__MAIN_TEXT__

Page 1


ΠοδήλατοστοMεσολόγγι Το ποδήλατ ο ωςοι κονομι κό,καθαρό και υγι ει νό μέ σο μετ αφοράς , αποτ ελεί μί α γρήγορη καιοι κονομι κή λύση στ α δύο σημαντ ι κότ ερα προβλήματ α τ ων σύγχρονωνπόλε ων ,τ οκυκλοφορι ακόκαι τ οπρόβληματ ηςρύπανσης . Ταυτ όχ ρον αγ υμν άζ ε ιτ ονοργ αν ι σμόκ αιβοηθά αποτ ελ ε σματ ι κ άστ ηνκ ατ απολ έ μησητ ουάγ χ ους . Έν α σύγ χ ρον ο ποδήλ ατ οζ υγ ί ζ ε ι1015 κι λ άκ αι προσφέ ρε τ αισεδι άφοραμε γ έ θηαν άλ ογ αμετ ο σώμα τ ου αν αβάτ η.Έν α μέ σο κ όστ οςγ ι αέ ν α ποδήλ ατ οπόλ ηςκυμαί ν ε τ αιαπό200€έ ως600€. Πε ρι σσότ ε ρα ποδήλ ατ α σημαί ν ε ι λ ι γ ότ ε ρα αυτ οκί ν ητ α, λ ι γ ότ ε ρος ε κν ε υρι σμός από τ ην κυκλ οφορί α,λ ι γ ότ ε ροιρύποιστ ον αέ ρα που αν απν έ ουμε , πε ρι σσότ ε ροςελ ε ύθε ροςχ ώροςγ ι α όλ ους , ελ ε ύθε ραπε ζ οδρόμι α, κ αλ ύτ ε ρηποι ότ ητ α ζ ωής ,γ ι α ν α χ αι ρόμαστ ε τ ην πόλ η μας πε ρι σσότ ε ρο. Τοποδήλ ατ οέχ ε ι πολλ άοφέλ η, αλλ άκ αι αρκε τ έ ς απαι τ ήσε ι ς όσον αφορά στ ον σχ ε δι ασμό τ ης πόλ ης , ώστ εν αε ί ν αι έ ν αασφαλ έ ςμέ σο. Συν ήθως με γ άλ ε ςπόλ ε ι ςε ν ώ προσπαθούνν αε ί ν αι φι λ ι κέ ς προς τ ο ποδήλ ατ ο με δι άφορα προγ ράμματ α, παραμέ ν ουνπολ ύμε γ άλ ε ςκ αιχ αώδε ι ςγ ι αν ατ ο πε τ ύχ ουν . Άλλ ε ςπάλ ι αστ ι κέ ςπε ρι οχ έ ςσεόλ οτ ον κ όσμο,έχ ουναν αλ άβε ιδράσηε δώ κ αιχ ρόν ι αμε τ ον κ ατ άλλ ηλ ο πολ ε οδομι κ ό σχ ε δι ασμό κ αι αποτ ελ ούνπλ έ ονι δαν ι κέ ςποδηλ ατ οπόλ ε ι ς .


Oκ άτ οι κ οςήοεπι σκέπτ ηςτ ουΜεσολ ογ γ ί ου σί γ ουρα θα αν αζ ητ ήσειτ ι ς ομορφι ές τ ης περι οχής , μι ας κ αι ο συν δυασμός τ ης θάλ ασσαςκ αιτ ουορει ν ούόγ κ ουτ οκ αθι στ ά ι δαν ι κ ότ όπογ ι αδραστ ηρι ότ ητ ες . Ημορφολ ογ ί ατ ουεδάφουςεί ν αιακ όμηέν ας παράγ οντ αςπουθαεπηρεάσειστ ηνεπι λ ογ ή τ ουμέσουμετ ακί ν ησης .Ηπόλ ημαςδενέχει αν ηφόρες,εί ν αιγ εμάτ ηευθεί εςκ αιόμορφα πλ ακ οστ ρωμέν αδρομάκι α.

Τ ι καλύτ ερο λοι πόν ν α δώσουμε περι σσότ ερη έμφαση στ ο ποδήλατ ο, μι αςκαιοισυνθήκεςεί ν αιοιι δανι κές . Θα μπορούσεμι α ετ αι ρί α RENT A BI KE ν α συστ αθείκ αιν ααν αλ άβειτ ηνεν οι κί ασηκ αι τ ηνδι άθεσηποδηλ άτ ωνμεκ άποι ο αντ ί τ ι μο γ ι αόσουςθαεπι θυμούσανν αεξ ερευν ήσουν τ ην πόλ η μας , αλλ ά κ αι ν α κ άν ουν τ α κ αθημερι ν άτ ουςψών ι α σεπερί πτ ωση που δενεί ν αι ήδηκ άτ οχ οι .

Επι μέλει α Καπνί σηςΧρήστ ος

Σημαντ ι κ ός παράγ οντ ας που θα προσελ κύσε ιπε ρι σσότ ε ρους συμπολ ί τ ε ς μαςώστ εν αξ ε κι ν ήσουνπε τ άλ ιθαε ί ν αιο πολ ε οδομι κ όςσχ ε δι ασμόςκ αιησήμαν ση, που θα ε ξ ασφαλ ί σουν τ ην ομαλ ήκ αι ασφαλ ή κί ν ηση τ ων δί τ ροχ ων στ ους έ ντ ον ουςρυθμούςτ ηςκ αθημε ρι ν ότ ητ ας .

