Page 1

O.J.D.: 6551 E.G.M.: No hay datos Tarifa: 720 €

Fecha: 10/03/2012 Sección: SABADELL Páginas: 45

Els sabadellencs La Ma de Guido i Bernat Vivancos estrenen els Premis 440 Música El vots dels lectors handecidit el certamen de la revista cl~ssicadel grup Enderrock La novarevista 440 Música,especialitzada en cl¿ssicai publicada pel grupEnderrock,ha donatel vot als lectors a t’hora d’estrenar-se ambpremis. Dels sis queatorgaraaixF, dos tenenla participació sabadellencade La Made Guidoi BernatVivancos. respectivament.

Lenreglbtramen~ n,~ anar c¿lrec de IOrquesha Barro(a Catalana,dirigida pe~ Olga Ce3 tauri, amb la sopranu Raque! Aldueza ~ el balx Pau BoHasL~ recuperac~od aquell’~ Ihir~’~at~~ composdtars, ewdentm( nt ob,~ dats duranl mes(Je dos segle>~ es deu al music0J(~, Josep Dolcet. col.laborad.r habitual dels dos sugells d,’~(ogläflc’~ dirigits per IIoren(; Balsach. L~i M¿ de Guido r Ars Harmonic~l que des del 2Q05 iuxter/ eni tats 110 ~ mes de 2(½0 alburas respectwament Altres

} ACHE/C. CASCON Bernat Vivancos, director de , Escolania de Montserrat, I’ha a(:onsegult no obstant en la seva condiciÓ de compositor. Li ha correspost, en concret, el Premi 440 de la Música, pel @sc BlancCisoral works fNeu Recotds 2011). que aplega deu obres d’aquest autor resl (JeT~t ~ Sabade/I interpretades u’e~ la coral de la radio nacio nal lituana (el Latvian Radio ChoiL nn dels mes prestigio sns d’Europa), dirigida per Si gvards Klava. A La Mä de Guido, la disco-

k

Llorem; Balsach

Bernat Vivancos

«Blanc», deBernat Vivancos DiscdeLaMadeGuido

gráfica i editora musical que dirigeixen el compositor Llu renc Balsach i el pianista Adolf Pla, el premi li ve pel disc on per primera vegada en la bis t6ria s’han enre8~strat I’Stabat Mater i el Salve Regina dels germans Manuel i Josep Pla. compositors catalans del se gle XVIII d’intensa projecció a I’Europa del seu tenlps.

BROTONS, SALVADOR

premis

Fins arL altTes treballs de La Ma de Guido hav[el~ estat fi nalistes en els Premios (Je !a Música Aquest e,~ ui pnmer prerlll i}FC)[}ia[lieT]t dir qLi~tr(’[, I editorial Els lltri>, amb d’~ t]ua[s s’estren~* la re~mt t 44( Musita. qu( untr(, els seL; col-laboladora tO ~i ’~al}a(JL Ilenc David Ramon.I/{tll lecai gut

en IH Cit/queNa

"~lmfonia

de

Salvador B~ator;s :mdldu Pstr~, na). e! pJdlilsta JaVl(.~ Periane~ (rnillor /1It)uf1/ p~’I N¢/(h(s 1os Jar(linet (te E~pal~ de !:a Ila). i el I~, GrandM ~cd/re :~ Ligettr pr,~diut ael ! ,uu ¯

1

Diari de Sabadell: Premis 440 Música  

Article del Diari de Sabadell sobre els Premis 440 Música