Page 1

51ste jaargang, nr. 2 Tweede kwartaal: april - juni 2014 Uitgave voor Nederland

Salvatoriaanse Hulpactie Getuigenis van een bezielde missionaris: Br. Frans Dewez: 54 jaar missionaris in Oeganda Br. Frans Dewez, van de Sociëteit van de Missionarissen van Afrika, beter gekend onder de naam ‘ Witte Paters’, schreef ons onlangs een interessante lange brief over zijn missiewerk. Al 54 jaar leeft Br. Frans in Oeganda, waar het niet altijd gemakkelijk was om te werken onder het dictatoriale regime van de presidenten Idi Amin en Milton Obote. Maar gedragen door zijn missionaire bezieling en de steun van veel weldoeners en vrienden uit Nederland en België, heeft Br. Frans zeker veel mooi en zinvol werk in Oeganda mogen doen. Ondanks zijn 82° jarige leeftijd denkt Br. Frans er niet aan om terug te keren en is zijn aanwezigheid nog altijd een heel grote steun voor zijn vele Oegandese vrienden. kunnen bedruipen. Na enkele jaren werd ik verplaatst naar een andere streek om in een parochie te werken en de verantwoordelijkheid van de scholen op mij te nemen. Nog geen jaar later vroegen mijn oversten mij om in de kweekschool (opleiding voor onderwijzers in een tuinbouwschool) les te geven en met een catechesecentrum te beginnen voor de vorming van catechisten. Hier werkte ik 6 jaar lang. Een heel mooi werk: mensen bekwaam maken tot leiders en verantwoordelijken, die dan later hun vorming ten dienste stellen van hun medemensen.

Br. Frans Dewez ‘s Morgens vroeg bij het ontbijt : een boterham met kaas en een heerlijk kopje koffie. Ik zie zoals gewoonlijk de mensen al naar ‘mijn kantoor’ komen, een omgebouwde oude zeecontainer. Hier ontmoet ik dagelijks veel mensen die mij hun problemen komen vertellen en om hulp vragen. Soms verwachten zij niet meer dan een gebedje of een zegen. Nu vangen wij met een heel team van verschillende medewerkers deze mensen op. Vroeger was dit anders, namelijk een solo bedrijf. Het prille begin In 1960 vertrok ik als missionaris naar Oeganda. Het was een hele opgave! Eerst de taal leren en hier en daar meehelpen. Al heel vlug werd ik benoemd tot directeur van een technische school. De bedoeling was kleine meubels te maken en met de verkoop zou deze school zich financieel zelf

Containers omgebouwd tot kantoor Tweede fase In 1969 vroeg bisschop Kakubi (bisdom Mbarara) mij om een planningsbureau voor ontwikkelingshulp op te starten. Een mooi initiatief : de sociale ontwikkeling van een hele regio op zich nemen! Hoe begin je aan zoiets? Ik begon met alle parochies in kaart te brengen (bevolking, beschrijving van de streek, hoeveelheid


neerslag per jaar, medische infrastructuur van dispensaria en ziekenhuizen, scholen enz.) Zo had ik na een tijd een goed overzicht van wat er allemaal gaande was en wat er nog allemaal moest gebeuren. Dan begon ik rond te trekken van dorp tot dorp om samen met de mensen te overleggen welk het geschikte ontwikkelingsprogramma voor hun dorp zou kunnen zijn. Hier een school bouwen, daar een ziekenhuis of dispensarium. Wegen aanleggen en zelfs bruggen bouwen. Projecten voor watervoorziening om zuiver drinkwater te hebben en om aan landbouw en veeteelt te kunnen doen. Maïsmolens werden geïnstalleerd, veeboeren produceerden kaas en boter. Dit allemaal om aan autofinanciering te doen, zodat de mensen langzaam maar zeker in hun eigen behoeften zouden kunnen voorzien.

dictatuur. Er moest dringend aan de heropbouw gewerkt worden. Bovendien heerste er in Karamoja, in het noorden van het land een grote hongersnood. Er was niets en alles moest geïmporteerd worden. Vanuit Kenia werden producten voor dagelijkse behoeften zoals zeep, zout, suiker, toiletpapier enz. ingevoerd. Samen met mijn medebroeder, Pater Fons Vanden Boer, uit Lommel (België), zijn we begonnen met een nieuwe organisatie met de naam “Interservice voor ontwikkelingssamenwerking”. Nu werken wij samen met enkele niet-gouvernementele instanties en internationale hulporganisaties. Zo konden we bij voorbeeld tractors aankopen en voerden we ossen in. De mensen konden dan zelf hun eigen stuk grond verder bewerken. Na één jaar was de hongersnood overwonnen. We produceerden zelfs zoveel voedsel dat we het konden verkopen. Dit succes was als een zegen van de Heer! Deze resultaten waren de eerste aanzet tot de wederopbouw. De aandacht van de Katholieke Kerk ging vooral uit naar de kinderen en vrouwen, de eerste slachtoffers van de hongersnood. Het programma “Werken voor voedsel” leerde de mensen hoe ze hun velden opnieuw vruchtbaar konden maken, zoals bv: kleine dammen aanleggen om de erosie tegen te gaan.

