÉÊG?hkÊÁ ?dË@ÌK NÉеÉ@wgÐG ÍG@G& ÍÁ@µÐPkÐÔ ÎкâËÉÐK ÙG ÍÁ@Ê¥ ÑÁ@µÐÁ@Lð¹Êk ÎÙ_ ÍK@µ ÐË?gÐk ÏÉнеÐË ÍÁ@ÆÌS ÍïÁÐS qâÌOй gÐÅ ÀðÚÐG )ÉÊGchµ MkÉgc Ä@Ë%͹@¥ ¸ÐËÚй ÐWÚÐGÏi кâËÉÐK ÐÁÙµ ÉÐÔ ÏÉÏeØg Éй ÎdÌÔ )Ä?dÂËi ÐG ÉÊG?hµ ÏÉÐoжËc ͵ÐËÚй É Ä?gе }?c ÍKÚÐkÏc É ŸÁÏi ÉhGÏi Îj½Ïög ÐKÙG É Ä?cÐk еÐËÐïLlâÌÔ ÐÁ?dÂËi ÉÐÔ +Ä?cgʵ ÍÁ?c ÍÁ@Ggʱ É Ä?cÙ_gÐG Îj½Ïg ÍÅ?ÉÐ} ÍpÌÁ@µÏcgÐG Ég?c É ÏÉÊG NÏg ?c@ÌK ÎgÐoÙ¶âÌK Ä?g?iÐÅ ÏhïG ÎÏÓ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

«=âÍGÐÁ %mÌÔh¹? dÌk& Îec @LâËcʵ @ÌÁÐK ÉÊG@½ÐÁ @ÌK ÎhK ÍxÌÅ Ä@Ëe 7NÊ}Ïc Ä@ÌâÌO @ÅÏÉgÐÅ â͹ NG ÙK Ïg@Ëc ) СØh½ ÍÁ@µÐLk?Ê_ É Ä@µÏÉ?cÉög ÎÏÉÐÁ?dïÁÏög ÄÉÐ_ + ÏÉÊÌÂÌG NÐÁÉÐ_ ÉÐÔ ÐËÙG ÏÉÐKØchµ â¼@XoÙ_ еÐÁÉÐ_ LlÌG ÐG е ÉÊG?hµ g@HÁÉ@K ÏÉÐG ÐH̹ÐKʽ ÍwgÐÅ â͹ Ä@Ë %к¹?@pÁ? âÍGÏc hâÌ_&+к¹?@pÁ? âÍGÏc Mk?ög ÍKÐËÊKÊ} ÐË?Ê} É ÏÉÊG 7NÊïËÏc qÌH̹ÐKʽ ÏdÁÐwgÐÅ + к¹?@pÁ? âÍGÏc Mk?g ÐG ÉÊGchµ +hâÌ_ ÏÊKÊ} ÀdËÐk À@½ ÎеÐÁÉÐ_ ÎеÏÊKÉеÐÁgÐk н@µ@Ô ÐG Ég?i@Ô Î?Éc Écg?Ê_Ïc Ä@ËÐÁ I̹ÐKʽ ÍÅÐÁ ÉdËÐk Úн ÍÁ@µÐl±ÐÁ ÀðÚÐG %ÈgÊP¹?& Î@}c?c ÎÐÁ?ÉÏg ?dÁ@Ìð¹Ð}й ÏÉÐÂ̹ٶâ̹ ·âÌð¹@k ÉgØi ͵ÐËЊжoÐÔ + Ä?hµ hK ͶâËg@S ÐËÏÊâÌo ÀÐG %3& Ïg@½e ÍoÉ@± ÎеÏÉ?} Îg?É@Å â¼Ð}й ÏÉÐo ÉÐÔ É I̹ÐKÊ½É dËÐk Úн À@½ ÎеÐËdËe?hK ÐËd̽ٵ ÉÏgнÐkÉhËÐk ÐKÐË@¶W нÐLk É Ä@½Ù_ ÍoÏögÏg@w É ÍKÐH}ÐÁ й ÀG ?dâËÉй Éc@Ë ÏÉÐK@Å ÀcнЈ ÄÉÐ_ gÐkй NÐÁ@ÁÐK е ÏÉÏchµÏc Ä?gе }?c ÎеÏgÏcgÐG Ïc?g й +«« ÄÏcÏc Ä@½Ïg?dâÌk й )ÄÏcÏc Ä@½g?i@Ô ) ÄhïÁ@½Ïc qÌÂÌÂÌG ''''''' ͶâÌÁ@Ëe ÌHpâÌO ÉhK ͶâÌÁ?dÂËi ÏÉнcËÏc ÏÉжâÌÁ?dÂËi й Ðp̽ÐÅ gjÅ ÀÉÊGÏc Nб@K âÍG е qËg@S âÎdÁÐÅ +chµÏcÐÁ ¿p˵@w Ä?dÂËi й ÀðÚÐG ) ÀжG Äch½ É Ä?dÂËi É@Á ÍÁ@Ëe Ä?ÊâÌÁ й ·âËcg?ÉgÐG MlËʽÏc ÎÐÁ?öhâÌïoögÙo lâËʹÐÅ +ÉÊGÐÁ hK ͶâÌLo ÏÉÚÉÐG MlâËʹЊй еÐËi?É@ÌS е rÐK@µ ÉÐÔ ++ÎigÐGgÐk É Îc?i@Ô ÎÉ@ÂâÌO й Îh}?ögÙ_ É Ächµ M_ÐGÙ_ ÏÉÏg?dâÌk cÊ_@Ë )ЊжoÐÔ Ég?i@Ô ÎÙÅ ÐG Ä?dÂËi й hâÌïogÙo Í¡Øh½ hK ͶâËgÙS ÐG dâ̽ÊÔ ?doÐK@µ Éй@Ô ÏÉÐLâÌGÏc gÐ}Ùl½ ͶâÌ}gн ÎÉögÐGÉÉög ÎÏÒ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

)âÎgÉe ÏÉÐÂËÊw ÎÏÉÐÔ Î?Éc ÉÏg?ÊâÌÔ ÏdÁ@ËÐ} Ä@ÏeØg ÉÐÔ ÉÊG âÍÁÙw gÐÅ Ä@–@µÐÁðÛâÌÅ gÐk ÏÉÐÂËÊw ейÙËgб ͽÐÅâÑk ÍK@± й Ä@µÏdÂð¹@G ¸ÏÉ hKcgÉ )ÃËÉÊG hKÏÉ?hµ É@wÉhK?iÏg@o ÉÉchG?g ÎeØg й ÐËÏg?ÊâÌÔ ÉÐÔ ÀÞÐG) ·pËh½ ·â̵ÐË Ä@¾LËc ÉchµÏc Ä@–@µÐÌÁ?dÂËi ÍKÉеÊlð¹ÐÅ ÎhËÐk É?ehG oÙ} Îc ÎÉÐÔ )ÉÏÉÐK@µÏc ÀgÐ} оð¹Øc ·â̵ÐË )ÉÏÉÐK@µÏcgÊk É@ËeÏc ÎÙ_ ÙG âÍkе gÐÅ ÐK?É ««É ÄÊLËÏi É Ä@Á hK Ͷâ̵ÐË )É?Ê_Ïc ÙG е %(7L3L& ÍÁ?dÂËi ÎÐÁ?ÉÐxâÌO ÐG +ÏÉÏchµÏc ÎÙ_ й ÎG @ÌÁÐK %(7L3L& ÍÁ?dÂËi й âÎÉй +ÉÊG l̹@ÌkÙk ͶâÌÁٽٵ Ðx¾ÌÁ ÎÙ_ É ÍoÙ_ ÉÏÉÐÁcg?Ê_ É Äcg?Ê_ ÉʽÐÅ ÍoÐGÉ@Å ·âÌoÉ@± gÐÅ ÍÁðÚ@¡ÐÅ «ÄÉÊG Ïh®kÉ@Å É âÎögÉ@Å É â¼@¡ÐÅ ÉʽÐÅ âÎÉй +ÄÉÊG εÐË ÍµÐÌoÙ_@Á zÌÅ ÐÁ оâÌÔ Ïg@Ëc )ÉÊG hK ͶâËgÙS ÐG ейÐkн ÎdÁÏÉ@Á ÍÁ?dÂËi й ÀðÚÐG ÐËÙG )ÃË@ÂâÌÅÏc ÙG ͶâÌLo ÏÉÏgÏc й q̶âÌkе zÌÅ ÐÁ )ÉÊGÐÅ Ä@½Ïg@O ÐG @ÌÁÐK ÐÁ?gÙS É?gÙS ÐÁcg?Ê_ ÉʽÐÅ ÉÐÔ Îн?gÐG É ÄÙG É@Áй ÉÊGÏc ÍKÐË@ÂÌw Îi?É@ÌS Ïc@k ͵ÐËÏÊâÌo ÐG @K?É )ÃËжHð¹ÐÅ Ïg?dÌÔ ÍÁcg?Ê_ ÀÐÔ LËc ÐG É ÃËÊG RÐw rоâÌÔ Ð¶ÁÊw )?hµÏdâÌO kÐÅ É ?hÂÌGÏc r@G ÎÐïð¹ÐG )É ÃËÊGÏc hKgÉÊk Ä@–@µÏgÏÉ@GÉG gÐkй rÐÌKÐË@ÂÌw ÐËi?É@ÌS « =ÉÊG É?hÂâ̛Ðk É ´Ïi Ä?É@w qâÌOй Ä@¾pËögÏÉ@G ÉG k?ög ''''''' +ÃËÊGÏc Ä@̹жâÌK hK@Ëi É Ík@ÁÏc o@G Ä@½ÐµÏc@k жð¹Ð_ eØg Î?Éc eØg âÎdÁÐÅ À?cÐk ;âËeg ÉÐ}gоpâÌO ÎjâÌÅ É gÉÊo@G ÍÁ@Lkcgʵ ÐG NÏg@GÐk 7NÊïËÏc ·â̵ÐË ÐÁʖ ÙG +ÏÉÐÂËÊGÏc ÏgнÐk ÉhËÐk Îg@ÌkhO ÎÉögÐGÉög g@S =ÐËÐÅ Ä@KеØöh­ ÏÊâÌÔ =ÐËÐÅ Ä@L¶Á@K ÏÊâÌÔ =ÐËÐÅ Ä@LËÉ@̵̾ ͵Ðw ÏÊâÌÔ

É Îh}?ögÙ_ É ÍKÐË?i@Ô ) É Ä?gе }?c ͽÐLk É ŸÁÏi ÉhGÏi É ÍËÏdÁögc Ä@µÏgе }?c ÐÌÁ@Ê¥ е ÎÏeØg ÉÐÔ +ÄÏcÏc Ä?cgʵ ÍkhKÐÁÉ@w ÄжG MkÉgc hµÐGg@Ëc й Ä@ÌÁ@µÐPkÐÔ ÙG ÏgÉÐ} ͵ÐËкËÉÐK ÉÊG?c Ä@Ëg@ËöhG ÐG ÏÉÊG Ä?cÏgÐO É Ä?c ÉÏhG É Ä@ÌKÞÐkÏc ÎÏÉÐÁ@½ kÐGнÐG gЊʵÏÉ Ä?gе}?c ÙG ÏeØg ÉÐÔ ÎÐËкâËÉÐK ÉÐÔ +Ä@Lkcgʵ й Ä@ÌÁ@µÐ½ÐLk +ÏÉÊG ?É Øöh½ÐÔ ÍÁ@µÐ¶Á@K ÎжÂG É ÐÁ@_еØh­ Î@}c?c ÙG оâÌÔ ÍÁchG ÎйÐkн ÏÉÐÂË?ögÐ} @}c?c й е gÐÅ ÏeØg ÉÐÔ 7ÏÉÐË?gc ·â̹ ÏÊâÌo ÉÉc ÐG hµÐGg@Ëc ÍÁÏcн +Ächµ ¿µÊW Ä@Ë )´?öhâÌÔ ÐG ÏÉÐÁchµ ¿ÌºkÐK ÙG й Ík@Ìk ¸ÐÁ ÍÁÏcн ͵ÐËÐpâ̵ ÐG ÎоâÌÔ ÎÐpâ̵ %'*0& Ïg@Ëc ͽ@µ@Ô â¼@W gÐÅÐG+ÐÌÁÏcн @}c?c ÉÐÔ ÏÉÐÂË?gc оâÌÔ ÐËÙG )ÉÊG?c ÀÐð¹Ð± Îc ÎÏÉй ¸ÐË ÏÉÐp̽ÐÅÉÉc É ÀеÐË ÐG ÏÉÏgÐk ÎÏÉÐÁ?d¶â̹ ÉÉcgÐÅ ÎcgÏc ÐG ?ÉÐÔ @G ÏÉÐÁchµ ¿ÌºkÐK ÙG gÐ}ÐÔ 7жÁÊw )ÄÉÊG O?h_ ÃË@G?hkÊÁ ¸@K Íx©@w@± ÐG É @G ÀÐÅÉÉc qËgÐ}ÐÔ ++ÃËÉÊwÏc ÀеÏgÏc?hG ÃË@G?gc ÀÐð¹Ð±Ð¹ â¼Ð½ÙµÐG Íx©@w@± ÐG qËgÐ}ÐÔ É â¼@k g?Êw ÎжËjÁ ?ÉÐÔ É ÏÉеÐËÐG nе zÂâÌO rоâÌÔ + ÃËÉÊGÏc ¿µÊW â¼@k Ïci?Éc й hK@Ëi ?ÉÐÔ ÐG е ÉÊG hK@Ëi ÏÉÐÔ ÎgÐ}ÐÔ ÐËÙG )ÃËÉÊG?} ÏÉÐpËc@Ëi ͵Ðw ÐG =+’âËh¶G g@HÅ@ÁÊ} ¼Ð½Ùµ ÐG Íx©@w@± chµ ÏÉÐËÏg@GÉй Ä@½Ðl± @}c?c É Ä?dÂËi É@Á ÍÁ@µÏdËc ÄÉʽiÐÔ â¼Ð}й ·âÌK@µ 7Ä@ÌKÊ} Ä?ÉÐÔ ?cgÐkÐG ;µÊW %'*0& Î@}c?c жÁÊw ) ÏÉ@½ÐÁ @}c?c й ÏÊâÌÔ Îg@µ ÐïÁÏög ÐËÙG )âÍGÏÊâÌo Ä@½ÐÅÐG rÐË@}c?c ÀÐÔ âÍwÏdâÌO ?É É ÄÉdÁ@OÐkÐÁ +ÏÉÐÁжG Ä@L±?öhâÌÔ ÎÐÁ?ÉÏög )Ä@Ë ÄжG Ä@Kc?i@Ô +ÉÊG ÃËÊ} й hK@Ëi ÏÉÐÁchµ ¿ÌºkÐK ÏÉÏchµÏc Ä@¾pËG ÏdÁÐwgÐÅ

ÎÏÕ

ÎÏÔ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÉigÐG gØi ͵ÐËжKʹ gÐk ÐLâÌwÏc еÐ}gоpâÌO ÐËÐo@G ÉÐÔ Î?Éc gÐÅ * 7âÍð¹Ïc ÏÉÐËÙ_ gÐGй É ââÌk}Ïc?c ¸ÐËÏgÐïS ееØöh­ gÐH½?gÐGй É Àе@ËÊ_ ÐK ÍâÌS ØÔ âÎiÐÔ âÎcÊ_ ) M_ÐHâÌG ++âѺÌG@GÐÕ¹ÏhËÐK âÍÅ ÎDÅ +« âÎg@_ оÂÌÅ ?g?c âÎgÐk gÐk e ÐK âÍ¡Ðo 7NÊïËÏc É?cÏc ÎÙ_ ÍÁ@µÐl± ÐG ÎÏfâËgc ÃËcÏgcÐG Ä@—g@}jâËg@O gÐÅ Ä@ÐË ÍË@}@Ô âÍG É Îg@µ@k ÉÐG cgʵ ÎоâÌÔ rÐK@µ ÉÐÔ * ÎÐË@k й н â͹Ð} ÍwgÐ} r@LlâÌÔ +ÏÉÉchµ Ä@½Ù_ ÎÏÉÐKÐÁ É ¸@_ й ÉÏÙ_ @kʽ@Á É ÏÙ_ @_@Ô Ð½ â͹Ð} Îe @lËc â͹ )ÐË@½?do@O ?dÁ?gе }?c ++++?cc ÏÊ_gÐG É GÐ_Ïc ÎfÁ?É ÎÙG e É ‘ÌÁ?ic É Ík@ÂËc ÏÙ_ Ãâ̱ÐW '''''''' ÉÐG ÏÉÏÊHLkÐG Ä@½Ù_ ÍkÊÁÏg@w rоâÌÔ É MpËØgÏc Ù_ gÐkй gØi N@µ qËhK ÎÐð¹@¡ÐÅ rÐo ÉÐÔ ÍÁ?ÊâÌÁ +ÉÊwÏc ÄÉÐ_й Ðp̽ÐÅе ÎÐË Îg@Ëc@Á е ÄеÐÁ εÐË Ð¹ ÏÉÐÔ ÎÐoÏögÐÅ ÉÊGÐÁ eØög ) ÉÊG R?h_ ÎhK ÎÏdÂâÌÅ ÐG Ä@ËÙ_ ÎÏÉÐÁchµ ¿ÌºkÐK Î?É?c É ?h¶o@Ô Ä@µÐÌLk?ög ÉʽÐÅ ÉÏg?dÌÔ ÐÂxG ÍO?h_ Îg@µ ÎÉ?ÉÐK ÐG g@Gй@Á ÍSgнʹÐÅ + ÄжG ´?öhâÌÔ ÍKнʶW ÎÏögÐo ÉÐÔ +ÃK@Å ögÐoÐG Ä@ËÙ_ Ä?ÊâÌÁ й ·âËg@S dÁÐw +Ä@ËgÐk ÏÉÊGchµ gÐGй N@µ ÉÐÔ @K жÁÊw )ÉÊGchµ Ä?gÐïÌÁ hK ÎÏdÂâÌÅ Ä@ÌoоâÌÔ Ä?ÉÐÔ )ÄÉÊG?hk@Á Îögʵ É Àе âÍG Í¡Øh½ ÉÐLpËh­ ʵÏÉ Ð}gоpâÌO ежð¹Ð_ ÎÉ@w ¸ÉÊk ежð¹Ð_ ÎÉ@w gÐGй Ä@ÌoÐ}gоpâÌO Ä?ÉÐÔ ÎÐKÉеÊlð¹ÐÅ ÉÐÔ ÀðÚÐG É rØgÐOÐG rÐ}gоpâÌO ÍïÁ@G É@Á Lk?g@O É Ä@½Ù_ ÙG rоâÌÔ +chµÏc ý ·âËeØg ÉʽÐÅ É ÎcÏc Ä@—µÐË qËeØög ÐG @ÌÁÐK +ÃËÊG NÐWÏg@Á gØi Ä?ÉÐo ÀðÚÐG )ÏÉÐÁchµÏc ·ËjÁ Ä@—µÐË Ð¹ É Ä@ÌÁ?ÊâÌÁ ÐÂÌKÉеÏc d̽ÐWÉ @K ÊG ÏÉй hËÐk + RÉh} âÍk ÐG ÄÉÊG qÌÁ?ÉÐÔ g@S?Éc @K ++ÏÉÐË?cÏc Ä@̶âÌK ++’â̵ É ’w оâÌÔ ÍÁ?iÏdÁ@ËÐÁ Ä?ÉÐÔ rÐK@µ ÉÐÔ ÎÐÍ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

=++««« * =++««« * 7NÊïÁ@ËÏc ÏÉÐÁ?cÏc Ä@¾p̽ÚÏÉ Ðµ * =Äöh¶Á@Ë@Á ÙG Ðo@G * 7NÊ} @̶â̵ÐË ÐG ÐL¹@} ÙG gÐÅ ·âËg@S @KÐÅ * ÐG ÍË@̵̾ rеØh­ âÍG É ÃËöhµ@Á еØöh­ ÐËÙG ) ÐËÑÁ Ä@½ÐÁ@_еØöh­ оâÌÔ * + NÐË@Á g@µ Ä@Lkcgʵ й @LpâÌŠе chµÏcÐÁ À?ÉöhG jÌ}gÐÅ ÐË?ch¶G Ä@Ìk@G hKÉi gÐ}ÐÔ ÍÁ?dÂËi й ÎÐK@µ ÉÐÔ ÏdÁÐwgÐÅ +ÃGÐÅ É?öhG?c É@}@Ô âÍG ÉÏc@k @ÅÏÉ ÍÁ@kе ÎÐGgØi Îg?eÐÅ É Îg?ÉÏdÂâËÊ_ÐÁ Ík@G ÃËcÏgcÐG g@S gØi ÃËÊG %(7L3L& 7NÊïÌoÏc É ÀchµÏc ÙG ÍâËÉÐÔ Í¶¹Ð_ Îec rÐp̽ÐÅ É âÎÉÏc rÙ_ Ä@ËÙ_ ÍKÚÉ ÐµÐ¶ð¹Ð_ rÏÉÐÔ Î?ögÏgÐk ÀðÚÐG +ÃÁ?gе }?c ÀÐG ÍoÙ_ ÙG gÐÅ É ÀchµÏc ÙG ÍK?g?g@Ô ÍogÙo Ík@G ÃËcÏgcÐG ·âËeØg 7NÊïËÏc ÉchµÏc ÍK@µ ÉÐÔ ÍÁ@µÐ}gоpâÌO Ík@G ÐËÏÊâÌo ÏÉй Ä@ËgÐk É ÄÉÊGÐÁ еØöh­ Î?iÏg@o Ä@µÐ}gоpâÌO ?d©?c Îh}@Ô ÍogÙo й ÐÁ@Ë@H½ÙG ÉʽÐÅ ÉÐÔ ÃÁ?ÊKÏc ÄÙw ÐÁÛÌG@GÐÕÁÏhËÐK ÉÐÔ Ðµ ÉÊwÏcÐÁgÏc Íw )É ÄÉÐ_Ïc âÎʵ й ÉÐo ÐG ÃÂâËg@HG ?dÌÁ?ÉÐÔ ÎgÐk gÐkÐG É Ähïð¹ÐÅ É ÏÉÐLâËögÊkÏc ÏÉÐÁ@ËgÐk ÍÁ@@Ô ÐG ¸ÐËеØöh­ ·âËeØög += ÄÙ_Ïc É ÎеÏdÁ@½gЭ ͽÏcgÐG ÐLâÌwÏc É âÍGÏc ÏögÊK gØi rÏc@k ͵ÐËÐ}gоpâÌO ÐËеØöh­ ÉÐÔ ̱@K ÏÉ@LlâÌÔ Ð¹ gÐÅ ÎÏdG ÀÐïâËög gÐ}ÐÔ ÀÏgÉÐ} 7âÍð¹Ïc ÍâÌO =ÎgÐk оxG @K ÏÉÐLâÌpÌÁÏc ·âËg?c | gÐk й ÉÐo ?jG ÎÏÉÐÔ ÙG ÀеÏc + Ðo@G âÍð¹Ïc ÍâÌO ÀðÚÐG )âÍGÏc hKg@ÌoÊŠеÏdÁ@½gЭ Ïg@Ëc ÎÏÖ


รร‰รร@ยตรร‰?h_?c @}gรc รŠร‹cร‰รยน

++รร‰รร‚LpรŒรรc รร?g?c รO ร‰รร” รOร™O ร‰ ยทยน gรkรยน iรG?c ร‰iรHรฐยนรร… ร‰ รขรŒK?รถgรK ร“ร‰รยตรc ร„@รŒร@ยตรร‚ยฒรŒS รKรย™รรถg gรG ?dยฝรร‰รร?gร} รŽรรฏรขร‹รถg รยน g@S รƒร‹dรรw ร„@รŒรขรŒยน รhยญรร ยธรร รhรขรŒยน รg@S ร€รร” ร€รฐรšรG ++chยตรc ร„@รŒรขรŒยน รhยญรร N@ยต ร‰รร” ร‰รร” รŽรร‚ยฒรŒS gรG qร‹hK รยถรขร‹g@S รยต Mk?รŠ_รc ร€ร}iร™_ รŠยถรฐยนรG ++chยตรร”รร ++chยตรcรร ร„@k?gรร… ยฟoร™_ @Tร‚รŒร” ร‰รร‰รยฝร‰รยถG รร?dร‚รฐยน@G ร‰ ร€dร?รถhยฎร@ร‹รc ร„?g?รŠรขรŒร” ร‰รŠยฝรร… hยตรGg@ร‹c รŽรร?dร‚รฐยน@G รยนร™O ร‰รŠยฝรร… ร‰รร” ++รขรรฐยนรG qรŒร‚ยฝ ร„?ร‰รร” ร‹รถhยญ รƒร‹รถhยญ รร‹c?i@ร” รขยผร}รยน ร„?g?รŠรขรŒร”ยซhรขรŒยนร‰รร… รร‰รยฝcร@ร‹รc )Nรร‹@ร ร„@รŒร‹?ร‰cร‰ Mร‹รยต@ร รขย“ ร„@ร‹iรW ร€?ร‰รcgรGรยต รŽรร@รร‰ร_ ร‰รร” ร‰รŠร‹c ร‰รยน ร™G ร„@รŒรร‰รŠGรgร‰ร} รŽรร@ยฝร} ร‰รยน @K?ร‰ รรฐยน@ร‚ยฝ รŽรยฝร}รยน ร„รถhOร‰?รถhO รŽรร@รร‰ร_ร‰รร” รร?iรc ยฟยถรขรŒK@ยต ++ยฟร‹รถhยญรc รcgร‰ รcgร‰ รร@LรขรŒo รยถรขร‹iรWรG qรŒร‚ยฝ รร‹ร™G )รร‹ร‘ร รร@`oร™_รร ร€รcgรGรยน ร‰รร‰รยพรขร‹รถgร}รc รขยผ@ยฝ ร‰รgรG ร™ยถร?iรยน cรŠ_@ร‹ )รถg?i@G ร‰@รรยน รยฝ@ยฑรogรk รยพLpร‹ร}รc รยตgรร… ร“รƒpรขรŒยตรc?รถg ยฟยŠgรk ร„@@ร” รร@ยตรdร‚รฐยน@G รยนร™O )@ร )ร„@ร‹ ร„รร… ยปรŒHยฝร™Kร™ร” ?jG รŽรร‰รร” ร™G รร‰รร‹?cรc ยฟOรw รŽรš รยถรขร‹รถgร‰@ร” kรo รยน ร€ร™_ รร‰รยถรขรŒ_@ร” รG ร‰ NรŠรฏรรdรฐยนรร… ร„?dร‚ร‹i รŽg?รŠร‹c รยน รŠยน ร‰ร‰@wgรlยตรร‹ ?doรร@K@ยต ร‰รยน @ร” ร‰รร‰รร‹iร˜cรc รยบร‹c รG hยตรG g@ร‹c รŽdรรร‰@ร รร?dร‚ร‹i รŽรoร‰รW รdรรร‰รร” รŽg?cgรG Mkรc รขรGรc รยต รร‰รร‚ร‹chยตรc ร„@ร‹g?c@}@ร” ร„@ร‹cg@ยฑ รŽรรถยญ รถยญ รL_รgc ร‰cg@k รŽ?ร‰รร… รยน รร‹?ร‰@ร” รขยผ@ยฝ ร‰ ยHG rรยตรoร‰รW ร‰@ร รŽรร‹c?i@ร” ร‰ ร‰?eรร‰?eรยน รถhO รgร‰e รร‰รยฝ?รถgร}รc ร‰ ร€รยถG ร„@ยตรร?รŠS รdร‚รฐยน@G ร‰ ร„@ยตรigรGรž@G +รยตรร‹ร‰รžรยตร‰c '''''''' MlรŒG รŽรยถร‹jร รยต ร‰รŠG รขรยน รŽร}gรยพpรขรŒO รŽhK รยถรขรŒOร‰h} รยพรขรŒร” รยน รรฏS รขรŽร‰รยน ร„@ยตรยน@ยฎรรร” รK@ยตรยน ร‰ ร„ร‰รŠG รKg@O รŽร}gรยพpรŒO qรŒร?ร‰รร” +ร„ร‰รŠGรc ยทรขรŒkรยต & รร?dร‚ร‹i รยน รยพรขรŒร” @LpรขรŒร… ร„?} ร„?ร‰รร” รŽรK@ยต ร‰รร” +ร„ร‰รŠG?} gรŠร‚k gรkรยน ร„@ร‹hK รŽร}gรยพpรขรŒO MlรŒG รยต @ร‚รขรŒร… ร„@รŒรฐยน?ร‰รร… ยทรขร‹ร‰รo )รƒร‹ร‰รŠG %(7L3L รŽรร

รร‰รร@ยตรร‰?h_?c @}gรc รŠร‹cร‰รยน

'''''''' ร}gรG ร‰ ยปS rรยพรขรŒร” ร‰ chยต รŽcg@k @รŒรc ร„?g@G รร‚รขรŒog ร€รยตรร‹ รขยผร}รยน )ร‰รŠG jร‹@P ร™G รŒK @ยฝgรk รร‹ร™G )รƒร‹รŠG รร‰รgรc รยน gรร… qร‹eร˜g รG )ร‰รŠGรร ร„@ยฝรร@Lki รรŠรขรŒO รŽรร@K@ยต ร‰รร” @K ร‰รร‹?hยตรc @}gรc รŽรK@k ร‰รยน gรร… NรHร‹@K รG )รƒร‹รŠG@ร‚รขรŒร… +รขรŽgร‰e รร‰รยพxG รร?รŠKรdยฝรร ร‰ ร€ร‰รŠG รร‰รgรc รยน gรร… รƒยฝ รร‰รร‹?gcรc รŽgรG ร‰gร‰รc รยน +chยตรc ยทร‹gร_ รรŠรขรŒO ร€ร™_ ร„?g?รŠรขรŒร” รร‰รรŠHรŒร‹iร˜c ยฟยถรขรŒLo ร‰รŠยฝรร… )ร„ร‰รŠGรร… igรG igรG รŽe@ยต ร‰gรGร‰รร‚k ร‰ iร™LPรŒยน@ยตร™ร‹ g?c ร„@ยฝรยตรร?dร‚ร‹i ยทยน gรk ร™G ยผร™O ยผร™O รยตรยนร™w ร‰รยนร™pร‹g รร‰รhยตรGg@ร‹c รŽรš g?รŠw gรร… รยน ร„?g?รŠรขรŒร” ร‰รยนรŠS รยน ร‰ ร€@ยฝรc?รถg ร„@ร‹gรHยฝ?gรG qรŒร‚ยฝ ยซรร‰รร?รถgร}รc รร?g?c ร‰รร” รOร™O ร‰ รŽcรc ยฟร‹c?i@ร” ร_hร ร‰ Moร‰hk รร?รŠS รร?dร‚รฐยน@G ร‰รร” รŽรร‰รร@Lkรร… ร‰รร‰รร‚LpรŒร rรรถg ร„@รŒร‚รŒo รร@@ร” รŽร™k@ร” ร‰รŠGรร… ?ร‰ รŽg@S ร„ร‰รŠG gร˜i รdร‚รขรŒร… ร„@ยตรยนร™pร‹g ยซ ร‰ ร„gร‰รร… รยนรO NรŠรฏKรc gรร… chยตรc ร„@ร‹iรG?c ร‰iรHรฐยนรร… qรŒยถรขร‹gร™S รG ร‰ chยตรc ++ร„รยตรc รŽg@ร‹ ?ร‰รร… รŽร™LkรO รรฐยน@O รร‹?hรขรŒ_รG รŽรร‰รรรŠG ร€jร ร‰รร‰รรรŠG igรGรยน รŽรpรขร‹dรรร” รยน รŽร‰?ร‰รK รG ยฝ รร‰รร@@ร” รยฑ@K รยน รร?dร‚รฐยน@G ร‰รร” รร?g?รŠรขรŒร” รŽg@ร‹ igรG รถhO รยน ยธรร‹รšรยน รdร‚รฐยน@G รขรkร‰ร‰c ?cรยตรรรย—cรยน +chยตรc ยดรถgรยฉ ?dรฐยนรŠยฑ ร‰ ร„ร‰รŠwรc ?dร@ร‹?ร‰c รG ยผร™O ยผร™Oยซร‰ ร„?cรkรG ร‰ ร„@ร‹รcรG ร„รŠGรc ร‰รร‰รรร‰รŠGรc รร‚K@ร…รc rรรถg รŽgร‰รร… รwg@O ยธรร‹ ยธรร‰ รยต ?cรร‚ร‹gรG ร‰igรG รร@@ร” ร‰รยน ยทร‹g@K @K รgร™S ร€รG ++รร‰รร‚ร‹iรGรc ?c รถgรŠ}รG rรรŠรขรŒo ร„@ยฝรร…รG ร‰@wgรG ร„@ยตรg?c รOร™O รรฐยบw gรkรยน รร‹รยถp_ รG @Sร‰รร” )รƒK@ร…รc ร‰ ร„รŠwรc N@ร…รc?c รรรย—c ร‰รร” ยซยซ ร„ร‰รŠGรc ยŸรรc รขรG ร‰?cรc ร„@ร‹รŠpO รร@ร‹รG @K ร‰รร‰รร‚LpรŒรรc hรขรŒยนร‰รร… รยน ยทรขรŒK@ยต ร‰c@ร‹ รร‰รยฝ@ร‚รขรŒร…รc ร„@ร‹gรรฏร‹g@ยต รŽgรร‰รG ร„?g?รŠรขรŒร” รร@ร?รŠS รร‰รยฝ?รถgร}รc hรขรŒยนร‰รร… รร‹g@ยฝร™ยต รŽรร@`oร™_รร รยฝรcgรGรG ร„?g?รŠรขรŒร” ร‰รŠยฝรร… ร€ร‰รŠG รร@ยตรgร‰ร} รiร™LPรŒยน@ยตร™ร‹ ร‰gรGร‰รร‚k g?c gรkรยน ร€รร@รรย—c ร‰รร” ร„@ยฝรร… ++รร‰รรฐยน@ยฝ รร‹?ร‰c รยนร™pร‹g ร‰รยถpรขรŒยต รยนร™O ร„@ร‹รc ร„?g?รŠรขรŒร” ++รŽcรc รยตรร@`oร™_รร ร‰@ร รŽรรŽ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÏÊâÌÔ ÍÁ?i Ä@½?É ÉchµÐÁ ÏÊâÌÔ ÐG Ä@½?ÉöhG Ä@–?cgÐk ÐÂK@Å ÏÊâÌÔ ÎÐK@µ ÉÐÔ* ÏÊËögÙ} Ä@KÙ_ É Ä@½Ú ÐKÐÁÊK@Å Îg@ÌÁ?i Kh}gÏÉ ÙG gÐÅ É ÃKÐð¹ÉÏc ÎÉ@ÌO É ÃËжG Ðl± Ã˽е е ÃËÊHKÉе ·âËg Ä@½Ù_ Ä?ÊâÌÁ й hKÉi оâÌÔ Ð¶ÁÊw Ä@—?iÏg@o ÎÐïÁ?Égй оâÌÔ Ïg@Ëc +ÏÉÐÂËcÐÁ nе ͽðÚÏÉ ’Á?ÊKÏc ÎdÁÐw Ä@¾â̹ âÍGÏc ÐËÙG )ÉÊHKh}gÏÉ Ä@½ÐLlâËÊð¹ÐÅ ÉÐÔ ´?öhâÌÔ ÍÁ@µÐÁ?dÂËi й ++ÄgÊHG ÒÐð¹@LoÏög ѶâËÉ@ÌO Ä@̶âËÉÐo ÃËÉÊG hâ̹ÉÐÅ Ò%ýÐÔ& ÑÁ?dÂËi й ·âÌK@µ ÒÉ@ÌO ÑÁ?jÁ@½?É @KÏgÐk )Ä@¾LpÌÁÐK ÒеÏgÉÉe ÐË@ÂâÌÅ Ä@ÌKÐ}Ðð¹Ðµ ÉÐÂÌo Úн Òhâ̹c hK?Éc е ÀÞÐG )Ä@½É@Á ÐKÏÉ?gc@Á MkÐGнÐG ÉÐKнʶW ÐG@G ÞÏÉ 7Ä@ÌKÊ} ӒÁжâÌO gØi ÓÄ@Ìk@Á NÉжâÌO Ä@ËÉ@w ÑPkgÐk c?ihâÌo ÏÉÐLËc Ä@•Ð½Ê¶W ÒÉ@ÌO =ÐËDµ ÏÉÐÔ ÒcÐÔ* «ÏiÙlð¹c ÉgÐoÙ¶âÌK ÒDðºG @K ѶâËÉ@ÌO ÉÏhËc@µ ÑÂÌkÊW @LkÙ½@½ ÏÉÐÔ* ÐËÙG )chµÏc ÒÙ_ Òg@µ Ä@ÌÌl¥ÐG ÑÁ@µÐÁ?dÂËi ÑÁ@½Ê} @ÅÉÐÔÐÔ qÌÁ@µgÊK ÑÁ?dÂËi É@Á ÏÉÊHLpËÐ} ÒеÐÌËgÐïËg@µ '''''''' е )ÏÉÐÂËdÂâËÊ_ Ä@ËÉ@Á Ä?dÂËi ÎÏg?dÌÔ Ð¹ ¸ÐËÏg?ÊâÌÔ ?cÏdÁÐG ÉgÐk Éй ÍÁðÚ@¡ÐÅ ÄÐËÚ Ð¹ Ä@œgÐ} É Ä?ÊS ÎÙ±@k zÂâÌO É ¸ÐËн@Á Ä@¾ÌÁ?i ÃËÊw Ä?ÉÐÔ Ïg@Ëc +ÄÉÊK@Å ÙG Îg@Ëc ÐG %(7L3L&ÍÁ?dÂËi Î%/2& Ïg@½e ÍoÉ@± Ä@¾pÌÂLpËØg Î?Éc ÐËÙG ) ÄÉÊG Ä@¾p̽Ð_ й É ÍÁ?iÏc r@G Ä@ËоâÌÔ Í¥iÏÉ gØi ÐÁ@ËÙ±@k ÉÐG Ä@¾ð¹c +ÏÉÐÂËchµ Ä@ËgÐkÐG ÐÁ@_hÁÐG É Ä?ÊS ÐËg@Ëc ÉÐG й É ÄÉÊG MlËÊâÌO gØi ÎÏÉÐÔ gÐGй @ÌÁÐK ¸ÐÁ ÉÊG rÙ_ )ÉÊG rÙ_ ÐG É ÎiÙlð¹c ÃËchµÏc ÍoÙ`ð¹c hK@Ëi ÎÏÉÐÔ Ê¶ð¹ÐG )’Lk?g@OÏc Ä@Ë@½gÐk ÎÐÑ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

Ðð¹?ÉÐÅ ÉÐÔ ·âËgÐk й ÏdÁÐw gÐÅ) Ä@¾LpÌÁÐK ÍKÐHË@K ͶâÌoÉ@± ÐKÏÉ@ÂâÌŠй ÏÉÐÁÊG g?c@}@Ô ÉÏi@K Íð¹?ÉÐÅ Îc ÎеÏgÐk й ÀðÚÐG ) ÉÊGÐÁ rÙ_ Ðp̽ЊжÁÊw ) ÉÊGÐÁ R?h_ gÉÊo@G ÍÁ@Lkcgʵ ÉÐ}gоpâÌO ÍSgнʹÐÅ ?dÁ@¾ð¹ÉÐÅ Ä@µÐÁ@Ëcg@± â¼Ð}й É ÃËÊG ÏÉÏgÏc Í©?gÙk ÉÏi@K Íð¹?ÉÐÅ ÎØgiн@K ÐÂËÉÊw ÐÁÐW â¼Ð}й É ÃËdÁ@l_Ïög ÙG Ä@̶â̹ÐÅ ÉÊG ·âÌÁÙw gÐÅ Îcg@k ÐG Ä?ÉÐÔ ÀðÚÐG )qâÌO ÐÂËÉÊw Ä@Ìâ̹ ͽgÐ} ÐG оâÌÔ ++Ä@ÌÁ?cgÐk Ä@Ìk@G ÍÁ@Ë@o Ͷâ̽ÞÏÉ Ä?ÉÐÔ )’khOÏc Ä@¾â̹ ÍwgÐÅ ++ ÏÉÐÂË?c Ä@̽ÞÏÉ ?cÐÁ @µÐl± ÐG Ä@Ì_ÐË@G Ä?ÉÐÔ ÀðÚÐG )dÁ@k@Á Ä@ÌâÌO ÀÙ_ ý + ÏÉÐÂË?cÐÁ Ä?ÉÐÔ À@oÙµ É Àchµ ÎdÁÐw ++ ÄÉÊG gÉÊkgÐÅ Ä@ËÙ_ lâËÊð¹ÐÅ gÐkй É 7NÊïÁ@ËÏc gÐÅ zÌÅ É ÃË?} gÊÂk gÐk й É Ä@–@µÏg@µ É nе ÎÚ ÏÉÐÂËÊwÏc оâÌÔ * ++ ÐËÑÁ Ä@¾Å@ÁÊ} +’G g@ÌkhO gÐG Ä?ÉÐÔ ÍÁchµ c?i@Ô ÉÏÉÐÂLpâÌŠй оâÌÔ ÎÏÉÐÔ ÊµÏÉ * qÌÁ@¾ÌoÐO NÐÁ@ÁÐK Ä@–ÉÊwй ÐËÙG ) ÉÊGÐÁ ͶâËcÊk zÌÅ Ä@½ÐµÐÁ?cgÐk 7ÍKÊ} ÐÁÐW ?dÁ@½ÏÉÐÁ?ögÐ} ÎÐïâËg й +ÏÉÐÂËÊG +ÏÊâÌÔ ¸ÐÁ ) ’Lk?ögÐG ÍKg@O ÐÁ?ÉÐÔ À?hG * ÙG оâÌÔ ÀðÚÐG +ÄÉÊG k?ögÐG ÍKg@O Ä?ÉÐÔ gÐÅ )chµÏc k?g ÐÁÐW ÉÏÉÐÂË?ögÐ} â¼@W gÐÅÐG +ÉÊGdÁ@k@Á ÍKg@O ÐG Ä@½Ù_ )Ä@–@Ì} Lk?g@O ÉÏÉÐÁ@½ âÎÉй ·âËeØög ÉÉÐo Ä?ÉÐÔ ++ÏÉÐË?ö} ÄðÚ@¡ÐÅ ÙG Ä@–?ÉÐÔ lâËʹÐÅ )ÃâËÉй qÌÁ?ÉÐÔ chµ Ä@½hËÐk ÎdÁÏÉ@Á ÍÁ?dÂËi ÐÂËÊw оâÌÔ Ðµ ++ÃÁ@ËchG Ä@ËÉ@w ÀðÚÐG ) Mk?g@OÏc gÐÅ Ä@ËÙ_ ÄchµÐl± й qâËÉй ÏdÁÐwgÐÅ rоâÌÔ Ðµ chµ Ä@Ë?ÉöhG Ïg@‡ÐÔ É ÄÊHG ?iÏg@o ·âËdÁÐÅ ÉÏÉÊG?hµ ÎÙÅ ÉÐÔ )ÉÊGÐÅ Îdâ̽@Ô Í¶ð¹Ð_ ͶâËÉ@Á c?iÉÐÁ Ä?ÉÐÔ É@Áй +ÃËÐ}gоpâÌO 7ÍKÊ} ÉÏÉнchµ ÄÉg ÙG ÐËÏÊâÌo ÀÐG ÎеÐÁchµÐÁ Ðl± ÎÐÐ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÉdÁ?eÉgÉ ·âÌkе dÁÐw ÎÚ ÀеÏeØhO ÎG ++âÎïGgÏÉ â͹ Ä@̶ð¹Ðµ ?dpËeØög ÐÁ?eØög ÏÉ?ÉcÐG âÎÉй É ÀdÁ@k@Á âÍO Ä@̶âËöhâÌïKÏÉ?c ÉfâÌG ¸ÉÚ dÁÐw ÎdÌÔ ‘l_Ïdð¹ÐÅhK ÍKÐG@G É ÍKÐÌÁ@½Ïg@± É Îg?dð¹c ÍÁ@µÐÁ@Lk?c É ¸ÉÚ ÙG ¿âËÊ} É rÙ`ð¹c gØi ÐËÏeØhO ÉÐÔ +ÏÉÐÂÌkʽÏc Ä@Gch¶G ¿pËdÂkÐO ÎÏÉÐÔ É Ð¹ @LpâÌÅ rоâÌÔ É ÀеÐË ÍÁÊÁ@µ k?ögÏÉ@Á ÐLpËÐ} N@µ +Àchµ ͶËgÐ_ ÐÂËÐ_Ïc eØg É eØg gÐk ÐÂËÐ_Ïc ÉÐo ?cðÚ@G Î@}c?c ͶâÌÁ@½gЭ ÍÁ?ÉögÏÉ@w ÙG ÏÉÏ%ÃâÌÅ@o cʙн й & ÀfâËgc ÉgÉc ͵ÐËн@Á ¸ÐËÏg?ÊâÌÔ ++ÉÐo gÐk â͹ Î?É?c É ÄÊHÌkÊÁ Ík@Ìk É ÎgÊG@Ô ÎÏÉ?g?i ÃËdÁÐw ?dËен@Á й N@Å ÉÐÔ Ïg?dÌÔ gÐGй ÀðÚÐG )ÏÉÐÊÂG ÙG Îcgʵ ÐG Ä@Ëе@Á@½ ÀÉÊGchµ q̽ +Ä@KÙ_ ÎеÐËj̺ïÂÌÔ ÐG ÎÊHÌkÊÁ ʶð¹ÐG Îcgʵ ÐG ÉÊHÌkÊÂËÐÁ ?ÉÐÔ ÐË@HK@Å ?dµÐËн@Á gЊй Îcgʵ Écgʵ Ík@G gÐ}ÐÔ Ðµ ¿LpËÐ}ÏdâÌK +ÉÊwÏc É@Á й gЊен@Á ÐË?ÊGÐÁ ?jk ÍoÉÊK ÍoеÐÁÏÉ@_ gÐ}ÐÔ Ä@½ÊïâÌG rн@ÁÐG ÐËÙG )ÉÊG À?ÉÏcgÐG ÎÙ_ Îен@ÁgÐG gÐkй ÃâÌÅ@o cʙн cʙн ÊGÐÔ ÙG Àен@Á âÍK@µ +?cÏc gÐÅ ÍKÐO Îcgʵ ÍÁÉÊGhâÌ­ ÙG Íð¹ÉÐÅ ÙG Îcgʵ ÍÁ@½i Ïi@K ÉÊG?É ÍâÌO ÉÐÔ Ð¶ÁÊw )ÉÊGÐÁ rÙ`ð¹c ÑâÌO ÏÉÏdÂâËÊ_ 7ÍKÊ} ÐËÙG ÐÌÌÁ MlËÊâÌO ÏdÂâÌÅ Ä?ÉÐÔ + ââÌÅ@Á gÐÅ ÎÙ_ ÎенiÐG й i?É cʙн * )ÉÊGÉÊG ÎÙ_ ÎcgÏc ÍoÉÊK ÍoÙ_ ÏÉÐÂÌÁ?iÐÁ ÍËcgʵ ÎÙÅÐG ÏdÁÐwgÐÅ ÙG ÀðÚÐG )MpËÐ}ÏdâÌK Äо}Ïc ÐG gØi )chµÏc â¼Ð}й Ä@ËÐl± Ä@µÏÉ?} е ·âËg@S ÉʽÐÅ ÉdÁ@±Ð¹Ïc ÎgÐk gÐÅ ·âÌkе ÉʽÐÅ É ·âÌk@G ÉʽÐÅ 7NÊïÁ@ËÏc Ä@µÏÉ?} ++=âÍÁ?i@Á Ä@½i gÐÅ ) Ä@Ë Ð¹Ú ÏÊâÌÔ ÎÐoÏög âÎögÉ@Å ÉÐÔ âÎgÐÔ 7NÊïÁ@½Ïc Ä@lËc ÉÏÉÐÁ?cÏc Ä@œÞÏÉ rоâÌÔ

