Page 1

ZA©TO JE SOLGAR TAKO POSEBAN? JAM»I KVALITETU - BEZ KOMPROMISA


MISIJA

SOLGAROVA MISIJA

... opskrbiti korisnike najkvalitetnijim, inovativnim, na znanstvenim osnovama utemeljenim dodacima prehrani kako bi unaprijedili opÊe zdravlje i dobro osjeÊanje. Ekskluzivna distribucija Solgar proizvoda na svim kontinentima rezultat je suradnje s obrazovanim struËnjacima koji vode korisnike kroz goleme moguÊnosti izbora.


K VA L I T E TA

SOLGAROVA PREDNOST JE U KVALITETI

U Solgaru je kvaliteta viπe od rijeËi - to je doslovno naËin æivota. Od proizvodnje do distribucije, Solgarova briga za detalje je nenadmaπna. SlijedeÊi najviπe globalne standarde u proizvodnji, Solgarova proizvodna postrojenja u mnogome nadmaπuju farmaceutske standarde u pogledu opreme, postupaka, kontrole kvalitete i zaπtite okoliπa. Danas je Solgar Vitamin and Herb vodeÊi autoritet u nutricionistiËkoj znanosti i proizvodnji dodataka prehrani. ... Solgar nudi proizvode u razliËitim dozama i oblicima kako bi zadovoljio razliËite prehrambene i lifestyle potrebe - organske, vegetarijanske i kosher (prema æidovskim ritualnim propisima). ... Solgar nastoji iz svojih formula πto je viπe moguÊe eliminirati alergene. Gotovo svi proizvodi su bez πeÊera, soli, πkroba, kvasca, kukuruza, soje, pπenice i glutena, a niti jedan ne sadræi konzervanse, umjetne okuse ni boje.


IZVRSNOST

ZLATNI STANDARD IZVRSNOSTI

Sve πto Solgar radi - od odabira najfinijih prirodnih sirovina, proizvodnje po najviπim standardima, do gotovog pakiranja - mora zadovoljavati Solgarov Zlatni standard izvrsnosti. Izvrsnost omoguÊuju pedantna istraæivanja, beskompromisna kvaliteta, najnovija dostignuÊa u proizvodnji, opseæna edukacija i najkvalitetnije sirovine. ZLATNA ETIKETA-GARANCIJA KVALITETE Solgarova zlatna etiketa garancija je da se svaki pojedini deklarirani sastojak u toËno navedenoj koliËini i nalazi u proizvodu te da Êe svaki proizvod zadovoljiti 100% navedenih tvrdnji. ... proizvodi su pakirani u tamne, uglavnom staklene boËice. Iako skuplje, Solgar ih koristi, jer πtite sadræaj od topline, svjetla i vlage Ëime Ëuvaju uËinkovitost proizvoda. Bezuvjetna kvaliteta zahtijeva golemo ulaganje vremena i novca, ali Solgar je svjestan da je to jedini put do zadovoljstva korisnika. Zato je zlatna etiketa, veÊ duæe od πezdeset godina simbol kvalitete u ovoj grani industrije.


K O N T R O L A K VA L I T E T E

IZVRSNOST PRONALAZI TRÆI©TE

U Solgaru se proizvodi po najstroæim standardima u pogledu opremljenosti, postupaka, kontrole kvalitete i zaπtite okoline. Kvaliteta je sastavni dio sveobuhvatnog sustava provjera koji je nenadmaπen u toj grani industrije. Laboratorij za ispitivanje kvalitete jamËi da svaki proizvod koji napuπta Solgar zadovoljava sve zahtjeve Zlatnog standarda u pogledu ËistoÊe i uËinkovitosti. ... multivitaminski preparat mora proÊi viπe od 100 testova prije nego πto ugleda træiπte. ... USP sustav proËiπÊavanja vode omoguÊava i da se udovolje zahtjevi kosher standarda. ... proizvodi se u malim serijama.


S T R A S T I O P R E D J E L J E N O S T K VA L I T E T I

POVIJEST

Solgar su osnovala dvojica farmaceuta i lijeËnik sa zajedniËkom, u to vrijeme vrlo naprednom idejom - da prehrana ima kljuËnu ulogu u oËuvanju zdravlja. Prvi proizvod sa zlatnom etiketom predstavljen je 1947. Danas Solgar ima preko 460 proizvoda u viπe od 40 zemalja svijeta. Kao i na svom poËetku, Solgar je odan naËelu na kojem je utemeljen - bez kompromisa, bez obzira koliko tegobno ili skupo to bilo.

SOLGAR - THE SCIENCE OF NUTRITION ... Solgar je prvi primijenio prirodno oblaganje tableta temeljeno na vodi, umjesto uobiËajnog sredstva - πelaka. Prirodno oblaganje poboljπava raspadljivost i rastroπljivost, πto omoguÊuje bolju apsorpciju nutrijenata. ... Solgar je prvi u svijetu predstavio vegetarijanske kapsule i vegetarijanske mekane æelatinske kapsule. ... Solgar je prvi proizveo dodatak prehrani koristeÊi nano-tehnologiju kako bi poveÊao do tada nezamislivu bioraspoloæivost.


PRIRODA

U SLUÆBI O»UVANJA OKOLI©A

Solgar je svjestan da male promjene u prirodi mogu stvoriti velike uËinke. Biljke koje koristi dobivaju se iz trajno odræivih izvora, kako bi autohtone vrste i dalje rasle u svojim prirodnim staniπtima. U proizvodnji koristi proËiπÊenu vodu i prijateljska, zelena sredstva za ËiπÊenje. Postrojenja su opskrbljena sustavima za smanjenje buke i filtraciju zraka. Solgar koristi 100% reciklirajuÊe staklene boce. Solgar je Ëlan meunarodne mreæe Carbon neutral company ∂ Ëiji je cilj smanjenje emisije CO2. Do danas je Solgar posadio na tisuÊe sadnica autohtonog drveÊa kako bi se smanjili negativni utjecaji emisije ugljika. S istim je ciljem investirao u razliËite projekte za zaπtitu okoliπa πirom svijeta.


SOLGAR - THE SCIENCE OF NUTRITION www.solgar.hr ZASTUPNIK I DISTRIBUTER: SALVUS d.o.o., Æupana Vratislava 11, 49240 Donja Stubica tel.: 049 286 235, fax: 049 286 256 info@salvus.hr

Zašto je Solgar tako poseban?  

Ekskluzivna distribucija Solgar proizvoda na svim kontinentima rezultat je suradnje s obrazovanim stručnjacima koji vode korisnike kroz gole...

Zašto je Solgar tako poseban?  

Ekskluzivna distribucija Solgar proizvoda na svim kontinentima rezultat je suradnje s obrazovanim stručnjacima koji vode korisnike kroz gole...

Advertisement