Page 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

“Γηράσκω αεί διδασκόµενος” Επεξηγηµατικό Σηµείωµα επί του Κειµένου Εργασίας ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Το Νοµοσχέδιο µε απλά λόγια Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010

[1]


ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ:

Γηράσκω αεί διδασκόμενος Ακόμα και ενήλικοι στα θρανία; Ασφαλώς. Είναι η παγκόσμια τάση των σύγχρονων κοινωνιών, αν και ο Σωκράτης ήταν ο πρώτος που ανέδειξε την αξία της Δια βίου μάθησης με το διάσημο απόφθεγμα.

Με δυο λόγια…. Τι είναι η Δια βίου μάθηση (ΔΒΜ); Είναι όλες οι μορφές μαθησιακών δραστηριοτήτων στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, που αποσκοπούν στην απόκτηση ή την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Ποια είναι η αναγκαιότητά της; Συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην κοινωνική συνοχή, στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη, στην ανάπτυξη της ικανότητας ενεργού συμμετοχής στα κοινά και στην επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη του ατόμου. Μπορεί ο καθένας να έχει μια θέση στη Δια βίου μάθηση; Ασφαλώς. Η δια βίου μάθηση ξεκινά με την προσχολική αγωγή και δε σταματά με το πέρας της αρχικής εκπαίδευσης και την ενηλικίωση του ατόμου αλλά είναι μια διαρκής και ενεργητική διαδικασία που λαμβάνει χώρα σε όλες τις φάσεις της ζωής ενός ανθρώπου και συνοδεύει κάθε έκφανση της ζωής του. Ποτέ δεν είναι αργά για περισσότερες γνώσεις και δεξιότητες. Γιατί η Δια βίου μάθηση είναι σήμερα περισσότερο σημαντική από ποτέ; Πράγματι, σήμερα οι πολίτες των σύγχρονων κοινωνιών χρειάζεται να ανανεώνουν διαρκώς τις γνώσεις τους εμπλουτίζοντας και εξειδικεύοντας τες. Έχοντας υπόψιν τους πως η παρεχόμενη από το σχολείο εκπαίδευση συχνά δεν καλύπτει αυτήν την ανάγκη, συνειδητοποιούν την αναγκαιότητα της διαρκούς επιμόρφωσης και της δια βίου παιδείας. Η συνεχής μάθηση καθίσταται επιτακτική ανάγκη στις μέρες μας. Τι ρυθμίζει το νέο νομοσχέδιο για τη Δια βίου μάθηση; Ρυθμίζει με τρόπο σύγχρονο και αποδοτικό για την κοινωνία, όλα τα θέματα που αφορούν τη Δια βίου μάθηση, πλην του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.

[2]


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ 

Η ύπαρξη πολλών φορέων δημοσίων και ιδιωτικών που σχεδιάζουν και παρέχουν προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, με αποτέλεσμα τον κατακερματισμό, την αλληλοεπικάλυψη, την ελλιπή παρακολούθηση και αξιολόγηση αυτών των προγραμμάτων. Η έλλειψη διασύνδεσης των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με τους στόχους που θέτει η χώρα αλλά και κάθε περιοχή για την ανάπτυξη της. Τα παρεχόμενα προγράμματα δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες εκπαίδευσης και κατάρτισης των πολιτών και στις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε εθνικό και κυρίως σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ  Το υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης (ΥΠΔΒΜΘ)και Θρησκευμάτων γίνεται το ενιαίο επιτελικό όργανο χάραξης, εποπτείας και συντονισμού της πολιτικής ΔΒΜ στην χώρα. Όλες οι δραστηριότητες που αφορούν στην ΔΒΜ του ευρύτερου δημοσίου και ιδιωτικού τομέα περιέρχονται στο ΥΠΔΒΜΘ.  Ευρύτερη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων.  Αποκέντρωση στις περιφέρειες και τους δήμους.

ΤΙ ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΥΜΕ Δημιουργούμε μια ενιαία εθνική πολιτική για την ΔΒΜ στην χώρα, γεγονός που εξασφαλίζει την ομοιογένεια των δράσεων και διευκολύνει την ορθολογική κατανομή των πόρων που απορροφώνται από τις δράσεις ΔΒΜ.

[3]

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Φαινόμενα κακοδιαχείρισης, κατασπατάλησης πόρων, πελατειακές σχέσεις και αναξιοκρατικές επιλογές, είδαν το φως της δημοσιότητας κατά το παρελθόν και έστειλαν τα λάθος μηνύματα στην κοινωνία ενώ αποθάρρυναν και τη συμμετοχή. Είναι χαρακτηριστικό ότι η χώρα μας έχει έναν από τα χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής σε προγράμματα Δια βίου μάθησης σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. Με εθνική πολιτική, στοχευμένες δράσεις, αξιοκρατία και αξιοπιστία, έλεγχο και λογοδοσία μπαίνουν τα θεμέλια για μια νέα εποχή στη Δια βίου μάθηση.


ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΑΕΚ) (δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ) ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ

Αδυναμία της περιφέρειας να αποφασίζει για το ποιες ειδικότητες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που διδάσκονται στα αντίστοιχα ΙΕΚ είναι συμβατές με τις ανάγκες της εκάστοτε τοπικής αγοράς εργασίας.

Η αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση με την αναβάθμιση των τριημέρων συμβουλευτικών επιτροπών και την ευρύτερη συμμετοχή των τοπικών παραγωγικών δυνάμεων (Επιμελητήρια, Συνεταιρισμοί Επαγγελματικές ενώσεις κτλ ), συνδέεται πλέον με τις πραγματικές τοπικές αναπτυξιακές ανάγκες.

ΤΙ ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΥΜΕ

[4]Ουσιαστικότερη σύνδεση της Αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας (π.χ. πράσινη ανάπτυξη, πολιτισμός/τουρισμός, γεωργική ανάπτυξη) και της εκάστοτε περιφέρειας.Ενίσχυση της συμμετοχικότητας στην ΔΒΜ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Σε πόλη της Στερεάς Ελλάδας που έχει παράδοση και ακμάζουσα αγορά στις αλουμινοκατασκευές, προωθούνται αντίστοιχα προγράμματα κατάρτισης. Κατά αντίστοιχο τρόπο περιοχές που έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα στην πράσινη ανάπτυξη μπορούν να δώσουν έμφαση σε προγράμματα που αφορούν σε «πράσινα επαγγέλματα». Γενικά, προγράμματα που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες δημιουργούν τις προϋποθέσεις για αύξηση του ενδιαφέροντος και της συμμετοχής και αποδοτικότερα αποτελέσματα στην τοπική ανάπτυξη.


ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΣΕΚ) (π.χ. ΚΕΚ, επίκειται διεύρυνση των φορέων που θα δύνανται να παρέχουν ΣΕΚ) ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ 

Η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας (Γ.Γ.Δ.Κ.Π.), προκήρυσσε κεντρικά τις εκπαιδευτικές δράσεις. Δεν προβλεπόταν η δυνατότητα πιστοποίησης των ειδικοτήτων πλην των ΤΠΕ (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας).ΤΙ ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΥΜΕ 

Όμοια με την ΑΕΚ η ΣΕΚ αποκεντρώνεται. Λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές ανάγκες.

Ουσιαστικότερη και ορθολογικότερη ΣΕΚ του τοπικού εργατικού δυναμικού και πραγματική σύνδεση με την τοπική αγορά εργασίας.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Η μη πιστοποίηση ειδικοτήτων σε προγράμματα κατάρτισης έδινε την αίσθηση του «χαμένου χρόνου» η οποία εκφραζόταν είτε με την μη συμμετοχή είτε με μια παρακολούθηση μειωμένου  Προσδοκώμενη αύξηση της ενδιαφέροντος. Η νέα απορρόφησης από την πραγματικότητα με την τοπική αγορά εργασίας, μέσω της πιστοποίησης της πιστοποίηση όλων των ειδικοτήτων και μάλιστα στο ΣΕΚ. Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (βλ. παρακάτω) δημιουργεί ευκαιρίες ζωής.

Δυνατότητα Πιστοποίησης όλου του φάσματος των ειδικοτήτων ΣΕΚ.

[5]


ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η εκπαίδευση των ενηλίκων αποτελεί ένα πλατύτατο πεδίο, που περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες μέσα από τις οποίες οι ενήλικες μαθαίνουν με τρόπο συστηματικό και οργανωμένο, καταφέρνοντας έτσι να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να αναπτύξουν και να βελτιώσουν ικανότητες και δεξιότητες. Κατ’ αυτό τον τρόπο γίνεται ένα ουσιαστικό εργαλείο για την άμβλυνση των μορφωτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Παρέχεται από φορείς της τυπικής εκπαίδευσης (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας) και από φορείς της μη τυπικής εκπαίδευσης.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ Η Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων παρέχεται από την Γ.Γ.Δ.Β.Μ./ΙΔΕΚΕ.Μη δυνατότητα πιστοποίησης, πλην των προγραμμάτων εκμάθησης Ελληνικής γλώσσας.ΤΙ ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΥΜΕ 

Η Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων αποκεντρώνεται σε επίπεδο δήμων. Δυνατότητα πιστοποίησης[6]

Αύξηση της συμμετοχής του γενικού πληθυσμού στις δράσεις εκπαίδευσης ενηλίκων και ειδικότερα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Ατομική μαθησιακή ανέλιξη, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την ομαλότερη κοινωνική ένταξη, την ευαισθητοποίηση για τα κοινά και την ανάπτυξη της ιδιότητας του ενεργού πολίτη.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Ένας/μια απόφοιτος/η Λυκείου που εργαζόταν στον κλάδο του εμπορίου χάνει τη δουλειά του/της. Αξιοποιώντας προγράμματα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων μπορεί να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες για να δραστηριοποιηθεί ως fashion designer ή την τεχνογνωσία για να αναζητήσει επαγγελματικές ευκαιρίες στο ηλεκτρονικό εμπόριο.


ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ Τι ορίζονται ως προσόντα: Είναι το σύνολο γενικών και ειδικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται για την άσκηση ενός επαγγέλματος ή μιας ειδικότητας ή εξειδίκευσης. Τι είναι το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων: Είναι το πλαίσιο κατάταξης των προσόντων με τη μορφή μαθησιακών αποτελεσμάτων, σύμφωνα με ένα σύνολο κριτηρίων επίτευξης καθορισμένων επιπέδων μάθησης. Τα μαθησιακά αποτελέσματα κατηγοριοποιούνται στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων σε γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες, με σεβασμό στον ενιαίο χαρακτήρα της μάθησης. Ποια προσόντα εντάσσονται σε αυτό το Πλαίσιο; Εντάσσονται τα πτυχία, διπλώματα και οι πιστοποιημένοι κατά τις διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου, τίτλοι σπουδών που προέρχονται τόσο από το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα όσο και από μαθησιακές δραστηριότητες που εντάσσονται στη μη τυπική εκπαίδευση και στην άτυπη μάθηση.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ 

Δεν υπάρχει στο ελληνικό δίκαιο πρόβλεψη για την συγκρότηση Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.Αυτή τη στιγμή 120 χώρες παγκοσμίως βρίσκονται στην φάση συγκρότησης Εθνικών πλαισίων Προσόντων.ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ

ΤΙ ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΥΜΕ 

Για πρώτη φορά προβλέπεται η συγκρότηση και η διαρκής επικαιροποίηση Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό.Η Ευρωπαϊκή Ένωση

[7]

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Διασφαλίζεται η δυνατότητα  Ένας μάγειρας με αναγνώρισης της μη τυπικής συγκεκριμένα χρόνια εκπαίδευσης και της άτυπης προϋπηρεσίας θα μπορεί μάθησης και μέσω της να υποβάλλει φάκελο με συγκρότησης του πλαισίου τα προσόντα του σε βελτιώνεται η δυνατότητα κλαδική επιτροπή επαγγελματικής και αξιολόγησης, η οποία θα μαθησιακής κινητικότητας τον εξετάζει σε σύγκριση των πολιτών. με το αντίστοιχο επαγγελματικό προσόν. Αν Θωρακίζεται ο Έλληνας η επιτροπή κρίνει ότι εργαζόμενος απέναντι στον ανταγωνισμό που θα πληροί τις προϋποθέσεις,


ισχύσει με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων το 2012 και ταυτόχρονα του δίνεται η δυνατότητα να αναζητήσει ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε κάθε χώρα – μέλος της Ε.Ε έχοντας πιστοποιημένα και αναγνωρισμένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα προσόντα του.

προχωράει µε γρήγορους ρυθµούς στην εφαρµογή του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF) από το 2012.

[8]

θα του χορηγεί επάρκεια που θα τον κατατάσσει σε κάποιο από τα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και κατ’επέκταση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Αν η επιτροπή κρίνει ότι χρειάζεται κάτι πρόσθετο για να βελτιώσει τη θέση του (λ.χ. ξένη γλώσσα ή επιπλέον μήνες επαγγελματικής εμπειρίας) ζητεί από τον αιτούντα την απόκτηση των περαιτέρω αναγκαίων προσόντων με μαθησιακή διαδρομή της επιλογής του. Ο μάγειρας προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, επαναυποβάλλει το φάκελο του και η επιτροπή είτε με εξετάσεις είτε αποδεχόμενη τις βεβαιώσεις, του χορηγεί επάρκεια η οποία τον κατατάσσει σε ένα από τα


επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και κατ’επέκταση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Ως εκ τούτου τα προσόντα του αναγνωρίζονται τόσο στην εγχώρια όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. 

[9]

Άτομο που μαθαίνει κάποια ξένη γλώσσα στο σπίτι (π.χ. μέσω διαδικτύου) θα μπορεί να πιστοποιεί τις γνώσεις του μέσω εξετάσεων και θα του χορηγείται πιστοποιητικό γλωσσικής επάρκειας του ανάλογου επιπέδου, το οποίο θα αναγνωρίζεται σε όλες τις χώρες της Ε.Ε

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ  

http://salonica-press.blogspot.com/

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you