ÏÉеÐËÐG ¸ÐËÏÉ@½ е ÉÊG ÐÁðÚ@¡ÐÅ ÉÐÔ ÎÏÉÐÁchµ gÐkÐG É ÍoØgÐO ++ÃËÉÊG ?dÁ@ÌpËc@ËйgÐÅÉ ÃË@Ëe ÐÁ@Ë%âÎgÉ@Å& )ÐÁÐW& ÄðÚ@¡ÐÅ ÙG Ä@½Ù_ ÌÁ?jâÌOÉ n@OÊk ¸ÐËн@Á ÐG rоâÌÔ 7ÄÊHÌkÊÁ Ä@½ÙG Écg@Á ++%Ä@¾â̺k )À?jÌÁ )Îögc )ËÏi )cЙÐÔ )ÃËcÏgcÐG +N@¶G Ä@Kg@}iög ?cÊ_ )ÃËchµ Ä@Kg@}ig Ä@Lki Î@½gÐk й ÏÊâÌÔ @ÁÏc?c Ml̹@ËhK@½ É %/1& g@ËÐ¥ ͶâÌLlÌÁٽٵ ÐG ÎÙ_ gÊâÌÅ ÎÏÉÐÔgÐGй ÏgÙS ÀÐÔ âÍG@Á ÉÊG?É Î âÍO +ÉÊGÐÅ N@¶G Ä@Kg@}ig ?cÊ_ ÎÐLkg й ÎÐÂ_Ïg ÉÐÁ@oÉ ÉÐÔ ÍÁ@ÂâÌÅg@µÐG É ÃËöhâÌïoögÙo оâÌÔ Ð¶ÁÊw ’ÂâÌG g@µÐG ÐÁ@oÉÉ )ÉÊKÉжo@O Ͷð¹Ð_ @ÌÁÐK ʶð¹ÐG ) ÐËÑÁ MlËÊâÌO ͶâËg@µ ?cÊ_ й rÏÉÐÁ?g@O + ÄÐGÏc ÐÁ@K@­?gÊ_ ÏgÙS ÉÐÔ ÙG @ÁÐO MkgÐOÐÁÙµ '''''''' Ä@½ÐµÏgÏjâËg@O Îg?c@}@Ô ’HG Íð¹@W Ä@½Ù_ ͹@W й âÎdÁÐÅ ÎÏÉÐÔ ÙG hK?Éc @ÅÏÉgÐÅ ÉÊK@Å ÉÐÔ ÓN@¶G Ä@¾¶âÌÁ?cgÐk е ÏÉÉchµ %ÄÊ®Ë@K ÃâÌkÊW& 7Ä@ÌKÊ} É N@Å qÌoʽÊ} ͂Э gÏjâËg@O й ·âËg@ËöhG âÎÉй É ÏgвÁÐÔ Ð¹ ðÚ@G Î@}c?c ÏÉÐKÏÉ?gc Ä@KеÐpâ̵ +ÃG Ä?ÉögÏÉ@w É âÍGfâËgc Ä@KÊpO âÍGÏc N@µ ÉÐÔ @K É âÎgcÏc Ä@LkÊÁÏg@w ÎigÏÉ Éй )ÓÄ@ËeÏc ?dµgÊK ÎðÚ@G Î@}c?c Îg@ËöhG ÍÁ?ÉögÏÉ@w ÎigÏÉ Ð¹ ÎdÌÔ ÉÏgÐG ͊gÐk ·âËÉ@ÌO ÎiÙk ÐG ͶâËi?É@Ô ·âËeØög NÉжâËög ÐG ?cÐÌÁ?ÉögÏÉ@w ÙG еÏÉ@ÌO ÉÊG â͹ ¿âËÊ} Nh}?ög ¿LkÐÅ r@G е É À@pâ̵?g ÎÙ_ ÎÚ ?cеÉÚ Éй ++âÎöhwÏc ·â̵ÉÚ Ä?dÂËi ÍKÐGgÊ© É iÙk É MkÐÅ ËöhGgÏc ÐÁ@kе Éй ·âËdÁÐÅ ÀÏdHð¹ÉÐÅ Ä?dÂËi É@Áй е N@Å?c G ÐG ÀÏÉÐÔ ÎÏÉÐÔ ÙG ÃÁ?iÏc ÎgÙº¶¹Ù­ ÎhK ÍKÐG@G Éh¦Ìo É ÍÁ?gÙ} е ÏÉнiØdG ·âËfâÌw ÀÐÅ É ÀеÏc ·ËgÐ_ ÀÙ_ ÀÐÅ ¿oÏg@µ ÉÐG ÉÏÉÐÊÂÁ@ÌG ?Éc й ʶð¹ÐG ÉÏÉнжGÙµ qËcÊk ÐG É r@G ÍKÐG@G ÐïÁÏg ÀÐÅ É Àh}ÏcgÏÉ

ÎÐÓ

ÎÐÒ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

)ÐG g?c@}@Ô +’Á?iÏc ·ËjÁ ÐG ÏÉÐÁchµ ¿ÌºkÐK ÎgÐ}ÐÔ Ä@½ÉʽÐÅ NÉеgÏc + ÃwÐÁ NеÏgÏc?hG ÎcgÏcÐG 7NÊïËÏc ÀеgÏc?hG É Mk?Ê_ âÍG @TÂÌÔ ) ÏÉÐÂË@½ hµÐGg@Ëc ÍÁ@µÐÁ?dÂËi й ¸ÐËÏÉ@½ ÎÏÉÐÔ Î?Éc Éch¶Á@½g?É@Å ÏdÁÐw gÐÅ É ÃËch¶xâÌO?g Ä@ËgÊO@_ ÉÏgÐG Ä@½Ù_ lËÉ Ä@ËÙ_ Îg@ËöhG Ä@µÐµgÊK жÁÊw ) ÃË?cÐÁ Îc?c ÏÉÐÁ?ög@O É g?É@Å ++ÏÉÐÂË?ög@O ÍÁch¶âÌSÐHâÌS Ä?ÉÐÔ ÎÚ ÐËÙG )âÑGÐÁ ÙG ÎÏÉÐÁÊG iÐïo@O е ·âËg@ËöhG )ÉÊG?c ÉgÊO@_ Îg@GÉÉg gÐkй ««Ð¾âÌÔ ÍkÊÁÏg@w ¸ÐÁ ÉÊG ŸÂËh} еÏg@ËöhG ««« ÉÏÉÐÌp_ÐG ´?öhâÌÔ ÐG Ä@ËоâÌÔ »Ì¹Ð_ ¿ÌÅ?öÌÔ ÎÏi?ÉgÏc й Î?Éc +ÉÊHËc Ä@¾ð¹Øög Ä@½ÐÅ ÏâÔ @K rоâÌÔ ÏÉнÉÊG?öhâÌ} ÙG Íw ¯ËgÐo ÉÐG É @}c?c ÃËdÁÐw É Ä?dÂËi ÃËdÁÐw É ÍÁ?dÂËi â¼@k ÊÌÁ ÎжËjÁ ÎÏÉÐÁÊG Ïg@GÉc É Ächµ É?ÉÐK ÎgÐ}ÐÔ Ð¾âÌÔ ÎÏÉÐÂKi?Ê} ÉÏÉÉi ÐÌÁ@ËÐGÏgÐG +=++ÉÊG Ä@½ÐµÐµØw ÍÁ@µÏÉ?cÉg й ÐpâËdÁÐÔ ÐG ++= ·âËÉ@ïÁÐÅ ÏgÙS | ÀðÚÐG ) Ä@ÁÏc Ä@½É@ïÁÐÅ ÏÉÏgÏc ÉÏgÐG й ++ÃËÉÊwÏc Ä@–@µÏÉ@ïÁЊй gÉÉc ͵ÐËÚ ÉÏgÐG ÉhK ͵ÐË@ïâÌS ÉÏÉÏchµ Ä@–@µÐ½@Âk@Á й Îd̶ÔÐK ·âÌÁ?ÉÐÁ?dÂËi ¸ØgÐk ?dÌKÐË?gÐGÏÊâËgÐG 7ÍKÊ} ͵gÊK ÐG ++Ãl¹ÊÔ q̽ zâÌ}* 7ÍKÊ} É?Éc Îcgʵ ÐG @TÂÌÔ ++Ä@KÙ_ ÍKÞÉ ÏÉÐÂâËögÐ}Ïc É ÃâËhµÏc c?i@Ô Øöh½ÐÔ * ÎÏÉÐÁ?dð¹c ÙG gÐÅ Ä@Ë ) ÄchµÏc ÍË?iÏg@oÐÁ й ÎÐÁ@l± ÀÐÔ Ä?ÉÐÁ?dÂËi @Ë@Ô ÀðÚÐG +ÉÊGÐÁ R?h_ Îi@ÌÁ âÍGÊG Ä@̵ÐËÚ gÐÅ kÐGн ++=ÉÊG оâÌÔ Íw Ä@½Ù_ ÍKÞÉ ÙG Ä@½ÏÉÐÁ?ögÐ} É ÄÉÊG c?i@Ô ÍÁ?iÏdËÐÁ qËÉÐÔ ÊÁe@Ô ÎigÏc оâÌÔ ÙG ÀðÚÐG ) Ächµ ÎÐÁ@l± ÉÐÔ ÍËÏc@k ÐG ÉÐÔ ++âÍÁÐËÐ}Ïc ÎÐÕ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

gÐGйgÐÅ + âÑÁ?i@Á qËcgʵ É ÐË?d©ÐG Îcgʵ ÀðÚÐG )ÐËÑÁ â¼Ú hâÌ_ÐÁ +âÍG ÏÉн ѶËjÁ й Ðp̽ÐÅ chµÏc ÎiÐW cʙн ÊGÐÔ ÉÊG rÏÉÐÔ ÎеÐÌÁ@ËÐG @½?c MpËÐ} MkÏc ÐG ¿ÂâÌÅ@o cʙн Îн@Á ÒÐËÏg?ÊâÌÔ ÉÐÔ ÐïÁÏgc ÐïÁÏgc ÉigÐG ÍïÁÏc ÐG ?dÁ@ËÐG ÎÏÊâËi@µ й ÀðÚÐG )ÏÉнÏdG ͽÞÏÉ ¼ÐO йÐO ÐG âÎögÉ@Å zÂâÌO gÐÅ Òg@w@Á ÐG ÉÏÉÐÂËchµ M̱ Ä@ËÉÐ_ й ÍÁ@½gЭ ÍÁchµ âÍSÐHâÌS ÙG ÉÉc É ¸ÐË Î âÍðºG @K ÉÏÉÏchµÙµ Ä@–@µÐµÐ½ÊLo Îен@Á ÀеÐïâÌS gÐk ÙG ÀÏÉÐÁ?cögÉ@Ô ?Éc й +ÃËÉÊGÏc@½@Ô Ä@µÐÁ@Ëcg@± ÀÚ É N@Å ?d¾ð¹c ÐG ¸ÐËÉiÐK ÏÉÐËÙÅ ÐG É NÉе É@wgÐG À%’Å@o cʙн& Ä@¾âËʵ ÉÏgÐG ÍÁ?iÏdÐÁ ÉÏÉнhâÌÂG ÙG ͽðÚÏÉ ÍÁ?ÊL½ÐÁ ÉÊG ¯ËÐW ++ÄÐGÏc gÐÅ ÐïÁÏög ÉÏÉнÉеÏc qËgÉÉc ?É ÉÏÉнÏdG M½ðÚÏÉ ÍÁ?ÊL½ÐÁ ÏÉÐ_?c ÐG * ++ÏÉнжG Ä?ÉÏg ÙG NнÞÏÉ ÉÐÔ ?ÊKÐÁ qÌKб '''''''' й ÎÏÉ@½ ÉÏÉÐÂÌKÉеÏc hKgÉÉc ÃâÌÅ@o cʙн й N@ÅÏc @K ·âËgÐkй )É ÒµÐË ÏÉÐÂLpËÐ} ÒÏÉ@½ qËc ͶâËgÐkй ++ÉÊGÏc hKgØi Ä@–?hG?c µÐË ÉжâÌð¹ÐKн rнÐÔ ++ÄÉÊwÏc ÏÉÐÁÉÊHKgʵ É ÏÉÐÁÊH½Ðµ ÉÏgÐG rе@ïâËög ÏgЭÐk Àй âÍÁ?iÏc â͵++âÎÉÏc ÎfâËgc ÉÊpO É ÄÉÊw?c?ÉcÐG ÍÁ@ÂâÌÆð¹ÐÅ =ÏÉÐÁеÏc Ïg@GÉÉc Ä@ËÙ_ ÄÙw Ä@µÐKÉжâËg ÉÉ?cÉÉg ?cоâÌÔ ÒÐËdËe?hK ·âËg?ÉÐÅ | й É ÃËØögÏc ?cÐLk?ög@Ô À@µ ÐG =++âÎÊ]]]µ ÉÏgÐ]]]]]]]G Ïg@T]]½ÐÔ +=ÏÉÐÂËÏcÏdð¹ÐÅ ÏÉй G qËgØi ÐG ÏÉÏchµÏc ÎG ·âËgÙS ÐG ÎÙ_ ÎÚйÉеÐË gÐÅ ÉÐG ÐËÑÁ ÏÉÐÔ +âÍGÉ?ÉÐK +««« Ïg@‡ÐÔ âÍG ŸÁÏg е ÏÉÐË?hµÏc Îg@ËöhG Íð¹?ÉÐÅ É ÏÉÐÁжG Ä@½g?c@}@Ô M_ÏÊpâÌO ÎÏÉÐÔ âÍG ÏÉÉi ÐËÑÁ@ËÐG Ä@Ù_ Ä?ÊâÌÁ ÍKgÉÊk ÐKgÉÊk ͽ@ŠÐÔ Ð¹=ÄÐHÁ@½Ïc ’Á?jG Þ@G Î@}c?c ÎÐÔ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

Àй +NÉжâËg ++« NÉжâËg +«ÑÂÌG ÒÙ_ Ñð¹Øög rÏg@S ÀÐÔ NÉжâËög NÉжâËg ÐG Ðp̽ÐÅ Ä@½ÐµÐµØw ÍÁ@¶âËh} Ä@½ÏfâËgc É gÉc ÐLoÐ} +Ãp˵ÐË ÎgеÉ?ÉÐK É ’Á @ÌS εÐËй qÌÁ@Ëe É NÉжâËg ÉÏÉÐÂâËhÁÙÅÏc ¸ÐË É ÃËdÁ@ËÐ}?öhâÌO Ò%(7L3L& ÍÁ?dÂËi ÍÁ@µÐð¹?ÉÐÅ ÎÉ?ÉÐK ’ïÁÐG À@½ ÉйÐkÉÐW ÐG qËÉÐÔ ÉchµÏc Ä?g@G g@ÌkhO Ä@¾ÂÌïÁÐG À@½ ¸ÐË Î?Éc й ÐÂËÊGÊw g@o й ++ÏÉÐË?cÏc ÍÁ@½ÐµÐË ÐµÐË Í½ÞÏÉ Ù_ gÐkй ÎfâËgc ÎÊpO ÉекâÌH½ÙKÊÔ É@Á Îg@Gй@Á Îg@G й Ä@½@}@Ô gØi Ä@l± gÐG й ÀðÚÐG )âÎgÏc ÉÐl± ÎÉÊpâÌK É ÃËÊGÏc µÛÌÅ ’LpËØögÏc hK@Ëi @K +ÉÊG@½ÐÁ Ä@½Ù_ ÎÏÉÏÉ@Á É Ä?g@G Éh­ÐG ÏÉÏgÏc +ÉÊwÏc ÏÉÐÁÊG Àе ÉÏgÐG Ä@¾pÌÁ@µÐð¹?ÉÐÅ Ä@–?cc ͱÐw бÐw ØögÏÊÌÁ ÍK@µ ÐËÙG ÉÊG cg@k ¸Ð¹Ð} rекâÌH½ÙKÊÔ Ð¹ É ÎöhGÏc ÍÁ@¶lâÌÅ gÐk@K Ä@½ÐLkÐS É@ÁÐG «ÌK ¸ÏÉ @½gÐk É N@ÅÏc « ÉÊGÐÁ ?d½ÏcgÐGй Ä@½hK ѵÐËÐïâËg zÌÅ ÏÉÚ ÉÐG qÌÂKh}?ögÙ_ hGÐk ÉÏh}?ög NÙ_ ÏgÏÉ @SÉÐÔ ) ch¶âÌO MkÏc ÎÙ_ ÍohâÌÅ qÌLâÌkhG ÏÉеÐË ÐG É ÄÉÊG g@Å ½eÉc âÍk âÌkhG É âËÉdÁ@½ É@½gÐk ++ÏhïG ÉÊGÐÅ Ä@¾p̶âÌkе zÌÅÐÁ É ¸ÐË@ÁÐO zÌÅ ÐÁ rоâÌÔÉ ÃË?cÏc Ä@Ëg@½ÚÐO ÀðÚÐG )chµÏc Ä@–@µÐw@±É MkÏc ÐG Ä@½Ðð¹ÊS Ïg@S g@S ++ÃËgÐG ÙG Îg?É@Å chµÏcÐÁ ÍÁ@µÏg@½Ïc ÎÏÉÐÁÊGÉ@_ ÉÏÉÐÁÊG ÀgÐ} ÍoÐG ÐïÁÐKgÐG @ïâÌS Éй Î?gÏgÐk ÀðÚÐG ) ÉÊG ÏihPo ÏÉÐËO ÎÙÅÐG ’ïÁÐG À@½ ÏdÁÐwgÐÅ « 7NÊïËÏc ÃË?cÏc ÍÁ@Å ÉÐÔ rÏÉÐÔ Ð}gÐG ÐLlËÊâÌO ÃËfG gÐÅ Ä@½eÉc ÎÉ@w ÍË?hâËʵ ÐG É ÃËh½ÐÁ ÎÏÉÐÔ ÙG* +ÃËhïG ÉÐÔ ÉÊG qÌÁ?g@G Éh­ÐG )É R?h_ екâÌH½ÙKÊÔ )ÉgÉÉc еÐïâËög ÎÏÉÐÔ gÐGй ͵@ÁÉg ÏÉÐKÞÐÅeØg й ÉÐo ͶËg@K +ÃËÉÊG ÏÉÐïâËög ÐG gÐÅ Ïg?ÊâÌÔ @K ÏeØg ÎÑÍ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

?ÉöhG hK@Ëi ¡Øh½ ?dÌË@k@Ô@Á Îg@G É ÍoÙ_@Á ÍK@µ й жÁÊw +ÄÉÊG gÐïËg@µ ÐG Ä@?ÉöhG gÐ}ÐÔ ÐËÙG )N@µÏc Ä@µÐoÙ_@Á Ég?ʽÐÅ@Á ÏgÐ}ÐÔ É Ü?ÉÐÅ ÐG =« ÃËÉÊGÐÁ ´ÐW@Á âÍGchµ ÉÐÔ ÍÁ@µÐoÙ_@Á É r@G Ðl± '''''''' Ä@½É@ïÁÐÅ É?h_?c ͶºâÌH½ÙKÊÔ É@Á ÉÏgÐG É ÃËchµ Ä@̶âËgÐl­ÐÔ ÐG ¿ÌºkÐK й ÏÉÉi ÐÌÁ@ËÐG ÉÐG É chµ ÎdÁÏÉ@Á ÍÁ?dÂËi й Ä@—É@Õð¹@½ rÏg@‡ÐÔ ++@Á É ÃËÞÊS еÏÉ?h_?c кâÌH½ÙKÊÔ ÍË@¶Ëg@K É@Á ÙG ÏÉÐÁ?dÂËi ÉÉÐo ÍË@¶Ëg@K gÐkй Ä@Ë@}gÏc gÐlµÐË ’KÉе екâÌH½ÊKÊÔgÐkÐG еgÐÅ ++ÏÉÐÂË?hïÁÐk +âÎg ÐÂÌKÉе ?dËÉ@Á й rоâÌÔ É âÎögÐKÉе екâÌH½ÙKÊÔ ÉÏÉÐÂÂÌLl_?c ÍË@½g@K ¸ÏÉ ¿kеÉÉc âÎÉй chµ ÀекâÌH½ÙKÊÔ ÍÁÙ¹@k ÍÁ@GÐÂG ÎhËÐk ͶâÌïÁÏc й ¿âËÊ} ·âËÉ@µ@Á й ) ÉÊGchµ йٽh} Ä@ËÙ_ Ä@½gÐkй Ächµ ÎcÐG ++ÉÊG ÉÉ?hk@Á ÉÉ?lÌG âÎʵ й ÏÉÐÔ +=MÌLkÉgdÁÐK +=++ÍÁÙw ++=++ÎÙK ÏÉÐÔ ’ïÁÐG ÍS@W ÎÙ]Ô* ÐKÉжâËög ÉÐG ÃËÉÊG Ü@XoÙ_ É ÎchµÏc Ä@½G k?ög ÐG +=ÍS@W ÎÉÊG ÏÉÐÔ +=’K@Å ÏÉеÐË ÐGgÐÅ ÏÉÐpÌÁ@ÂËj½Ðo й Ù_ ÍS@W Î@Ô ++ÐoÙ_ ÃËÊG Îiеgн ÍÁ?dÂËiй оâÌÔ ÉÏÉÐKÐÂËÊKÉе gÉc ÙK й Ðp̶âÌïÁ@½ dÁÐw «ÎµÐË ÏÉÐÂËdÁ@ËÐ} ÍoÏg@‡ÐÔ NÉжâËg ?É ÉÏÉÏch¶âÌO kÏc ÉÉi gÐÅ « ÉÊG â¼@XoÙ_ gØi ÐKÉжâËg ÀÐG qÌS@W 7ÍKÊ} Òc @µ Ïg@S âÒÉÐÔ ÉhµÐÁ MÌHkÐK н gÐk e | Ä?É «« Ä@µgÊK @¶Ë?c ý* ++@ÂËj½Ðo СÐÁÐHG н 7ÃËchµ Ñð¹@XoÙ_ ÏÉÏgÐk ÉÉc й ’ïÁÐG À@½ ÒÏÉÐÂLËc е ÒÐË@ïâÌS ÉÐÔ KÉеg@ËcÐG q̽ÏÉÉc É ÏÉÐÁÊGc@o ÒµÐËÐG B ÀеÐË +’wÏc ÒÙG ÎÐÖ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

Ä@Llð¹Ê} É hâ̽ Ðp̽ÐÅ ÍÁ@µÐLoÏc âÑO @G )ÃG?hoÙO?c ÃËÊËi Î?g@K }?c еgÊK +++ÍÁ@µÐÁ?Ê̽ rÏÉÐÔÉ Ä?É ÏÉÐÔ +=Íw оâÌÔ ÐG ++«ÃG É ÍºËc ÐG rоâÌÔ ÏÉÐÂÂâ̽Ïc Íâ̹ É Ä?É ÐÂâËc ÍoÙ_ É Ä?hËÐk ÙG Ä@µÏgе ++ÏÉÏÉ?hµ ÐxOйе kÏc '''''''' ?dÌÁ?ÉögÏÉ@w й ÃâËÊo gØi й É?dË@}gÏc gØi й nhOgÐG ÎgÐl­ÐÔ Ðµ NÉж¶âËg Ä?É ÎdÁÏÉ@Á ÍÁ?dÂËi ÎÏg?dÌÔ â¼Ð}й g@S?Éc @K ÏÉÐÂÌLpâÌÅ Î@}gÏc е +ÏÉÐÂÌÂâ̔ âÎÉй ÍÁ@ËÐG @K ÉÏÉÐÁжG Ä@½ÐïâÌS ÏÉÐo ÉÐÔ @ÂâÌÅÏc ÉchGÏc Ä@½Ù_ Éch¶Á@½Ïc dÁÐwgÐÅ ÏÉÏchµ Ä@ËекâÌH½ÙKÊÔ ÉiÐHð¹ÐÅ É@ïâÌS ÍïÁÐKgÐG É@½gÐk ÎÙÅ ÐG É ÃK@ÅÏcÐÁ ?c?Éc ÐG Ä@–@µÐw@± +ÏÉÐÁÊHG ´Ïg Ä@–@µÏg@½Ïc ÉʽЊекâÌH½ÙKÊÔ É@Á ÎiÐG?c ÀðÚÐG )ÉÊG?dâÌK ͵ÐËÉÊKÐO Ïöho dÁÐw @ÌÁÐK е ÃËch¶Á@_gÐK ÙG Ä@̶âËgÉe еÐÁ?dÂËi É@Áй hK ѶâËÉ?} dÁÐw +ÉÊG o@G gЊекâÌH½ÙKÊÔ É@Áй É Ä@Á ÉÉi ÃËÐ}gоpâÌO Ä@ÌpÌÁ?i е É Ä@½Ú ÐÂK@Å ÄÉÊwÏc É ÃK@ÅÏc ÏÉÏchµ ÐG ÐÁ?É@Ìk@ÁÐÁ Ïcgʵ ÏÉ?} ÉÐÔÉ ÃË@ÂâÌÅ ÙG Ä@ÌâÌO gÐk ͵ÐË@w Ä@Á Î?Éc +++dÁ@›Ðk%Ð}gоpâÌO& ÎоâÌÔ ÙG Ä@ËÙ_ ÍoØgÐO ÐG É ÍËiÙlð¹c +=@Á )Ä@Ë NÉжâ̹ Ä@½ÉÐ_ Ä@½gÐkй @Ë@Ô ÀðÚÐG ) ÃË@pµ?ög Äcg?Ê_ @K rÏg@‡ÐÔ +âÎög ÏÉÐÂÌKÉе  hâ̽йÙS ÉÏgÐG ÉÏÉÐÂË@LkÐÅ rÉÉi ÍÁ@ËÐG ÃËÊwе É ÃË@LkÏÉÐÁ  hâ̽йÙS ÎdÁÏÉ@Á ÍÁ?dÂËi Î@}gÏc ÀÏcgÐG +ÏÉÐÁdÁÛKÏc ÎhK ÍÁ@µÐÁ?Ê̽ ?cоâÌÔ ÍÁ?ÉögÏÉ@w й Ïi@K ͶâËg?ÉÐÅ '''''''' gØi еÏg@o ÍÁ?ÊLpÌÁ?c ÎÏg@½e É@w й qÌ}hâ̽йÙS ÎdÁÏÉ@Á ÍÁ?dÂËi gÉe ÃËdÁÐw й ÍoÐoÉ@± gÐÅ É rÉ@± ÃËdÁÐw É N@± ÉÉc й +ÉÊG ÏgÉÐ} ÀÐÅ ÃâËÉ@_ É ¸@O ÀÐÅ ÉÊG Ïi@K еÐÁ?dÂËi е qËÏÉÐÔ gÐGй+ÉÊHK@Å ·âÌO ÎÑÏ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

rоâÌÔ N@µ ÉÐÔ É chµ Î?É@Ô ÎÉ?ÉÐK ÐG @K É@ÁÏc É?ög ?É@Ô eØg ÉÏgÐG ÎeØg +Ä?É Îg@o ÐÂÌLpËÐ} '''''''' ÐG ?ÉÐÔ ·âËg@o ÐÁÐïG gÐ}ÐÔ âÎc ?cgÐkÐG Ä@ËÉÐo Ä?g?ÊHâËg ?c@ïâËg й âÑK@µ É nе Íð¹@½ ÐÂwÏc Ä@Ë )ÄеÏc ·â̺âÌKÊÔ Ð¹ ÉÉg Ä@ËÙ_ ÍË?g?c Îg@G ÒâÑO ÀÐÅ ÉÐÁ@ËÙ_ Íð¹@½ NÉÐ}j½ ÀÐÅ ?ÉÐÔ ·âËdÁÊ} ÐÁÐïG qËgÐ}ÐÔ )Ä@̶âËg@µ « Ä?c Ä@Á?Ê̽ Îi?ÊpâÌO й Ðp̽ÐÅ ÏÉÐÁ@ËеÐÁ?É?h­ Ðð¹c ÐG qÌÁ@µÐÌËdÁÊ} й ÐÁ@ïâÌG ͶâÌKйÉÏc kÏc ͺËc É Ð}gоpâÌO ÎоâÌÔ gÐ}ÐÔ Ù¹Ð} ÎcÐÔ Ð¹ Ð}g@G ÒâÑðºG ÙK )âÍG?cgÐkÐG Ä@½ÉÐo qÌÁ?dÂËi ÉÐÔ É Ä?dÂËi ÀÐÔ Ä?ÊâÌÁ й @K )É ÄÏcÏdð¹ÐÅ âÎʵ й âÍO Ä@½Ð}g@G ¿âÌðºG ÏLk?ög )cÊ_@Ë ÃËÏcÏdð¹ÐÅ âÎʵ й ÉÉg ÃËÏdG ¸ÐËÉÊpO ÉÏÉÐÂÌâÌkÏÉ ÐÌKбÐp½ й öhO ÏeØög ÉÐÔ âËÉdÁ@½ ++=ÃËеÏc ¸ÐËÚ | É@Áй ÉÐo âÎh¶oÏcÐÁ )·âÌð¹@½ zÌÅÐÁ É ·â̺âÌKÊÔ zÌÅ ÐÁÐHÁ@½Ïc ÐÁ Ä@½ÊïâÌG Ä@½Ð}gÐG )ÉÊG cg@k ÏdÂâÌÅ ?ÉЊжÁÊw )ÃËgÐG gÐkÐG екâÌH½ÙKÊÔ ÍÁchµ ?dËÐO ++ÏÉÐÂÌHH±Ïög ?dËÉ@Áй qÌÁ@ËÐG @K ÉÊG ŸÁÏög É Nh}ÏcÐÁ @ÌÁÐK оâÌÔ Í½Ð_ ʶð¹ÐG ) ÉÊGÐÁ оâÌÔ Í½Ð_ ÏÉÐo ÉÐÔ ÎÏÉÐÁ?ÉÐW Î@ïâÌS +« ÉÊG ÀgÐ} ͶâËgÉe ÙG '''''''' ÐÂwÏc g?iÊ} É MoÐ} ÍoÙ_ ÙG nе Ä?cÐk @̵gÊK ÎgÐk@KgÐkй ÐÁðÚ@k Ä@µÐµgÊK +ÄÐGÏc gÐkÐG gØi @Ë Àе ͶâÌK@µ ÎеÐÁ?ÊS ÐLoÉhk É@Áй É Ä?É Ð¹& ÃâÌð¹Ïc É ÐËÐÅ ÎgÐkй Ä@̶âËdÁÐO ý@kgÐk ÐÁ?ÊS Ïg@o ÉÐG ÏdÂâÌÅ zÌÅ â¼Ð}й Îi?É@ÌS оâÌÔ ÙG Ä?É ÀðÚÐG %Ä@¾ÌÔ ?dpÌKн@̱ й É Ä?É ?c@ÌÁc @G )âÍG qÌÁ?ÊS gÐÅ @G É MpÅÐG Ä?É @G « ÉÊGÐÁ ?chK ͶâÌÂâËÊo ÐG Ðp̽ÐÅ ÍÁ@µÏigÐG @Ìw @G )âÍG ÃâËÉÏög ÀÐ_ É ÃâÌ­öhð¹c gÐÅ ÎеÐw@ËgÏc ÎÑÎ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

É ÎdÁÊK ÉÐÔ ÀðÚÐG )ÉÊG dÁÊK ͶâÌK?hµÊ—c hµÐGÊGÐÔ À@½ ÏdÁÐw â¼Ð}й ÍïÁØcögc É ÍÁ?gÐïÌÁ ÎÐË@½ ÏÉÊG ÉÊG ÐÁ JjW ÐG ÒÐÌËÐLkÐG?É Ð¹ hµÐGÊGÐÔ À@½ +Ä?ÉÐÔ _ÐkgÐk É ÃËhâËc ½eÉc Éec % ÍKg@O& ÎоâÌÔ ÐG NÏg@GÐk +%ÉÊHKhïð¹ÐÅ& ÉÊGdÁ?ÉÏg ͶâÌxµ ÍÁÐKÊ} ÎÙ_ ?dÌLâËÉÚ ÍÁнÐK 7NÊïËÏc ÎеÐÂKhï¹ÐÅ Äe Äe Ä@Ù_ ÎÚ É ¿ÂâÌÆG Äe ÍÁ@k@Ô ÐG ÍÁ?ÊKÏd½ÐÁ @GchµÐÁ À?É gÐ}ÐÔ +ÐÁÙµ ͶâÌG?c ÃKhïð¹ÐÅ É ·âËögʵ жÁÊw ) Ðo@G ͶâËg@µ е ÉÊG?É Î?ög ÄdÁ?ÉÏg Äe ÐG NÏg@GÐk gÐÅ ÐG É ÄÏcÏc Ä@ËÙ_ ÍoÐGÉ@Å ÍkÊÁÏg@w й g@ËöhG Ä@ËÙ_ k?Ê`ð¹c ÐG ·âÌxµ ÎÐÁÉÊwÙG ÉÐÔ +εÐË ÎgÐkÉ@Å ÐÂGÏc ÄdÁ@OÐk ¸ÐÁ lËÉÐoÙ_ ÎÙÅ ÍKÐËÞнٵ ÎÉÉög й ÍwgÐ}ÐÔ É ÍÁ?iÏc Mk?ög ÐG gØi ÀhµÐGÊGÐÔ À@½ ͵ÐÌÌÂËgÐkÉ@Å ¿âÌðºG ?ÊKÏc ÀðÚÐG )ÐËÏÉ?Éc ÐG ͶâÌÁ?ögi ŸÁ@GÉ@ÁÉÉ@Á âÎdÁЊй ÐËÏÉÐÁ?ögÐïð¹ÐÅ qÌÁchµ?g É ÃKhïð¹ÐÅ )ÐËÑLoÉhk É ÐÁ?c?i@Ô gØi ͶâÌÂËhGgÏc ÉÉ?gi?Ê_ÐÁ ÎÉ@OÐk?c ÎÐÁ@LkgÐOÐÁÙµ ÎÐÂÌÁÙµ Î@lâËg +Ïcgʵ Í¡Øh½ ÍËÐÂÌxÂG ͵ÐÌKÐË@ÁÐkÏög É Ä?ÊS ÍÁ@µÐwÉ@Á ͶâÌð¹Ð½Ùµ ÎhK ͶâÌÂKhïð¹ÐÅ ÏgÙS Ík@G @ÅÏÉgÐÅ )hµÐGÊGÐÔ À@½ )·âËg@µgÐk Ä@Ë )ÍÁ@µgÐk ÐLâÌwÏc ·âÌxµ ÎÐK@µ Éй âÎÉй е chµÏc ÍÁ@ËÙ_ ÍÁ?ÊK ·âËÉÚ ÉÊK@Å gÐ}ÐÔ ?dËÏÉÐÁ?ögÐ} ÑK@µ й ÏÉÐÁ?ÉÐxâÌO ÐG cÊ_@Ë ÙG ÉÉc É âÍk âÍG еÐxµ ?ÉÐÔ âG i@GgÏc É ââÌ­öhG ÎgÐk ÎеÐoÙOgÐk â¼Ð}й ͶâÌÂËÐG hKÉÉi MâÌGÏc N@µÏc Ïg@µ ÉÐÔ ÎÏÉÚ ÉÐÔ Ïg@Ëc +âÍGÏc ÎÙ_ ÐLâÌGÏc еÐoÙO gÐk ÍÁ?cÐÁ ÏÉÐLkÏcÐG )Ä@Ë ‘k?g@O Ù_ @ÁÏc âÍGЊеÐxµ âÎhÂâÌ­ögÏc ÎеÐoÙOgÐk еÐxµ е ·âÌK@µ +еÏögʵ ÍÁÉÊw@ÌK gÐk ÎÐË@½ É ÎÙ_ kÏdâÌG ÐË?Ê} жÁÊw ) ÏÉÐLâÌG@Á ¸ÐË?jk ÏgÙS zÌÅ ÎÉögÐG ÉÉög ÎÑÑ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ͶâËÉ@½gÐ} ÉÏgÉÐ} ͵ÐËÐÁ@`LpâÌw ÎÏÉÏg?Ê_ ÍK@± +ÉÊGÐÅ ¾âÌŠͶâÌoе +ÉÊG @ÌK ͵ÊxG ÍÁ?hâÌÔ ÍÁ@Lkcgʵ ÍK?hµÊ—c ÍGjW ÎÐ}gоpâÌO âÍk @ÌÁÐK ·âËgÉe ÐÂËÉÊw ÐG ͶâËÉ@ÌO É ÃËhâËc ͶâËgÐoÙ¶âÌK е ÎhÆ̽ hµÐGÊGÐÔ À@½ )ÄÉÊG â͹ â¼@k%3-& й ÍÁнÐK ÏdÁÐwgÐÅ )ÉÊG Ù_ gÐkй É Ã¾âÌÅ ÉÙïLk?g É ÄʽiÐÔ ÍÁÊH½?ÉÏcgÐG ÎÏiÉ ÌK ÐG ÎgÏÉ@GÉG ÉigÐG ÎÏgÉ ÀðÚÐG )ÉÊHËgÐPâÌK ÉiÙlð¹c ÎÉÚÉÉc е q̽ʶWн É Ïc?j̹Х ͹Х +Íp_ÐGÏc âÍO Ä@ÌK@GÐ_ ÙG ·âÌK@µ É ÄÉÊG ¸@¶o ÎÐwÉ@Á Ͷð¹Ð_ Ä@̶âÌkgÐÅ ÄÉÊG ·âÌO ʶâËög gÐk ͶâËdÁÊ} É@Áй ÄÉÊG ÉÊG @̵gÊK ÍÁ@Lkcgʵ ÎÊËcÉ@Ô NÐHË@K ͶâËg@µ +ÄÉÊG?hµ ïLkÏc ÏÉеÐËÐG gÊÂk Ngʵ ͵ÐËÏÉ@½ ÐGÉ ÃË@pâ̵?g εÐË ÙG ÉÉi ÍKÐË@}gоpâÌO ÎiÙk ÎÐ}gоpâÌO оâÌÔ +ÉÊG MkÉgc ?dÁ?ÊâÌÁ й Ä@›ÙK ÉdÁÊK ͵ÐËdÁÏÊËÐO Ä@ÚÉÉcgÐÅ É Ä?hâÌÔ ÍÁ@Lkcgʵ ÎÐ}gоpâÌO qÌÁ?ÉÐÔ É ´?öhâÌÔ ÍÁ@Lkcgʵ Ä@½ÊïâÌG е )ÏÉÏÉÊHKh} Ä@—µÐË @̵gÊK ÍÁ@Lkcgʵ ͶâÌÁ?dÂËi й Éй ÎÏÉÐÂKhïµÐË Ä?g?iÐÅ ÏhïG É Ä?cÐk Îg@µÙÅ Ä@Lkcgʵ ÍÁch¶oÐG?c εÐË Ð¹ É Ächµ εÐË Ð¹ ?dpÌK@µ Ä@½ÐÅ Ð¹É hKi?É@ÌS É ÏgÙS +ÐpËhK ÍÁ@ÁÙ̺½ ÍÁchµ ÊËc ÉÐÔ ÉÏÉÐÁchµ gÉÉc ÓÄdÁ?öhG?c Îg@ÌÁ?i âÎdÁÐÅ ÉÉi gÐÅ +ÄÉÊG еÐÁ?dÂËi É@Á ogc ÉcgÉ Î?iÏg@o Ä?ÉÐÔ Ä@pÌÁ MkÏc ÙG Ä@ÌÁ@µÐµ@w É@ÌO É R?h_ É@ÌO É ÃËch¶k@G ÙG Ä@ÌLlËÊâÌO Ä@½Ù_ Îg?c@}@Ô ÐÁ?Éй е ÏÉÏchµÐÔ nе âÍkÉÉc gÐkй Ä@Ëd̶ÔÐKÉ ÃËchµ +ÄÉÊG NÐð¹ÉÏc ÎögÊ`Ìk жÁÊw ’G '''''''' ’LpÌÁÏc?c ÏÉеÐËÐG ÐÁ?eØg )ÉÊG hµÐGÊGÐÔ À@½ й ¿¶âÌÁ@Ì} ÃËÉÊG âÎÉй @K gÐÅ +ÃË?ÉcÏc rйÐkн gØi gÐkй ÉchµÏc εÐË ÙG Ä@¾Lo gØi Ík@G É ÎÑÐ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

hK Îgе }?c ͶâÌKÐð¹ÉÏc ;̺kÐK MlËÉÏc Ä@ÐÁ É ÃËÉÊG gе }?c kÏc ÐG ·âÌKÞÉ ÍµÐÌKÞÉÉ@Å dÁÐw Kh} ÐïÁÏg ?c@ÌÁÉc й «ÏÉÐÂÌâËh¶G Ä?ÊâÌÁ й ÀðÚÐG ) ÏÉÐLâËÉжG â͹ ÍoÏgÉÐ} ÎögÐo ÉÐpâ̵ hK ͶâÌKÞÉ Î@OÊk ÍÁ@ÌKðÚÉÉ@Å ÍÁ?} ÏÉ?hµ rÐG?c ?cgÐkÐG Ä@ÌÁ@Lkcgʵ ÒÐÁ@KÞÉ ÉÐÔ +ÐËÏÉ?Éc ÐG Í_ÐË@G öhO KÉжâËg É Ð½@Âk@OÊk É ÍÌÁ@—ÐOÉ@Å Ä@Lkcgʵ '''''''' chµ Ä@¾â̹ Î?É?c ·âÌÁ@Ëcg@± r@G )ÃËÉÊG âÎÉй ÉÊG ·âËeØög dÁÐw ÒÉʽЊй ÎÏÉй ÉÊG ËhG rÏÉÐÁ@pâ̵ iʹÐ_ +’pâ̶G %ÃËcgÐG& ÎiʹÐ_ ’xG âÍG ·âËg@S dÁÐw+ÏÉÏÉ@Á ÏÉÐÂËjâËÊïG ÐÁ@GÏg@¥ ÐG iʹÐ_ Ä?dÂËi ÎÏÉÏgÏc ÉÐÔ ÍwÙG chµ Ä@½g@ÌkhO е ÀðÚÐG )chµ âÍSÐHâÌS Ä@½Ù_ ÎееgÐÔ ŸÁÏc 7ÑKÊ} Ä@Ëcg@± r@G ͽÏgе ++ Äе@Á hK Íkе ÐG Ïg@µ Ïg@O rÏÊâÌÔ gÐ}ÐÔ É ÄÏcÏc Ïg@O Ächµ g@µ ÍK@ÌS й hK ÎÐÁ?ÉÐÔ Ð¶ÁÊw +Äе@Á Ïg@µ ÉÐÔ ÄÏdG g@}ig еgÐÔ Éй Ä@½Ù_ ÍÁ?ÊKÏc Ä@½ÐÁ ÐËÙG )ÉÊGÐÁ Ä@½Ïg@O zÌŠоâÌÔ ÀðÚÐG É@LkÏÉÏc Ä@½gÐk gÐkй g@µgÐk ¸ÏÉ ÀÏgе g@µ gÐk ÐÂËÉÊwÏc е +ÃËжG ÐG ·âËeØg +ÃËchµÏc ÎhâËcÉ@w É Ä?cÏc ÍÁ@½gЭ ÏÉй@pÌ­ ÉigÐG ͶâÌKʹ ÐG 7NÊ} Ä@œÏögе +=ÄжG âÍO Ä@½g@µ ÐËÑÁ ´ÐÅ ÐËÙG ’k@Ìk É ÃËÐ}gоpâÌO оâÌÔ 7ÍKÊ} Ù_ÉÐLk?ög ÉÏÉÐË?c ͽðÚÏÉ Í±Ïög ÐG gØi ÉÐÔ ¸ÏÉ Ä@ËÉʽÐÅ Ä@ÌÁ?dÂËi ) ÐËÑÁ Ík@Ìk@Á É Ík@Ìk Ä?ÊâÌÁ Îi?É@ÌS оâÌÔ ÎÚ +õÐË É ·âËeʵ É@ÌO Ä?ÊâÌÁ й Îi?É@ÌS ÄÙw ÀðÚÐG )’Á?dÂËi Ä@½ÉʽÐÅ ÐLk?ög ++=ÐËÑÁ ¸ÐËÐ}gоpâÌO ++=ÐËÑÁ ?dÁ@Ìx©@w@± É Íxµ@̺K É Ð¾âÌÔ Ä?ÊâÌÁ й Îi?É@ÌS ÄÙw ÎÑÓ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

