Page 1

SOLGAR

N A » E L A odgovovarajuÊe prehrane

NaËela odgovarajuÊe prehrane

Prednost je u kvaliteti 1


SOLGAR

2


SOLGAR

NaËela odgovarajuÊe prehrane 1. Dan zapoËnite uzimanjem svjeæeg voÊa. Zaπto?

Zato da se u organizam unesu svjeæi enzimi i omoguÊi kvalitetna probava uzetih prehrambenih namirnica tijekom dana. VoÊe valja jesti kao prvi jutarnji obrok, a tijekom dana sat vremena prije ruËka ili veËere i tri sata nakon ruËka, zato πto je voÊe izuzetno lako probavljiva namirnica koja uzeta netom nakon jela trune u organizmu. Nutriciolozi, osim toga, savjetuju da u istom obroku ne jedemo voÊe razliËitih skupina - dakle da ne jedemo zajedno kiselo ili polukiselo voÊe sa slatkim voÊem. Primjerice, bananu ili dinju ne treba jesti s kivijem ili kivi s avokadom. Da bi organizam imao maksimalan uËinak uzetog voÊa, voÊe treba jesti u odvojenim skupinama, kiselo samo za sebe ili pak slatko voÊe samo za sebe. “Jedna jabuka na dan, bolest iz kuÊe van” stara je izreka. Stoga, jedite jabuke. Njihov je blagotvoran uËinak mnogostruk: osim πto Ëiste zube, jabuke jaËaju probavu, blagotvorno djeluju na sniæenje masnoÊa i optimaliziraju njihove razine.

2. Svakodnevno konzumirajte prirodne sokove od voÊa i povrÊa. Zaπto?

Svjeæe iscijeen sok voÊa i povrÊa bez dodanih kemijskih tvari (aditiva, konzervansa...) snaæna je potpora snazi imuniteta i kvaliteti zdravlja uopÊe. Takav prirodni svjeæi sok, uz dodanu jednu ælicu dobrog meda kontroliranog porijekla, pravi je nektar koji obiluje vitaminima, mineralima i fitotvarima, snaænog zaπtitnog uËinka te poæeljan energetski bogat obrok. 3


SOLGAR

3. Koncentrirane ugljikohidrate tijesto, riæu i krumpir ne jedite zajedno s koncentriranim bjelanËevinama - mesom, peradi i ribom. Zaπto?

Koncentrirani ugljikohidrati u sustavu probavljanja hrane traæe luænati medij, a koncentrirane bjelanËevine trebaju kiseli medij. Uzeti zajedno u istom obroku poniπtavaju se, a da ih organizam ne iskoristi, πto “vodi” organizam u kiselost. Stoga tijesto, riæu i krumpir jedite s obiljem svjeæeg povrÊa, a meso, perad i ribu takoer uz svjeæe povrÊe ili variva.

4. Ne izgladnjujte se i ne preskaËite obroke. Zaπto?

Preskakanje obroka obiËno vodi u prejedanje pri prvom slijedeÊem obroku, a istovremeno usporava metabolizam. Kako je naπ organizam poput motora s unutarnjim sagorijevanjem zamislite svoj auto, o kojem besprijekorno skrbite, da radi bez benzina i ulja. Odmah bi se “zaribao” motor! Tako je i s naπim tijelom - valja ga pravilno hraniti.

5. Pijte minimum 8 Ëaπa vode dnevno. Zaπto?

Voda Ëini 70% naπeg tijela, 85% krvi, 80% mozga, 70% miπiÊa, 22% kosti i primjerice 10% zuba! Redovit unos vode pridonosi filtriranju toksiËnih tvari iz organizma, smanjenju masnih naslaga, reguliranju tjelesne temperature, odræavanju tonusa miπiÊa i boljem elasticitetu koæe. Ponekad je osjeÊaj gladi znak da nam zapravo nedostaje tekuÊine. Pijenje vode treba postati navika, jer æe je znak da je dehidracija veÊ nastupila. »ak i mala dehidracija od 2% moæe umanjiti πportski nastup i do 20%, a dugoroËno utjeËe na krvni tlak, cirkulaciju i probavu. Svoju tjelesnu teæinu podijelite sa 8 i dobiti Êete broj Ëaπa od 2 dcl, koliko bi trebalo dnevno popiti vode. »esto se postavlja pitanje da li piti vodu tijekom jela ili ne? Voda se moæe piti tijekom jela, Ëak i onda kada ste na restriktivnim dijetama. Vaæno je izbjegavati i ne piti gazirana, zaslaena i aromatizirana piÊa i vodu, kao ni alkohol, jer sadræe previπe kalorija. »aπa vode ispuniti Êe æeludac i bræe Êete osjetiti sitost! Stoga kada vam se javi glad izmeu obroka, popijte Ëaπu vode i umjesto cijele Ëokolade pojedite samo komadiÊ. Neki struËnjaci za prehranu savjetuju da se odmah nakon buenja popije Ëaπa izvorske vode s neπto limuna ili Ëista voda sobne temperature. Na taj Êe se naËin, odmah nakon buenja, organizam osvjeæiti unosom nuæno potrebnih elektrolita (soli) koje iz-

4


SOLGAR

vorska voda prirodno sadræi. I ne manje vaæno - uzimanje vode ujutro na prazan æeludac potiËe probavu i dobru stolicu. Dnevno pijte minimalno onoliko vode koliko ste je tijekom dana izluËili!

6. Vodu kao i svaku drugu tekuÊinu (sok, Ëaj, napitak i sl.) valja piti u malim gutljajima. Zaπto?

Zato jer naπ æeludac ima vrlo ograniËenu moguÊnost primanja namirnica, pa i vode. Ukoliko na iskap (na “eks”) uzmemo pretjeranu koliËinu vode ili nekog napitka, ta Êe tekuÊina naprosto “protrËati” kroz naπ organizam i pojaËati uriniranje, a poæeljne hidratacije tijela neÊe ni biti.

7. Svaki dan jedite izbalansirane (bioloπki uËinkovite) dnevne obroke. Zaπto?

Kako bi u organizam putem 5-6 dnevno programiranih obroka unijeli sve nuæno potrebne hranjive tvari: bjelanËevine, ugljikohidrate, nezasiÊene i esencijalne masti, vodu, vitamine i minerale, fitotvari i antioksidanse.

8. Izostavite uporabu bijelog braπna, bijelog πeÊera i bijelog griza. Zaπto?

Visoko rafinirane æitarice, bijelo pecivo, kruh i tjestenina osloboeni su veÊine æivotno vaænih hranjivih tvari koje je nuæno unijeti u organizam kao funkcionalne namirnice. Bijelom braπnu nedostaje hranjivih sastojaka, a zastraπujuÊi je podatak da je bijeli kruh bijele boje zato πto braπno od kojega je napravljen sadræi kemijske izbjeljivaËe! ©eÊer, dakako, ima i svoju gorku stranu. Naime, proces rafiniranja osiromaπuje πeÊer i liπava ga hranjivih sastojaka koje prirodno sadræi. Ne manje vaæno - smei πeÊer nije puno zdraviji, on nastaje iz bijelog i razlikuje se od njega svega 1%. Stoga koristite prirodni med poznatog porijekla.

9. Uzimanje slastica i slatkiπa svedite na minimum. Zaπto?

Slastice za probavljanje “kradu” minerale iz zaliha kostiju i zuba, zakiseljuju organizam i oπteÊuju lokomotorni sustav (skelet) i zube. Moæemo ponekad pojesti 1-2 palaËinke, 1-2 πtrudle ili komadiÊ tamne Ëokolade, ali to nikako ne smije biti stalno i puno. Prava mjera posebice je vaæno naËelo kod uzimanja slastica.

5


SOLGAR

10. Uzimanje soli svedite na minimum ili pravu mjeru. Zaπto?

Soli poæeljne za organizam uzimamo i kroz namirnice, poglavito putem povrÊa. Zato i ne treba pretjerivati sa soljenjem. Svaki viπak soli u organizmu traæi i viπe tekuÊine te tako vodi organizam u disbalans. Valja upamtiti: Ëetvrtina soli koja se unosi u organizam je sol skrivena u gotovim, procesuiranim namirnicama. I joπ neπto - Ëovjek danas uzima soli desetak puta viπe od svojih predaka.

11. U pripremanju jela koristite iskljuËivo hladno preπana ulja. Zaπto?

Zato πto su upravo ta ulja, poput maslinovog, sjajan izvor nezasiÊenih masnih kiselina, uljnih vitamina i minerala nuæno potrebnih organizmu, te s odliËnim omjerom nezasiÊenih i esencijalnih masnih kiselina u svom sastavu. I ne manje vaæno, izvor su skvalena - snaænog antioksidansa uËinkovitog u zaπtiti organizma!

12. Konzumirajte dovoljno vlakana iz razliËitih izvora, ali ne viπe od 25 g dnevno. Jedite riæu, tjesteninu, voÊe i povrÊe, cjelovite æitarice i grahorice. Zaπto?

Vlakna (balastne tvari) πtite srËani miπiÊ, probavni sustav Ëine zdravim, odræavaju optimalnu tjelesnu teæinu i poæeljne razine kolesterola, sprjeËavaju pojavu visokog krvnog tlaka i dijabetesa, oboljenje vena i crijeva, a imaju i antioksidativan uËinak!

13. Jedite πto viπe svjeæe (ne zamrznute) hrane iz naπeg podneblja, uzgojene prirodno, bez pesticida i umjetnog gnojiva. Zaπto?

Nutricionisti su davno doπli do saznanja da naπ organizam æeli i treba hranu svog podneblja, hranu od tamo gdje smo se rodili, odrasli i gdje æivimo. Stanice naπeg organizma takvu hranu prepoznaju, pa u tom sluËaju moæemo govoriti o 100% bioloπki uËinkovitoj hrani koju naπ organizam u potpunosti i bez nusprodukata iskoriπtava. I ne manje vaæno - hrana uzgojena u staklenicima koriπtenjem pesticida i umjetnih gnojiva osloboena je veÊine æivotno vaænih hranjivih tvari, nuæno potrebnih organizmu za izgradnju i sve fizioloπke procese te oslobaanje energije.

6


SOLGAR

14. Pijte svjeæe, a ne dugotrajno mlijeko i uzimajte fermentirane mlijeËne proizvode. Zaπto?

Zato πto trajno mlijeko, da bi trajalo 6 ili 12 mjeseci, sadræi bezbroj kemijskih dodataka - aditiva, konzervansa, stabilizatora itd. Fermentirani mlijeËni proizvodi su poæeljna hrana za oËuvanje zdravog bakterijskog miljea crijeva i dobre crijevne mikroflore koja Êe osigurati kvalitetnu probavu i optimalnu iskoristivost hranjivih tvari te osnaæiti imunosni (obrambeni) sustav. Pro- i prebiotici obogaÊeni inulinom poæeljni su u svakodnevnoj prehrani!

15. Jedite ribu 2-3 puta tjedno. Zaπto?

Riba je bez kolagena - njezino meso nema opni, pa je izuzetno lako probavljiva bjelanËevina koja neÊe opteretiti rad probavnog sustava. Riba i riblje ulje kao sjajan izvor dugolanËanih masnih kiselina πtite arterije od oπteÊenja, reduciraju razinu masnoÊa u krvi, snizuju πtetni kolesterol, πtite srce, djeluju protuupalno, ublaæavaju simptome migrene, jaËaju mentalnu energiju, a obrambeni sustav Ëine snaænim i kvalitetnim.

16. Jedite ugljikohidrate punog zrna od tzv. cjelovitih æitarica. Zaπto?

Cjelovito zrno s ovojnicom (neoljuπteno) zadræalo je hranjivost i antioksidativni uËinak. Proantocijanidini kao moÊni antioksidansi sadræani u ovojnicama zrnovlja snaæno πtite organizam u svim fazama mentalnih i fiziËkih napora. Zob i jeËam sjajan su izvor beta glukana, polisaharida uËinkovita u jaËanju obrambenog sustava. Stoga jedite kaπe od zobi i jeËma kada god je to moguÊe. Vaæno je znati da osim toga, primjerice, bijeli kruh peËen u obliku (plehu) ima znatno veÊu kalorijsku vrijednost od kruha cjelovita zrna, poput raæenog, ili kukuruznog, jer sadræi viπe masti, kvasca i aditiva.

17. Svaki dan jedite po moguÊnosti svjeæe pripremljene obroke, a izbjegavajte uzimanje gotove i polugotove hrane i njihovo podgrijavanje. Zaπto?

Zato πto niti jedna hrana neÊe zadræati sve vaæne hranjive tvari i nuæno potrebne vitamine i minerale ako se zamrzava, odmrzava ili podgrijava. Radi se o vrlo nestabilnim tvarima koje se skladiπtenjem, pripremanjem i podgrijavanjem gube iz namirnica. Svjeæe pripremljeni obroci zadræat Êe veÊinu æivotno vaænih tvari i omoguÊiti njihov maksimalan unos u organizam. Obroke ne podgrijavajte! 7


SOLGAR

18. Umjesto crne kave i alkoholnih napitaka pijte Ëajeve. Zaπto?

Pretjerane koliËine crne kave vode organizam u kiselost i imaju diuretiËki uËinak. To znaËi da potiËu na prekomjerno uriniranje i energetski iscrpljuju. Alkoholni napitci u veÊim koliËinama su tzv. prazne kalorije koje “uzimaju” energiju za svoj metabolizam, a nas odvode u dehidriranost i kiselost, te nam smanjuju energetski potencijal. Iznimno to mogu biti jedna do dvije Ëaπe dobrog vina, ali upravo to - jedna do dvije Ëaπe, a ne viπe. PreporuËujemo Ëajeve: mentu, koprivu, ËiËak, brπljan i zeleni Ëaj koji pospjeπuju metabolizam hrane i detoksiciraju jetru i guπteraËu.

19. Vodite raËuna o tome kada i zaπto jedete.

RuËak ili neki obilniji obrok valja uzeti 3-4 sata prije treninga ili natjecanja. Jednako tako je vaæno veËerati 3-4 sata prije spavanja, kako ne bi opteretili probavu i time onemoguÊili kvalitetno spavanje. Naπ je organizam fini motor s unutarnjim sagorijevanjem koji registrira svaki uzeti obrok. Opteretimo li ga neposredno prije spavanje veÊom koliËinom hrane, radit Êe tijekom noÊi pretjerano, a odmah nakon buenja osjetit Êemo glad i æelju za jelom! Nastojte jesti svaki dan u isto vrijeme.

