Page 1

โครงการออกแบบกราฟิ กสําหร ับบรรจุภ ัณฑ์คแ ู่ ข่งของสินค้า ช็ อกโกแลตตรา THE CHOCOLATE MANIA Name : นายสมณะ นรมิตร 5111312699 Email : samana5113@gmail.com Blog : http://samana-arti3314.blogspot.com/ การนํ าเสนอผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคล สาขาวิชาศิลปกรรม เอกออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภาคเรียนที 3/2554 อาจารย์ผู ้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร URL Site:http://arti3314.blogspot.com

Fine and Applied Arts Division.Chandrakasem Rajabhat University,Bangkok Thailand URL:http://artnet.chandra.ac.th


ขนตอนการดํ ั าเนินงาน โครงการออกแบบกราฟิ กสําหร ับบรรจุภ ัณฑ์คแ ู่ ข่งของสินค้า ช็ อกโกแล ตตรา THE CHOCOLATE MANIA ส.1 การสืบค้น (Research) -ศึกษาข ้อมูลทีเกียวข ้อง(Preliminary Research) -สํารวจผลิตภัณฑ์ทเกี ี ยวข ้อง (Investigation) -วิเคราะห์สถานะของผลิตภัณฑ์ (Product Analysis& Situations Study) ส.2 การสร้างสมมุตฐ ิ าน (Resume) -พัฒนาสินค ้าและโครงสร ้างบรจุภณ ั ฑ์ (Package Structural Develop) -สร ้างแผนผังความคิดและแรงบันดาลใจ (Mind Mapping &Inspiration) -ร่างแบบแนวความคิด (Sketch) ส.3 การสรุปผลการออกแบบ (Result) -การจัดวางข ้อมูลและกราฟิ ก(Graphic & Printing Area) -สร ้างผลงานจริงทีเสร็จสมบูรณ์ (Completed) -การนํ าเสนอผลงาน (Presentation) Fine and Applied Arts Division.Chandrakasem Rajabhat University,Bangkok Thailand URL:http://artnet.chandra.ac.th , http://art.chandra.ac.th


ส.1 สืบค้น (Researh) สินค้าคูแ ่ ข่ง

บรรจุภ ัฑณ์ทสื ี บค้น ตรากูลโิ กะ

ส่วนประกอบโดยประมาณ นาตาล ้ํ 33% แอลมอนด์ 22% ไขมันปาล์ม 19.5% นมผงธรรมดา 8.5% โกโก ้แมส 6.5% ผงโกโก ้5.5% นมผงขาดมันเนย 5% แต่งกลินเลียนธรรมชาติ มีสว่ ยผสมของถัวเหลือง (ควรเก็บในสถานทีแห ้งและเย็น)

ข ้อมูลผลิตภัฑณ์

ชือ แบรนด์สน ิ ค ้า กูลโิ กะ (glico) ผลิตภัณฑ์ แอลมอนด์เคลือบรสช็อกโกแลต (roasted almond coated with chocolate flavour) ชือ สินค ้า กูลโิ กะ บอลแอลมอนด์ (glico ball almond) ผลิ ตโดย บริษัท ไทยกูลโิ กะ จํากัด ประเภท ค ้าบริโจ.ปทุ ภค มธานี 157 ถ. ติสิวนานนท์

THAI GLICO CO., LTD. www.thaiglico.com

มีเครืองหมาย อย มีเครืองหมาย บาร์โค ้ด


ส.2 สมมติฐาน จากการศึกษาข ้อมูลของผลิตภัฑณ์สน ิ ค ้าคูแ ่ ข่ง จึงได ้ปรับปรุงเปลียนแปลงผลิตภัฑณ์ของตนเองให ้ ดูทน ั สมัย รูปแบบหลากหลายกว่า และดูโดดเด่นกว่าสินค ้าเดิม

LOGO

ชือแบรน์ The chocolate mania ความหมายคือ ความคลังไคล ้ช็อกโกแลต ชืนชอบชอบทานช็อกโกแลต จึงใช ้มาเป็ นชือแบรน์ผลิตภัฑณ์ ใช ้font Rage Itatic เพือให ้ชือแบรน์ดเู รียบหรู อ่านง่ายเข ้าใจง่าย และใช ้กรอบล ้อมรอบชือแบรน์โ็นถึงความเรียบง่าย


ส.2 สมมติฐาน (Resume)

แบบร่างแผ่นคลี

ใช้สส ี ันสดใสเพือดึงดูดและน่า สนใจเมือพบเห็น


ส.3 สรุป (Result) ภาพสินค้าทีเสร็จแล้ว

แบบสินค้า sketchUp ด้านต่างๆ

สินค ้าคูแ ่ ข่งช็อกโกแลต ตรา เดอะช็อกโกแลตแมร์เนีย จะเป็ นประกอบไปด ้วย โลโก ้สินค ้า บาร์โค ้ด เครืองหมาย อย ส่วนประกอบของผลิตภัฑณ์ ลูกค ้าสัมพันธ์ ทีตังบริษัท ผลิตภัฑณ์ เดอะช็อกโกแลตแมเนียร์ แตกต่างจากผลิตภัฑณ์คแ ู่ ข่ง คือ สีทดู ี สดใส โลโก ้อ่านง่ายดูเรียบหรู รูปแบบทันสมัย ดึงดูดตาจากสีสน ั ส่วนรูปแบบเดิมนันไม่สะดุดตา มีสเี ดียว รูปแบบของกล่องและสีสน ั คล ้ายกับผลิตภัฑณ์ทมี ี อยูท ่ ั

samana-arti3314  
samana-arti3314  

โครงการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์คู่แข่งของสินค้าแอลมอนด์เคลือบช็อกโกแลต(roasted almond coated with chocolate flavour)

Advertisement