?cеÐxµ ͵É@G gÐkÐG ÎdÁн?iÏög É ÍÌïÁÏc âÍG Ä@ÌoеÐLËgÐÁ ÉÐËgØiÐG +ââÌOÐkÏc ÐË?ÊGÐÁ gÐ}н ·â̽Ïe ÉʽÐÅ +chµÏc ÁÐO й ÎiÐW gØi )hµÐGÊGÐÔ À@½ ÏgÙS ÉʽÐÅ Î?Éc й +N?ʀ ÁÐO ·âËiÙK âÍG q̽@K ÙG ÉÊGÏc gÐÅ @ÁÏc )cÊ_@Ë É?ehG oÙ} )Ä@Ë ÐË?ÊG кo É UÁhG енÏe gÐ}ÐÔ ·â̽Ïe +cg?Ê_ÏcgÐÅ ÎÙ_ ÎÁÐO ¸Ð¶oʵ ÉÐÔ ÐË?ÊG qâÌOÉgÐk ÎÙ_ ÎеÏÁÐO qËhµÐGÊGÐÔ À@½ )ÉÊG еÐL_ÐK ͽеÐË ÍK@± й d̽ÐW d̽ÐW й Î?É?c hµÐGÊGÐÔ À@½ ·â̽Ïe gÐÅ Î?Éc )ÉÊG@Á?c еÐL_ÐKhâËe й 7NÊïËÏc ÉchµÏc +ÐÂÌG ý ÙG ÎÁÐO ежoʵ ÙG@G d̽ÐW * À@½ +chµÏc âÍSÐHâÌS Îе?É?c ÏÉÐÂÌÁжâÌO ÐG âÎg@S ÉʽÐÅ qËd̽ÐW 7NÊïËÏc hµÐGÊGÐÔ â¼Ð}й е ÀÉÊK@Å?g ÏÉÐÌð¹?d½ й gÐÅ É ÃËÉÊG g?dð¹Ïe@Ô Ð¾âÌÔ ÎÙ_ ÍK@µ * +¿ËfG ÏÉÏÁÐO ÎÙÅ ÐG ÉÁÐO @ÌS εÐË Ð¹ ÍÁ@µÏÁÐO ÏgÙS ÉʽÐÅ ÍïÁÏög É À@K hµÐGÊGÐÔ À@½ ÍÁ@µÏg?dð¹Ïe@Ô ÐLkØc É Àj_ й ·âËdÁÐÅ ÉÊG r@G ÏÉÐG ÑpËg@µ ÏÉÐÁchµÏc É ÍÁ?cgÐk ÐÂK@ÅÏc ÉÉi ÉÉi É ÄÉÊG @̵gÊK ÍÁ@Lkcgʵ ÎÊËc Ͷð¹Ð_ +@ÂâÌÅÏc ÙG Ä@ËÁÐO ÉÐG +ÏÉÐÁжG Ä@ÌÁ?hâÌÔ ÐG ¿ÌºkÐK Ä@khKÏc ÏÉй gØi rÐËÐ}gоpâÌO âÍk ÉÐÔ MlËÉÏc Ä@½ÐÁ оâÌÔ ÀðÚÐG )ÃËÉÊG ͱ?hâÌÔ Ð¾âÌÔ É ÍÁ?hâÌÔ Ä?ÉÐÔ rÐË âÍO +ÏÉÐÂâËh¶G Ä?hâÌÔ Í¾ÌºkÐK MlËÉÏc Ä@ËÐÁ qÌÁ?ÉÐÔÉ ´?hâÌÔ Í¾ÌºkÐK ÍÁ@kе ?dK@µ Ä@½ÐŠй q̱?hâÌÔ É Ä?hâÌÔ É @ËgÊk ÍÁ@µÐÁ?dÂËi й Ä@½ÊïâÌG оâÌÔ + ÏÉÐÁжG Ä@Ë@̵gÊK ;̺kÐK ÏÉÊLlËÉ Ä@ËÐÁ е ÐÁÉÊGÐÅ ?É Í¶âÌKÐð¹ÉÏc ͺËc Ä@½Ù_ ÍKÞÉ Ð¹ É ÃËÉÊG ÍÁ@Lkcgʵ Écgʵ Ä@½ÉʽÐÅ ÎÑÒ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÍÁchµÐÁ âÍSÐHâÌS ÐG

@}c?c й N?cÏdð¹ÉÐÅ p} Îg@µ?É?c â¼Ð}й ++Àйб ÐK?dG Ä@•Ðð¹ÉÏc ÍÁ@µÐÁ@½gЭ 7NÊïÁ@ËÏc ÄÉÊGÐÅ qÌkе gØi Ä@ÌÔÏg @}c?c É Ä?dÂËi ÎÏg?dÌÔ gÐ}ÐÔ @ÁÏc Ïo@G Ä@KÙ_ ÙG ÄжG Ïg@µ ÉÐÔ * +ÏÉÐLâ̶oÏc ?dÁ@KgÐkÐG R?h_ ÐG âÎögÙïG Ä@KgÐkй Ðkögʱ еgÐÔ Ég@µ Éй Ä@½Ù_ N@GÐ_ ÐG É ?cÐÁ âÍO gÐÅ Ä@¾âËÊ} ÀðÚÐG й Ä@–@µÐºS q̶âËg@S ÉʽÐÅ ÄÊGÉÉdÁ@½ й ÐïS ÍKÐHË@K ÐG )chµ g@}iög ÉÊGÏc еÏg@µ ÍÁchµ É?ÉÐK Î?Éc É Ä?ögÐ}Ïdð¹ÐÅ rÏög iÙK É RÐK É ÍÁÐK ÐLkÏc ¸ÐË @ÌÁÐK )ÐË@HLoÊpG Ä@–@µÐºS ÀÐÅ É Ä@½Ù_ ÀÐÅ âÎg@S ÉʽÐÅ +ÉÊGÐÁ Ä@k@Ô Í¶âËg@µ qÌÂLoÊo É ÃËögÙ} Ù_ ÐËÙG )ÉÊGÐÅ Ä@¾p̺S '''''''' gÐkй ежð¹Ð_ ++ÉÊG ŸÁÏögнÐÅ ÍKÐËðÚнٵ ͵ÐËÐK@ƶâÌO Ä?dÂËi É@Á ÉÊGÐÅ )‘oʵ ÎйÐkн gÐkй ÉÊGÐÅ ++ÄÉÊG?} gÙS É?gÙS ÎйÐkн «««É IkЩ gÐkй ÉÊHoÐÅ ) ¬@w@± gÐkй ÉÊGÐÅ )¸@̺K gÐkй É ÄÉÊG Îg@µÐÅ ÎÐwÉ@Á Ͷð¹Ð_ Ä@ÌÁ?dÂËi ÎgØi ÏgÐÅ ÎÐGgØi ÎÏÉÐÔ gÐGй ÍÁ@µÏÉÉg ÉʽЊй @̵gÊK ÎhK ÍÁ@µÐwÉ@Á ÎÐGgØi й qËg@µÐÅ ÎÐwÉ@Á ÉÐÔ ÎÏc?i qÌÁ@µÐÌÁ?dÂËi ÐËÙG )ÉÊGhKÊKÉе?Éc ÍïÁÐÅgЭ ) Ík@Ìk )ÎgÊG@Ô ŸÁÏg Ä@ÌÁ@µÐËdÁÏÊËÐO ÎgÙS É ÀgÐo ÉjâËög ÀðÚÐG +ÄÉÊG ÐSgнʹÐÅ +ÄÉÊG Îg?ÉÏcgʵ ÍÁÐkÏg ËgÐÁ É J?c ÎÏÉÐÁ?c ÍKнg@Ë Ío?hG ÍÁ@™Ïh¹ÉdGÐ¥ )ÉÊG еÏÉ@½gÐ} ÍkhO gÐG gнʥ Ùð¹@_ Îg@µ gÐkй qÌÁ?ÉÐÔ )ÄÉÊG?} ÉÊG â¼@k Ïc йhK@Ëi ÐË?hG ÉÉc ÉÐÔ +?cÏc É gÏÉÏgÐO cgʵ ÉiÙlð¹c É r@G ÒâÑðºG@K Íkе ÉÉc ÀðÚÐG )ÄÉÊG?}ÐÁ Ík@Ìk ++ÉÊG bÙK gØi ͵Ð̹ÚÐS gнʥ Ù¹@_ +ÄÉÊG ÏgÏcʹÊÔ ÎÐwÉ@Á Ͷð¹Ð_ 7NÊïËÏc g@S ÉʽÐÅ ÉÐÔ +ÉÊG ÎÏöh± ÍKg@O ÍÁ?hïÁÐËÚ â¼Ð}й À?ÉÏcgÐG ÎÑÕ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÐïÁÏg ÏÉÏgÏc й е NÊ} ÎÏdÁÏÉÐÔ @ÌÁÐK É?cÐÁ ÐÁ@l± ÉÐG ÒâÒÊ} gØi ÀÏögе + âÍGÐÅ âÍG@Á ÐÌËi?É@ÌS ÉÐÔ ?dÁ?dÂËi й ÀðÚÐG )âÍGÐÅ Îi?É@ÌS É ¸@w ͶâËÉ@ÌO ÍâÌðºG@K ÉÐÔ ÀðÚÐG )ÉÊG ÀÏgе ÎÉ@Á rжËc ͶâÌÁ@Ëcg@± r@G ÐG Îg@µ е ÉÊG нÏgе ÉÐÔ ÎÐÁ?ÉÐxâÌO ·âËg )ÉÊG gÏÉÏgÐO Ä@¾LpÌÁ ÉjâËög ÐG ͽÏgе ÐG g@S ÉʽÐÅ +ÉÊGÏg?dÌÔ Îg@GÉg@µ âÎdÁÐÅ ÍkhOgÐG ÉchµÏc оâÌÔ 7NÊ}Ïc Ä@¾µ@w +ÏÉÉchµ g@kÐ_ ÎÙK ÎÉ@Á ÐO?h_ нÏgе ÉÐÔ ¯ËÐW * 7NÊïËÏc q̵@w É@ÌO ͽÏgе ÎÉ@ÌO ÉÐwÐG nе@Á rÏÉ@ÌO ÉÐÔ É âÍG@Á ÜбÐw âÍG ÀÐw âÍÁÏcн ÒâÒÊ} * « ÏÉÐLâÌoÏÉÏc â͹ ÎÏdÂâÌÅ gÐÅ ÐËÙG )ÐKÐð¹ÉÏc ÎÏdÁ?Êk âÒÊ} ÎÏgʺw й ÄÊGÉdÁ@½ й ÐïS Ä@pâ̵ iʹÐ_ ÍK@µ й M_Ðk Écg@k gØi Ðð¹@k ÉÐÔ ÍÁ@Lki ++жÁÊw )ÃË@khKÏc gØi rеÐÁ?dÂËi ÎÏgʺw ÏÉÊGÏc É MkÐHËÏc Ä@µÐÁ@GgÐk ÎÉ@Ô ÎÐ}É?ögÙw Ä?ÉÐo )ÉÊG ÃË@khKÏc ÄÉÊG ÏgÉÐ} qÌÁ@µÏgʺw É igÐG gØi rеÐÁ@G ++fâËgc ÉgÊLkÐÔ ÎÏgʺw+âÎeʵ Ä@” ÉÏÉÐLâÌGgÐG ?cgÐkÐG Ä@¾µÐËÐÁ?c ?dÁchµg@µ ÍK@µ й Ä@ËhâËe й ÉÊGÏc É?ÉÐK Ä@еÏg@µ @K É gЊÐ_ ¸ÏÉ fÌKgÐk )fâËgc ÉÐGб Ïgʺw cgÐG Ðo@} ÉgÚÐO ÐG ?dÌË?Éc й ÀðÚÐG )ÃËÉÊwÏc É ’K@ÅÏc +chµÏc Ächµg@µ ÐG Ä@¾LkÏc @TÂÌÔ ‘l_Ïc Ä@–@µÏgÉÐ} Ík@G ?dÁ@ËÙ_ É@Á й Ä@µÐLlâËÊð¹ÐÅ ÐG ÐÌÁ?dÂËi й âÎdÁÐÅ ÏÉÐLpËÐ} Ä@¾âÌO Ä@½g@µ ÄÏcÐÁ ÐïâËg Ìw É ÄÏdG еÏg@O оâÌÔ ÍK@ÌS й е ÏÉÉchµ Ä@ËÏÉÐÔ ÀÏgе ÍÁ@½gЭ Ìw е ?dÁ@½g@ËöhG ·âËeØög Ä@½Ù_ ÀðÚÐG +ÄжG âÍO Ä@½ÏÉÐÔ ÉÊG?c g@ËöhG Ä@¾Ìw +ÃËеÐÁ Ïg@ïâÌG ÉÐÔ âÍG qËgØi ÐG É âÍSÐHâÌS g@S ?Éc @K ++ÉÊGÐÁ ÎcÉÊk ÉÊwÉÊK@Å ÀÏgе ÏdÁÐw gÐÅ É chµ âÍSÐHâÌS É Ä@½ÐµÐÌkØc gÐk ÐK@_Ïc R?h_ Íð¹@_ ÐË?Ê} ÃËchµ â͹ ÎÐoÏögÐÅ ÏÉÐG ÎÑÔ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÐG ÍpËÉ@w еgÐÅ ÉÐK@GÐ_ ÍÁ?dËн й gÐÅ ÐËÐÅ ÏÉ@ÌO ÉÐÔ ÍKÏÉ Ð¹ «ÏÉÏÉÊwÏcGй ÎÙ_ É?ÉcÏc ·â̵gÊK ¸ÏÉ ÏÉÐKÉеÏc Ä@µÐµgÊK ÐkhOgÐG Ͷâ̽?gн ÙG gÐÅ âÍGÐÁÏÉ É?ögÙ}Ïc k?ög ÐG âÎg@S ÉʽÐÅ ÉÊG ÏÉй qËhËÐk ÎgÐïËg@µ ÐG Ðp̽ÐÅ ÉÐÔ ÀðÚÐG ++N@¶G ÍË?gн ÉÉ@Lk@½ ÍKÐHË@K ++ÏÉÐËðÚÊSÏc É?gÙ}Ïc ÎеÏgÐH½?gÐG ÀðÚÐG )ÉÊG UÁÐ} ͶâËögʵ )ÉÊGÐÅ ·âËÉ@Á gÉÊ} ³Ì­Ðo ÏÉÐÁ@¾pÌLpÌÁÐK й âÎeØg +âÎhµ@Á ÎÉ?ÉÐK Í®kÏÉ Ä@Ìo@G й ÉÊG MkØc ¡Øh½ Égе qÌÔ ÏdÂâÌÅ )ÉÊG cgÐïâÌG É ¸@O ++chµÏc Ð}gоpâÌO ÎоâÌÔ ÍÁ@Ggʱ ÐG ÎÙ_ g@S cÐk ʶð¹ÐG )ÃËÙpG Ä@Ù_ Í}gÐG É »S MpâÌÅÏdËÐÁ ÐË@G?dG Ä@½ÐïâËg gÐ}ÐÔ oÙ_ Ù_ й ÎÐ}gоpâÌO ÉÐÔ +N@¶GÙG Ä@¾¶âËg@µ ÉʽÐÅ ÉÐÔ MlËÊËÏc ³Ì­Ðo ++ÐË?ch¶G âÍO Ä@¾¶âËg@µ оâÌÔ Ðµ ÉÊGÏc rÙ`ð¹c ÐK@µ ÉÐÔ É MlËÉÏc É ÄchµÏc ÍÁ?g@G ÃâËÊS g@S ÃËdÁÐw âÎeØg ÉʽÐÅ +ÉÊG Ä?gе}?c Îec gØi âÍGÊGÐÅ ÏÉÐÌk@Ìk ͶâËÉ?h`¶âËög zÌÅ ÐG ÎdÁÏÊËÐO ÎÏÉÐÔ âÍG ÐG rÏÉÏgÏc й +ÏÉÊGÐÅ ÎÐÁ?hâÌïoögÙo lâËÊð¹ÐÅÐp̽ÐÅ )ÉÊG Ä@µgÊK ÎÉ@ÌO ÒÏÉÐÔ gÐGй )ÉÊG Ä?i Ðl± ·â̽е ͶâËÉ@ÌO ÄdË@Ô gнʥ ÎgØi ÏgÐÅ ÎÐGgØi ÉÊG rÏÉÐÔ gÐGй gÐÅ )ÉÊGÐÅ ÍKÐHË@K ͶâËgÉe ÍoÙ_ ÉÐÔ +chµÏc Ä@ËhËÐk ¸ÉÊk ÎÉ@w ÐG É ÄÉÊG Îec ежð¹Ð_ ÉÐÔ %3..& Îec й ¸ÐËÏÉÐÁ?cg@µ ¸ÏÉ ÎÏÉÐÔgÐGй ÀðÚÐG )ÍÁ?jËÏc й gнʥ chµÏc Ä@Ìk@G ʵÏÉ +ÉÊGÐÁ â͹ ÒâÒÊ} gØi ÉÊHKh}gÏÉ ÎÐLlâËÊð¹ÐŠͽ@¥ É »Kб É Íð¹@½ gÐk ÐÂwÏc %3..& ÎÐK@µ ÉÐÔ âÍGÏc mOÐW gÐÅ gнʥ ÏÉ?Éc ÐG ÏÉй ÎdÌÔ )ÄeʵÏc Ä@Ìkе Ïci@Ë É ÄеÏc ÎеÐÁ?jâÌ_ ÎÉ@ÌO ÏÉÊHG Ä?dÂËi É@Áй Ä@½i ÐG ÀðÚÐG )N@ÅÏcÐÁ MkÏc й ÍxÌÅ ÏdÁÐw ÎоâÌÔ ÐG g@S ÉʽÐÅ ÉÊG k?ög ÐG Ä@Ë ÐÁ@µ@O ÙG +cgʵ ½eÉc É ¸gÊK 7NÊ}Ïc

Îg@S gØi +ÏdÁÊ} Ég@o Ä?ÊâÌÁ Îi?É@ÌS ÍKg@O É ÒÑLâ̵ÐË Ä?ÊâÌÁ Îi?É@ÌS * 7NÉÊïËÏc qËhK +’Lâ̵ÐË Ä@Ë )’¥ÊÌo ÏÊâÌÔ Ê¶ð¹ÐG )ÃG ÑKg@O ÏÊâÌÔ Àе@Á?ÉöhG jÌ}gÐÅ * É Ä@ËÙ_ ÍK@µ й Ä@ÌÁ?dÂËi ÉÊGÏc É ÄÉÊG É?h¶Ëg@Ëc É@½gÐ} ÐÁÉÊw ÍÁ@µÐK@µ ·âÌK@µ gÐÅ ++ÉÊHLpâÌÅÐÁ ÎÏgÙÁ É N@µ оâÌÔ ÙG ÉÐÔ ÀðÚÐG )ÃxG ÏgÙÁ ÐG й ÉÐÔ )ÉÊG gÏcgÐGÏc?g й gнʥ Ùð¹@_ ÎiÙlð¹c +ÃËÊwÏc ÐË?ch¶G Ä@½iÐW ·âËeØg gÐ}ÐÔ )ÉÊGÏcÐÁ ÉÉdÁ@½ É ngÏÉ jÌ}gÐÅ )Ð}gоpâÌO ÍÁchµ Nнj_ ÍÁeÐS ÏeØg ÉÐÔ ?ÉÐÔ ÐË?ÊGÐÅ %3..& ÍÁ@µÐ}gоpâÌO ͵Ú@w Ͷâ̹?ÉÐÅ gÙS É?gÙS ÎÏÊâÌo ÐG É?ögÐ}Ïc ?dÁ@µÐoÉ@± ÉʽÐÅ ÐG )ÉÊG gнʥ Ùð¹@_ 7NÊïËÏc ++dÁ@ËÐ}Ïc ýeÉc É MkØc ÐG ÎеÐð¹?ÉÐÅ ÎÏÉÐÔ ÙG ÃÁ?jG Ð}gоpâÌO ͵Ú@w Íð¹?ÉÐÅ Ä@ÌÁ?dÂËi ÉʽÐÅ ÐLlËÊâÌO * +ñÐLG %Ä@µÐkÊk@S&qÌÁ@µÐÌxÁÊÌPkÐÔ É M_ÐHâÌG É ÃG â¼@XoÙ_ Ä?iÙlð¹c 7NÊïËÏc q˽ÏciÙÔ ¿ÌÅ?öÌÔ +ÏÉ@¾âÌSÐG оâÌÔ ÙG ÉÐË@o@O ½ÏciÙÔ ÍŠý ÎÏÉ@Ái@Á ÉÐÔ * Ík@G ý ?dÌË?Éc й е ÀðÚÐG )chµÏc ÏÉÏÉ@Ái@Á ÉÐG Îi@Á@o ¿ÌÅ?öÌÔ +ÏÉÊGÐÁ hK@Ëi ·âËgе }?c й qËÉÐÔ 7NÊ} ¿âÌO Échµ ÙG À@o@O ½ÏciÙÔ ÎеÏögÙ} ÎÐÁ?ÉÏög ÍpÌÂâËÊS âÎdÁÐÅ É?dÁ@pÌÁ ÎÙ_ ÍÁ@¾ÌoÐO ÉÐÔ ÏÉÊGÏc ÐË?ÊG ·âÌl̺Sн | й ÉÊG?É ÎÉÊ_ ¿ÌÅ?öÌÔ +Ächµ @o@O ½ÏciÙÔ Ä?gÏÉgÐO Ä@¾LpÌÁ lâËÊð¹ÐÅ Îec й g@S âÎdÁÐÅ ++ Ðl̺Sн ÉÐÔ Í¶âÌoÐG lËÊâÌO gÐ}ÐÔ ÉÏÉÊGÏc Ä@¾ÌoÐO ÎÙ_ gÐÅ hK?Éc ÉchµÏc ÎÏg?dÌÔ Îg@µÉ@Å Moʵ ÐG ÙG ÎÙ_ Øöh½ÐÔ ÉÊG Ä@Ëec ââËÉc ÎÐÁ?ÉÐÔ ÎÉ@ÂâÌO й ÐË?ch¶G ÎÙ_ ÎÉiÏg@Ô ÐG ÍÁ?ÊLËÏc ÐË@HÌk@ÂG ;ÌÅ?öÌÔ r@G ·âÌkе gÐÅ + Ä?cÏc É?ög?g ͶâËÉ@ÌO ÍKgʵ ÐG )ââÌG Îg@µ ÐG ÎÙ_ k?Ê`ð¹c ÐG É âËögÊk Íð¹ÐÅ NÊïKÏc ?ÉcÏc ÐÁ?cgн ÉÐÁ?cgʵ ÏdÂâÌÅ ÎcÏc ÎоâÌÔ gÐÅ ++ÉÊG ï½@±Ðk@Á

ÎÒÍ

ÎÑÖ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

â âÌG ·âÌkе ÍKÐ¥@Áб qÌoÙ_ÐG @HÌÁ?ÊLËÐÁ gÐ}ÐÔ )ÏÉÏÊGÏc M­h} É} Íâ̹ Ä@ÌÁ?dÂËi ÎÐGgØi ÐËÙG )MoØh­Ïc âÍO Íð¹ÐxâÌ} )ÉÊwÏc ?dËf}ÐG ?ÉÐÔ +NÉеÏcÐÁ gÐÅ Ä?dð¹ÉЊй ÉÐÔ ÀðÚÐG )Mk?g@OÏc Íâ̹ Ä@ËÙ_ É ÄÉÊHLpËÐïâÌK ÎhâÌ­ Zð¹@kнÐW )ÓÄÉÊG ·âÌO É ·âËög ÉiÙlð¹c ÎögʵÉÉc @k нÐW Éc@ÅgЭ ÙG ͵gÊK ͶâÌLl̹@½Ðµ ͶâÌHâÌLµ Ä@̶âËeØög )ÀchµÏc ͵gÊK ÍÁ@½i ÍKÐÌÁÙw Ég@µÙÅ ÐËÏÊâÌo ÀÐG )ÉÊHÌkÊÁ Îcgʵ gÐkйе ÏÉнdÂâËÊ_Ïc 7ÎÉÊHÌkÊÁ )ÉÊGchµ n@G Î%cgʵ& ÎÐoÉÉ ÍÁ?dð¹ÐÅgÐk ÉgÊo@G ÍÁ@µÐL_Ðk ÐÌËÉ@_@o ÐwÉ@Áйе ÄÐÁ@kе ÉÐÔ Ä@µÐË ÍË@Ìw еgÊK Ä@Á@Lki ?cÐÁ@ÌËÉ@_@o ÐwÉ@Á Éй +ÃËeÏc â¼Øc@ÁÐÔ ÍKÞÐÅeØög ÎgÊo@G ÃÂâ̶oÏc h­ÐG É ÄØögÏc h­ÐG gÐkйе rежð¹Ð_ É âÎg@GÏc gØi ͶâËh­ÐG ?ch­ÐG gÐkÐG É ÄdÁ@¶o â¼Ð}й ÐK?É& âÍwÏcgÏc Ä@ÌâÌO hâËeй ·âÌïÁÏc ËögÐPâÌK â¼Ð}й +ÎdÌÔ++« Ngʵ«Nggʵ++Nhµ++Nhµ âÍð¹Ïc %‘pËØög Î@Á@½ %cgʵ& @K?É @OÐk ?cÐÁ?ÉÐÔ gÐkÐG É@Á ʵÏÉ ÐïÁÏcÉÐÔ ÐÁ@½Ïi âÍGÐÁ ÏÉ )ÄеÏc Ngʵ ÐKhµ É ÄØögÏc h­ÐG gÐkйе âÍÁÐËÐ}Ïc ÐÁ@kеÉÐÔ ++âÍG ·â̹Ð} Ä@Ë ÏÉÐKÐÁ ÎÉ@Á ÎiÐW gØi )ÉÊG rÙ_ÉÉög É NÐ}Ðð¹Ðµ ͶâËÉ@ÌO ÉÊG Ä@lXÌÔ Í¹Ð¥ ÍwgÐÅ ÐKнÙK ÉÐG ÀðÚÐG )ÉÊHLoʵÐÁ Íkе ÉÐÔ chµÏc Íð¹Ù±ÉÉc LpÌÁ?cй ög@G Ïög@G ÐG NÐð¹ÉÏc ÍÁ@µ@}iÏc ʽ?c )ÉÊG fâËgc Ͷâ̵Øöw ÎеÐpâ̵ )ÉÊG?} ÉchµÏc ÏÉÐËÙ_ ÎеÏÉ@ÁÐG Îi@Á@o gØi qËÉÐÔ )ÉÊGchµ MkÉgc ÙG Ä@ÌKнÙK 7NÊïËÏc +ÏÉÐKнÉ?hµ @o@O Ä@lXÌÔ ÎÉ@ÁÐG ý Ä@lXÌÔ )Ä@lXÌÔ cнЈ )Ä@lXÌÔ Í¹Ð¥ rÏÉ@ÁÉй )ÉÊG Ä?É ÎÚ Í¶ð¹Ð_ ÏÉ@o@O Ä@lXÌÔ ÎÉ@ÁÐG Ä@ÌoÉʽÐÅ É ÄÉÊG gØi É@Á ++Ä@lXÌÔ )ÎgÊÁ +ÄÉÊG?hÁÉ@Á ÎÒÏ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

½eÉc ÀðÚÐG )Àcgʵ ¿oÙ_ жÁÊw) ¿ÌÁ Ð}gоpâÌO Écgʵ Îec ý * +ÏÉÐK@¶G @ÌS µÐË Ð¹ cgʵ ÉееÐO жð¹Ð_ ÉÐÔ Ð±ÐW )ÀееÐO gÐkÐG É@ÂâÌÅÏc ÍÁcg?Ê_ ÐÁ@`LpâÌw й ÎÐkе ÉÐÔ ÐK?É ++ÍxÁ?ÉÏgб +ÉÊGÉc Àе É ¼Ù} É VgÊ} ÎÐð¹Ð±Ïög ͶâËÉ@ÌO ++chµÏc ÍoÐG?c ?dpÌÁ@µÐoÉ@± ͵Øöw +chµÏc rÐG?c ÍÁcg?Ê_ нÏe âÍk ?cÏg@O ·â̽е gÐH½?gÐG й Üнٵ ÍO?h_ ÉÏi?É@Á ͵ÐËÐÁʖ ¸ÏÉ ââÌÅÏc ÏÉÐÔ qÌxÁ?ÉÏgб ÍO?h_ ÎÙÅÐG É ââ̽@Á ÎеÐÁe ?dÌLâËÉÚ ÍÁнÐK й ÍxÁ?ÉÏgб ++âÎh¶Hk@G Äe ÎÏÉÐÔ Î?Éc )âÍGÏc ͶâËögʵ б@K +ÏÉÐLâÌÂâÌÆG Äe âÍÁ?ÊK@Á ÍË?g?c Îg@G ÍoÙ_ÐG ееÉ@G ¸ÐËÏÉ@½ r@O É i@GgÐk ÐG âÍGÏc %ÎеÏögʵ @K?É&ââÌÅÏc ÎÏÉ@½ ÎÏÉÐÔ qâÌO É N@µÏc â¼Ð¶âÌK ÎееÉÊG â¼Ð}й MkÏc ÍoÙ_@Á Ä@Ë âÍG ÎееÉ@G ÉÏÉÐð¹@½ ÏÉÐLâËögÐ}Ïc Ä@wÉ ÐG ·âËg@S âÍG É?ÉÐK еÏögʵ Îi@GgÐk hK ͵Ð̵ٵ@Á ͽ@ŠÐÔ Ð¹ )cÊ_@Ë ÎееÊG ÍÁÉÊw MkÏc й ÍkhKй ·âÌÁÙwgÐÅ Ä?É@K ÃâÌð¹Ïc ¸ÏÉ ÀðÚÐG )âÍGÏc gjG Ïögʵ ÎdÌÔ É âÎeʵÏc ÎеÏögʵ жÁÊw qËÉÐÔ É ââ̽Ïc âÍS ÐG â͹ ÍÁ@µÏÉ@@O ÍÁÉÊG ?h¶o@Ô ÍoÐG âÎh¶G âÎÉй É âÍÁеÏdð¹ÐÅ ·âÌð¹@w ÎеÐð¹@½ pOй gÐÅ ÏÉÊG @ÌÁÐK ͱ@K ÐG ÎеÏögʵ е ÏÉÐK@µÏc ÉðÛG ?É rеÐð¹?ÉÐÅ +ÏÉÐLâËg@pËÏc Î?Éc ÉÏÉÐLâËgiØcÏc ÎенgÐK N@G@Á gØi ÀÞÐG ++Îi@GgÐkÏÉÐKÏÉ?ögÐ} É ÃâÌÁÏc ?dÁ@µÐÌLk?ög ÉʽÐÅ ÐG Ä?c É ÃâË}Ïc ÎееÊG Ég@HÁ?É@K ÏÉÐÂ̹ٶâ̹ ÍoееÊG É ÍxÁ?ÉÏgб ÐG ÉÊGÉÊG ?hG@µ qâËÉй +ÃGÏc ¿µÊW ?d½@µ@Ô Ð¹ +ÉÊG еÐÁ?dÂËi ÍKÐHË@K ͵ÐËÚй ÍPlpËög ÐG âG MlËÊËÏc )ÉÊG?} âÌx©@w@± gÐkй ÉÚвo@G Ͷð¹Ð_ @k rÙ_ ÎÐl± É Ä?cgÐkÐG ?cÏc Íð¹ÉÐÅ ++ÉÊG ÍËÏgÉÐ} й ÎiÐW gØi Ä@ÌÁ?dÂËi )ÉÊGйÐOÐG gØi ÎÏÉÐÔgÐGй ÀðÚÐG )âÍpâ̶G?ög ÎÙ_ ÙG ежð¹Ð_ ͊gÐk ÍoÊK qËgØi ÍÁ@µÐð¹ÉÐÅ ÉiÐW Î?ögÏgÐk ÐËÙG ÉÊGÐÁ ?cÐLk@Ô Éй Ío@Á?ÊK ÎÒÎ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÐG ейÐkн )ÏÉÐÁdÂâËÊ_ ÎcgÉÐG @µÏh¦Ìo hK?Éc е ÀðÚÐG +ÏÉÐÌkÊÁ ÎÚн ͽÏcgÐk ͶâÌÁeÏO Îg?i й gÐkÊÁ ÐÁʖÙG +ÉÊG hK ͶâËgÙS gÉdÁÐK й âÍwÏc ÉÐÌâÌO ÎhËÉÐÅ ÄeÏO Ä@̶âËeØög ÐË?Ê} ÎÊHÌkÊÁ ?dËhËiÐS й ÉÏÉ?c ÏÉжâ̺â̵ ÐG Íð¹@O Úн âÌGÏc ?cÐïâËög й ÀðÚÐG )Ä@Á ÐG @¶ÌG ÎÙÅ ÐG ÒdÌÔ ÏÉÐLâÌÁÙÅÏc h¦Ìo ?cögÊ} É ÀgÐ} ÎÐÁ@Ì­Ùk ͶâÌKÐð¹@W екâ̵ Éh}@Ô Ðwg@O ¸ÐË ÐLâÌGÏc ÍÁ@Ì} ÉʽÐÅ Úн ÄÉgÏcÉ â¼c ÍÁ@wh²ð¹ÐÅ âÍwÏc gÉdÁÐK gÐk ÐLâÌxG ÎÏÉÐÔ ÍK@ÌS й qÌÁeÏO ÏÉÐK@µÏcgÉÊk ÀÐG еÐËÉ@ÁÊl­ÐÔ ÐKÐË@¶ÌW + ââËehGÏc Úн pO ͺâ̵ ÐG ÍÁ@µÐÁ@Á ÍKÐð¹@W É ÍË¥@o É ÍË@Á?c É ÍËÏgÉÐ} ÎÏÉÐÔ Î?Éc Íwе )ÉÊG ÐËÏÊâÌo ÎÐÁ@KÊk É ³pÌ¥ ÉʽÐÅ ÉÐÔ É NÉеgÏc ÙG ?dÌÁ@µÏh¦Ìo й ÀÚн ÍÁ@­¥ ¿ÌÁ?i qÌK@µÉÐÔgÐÅ +gØi ¸ÐÁ ÉÊG Àе ÏÉÚÐG ÀеÐKÐË@¶W ÑÁ?i À%Úн& Ä?gÙk ͶÌkÛµ Îh¦Ìo ÎÏgÉÐ} ÏgЊͶâËg?ÊkÏögÙo É@LkÙ½@½ ͹@Á gÐ}ÐÔ Îh¦Ìo ÎÏgÉÐ} ÏgÐÅ ÎhK ͶâËg?Êk ÏögÙo qËhËiÐS ÎÚн ?ÉÐÔ )âÍG Úн ÎеÐÁ?ÊËc й ÉÉi ÀÚн ÎÏÉÏg?Ê_ Îжk@Á Ïh¦Ìo ÀÐÔ +ÐÁ@KÙG ͶÌkÛµ ++chµ ÀgÐGй É@ÂâÌÅgÏc dâÌGÊ¥ gÐWÐk ØÔ âÎgÐH¹c bØcÉÉc ý âÍ}gÐS ÐLâÌ¡@Ô ?d¹c ¼ ¸ÐË @ÂÌk ¼ ¸ÐË bÙÔ É b@Ô ÃâÌK ý e Éй ÃâÌK ¼c e ý ÃâÌ_ÙÔÉ b@Ô ÃâÌK ¼j± ?K gÐG e â͹ ÃâÌK ¼Êµ Ïc ÃâÌÁ@¡Ùµ e Ä@Ë bØi É ÄÊ_ gÐÅ MâËic âÎe ÎÒÑ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

Ä?k É rÙ_ ŸÁÏc ÉÐLËc@ÌÁÉc ÎÉ@ÌO ÉÉc ½Ïc gнʥ É ·Ì¹Ðw Ài@µ ¿ËgÙº¶¹Ù­ ÍÁ?gÙ} É MËÐG ÃËdÁÐw ÐÁ?ÉÉc ÉÐÔ Îg?i й ÄÉÊGfâÌG MËÐG ÉfâÌG й ÎÐïâÌS ÎÏÉÐÔ ÀðÚÐG ++hK ÍO?h_ É r@G Ͷð¹Ð_ gØi ÉÐÁ?ÉÐÔ Ächµ g@½ÙK ÐG Ä@̶âËeØg ++ÐÁ@µÐÁ@Ëcg@± ÎÐGgØi ÍKÏÉ@ÌO Éе@w ÐËÏÉÐÁÊwÐÁ G 7NÊ} ¿¶âÌÁ@Ëcg@± ++ÍwÏc ÀgÏc?hG Îc@Ëi й ÙK * É ·ËjÁ ͶâËgÏc?hG ÐG âG UÁÊKgÐÔO@G ÎÏÉÐÔ ÙG ÉÊG nÐG ÏdÁÏÉÐÔ gÐÅ ÏÉÐÁ@¾ïÁÏc ÐG Ðp̽ÐÅ ÃËcÐWÚÐk É b@Áho Î@lÌ¥ @ÅÏÉgÐÅ +dÁнcÉÊk ÉÐG ÎÉÊGdÂâËÊ_ ÍKÐÌâ̱Э й ÎÙ_ ÍK@µ ÏdâÌGÊ¥ Úн ÍwgÐÅ )ÃK@ÅÏc ÍÁ?gÙk й ÎgÐk ·â̽е ÐËÙG )ÉÊG?ögÐ} Ä@Lkcgʵ ÎÐwÉ@Á gØi ÏÉÐËÙŠй qËhK Íkе É ÏÉÐLâÌÂâËʀ Ä@µÐÌGÏgÐ¥ ÐLÌO ÍÁ?i ÍoÏc ) ÉÊwÏcgÏc Ïg?dÌÔ )ÐËÙG âÍk@ÂG Ä@µÐÌGÏgÐ¥ ÐLÌO cÊ_@Ë âÍÁ?jG ÍGÏgÐ¥ ÉÊGÐÁ Ä?dÂËi ÉʽÐÅ ÉÐÔ ÀðÚÐG +MlâËgÙlÁ@k ÐG ÉÊGchµ оâÌÔ ÍÁ@µÐ½@Á gÐkй Ä@ËÉÐÔ Ä@ÌxÌÅ É ’GÏgÐ¥&е dÁ@ËÐ}Ïc?ög ÎÏg?dÌÔ ÐG É ÄchµÏc ?j¾ÌÔ ÍÁ@µÐ½@Á Ä@ËееØgÏÉ@Á ÃËcgʵ Ä@µÐ½@Á ÐË@ÌÁ?jÌG Ïg?dÌÔ gÐ}ÐÔ Ð¶ÁÊw +%ÐÌÁ?dâÌK ÏÉоâÌÔ ÎÚй cÊ_@Ë )Ä@¾LkÏc ÐÁÐïG MpâÌÅÏdÁ@ËÐÁ ÐË?ÊG ¸ÐÌw gЊѵØgÏÉ@Á ÉʽÐÅ ÍÁ?ÊKÏdËÐÁ qâËdâÌGÊ¥ Úн ÉÊG?cÏÉй ÍoÙ_ +ÃxGgÏc É ?jË@Á âÍðºG ÉÊG ÎÙ_ ÐG ͽgÐo ¸ÐËÚй ÀðÚÐG )ÏÉÐLâÌÂâËʀ Ä@µÐ½@Á ÄÙw ÍÁ?i ÍoÏc ÉchµÏc ÎÏg@µ ÉÐÔ Ð¾âÌÔ ÎhK@_ gÐGй ÏÉÐoжËc ͵ÐËÚй ÙG ÎhËiÐS ÎÚн ͶâÌÁ?ÊËc dâÌGÊ¥ Úн + N@¶G ?cÏg?dÌÔ â¼Ð}й йн@½ ÀðÚÐG)ÉÊG@½ÐÁ ÏÉÏgÐkÐG ÎеÏg@µÏc@½@Ô ÎÉ@Á É gÐG ÏdÁÐwgÐÅ +À@ÂâÌÅ ÏÉнdÂâËÊ_ е @KÏgÐk +ÉÊG@½ ÎеÐË ÍGÏgÐ¥ ÏfâËgcÉgÉc Ð̵ÐpâÌO й gÉÉc ÉÊG ?É ¿âÌO É N@Å ÐÂÌkÊÁ ÉÐÔ ÎÐÌËÐÁ@l­ÐÔ ÏÊâÌo ÉÐG ¿ÂÌÁжâÌO ÙG ÎÐÌÌ¡Øho Ð̵ÐpâÌO ÉÐÔ gÐkÊÁ ·ÌSÙ¹ ÉÐÁ@ÌKÐG@G ÍÁdÁ@ïÁÐlð¹ÐÅ ÎÒÐ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

É bÙo Î?ʹÐk kÏcÐG À?c@½ ÏÉÐLâËögÙxG â͹ Ä@Ìp̾â̵ É ÃâËÊ_ É ÃGg?dÂËhG ÉÐÔ ÉiÙk É MkÐÅ ÍÁchµ ?h¶o@Ô rеÐKðÚÐ_ ÉÐKðÚÐ_ ÏÉÐÔ ÐïÁÐo É ’ÂÌHËÏc rоâÌÔ ?dËжk@Á ÏÉ?hÁÙÅ ÀÐÔ ÎÏÊâÌoйе ÏÉÊGÐÁ?ÊS ÐÂËöhGgÏc ++++ÃËеÏc âÍO kÐÅ 7NÊïËÏc ÉÉi ÉÉi É MlËÉÏdoÙ_gØi ÎеÐÁ?ÊËc dâÌGÊ¥ Úн Ä@¾LkÏc й É@HËÏc @ÁÏc ÐKÚ âÍÁ?iÐÁ rÏg?dÌÔ É âÌKÉЮËÐÁ ÐG g?c@}@Ô +âÍwÏc ÉÐÔ @ÌÁÐK dâÌGÊ¥ Úн ÍÌïÁÐÅgЭ ÎÏÉ@wgÐk É IâÌLµ б@K Ä@Ôögʱ й ÐïS +ÉÊG?d½Ð© й ÎÏdÂâÌÅ ÐËÙG ) ÉÊG ÐÁ?ÊËc '''''''' Îн@Âk@Á ÍÁÉÊGÐÁ g@Ëc ÎÙÅ ÐG gÏÉc?c ÀÏcgÐG ÐÂË?hµ ŸÁ@G ÎÏeØg ÉÐÔ ÉÊG Ä@–chµ ïLkÏc ÍkhOgÐG е rÐËÏdÁ@½gЭ ÉÐÔ ÍÁÊGÏc@½@Ô ÙG ÉоâÌÔ eØg MoÐÅ É MlÌG ÎÏÉ@½ ÙG Ä@½ÐµÐÁch¶Ë@}c?c ?dËg@ËöhG ÎgÏÉc?c ÎÐLkÏc +ÏÉÐLâËh€ ?Éc 7ÍKÊ} gÏÉc?c й Ä@Kн@Âk@Á É É?ÉÐK Îg@ÌÁ?i ÏÉÐÁ@–@µÐÌKÐHË@K @}iÏc ÎÐïâËög й âÍGÏc * ÎÐwÉ@Á ÍÁ@µÏjâÌÅ ÎÏdÁ@½gЭ й r?É?c É ÃËhïGgÏÉ ´?öhâÌÔ ÍKÐð¹ÉÏc +âÍGÏc@½@Ô @}c?c ÀÏcgÐGй ÉÊK@Å?c LpÌÁ?c ÙG ÃËжG Ä@ÂËj½Ðo mð¹Ð± оâÌÔ ´?öÔ ÑKÐð¹ÉÏc й É?ÉÐK Òg@ÌÁ?i Éн@Âk@Á ÑÁchµ?É?c Ñk@Gй %ÍÁÛËÐ} d̽ÐW& qËgÏjâËg@O É âÑË?d¾ð¹ÐÅ ÏÉÐÁÞ@¡ÐÅ ÒÉ@ÁÐG ý É ÃËÉÊG 7ÑKÊ} Échµ ÒÉ?ÉÐK ÒÏgÐG й É ÄÐ}gоpâÌO ÐÁ@½ÐÔ ÀÞÐG ) ’±?öhâÌÔ @µÐºÌµÏʽ ÐLk?ög ѶâËg@µ ´?öhâÌÔ ÑKнʶW й Òg@ÌÁ?i ÍÁchµ?É?c ÐËÙG ) ÃKнʶW ÑÁÙÌkiÙOÙÔ ÎÒÓ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