20. Vrlo je vaæno pravilno programirati uzimanje namirnica u dnevnim obrocima. Zaπto?

Ukoliko nam je cijeli dan pretrpan programom rada, doruËak i ruËak Êemo koncipirati na osnovi ugljikohidratnih namirnica. Naime, ugljikohidrati imaju znatno manje molekule i bræe dostavljaju kisik i nuæno potrebnu energiju, za razliku od bjelanËevina koje valja razgraditi. Valja upamtiti da su voÊe i povrÊe izvor poæeljnih ugljikohidrata! BjelanËevine, ribu, perad i meso treba uzeti kao veËernji obrok, u vrijeme odmora, kada viπe nismo posebno aktivni i kada ima dovoljno vremena za kvalitetno probavljanje bjelanËevina.

21. Upamtite - kada niste mentalno i fiziËki aktivni ne jedite obilje ugljikohidrata. Zaπto?

Hrana ima hormonalni uËinak - poznato je da ugljikohidrati (slastice, kruh, tjestenina, riæa...) oslobaaju hormon inzulin koji πeÊere iz krvi prenosi u ostale organe tijela kao nuæno potrebno gorivo.

8


SOLGAR

Ukoliko se odmaramo i nismo mentalno i fiziËki aktivni neiskoriπteni πeÊeri taloæit Êe se kao trigliceridi u vidu πtetnog plaka u krvoæilnom sustavu.

22. Bavite se tjelesnom aktivnoπÊu - πportom. Zaπto?

Tri puta tjedno bavite se πportovima izdræljivosti - trËite, plivajte, vozite bicikl po 20 minuta te uËinkovito jaËajte cirkulaciju i protok krvi, kao i metabolizam vaπih stanica. Potom se istuπirajte naizmjenice toplom i hladnom vodom, ili tuπirajte samo noge tri minute toplom, a potom trideset sekundi hladnom vodom, ponavljajuÊi to nekoliko puta. Izuzetno je vaæno svakodnevno biti tjelesno aktivan - pjeπaËiti, plivati, gimnasticirati... Tjelesna aktivnost donosi niz pozitivnih rezultata: jaËa tonus miπiÊa, poboljπava protok krvi, doprinosi boljoj iskoristivosti osloboene energije, a snagu i izdræljivost organizma diæe na viπe razine, poboljπava metabolizam uzete hrane i njezin optimalan uËinak na organizam, otklanja nakupljene toksine i nusprodukte iz organizma, oslobaa od fiziËkog i mentalnog stresa. Odradite svoj dnevni program tjelovjeæbe i kada ste najumorniji - korist za Vaπ organizam biti Êe mnogostruka!

23. Spavajte redovito, minimalno 7 sati. Zaπto?

San je najbolja hrana za organizam i uspjeπno vraÊa tijelo u ravnoteæu. Odmor i san zovemo i tihi trening, jer se tada obnavljaju stanice tijela i tijelo prolazi kroz fazu razvoja. Ako ste u prilici odspavajte nakratko i tijekom dana, a ukoliko imate problema s nesanicom pomoÊi Êe vam prirodna sredstva poput hmelja i valerijane, te lavande pod jastukom. Probudite li se pak tijekom noÊi, istuπirajte se hladnom vodom i vratite u krevet.

9


SOLGAR

I ono najvaænije πto valja upamtiti: • jesti treba raznovrsno i s pravom mjerom - na taj naËin u organizam Êete unijeti veÊinu æivotno vaænih hranjivih tvari te Êete, prije svega, izgraditi i odræati zdravlje. • svaki obrok treba pripremati s ljubavlju • trebali biste nastojati jesti okruæeni osobama koje volite. Ukoliko jedete sami, ne svaajte se niti u mislima s muæem, æenom, roditeljima, djecom, prijateljima... Jedite u miru i s ljubavlju. Ukoliko jedete u miru, hranu skuhanu s ljubavlju, ta Êe hrana imati optimalan uËinak na Vaπ organizam. • svako bavljenje πportom (veliki rad) izuzetan je fiziËki i mentalni napor, pa stoga odgovarajuÊom prehranom zaπtitite organizam od svih oπteÊenja fiziËkog i mentalnog stresa kako bi kraj natjecateljske (radne) godine, a sutra i svoje πportske (æivotne) karijere, doËekali zdravi.

10


SOLGAR

SOLGAR

Popis proizvoda Beta 1,3 glukani

10

Biljni glukozamin/MSM kompleks

11

Biotin

12

B-kompleks s vitaminom C

13

Brusnica ekstrakt

14

Cink kelat

15

Diabetes formula - cimet i alfa lipoiËna kiselina

16

Formula za kosti plus izoflavoni soje

17

Gentle Iron

18

Glukoza faktor

19

Hy-Bio

20

Kalcij, magnezij plus cink

21

Kalcij 500 za ævakanje

22

Kompleks za æene

23

Kangavites

24

Magnezij citrat

26

Neuro Nutrients

27

Multi-Nutrient Formula

28

Nutri-Nano Co-Q10

30

Omega 3

31

Prenatal

32

Prirodni beta-karoten

33

Probavni enzimi biljnog porijekla

34

Sabal palma, opuncija i likopen kompleks

35

Skin, Nails and Hair Formula

36

Vision Guard Plus

37

Vitamin D

38

Vitamin E

39

VM-75

40

11


SOLGAR

Beta 1,3 glukani

K

ako starimo, primjeÊujemo da se sve teæe odupiremo prehladi ili gripi, da smo podloæniji oboljevanju, naπa se svjeæina, snaga i energija smanjuju, koæa, kosa i nokti gube svoj sjaj, dobivamo na teæini i gubimo miπiÊni tonus. Nakon zrelosti polako i postupno gubimo snagu i integritet imuniteta, πto je signal da posegnemo za nekim od imunostimulatora - gotovih proizvoda uËinkovitih u podizanju razine i snage imuniteta. Naπe tijelo ima dvije vrlo vrijedne barijere prema bolestima, Ëiji je zadatak pomoÊ u odræavanju optimalnog zdravlja - koæu i sluznicu ili mukoznu membranu. Koæa sprjeËava da razliËiti zagaivaËi i toksini uu u naπe tijelo, a unutar naπeg organizma nalazi se druga “koæa”, od mukoze, koja ima istu zadaÊu. Mukozna membrana oblaæe sinuse, grlo, pluÊa, crijeva i druge unutarnje povrπine tijela, a sadræi antitijela, makrofage i druge tvari koje pomaæu u borbi protiv bakterija, virusa, gljivica i kvasca. StruËnjaci se slaæu da 80% svih patogenih tvari koje napadaju tijelo ulazi kroz mukozne povrπine. NajveÊu mukoznu povrπinu ima gastrointestinalni trakt gdje traje stalna borba s patogenima. Kada imunoobrana oslabi, nastupaju bolesti. Beta glukan je polisaharid koji pokazuje iznimnu sposobnost aktivacije i modulacije imunoloπkog sustava. Peroralnim uzimanjem veæe se na povrπinu makrofaga i snaæno poveÊava njihov broj i aktivnost. Na taj nespecifiËan naËin, beta glukan pomaæe jaËanju obrambenih reakcija inicirajuÊi Ëitavu kompliciranu kaskadu dogaaja koji svi zajedno vode jakom imunosustavu. Beta 1,3 glukan na dva naËina snaæno podiæe razinu imuniteta: 1. potiËe stvaranje koπtane sræi, a time i proizvodnju leukocita i trombocita koji su prva crta obrane organizma; 2. aktivira makrofage - stanice koje Ëine energetsku centralu imunoloπke aktivnosti pretvarajuÊi tijelo u snaæni obrambeni arsenal. OpÊe je poznato da sve stanice ukljuËene u imunoloπke reakcije nastaju iz matiËnih stanica koπtane sræi. Tu dolazi do izraæaja uËinak beta glukana koji potiËe stvaranje matiËnih stanica koπtane sræi, πto rezultira bræim dotokom novih imunocita u krvotok i u razliËite limfne organe u Ëitavom organizmu. Beta 1,3 glukan osobito je uËinkovit kod: • svih bolesti uzrokovanih virusima, bakterijama i gljivicama • kroniËnih upala • autoimunih bolesti - lupusa, artritisa, ulceroznog kolitisa, psorijaze • sporog i slabog zacjeljivanja ozljeda • izloæenosti zraËenjima - UV, elektromagnetskim i sl. • ateroskleroze, jer smanjuje kolesterol, sprjeËava nastanak plaka... • smanjuje πtetne pojave zraËenja i kemoterapija. AKTIVNI SASTOJCI:

Beta 1,3 glukani (iz staniËne stijenke prirodnog kvasca) * preporuËeni dnevni unos

12

U 1 TA B L E T I

RDA* %

200 mg

-


SOLGAR

Biljni glukozamin/ MSM kompleks

D

KORISNO JE ZNATI

Programi vjeæbanja, redukcija tjelesne teæine i uzimanje Solgar Biljnog glukozamin/MSM kompleksa mogu umanjiti tegobe, smanjiti bol i uspostaviti izgubljenu funkciju zgloba. ZahvaljujuÊi sjajno komponiranom pripravku biljnog glukozamina obogaÊena MSM-om, vitaminom C, manganom i biljnim ekstraktima, unaprijedit Êete i zaπtiti zdravlje zglobova i saËuvati pokretljivost, bez optereÊenja za lokomotorni sustav.

AKTIVNI SASTOJCI:

Glukozamin biljnog porijekla MSM Ekstrakt korijena umbira Ekstrakt kore bijele vrbe Vitamin C Mangan

egenerativna oboljenja zglobova i kostiju Ëeste su bolesti koje pogaaju velik broj stanovnika veÊ od 35-te godine starosti. Mnogobrojne institucije, struËnjaci i vlade ulaæu velike napore kako bi ta borba bila πto kvalitetnija i uËinkovitija. Hrskavica je dio zgloba koji oblaæe krajeve kostiju. Uniπtenje hrskavice, kao amortizera zglobova, uzrokuje trljanje kostiju jedne o drugu πto rezultira pojavom jakih bolova i ograniËenja pokreta. Mnogobrojni su razlozi i Ëimbenici koji uzrokuju pojavu degenerativnih oπteÊenja zglobova, a pretilost i viπak tjelesne teæine dodatno optereÊuju lokomotorni sustav. StruËnjaci kaæu da svaki kilogram viπka uzrokuje 3-5 kilograma dodatnog optereÊenja zglobova. Prema tome, 10 kilograma viπka tjelesne teæine znaËi 30-50 kilograma dodatnog optereÊenja zglobova! U riziËnoj su skupini i osobe sa sportskim ozljedama, ozljedama steËenim na poslu, osobe roene s oπteÊenjima, defektnom hrskavicom ili s malim defektima u naËinu na koji su spojeni zglobovi. Starenjem ti defekti mogu uzrokovati rano uniπtavanje hrskavice u zglobu. U procesu uniπtavanja moæe biti prisutna i upala s oslobaanjem enzima i znatno veÊim oπteÊenjima zgloba. Simptomi koji ukazuju na oπteÊenje zgloba vrlo su izraæeni: • bol u zglobovima za vrijeme i nakon kretanja • neugoda u zglobu prije i tijekom promjene vremena • oticanje i ukoËenost zglobova, posebice nakon kretanja • koπtane izboËine na sredini ili na kraju zglobova prstiju i palca • gubitak fleksibilnosti zglobova. PodruËja koje to stanje uobiËajeno pogaa su: • Prsti - koπtani Ëvorovi mogu poveÊati zglobove na prstima stvarajuÊi pri tom kvrgave oblike. Prsti u toj fazi mogu biti osjetljivi, bolni i ukoËeni; • Kraljeænica - izlizavanje (troπenje) diskova izmeu kraljeæaka moæe uzrokovati bol u leima i vratu, te ukoËenost; • Zglobovi - koji su uporiπte teæine, te kukovi, koljena i stopala, najosjetljiviji su na degenerativne promjene.

U 1 TA B L E T I

500 333,33 36 33,33 33,33 1,67

mg mg mg mg mg mg

RDA* %

56 48

* preporuËeni dnevni unos

13


SOLGAR

Biotin

B

iotin, ili vitamin H, je vitamin ljepote i svjeæine. Topljiv je u vodi, ima kristalnu strukturu i nema boje kada se izdvoji. Dobri izvori vitamina H su æumanjac, kvasac, zob, oraπasti plodovi, iznutrice poput jetrica i bubrega, mlijeËna Ëokolada i veÊina povrÊa. Biotin je aktivni spoj koji uËinkovito sudjeluje u mnogim enzimatskim reakcijama i vaæna je karika Krebsova ciklusa. Sudjeluje u procesu oslobaanje energije iz glukoze. Biotin kao koenzim sudjeluje u sintezi masnih kiselina i purina u tijelu. Valja naglasiti i da sudjeluje u proizvodnji antitijela i podupire uËinkovitost imunosnog sustava.

KORISNO JE ZNATI

Kako bi zapamtili svu vaænost biotina kao esencijalnog koenzima, vaæno je naglasiti da su koenzimi relativno male organske molekule (male u odnosu na enzime) koje aktivno sudjeluju u enzimatski kataliziranoj reakciji. Oni mogu biti kovalentno vezani na enzim ili se nalaziti u slobodnom stanju u otopini. I enzimi i koenzimi su nuæno potrebiti organizmu. Primjerice, ako je naπ organizam “motor s unutarnjim sagorijevanjem” onda su enzimi i koenzimi svjeÊice koje Êe uzete namirnice “zapaliti” tj. katalizirati, te pokrenuti metabolizam uzete hrane.

Simptomi pomanjkanja biotina su: • gubitak apetita • infekcija sluznica • depresija • nesanica • bolovi u miπiÊima • osip • neugoda • poveÊana razina kolesterola u krvi. Poznato je da starije osobe, πportaπi i epileptiËari imaju niæe razine biotina u krvi te da bi trebali dodatno uzimati odreenu dnevnu dozu biotina. Biotin je namijenjen: • svima s pomanjkanjem biotina • osobama s oπteÊenom kosom, koæom i noktima • dijabetiËarima • osobama s tegobama dijabetiËke neuropatije • depresivcima • osobama s tegobama sna.

AKTIVNI SASTOJCI:

Biotin * preporuËeni dnevni unos

14

U 1 TA B L E T I

RDA* %

300 mcg

200


SOLGAR

B- kompleks s vitaminom C

T

KORISNO JE ZNATI

Vitamini B skupine ne debljaju i nemaju nikakvu kalorijsku vrijednost, kao uostalom ni svi ostali vitamini. Danaπnja suvremena tehnologija omoguÊuje proizvodnju vitamina bez soli, πeÊera i πkroba.

o je sjajan tim vitamina topivih u vodi koje je potrebno stalno nadoknaivati jer ih organizam ne moæe sam sintetizirati. NajuËinkovitiji su kada su svi zajedno. Imaju znaËajnu ulogu u svim metaboliËkim procesima i u procesima u samim stanicama. B1, primjerice, utjeËe na rad srediπnjeg æivËanog sustava. B2 je vaæan za metabolizam masti, ugljikohidrata i bjelanËevina te za iskoriπtavanje hrane kao vaænog energetskog izvora. Vitamin B3 koristi se u adjuvantnoj terapiji tegoba srËanokrvoæilnog sustava i hiperlipidemije. Nedostatak vitamina B6 oËituje se promjenama na koæi i æivËanom sustavu, a nuæan je za stvaranje crvenih krvnih stanica, jaËanje otpornosti organizma i sprjeËavanje preranog starenja. Najvaænija mu je funkcija sudjelovanje u enzimatskim reakcijama, stvaranje moædanih hormona i hemoglobina, te odræavanje homeostatiËke ravnoteæe iona natrija i kalija. Vitamin B12 sudjeluje u stvaranju bjelanËevina, u metabolizmu masti, ugljikohidrata i bjelanËevina. Njegov nedostatak uzrokuje smanjenje sinteze DNA, pernicioznu anemiju, infekcije jezika, poremeÊaje u æivËanom sustavu, umor, razdraæljivost, gubitak apetita, proljev, probleme sa æelucem, cirkulacijom, moæe uzrokovati poremeÊaj menstruacije, neugodan zadah tijela, neuritis, te utrnulost u rukama i nogama. Vitamin B9 ili folna kiselina, izoliran iz listova πpinata, vaæan je za razvoj tkiva i organskih sustava, posebice æivËanog te DNA i RNA. U aktivnom obliku vaæan je za stvaranje neurotransmitera odgovornih za paænju, dobro pamÊenje i raspoloæenje. U ovom proizvodu kompleks B vitamina u kombinaciji je s vitaminom C koji podupire metabolizam bjelanËevina i izgradnju proteinskih struktura. Vitamini B skupine uËinkoviti su: • za metaboliËke procese masti, ugljikohidrata i bjelanËevina • za pravilan rad æivËanog sustava • za adjuvantnu terapiju srËanokrvoæilnog sustava • za poviπene razine masti • za lijep izgled koæe i kvalitetu sluznice • za opuπtanje i dobro raspoloæenje. AKTIVNI SASTOJCI:

Vitamin C Pantotenska kiselina Vitamin B3 Inozitol Kolin Vitamin B2 Biljna osnova u prahu (alfalfa, ekstrakt acerole, kelp, perπin, potoËarka, πipak) Vitamin B1 Vitamin B6 Folna kiselina Vitamin B12 Biotin

U 1 TA B L E T I

250 50 50 50 20,5 13 6,5

RDA* %

mg mg mg mg mg mg mg

416 833 278 812 -

5 mg 5 mg 50 mcg 12,5 mcg 12,5 mcg

357 250 25 1250 8

* preporuËeni dnevni unos

15


SOLGAR

Brusnica ekstrakt

»

im netko spomene brusnicu sjetim se kako prije nekoliko godina moja suradnica nije mogla zatrudnjeti zbog uËestale urinarne infekcije. Sugerirala sam joj uzimanje brusnice Ëime je urinarna infekcija bila rijeπena. Valja naglasiti da rijetko koja biljka ima tako snaæan prirodni antibiotski uËinak kao brusnica. Plodovi brusnice - sjajne, ljekovite biljke, bogati su zaπtitnim tvarima, mineralima, vitaminom A, vitaminom C, kalijem i biljnim vlaknima. To je voÊe ameriËkih Indijanaca, a raste u moËvarnim podruËjima. Istraæivanja su pokazala mnogo blagotvornih uËinaka brusnice na organizam. Ima i snaæni antioksidativan uËinak, πtiti stanice od oksidacijskih oπteÊenja.

KORISNO JE ZNATI

Tanini u brusnicama sprjeËavaju prianjanje bakterije E. coli (najËeπÊi uzroËnik infekcija mokraÊnog sustava) na stijenku mokraÊnog mjehura, te tako pospjeπuju njihovo izluËivanje. Brusnica pomaæe i kod Ëira na æelucu, te sprjeËava oπteÊenje i kvarenje zubi. Dakle, trebale bi ju uzimati osobe s preosjetljivim æelucem i one s loπom kvalitetom zubi. Naime, sastojak kojim obiluje brusnica sprjeËava stvaranje naslaga na zubima. I ne manje vaæno - brusnica je prirodni antibiotik snaænog antibakterijskog i antifungicidnog uËinka.

Kada koristiti brusnicu: • kod urinarnih infekcija, kao samostalnu terapiju • kod viπih razina kolesterola • preventivno za sprjeËavanj moguÊe infekcije mokraÊnih kanala • u lijeËenju Helicobacter pylori • kod tegoba zubnog mesa i zuba • kod tegoba s vidom • kod viπih razina πeÊera (dijabetiËari) • kod Ëeste izloæenosti stresu • kao prevenciju srËano-krvoæilnih bolesti.

AKTIVNI SASTOJCI:

Prah koncentrata brusnice Vitamin C * preporuËeni dnevni unos

16

U 1 KAPSULI

RDA* %

400 mg 60 mg

100


SOLGAR

Cink kelat

C

KORISNO JE ZNATI

ink je izuzetno vaæan element u tragovima koji sudjeluje u nizu metaboliËkih procesa, a kao sastavni dio preko 200 enzima nuæno je potrebit za metabolizam masti, bjelanËevina i ugljikohidrata. U zajednici s bakrom i manganom vaæan je sastojak SOD-a, superoksid-dizmutaze, snaænog antioksidativnog uËinka. Cink jaËa i potiËe imunosni sustav, ukljuËen je u stvaranje hormona timusa, te produkciju i aktivaciju leukocita, a ima i snaæno djelovanje u borbi protiv virusa, bakterija, alergena i kancerogenih tvari. Nedovoljan unos cinka moæe uzrokovati smanjenu otpornost organizma. Pomanjkanje cinka uzrokuje i koæne probleme buduÊi da se 20% tjelesnih rezervi cinka pohranjuje u koæi, pa ona vrlo brzo reagira na njegove nedovoljne razine. Iskustvo pokazuje da je cink vrlo uËinkovit u ËiπÊenju koæe i obnavljanju njenog zdravlja i ljepote. Cink potiËe i djelovanje enzima koji retinol pretvara u retinal, vaænog za stvaranje oËnih pigmenata. Vrlo je vaæan za pretvorbu linolne kiseline u gama linolensku kiselinu, nuæno potrebitu za balans masnoÊa u organizmu.

Cink se apsorbira u crijevima, a iz organizma se odstranjuje izluËevinama æuËi i guπteraËe. Na poveÊani gubitak cinka iz organizma utjeËu dijabetes, dijaliza, diuretiËki lijekovi, neki lijekovi protiv artritisa, prekomjerno znojenje, oπteÊenje tkiva i stanica usljed bolesti bubrega te kod opekotina i koænih bolesti. Poznata je izreka da osobe koje brzo i vispreno misle imaju “previπe” cinka, jer cink igra vaænu ulogu u radu CNS.

Cink se preporuËa: • u lijeËenju akni • kod srËanih tegoba • kod Ëira na æelucu • kod artritisa • za ljepπi, bræi i kvalitetniji rast kose • za unutarnje i vanjsko zarastanje rana • zajedno s vitaminima A, B6, C i E kod alergija i bolesti koæe • kod tzv. senilne degeneracije oËne pjege • dijabetiËarima • muπkarcima, jer sudjeluje u regulaciji rada prostate i razvoju muπkih spolnih organa • za jaËanje imuniteta.

AKTIVNI SASTOJCI:

Cink

U 1 TA B L E T I

RDA* %

22 mg

147

* preporuËeni dnevni unos

17


SOLGAR

Diabetes formula - cimet i alfa lipoiËna kiselina

»

KORISNO JE ZNATI

Svim osobama s dijabetesom vaæno je naglasiti da treba piti dovoljne koliËine vode, jer je voda otapalo za πeÊere. Tjelesnu teæinu treba podijeliti sa 8 da bi se dobio broj Ëaπa od 2 dcl koje treba popiti tijekom dana. Vodu valja piti uvijek u malim gutljajima, nikada ne na iskap! I ne manje vaæno - dijabetiËari su Ëesto na terapiji mnogobrojnim lijekovima, pa je vrlo vaæno organizam detoksicirati reæimom otklanjanja toksina i nusprodukata, te ga tako osloboditi πtetnih tvari. Osim toga, cimet uËinkovito snizuje razinu πtetnog kolesterola i optimalizira razine masti, πto je, takoer, vaæan segment u regulaciji dijabetesa. Moæe se reÊi da je cimet sjajan prirodni regulator dobrog zdravlja.

18

esto puta su me prijatelji, susjedi i kolege pitali da su Ëuli kako cimet ima uËinka u terapiji dijabetesa. Drugi su, pak, pitali da li je moguÊe da im je u regulaciji πeÊera i tegoba dijabetesa pomogao kvasac? I jednima i drugima odgovarala sam - da, moguÊe je. Cimet je od davnine smatran sredstvom za jaËanje organizma, hranom za besmrtnike i eliksirom vjeËne mladosti. EteriËna ulja iz kore cimetovca pomaæu kod prehlada i kaπlja, probavnih smetnji i grËeva u æelucu, duπevnih napetosti i za tonifikaciju cijelog tijela. EteriËna ulja od lista cimetovca pomaæu u lijeËenju tegoba reumatizma i loπe cirkulacije, celulita, usporene probave, kolitisa i crijevnih infekcija. Znanstvena su istraæivanja pokazala da se uzimanjem meda i cimeta jaËa imunosni sustav organizma i πtiti ga od virusa i bakterija. Jedan od znaËajnih fitonutrijenata je i alfa lipoiËna kiselina koja sadræi sumpor, a nalazimo je u kvascu i jetri. Ima snaæan antioksidativan uËinak, dobro se apsorbira i iskoriπtava unutar stanica gdje je sposobna regenerirati glutation. Stoga, suplementacija lipoiËnom kiselinom rezultira poveÊanjem razina glutationa. To su dobri razlozi za koriπtenje te izvrsne kombinacije cimeta i lipoiËne kiseline, snaænog uËinka na iskoristivost glukoze u stanicama, posebice u stanjima inzulinske rezistencije poput metaboliËkog sindroma (sindrom X) i smanjene produkcije inzulina.

A K T I V N I S AJE STO JCI: KORISNO ZNATI

Ekstrakt korijena cimeta Alfa lipoiËna kiselina * preporuËeni dnevni unos

U 1 TA B L E T I

RDA* %

350 mg 150 mg

-


SOLGAR

Formula za kosti plus izoflavoni soje

N

a æalost, mnogi ljudi poËinju misliti na kosti i dobar i zdrav koπtani sustav tek onda kada s kostima imaju problema. Koπtani sustav je potpora za tijelo, a sastavljen je od 206 kostiju. Kosti su meusobno povezane pomoÊu jakog vezivnog tkiva koje izgrauje unutarzglobne i izvanzglobne strukture. Tako se formira skelet Ëovjeka. Na kosti su pripojeni miπiÊi Ëije kontrakcije omoguÊuju razliËite pokrete kostiju. Od 206 kostiju aksijalni ili osovinski skelet (lubanja, kosti lenog stuba, prsna kost, rebra i hioidna kost) gradi 80 kostiju. Ostalih 126 kostiju Ëine apendikularni skelet. Po obliku se razlikuju duge, kratke, pljosnate i nepravilne kosti. Duge se nalaze u ekstremitetima, kratke u πaci i stopalu, pljosnate Ëine lubanju i prsni koπ, a nepravilne izgrauju kraljeænicu. Svaka kost ima otvore za prolaz krvnih æila koje sudjeluju u njezinoj prokrvljenosti. Kosti su graene od Ëvrstog i kompaktnog koπtanog tkiva.

KORISNO JE ZNATI

»esto upozoravamo djecu da ne jedu previπe slatkiπa zbog vrlo vaænog razloga - slatkiπi za probavljanje kradu minerale iz zaliha u kostima i zubima, pa na taj naËin oπteÊuju razvoj skeleta, a organizam vode u kiselost. Zato treba kontrolirati upotrebu slastica kod djece, kako bi saËuvala zdrav razvoj skeleta i izrasla u lijepe i zdrave ljude. I zato - kada nekome poklonite slatkiπ niste mu “zasladili”, veÊ “zakiseli”! Treba znati da svako konzumiranje prevelikih koliËina mesa, mlijeËnih namirnica, slatkiπa i gotove hrane vodi organizam u kiselost i oπteÊuju zdravlje. Stoga jedite raznovrsno i s pravom mjerom. I, ne zaboravite - kosti sadræe 22% vode, pa je vaæno piti dovoljno i u malim gutljajima. UkljuËite i uzimanje omega-3 nezasiÊene masne EPA i DHA kiseline koje aktivno sudjeluju u metabolizmu kostiju, ËineÊi ih zdravim.

Formula za kosti namjenjena je: • svima s dijagnosticiranim oπteÊenjima kostiju • osobama s frakturom kostiju • osobama s loπom kvalitetom kostiju • starijim osobama • osobama s osteoporozom • πportaπima • osobama s uËestalim lomovima kostiju.

