Page 1

|

SESIZARE DOMNUTE PREFECT,

iirr, ; t f UT lA p n E' ' e i T - u f 6 l - 1 ; u iir. -ru u Gr , , t - A T t i

",':'YryEfffi,^ itru^'il'T I all1.pxa*{L.{*_,.,, g* 3,n$/ i

CATRE: COMISIAJUDETEANA DEDISCIPUTUA GALATI Constituitapentrusolutionareaabaterilordisciplinarea secretarilorunitatiloradministrativ teritoriale

Subsemnatii : Liliana- domiciliata - Cambanache in MunicipiulTecuci,Jud.Galati,str.Bobalna, nr.2 bis, posesoral C.l.seriaGLnr.818461, eliberatde SPCLEP Tecucila datade 05.08.2012, in calitate de consilier localla Consiliul LocalTecuci; - RadoveiDanutPetrica- domiciliatin MunicipiulTecuci,Jud.Gafati,str.Aleea Teilor,nr.4,Bl. C2, 5c.2, Ap.22,posesoral C.l. seria GL nr.707442, eliberatde SPCLEp Tecucila data de 09.11.2010, in calitatede consilier localla Consiliul LocalTecuci; - BulhacConstantin - domiciliatin MunicipiulTecuci,Jud.Galati,str.AleeaVasileAlecsandri, nr.4,Bl.23,Sc.1,Ap.3,posesoral C.l.seriaGLnr. 423266, eliberatde SPCLEp Tecucila datade 28.03.2010, in calitatede consilierlocalla Consiliul LocalTecuci; - ChivuNeculai 'domiciliatin Municipiul Tecuci, Jud.Galati,str.l Decembrie 1918,nr.52B, Bl. Nl, Sc.1,Ap.LA,posesoral C.l. seriaGL nr. 440478,eliberatde SPCLEp Tecucila data de 02.03.2006, in calitatede consilier localla Consiliul LocalTecuci; - MifiticiGhiorghi- domiciliatin MunicipiulTecuci,Jud. Galati,str.Gheorghe Lazar, nr.7, posesoral C.l.seriaGLnr. 385886,eliberatde SPCLEP Tecucila datade 10.02.2005, in calitate de consilier localla Consiliul LocalTecuci;

Va sesizamca :

Doamna,StaicululianaGeta,avandfunctia de secretaral UAT MunicipiulTecuci, JudetufGalati, in mod repetatsi cu rea vointo, nu a convocatsedinteleextraordinarede ConsiliuLocal,ce trebuiausa se desfasoare in data de 12.06.2014, 16.06.ZOL4si 23.06.2014 qtrihutiile neindeplinindu'si astfel de seruiciu, blocand activitatea consiliului |ocal al


a Municipiului Tecuci si totodato cauzond pagube si votamari a drepturilor si intereselor legitime ale unor persoane fizice sl iuridice, lncalcand astfel prevederile art,34 din 0,6.35/20o2 cu modiftcarile si completorileulterioare.