Αςγί νειηαλλαγή γι ατ οΜεσολόγγι πουονει ρε υόμαστ ε, προστ ατ ε ύοντ αςτ ο περι βάλλον πουζ ούμε, γι ατ απαι δι άμας , γι α εμάςτ ουςί δι ους . Εί ν αιστ οχέριμας . ‘ ’ Φόρτ σαστ οπε τ άλ ι , ν α' ρθουν εκι οι άλλ οι πάμεγ ι αορθοπε τ αλ ι έ ς τ α ποδήλ ατ ά μας ,όπως τ α όν ε ι ρά μας ξ έ ρουναπόαν ηφορι έ ς …‘ ’


Τ α ξ ί δ ιµ ο ν α δ ι κ ό

π ο υα ξ ί ζ ε ιν αζ ή σ ε ι ς

Να ι ,ε ί µ α σ τ εο ν ε ι ρ ο π ό λ ο ι !Κ α ιτ ο ό ν ε ι ρ όµ α ςε ί ν α ισ α νµ ί αβ ά ρ κ α . Τ η νο ν ο µ ά σ α µ εS a l t s i n i s t a s ,γ ρ ά ψα µ ε σ τ οπ α ν ίµ εµ ε γ ά λ αγ ρ ά µ µ α τ αΜΕ Σ Ο ΛΟ Γ Γ Ικ α ιµ ε τ η νδ ύ ν α µ ητ η ςα λ λ η λ ε γ γ ύ η ς ,τ η ςε ν ό τ η τ α ς ,τ ο υ α λ λ η λ ο σ ε β α σ µ ο ύ ξ ε κ ι ν ή σ α µ ε τ ο τ α ξ ί δ ισ τ η ν ο υ τ ο π ί α !Δε νγ ν ωρ ί ζ ο υ µ εα νθ αφ τ ά σ ο υ µ εσ τ ο ν π ρ ο ο ρ ι σ µ όα λ λ άξ έ ρ ο υ µ επ ωςτ οτ α ξ ί δ ιή δ ηε ί ν α ι µ ο ν α δ ι κ όπ ο υα ξ ί ζ ε ιν αζ ή σ ε ι ςκ ά θ ετ ο υσ τ ι γ µ ή !


Η απομάκρυν ση από τ ονστ οχ ασμό τ ηςουτ οπί ας δί νειτ οάλλοθι ν αεπι τ ρέπεικάποι οςστ ονεαυτ ό τ ου ν α ανέχετ αιτ ην αδι κί α ,τ ην φτ ώχει α,τ ην ανεργί α, τ ην έλλει ψη ηθι κών αξ ι ών . Η απομάκρυν ση από τ ηνπραγμάτ ωση τ ωνκοι ν ών στ οχ ασμώνδενμαςεκφράζ ει .Μπορούμε!Έχ ουμε τ ηνδι άθεση,τ ανι άτ α,καιστ οτ έλοςτ έλοςέχ ουμε τ ηναν άγκην αεν ώσουμετ ι ςδυν άμει ςμαςκαιν ατ α κατ αφέρουμε! Αγαπητ οίαν αγν ώστ ες , Οι Sal t s i ni s t as εί ν αι μί α ομάδα ατ όμων που αγαπούν τ ο Μεσολόγγι . Αποφάσι σαν ν α αν αλάβουν δράση:Στ ην ουσί αν α αντ ι δράσουν στ ην βαλ τ ωμένη συνήθει α που έβλεπαν ν α δι αδραματ ί ζ ετ αιμπροστ άτ ους .Ότ ανηπόληπου αγαπάςμαραζ ώνει ,ότ ανβλέπει ςη κρί ση ν ατ ην οδηγείόλο καιπερι σσότ ερο στ ην κατ αστ ροφή, ότ ανοινέ οιετ οι μάζ ουνβαλί τ σεςκαιαφήν ουντ ην πόλη που αγαπούν ,τ ότ ετ ι κάν ουμε; Εμεί ς αποφασί σαμεν αδράσουμε,ν αδι εκδι κήσουμε,ν α δημι ουργήσουμεκαιν αδώσουμεελπί δασεόσους δεί χν ουν ν α πι στ ε ύουν πως η κατ άστ αση δεν αλλάζ ει .Νακάν ουμεκαιτ ουςπι οδύσπι στ ουςν α πι στ έ ψουνπωςηαλλαγήεί ν αιε φι κτ ήκαιεί ν αιστ ο χέριμας .

Θα κατ αφέρουμε ν α δημι ουργήσουμε μί α πόλη παράδει γμαπροςμί μηση. Τ ώρα δί ν ουμετ ονκαλύτ ερο μαςεαυτ ό,κάν ουμε αυτ ό που μπορούμε και βήμα βήμα εί μαστ ε σί γ ουροιπωςπολλάθααλλάξ ουν!Ξεκι ν ώντ αςαπό εμάςτ ουςί δι ουςτ ηναλλαγήσεκάθεβήμαγί νετ αι η αυτ οκρι τ ι κήμας . Με τ ους ελάχι στ ους πόρους που έχ ουμε επεν δύουμεστ οκλί μααι σι οδοξ ί αςκαι μετ οχρώμα στ ους τ οί χ ους , τ ι ς μι κρές αλλά χρηστ ι κές παρεμβάσει ς σε σημεί α τ ης πόλης , βλέπουμε χ αμόγελασεμι κρούςκαιμεγάλους .