Íâ K Ä?ÉÏg ÙS ÙS ¼c e ÄÊ_ âÍK Ä?ÉЩgÐÔ É ³Ì±Ð¥ ¸ÏÉ âÍK Ä?ÊS ?ʹÐk MkÏc e â͹ bÙo É ŸÁÐo Ú@OÐo ÉÐÔ ÐïÁÐo É bÙo Ú@OÐo ÉÐÔ @ïÁÏögЭ É ÀØög ?h­@µ @ïÁÏcÐ_ ¸ÐKÙS gÐG н?c bØc J ¿Loʵ â͛?i â͹@OÐo ¿Loʵ â͛?i â͹ÚÏc â͊б Dµi@Á ·âÌK@µ ’¡ÐÔ ÉiÙkй öhO ÄÉÉgÏc É â¼c É ·k@Á MkЊ;ºÌ¥ Ïci?Éc ÎÚн ÎfâËÊÁй âÍGÉÊG ÎÏÉÐÁ?ögÐ} Ä@Ë )ÍÁÉÊw ÎÐïâËögй ÐïÁÏög е ?d¶âÌÁ@ËÐGÏgÐGй É âÎÉеÏc lËÉÐoÙ_ Î?ʹÐk )Ä@Ë @›Ðk ÎK ÉÉc ÍKЙÏög gÐG Ä@ÂËÐHk É âÍGÏc ïâÌS ?dâ̹c й Ä@Ëc ÎÉÐÔ É âÍÏc ÍïÂÌk ÍÁ?gÏdÁÏc Ä@̶âËK ÎÉÉög ÐK?É ÉÐÂÌk Í_@Ô 7ÏÉÉchµ Í_ÙÔ É b@Ô gÐÅ ÐËÙG âÍGÏc g?Êk ÎÐk@ÁÐÅ ÎÐÁ@²o@¥ Íð¹c Úн ÐËÑÁ@ËÐG ÉÐÔ +ÏÉÏÉ@Á ÎÉÉög ÐK?É â¼c Í_ÙÔ ÉÏÉÏgÏc É qâÌÔ ÍKÐËÊÌÁ?ÊK ÓÏÉÏÉðÚÊS ÎÐÁ?¥@o kÐÅ ÐËÙG )ÏÉÊGg?dÂËhG ʵÏÉ É âÎöGgÏc ÐLkög ÃËÁ?ÊS ÉÐoÉÉ Ã˶k@ÁÐG ?ʹÐk kÏc ÍÁ@µÏg?i@Ô ÄÉÉgÏc É â¼c kÐÅ k?ög ËöhGgÏc ÍÁ@µÐ_ÙÔ É b@Ô 7ÍKÐËÊKÊ} ÍoÙ_ r@G ÎÙ_ ͊@½g@Ô ?ʹÐk kÏc ÎеÏÉÊG gÉÊk ÃâËÊ_ÐG ÏK жÁÊw )ÏÉÊG bÙÔ É b@Ô ÄÙw @S )ÏÉÐKÏÉ?ögÙw â͹ ;â̵ É ÃâËÊ_ ÎеÏÉÚʵ ÐÂËhG ÉÏÉ@¶âÌO ÉÐÔ ÏÉÊG?É ÍâÌO ÉÏÉÊGÐÁ Ä?gÐïÌÁ ?ʹÐkй ?doÏÉÐÔ â¼Ð}й =ââÌð¹@ÁÐÁ É@µÐÁ Éй @ÌÁÐK Ïg@µÉÐÔ ÉÐË?ʹÐk kÏc ÍÁ@Ë@o ÐÂLoʵ É Ächµg?dÂËhG ÒÐÂÌk É â¼c É âÎfâÌxG g?i@Ô gÐÅ @G ++ÏÉÊK@Å â͹ ÍÁ?ÊS ÉÏÉÐKÏÉ@oÏÉ ÎÒÒ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

gÐ}ÐÔ )ÃËöhâÌïogÙo É ÃËÐ}gоpâÌO оâÌÔ gнʥ Ùð¹@_ âÒcн âÒÊ} * ÉÐG Ä@¾pÌÁÉÊG dÌÅÐo ÐïÁÏög É ’GÏc dÌÅÐo gÐÅ ÏÉÐÁеÐÁ Ä@¾p̺̾kÐK +âÑG ÏÊâÌO ÒhK@Ëi ÒhâÌ_ ÐËÏÊâÌo ÀðÚÐG +âÍGÐÁ оâÌÔ ÃK@Å Ä@Ëg@µ É nе Ä?ʽÐÅ Ä@ÌÁ?dÂËi )Ä?cgÐk ÎeØög NÐHË@K ÐG )ÃÂÌHG rоâÌÔ chµÏc Ä@ËiÐW ÃK@ÅÏc ÏÉÏgÏc й ÎÐÁ?Éй ·âËdÁÐÅ ·âÌkе dÁÐw â¼Ð}й Ä@—dÁÏÊËÐO ÏÉÐËÙÅ ÉÐG hâ̽йÙS Îg@o É@Á Ͷ¹Ð_ ÉʽÐÅ ÍoÐGй ÏÉÏÊGöh_ ÙG Ä@–cg?Ê_ ÉÏÊ̽ ÏdÂâÌÅ rÏeØög ÉÐÔ Échµ ?dËÐO +âÍG hK@Ëi hK ÍÁ@µÐOÉh} ·âËeØög âÎhïGgÏÉ â͹ Ä@½Ïg@O ÎÏÉÐÔ ÍK@ÌS й gÏjâËg@O ÍÁÛËÐ} d̽ÐW ¸@µ Ä@¾LpÌÁ ÎhK ͶâÌkе dÁÐw й @ÅÏÉgÐÅ É ÃË@ÂâÌÅ ÙG ÎÏg@O qÌo@G ͶâËöhG Ä@µÐÌÁ?dÂËi й ·âËdÁÐÅ rÏÉÏÉ@Áй É N@Å ÙG Ä@½Ïg@O ÏÉÏgÏc й gÏÉgÐO NÐHË@K ÐG N@ÅÏc Ä@ËÙG е ?cÏc ÐÁ@Ácg?Ê_ Éй Ä@ËоâÌÔ ÍoÐG À?ÉÏcgÐG ÎÉ@ÁÐG UÁÐ} Îgʵ ÉÉc ¼Ð}й ¿ÌKÐË@LkØc +ÏiÉÐk ÉÏÊ̽ ÉжºâÌÅ ÉÁÐO ?dËÐO %ÄÉÊG Ä@ÂËj½Ðo ÎÐwÉ@Á ÍâËg@} ÎdÁÊ} Ͷð¹Ð_&¿ÌµÐW É ÃËcÐ̈ ÎhËÐk Ä@ÌÁ@µÏögʵ ʵÏÉ ÐÁ?hâ̽?ÊS Ïögʵ ÉÐÔ Îg@µ Êkе É ¸É@G ÎdâÌÔ Échµ ++++âÎöG â͹ Ä@½ÁÐO ÉeÊâ̽ ÉjâËÊ} Ä?ögÐ}ÏcÐÁ â͹ ÉchµÏc Ä@ÌoоâÌÔ '''''''' ÍÁ?dÂËi й ÀÞÐG )Ä?gÊ_ÏcÐÁ ÐË?ÊGÐÁ Îg@w@Á й gÐ}ÐÔ Ä?dÂËi ÍÁ@µÐÁcg?Ê_ й ÍÁ?ÊLÁ@ËÏc ÉÊGÐÅ Ä@Ë@Á?ÊK ÎÐÁ?ÉÐÔ ÙG )ÄÉÊG o@G qËhµÐGg@Ëc ÎdÁÏÉ@Á Ä@½Ù_ ÐG Ä?g?ÊâÌÔ rоâÌÔ +ÄжG Ïc@½@Ô Ä@ËÙ_ÙG Äcg?Ê_ ÐÁ@`LpâÌw еÐÁcg?Ê_ ÃËÊwÏc Ä@¾¶â̵ÐË ÎÏeØg gÐÅ É chµÏc Ïc@½@Ô Ä@–cg?Ê_ ÉÐÔ Ð¶ÁÊw +ÉÊwÏc d̽ÐW hK@Ëi Ä@ʽЊй )ÃËжG Ïc@½@Ô É MkÉgc É ?cÏcÐÁ еÏg@µ ÎÏgб й ÎÙ_ gÊâÌÅ ÀðÚÐG +chµÏc Ächµ g@µ й ÎiÐWgØi 7ÍKÊ} gÊâÌÅ ·âËeØg @K)ÉÊGÐÁ Ͷð¹Ðµ NÊ} Ä@¾âÌO ·âËg@S dÁÐw ÎÒÕ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

Ðo@G ¿âÌO )âÒÉжG r@̵gÊK ÑKÐð¹ÉÏc gÐkй Ä?h} Ïg@µ ÉÐÔ ÐïÁÏög ÉÐÌÁ Ä@k@Ô +âÎhµÐÁ ÐË?É?c ÉÐÔÉ âÎgdÂâÌïÁÐl¹ÐÅ ÐËйÐkн ÀÐÔ Lo@G 7ÍKÊ} ÉÏÉÐË?c ͽðÚÏÉ ÎgÏÉc?c ÎÐLkÏc ͵ØgÐk +ÃËжGgÐÅ ÐËÑË@k@Ë ÐËg@µ?É?c ÉÐÔ âÍGÏc )ÀðÚÐG É Ð½@Âk@Á ÍÁchµ?É?c ͽ@µ@Ô É Ïc@®ÌÔ Ð¹ Ä@½G gÐÅ ÐïâËög й É ÏÉÐÂË?ögÐ} Ä?cgÐk ÐG ÄchGgÐkÐG N@µ ÙG ««« ÏÉÏchµÏc Ä@½Ù_ gÐkй Îg@ÌÁ?i ÏÉÐË?öhâÌ} ÙG À@}c?c É@Á ÍÁ@µÐËg@µÏcgÉ ÎÏÉÐÔ Î?Éc É gнʥ Ùð¹@_ ÎÚ Ð½Êw ÃËÊS ÐG kÏc Ío?hG ÍÁ@™ÏögÉ@Ô )ÉÊGeh} É Ä@Á ·âÌK ÍÁ@µØhG gнʥ Ù¹@_ gнʥ Ù¹@_ +Ä@LkÏc gÐk ÐË@ÂâÌÅ ÍÁ?gе}?c Íkʽ@Á Échµ Ä?c 7ÍkhO ¿â̹ âÍK@µ ÉÏÉÐË?gcg@oÐÁ âÍO ÎеÐÌÁ?gÐïÌÁ =MËÊG Ä?gÐïÌÁ ÍwÙG 7ÍKÊ} ·âÌð¹ÙG Ðð¹ÙG Î?Éc +ÄgÐG Ä@ÌLÌÁ@¶âËgÉ@Å É %Ä@¾â̺k& ÎcgÏc ÐG âÎÉÐÁ@ËÏc жÁÊw =ÐË Íw ÏcgÏc ÉÐÔ gнʥ Ù¹@_ Ðo@G gÊÂk gÐk й hK ͵ÐËÐ}gоpâÌO dÁÐw É Ä@¾â̺k gÐGÉнй ¸ÐËÏÉ@½ Îg@ÌÁ?i Î?É?c ¸gÊK ÍKÐð¹ÉÏc ¸ÐËÏÉ@½ r@O ÉÏhâÌÔ ÐÁ@Ë@ÂâÌÅ É Ä?hµ ïLkÏc Ò?ÉcÐG qÌÁ?ÉÐÔ Échµ Ä@GÏögÐ¥ ÍKÐð¹ÉÏc й Ä?ÉÐÔ Îg@µ É Ð½@Âk@Á gÐkй d̶ÔÐK Ò?Éc É@ÂâÌÅ Ä@¾â̺k gÐkй Ä@ËgØi Òg@ÌÁ?i ÉÐÂâËÉ É ÃK@Å ?cеÐð¹?ÉÐÅ Ä@¾ð¹?ÉÐÅ hK?Éc ÉÏÉÐÁchµ Ä@̺̾kÐK qÌÁ?ÉÐÔ ÉÏÉÐÁchµ Ò?É?c ´?hâÌÔ Ächµ ÀÞÐG )âÑGÐÁ @ÅÏÉ ÏÊâÌÔ ÑkÊÁÏg@w ÀеÏc dâ̽ÊÔ )Ä?gc Ïg?dâÌkй е N@Å ÙG +ÏÉÐLâÌoÏÉÐÔ â“ Ä@ËÏÉÐÔ gÐÅ cgʵ ÙG ÐÁ@KÐð¹Éc ÉÐÔ 7Ê} É ¿ÌÁжâÌO ÑÁchµ ÑË?ÉÐÂð¹c ÙG q̽

ÎÒÔ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÐLð¹@} ÙG d̽ÐW еÐÁ@`LpâÌw ÏÉÊwÏc q̶âËg@S gÐÅ É?cÐÁ Ä@¾ÌÁchµÐÁg@µ 7NÊ}Ïc Î âÍO ÉÊwÏc ÍÁchµ ÏögÊK É Ächµ âÍO Ä@¾âÌ¹É ÏÉÊKh}ÐÁgÏÉ MKðÚÐkÏc @K )жG MkÉgc r@G еÐÁcg?Ê_ ÎÏc * + ÏÉÐLË?ögÐ}ÐÂð¹ÐÅ âÍGÐÁ ÏdÂâÌÅ gÐÅ ) ÉÊGÐÁ Îg@w zÌÅ ÀðÚÐG )ÉÊGÏc mð¹Ð± gØi ÐÁ@l± ÉÐG gÊâÌÅ 7NÊïËÏc е + ÐË?ÉegÊG gÐÅ âÍGÐÅ ¸ÐÌâËʵ gЊй ?ÉegÊG * ʹе dÁÐw +ÉÊG kÏc Îg@µ âÎdÁÐÅ ÎhâÌ­ ¸ÐÌÌÁ?dÂËi dÁÐw й gÊâÌÅ ÎgØi Îi@Á@o +LoØh­ É Ächµ MkÉgc ÐÁ@ÌïÁÏi É ÄÐGÐG kÏc Ͷâ̹ÐO й ÀÐÅ É ÎgÙÌK ÎÉögй ÀÐÅ ÉÊG?É ÍâÌO É chµÏc ÏÉÐËÙ_ ÎÐÁchµg@µ ÉÐG Ílµg@½ ͶâËg@¶âËhµ е ÍKÐËÉdÁ@›Ðk k?ögÐG ?dÁchµg@µ ÍÁ?dËн ÉÐÔ ÒdÌÔ )Òöhµ ѵÊxG ѵÐËÙËc?ög ÒÙ_ ÑLkÏc ÑpÌÔ ÐG + ÏöhâÌïoögÙo ÎÙËc?ög Ä@ÌÁ@ËÐG ÉʽÐÅ +âÍGÐÁ ÑË@KÙµ ¸ÐËÞÐG ÏÊHG оâÌÔ Ð¹ ÐËÙËc?ög Îcgʵ ÐG Ä?hâÌÔ lÌÁٽٵ ÎÙËc?ög ÏÉÐÔ Î?Éc ) ÏÉÏchµÏc ÍÁ?hâÌÔ ÎÐð¹Ð½Ùµ ·âËeØög ÉʽÐÅ ÐK?É ÏÉÐKh}Ïc ÍâËÊ} ÏÊâÌo Ä@½ÐÅ ÐG qÌÁ?g?ÊâÌÔ É Íkg@­ ÐG É ÍÁ@½i ÉÉcgÐÅ ÐG MlÌÁٽٵ ÉÐð¹Ð½Ùµ ÍÁ@µÐ½@ÁgÐG ÎÏÉ@½ ÍË?fâËgc ÐG ÎÏÉÐÔÙG еÙËc?g ÐË?cÏc ÍpËgØi ÍïÁÏc ÉÏÉÏchµÏc Íkg@­ É Îcgʵ +âÍG â͹ Ä@ÌâËÊ} N?hµÊ—c ÍÁ?gÏc?hG lÌÁٽٵ ÍGjW @ÌÁÐK Mk?ögÏÉ@Á ÍKðÚÐÅeØg ÉʽЊй ÉÊG?É ÍâÌO gÊâÌÅ +ÉÊG rÙ_gÐk ÏÉÐGjW ÉÐÔ Îg?c?ÉÐÅ ÐG ÐËÙG )ÏöhâÌïoögÙo É Ílµg@½ Ä?hâÌÔ 7NÊ}Ïc Ä@¾âÌO g@S ÉʽÐÅ Ä@½ÐŠй âÎÊ} Ä?g?ÊâÌÔ É Ä@ÌÁ@ËÐG ·âËeØög ÉʽÐÅ ÍwÙG ÙK gÊâÌÅ âÎögÉ@Å * +=ÏÉÐLËh}Ïc Ä@µÏÉ?hµÏg@GÉc н@ÁgÐG +Àh}ÏcgÏÉ â͹ ÎhK@Ëi ÎcÊk ÀhïG âÎÊ} hK@Ëi @K жÁÊw * ÎÓÍ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

+ ÀжG ?ÉegÊG ÍKнj_ âÎÉн@Á жÁÊw )ÀжË@Á ÀðÚÐG ) ?ÊKÏc ý е@µ* жÁÊw )âÍG k?ögÐG ÏÉÐË@oÏÉÏc Ípâ̹ ÀðÚÐG ) @µÏc ÐLð¹@} ÍÁ?i À?É @KÏgÐk +« ÉÊG ÉÏögdÁÊK gÏcÐGÏc?ög й ͶâÌOÐw й ÉÐËÐÅ Ä@—µÐË cбÐG Ä@ʽÐÅ É Ã˵ÐË Íð¹@¡ÐŠоâÌÔ Ðo@G* +=еÐË Ä@ÊÁÏg@w ӒÁ?dÂËi Ïg@O ÍÁÉÊGÐÁ É ÄÉÊGÐÅ ÐG G ÎйÐkн ý ÀðÚÐG ) ‘k?ög ÎÉʽÐÅ ÐÁ?ÉÐÔ* ÍK?hµÊ—c ÍGjW ÍÁ@µÐ}gоpâÌO ÙG kÏc & ÐÁ?ÉÐÔ ÉʽgЭÏc ÉÏÉоLkÐG@Á += öâËh¶­ | É ·âÌÂÌw | ÎgÐÂâËÊÁ chµ fâËgc %Ä?hâÌÔ*Ä@Lkcgʵ )ÐÌËÏÉÐKÐÁ ÍË?ÉegÊG ÏcgÉ Í¶âÌGjW ) N?hµÊ—c ÍGjW ÐLk?ög gÊâÌÅ âÎögÉ@Å* ÎÐ}gоpâÌO ÐKÐÁÊG Ä@ËейÐ} Îc?i@Ô ÎÉ@ÂâÌO й ÐÁ?g@ÌKÊS ÉÐÔ ÀðÚÐG Ä@µÏfâËÊK É ’w âÎi?Ê_Ïc ÏÉÐÔ Ä@ÌpÌK@GÐ_ ÎеЩ@ÁÙ± É N?hµÊ—c +««ÃG Ä@—ÐOÉ@Å @ÁÏc chµÏc ÉÐÔ ÎhK@_ gÐG й gÐÅ ÀÐÁ@l± ÉÐÔ q̽ ÉdÁ@›ÐlËÐÁ gÐÅ ÉÐÔ +ÉÊGÐÁ qÌÁchµ Ù}ÊL®} ÎÐË@½ ÎеÐÁÊwÙG )cg?Ê_Ïc ÍÁ@µ?ÉegÊG kÏc ÎÉ?hµÏc@½@Ô ÍÁcg?Ê_ gÊâÌÅ ÉÊG ÏÉй hËÐk ÎÉi@G É MkÏc й ·¹Ðµ Ä@µ?ÉegÊG ÉÊGÏcÐÁ ÉchµÏcÐÁ G ÐG Íoi@k ÀðÚÐG ++ÄhïGgÏÉ ÉÐÔ ÍµgÐÔ Ä?ʽЊʵÏÉ qËÉÐÔ É MâÌG gÐ}ÐÔ Ðµ ÏÉÏchµ Ä@½g?c@}@Ô ?dÌË?Éc й Ïg@p­ ÉÐG )âÎgÏc ÐLâÌxG ?cоâÌÔ É@Áй âÍGÏc N@µÐÁ âÍSÐHâÌS ÎÙ_ ÍÁ@o gÐk ÎÐK@½ÐK ÎÉ@Ô É ÄØög É Ð¶ºâÌÅ ¸ÐËÏg@½e Îg@w@Á ÐG ÀÏÉÉc ÎÏg?ÊâÌÔ É ?d̺½ Ä@µ?ÉegÊG ÙG Äcg?Ê_ ÉÊw É Nh} ÎÐïâËög ͺ½ еÐÁ@`LpâÌw ÉÏgÐG É Nhïð¹ÐÅ kÏcÐG е chµ Ä@½ÐÁcg?Ê_ ÉÐÔ Í®kÏÉ gØi Äcg?Ê_ gÐkй +N@¶G MkÉgc âÍO Ä@–@µÐO@± qÌÁcg?Ê_ Ä@Á Î?Éc ÉÏÉ?hµ MkÉgc hâÌïogÙo Îg@¶âËhµ ÉÏÉÐÂËic Ù_ ÍKЭgÏc hK ÍxÌÅ ÏÉÚ ÉÐG ÏÉй ÎdÌÔ ÓÄcgÙo ÎÒÖ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

Íâ GÏc ʶð¹ÐG )ÏÉÐÂËжG εÐË gÐkй оâÌÔ Ïhâ̹ gÐÅ ¸ÐÁ âÍGÏc* ÍSgнʹЊй É ¸ÊxG É ÏgÉÐ} lâËÊð¹ÐŠй @ÌÁc ÉʽÐÅ ÍÁ@µÐÌ¥ÊÌo +++’âÌG ŸÁÏc ÐG εÐË gÐkÐ¹É ÏÉÐÂËжG εÐË gÐkй gÙS É?gÙS 7NÊïËÏc É?cÏdâÌO ÎÏfâËgc @ÅÏÉgÐÅ ÍË?Éc )ÀжË@Á rÏÉÏgÏc й ÏÉнеÐÁ ÎgÐkй Ïhâ̹ gÐ}ÐÔ Ã½ n?g@Ô âÎögÉ@Å & =«¿âËc ŸÁÏc ÐG «« É@¶Ëh½ÐÔ Í¶âËg@¶âËhµ Î?É?cgÐkй ÄÙw ÎcÐÔ +%ÄhïµÐË @ÌÁc ÍÁ?g@¶âËhµ ÎÐÔ Íâ̹ q̽ ÐËÙG )ÄÉÊG ·âËeÙ¹ âÍG ÉÐÁ@ÌÔÏdGн@Á gØi ÐËc@Á ÊGÐÔ ÍÁ@µÐl± 7NÊ} ¿âÌO É ÀÉÊG ÏögÊK ŸÁÏc ÐG ÄÙw Ä@Lkcgʵ ͹Ð} ÉÏÊâÌÔ gÐkй NÐÌ¡Êk ÐÌÁ ÏÉÐÔ ÎеÏc Mk?ög* +=âÎc + Ðo@G Íð¹@W ÐËÙG ÐËÏÊâÌÔ ÊµÏÉ Î?ÉegÙG ÎÉ?h`¶âËög ÉJjW ÍÁÏÉ@_ cgʵ h_@Ô;

É JÏg@¥ ÐG ’Á ͱ?öhâÌÔ ÎgÐk @KgÐk É ÎÏÉÐKÐÁ ÊâÌÁ ÏÊâÌÔ ÎcÐÔ âÎögÉ@Å Ðo@G ÐG Ä@LÁ@¶âËögÉ@Å É Äе@Á Îg@}iög É ÍÁÏÉ@_ ÐÂG@Á ÙG ÎcÐÔ )ÏÉÐpËcgʵ +=ÄÐË@Á ÏÉÐÁ@LïÁÏc M­ÐW ÉÐÔ Î?Éc +++ÎeÙ¹ÙËdË@Ô ÍµÐÌâÌÁÛ¾º½ ÐG ÉÊG еÐ̵ٵ@Á ÐËÏÊâÌo ÀÐG ÐG gÐH½?gÐG Àh­Êµ ÉÊG?É ¿âÌO « ÉÊG Ä?gÐïÌÁ ÉdÁÊK gØi ¿ð¹c ÐLoÐÅ É Ðµ +ÐËÏÉ?ÉcÐG ͵ÐË?jk ÀÐLlâËÊð¹ÐÅ ÉÐÔ chµÐÔ ¿LkÐÅ ÉÏÉchµ NÐÌ¡Ùk ÀhKÏgÉÐ} É hKgØi rÏÉй gØi k?g )ÐË k?g ÏÉÐÔ ÏÉÏchµÏc ¿pËG ÍÁÉgÏc K@Å?ög ÉiÙk ÎÙÅ ÐG ¸ÐËÚ Ð¹ +ÎöhGÏcÐÁ ÀgÏc ÀðÚÐG )ÍÁ?iÏc É ÀÉÊG Ä?gÐïÌÁ ÐÁ?ÉÐxâÌO ͶâÌLlâËÊð¹ÐÅ Kh}gÏÉ É NÐÌ¡ÙkÐGgÐH½?gÐG ÍÁ@µÐÁÊwÙG Ä@µÐï¹ÐG ÉÐÁ@pÌÁ ÍËÉ@wgÐG ÉÏÉÐÁchµG ÎÙÅ ÐG q̵ÐËÚй Ðð¹ÐŠýÐÔ chµÏc ÀiÐW ?doÏÉÐÔ â¼Ð}й ÀðÚÐG )’Á?iÏc Mk?g ÐG ÀÙ_ ÄÚÐ} É Ä?g@¶âËhµ ÍÁÉÊG g@}iög ÎкH̱ MlËÉÏc ÀÐÁ @K?É )NÐÌ¡Êk ¸ÐÁ ÎÓÏ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

'''''''' Îg@Gй@Á ÍSgнʹÐÅ ÉÐÌoÙ_ÐÁ ÉÐÔ ÉÊHK@Å Äٹٵ ÍoÙ_ÐÁ ÍoÊK d̽ÐW Ä@̵ÐÌâÌð¹@±Ð½Ïc cʙн ÊGÐÔ â¼Ð}й ·âËeØög +?d¶âÌK Ä@ÌÁÉgÏc Îg@G qÌÁ?dÂËi ͶâËhGÏi âÎÉÐËÏc d̽ÐW chµ ¿LkÐÅ Échµ ÎÐÁÐoÐK ÐÌâÌð¹@±Ð½Ïc ÉÐÔ )ÉÊG Ä@ÌâÌO hK ÍÁ?gÏc?hG ÀðÚÐG )chµÏc ¿ËhâËcÉ@w ÎcgÉÐG ÐËÙG )ââÌoÏÊHâ̹ ÃGй d̽ÐW ÉÊGÐÅ?É ÎeØg +ÉÊHKÉе Ä@ÌâÌS gÐkй ÉÐÔ Ð¶ÁÊw ÉÊGÐÁ?É ÊGÐÔ Ð¹ ÎÉ@w ÐË?ÊG ÍKЭgÏc ÎdÁÐw ÀðÚÐG )gÏc ÐK@ÅÏcÐÁgÐÅ ÎеÏÊKÐO ÎÏgÉÐ} ͵ÐËÐoÏögÐÅ rÐËÏÉÐÁchµgÊk É@w ÉÐG ÉÏÉÐÁchµÏcgÊk cʙн +cʙн ÊGÐÔ ÍÁÉgÏc É â¼c gÐk ÏÉÊHLl_ d̽ÐW ?dÁ@¾ð¹ÉÐÅ dÁÐwgÐÅ )É chµ Ïc@½@Ô Ä@Ù_ ͶâÌÁcg?Ê_ ¸ÐËÏg?ÊâÌÔ ÉÊw cʙн ÊGÐÔ Äcg?Ê_ Ä@Á Î?Éc +âÍpâËc ¿}i ÍKÊ} gÐÅ Écg?ʏÐÁ ÏÉÐÂËÊG g?c@}@Ô @K )ÉÊw ?dË?Éc ÐG ÍËжp_ ÐG qËd̽ÐW )?ÊpG ÍÁ@µÐLkÏc ÉÉc É ¸ÐË ÍâÌðºG @K ÉÏÉÐË?c ÍïÁÏc Ä?dÂËi ÉʽЊй cʙнÊGÐÔ Îg?É@Å ÎcʙнÊGÐÔ Íº½ ?ögÏÉÐLpO й d̽ÐW Ä@¾LËc g?É@Å âËÊo ÐÂÌLpËÐ} hGÏi É N@µÏc ÎÙ_ й Îh}gÐG ¸ÐËÏÊâÌo ÉʽÐÅ ÐG qËÉÐÔ ÉÏÉÊKh} d̽ÐW kÏc hâËe й Ä@½cʙн ÊGÐÔ gØi ͶâÌKЙÏi ÐG +ââÌoÏÉÏc ÍË?Éc ÀðÚÐG )ÉÊG Ä?ÊËfGÉ@Á @KÏgÐk ÉÐÔ )ÉÊG ÀgÐ} ÐËc@Á ÊGÐÔ @TÂÌÔ )@ÂâÌÅgÏc âÍG ÐG É Ä@½Ù_ É@Áй ?dÁ@ð›ÉÐÅ gØi ++ÎеÐÌ¥ÊÌo âÎgÉ@Å ÎhïÁÐËÚ ÏÉÊG ÐG qËd̽ÐWÐÁ É cʙн ÊGÐÔÐÁ ÀðÚÐG )ÃËжG gÐkÏg@w еÐpâ̵ ÍïÁÏc Î âÍO ¸ÐË Úй )ÉÊG ÜcÉÉc rÐËc@Á ÊGÐÔ É ÄÉÊGÐÁ Îi?ög ÏÉÐÁÊG Mo@Ô âÎögÉ@Å& й Îh}gÐG ?hµÏcÐÁ ÍÁÐKÊ} ÎÙ_ ÏÉÐoжpËc ͵ÐËÚй )ÉÊG rÙ_@Á )ÉÊG ÍÔÏdGн ͶâÌLlâËÊð¹ÐÅ ÏÉÐÔ Ð¶ÁÊw ÏÉÐK@µÐÁ ÎgÐkй É N@µÐÁ Îе % 7NÊïËÏc ÎÓÎ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

NÐ~Ðð¹ÐŠѽ@¥ É â»Kб É Ä@½gЭ Ñð¹?ÉÐÅ ÄdÁ@ËÐ}?ög ÑÁ@µ@}iÏc É À?c й ÙK %Ä@}gо]pâÌO Ñ]]KÞÉ& ÒÉ?ÉÐK й ʶð¹ÐG Ð~Ðð¹ÐŠй gÐÅ ¸ÐÁ оâÌÔ ++ÏÊÌÁ?i @ÅÏÉ Ñ¶âÌSgнʹÐÅ ÒÐË@k й gÐ}ÐÔ ÉÏÉÐKÐÂËÊG ÐËÐoÏögÐÅ ÉÐÔ ÒÉÉögÐGÉÉg ѶâÌKÐð¹ÉÏc ÙG @ÁÐO cÊ_@Ë )ÄжG gjG ÐïâËög оâÌÔ ¸ÏÉ ÑÁ@kе qËg@Gй@Á ++=N@}Ïc ÐË âÍkÉ?gc ÐKÐð¹ÉÏc ÉÐG Ä@Ëi | ÄÐHG âÑkÉ?gc ÉʽЊй Ä@–@µÏgÏjâËg@O | )оâÌÔ | ÃË?} ÒÏeØög Éй gÐÅ Ðk@G ÑÁ@Ë@o ÉÐÔ ÉÏÉÐÁ@ÂâÌÅÏc G ÏÉ Ä@½Ð~Ðð¹ÐÅ ?dÁ@µ@}c?c É ’kÉÊÁ Ïc@®ÌÔ É g?dËc +chµÏc ÒÙ_ Òg@µ rÐËÏe@½@Ô ¿ÌLp} Òg@µ?É?c ÑÁ@µÐl± É MlâËÊð¹ÐÅ É Ä@–?cgÐk ÏÉÐK@Å ÑÁÛËÐ} d̽ÐWе ?dpËgÏÉc?c ÒÐLkÏc É@Áй ÑKÊ} ÑoÙ_ « ÉÊG r@G âÍO ÒgØi chµ n@G ÙG ) Ðo@G Ä@KgÐH½?gÐG ÑLlâËÊð¹ÐÅ É ÏHµ@ÁÉÉög É N?hµÊ—c ѶâËÉ@ÌO %cнЈ& +ÏÉÐLâËöG ?dÁ@LŠ?i@± ÐG ейÐkн ÐËÐÅ ÀgØi Òdâ̽ÊÔ ÐËÙG '''''''' É ÍÁ?gÙ} NÐHË@KÐG Ä@µÐËgÙº¶¹Ù­ ÐKÐG@G ÒÏÉÐÁchµÙµ gÐkй @LpâÌÅ q̽ É ÑÁ?gÙ} Ä?cÐk ÄÉÊG â͹ ѶâÌkе dÁÐw CÉÐÔ +ÀÉÊG À?ÉÏcgÐG gÐÅ MËÐG ’kÊÁ ѶËgÐ_ Ä@̵ÐË â¼Ð} й ·âËeâØög gÐÅ É ÑÁ?iÏc Ä@̵ÉÚ É MËÐG gÐkй еÐÌÁ?gÙ} É ¿ËöhwÏc ÙG ŸÁÏc ÐG ѵÐÌÌÁ?gÙ} Ài@µ Ä@̶âËeØög +ÀÉÊGÏc ÒdËe?hK ÍËg?dð¹c Ѷâ̵Øöw ÒееØgÏÉ@Á ÀÞÐG )ÉÊG ÀiÐG É ÑË@o Òi?É@Ô Ðµ É À@pâ̵?ög ¸ÐËÚ ÙG ъgÐk ·âÌH½ög ÐH½ög ?cеÐÌÁ?gÙ} ÒнgÐ} й +ÉÊG еÐÌÁ?gÙ} Òi?É@Ô gÐkй É ÏÉÊG ÀgÐ} Ä@ÌÁÉÉgÏc É â¼c nе ÉÉc chµ ÀhËÐk ÐG Ä?ÉÐÔ É ÏÉÐË?öhâÌïÁ@ËÏc Ä@µÏgеÑË@o Ä@µÐLËÐG ÏgÐkй +ÄögÐOÏdð¹ÐÅ ÐÁЗc ÉÐÔ « ÄÉÊGÏc ½gÐ} N@ÅÏc @K %ÃKÙ}& ÐG q̽i@µ É ÃËögÐPð¹ÐÅ É ÏÉÊKh} ÒÏgÉÐ} Ѷâ̵Ðð¹ÐG rÏög ÑOÙw gÐk É@w gÐG ÏÉн@ÂâÌÅ ÒcʹÉн + ++?ÉögÏc Ä@ÌïÁÏc Ä@@Ô Ñ½ÐKÉÐW ÑK@± @K r@ÁögÉi É â¼Øc ÎÓÑ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

â͹ ÎÐÁ@oÉÐ_ ÏgÙS Éй ÍoÉÐ_ É âÎïG â͹ ÎÐÁ@KÐG@G Éй ÎÐÂ_Ïög +++ÃG Ächµ âÍO Ïe@½@Ô É Ächµ n@G ÍÁ@Ë@oе ÏÉÐLâÌoÏÊG â¼@½& ÉÏÉÐÁÊG@ÌS Î?É?c Ä@ÌâËgÉ@Å É ÍÁ?i Î âÍO Ä?dÂËi ÎÏg?dÌÔ )â¼@W gÐÅÐG â¼Ð}й rоâÌÔ ÉhK ͶâËgÉe ÐÁÊw Ä@̵ÉcgÐÅ Ä?ÉÐÔ Échµ Ä@Ë % Ächµ +ÏÉÐÂË@½ N?hµÊ—c ÍGjW ÍÁ@µÐ}gоpâÌO ÍËÐLpËh­ ͶâËÉ@w ÐG ежð¹Ð_ NÐHË@K ÐG )ÉÊG rÙ_@Á gØi ÐËÐpâ̵ ÉÐÔ ÎÏÉÐÔ ÙG +ÉÊG?cÐÁ ÎÉg @ÅÏÉ o qÌK@µÉÐÔ @K ÉchµÏc Ä@ËоâÌÔ ÎhËÐk ÎÚ Ð½ÊwÏc ÉÉi ÉÉi ÐËÏgÉÐ} Ä@½ÐµÐpâ̵ ÃÁ?iÐÁ?É N@µÐÁ MkЊежð¹Ð_ ÊGÐÔ ÀðÚÐG )chµÏc Ä@½Ðk@ÌO ÏÉеÐËÐG É ÐËc@Á ÊGÐÔ É cÉʙнÊGÐÔ ÉÏÉÏchµÏc Ïg@GÉÉc gÐÅ ÎÏögÐo ÉÐÔ Ík@G ·âËeØög ÉʽÐÅ cʙн 7NÊïËÏc q̶âËg@S ÉʽÐÅ ÉÏÉÐËöhGÏdËÐÁ ÎgÐk ÍÁ?j½?É ?d¾µÛâËÊ} ÉgÐkÐG Î@pâ̵ ?ögÏÉÐLpO й d̽ÐW е* +NÉе ?cgÐkÐG ÀеÐÁ?dÂËi â͹ ÎÙ_ Íð¹c Íð¹Êµ ÉÊG?cÐÁ Ä@½ÐïâËög е cg?Ê_Ïc ÎÏÉÐÔ Í_?c qËd̽ÐW 7NÊïËÏc qËÉÐÔ É âÎfâËöð¹ÐÅ ++++õÐËgÐÅ ögÐo ÏÊÌÁ É ögÐo* '''''''' Ä@̶âËeØög chµÏc Ä@½@}c?c ÏÉÐÁÊw Òg@S ÀÏÉÉc ÒeØög ÑÁ?ÉögÏÉ@w @LpâÌŠе MpÌÁ?c оâÌÔ ÒеÏgÉÉe й ¸ÐËÏÉ@½ É Ä?dÂËi ÐK@Å ÑLp} Òg@µ?É?c âÑO Ä@½Ù_ ÑÅ@ÁÊ} âÑG É dÁ?ÉjG Ä@½iÙk âÒdÁÐÅ âÒh}Ïc ⓠÄ@¾âËÊ} Ä@¾LËc Échµ ѽ ÑïÁ@G Ä?dÂËi ÒgÐGÏÊâËögÐG ÒgÉÉe й MpËØög É@LkЊе dÁ@ËÐ}?ög ?dÌL®} )ÏÉÐÁ?d½ÞÏÉ Ò?Éc É chµ оâÌÔ ÐG NÏg@GÐk Òg@ÌkhO âÒdÁÐÅ 7NÉÊ} ¿âÌO Ä@½Ù_ Ñ¥iÏÉ ÒÏg@Gй +N@¶G Ä@—g@µÉ@Å ÎÓÐ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

Ä@½Ðl± @µÐð¹@¡ÐÅ â¼Ð}й ý@K ++ÍË@o ÐG ÉÊG É Nh} Ä@˵ÐË kÏc âÍSÐG Ä@¾âËÉÐÔ Ð¾âÌÔ ++?öhG cʹÉн й À@}@Ô ÃËØöhG ?dÁ@½g@ËöhG Échµ +++ÏÉÊKh} ÎеÐË@o ÍOÙwgÐk cʹÉн ¿LËc ÉÊHLpâÌÅÐÁ 7ÍkhO ¿â̹ ÉÏÉÐLËc Àcʹн Îc ͶâËeØög @K )ÉÊG hËÐk ÏÉÚÐG ÀеÐÁЗc +=7chµ MÌw É NÊ}Ïc MÌw ÏeØg ÉÐÔ ÙK ÏÉÐÔ 7ÍKÊ} É MpËÐïâÌK gÐlµÐË cʹÉн ÀhïG?g ÀÙ_ @Áègö Éi É â¼ÙÅÏc ÍïÁÏc gÐGй ÍÁ?ÊL½ÐÁ Î?Ê_ ÐG À?hG )ÏgÊHG* =ÀеÐÁ ÍË@o ·âÌxâÌOÉ 7ÍKÊ} @TÂÌÔ Ä@ËÙ_ @ÁgÉi É ¼ÙÅc ÍïÁÏc gÐGй ÃÁ?ÊKÏc qÌÁ@LËÐo ÉgÐH¾ªâÌO @½ âÎgÐÔ* + ?ÊLG ýÐÔ@K ) Äh}?g ÃËögÐOÏdð¹ÐÅ ÎÐkеÉÉc ÉÐÔ ÍÁchµ hËÐk É Ài@µ й ÃKh} âÎÊ} â¼Ð}й Ài@µ Ä?dÂËi й qâËÉй ++ÏÉÐËÚÊ_Ïc ?cÐpâËdÁÐÔ Ð¹ ÀcʹÉн ÎеÐÌOÙwgÐk Ðxµ lËÉÐoÙ_ ͶâÌK@kÏg@µ ÎÏchGgÐk ’½Ð© É ·k@Á ÎÐoÉ ÐG ÉÏÉÐË?öhâÌ}Ïc ÍoÙ_ É ÀiÐG ͶâËi?É@Ô ÐG ÍoÏögÏg@w Éc?gʽ âÍG ͶâËcgʵ ÃËögÐOÏdð¹ÐÅ É?cÏc @G ÐG Ä@Ë@ÌÁc É Ä?dÂËi ͽЩ rеЊÐ}ÉÉc +ÏÉÏchµÏc Ïg@GÉÉc Ä@ÌoеÏchGgÐkÉ '''''''' ÀðÚÐG )dÁ@ËÐ}?ög Ä@ËÐ}gоpâÌO%/.& ÍÁchµ ÎïLkÏc â͹?ÉÐÅ Ä@µÐ½@ÁeØög É Àj_ ÎÙk@Ô Ð¹ ¿µÐËн@Á ¸ÐËÏÉ@½ Î?Éc )É Ä@½Ú ÐÁ@ÂâÌÅÐÁ Ä@ÌÁ@µÐ}gоpâÌO É Ð¹ жâ̵ÐË qËÉÐÔ ¿ÌÁ?i ÏÉнdÂâËÊ_ е N@ÅÙG ¿Ìð¹?d½ ͽÏcgÐk ÎgÏc?hG ÎÐwÉ@Áй ¸ÐËÏÉ@½ Ä@µÐ¹@®ÁÐÔ Î?Éc É ÄÉÊG ÍKg@O ÐG gÐk +ÐÁ@}gоpâÌO%/.& ÙG Ä@̽eÉc ÎØg@½Ð} ÎÐÁi@G hK?Éc ÀðÚÐG )ÏÉÏÊGcg@o Ä@ËÙ_ ÏÉðÛ±Ðo ÎÐïâËg й ÉÊG ?dÁ@Ëg@ËöhG ÐËÙG )ÏÉÐÂÂâ̽ÏÉ Ìw ÉÊHÌÁ?ÊK@ËÐÁ ¸ÐË ÉÏÉÊHK@Å ÎÓÓ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÒögÐo ÑÁ@µÏgÐG й À?cÐk ÒÐÌkc@± ÀÉÊG Ù¶Á?i Òg@µdÂâËÊ_ ÒнÏcgÐk ÉÐÔ ·âËeØög +ÄÉÊG ÑÂ_@Ô ÒÏgʵ й rÏÉÏÉ@Áй É ’oʹÏdð¹ÐÅ Ñ¡Øh½ Ä?hâÌÔ Ò@}gÏc ÀÏc gÐG й Ä@Ìk@O ÒgØi ѵÐËÏg@½e Ä@µÐLlÌo@­ ÐÌl¥ÐG É Ä?g@µdÂâËÊ_ й Ä@ÌÁÉÊG i@GgÏc ÑÁ@µ@ïâËög ÉʽÐÅ É ÃKh}?ög Ä@½ÐµÏf̹ٵ É ÃËchµ g?Êk Ä@ÌÁ@½Ê½ÐÅ ÒjGÙK ÐG É Nh} Ä?dÁнg@µ É Ä@Ë@LkÙ½@½ @}jâËg@O ÀÏcgÐG @K Ä@µÐk@O ÄÐGÏc Ä@¾âËʵ ÉÏgÐG É ÑwÙG ÑÁ?iÏc Ä@ÐÁ ÐG qËhK ÑÁ@µÏögÊ`Ìk É Ä@µÏögÊ`Ìk Ïg@µdÂâËÊ_ qâËÉ Ð¹ É Ä@LkÏÉÐÁ @}iÏc É À?c ÒÉ?ÉÐK ÉÙ¶Á?i ÉʽÐÅ Ä@¾LËc ÀÞÐG ) ÏÉÐÁÊHG ÉßG ?dÁ@½É@Á ÑÁ@G gÐkй É ÏÉÐKÐÁÉchµ öh_ âÒÉй ÏÊâÌo Ä@½ÐÅ ÐG Ä@ÌpËhK ÑÁ@µÐ˽ Ä@½Ïc оâÌÔ +ÏÉÏÊGÏc ÉßG ¸ÐËÚ Ê½ÐÅ ÐG ¿oÉgc É cÉÉhk ÑïÁÏc r@}jâËg@O ÒÐïÁ@½gЭ Òg@¶âËhµ е ÀÉ@Ìk@Á ÒcʹÉн ?cÐK@µ Éй ++ÏÉÊG Ñw ?Ê_?c ÑkhO 7ÑkhO ¿â̹ NÉе É@w gÐGÐG ÉÊG â¼@µÊLpµ =ÏÉÊG Ñw ÏÉÐÔ cʹÉн 7ÑKÊ}É ¿âËÊ} ÃG ÐË@ÂâÌÅ ÒgÐk ÏÉÐKÉе ·ËjÁ ¿â̹ ÒÉ?ÉÐKÐG qËcʹÉн ««ÉÐÔ « ÐÁ?h­@µ ÉÐÔ «« ·Ë?c ÉÐÔ ++« ÐÁ@Ìo@­ ÐÌl¥ÐG ÉÐÔ 7ÑKÊ} @TÂÌÔ )Moöhð¹ÐÅ ÒÙ_ Ñð¹c Ñð¹Êµ cʹÉн ÎeØg ÉÐÔ ÎÐÂâËÉ Ïhâ̹ É ÏÉÐKØchµÙµ Ä@Ëжð¹Ð_ ÉʽÐÅ ÉÐÔ Ä?cg?i@Ô ÙG gÐÅ ÉʽÐÅ ÏÉÐÔ 7ÃâÌð¹Ïc É ÄÏcÏc ÍÁ@pÌÁ qÌÁÙËj­Ð¹ÐK й É Äh}Ïc ÏhoÐW ÐÌÁ hK ÍxÌÅ É ÄеÏc ÎеÐÌkc@± É mÌÔÏgÉdËÐk ÎdÌÔÐK Ïhâ̹ÉЊͶð¹Ð_ «« ÉʽÐÅ ÉÐÔ À?cÐk ÎÐÌkc@± ÎÐL­ÐÅ ÎÐÁÙG ÐG chµÏc k?ög cʹÉн & Àй ÏÉÏÊHGÐÁ ÍÁ@µÐl± й cʹÉн Ä@LpâÌÅ %ÏÉÏÊGchµ öh_ gØi ÐG Ä@Ëжð¹Ð_ ÏÉÐKÉеÏc ¶ËjÁ N@ÅÏc @K еÐïÁÏc «N@Å @ÁögÉi É ¼ÙÅc ÍïÁÏc Ú Éй ÉÚ ·âËÉ?ïâËhµ ÐG dÁÐw ежð¹Ð_ ÎÐÁi@G ͱÐw й É Ä@¾¶ËjÁ ÐLpËÐ} É ÎÓÒ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

