Page 1

Kompleks za æene Za menopauzu bez simptoma

Jedinstvena i paæljivo uravnoteæena kombinacija biljaka koje dokazano djeluju na smanjenje neugodnih simptoma menopauze - navale vruÊine, noÊno znojenje, psihiËku napetost i nesanicu

Solgar - prednost je u kvaliteti


SOLGAR

Kompleks za æene Klimakterij ili menopauza Ëesto je najteæi period u æivotu æene. Neizostavne fiziËke i psihiËke promjene praÊene su izuzetno neugodnim simptomima koji znatno smanjuju kvalitetu æivota, ali koji se uËinkovito mogu pobijediti prirodnim putem. Kompleks za æene sadræi sastojke Ëije je djelovanje usmjereno na estrogen i LH, najvaænije hormone koji utjeËu na razvoj i intenzitet simptoma menopauze. Anelika, cimicifuga i konopljika aktivnim sastojcima doprinose stvaranju ravnoteæe izmeu estrogena i LH, Ëime ublaæavaju simptome menopauze kao πto su navale vruÊine, noÊno znojenje, ZA©TO JE SOLGAR TAKO palpitacije ili napetost. POSEBAN? Cimicifuga upotpunjuje poJamËi kvalitetu bez kompromisa zitivan uËinak kozlinca i soje • proizvodni procesi odvijaju se po na kardiovaskularni sustav, πto najviπim farmaceutskim standardima se manifestira smanjenjem • koristi samo najkvalitetnije sirovine krvnog tlaka i masnoÊa u krvi, • koristi samo biljke iz organskih usjeva povoljnim kardiotoniËkim • stroga kontrola kvalitete na svakom stupnju proizvodnje uËinkom i smanjenjem psihiËke napetosti. PoveÊana produkcija • ne koriste se genetski modificirani sastojci (GMO), ni umjetni konzerinterferona omoguÊuje bolji vansi, arome ni boje imunoloπki odgovor na infek• koriste se tamne, staklene, 100% recije. ciklirajuÊe boËice koje Ëuvaju kvalitetu Sikavica djeluje na simptome proizvoda starenja svojim protektivnim • proizvode razvijaju vrhunski struËnjaci uËinkom na jetru, jer potiËe detemeljem najnovijih znanstvenih toksikaciju i antioksidativne istraæivanja i uz pomoÊ najnaprednijih tehnoloπkih dostignuÊa mehanizme te bræe obnavljanje koæe. Salvus d.o.o | Besplatni info telefon: 0800 1947 | www.solgar.hr

1276552574.2KomplekszaZene  
1276552574.2KomplekszaZene  

Za menopauzu bez simptoma Solgar - prednost je u kvaliteti Jedinstvena i paæljivo uravnoteæena kombinacija biljaka koje dokazano djeluju na...

Advertisement