Πώςτ οκάν ουμεαυτ ό;Συζ ητ άμεπώςσκε φτ όμαστ ε τ ηνπόληστ ηνοποί αθέλουμεν αζ ούμε,θέτ ουμε στ όχ ους , παρατ ηρούμετ ισυμβαί νει , σχεδι άζ ουμε.

Δενυπάρχειμαγι κό ραβδί ,υπάρχειόμωςόρεξ η! ΟΛΟΙΜΑΖΙθα κι νήσουμε τ ογ ραν άζ ιπου τ όσα χρόνι α έχει σκουρι άσει . ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ θα τ α κατ αφέρουμε γι ατ ί έχ ουμε τ ην δύν αμη ν α γυρί σουμε τ ον κόσμο αν άποδα,γι ατ ίόχικαιν α τ ρέ ψουμετ οανήθι κοσεηθι κό,τ οάδι κοσεδί και ο, τ οάσχημοσεόμορφο!

Ναι ,εί μαστ εονει ροπόλοι !Καιτ οόνει ρόμαςεί ν αι σαν μί α βάρκα. Τ ην ον ομάσαμε Sal t s i ni s t as , γ ράψαμε στ ο πανί με μεγάλα γ ράμματ α ΜΕΣΟΛΟΓΓΙκαιμετ ηνδύν αμητ ηςαλληλεγγύης , τ ηςεν ότ ητ ας ,τ ουαλληλοσεβασμούξ εκι νήσαμετ ο τ αξ ί δι στ ην ουτ οπί α! Δεν γν ωρί ζ ουμε αν θα φτ άσουμεστ ονπροορι σμόαλλάξ έρουμεπωςτ ο τ αξ ί δι ήδηεί ν αι μον αδι κόπουαξ ί ζ ει ν αζ ήσει ςκάθε τ ουστ ι γμή!

Κλεί ν ουμεμεμί αφι λι κήπρόκληση.Στ ηνεπόμενη δράση,έλα!Έλαν αγν ωρι στ ούμε,ν αμοι ραστ ούμε ανησυχί εςκαιι δέες .Μηδι στ άσει ς .Εί τ εγν ωρί ζ ει ς εί τ εόχιαυτ ούςπου οργαν ών ουντ ι ςδράσει ς ,σε προκαλούμεν α έρθει ςν α νι ώσει ςτ ο ΟΛΟΙΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕκαι ν ατ οδει ςν απραγματ οποι εί τ αι . Να νι ώσει ςτ ην δύν αμη που έχει ς στ ην πράξ η.Να νι ώσει ςπωςανεν ωθούμεγι αέν ακοι ν όστ όχ οθα τ ονπετ ύχ ουμε! Αλέξ αν δροςΠαν αγι ωτ όπουλος


« Θασ ο υπ ρ ο τ ε ί ν ωτ ο υλ έ ωπ ε ρ ι π έ τ ε ι α κ α ιγ ν ώσ ησ τ ηφ ύ σ ηκ α ιτ ο νπ ο λ ι τ ι σ µ ό »


ΜΟΝΟΣΣΟΥΘΑΠΑΣΠΙ ΟΓ Ρ ΗΓ ΟΡ Α ΜΑΖΙΘΑΠΑΜΕΠΙ ΟΜΑΚΡ Ι Α Η πραγ μάτ ωση τ ωνον ε ί ρωνδε νε ί ν αι ΟιSal t s i ni s t asε ί ν αιμι απαρέ αφί λ ων ,που απλ ήκ αιε ύκ ολ η δι αδι κ ασί α.Η στ ι γ μή κυν ηγ άε ιτ αόν ε ι ρατ ης .Στ οτ αξ ί διγ ι ατ ην πουοιε πι θυμί ε ς ,οισκέ ψε ι ς ,οιε ι κ όν ε ς ,ε υτ υχ ί α,γ ε μάτ οι αγ άπη, όρε ξ ηκ αι ε ν έ ργ ε ι α τ α πάθη φτ άν ουν στ ο σημε ί ο ν α δε νψάχ ν ουμεγ ι ακ αν έ ν αχ άρτ ηθησαυρού. αποκτ ήσουνσάρκ ακ αιοστ ά,η στ ι γ μή Θησαυρός μας ,η πόλ η μας .Εμε ί ς θα πουκρατ άςτ οκλ ε ι δί γ ι ατ ηνουτ οπί ασου προσπαθήσουμεν ατ ονξ ε θάψουμε ,αλλ ά ε κε ίβλ έ πε ι ςτ ον όηματ ηςύπαρξ ηςσου. σαςθέλ ουμεμαζ ίμας .Εμε ί ςβάζ ουμετ α Εί μαστ εόλ οιαδέ ρφι α,ζ ούμεκ άτ ω από γ υμν άμαςχ έ ρι α, τ ονχ ρόν ομας, τ ι ςκ αρδι έ ς τ ονί δι οουραν ό.Όλ οιμαζ ίμπορούμεν α μας , προσφέ ροντ ας κ αι δημι ουργ ώντ ας συν υπάρξ ουμεκ αιν ααν αζ ητ ήσουμετ ι ς αν ι δι οτ ελ ώς ,δι ε κ δι κ ώντ αςμι ακ αι ν ούργ ι α πραγ ματ ι κέ ςμαςαν άγ κε ςκ αιόχ ιαυτ έ ς μέ ρα.Ο στ όχ οςε ί ν αιόλ οιμαζ ίν αζ ήσουμε που υποσυν ε ί δητ α μας παρουσι άζ ουν , στ οντ όποπουαγ απάμεμεαρε τ έ ς , ι σότ ητ α, θυσι άζ οντ αςτ ι ςζ ωέ ςμαςστ ονβωμότ ου σε βασμόστ ονάν θρωπο,μεελ ε υθε ρί ακ αι χ ρήματ ος .Έχ ω κ ουραστ ε ίν α ρωτ άω αγ άπη.Το Με σολ όγ γ ιε ί ν αιτ ο σπί τ ιμας. αν θρώπους κ αιν α δηλ ών ουν ότ ιδε ν Καν ε ί ςδε νθαε κ φράσε ι τ ι ςε πι θυμί ε ςκ αι τ ι ς ζ ουντ ηνζ ωήπουον ε ι ρε ύοντ αι . αν άγ κε ς μας κ αλ ύτ ε ρα απο ε μάς τ ους ί δι ους . Ότ ανκ άθε24ώρε ςτ ορολ όιμηδε ν ί ζ ε ι κ αι έχ ε ι ς άλλ ε ςτ όσε ςε υκ αι ρί ε ςν α Αςμηνπαρατ ηρούμεπι α,αςπι έ σουμε ,ας αλλ άξ ε ι ς τ ην ζ ωή σου, ν α δι ε κ δι κήσουμεκ αιαςχ τ ί σουμετ οδι κ όμας πραγ ματ οποι ήσε ι ςτ α" θέλ ω"σουκ αιν α αύρι ο. δι ορθώσε ι ςτ αλ άθητ ηςπροηγ ούμε ν ης μέ ρας ,ε σύ γ ι ατ ί αφαι ρε ί ς αυτ ό τ ο Με τ η δύν αμη τ ης βούλ ησης ο υπέ ροχ οχ αμόγ ελ οαπότ οπρόσωποσου άν θρωποςαλλ άζ ε ι τ ονε αυτ ότ ου. Μετ η κ αιαπελ πί ζ ε σαιχ ωρί ςν αβλ έ πε ι ςοτ ιε σύ δύν αμητ ηςαγ άπηςαλλ άζ ε ι τ ουςάλλ ους . ε ί σαι ηλ ύση; Μετ ηδύν αμητ ηςσκέ ψηςαλλ άζ ε ιτ ον

