Page 1

Sikavica Standardizirani ekstrakt sikavice

Za bolju funkciju jetre i njenu detoksikaciju

Solgar - prednost je u kvaliteti


SOLGAR

Sikavica G L A V N A A K T I V N A S U P S T A N C A je flavonoid silimarin koji svojim ukljuËivanjem u metaboliËke procese u organizmu pospjeπuje detoksifikacijske procese u jetri poveÊanjem razine glutationa, ali i poticanjem regeneracije i sinteze zdravih jetrenih stanica.

Silimarin sprjeËava fibrozne promjene tkiva jetre, povezane s nastankom ciroze izazvane prekomjernom konzumacijom alkohola ili hepatitisom, ili pak kod oπteÊenja izazvanih lijekovima. ZA©TO JE SOLGAR TAKO POSEBAN? JamËi kvalitetu bez kompromisa • proizvodni procesi odvijaju se po najviπim farmaceutskim standardima • koristi samo najkvalitetnije sirovine • koristi samo biljke iz organskih usjeva • stroga kontrola kvalitete na svakom stupnju proizvodnje • ne koriste se genetski modificirani sastojci (GMO), ni umjetni konzervansi, arome niti boje • koriste se tamne, staklene, 100% reciklirajuÊe boËice koje Ëuvaju kvalitetu proizvoda • proizvode razvijaju vrhunski struËnjaci temeljem najnovijih znanstvenih istraæivanja i uz pomoÊ najnaprednijih tehnoloπkih dostignuÊa

PoveÊanje razine glutationa ima znaËajan uËinak i na stvaranje glutation-peroksidaze, jednog od najmoÊnijih antioksidansa u organizmu, a inhibicijom leukotrijena postiæe se protuupalni uËinak. Protuupalni uËinak i sinergistiËko djelovanje na pravilnu replikaciju stanica koæe moæe znaËajno poboljπati kliniËku sliku psorijaze. Potreban je oprez kod uzimanja s lijekovima koji se metaboliziraju preko citokroma P-450.

Salvus d.o.o | Besplatni info telefon: 0800 1947 | www.solgar.hr

1285061533.91Sikavica  

Standardizirani ekstrakt sikavice Solgar - prednost je u kvaliteti Za bolju funkciju jetre i njenu detoksikaciju

Advertisement