Page 1

2011

MADE IN ITALY


Collections pg. 4

Classic pg. 236

Bathroom IP 44 lights pg. 262

Lighting Systems pg. 284

Architectural pg. 336

Technical pg. 372


SVILUPPO SOSTENIBILE 0S[LTHKLSYPZJHSKHTLU[VNSVIHSLLKLSS»PTWLSSLU [LULJLZZP[nKPYPK\YYLPJVUZ\TPLSLLTPZZPVUP KP*6uVYTHPUV[VH[\[[PLKVNU\UVKPUVPu [LU\[VHMHYLSHWYVWYPHWHY[LNYHUKLVWPJJVSH JOLZPH ,.63<*,ZLUZPIPSLHSWYVISLTHYP]LKLSH WYVWYPHJVSSLaPVULLWYVWVULPUX\LZ[VJH[H SVNVU\TLYVZPWYVKV[[PJVUZVYNLU[PHIHZZV JVUZ\TVL]PKLUaPHUKVSPHSS»H[[LUaPVULKLS JVUZ\TH[VYLJVUPSTHYJOPV,:,ULYN`:H]PUN HP\[HUKVSVJVZyHJVTWPLYLZJLS[LJVUZHWL]VSPLK HJVU[YPI\PYLHSS»PTWLNUVKP[\[[PWLYNHYHU[PYL\UV Z]PS\WWVZVZ[LUPIPSL

SUSTAINABLE DEVELOPMENT .SVIHS^HYTPUNHUK[OL\YNLU[ULLK[VKYHZ[PJHSS` J\[LULYN`JVUZ\TW[PVUHUK*6LTPZZPVUHYL UV^^VYSK^PKLYLJVNUPaLKWYVISLTZ0U[OPZUL^ LYHVMH^HYLULZZL]LY`VULOHZHYVSL[VWSH`UV TH[[LYOV^ZTHSSVYIPN ,.63<*,PZHULU]PYVUTLU[HSS`JVUZJPV\Z JVTWHU`HUKOHZYL]PZLKOPZJVSSLJ[PVUWYVWVZPUN PU[OPZJH[HSVN\LH^PKLYHUNLVMSV^JVUZ\T W[PVUWYVK\J[Z^OPJOHYLOPNOSPNO[LKI`[OLTHYR ,:,5,9.@:(=05.;OPZPZH^H`[VOLSW JVUZ\TLYZ[VTHRLLJVMYPLUKS`JOVPJLZJVU[YPI\ [PUNPU[OPZ^H`[VZ\Z[HPUHIPSP[`


+LZR4H_P+4PUP+ WHN

4PY WHN

4PY~ WHN

7H[OVZ4PUPWH[OVZ WHN

8\PU[H WHN 

4\ZH WHN

+HTH WHN 

-YPKH WHN

;LKH4PUP[LKH WHN

7VWOHSV WHN

7VWÃ&#x2026;\V WHN

9VUK~ WHN

-VR\Z WHN

4HNPH WHN 

;YHJL WHN 

)PIV_ WHN

(SIH WHN

;YPMVNSPV WHN

;VUKHWPU WHN

8\HKYHWPU WHN

4PUPWPU WHN

3S\T WHN

(SPJHU[L WHN

;YLUK` WHN

9PUNV WHN

;LRUH WHN

:L[H WHN

/LSPVZ WHN

3PVSn WHN

4H`H WHN

*VSPIYy2P[ WHN

:SHZO WHN 

7OHU[VT WHN

7LYSHNL WHN

Collections

-\Z~ WHN

3\_VY WHN

:HPS WHN

-SPW-SPW4H_P WHN

(SLH WHN

-\ZPVU WHN

+YPT WHN

9H` WHN

(R\[H WHN

9HW WHN

4HNU\T WHN

,JOV WHN

Collections


Collections

6

3HTWHKH KH [LYYH WLY PSS\TPUHaPVUL PUKP YL[[H )HZL L KPMM\ZVYL PU TL[HJYPSH[V [YH ZWHYLU[L L TL[HSSV ]LYUPJPH[V IPHUJV 3H Z[Y\[[\YH PU TL[HJYPSH[V [YHZWHYLU[L JVU PUJS\ZPVULKPIVSSLuKV[H[HKP3,+9.)WLY PSS\TPUHaPVULK»LMML[[V