AKTIVNI SASTOJCI:

U 4 TA B L E T E

RDA* %

Kalcij 800 mg Ipriflavoni soje 600 mg Magnezij 400 mg Standardizirani prah sojinih klica 400 mg Cink 10 mg Bor 1,5 mg Bakar 500 mcg Vitamin K 80 mcg Vitamin D3 400 i.j. = 10 mcg

100 133 67 43 123 100

* preporuËeni dnevni unos

19


SOLGAR

Gentle Iron

Æ

KORISNO JE ZNATI

Ukoliko se uzimaju i nadopune nekih drugih minerala potrebno je priËekati da prou i dva sata od uzimanja æeljeza, jer, primjerice, kalcij i magnezij ometaju apsorpciju æeljeza. Neki antibiotici πirokog spektra takoer se ne smiju uzimati istovremeno sa æeljezom, buduÊi da se veæu s mineralnim solima i tako tvore netopive spojeve. Apsorpciju æeljeza ometa i pretjerano konzumiranje kave i Ëaja. I joπ neπto - sjajni se rezultati postiæu suplementacijom æeljeza kod osoba treÊe dobi i starije populacije, jer im omoguÊuje bolji prijenos kisika i svjeæinu koja im je u toj starosnoj dobi smanjena, a itekako je dobro doπla.

eljezo je vaæan metalni element u tragovima koji na prvi spomen odmah asocira na æivot. Poznato je da se æeljezo javlja u tri oblika: kao hem æeljezo u mesu, ne-hem æeljezo u povrÊu i ne-hem æeljezo koje se dodaje u namirnice. Svaka od navedenih vrsta resorbira se razliËitom brzinom i u razliËitim koliËinama, ali svega se 5% resorbira iz hrane. Vaæno je znati da osim prenoπenja kisika, hemoglobin prenosi i ugljiËni dioksid do pluÊa te je uËinkovit u regulaciji kiselosti krvi. Æeljezo krvlju dolazi do mioglobina u miπiÊima, sliËnog hemoglobinu. Njegova je uloga produkcija kisika u miπiÊima, u svim situacijama kada kisik ne dolazi do njih, pa na taj naËin ima ulogu rezerve kisika. Æeljezo se nalazi i u citokromima, tj. u bjelanËevinama vaænim za bioloπke reakcije u tijelu. U tijelu se æeljezo pohranjuje u obliku feritina. Æeljezo je vaæno za proizvodnju crvenih krvnih tjeleπaca i prijenos kisika, za rad mnogih enzima, produkciju energije u stanicama te za uËinkovit metabolizam svih B vitamina. Manjak æeljeza javlja se kod osoba koje konzumiraju premalo mesa i jedu jednoliËno, kod osoba loπih prehrambenih navika, zbog nedovoljnog unosa vitamina C, folne kiseline i vitamina B12. Anemiju ili manjak æeljeza mogu izazvati i obilne menstruacije, krvarenja u gastrointestinalnom traktu uzrokovana Ëirom na æelucu, kolitisom, Chronovom boleπÊu ili hemeroidima. Tjelesne rezerve æeljeza mogu iscrpiti i dugotrajne infekcije ili tegobe reumatizma. Anemiju i niske razine æeljeza mogu uzrokovati i poremeÊeni metaboliËki procesi, kada antagonisti æeljeza - bakar i cink neprestano “kradu” æeljezo.

AKTIVNI SASTOJCI:

Æeljezo * preporuËeni dnevni unos

20

U 1 KAPSULI

RDA* %

20 mg

143


SOLGAR

Glukoza faktor

K

ako se zadnjih godina Ëesto susreÊemo s tegobama stresa i mnogo mu je osoba podloæno, i o tome valja reÊi nekoliko reËenica. StruËnjaci za prehranu smatraju da su osobe koje se nepravilno hrane ËeπÊe podloæne stresu i pretjeranoj oksidaciji organizma. NajËeπÊi uzroci pojave stresa su nedostatak vremena, manjak slobodnih sati za druæenje s prijateljima, obitelji i dragim ljudima, Ëesto i pretjerana ljutnja, strah, frustracije, neoËekivane situacije, ali i pretjerano konzumiranje soli, πeÊera, alkohola, kave, Ëaja, cigareta... Takva optereÊenja organizma dovode do stimuliranja adrenalne ælijezde i njezina rada preko svake mjere, sustavno uniπtavajuÊi psihiËko i fiziËko zdravlje. Proizvode adrenalin i kortizol koje tijelo stavljaju u stanje pripravnosti: • poveÊava se razina πeÊera u krvi • ubrzava se i produbljuje disanje • ubrzava se rad srca • zaustavlja se probava.

KORISNO JE ZNATI

Krom je element u tragovima koji podiæe razinu imuniteta te aktivno sudjeluje u metabolizmu i pohrani πeÊera i masti. Poput veÊine minerala pohranjuje se u crijevima i odlazi u krvotok gdje ga uz sebe veæe bjelanËevina transferin. Sadræaj kroma u tijelu moæe se izmjeriti jedino mjerenjem koliËine kroma u mokraÊi. Krom je glavni sastojak GTFa, faktora tolerancije glukoze, bitnog za osjetljivost stanica na uËinak inzulina. Taj je uËinak vaæan za sve osobe s dijabetesom tipa II koje su neovisne o inzulinu.

Tu valja traæiti, uz neodgovarajuÊu prehranu, uzroke dijabetesa za koji struËnjaci kaæu da je posljedica oksidacije i pretjeranih korozivnih procesa. Trebalo bi izbjegavati prekomjernu konzumaciju kave, Ëaja i gaziranih piÊa, koriπtenje slatkog krumpira, slatkog i kandiranog voÊa poput kruπke, smokve, lubenice, groæa, slatkih jabuka i πljiva... Dnevno bi trebalo jesti 56 obroka voÊa i povrÊa, integralne æitarice, proizvode od soje i ne viπe od 40 g bjelanËevina te piti dovoljno vode.

AKTIVNI SASTOJCI:

Inulin Magnezij Standardizirani ekstrakt plodova gorke dinje Alfa lipoiËna kiselina Ekstrakt sjemenki grËke piskavice Standardizirani ekstrakt zelenog Ëaja Vitamin B3 Cink Vitamin B6 Krom

U 1 TA B L E T I

RDA* %

150 mg 100 mg 50 mg 15 mg 15 mg 15 mg 5 mg 2,5 mg 2,5 mg 100 mcg

33 28 17 125 154

* preporuËeni dnevni unos

21


SOLGAR

Hy-Bio

U

16. stoljeÊu otkriveno je da svjeæe povrÊe moæe lijeËiti bolest koja je znatno kasnije nazvana skorbut. Vitamin C koji je otkriven 1912. godine - izoliran iz paprike, ubrzo je otkriven u svom voÊu i povrÊu. Pouzdani znaci nedostatka vitamina C u organizmu su: umor, bezvoljnost, nedostatak teka, blijeda koæa, bolovi miπiÊa i kostiju, uËestalost prehlade i glavobolja, tzv. meke desni ili paradontoza, sklonost infekcijama i modricama, nedostatak daha, loπa probava, koæna i kapilarna slabost, razdraæljivost, nesvjestice, pospanost... Mnogobrojna istraæivanja pokazuju da optimalna snabdjevenost organizma vitaminom C smanjuje moguÊnost infekcija 30-50%,a trajanje prehlade za 6-30%.

KORISNO JE ZNATI

• Andol sniæava razinu vitamina C u organizmu, pa pri upotrebi Andola C vitamin treba uzeti u trostuko veÊoj dozi. • Vitamin C je izuzetno nestabilan, pa ga je potrebno uzimati svakodnevno. • Kod izuzetno visokih dnevnih doza moguÊi su toksiËni uËinci poput dijareje i abdominalne nadutosti.

UËinci vitamina C 1. Pozitivno utjeËe na snagu imunosnog sustava. Aktivira i odræava otpornost organizma. JaËa staniËni imunitet neutralizirajuÊi πtetne tvari u obrambenim stanicama i na taj naËin odræava aktivnost leukocita. ©titi okolna tkiva od πtetnog uËinka slobodnih radikala koji nastaju u borbi protiv bakterija i virusa. OmoguÊuje porast obrambenih tvari - poput imunoglobulina u krvnoj plazmi. 2. Vitamin C je fizioloπki antioksidans i u zajednici s drugim antioksidansima (vitaminom A i E) sprjeËava oksidaciju vaænih staniËnih sastojaka. VezujuÊi πtetne slobodne radikale odræava funkcionalnu sposobnost stanice. 3. Sudjeluje u produkciji antistresnih hormona prevenirajuÊi na taj naËin pojavu stresa izazvanog poveÊanim fiziËkim i psihiËkim optereÊenjima. 4. S obzirom da vitamin C ima prvorazrednu ulogu u proizvodnji kolagena, bitan je Ëimbenik dobre i kvalitetne izgradnje zuba i kostiju u doba rasta, vezivnog tkiva ligamenata i tetiva, oËuvanja integriteta kraljeæaka i dobrog stanja krvoæilnog sustava. 5. Vitamin C ima znaËajnu ulogu u odræavanju integriteta i fukcije miπiÊnog tkiva. 6. Vitamin C sudjeluje u metabolizmu ugljikohidrata, pa njegov nedostatak moæe biti uzrokom poremeÊaja razine πeÊera u krvi. 7. Odræava zdravlje koæe i πtiti je od toksiËnih uËinaka dima i zagaenosti okoliπa.

AKTIVNI SASTOJCI:

Vitamin C Kompleks citrus bioflavonoida Prah πipka Rutin * preporuËeni dnevni unos

22

U 1 TA B L E T I

500 500 50 50

mg mg mg mg

RDA* %

833 -


SOLGAR

Kalcij, magnezij plus cink

N

ije na odmet podsjetiti da su minerali anorganske tvari koje Ëine 4-5% naπeg organizma. Kao vitalne supstancije nalazimo ih u tkivima i tjelesnim tekuÊinama, a uËinkovita su osnova ËvrstoÊe skeleta, neophodni za kontinuiranu izgradnju enzima, hormona, hemoglobina i mnogih drugih spojeva. U obliku otopina soli minerali su odgovorni za odræavanje stalnih koncentracijskih odnosa tjelesnih tekuÊina, Ëime zapravo omoguÊavaju odræanje æivota. Radi nezamjenjive uloge minerala u tjelesnim procesima, vrlo je vaæno njihovo pravilno uzimanje. Svako neodgovorno uzimanje minerala i vitamina dovodi do neravnoteæe. Dnevno potrebna koliËina minerala poveÊava se prema potrebama tjelesnog i psihiËkog optereÊenja, kao npr. kod πporta, bolesti, trudnoÊe, loπe prehrane, stresa, uzimanja lijekova.

KORISNO JE ZNATI

1. Minerale treba uzimati u keliranoj formi (vezane na aminokiseline), jer ih organizam jedino takve prepoznaje. 2. Minerale treba uzimati u toËno definiranim dozama. 3. Minerale treba uzimati s dosta tekuÊine kako bi se apsorbirali. Za minerale je utvreno da su æivotno vaæni pa je neophodan njihov stalni unos u organizam.

Minerali i elementi u tragovima imaju viπenamjensku funkciju i zadaÊu: 1. sudjeluju u izgradnji kostiju i zuba 2. reguliraju odnos kiselina i luæina 3. reguliraju tjelesne tekuÊine 4. sastavni su dio enzima i ukljuËeni su u njihovu aktivnost 5. sastavni su dio hormona. Svaki pojedini mineral u tijelu ima specifiËnu ulogu, pa njegov nedostatak dovodi do poremeÊaja onih funkcija u kojima sudjeluje. Osim toga, zbog meudjelovanja razliËitih minerala i njihovih uzajamnih ovisnosti, nedostatak jednog minerala Ëesto dovodi do promjena u uËinku ostalih. Primjerice, nedostatak kalcija smanjuje uËinak fosfora u organizmu, iako fosfora ne nedostaje u namirnicama koje svakodnevno konzumiramo. UËinci Kalcij, magnezij plus cinka UËinkovita formula antistresnih minerala kalcija i magnezija koji su uvijek fizioloπki u zajedniËkom djelovanju sa cinkom, preporuËuje se: • u situacijama smanjene otpornosti organizma • kod nedovoljne snage popreËno prugaste i glatke muskulature • kod smanjene kvalitete niza enzimatskih sustava • kod smanjene energije • kod smanjene snage vitalnih procesa.

AKTIVNI SASTOJCI:

Kalcij Magnezij Cink

U 1 TA B L E T I

RDA* %

333 mg 133 mg 5 mg

42 44 33

* preporuËeni dnevni unos

23


SOLGAR

Kalcij 500 za ævakanje

V

jerojatno ste puno puta Ëuli upite o kalciju i njegovoj primjeni. Ljudi su veÊ navikli uzimati kalcij kada su u pitanju alergije, kod tegoba s grlom, kod miπiÊne slabosti, osteoporoze ili krhkih kostiju. Kalcij je vaæan mineral za dobro zdravlje Ëitavog organizma. Za djecu u razvoju vaæan je za razvoj skeleta i zuba. Posebice je vaæan za prijenos æivËanih impulsa, odræavanje ravnoteæe tjelesnih tekuÊina i kontrakciju miπiÊa. Ima i vaænu zadaÊu u pravilnom zgruπavanju krvi, radu srca i izluËivanju mlijeka. Nalazimo ga u stanicama mekih tkiva i izvanstaniËnoj tekuÊini. Kada su u toj tekuÊini viπe razine kalcija, to ukazuje na moguÊu slabost miπiÊa. Kalcij je vaæan i u prevenciji karijesa, bolesti koæe i jedan je od najaktivnijih elemenata u tijelu. Svaki se viπak kalcija pohranjuje u tijelu u obliku kamenaca, osobito u bubrezima ili mokraÊnom mjehuru te u obliku kamenca na zubima, ili se izluËuje iz tijela putem mokraÊe, znoja i fekalija. Pomanjkanje kalcija uzrokuje: • pomanjkanje vitamina D • slaba apsorpcija u crijevima • slab unos kalcija • neravnomjeran odnos s magnezijem. Moæda niste znali da su kalcij i magnezij fizioloπki u odreenom odnosu, i to 2:1, te se taj odnos mora poπtovati pri konzumiranju. Magnezij moæe sniziti visoku razinu kalcija u krvi, a kalcij moæe pomoÊi u svim situacijama pomanjkanja kalija. Upravo to nam dokazuje davno potvrenu Ëinjenicu da svi minerali i elementi u tragovima meusobno imaju definirane odnose i ovise jedni o drugima. Vaæno je upamtiti da se nedostatak jednog ne moæe nadomjestiti drugim mineralom. Kalcij bi trebali uzimati: • svi s dijagnosticiranim pomanjkanjem kalcija • trudnice • æene s bolovima u nogama i kriæima • osobe s disfunkcijom πtitnjaËe • osobe s tegobama osteoporoze • osobe s prijelomima kostiju • starije osobe s tegobama slabosti u udovima • æene u menopauzi • osobe s “grËevima“ udova • u stanju kiselosti organizma.

