Page 1

NOVOSTI L-glutamin 500 mg • Hyaluronic Acid 120 mg • Phytosterol Complex 1000 mg • Resveratrol • Advanced Antioxidant formula • Evening Primrose oil 500 mg • Antioxidant Free Radical Modulators • Quercetin Complex • Omega Blend 2:1:1

L-glutamin 500 mg

Phytosterol Complex 1000 mg

Resveratrol

kapsule biljnog porijekla

Hyaluronic Acid 120 mg

Za sportaπe

tablete

meke æelatinske kapsule

Za zdravlje srca i krvnih æila

Za zaπtitu zglobova

Za zaπtitu srca i krvnih æila

Hijaluronska kiselina je glikozaminoglikan (GAG), vrlo dugaËko vlakance na koje se veæu polipeptidne okosnice, tzv. sræni proteini, te tako Ëine osnovu tkiva hrskavice. Od ostalih glikozaminoglikana razlikuje se po tome πto ne sadræi sulfatnu skupinu. Hijaluronska kiselina ima sposobnost vezanja vode i kationa, Ëime pospjeπuje hidrataciju koæe i vezivnog tkiva, te pomaæe u mijeni tvari u stanicama slabije prokrvljenih tkiva, kao npr. hrskaviËnom tkivu. Dobra hidratacija preduvjet je oËuvanju fizioloπke strukture hrskavice, πto uz stimulaciju stvaranja sinovijalne tekuÊine, znaËajno doprinosi pravilnoj funkciji zglobova, posebno u sluËajevima osteoartritisa, kroniËnog degenerativnog poremeÊaja. Osim u zglobovima, hijaluronska kiselina obilato se nalazi u izvanstaniËnoj tekuÊini ostalih tkiva, poglavito u koæi gdje povoljno utjeËe na stvaranje glatke i mladolike koæe. Zbog procesa razgradnje hijaluronsku kiselinu potrebno je periodiËki obnavljati putem dodataka prehrani, u preporuËenim intervalima izmeu πest i devet mjeseci.

Fitosteroli su biljni steroli koji svojom kemijskom strukturom i metaboliËkom aktivnoπÊu sliËe kolesterolu. Upravo se na toj sliËnosti u grai molekula temelji njihov mehanizam djelovanja pri regulaciji metabolizma masti u organizmu. Fitosteroli se s kolesterolom natjeËu za prijenosno mjesto na receptorima u crijevu te tako sprjeËavaju vezanje i, posljediËno, apsorpciju kolesterola. Takoer, zbog manje koncentracije kolesterola u cirkulaciji, u tkivima dolazi do pojaËane ekspresije LDL receptora πto dodatno smanjuje koncentracije LDL u krvotoku i njegovo πtetno odlaganje u krvnim æilama. Osim povoljnog djelovanja na metabolizam masti, manje poznati uËinci povezuju fitosterole i sa sprjeËavanjem razvoja benigne hiperplazije prostate, te apoptozom u sluËajevima maligne alteracije u tkivima prostate, dojke i kolona. Phytosterol Complex 1000 mg sadræi Ëetiri najvaænija sterola porijeklom iz biljaka - betasitosterol, stigmasterol, kampesterol i brasikasterol, koji sinergijskim djelovanjem uËinkovito doprinose boljoj regulaciji masnoÊa u krvi, pa time mogu smanjiti rizik za nastanak kardiovaskularnih i cerebrovaskularnih bolesti.

Glutamin je najzastupljenija aminokiselina u tijelu. »ini oko 20% svih aminokiselina ukljuËenih u metaboliËke procese, a intenzivni psihiËki, ili fiziËki Ëimbenici mogu dovesti do stanja poveÊanih potreba, Ëak i veÊih u odnosu na prirodnu produkciju u organizmu. Glutamin prolazi kroz krvno-moædanu barijeru gdje se konvertira u glutaminsku kiselinu, osnovni izvor energije za rad mozga, psihiËku budnost i poboljπanje pamÊenja. NajveÊe iskoriπtenje glutamina je u probavnom sustavu gdje ga stanice intestinalnog epitela koriste kao glavni energetski izvor za odvijanje metaboliËkih procesa. Glutamin stoga potiËe obnavljanje stanica intestinalnog epitela, kao i sluznice æeluca Ëime povoljno djeluje na cijeljenje ulkusa nastalih u probavnom sustavu. Posebno je izraæen uËinak na poveÊanje snage i izdræljivosti kod sportaπa, jer potiËe sintezu proteina, smanjuje katabolizam, stimulira sintezu hormona rasta i akumulaciju glikogena u miπiÊima, te pomaæe u oËuvanju integriteta imunoloπkog sustava i boljoj zaπtiti organizma tijekom produæenih psihiËkih i fiziËkih optereÊenja. 50 kapsula biljnog porijekla 137,90 kn