@K ÄжG ÐÂâËÊo ÉÐÔ ÍÁ?ÉÏg ¸ÐËÐL̽ٵ Ä@µÐÌLk?ög Ll_gÏc ÙG ÄʽgЭ * r@̵gÊK Î@OÊk É ÃËÉ?} ?dÁ@½Ù_ ͵@_ É@Áй оâÌÔ Ðµ âÎÉеgÏc Ä@KÙG ͶâËöhG ÃË?hµ ïLkÏc ÎÐK@µ ÉÐÔ q̽ÏÉÉc )É ÀеÐË ÏÉÐÔ )Ä@½gÐk ÐKÙK@Å ’G& й Ä@½ÙG ÃËеÏc @¶K É ÃËdÁÐk â͹ Ä@ÌÁ@µÐ¹ÐO É ¼Ðµ ÉʽÐÅ ÉÏg@O r@G +ÏÉÐÁhïGgÏÉ %Ío@G 7ÍKÊ} ÏÉÐÌËÏögÊK ÐG ÉÐË?dÌð¹ÐÅ Ío@G ’G ÙG ÒЊÐO& ÑË?Éc É ÏÉ?hµ Ä?ÉÏög Ä@ËеÐÌâÌkØc â¼Ð}й ÏÉÊHÁ@ËÐÅ ÎÏÉÐÔ* «ÃºËc É ÄÉ?} ?cögÐo й жÁÊw Äg@HÁ?É@K ÐÁ@½ÐÔ %chµ fâËgc оâÌÔ 7ÑKÉÊ} É chµ ѽÏcgÐG ÒекË@­ ѶâËhËÐk qËgÏÉc?c Ä@ËбÐK Ä@LÁ@µÐµÐw е ÏÉÊKÉеgÏc ?dÂ̶pO й Ä@LÁ?} Ò?Éc й Dð¹ÐG* ++ÏÉ?h¶âÌO ÐïS Ä@½ÉʽÐÅ ÐG ÀеÐË Ð¶ÁÊw )ÐÌÁ Mk?g DðºËÏc Ño@HÂÌG ÒÏÉÐÔ hâÌ_ÐÁ Òg@ÂËc cÐkDk ÒжËjÁ ÉÐÔ ÀÞÐG )ÉÊHâÌO Ä@½g@ÂËc g?iÐÅ Ä@–@µÐ¹ÐOʹе й Ò@OÊk ÜÐ}й ÃâËÊo Ä@½ÐÅй Ä@–?} qâÌO CeØg оâÌÔ q̽ÏÉÉc +ÏÉÉcg@Á ѶâËg@S ÏÉÏÉÊGchµÐÁ ÃâËÉ@_ Ä@–@µÐµÐw @LpâÌÅ É ÃËÉÊG ögÐo ÑoÉÊK ´?hâÌ¥ Ä@½Ðpâ̵ zÌŠоâÌÔ ÒÏÉÐÔgÐGй É ÏÉÐÂËÉÊG rÏÊâÌÔ Ò@OÊk ÒÉÉögÐGÉÉg hK ÒоâÌÔ ÑïÁÐÅgЭ й @ÁÏc )?c ÏÉÐLkÏcÐG Ä@½Ù_ ÐÌÁ ?c@̵gÊK ÑKÐð¹ÉÏc ÜÐ}й «ÐÌÌÁ ÄÉÊHºËc É Ä?cÏÉÐLkÏcÐGÙ_ ?cÐ}gоpâÌO ͶâÌoе й É ÏÉÏchµ ÎÉ@_ âÎdÁÐÅ Ä@½ÐµÏgÏjâËg@O ÀÞÐG )ÉÊG iÙð¹@Ô ÐµÐoе +ÏÉÐÂË?h_?Éc hK ÎeØög MoÐÅÉ MlÌG ÙG ?cÉ?ÊâÌo 7NÊïËÏc ÍÁÛËÐ} d̽ÐW ÏÉÐÂË?ögÐ} е âÍG@Á @ÁÏc ÄÉÊG ÏÊâÌÔ ÏÉÐÔ ÉÏgжkÐ¥ ÍKðÚÐkÏc gÐÅ NðÚÐkÏc @̵gÊK й +«âÎÉdG ÐËÏÊâÌo ÉÐG ÏgÉÐ} @ÅÏÉ Í¶âËgÐl­ÐÔ gÐH½?gÐGй nе '''''''' ÎÓÕ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

rÏg ͹Ð} ÎÚй ÀðÚÐG )ÏÉÐÂâËögÐïG Ä?hâÌÔ ± ¸ögʵ?Ê_ ÉÏgÐG h}i?gÐG oÏc ± Ä?hâÌÔ ÎgÊÂk Îжwʵ âÍk й qâËÉй )@̵gÊK ÎgÐG ÏÉÐÁögÐPG ÃGÏc g@w@Á й Ùk@Ô ¸@µ É ÃâËhµÏc ïLkÏc gʵ@G ÍÁ@Lkcgʵ ͶâËdÁÊ} й @̵gÊK ±´?hâÌÔ Í¶âËeØög dÁÐw +ÉÊHÌkÊÁ ÍÁ@ËÙ_ ÎеÐK@ÅgÐkÐG Ík@G ÎfâËgc ÐG ?dËен@Á %ÍÁ@¶¹@Ô )’lW )d̹@_ )gÏdÁжkÐÔ )ÙHÌG&ÍKg@O ÎhK ÎÐ}gоpâÌO%2& hK?Éc ͶâÌÁ?cgÐk Ä@ËÊHLlËÉ Ä@µÐ¹@®ÁÐÔ Î?Éc ÄÉÊG ÍKÏg@HâËi Ͷð¹Ð_ Ä@ËʽЊе ÉhµÐGg@Ëc ÐÁÉÊG?gchG É ÄÉÊG?} ÐïâËögй ÀðÚÐG )ÏÉÐÁжG Ä@ËÙ_ ÎÐwÉ@Á Ä@̾µÊW â¼@k ./ ÎÏÉ@½ÙG qËhK?Éc É Ð¾âÌÔ ÎÚ ÏÉÐÂÁ@Ë@ÂâÌÅ ÏÉÐpâËÉй Î?gÐk Ä?Ég@µ ÐÁÉÊHG @̵gÊK ÍÁ@µÐÁ?dÂËi ÐËÏÊâÌo ÀÐG+?gc ?cgÐkÐG «¼@®ÁÐÔ Í½ÏcgÐk ÍÁ@µÐÁ?cgÐ}gÐk Ð}gоpâÌO '''''''' ÍÁÉÊHLk?Ê_ @}c?c ÎÐÁ@Ëg@ÌÁ?i ÉÐÔ )@}c?c ÏÉÐÂËÊw Ä?g@S ÎÏÊâÌo Ä@½ÐÅ ÐG É Ð¾âÌÔ +ÉÊGÏc@½@Ô %еÏdÁ@½gЭ& Ío@G ’G ÀðÚÐG )ÉÊGÐÁ Ä@̶â̽ðÚÏÉ zÌÅ É ¸ØgÐk ÀÏcgÐGй Îc ͵ÐËÚй qÌo@G ’G É ¸ÐËÚ Ð¹ Ä@½ÐµÏgÏjâËg@O ÏdÁÐwgÐÅ chµ Ä@¾ÌÂÌHâÌK ÎÏÉÐÔ ÀðÚÐG )ÃË@LkÉ @}c?c ÎÐLkÏc ÍÁ@½?dÁÐÔ Ío@}c?c ÉоâÌÔ ÉÐÔ âÎÉй Íwе )ÉÊG?hµ ŸÁ@G Ä?cÏc@®ÌÔ ÙG Ío@G ’G qËgÏÉc?c É ÄchµÏc ÎÐl± ÎigÐG NÉʹ ÐG ÏdÂâÌÅ + ÃËchµÏc ÍË@}c?c Îg@G ÐG ÍËÏi ÐG É@ÌO dÁ@±Ð¹Ïc ÙG ÎgÐk )ÉÊG?hâËc?g ÙG ÍâËÊ} r@G ÏdÂâÌÅ +ÏÉÐK@ÅÏc ?dËgÏÉc?c )chµ ÎÐl± оâÌÔ ÍÁchµ ïLkÏc âËÊo É ÍKÐÌÁÙw ÐG NÏg@GÐk Ío@G ’G ͽðÚÏÉ Ä@¾LlËÉ rоâÌÔ )’oÊïâÌK ÙG ÍO?h_ É@Á ÏÉgÐkÐG ÎgØi ÀðÚÐG Ä@½Ðl± âÎdÁÐÅ âÍG ·âÌÁÙw gÐÅ Íwе ++ÉÊGÐÁ »Ë@± ¸ØgÐk ÀÞÐG )ÏÉÐÂËÏdG 7ÏÉÐÁ@•Ê}Ïg@GÉc Échµ gÐÅ ÎÓÔ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÏÉÐÁÊw εÐË ÙG ‘pËÐ} µÐË ÐG ÎÐÁi@G ͱÐw ÉÏgÐG hKögÊ} ÐG rÏg@S Éй Ä@Ìð¹Ê± ͶâËiÐW ÎÐk@µ ÉÏÉÏchµ ?d˵ÐË ÐG Ä@ÌoÏÉ@G Ä@lËc )qâÌO ?dÁ@ËÙ_ Î@ïâËg ÐG Ä@ËеÐË gÐÅ @TÂÌÔ +dÁ@¶o ?cе@ÂkhK ÐÌLoÐÅÐG ÐÁ?Ée @SÉÐÔ ÐÁ@ËÊKÊ} N@µÉÐÔ Ðµ ÀÉÊG @ÌÂð¹c q̽ ÉÏÉÐÁÊGögÙo g@oÉ@Á ÉÏgÐG + âG @G âÍGÏc ÍwgÐÅ )Îc ÀÙ_ ÍÁ?É@w ÉÉcgÐÅÐG ?cÏg@Gй@Á ÐSgнʹÐÅ Éй ÀÏgÐïËg@µ оºÌ­ ÉÐÔ MoÙ_ ÒÉ@w ÐG )ÉÐG Ä?dÂËi й )ÉÐG?c ÑLâËÉÚ ÑKÏögЊй ÙK ÏgÏÉÏc @SÉÐÔ Ò?cÉн ÑÁ?iÏc @TÂÌÔ ÐÂÌHG gÐïËg@µ @ÅÏÉ ÑLlËÉÐoÙ_ ѵÐËÒgÐ} ÙÁ@o +=++ÏfâËgc ÉgÉÉc É ÍK@ÅÐÁ ÃGй ͵ÐË?cÉн | Ä?dÂËi É Îc?i@Ô Ä?ÊâÌÁ й Òg?dÂÌ¡ÐÔ ÒiÐW ÒÐk@K ÑÁdÁ@¶o ÙG еÏögʵ ÉеÐxµ ÒнÏc ÉÐÔ g@Ëc ?cеÏg@o gÐkÐG â¼?i ѵÐÌË?igÐG й Ä@ÌÁ?ÉfâÌS g@o ¬?gб Ѷâ̵ÏögÐ} й ÑLlËÉÐoÙ_ É Òc?i@Ô É ÑKÐË@¡Øh½ ÑLkЊе dÁ@›Ðk Ä@ËÏÉÐÔ ÉÊGchµ ежOØhK Ñð¹?i й Ä@Ì_@Á ÒÐÌð¹?i ÉÐÔ ÐËÙG ÉÐð¹?i ?d¡Øh½ ÑÁÉgÏc ÉgjÅ ÒigÐG ÐG ÐËigÐG Éй É?cÏc Ä@pÌÁ ?cеÏÊKÉе?Éc еÏögÐ} gÐkÐG @LlâÌÔ 7ÏÉÏchµÏc ÀG ý qÌK@µ ÉÐÔ )É ‘pËÐ} ÒµÐË ÑLlËÉÐoÙ_ ?cÏcÉÉög ·âÌK@kÏg@µ Ä@½ÊïâÌG ?ÉÐÔ âÑÂÌHG Ïg?dð¹c ÉÉc ÉÐÔ iÐW@Á ÒÉ@w gÐ}ÐÔ âÑGÏc c@Ëi ÙG ÒhK ѶâÌÁ?Ê̽ оâÌÔ ÒеÐÁ?dÂËi q̽е ÑÁÚ É '''''''' ÐG Ä@½Ù_ ÉÐLk?ög ÒdÁÏÊËÐO )ÑÂâËÊo ÉgÐk âÑG ŸÁ@½ ÙÁ %6& Ò?Éc ÒÉ@Ìk@Á âÒdÁÐÅ Ò@ïâËög й ÀÐÅ É MkÙO Ò@ïâËög й ÀÐÅ +ÏÉÏchµ ÏÉÐÁ@–Þ@¡ÐÅ Ä@¾LkÏcÐGе rн@Á ÀеÐË ÉÉchµ â¼ÙK É dÁÊK Ä@½ÐµÐËdÁÏÊËÐO gÉÊÂk gÐk ÎЭgÙÔ Í¶ð¹Ð_ iÐGÐÁ â¼@¡ÐÅ Ðk@G ÍÁ@Ë@o )ÉÊG ÏÉÏiÐGÐÁ â¼@¡ÐŠй MpËÐ} ÏÉ@½ÉÐÔ ÉʽÐÅ )ÉÊGÐ}gоpâÌO ÏÉÐÁ@µ@LoÐÅ Î@KÏgÐkй Égʵ@G ÍÁ@Lkcgʵ ÎÔÍ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÎgÐ}ÐÔ ÉÊG ÍÁÏcн Î@}c?c rе@}c?c É ÃËÊG?} ÏÉеÐw ÐG ÎÏÉÐÔ gÐGй ÏÊâËÉйgÐÅ )cÊ_@Ë ’âËgdG ¿µÊW ÍKÐÌx©@w@± ÎÊÁ@ÌG ÐG ÉÊG gØi ÏÉÐÔ N?dHð¹ÉЊе chµ gÏjâËg@O й Ä@½?É?c ÐËÙG )ÏÉÐÁжG Ä@¾±?öhâÌÔ ÍÁ?ÉÏg ÍpË@k@Ô Î@}c?c ÐG ÏÉÐÁÏdÁ@” É Ík@Ìk ͵ÐËÐpâ̵ ÐG ÏÉÐK@¶G Ä@½ÐµÐpâ̵ É ?dËgØi Íð¹ÉÐÅ ?doÏÉ@ÂâÌO Éй )ÉÊG r@G âÍO ÎÏÉÐÔ qËgÏjâËg@O ++ NÐð¹ÉÏc ÏgвÁÐÔ Ð¹ Þ@G Î@}c?c ÍÁ?ÉÏög Ä@½ÐµÐÌâÌkØc hK ͶâËg@S ?dp̽@µ@Ô Ð¹ É cg@½eÏc Ä@–@µÐµÐË ¸ÏÉ ÏeØg ÉÉÐo gÐÅ Ä?dÂËi É@Áй rоâÌÔ +ÏÉÐË?hµ gÐkÐG Ù_gÐkй qÌK@µ É Ä?dÂËi й ·âÌoÐG ÐG ÃËÉÊHG ÃËÉÊHK@Å?g r@ÅÏÉ ÐÂËÊwÏc rigÏÉ ÙG )Ä@Ë ÐË@G gÙ_ ͶpÌK gÐG ÐÁ?cÙ_ ÙG rÐÁ?eØög ÉÊwÏc ÏdÁ@ËÐ}Ïc Ä@½Ù_ Ïg@S g@S qâËÉй )ÏÉÐLpO ÎееÊxG ÐoÉÐW É@Á É Nh}Ïc ÏÉÐÁ@µÐpÌo ÐG Ä@½Ù_ É ÄÉÊG Ä@LÌO@k ÃGйе Ä@µÏgÐxÁÐO й g@o ÎögÐO ÉÐÔ Í¶â̵ÏögÐ} й ·âÌoÐG ?öhâËÉ Ð¹ )chµÏc Ä@½ÏÉÏgÏc ÎhËÐk rÐð¹@½ dÁÐw ÉÐÔ LËc ÐG Ä@¾ð¹c NÐÁ@ÁÐK )ÉÊG g@Ëc igÐG ͶâÌÁÚÐK cб ͵ÐËÐð¹ÊS gÐÅ )ÉÊG ÄÐKÉög ÉigÐG Éöh_ ͶâËch} ÄðÚ@½ pO +ÉÊGÏc rÙ_ gÐk ÙG ?É@ÔeØg ÎÚй ·âËögʵ ¿LËc ·âËeØög +?hÂÌGÏc ÍÁ@k@Ô ÐG ÐË?ÊG ÏÊâÌO Ä@½ÐÅ ÉÏgÐG ÏÉÐKðÚÐÅeØög й qÌïÁÏögÉ@ïÁÏög gÐG É »S ͶâÌxµ ÉеÏch} ÏdÂâÌÅ @ÁÏc ÏÉÐpâÌO ÉÏgÐG ͶâËÉ@ïÁÐÅ dÁÐwgЊеÐxµ ÀðÚÐG +ÃwÏc ÃâËÊo ¿LkÐÅ ÉÏÉй É ÏÉÐË?cÏc ÎÙ_ ÎÚÉÐÔ ÉÚ ÀÐÔ ÉÏÉ?Éc й ͶâËögÉ@Ô rÐÁ?g@S ÌÂÌG ÙG q̽ +ÃwÏc ÐïÁ?Ée ÉÏgÐG É ÐËÐÅ Ä@ÌÁ?Ée еÐxµ Éögʵ chµ ͶOØhK gÐkй ·âËöhO й ?d•Ð²Ëc Ä?ÊS ÍÌLlËÉÐoÙ_ Ͷâ̾ºÌ­ ÐKgʵ ÎÚ g?Êw gЊй Ä@ÌËögÉ@Ô ?hâÌ_ ?hâÌ_ É ÃKÉе gÏcÐG εÐË Ð¹ еÏch} Échµ ?d˵ÐË ÐG Ä@ÌoÏÉ@G Ïg@Gй еÐKЭgÏc Ä@ÌÂÌG ÐµÉ ÏÉÐË?cÏc Ä@ËÙ_ ÄÉÊHK@Å ÏÉÐÌâ̹ е ÎÐËÚ ÉÐÔ ÉÏgÐG É ÐµÐË gÐÅ r@G ͶâÌÁ?g@G |@½ r@O ÉÐÔÉ ÏÉÏchµ Ä@ËÏÉÏg?Ê_ ÎÚ Í¶âËhËÐk igÐG ͶâËg?Êâ̹ gÐkй É ÏÉÐÁ?ögÐ} ÎÓÖ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÒÙ_ ѽÞÏÉ ÉÉi gÐÅ ’Å@o cʙн ++ÏÉÐÁchµ g?c@}@Ô ÏÉÐËÏg@G ¸ÐËÏg?ÊâÌÔ +Ä?ÉÐÔ ÒÚ ÏÉÐÂÌâËögÐïG rÏg@S ÉÐÔ ÉÊHLk?Ê_ ÒÐ}iÙ_ÓÏÉÐË?c ÎjÌ­@W?Ê_ ÐLkÐGн ÉÐG rоâÌÔÉ ÃËжG Ïc@½@Ô Ä@½Ù_ е ÏÉÐÂË?hµ g?c@}@Ô J@GÐð¹ÐµÑoеÐÌÁ@ËÐG )Échµ Ä@ÌÁ?dÂËi ÎÉ?ÉÐKй Ä@¾ÌË?i@Ô ÄÏcgÐ} É Ä@ËÉ?h_?c Ѷâ̺âÌH½ÉöhK й Ä?g@S ÒеÏgÐÂâ̱ÙK ÏÊâÌoÐG Ä@ÁdÂâËÊ_ ÀÞÐG )Cg?É ÐÁÙµ ÏÉÐÂË?ögÐ} Ä@lËc ++hµÐG g@Ëc ÉÏgÐG Øe@G É ÏÉÐÂÌÂ_@Ô r@LpâÌÅ ÏdÁÐwgÐÅ )âÎgdG Ä@ÉÊÁÏg@w й ·âËög@ËöhG ÉÊwÏdâÌO ?É Ä@ËÏg@‡ÐÔ ÒcgÏcÐG )ÐGg?c@}@Ô ++%’xG ÀеÏgÏc?hG ÒcgÏcÐG& ÉÊGÐÅ ÏÉÐÔ ÒgÐ}ÐÔ ÒÏdÂâÌÅ ¿oеÏgÏc?hG ++ÏÉÐË@ïÂËgi ?dâËÊ} й Ä@lËc ++ÃwÐÁ NеÏgÏc?hG ÉÏhïG NÙ_ gÊO@_ 7ÃâÌð¹Ïc ¸ÏÉ @TÂÔ ÉÊGchµ âÑO Ä@ËgÐk ÉÐÔ ÉgÐl½ÐÔ Ð¾âÌÔ ÒdÁÏÉ@Á ÑÁ?dÂËi Ò@}gÏc ÀÏcgÐGй DS ÏÉÐÂÌLpËÐ} е +++@Å Ä@ËÉʽÐÅ É ÏÉÐÌk@Á Ä@ËоâÌÔ ÉÉi gÐÅ Ä?dÂËi ÑÁ?öhâÌ}g@µ ++ÏÉÐÂË?gdÂâËiÐG?c 7NÊïÁ@ËÏc +++ÏÉÐÂâÌG hâÌ_ ÐG ++ÃGÑËÉÊGi@GgÏc * ѽgÐ} ѵÐËÏg?ÊâÌÔ Ð¹ É ’LpËØög jË@O Òcg@k ѶâÌÁ@ËÐGÏgÐGй ÏgÙS ÀÐG Ä@Lki ÐG Ä?dÁÏÉÏög ÍwÙµ ÎÐÁ?ÉÐxâÌO ÐG )âÍð¹ÐG +ÏÉÐÂË?ögÐ} g@ÅÐG ÍË@KÙµ gÐÅ )ÉÊG ŸÁÏgc Ïg?ÊâÌÔ +Ä?g@Ô ÏÉÐÂË?ögÐ} qÌÂËÉ@ÅÐG É Ä?iØi ÐÂËÉÊw gÐlµÐË É ‘Ëc Ä@–@µÏÉ?hµ} MkÏc Ð}gоpâÌO É Ä?gÏc?hG ÐÁÙµ й âÒdÁÐÅ dÁÐw Ò?Éc g@S ÀеÐË ÙG ÐËÏg?ÊâÌÔ ÉÐÔ ++?gc ⓠÏÉÏgÉÉe ÐÁÉÊw ÒÏö­ ö­ @Ìw 7ÃâÌð¹Ïc ++ÏÉÐLËc Ä@—µÐË Ùk@Ô ¸@µ ÜÐ}й Ä?öhG?c ÒµÐË Ð¹ ·âÌð¹@k Ä@ËÏc Ùk@Ô ÑÂLËc ¼Ð}й ++ÏÉÐLâËÉеÏc É@w ÐG É@w ÀðÚÐG )âÒÉе@Á @ÌwÐG ÉÐÔ ++ÏÉÐÁ?eÉÊGÏc ÉchµÏc Ä@Ìâ̶K@K ÏgÐk ?É@w qâÌO й rÙ_ Òg@}c@Ë ÀеÐË ÒÉÐo +’Ll_?Éc âÍO hK?Éc ÒeØög ÙG Ä@ÌÁ@µÐk@G ÉÙ}ÊL®} ÐËÏg?ÊâÌÔ ÎÔÏ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

âÎdÁÐÅ Ä?dÂËiй оâÌÔ )ÉÊG@½ÐÁ ÎеÏg@µ É nей Î@}@Ô rÏfâËgcÉgÉÉc +ÏÉÏchµ Ä@½g?cÐ}@Ô ÏÉÐÁ@ËÏg@Gй ¸ÐËн@ÁÐG ÉÊKh}gÏÉ Ä@ËgÐkй Ä@—g@ÌÁ?i Éн@Á ÉÉc ·âËeØög ÉÊG Ïg@O ÐG Ä@¾LlËÊâÌO hK@Ëi âÑLo ÉʽЊй Ä?dÂËi й Ä@ÌpËhK ÒÉÐÔ ÉоâÌÔ ÑÁÞ@¡ÐŠй ¸ÐËн@Á ) MpËÐ} MkÏc ÐG Ä@½Ïg@O ·âËöhG Ég@ÂËc cÐk g?Êw%1--& ÒÉʽЊеÏg@O +ÉÊHK@ŠѥÊÌo ÑGjW ÑÁ@ÌâËögÉ@Šй Ég@ÂËc cÐk ÉÉc ÉÊG?hkÊÁ ?cоâÌÔ Òен@Áй ÀÞÐG )ÉÊG ?c Nе@O ¸ÐË É@Áй )g@ÂËc cÐk UÂâÌO Ïch¶ËÏc ÒÉʽÐÅ ÐG ÐK?É g@ÂËc cÐk âÑk qÌÁ?ÉÐÔ ÑŠй âÒögÉ@Å Íwе +ÉÊGÉÊw @ÌK g@ÂËc cÐk ?dÁchµ MkÏc É@LkÏc й ÀÞÐG оâÌÔ ÒÐK@µ ÉÐÔ ++ MlËÉÏc Ä@ËÙ_ ÒеÏg@ÂËc cÐk âÑk gÐÅ Ä@µÐLlÌÁٽٵ rÐG ?hG Ä@½ÐµÐoÉ@± ÑÁðÚ@¡ÐÅ â¼Ð} й ÃËÉÊG hµÐGg@Ëc Ñk@Ìk ÑÁ?dÂËi й Îg@µÉ@Å ÐÁðÚ@¡ÐÅ ÐÁ@ïÁ@½ ÏÉÐpË %3..& ÑÁ?gÏc?hG ÄÐËÚ Ð¹ É ÃË@ËeÏc NÐHË@K ÒÏg@O gÐk ÐK@ŠейÐkн ·âÌK@µ ÀðÚÐG )ÉÊGÐÁ Ä@—i?É@ÌS É ÃË?hµÏc cÐk ÉÐÔ ÃKÊ} Ä@¾âÌO ÏdÁÐwgÐÅ ÉÏÉÏchµ @ÌS Ä@ËÙ_ ÒÉ?ÉÐKÐG Ä@ÌâËögÉ@Å ÀðÚÐG )оâÌÔ ÑŠй @ÆÁÐK ¸ÐÁ ÏÉÊG еÏg@O ÉʽЊй ÏÉÊG gjG е ÒÏg@ÂËc É ÏÉÏchµ @ÌS Ä@Ëg@ÂËc cÐk âÑk nе ÉÉcÐG ÐÁ?cgн@Á ÉdÁ@›Ðk Ä@ËÐÁ Ä?ÉÐÔ 7NÊïËÏc cʙнÉÊGÐÔ « ÏÉÐLpâÌÅ nе âÑk оâÌÔ ÙG Ä@ÌpËg@ÂËc cÐk Ïg@ÂËc cÐk ÉÐÔ ÄÏdG â¼ÉÐÅ Ãk@ÁÏc o@G Ѷð¹Ð_ É ÃÁ?iÏc Ä@½i ÏÊâÌÔ +ÏÉÐÌKÐËÉ?öhâÌ} âѵ @ïâËög й ÃÁ?jG É ÏÉÐÁiØdG =ÏÉÐÂËiØdG е@O@Á ÐLkÏc ÉÐÔ ’Á?ÊK@Á É ’Á?dÂËi й оâÌÔ âÒögÉ@Å ÀðÚÐG '''''''' Ò@KÏgÐk++ÄdÁ@Kб Òg@µÐÅ ÒdÁÏÉ@Á ÑÁ?dÂËi й Ä@¾pËg@ÅÐG ÓÄ@Lki ÏÉÐKÏÉ?c Òc ѶâËg@S ÑÁ@½ÐµÐpâ̵ ¸gÊK ÒÚ@G Ò@}c?c е Ä@¾ÌÁ?i Ä?hËÏiÊW É ’Å@o cʙн н@Á ÐG rоâÌÔ+hµÐG g@Ëc й NÐð¹ÉÏc ÑpË@k@Ô Ò@}c?c Éй Ä@½hK ÑÁ?gÏc?hG É %(WLSL& ÑÁ?dÂËi Ò % /2 & Ïg@½e ÑoÉ@± ÑÁÚ@¡ÐÅ ÎÔÎ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

Ä?cÐk r@LlâÌÔ ÉÏÉchµ âÎögÐG Òh½ÐÁ ÑÁ?Ég@µ ÓÏgÐG ÒgÐoÙ¶âÌK Ä?cÐk ÑKнÙK ÐG ÉеÐË gÐÅ rÐkе Ä?cÐk ÉÐÔ + ÏÉ?c Ïdð¹?c Îg@L­h} Òcgʵ ÑwgÐÅ ÑÅ@ÁÊ} й Ä@µgÊK ÑKÐð¹ÉÏc ?cÐÂÌxÂG й ÀðÚÐG )ÏÉ?} ·âÌÅ@ÁÊ} й ÒÙ_ е Òg@µ }?c ѽÐLk ++ÏhKg@HÅ@ÁÊ} ÐËÐÅ ÐÁ?dÂËi ÉÐÔ ÑÁ?Ê̽ Ò@k@Ë ÑÁÉÊG ++Òg?ÉÏdÂâËÊ_ÐÁ )Òg@¶âÌG ++ÑËÏÉÐKÐÁ ÒÏÉÐÁdÁ@kÉÐw NÐð¹ÉÏc е ÉÊG ÐSgнʹÐÅ ÉÐÔ ÒÏÉ@wgÐk ÏÉÐLâÌÂÌGÏc ÑoÙ±Ïgб ÓÐïÂËe Éй qÌÁ?ÉÐÔ )ÊGchµ MkÉgc ÒеÐpâ̶KЙÏiÉ ÑËÏÉ âÍG жð¹Ð_ÙG +=ÃGÏc qÌÁ?É@K Ó È@ÁÊ} ÉÐð¹ÐÅ ÑoÉÊK Ä@½ÊïâÌG ?cÏg@Gй@Á ÐSgнʹÐÅ '''''''' ÀðÚÐG ) ÏÉн?öhâÌ} ÙG ÒfâËgc ÐG ÑÁ@ËеÐK@Å gÐkÐG Ùk@Ô @l_Ïög NЭgÏc е ÐËÏÊâÌo ÀÐG ÉÐÔ ¿LpÌÁ?c Ä@ËеÏjâÌÅ ÍkhO gÐG ÑlÁÊË @LkÏÉ â¼Ð}й ·âÌK@µ 7chµ ÒÐl± ¿Ëg@ÌÁ?i âÒdÁÐÅ )ÏÉоâËögÐïG Ä?hâÌÔ ÉÏgÐG ?d½g@ËöhG )ÀÉÊG hËgÐÅ ÑLoÏc й* й h} i?gÐG ÑLoÏc Ò@ïâËög й ÐïS NÉеgÏc ÀÙG ÉÏÉÏchµ Ùµ @ïâËög ÒÏg@G й âÍG й É gÊÂk gÐk Е@Å ÏÉЗögÐO о`âÌG й ++¿w@ÁgÏc hK ѵÐË@ïâËög zÌŠеÐwÉ@Á й q̱?öhâÌÔ ÑKнʶW ÒgØi ÒjâÌÅ gÐGй @ÅÏÉgÐÅ É ÒÉ@Ô âÍGÉ Ä@Á +++@̵gÊK ÒgÐG ÏÉнögÐPG ÀÉÊG g@w@Á ѽеÐË Ñkе ÒÉ@Á?ög gÐÅ ÑoÉʽЊй É ?dÌÁ@µÐl± ÐG ÒÏfâËgc ÐËÏÊâÌo ÀÐG ЕÉе g@‡ÐµÐË ÐËÙG )MlÌGÐÁ ÀhK@Ëi %À &É% ý& й É@ÂâÌÅÏc g@µÐG É âÑHK@Å @ÌÁÐK ѱ@K ÐG qÌlÁÊË @LkÏÉ ÒâÑðºG ÙK 7Ê} ?d½Ù_ Ñð¹c й ÓÄ@½Ê} 7ÑkhO ¿â̹ е ÀðÚÐG =++âÑG?} =MËÉÊG @ÌÁÐKÐG ÙK mÁÊË @LkÏÉ ¸@µ Ðo@G =ÒâÒgÏcÏÉ Ù¹ )ÃËÉÊG ÏÉеÐËÐG Ä@½ÉʽЊоâÌÔ hâÌ_ÐÁ * +ÀÉÊw Ó@Å Ó N@Å gÐkÐG À?É ÉÉchµ À?É Ã½ ÒâÑð¹Ïc gÐÅ ÙK h_@Ô * ÎÔÑ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÐG É Ä@½Ú ÐÂK@Å ÄÉÊGÐÅ Ä@½ÐµÐoÉ@± É@Á ÒgÏc?hG ÐÁÙµ Ég@Ìk@Á ÑwgÐÅ +ÃËchµ Ä@ËÏÉÐÂK@ÅhâÌ_ÐG ѽgÐ} '''''''' É ÃËdÁ@k@ÁâÑO Ä@ÌKg@O ÒÐÁ@}gоpâÌO ÉÐÔ ÒеÐË ÐµÐË @KÏgÐk qËhK?Éc ÒeØög 7ÑKÊ} ÉÏÉн?öhâÌ} ÒÙG Ùk@Ô @TÂÌÔ gØi ѶâÌSgн É ¼ÐŠй ÑKÐÁÛËÐ_ ÑÂ̵йе ÒdÁÊ} ѶËjÁ й оâÌÔ Òg@ÌkhO q̽ Ó ?cgÐk ÐK@Å ¿¶Ë?c ?cÐK@µ Éй ÃËÉÊG?c rÙ_@Á Ég@Gй@Á 7ÑKÊ} qËÉÐÔ Échµ ⓠÀÙK nе r@LlâÌÔ É hµÐG g@Ëc ÐKÐÁ@ËÉÉchG ÉÏÉ?} @̵gÊK ÒgÊÂk gÐkй jâËg@Ô +ÏÉÊK@Å gÐkÐG Ñw âÑÁ?i@Á 7NÊïËÏc Ùk@Ô @ÅÏÉgÐÅ Ó@½ögÊk ÏgÐGÐ_ Éй ¿pËgÐk ÀÐÅÓ ÀÉÊG Ä?gÐïÌÁ gØi ÀÐÅ ÐK@µ ÉÐÔ 7NÉÊïËÏc @ÅÏÉgÐÅ ++ ?} ÄÙw ÓCÉÐÔ ÐLpËÐ} ÄÙw ÉÐÔ 7NÊï½Ïc Éc@Ë ÏÉÐK@Å ÀÐð¹?ÉÐÅ ÉÐÔ gÐlµÐË ÃË?} rоâÌÔ Ä@ÂËj½Ðo ѶËjÁ й е gÐÅ ÒcgÏc ÐG rоâÌÔ NÊï½Ïc r@̵gÊK ÒgÊÂk ÐÂÌLpËÐ} е Ä@¾pÌÁ?} qâÌO +=’wÐÁ ÉÐÔ Ä@µÐKÉжâËög ++É?hµÐÁ Ä?ÉögÏÉ@wÒÏÉÐÂLËc ӑËc ++âÒÊÁ ÒÉ?cÉÉög ++âÒÊÁ Ñð¹?ÉÐÅ ÉdÁ@OÐk Ä@ËÐÂ̱ÐLk?ög ѶâÌÁ@Lk?c ÒÏÉÐÂÌkÉÊÁ еÐK@ÅgÐkÐG ÒÏchG gÐk й ÃËdÁÐw ÉÐË?c QkÙµ ÉdÁе й öhO ÑÁÏdÁÐG й Ä@½ÐµÐÁ?Ég@µ r@LpâÌŠⓠÄ@ËÐ}g@G Ä@½Ù_ ÑLk?Ê_ âÑG ÉÊGÏc е ÃpâÌO й qËhK Òg?ÉÐÅ ÊK@Å?c ÙG dÁÐO É ngÏc É ÒgÏÉÏG ÒÐð¹ÐË?ög ÐG rÉÉchG?ög É ÏÉÐÂËÏdð¹ÐÅ ++ÏÉÐÂÌÁjâËÊð¹ÐÅ â¼@k ÑÁ@µÏigÏÉ g?Êw й igÏÉ ÉÉc qâÌO +ÏhµÐG g@Ëc ÒdÁÏÉ@Á ÑÁ?dÂËi ++ÏhâÌÔ Ä@µÐÌÁ@Ê¥ ÐÁ@Lð¹Êk ÒÐËкËÉÐK ÐÁÙµ ÀÐÔ Ä@¾ÌÁ?i rÏhâ̹ É ÃËÉÊGÏhâ̹ ÎÔÐ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÏÉÐKÐÂËÉ?ögÐ} е cg@Á rʽÊ} тЭ É ÄÊ®Ë@K ’lW Ä?gÏjâËg@O ÙG Ä@¾ð¹?ÉÐÅ Ä@ÌÁ?cgÐk Ä@̵ÉÉcgÐÅ ++ '*0 ÏÉÐ]]]]]]]]]]]]KÏÉ?gc Ä@½ÐµÐpâ̵ É @LpâÌÅ +ÏÉÊw o@G ÉÏgÐG еÐ_ØcÉg@G ÉÊG?É Ä@ÌâÌO qÌÁ?ÉÐÔ É ÏÉÐÂËchµ @}c?c ÏÉÐÁ?hµ ŸÁ@G ÑLâ̵ÐË ÒеÐð¹@¡ÐÅ rÐo gÐÅ ·âËeØög ÃËÉÊG ?hµÐÁ ŸÁ@G ѵÐËÏe@½@Ô rоâÌÔ ÙG Ä?ÉÐÔ ÑÁÉÊG c?i@Ô Òg@ËöhG )?gc Ä@ÌÁchµ c?i@Ô Òg@ËöhG É +ÏÉÐÂË@ÂâÌÅ gÐGÏÉ ÍpÌoÙ_ ѶâÌÅ@Ô )ÉÊG q_ÐG Ïceʽ ÑÁ?ÉögÏÉ@w е@}c?c ÑÁÙð¹@k й É@}c?c ÏÉÐÂËÉÊw Ä?hËÏiÊW Ò% .3 &rоâÌÔ dÁÐw ÑLkÏc й ’Å@o cʙн Ä@¾LËc öhO й chµÏc Ä@½ÏgÙÁ ÒоâÌÔ CgÉÉe ÐK@Å gÐÅ ++Cg?Ê_ ÐÂÂâÌÅÏc ÍÁ@µÐ½gc@± й ÓÐË?d¶âËi@GgÐk ÐÁ@Ë %CögÉ@Å& ÓÐÁ@Ë?hG ѽgÐ} ѶâËiÙk ÐG )ÉÊG жoÐ}@o gÐlµÐË ÓÒc Ä?g@S й hKi?É@ÌS ѶâÌSgнʹЊй rÏg@‡ÐÔ Óchµ ?d˵ÐË ÐG Ä@ÏÉ@G ÐËÙG ) N@Å rоâÌÔ ÒÏgÙÁ +ÉÊHG É?ÉÐK @}c?c й ÉÐÔ + ÏÉÐLËc Ä@—µÐË qâ̶¹ÐO Ä?dÂËi ÙG Ä@ËÉÐÔ ÓÃË?cÐÁ Ä@̶â̽ÞÏÉ Óg@ÌkhO zÌÅ ÑKЭgÏc ’lW ÃËÉÊw е )ÃËchµ gÏÉc?c ÀÏcgÐG ÑxâÌO?ög Ä@ÌoоâÌÔ ÓÏÉÏchµ hK ÑÁ@µÏg@S й ÒÏg@S ÉÐÔ ÒÏÉÐÔ )ÀðÚÐG +ÉÊG Ïc@½@Ô Ä?g@S ¸ÏÉ qÌÁÊ®Ë@K Ñð¹ÙŠй hµÐGg@Ëc ÑP½@µ Ñ¥ÊÌo ÓÑKg@O ѶâËhËc@µ dÁÐw ÏÉÏchµÏc @ÌS ÒÐLkÏc ÄÐËÚ Ð¹ еÐpâ̵ ÑÁchµ âÒÊKÉ@K Ò?Éc +ÄÉÊGÏc@½@Ô @}c?c Ò?Éc ÉÏÉ?Éc ѶâËgÉÉe ÐÁÉÊw @}c?c ÒÐLkÏc ÑÁ@½?dÁÐÔ Ó¸ØgÐk++ÒgÏÉc?c ÑOÐK ÐOÐK ÑïÁÏc ?cÐK@µ Éй +Ä@ÌÁ@µÐËÑkgʵ gÐk ÏÉÐÁ?ögÐ} ·â̵йÊ_ dÁÐw nÊÁÏg@w ÒÏÉÏgÐµÚ ¸ÐË Ñ¶âËg@ËöhG ÑÁ?ÉögÏÉ@w й жÁÊw )N@ÅÏc Ä@¾ð¹c NÐð¹ÉÏc ÑpË@k@Ô Ò@}c?c 7ÏÉÏdÂâËÊ_ ÒеÏg@ËöhG @}c?c ѵØgÐk +ÃËÉÊG ?ci@k âÒc Ä@ËÉ@Á ÏÉÏg?Ê_ й ÒÐÁ?É?} ÉÐÔ ÑÁchµ c?i@Ô ÐG ?dËg@ËöhG hµÐG g@Ëc й ++ âÒcâÍO ÑË@KÙµ @}c?c й Ä@ËеÐpâ̵ ʵ@K ÄÏdG »Ì­Ðµ ÑSgн ÐG ÎÔÓ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

7ÑKÊ} É ÍÁжâÌO mÁÊË @LkÏÉ )ÉÑKg@O ÉʽÐÅ ÐK?É Ã½ âÑð¹Ïc ¸ØgÐk ·âÌK@µ )ÃË@ÅÉÐÔ ÑKg@O ÒоâÌÔ ?hG *

++ÏÉÏchµ ÒÏg@GÉÉc É ÍÁжâÌO Ä@lËc ++еÏjâÌÅ ÉʽÐÅ ÐK?É Ã½ ¿âÌð¹Ïc ý q̶âÌK@µ

+++++ÒÉʽÐÅ ÐK@µÏc ¸ÐË@}iÏc )Ä@Ë ·âËjâÌÅ gÐÅй ÀеÐË Ñkе оâÌÔ ÒÚ Ächµ ÐLð¹@} ÑoеÐÂÌÁжâÌO ÓÑÁ?iÏc RÐwÐG ÒÙ_ ÑKg@O É@Á й mÁÊË @LkÏÉ 7NÊïËÏc ÀðÚÐG )ÐG?c ÉÐG ÉÊG ÏÉÐLâÌLkÐHG ÒÙ_ ÒÉ@w ÐLlËÊâÌO Ä?hâËʵ Òg@o ÐLâÌxG gÐ}ÐÔ É@ÌO ·âÌOÉ ·âËög ÉiÙlð¹c ѵÐËÐ}gоpâÌO É hËc@µ Ðð¹Ð½Ùµ ÑKg@O ÒÐÁ?gÏc?hG ÉÐÔ Ä@½Ðk@ÌO ÏÉеÐËÐG ÒgØi ÐG ++ÄÉÊGÏgÉÐ} ѵÐÌÁ?cÏÉ@Ô rоâÌÔ ÙG É ÄÉÊG É Ñð¹?d½ ѽÏcgÐk Òc@Ë ÐG Ùk@Ô É Ã½ NÐHË@K ÐG ’LpÌÁÏc?c ÉchµÏc е N@ÅÏcÐÁ Ä@ÌË@KÙµ Ä@¾pÌÁ@µÐËgÏÉÏG ÒÏÉÐÁ?öhâÌ} NÐÁ@ÁÐK Ó Òg@µÏigÐÅ +ÉÊG cÉÊk ÐG É q_ÐG ÏcÊk@Ô ÑµÐËÏ_Ïi CÉÐÔ ÙG rÏÉÐÔ âÒÉ Ð¹ жÁÊw) ÙkÐW NÊ}Ïc Ä@Ë %Ùk@Ô& ÐG Ä@µÐÌÁ?dÂËi й CdÁÐÅ âÒÉ Ð¹ ’âÌð¹Ïc ÒâÑO µÊk оâÌÔ É ÐËÙkÐW ÏÉÐÔ ÉÊG?É Ä@ÌâÌO ÐËÙG )ÉÊGÐÁ ÏÉ@Á ÉÐÔ ÏÉÐÁеÏc ¸ÊxG ÄÐkÐW ÒÉ@Áе Ä?ÉÐÔ ÄÐkÐW ÐK?É âÒÉ Ð¹ rÙkÐW ++Ùk@Ô ÉÐÔ ÐËÙG ÐÁÐkÐW )Ùk@Ô Òн@Âk@Á ÒÉ@Á Ðk@G ÑÁ@Ë@o +ÙkÐW ÃâÌð¹Ïc ÒâÑO 7NÊïËÏcÓ ÏÉ?hÁ?i ÒеÏÉ@Á ÉÊG?É ÒâÑO @KÏgÐk ÒdËб Ê} É Òc ÀÙ_ й ¿¶â̶ÌÅ ÙkÐW Ê} ÒâÑO ·â̵ÐË Ðµ g@S ÀеÐË +N@µÏc ¿ïÁ@G ѵÊk ÐG ÏdÂâÌÅ ÑwÙG ÀðÚÐG ) ÀÊÌÁ?i ÒеÏÉ@Á е@Á ÉÉc ʶð¹ÐG )ÐËÑÁ ÙkÐW )Ùk@Ô Ðµ ÏÉÐÂËжG ÄÉÉög Òежð¹Ð_ ÙG ?dÁ@¾ð¹ÉЊѶâËÉ@Á qÌÁÐkÐW É ÄÐkÏög Òcgʵ ѶâËÉ@Á Ùk@Ô É Ä@ÌS ÒµÐË Ð¹ ÒÉ@Á +ÄÉÊG ¸ÐË gÐÅ Ä@̵ÉÉcgÐÅ ?dpÌLk?ög й ÀðÚÐG )ÐÁÐkÏög ÑGÏgÐ¥ '''''''' ÎÔÒ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

rнÐÔ ++Ä@µÏg?É@Ô ÑP½@µ É@Á ÏÉÐÁÐG Ä@@Á É ’Á @̵gÊK Ѷð¹Ð_ жÁÊw +=++ÐËÑw g@w )ÀðÚÐG )ÉÊG g?Éec ѶâÌïÁÐLk@Ô Ñl̹ÙO ÑKÐË?gÐGÏÊâËögÐG ÏÉÐÂË?k?Ê} rÏg?ÊâÌÔ É ÏÉÐÂË@½ âÎÉй Ïg?ÊâÌÔ @K Ä@ÌÁ@ËÑÁ@ÌG Òg@GÉg@µ É Ð½@Á iÐ}Ïög ÑoÐG Ѿ̺kÐK qâËÉ Ð¹ hµÐG g@Ëc ÑÂ̽Ïi hâËe ÑÁ?dÂËi ÏÉÐÂËchµ Ä@ËögÙo ÀðÚÏÉ É g@ÌkhO âÒdÁÐÅ Ò?Éc +ÃËchµ ÉÉÐo ÎÏÉÐÁcg@½e gÐG ÏÉÐÂÌKÉе ?dÌÁ?ÉögÏÉ@w й ÒdÌÔ ÉеÐÌKÐË?gÐGÏÊâËögÐG ÉÊG r@G Ä@¾ð¹Ð}й ÒâÑðºG @K ÉÊG ⓠÒ@­ÐLl½ É@Á Òcgʵ ѶâÌl̹ÙO ++Ä?eØög ÙG Ä@½ÐµÐpâ̵ е ÃËdÁ@ËÐ}?ög ÒâÑO qËÉÐÔ gÐÅ É ÏÉÐÂË?cÏc Ñð¹c Ðp̽ÐÅ) @­ÐLl½ Ò?ögÏögÐk «ÄжG ⓠÄ@¾Ìw ?Ê_?c ÏÉÐKÏÉ?hµ igÐG Ù_É@Á ÑKÏg?iÏÉ 7NÉÊïËÏc g@S ÉʽÐÅ ÉÊG ⓠÑp̵gÊK ÒÉÐð¹Ð± ÉÐKе ÒhK ѶâÌl̹âÊO ¿xG @K ÃâÌðºG ¿âÌO ÉÊGÐÅ ·âÌLogÐÅ ÐG Ä@LÌLlËÊâÌO cÊ_@Ë ÄÉÊG ÍkhG gÐ}ÐÔ +Àöh¶G Ä@KÙG ÙG ·âËg@S dÁÐw gЊʶð¹ÐG )ÉÊGÐÁ ÒоâÌÔ ÒhK@_ gÐGй ÉÐÔ ÀðÚÐG й +ÒöhµÏc ÒÙ_ ÙG Ñp̶âÌLo оâÌÔ ÒÏg@O ÐG ÉÐÔ cg@PkÏc ?ög Ä@¾µÐËÑLlËÊâÌO )ÉÊG Ä@½Ù_ ÒÐl̵ й gÐÅ q̵ÐËÏÉÐÁcg?Ê_ É Äcg?Ê_ ÉʽÐÅ âÒÉ 7NÊïËÏc É N@ÅÏc ·âËg@S dÁÐw gÐÅ rеÐl̹âÊO +=Àöh¶G ÙG Ä@LÂÌS@H½Ú ¿xG * @K chµÏc Ñk@G À@KÐG ÏdÂâÌÅ qËÉÐÔ++ÐËÑw ’S@H½Ú ÑÁ?iÏc Ä@½ÐÁ rоâÌÔ 7NÊ} Ä@¾âÌO ÉÐË?c Ä@½Ïg@O ·âËeØög +=ÐÁÙw ÉÐË Íw ’S@H½Ú ’Á?jG Ïöh¶G Ä@½ÙG ØöhG * ++ÐËÑGÏgÐ¥ Ò%ÌSÐ¥ÐG ¿Wй & chµ Ä@½hËÐk ÏÉÐK@Šе @}c?c @K NÏg?iÏÉ Òg@ËöhG gÐkй е ÏÉÐÁ@¾ÌÁ?i еÏcgʵ Ðl̹ÙO й gÐÅ @̵gÊK ÑÁ@µÏg@o й ·â̵ÐË Ð¹ âÑGÏc N?cÏc ÒÙ_ ÒÏÉÏgÐµÚ ¸ÐË Òg@ËöhG ++ÒgÐlËб )Ä@Ë Ðk?ÊÌk rÏg@o ÉÐÔ +’G gÐkÐG MkÏc ÎÔÕ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

rÙ_ É ŸÁh} ѶâËÉ@ïÁÐÅ É â¼?ÉÐÅ ÀðÚÐG )ÉÊG Vgн ÐG ÏdÁÐwgЊеÏg@ËöhG Ðk@G ÑÁ@Ë@o )?gc ´ÐWgÏc Ä@½Ïg@ËöhG ÉÐÔ Ä?hËÏiÊW Ò %.3 & ÒeØög )âÑð¹ÐG +ÉÊG Óâ¼@k ¸ÐË Ò?Éc ÐK?É )ÃËÉÊG ? } pâÌO Ñð¹@k ÑÁ?hËÏiÊW Ò%.2 &ÒeØög оâÌÔ Ó·âÌð¹@k ÐpÌÁ@½ögÊk gÐk É Ä@½?öhâÌK ÒÐïâÌS ÒÏÉÐÔ ++´ÐGÏög ÒeØög ¸ÐË ÓÐËÐÅ ÒÙ_ Ñ_ÐË@G ÓÒdÁЕÐHË@K Ó@Á@½ ?d½ ÑÁ@Ëe й ·âËeØög Ó·âÌð¹@k ѽÐÔ ÑÁ?dÂËi й ¼ÊºËÐÔ Ò%5& ÒeØög ·âËg@S qÌÁ@µ@LoЊй @KÏÉÐÔ Ò% .- & ) ++ÏÉн?} o@O Ñð¹@k “ʺËÐÔ Ò%6 &ÒeØög É À?hµ c?i@Ô hâ̹ÉÐÅ @µÏg@µ É nе â¼Ð} й ÏÉÐÁ?gнÙÔ ÑS@W й .641 Ñð¹@k ѽеÐË ÑÂËhpK Ñð¹@k ѽеÐË ÑÂËhpK Ò% ..& É ÃËÉÊG Ä?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ ÒÊËcÉ@Ô ÑËÏg?É@Ô ÐG À?hG Ò À?g@Ô â¼Ð}й @ÅÏÉgÐÅ ) +ÏÉÐÂË?ögÐ} ÏÉÐÂËo Òhkб й hK?Éc Àй ÒhK ÒÉ?cÉÉög ÐïÁÏög + ÃËÉÊG ·Ë?c й g@Ë@Ô Ò %. &ÒeØög й Ä@¾µÉÉcgÐÅ ++ÃG?hµÐÁ g@½ÙK ÀðÚÐG )âÑGÐÅ @LpâÌÅ ÀÐÁ@KÉжâËög ÏgÙS dÁ@ËÐ}?ög Ä@½ÐµÐð¹?ÉЊеgÐÅ É Ä?dÂËi ÏÉÐÂË?ögÐ} rÙ_ ѶâÌð¹cÐG ÏeØög ÉÐÔ gØi Ä@Ìð¹c qËhK ÑÁ@µÐ}gоpâÌO É?hµ ⓠÄ@—@GiØO ÏÉеÐËÚ ÉʽЊй +ÉÊG qÌÁ?ÉÐÔ ÑÁÉÊG c?i@Ô ÒÐÁ@pÌÁ ÏÉÐÔ Ð¶ÁÊw )ÉÊG rÙ_ '''''''' É ÑËÏögÊK âÑG Ó MkÏc й 0 âÒe ÒgжkÐ¥ âÑG É ÐxGйе âÑG qËhK?Éc ÒeØög Ä?dÂËi й ·âÌÁ@Ëcg@± dÁÐw â¼Ð}й É Nhïð¹ÐÅ Ä@–@µÐ¹ÐOʹе g?É@Å É N@Å Ég?ÊËc âÑG Ò@ÌÁÉc É Òf¾ð¹ÐÅ Ä@—c?i@Ô Ò?ÉЊеgÐÅ É âÒgÏc ÐÂËÉÊw 7Ê} ÒâÑO É ¿âËÊ} ÐK@Å ÑË?Ê_ ѶâÌïÁÏc ÏÉÐËiØc Ä@½Ð}gÏc + ÄÉÊwÐÁ NеÏgÏc?hG ÒcgÏc ÐG )ÉÊG r@G * Ä?dÂËi Ñl̹ÙO ÒжÂG й + ++ÐËÐð¹ÐË?i й öhO ÐoÙ_ ÐïÁÏc Éй Ò@Ô ’âËhµ@Á c?i@Ô »Ì­Ðµ ÐG е Ä@¾ÌÁ?i öhO й ÀðÚÐG )chµÏc Ä@–@½gЭ ÑÁ?ÉögÏÉ@w ÎÔÔ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

