Page 1

Tecuci ghi[eu de taxe [i impozite

rubric\ de caricatur\ local\: Aventurile

lui }epucel

FLAGRANT! (rubric\ de fotografii primite de la cititori). ~n timp ce tecucenii sunt umili]i la ghi[eele Prim\riei, starleta Adelina Pestri]u se bucur\ de cei 4000euro primi]i de Revelion pentru 15 minute de presta]ie pe scena lui Gerhardt }uchel.

Edit, ie Speciala\ aprilie 2014, nr. 1; 4 pagini, se distribuie GRATUIT

L

ORIA T I D E

ziar de anchete [i atitudine civic\; apare `n municipiul Tecuci ori de c=te ori este nevoie

L-a am prins pe impostor cu Gerhardtul vopsit

ZIARUL DE PE PRE{

Adev\ratul slogan de campanie: "Pus pe ]eap\!" ilele trecute l-am g\sit pe }uchel pentru a 10-a oar\ cu nasul `n pre[ul de la intrarea `n apartament (poz\ color, pagina 1, ziar "Tecuceanul"- Buletin de pres\ editat de Prim\ria Municipiului Tecuci, martie 2014). ~nconjurat de 2-3 oameni `ntr-un fel de uniforme cu dungi (p\cat, erau pe orizontal\ !), l`ng\ o gaur\, exact sub titlul cu "...ordinul de..."(p\cat, nu era "ordinul" \la...!)....! Dar [ocul cel mai important a fost c`nd am citit :"Cel mai important proiect cu care a venit `n fa]a tecucenilor primarul Daniel }uchel `n 2008 a fost demarat"...! A]i fost aten]i? ~N 2008!!! M\i, s\ fie! ~n 2008? P\i, `n 2008 era Finkelstain [i [tiu de pe-atunci c\ era proiectul lui "Extindere [i reabilitare re]ea de ap\canalizare"! {tiu la fel de bine c\, }uchel nu a accesat [i ob]inut nici un euro din fondurile europene, cele aproape 450 de miliarde de lei vechi, din proiectele `n de rulare prin Tecuci (ap\-canalizare, parc dendrologic etc) au fost l\sa]i mo[tenire de vechea administra]ie. Regula de aur a propagandei comuniste era s\-]i faci ziarul t\u [i s\ te lauzi [i s\ min]i poporul! Sus]inut integral pe bani publici, aruncat lunar `n cur]ile cet\]enilor, l\sat pe pre[, scris de un fel de ziari[ti, incult [i mincinos, acest cvasi-ziar nu `nseamn\ [i nu a `nsemnat niciodat\ altfel dec`t instrumentul de campanie electoral\ permanent\ a unui singur individ: }uchel Gerhardt Daniel. Campanie electoral\ pl\tit\ din taxele [i impozitele percepute de la tecuceni. Aceast\ stare de lucruri trebuie s\ `nceteze. Tecucenii au dreptul la adev\r, la realitatea exact\, la dreptate. Pentru c\ s`nt vremuri speciale au nevoie de EDI}IE SPECIAL|. Dan V`]\

Z

T

A

tât cât i-a mai r\mas din mandatul de primar al Tecuciului, }uchel va conduce ora[ul având reputa]ia p\tat\ [i va fi tratat ca un primar compromis, c\zut în dizgra]ia public\. Edi]ie Special\ v\ dezv\luie unul dintre cele mai mari secrete ale primarului }uchel. La alegerile pentru prim\ria Tecuci }uchel a reu[it s\ îi p\c\leasc\ pe tecuceni vopsindu-[i arborele genealogic în culorile Germaniei. Tupeul made în }epu l-a determinat pe }uchel s\ se prezinte în campania de la locale drept un "primar performant" cu origini germanice. Totul s-a dovedit a fi o cacealma din partea unui candidat ajuns la frâiele ora[ului prin impostur\.