Project waterzuivering Het was een prachtig werk. Toch had ik nooit een opleiding gekregen om zo een werk te doen. Maar met God als Leidsman en Meester kun je soms onmogelijke dingen doen, die je eigen grenzen overstijgen! De toewijding om dit werk te doen, kreeg ik ongetwijfeld van Gods Geest, die mij in de grootste moeilijkheden altijd de juiste ingeving gaf. Ik stond er niet alleen voor, daarop kon ik vertrouwen. Het was een fantastische periode, omdat ik altijd dichtbij de mensen was en met hen mocht samenwerken. Bijzondere aandacht kreeg natuurlijk de jeugd. De jongeren kregen een praktische opleiding om varkens en kippen te kweken en te verzorgen. Nieuwe landbouwtechnieken leerden hen nog beter maïs en andere gewassen te telen. De nieuwe organisatie “Interservice” In 1979 nodigde de Oegandese bisschoppenconferentie mij uit om naar Kampala te komen, de hoofdstad van Oeganda. Het land was volledig aan de grond door de oorlog en de

Opvang van weeskinderen De zorg voor weeskinderen De oorlog en de dictatuur hebben hier honderdduizenden slachtoffers gemaakt, met als gevolg dat er veel weeskinderen zijn. Ook voor hen wilden we een goede opvang verzekeren. Mijn confrater Fons Vanden Boer kwam in contact met de Salvatoriaanse Hulpactie en zo kregen wij via de Financiële Kinderadoptie een enorme steun voor de opvoeding en het onderwijs van deze weeskinderen. Ikzelf kende de Salvatoriaanse Hulpactie en Ontwikkelingshulp enkel door hun kledinginzameling in sommige van onze Nederlandse gemeenten zoals Tilburg, Boxtel, Berkel Enschot, Den Bosch en nog andere


plaatsen. We zijn de Salvatoriaanse Hulpactie heel dankbaar voor de hulp die wij nog altijd krijgen voor onze weeskinderen. Ook de vele kinderen, die met HIV geboren zijn, genieten van medische verzorging en kunnen nu naar school gaan. In het totaal hebben we al 235 kinderen kunnen helpen. Nu zijn er nog een dertigtal weeskinderen die hulp nodig hebben.. De toekomst is verzekerd De tijd loopt verder… ik ben hier nu al 54 jaar missionaris. Oeganda is mijn thuis en mijn leven geworden en ik denk er niet aan om terug naar Nederland te komen. Graag kom ik wel eens voor een paar maanden op bezoek om mijn familie en vrienden te zien, maar al vlug voel ik dan de kriebels om zo snel mogelijk terug naar hier te komen. Dat hier de zon toch nog altijd meer schijnt dan in Europa, speelt natuurlijk mee! Maar vooral voor de mensen hier kom ik dan terug. Ik doe het nu wel een beetje kalmer aan. Toch werk ik nog mee in de Katholieke Charismatische beweging en geef nog cursussen over “leiding geven en verantwoordelijkheid nemen” in de verschillende bisdommen van Oeganda. Ondertussen kan ik hiervoor rekenen op een sterk team van medewerkers die mijn werk overnemen.

kweekt. Hij hoopt deze vissen over een half jaar te kunnen verkopen en met een gedeelte van de opbrengst weer een nieuwe investering te kunnen doen voor zijn visvijvers. Dankbaarheid van een gelukkige missionaris! Lieve mensen, het is misschien moeilijk om jullie uit te leggen hoe gelukkig ik ben. Ik ben God heel dankbaar voor het werk dat ik heb mogen doen en dat ik steeds gezond ben mogen blijven. Ik mag nog verder meedraaien in het team.

Aanleg van visvijvers Maar ik weet wel dat jullie steun ons, missionarissen, enorm veel helpt in ons werk. Hiermee realiseren jullie de oproep van onze nieuwe paus Franciscus om “de armen zeker niet te vergeten!” Evangelisatie gaat immers gepaard met ontwikkelingshulp en is daarom de taak van ieder van ons. Hartelijk dank dat wij samen “missionaris” mogen zijn en Gods liefde niet alleen uitstralen in Afrika, maar ook bij jullie in West-Europa. Mijn jeugd heb ik doorgebracht in Roermond, (Kapel in ’t Zand). Ik was daar als klein jongentje gedurende de Tweede Wereldoorlog. In Oeganda heb ik verschillende harde regimes en oorlogen mee gemaakt. Laten we samen overal aan vrede werken door de liefde van Jezus te brengen aan iedereen!

