Page 1

Antioxidant Free Radical Modulators Zaπtita or ganizma od slobodnih radikala

Kombinacija snaænih elemenata koji doprinose neutralizaciji πtetnih spojeva

Solgar - prednost je u kvaliteti


SOLGAR

Antioxidant Free Radical Modulators Antioxidant Free Radical Modulators sadræi kombinaciju snaænih elemenata koji doprinose neutralizaciji πtetnih spojeva. Prije svega to su vitamini A, C, E, zatim cink, selen, bakar i mangan koji su esencijalni sastojci najsnaænijeg prirodnog antioksidansa superoksid-dezmutaze (SOD). Meu ostalim proizvod se odlikuje skupinom mijeπanih karotenoida - luteina, likopena, alfa-karotena i zeaksantina te N-acetil-cisteinom i alfa lipoiËnom kiselinom. Karotenoidi imaju povoljan uËinak na zaπtitu stanica, zdravlje koæe, respiratorni sustav, zdravlje oËiju, prostate, te ZA©TO JE SOLGAR TAKO imunoloπki i kardiovaskularni POSEBAN? sustav. Dostupnost N-acetil-cisJamËi kvalitetu bez kompromisa teina osnovni je regulacijski faktor • proizvodni procesi odvijaju se po za sintezu enzima glutation-peronajviπim farmaceutskim standardima ksidaze, najvaænijeg detoksikacij• koristi samo najkvalitetnije sirovine skog mehanizma u jetri. Glutation• koristi samo biljke iz organskih usjeva peroksidaza pomaæe u izluËivanju • stroga kontrola kvalitete na svakom stupnju proizvodnje niza toksiËnih elemenata iz oko• ne koriste se genetski modificirani liπa. Alfa lipoiËna kiselina je visastojci (GMO), ni umjetni konzertaminima sliËna tvar koja predvansi, arome ni boje stavlja univerzalni antioksidans • koriste se tamne, staklene, 100% reobzirom da djeluje obnavljanjem ciklirajuÊe boËice koje Ëuvaju kvalitetu ostalih antioksidansa, prije svih proizvoda glutationa, vitamina C i E te • proizvode razvijaju vrhunski struËnjaci koenzima Q10. Izuzetno povoljno temeljem najnovijih znanstvenih djeluje na obnavljanje jetrenih istraæivanja i uz pomoÊ najnaprednijih tehnoloπkih dostignuÊa stanica, posebno kod raznih toksiËnih oπteÊenja, te πtiti LDL kolesterol od oksidativnih oπteÊenja. Dodatak prirodnih flavonoida upotpunjuje antioksidativni uËinak svih ostalih sastojaka. Salvus d.o.o | Besplatni info telefon: 0800 1947 | www.solgar.hr

Profile for SalvusHealth

1296558113.76Antioxidant Free Radical  

Zaπtita organizma od slobodnih radikala Solgar - prednost je u kvaliteti Kombinacija snaænih elemenata koji doprinose neutralizaciji πtetnih...

1296558113.76Antioxidant Free Radical  

Zaπtita organizma od slobodnih radikala Solgar - prednost je u kvaliteti Kombinacija snaænih elemenata koji doprinose neutralizaciji πtetnih...