κ όσμο.

Πί στ ε ψεσεκ άτ ισυν άν θρωπε ,πί στ ε ψε ( Ταγ κ όρΡ. ) σεε σέ ν α.

Γ ράφειο Καπνί σηςΧρήστ ος


Φωτ ογ ραφί α: Νί κοςΤσοκάντ ας

Γ ράφειηΌλ γαΔασκαλή

Ο δρόμος τ ης Τουρλί δας ( 4χλμ.η επαρχι ακή οδός ) κατ ασκε υάστ ηκετ ο1885καιέτ σιηΤουρλί δαέπαψεν α εί ν αινησί !Σκοπός κατ ασκε υής τ ου δρόμου ήτ αν η δι ε υκόλυν σημετ αφοράςεπι βατ ώνκαιεμπορε υμάτ ων μέχριτ ην Τουρλί δα.Εκεί νη τ ην εποχή η Τουρλί δα κατ έστ ητ όποςεπι βί βασηςστ αδι ερχ όμεν απλοί α. Ο δρόμοςχ ώρι σετ ηνρηχήλι μν οθάλασσαστ ηνμέση εν ώ περν ώντ αςτ αχρόνι ακαιμετ ι ςαλλαγέςπουέγι ν αν στ ηνπερι οχή– πλέ οντ ολι μάνι έχει έρθει πι οκοντ άστ ην πόλη–οδρόμοςδέχθηκεδι απλάτ υν ση( δύολωρί δεςγι α τ α αυτ οκί νητ α και άλλες δύο πεζ όδρομο και ποδηλατ όδρομο) . Σήμεραοδρόμοςαυτ όςαποτ ελείπόλοέλξ ηςκατ οί κων τ ηςπόληςκαιεπι σκεπτ ώναφούμί α απλήβόλ τ α σου δί νειτ ην δυν ατ ότ ητ αν α απολαύσει ςτ οτ οπί οτ ης λι μν οθάλασσας ,ν αγν ωρί σει ςτ ι ςπελάδεςακόμακαιν α δει ςσεαπόστ ασηαν άσαςσπάνι ααποδημητ ι κάπουλι ά πουβρί σκουνκατ αφύγι οκατ άκαι ρούς . Τόποςσυνάντ ησης , ευεξί ας , ξεκούρασης . Γι ατ ίόμωςο δρόμοςαυτ όςδενέχειολοκληρωθεί ; Αναμοχλεύοντ ας τ ην νε ώτ ερη κατ ασκευαστ ι κή ι στ ορί ατ ουδρόμου: Τοέργ οχρηματ οδοτ ήθηκεαρχι κάαπότ οΕι δι κόΤαμεί ο ΕφαρμογήςΡυθμι στ ι κών καιΠολε οδομι κών Σχεδί ων ( ΕΤΕΡΨ)– σήμεραΠράσι ν οΤαμεί ο-καιέ φτ ασεσεέν α