AKTIVNI SASTOJCI:

Kalcij * preporuËeni dnevni unos

24

U 1 TA B L E T I

RDA* %

500 mg

63


SOLGAR

Kompleks za æene

M

eu vaænijim razdobljima u æivotu æene svakako je i vrijeme menopauze. Taj fizioloπki proces donosi æenama smanjenu aktivnost jajnika, πto za posljedicu ima znaËajno smanjivanje proizvodnje hormona estrogena. Menopauza zapoËinje izmeu 45. i 55. godine, a dijagnosticira se kada mjeseËnica izostane 12 mjeseci. Menopauza i disbalans hormona kod æena dovode do niza disfunkcija u koπtanom tkivu, æivËanom sustavu, srËanokrvoæilnom sustavu... Naime, hormonalne promjene mogu determinirati i mnoge druge poremeÊaje. Simptomi menopauze • iznenadne navale vruÊine • pojaËani otkucaji srca - lupanje srca • epizode inkontinencije • nagle promjene raspoloæenja • depresija • pretilost. Posljedice hormonalnog disbalansa kod æena su i promjene na figuri: nakupljanje kilograma - posebice oko struka, smanjenje miπiÊne mase, poveÊanje masnih naslaga. UËinci Kompleksa za æene Kompleks za æene, izbalansiranog biljnog sadræaja, uËinkovit je u smanjenju pojave, razvoja i intenziteta simptoma menopauze: • anelika, cimificuga i konopljika svojim aktivnim sastojcima doprinose stvaranju ravnoteæe estrogena i LH, Ëime ublaæavaju simptome menopauze poput navala vruÊine, noÊnog znojenja, palpitacije i napetosti • cimificuga podupire pozitivan uËinak kozlinca i soje na srËanokrvoæilni sustav smanjenjem krvnog tlaka i masnoÊa u krvi poæeljnim kardiotoniËkim uËinkom i znaËajnim smanjenjem psihiËke napetosti • poveÊana produkcija interferona omoguÊuje bolji imunoloπki odgovor na infekcije • sikavica djeluje na simptome starenja svojim zaπtitnim uËinkom na jetru, Ëime stimulira detoksikacijske i antioksidativne mehanizme te bræe obnavljanje koæe.

AKTIVNI SASTOJCI:

Ekstrakt podanka smrdljivke Prah klice sojinog zrna Ekstrakt srËike Standardizirani ekstrakt konopljike Standardizirani ekstrakt korijena anelike Prah korijena kozlinca Standardizirani ekstrakt sikavice Prah korijena anelike

U 1 KAPSULI

100 100 75 75 75 75 50 50

mg mg mg mg mg mg mg mg

RDA* %

-

* preporuËeni dnevni unos

25


SOLGAR

Kangavites Vrlo Ëesto Ëujemo upite, razliËita stajaliπta i razmiπljanja o tome da li djeci trebaju vitaminski dodaci ili ne. Da li djeci uopÊe trebaju vitamini? Da, trebaju i to zbog niza vaænih i dokazanih Ëinjenica: • djeca u svom odrastanju joπ nemaju do kraja razvijene probavne organe i ne mogu iz obroka uzeti sve nuæno potrebne hranjive sastojke • djeca preteæito jedu jednoliËno - uglavnom ono πto vole • djeca najËeπÊe jedu vrlo kaloriËnu hranu koja se teæe probavlja, pa ih je nuæno potrebno vitaminizirati kako bi im omoguÊili optimalnu probavu hrane • i vjerojatno najvaænije - pred djecu u rastu i razvoju postavili smo minimum tri vrlo zahtjevne zadaÊe: 1. da rastu i razvijaju se, 2. da uËe, idu u πkolu, 3. da imaju πportske i druge aktivnosti. KORISNO JE ZNATI

RijeË je jedinstvenom multivitaminsko - mineralnom pripravku obogaÊenom visokovrijednim dodacima voÊa i povrÊa, bioflavonoidima i lecitinom, jedinom takve formule na naπem træiπtu. Uz lecitin, proizvod sadræi i kolin i pantotensku kiselinu - vaæne Ëimbenike za produkciju energije, poboljπanje kognitivnih funkcija i stabilizaciju raspoloæenja, te mangan koji jednako tako igra vaænu ulogu u zaπtiti vezivnog tkiva.

26

Sve to od njih traæi veliku energiju i izuzetno troπi njihov joπ uvijek nedovoljno razvijen organizam. I samo te tri vrlo zahtjevne zadaÊe dovoljan su razlog za obavezno vitaminiziranje djece. Znaci nedostatka vitamina kod djece su: loπ apetit, nedovoljan rast i razvoj, nedostatak sna, snage i svjeæine, loπa probava, pretilost, slaba koncentracija i loπe pamÊenje, hiperaktivnost, promjene u ponaπanju... Kangavites se preporuËuje: • djeci koja ne jedu redovito • djeci slaba apetita • djeci na dijeti • djeci koja vole samo pizze i hamburgere, ili jednoliËnu prehranu • djeci πportaπima...


SOLGAR

AKTIVNI SASTOJCI:

U 1 TA B L E T I

RDA* % Djeca 3-6 god.

RDA* % Djeca od 6 god.

Kalcij 64 mg Vitamin C 60 mg Magnezij 32 mg Prirodni vitamin E 15 i.j. = 10 mg Vitamin B3 10 mg Prah voÊa i povrÊa 7 mg (mrkva, cikla, jagoda, jabuka, brokula, marelica) Pantotenska kiselina 5 mg Æeljezo 2,5 mg Lecitin 2,5 mg Cink 1,5 mg Prirodni beta-karoten 1,4 mg Sadræi ostale karotenoide 3,7 mcg Vitamin B6 1 mg Vitamin B2 850 mcg Vitamin B1 750 mcg Kolin 500 mcg Ekstrakt πipka 500 mcg Inozitol 500 mcg Mangan 250 mcg Kompleks citrus bioflavonoida 150 mcg Vitamin A 500 i.j. = 150 mcg Folna kiselina 100 mcg Biotin 50 mcg Bakar 25 mcg Jod 22,5 mcg Krom 5 mcg Vitamin B12 3 mcg Vitamin D 100 i.j. = 2,5 mcg Selen 2,5 mcg

8 133 27 143 83 -

8 133 19 143 77 -

125 25 15 91 77 83 17 30 100 200 3 25 17 300 25 13

100 25 15 71 71 75 13 21 67 167 3 19 10 214 25 8

* preporuËeni dnevni unos

27


SOLGAR

Magnezij citrat

M

KORISNO JE ZNATI

Pretragom vlasi (kose) dobiva se sjajan nalaz unutarstaniËne ravnoteæe - homeostaze elektrolita, minerala, elemenata u tragovima i vitamina. Pomak, nedostatak ili suviπak jednog elementa znaËi pomak mnogih i obrnuto. Domino efekt (sve utjeËe na sve) je izuzetno prisutan u naπem organizmu, a posebice kada je rijeË o razini elektrolita, vitamina, vitaminoida, minerala, teπkih metala i elemenata u tragovima.

agnezij je vaæan antistresni mineral koji se nalazi u tekuÊinama unutar stanica. Vaæan je za pravilne neurokemijske prijenose i nuæno potrebit za normalan rad miπiÊa. Vaæan je za zdrave kosti i zube, za optimalan rad æivaca i uËinak vitamina B6 i B12 u tijelu. Ima snaæan uËinak na rad srËanog miπiÊa i krvoæilni sustav, jer sprjeËava poviπenje krvnog tlaka. Magnezij ima znaËajnu ulogu u staniËnoj imunosnoj reakciji i reakciji posredstvom antitijela. Naime, staniËnu imunosnu reakciju Ëine T-limfociti kojima za sazrijevanje trebaju magnezij i kalcij. Nedostatak magnezija uzrokuje slabljenje srËanog miπiÊa i razvoj aritmije. Istraæivanja pokazuju da mnogobrojni srËani bolesnici imaju nedostatak magnezija. Manjak magnezija poveÊava osjetljivost srca na digoksin, sredstvo koje se Ëesto koristi u lijeËenju srËanih tegoba. Nedostatak moæe uzrokovati i nefrokalcinozu ili odlaganje kalcija u bubreænom tkivu, πto se moæe izbjeÊi uzimanjem magnezija. I odreene bolesti mogu utjecati na gubitak magnezija, primjerice dijabetes, bubreæne bolesti i neki hormonalni poremeÊaji. Neki lijekovi poput diuretika, te alkohol potiËu izluËivanje magnezija putem mokraÊe. Pomanjkanje magnezija uoËeno je i u nekim stanjima alergija i astme. Naime, magnezij ima antihistaminski uËinak, pa uËinkovito ublaæava tegobe astmatiËara i osoba s atipiËnim ekcemom. Kako magnezij ima i blagi umirujuÊi uËinak u odreenoj mjeri moæe biti zamjena sedativima. I ne manje vaæno - uzimanjem magnezija uspjeπno se mogu sanirati umor i izlijeËiti simptomi fiziËkog i psihiËkog optereÊenja. Magnezij je sjajan za sve osobe loπeg sna, jer umiruje i opuπta. Dobro je poznata znanstvena Ëinjenica da se pojedini elementi, naroËito teπki metali, pojaËano nakupljaju u razliËitim organima. Primjerice: • u mozgu - olovo, æiva, aluminij, mangan; • u πtitnjaËi - kobalt, jod, selen; • u srcu - kalcij, magnezij, nikal; • u pluÊima - arsen, kadmij, nikal, krom; • u jetri - selen, krom, nikal, arsen, bakar; • u masnom tkivu - kadmij, dioksin.

AKTIVNI SASTOJCI:

Magnezij * preporuËeni dnevni unos

28

U 1 TA B L E T I

RDA* %

200 mg

67


SOLGAR

Neuro Nutrients

»

KORISNO JE ZNATI

RijeË je o jedinstvenom proizvodu na naπem træiπtu koji u jednoj kapsuli sadræi sve nuæno potrebne sastojke, od aminokiselina do lecitina iz soje, ekstrakta ginka i vitamina B1, B2, B3 i B6 za kvalitetan metabolizam masti, bjelanËevina i nuæno potrebne glukoze.

esto se pitamo koliko bi nam trebalo hrane za organe poput srca i mozga koji neprestano rade i danju i noÊu. Brzina misli, koncentracija, pamÊenje, dobro raspoloæenje i uËenje, stanja su koja traæe kvalitetne izbalansirane obroke bogate vitaminima i aminokiselinama. Neuro Nutrients je dodatak prehrani koji podupire prokrvljenost mozga, bolju mikrocirkulaciju mozga, otpuπtanje neurotransmitera te poboljπanje kratkotrajne memorije, psihiËke budnosti i kongitivnih funkcija u cjelini. Glutamin je aminokiselina koja se, osim u pluÊima i miπiÊima (61% u skeletnim), sintetizira i u mozgu. Opskrbljuje organizam energijom i smanjuje umor, detoksicira, stabilizira i jaËa obrambeni sustav, jaËa mentalnu funkciju i koncentraciju, te ima snaæan protuupalni uËinak. Lecitin je veÊim dijelom sastojak staniËnih membrana, πtiti stanice od propadanja i starenja. Ima zaπtitnu ulogu kao sastavni dio stanica mozga i æivËevlja, kao osnovna esencijalna mast - fosfolipid. Lecitin je posebice vaæan za prevenciju ateroskleroze, jaËanje funkcija mozga, promociju energije, poboljπanje mentalnih funkcija i pamÊenja u starijih osoba. Tu su i fenilalanin i tirozin kao prekusori dopamina koji podupiru antidepresivan uËinak i potiËu dobro raspoloæenje i budnost, te ginko koji doprinosi boljoj prokrvljenosti mozga i boljoj mikrocirkulaciji. Neuro Nutrients se preporuËuje: • osobama loπeg pamÊenja i slabe koncentracije • svima u procesu starenja • za bolju budnost i svjeæinu mozga • za optimalo zdravlje mozga • osobama treÊe dobi • osobama s oslabljenom cirkulacijom mozga • osobama koje æele nahraniti “istroπeni” mozak.

AKTIVNI SASTOJCI:

U 1 KAPSULI

Fenilalanin L-Tirozin L-Glutamin Vitamin C Kolin Sojin lecitin (sadræava 5,94 mg fosfatidil-kolina) Standardizirani ekstrakt liπÊa ginka Vitamin B2 Vitamin B3 Vitamin B1 Vitamin B6

RDA* %

167 167 167 100 41 33

mg mg mg mg mg mg

167 -

7 5,5 5 5 2,5

mg mg mg mg mg

343 28 357 125

* preporuËeni dnevni unos

29


SOLGAR

Multi-Nutrient Formula

S

am naziv proizvoda kaæe da je rijeË o bogatom proizvodu snaænog stimulativnog djelovanja na opÊe stanje organizma, “podizanje” imuniteta, otpornosti i svjeæine. Danas je takav proizvod itekako dobro doπao zbog niza razloga. Istraæivanja struËnjaka za prehranu pokazuju da su se stil i naËin prehrane u mnogome promijenili. Civilizacijski tokovi donijeli su viπe rafinirane hrane osloboene veÊine æivotno vaænih hranjivih tvari, koja se najËeπÊe priprema brzo i neprikladno. Promijenio se u mnogome i stil æivota - uæurbanost i nedostatak vremena, obilje dnevnih obveza i brzo æivljenje doprinjeli su tome da se jede na brzinu, s nogu, u prolazu... To dovodi do pojave umora, nedostatka snage i sna, pa je vrlo Ëesto naruπeno i zdravlje. »esto Ëujemo da se Ëlanovi obitelji, kolege na poslu, susjedi i prijatelji æale kako im je loπa probava, pucaju im nokti, kosa slabi, na koæi imaju nekakve upalne promjene, bole ih lea, umorne su im noge i sliËno... Radi se o osobama: • koje se neredovito i nepravilno hrane • ne prakticiraju doruËkovati • imaju jedan obilan obrok dnevno • “oboæavaju” fast food • vole tzv. snack hranu • hrane se jednoliËno • imaju restriktivnu ili reduciranu prehranu • na propisanim su kliniËkim dijetama • zanimanja su poput menadæera, novinara, glumaca, πportaπa • Ëesto putuju... Vaæno je brinuti o zdravlju, pa se Multi-nutrient preporuËuje svima: • koji su oslabljena imuniteta • koji se osjeÊaju iscrpljeno, bez snage i svjeæine • koji se æale da viπe nemaju radni elan kao ranije.

