Page 1

38588

CONCURSOS I ANUNCIS

DOGC 4719 – 15.9.2006

DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES EDICTE de 7 de setembre de 2006, pel qual es dóna publicitat a la Resolució que assenyala dies per a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades d’expropiació per l’execució del projecte AG01070.1, dels termes municipals de Cabanes, Figueres i Vilabertran. Atès que s’ha publicat la relació dels béns i els drets afectats per l’execució del projecte AG01070.1, “Millora general. Condicionament de la carretera C-252, del PK 40,245 al PK 41,165. Tram: Figueres”, dels termes municipals de Cabanes, Figueres i Vilabertran, al DOGC núm. 4568, de 8 de febrer de 2006, i al diari El Punt de 3 de febrer de 2006, d’acord amb el que estableix l’article 56 del Reglament de 26 d’abril de 1957 de la Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954, i declarada la urgència en l’ocupació per l’Acord del Govern de la Generalitat de 29 d’agost de 2006, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha resolt, d’acord amb el que preveu l’article 52, conseqüència 2, de la Llei esmentada, assenyalar el dia 19 de setembre de 2006 a Cabanes, el 18 de setembre de 2006 a Figueres i el 19 de setembre de 2006 a Vilabertran per procedir a la redacció de les actes prèvies a l’ocupació dels béns i els drets que s’expropien. Aquest assenyalament es notificarà individualment a les persones interessades convocades, que són les que consten a la relació exposada al tauler d’anuncis de l’alcaldia corresponent i en aquest Departament (av. Josep Tarradellas, 26, planta baixa, 08029 Barcelona). Han d’assistir a l’acte els titulars dels béns i els drets afectats, personalment o representats per una persona degudament autoritzada, aportant els documents acreditatius de la seva titularitat i l’últim rebut de la contribució que correspon al bé afectat, i poden fer-se acompanyar, pel seu compte, de perits o notari. El lloc de reunió són les dependències dels ajuntaments de Cabanes, Figueres i Vilabertran. Tot seguit els assistents es traslladaran, si escau, als terrenys afectats per tal de procedir a la redacció de les actes. Barcelona, 7 de setembre de 2006 ALFRED RULLÓ I GÓMEZ Cap del Servei d’Expropiacions (06.249.064)

ANUNCI d’informació pública de l’estudi informatiu i de l’estudi d’impacte ambiental “Millora general. Nova carretera C-37, de Vic a Olot. Tram: la Vall d’en Bas - Olot” (clau: EI.NG-02083). D’acord amb el que disposen l’article 15 de la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres, modificat per l’article 57.4 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives, i l’article 31 del Reglament general de carreteres, aprovat pel Decret 293/2003, de 18 de novembre, se sotmet a informació pública l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental “Millora general. Nova carretera C-37, de Vic a Olot. Tram: la Vall d’en Bas - Olot” (clau:

EI.NG-02083), aprovats tècnicament per la Direcció General de Carreteres en data 12 de setembre de 2006. En conseqüència, durant el termini de 30 dies, comptats a partir de l’endemà de la data de publicació d’aquest Anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, totes les persones naturals o jurídiques interessades poden examinar l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental esmentats al Servei Territorial de Carreteres de Girona (c. del Migdia, 84-86) i a les corporacions municipals afectades (la Vall d’en Bas, les Preses i Olot), i poden formular al·legacions sobre l’interès general del projecte, la seva concepció global i la compatibilitat mediambiental. Aquesta informació pública és independent de la que preveu el procediment d’expropiació forçosa. Barcelona, 12 de setembre de 2006 JORDI FOLLIA I ALSINA Director general de Carreteres (06.250.102)