É hXÌk й öhO É qâ̵?ög UÁgÐk ѶâÌÁЗc ÒÙ_ gÙ_ ÑÁÉÊG ?É@Ô ÑÁЗc ÒfâËgc ÉgÉÉc ѶâÌÁÉÊG?É@Ô Ò?Éc ÐÁЗc ÉÐÔ gÐ}ÐÔ Ù¹Ð} ÒcÐÔ )ÐËÑÁ?ÊS öhO É Á?ÊS dÁÐw ÒâÑðºG ÙK ÏÉÐÌÂÌHÌG ÀеÐË Òg@S ÙG É âÍG gÙ_ й NÙ_ =++âÑG hK ÒÉ?hXÌk ÓhKgÐïËg@µ ÉhK@Á@½ ÏÉÐo ÉÐÔ ÑË?fâËgc ÐG ++âÒög ÐÂÌKÉе ?É@Ô gÙ_ ÉÏgÐG rоâÌÔ )ÉÊG ?É@Ô gÙ_ )?dÁ@•gʵ ѵÐËÉÊpO NÉÊOg@_ Òg@o ѶËjÁ й ÀÞÐG )ÃËÉÊG ÏÊâËögÐG É dÁÊ} É g@o ÑÂÌÂÌG й Ä@¾ÌoÙ_ ÉÐo ÑË@¶Ëg@K gÐGй ÏdÁÐwgÐÅ â¼Ð} й ÃËiÐG?c еÐÁ@`LpâÌw й âÑK@µ ÀðÚÐG )ÑÂÌGÏcÐÁ @ïâËög gÐk ÑÁ@µÐÁЗc Ä@–@½Ù_ ÑÁ@µÐÂËhâËc âÒögÉ@Å ?dÁchµ Ä@@Ô ÒhËÐk ÓÄchµ dÂðºG gÐk ÉÏÉÐÁ@oØgcÏc ÏÉÐÁ@@Ô Ñ±@K ÐG Ä?g@S ʵÏÉ É Ä@ËÉʽÐÅ É ÏÉÐÂLËc ÒÉÏi gÐkÙG Ä@̶pÌK ÒÙ_ Òi?É@ÌS Ò@Á?ÊK ӟÁÏög ÍâÌOÐG ÉеÐËgÐÅ ÉÉchµ Ïc ÀÐÁ?ÊS ÐÁЗc ÉÐÔ ÒhËÐk ÍËØgiн@KÐG ++âÒg?Ê_ Ïcg@ÁÏc É@Á ÒiÐW ÉÏÉÏchµÏc ÉÉ@_ ÒÐLkÐS ÉʽÐÅ ·ÂâÌ­ ѵÐË@G Ïjµ qÌK@µÉÐÔ Ð¶ÁÊw ++ÉÊG ÃâÌ­öhð¹c É Ä?ÊS ·âÌLo ÉʽÐÅ ÏÉÐo ÉÐÔ ++dÁ?eÉgÉÏc Ñ­Ð`âÌO ++ÒcÏc Òc?i@Ô ÐG ¿¶âÌLo ÉʽÐÅ Ä?dÂËi É@Á ÒÉÉiÏg@Ô ÉiÐW ÓÉ@w ÐG @LpâÌÅ rÏÉ@Á ÏÉ@Á É Ä@–?É@w ÐK@ÅÏc ÐÁ ÉÐ_ ÏÉÐÂÌKÉжâËög ÐG qÌÁ?cÉÊpO Ò?Éc е й É Ä?dÂËi й Ä@½G ¸ÐËÚ Ð¹ ÀðÚÐG )ÏÉÏchµÏc Ä@¾¶âÌk@G Ä?gÏc?hG â¼Ð} й ÄÙw ÒgÐlËб й ÑÁ?iÏc Ä@½ÐÁ жÁÊw )ÏÉÏchµÏc ÉÊK@Å?c й жËc ѵÐËÚ ++Cc gÐkÐG Ä@¾Ìw É ÃËeÏc '''''''' gÏcÐG ·âËg@o h­ÐG ÐG gÐk É igÐG ѵÐË@Ìw Ñð¹@O cб ѶâÌLoÏc й Ä@ËÐGÏgÐG ?dË@ÌK ÏÉÏdÂâËÊ_ Ä@¾µÐËÙºG@K ÒеÏi?ÉgÏc ÐÂÌLpËÐ} е gÐÅ ++NÉе ÐG qËgÙ_ ѶpÌK ÃËiÐG?c É â¼@Â̽gÐK ÐÂÌLpËÐ} @K ++ÒgÐlËб ++ÉÊG?hkÊÁ ÍÁ@LlâËʵ ÑÂËÉ@Å Òкw ÒÐÁ@ËÐGÏgÐG ÉÐÔ Ò@½gÐk Ïjµ ÉÊK@Å ÏÉÐÁ@½@Á@Å ÎÕÍ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

¸ÐÁ n?ÊÌk ÐÁÐHÁ@” N?dG ÙG Ä@¾ð¹ÉЊʶð¹ ÐG NÊ} Ä@½ÐµÐl̹ÙO ÐG rÙ_ Ä@¾âÌO +ÄÉÊG cÊk DG r@­ÐLl½ Ñð¹ÉÐÅ ÓоâÌÔ Ò?É?c ÀðÚÐG )ÒgÐlËб É@Áй ÓÐÁ@Lkcgʵ n?ÊÌk @Á gÐÅ 7NÊïÁ@½Ïc жÁÊw n?ÊÌk ÐÁÐHÁ@” ÉÊG +ÃËـ Ä@½Ù_ ÒgÉÊp½ ’Á?ÊKÏc o@G qÌÁ?cgʵ ¿µÉ@G ѽ@½ ѽÐW н@½ й g@S ÀеÐË ?d¾Ìð¹?d½ ѽÏcgÐkй ++Ä@½Ïi Î@Ô ÒÐK@µ ÉÐÔ Ðµ ÏÉÐË?öhâÌïËÏc g@S ÉʽÐÅ ÉÐÔ ++ÉÊHG n?ÊÌk ÒÐoÉ Ð¹ ¿âËÊ} ÍËi@GgÐk й n?ÊÌk й ÐK?É Ïg@o Éй âÍGÏc ÑÁ@Ê¥ ÑKÐð¹ÉÏc Òi@GgÐk ++ÑKÏÉ@ÂoÙ_ ÏÉÐKÙK@Å DO ÐG ÓÏÉÉdÁ@­ög ÑKÐð¹ÉÏc Ѷâ̵Ðw ÓÏÉÉch¶Ë?ög NÐË@¶ÌW ¸ÏÉ ÒÙ_ ÒеÐ̵Ú@w À@KÐG É rÙ_ ÏdÂâÌÅ ÉÐÔ @TÂÌÔ gÐÅ q̽ ÐËÙG )DHG R@w ?d¶pâ̽ й е chµÏc Ñk?ÊÌk Ñk@G ÓÏÉÐË?öhâÌ}Ïc DGÉÊG rÙ_ ¿âÌO ÒÏÉÐÔ ÙG DG ¸ÐËÙÅ rÏÉÐÔ ÐïÁÏög ÓÏÉÏÊGÙwÐÁ ÀG й =n?ÊÌk ÐÁÐHG rоâÌÔ '''''''' Ä@Ìl̹ÙO ÒеÐÂ̽Ïi hâËe ÐÁ?dÂËi й iʽÐK ÑË@KÏgÐk ѽgÐ} ѵÐËÏg?ÊâÌÔ âÒÉ Ð¹ Ég@o Ñð¹@Â̽gÐK ÐÂËÉÊwÓ ÃË?c â¼Ð}ÐG Ä@Ìl̹ÙO ÉÉc É âÒgÏc ÐÂË@ÂâÌÅ ÀðÚÐG )Òc?i@Ô ÐG Ïg@‡ÐÔ +chµ Ä@–?ÉögÏÉ@w Cc еÐk@O ÑÂKÉе âÒögÐG ÑK@µ @K ÃËÉÊG Ü@XoÙ_ rÏdÂâÌÅ ’K@ÅÏcÉ ÃËÉÊwÏc Ä@µÐl̹ÙO ÒÉ@w qâÌO й ++ chµÏcÐÁ Ä@Ù_ ÑÁ@µÐw@± ÉÉ@w ÐG Ä@½?ÉöhG NÐÁ@ÁÐK е ÏÉÐLËc ?cÐK@µ Éй À%gÙ_& g@S ÀеÐË ÙG ŸÁ@½ ÏcjâÌk ÒжËjÁ Ò?Éc ?É@Ô Ó N@µÏc â¼Ùw ѶËg@K Ò@OÊk ÙG ÃâËÊo É ÏÉÐLâÌpâ̵Ïc ÒÙ_ ÑÁ@µÐ¶pÌK ÒgÐk нgÐw й öhO Ѷâ̽ÏcgÐk gÙ_ ÑÁÉÊG?É@Ô â¼Ð} й chµÏc ¿LkÐÅ +DGÏc Óq_ÐGdâ̽ÊÔ ÎhK Ͷâ̽ÏcgÐk ÓâÑGÏc ?É@Ô qËdâ̽ÊÔ âÑG É ÑË?ög ?ög É gÙ_ ÏÉÐÁ@½Ù_ ÒÉ@wgÐG ÐG ÐËÏg?ÊâÌÔ ÉÐÔ ++qâÌO ÐLâËc qÌÁ@Ëe ÒÏÉÐÁ?eÉÊG ++ÀÉÊG@LkÏÉ ÏÉÐËg@Ëc ÐG gÐÅ ÏÉÐÁ@pâ̵ ÑpÌÁ@µÏgÉÊk жpÌK @K +++ÉÊG ?É@Ô ÎÔÖ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÓÏÉÉchµ Ä@ÌLkÉgc Ä@µÐ¶Ëh} ÒÙ_ ÑK@µ ÉÏg@o ÑÁÙµ ÒÏgÊo Ïg?ÊËc ÉÐÔ * ежâËög@Á ÓÄÙµ кâÌKÊÔ ÒÐïkhO й +нÏcgÐk ÉÐÔ ÑÅ gÐÅ rеÏg@o ÒÉ@Á 7ÑKÊ} ·âÌLo ÉʽÐÅ qâÌO ÒеÏgÐGÏÊâËögÐG ÀÞÐG )ÑkÉÊÁ Ä@½Ù_ ÒÉ@Á + ÄÉЀ Ïhâ̹ igб ÐG ÀÏc@Á ÐïâËög ý * +++++É@wgÐk ÐG * ÏÉÐÂÌxG %6& hâ̽fK@µ ÑÁ@ËÐG е ÏÉÐÂËchµ Òg?c@}@Ô ÐµÐl̹ÙO +MpâÌÅ DS ÐG ÒоâÌÔ ÉÐÔ ÓMlËÊâÌO Òg@µ CdÁÐÅ ÙG m̹ÙO ÑKÐË?gÐGÏÊâËögÐG ÒgÐ]]lËб Ñk@G qËgØi Óchµ Òg@ÌkhO gØi ÓÏÉÐË@½ еÏÉÚ Ïögʵ )ÀÞÐG 7ÑKÊ} ?dÌÁ@µÐl± ÑÁ@̽ й Óchµ Ä@½ÙG Ä@ËÉʽÐÅ ÀÞÐG ) Ãâ̹ ѱ?öhâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ Òcgʵ gØi ѵÐËÏg@½e ÏhâÌÔ * DO Ä@ËÏÊâÌÔ ÑÂK@Å Íð¹?ÉÐÅ ÀØöhG Ïhâ̹ @LlâÌÔ gÐÅ++ÏÊÌkÉÊÁ Ä@¾µgÊK ÐG Ä@ËÙ_ + ÐËÐ}Ïc?ög Ïg@O ÐKÐGgÊ© Éй ÐË?cÊ_ ++’KÉе ?dÁ@½Ù_ ѽЩ ÐG rоâÌÔ ÓMpËØög ÉÐÔ Dµ ÀÞÐG )ÉÊG@½ Ä@½Ïg@O ·â̽е ÐLk?ög +=’ÂâÌG Cʵ й Äcg?Ê_ Ó»âÌKÊÔ ÙG gÐkÐG MkÏc ѶâËc?i@Ô ÏdÁÐwgÐÅ +=ÏÉÐÂÌÂâ̽Ïc Ïhâ̹ hK ÒdÁÐw DÁ?iÏc Ä@½Ù_ Ñð¹@W й Ä@½G gØi +ÉÊGÐÁ M­h} DG rÐËÒc?i@Ô ÉÐÔ ÀÞÐG )ÃËÉÊG %Ä@lXÌÔ & ¸@µ ÓÄ?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ ÒgÏc?hG öhO й ÒеÏg?ÊâÌÔ @K ++ÏÉÏchµÏc +ÃKÉеgÏc ÐG ÉÊG ’±ÐÁ@_ Ѷð¹Ð_ е %¼@½Ðµ & ¸@µ Óhâ̹ÉЊѶð¹Ð_ е й ѵÐÌËg@µÉ@Å ÉʽÐÅ ÙG Ä@ËÙ_ ÍËÏc@½@Ô ÉÉi gÐÅ ÐËCÊÁ ÏgÏc?hG ÉÉc ÉÐÔ ÓÃË?cgÐG Ä@̵ØgÐG ÀЩ CdÁÐÅ Ä?ÉÐÔ ÑÂK@Å ÐG Ó?dÁ@pÌÁ ÉÊK@Å MkÏc 7Ä@ÌKÊ} qÌÁ?ÉÐÔ ÓÄ@LÁ?cgÐk ÐÂâÌG qÌÁ?ÉÐÔ ÃËеÏc ?É ÓÐÌâ̹ Òcgʵ gØi ѵÐËÏg@½e ÏhâÌÔ ++++ÄжG Ä@–?cgÐk ÓÏÉÏgÏc ÐÁgÏÉ Ä@¾ð¹Ð}й rÏÊâÌÔ ÓÃk@ÂG ÒµÐË ÎÕÏ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

) ÉÊG g@Ëc ÉÊKÉжpâÌO É Ä?ÊS ÒâÑðºG @K еÏg@o +MpâÌÅÐÁ ÒgÐlËб )’­öhð¹c ÉigÐG ÑÁ@µÐÁ@•g@OÐÔ ) ÃËÉ@_ É ¸@O É ÃËgÐG É Ä@O ÑÁ@µÐ½@±Ðo ÏÉÐpËgÊo@G ÒÚй ++ÄÉÊG â¼Ê} ÉÐð¹ÞÊ} É M_Ïgc öhO ÉiÉÐk ÑÁ@µÐµg@O ÏÉ?i?ög ÓÁ?ÊS ÒеÏg@o ÑÁЗc hK ÒÏdÂâÌÅ h­ÐG ÐG gÐk ÉigÐG ѵÐË@Ìw +Ð]kÐÌSgÐÔ ÎÉ@Á еÏigÐG @Ìw Ä@¾ÌÁ?i qËg@ÌkhO ÐG ÉÊGchµ hK Ä@o Ä@ÌÁ@ÌG Òg@GÉg@µ Óн@ÁiÐ}Ïög Ñl̹ÙO ÑKÐË?gÐGÏÊâËögÐG ÐÂÌLpËÐ}@K Þ@G ѶâËgÐl­ÐÔ ÐÁe е еÏgÐGÏÊâËögÐG CÉй É ‘pËØög Ä@µÐl̹ÙO ÑÁ@oÐG е ÃËcg@Pk ѶâÌl̹ÙOÐG ÓNh}gÏÉ ÒоâÌÔ ) ÉÊG ´Ïöhð¹c ÓÑPk ÓgÉÊk ÓigÐG É?h¶Ëg@Ëc Ѷâ̺âÌKÊÔ ÐK@HÁ@” ÒÏeØög dÁÐw ÉÐÔ ÑÁcg?Ê_ Ó»ÌH½ÊKÊÔ ÒChµ ʵÏÉ rекâÌKÊÔ ÏÉÐÁ@¾ÌÁ?i 7NÊ} Ä@½ÐµÐ±Ïöhð¹c ÏgÐl­ÐÔ ÐG ÐËÙG ) ÐÁ@½Ù_ ÒÐl̵ й ÉÉchG?ög Ä@–cg?Ê_ ÐÁÓ ÃËÏdG »âÌKÊÔ ÒÏg@O ’Á?ÊKÏcÐÁ ÐËÙG ÐÌÁ Ä@½Ïg@O zÌŠоâÌÔ +CgcöhµÏc DO 7ÑKÊ} ÓÏÉÐË?c ѽÞÏÉ ÐÁ@µ@HâÌG ÓѱÏöhð¹c ÐG ÉÐÔ ÀÞÐG ÄжG Ä?ÉÏög ÙG Ä@KÏg@O Ä@LÁ@µÏg@µÉ nе @G ÓÐÁ@KÙ_ ÒÐpâ̵ ÏÉÐÔ Ñ}gÐG Ó»S ÐG +ÉÊGÐÁ Ѷð¹Ðµ ÏÉÏch¶ÁÉÉög ÙG Ä@½ÐµÐSgнʹÐÅ ÏdÁÐwgÐÅ g@o ÒÐ}gÐS É@Á Ѷâ̺âÌKÊÔ ÉÏgÐG ·âÌl̹ÙO ÜÐ}й ÏÉÐÁ@½Ù_ ÑKÐË@}gоpâÌO ÐK@Å Ä@¾â̹ qËÉÐÔ Óchµ ·âËÉÚ â¼Ð}й ÒÐl± еÐl̹ÙO ÐïâËög й )ÃËÉÊw Ä@¾ð¹c еÏögʵ ÒÐÌoÙ_ Ó¸@w ÉÐG +ÃËch¶â̹ ÑoÙ_ Ó¸@w Òcgʵ ÐGÓqâÌO ÄÉÉög Ä@½É@wgÐG ·âËdÁÐÅ ÐËÐÅ Ïhâ̹ ·âÌkе @ÁgÐÅ Ä@•Ê} )ÉÊG rÙ_ gØi ÑÁ@Lkcgʵ Òcgʵ еÏÉÚ Ïögʵ е Ä@¾ÌÁ?i ÏÉÐïâËög ÀÏcÐG gÐÅ +ÏÉÐK@¶G +@OÉgÉÐÔ ÐLâÌxG ÏÉÏ%81& ÒÐïâËög й N@µÏc ÏÉÐÔ ÑÁ?ÉögÏÉ@w ÓÐÁ?hâÌÔ 7ÑKÊ} еÏÉÚ Ïögʵ Ó ’LpËØög ?dÁÙµ ѶâËg?ÊËc ÃG ÐG ·âËÉ@K ÎÕÎ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÑLo Ä@TÂË@G й ÐïS Ïg@‡ÐÔ ÓÏÉÐË?h¶â̹ Ä@½hâÌ_ ѵÐË@}gÏc ++?dÌpËhK +cg?Ê_Ïc É ÒöhµÏc Ä@¾pËhK '''''''' ÙG Ä@ËÐïâÌS Ä@ËÙ_ ÒÚ Ðµ ÏÉÐÂËchµ Ä@Ëg?c@}@Ô ÓÃK@Å qËhK ÑÁ@µÏgÏc?hG ÓoÙ_ ѶâÌð¹?ÉÐÅ rÏÉÐÔ++ÏÉÐÂÌÂâ̔ »âÌKÊÔ Ð¹ Ìw DG@Á ÓÃËÉÉchµ ’G?c Ó ÏÉÐÁÉÊHK@Å ·âÌO Ïi@K е d̽ÐW Ócʙн ÊGÐÔ ++++o@G ѵÐË@}gÏc Ó·âËgÏc?hG dÁÐw ÒÚ ÐÁÉÊw g@o ÒgÐLÁÐk й ÉÊG ÀgÐ} Ä@ËеÐÌKÐË?gÏc?hG ѽ@±Ðo й &hK ÒgÏc?hG CdÁÐÅ ÒÚ ÐÂËÉÊw q̽ ÓÐËc@Á ÊGÐÔ Ó gÊâÌÅ Ó¼@½Ðµ ÜÐ}й +ÏÉÏÉÊG ÜÙµ й Ä@¾p̺âÌKÊÔ ÒChµ ÐËÏÊâÌo ÀÐG Ó %ÙK@Á 81& ÐÂÌÁÐËÐïG Ä@½Ù_ е chµ Ä@½H}ÐK +++++Ó »Ëi@­ ÓÄ@ÁcÐ¥ ÓÄ@lXÌÔ N@PlÌÔ Ä?g?ÊâÌÔ ÓÄ@ÌÁ@ËÐG ÉʽÐÅ ÉÊGÏc @KÏgÐk ÏdÁÐwgÐÅ +ÏögвÁÐÔ Ð¹ % Ò?Éc ÀÞÐG ) ÃËжG ?j¾ÌÔ m̹ÙO ÒеÏgÐL­Ïc й ÓÃËжG Ä@½Ù_ ÒcÊSÓ ?ÉÐÔ ÃË@GÉÊwÐÁ q̶âËeØög gÐ}ÐÔ ÓÃËÉÊwÏc Ä@ÌÁ@ËÐG @ÌÁÐK ·âËeØög dÁÐw +ÏÉÏdÁÙÅÏc Ä@–ÊwÐÁ ÎÉÊÁ@ÌG hK?Éc ÒeØög ÀÞÐG )ÉÊGÐÁ ŸÁÏc zÌÅ Ä@ËÐïâËög ÒÏg@O Ä@µÏg?É@Ô ÏgÏc?hG qË % 81& Ò@}Ïg@G ÐÁÉÊw ÒйÐkн ÙG CögÐG ¸ÐËÏg?ÊâÌÔ +’xG Ïg?É@Ô Ñ¶âËÉ@Á ÀÚÐk Óý ?dÁ@½g@ËöhG ÓÏÓÏÉÊGchµÙµ нÉÊw ý CÉй +ÏögвÁÐÔ ÒÐË@²Á@w й %81& Ò@}Ïg@G ÐÂËÉÊw ӒKÉе 7ÑKÊ} еÏgÐHÁ@½gЭ )ÉÊGÐÁ â͹ ѶâËöhâÌ}gÏÉ zÌÅ NÉжâËögÐG Óе@}Ïg@G É@Á +=+++ÑÁ?iÏc ·âÌÁ@½i |* +Ñkg@­ ÓÑGÏgÐ¥ ÓÒcgʵ* Ñkg@­ ý ÑKÊ} Óch¶âÌO ÑLkÏc Ñkg@­ ÐG gÐlµÐË ÉÐÔ Ñkg@­ Ê} е @KÏgÐk +ÏÉÉchµ Àg@µ Ä?g@K й dËÊk ÒÐÁ@_jâËÊð¹@G й gØi ѵÐËÏÉ@½ Ó ?iÏc Ä@–@½Ù_ Ñ¥iÏÉ Ñk@G @TÂÌÔ )ÏÉÏchµ öhO ¿¶â̽gÙ­ Óchµ ¿ËgÐG@ÁÐO Ò?É?c 7ÑKÊ} qËÉÐÔ )chµ Íâ̹ ¿µÐËÏg@w Ò?É?c Óchµ ÎÕÑ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

е ÒdÌÔ )ÏÉÐÁ?öhâÌ} ÙG Ä@½ÐµÐK@ÅgÐkÐG ÓÄchµ n@G ÙG Ä@–@½Ù_ Ñ¥iÏÉ ÍË@}c?c r@LpâÌÅ ÓÃËÉÊG Ä?dÂËi й ÏdÁÏÉÐÔ ÓÃËÉ?} ÓÃËÐ}gоpâÌO Ä@ÌÁ?i Ä@ÌËg@µÉ@Å ÍËÏc@½@Ô Ó Ä@ËÙ_ ÑoÙ_ ÒÉÉög hK ÒÏdÂâÌŠн?ÉÏcgÐG Ä@–chµ +ÏÉÏchµ N@OÉÉc '''''''' Óm̹ÙO ÎÚ ÏÉÐÂËÉÊw hK?Éc ÒeØög ÑÁ@ËÐG ÓchG gÐkÐG Ä@½ÏÉÐo ÓeØög ÉÐÔ Ä@ÌÏög ÉÉc ÓgÐk Ò?É?c ÓÃËchµ ?dð¹Ð}й Ä@ËÏÉÐÂÌð¹Ù¶â̹ ·âËdÁÐÅ CÉй ÒÉʽЊежð¹Ð_ Ä@½ÏÉÐÂK@Å ÓÄÉÊw й +Ä@½ÐµÐºâÌKÊÔ ÏÉÐÂË?ögÐ} ÓÃËch¶â̹ âÍKÊSÓn?hµ ÓÜÙLÁ@O ÓgÐk ?dÁ@½g@ËöhG ÏeØög ÉÐÔ gÐÅ ÓÃËchµÏc Ä@ËhËÐk е еÐÂ̽Ïi hâËe Òög?i@G ÐÂËÉÊw Ä@еÏgÏc?hG ÜÐ}й gÐÅ +ÃËöh¶G ÉßâÌO Ò?Éc +ÉÊG g@o ÒgÐLÁÐk ÑÁ?dËн hâËe й ·âËög É ÐµÏg@o ÒÏgÉÐ} ѶâËg?i@G ög?i@G й +@½ÐÁ gÐkй Ä@½ÐµÐ¶ð¹Ð_ ÒÉ@w ÃËögÙ} Ä@–@µÐ}gÐG Ó»S ÒÏÉÐÔ ÐËÙG )ÉÊGÐÁ Á?igÐÅ Ä@TÂË@G й ·âÌLo zÌÅ chµ Ä@–cg?Ê_ÑLo ÑKÐÌ­ +cg?Ê_ Ä@–@ÁÓÄØög ÓÄ@TÂË@G gÐÅ ¸ÐË gÐkй ·âËeØög dÁÐw '''''''' ÐïÁÏgc ÉÐÔ ÀÞÐG )ÃËжG ÏÉÐÁ@–Þ@¡ÐÅ ÐG ÒdÁÏÊËÐO Ä٭йÐK ÐG Ä@¾LlËÉ %rʽÊ} тЭ& gÏjâËg@O ÙG Ä@¾¶âÌÁ٭йÐK ÐËÙG ) MpËÐ}ÏcÐÁ?ög ÏÉÉi ÉÐG 7ÑKÊ} ӒKh}gÏÉ ÒеÐlâËgcÐÔ qËÉÐÔ ÓdÁ@ËÐ}?ög DO Ä@½Ù_ Ñ¥iÏÉ Óchµ +++++¿ÂâËc ÙG Ä@LoÏg@O Ó @KÚ ÀÐoÉÉc ÒeØög ÒØögÏÊÌÁ* 7NÊ} Ä@¾âÌO ÓN@Å ?dËÙ_ ÑK@k ÓN@µÐ¹ ?dÌL®} ʵÏÉ Ñ‚Ð­ +ÏÉÉcg?Ê_ÐÁ Ä@¾xÌÅ ÏÉÚÉÐG Ä@TÂË@G ÓÄ@Á й жâËeØög dÁÐw * hâÌK Ä@½ÉʽЊнÏe ÉÐÔ ÓJ@Ë@Á gØi ѵÐËÐÁ@`LpâÌw ÐË ËchG qËÉÐÔ Òg@µÉ@Å ÑL®} ӒLpâÌÆâÌS ÙG ÒϹ ÄÙ̺½ ÊÌÁ rÏÉÐÔ Ò?Éc+cg?Ê_ Ä@½hâÌK ÎÕÐ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

=ÏdÁÐw N@¥Ðk* ÍÁ@½i ý ÏdÁÐwgÐÅ chµÏc Îc ѶâËg@ÌkhO hËÐk É hËÐk Ä?É@wÐG ÀðÚÐG zÌÅ ÍÁ?ÊL½ÐÁ É À@ÂâÌÅ ?dð¹cÐG Ä@̵öhwÉʽ ÍÁ@µÏe@½@Ô ÀðÚÐG )ÍÁ?iÏcÐÁ ÀÉ@w =ÉÊGЊͶâ̶ð¹Ðµ | ÏÉÐË@G?c ¿p̽ðÚÏÉ gÐ}ÐÔ )ÏÉнÏdG Ͷâ̽ðÚÏÉ É ÎcÏc ½ ·âËögÉ@Ô ÐµÉÊk ÐGgÐÅ ÐËÙG cÉʙн ÉÊGÐÔ qâÌO ÏÊHKÉе ÉÐÔ ·ËgÐ_ ÏÊâÌO ÎÙ_ ÀÐÅе ¸ÐËÉÊÁ@ÌGÐG ÉÊGchµ ÍoеÐÁe ÎееÉÊxG Ðð¹@½ ++ÎöhGÏcÐÁ оâÌÔ ÎÚй ÎÉ@w ÏÉÐËÙÅÐG ÀÐÅ ÉchµÏc ?d¾ð¹cй ¸ÐËÐOgÉÊ_ MlËÉÏd½ÐÁ ÐËÙG )ÉÊG À@ŠÐÔ âÍG É rÙ_ ͶâÌKÉжâËög ÉiÐWÐG Ðð¹@k dÁÐw ͶâËg?dð¹c ʵÏÉ ÉÐÔ ÀðÚÐG) ?cÐÁ âÍO ¿_ÐË@G É âÍðºâÌHâÌS Î@ËgÏcй ÉÐÔ cн@Ô ÐÂÌLpËÐ}@K +dÁ?ÊÁÏc ÎÙ_ ÐÁ?g@µÏigЊ͵ÐËØgiн@K ÏÉÐÁ@½gÐGÉй Íoе?hG )Nh}ÏcÐÁ ÎhGÐk É chµÏc Îйн ?d²oÐ¥ ÎÉðÚ@ËÐ_ 7ÍkhO ¿â̹ g@o ÎÐ}gÐS É@Á ÐÂÌLpËÐ} еgÐÅ ÉÊG =Ïg@o ÎdÁÏÉ@Á ÍÁ@Ëög g?Êw ÏhâÌÔ NЙÏi âÍG* 7ÍKÉÊ} ÉÏÉÐË?c ͽðÚÏÉ Îeh}ÉÉögÐG ÉÐÔ )ÃËiÐG?c âÎÉй ÉÊGÏcе + ?jÁiÐÔ* ´ÐW@Á ýÐG gÐH½?gÐG ÀðÚÐG )ÏÉÊG ÏögÉÊK É MkÐOе NÉеgÏc ÀÙG ÏÉÏÉй =ÉÊG É ‘pâÌÅ âÍS ÍËÏögÊKÐG Íoе?hG É Îcg@k Ðk@ÁÐÅÐG Ä@½ÐµÐxµ ÐËÏÊâÌo ÀÐG ÎÐLlâËÊð¹ÐÅ ÉÐÔ gÐkй Ù_?c ÀðÚÐG )chµ еÐxµÐ¹ ¿ËjÌ­@W ?Ê_ ·â̊gÐkÐG =âÍG?hµ âÍO Íw hK?Éc й hK ѵÐËâÒögÉ@Å dÁÐw ÓÄ@Ê¥ ÊGÐÔ qâËÉй ++еÐP½@µ É@Á ÐÂËÉÊw Ñ®ËgÐo ÄÐkÐW Óchµ i@k Ä@̶âÌïÁÐÅ@Ô Ä@ËÙ_ ÒеÏgÉÉe й оâÌÔ ÑoÙ_ ѶâËÉÐo Ó?doÙS ÒеÐïÁÐÅ@Ô rÙ_ ѵÐÌÌÁ?gÙ} dÁÐw ÐG qËdÁнgÐÁÊÅ ÎÕÓ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

NÙ_ ÏÉÐÔ ÀÞÐG )ÐÌÁ Ä@k@Ô ÐµÏg@µ ÏÉ@½ Ä@K@}c?c Îg@µ ÒÏÉÐÔ gÐGй * +ÏÉнÏcÏc Ä@L½ÞÏÉ ÓÀеÏc ·âËg@ÌkhO qËc ÎÐÁ?ÉÐÔ Ñ¥iÏÉ ÙG Ó MË?hkÉÊÁ @SÉÐÔ ÃË?ögÉÊk Ó ÃË?ögÐ} ?cÏögвÁÐÔ É@ÁÐG ·âËdÁÐÅ ÀÚÐk ÜÐ}й ÒÏÉÐÔ Ò?Éc +Cög ÏÉÐÂÌKÉе ÒgÐlËбÓÏgÐG '''''''' ?cg@o É@ÁÐG ÐÁ?eØög É@ÂâÌÅÏc?ög Ä@½Ù_ ÏcgÉ ÏcgÉ ÒgÐlËб й ÐK?É qâËÉй ÓÒg@¶âÌG gÐ}ÐÔ +ÏÉÐÂËÉÊGÏc öh_ ·â̵g@O й qÌÁ?g?ÊâÌÔ ÓchµÏc Ä@½Ðk@ÌO nögÏÉ Ñâ̹ Øh½ ÉÊG Ä?ÊS Óhïð¹c ÏdÂâÌŠеÏg@o ÐË?ÊGÐÁ ÒgÐkÐG MkÏc ÏdÁÐwgÐÅ +ÃËÉÊG %ÙK@Á& ѽ@±Ðo “@Áж¹ÐÔ ÑÁ@•g@OÐÔ Ð¹ оâÌÔ+ÉÊGÏcÐÁ ÑÁ@•g@OÐÔ ÐG ÑoÚÉÉcgÐÅ ÉÊG Ä?ÊS Ó Ä?É?h­ Ó·âËög ÑâÌðºG @K ен@±Ðo ÙK@Á +ÉÊGÐÁ rÙ_ ÑâÌO Ä@¾ð¹c ÒеÏÉ@Á gÐGй ÀÞÐG ) ÏÉÏÊG?i?ög ÏgÉÐ} ÏgÉÐ} ÐËÙG )N?c ÍË@KÙµ ÙK@Á ÐG gÐk ѵÐËÐÁ@_еØöh­ й Ó@LkÏdð¹ÐÅ ÏÉÏg@o É@Á й 7NÊïËÏc ÐËc@Á ÊGÐÔ ’LpËØögÏc ?dÌâÌO е g@S gØi +ÉÊG?hÂâ̹ ÑoÏÉ@Á ÉÐÔ Ùkg?É ÐLâËh¶G ÒеÏÉ@Á Ä?eØög й ·âËeØög DGÏc gÐÅ* '''''''' ÏÉÐÂË?ögÐ} cʙн ÊGÐÔ ÜÐ}й ·âËeØög ÃËـ Ä@½Ù_ й ·âËgÉÊp½ ÒÏÉÐÔ ÙG 7NÊ} Ä@—c ÑÁ?gÏc?hG ÐG ÓhµÐGg@Ëc +ÃâËc qÌÁ?ÉÐÔ ÃâÌðºG ÓÄжG ?j¾ÌÔ ÄØöhG Øöh½ÐÔ* É ·âÌÁe É ÃËÉÊG εÐË MpÌÁÐKй cÉʙн ÊGÐÔ É Ã½ еÐkÙGÙKÙÔ É@Áй ÉÊG â¼Ð}й Ä@Ìp̶âËÉ@ÌO É ÄÉÊG cgʵ ÉÊGg@Ëc )Ä@¾pâÌO ÐÁÉÊHKÉе q̶âÌxµ е g@S ÀеÐËgÐÅ +âÍGеÐxµ Î?hG ÉеÐÁe Îchâ̽ ÉÊwÏcÏÉй ?dÁchµÐl±Ð¹ UÁgÐk ÀеÐË Ð¶kÉÉhG ¸ÏÉ Ã½ ÉеÐxµ ÍÁ@µÏÉ@w ¸ögÉ@µög ’KÉеgÐk Ïi@K ÎÉÉ?gi cбÉ@Á É ·Ëg@G ͵ÐËÐð¹Ðµ ÍPk еÐxµ+ÃKÉÊïÁÐð¹ÐƶâÌK 7ÍKÊ} ÉÏÉÐË?c ͶâËögÉ@Ô N@¥Ðk ÍðºâÌ­ÐG ÃËÉÊHKÉеgÐk Ïi@K +ÉÊGÉÊLpËÐïâÌO ÎÕÒ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

Ѷð¹Ðµ ÀÞÐG ) ¿ÂâÌG ÑKÐ¥@Áб ?d¾ð¹ÉÐÅ ÐËc@Á ÊGÐÔ ÜÐ}й ÏdÁÐwgÐÅ )ÉÊG 7NÊïËÏc gÐÅ ÉÐÔ ÉÊGÐÁ Òec ÐÁ?ÉÐÔ ++ÃËжG ?ög?ög Ò?ÉegÊG ÒеcgÉ Ðð¹@½ ÑKнj_ ’Á?ÊK@Á оâÌÔ* rоâÌÔ ÓÄжG Ä@¾ÌKÐË@½eÉc Ä?ÉÐÔ Ch¶o@Á Ù_ ÓgÊâÌÅ ÑKÐHË@K ÐG ÄоâÌÔ ++ÃËжG Ä@ÌKнj_ ¿ËjÌ­@W ?Ê_ ÓMoöhð¹ÐÅ â͹ ÀÙ_ Ñð¹c Ñð¹Êµ q̽ DÂâ̛ÐlË@Á ¿ÌÁ?i е ++ch¶â̹ )ÏÉÐË?öhâÌ} cʙн ÊGÐÔ ÙG ÀÐÁ@l± ÉÐÔ @ÌÁÐK ÐG Ä?gÏc?hG ÒÚ ÏÉн?ögÐ} е 7NÊïËÏc)ÉÊGÐÅ ÑLlâËÊð¹ÐÅ Ä@½ÐÅ qËÉÐÔ ÀÞÐG +ÐÂâÌG Ä?Éй qËi?É ÓÃËØögÏc ÏÉеÐËÐG ÙK Óý* '''''''' @ËgÊk ÑK@ÌS й ’Á?ÊLG gÐ}ÐÔ Ðµ chµ ÀÐl± gÊâÌÅ Ód̽ÐW ÜÐ}й CÉй ÓhµÐGg@Ëc оxG ý ?dÁ@½g@ËöhG rÐLkÐGн ÉÐÔÙG ÓÄ?hâÌÔ ÏÉÐÂÌâËögÐïG +Àـ ·âËgÉÊp½ ÃKÉжâËögÐG ÑK@µ @K ÓÒöhG Ä@@O ѶâÌL̺G ÓÜ@Â̽gÐK ÐÂËÉÊw ÏÉеÐËÐG ÉÉc Ó ÃËÉÊHLpÌÁ?c +ÉÊG еÏg@o ÒgÐLÁÐk й е g@o ѵg@O É@Á ÐÂËÉÊw Ä@¾LkÏc ÑÁÙw Ó¸@w Ò?Éc +ÏÉÐÂKÉе ·ËjÁ Ä@¾â̹ ¸gÊK ÑoÙO ·âËög ÒÉ@ÌO 7Ä@¾ÌkhO rоâÌÔ Óchµ Ä@l± ÐG ++=Ãk@ÁÏc оâÌÔ ÄÙw ÏÊâÌÔ* е ÃËÉ?gcg@Plo?ögÓÏÊÌÂÌG ÏÔ?c й Ä@½ÏÊâÌÔ ·âËg@S dÁÐw Ӓl̹ÙO оâÌÔ* +ÃËжG Ä@LËhâËcÉ@w ÑÁÉÊGÐÁ ÓÄÉÊGÐÅ ÐG NÏg@GÐk ÓÄchµ Ä@ËgÙS É?gÙS Òg@ÌkhO Ä?ÉÐÔ 7NÊïÁ@ËÏc ÓÙ}ÊL®} ÐÂKÉе Ä@¾ð¹Ð}й cgʵ ÒÏÉÐKÐÁ ÎÕÕ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÙG Ä?ÉÐÔ Ðµ ’KÉж¶âËög ?É qÌÁ?gÏc?hG ÜÐ}й )ÉchG gÐkÐG CÉй Ä@Ù_ +ÒgÐ]]lËб ÏÉÐÂË?ögÐ} Ä@Ù_ ÓÄжG ÙG Ä@½ÐïâËög ÑHÌKgÐK @ËgÊk '''''''' )ÉÊG qâÌO й gÐÅ Ä@¾¶âÌkhK ÉÊHK@ÅÐÁ ÍË@KÙµ Ä@½Ðpâ̵ @LpâÌÅ ÒÏÉÐÔ gÐGй dÁÐwgЊý ÀÞÐG +ÃËжG i@GgÏc Ä@½Ù_ N@µ ÃËhKÉÉi ÐG MlËÊÁ@½Ïc ÐËÙG оxG ÀжG ÀÙ_ ÐG NÐ¥@Áб ÑÁ?ÊKÏd½ÐÁ c½Ïc Ó@ÂâÌƽÏc Ó ch¶½Ïc ++À@ËeÏc ?dâ̵É?ögÐð¹c й ÏÉÐËÏg@G Éй ÓÀØöhG @OÉgÉÐÔ ÙG qâËÉй Ó@ËgÉÊk ÀÞÐG )ÏÉÉchµ IÌKgÐK @ËgÊk ÙG Ä@ËÐïâËög е cg@Á Ä@Ìð¹?ÉЊѥÊÌo ÑÁ@ÌâËögÉ@Å ÐËc@Á ÊGÐÔ ++N?ÉöhG ÐËc@Á ÊGÐÔ nе ÀеÐË ?gc g@ËöhG+ÃËØöhG еÐË ¸ÐË DGÏc ÑÁe qâËÉйgÐÅ Ó ÉÊG@Ëe @̹@LÌÔ Ð¹ ÒÙ_ ÑK@µ жÁÊw )ÉÊG rÙ_ gØi Íð¹c ÓÄÉÊHËdËÐÁ ÉÊG Ü@k MoÐÅ ÒжËjÁ ÀÞÐG )ÄÉÊGÐÅ ÑpÌð¹?d½ Dk )ÉÊG@ÂâÌÅ chµ ÏÉÐð¹@½ ÙG ÑÁ٭йÐK е g@S ÀеÐË ÙG ++ÄÉÊGchµÐÁ ?dð¹Ð}й ÒÐl± â͹ Ò@o@W ÉÐÔ +¿LµÉ@G ý 7NÊ} ÒееÉÊxG Ðxµ ÐG ·âÌK@µ ÃËÉÊG ÏÉеÐËÐG 7ÑKÊ} Óchµ ÏÉ@½ÐÁ ¿µÉ@G ý жÁÊw )ÐÌÁ Mk?ög * )chµÐÁ Ò?ÉöhG qËÉÐÔ ÉÊG g@Ëc ÀÞÐG )chµ ÒеÐxµ ѶË?c Ò?É?c ÐËc@Á ÊGÐÔ Ã½ Ó chµÏc Ä@ËÐl± “@LÌÔ ÐG Ä?ÉÐÔ +Ä٭йÐK gÐk ÐK@Å ŸÁÏgc ÐËÙG ÑLlËÉÐoÙ_ ÐËc@Á ÊGÐÔ ÑÁ@µÏÉ@w Ѷlâ̽h­ й ÀÞÐG )¿LpËÐ}ÏcÐÂâÌK ÓgØi ͶâÌÁ?öhG?c Ò?Éc ÒÏÉÐÁÉÊGc@o ¸ÐËÐG ÓÒgÉÉc ÓNÐGgÊ© ÒiÙk ÓÄ?jâÌ_ ÑÁchµ VgÐ_ gÐGй rÏÉÐÔ Ò?ögÏgÐk +ÏÉÏdÂâËÊ_Ïc ÓÒcÏc ¿]]]Ëdâ̽ÊÔ DG