30


SOLGAR

AKTIVNI SASTOJCI:

U 1 TA B L E T I

RDA* %

333 mg Vitamin C 333 mg Prah spiruline 83 mg Kalcij 83 i.j. = 56 mg Vitamin E 42 mg Magnezij 36 mg Prah obiËnog jeËma 33 mg Alga klorela 33 mg Prah mlade pπenice 33 mg Ulje lana 17 mg Rutozid 17 mg Ulje sjemenki boreËa 17 mg Ulje sjemenki suncokreta 16 mg Korijen sibirskog ginsenga 15 mg Glicin 11 mg Prah aktivne biljne podloge (korijen rudbekije, sjeme sikavice, korijen umbira, plod ljute paprike) 9 mg Vitamin B2 8,3 mg Vitamin B1 8,3 mg Pantotenska kiselina 8,3 mg Vitamin B6 8,3 mg Vitamin B3 8,3 mg Kvercetin 8,3 mg JabuËni pektin 8,3 mg Vlakna zobi 8,3 mg Inozitol 7 mg Kolin 6,67 mg Betain hidroklorid 6,67 mg Papain iz papaje 6,67 mg Bromelain iz ananasa 6 mg Æeljezo 5 mg Cink 3 mg Kompleks citrus bioflavonoida 3 mg Prah Ëeπnja Ëeπnjaka 1,8 mg Prirodni beta-karoten 4,67 mcg Ostali karotenoidi 1,67 mg L-Glutation 1,67 mg Lipaza 1,67 mg Amilaza 1,3 mg Mangan 1,3 mg Klorofil 1 mg Hesperidin iz naranËe 830 mcg Celulaza 333 mcg Bor 160 mcg Bakar 133 mcg Folna kiselina 80 mcg Vitamin B12 50 mcg Jod 30 mcg Krom 16 mcg Biotin 8 mcg Selen 132 i.j. = 3,3 mcg Vitamin D

555 10 560 14 563 593 138 415 46 43 33 30 37 14 66 8000 33 46 11 16 66

* preporuËeni dnevni unos

31


SOLGAR

Nutri-Nano™ Co-Q10

N

utri-Nano™ Co-Q10 jedan je od prvih koenzima Q10 proizvedenih, kako i sam naziv proizvoda govori, najsuvremenijom nano tehnologijom koja znatno podiæe uËinak proizvoda, njegovu bioraspoloæivost i apsorpciju. Nutri-Nano™ Co-Q10 dovodi Q10 do samih stanica. Mnogobrojna su istraæivanja potvrdila da Slogarov Nutri-Nano™ Co-Q10 ima znaËajnu - do 3 puta veÊu bioraspoloæivost od koenzima Q10 u prahu i oko dva puta veÊu bioraspoloæivost od koenzima Q10 u uljnoj bazi. Koenzim Q10 fizioloπki je antioksidans snaænog uËinka u obrambenoj zaπtiti organizma. Ubikvinon ili Q10 ima vaænu funkciju u metabolizmu buduÊi da je sastavni dio elektronskog prijenosnog lanca u mitohondrijima staniËnim energanama. U zajednici s osam drugih kemijskih spojeva iz tog lanca, nalazi se u unutarnjoj membrani mitohondrija gdje svaki kemijski spoj prelazi iz reduciranog u oksidirano stanje, ili obratno, Ëime se proizvodi energija. KORISNO JE ZNATI VeÊ nakon 35.-te godine starosti poËinje ga manjkati, a do tada Uporaba nekih lijekova, ga tijelo kontinuirano proizvodi u primjerice statina, betablokasvim tkivima, a posebice u jetri. tora i nekih hipoglikemika Sniæenje njegove koncentracije u dovodi do smanjene odnosu na optimalnu razinu proizvodnje koenzima Q10. dovodi do poremetnje funkcioniranja organizma. Najviπe su pogoene stanice srËanog miπiÊa, pluÊa i jetre koje za svoj rad koriste velike koliËine metaboliËke energije. Kome je potreban koenzim Q10? • svima kojima je dijagnosticirano pomanjkanje Q10 • svima kojima je potrebno viπe staniËne energije - πportaπima, starijim osobama • osobito koristi srËanim bolesnicima, πtiteÊi ih od oπteÊenja koje uzrokuje reperfuzija • srËanim bolesnicima na terapiji lijekovima.

AKTIVNI SASTOJCI:

Nutri-Nano™ koenzim Q10 * preporuËeni dnevni unos

32

U 1 KAPSULI

RDA* %

30 mg

-


SOLGAR

Omega 3

K

ada govorimo o uljima, najËeπÊe zamiπljamo masne naslage na tanjuru i ulje koje je ostalo poslije præenja. Meutim, ulja su i ona hladno preπana - poput maslinovog ili ribljeg ulja. Ulje riba sjevernih mora izravno je sudjelovalo u snaænom razvojnom skoku ljudske vrste, od primitivne zajednice do razvijenih civilizacija Perzije, Egipta, Maja, GrËke, Rima... MoÊna uËinkovitost tih ulja je u njihovu bogatu sadræaju esencijalnih masnih kiselina koje, ukoliko nisu u organizam unijete hranom, naπe tijelo ne moæe samo sintetizirati.

KORISNO JE ZNATI

Omega 3 esencijalne masne kiseline imaju snaæan protuupalni uËinak. Naime, iako ih nismo ni svjesni, pojedine upalne reakcije gotovo su uvijek prisutne u naπem tijelu. Uzrok tome su moderan naËin æivota, stres, premalo kretanja i najËeπÊe neodgovarajuÊa prehrana. Redovitim uzimanjem omege 3 smanjujemo moguÊnost pojave kroniËnih upala koje su glavni uzrok mnogih kroniËnih bolesti, posebice nakon 60 godina starosti.

Simptomi nedostatka omege 3: • usporeni rast • problemi s uËenjem • depresija • hiperaktivnost • manjak koncentracije • oslabljenost miπiÊne koordinacije • usporeno zarastanje rana • paleÊe senzacije u miπiÊima ruku i nogu • inzulinska rezistencija • poviπene razine kolesterola, triglicerida, lipoproteina te fibrinogena • poviπen krvni tlak • sklonost stvaranja ugruπaka u krvnim æilama • upale tkiva • sindrom probuπenih crijeva • alergije, autoimune bolesti • zadræavanje vode i pojava edema • sniæena energetska razina • oslabljena funkcija πtitne i nadbubreæne ælijezde. UËinci esencijalnih masti omege 3 1. eritrocitne membrane Ëine elastiËnijim, eritrociti bolje prolaze kroz uske kapilare i osiguravaju kisik i druge hranjive tvari nuæno potrebne svim stanicama 2. poveÊavaju osjetljivost na inzulin, bitan Ëimbenik za dijabetiËare 3. optimiziraju proizvodnju hemoglobina 4. podupiru rad endokrinih ælijezda 5. balansiraju lipide 6. imaju snaæan protuupalni i vazodilatatorski uËinak.

AKTIVNI SASTOJCI:

Koncentrat ribljeg ulja Sadræi: Eikosapentaenska kiselina (EPA) Dokosaheksaenska kiselina (DHA)

U 1 KAPSULI

RDA* %

1000 mg

-

180 mg 120 mg

* preporuËeni dnevni unos

33


SOLGAR

Prenatal

P

AKTIVNI SASTOJCI:

Kalcij Magnezij Proteini soje Vitamin C Æeljezo Vitamin B3 Asparaginska kiselina Glicin Vitamin E Cink Pantotenska kiselina Inozitol Kolin Prirodni beta-karoten Sadræani drugi karotenoidi Vitamin B6 Bakar Vitamin B2 Vitamin B1 Mangan Folna kiselina Biotin Jod Selen Krom Vitamin D Vitamin B12 * preporuËeni dnevni unos

34

renatal je posebno formuliran vitaminsko mineralni pripravak ciljano namijenjen svima koji imaju poveÊane potrebe za mikrohranjivim sastojcima ili esencijalnom hranom, kao πto su trudnice i dojilje, πportaπi, osobe na dijetama, osobe s dijagnosticiranim pomanjkanjem vitalnih elemenata, rekonvalescenti i sl. Mnogobrojna su medicinska istraæivanja pokazala da su djeca majki koje su skrbile o svojoj prehrani i uzimale vitaminsko mineralne pripravke, statistiËki gledano, doπla na svijet s puno manje oπteÊenja. Prenatal je izniman preparat koji omoguÊuje æenama da nadopune svoju prehranu svim nuæno potrebnim hranjivim sastojcima. TrudnoÊu nazivamo i drugim stanjem, a to drugo stanje traæi pravilnu prehranu za zdravlje djeteta i πto manje naruπavanja zdravlja majke. Kombinacija vitamina u mnogomu pridonosi oËuvanju i poboljπanju funkcije imunoloπkog, srËanokrvoæilnog i neuroloπkog sustava, a minerali kelirana oblika omoguÊuju maksimalnu iskoristivost i sjajna su podrπka lokomotornom i homeopoetskom sustavu. Prenatal je obogaÊen selenom - snaænim antioksidansom i L-asparaginskom kiselinom koja je odgovorna za izU 1 TA B L E T I RDA* % mjenu aniona i kationa na staniËnoj mem325 mg 32,5 brani, te ima stimulirajuÊi uËinak na neu112,5 mg 32 rotransmitere u mozgu πto umanjuje osjeÊaj umora. 40 mg 25 mg 30 Prenatal se preporuËuje: 7,5 mg 26 • æenama koje se pripremaju 5 mg 28 na trudnoÊu 5 mg • trudnicama i dojiljama • πportaπima 5 mg • svima kojima je dijagnosticiran ma5 mg 33 njak vitalnih elemenata 3,75 mg 34 • svima koji su umorni (primjerice zimi i 2,5 mg 42 u proljeÊe) 2,5 mg • osobama koje neredovito jedu 1 mg • osobama koje jednoliËno jedu • osobama na kliniËkim dijetama. 900 mcg 2,4 625 500 500 425 250 200 75 37,5 6,25 6,25 2,5 2

mcg mcg mcg mcg mcg mcg mcg mcg mcg mcg mcg mcg mcg

39 50 36 30 12,5 33 250 17 10 21 25 77

Prenatal ponudite i πportaπima, uz πalu da uz njega neÊe zatrudniti, ali Êe organizam nahraniti i osvjeæiti, te prevenirati pojavu umora. KORISNO JE ZNATI

Osobe s dijagnosticiranim nedostatkom æeljeza trebale bi, uz terapiju æeljezom i sokove od cikle i borovnice, ukljuËiti i uzimanje Prenatala zbog viπih razina æeljeza.


SOLGAR

Prirodni beta-karoten

A

ntioksidansi, vitamini i minerali iz hrane mogu uËinkovito πtititi od πtetnog djelovanja slobodnih radikala, peroksidacije lipida i veÊih oπteÊenja tkiva. Danas se, temeljem mnogobrojnih provedenih istraæivanja, smatra da veÊinu kroniËnih i uobiËajenih bolesti uzrokuju pogubne mutacije u naπoj DNK, nastale uslijed prisutnosti slobodnih radikala i njihovog korozivnog uËinka. RijeË je o procesima koje Ëavao Ëine zahralim, a maslac uæeglim. Stoga, unesemo li dovoljno antioksidansa u organizam, osnaæiti Êemo imunosni sustav i sprijeËiti pojavu bolesti. StruËnjaci smatraju da su niske razine vitamina A i beta-karotena u krvi riziËni Ëimbenik koji pridonosi oboljevanju. UËinak beta-karotena je snaæniji uzima li se zajedno s vitaminom E i selenom, s kojima ima snaæan sinergistiËki antioksidativan uËinak. Razinu beta-karotena smanjuju puπenje i zagaenost okoliπa.

KORISNO JE ZNATI

Beta-karoten je provitamin vitamina A koji se nakon probave u jetri pretvara u vitamin A. Siguran je za ljude te ne postoji opasnost od trovanja ni u veÊim dozama. U prosjeËnoj prehrani oko tri Ëetvrtine vitamina A dobivamo iz retinola, a ostatak iz beta-karotena. Suviπak vitamina A pohranjuje se u jetri gdje moæe biti uskladiπten 200 do 300 dana, pa njegova ravnoteæa moæe biti naruπena jedino ako se viπe mjeseci ne unosi u organizam. Beta-karoten πtiti koæu od prekomjernog izlaganja sunËevoj svjetlosti. Moæe izazvati æutilo koæe, ali to ne znaËi da je posljedica uzimanja prevelike doze.

Tko moæe uzimati nadopunu beta-karotena: • svi s dijagnosticiranim nedostatkom • osobe s tegobama sistemskog lupusa • osobe s tegobama psorijaze • osobe s tegobama vida • osobe s fotoosjetljivoπÊu (sunce, UV) • osobe s tegobama alergija • osobe s tegobama grlobolje i glasnica • osobe loπe kvalitete koæe i podloæne dermatitisima • osobe s tegobama akni • osobe s disbalansom lipida • za prevenciju stresa kao snaæan antioksidans • za snagu imuniteta.

AKTIVNI SASTOJCI:

U 1 KAPSULI

RDA* %

Mijeπani karotenoidi 37 mg iz prirodnog izvora (alga Dunaliella salina) od toga sadræe: Beta-karoten 7 mg Alfa karoten 259 mcg Ostali karotenoidi 148 mcg (kriptoksantin, zeaksantin, lutein)

-

117 -

* preporuËeni dnevni unos

35


SOLGAR

Probavni enzimi biljnog porijekla

E

nzimi su nuæno potrebiti za æivot, kao svi katalizatori, jer omoguÊuju optimalan metabolizam masti, ugljikohidrata i bjelanËevina. Danas je njihov uticaj na dobro zdravlje veÊi i znaËajni nego ranijih godina. Naime, danaπnja prehrana s rafiniranim namirnicama koje su osloboene veÊine æivotno vaænih tvari, u mnogome traæi suplementaciju enzima. Hans i Eduard Buhner su 1897. u medicinske svrhe upotrebljavali eksatrakte kvasca kako bi fermentirali πeÊer bez prisustva æivih stanica kvasca. Jedan od moguÊih naËina Ëuvanja bilo je dodavanje velike koliËine πeÊera u ekstrakte. Na svoje iznenaenje otkrili su da je πeÊer fermentiran, iako u cijeloj smjesi nije bilo æivih stanica kvasca. I, upravo tada je po prvi put upotrebljen termin enzim pri opisu tvari koje su naπli u ekstraktu kvasca, a koja je i dovela do fermentacije.

KORISNO JE ZNATI

Probavni enzimi u mnogome mogu unaprijediti zdravlje. Mogu se uzimati svakodnevno u situacijama kao πto su putovanja, promjene prehrane, dugotrajni reæimi jednoliËne prehrane, u svim stanjima restriktivnih dijeta, u svim situacijama kada se jede “s nogu” i usput, ili konzumiranja iskljuËivo hrane koju volimo. Glavni krivac πto naπem organizmu nedostaje enzima je danaπnja prehrana koja se sastoji uglavnom od namirnica koje su uzgojene na brzinu, s puno pesticida i od gotove hrane.

PodruËje primjene probavnih enzima: • osobe s utvrenim nedostatkom probavnih enzima • osobe usporena metabolizma • pretile osobe • osobe s tegobama opstipacije • osobe koje se nepravilno hrane • osobe na dijetama • osobe koje se jednoliËno hrane • starija populacija, s teπkoÊama probavljanja hrane • osobe koje imaju dijagnosticirane crijevne tegobe • osobe s viπom razinom lipida.