Consilierii locali: RadoveiDanutPetrica,ChivuNeculai,Cambanache Liliana,Bulhac Constantin, NegrutCristi,lstrateDan,HuleaMitica,NacuMaricel,MiliticiGhiorghi,in datade LO.O6.2OL4, au depusla registratura UATMunicipiulTecucio cererede eliberarea procesului verbalal comisieide validareincheiatin data de 03.06.201.4, cu ocaziaintruniriicomisieide validare,constituitadin consilierii: Cambanache Liliana,Ciocanel Adriana,BulhacConstantin, p PapucPetru,inregistratacu Nr.2128t / JI LO.06.ZOL4. Cq urmare a adresei mentlonote,d-na secretor Stalcutuliana Geta, a emis documentul inregistratcu nr.27281/Pt/Rn3,06.2014prin care ni s-au comunicaturmdtoarele: ,,Referitor la cererea d'voastra, inregistratalq noi sub Nr.21287/Ptfi0.06.2014va inaintam qlaturat drafiul procesuluiverbal din data de 03.06.2074 at comisieide validore a mandotelor de consilier, comisie constituita ln bazo HCL nr.7/23.06.2072,",consilieriilocall, solicltand procesulverbalol comisieide validaresi nu draftul Ecestuia, In data de 10.06.2014consilieriilocali : RadoveiDanut petrica,Chivu Neculai, Cambanache Liliana,BulhacConstantin, NegrutCristi,lstrateDan,HuleaMitica,NacuMaricel, Militici Ghiorghi,au depusla registraturaUAT MunicipiulTecuci,Convocatorul de sedinta inregistratcu Nr.387/10.06.2014 prin care se convocapentru data de I2.06.20L4sedinta extraordinara a Consiliului Localal MunicipiuluiTecuci. In acestsensd-nasecretarStaicululiana Getaemitedocumentulinregistratcu Nr.387 /CL/LI.06.2014prin careprecizeazaca,sedintanu a putut fi convocata intrucatnu au fost indepliniteconditiilelegale,prevazute de art.3galin.3 din Legeanr.2L5/2001privind administratiapublicalocala,republicatain anul 20e7,cu modificarile si completarile ulterioare. Mentionamca pentrustabilirea termenuluide convocare a sedinteide ConsiliuLocal,au statla baza covocarileprecedente,lq core s-a luat in calcul ziua convocoriisi ziua desfasurorli sedinteide cansillulocol,facutede d-nasecretarStaicululianaGeta,prin dispozitiaprimarului Municipiului Tecuci,Nr.27O6/23.09.2013, prin cares-a dispusconvocarea sedinteiordinarea Consiliului Localal Municipiului Tecuci,in data de 23.09.2013 pentrudatade 27.09.2013 si a dispozitiei Primarului MunicipiuluiTecuci, Nr.3t3L/27.10.2013, prin cares-adispusconvocarea sedinteiordinarea Consiliului Localal Municipiului Tecuci,in datade 27.tO.2013 pentrudatade 31.10.2013. Avand in vedere cele mai sus mentionote, consideram ca au lost indeplinite conditiite prevazute de ort.39 alin.3 din Legea nr.275/2(Nl privind administrotio publica locola,


republicota ln anul 2(n7, cu modiftcarile si completarile ulterioare, iar d-na secretor Stalcu Iuliano GetEin mod abuziv na a convocotaceastosedintq incalconddispozitiileart.34 din O.G. 35/2002 si ale art.39 din Legeo nr.275/2(Nl privind qdministratio publica locolo, republicotain anul2(N7, cu modificarile si completorile ulterioqre.

ln data de 12.05.2014 consilieriilocali: RadoveiDanutPetrica,Cambanache Liliana, NegrutCristi,HuleaMitica,NacuMaricel,Militici Ghiorghi,au depusla BulhacConstantin, de sedintainregistratcu Nr.412/L2.05.20L4 registratura UATMunicipiulTecuci,Convocatorul prin care se convocapentrudata de 16.06.2014 sedintaextraordinara Localal a Conslliului MunicipiuluiTecuci.In acest sens d-na secretarStaicu luliana Geta emite documentul prin care precizeaza inregistratcu Nr.412/CUL6.06.2014, ca sedintanu a putut fi convocata de art.37alin.7din Regulamentul de intrucatnu au fost indepliniteconditiilelegale,prevazute Localal Municipiului Tecuci,careprevedeca: "nici un Organizare si Functionare a Consiliului proiectde hotararenu va fi inscrispe ordineade zi fara avizulde legalitateal secretarului sefuluiServiciului Administratiei PublicaLocala, municipiului sau,in lipsamotivatea acestuia,al in cazde nerespectare a legii." carepoartatoataraspunderea fn urmaacestuiraspunsevaziuam solicitatprin adresanr.ZLZlO/Pl/fi.A6.2A14, d-neisecretar conditiilorde legalitatea a UATMunicipiulTecuci,sa ne comunicemotivareaneindeplinirii proiectelor de hotararede ConsiliuLocaldepusein datade 12.05.20L4, darpanain prezentnu am primitniciun raspuns. AvEndin vedere cele mentionate mEi sus, va aducem lo cunostinta ca nici un proied de hotorarede ConsiliuLocaldin actualul mandotal ConsiliuluiLocqlal MunicipiululTecuci,nu a fost insotit de avizul de legalitate al secretarului UAT Municipiul Tecuci,Wntru a puteo fi introduspe Ordlnea de Zi, fapt pentru care considerqmco in mod abuziv nu s-o convocatdin nou sedlntade ConsiliuLocal.

Liliana, In data de 16.06.2014, consilieriilocali: RadoveiDanutPetrica,Cambanache NegrutCristi,lstrateDan,HuleaMitica,NacuMaricel,MiliticiGhiorghi,au BulhacConstantin, depus la registraturaUAT MunicipiulTecuci, Convocatorulde sedinta, inregistratcu prin care se convocapentru data de 23.06.2014sedintaextraordinaraa Nr.455/16.O6.2Ot4 Totodataprecizam faptulca in datade 17.05.2014, am Consiliului Localal MunicipiuluiTecuci. prin care am depusfa registraturaUAT MunicipiulTecuci,adresanr.22209lPl/L7.A6.2014, convocarea sedinteiextraordinare a Consiliului solicitatd-neisecretara UATMunicipiulTecuci, inregistrat conformconvocatorului cu nr.4561L6.06.20L4. Locafaf MunicipiuluiTecuci,


In acest sens d-na secretar Staicu luliana Geta, emite documentul inregistratcu prin carene comunicaimposibilitatea Nr. 55/CL/|/20.06.20L4 convocarii sedinteide Consiliu Locaf,intrucat in perioada23.06.20L4-07.07.2014, secretarulMunicipiuluiTecuci,conform planificarii anualea concediilor estein concediu de odihna. de Organizare si Functionare ConformRegulamentului a Consiliului Local,a art.33alin.3,inlipsa motivataa secretarului municipiului atributiileacestuiaprevazute de lege,alteactenormative, precumsi de prezentulregulament vor fi indeplinitede sefulServiciului Administratie Publica Locafa.Precizamca in data de 24.08.2AL2,LO.02.2014, sedintelede ConsiliuLocal s-au in lipsasecretarului desfasurat UATMunicipiulTecuci, creandu-se astfelprecedent. Tinandcont de cele mai sus mentionatecoroboratcu faptul ca pe ordineade zi a sedintelorde ConsiliuLocalau fost introduseproiectede hotarariprin carese puteauincasa veniturisuplimentare la bugetullocalsi proiectede hotarariprivindvalidareaunui mandatde cosilierlocal, consideram ca doamnasecretara UATMunicipiulTecuci, nu isi indeplineste sau isi indeplineste in mod defectuosatributiilede serviciu,blocandactivitatea Consiliului Localal Tecucisi cauzandastfelpagubematerialesi vatamariale drepturilorsi intereselor Municipiului legitimealepersoanelor fizicesijuridice. prevederilor: Totodataconstatamsi incalcarea privindliberulaccesla informatiile actualizata de interespublicactualizata; - Legii544l2OOt privindstatutulalesilorlocali; - Art.42alin.l si 2 din Legea393/2004actualizata, privindadministratia publica - Art.39afin.3,art.115alin.6si art. tL7 din Legeanr.7L5l2OO1 focala,republicata in anul2007,cu modificarile sicompletarile ulterioare; pentru gifunctionare Regulamentului-cadru Art.34 O.G. 35/2002, aprobarea din de organizare locale,actualizata. a consiliilor

ln suslinerea sesizirii,anexamin copie urmitoareledocumente: privindsolicitare procesverbalal comisieide validare. Adresanr.2L28L/PJ/10.06.2014, privindsolicitareprocesverbalal comisieide Raspuns adresanr.2I28L/PI/R/13.06,2014, validare. Convocatornr.387/IO.O6.2OL4, expuneride motivesi proiectelede hotarareaferente din datade 10.05.2014. privindneconvocarea Adresanr.387 Consiliului Local. / CLh3.06.2014, privindconvocarea Primarnr.27O6/23.09.2013, Dispozitie Consiliului Local. privindconvocarea Primarnr.3t3t/27.L0.20L3, Dispozitie ConsiliuluiLocal.


-

Convocatornr.4L2/L2.O6.2AI4, expuneride motivesi proiectelede hotarareaferente din datade L2.O6.20L4. privindneconvocarea Adresanr.4LZ ConsiliuIui Local. I CV16.06.2014, privindsolicitareamotivariineindepliniriiconditiilor de Adresanr.222LAlPllL7.O6.2OL4, legalitate. Regulamentul si Functionare a Consiliului de Organizare Localal MunicipiuluiTecuci, anexafa HCLnr.43125.O9.2008. expuneride motive si proiectelede hotarareaferente Convocatornr.4561t6.A6.2OL4, din datade 15.06.2014. privindsolicitarea Adresanr.222O9lPUL7.06.2AL4, convocariiConsiliului Local. privind neconvoca Adresanr.456| CU|| 20.O6.2OL4, rea ConsiIiuIui Local.

Vi multumim,

Data

J4 e6..!.o//

locali, Consilieri Liliana... Cambanache RadoveiDanut

f+

Sesizare  
Sesizare  
Advertisement