INSTITUT CATALÀ DEL SÒL

Procediment d’adjudicació: concurs. Adjudicatari: Garrofé i Roca, SA. Data d’adjudicació: 20.7.2006. Import d’adjudicació: 1.287.170,69 euros. Expedient: 2105021. Descripció: construcció de 27 habitatges dotacionals per a joves, en 3 plantes, pis i local destinat a equipament municipal en planta semisoterrani al passeig Anselm Clavé, a Callús. Data de publicació al DOGC: núm. 4591, de 13.3.2006. Pressupost de licitació: sense import. Procediment d’adjudicació: concurs. Adjudicatari: Washington Internacional, SA. Data d’adjudicació: 28.7.2006. Import d’adjudicació: sense import. Expedient: 2247011. Descripció: construcció de 36 habitatges dotacionals i local en planta baixa destinat a equipament municipal a l’avinguda Joan XXIII, al Masnou. Data de publicació al DOGC: núm. 4591, de 13.3.2006. Pressupost de licitació: sense import. Procediment d’adjudicació: concurs. Adjudicatari: Construcciones Rubau, SA. Data d’adjudicació: 28.7.2006. Import d’adjudicació: sense import.

D’acord amb el que estableix l’article 93 del Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, l’Institut Català del Sòl, empresa pública de la Generalitat de Catalunya, fa públiques les adjudicacions dels contractes que s’indiquen a continuació:

Expedient: 0678061. Descripció: construcció de 90 habitatges dotacionals a la ronda Pinetons, a Mollet del Vallès. Data de publicació al DOGC: núm. 4591, de 13.3.2006. Pressupost de licitació: sense import. Procediment d’adjudicació: concurs. Adjudicatari: Imasatec, SA, de Sather, SA (UTE). Data d’adjudicació: 28.7.2006. Import d’adjudicació: sense import.

Expedient: 2073011. Descripció: construcció de 48 habitatges, 48 places d’aparcament i un local comercial al sector J, a les Franqueses del Vallès. Data de publicació al DOGC: núm. 4633, de 15.5.2006. Pressupost de licitació: 4.154.813,28 euros. Procediment d’adjudicació: concurs. Adjudicatari: Proinosa. Data d’adjudicació: 18.7.2006. Import d’adjudicació: 3.831.859,39 euros.

Expedient: 2248011. Descripció: construcció de 42 habitatges dotacionals al camí de la Font de Sant Josep, a Sant Vicenç dels Horts. Data de publicació al DOGC: núm. 4591, de 13.3.2006. Pressupost de licitació: sense import. Procediment d’adjudicació: concurs. Adjudicatari: Acsa Agbar Construcción, SA. Data d’adjudicació: 28.7.2006. Import d’adjudicació: sense import.

Expedient: 1846011. Descripció: construcció de 25 habitatges de lloguer per a joves i un local comercial al carrer Ramon Turró, a Barcelona. Data de publicació al DOGC: núm. 4621, de 26.4.2006. Pressupost de licitació: 1.494.429,70 euros. Procediment d’adjudicació: concurs. Adjudicatari: Control, Servicios y Construcciones, SA. Data d’adjudicació: 18.7.2006. Import d’adjudicació: 1.571.730,49 euros.

Expedient: 1580011. Descripció: construcció de 64 habitatges, 64 places d’aparcament i 64 trasters al sector les Farreres, a Gavà. Data de publicació al DOGC: núm. 4646, de 1.6.2006. Pressupost de licitació: 6.107.123,84 euros. Procediment d’adjudicació: concurs. Adjudicatari: Brues y Fernández Construcciones, SA. Data d’adjudicació: 28.7.2006. Import d’adjudicació: 5.075.001,40 euros.

Expedient: 2070011. Descripció: enderroc d’edificació i construcció de 14 habitatges de lloguer, 6 places d’aparcament i un local comercial al carrer Merlí, a Alguaire. Data de publicació al DOGC: núm. 4643, de 29.5.2006. Pressupost de licitació: 1.298.712,55 euros.

Expedient: 14011020. Descripció: construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals del sector industrial Can Parera, a Castellolí. Data de publicació al DOGC: núm. 4643, de 29.5.2006. Pressupost de licitació: 148.227,13 euros. Procediment d’adjudicació: concurs.

ANUNCI pel qual es fan públiques les adjudicacions definitives de diversos contractes.


Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Adjudicatari: Constructora de Calaf, SAU. Data d’adjudicació: 17.7.2006. Import d’adjudicació: 148.227,13 euros. Expedient: 01961060. Descripció: accés a la parcel·la 27 del polígon la Cort, a Cardona. Data de publicació al DOGC: núm. 4648, de 6.6.2006. Pressupost de licitació: 117.009,84 euros. Procediment d’adjudicació: concurs. Adjudicatari: Paexba, SL. Data d’adjudicació: 28.7.2006. Import d’adjudicació: 113.938,00 euros. Expedient: 1141012. Descripció: restauració i adequació per als nous usos de Can Raspall, de Mayol, a la Garriga. Data de publicació al DOGC: núm. 4643, de 29.5.2006. Pressupost de licitació: 1.062.781,98 euros. Procediment d’adjudicació: concurs. Adjudicatari: Vopi4, SA. Data d’adjudicació: 17.7.2006. Import d’adjudicació: 1.008.580,10 euros. Expedient: 2220011. Descripció: rehabilitació integral de l’edifici Ca Don Joan, a Vinebre. Data de publicació al DOGC: núm. 4643, de 29.5.2006. Pressupost de licitació: 348.702,58 euros. Procediment d’adjudicació: concurs. Adjudicatari: Recop, SL. Data d’adjudicació: 17.7.2006. Import d’adjudicació: 344.413,54 euros. Expedient: 1805021. Descripció: restauració de la teulada del paranimf de la Universitat de Cervera, a Cervera. Data de publicació al DOGC: núm. 4643, de 29.5.2006. Pressupost de licitació: 261.585,80 euros. Procediment d’adjudicació: concurs. Adjudicatari: Excavacions Masdeu, de Domec, SL (UTE). Data d’adjudicació: 17.7.2006. Import d’adjudicació: 252.273,35 euros. Expedient: 1179021. Descripció: redacció del projecte i execució de les obres de rehabilitació del campanar de l’església de Sant Feliu, a Girona. Data de publicació al DOGC: núm. 4629, de 9.5.2006. Pressupost de licitació: 1.308.000,00 euros. Procediment d’adjudicació: concurs. Adjudicatari: C.P.A., SL. Data d’adjudicació: 24.7.2006. Import d’adjudicació: 1.241.000,00 euros. Expedient: 0446031. Descripció: obres d’intervenció a la muralla d’Hostalric, 4a. fase, a Hostalric. Data de publicació al DOGC: núm. 4648, de 6.6.2006. Pressupost de licitació: 204.172,71 euros. Procediment d’adjudicació: concurs. Adjudicatari: Obras y Pavimentos Brossa. Data d’adjudicació: 28.7.2006. Import d’adjudicació: 200.089,26 euros. Barcelona, 8 d’agost de 2006 FRANCISCO GÓMEZ URIBE Cap de la Unitat de Contractació (06.220.062)

Núm. 4719 – 15.9.2006

ANUNCI sobre una resolució referent al Projecte de reparcel·lació del Sector d’urbanització prioritària la Maçana, del terme municipal de Salt. En data 28 d’agost de 2006, la Direcció de l’Institut Català del Sòl ha resolt: —1 Aprovar inicialment l’expedient del compte de liquidació definitiu del Projecte de reparcel·lació del Sector d’urbanització prioritària la Maçana, del municipi de Salt. —2 Fixar en 4.436.409,38 euros l’import de les despeses d’urbanització definitives del Projecte de reparcel·lació del Sector d’urbanització prioritària la Maçana, del municipi de Salt, dels quals 3.383.099,17 euros corresponen a les despeses per obra d’urbanització, 588.612,98 euros corresponen a les despeses de gestió, així com 464.697,23 euros corresponen a les indemnitzacions. —3 Sol·licitar al Registre de la propietat núm. 4 de Girona la cancel·lació de les afeccions de les finques resultants al pagament dels saldos resultants del compte de liquidació provisional del Projecte de reparcel·lació del Sector d’urbanització prioritària la Maçana, del municipi de Salt. —4 Sol·licitar al Registre de la propietat núm. 4 de Girona l’afecció de les finques resultants de l’esmentat Projecte de reparcel·lació del Sector d’urbanització prioritària la Maçana, del municipi de Salt, al pagament del saldo que resulti de l’aprovació inicial del compte de liquidació definitiu del mateix text, pel termini d’un any. —5 Publicar aquesta Resolució, sotmetre l’expedient del compte de liquidació definitiu del Projecte de reparcel·lació del Sector d’urbanització prioritària la Maçana, del municipi de Salt, a informació pública durant el termini legal d’un mes, a fi i efecte que es puguin formular les al·legacions pertinents, i notificar-ho a totes les persones interessades, amb el benentès que, pel que fa als diferents interessats als quals s’hagi intentat la notificació i no s’hagi pogut efectuar o tinguin domicili desconegut, la corresponent publicació d’aquest Anunci en els diaris oficials i la seva exhibició en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament produirà, a més a més, els efectes que l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre preveu per a aquests supòsits. Les persones interessades poden examinar el Projecte de reparcel·lació esmentat a la seu de l’Ajuntament de Salt i a la seu de l’Institut Català del Sòl, c. Còrsega, núm. 289, àtic, Barcelona. Barcelona, 1 de setembre de 2006 LLUÍS BERENGUER I MAIMÓ Subdirector (06.249.104)