+ ÏÉÉchµ ÏÉÐð¹@½ ÙG ÑÁ٭йÐK ÐËc@Á ÊGÐÔ ÐµDÁ?jG cʙн ÊGÐÔ ÉÊGÏcÐÁ Ïg@O

'''''''' ¿ÌÁ?i ÐïâËög й ÓÀÉÊw Ñð¹Ð}й Ü@Â̽gÐK @K ý ÐËc@Á ÊGÐÔ ÑÁch¶âËög ÐG ÑK@µ Ä?ÉÐÔ MkÏc й rеÐÁÉÊw Ó @ËgÊk ÙG ÃâÌG d̽ÐW ÓgÊâÌÅ ’Á »Ë@± Ä?ÉÐÔ ÎÕÔ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

++=ÒCʵ Ѷð¹Ð_* +«Îh}@Ô** =ÒÏhâ̹ ÑwÙG* +ÏhâÌÔ ÐKÐÂËÉÊK@Å ÑHk@µ gÐGй оâÌÔ* =ÐÌÁ ÑHk@µ Ä@KÙ_ ÒÚ* ++ÑHËgЩ ÐÂÌK@ÅÏcÐÁ ÐË?ÉÊGÐÅ gÐ}ÐÔ* ъ@½hµ ÐG Àg@ÌkhO CdÁÐÅ q̽ Ó ÄÉÊG ѵgÊK ÐG ÐÁ@½ÞÏÉ Óg@ÌkhO ÉÐÔ Ñ½ÞÏÉ ÑŠ@½hµ ÐG gÐÅ qËÉÐÔ ÄÐïHâÌK Ä@µÐµgÊK ÒÏÉÐÔ DG ÓÄch¶â̹ 7ÏÉн?c ÒcÐÔ Ðo@̵gÊK ÓÏgÉÉc hâ̹ÉЊй hKнٺ̵ Ä?cÐk ÐG Îh}@Ô Ù_ ÄʽgЭÏc* Ä@ÚÉÉcgÐÅÓÃËÐ}ÏdâÌK ÒµÐËй ÄÙw ’GÐÁ ÏÉÐKÐÁ ¸ÐË Ð¾âÌÔ gÐ}ÐÔ =ÃËеÏc ÏÉÐÁ@½Ù_ ÑÁÉÊG cgʵÐG Òi@Á@o 7ÑKÊ} Ä@µÐµgÊK й ·â̵ÐË Ðl± ?Éc É@pâ̵ ÒÏfâËgc Ä@½ÐµÙ}ÊL®} =’Á Ächµ?ög Ò@½ÐK ÐG Ù_* ÃËеÏc?ög ÑwÙG hâÌ_ÐÁ* 7NÊï½Ïc ?d½Ù_ Ñð¹c й =ÃGÉÊGÐÁ ý ÒÐÂËöhG M̺G ÉÐÔ Òg?c@}@Ô Ó’GchµÐÁ Ä@ËhâËcÉ@w DGÏc* '''''''' À %ŸÁÐpâÌO ÑKg@O& ÐG gÐk ÒgÏc?hG ·âËdÁÐÅ CÉй Ó¿LpËØög hµÐGg@Ëc ÓÏgÐG ÍËÏc@½@Ô qÌÁ?ÉÐÔ )chµ Ä@½Ðl± ÏÉÐÁ@–ÉÊGi@GgÏc ÒÏg@G й ÓÏÉÐÂËiØc ÑÁÞ@¡ÐÅ Ñ©@—@± cЙÐÔ ÓÑ­ÐÁÐW ÑÁ?cgÐk @TÂÌÔ Ó?dÁ@pÌÁ Ä@ËÙ_ ÑÁ?dÂËi ѶâÌÁ?cgÐk @ÅÏÉgÐÅ Ó ÄÉÊG?hµ c?i@Ô Ïi@K qÌÁ?ÉÐÔ Ðµ chµ ?dÂËi Óchµ ÀhK ÑÁ?gÏc?hG ÓÙk@Ô ÓmÁÊË @LkÏÉ Ò?É?c âÒÉй Óchµ ¿pËdÁÏÉ@Á ӒkhO Ü?ÉÐÅ Ò?Éc +CÉжG Ä@ÌâÌO ÀÉ@w dÁÐH¹ÐK ÉÐpÌo ÒÊËcÉй ¿ÌÁ?ÊK ÎÖÍ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

DG@Á rÏi@KÓÐÌÁ rÏÉÐKÐÁ ÐK?Éе ÏÉÊGÐÁÑKÐð¹ÉÏc cgʵ ?cÉÉfâ̽ й À?c@½ + N@¶G NÐð¹ÉÏcÒ?É?c 7NÊïÁ@ËÏc @ÅÏÉgÐÅ +++++ÄÐ}@ÂâÌK ÒµÐË Ð¹ Ä@ËÉʽÐÅ ÓÏi?É@ÌS Ä@ÌÁ@½i Ä@µÐÌË@Ìw еgÊK* 7ÃKÊ} Ä@¾âÌO ÓÏÉÐÁ?c Ä@œÞÏÉ rоâÌÔ ÏÉÊGÐÅ ÑKÐð¹ÉÏc cgʵ е ÃÁ?i@Á ÐËÙG )ÏÉÐKØdÂâËÊ_ÐÁ Ä@Kcgʵ ÒÉÉfâ̽ ÏÊâÌÔ* й ÏÉÊG ·â̵ÐË cÛ̽ qâÌO й е @Ëd̽ ÑKÐð¹ÉÏc ÏÉÐÔ ÄÉʽgЭ ÑKнʶW ) c@G@ƽ Òg@½Ùµ ++++NÞÐÅeØög ÑÁ@µÏgÉÐ} ÐKÐËgÙK?hP¾ÌÔ qÌÁ@½i ÐG NÏg@GÐk ++++++ÄÞÏcgÐÔ )Ä?gÙk )Ä@KÙG ÑKнʶW )Ä@Lkcgʵ q˵ÐËй ÓÃËcgʵ gÐÅ ÑÁ@µÐL¶â̹@Ëc ÉʽÐÅ ÀÞÐG жâÌL¶â̹@Ëc dÁÐw ÐLk?ög ÑÁÉÊHoÐG?c ÓÄchµ }?c ÒÙÅ ÐG ÐoЊе ÒÐËi?É@ÌS ÉÐÔ +ÃËÐ}ÏdâÌK ÑSgн ?cÉÉfâ̽ й qÌKÐð¹ÉÏc ÑÁÉÊGÐÁ ÓÄÉÊGÐÅ Ó ÏÉÊG MkÉgc Ä@Lkcgʵ +ÐÌÁ Ä@µÏÉÐKÐÁ ÑÁÉÊGÐÁ ÓÄÉÊG Ògd_ ¸ÏÉ gÐlµÐË )ÉÊG ?dËÐO Ñx©@ËÙG ѶâÌð¹?d½ ÃËÉÊG ?cÐÁ@l± Éй gÐÅ ¬@ËÙG ÙG ÒÉßâÌO hK Òg@S ÃËdÁÐw ÒÏÉÐÔ gÐGй Ó N@Å ÏÉÐÁ@½@Á@ÅÐG ÏdÂËi ÒcÏc ÒоâÌÔ ÐµgÐÅ ÓÉ@Ìk@Á ÐG ÉÊGÉÊG ÉÊGchµ ?dð¹Ð}й Ä@½Ðl± ÓÃËÉÊGchµ 7ÑKÊ} ÒcgʵÐG Ä@µÐl̹ÙO ѽÏcgÐGй rÏg@SÉÐÔ ÓÄ@½Ú ÐK@ÅÏc +=ÀжG ¬@ËÙG Ä@LÁ@µÏÉðÛâÌO * ÓMpËÐ} ?dËÙ_ ÑÂâËÊo ÓN@µ й ÀÞÐG )ÉÊGÐÁ оâÌÔ ÒfâËÉÊKÉ Ð¹ Ò@}@Ô ÉÐÔ ÏÉÐÂË@oÐ} gØi ÒеÐËÒcgʵ Ïg@ÌkhO ÓÐð¹?d½ ÉÐÔ ÑÁÉÊG ?dËÐO ÐG 7NÊ} @µÐµgÊK ÐG @TÂÌÔ =‘pËÐïâÌK ÏÊâÌÔ* +‘pËÐ}ÐÂâÌK Ä@½ÊïâÌG =ÐËCʵ Ѷð¹Ð_ ÃÁ?jG ÓÄжG â͹ Òg@ÌkhO ѵgÊK ÐG ÏÊâÌÔ ÎÕÖ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

+ @µÏgÏc?hG ÑÁ?cgÐk ÏÉÐKнÉÊK@Å ÓÏÉÊKh}gÏÉ ÀÏi@TÌÔ* =ÏÉÉchµÐÁ N?ög Ù_ =Ä?dÂËi ÏÉоâËc ÀжG?ög gÐ}ÐÔ* ?Ê_ Ä?É?cÐð¹ÐÅ ÐG rеÐl̹ÙO É NÉеgÏcÐG ·âËgÐl­ÐÔ ÃËÉÊG ?cÐÁ@l± Éй 7ÑKÊ} Óchµ ÒjÌ­@W +ÀØöhG ?cÏgÐl­ÐÔ ÉÐÔ ÜÐ}й DGÏc* '''''''' ÀеХiÏÉ ÉʽÐÅ Ä٭йÐKÐG ÓÏÉн@½ CÉй ·âËeØög dÁÐw ·âÌÁÛO ÑÁ@Á?c ÙG ÐËÙG )ÉÊG йÐO ÐG gØi d̽ÐW ÉÊG g@Ëc ÀÞÐG )ÏÉÏch¶ÁÉÉög d̽ÐW ÓgÊâÌÅ ÙG qËgÊâÌÅ ?cÉÐÔ Ò?ÉcÐG ÉÊGÏc ÓN@Å qËÉÐÔ ÉÊHK@ÅÐÁ ÃKÉжâËögÐG ÑK@µ @LpâÌÅ ÒÐGgØi е ÒÐÁ@@w ÉÐÔ ÐÂËÉÊw d̽ÐW ÜÐ}й ¸ÐËÏg?ÊâÌÔ +DG ÑP½@µ ÑkhOgÐG& ÑÔ@½ ÀÏöhµÐÔ ¸@µ CÉй )‘pÌÁÏc?c â͹ ÑÁ@µÏdÂÅ@ÁÐO À@½ )ÃËÉÊGchµ ?dð¹Ð}й Ä@ËgØi Òе@w qËhKÉi е MkÐGgÐkÓ É %Ä@µÏg?É@Ô 7Ä@ÌKÊ} ÓÃËdÁ@k@Á DO Ä@̹@½Ðµ ÀÐÅ ÓÏiÙlð¹c ѶâËÉ@ÌO ÀЊжÁÊw )ÄØöhG ¼@½Ðµ À@½ ÜÐ}й CÉÐÁ@KÏc gÐ}ÐÔ* +ÐpËÉ?hk@Á Ó?iÏg@o ÉÏögСÐ} Ѷð¹Ð_ й ¼@½Ðµ À@½ ÜÐ}й Ó ÏÉÐÂË@½ CÉй rÏÉÐo ÉÐÔ )ÉÊG ¸@w ѶâÌKÉжâËög ÏÉÐÔ Íwе )N@Å ‘pËØög ÑK@µ qÌÁ@ËÐG Óchµ ÀgÐ} Ä@½Ù_ ÒgÐk À@ËÐ_ Îög@G е ÑkÉÊÁ Ä@½ÙG Ócg@Á ÙG Ä@½É?ÉÐK ÑÁ@pÌÁÉ@Á ÐËÙG MpËÐ}ÐÁ gÐÅ gÊâÌÅ gØi Ä@–ÉÊwgÏc й rоâÌÔ Ïg@Ëc +ÏgÏÉ ?dÁ@½?Éc ÐG rÙK ÓÃËØögÏc оâÌÔ ÏÉÏ%cн@Ô& й +ÃËÉÊGÐÁ Ä?gÐïÌÁ ÏdÂâÌÅ ÑÂKÉе ?Éc ÐG ÐËÙG ÃËÉÊGÐÁ @ÌÂð¹c ÐK@ÅÐÁ Ä@¾¶âÌPkÙµ zÌÅ qÌl̺KÐG ÐÂÌLpËÐ} @K ӒKÉжâËögÐG % Ä?É& ÉÏgÐG )?i@k gØi Ñ®Ëе Ó ÏÉÐËÉÏög ÑÁ?} ÑkhK d̽ÐW ÏÉÚÉÐG CÉй +qâÌO ÎÖÏ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÓÏgÐG ÓÃËжG?ög ÃË@½ÐK ÐG оâÌÔ Ðµ ÄdÁ@ËÐ}?ög DO ¿oÏÉÐÔ ÀÞÏÉ Óg@ÌkhO gÐÅ ÉÊG rÙ_ Ä@Ìð¹c gØi ÐÁ?cgÐk ÉÐG Ä?ÉÐÔ +ÏÉÐÂÌâËögÐïG Ä?hâÌÔ ÓÑKg@O Ò %n+À& ÐÂÌxG DSÏÉÐÂÌLpËÐ} gÐ}ÐÔ Ðµ MlËÉÏc Ä@ÌoÏdÁÏÉÐÔ +’ÁÐËÐïG?ög DO Ä@ÌÁ?ÉÐÔ ÑÁ@µÐÌLlËÉ?dâÌO ÉйÐkн ÓÃËÉÊG еÏdÁÐH¹ÐK ÓÐpÌo ÒÊËcÉй оâÌÔ DÂâËÉc @K ÐË@ÌÁc ÓÄ@Ëe ÏÉÐÔ ÏÉеÏdÁÐH¹ÐK ÓqÌo ÊËc Éй ¿âËÉÐÔ ÑÁ@¶âËögÉ@Å ¿wÏc ÓÀc?i@Ô Ã½ rØöh½ÐÔ ÏÉнеÏc gÐkÐG й ÐËCÉй ÓÏÉ?} ¿pÌKÐË@}gоpâÌO ÑâËögÉ@Å ÑGÐÂËÏi е ÉÊGÐÅ ¿¶âÌð¹?ÉÐÅ ÊËcÉÐÔ Ïchµ ŸÁ@G ÀÙG Ä@ÌpËÉÐÔ Óchµ ¿Ëg?dËc Ò?É?c Ä?dÂËi ÒÏg?dÌÔ ÓiÙk ÒÑÁ@µ NÉе ¿âÌO ÒÉ@w gÐÅ ÓN@Å JÐÂËÏi ÏÉеÏdÁÐH¹ÐK ÓÐpÌo Ó¸@w Ò?Éc +‘oöhð¹ÐŠѶlâ̽h­ ögÊ} ögÊ} ÓÏÉÐ̱ÐK ?dÁ?É@w й ÑKÐGgÊ© +chµ ¿ËjÌ­@W ?Ê_ % Mk@_ CÉ e ÀÏÙ_ ChK@_ & ’khO â¼?ÊWÐÔ ÓÑoÙ_ & ÒÐ}gоpâÌO gØi ѵÐËÏÉ@½ )ÉÊG gʵ@G ÑÁ@Lkcgʵ ѶâËcgʵ Ðxµ qÌGÐÂËÏi ÒjËög ÑâËögÉ@Å ÑS@W ÓÒÙ_ ÉÊG ¸ÐËÙÅ gÐÅ gÐGй hK?Éc ÀÞÐG )ÉÊG %3NN ÒgÐGй +оâÌÔ ÒÚ ÐÂK@Å Óchâ̽ ÓÄe ÐG ÄÉÊG ÓMpâÌÅ DS ÐG Ä@Ë %3..& ÒнgÐ}й )ÀÞÐG +ÃËÉÊG ÏÉеÐË ÐG @}Ïg@G ¸ÐËй r@G ѵÐËÏÉ@½ Cg@} ÐG Ä@ÂËc@G Ñkе Ä?g?iÐÅÓÐ}gоpâÌO Ä?cÐk ÜÐ}й qÌÁ?ÉÐÔ Ä@µÐ¹@®ÁÐÔ Ò % rögÙo& ÄÐËÚй gÉÊÂk gÐk й qâËÉй ÓÄÉÊG @̵gÊK ÒÊËcÉ@Ô Òg@w@Á )ÉÊG?h¶â̹ Ä@ÌKÐË@¶o M̽ ÒögÊ`Ìk ÓÑKg@O ÒÐ}gоpâÌO ÓÄ@Ìð¹@¡ÐÅ ÐÁÙµ ÒÏg@Gй Ä@ÌxÌÅ r@LpâÌÅ ÓNÐð¹ÉÏc ÑpË@k@Ô Ò@}c?c ÐÁÉÊG?gcÓÄÉÊG?c ÑKh}ÐG +ÑÁ?iÏcÐÁ ÏÉÐÁ@ËÙ_ ÑkÉÊÁÏg@w ÏchG Ä@ËоâÌÔ Ðµ ÒÐÁ@l̹ÙO ÉÉc Éй ·â̵ÐË ÏÉÏgÏc Е@Å Ä?dÂËi й еgÐÅ 7ÑKÊ} gÐlµÐË ÓMËc ѽ @}gÏc gÐGй ÒgÐlËб =Ïhâ̹ ÒеÏc Ñw ÏÉÐÔ @Å ÎÖÎ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÐLËÉÊK@Å ÄÙw ) ÏÉ?hµ igЭ ?cgÐkÐG MËhGÐS Òн@²ÌÔ ÓÒgÐkÐG MkÏc ÙK* =ÏhâÌÔ ++ÃËжG qËgЭÐk ÐËÐÅ Ä@½ÙG ÀÞÐG ) ÏgÐkй ¿ËhGÐS Òн@²ÌÔ ÐLk?ög* =ÏhâÌÔ ÐLËÉÊK@Å ÑwÙG Ðo@G* ·âËdÁÐÅ ÉÏhâÌÔ ÐLâÌG еØöh­ ÐG Ä@̶â̵ÐË Ð¹Éб ÓÃÁ?hâÌÔ Ð¹ @µÐ½j_ ý* + ÏÉ?öhG Ä@¾â̹ жÁÊw DÂâÌG ÙG Ä@½Ïg@O =ÀжG ?ÉöhG ÙK ÒÐÁ@l± ÉÐG ÄÙw Ðo@G* Òе@Á r?ÉöhG gÐÅ gÐ}ÐÔ ÉÐÁ@_еØöh­ ÐÂÌwÏc ÏÉеÐËÐG Ðo@G MâÌO gÐ}ÐÔ* ÏÉоâËögÐ}Ïc Ó Ïc n@O Ä@Ë ÐµØöh­ Òg?Êk ÙK ÒÉ@w qâÌO й @LlâÌÔ + ÒgÐlËб =ÑÁ?iÏc Ä@}gоpâÌO ÑÁ@½i ÙK Ðo@G* =ÑÁ?jËÏc rÙK ÑwÙG )Dð¹ÐG* ¿Š@½hµ iÐÔ )CgÐÔ* ÏhïG ÏÉÐTHð¹ÐŠй gÐÅ ÑÁ?iÏc оâÌÔ Ñ¥iÏÉ NÙ_ ÙK Òcgʵ À?c@½ Ðo@G Ïc* NÙ_ ÒÉ@w ÐG MoÙ_ÓÄ?g?iÐÅ ÑÁÉÊGgÏcÐGgÏc ÓÄchµ Ä?g@G @̵̾ ÐK@}Ïc @K +=ÄÉÊG ÏhâÌÔ ÒÏg?É@Ô ÄÙw Òc NоâÌÔ Òжð¹Ð_ ÉʽÐÅ ÉÐÔ +ÐLkgc CgÐÔ* Òg@µ Ò?ÉcÐG CögÐ} ¿â̹ ÓжG ?dð¹Ð}й Ä@½ÐËе@w ÏdÁÏÉÐÔ rÙK ÐK?Éе Ïc +¿xG ?d½Ù_ ¿Lk?ög ÀÞÐG ++Ä?É ÐLËÉÊK@ÅÐÁ rÚÐG ÓÐËÐÅ M¶âÌLo ÙK À@ÌÂð¹c ý еhËÐk* +=ÒÉÊK@Å ÑwÙG DðºG DO +chµ ¿k@G е ÉÊG ÑLk?ög ÏÉÐÔ* =ÏÉнжG MËgÐlËб ÑÁ?ÉÏög ÏÉÐxOйе ÐG ÓÀhïLG gÐ}ÐÔ ÒcÐÔ ÎÖÑ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÓÑGÏgÐ¥ ·â̽Ïc É@pâ̶ð¹ÐÅ ÎеÐÂâÌLÁÐÔ ÉÊG DO ѵÉÊxG ѵÐËÙËc?ög 7NÊ} ¿âÌO ÏdÁÐwgÐÅ +ÏÉÏchµÏc Ñkg@­ q̶â̽Ïc ÓÀ?c ÒÉ@w rÐËÐwÉ@Á ÀÐÔ Óежð¹Ð_ ъgÐk ÒÐïâÌS ÐÂÌGÐÁ @G ен ?É* +ÏgÐkй gØi ÑKÐð¹ÉÏc ÑÁ@µ@}iÏc +ÉÊG cÉÊk DG )ÀÞÐG ÑÁchµ?dËÐO ѶËgÐ_ ¼@½Ðµ À@½ +ÃËiÐG?c еÐð¹@Â̽gÐK É@Áй ÓÄ?É ÐÂÌLpËÐ} ÐG ·âÌl̹ÙO ¿LËc )É@Ô gÐk ÐÂËÉÊw rоâÌÔÓgСÐ} ÙG ÉÊG n@O &ÓÏgÐG ¿LlËÉ +CögÐ}Ïc ?d¶âÌkе Ò?ÉcÐG ÉÊG g@Ëc ÓÏÉÐLâËögÉÊkÏcÑoÏÉÐp½ ·âËdÁÐÅ +N@Å ÀÚ ÉÏgÐG gÐlµÐË ÓÑÂÌG ѽ ÀÞÐG )ÏÉоâËögÐïG % ZF Òн@Âk@Á Ò?É?c +ÏÉÐË?c ¿½ÞÏÉ ÀÙ_ ÒеÐËѵgÊK ÐG q̽ Óchµ Òg@ÌkhO ÉÊG ÒgÐlËб ÑKÐ̽ÐÔ ÑÅ ¿oен@Âk@Á +++?dÁ@pÌÁ Àен@Âk@Á ÓÀch¶â̹ ÒhGÐS Òн@²ÌÔ ÐK?É %ÍKн@²ÌÔ ÒhGÐS& ÒgÐkÐG MkÏc Òн@ÁÐïð¹ÐG е 7ÑKÊ} ÐïâËög й ÓchG m̹ÙO ÒжÂG ÉÏgÐG ѽ +ÉÊG +=NеÏgÏc?hG ?ʵ* еÐl̹ÙO )ÉÊGÐÁ Ѷð¹Ðµ ?dÌð¹ÉÐÅ ÏdÁÐwgÐÅ É N@Å ¼@½Ðµ À@½ ?doÐK@µ Éй 7NÊ} “@½Ðµ À@½ ÐG =Ñk@ÂËÏc Cʵ й ÓÐËÑw ÏÉÐËgÐkÐG M±ÐW ÙK* ÐïâËög й ӒK@Å ÏÉеÐËÐG NÉжâËög ÐG ÏÉÏhµÐGg@Ëc й ÀÞÐG )¿k@ÂË@Á ý* +gÏc?hG ÐG ÃËÉÊG 7ÑkhO еÐl̹ÙO =Ñw ÙK* +ÀÐ}gоpâÌO* =ÒgÐkÐG MkÏc ÒgÐlËб й ÑwÙG ÒcÐÔ* +ÃËеÏc ÑÂKh}gÏÉ ÑÁ?ÏögÏÉ@w ÓÏÉÉchµ %81& й Ä@—gÐG@ÁÐO Ñ­@½ Ò?É?c* ÎÖÐ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

¸ÐËÐÁÐ_ÏcgÏi ÐG ÓÏÉÐË?c ѶâËögÉ@Ô ¼@½Ðµ À@½ )ÃËÉÊG i@GgÏc rÏhâ̹ ÒÐ_ÙÔ «ÃËdÁ@ËÐ}?ög âÍO ÑÁÉÊGi@GgÏc ÒÏcf½ ÏÉоâÌÔ qâÌO й ·â̺ÌH½ÊKÊÔ dÁÐw Ä@¾LËc ÓgСÐ} ÒÏi?ÉgÏc ÐÂÌLpËÐ} ÐG rеÏc@S ÒÚÉÐÔ ØÛ½ÐÔ ÓÃâËgd¶pOÏc Ä?i@GgÐk ÄÐËÚй ÓÄÉ@LkÏÉ ++ ÏÉ?hÁÐK m̹ÙO Ói@GgÐk ʵÏÉ Ð¶ÁÊw +ÒöhGgÏc ÒÐËÐLkög ÀÐÔ ÏÉÐkhK ÐG ¼@½Ðµ À@½++ßð¹ÐÔ@pÂÌÔ hâÌ_ 7NÊïËÏc ¼@½Ðµ À@½ ++ÐÌÌÁ ÍË@k@Ô Ñ¶âËg@µ ÐÂ̶pO ÏÊâÌo ÉÐÔ ÓÐL_ÏÉ@Á Ð}i@G ÉÐÔ* ÓÃËiÐG?c ?dÌÁ@½gЭ ¼@½Ðµ À@½ еÐ}i@G ÐÂËÐïG ÎÏÉÐÔ qâÌO CÉй gÐÅ ÓMËc Ä@ËоâÌÔ Ä@µÏi@GgÐk gÐlµÐË ÓÏÉÐÂËÉÊG ögÙo ÏÉÏg?Ê_ ÒÚ ÓÏgÐG 7chµ Ä@Ëg?É@Å ++ÏhâÌÔ ÐÁgÏÉ )ÄØögÏc Cʵ ÙG * ÍïÁÏög ¼@½Ðµ À@½ ÓÏÉÐÂË?ögÐ} Ä?ÉÐÔ ÒÚ ÉÏgÐG ·âËiÙK É â͵É?ög Ðð¹c ÐÂÌKÉе 7ÍKÉÊ} É?c Ä@pÌÁ ÎÙ_ ÐÁ?hâÌÁ ÀðÚÐG )ÏÉÐkhKÐG É @µögjHð¹ÐÅ ÀdÁЭÐÔ Ä@½Ù_ Ñð¹@½ ÏÉÐÂÌwÏc * gÉÉc É?gÉÉc ÉÏÉÐKÉеÏcÐÁ ·ËjÁ ÐËÙG ÄÉÊwÏcÐÁ ?c?ÉcÐG Íw@± ¼@½Ðµ À@½ +chµÏc ÎÐl± =Ä@Lð¹@½ ?ʵ * rоâÌÔ Éн?hG ÓÐËÑÁ?ÉÏg@o ѵØgÐk Ñð¹@½ Ïg@Ëc ÒÏigÐG ÏÉÊÁ@_ ÉÐÔ * +CÉÐÔ ÐÂÌwÏc + ÄÉʽgЭ ÐK?Éе * É chµÏc ÑLk?ög q̹@½Ðµ À@½ ++ÃËÉÊGi@GgÏc ¸@ÂkhK ѶâËÉ?c й rÏg@‡ÐÔ Ðµ dÁ@ËÐ} âÍK ѵØgÐk ¼@½Ðµ À@½ CÉй ÓÑÁ?ÉÏg@o ѵØgÐk Ñð¹@½ ÐÂËÉÊw +Ä?hâÌÔ ÏÉÐÂÌxG CÉÐÁ@½Ïc ÓÃËÉÊK@Å ÏÉÏhµÐGg@Ëc й ÓÃËÐ}gоpâÌO оâÌÔ ÎÖÓ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

qÌK@µ ÉÐÔ Ó ÏÉоâËh¶G ´?öhâÌÔ ÐG ¿ÌºkÐK ÓDG MkÉgc ÙG ÀÐpâ̵ ÐïÁÏög * +N@µÏc ¿âËögÏÉ@w Ä@µÐÌl¥ÐG âÌx}gн ÎÏg@Áб ÉÉc ÓDk DG ÒÙ_ ÓdÁÞÉÊS ÑKÐË@¡Øh½ Ó ÐÁ?cgʵ ÑLkÐÅ hK ÎÏdÂâÌÅ q̹@½Ðµ À@½ Ñð¹c ÒÉ?ÉÐK ÐG rеÐl̹ÙO ÓÏögСÐ} ÑÁ?ÉÏg@o ѵØgÐk Ò?hG е dÁ@k@ÂâÌO 7ÑKÊ} Óchµ ÑÁcgÊHâ̹ Ò?É?c)ÉÊG ÀgÐÁ )ÏÉÏgÏiØdG MoеÏgÏc?hG ØöhG Ó ¿Š@½hµ q̽ DG gÐkй MµÐÌwgÐÅ ÙK * ++++Äен } Ä@KÙ_ Ü@Â̽gÐK É@Áй ÀÞÐG ++++jÌ­@W ?Ê_ Ón@OÊk gØi ÒÐïÂÌkÉÊÁ ÐË?dÁ@½Ú g@o ¬?gб й ÓgÏc ÐÂËÉÊw Ü@Â̽gÐK й ¼ÐO йÐO ÐG ÑÁ?É ÓÏÉÐÂËÉÊG ·âÌkÙGÙKÙÔ Òg?Êk ÏÊâËÉй gÐÅ ÓgЭÐk ѵÐË@ÌÁ@P½Ùµ +’LpËØög gСÐ}ÉÏgÐG ÓMpâÌÆâÌSÐG Ä@½ÐµÐÂâÌ­öh¹c Ðw@ËgÏc ӟÁÏögÉ@ïÁÏög '''''''' Ä@ËÏg@‡ÐÔ ÀÞÐG ) ÃËÉÊGÉÊw ÓÃËÉÊHK@Å ?cÐË@ïâËög ÀÐG hK ѶâËg@S dÁÐw й Ä@½ÏÉÐÁ?} ÑkhK ÀÞÐG )ÃËÉÊG c?i@Ô Ïg@‡ÐÔ +ÉÊGÐÅ ÒgØi Òi?É@ÌS +ÏÉÐÂË?ögÐ}Ïc ÄÞ@¡ÐÅ É@Á ÙG ÀÞÐG Òc ѵÐË@®Áн ÉÏgÐG Ïg@‡ÐÔ +ÉÊG qâÌO hK?hâÌ_ ÏÉÐÁ?} ÑkhK ÓÏÉÐÁ?ögÐ} ÑoÙ_ Ä?ÊâÌÁ й Ä@¾ð¹c ÐÁ@K@k ÉÐÔ 7NÊïËÏc ¼@½Ðµ À@½ ++?cÏdÌâ̹ DG ÒdÌÔ ’G i@GgÏc ögСÐ} ± Ä?É ± hâ̽йÙS ÑÁ@ËöhâÌk ÒÐ}i@G й gÐ}ÐÔ * ÍpÌÁ?cÚD]¹Ù_ ÑKЭgÏc ÉÏfÌK ÓdÁÊK gØi ÐËÐ}i@G ÉÐÔ ÀÞÐG )’GÏc ÀЩ ++ÐÌÁ NÞÐÅeØög ÓÏgÐG rоâÌÔ )ÉÊwÏc ÄÉÊG?É@Ô ÉÏgÐG eØög ÉÊG Ïg?ÊâÌÔ gÐk gÐÅ ·âËi@GgÐk ÉÊG r@G ÉеÐ}i@G ÐÂÌLpËÐ} ·âËöhO й ÓÏÉÐÂË?ögÐ}Ïc ++ÏÉÐËiÐG?c Óchµ ÒÏÉÏÉ@Á ѶâËhËÐk ÓNÉе екâÌH½ÉöhK ÎÖÒ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ѲËgЭ ÜÐ}й rÏcgÉ ÏcgÉ ÓÒögÊ_Ïc Íâ̹ ÍË@}@Ô ÐG gØi еÏhâÌ­Ùo й âÍO ÐG ÎÏÉÐÔ ÙG ÓÄ@ÂËj½Ðo ÐÂËÐïG ÒÏÉÐÔ qâÌO +?ÉcÏc Ä@¾ÂâËÊÂâËög ÒdÁÊ} ·ËjÁ й ÎgÐk ÏÉÐÂÌâÌG hKÚÉй É ÃËÏdGÚ @ïâËg gÐk ÎеÐ}Ïi@GgÐk ÍâÌO ÐG +ÉÊG Ä@_?hw Ðwg@O ¸ÐË ÐµÐ}i@GgÐk ÒgÐGÉgÉÏc )ÃËiÐG?c %@KÐOÐo& ÒÏiÏh­Ð½ ÑkhKн ÀЊӒ½ ÑkhKн ÀÐÅ rеÏhâÌ­Ùo Ó³ËgЭ ÒÐl± ÐËÐïâËög ÉÐÔ ÉÊGÏc gÐÅ ÉÊGÐÁ Ä@½hK Òg@w ÀÞÐG )ÉÊG qâÌO й Ä@¾µØögÐ} gÉÉc еÏc@S й ÉÉc Ó ¸ÐË ÑâÌðºG @K ÃËiÐG?c »ÌH½ÊKÊÔ Ð¹ gÐÅ +ÃËöG Ѻ½ gʵ@G ÓÏgÐG +chµ ÄÉ Ä@½Ù_ ?dÁ@ÁÏÉÏc Ór?ögÐK É@Á й ÓÏÉÐÂÌKÉе MkÏc ÐG ÓÃËÉÊHð¹ÐÅ ¸ÐÌË@ÂÌo gÐkÐG ÍË?iÏg@oÐÁ ÐG Ó Nh} Ä@½ÐïâËög ÙG ÐÁ?Ég@Ô ÉÐÔ )ÏÉÏchµ â͹ Ä@–?ÊS ѵÐËÉg@Ô ÐxÁÊ_ dÁÐw ÃË?ögÐ} CdÁÐÅ ÉÊG g@Ëc Ä@¾pâÌO й ·â̶OØhK +ÄÉÊG cÉÊk ÐG gØi @ïâËög ÑLâËÊÂÌK ÑÁdÁ@¶o ÉÊGÏc ӒâÌp¶ð¹ÐÅ gØi ÑÁ?ÊKÏdÁ@½ÐÁ ÐËÙG )ÉÊG ÏÉÏgÐkÐG Ò@OÊk ѵÐË@GÏög +ÃËØöhG ?dµög ѶâÌÁÚÐK ÐG ?cеÐ}i@GgÐk Ó ·OØhK Ä?ÊâÌÁ й Òg@w@Á ÐG gØi Íâ̹ Äch¶âËög ÉÊG cgÐG Ïöh_ Ó cgÐG ÏfÌK öhO Ó ¸ög ÏdÂâÌÅ rеÐÁÚÐK ӒLpËØögÏc DO ÐLpÌÁÐK ÐG еÐÁÚÐK й r@G ѵÐËÏÉ@½ +ÉÊG g?Éec ÓM_Ðk ·âËg@S ÉʽÐÅ ÓÏÉÐÂËÉÊGÏc gÙº© ·âËÉ@ïÁÐÅ dÁÐw Ó ’KÉеÏc rÉÉi ÉÉi ÃË@koÏc )ÏÉÐÂË@LkÏdð¹ÐÅ Ó ÏÉÐKh}Ïc Ä@½Ù_ ·âËcgÐG ÐG Ä@Ë )·âÌÁÏÉÏc ÐG +DG Ä@¾âÌO hâËe ÒcgÐG ÒÏÉÐÁÉÊG gÙº© ÓÃKÉе ÑïÁÏc й ÒCÊ} нgÏdÁ?e ѽgÐ} É@½gÐ} Ó ‘pËØög gÐGй Ó N@ÅÏc ÒвxÌ­ ?dÁ@–@¶âÌO hâËe й ÃâËÊ_ q̵ÛÌÅ ÀÞÐG )chµÏcÐÁ ·âËg?i@Ô zÌÅ ÐG Ä@¾LkÐÅ @LpâÌÅ qÌÁ@µÐÂËhG ?dâËög ÐGÓÏÉÐÂËÉÊGÞÉÊSÐÁ ÉÊG fâËgc ÓgÉÉc ѵÐËÏÉ@½ NÐHË@KÐG )ÃËÉÊGÉÊG @ïâËög ÉÐÔ ÓÏÉÐÁÞÉÊSÐÁ ӑpÌÁ?c ÉʽÐÅ ÉÐÔ É@w й Ñwе )ÃËÊHLpËØgÐÁ )ÒöhG Ä@½dÁÐw ?i@Á +‘pËÉ@ÅÏc Ä@@G ÒÉ@ïÁÐÅ Òc?i@Ô ÓÏgÐG rÐL_Ðk g@Ëc rеÐ}i@GgÐk ÐÁ ÓеÏigÐG жOØhK ÒÐË@GÏög ÐÁ ÏÉÐË?c ÀögÉ@Ô Ðµ ÀÞÐG ÎÖÕ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

¸ØgÐk ÐG ÉÊGÐÁ fâ̽ й )ÉÊG Ä?d¹ÊG NÏdSÐÁ ÑÁ?ÉÏg@o ѵØgÐk qâÌO Ðk@G ÑÁ@Ë@o ++ÉÊGÐÅ ÒgØi ѶâËjâËög ежð¹Ð_ ÒÚ ++ÉÊG?gchâËfHð¹ÐÅ )ÉÊG gСÐ} ÑÁ?ÉÏg@o ѵØgÐk ·âËg Íð¹@k %/5& ÒÏÉ@½ ÙG ·âËÉ@ÌO NÏdSÐÁ mÌÔÏög ÐG ÑoеÏÉ@Á ÐËÙG )ÏÉÏÊGÉÊwgÏc Äcg?fHð¹ÐÅ ÐG gÐÅ ·âËg@S ÉʽÐÅ NÏdSÐÁ +ÉÊGdÁ?iÐG ÒÉÐÔ NÏdSÐÁ Ä@ËÏg@SÉÐÔ ÀÞÐG ++?gchGÏc ÑL_ÐG й ÍËк} CdÁÐÅ qËÉÐo Ó ÃËchµ ÒögÊ} ÓÀgÐ} ѵÐËg?dÁ?Ê̽ 7NÊïËÏc )chµ %3..& ÑÁ?iÐÁ ÓÒÙ_ %3..& Ñwе ÑÁ?ÉÏg@o ѵØgÐk ÐKнÉÊG ·ð¹Ð_ ÑïÁÏc ÐG ý * 7NÊïËÏc @ÅÏÉgÐÅ +++ÀÉÉcg@Á ÙG ÑÂLoʵ ÒÐoÏögÐÅ +=++ÄеÏc Ñw ÃÁ?i@Á Ä@ÌoÙ_ ÓN@¶G Ñw ÐÁ@Á?iÐÁ ÉÐÔ ÜÐ}й DÁ?i@Á É@ÌO * ÏÉÐÔ Ò@Á@½ rÏÉÐÔ ¿ÌÁ r %3..& ÐG gÐk ÀÞÐG )¿ÌÁ NÐð¹ÉÏc ÒÉ@ÌO ý =+ R?h_ѶâËÉ@ÌO ÓÄ?ÉÐÔ Òec ý ÐÌÁ qÌÁ@ËÐG Ó chG gÐkÐG ÑoÙ_ ÐG NÏdSÐÁ ¸@µ Ñð¹@½ й Ä@½ÏÉÐo ÉÐÔ ÙG Ä@¾ÌË@¾ÂâËög ÓmâËgcÐÔ Ïg@GÉÉc qâËÉй ·âËÉ@Ìk@Á Ñð¹@½ ÐÂËÉÊw Ó ’LpËØög Éй ·âËeØög dÁÐw ?hµ ’G?c ÙG Ä@¾pÌÁÉÊGi@GgÏc Ò@ïâËög @K ÉÏÓÏcg@Á gÊâÌÅ +ÏÉÐÂË@½ Ïg@Ìk@Á Ðð¹@½ '''''''' Ïc@½@Ô ÒÙÂËög ѵÐËÏgнб Ä@½Ð¶âËÊ_ ÐÁ@_ ÄÉÊG?É@Ô gÙ_ Ò?Éc ¸ÐËÏg?ÊâÌÔ 7NÊïËÏc еÏhâÌ­Ùo ++@ÂâÌÆâ̹ Ä@½?Ê_ ÒÉ@Á Ä@ÂËj½Ðo ÓÏgÐG Óchµ ѶâÌLo zÌÅ ÏÉн?ögÐ} ÓÀÉÊw r@LlâÌÔ Ó ÏÉÉchµ À@ïâËög ÑH̱@K gØi Øöh½ÐÔ +DS ÐÂËÐïG ÑKнÚÐkÐG ÐËÐÅ Àdâ̽ÊÔ ÓÏÉÉchµÐÁ ÒcÐG ¿ÌË@k@Ô@Á gÐ}ÐÔ )ÉÊG gÉÊÂk gÐk жÁÊw) ÉÊG µ@ÂkhK ÒÉʽЊй ÐËÐïâËög ÉÐÔ ++cg?Ê_Ïc ÒÐÁ Ä@¾µÐËÉÊÁ@ÌG zÌÅ ÃË@G?ïG ÎÖÔ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ѵÐÌÁ?ÉögÏÉ@w оâÌÔ Ð¶ÁÊw )@½ögÉÊk Ä@½gÐk еÐËÑÁ?ig@G ÒÐË?É?c Éй +++chµÏcÐÁ ·âËgÙkgÐkй Ä@½@ÅÏÉ 7ÏÉÐË?öhâÌ} ÒÙG Ä@–@½Ù_ Ñk@G ÐÌÁ DO Ä@Ïg@O zÌÅ gÐÅ Ó ’Á?dÂËi й ÐËÏdÁÏÉÐÔ ÓÃËÐ}gоpâÌO оâÌÔ +ÏÉÐÂÌâËögÐïG Ïg@O ÐG ’Á?ÊK@Á ÐËÙG @K ÏÉÐLâËögÐ}@Á DGÐÁ оâÌÔ gÐGй gÐ}ÐÔ Ðµ ÉÊG ÏdÁÏÉÐÔ gÐÅ ÒенÞÏÉ ÉÐÔ +N@µÏc ?dËÐO o@G ѶâËg@G Chµ 7ÑKÊ} ³ËgЭ ++ÃËÙ_Ïc hK ѶâËgÉÊp½ ÑÁ@ËÐG ÓÃÂâÌG â͹ Òi?É * '''''''' ӒLpËØög gÉÊÂk gÐk ÓÏgÐG DO ÐG ³ËgЭ ÜÐ}й Ó ÏÉÐÂË@LkÐÅ ÉÉi ÑÁ@ËÐG 7NÊïËÏc ³ËgЭ ?dâ̹Ð}й е ÏÉÐÂËiØcÏc gÐÅ ¸ÐÌx©@w@± qâËÉй Ó¿âËc gÉÊÂk gÐk @K ý * +ÄØöhG gÉÊÂk gÐk qÌÂËgÙ} ÑÁ?ig@G ÓhK ѵÐÌx©@w@± dÁÐw Ó gÉÊÂk gÐk ÉоâÌÔ 7Ä@ÌKÊ} Ä?ÉÐÔ Óchµ ?dÁ@Ìð¹Ð}й Ä@½Ðl±« rоâÌÔ ÃÁ?ÊK@Á gÐ}ÐÔ ÀÞÐG ) ÄgÏÉ ÄØöhG оâÌÔ ÒDO ÐG ÃÁ?ÊKÏc gÐ}ÐÔ * ++’HG ÑÁ?hâËÊð¹@½ ÑoÉÊK ÓØ} ÏÉÏÊâÌÔ ÒÙÅ ÐG ÏgÉÉc @ïâËög Éй ’Á?ÊK@Á +ÃËØögÏc ÏÊâÌÔ ÊµÏÉ ÃG@ÌÂð¹c Ðo@G * ÜÐ}й Ä@Ù_ Óch¶âËögÐG Ä@½ÉÐÔ Óchµ |@½ Ä@¾²ËgЭ ÒÚÉÐÔ ÓÛ½ÐÔ 7NÊ} Ä@½ÐµÐËÑÁ?ig@G ÐG ÐïâËög й +Cög ÐÂÌKÉе Ä@µÐÌx©@w@± +=ÐËÏÊâÌÔ gÐGй @ÌÁÐK ÏÉоâËögÐïG gÐ}ÐÔ NÊïKÐÁ ÙK ÒcÐÔ * ++=Ñw ¿âÌðºG * ÏÍÍ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