3HTWHKHPYL WV\Y S\TPuYL PUKPYLJ[L )HZL L[KPMM\ZL\YLUTt[OHJY`SH[L[YHUZWHYLU[L[ Tt[HS]LYUPISHUJ3HZ[Y\J[\YLLUTt[OHJ Y`SH[L[YHUZWHYLU[H]LJPUJS\ZPVUKLIV\SLZ LZ[KV\tLK»\U3,+9.)WV\YLMML[ZKL S\TPuYL :[LOSL\JO[LM…YPUKPYLR[L)LSL\JO[\UN-\ \UK+PMM\ZVYH\Z[YHUZWHYLU[LT4L[HRY`SH[ \UK^LPSHJRPLY[LT4L[HSS,PU3,+9.) M…Y3PJO[LMMLR[LPZ[PT:[HUKYVOYPU[LNYPLY[ ĶŒŔŜʼnŔňŏţőʼnœŔţŐŒŇŒŕņʼnŖń IJŕőŒņńő ŌʼnŌňŌŘŘŗŋŒŔŌŋœŔŒŋŔńśőŒŇŒŐʼnŖńŎŔŌŏ ńŖńŌŒŎŔńŜʼnőőŒŇŒņŅʼnŏşōŚņʼnŖŐʼnŖńŏŏń ĵŖŒōŎńŌŋœŔŒŋŔńśőŒŇŒŐʼnŖńŎŔŌŏńŖńŕ ņŎŔńœŏʼnőŌţŐŌŌŋœŗŋşŔŠŎŒņņŒŋňŗřńŌ ŕšŘŘʼnŎŖŒŐ9.)ŚņʼnŖŒňŌőńŐŌŎŌ

190

Perlage

design P. Pepere

-SVVYSHTWMVYPUKPYLJ[SPNO[PUN)HZLHUK KPMM\ZLY PU [YHUZWHYLU[ TL[OHJY`SH[L HUK ^OP[LWHPU[LKTL[HS;OLZ[LTPU[YHUZWH YLU[TL[OHJY`SH[L^P[OI\IISLZLUJSVZ\YL PZWYV]PKLK^P[O9.)3,+MVYSPNO[ZLMMLJ[

3096

7 kg

30W E27 Fluo EL + RGB led

F .01 Ø 26


Perlage design P. Pepere

Collections

8


Collections

10

3HTWHKL KH [LYYH L ZVZWLUZPVUL PU TL[HJYPSH[V IPHUJV JVU Z\WLYÄJL LM ML[[V ZL[H LJY\ 3H ]LYZPVUL KH [LYYH WLY S\JL PUKPYL[[H KPZWVUL HUJOL KP 3,+9.)WLYPSS\TPUHaPVULK»LMML[[V

Seta

3HTWHKHPYLL[Z\ZWLUZPVULUTt[OH JY`SH[L ISHUJ H]LJ Z\YMHJL LMML[ ZVPL 3H ]LYZPVU SHTWHKHPYL WV\Y S\TPuYL PUKPYLJ[LKPZWVZLH\ZZPKL3,+9.) WV\YLMML[ZKLS\TPuYL :[LO\UK7LUKLSSL\JO[LH\Z^LPLT 4L[HRY`SH[TP[LJY\:LPKL,MMLR[6ILY ÅHJOL +PL :[LO]LYZPVU PZ[ H\JO TP[ 3,+9.)M…Y3PJO[LMMLR[L]LYZLOLU ijŒňņʼnŕőŒō Ō őńœŒŏŠőşō ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎ Ōŋ ŅʼnŏŒŇŒ ŐʼnŖńŎŔŌŏńŖń ŕ ŜʼnŏŎŒņŌŕŖŒō ŇŏńňŎŒō œŒņʼnŔřőŒŕŖŠŢ ĶŒŔŜʼnŔ őʼnœŔţŐŒŇŒ ŕņʼnŖń ŌŐʼnʼnŖ ŖńŎŊʼn šŘŘʼnŎŖ ŚņʼnŖŒňŌőńŐŌŎŌ9.)

190

design ABS Studio

-SVVY SHTW HUK Z\ZWLUZPVU PU ^OP[L TL[OHJY`SH[L ^P[O ZPSR` ZTVV[O ZVPL LJY\Z\YMHJL-SVVY]LYZPVUMVYPUKPYLJ[ SPNO[PUN PZ HSZV WYV]PKLK ^P[O 9.) 3,+MVYSPNO[ZLMMLJ[