AKTIVNI SASTOJCI:

Lipaze Amilaze Prozimi Proteaze Amiloglukozidaze Celulaze * preporuËeni dnevni unos

36

U 1 TA B L E T I

50 40 25 15 10 4

mg mg mg mg mg mg

RDA* %

-


SOLGAR

Sabal palma, opuncija i likopen kompleks

M

KORISNO JE ZNATI

Ovaj biljni proizvod obogaÊen likopenom, cinkom i selenom korisno je uzimati u svim situacijama tegoba prostate, bolnog, oteæanog mokrenja i kao prevenciju za pojavu bilo kojih tegoba uËestalog noÊnog mokrenja i proπirenja prostate.

nogi bi muπkarci voljeli da postoji tzv. “magic pill” koja bi brzo uspostavila njihovu mentalnu i fiziËku kondiciju. Svakodnevne tegobe veÊine muπkaraca srednje i starije dobi su tegobe uriniranja, bez obzira da li je rijeË o uËestalom ili o nedovoljnom, oteæanom i bolnom uriniranju. Prostatitis se uglavnom javlja kod muπkaraca starije dobi kao akutna ili kroniËna upala prostate. Vrlo je Ëesto praÊen bakterijskim infekcijama, a kada se javlja potpuna blokada uriniranja, najËeπÊe rezultira retencijom urina. Istraæivanja su pokazala da je prehrana bitan Ëimbenik u prevenciji i zaπtiti prostate, jer hrana i nadomjesna prehrana mogu u mnogome doprinjeti odræanju ili uspostavljanju dobre funkcije, stanja i rada prostate. U svakodnevnoj prehrani treba ograniËiti uporabu namirnica poput maslaca, margarina, paπteta, sirnih namaza i sliËnih zasiÊenih masnoÊa. Jesti treba viπe voÊa, povrÊa i æitarica jer su bogat izvor nuæno potrebnih vitamina, minerala, vlakana i fitoestrogena koji uËinkovito πtite propadanje i starenje stanica. UËinci Sabal palme, opuncije i likopen kompleksa • sabal palma ima dokazani zaπtitni i terapijski uËinak na prostatu • u zajednici s opuncijom ublaæava simptome benigne hiperplazije prostate, olakπava mokrenje i smanjuje volumen prostate • likopen ima snaæan zaπtitni uËinak na prostatu • likopen i opuncija u sinergistiËkom djelovanju sa selenom doprinose dobrom odnosu HDL/LDL, smanjenju agregacije trombocita i smanjenju odlaganja πtetnog kolesterola na stijenke krvnih æila, pa na taj naËin preveniraju ishemijske bolesti srËanokrvoæilnog sustava • cink je vaæan element za imunitet, esencijalan za zdravu prostatu, produkciju muπkih hormona i razvoj genitalnih organa.

AKTIVNI SASTOJCI:

Likopen Cink Standardizirani ekstrakt plodova sabal palme Prah cvijeta indijske smokve Selen

U 1 KAPSULI

RDA* %

4 mg 10 mg 50 mg

67 -

50 mg 25 mcg

50

* preporuËeni dnevni unos

37


SOLGAR

Skin, Nails and Hair Formula

K

KORISNO JE ZNATI

Kada god imate limun u ruci, nakon πto ste njime obogatili Ëaj ili kolaË, namaæite njime ruke i tako prevenirajte starenje koæe. Kada gledate neki film na TV-u, nokte umoËite u maslinovo ulje i tako ih nahranite. Kada god moæete, kosu nahranite i oporavite tretmanom od maslinova ulja, meda i sl...

oæa, kosa i nokti zrcalo su opÊeg zdravlja i dobrog stanja organizma. Brojna su istraæivanja pokazala izuzetnu povezanost izmeu pravilne prehrane i lijepog izgleda koæe. Promjene na koæi u vidu iritacija, crvenila i oπteÊenja dobar su znak i upozorenje da s prehranom neπto nije u redu. Koæa je ogledalo onoga πto jedemo, ali pokazuje i πto ne jedemo. Vitamini su prije svega nuæno potrebni za bolju zaπtitu koæe, obnavljanje i cijeljenje oæiljaka, te za elasticitet, svjeæinu i zdravlje koæe. Osim vitamina, koæi su za njeno zdravlje potrebni minerali te elementi u tragovima - cink, sumpor i selen koji podiæu imunitet koæe i sprjeËavaju propadanje stanica i starenje koæe. Nokti imaju zaπtitnu ulogu, πtite vrhove prstiju od udaraca i pritisaka. Njihov oblik, veliËina i debljina ovise o grai i obliku vrha prsta. Zdravi su nokti ruæiËasti i sjajni, nisu mat, a njihov je gornji dio (lunula) bijel ili bijeloruæiËast. Promjene teksture, oblika i boje nokta ukazuju na mnogobrojne poremeÊaje organizma. »esto nam promjene na noktima ukazuju ne samo na loπu i neodgovarajuÊu prehranu veÊ i na nedostatak vitalnih elemenata. Primjerice - nedostatak vitamina A i B te HCL dovodi do pucanja i krhkosti noktiju, a pojava udubljenja i vertikalnih brazdi na noktima ukazuje na deficitarnost æeljeza. Brojni vanjski Ëimbenici mogu oπtetiti kosu, poput zagaenosti okoliπa, promjene godiπnjih doba, suπenje suπilom, agresivni proizvodi za oblikovanje kose i frizure i sl. Loπe stanje kose moæe biti “alarm” prevelikog fiziËkog i mentalnog optereÊenja te pojave stresa. Jednako tako bakterijske upale, gljiviËne bolesti i hormonski poremeÊaji te uzimanje lijekova i dugotrajne terapije mogu biti uzrokom oπteÊenja i ispadanja kose. UËinci Skin, Nails and Hair Formule RijeË je o izbalansiranoj formuli za prehranu i potporu zdravlju, snazi, imunitetu, ljepoti i svjeæini koæe, noktiju i kose. U sastavu su sumpor, cink i vitamin C koji su vaæni hranjivi Ëimbenici za izgradnju kolagena i keratina. Tu je i bakar, vaæan za stvaranje melanina - koænog pigmenta i sprjeËavanje pojave sijede kose. Aminokiseline prolin i lizin doprinose boljoj sintezi kolagena i vezivnog tkiva.

AKTIVNI SASTOJCI:

MSM Prah crvene alge Vitamin C L-lizin L-prolin Cink Bakar * preporuËeni dnevni unos

38

U 1 KAPSULI

500 75 60 25 25 7,5 1

mg mg mg mg mg mg mg

RDA* %

100 50 115


SOLGAR

Vision Guard Plus

S

KORISNO JE ZNATI

Svi, a posebno glumci, estradni ljudi, osobe iz javnog æivota i oni koji svakodnevno πminkaju oËi, obavezno bi trebali temeljito skidati πminku s oËnih kapaka. Trebalo bi upotrebljavati πminku kontrolirane kvalitete te kliniËki testirane proizvode kako se ne bi oπtetilo zdravlje oËiju. Pri jakom suncu ili vjetru oËi treba πtititi kvalitenim naoËalama zbog moguÊih infekcija i oπteÊenja izazvanim πtetnim UVA ili UVB zraËenjem te zagaenim okoliπem.

ve slabiji vid i tegobe s oËima poput suhoÊe, iritacije, infekcije, preosjetljivosti na svijetlo i ekran kompjutera, svrbeæ, suzenje sve su ËeπÊe... Danas je poznato da oko 60 do 70% ljudi ima tegobe s vidom ili pati od poremeÊaja vida. Za ono πto se nekada smatralo prirodnim procesom, studije danas pokazuju da su zapravo degenerativni procesi koji se tijekom æivota razvijaju u oku zbog πtetnog djelovanja slobodnih radikala. Fizioloπki stres kojim je organizam optereÊen oπteÊuje stanice i onemoguÊava njihovo uobiËajeno i odgovarajuÊe funkcioniranje. Danas su svakodnevnica koriπtenje kompjutera i stalna izloæenost oka πtetnom uËinku ekrana. I alergije se oËituju i na oku u obliku crvenila, suzenja, svrbeæi ili opÊe iritacije oka. Æuta boja oËiju alarm je da neπto nije u redu s jetrom, æuËi ili mjehurom. Visoki krvni tlak i dijabetes oËituju se pak kao mrlje prilikom gledanja. Znanstvenici su ustanovili da visoko potentni antioksidansi iz voÊa i povrÊa imaju antioksidativan uËinak i kljuËnu ulogu u zaπtiti prirodnog obrambenog sustava, tako kompleksnog organa kao πto je oko. Nedostatak samo jednog vitamina moæe biti uzrok razliËitih tegoba oka. Stoga je upravo Vision Guard Plus prava blagodat na naπem træiπtu. Poznato je da lutein kao snaæni antioksidans iz obitelji karotenoida uËinkovito πtiti oko. RijeË je o skupini pigmenata od kojih nam je najbliæi beta-karoten, a tu su i likopen, lutein i zeaksantin. Lutein je posebice djelotvoran u zaπtiti oËiju, naroËito mreænice i æute pjege. UËinkovito apsorbira πtetne plave zrake iz sunËevog spektra, te sprjeËava djelovanje slobodnih radikala na masnoÊe u oËima. Vision Guard Plus namijenjen je: • svim osobama oslabljena vida • osobama s dijagnosticiranim oπteÊenjima oka • osobama koje su svakodnevno izloæene svjetlu • novinarima • menadæerima • svima koji skrbe o dobrom vidu.

AKTIVNI SASTOJCI:

U 1 KAPSULI

RDA* %

Vitamin C 150 mg NAC 50 mg Taurin 50 mg Vitamin E 33,5 mg Ekstrakt oËanice 12,5 mg Ekstrakt ploda borovnice 10 mg Lutein (sadræava 250 mcg zeaksantina) 5 mg Cink 5 mg Ekstrakt listova ginka 5 mg Prirodni beta-karoten 1,5 mg Sadræani drugi karotenoidi 4 mcg Vitamin A 150 mcg Selen 12,5 mcg

250 335 33 25 19 25

* preporuËeni dnevni unos

39


SOLGAR

Vitamin D

V

itamin D je otkriven dvadesetih godina proπlog stoljeÊa, a 1925. godine otkriveno je da se uz potporu ultraljubiËastih zraka moæe proizvoditi u koæi, te ga stoga ne svrstavamo u skupinu esencijalnih hranjivih tvari. Bez obzira da li je u organizam unesen hranom ili je stvoren pod utjecajem sunËevih zraka, vitamin D se u bubrezima transformira u aktivni kalcitriol - oblik steroidnog hormona. S vitaminima A, E i K spada u vitamine topive u mastima, pa ga valja uzimati pod kontrolom lijeËnika. Danas je konzumiranje vitamina D postalo “in”, stoga sugeriramo oprez i konzumiranje temeljem stvarnih potreba i dijagnosticiranog manjka.

KORISNO JE ZNATI

Vitamin D smatra se najtoksiËnijim uljnim vitaminom, topljivim u mastima. Posljedica unosa velikih koliËina vitamina D je njegovo nakupljanje u masnom tkivu πto moæe biti uzrokom niza nuspojava. Simptomi trovanja su gubitak apetita, glavobolja, muËnina, povraÊanje, æe, slabost u miπiÊima, bolovi u zglobovima, nedostatak orijentacije.

UËinci vitamina D Glavna je zadaÊa vitamina D, odnosno aktivnog oblika kalcitriola, odræavanje ravnoteæe kalcija u organizmu. Njegova je uloga kontrolirati koliko Êe se kalcija apsorbirati iz hrane te koliko Êe se ugraditi ili osloboditi iz kostiju. Ukoliko tijelo ima dovoljno kalcija, iz hrane Êe ga apsorbirati manje, a ako ga je manje potrebe Êe biti veÊe. Ako svakodnevno putem dnevnih obroka ne unosimo dovoljno kalcija, tijelo Êe kalcij uzimati iz kostiju, jer ga kosti sadræe oko 95%, pa ga tijelo koristi za ugradnju u membrane stanica i druge vaæne funkcije. Ako tijelu nedostaje vitamina D, kalcij se ne moæe apsorbirati, pa se kod odraslih javljaju osteoporoza i osteomalacija, a kod djece rahitis. Rahitis je tipiËna bolest uzrokovana nedostatkom kalcija i fosfora kada kosti postaju mekane, zbog Ëega mogu nastati deformacije. NajËeπÊi simptomi kod djece su iskrivljene noge i kraljeænica, izboËena koljena te deformacija zdjelice i prsnog koπa, a moæe doÊi i do poremeÊaja u okoπtavanju. Vitamin D je vaæan i za apsorpciju fosfora Ëiji nedostatak moæe kod djece uzrokovati nedovoljno stvaranje zubne cakline πto kasnije dovodi do propadanja zubi. Joπ neki vaæni uËinci Novija istraæivanja pokazuju da aktivni oblik kalcitriol utjeËe na beta stanice guπteraËe koje luËe inzulin, pa se kod ljudi kojima nedostaje vitamin D javljaju poremeÊaji u izluËivanju inzulina. Pokazalo se da aktivni kacitriol utjeËe na rast i diferencijaciju stanica koæe i stanica vaænih za imunitet. Danas se koristi u lijeËenju nekih autoimunih bolesti, poput multiple skleroze, reumatoidnog artritisa i dijabetesa.

AKTIVNI SASTOJCI:

Vitamin A iz ulja riblje jetre Vitamin D iz ulja riblje jetre * preporuËeni dnevni unos

40

U 1 KAPSULI

RDA* %

300 mcg 400 i.j. = 10 mcg

38 200


SOLGAR

Vitamin E

V

itamin E otkrili su znanstvenici Evans i Bishop davne 1922. godine. RijeË je o tokoferolima koji obuhvaÊaju oko osam kemijski sliËnih supstancija, vrlo sliËnih aktivnosti. Najpoznatiji, s najveÊom bioloπkom aktivnosti meu njima je alfa tokoferol. RijeË je vitaminu topivom u mastima koji je izuzetno nestabilan i valja ga Ëuvati u tamnom, bez direktnog uticaja zraka i svjetlosti. Osjetljiv je na toplinu, kisele medije i vlagu.

KORISNO JE ZNATI

RijeË je o tzv. uljnom vitaminu, topivom u mastima koji se u organizmu i odlaæe u mastima. Istraæivanja nisu ukazala na neke mjere opreza kod uzimanja uobiËajenih dnevnih doza. Jedino kod uzimanja 1000 mg i viπe pojavile su se æeluËane tegobe i proljev.

