Page 81

FOR FAMILIES

IN NEED OF COUNSELING

Biblical Counseling Center | 219-865-3065 | www.biblicalcounselingcenter.org The mission of Biblical Counseling Center is to equip the local church to do the work of discipling and counseling for its WLVWSLI`P[ZWLVWSLIHZLKZVSLS`VU[OLZ\MÄJPLUJ`VM:JYPW[\YL;OL`HJJVTWSPZO[OPZ[OYV\NO[YHPUPUNYLZV\YJLZHUK JV\UZLSPUN Samaritan Counseling Center | 219-923-8110 | www.samaritancenter-nwi.com ;OL:HTHYP[HU4PUPZ[Y`PZHUPU[LYKLUVTPUH[PVUHSL_WYLZZPVUVM[OLSV]LVM.VK[OYV\NOZWPYP[\HSS`ZLUZP[P]LJV\UZLSPUN HUKLK\JH[PVU;OL`WYV]PKL[OLYHW`MVYPUKP]PK\HSZJV\WSLZHUKMHTPSPLZVMHSSLJVUVTPJIHJRNYV\UKZJVUZ\S[H[PVUMVY WHZ[VYZHUKLK\JH[PVUMVYJVUNYLNH[PVUZHUK[OLJVTT\UP[` Regional Mental Health Center | 219-769-4005 | www.regionalmentalhealth.org 9LNPVUHS4LU[HS/LHS[O*LU[LY^P[OTVYL[OHUHKVaLUSVJH[PVUZPU3HRL*V\U[`0UKPHUH^VYRZL_JS\ZP]LS`^P[OPUKP ]PK\HSZHNLZP_HUKVSKLY^OVULLKTLU[HSOLHS[OZLY]PJLZILOH]PVYOLHS[OZLY]PJLZHUKZ\IZ[HUJLHI\ZLWYVNYHTZ Kingsway | 219-750-9450 >OLUSPMLPZOHYKHUK`V\ULLKHUZ^LYZ[OL`JHUWYV]PKLJVUZ[Y\J[P]L^H`Z[VLMMLJ[P]LS`KLHS^P[O`V\YWYVISLTZ *V\UZLSPUNYLÅLJ[Z[OLILZ[JSPUPJHSHWWYVHJOLZHUKMVY[OVZL^OVYLX\LZ[P[H]PHISLPU[LNYH[PVUVM[OL>VYKVM.VK Stephen and Associates | 219-381-0499 :[LWOLU (ZZVJPH[LZHYLHNYV\WVMKLKPJH[LKWYVMLZZPVUHSZPUZWPYLKI`[OLIPISPJHSJOHYHJ[LY¸:[LWOLU¹PU[OLKLSP]LY` VMZPUJLYLHUKYLSPHISLMHP[OIHZLKZLY]PJLZ Chicago Christian Counseling Center | 1-800-361-6880 | www.chicagochristiancounseling.org ;OL*OPJHNV*OYPZ[PHU*V\UZLSPUN*LU[LYZLLRZ[VWYV]PKL[OLILZ[PU*OYPZ[PHUJV\UZLSPUN;OLPY[OLYHWPZ[ZHYLJVT TP[[LK[VILPUNJOHUULSZVM.VK»ZNYHJLHZ[OL`^VYRHZWYVMLZZPVUHSJV\UZLSVYZ;OLZLJV\UZLSVYZ^VYR^P[OMHTPSPLZ THYYPHNLZHUKPUKP]PK\HSZVMHSSHNLZ New Leaf Resources | 219-226-1810 | www.newleafresources.org | www.facebook.com/NewLeafResources 0[PZ[OLTPZZPVUVM5L^3LHM9LZV\YJLZ[VTHRLTH[LYPHSZHUKZLY]PJLZH]HPSHISL[VWLYZVUZL_WLYPLUJPUNSVZZHUK[OVZL ^OVZLY]L[OLT[VOLSW[OLT\UKLYZ[HUKHUKJVWL^P[ONYPLM

<PaaXPVT5P\X[h}%&

Profile for Joey Mayfield

Salt & Light: A Guide to Loving Northwest Indiana  

This book is meant to stir your hearts for our community and help you see Northwest Indiana through the lens of Jesus – a place he dearly lo...

Salt & Light: A Guide to Loving Northwest Indiana  

This book is meant to stir your hearts for our community and help you see Northwest Indiana through the lens of Jesus – a place he dearly lo...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded