Salon kokoomuksen kuntavaaliohjelma 2021: tehdään yhdessä elävä Salo

Page 1

TEHDÄÄN YHDESSÄ

ELÄVÄ SALO”Kaupunkimme elinvoimaisuus kehittyy panostamalla vetovoimatekijöihin, jotka tuovat ihmisiä ja yrityksiä Saloon. Minulle tärkeitä ovat monipuoliset palvelut ja vapaa-ajanmahdollisuudet, lyhyet etäisyydet ja keskeinen sijainti, upea luonto, maaseutu sekä saaristo.”

KALLE, DI, PALVELUJOHTAJA JA PALUUMUUTTAJA PAUKKULA


LUOTAMME SALOLAISIIN Kevään 2021 kuntavaaleissa ratkaistaan Salon tulevaisuuden suunta. Kokoomus lähtee liikkeelle siitä, että hyvinvointi voi ajan mittaan perustua vain kestävällä pohjalla olevaan talouteen. Ehdotamme voimakkaita talouden korjausliikkeitä. Toiminnan tehostaminen ja uudistaminen täytyy tehdä nyt,

jotta valtavilta veronkorotuksilta vältyttäisiin. Kokoomus rakentaa Salon tulevaisuutta työn ja yrittäjyyden varaan. Se on hyvinvointimme perusta nyt ja tulevaisuudessa. Kaupungin tehtävänä on luoda kasvun edellytyksiä nykyisille yrityksille ja sijoittumisen edellytyksiä uusille


#ELÄVÄSALO yrityksille. Uudet työpaikat lisäävät kaupungin elinvoimaa. Talousvaikeuksien keskelläkin täytyy pystyä pitämään huolta koko Salon vetovoimasta ja pitovoimasta. Salo on ainutlaatuinen kaupunki. Asumismahdollisuuksia löytyy kauniin luonnon ja maaseudun keskeltä, kylistä sekä kaupungin sydämestä.

Laadukkaat lähipalvelut, harrastusmahdollisuudet ja kulttuuri ovat meille tärkeitä. On tärkeää, että koko Salo pidetään elävänä. Haluamme lisätä lähidemokratiaa. Kaupungin parhaat elinkeinoasiamiehet ovat asukkaat itse. Ja me kokoomuksessa luotamme salolaisiin.”MYÖS POLITIIKASSA VOIDAAN ROHKEILLA UUDISTUKSILLA JA HYVÄLLÄ YHTEISTYÖLLÄ SAADA ISOSTI AIKAISEKSI.”

OLLI, TYÖNJOHTO KAUNIAINEN


TYÖ JA YRITTÄMINEN Kokoomuksen

Salossa

kau-

tuottamisessa.

Perustehtäviin

punki on elinkeinoelämän luo-

kuuluu esimerkiksi opetus ja

tettava kumppani ja yrittämi-

terveydenhuolto. Osaan palve-

sen mahdollistaja. Hyviä esi-

luista tarvitaan kuitenkin pai-

merkkejä kumppanuudesta on

kalliset yrittäjät kirittäjiksi.

jo olemassa, kuten IOT Campus, Korvenmäen ekopuisto, lukion aurinkovoimala ja ledteknologian edistäminen.

Vahva elinkeinoelämä luo tarpeelliset työpaikat ja tuo moni-

puoliset palvelut kaikille kuntalaisille. Se myös rakentaa yh-

Kokoomuksella on selkeät ta-

teistyöverkostoja niin kotimaa-

voitteet tulevalle vaalikaudelle.

han kuin ulkomaillekin

Otetaan

sairaalahankkeen

pungin tärkeä tehtävä on luo-

suunnitteluun mukaan salolai-

da mahdollisimman suotuisat

nen erityisosaaminen ja teh-

olosuhteet olemassa olevalle

dään Suomen älykkäin sairaa-

yritystoiminnalle, uusien yritys-

la.

ten perustamiselle ja uusien

Lisätään kansainvälistä koulu-

työpaikkojen luomiselle. Salos-

tusta tuomaan huippuosaajia

sa toimii 5000 yritystä. Kau-

Saloon.

pungin tulee toimia tukijalka-

Kaupungin

on

kirkastettava

perustehtäväänsä palveluiden

Kau-

na jo olemassa oleville yrityksille.


TAVOITTEET •

Laajennetaan akkuteollisuuden keskittymää.

Rakennetaan Suomen älykkäin sairaala.

Lisätään kansainvälistä koulutusta

Kehitetään

Korvenmäen

ekopuistoa

ennakkoluulot-

tomasti.

Jokainen yritys on arvokas liikevaihdosta

riippumatta.

Huomioidaan

paremmin

paikallisten mahdollisuudet kilpailutuksissa.

Tuodaan paikalliset yritykset kirittäjäksi omalle toiminnalle.

Palveluseteleiden lisätään,

jotta

käyttöä

palveluiden

laatu pysyy korkeana.

KAUPUNGIN ROOLIN TÄYTYY OLLA LUOTETTAVA ELINKEINOELÄMÄN KUMPPANI JA YRITTÄMISEN MAHDOLLISTAJA.