PAKIRANJE: MPC:

30 tableta 396,00 kn

PAKIRANJE: MPC:

100 mekih æelatinskih kapsula 279,10 kn

PAKIRANJE: MPC:

kapsule biljnog porijekla

Resveratrol je polifenol porijeklom iz biljaka. Povezuje se s pojavom tzv. francuskog paradoksa - tipiËnom francuskom prehranom koja ukljuËuje redovitu konzumaciju malih koliËina crnog vina. Mehanizam djelovanja temelji se na sprjeËavanju agregacije trombocita, vazodilataciji, te inhibiciji oksidacije LDL kolesterola glavnog riziËnog Ëimbenika za razvoj ateroskleroze i posljediËno infarkta miokarda. Antioksidativni uËinak oËituje se u zaπtiti integriteta staniËne membrane, Ëime se osigurava pravilno funkcioniranje staniËnih struktura, dok se inhibicijom cikoooksigenaze smanjuju upalne reakcije u organizmu. Resveratrol aktivira sirtuine - novu skupinu proteina koji su ukljuËeni u niz staniËnih procesa, a prije svega u oËuvanje genske stabilnosti, obnavljanje DNA i apoptozu Ëime, pak, direktno utjeËe na usporavanje starenja i dugovjeËnost. 60 kapsula biljnog porijekla 339,00 kn

PAKIRANJE: MPC:


Prirodna pomoÊ za ublaæavanje simptoma PMS-a

Zaπtita organizma od oksidativnih oπteÊenja

MPC:

60 kapsula biljnog porijekla 279,00 kn

PAKIRANJE:

MPC:

PAKIRANJE:

60 kapsula biljnog porijekla 499,00 kn

Antioxidant Free Radical Modulators sadræi kombinaciju snaænih elemenata koji doprinose neutralizaciji πtetnih spojeva. To su vitamini C, E, zatim cink, selen i bakar koji su esencijalni sastojci najsnaænijeg prirodnog antioksidansa superoksid-dezmutaze (SOD). Izmeu ostalog, proizvod se odlikuje skupinom mijeπanih karotenoida - luteina, likopena, alfa-karotena i zeaksantina, te N-acetil-cisteinom i alfa lipoiËnom kiselinom. Karotenoidi imaju povoljan uËinak na zaπtitu stanica, zdravlje koæe, respiratorni sustav, zdravlje oËiju, prostate te imunoloπki i kardiovaskularni sustav. Dostupnost N-acetil-cisteina osnovni je regulacijski faktor za sintezu enzima glutation-peroksidaze, najvaænijeg detoksikacijskog mehanizma u jetri. Glutationperoksidaza pomaæe u izluËivanju niza toksiËnih elemenata iz okoliπa kao πto su teπki metali, pesticidi, hormoni, razni metaboliti koji nastaju tijekom obrade hrane, ili lijekovi. Alfa lipoiËna kiselina je vitaminima sliËna tvar, univerzalni antioksidans, jer obnavlja ostale antioksidanse, prije svih glutation, vitamine C i E, te koenzim Q10. Izuzetno povoljno djeluje na obnavljanje jetrenih stanica, posebno kod raznih toksiËnih oπteÊenja, te πtiti LDL kolesterol od oksidativnih oπteÊenja. Dodatak prirodnih flavonoida upotpunjuje antioksidativni uËinak svih ostalih sastojaka.

Zaπtita organizma od slobodnih radikala

kapsule biljnog porijekla

Antioxidant Free Radical Modulators

MPC:

PAKIRANJE:

50 kapsula biljnog porijekla 236,16 kn

Kvercetin spada u skupinu bioflavonoida, biljnih pigmenata topivih u vodi. Formula sadræi 250 mg kvercetina uz dodatak 250 mg askorbinske kiseline, πto je idelan omjer i omoguÊuje najbolji meusobni sinergistiËki uËinak. Kvercetin inhibira oslobaanje histamina i produkciju upalnih prostaglandina te tako smanjuje intenzitet alergijskih i upalnih reakcija. Djeluje kao snaæan antioksidans, sprjeËava πtetan uËinak endogenih i egzogenih slobodnih radikala ponajprije na proces lipidne peroksidacije, glavnog Ëimbenika za nastanak ateroskleroze. Dodatak bromelaina pomaæe u cijepanju proteina na aminokiseline, te u razgradnji proteinskih dijelova virusa i bakterija. Vitamin C je esencijalni sastojak za sintezu kolagena (u vezivnom tkivu zglobova, krvnih æila, koæi, probavnom traktu) razliËitih enzima i hormona adrenalne ælijezde (Ëime se objaπnjava anti-stresni uËinak). Snaæan je antioksidans, sprjeËava πtetno djelovanje slobodnih radikala i oksidaciju kolesterola, Ëime dodatno doprinosi zaπtiti kardiovaskularnog sustava od nastajanja aterosklerotskih promjena. Podiæe razinu HDL-a i poboljπava omjer HDL/LDL i vaæan je faktor za smanjenje rizika od razvoja srËanih bolesti. Vitamin C potiËe produkciju interferona i specifiËnih protutijela, te aktivnost leukocita Ëime poveÊava otpornost organizma na infekcije. Supresijom histamina vitamin C smanjuje intenzitet alergijske reakcije i pogodan je za davanje kod simptoma preosjetljivosti. Acerola, rutin, πipak i kompleks citrus bioflavonoida zaokruæuju potentnu formulaciju za obnavljanje i zaπtitu imunoloπkog i kardiovaskularnog sustava.