Edi]ie Special\ pune la dispozi]ia cititorilor dovezi din care reiese cum au fost prosti]i tecucenii de c\tre cel mai cinic [i cel mai avid de putere primar pe care l-a cunoscut ora[ul nostru. Pentru a fi [i mai credibil în "]eapa" pe care a dat-o tecucenilor, înainte de alegeri }uchel [i-a ad\ugat în cartea de identitate (cu obr\znicie [i tupeu) prenumele de Gerhardt. Astfel, în data de 21 aprilie 2010 Monitorul Oficial al Rom=niei a publicat anun]ul prin care ]\peanul }uchel Daniel [i-a adi]ionat numele de Gerhardt (vezi document).

Urm\toarea mi[care: "nebun la H9"? Travestirea în neam] nu a fost singura n\scocire a lui }uchel. În urma investiga]iilor s-a constatat c\ diploma privind "Masterul în drept comunitar [i administra]ie public\ european\" este doar o inven]ie neru[inat\ de-a ]\peanului. Mai mult, pentru a-[i "umfla" meritele }uchel s-a l\udat c\ a terminat o Academie militar\. Nimic mai fals; în realitate fiind vorba doar despre un Institut militar. La acestea se adaug\ "tromboanele" legate de existen]a unei Funda]ii de caritate denumit\ "}uchel Gerhardt Daniel" sau a construirii la }epu a unui Parc de eoliene ("cel mai puternic din Moldova"). Una peste alta, mai nou, }uchel Daniel, (ca orice frustrat, pe modelul Elenei Ceau[escu), [i-a ad\ugat la semn\tur\ [i titulatura de economist.

cite[te mai multe am\nunte pe www.favor.ro

www.favor.ro


Editie Speciala ANGAJARI ALOFM TECUCI LISTA LOCURILOR DE MUNC| VACANTE LA DATA DE 13 aprilie 2014 CMI DR. AGANENCEI MARTA INFIRMIERA (ASISTENT PERSOANA VARSNICA) TEL.0236.81.59.34 TEUROQ SRL TECUCI VANZATOR TEL.0236.40.60.99 PRECOND SRL TECUCI TREFILATOR, LACATUS MECANIC TEL.0236.81.86.49 ECHIDEN SRL. TECUCI FREZOR TEL.0236.820.136; WILMET SRL TECUCI INGINER MECANIC (PROIECTANT CONFECTII METALICE), LACATUS CONF. METALICE TEL.0743.035.444 CONTEC FOODS TECUCI CONTROLOR DE CALITATE TEL.0236.820.007 PIETE PREST TEC SRL TECUCI TAXATOR TEL.0236.81.66.25 TOPMIO 2009 SRL TECUCI LUCRATOR COMERCIAL TEL.0751.02.84.50; SPITALUL ANTON CINCU TECUCI INGINER ECONOMIST TEL. 0236.820.440; NEXTGEN COMUNICATIONS AGENT VANZARI TEL.0761.11.70.73; VIPGUARD SRL TECUCI DISPECER CENTRU ALARMARE TEL.0236.81.62.66 UNIVERSAL IMPEX TECUCI ECONOMIST TEL.0236.81.86.39 MANACAT UNV TECUCI GESTIONAR TEL.0785.29.64.88 COLEGIUL NAT DE AGRICULTURA SI EC TECUCI PAZNIC TEL.0236.81.11.33

editia 1 - aprilie 2014

TRIPLETA }UCLELIST|

Ei risipesc banii tecucenilor!

Z

iarul Edi]ie Special\ v\ prezint\ cea mai nociv\ formul\ de conducere administrativ\ pe care a cunoscut-o vreodat\ ora[ul nostru. De doi ani ei î[i bat joc de banii [i destinele municipiului Tecuci. Numit\ [i "Tripleta ]uchelist\" este format\ din primarul }uchel Gerhardt, contabila-[ef\ a prim\riei Anca-Angelica Ni]\ [i jurista Rugin\ Iuliana-Geta. Tripleta nociv\ reprezint\ "crema" plutonului format din cei peste 40 de ]\peni angaja]i de c\tre }uchel în administra]ia tecucean\.

În anul 2013, sub semn\tura "Tripletei ]ucheliste", bugetul prim\riei Tecuci s-a risipit în trei direc]ii distincte: îndestularea firmelor de cas\, între]inerea vie]ii de nabab [i a delirului de grandoare a falsului neam] }uchel, petreceri [i kitschuri decorative.

