Page 1

Nagraivana, potentna, dobro izbalansirana, multivitaminska formulacija s aminokiselinama i keliranim mineralima, za sportaπe i sve one s poveÊanim potrebama

Solgar - prednost je u kvaliteti


SOLGAR

VM-75 Visoko uËinkovita formula vitamina i minerala za sportaπe, i sve osobe s izraæenom poveÊanom potrebom organizma zbog neurednog stila æivljenja ili nedostatne prehrane, te za osobe na dijeti. Vitamini i minerali formulirani su tako da omoguÊe maksimalnu apsorpciju i brzu ugradnju u metaboliËke procese. Meu mineralima, posebno treba izdvojiti jedinstveno kelirano æeljezo u formi bisglicinata koje ne izaziva konstipaciju. Skupina B vitamina ima vaænu ulogu u organizmu, ponajprije na metaboliËke procese kao i na procese u samim stanicama, dok je djelovanje viZA©TO JE SOLGAR TAKO tamina C sinergistiËki upotpunjePOSEBAN? no dodatkom bioflavonoida. HesJamËi kvalitetu bez kompromisa peridin je flavonoid koji djeluje • proizvodni procesi odvijaju se po kao snaæan antioksidans, s povoljnajviπim farmaceutskim standardima nim uËinkom na smanjenje kole• koristi samo najkvalitetnije sirovine sterola i krvnog tlaka, te oËuvanje • koristi samo biljke iz organskih usjeva gustoÊe kostiju. Vitamini i minerali • stroga kontrola kvalitete na svakom ove bogate formule ukljuËeni su stupnju proizvodnje u izgradnju snaænih antioksida• ne koriste se genetski modificirani tivnih enzima, pa tako sprjeËavaju sastojci (GMO), ni umjetni konzervansi, arome niti boje oπteÊenja uzrokovana djelovanjem • koriste se tamne, staklene, 100% reslobodnih radikala. VM-75 preciklirajuÊe boËice koje Ëuvaju kvalitetu poruËuje se za detoksifikacijske proizvoda procese u jetri, zaπtitu oËiju, ko• proizvode razvijaju vrhunski struËnjaci ntrolu glikemije, aktivnost imutemeljem najnovijih znanstvenih noloπkog i zaπtitu kardiovaskuistraæivanja i uz pomoÊ najnaprednijih larnog sustava, izgradnju kostiju, tehnoloπkih dostignuÊa rad miπiÊa i kognitivne funkcije. SinergistiËko djelovanje svih sastojaka omoguÊuje da VM-75 ima veÊu uËinkovitost nego svaki element zasebno. Salvus d.o.o | Besplatni info telefon: 0800 1947 | www.solgar.hr

1276639059.42VM75  
1276639059.42VM75  

Solgar - prednost je u kvaliteti Nagraivana, potentna, dobro izbalansirana, multivitaminska formulacija s aminokiselinama i keliranim miner...

Advertisement