ι καν οποι ητ ι κό σημεί ο, χ ωρί ς όμως τ ην ύπαρξ η ξ εχ ωρι στ ούποδηλατ οδρόμουκαιπεζ οδρόμου. Ενσυνεχεί α ο δρόμοςεντ άχθηκεσεπρόγ ραμμα τ ου Υπουργεί ου Μετ αφορών και σχεδι άστ ηκαν ποδηλατ όδρομοςκαιπεζ όδρομος( 3, 5χλμ. )καθώςκαι λοι πάκαλλωπι στ ι κάκαιχρηστ ι κάστ οι χεί α( φωτ ι σμός , γέ φυρες , κι όσκι αστ άσει ς , πληροφορι ακά σήματ α, παγκάκι α,πάρκι νγκποδηλάτ ωνκαιαυτ οκι νήτ ων ) .Τα περι σσότ ερααπόαυτ άόμωςέμει ν ανστ ονσχεδι ασμό. Ποτ έδενυπήρξ εεπαρκήςφωτ ι σμός ,οι γέ φυρεςακόμα δεν έχ ουν αποπερατ ωθεί ,τ α κι όσκι αστ άσει ς δεν κατ ασκε υάστ ηκαν πότ ε,εν ώ ακόμα δεν έχ ουμε δει πληροφορι ακά σήματ α, πάρκι νγκ ποδηλάτ ων ή πρόβλε ψηγι ατ ααυτ οκί νητ απουπαρκάροντ αςεπίτ ου δρόμου δημι ουργ ούν επι κι ν δυν ότ ητ α σε λοι πούς οδηγ ούς και δυσφορί α στ ο τ οπί ο. Μπήκαν όμως παγκάκι α! Ο δρόμοςτ ηςΤουρλί δαςθεωρεί τ αιεπαρχι ακόςδρόμος καιανήκειστ ηναρμοδι ότ ητ ατ ηςΤ εχνι κήςΥπηρεσί ας τ ης Περι φερει ακής Εν ότ ητ ας Αι τ ωλοακαρν ανί ας ( παλαι ά Νομαρχί α) . Ο ποδηλατ όδρομος και ο πεζ όδρομοςανήκουνστ ηναρμοδι ότ ητ ατ ηςΤ εχνι κής Υπηρεσί αςτ ουΔήμουΜεσολογγί ου. ΚάθεΔημοτ ι κήαρχήπροσπάθησεγι ατ ηναποπεράτ ωση τ ου ποδηλατ οδρόμου καιτ ου πεζ οδρόμου όμως ο αρχι κός κατ ακερματ ι σμός τ ων αν αθέσεων , και εν συνεχεί αημηέντ αξ ησεΕΣΠΑ,άφησεπί σω έν αέργ ο πν οήςγι ατ ηνκαθημερι ν ότ ητ αμας .


Τιλεί πει : φώτ α, αποπεράτ ωσηγε φυρών , πληροφορι ακάσήματ α, καλαθάκι α απορρι μμάτ ων , πάρκι νγκ αυτ οκι νήτ ων , κι όσκι αστ άσει ς ,μπάρεςπροστ ασί αςσεσυγκεκρι μέν α σημεί α,πλακόστ ρωση,φρεάτ ι α νερών ,σαμαράκι α, δι αγ ράμμι ση, δι όρθωσηποδηλατ ι κούτ άπητ α.

Πόσοκοστ ολογούντ αιόλααυτ ά; Σεσυζ ητ ήσει ςμεΜηχ ανι κούςτ ηςΤ εχνι κήςΥπηρεσί ας τ ουΔήμουμας , τ οκόστ οςμπορείν αανέλ θειτ α200. 000 ε υρώ. Μελέτ ηπρόσφατ ηδενυπάρχει . Αυτ ό που οι ί δι οι Μηχ ανι κοί συμβουλε ύουν εί ν αι επι και ροποί ηση τ ηςπαλαι άςμελέτ ης ,προτ εραι ότ ητ α στ ονφωτ ι σμό ( πι θανή υπογει οποί ηση καλωδί ωντ ης ΔΕΗ σε συνεργασί α με τ ην ΔΕΗ) ,αν ανέωση τ ου ποδηλατ ι κού τ άπητ α και εν συνεχεί α όλα τ α προαν αφερόμεν ακαλλωπι στ ι κάστ οι χεί απουθαδί ν ουν στ ον επι σκέπτ η τ ου δρόμου τ ην δυν ατ ότ ητ α ν α απολαύσειτ ηνκαθημερι νήβόλ τ ατ ου. Βασι κά θέματ α που πρέπειν α ληφθούν υπόψη και τ ονί ζ ουνεπανει λημμέν ωςοιΜηχ ανι κοίστ ουςεκάστ οτ ε αι ρετ ούςεί ν αι ηβι ωσι μότ ητ ατ ωνκατ ασκε υών . Ηχρήση φθην ώνυλι κών ,χ ωρί ςκανέν α απολύτ ωςσχεδι ασμό, εξ υπηρετ ούν βραχυπρόθεσμες πολι τ ι κές και επι βαρύν ουν τ όσο τ ο έργ ο όσο και τ ον πολί τ η ( παράδει γμαστ οδρόμο: τ αμηχρηστ ι κάφωτ ι στ ι κάπου τ οποθετ ήθηκαν . Ηεπι λογήτ ουςέγι νεμεβάσητ οκόστ ος καιόχιτ ηνχρηστ ι κότ ητ α! )

Τρόποιχρηματ οδότ ησης: Αυτ ήτ ηνστ ι γμήχρήματ αστ ατ αμεί ατ ουΔήμουγι αν α στ ηρί ξ ουνολοκληρωτ ι κάτ οέργ οδενυπάρχ ουν .Ηνυν δημοτ ι κήαρχήθαπροσπαθήσει ν αεντ άξ ει τ οέργ οστ ην πρότ αση ολοκληρωμένης εδαφι κής επέν δυσης τ ου ΔήμουΜεσολογγί ουστ οπλαί σι οτ ουνέ ουΣυμφών ου Ετ αι ρι κήςΣχέσης( Σ. Ε. Σ. )–τ ονέ οΕΣΠΑδηλαδήγι ατ ην περί οδο 20142020. Αν τ ελεσφορήσει η πρότ αση, χρήματ αθαδει οΔήμοςσετ ουλάχι στ οντ ρί αχρόνι ααπό σήμερα!

