Page 1

สถานะการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการรถตู้ รับ - ส่ง นักเรียน ลาดับที่

สาย

ชื่อ - นามสกุล

จานวนเด็ก

สถานะ

1

พนัส

ชัชวาล นิสสัยสุข

7

ส่งเอกสารครบและชาระเงินเรียบร้อยแล้ว

2

ชลบุรี

บัญชา ศรศรีวิชัย

13

ส่งเอกสารครบและชาระเงินเรียบร้อยแล้ว

3

บ้านบึง

บัญชา ศรศรีวิชัย

14

ส่งเอกสารครบและชาระเงินเรียบร้อยแล้ว

4

หนองใหญ่

บัญชา ศรศรีวิชัย

10

ส่งเอกสารครบและชาระเงินเรียบร้อยแล้ว

5

พัทยา

ณรงค์ งามสาฤทธิ์

7

ขาดใบรับรองแพทย์,ชาระเงินแล้ว

6

ศรีราชา

สามารถ กลิ่นทวี

7

ขาดรูปถ่าย,ชาระเงินแล้ว

7

ศรีราชา

ชาลี จันทร์สร้อย

9

ส่งเอกสารครบและชาระเงินเรียบร้อยแล้ว

8

ชลบุรี

มนตรี อ้วนอาพล

15

ส่งเอกสารครบและชาระเงินเรียบร้อยแล้ว

9

พนัส

อารีย์ ธรรมเนาว์

10

ส่งเอกสารครบและชาระเงินเรียบร้อยแล้ว

10

พนัส

อารีย์ ธรรมเนาว์

9

ส่งเอกสารครบและชาระเงินเรียบร้อยแล้ว

11

พัทยา

เกษม พานิชพึ่งรัก

12

ส่งเอกสารครบและชาระเงินเรียบร้อยแล้ว

12

ชลบุรี

นวลจันทร์ โอภาส

13

ขาดทะเบียนบ้าน,ประกันภัย,ใบรับรองแพทย์,รูปถ่าย

13

ชลบุรี

พรรษวุฒิ โอภาส

10

ขาดทะเบียนบ้าน,ประกันภัย,ใบรับรองแพทย์,รูปถ่าย

14

ศรีราชา

ธานี เปล่งปลั่ง

9

ขาดบัตรประชาชน,ประกันภัย,ใบรับรองแพทย์

15

ชลบุรี

นคร วรรัตน์

12

ส่งเอกสารครบและชาระเงินเรียบร้อยแล้ว

16

ศรีราชา

อนันต์ ขาวเป็นใย

10

ขาดใบรับรองแพทย์

17

ศรีราชา

อนันต์ ขาวเป็นใย

10

ขาดใบรับรองแพทย์

18

พนัส

สายัณห์ วงศ์สว่าง

12

ส่งเอกสารครบและชาระเงินเรียบร้อยแล้ว

19

ศรีราชา

รังสรรค์ ศรีสัจจวรกุล

14

ส่งเอกสารครบและชาระเงินเรียบร้อยแล้ว

20

พัทยา

สถิต อินทวงศ์ษา

11

ขาดประกันภัย,ใบรับรองแพทย์

21

พัทยา

ธนา อิทวงศ์ษา

11

ขาดประกันภัย,ใบรับรองแพทย์

22

พัทยา

ดาวรุ่ง เรือนทอง

12

ขาดใบรับรองแพทย์,ชาระเงินแล้ว

23

พัทยา

หนึ่ง อินทวงศ์ษา

12

ขาดทะเบียนบ้าน,บัตรประชาชน,ใบขับขี,่ รูปถ่าย,ใบรับรองแพทย์,ชาระเงินแล้ว

24

ศรีราชา

บุษบงค์ ขุนสกุล

10

ส่งเอกสารครบถ้วน

25

พัทยา

กรมเรียน วงษ์ภเู ย็น

13

ขาดประกันภัย

26

พัทยา

สมาน ตนภู

9

ขาดรูปถ่าย,ชาระเงินแล้ว

27

พัทยา

วะเนตร์ มะลิทอง

7

ขาดรูปถ่าย,ชาระเงินแล้ว

28

ศรีราชา

พุทธ จูเปีย

9

ส่งเอกสารครบและชาระเงินเรียบร้อยแล้ว

29

พัทยา

มานพ สิริปทุมพร

10

ส่งเอกสารครบ

30

พัทยา

วิชาญ อนุพนั ธ์

6

ใบรับรองแพทย์

31

พัทยา

รังสิมนั ต์ แสงจันทร์

8

ขาดใบรับรองแพทย์,รูปถ่าย

32

พัทยา

สมัย เสงี่ยมงาม

6

ส่งเอกสารครบถ้วน


ทะเบียนผู้ประกอบการรถตู้ ลาดับที่

สาย

ชื่อ - นามสกุล

จานวนเด็ก

สถานะ

33

พัทยา

ณภัทร แสนประเสริฐ

10

ส่งเอกสารครบถ้วน

34

ชลบุรี

จิระ อินทรบุญสม

7

ส่งเอกสารครบและชาระเงินเรียบร้อยแล้ว

35

พัทยา

นาวี จิตกุล

9

ขาดประกันภัย,ชาระเงินแล้ว

36

ชลบุรี

พัชราพร สิงหบุตโต

11

ส่งเอกสารครบและชาระเงินเรียบร้อยแล้ว

37

พัทยา

ภิญญาวัฒน์ เอี่ยมภิญโญ

14

มีรายชื่อเด็กอย่างเดียว

38

บ้านบึง

สิทธิชัย สุขประเสริฐ

9

ขาดประกันภัย,ชาระเงินแล้ว

39

บ้านบึง

ธัญศิษย์ ลอออรรถพงศ์

8

ขาดใบรับรองแพทย์

40

พัทยา

กนิษฐา เอี่ยมอ่อน

11

ส่งเอกสารครบและชาระเงินเรียบร้อยแล้ว

41

พัทยา

ชลธิชา รัตนเลิศ

8

ส่งเอกสารครบและชาระเงินเรียบร้อยแล้ว

42

พัทยา

อธิรัต เอี่ยมอ่อน

8

ส่งเอกสารครบและชาระเงินเรียบร้อยแล้ว

43

ศรีราชา

ประโคม ดีดว้ ยชาติ

13

ขาดรูปถ่าย,ใบรับรองแพทย์,ใบขับขี่พนักงาน

44

ศรีราชา

ประโคม ดีดว้ ยชาติ

13

ขาดรูปถ่าย,ใบรับรองแพทย์,ใบขับขี่พนักงาน

45

ศรีราชา

ประโคม ดีดว้ ยชาติ

12

ขาดรูปถ่าย,ใบรับรองแพทย์,ใบขับขี่พนักงาน

46

ศรีราชา

ประโคม ดีดว้ ยชาติ

12

ขาดรูปถ่าย,ใบรับรองแพทย์,ใบขับขี่พนักงาน

47

ศรีราชา

ประโคม ดีดว้ ยชาติ

9

ขาดรูปถ่าย,ใบรับรองแพทย์,ใบขับขี่พนักงาน

48

ศรีราชา

ประโคม ดีดว้ ยชาติ

11

ขาดรูปถ่าย,ใบรับรองแพทย์,ใบขับขี่พนักงาน

49

ศรีราชา

ประโคม ดีดว้ ยชาติ

10

ขาดรูปถ่าย,ใบรับรองแพทย์,ใบขับขี่พนักงาน

50

ศรีราชา

ประโคม ดีดว้ ยชาติ

4

ขาดรูปถ่าย,ใบรับรองแพทย์,ใบขับขี่พนักงาน

51

ศรีราชา

ชัชวาล ขันแก้ว

10

ขาดใบขับขี,่ ประกันภัย,สาเนาทะเบียนรถ,ใบรับรองแพทย์

52

ศรีราชา

ชัชวาล ขันแก้ว

11

ขาดใบขับขี,่ ประกันภัย,สาเนาทะเบียนรถ,ใบรับรองแพทย์

53

รอบโรงเรียน

นภสินธุ์ ขันทองดี

17

ส่งเอกสารครบและชาระเงินเรียบร้อยแล้ว

54

ศรีราชา

ประเมศฐ์ ไทยธรรมเจริญ

14

ขาดประกันภัย,ใบรับรองแพทย์,รายชื่อนักเรียน,รูปถ่าย

55

ศรีราชา

ประเมศฐ์ ไทยธรรมเจริญ

14

ขาดประกันภัย,ใบรับรองแพทย์,รายชื่อนักเรียน,รูปถ่าย

56

สัตหีบ

ปิยะธิดา วรญาโณปกรณ์

15

ขาดใบรับรองแพทย์

57

สัตหีบ

ปิยะธิดา วรญาโณปกรณ์

15

ขาดใบรับรองแพทย์

58

รอบโรงเรียน

ประยูร เจริญสุข

19

ส่งเอกสารครบและชาระเงินเรียบร้อยแล้ว

59

รอบโรงเรียน

ประยูร เจริญสุข

18

ส่งเอกสารครบและชาระเงินเรียบร้อยแล้ว

60

รอบโรงเรียน

ประยูร เจริญสุข

18

ขาดสาเนาทะเบียนบ้าน,ชาระเงินแล้ว

61

รอบโรงเรียน

ประยูร เจริญสุข

13

ส่งเอกสารครบและชาระเงินเรียบร้อยแล้ว

62

พัทยา

ทนงศักดิ์ หงษ์หริ ัญ

7

ขาดรูปถ่าย

63

ชลบุรี

ธสุดา บุญนอก

7

ขาดประกันภัย,ใบรับรองแพทย์,รูปถ่าย

64

ฉะเชิงเทรา

ธนวิชญ์ บุญรอด

10

มีรายชื่อเด็กอย่างเดียว

สถานะการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการรถตู้  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you