”Salossa on loistavat puit-

teet erilaisille liikuntalajeille. Niitä tulee kehittää ja pitää huolta olemassa olevista liikuntapaikoistamme. Lähikoulut ovat myös mainioita lähiliikuntapaikkoja.”

SANNA,PALVELUT JA HYVINVOINTI Sote-uudistus

Salon

Palvelut parantavat kuntalais-

palvelut ennennäkemättömällä

ten hyvinvointia. On tärkeää

tavalla.

tiukkaa

tunnistaa oman kunnan asuk-

edunvalvontaa, jotta sairaala-

kaiden tarpeet, jotta palveluva-

hanke etenee suotuisasti. Van-

likoimasta muodostuu aidosti

huspalveluiden osalta tarvitaan

kuntalaisten arkea ja hyvin-

rohkeita uudistuksia, jotta hoiva

vointia edistävä kokonaisuus.

on tarjolla Salossa. Asukkaiden

Tyytyväiset kuntalaiset kokevat

hyvinvoinnin

on

yhteisöllisyyden tunnetta, jol-

meille tärkeintä. Hyvinvoinnin

loin hyvinvoinnista kannetaan

myötä julkisia varoja kuluu vä-

vastuuta myös pienemmissä

hemmän

yhteisöissä ja yksilötasolla. Tä-

On

haastaa tehtävä

lisääminen

sosiaalihuoltoon

sairauksien hoitoon.

ja

mä pätee myös kaupungin henkilöstöön.


TAVOITTEET •

Salon sairaalahanke viedään eteenpäin.

Uusi tehostetun palveluasumisen yksikkö tehdään turvaamaan vanhusten hoivapalveluita Salossa.

Kannetaan vastuuta kuntalaisten ennaltaehkäisevistä palveluista, koska hyvinvoivat kuntalaiset ovat kunnan menestyksen edellytys.

Lisätään yhdistysten, harrastustoiminnan ja vapaaehtoistyön mahdollisuuksia ja merkitystä. Tarjotaan vapaita kaupungin tiloja joustavasti käyttöön.

SOTE-UUDISTUS HAASTAA KOKO SALON PALVELUVERKON. KAUPUNGIN TULEE TOIMIA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ KAIKIN VOIMIN.


”Kaupungin tehtävänä on tarjota asukkailleen toimivia palveluita. Kaupungin päättäjien tehtävänä on ratkaista, miten palvelut järjestetään ja kuinka ne rahoitetaan. Vastuu kaupungin taloudesta kuuluu päättäjille.”

JANNE, TUTKIJA, FT, VTM LUKKARINMÄKIOSAAMINEN JA TUKI Sivistys on elinikäistä oppimis-

Olemme huolissamme salolai-

ta. Sivistyksen perusta luodaan

sista lapsista ja nuorista. Kiu-

varhaiskasvatuksessa ja perus-

saaminen, päihteet sekä syr-

koulussa, se jatkuu ammatilli-

jäytyminen ovat vakavia ongel-

sessa koulutuksessa tai lukios-

mia, joita täytyy ennaltaehkäis-

sa ja mahdollisesti vielä kor-

tä.

keakoulussa. Tavoitteenamme

Kun lapsi tai nuori tarvitsee

on, että palvelut ovat mahdolli-

tukea oppimispolulla tai elä-

simman lähellä kotia. Laaduk-

mässä muuten, niin sitä täytyy

kaat palvelut on

turvattava

löytyä. Tärkeässä roolissa on

ihan jokaiselle. Vaadimme am-

myös kodin ja muun lähiyhtei-

mattikorkeakouluopintojen

sön vastuu.

laajentamista Salossa.


TAVOITTEET •

Turvallinen, terveellinen ja laadukas lastenhoito, varhaiskasvatus ja opetus

Jokainen lapsi ja nuori ansaitsee yksilöllisten tarpeiden huomioinnin.

Päiväkodit ja koulut mahdollisimman lähellä kotia

Lasten ja nuorten hyvinvointiloikka!

Terapiatakuu on toteutettava.

Korkeakoulupaikkojen lisääminen Saloon

Kuntalaisten elinikäisen oppimisen ja osaamisen kehittämisen tukeminen.

Sivistystyö on kunnan tärkein tehtävä.

LAPSISSA JA NUORISSA ON TULEVAISUUS. JOKAISEN OPPIMINEN ON ARVOKASTA.”Salo elää asukkaistaan. Sen rikkautena ja mahdollisuutena on kaupunkikeskus ja elävä maaseutu. Meidän ei tule unohtaa juuriamme, vaikka katsommekin rohkeasti eteenpäin. Itse maa- ja metsätalousyrittäjänä näen, että kun maata viljellään ympäristöasiat huomioiden, saavat tulevatkin sukupolvet nauttia puhtaasta luonnosta. Kaupungin tulisi myös hankinnoissaan lisätä kotimaisuutta ja painottaa lähiruokaa, vain niin turvaamme koko alueen elinvoimaisuuden. ”

