Page 1

Neuro nutrienti Ne samo ginko... i ne samo cirkulacija...

Formulacija bogata aminokiselinama, vitaminima, fosfatidilkolinima i standardiziranim ekstraktom ginka koji pomaæu funkcioniranju srediπnjeg æivËanog sustava, boljoj cirkulaciji i dobrom raspoloæenju

Solgar - prednost je u kvaliteti


SOLGAR

Neuro nutrienti NEURO NUTRIENTI u kapsulama biljnog porijekla sadræe vitamine, aminokiseline i standardizirani ekstrakt ginka. Originalna formulacija pospjeπuje prokrvljenost mozga, pravilnu funkciju æivËanih ovojnica, povisuje razinu GABA-e, kiseline potrebne za odræanje moædanih funkcija te sudjeluje u izgradnji serotonina, dopamina i noradrenalina.

ZA©TO JE SOLGAR TAKO POSEBAN? JamËi kvalitetu bez kompromisa • proizvodni procesi odvijaju se po najviπim farmaceutskim standardima • koristi samo najkvalitetnije sirovine • koristi samo biljke iz organskih usjeva • stroga kontrola kvalitete na svakom stupnju proizvodnje • ne koriste se genetski modificirani sastojci (GMO), ni umjetni konzervansi, arome ni boje • koriste se tamne, staklene, 100% reciklirajuÊe boËice koje Ëuvaju kvalitetu proizvoda • proizvode razvijaju vrhunski struËnjaci temeljem najnovijih znanstvenih istraæivanja i uz pomoÊ najnaprednijih tehnoloπkih dostignuÊa

Na taj naËin Neuro nutrienti: • utjeËu na poboljπanje raspoloæenja • potiËu psihiËku budnost i kognitivne funkcije • poboljπavaju kratkotrajnu memoriju • mogu imati antidepresivni uËinak

Salvus d.o.o | Besplatni info telefon: 0800 1947 | www.solgar.hr

1276552730.54Neuronutrienti  

Ne samo ginko... i ne samo cirkulacija... Solgar - prednost je u kvaliteti Formulacija bogata aminokiselinama, vitaminima, fosfatidilkolinim...