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, SA ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un contracte. —1 Entitat adjudicadora: Gestió d’Infraestructures, SA, empresa pública de la Generalitat de Catalunya.

38589

—2 Objecte: a) Descripció: assistència tècnica de control de qualitat de les obres: “Ampliació CEIP 3 línies d’infantil + 3 aules (50 m2) CEIP El Temple. Tortosa. Clau: PAE-06411”, “Ampliació serveis educatius a l’IES Itaca de Sant Boi de Llobregat. Clau: IAA-06324” i “Nova construcció CEIP La Roudera de Tordera. Clau: PNC-06410”. c) Lloc d’execució: Baix Ebre, Baix Llobregat, Maresme. d) Termini d’execució: 9 mesos. —3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació a) Tramitació: ordinària. b) Procediment: obert. c) Forma: concurs. —4 Pressupost base de licitació: 63.008,00 euros, IVA del 16% inclòs. —5 Garantia provisional: 2% de l’import de licitació. —6 Obtenció de documentació i informació: el plec de bases del concurs i el projecte de les obres quedaran exposats durant el termini de presentació de les ofertes, entre les 9 hores i les 13 hores dels dies laborables a les oficines de: a) Entitat: Gestió d’Infraestructures, SA. b) Domicili: av. Josep Tarradellas, 20-30, 1a planta. c) Localitat i codi postal: Barcelona 08029. d) Telèfon: 93.444.44.44. e) Fax: 93.444.44.88. —7 Requisits específics del licitador a) —. b) Se sol·licitaran els mitjans d’acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica o professional previstos en els articles 16 i 19 del Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques en els termes que figuren en el plec de bases i la documentació addicional que s’indica en aquest. —8 Presentació d’ofertes a) Data límit: 2 d’octubre de 2006 a les 13 hores. b) Documentació a presentar: la que exigeix el plec de bases. c) Lloc de presentació: a l’adreça indicada en el punt 6. d) El licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta durant 3 mesos, comptats a partir de la data d’obertura de les ofertes. e) No s’admetran ofertes variants. També s’admetran les proposicions presentades a correus d’acord amb el que preveu el plec de bases. —9 Obertura de les ofertes Tindrà lloc en l’adreça indicada en el punt 6 a les 10.30 hores del dia 17 d’octubre de 2006. —11 Les despeses de l’anunci seran a càrrec de l’adjudicatari del contracte. —13 La informació relativa a la convocatòria del concurs i la documentació associada a aquest es troba disponible a la pàgina web http:// www.gisa.es/. Barcelona, 13 de setembre de 2006 MARÍA EUGENIA TUDELA EDO Cap de Contractació PG-164430 (06.256.047)

Informació pública de l’estudi informatiu i del’estudi d’impacte ambiental  
Informació pública de l’estudi informatiu i del’estudi d’impacte ambiental  

ANUNCI d’informació pública de l’estudi informatiu i de l’estudi d’impacte ambiental “Millora general. Nova carretera C-37, de Vic a Olot. T...