"pupeze deocheate", devenind un loc de bairam [i distrac]ii al noii nomenclaturi ]ucheliste.

Prim\ria are o Camer\ Secret\, interzis\ tecucenilor De când s-a instalat primar al Tecuciului, }uchel Gerhardt bag\ bani cu nemiluita în sediul prim\riei, transformând cl\direa într-un "bunc\r" de lux [i confort. Unul dintre spa]iile interzise publicului, ]inut la mare secret, este Camera de protocol situat\ la subsolul prim\riei. Dup\ ce s-au investit sume colosale, Camera Secret\ a beneficiat de prezen]a starletei Adelina Pestri]u, dar [i a altor

cu doar o parte dintre investi]iile f\cute la ordinul primarului Gerhardt }uchel, sumele totale cheltuite pentru confortul [i siguran]a primarului ridicându-se la peste 10 milarde lei vechi: achizi]ii [i montaj instala]ii de climatizare 3 miliarde lei; achizi]ie u[\ rotativ\ automat\ 670 milioane lei, [terg\tor de picioare 70 milioane lei, distribuitoare automate 330 milioane lei, furnizare sistem de control al accesului în Prim\rie 850 milioane lei, servicii de montaj mobilier 600 milioane lei, achizi]ie mobilier 523 milioane lei, repara]ii tavane [i pere]i (inclusiv achizi]ie feronerie, beton [i tâmpl\rie) 1,8 miliarde lei, repara]ii la acoperi[ul Prim\riei 1,6 miliarde lei, recondi]ionat [i montat g\rdule] 483 miliarde lei.

Primarul risipitor are excese de grandoare Banii tecucenilor se duc pe "scaunul de domnie ]uchelist\?" Dup\ ce în 2012 s-au cheltuit c=teva miliarde de lei cu renov\rile la sediul Prim\riei, în 2013 sarabanda investi]iilor în "bunc\rul ]ucheli[tilor" a continuat. Ziarul Edi]ie Special\ prezint\ cititorilor s\i o list\

amplasarea scenei în fa]a prim\riei era incomodat\ de statuia lui Al. Ioan Cuza, }uchel a decis reamplasarea monumentului. Mutarea statuii s-a realizat ilegal [i a costat 980 milioane lei. Prima exhibi]ie a lui }uchel pe scena achizi]ionat\ din impozitele tecucenilor a fost în noaptea de Revelion al\turi de starleta Playboy Adelina Pestri]u; (pentru presta]ie prezentatoarea a primit suma de 4000 euro). Concertul i-a costat pe tecuceni 1,7 miliarde lei iar închirierea instala]iilor de iluminat 2,6 miliarde lei. B\taia de joc a ]\penilor a atins apogeul atunci când din banii prim\riei au comandat [i pl\tit 400 milioane lei pentru un concert simfonic. Important! La `nchiderea edi]iei am aflat [i costurile de anul acesta cu `nchirierea Iepura[ilor din centrul ora[ului: 1,3 miliarde lei.

e

de Pa[t

lor Ga[ca de parveni]i de igurini f a e r e i la }epu a aprobat de vechi `nchir rde lei a i l i m Pa[te (anul 2013) ,3 cost\ 1 închirierea unor figurine ne p\gâne (ou\ [i d-l Iepuril\) pentru care au pl\tit din bugetul local suma de 1 miliard lei vechi. Pentru a-[i satisface tr\irile megalomanice neam]ul fals de la }epu a achizi]ionat din banii tecucenilor o scen\ în valoare de www.favor.ro 3,3 miliarde lei. Deoarece

po]i s\ ne scrii la mail: favortecuci@yahoo.com


Editie Speciala

edi]ia 1 - aprilie 2014

Primarul }uchel [i Nelu G\lbenu[ au dat bugetului local un tun de câteva miliarde

S

candal de propor]ii la Prim\ria Tecuci. Câteva roabe cu asfalt au ajuns s\ coste 7,5 miliarde lei. Protagoni[tii [i beneficiarii afacerii sunt Nelu G\lbenu[ [i primarul Gerhardt }uchel. Lucr\rile au fost executate prin încredin]are direct\, f\r\ respectarea procedurilor de licita]ie. Conform Raportului Cur]ii de Conturi, liberalii au jefuit [i Unitatea Militar\ din Tecuci. Nelu G\lbenu[ a peticit în luna iulie peste plombarea din martie În documentele de la prim\ria Tecuci str\zile amintite apar ca plombate în martie 2013 de c\tre SC Tancrad, lucr\ri pentru care s-a pl\tit suma de 650 milioane lei. La o distan]\ de trei luni, în iulie 2013 firma liberalului Nelu G\lbenu[ a turnat câteva roabe de asfalt peste lucrarea din martie, încasând de la prim\rie colosala sum\ de 7,5 miliarde lei.

