Page 1

L-glutamin 500 mg Najzastupljenija aminokiselina u tijelu

Pomaæe boljoj zaπtiti organizma tijekom produæenih psihiËkih i fiziËkih optereÊenja

Solgar - prednost je u kvaliteti


SOLGAR

L-glutamin 500 mg Glutamin je najzastupljenija aminokiselina u tijelu. »ini oko 20% svih aminokiselina ukljuËenih u metaboliËke procese, a intenzivni psihiËki ili fiziËki Ëimbenici mogu dovesti do stanja poveÊanih potreba, Ëak i veÊih u odnosu na prirodnu produkciju u organizmu. Glutamin prolazi kroz krvno-moædanu barijeru gdje se konvertira u glutaminsku kiselinu, osnovni izvor energije za rad mozga, psihiËku budnost i poboljπanje pamÊenja. NajveÊe iskoriπtenje glutamina je u probavnom sustavu gdje ga stanice intestinalnog epitela koriste kao glavni energetski izvor za odvijanje ZA©TO JE SOLGAR TAKO POSEBAN? metaboliËkih procesa. Glutamin JamËi kvalitetu bez kompromisa stoga potiËe obnavljanje stanica • proizvodni procesi odvijaju se po intestinalnog epitela, kao i najviπim farmaceutskim standardima sluznice æeluca Ëime povoljno • koristi samo najkvalitetnije sirovine djeluje na cijeljenje ulkusa • koristi samo biljke iz organskih usjeva nastalih u probavnom sustavu. • stroga kontrola kvalitete na svakom Posebno je izraæen uËinak na stupnju proizvodnje poveÊanje snage i izdræljivosti • ne koriste se genetski modificirani kod sportaπa, jer potiËe sintezu sastojci (GMO), ni umjetni konzerproteina, smanjuje katabolizam, vansi, arome ni boje stimulira sintezu hormona rasta • koriste se tamne, staklene, 100% rei akumulaciju glikogena u ciklirajuÊe boËice koje Ëuvaju kvalitetu miπiÊima, te pomaæe u oËuvanju proizvoda integriteta imunoloπkog sustava • proizvode razvijaju vrhunski struËnjaci temeljem najnovijih znanstvenih i boljoj zaπtiti organizma tijekom istraæivanja i uz pomoÊ najnaprednijih produæenih psihiËkih i fiziËkih tehnoloπkih dostignuÊa optereÊenja.

Salvus d.o.o | Besplatni info telefon: 0800 1947 | www.solgar.hr

1296558602.65L-glutamin  
1296558602.65L-glutamin  

Najzastupljenija aminokiselina u tijelu Solgar - prednost je u kvaliteti Pomaæe boljoj zaπtiti organizma tijekom produæenih psihiËkih i fizi...

Advertisement