ANNA-LEENA, MAATALOUSYRITTÄJÄ AGROLOGI (AMK), AmO KUUSJOKI


LUONTO, YMPÄRISTÖ JA MAASEUTU Järvet, joet, meri, metsät, pellot

Kiertotaloutta on painotettava

ja

kaikissa

maisemat

tekevät

Salon

kaupungin

toimin-

luonnosta ainutlaatuisen. Tä-

noissa. Materiaalien uudelleen-

mä on yksi vahvimpia Salon

käyttö on otettava huomioon

vetovoimatekijöitä.

suunnittelusta

Kaupungin tulee tehdä ratkai-

Maa– ja metsätalous on tärkeä

suja, jotka mahdollistavat hy-

osa Saloa nyt ja tulevaisuudes-

vän elämän edellytykset myös

sa. Suositaan lähiruokaa sekä

tuleville sukupolville. Jokaisen

kaupungin

kuntalaisen tulee myös kantaa

jokaisen omassa ostoskorissa.

kortensa kekoon. Esimerkiksi

Tämä on erinomainen keino

kiertotaloudella

lähtien.

palveluissa

että

saavutetaan

osoittaa ekologista ajattelua ja

taloudellista hyötyä, ja samalla

samalla tukea paikallista yrittä-

luonto

jyyttä.


TAVOITTEET •

Huolehditaan

upeasta

luon-

nosta ja lisätään matkailun markkinointia.

Kiertotalousajattelu osaksi salolaisten elämäntapaa koulutuksen ja asukasinfojen kautta

Jatketaan määrätietoista joukkoliikenneuudistusta

siten,

että aktiivisille alueille lisätään vuoroja myös iltaisin ja viikonloppuisin. Tyhjissä busseissa ei ole mitään järkeä, joten reittien suunnitteluun täytyy löytää uutta dynamiikkaa.

Lisätään

vesistöä

suojelevia

toimia.

Lisätään kaukolämmön, maalämmön

ja

aurinkoenergian

käyttöä kaupungin kohteissa.

AINUTLAATUINEN LUONTO JA KESTÄVÄ TULEVAISUUS VAATIVAT VASTUULLISIA RATKAISUJA JOKAISELTA.”Salon kylät ja kaupunginosat ovat ainutlaatuisia alueita, joissa asukkaiden sydän sykkii kotiseudulleen. Pidetään huolta, että arki on hyvää kaikilla alueilla ja ne ovat houkuttelevia myös muiden muualta tulla. ”

LAURA, MYYNTINEUVOTTELIJA, KIRJOITTAJA MÄRYNUMMI


LIIKUNTA JA KULTTUURI Liikunnallinen

elämäntapa

on

erityisen

huolestuttavaa.

tukee ihmisten hyvinvointia ja

Toteutetaan harrastustakuuta

onnellisuutta. Urheilupuisto on

koko kaupungin voimin.

upea kokonaisuus, joka palve-

Talousongelmien keskellä sor-

lee kaikkia salolaisia. Pitkistä

rutaan

etäisyyksistä johtuen on kui-

kulttuurin aliarvioimiseen. Mu-

tenkin panostettava myös van-

siikki, teatteri, museot, kansa-

hojen kuntakeskusten mah-

laisopisto ja kirjastot ovat olen-

dollisuuksiin.

nainen osa ihmisten hyvin-

Lisätään lähidemokratiaa täs-

vointia ja kaupungin vetovoi-

mätoimien suunnittelussa eri

maa.

kylien sien

liikuntamahdollisuuklisäämiseksi.

Lasten

ja

nuorten vähäinen liikkuminen

lähes

poikkeuksetta


TAVOITTEET •

Tarjotaan monipuolisia liikuntamahdollisuuksia ympäri Saloa.

Hyödynnetään

kilpaurheilua

liikunnallisen

elämäntavan

sekä kaupungin markkinoinnissa.

Turvataan iltatorien jatkuvuus yhteisenä kohtaamispaikkana.

Hyödynnetään vapaa-ajan palveluiden suunnittelussa lähidemokratiaa.

LIIKUNNAN JA KULTTUURIN MERKITYS TULEE YMMÄRTÄÄ VAIKEINAKIN AIKOINA IHMISTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ.


”Hyvinvoinnin perusta on työ ja yrittäminen. Kaupungin tehtävänä on luoda edellytyksiä yritysten kasvulle ja uusien sijoittumiselle, mikä johtaa työpaikkojen syntymiseen. ”

MARKO, RAKENNUSALAN YRITTÄJÄ, PAHKAVUORIVeronmaksajien rahoja on käytettävä harkiten, koska hyvinvointi voi ajan mittaan perustua vain kestävällä pohjalla olevaan talouteen. Lupaamme edistää sellaista poliittista kulttuuria, että tehtyihin päätöksiin sitoudutaan ja niitä viedään mää-

rätietoisesti eteenpäin. Pyrimme yhteistyöhön yli puoluerajojen. Taloutta pitää hoitaa kriisin keskellä niin hyvin, että veronkorotukset ovat viimeinen vaihtoehto. Rakennetaan yhdessä elävää Saloa, jossa jokainen voi olla hyvinvoiva ja onnellinen.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.