Medewerkers van Br. Frans De toekomst is verzekerd. Vorig jaar mocht ik mijn jubileum 60 jaar professie vieren. Het was een mooi feest waar we met vele vrienden en medewerkers ook gebeden en nagedacht hebben over de toekomst van onze missie. Als thema van mijn jubileumfeest had ik gekozen: “Evangelisatie van nu”. De verantwoordelijke van het hele team is nu Mr. Eduard Bagonza. Met enthousiasme animeert hij veel groepen om projecten op te zetten, om zo in de eigen middelen te voorzien. Eén van deze projecten was het opstarten van een kippenkwekerij, gesponsord door de Salvatoriaanse Hulpactie. Eduard zelf heeft een grote visvijver uitgegraven waarin hij nu 15.000 vissen (Tilapia)

Gods zegen en gebed Broeder Frans Dewez Missionaris van Afrika (Witte Paters) Zoals Br. Frans Dewez al verschillende keren in zijn artikel vermeldde, heeft de Salvatoriaanse Hulpactie zijn missiewerk regelmatig ondersteund. Wij willen dit verder blijven doen, omdat we weten dat hierdoor veel mensen en vooral kinderen een beter leven hebben gekregen en hoopvol mogen uitzien naar de toekomst. Vandaar graag uw hulp voor project: 14/022: opvang weeskinderen Br. Frans Dewez. In naam van Br. Frans en zijn team van harte dank!


In totaal heeft de Salvatoriaanse Hulpactie en Ontwikkelingshulp in 2013 1.195.011,30 euro besteed aan projecten in het Zuiden. Dit bedrag ziet er in detail als volgt uit: 1. Dankzij peters en meters kon 189.084,79 euro besteed worden aan de financiële adoptie van kinderen. 2. De voorbestemde giften, dwz giften waarvan de begunstigde door de schenker wordt aangeduid, bedroegen 270.691,70 euro + 53.487,16 euro (voorbestemde projecten) 3. Schenkers vertrouwden ons 6.903,60 euro toe voor misintenties. 4. De kleinschalige projecten ontvingen zoals uit de tabel in bijlage blijkt 581.293 euro 5. Met de opbrengsten van de kledinginzameling kon 95.551,13 euro besteed worden aan projecten in het Zuiden.

De Stichting Salvatoriaanse Hulpactie is partner geworden van YOUBEDO, een organisatie met een non-profit doelstelling. Bezoek daarom zeker eens de website www.youbedo.com Er zijn mensen die graag een persoonlijke tint willen geven aan hun hulp en precies willen weten wat er met hun geld gebeurt. Dat is hun goed recht. Zij kunnen bij ons terecht via onze actie kinderadoptie. Wij raden hen aan een kind financieel te adopteren. Met een bijdrage vanaf € 16,50 per maand zorgen zij voor de opvoeding van een kind in een land in ontwikkeling. Zij ontvangen de naam en een foto van het kind en het adres van van de verantwoordelijke persoon, zodat zij in contact kunnen komen met het kind en zijn familie. Wij weten dat hier misbruiken kunnen ontstaan. Daarom wordt de actie ginder stevig in handen gehouden door een missionaris of ontwikkelingshelper (m/v), die wij altijd persoonlijk kennen en voor wie wij borg staan. Vraag inlichtingen over de werkwijze van deze actie als u er iets voor voelt. Hebt u er ooit al aan gedacht dat het mogelijk is de Salvatoriaanse Hulpactie als mede-erfgenaam in uw testament op te nemen? Op die manier kunt u onze misdeelde medemensen en de missionarissen in de landen in het Zuiden prachtig steunen. Daartoe is het voldoende in uw testament bij voorbeeld de volgende zin in te lassen: “Aan de Stichting Salvatoriaanse Hulpactie, Grootschoterweg 86, 6023 AT Budel, vermaak ik de som van € …”. Als uw adres verandert en u graag ons tijdschrift wilt blijven ontvangen, gelieve ons dan uw nieuw adres mee te delen. Hartelijk dank bij voorbaat.

Colofon Redactie: P. Gerry Gregoor Lay-out: P. Paul Frederix Foto’s: Frans Dewez en eigen archief Drukkerij: Tony Boonen, Hamont Met kerkelijke goedkeuring

Verantwoordelijke uitgever: Salvatoriaanse Hulpactie p/a Grootschoterweg 86 6023 AT Budel-Schoot of Postbus 22 08 6020 AE Budel

Stichtingsnummer: KvK 41089016 E-mail: info@salvatorhulp.org Website: www.salvatorhulp.org Tel. 0495 494940 ING: NL61 INGB 0000 100481 Rabo: NL25 RABO 0109 5803 11

tijdschrift 02/2014 Nederland  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you