Μέχριτ ότ ετ ικάνουμε; Αν δεν τ ελεσφορήσειη πρότ αση υπάρχεισχέδι ο Β; Μήπως ν α σκε φτ ούμε και άλλους τ ρόπους χρηματ οδότ ησης έργ ων τ ης καθημερι ν ότ ητ ας μας ; Μήπωςτ ουςΜεσολογγί τ εςή φι λοΜεσολογγί τ εςτ ου εξ ωτ ερι κούαντ ίγι ααγάλματ α. . ν ατ ουςπροσεγγί ζ ουμε γι ατ έτ οι ουεί δουςέργα; ; ; Μήπωςεμεί ςοιί δι οιοιπολί τ εςν ασκε φτ ούμεπώςθα μπορούσαμεν ααποπερατ ώσουμετ ονδρόμομας ;

Φωτ ογ ραφί α: Μι χ άληςΔημητ ρί ου


τ ο ν ς τ ι ο ύ ,

κ α ι ν ι κ ό

ύ π ν έ ε ι ο

Οιπ α ρ έ ε ςπ α λ α ι ό τ ε ρ αο ν ο µ α ζ ό τ α νκ α ιµ ά γ κ ε ς ,ό π ως φα ί ν ε τ α ικ α ια π όκ ε ί µ ε ν ατ ο υΚα ρ κ α β ί τ σ α . Απ ότ η ντ ο ύ ρ κ ι κ ηλ έ ξ ηb ö l ü k ç i( b ö l ü k = ό µ ι λ ο ς ) ,σ ύ µ φων α µ ετ ο νΑι κ α τ ε ρ ι ν ί δ η . Έ ν αα π ότ απ ι οχ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ άφα ι ν ό µ ε ν ατ ο υπ α ν η γ υ ρ ι ο ύ ε ί ν α ιτ ο«π έ τ α γ µ α »τ ωνδ ο λ α ρ ί ωνσ τ ο υ ςο ρ γ α ν ο π α ί χ τ ε ςτ η ς ζ υ γ ι ά ςκ α τ άτ ηδ ι ά ρ κ ε ι ατ ο υχ ο ρ ο ύήτ ωντ ρ α γ ο υ δ ι ών .Ε ν ώ µ έ χ ρ ιτ ο2 001 2 002χ ρ η σ ι µ ο π ο ι ο ύ ν τ α νδ ρ α χ µ έ ς ,α ρ γ ό τ ε ρ α µ ετ η να λ λ α γ ήτ ο υν ο µ ί σ µ α τ ο ςε π ι λ έ χ θ η κ ετ οδ ο λ ά ρ ι οέ ν α ν τ ι τ ο υε υ ρ ώ,κ α θ α ρ άγ ι απ ρ α κ τ ι κ ο ύ ςλ ό γ ο υ ςπ ο υωφε λ ο ύ σ α ντ ο ν Τοπανηγύριδενθαμπορούσεν αλεί πειαπότ ι ςσυλλογέςντ όπι ωνκαιμηποι ητ ώνκαι ό γ κ οτ ο υ«π ε τ ά γ µ α τ ο ς ».Μεα υ τ ότ ο ντ ρ ό π οο ιπ α ν η γ υ ρ ι σ τ έ ς λογ οτ εχν ών .Ο Κώστ ηςΠαλαμάςαν άμεσαστ ι ςπολλέςαν αφορέςτ ουστ οπανηγύρι , ε κ φρ ά ζ ο υ ντ η νε υ γ ν ωµ ο σ ύ ν ητ ο υ ςγ ι ατ ηζ υ γ ι ά ,γ ι αα υ τ ο ύ ς ξ εχ ωρί ζ ει« ΤοΠανηγύριτ ουΨαρά»στ ηνσυλλογή« Καημοίτ ηςΛι μν οθάλασσας » : π ο υχ ο ρ ε ύ ο υ να λ λ άκ α ιγ ι αα υ τ ο ύ ςπ ο υτ ρ α γ ο υ δ ο ύ ν ,κ α ι ε π ί σ η ςσ υ µ β ο λ ί ζ ε ιτ η νπ ρ ο σ ωρ ι ν ήλ ύ τ ρ ωσ ητ ο υπ α ν η γ υ ρ ι σ τ ή « . . . στ οπανηγύριτ ’ ‘ ΑηΣυμι ο ύ , ψ ρ ά ς γ ι α τ οκαμάκι . α π ό τ ι ςα υ λ ι κ έ ς α ν ά γ κ ε ς . Π ρ ι ντ α µ έ σ αο τ ο υ2 0 ο υ α ι ώυ ν α ε ί θ ι σ τ εν απ ρ ο η γ ο ύ ν τ α ιο ι τ οδρόμοδεντ ονέμαδαπου π ά ε ι π ρ ς τ ο β ο ν ό . κ α β α λ α ρ α ί ο ι ,µ εµ π ρ ο σ τ ά ρ η δ ε ςέ φι π π ο υ ςτ ο νδ ή µ α ρ χ οκ α ιτ ο ν Δενεί μαιγι ατ ομακρυν όλε β ε ν τ ο π α ν η γ ύ ρ ι , α ρ χ ι ε ρ έ α ,κ α ιπ ί σ ων αα κ ο λ ο υ θ ο ύ νο ια ρ µ α τ ωµ έ ν ο ι .Αυ τ όέ χ ε ι Μεφουστ ανέλλα, μεάρματ α , μ ε φ έ ρ μ ε λ η χ ρ υ σ ή , α λ λ ά ξ ε ικ α ιπ λ έ ο νπ ρ ο η γ ο ύ ν τ α ιτ η ςπ ο µ π ή ςο ια ρ µ α τ ωµ έ ν ο ι . Τ ο « µ ι κ ρ ό » π α ν η γ ύ ρ ι τ η ς Κ λ ε ί σ ο β α ς , ό π ω ς σ η µ ε ι ώ ν ε ι ο Πάντ αξ ερμάτ ωτ ο, ψαράγυμν ό, καραβοκύρη, Γ κ ό ρ π α ς ,π α λ ι ό τ ε ρ αή τ α να ρ κ ε τ άθ ε α µ α τ ι κ ό .Ησ υ µ µ ε τ ο χ ήτ ων ‘ σεξ έρεισκόληκαιδουλει άασ τ ο ξ ε ρ ο ν ή σ ι ε κ ε ί . . . . » ρ µ α τ ωµ ε ν ωνή τ α νπ ο λ ύµ ε γ α λ ύ τ ε ρ ηα π ότ η νσ η µ ε ρ ι ν ήκ α ι κ ο υ β α λ ο ύ σ α νµ ά λ ι σ τ αµ α ζ ίτ ο υ ςν τ α µ ι τ ζ ά ν ε ςµ εκ ρ α σ ί ,ο ύ ζ ο , κ ρ έ α τ α ,ψωµ ι άκ τ λ ,κ α ιµ π ό τ ι α( π ή λ ι ν αδ ο χ ε ί α )µ εν ε ρ ό . Μετ ατ ραγ ούδι ατ ουςκαιτ αποι ηματ άτ ουςτ ι μούντ ονΆηΣυμι όεπί σης , οιΧρηστ άκης Γ ι ν ό ν τ α νηµ ε γ α λ ο π ρ ε π ή ςε π ι µ ν η µ ό σ υ ν ηδ έ η σ ηκ α ι Παλαμάς , ΘωμάςΛαλαπάν οςκαι φυσι κάοζ ωγ ράφοςκαι ποι ητ ήςΓ εράσι μοςΚασόλας . α κ ο λ ο υ θ ο ύ σ ετ ρ ι κ ο ύ β ε ρ τ ογ λ έ ν τ ι .Στ ι ςµ έ ρ ε ςµ α ςοα ρ ι θ µ ό ς Ο Αν δρέας Καρκαβί τ σας μετ αφέρειτ ι ς αν αμνήσει ςτ ου από τ ο πανηγύριστ α τ ωνα ρ µ α τ ωµ έ ν ωνπ ο υε π ι σ κ έ π τ ο ν τ α ιτ ον η σ ίέ χ ε ιµ ε ι ωθ ε ί « Ταξ ι δι ωτ ι κά»τ ου, όπωςκαι άλλοι λογ οτ έχνεςόπωςοΑθαν άσι οςΚυρι αζ ής , οΑντ ώνης σ η µ α ν τ ι κ ά . Τ ραυλαντ ώνηςκαιοΚων στ αντ ί ν οςΧατ ζ όπουλος .