MPC:

PAKIRANJE:

150 ml sirupa 284,00 kn

Masne su kiseline neophodne za sintezu prostaglandina - tvari sliËnih hormonima, koji utjeËu na niz metaboliËkih procesa u organizmu. Djelovanje omega-3 masnih kiselina nastaje konverzijom alfa-linolenske kiseline u aktivne oblike: eiozapentaenoiËnu kiselinu (EPA) i dokozaheksaenoiËnu kiselinu (DHA) te dalje do prostaglandina serije 3. Prostaglandini serije 3 se nazivaju joπ i “dobri” prostaglandini, jer imaju snaæno protuupalno djelovanje - smanjuju simptome kroniËnih upalnih stanja u zglobovima, ili u probavnom sustavu (osteoartritis, kolitis, Chronova bolest...) kao i kod nekih autoimunih bolesti (reumatoidni artritis). Posebno je izraæen protektivni uËinak u kardiovaskularnom sustavu, gdje omega-3 masne kiseline smanjuju rizik za nastanak ishemijskih poremeÊaja. Za pravilan razvoj djeteta neophodna je nadoknada u trudnoÊi, ali i u odrasloj dobi, jer DHA Ëini znaËajan dio (15-25%) moædanih struktura. Kao prekursor prostaglandina serije 1, omega-6 masne kiseline, takoer, imaju vaænu ulogu u smanjenju upalnih procesa u organizmu. S obzirom da je GLA istovremeno i prekursor arahidonske kiseline iz koje nastaju pro-upalni prostaglandini serije 2, preporuËuje se istovremeno uzimanje omega-3 masnih kiselina Ëime se postiæe najbolji protuupalni uËinak. Prostaglandini nastali iz omega-6 utjeËu na niz fizioloπkih funkcija ukljuËujuÊi luËenje hormona i aktivnost æivËanog sustava primarno vezanih za ublaæavanje simptoma PMSa, kao πto su glavobolja, depresija, napetost, bolne grudi, bolna menstruacija, u sluËajevima cista na jajnicima, ili dojkama te kod endometrioze. Zbog povoljnog stimulirajuÊeg djelovanja na æivËani sustav preporuËuju se dijabetiËarima za prevenciju dijabetiËke neuropatije, ali je potreban oprez kod osoba oboljelih od epilepsije. Zbog svog pro-upalnog djelovanja prostaglandini serije 2 nazivaju se joπ i ‘loπi’ prostaglandini, ali su upravo oni odgovorni za neke 'pozitivne' procese kao πto su kontrakcije pri porodu, ili pak vazokonstrikcija i zgruπavanje kod oπteÊenih krvnih æila. Omega-9 masne kiseline derivat su mononezasiÊenih masti i imaju povoljan uËinak na smanjenje kolesterola, zaπtitu æeluËane sluznice i integritet staniËne membrane. Pravilan omjer (2:1:1) omega 3:6:9 masnih kiselina omoguÊuje idealno sinergistiËko djelovanje svih serija prostaglandina i njihovu optimalnu uËinkovitost u metaboliËkim procesima. Sve sadræane omega masne kiseline biljnog su porijekla.

PomoÊ u oËuvanju zdravlja i opÊeg stanja organizma

sirup

kapsule biljnog porijekla Antioksidans

Omega Blend 2:1:1

Quercetin Complex

NOVOSTI

MPC:

PAKIRANJE:

30 mekih æelatinskih kapsula 120,54 kn

Æuti noÊurak (Oenothera biennis) je bogat izvor gama linolenske kiseline (GLA) koja pripada u kategoriju omega-6 masnih kiselina. Posebno je vaæan za osobe koje zbog nedostatne uËinkovitosti enzima delta-6-desaturaze ne mogu sintetizirati GLA konverzijom iz linolenske kiseline. Kao prekursor prostaglandina serije 1, omega-6 masne kiseline imaju vaænu ulogu u smanjenju upalnih procesa u organizmu. S obzirom da je GLA istovremeno i prekursor arahidonske kiseline iz koje nastaju proupalni prostaglandini serije 2, preporuËuje se istovremeno uzimanje omega-3 masnih kiselina za postizanje najboljeg protuupalnog uËinka. Prostaglandini nastali iz omega6 su tvari sliËne hormonima, a utjeËu na niz fizioloπkih funkcija ukljuËujuÊi luËenje hormona i aktivnost æivËanog sustava, primarno vezanih za ublaæavanje simptoma PMS-a. NoÊurak stoga uËinkovito pomaæe u smanjenju glavobolje, depresije, napetosti, bolnih grudi, bolnih menstruacija, u sluËajevima cista na jajnicima ili dojkama, te kod endometrioze. Zbog povoljnog stimulirajuÊeg djelovanja na æivËani sustav preporuËuje se dijabetiËarima za prevenciju dijabetiËke neuropatije, ali je potreban oprez kod osoba oboljelih od epilepsije. Takoer, pospjeπuje cijeljenje rana i izgled koæe.

meke æelatinske kapsule

kapsule biljnog porijekla

Antioksidansi imaju znaËajnu ulogu u sprjeËavanju πtetnog djelovanja endogenih ili egzogenih slobodnih radikala. Slobodni radikali predstavljaju molekule s nesparenim elektronom u vanjskoj ljusci zbog Ëega imaju visoki potencijal vezanja za druge molekule, Ëime poËinju lanËanu reakciju i stvaranje patoloπkih spojeva, koji u konaËnici dovode do destrukcije stanica. Antioksidansi se veæu na takve molekule, neutraliziraju ih i tako Ëine neπkodljivim za organizam. Advanced Antioxidant formula sadræi kombinaciju snaænih elemenata koji doprinose neutralizaciji πtetnih spojeva. To su vitamini A, C, E, prirodni karotenoidi, zatim cink, selen, bakar i mangan koji su esencijalni sastojci najsnaænijeg prirodnog antioksidansa superoksid-dezmutaze (SOD). Meu ostalim, proizvod se odlikuje L-glutationom, koji zajedno sa selenom stvara enzim glutation-peroksidazu. Antioksidativni uËinak moæe sprijeËiti niz poremeÊaja povezanih sa starenjem npr. bolesti povezane sa staniËnom mutacijom, degenerativne promjene kardiovaskularnog sustava, te promjene na zglobovima i oËima, kao i smanjiti upalna stanja ili imunoloπke deficite. Glutation-peroksidaza je najvaæniji detoksikacijski mehanizam u organizmu, a selen pospjeπuje aktivnost glutationa i olakπava sintezu glutation peroksidaze. Glutation pomaæe u izluËivanju niza toksiËnih elemenata iz okoliπa kao πto su teπki metali, pesticidi, hormoni, razni metaboliti koji nastaju tijekom obrade hrane, ili lijekovi, kao i kadmija, koji se najËeπÊe unosi puπenjem ili zagaenim zrakom te æive. Od najveÊeg je znaËaja neutralizacija slobodnih radikala uzrokovanih oksidacijom masti, vrlo agresivnih oblika koji uzrokuju oπteÊenja lipida, staniËnih membrana, proteina i DNA. Formula doprinosi stvaranju boljeg HDL/LDL omjera, smanjenoj agregaciji trombocita i smanjenom odlaganju kolesterola u stjenkama krvnih æila Ëime smanjuju rizik od ishemijskih bolesti kardiovaskularnog sustava. Pospjeπuje uËinkovitost T i B limfocita, nespecifiËne i specifiËne imunosti i time pomaæe u obrani od raznih infekcija. OËi spadaju meæu najosjetljivija tkiva jer su izloæene πtetnom djelovanju, ne samo endogenih slobodnih radikala, veÊ i egzogenim Ëimbenicima kao πto su UV zrake, ozon ili druge Ëestice iz zraka, πto dovodi do degenerativnih poremeÊaja kao πto su katarakta ili makularna degeneracija. Dodatak vitamina B2 upotpunjuje formulu i predstavlja izvor riboflavina, preteËu molekule flavin-adenin-dinukleotida (FAD), jednog od vaænijih izvora za stvaranje energije u stanici.

Evening Primrose oil 500 mg

Advanced Antioxidant formula

1296557772.3SolgarNovostiSijecanj11  

kapsule biljnog porijekla kapsule biljnog porijekla tablete PAKIRANJE: 100 mekih æelatinskih kapsula MPC: 279,10 kn PAKIRANJE: 50 kapsula bi...

1296557772.3SolgarNovostiSijecanj11  

kapsule biljnog porijekla kapsule biljnog porijekla tablete PAKIRANJE: 100 mekih æelatinskih kapsula MPC: 279,10 kn PAKIRANJE: 50 kapsula bi...

Advertisement