Ghid de sifonare a banilor publici T

La Tecuci, peticirea a trei str\zi cost\ cât dou\ viloaice Plombarea a trei str\zi din Tecuci a ajuns s\ coste peste 7,5 miliarde lei vechi. Este vorba despre lucr\ri de între]inere a carosabilului pe strada Ana Ipatescu (2,14 miliarde lei, urmare a contractului din 11 iulie 2013) [i lucr\ri de între]inere carosabil pe str\zile Cuza Vod\ [i Matei Basarab, ( valoare 5,4 miliarde lei, contract din 19 iulie 2013). Ambele contracte au fost date cu dedica]ie de c\tre primarul liberal Gerhardt }uchel c\tre firma Geancons SRL, societate administrat\ de liberalul Nelu G\lbenu[.

Conform prevederilor legale, pentru încredin]area unor contracte de miliarde, prim\ria Tecuci ar fi trebuit s\ organizeze licita]ie public\. În schimb, pentru a fenta procedura de licita]ie, institu]ia local\ a apelat la o {MECHERIE decretând la Tecuci STAREA DE URGEN}|. Astfel, firma liberalului Nelu G\lbenu[, SC Geancons SRL, a primit lucr\rile de 7,5 miliarde lei prin ÎNCREDIN}ARE DIRECT|, [i nu în urma unei licita]ii publice, fiind invocate documentele: Hot\rârea Consiliului Local nr.4 din 31 mai 2013 [i Hot\rârea Comitetului Local pentru Situa]ii de Urgen]\ nr.5 din 13 iunie 2013.

Deocamdat\, }uchel a secretizat toate documentele Toate bune [i frumoase pentru ga[ca liberal\, numai c\ în 2013, la Tecuci, nu a existat nici un motiv pentru a se decreta STAREA DE URGEN}|. Mai mult, odat\ cu izbucnirea scandalului, pe consilierii locali "i-a lovit amnezia", ace[tia afirmând c\ nu au cuno[tin]\ s\ fi votat vreun HCL în acest sens. În panic\ a intrat [i primarul Gerhardt }uchel, care, în urma solicit\rilor legale, refuz\ s\ dea publicit\]ii documentele amintite, preferând, astfel, s\ fie judecat pentru abuz în serviciu.

}uchel [i G\lbenu[ au jefuit [i Unitatea Militar\ din Tecuci SC Nelu G\lbenu[ Import Export, o alt\ firm\ de-a liberalului, apare în Raportul Cur]ii de Conturi din ianuarie 2014 ca fiind implicat\ într-un furt de propor]ii. Astfel, conform Raportului, Prim\ria Tecuci a pl\tit NEJUSTIFICAT c\tre SC Nelu G\lbenu[ Import Export suma de 800 milioane lei vechi pentru servicii de înc\rcat [i transport a cantit\]ii de 14.000 de tone de materiale din Unitatea Militar\ 01589 din municipiul Tecuci. Mai mult, primarul liberal Gerhardt }uchel afirm\ c\ nu [tie unde au fost depozitate cantit\]ile uria[e de materiale rezultate din demolarea unor cl\diri din Unitatea Militar\. Nelu G\lbenu[ este vicepre[edinte în partidul condus de Gerhardt }uchel [i candidat în anul 2008 la Prim\ria Tecuci din partea PNL. Liberalul este un cunoscut om de afaceri local, cu lipici la banii publici, fiind implicat în mai multe scandaluri având ca obiect contracte cu statul. www.favor.ro