Τ oΠα ν η γ ύ ρ ι Τοπαν ηγ ύριτ ουΑγ ί ουΣυμε ώνε ί ν αι μί ααπότ ι με γ αλ ύτ ε ρε ςγ ι ορτ έ ςγ ι ατ ην πόλ ητ ου Με σολ ογ γ ί ου κ αιαποτ ελ ε ί έ ν α από τ α σημαντ ι κ ότ ε ρα κ αιπι ο ξ εχ ωρι στ άδρώμε ν ατ ηςπε ρι οχ ήςτ ης Αι τ ωλ ί ας . Πρόκε ι τ αι γ ι α έ ν α ε ορτ αστ ι κ ό γ ε γ ον ός τ ο οποί ο συν δυάζ ε ιι στ ορι κ ά κ αι κ οι ν ων ι κ ά στ οι χ ε ί α, δι ον υσι ακ ό συμποσι ασμό κ αι θρησκε υτ ι κήκ ατ άν υξ η. Γ ι ορτ άζ ε τ αι δύοφορέ ςτ οχ ρόν ο: 1)Στ ι ς2 κ αι3 Φε βρουαρί ου,τ ης Υπαπαντ ήςκ αιτ ουΑγ ί ουΣυμε ών ,τ ο λ ε γ όμε ν οκ αι Χε ι μων ι άτ ι κ ο. 2)Κατ άτ οτ ρι ήμε ροτ ηςΠε ντ ηκ οστ ής ( Κυρι ακή) , τ ου Αγ ί ου Πν ε ύματ ος ( Δε υτ έ ρα) κ αι τ ης Αγ ί ας Τ ρι άδος ( Τ ρί τ η) , τ ολ ε γ όμε ν οκ αι Καλ οκ αι ρι ν ό. Το παν ηγ ύρι ε ί ν αι άρρηκτ α συν δε δε μέ ν ο με τ ο μον αστ ήριτ ου Αγ ί ου Συμε ών . Τα άτ ομα, που αποτ ελ ούντ ηνψυχ ήτ ουπαν ηγ υρι ού κ αιέχ ουνωςπρωτ αρχ ι κ όστ όχ οτ ην συν εχ ι σή τ ου, χ ωρί ζ οντ αι σε αρματ ωμέ ν ουςκ αισεκ αβαλ αραί ους , οι οποί οι οργ αν ών οντ αι σεομάδε ς , τ ι ς παρέ ε ς.