UËinci vitamina E 1. Poznato je njegovo snaæno antioksidacijsko djelovanje, jer je vrlo uËinkovit u zaπtiti stanica od razornog djelovanja slobodnih radikala. Kao antioksidans sprjeËava oksidaciju polinezasiÊenih masnih kiselina i uËinkovito πtiti membranske lipide od oksidacije. Na taj naËin vrlo uËinkovito πtiti prerano starenje i propadanje stanica. 2. Pomaæe kod bolesti krvoæilnog sustava i krvnih ugruπaka, jer ima snaæno fibrinolitiËko djelovanje. Visoke doze vitamina E sprjeËavaju nakupljanje krvnih ploËica te na taj naËin sprjeËavaju stvaranje krvnih ugruπaka ili trombozu. 3. Snaæan je fizioloπki antioksidans, uËinkovit u jaËanju imunosnog sustava i u obrani organizma od virusnih i bakterijskih bolesti, posebice u zajednici sa selenom - vrijednim elementom u tragovima. 4. U dnevnoj dozi od 300-400 mg, uz beta-karoten i vitamin C sprjeËava pojavu oËne mrene. 5. Od velike je vaænosti za æene. Bez ikakvih πtetnih posljedica moæe se uzimati tijekom trudnoÊe i dojenja, buduÊi da potiËe normalan razvoj fetusa, sprjeËava spontani pobaËaj i osigurava normalnu trudnoÊu bez komplikacija. Moæe se uzimati i u menopauzi i za lijeËenje reumatizma. 6. Uzimanje nadopune vitamina E i selena pomaæe vitalnosti starijih osoba, bitno diæuÊi snagu njihova fiziËkog i psihiËkog zdravlja. 7. Vitamin E je vitamin ljepote, gipkosti, zdravlja i svjeæine koæe, pa se Ëesto nalazi u kremama za njegu koæe tijela i lica. Koæi daje nuæno potreban elasticitet i Ëesto se koristi u kozmetiËkim tretmanima. Moæe se i direktno aplicirati na koæu, jer daje odliËne rezultate u svim stanjima perutanja koæe ili koænih iritacija.

AKTIVNI SASTOJCI:

Vitamin E

U 1 KAPSULI

RDA* %

200 i.j. = 134 mg

1340

* preporuËeni dnevni unos

41


SOLGAR

VM-75

R

ijeË je o kvalitetnoj, bioloπki izbalansiranoj formuli vitamina i minerala namijenjenoj svima kod kojih je izraæena poveÊana potreba za dopunskom vitaminizacijom. Ta bogata formula izuzetno je uËinkovita u osiguravanju za organizam vaænih hranjivih tvari, od vitamina i minerala do elemenata u tragovima. Najnovija tehnologija koja je glavna odlika Solgar proizvoda, u VM-75 nudi novi oblik keliranih minerala (vezanih na aminokiseline, jer su takvi u prirodi i organizam ih jedino takve prepoznaje). Npr. æeljezo u obliku bisgicinata lako je podnoπljivo probavnom sustavu, bez pojave konstipacije, i bor - vaæan hranjivi sastojak u metabolizmu zglobova i kostiju. Vitamini B skupine podupiru metabolizam masti, ugljikohidrata i bjelanËevina. Vitamin C uz bioflavonoide s kojima sinergistiËki djeluje i hesperidin, ima znaËajan antioksidativni uËinak u oËuvanju optimalnih razina kolesterola, krvnog tlaka i gustoÊe kostiju.

KORISNO JE ZNATI

Danaπnjim naËinom prehrane - kada se hrana uzgaja uz pomoÊ pesticida i umjetnog gnojiva, a izuzetno se puno namirnica uvozi, teπko se moæe reÊi da se putem dnevnih obroka mogu zadovoljiti potrebe organizma za vitaminima i mineralima. Osim toga, naËin pripremanja hrane u mikrovalnim peÊnicama i sustav podgrijavanja hrane koju smo ranije pripremili, ne omoguÊuju zadovoljavanje potreba organizma za mikrohranjivim ili esencijalnim tvarima. Temeljno nutricionistiËko naËelo kaæe - hranu valja uvijek svjeæe pripremati, bez podgrijavanja obroka.

42

VM-75 preporuËuje se: • osobama koje imaju dijagnosticiran manjak vitamina i minerala • osobama na restriktivnim i kliniËkim dijetama • osobama koje se hrane jednoliËno ili neredovito • osobama koje “uæivaju” u fast food-u i hrani s nogu • veganima • osobama koje se puno “troπe” πportaπi, glumci, menadæeri, politiËari • osobama treÊe dobi • osobama koje puno putuju, mijenjaju klimu i reæim prehrane.


SOLGAR

AKTIVNI SASTOJCI:

Vitamin C Vitamin E Vitamin B2 Vitamin B1 Vitamin B6 Pantotenska kiselina Vitamin B3 Inozitol Kalcij Magnezij Kolin Kompleks citrus bioflavonoida Betain hidroklorid Rutin u prahu Cink Hesperidin Prirodni beta-karoten Sadræi ostale karotenoide Biljna osnova u prahu (alfalfa, acerola ekstrakt, kelp, perπin, potoËarka i πipak) Æeljezo Bakar Mangan Bor Folna kiselina Jod Vitamin B12 Biotin Selen Krom Vitamin D

U 1 TA B L E T I

RDA* %

250 mg 150 i.j. = 100 mg 95 mg 75 mg 75 mg 75 mg 75 mg 75 mg 64 mg 32 mg 31 mg 25 mg 25 mg 25 mg 10 mg 5 mg 4,5 mg 12 mcg 4 mg

417 1000 5937 5357 3750 1250 417 8 11 67 75 -

1,3 mg 1 mg 1 mg 500 mcg 400 mcg 150 mcg 75 mcg 75 mcg 25 mcg 25 mcg 400 i.j. = 10 mcg

9 87 29 200 100 7500 50 50 38 200

* preporuËeni dnevni unos

43


SOLGAR

Test intolerancije na hranu

»

esto se govori o tome kako hrana ima velik utjecaj na naπe zdravlje, ali da moæe biti i uzrok velikih problema. Odnedavno su aktualne laboratorijske pretrage usmjerene i prema otkrivanju intolerancije (nepodnoπljivosti) koje ljudi mogu imati na odreenu vrstu hrane. O Ëemu je rijeË? Odreene vrste hrane mogu potaknuti proizvodnju specifiËnih IgG antitijela, odnosno mogu potaknuti imunoloπku reakciju koja se nakon uËestale konzumacije iste vrste hrane oËituje abnormalnom reakcijom organizma. U nekim sluËajevima to su probavne tegobe, a u drugima su manifestacije neprimjetne i vrlo ih je teπko povezati s hranom, jer dolazi do promjene kroniËne patologije. Ukidanjem jedne ili viπe vrsta hrane, u viπe od dvije treÊine sluËajeva, dolazi do znaËajnog poboljπanja sljedeÊih kliniËkih manifestacija koje se mogu povezati s intolerancijom na hranu:

KORISNO JE ZNATI

Solgarovi proizvodi poput Multi-Nutrient Formule, Hy-Bio, Omega 3 te ciljanih proizvoda za koæu, kosu i nokte, proizvoda za æene ili za muπkarce, mogu uËinkovito podiÊi razinu imuniteta i otpornosti prema nepoæeljnoj hrani te smanjiti ili ukloniti zdravstvene tegobe.

• Gastrointestinalne tegobe (50%) Bolovi u æelucu, zatvor, proljev, nadutost, sindrom iritabilnog crijeva... samo su neke od tegoba koje najviπe navode na sumnju da se radi o intoleranciji na hranu. Kod pojava ovakve simptomatologije uz nedostatno kliniËki definiranu etiologiju preporuËljivo je napraviti biokemijsko testiranje IgG antitijela na hranu. • Dermatoloπki procesi (16%) Akne, ekcem, psorijaza, svrbeæ, urtikarija i osip sigurni su znak da s naπom probavom neπto nije kako treba biti, te da bi, prije aplikacija bilo kakvih krema i drugih tretiranja koæe, bilo korisno napraviti test intolerancije na hranu. • Neuroloπke smetnje (10%) Glavobolja, migrena, vrtoglavica, omaglica i sl. • Respiratorne tegobe (10%) Astma, rinitis, poteπkoÊe disanja..., iako u tim situacijama moæe biti preklapanja s alergijama. • Psiholoπke tegobe (11%) Tjeskoba, letargija, depresija, premorenost, muËnina, hiperaktivnost (uglavnom kod djece), znaci su koji ukazuju da nam neka hrana Ëini viπe πtete nego πto koristi zdravlju. • Druge tegobe poput artritisa, fibromijalgija, oteËenih zglobova. Rezultati dobiveni mjerenjem razine IgG-a na proteine hrane (dobar “screening” test ukljuËuje preko 90 razliËitih namirnica) omoguÊuje da se uz lijeËniËku pomoÊ izabere odgovarajuÊa prehrana, jednostavno eliminirajuÊi namirnice koje su pokazale visoki stupanj intolerancije, i da se na taj naËin tegobe smanje.

44


SOLGAR

Kiselo-luænata uravnoteæenost

R

avnoteæa izmeu luæina i kiselina osnova je za normalno funkcioniranje metabolizma. Neuredna kiselo-luænata ravnoteæa moæe biti uzrok za pojavu mnogih zdravstvenih tegoba i oπteÊenja zdravlja: reumatskih tegoba, osteoporoze, alergija, probavnih smetnji. Uzrok kiselo-luænate neravnoteæe mogu biti prije svega prehrana, zatim stil æivota s premalo kretanja, stresna stanja i sl., te zagaeni okoliπ i loπi klimatski uvjeti.

KORISNO JE ZNATI

Solgar ima sjajnu paletu minerala koji mogu dovesti u ravnoteæu kiselost organizma, i omegu-3 koja moæe eliminirati upalna stanja.

MoguÊi uzroci zakiseljenosti organizma: • konzumiranje previπe bjelanËevina; • zagaenost okoliπa; • kisele kiπe koje minerale “tjeraju” u niæe slojeve tla; • rezanje, pripremanje (obrada) i kuhanje namirnica; • pijenje premalo vode; • alkohol i puπenje; • premalo kretanja, a previπe sjedenja; • stres; • vanjski Ëimbenici koji dovode do demineralizacije organizma, visoke temperature i pretjerano znojenje; • uzimanje lijekova, posebice salicilata, sastavnog dijela analgetika i tableta protiv gripe i viroze. Najvaæniji unutarnji Ëimbenici: brzo jedenje s gutanjem puno zraka; probavne tegobe - nadutost, plinovi; kroniËne bubreæne tegobe; diabetes melitus, upale i poviπena tjelesna temperatura; uobiËajeni i lokalni nedostatak kisika; neuravnoteæen srËano-krvoæilni sustav... Posljedice kiselosti organizma: 1. tegobe lokomotornog sustava poput bolnih lea, osteoporoze, reumatskih tegoba...; 2. tegobe probavnog sustava - gastritis, crijevne upale, grËevi, poremeÊena crijevna flora; 3. kroniËni umor (pospanost), nedostatak energije; 4. depresivnost, pretjerana æivËanost; 5. bolesti srca i krvoæilnog sustava - niski tlak, srËane aritmije; 6. glavobolja, migrena; 7. karijes, meke desni (paradentoza); 8. bubreæni disbalans; 9. GIHT - uriËki artritis; 10. smanjena izdræljivost i krutost miπiÊa; 11. nizak prag boli, netolerancija na bol.

45


SOLGAR

Prehrana koja ima antiupalni uËinak

P

ojedine upalne reakcije gotovo su uvijek prisutne u naπem tijelu, a da mi toga nismo svjesni. »este glavobolje, depresija, pretilost i mnoge kroniËne bolesti imaju porijeklo u kroniËnim upalnim stanjima organizma, posebice nakon 60. godine æivota. Akutne upale koje se uobiËajeno pojavljuju kao reakcija na ozljede i virusne napade praÊene temperaturom, crvenilom, znojenjem i boli prepoznatljive su reakcije organizma na ozlijeeno ili napadnuto mjesto naπeg organizma. KroniËne upale koje se razvijaju polako i kroz dulji vremenski period uglavnom su neprepoznatljive i destruktivne. To se dogaa kada imunoloπki sustav greπkom (Ëitaj upalom) napada zdravo tkivo. Tada govorimo o pojavi autoimunih bolesti poput dijabetesa, lupusa, reumatoidnog artritisa... Danas znamo da upale mogu biti uzrok i srËanih bolesti, Alzehimerove i Parkisonove bolesti te mnogih drugih poremeÊaja povezanih s pretiloπÊu i starenjem, Chronovom boleπÊu, alergijama...

KORISNO JE ZNATI

Solgar vam omoguÊuje konzumiranje sjajne Omega-3, izrazito protupalnog uËinka te cijelu paletu multivitaminskih proizvoda obogaÊenih omegom-3, fitotvarima, enzimima i antioksidansima. Svi Solgarovi proizvodi su bez πeÊera, soli i πkroba, pa nemaju nikakvih πtetnih uËinaka na balans πeÊera u organizmu i time doprinose odræanju optimalnih razina zdravog imuniteta.

46

Koraci u prehrani koji Êe smanjiti upalne procese: • jedite mnogo svjeæeg voÊa i povrÊa, s naglaskom na voÊe bogato antioksidansima - crno i plavo bobiËasto voÊe, jagode, crno groæe...; • πto ËeπÊe jedite ribu (sanitarno i zdravstveno ispravnu) i uzimajte omega-3 nezasiÊene masti ili pijte riblje ulje farmaceutske ËistoÊe; • sva jela pripravljajte iskljuËivo na maslinovu ulju bogatom skvalenom snaænog antioksidativna uËinka; • smanjite koliËinu mesnih obroka, odnosno obroka æivotinjskog porijekla i koristite meso koje nije tretirano hormonima; • tijekom dana pijte dovoljno vode; • jedna Ëaπa crnog vina i komadiÊ tamne Ëokolade dobro su doπli kao antioksidansi; • umbir, kurkuma i chili papriËice zaËini su snaænog antiupalnog uËinka te ih je korisno upotrebljavati πto ËeπÊe.


SOLGAR

Broπuru napisala:

Mimi Vurdelja nutriciologinja HOO

47


SOLGAR

SOLGAR - THE SCIENCE OF NUTRITION www.solgar.hr

EKSKLUZIVNI ZASTUPNIK ZA HRVATSKU: SALVUS d.o.o. Æupana Vratislava 11, 49240 Donja Stubica tel. 00385 (0) 49 326 550, fax. 00385 (0) 49 326 559 info@salvus.hr

EKSKLUZIVNI ZASTUPNIK ZA BIH: SALVUS BH d.o.o. Sime MilutinoviÊa 3, 71000 Sarajevo Mob. 00 387 (0) 61 8954 88

48

1276111929.2222NacelaNova  

odgovovarajuÊe prehrane Prednost je u kvaliteti SOLGAR 1 SOLGAR 2 1. Dan zapoËnite uzimanjem svjeæeg voÊa. Zaπto? Svjeæe iscijeen sok voÊa...