Atitu

di

ne Sistem de jgheaburi [i burlane pentru ploi aranjate matorii de literatur\ poli]ist\ [tiu c\ [erlocii [i maigre]ii descoper\ asasinul baz=ndu-se (`n mod obi[nuit) pe 2 metode: caut\ femeia sau urm\resc circuitul banilor! Dac\ gusta]i emo]iile tari [i dac\ amanta preferat\ de dvs. e adrenalina a]i putea descoperi asasinii banilor publici ai Tecuciului citind thriller-ul direct pe Sistemul Electronic de Achizi]ii Publice (SEAP)...! Sistemul \sta lucru' dracului virtual! - se vrea o infrastructur\ electronic\ de cump\rare de c\tre institu]iile publice a diverselor chestii [i servicii, prin `ncredin]are direct\ (sub o sut\ de mii de euro) [i nu numai (peste 100.000 faci licita]ie) [i are ca operator Ministerul Comunica]iilor [i Tehnologiei. Dar ordonatorii principali de credite recte primarii se joac\ pe el pentru a spolia banul public [i a direc]iona sume imense c\tre apropia]i sau parteneri de crime economice. Pentru c\ nu-mi vine `n minte alt exemplu (de vreo 2 ani `ncoa') Tecuciul [i primarul vostru (al meu nu a fost niciodat\) s`nt eroi negativi ai fiec\rei luni de exerci]iu bugetar. Un adev\rat sistem de jgheaburi [i burlane prin care curge dac\ nu pic\ toate ploile aranjate la etajul 1 al pu[c\riei cu u[\ rotativ\ din Tecuci. P\i s\ spunem: 135.000 RON - lucr\ri de pavare la Lukoil, burlan SC Metroservice SRL; 112.265 Ron desz\pezire jgheab Geancons Srl; iepura[i lumino[i -130.281 Ron, chirie p`lnie SC. MK Lighting; 440.000 Ron (pu]in sub 100.000 de Euro, pricepe]i [pilu') reparare drumuri jgheab SC. Geacons SRL; sediu PNL cu acoperi[ peste 1 miliard de lei vechi racord de colectare ....etc. Cu to]ii [tim cine s`nt `n spatele acestor firme. Unii mai [tim c\ s-ar putea ca banii s\ se `mpart\ `ntre personajele negative ale romanului infrac]ional. Eu care credeam c\ nu trebuie s\ te temi de lupii maturi c\ le tai un cal b\tr`n [i-i saturi [i trebui s\ fim aten]i la c\]ei [i c\]elandri iat\ c\ aceste animale b\tr`ne [i bolnave nu se mai satur\! Dimensiunile reale ale acestui adev\rat jaf al banului public le vom avea -poate!- doar din paginele scrise ale unui rechizitoriu. Cu 2-3 roabe de asfalt, 5 pavele, 7 lope]i de z\pad\ nu po]i prosti la nesfir[it peste 30 de mii de oameni care mai s`ntem prin Tecuci! Dan V`]\

A

PARTIDUL MI{CAREA POPULAR| organiza]ia Tecuci `[i are sediul pe strada Alecu Russo (`n cl\direa Registrului Comer]ului, deasupra BCR) program zilnic: 09 - 13.30 16 - 19.30

tel: 0761/714.585 pre[edinte Paul-Demetrius MODIGA

po]i s\ ne scrii la mail: favortecuci@yahoo.com


Editie Speciala

editia 1 - aprilie 2014

Sondajele tecucenilor

Înc\ 6 miliarde lei pentru l\f\irea liberalilor

Intr\ pe site-ul tecucenilor www.favor.ro [i VOTEAZ| toate cele patru sondaje. La sf=r[itul lunii vom publica `n ziarul Edi]ie Special\ rezultatele votului. Vizualizeaz\ `n continuare ce au votat tecucenii luna trecut\!

De doi ani de când a devenit primar al Tecuciului, Gerhardt }uchel risipe[te banii bugetului local doar pe confortul personal [i al acoli]ilor s\i. În timp ce îi umile[te pe tecuceni, storcându-le taxele [i impozitele prin amenin]are, parvenitul de la }epu cheltuie cu }uchel [i-a f\cut nesim]ire agoniseala contribuabililor. S-a decis: în urm\toarea lun\ ]\peanul va mai cheltui 6 miliarde lei vechi pe modernizarea a dou\ sedii. Ziarul Edi]ie Special\ v\ pune la dispozi]ie documentul semnat de primar.