Γ ι ατ ουςαρματ ωμέ ν ουςλ έ ν εότ ι « πάν ε ντ υμέ ν οι » ( ε πε ι δή φορούν τ ι ς παραδοσι ακέ ς φορε σι έ ς κ αι τ α άρματ ά τ ους ) , ε ν ώ γ ι α τ ους κ αβαλ αραί ους ότ ι« πάν ε μ’ άλ ογ ο» ( λ όγ ω τ ου ότ ι αν ε βαί ν ουν στ ο μον αστ ήρικ αιπαρελ άζ ουνέ φι πποι ) ( Γ κ όρπας , 1972: 34) . Ηκ άθεπαρέ αέχ ε ι κ αιτ ον αρχ ηγ ότ ης ,τ ον λ ε γ όμε ν ο κ απε τ άν ι ο ( ή παλ αι ότ ε ρα μπουλ ουκτ σής ) , ο οποί ος ε ί ν αι πρώτ οςμε τ αξ ύί σων( Αι κ ατ ε ρι ν ί δης , 1967: 181) . Οκ απε τ άν ι οςε ί ν αι συν ήθωςάτ ομοτ ο οποί οχ ρήζ ε ισε βασμούαπόόλ ητ ην παρέ α,πε πε ι ραμέ ν οστ ηνε θι μοτ υπί α τ ουπαν ηγ υρι ούαλλ άκ αι μεέ ντ ον ατ α χ αρακτ ηρι στ ι κ άτ ης υπε υθυν ότ ητ ας κ αι τ ης δι κ αι οσύν ης . Επί σης ε ί ν αι σημαντ ι κ όν ασημε ι ωθε ί ότ ι τ ι ςπαρέ ε ς ι στ ορι κ άτ ι ςαποτ ελ ούνμόν οάν δρε ς παν ηγ υρι στ έ ς ,αν κ αιτ ατ ελ ε υτ αί α χ ρόν ι α υπάρχ ουν κ άποι ε ς πε ρι πτ ώσε ι ςστ ι ςοποί ε ςσυμμε τ ε ί χ αν κ αι γ υν αί κε ς ως μέλ η παρε ών , υποδηλ ών οντ αςε ν δεχ ομέ ν ωςκ αιτ ον δι αρκή με τ ασχ ηματ ι σμό τ ης κ οι ν ων ι κήςτ αυτ ότ ητ ας τ ο υ ΆηΣυμι ώτ η με τ ο πέ ρασμα τ ων χ ρόν ων .

Αρκε τ έ ςε βδομάδε ςπρι ναπό κ άθε παν ηγ ύρι ( χ ε ι μων ι άτ ι κ ο ή κ αλ οκ αι ρι ν ό)οιπαρέ ε ςξ ε κι ν ούντ ην προε τ οι μασί α τ ους , με τ ην ε πι θε ώρηση τ ων χ ώρων τ ους ,τ ι ς ε ργ ασί ε ς ,τ ι ς συγ κε ντ ρώσε ι ς αν ά τ ακτ άχ ρον ι κ ά δι αστ ήματ ακ αιτ ην ε κπλ ήρωση τ ων οι κ ον ομι κ ών υποχ ρε ώσε ων . Υπε ύθυν ος γ ι α τ ο κ ουμάντ ο( ε ξ ασφάλ ι σηζ υγ ι άς ,αγ ορά υλ ι κ ώνκ αιτ ροφί μων ποτ ώνκ. α. )γ ι α τ οπαν ηγ ύρι , ε ί ν αι οκ ουμαντ αδόροςή μάν α. Πολλ έ ςφορέ ςτ ορόλ οαυτ ότ ον αν αλ αμβάν ε ιοκ απε τ άν ι οςμαζ ίμε23 βοηθούς . Το Χε ι μων ι άτ ι κ ο δι ήμε ρο παν ηγ ύρι ον ομαζ ότ αν από τ ους παλ ι ούς κ αι Γ υν αι κε ί ο, λ όγ ω τ ου ότ ι υπήρχ αν γ υν αί κε ςπουε ί χ αντ άματ αστ ονάγ ι ο κ αιαν έ βαι ν ανστ ομον αστ ήριμαζ ίμε τ απαι δι άτ ουςαπότ ηνπαραμον ή,γ ι α τ ι ς πε ρί φημε ς αγ ρυπν ί ε ς( Γ κ όρπας , 1972:13) .Τ ηνημέ ρατ ηςΥπαπαντ ής , οι παρέ ε ς αν ε βαί ν ουν στ ον κ αθι ε ρωμέ ν ο χ ώρο τ ους ( στ ο « κ ατ οι κι ό» ή « κελ ί » ) κ οντ ά στ ο μον αστ ήρι κ αι γ λ ε ντ ούνόλ οτ οβράδυ.


Profile for Saltsinistas Messolonghi

Saltsinistas Magazino #4  

Saltsinistas Magazino #4  

Advertisement