Page 1

Quercetin Complex Snaæan antioksidans

Potentna formulacija za obnavljanje i zaπtitu imunoloπkog i kardiovaskularnog sustava, smanjuje intenzitet alergijskih i upalnih reakcija

Solgar - prednost je u kvaliteti


SOLGAR

Quercetin Complex Kvercetin spada u skupinu bioflavonoida, biljnih pigmenata topivih u vodi. Proizvod sadræi 250 mg kvercetina uz dodatak 250 mg askorbinske kiseline πto predstavlja idelan omjer i omoguÊuje najbolji meusobni sinergistiËki uËinak. Kvercetin inhibira oslobaanje histamina i produkciju upalnih prostanglandina te tako smanjuje intenzitet alergijskih i upalnih reakcija. Djeluje kao snaæan antioksidans Ëime sprjeËava πtetan uËinak endogenih i egzogenih slobodnih radikala, ponajprije na proces lipidne peroksidacije, glavnog Ëimbenika za nastanak ateroskleroze. Dodatak bromelaina pomaæe u cijepanju proteina na ZA©TO JE SOLGAR TAKO aminokiseline te u razgradnji proPOSEBAN? teinskih dijelova virusa i bakterija. JamËi kvalitetu bez kompromisa Vitamin C je esencijalni sastojak za • proizvodni procesi odvijaju se po sintezu kolagena, razliËitih enzima najviπim farmaceutskim standardima i hormona adrenalne ælijezde. Sna• koristi samo najkvalitetnije sirovine æan je antioksidans i sprjeËava πte• koristi samo biljke iz organskih usjeva tno djelovanje slobodnih radikala • stroga kontrola kvalitete na svakom stupnju proizvodnje te oksidaciju kolesterola, Ëime do• ne koriste se genetski modificirani datno doprinosi zaπtiti kardiovassastojci (GMO), ni umjetni konzerkularnog sustava od nastajanja atevansi, arome ni boje rosklerotskih promjena. Vitamin C • koriste se tamne, staklene, 100% repotiËe produkciju interferona i speciklirajuÊe boËice koje Ëuvaju kvalitetu cifiËnih protutijela te aktivnost leuproizvoda kocita Ëime poveÊava otpornost • proizvode razvijaju vrhunski struËnjaci organizma na infekcije. Supresijom temeljem najnovijih znanstvenih histamina vitamin C smanjuje inistraæivanja i uz pomoÊ najnaprednijih tehnoloπkih dostignuÊa tenzitet alergijske reakcije i pogodan je za davanje kod simptoma preosjetljivosti. Acerola, rutin, πipak i kompleks citrus bioflavonoida zaokruæuju potentnu formulaciju za obnavljanje i zaπtitu imunoloπkog i kardiovaskularnog sustava. Salvus d.o.o | Besplatni info telefon: 0800 1947 | www.solgar.hr

1296558699.51QuercetinComplex  

Snaæan antioksidans Potentna formulacija za obnavljanje i zaπtitu imunoloπkog i kardiovaskularnog sustava, smanjuje intenzitet alergijskih i...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you