Tupeu de primar de }epu ajuns la ora[ Dou\ cl\diri din Tecuci, fosta Camera de Comer] (strada 1 Decembrie 1918, nr. 64, aflat\ lâng\ Prim\rie) [i sediul PNL Tecuci, (strada 1 Decembrie 1918, nr. 77) vor înghi]i înc\ 6 miliarde lei pentru a satisface mofturile [i excesele megalomanice ale edilului Gerhardt }uchel. Herr Gerhardt! B\i cumetre, ...dar tare lacom mai e[ti. Mai `mparte [i tu din ca[cavalul pe care `l [terpele[ti de la tecuceni. Ai uitat cine te-a f\cut primar la Tecuci? P\i, dac\ nu te votam noi pesedi[tii r\m=neai toat\ via]a iobag la }epu.

}\peanul }uchel î[i va muta în curând biroul de primar în fosta Camer\ de Comer]. Cl\direa, declarat\ monument istoric, are pentru tecuceni o însemn\tate istoric\ deosebit\ (aici a func]ionat în vechime {coala Secundar\ de Fete) [i a fost cumparat\ de c\tre Prim\ria Tecuci sub administra]ia lui Finkel[tain cu suma de 10 miliarde lei. De când }uchel a pus ochii pe edificiu au început [i renov\rile. Pân\ acum lucr\rile s-au efectuat pe [est deoarece, conform legii, nu ai voie s\ aduci modific\ri unei cl\diri declarate monument istoric. Numai anul trecut au fost efectuate lucr\ri de 1,7 miliarde lei constând în montare instala]ie climatizare, lucr\ri de tâmpl\rie [i renov\ri tavane. Urmeaz\ ca Prim\ria Tecuci s\ achizi]ioneze în aceste zile mobilierul [i ornamentele de lux.

Aprecia]i care a fost cel mai bun primar al Tecuciului:

cram\ la partid cu banii tecucenilor De aceea[i risip\ va beneficia [i sediul PNL Tecuci, cl\dire în care se afl\ [i cabinetul deputatului PNL Victor Paul Dobre, [eful liberalilor g\l\]eni (mai exact, [eful lui }uchel pe linie de partid). Pân\ în acest moment cl\direa a beneficiat de urm\toarele "renov\ri": gard [i por]i cu telecomand\, termopane de lux, gresie, faian]\, amenajare curte cu pavele [i cram\ (a]i citit bine: CRAM|!). Ilegalit\]ile comise de c\tre

prim\ria condus\ de liberalul }uchel au fost scoase la iveal\ de c\tre Curtea de Conturi. În Raportul acesteia se arat\ c\ lucr\rile [i pl\]ile pentru sediul PNL Tecuci au fost efectuate ilegal f\r\ acordul compartimentului juridic al prim\riei Tecuci. Mai mult, }uchel a dat cu subsemnatul [i pentru faptul c\, cit\m: "contrar prevederilor contractuale, prim\ria Tecuci a achizi]ionat în nume propriu materialele necesare lucr\rii, rezultând astfel un cost ridicat de procurare a materialelor, în sum\ de 2,4 miliarde lei". www.favor.ro

Gheorghe

Laz\r 22%

Eduard Finkelstain 57%

Vrei ca }uchel s\ mai fie primar al Tecuciului?

NU 78% la subsol se afl\ CRAMA DE PARTID

“nu l\sa pe m=ine ce po]i fura ast\zi”

Adev\rata “politic\ de cumetrie” s-a n\scut la sat (`n praful de la }epu) [i se aplic\ la Tecuci printre pavele [i borduri.

Editie Speciala.

Editor : SC R\spândacul SRL;

Daniel }uchel 21%

J17/141/2002; Cod unic de înregistrare: 14467830

Adresa redac]iei: Str. Gîrlei, nr.18, Tecuci; Textele sau imaginile notate cu T vor fi considerate PAMFLET.

DA 22%

Editie speciala nr.1  
Advertisement