NÞÐÅeØög ÒеÐïÁÐK Ðð¹Øc ÓÏgÐG Ä@½ÐµÏgÐHâËög ?cÐK@µ Óй ++ÄÉÊG@½ÐÁ Ä@¾µÐËÐ_ÙÔ ÐµÐð¹Øc É@Á ÐÂÌLpËÐ} е ÃËÉÊw ?dË?Éc ÐG rоâÌÔ ÓÏÉÏÊGögÙo ÏÉÐÂËÉÊG »â̵ ?cеÐð¹Øc ÐG ·âËÉ@ïÁÐÅ dÁÐw +¿Ë@K ÏÉÐK@Å Ä@½Ðk@ÁÐÅ Óchµ Óg?c ÓMpËØögÏc ?cÉ@Á ÐG ÒÉ@Ô ÑµÐËйÐ}ÙS iÉÐk ѶâÌ}hâ̽ ÐÂÌLpËÐ} öhOÊLµ ÒµÐËй Ä@ÌÂâÌoÏÉ@G еÐ}hâ̽ ÒÚ g?Êw gЊй qÌÁ@µÏigÐG igÐG ÐL_Ïgc ÒÏÉ@Á ÉÐÔ É@ÂâÌÅgÏc ÒgÐk Ä@µÐð¹Øc É@Ìw Ä?ÊâÌÁ й ŸÁ@½ ?cÐK@µ Éй@Ô ++chµÏc ÏÉÐLâÌw@Á ÀG й jÌ}gÐÅ ÒÏÉÐÔ Ã½ ++ÏÉÏchµ ¸@ÁÉÉög ÑÁ@µÐÂËÊËi жpÌK ÐG еÐ}hâ̽ ÐÂÌLpËÐ} ÒÐK@k ÉÐÔ gÐÅ ÉÊG ÏÉй hËÐk +ÐËÐÁ?ÊS ÐÁЗc ÉÐÔ Ã½ ÑÁ?j½Ïc ÐpËdÁÐwgÐÅ ÓÏÊËc ¿âËÉÐÔ hK ѶâËg@S chµÏc ¿LkЊý Ä?É@w qâÌO й ÀеÐ}hâ̽ ÀÞÐG )ÀÉÊLpËØögÐÁ ?cÐð¹Øc ÉÐG hK ѶâËg@S jÌ}gЊѵÐË@ïâÌS | ÐG CÉÐÔ ?Ê_?c ÏÉнеÏc G r@LlâÌÔ ÓN@µ ÉÐÔ )ÉÊGÐÁ IËgЩ ÏÉÐÔ ?d¾pËgjŠй Ó À@ŠÐÔ Ð¾LpËÐ}ÐÁ ÀÞÐG ++¿HËc hKÉÉi ýе DwÏc Òc « ?i@Á ++= ÄÙw ÀÞÐG )ÏÊËc g@S ÉÉc ÀÐð¹Øc Ó hâ̽ ÉÐÔ Ðµ ÏÉÊG ïâÌS ÐG ÓÏÉÐÂËÉÊG g?Êk ÓMpËÐ} rекÌH½ÊKÊÔ ?dÁ@¾µÐËÉÊpO CÉй @KÐÅ ÐÂÌLpËÐ} ŸÁÏgc ÉÐo ÓÃËÉÊw % @ËÚн& ÒdÁÊ} ÓÏgÐG ?dð¹Ù_ ѵÐË@ïâËög ѵÐËi?ÊpâÌO еÐð¹@½ ÄÏÉ@_ +³ËgЭ Ѷâ̽j_ Ñð¹@½ ÐÂËÉÊw gÐlµÐË ÓCÉÐÔ Ò@w ѶËgÐ_ +ÃËchµ Ïc@½@Ô ÙG Ä@Ë@w ÓÄ@Á ÉÉigÐÅ ÓÃËchµ â͹ ѽgÐ} Ä@½Ù_ ÒÏÉÐÔ Ò?Éc ÓÜ@½ Ä@½ÐÅ ÐK@Å ÑÁ?ig@G Ѷâ̊Ð} ÃËÉÊG ÏÉÐÁcg?Ê_ 7NÊ} Ä@¾âÌO ÓdÁ@k@Á DO ++ögÏÉÐ}gн ÏÉÐÂÌâËögÐ}Ïc * 7ÑKÊ} ÉÐÔ =¿âËc Ä@Lð¹Ð}й ý CÉÐÁ@LG gÐ}ÐÔ * +’Á ÐËÐïâËög ÉÐÔ Ò?iÏg@o zÌŠоâÌÔ Ð¶ÁÊw )ÃËеÏc MpÌk@OÊk ÓÐo@G gØi * + CÉÏc Ä@Lâ̹ Àg@ÂËc cÐk rÐo ÃÁ?jG ÒÏÉÐÔ ÙG )ÀÞÐG ÎÖÖ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

¿ÂÌHËÏc gÉÉc Ó?gÉÉc е r@LlâÌÔ +ÐÌÂâÌÆÁ ÓhXÌk й öhO ÓigÐGgÐk ÓigÐG qÌKÏgiÐÔ Ób?c й ÓÏÉÐÁеÏc g?d½?i ÄÉÉgÏc ÓÜc Ä@µÐËgÏÉÏG @ÆÁÐK +=MâËc MkÏc й ¿Ìw ÏÉÚÉÐG '''''''' Ä@½É@ïÁÐÅ NÞÐÅeØög ÓÏgÐG Ä@µÐð¹ÙK ÓdÁÊK ÓÐð¹ÐLËi ÐÌx©@w@± ÑâÌO ÐG Ä@½ÐïâËög ÒÊâÌpÁ Ói?gÉÐÅ ÓжKʹ ÓÜ?ÊÁÓÜØc qÌK@ÅÏc @K ӑpËÉ@ÅÏc Òg?ÉÐÅ ÐÂËÉ@Å Ócg@k ѶâÌÁ@LlâËʵ еÏgСÏc +‘pâËc Ä@½DS ÐG ÓÃËöhGÏc ÓögÏÉÐ}gÐK ÑÁ@µÐËgÐwÙµ ÒÐ}g?ÉÐÅ Óg@}i@k ÒÉ@ÌÁ@µ ÓÐ}ÙS ÓögÏÉй ÐG )ÉÊG Ä@ËgÐwÙµ ѶâËg?ÉÐÅ ÓÀØi ÏÉÐË?cÏc ¸ÐËÚ gЊй NögÉ@Ô +ÄÉÊG ¸@¶o ÓÏgÐG Ä@µÏdÁÏÉÏög qËjË@O Ò@½gÐk ÓögÏÉй ÑÁÉÊG Àе ÒÙÅ ÐG ÀÞÐG ÐG Ä@ÌKÞ@½ Óögн Òg?ÉÐk@Ô r@LpâÌÅ )ÉÊGchµ Ä@Ëg@G hK Ãâ̽gÐ} Òg?ÉÐÅ MâËÊ} ÓchµÏc MµÐËÚ gÐÅ ÒhËÐk+ÉÊG@½ gÐÅ ÏÉÐÁ?eØögÐG Óg?jÁ ÓÄÚÐK ÓÊÌo ÓÒcÏc Ng@}i@k ÒÉ@Ô ÒÐð¹ÊïÁÏi ÓÏögÊ_ ÓÐ}ÙS MpâËc?ög Òc ѵÐËÚ gÐÅ ÙG Éй е ·âÌL_Ïgc б@K @ÌÁÐK ÑÁ@LlâËʵ Ñð¹Ù} É@Ì} Ò?ögÏgÐk +MlÌGÏc Ïcg@k ÐÁ@LlâËʵ ÉÐÔ +ÉÊG ÊâÌk Òg?c NÉеÏc ÒDO NÉ@w ?cÐÁÞØc ÓÍË?igÐG ÀÏc ÑKÐÌkhG ÒÙÅÐG DK@µ )ÓÄÉ?ÉÉöhâ̹ ÒgÐG ÐG ѶkögÙ_ ÒÊâÌk g?c Ä?cÐk ¿¶âËÊâÌk dÁÐw ÓchG ·âËÊâÌk g?c ÙG À@Á@ŠеÐÁ@LlâËʵ Òcg@k ÒgÐïËg@µ Ó@ïâËg Óögн ÙG ÐïÁÏög ÀÞÐG )Ä?gÊ_Ïc NЙÏi ÐG Ñð¹@K ÓM®K gÐGй ÏÉÐÁchµ â͹ ÓÒÉ?h­ÐG ѶâËg@GÉÉög gÐkй Ä?fâËÊÁ +DG r@G Ѷâ̶̹@Ô Ä?dÁÏÉÏög ÑKÞ@½ Òg@¶LkÏc ѶâËÁÐO ÓÄ@Á É?dð¹ÐÅ Ä@½Ð}g@G É@K ÏgÉÊk ѶpÌK gÐGй Óg@}i@k ÒÉ@Ô )cgÐïâÌG Ò?ÉÐÅ ) ÑKÐËÉdÁ@½ ÒÙÅÐG ÀðÚÐG )cg?Ê_ Ä@–@µ@¶o hâÌK gÐÅ Ó@¶oÏcÐÁ Ä@¾ÌLâÌkhG ÒöhG ÃËöhG @ïâËög hâ̽fK@µ ÃËdÁÐw Ò?Éc 7NÊïÁ@ËÏc Äcg?Ê_ gÐkй qÌÁ@µÐÌx©@w@± ÓÃËÉÊGÏcÐÁ =ÄØögÏc r@G rÏÊâÌÔ ÏÍÏ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

й ÐLoÉÏg ÉÐÔ Ð¶ÁÊw )ÉÊG rÙ_@Á DO gØi Ä@½ÙK ÒÐLlâËÊð¹ÐÅ ÉÐÔ * + ÏÉÐLâÌoÏÉ@Á Ä@µÐÌÁ?ig@G й ÑKнÚÐk ÐG ÉÊG ÏÉÐÔ ŸÂËh} rоâÌÔ ÙG ÓÏÉÐË?cÐÁ Ѷâ̽ÞÏÉ zÌÅ +’Gi@GgÏc еÏgÉÊÂk '''''''' gÉÊÂk ÏÉ@Á ÒÉ@Á ýeÉc ÒеÙLlG ÉÐÔ ÒigÐG ÏgЊѵÐË?igÐG gÐkй CÉй ÑÁ@Lkcgʵ ?É@ÔeØög ÓÏgÐG )ÓÄ?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ Ò@½Ïc?ög NÞÐÅeØög ÉÏgÐG е gÐÅ ++ÄÉÊG g@Ëc â͹ NgÊo@G ÑÁ@Lkcgʵ MË@½Ïc?ög qËgÊo@G ÓÏgÐG )Ógʵ@G @Ìw gÉÉc Ó?gÉÉc ÀÞÐG )ÄÉÉög ѵÐËÙk@Ô É@Á й À@½?ög ÏÉÏg?Ê_ ÉÏgÐG +NÉе É@wgÐG ¿µÏögʵ ÒеÐoеgÐk ÀÉÉ@w g@S ÀеÐË ÙG е É ÀÉÊG ·Ë?cй ?cÙK ÎgÐHâÌk hâËeй + ¸Ïögʵ Ò@Ô É ÃKÉе É@wgÐG ¿ÂÌo ÍÁ@@Ô ÉÙK @ÌÁÐK É@ÂâÌÆð¹ÐÅ MÁ@µÐ¶Kʹ gÐH½?gÐG ¿âËÊ} ?cÙK ÍÁ@µÐ¶Kʹ gÐkй qËg@S ÀеÐËÙG É ÀÉÊGÏgÉÐ} ?cÙK ÎgÐHâÌkй Îнh± ?dpÌK@µ Ä@½ÐÅй )ÉÊG Ä?gе }?c ½ÙG ÎÏÉÐÂ̱ÐK ÍïÁÏcй ÉÐË â͵ ýeÉÉc É Ãâ̵ оâÌÔ ¿ÌÁ?i ÏeØög ÉÐÔ É MlÌG ÀÐ}gоpâÌO ÍïÁЮK gÙSÉÉc É âÎlÌGÏc бÐKgÙSÉÉc ?cоâÌÔ ÍKðÚÉй ¿ÌÁ?i rÏeØög ÉÐÔgЊнÐÔ ÏÉÐK?cÏc gØi ŸÁÏc ÀðÚÐG )ÐËÏÉ@ÁÏÉ@Á ·âÌïÁЮK +ÃâËgdÂâ̱ÐKÏc ŸÁЮK ÑÅ rÏÉÐÔ +ÏÉðÛG ÎÉÉög ÀðÚÐG )ÐËжºâÌoÐG q̶âÌïÁЮK ) ÓÄ@½Ù_ ÍÅ â¼@½ Îg@S?Éc ÙG ¿µÉ@G ÉÊGÐÁ ?doÙK Îcб ÊâÌÁй ÎcÐÔ++ ¸Ïögʵ Î@Ô +нeÉc öhO ͶâÌoÙÅ )NеÐo ͵ÐËÐLkÐSÐG +=’LpâÌÅ Î âÍSÐG É ÃËchµ â͹ ÍË?É@Ô ++ÏÉÏchµÏc ÀG+ÎgÉÉc É NÐGgÊ© ÎiÙkй öhO ͶâÌLkÐÅ É ÎgÏÉÏGй ÙG Ä?g@ÅÐG ?d–@¶âËögÉ@Å ÜÐ}й É ¿Ëg@µÏigÐÅ ÓÑð¹?d½ ѽÏcgÐk й )@Ô É@Á ÐÂËÉÊwÏc Ä?Éiб ÙG qÌÁ?jË@O Ó ÐpâËgdÁÐÅ Ó hïÁе ÓÒcg@µ Ón?ÊâËög @Ìw ÉÐÔ ÑÁ@µÏhâËdð¹ÐÅ ÓRÙ± ÓжKʹ gÐk++++++ÓÜÐïÁÐSÓ NÚ Ó iÏÉÏög Ói?ög ÏÍÎ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÓMk?Ê_ ÜÐ}й rеÐSgнʹÐÅ ?dHð¹ÉÐÅ DGÏc ʶð¹ÐG )DÂâ̊ÊïG +CögÙïG ?dÌÁ@µÐŠ@½@Ô Ñð¹ÐË?ög ÑÁ@µÏÉ?c ÏgÐk ÒµÐË ÏÉÐÂLpËÐ} ÓNÉжâËög ÒhK ͶâËg?ÉÐÅ rÏÊâËi +ÐLkÏcgÐG ÑÁ@Lk?c '''''''' й hâ̹ÉЊѽÐÔ ÑÁ?dÂËi й ¯ËgÐo ¿âÌðºG Ïo@G )cÊ_@Ë ÀеÏgÏc?hG ÜÐ}й ÍÁ?i Ä@¾Ìð¹?ÉÐÅ Óchµ Ä@š?gÙk DLâËi й ÄоÅÐG ÜÐ}й ÓÃË?öhG?c ÒµÐË ÑKÐ̽ÐÔ ÑÁ?dÂËi й ÓÃË?öhG?c ÒµÐË Ð¹ Cg@} ÒgÐGй ÏgÉÊk ÜÐ}й +++É Ð¹ ++++++É ÏÉÐÂË?öhG?c ÒµÐË Ð¹ qâËÉй gÐÅ ÓÏÉÐLËc Ä@—µÐË Òg@µÐÅ gÐÅ ÓÃwÐÁ NеÏgÏc?hG ÒcgÏc ÐG ) ÐG g?c@}@Ô ÑKÊ} jËj¥ gc@± â¼@¡ÐÅ DLâËi й g@‡ÐµÐË ¿ÂâÌÅ@o cʙн ÒÉ@Á +++++ÓÃË?öhG?c ÒµÐË Ð¹ qÌK@µ ÉÐÔ hµÐGg@Ëc Ík@Ìk ÑÁ?dÂËi й ¿ËÙ_ Ñwе ÓMlÌG hâ̹ÉЊѽÐÔ ÑÁ?dÂËi ÉÙk@Ô hµÐGg@Ëc ÍÁ?dÂËi й ++É ÃË?öhG?c ÒµÐË Ð¹ qâËÉй gÐÅ ÓÑÂÌG ¸ÐËÏg?ÊâÌÔ Íwе )ÏÉÐÂË?öhG?c εÐËй âÎÉйgÐÅ ÉÏÉÐÂLËc ÍÁ@µÏgÏc?hG ÙG ¿ð¹?ÉÐÅ ÉÏÉÐÂLËc ÏÊâËi Î@}ÉcgÙÔ ÍÁðÚ@½ g?Ê_ Î@ïk@O ;ÌkÉ@Á й ?ÉÐÔ + ÄÉ?} ÏÊâËi Î@ïk@O й @LlâÌÔ ÉÏÉÐKÐÁÉ?ögÐ} Ä@ÌÁ@µÐ}gоpâÌO е chG ÍKg@O +=@GÐWgн @Sʵ hK ѶâËg@S rÏÊâËi ÓоâÌÔ ÓhK ÑÅ ÓÐÁ?ÉÐÔ '''''''' ÓÍËÏg?É@Ô ÑÁнÏi й rоâÌÔ ++ÉÊw ŸÁ@½ ÓN@Å ŸÁ@½ ++ÉÊw eØög ÓN@Å eØög ÐG Òc ѶâËg@S CÉй ÓgÐk ÏchGÏc Ä@–@Ëe ++++?d¹@®ÁÐÔ Ò?Éc Òdâ̽ÊÔ DG ÙG Ä@–@µÐK@ÅgÐkÐG ÏÉеÉÊÁ й Ä@½ÐµÐËgÐÅ Ó ÏÉнÉÊG c@o ÏgÉÊk Òg?dËc ÉÐÔ Ò?ögÏgÐk chµ ÒcÐG ÀÏgÉÊk й ÒÏÉÐÔ ÀÞÐG )ÏÉÐË?öhâÌ} ÒµÐË ++++ÉÊG hKÉÏög dÁÊK Ä?g@S й ÉÐÔ qâÌO ÏÉÊHK@Å ÒÏg@Gй@Á ÐSgнʹÐÅ ÒÐK@kÐ}gн ÓÐK@kÏg@µ ÉʽÐÅ ÉÐÔ Ñð¹@GÙÔ ÉÐÔ Ð¶ÁÊw ÉÊGÐÁ Ñp̱ÐW@Á ÏÍÑ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

gÐÅ @LlâÌÔ ÏÉÐÁÚÉÊSÐÁ ÓÄ?dÂËi ÒÙÅÐG ÀÞÐG )’LpËØögÏc qËo@G )Dð¹ÐG +ÃËеÏc öhG ÏdÂâÌÅ '''''''' +++++?dÂLpËØög ÐG Ä@½ÏfâËgc ÓÏÉÐÁ@Á â͹ Ä@–@µÏg@G Äcg?Ê_ ÃËÉ?h­ Ò?Éc ÙG MpËØög ?dÁ?Ég@µ qâÌO й ¸ÐÌx©@w@± ÏÉÐÂËÉÊG ÑÁ?cÏÉ@Ô Ñ¶ËjÁ еgÐÅ g?iÐÅ dÁÐwÐGÓ N@¶G ?dð¹Ð}й Ä@Ìoi@k ÃG @ïâËög gÐkй g?dk@O gÐ}ÐÔ ÒÏÉÐÔ @K +ÄжG i@GgÏc nhK DG Ä@ÌpÌÁ@µÐ©@w@± Ïg@G ÓDÂâÌkÉÊÂG Ä@ËÉ@w ·âÌÁнÊK ÀÞÐG )Ä@½ÐïâËög gÐk ÐK@ÅÐÁ nе ögÏÉÐ}gÐK Ò%ÐÁ@¢â̺k& ÒdÁÊ} ÐÂÌLpËÐ} ÉÐÔ gÐGй gÐÅ ÐÁ@µÐÌx©@w@± Òg?c@}@Ô Ðïk@O chµ Ä@¾LkÐÅ dÁÊ} É@Áй É@Á ÙG gÐlµÐË rоâÌÔ Ó hK ÒÐÁ?ÉÐÔ )ÉÊw CÉÐÔ ÓÏgÐG Ä@̶â̵ÐË rÐËÙÅ +@ÂÁ@¾º½ dÁÊ} '''''''' ÐÂÌLpËÐ} ÓÒöhG Ä@½gÉÊÂk ÐÂÌHµÐË ÑÂLpËØög hâ̽fK@µ Ïcg?Êw Ò?Éc ÑÁ?Ê̽ ÐÂËÉÊG ¸ÐÌx©@w@± ÜÐ}й ÏÉÐo ÉÐÔ +Ä?hâÌÔ ÑÁ@Lkcgʵ ÑÁ@µÐÌË?É@Ô â¼Ð}й ÏÉÐÁcg?Ê_ Ò@w ÓÄ@Á Ò?Éc qÌÁ@ËÐG +ÏdÁÐÅ@ÁÐO ѵÐËÑÁ?ig@G Ðð¹@½ CÉй ӒKÉе âÎögÏÉ ögÏÉÐ}gн ÑÁ?e?ög ÒdÁÊ} ÓÏgÐG ÑKg@O Ѷâ̺âÌH½ÊKÊÔ +ÃËÉÊw ÏÊâËi Ò@}ÉcgÙÔ ÓÏgÐG @TÂÌÔ ÓÑKg@O % n+À &ÐÂËÉÊw '''''''' +ÏÉÐÂË@pâ̵?ög Ò@̵gÊK ÒgÐkÐG MkÏc ÓÄ?dÂËi й Ä?hâÌÔ ÍËÏg?É@Ô ?É@Ô ÐÔ ÒÏg?É@Ô Ä?g?iÐÅ É@Áй ÀÞÐG )ÍËÏg?É@Ô ÑÁ@Ëe ÜÐ}й rÏg@S ÀÐÔ ÉÊGÏc CÉÐÌG е DG ¸ÐÌâËʵ gÐÅй qÌ¡Øh½ ++++ÏÉоâÌG?ög hK ÒcgÏcÉ@Å ÓöhâÌïoögÙo ++DÂâ̊ÊïG ÓCögÙïG Ó?ögÙ} ÑSgн ʹÐÅ ÓgÐGÉgÉÏc ÜÐ}й ÒÙ_ DGÏc CfG ÒÙ_ @ÌÁÐK ¸ÐÁ ÐLlËÊâÌO ÒgÐkй е öhâÌïoögÙo Ñ¡Øh½ ÞÏi?Ê_ ÐÁ ÏÍÐ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

%MlÂÌÂâ̹± MlÌlµg@½ & öhâÌïoögÙo ÑGjW ÐË?É MâÌO ÙK ÏgÉÊk CögÉ@Å Ðo@G * +=N@¶G ri@k DG@Á jÌ}gÐÅ +DG@Á Ä@½ÊïâÌG * +=?cfÌK?k ÒÉ@ÂâÌO й MâÌG ·ÌLµ@K ÏÉÐÔ gÐ}ÐÔ ÒcÐÔ * +DG@Á gÐÅ * +qËöhâÌïoögÙo Ѷð¹Ð_ ÙG Ä@Ë ) ÐË?É Ä@µÐGjW ÙG gÐÅ ÏÉÐÔ Ðo@G * +ÐËÑÁ Òi?É@ÌS zÌÅ nе е@K ÙG ÓJjW ÙG * Ä@XHk & ÓÏÉÐLpâÌÅ MpËög Òg@µÐÅ ÑÁ?dÂËi й ÙK ÑwÙG ÐË?É À?c@½ ÒcÐÔ * ++++=chµÏc N %к¹? @LpâÌÅ ÀÞÐG ) chµÏc ÒÐð¹ÐKÐK ÑÁ@½i Ó@µögjG ÑïÁÏög ÏgÉÊk ÏdÁÐwgÐÅ 7NÊïËÏc +ÐËÐÅ Òi?É@ÌS ÏÉÐÔ * +++?} ÓNÉжâÌK ÏgÉÊk ÐËÏÊâÌo ÀÐG ÏgÙÌK ÓÑ­Ðl¹Ð­ ÐKÊ} ÓÏe?ÉÐLkÏc ÐG ÑLpO gÉÊk ÑLlÌÁнٵ ÒÏgÉÊk ÑÁdÁ@ËÐ}?ög @ÌÁÐK ÑoеÏhÅÐG ÓögÏÉ@G ÓG ÒÏÉ@wgÐk ÓMkÐGÏc Ä@µÐÌlµg@½ +ÉÊG Ðð¹Ð½Ùµ ± Ä?hâÌÔ ÑLlÌÁнٵ ÑGjW '''''''' 7Ê} ÍâÌO ÓÏÉÐË?ögÐ} D½gÉ Ð¹ ÄоÅÐG â¼@¡ÐÅ ·âËeØög ?cg?ÉÐÅ Ä@½ÐŠй * =Òc еÏgÏc?hG Øöh½ÐÔ ÑÁ?iÏc * =gÏc?hG À@µ * + ÑkhO Ä@¾ð¹?ÉÐÅ ÃËÉÊw Óchµ Mk@G DLâËi й ÒÏÉÐÔ * =Ñk@Á MÁÙw * еgÐÅ Ó ¿LpÌÁÐK ÐKÉе ?dºÌH½ÊKÊÔ É@Á й NÉжâËög ÐG D½gÉ ÒÐïâËög й * Ó ÑKÐËÙ_ NÉеgÏc ÀÙG n@G ÓÐl± Ò?Éc Óc@Ë ÏÉÐK@Å ÀÙK ÑÁ@µÐl± ¿LËc +MÁ?cgÐk ÐLâÌG Ðp̹Éб ÀÉ@w Ó ÊïÁÐð¹ÐÅ ÍâÌK M½ÊLµ ·âËeØög @K ÎcÐÁ ѽ ÀÞÐG )ÀÚ ÐK@Å ¯ËgÐo ÏÉеÐËÐG ++++ ÃwÐÁ NеÏgÏc?hG ÎcgÏc ÐG ÐGg?c@}@Ô ++ÏÉÐKÉе ÍâÌO ÏÍÓ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

ÉÐÔ ++ÑKÐË?cgʵ ÒÏÉÐÂKÉÉjG ÑKÐË?chµgÐk Ñð¹?i Ò@ËeÙ¹ØdË@Ô Ü@O ÐË?cÏc ÐG ÓÐË?ÊG Ä@µÏöhâÌïoögÙo ÐÌlµg@½ ÑLkÏc й еÏÉÐÂKÉÉjG gÐ}ÐÔ ÉÊG?É ÒDO ++++@½Éб е ++@½ÉбÏcÐÁ ÏÉÐÔ ÐË@G?hµ ÑÂâËÊÂâËög Ñlµg@½ ÒögÏÉ@G ÓG '''''''' +ÃËÉÊw ÍpâÌO É ÃËÉÊwÐÁ Î âÍO ++ ÃwÐÁ NеÏgÏc?hG ÎcgÏc ÐG )ÐGg?c@}@Ô ÊµÏÉ ¬@ÁÙ± ?Éc @KÉ ÃËÊw ?d½ÐµÏgÏc?hG ÍÁ@µÏchGgÐk Î@ïâËgÐG ÏdÁÐwgÐÅ ÉÏgÐG ?d©@ÁÙ± ?Éc й ÀðÚÐG )ÏÉÏchµ Ïg@GÉÉc Ä@—еÏchGgÐk ÎÉÉfâ̽ ÎÙ_ й ÉÏÊâËi Îg?ÉЊй hK ͶâËg@S ÉÏÉÐÂË?ögÐ} gÉÊo@G ¸ÐÁ NÞÐÅ eØg ÐG Ä@½ÉʽÐÅ cgʵ ÍËÉÉfâ̽ âÍG ÎÉÉfâ̽ ͽÏcgÐk É ¼@®ÁÐÔ Î?Éc ÎgcÐGgÏc ÉdÁ?gÏiÊ}Ïc ÍËÏg?É@Ô ÍÁ@Ëe Q½@µ й ÀеÏgÏc?hG É ÃËÊw cgʵ ÎcgÏc +ÃËÉÊw ÉÐÔ ÎgcgÏc ÐG rоâÌÔ '''''''' À?dÁÐÔ ÐG ÑÁ@Lkcgʵ ÒÏgÐG й Ä@pâ̶KЙÏi ÑGjW ?cÐSgнʹÐÅ Éй CÉй ÑÁÉÊw ?Ê_?c ?hµÏc ÏÉÐÔ gÐkй Ù}ÊL®} ÓÙ²½ Ù²½ Ä@µÐOÐw É@Áй +?}gÏÉ ?Ê_?c ++=@Á )Ä@Ë ÐË?dOÐw ÑKÉÏög ÒdÁÏÉÏegÐG й ÏgÐG É@Á ÙG Ä@pâ̶KЙÏi +«=@Á )Ä@Ë Ä@µ?ÉegÊG ÐGjW ÒÙ¶o@O ÐLâÌGÏc É ÏÉÉchµ Ñoi@k Ä@pâ̶KЙÏi ÏÉÐLâËiÙ±Ïc ÎÙ_ ÙG ri@k DG ÏgÐG É@Á ÐÁÉÊw “ÐÅ Ä@pâ̶KЙÏi ?Ê_?c оâÌÔ ·âËÉÐo ?cÐÁ@k@G ÉÐÔ ÒнgÐ} й +++++==?Ê_?c Ó ?Ê_?c ++++=@Á ) Ä@Ë ÑÁ@µÐo@G Ðð¹@_ Ñk@G jËj¥ gc@± â¼@¡ÐÅ Ó ÃËÉÊG MpÌÁ?c % CögÉ@Å & ·âÌð¹Ð½Ùµ ++++++@LkÏÉÏc Òec й rÏgÉÊk ÓchµÏc ÑÁ@Lkcgʵ ÒÏgÐG É@Á ÐÁÉÊw 7NÊïËÏc ÏgÉÊk Ä@½ÊïâÌG ?ÉÐÔ ÑpËchµ gÐ}ÐÔ ÓN@¶G ri@k âÍG@Á jÌ}gÐÅ öhâÌïoögÙo ÑGjW * ++++ÓÐLlÌÂËfÌ¢Ëög ÏgÉÊk ÑÁ?i ÐÅ ÐG q̽ ÓÄchµÏc ÑpËhKÏgÉÐ} ÓhK ´Ïi ÉÏg@G Éй ÒÐl± 7ÑkhO ¿â̹ ÐËÙG ÀhïG ÒÙ_ ÒÉ?c ÐG ÏÍÒ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

Ä?cÊ_gÐG ÐG ÓÒеÏgÉÊH½ÐK ÐË?c ÑLkÏc gÐlµÐË ÓÏÉÐË?c ÒнÞÏÉ ÉÐÔ +rÙS ÐLl_ ÒÏÉ@Á ÉÐÔ ÐÁ@Ëe ŸÁÏgc @K qËÉÐo ÓÏÊâËi й Ä@½Ù_ Ñð¹@½ ÏÉÐÂË?ögÐ} ÏÉеÐËÐG ÏÉÐo ÉÐÔ gÐÅ ÓÑKʵÏc?c Ù_ й ÑÁÉÊG ÑÁ?dÂËi Ü@k Ïci@Ë ÒiÙK ÓRÐK ÒеÏgÉÊH½ÐK ÐG ÍËÏg?É@Ô Ñ¶âËÉÐo rоâÌÔ Ó ÒöhwÏc ÒейÐ} ÒeØög ?Éc ÙG ÑÁ@Ëe ÑÁ?gÙ} ÒеÐð¹ÞÉi ŸÁÏc ÏgÉÊH½ÐK ÓÄ?dÂËi Òc@ËÓÃâÌÅ@o ÑoÙ_ ÐG Ä@½g?ʽÐÅ@Á +chG gÐkÐG ÉÊG gÉÊk ÐËÙG )ÉÊG ¯ËgÐo ÒÏÉÐÂLËc ѱ?gн ÐG gØi ÃâÌÅ@o cʙн Ó?hµ DSÐG DS qËÉÐÔ ÒÐËi?Ê_?c ÉÐÔ ÓÏÉÐÂËiØdÌG DGÏc е ÒÏÉÐÔ gÐkй +++ÏÉÐLËc Ä@˵ÐË ?cÏg?ÉÐÅ Éй qÌÁ?ÉÐÔ '''''''' +ÏÉÐLâËögÐ}@Á Ó?ÉögÏc g?ÉÐÅ ÐG g?ÉÐÅ rеÐÁ?Ég@µ É ÏÉÐÂË?ögÐ} É ÃËÉÊw ѵÐËÐïLlâÌÔ Ð¹ ÓhK ѶâËg@S ?dpËc?i@Ô ÒÐË@k й ÓN@Å ?cgÐkÐG ÑÂËögÐO?ög rоâÌÔ É Ïöh_ ÎÉÏi +rÏÉ@G ÏÉÐÂÌKh} ÑÁ@¾¶âÌkgÐÅ Ä?gÙk ÒжwØg@o ?chK +ÏÉÐÂÌâËögÊkÏc ?dËÉ@Áй dÁÐw ÑÁ@Ëe ÑÁ@µÐKÉжâËög ) Ä@ËÏÉÐÁÉÊG Ïg@GÉÉc ÓÄ@µÏÉ?cÉÉög ÑÁ?eöhx¶âÌK Ä@µ@ïâËög ++dÁ@OÐk Ä@ËÐÁ@Lk?c ÀÐÔ ÒÏÉÐÂÌkÉÊÁ Òg@}iög Ò@ïâËög ѶâËg?ÊHâËög ÎÉ@ÂâÌOй ¡Øh½ ÏhKiØO ÏÉй Íw ÀðÚÐG )ÄÉÊG Í_ÏiØc Ä@µÏg?ÉÐÅ É M_Ðk Î?hw âÍðºâÌÅÐÁ É?ÉöhG ?dÌÁ?O@G É É@G Î@ïâËögÐG ÍËÙ_ÐGgÐk É ÎigÐGgÐk ++=ÏÉÐLâËh¶G rÙ½@_ Ä?gе }?c kÊ`âÌOÐG ÎейÐ} ÎÉÉfâ̽ ÎÉ@ÂâÌOй qÌÁ@Ëe _Ðk ++iØO Ä@µÐŠ@½@Ô ÀðÚÐG )ÄÉÊG M_Ðk Ä@µ@ïâËög ++ââÌOÐkÏc Ä@ÌoÏÉÐÁ?hâÌ} É ââËc gÐGÏÉ ÎgÏÉÏG ?dÁ@µÐŠ@½@Ô ÎiØO ?dÁ?gе}?c ÎÐË@kй Ù¹Ð} âÎgÐÔ +ÃwÐÁ NеÏgÏc?hG ÎcgÏc ÐG )ÐG g?c@}@Ô +=’]]]]]]]w@]]]]]]]]]]]Á ?dÁ@¾â̵ Î@ïâËög ÉcgÏcÐG Ä@¾â̵ cgʵ ÎоâÌÔ

ÏÍÕ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

cʙн& Ñk@G ÐG chµ Ä@–?dÂËi ÓÄ?öhG?d¶â̹ ÒÏÉ@½ ÉÐÔ Ñk@G ӒLpÌÁ?c +ÉÊG ÃâÌÅ@o cʙн Ñð¹?ÉÐÅ ÑoØgÐO ÐG gØi ÉÊG g@Ëc ++++ÏÉÐpË %ÃâÌÅ@o q̵ÉÉcgÐÅ ÓÃËÏÉеÐËÐG ÓнеÏgÏc?hG rÏÉÐÔ ÓÐËÏÊâËi ÏhâÌÔ ++++++ÃËcgÏcÉ@Å '''''''' Ä@Lki Ñ­ÙK Óh­ÐG ѶâËeØög dÁ@Ë@_ÐÁ ÒgØi ¯ËgÐo ÒÏÉÐÂLËc Ò?Éc ¿¶âÌÁ?Ê̽ е ÀdÁ@ËÐ}?ög ÑâÌO Ä?e?g й ÍÁ@Lkcgʵ ÎÏgÐG ÍÁdÁ@ËÐ}?ög ѶâÌð¹@¡ÐÅ DS ÍoÙ_ ÑÁ@pÌÁÉ@Á ÉÊHLpËØög ÀÉÊGÐÁ CÉй ý ÒÏÉÐÔ gÐGй ÀÞÐG )ÏÉÊK@Å )ÏgÐG ÒÐÁ@`O@w ѶËjÁ )Ä?e?ög ÒdÁÊ} ÒÉÉgÐk ÑoеÐÁ@pÌÁÉ@Á +ÉÊG ßâÌÅ ÏdÁÐwgÐÅ +ÉÊG?c n@Áöh} ÐG ÑoÙ_ ÒÉ@Á )ÉÊG ÏÉ@µ ÎÉ?h`¶âËg Î@}Ïg@G нÉÊw ÀеÐÁ?Ê̽ ÑÁchµ b?gÙk ÙG ÀðÚÐG )ÉÊHLlÌGÐÁ gÐÅ ÀÏÉ@Á ÉÐÔ hKÉÉi + ÏÉÉdÁ@k@Á n@Áöh} ÐG ÒÙ_ ÓÐÂÌÅ@o cʙн chµ ÀhËÐk ÓCÉÐÔ ÓCʵ й ý + N@ÅÐÁ ¿ÌË?ÉöhG ÓÀÉÊG жoÐ}@o NÉе ÑâÌO ÀÉ@w еgÐÅ Î@ïâËg ÐG Ä@¾â̵ Écgʵ À@µ ÎcgÏc ÐG cgʵ À@µ Cʵ й ’Å@o cʙн +=’w@Á ?chK ÎÉÐÔ Ð¹ Ä?dÂËi ÑLâÌð¹@¡ÐŠжÁÊw ) ÀÉÊG Ü@XoÙ_ gØi gØi qËÉÐÔ ÒÏÉÐÂLËc ÐG ++ÐËÐÅ ÍoÙ_ ÑLâËdÁЕÐHË@K ÓÏhKiØO Òc ѵÐË@ïâÌS gÐÅ ÑLâÌð¹@¡ÐÅ ÜÐ}й ÒÐKÉжâËög й öhO ÓhËÐk ÏÊâÌo ÉÐG ÒÐÌLâÌð¹@¡ÐÅ ÏgÙS ÉÐÔ ÞÏi?Ê_ÐÁ ++=ÉÊHG ?dËÐO ÉÐÔ Ïci@Ë Ò?Éc ’Å@o е ¿ÌÁ?i ’khO Ü?ÉÐÅ ÓögÊ} ÓÀgÐ} ÑÁÙw Ó¸@w Ò?Éc ÏÉÐË?}Ïc gÐÅ ÓNÊïËÏc ÒÙ_ ʵÏÉ ÀÞÐG ) ÏÉ?hµ c?i@Ô Ðx¾ÌÁ ÑÁ?dÂËi Ü@k +++ÉÊGchµ i@GgÏc ÒÙ_ ÉÉi gÐÅ ÐËÙG 7NÊïËÏc ÉÉi ÉÉi ?dÌÁ@µÐl± É@Áй ÃâÌÅ@o

DLkÏc @¡@Ác ÑKе ?cgÐ¥ ¼ ÓÑLk@_c ÐK @Á@@¥ e ý n?g@Ô Dð¹@¡ÐÅ ÒDÅ * ++?d½

Ñâ̹ ¿ÌkhO +ÉÊG?gchâÌkÐPð¹ÐÅ ?cеÐÌËÐpâÌµÚ ÏgÉÉe ÑÂGeʱ ÐG ·âËgÉÊH½ÐK 7ÑKÊ} ÉÐÔ =ÐË â͵ ÍÅ +¿ËfG gÉÊH½ÐK DGÐG ?ÊK@Á ý * ÏÍÔ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

Äcg@½e %͵gÊK & ¿Ë@k ÍÁ@ËÐG ÍÁ@Á MpâÌK ¿ËjÌ­@W?Ê_ À ÏÙ_ âÎhK@_ eØögÊÌÁ )ØögÏÊÌÁ ÍÁ@Á ÃËÉ?h­ '*0 NÐð¹ÉÏc ÍpË@k@Ô Î@}c?c (7LSL ÉÊG еÐÁ?dÂËi ÒÉ@Á )(ÌO ÎÏÊâÌo g@Ëc @ËÊ_ Øöh½ÐÔ ØÔ R?h_ )Ä?cfËÉ âÍG M_ÐHâÌG оâÌÔ Ð½ Ä@½Ù_ ͵@_ ÏÊ_@_@Ô ÃG i@GgÏc Ä@Ë c?i@Ô %͵gÊK&Ãlð¹ÙÔ q̽ zâÌ} %ÏdÁ@½gЭ &i@GgÐk g?iÐÅ ÎÏchµgÐk Ío@G ’G Ä@Lkcgʵ ÑK?hµÊ—c ÑKg@O* .'3 ÐOÏcб ·â̽е )¸ÐµØdÁÐÅ ¸Ð¶oʵ ¸ØgÐk )gÐk %ѵgÊK & r@G ÃËcÐWÚÐk )À@½O ÄÐGgÐk

ÏÎÍ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

7еÙïÁÐÅgÐ]]]]]­ Ä?ÉÐÁ?dÂËi )hâËcÉ@w Ä@Ëcg@} )%͵gÊK& Ä@Ëcg@± ÏdÂâÌÅ n@± ¡ÐÔ É@Áй ¡@Ác ÐËÑÁ ÍÁÐË@o )ÐË ÍÁ zÌÅ âÍG@Á qw Ñkе ÙG ?dÁchµÐl± ÑK@µ й ÙÅ ¸ÏÉ Ù¹ Ccg@µÐG%É@ÌO& gÐH½?gÐG @KÐÅ @ËÐW rÏÊâÌÔ Îe ÏÉÐÅ Ïhâ̹ h¡ ¼ rÐG ·pO ÏÊâÌÔ ÏÉ gØi öhO ÀgÐo ÎcЭ õ )Ú ÀÐS Ä?Ê̽ Ä@¢Æâ̽ ÙKÙG ?ögÐK e ÍG i@GgÏc )ÍG c?i@Ô ÍG ÍËÊG i@GgÏc ÉÚ NgÊ_ ʵÏÉ @Â̽ ÏÍÖ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

@– ÒgÐLÁÐk ÑÁ@µÏÉ?h¶O@w h¦Ìo Ò@ÌÁc ÙG ¸ÐËÏÉÐÁ?ögÐ} ÓNÐk@Ìk Ò@ÌÁc й DÁ@¶lO?g*. ÒgÉÊÁ dÌS@½ ++ÑGÏcÐÔ ÒÏÉÐÂÌð¹Ù¶â̹ gd_ ¿ÌÅ?ÌÔ â¼?eе ) h¦Ìo ) gн ÑÁeÐS*/ Ñ­ÏgÐo aâÌo mËgdÌÔ 7 É 7qâ̽@ïº}*0 )ögÏÊ}Ðk Ò@LlâÌÔ ÓÀÏÉÉcй )ÀеÐË ÑK@¶ÂâËÊo *1 +Ûð¹ÉdGÐ¥ IÌð¹ÐKʛÉdGÐ¥ )ÑGÏcÐÔ ÒÏÉÐÂÌð¹Ù¶â̹ ÏÉÐÁch¶Ìo ÏÉÐÂÌð¹Ù¶â̹ g@K É )ÑÁ?jÁÉgÏc *2 cнÐW Ä@Ê¥ ¯kÊË Ð¾âÌÔ ÑÁ?gÐïÌÁ ÓÄ?ÉÐÔ ÑKÐÌÌÁ@›Ð¥*3 Ïcgʵ »Ì¥@¾lÌÔ ÃÂâ̽Ïc?g ÀÐÌâÌk ÒÏg?iÐÅй Ä?dÁнG *4 »Ì¥@¾lÌÔ â¼ÊkÏg ’HâËg ÑÁ@µÐÌËgÐïËg@µ ÓNÐÌÁ@›Ð¥*5 ÏO ¼@½ÐS Ñ­ÏgÐo aâÌo mËgdÌÔ ) Nв̱ÐW ÓNÞÐkÏc *6 NgÙ®¶Á?h­ ÒÐÁ@€@Kʱ )n@½hG@Å @K ÏÉÏgЗ@ƵgÙÅй *.ÏO ¼@½ÐS )Ïcgʵ »Ì¥@¾lÌÔ ¼ÚÐS Ùk@Ô )?É@ÔgÙ_ ÓNÞÐÅgÙ_*.. ѱ@G g@Lk , Ñk@Âð¹Ð½Ùµ*./ »Ì¥@¾lÌÔ â¼ÊkÏg ’HâËg ,â»ïÌÅ*.1 ðÛð¹ÉdGÐ¥ jâËg@Ô ,Ä@½Øg , Ä@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй *.2 ÍË@G@G cʦkн 7É ,´Ïc ÒС?g ÉÐK@ƶâÌO*.3 cнЈ Ài@µ c@pð¹c 7É , Ñk@½ ÑOÞʱ *.4 ÏÎÏ

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

gÐkÉÊÁ ÑÁ@µÏÉ?h¶O@w ÐHâÌLµ

?dÌËÏÉ?h`¶âËg Òg@µÐ¹ MlËÊâÌO ÒйÐkн CdÁÐÅ*. Ä@Ì_@Ë Ò@ïâËg*/ ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËc Éй *0

ÏÎÎ


ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй 7ÐHâÌLµ ÀÐÔ Ñ½ÐµÐË ÒÐLkg е ÀÉÊLpÌÁ?c ÐË@ïâÌS Éй Éй ÓChµÏc âÍO MkÏc ÏÊâ̹ ÒÐHâÌLµ ÀÐÔ ÒgÐkÉÊÁе ÏÉÐKнÊËögÐO rÏg@GÉÉg е ÀÉ@Ëe rÐË%ÏÊâËi& Éй ÓC}Ïc gÐkй ÉÏÉÐLâËögÐ}Ïc ÙG ÒgÐkÉÊÁ Ä@o@O +ÀÉÊG ÑÌÁ@µÏÉ?cÉÉg Òg?c@}@Ô ÏÉжËjÁй ÓÄ@Lk?c ÓN@ÅgÐkÐG Ä?dÁÐw ÉÐÔ ÀÞÐG ÄÉ?hµ n@G ?cÐHâÌLµ ÀÐÔ ÊâÌÁй ÒÐÁ@KÉжâËg й ¿¶âÌoÐG gÐ}ÐÔ ÄÉÊwÏc â¼@ËÐ_й gÐÅ @ËеÐK@ÅgÐkÐG É@HÌkÐÁ â͹ Ä@µÐkе +@HLlÌGÐÁ ÏÉÐpÌÁ?ÉÐÔ ÒcÊ_ ÑÁ@½iй ÑÁ@Ëe ѵÐËögÐOÚ dÁÐw ++ÐHâÌLµ ÀÐÔ gÐÅ ÓÑKÐË?cgʵ Ò@ïâËgй е жâËgÐoÙ¶âÌK ÒÐÁ?hâÌïoögÙo Òg@µÐG ?dËÉÚ Ò@KÏgÐk й ÉÏÉÉch¶âÌO ÑLkÏc ÑÂâÌÆÁ ÑÂLl`¶âËg ÉÏÊÂÌG Ò?d©ÐG ѾâËeg ÑÁ@µÐ¶Ëg@K ÐÁ?dÂËi Éй gÐÅ ÓÑKÐË@}gоpâÌOй hK?Éc ÓDÂÌGÏc ¸gÊK ÑÁ@µÐÁ@_ÉÊKh} ?doÐË@ïâËg +ÑGÏc hâÌ­ â͹ ÑKÐË?cgʵ ÒÐÁ?É ÃËdÁÐw ÑÁ@µÐÁ?dÂËi ÊâÌÁ ÑÁ@Ëe е ÐHâÌLµ ÀÐÔ nе Àе жâÌÁʽiÐÔ )ÏÉÐLâËöhâÌ}Ïc @̵gÊK DÁ?ÊKÏc nе ÉʽÐÅ ÀðÚÐG )ÑKÐËÊËc +ÏÉÐLâÌGcgÉ Íâ̹ ÉÏÉÐLâÌÂâËÊ`ÌG É@ÂoÙ_ hµÐGÊGÐÔ .666,1,/1

ÏÉÐÁ@µÏÉ?h_?c @}gÏc ÊËcÉй

7ÐG ÐoжpâÌO 7ÉÊK@_ ¸gÊK ÑÁ@µÐÁ?dÂËi ÒgÐoÙ¶âÌK @Á?i ÛËй

له‌وديو ده‌رگا داخراوه‌کانه‌وه‌  

کتيبي له‌وديو ده‌رگا داخراوه‌کانه‌وه‌

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you