Page 1

Hy Bio UËinkoviti kompleks 500 mg vitamina C i 500 mg bioflavonoida, sa πipkom u prahu i rutinom

Vitamin C je prirodna pomoÊ u jaËanju imuniteta, bræem oporavku i cijeljenju rana, te neophodan dodatak prehrani za osobe pod stresom, puπaËe, trudnice, rekonvalescente i sportaπe

Solgar - prednost je u kvaliteti


SOLGAR

Hy Bio Vitamin C je esencijalni sastojak za sintezu kolagena (u vezivnom tkivu zglobova, krvnih æila, koæi, probavnom traktu), razliËitih enzima i hormona adrenalne ælijezde (Ëime se objaπnjava njegov anti-stresni uËinak). Snaæan je antioksidans i sprjeËava πtetno djelovanje slobodnih radikala. Vitamin C sprjeËava oksidaciju kolesterola Ëime dodatno doprinosi zaπtiti kardiovaskularnog sustava od nastajanja aterosklerotskih promjena. Podiæe razinu HDL-a i poboljπava omjer HDL/LDL, ZA©TO JE SOLGAR TAKO te je vaæan faktor za smanjenje POSEBAN? rizika od razvoja srËanih JamËi kvalitetu bez kompromisa bolesti. • proizvodni procesi odvijaju se po najviπim farmaceutskim standardima • koristi samo najkvalitetnije sirovine • koristi samo biljke iz organskih usjeva • stroga kontrola kvalitete na svakom stupnju proizvodnje • ne koriste se genetski modificirani sastojci (GMO), ni umjetni konzervansi, arome ni boje • koriste se tamne, staklene, 100% reciklirajuÊe boËice koje Ëuvaju kvalitetu proizvoda • proizvode razvijaju vrhunski struËnjaci temeljem najnovijih znanstvenih istraæivanja i uz pomoÊ najnaprednijih tehnoloπkih dostignuÊa

Vitamin C potiËe produkciju interferona i specifiËnih protutijela te potiËe aktivnost leukocita Ëime poveÊava otpornost organizma na infekcije. Supresijom histamina vitamin C smanjuje intenzitet alergijske reakcije, pa je pogodan kod simptoma preosjetljivosti. Proizvod sadræi i bioflavonoide koji, uz antioksidativne uËinke, poveÊavaju iskoristivost C vitamina u organizmu.

Salvus d.o.o | Besplatni info telefon: 0800 1947 | www.solgar.hr

1276552487.25HyBio  
1276552487.25HyBio  

UËinkoviti kompleks 500 mg vitamina C i 500 mg bioflavonoida, sa πipkom u prahu i rutinom Solgar - prednost je u kvaliteti Vitamin C je prir...