3097

9 kg

30W E27 Fluo EL + RGB led

F .01 Ø 35


Seta design ABS Studio

Collections

12


Seta

60

200

design ABS Studio

Collections

14

Ă&#x2DC; 20

24W E27 Fluo EL

1166

F

.01 2 kg


Fusion

design F. Rienzi

Collections

16

3HTWHKHKHWHYL[LVWSHMVULHS\JLKPMM\ZH JVUZ[Y\[[\YHPUTL[HSSV]LYUPJPH[VIPHUJV *VYWVPUTL[HJYPSH[V[YHZWHYLU[LIS\HYHU JPVM\TuLKPMM\ZVYLPUTL[HJYPSH[VZH[PUH[V *LPSPUN VY ^HSS SHTW MVY KPMM\ZLK SPNO[PUN Z[Y\J[\YLPU^OP[LWHPU[LKTL[HS )VK` PU [YHUZWHYLU[ TL[OHJY`SH[L PU IS\L VYHUNL HUK ZTVRL NYL` JVSV\Y KPMM\ZLY PU ZH[PUTL[OHJY`SH[L 3HTWLnWSHMVUKV\T\YH]LJZ[Y\J[\YLLU Tt[HS]LYUPISHUJ *VYWZLUTL[OHJY`SH[L[YHUZWHYLU[LUJV\ SL\YISL\VYHUNLV\M\Tt +PMM\ZL\YLUTL[OHJY`SH[LZH[PUt >HUK VKLY +LJRLUSL\JO[L :[Y\R[\Y H\Z ^LPSHJRPLY[LT4L[HSS 2€YWLYH\Z[YHUZWHYLU[LTMHYIPNLT4L[HJ Y`SH[PUISH\VYHUNLVKLYYH\JONYH\ +PMM\ZVYH\ZZH[PUPLY[LT4L[HJY`SH[ ijŒŖŒŏŒśőşō ŌŏŌ őńŕŖʼnőőşō ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎ ŔńŕŕʼnţőőŒŇŒŕņʼnŖń ĵŖŔŗŎŖŗŔń Ōŋ ŒŎŔńŜʼnőőŒŇŒ ņ Ņʼnŏşō ŚņʼnŖ ŐʼnŖńŏŏń ŎŒŔœŗŕ Ōŋ œŔŒŋŔńśőŒŇŒ ŐʼnŖńŎŔŌŏńŖń ŕŌőʼnŇŒ ŒŔńőŊʼnņŒŇŒ ŌŏŌ ňşŐśńŖŒŇŒŕʼnŔŒŇŒŚņʼnŖń ĨŌŘŘŗŋŒŔ Ōŋ ŕńŖŌőŌŔŒņńőőŒŇŒ ŐʼnŖńŎŔŌŏńŖń


10,5

5222

6,1 kg

45

Fusion

design F. Rienzi

Collections

18

2x40W FC 2GX13

F IP 40 .04 - .07 - .09

60


Echo

design F. Rienzi

Collections

20

3HTWHKHKHWSHMVULVWHYL[LHS\JLKPMM\ZH JVUZ[Y\[[\YHPUTL[HSSV]LYUPJPH[VIPHUJV *VYWVPUTL[HJYPSH[V[YHZWHYLU[LIS\HYHU JPVIPHUJVHUPJLVM\TuLKPMM\ZVYLPUTL [HJYPSH[VZH[PUH[V *LPSPUN VY ^HSS SHTW MVY KPMM\ZLK SPNO[PUN Z[Y\J[\YLPU^OP[LWHPU[LKTL[HS )VK` PU [YHUZWHYLU[ TL[OHJY`SH[L PU IS\L VYHUNLHUPZL^OP[LHUKZTVRLNYL`JVSV\Y KPMM\ZLYPUZH[PUTL[OHJY`SH[L 3HTWLnWSHMVUKV\T\YH]LJZ[Y\J[\YLLU Tt[HS]LYUPISHUJ *VYWZLUTL[OHJY`SH[L[YHUZWHYLU[LUJV\ SL\YISL\VYHUNLISHUJHUPZV\M\Tt +PMM\ZL\YLUTL[OHJY`SH[LZH[PUt >HUK VKLY +LJRLUSL\JO[L :[Y\R[\Y H\Z ^LPSHJRPLY[LT4L[HSS 2€YWLYH\Z[YHUZWHYLU[LTMHYIPNLT4L[HJ Y`SH[PUISH\VYHUNLHUPZ^LPVKLYYH\JO NYH\+PMM\ZVYH\ZZH[PUPLY[LT4L[HJY`SH[ ijŒŖŒŏŒśőşō ŌŏŌ őńŕŖʼnőőşō ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎ ŔńŕŕʼnţőőŒŇŒŕņʼnŖń ĵŖŔŗŎŖŗŔń Ōŋ ŒŎŔńŜʼnőőŒŇŒ ņ Ņʼnŏşō ŚņʼnŖ ŐʼnŖńŏŏń ŎŒŔœŗŕ Ōŋ œŔŒŋŔńśőŒŇŒ ŐʼnŖńŎŔŌŏńŖń ŕŌőʼnŇŒ ŒŔńőŊʼnņŒŇŒ ŅʼnŏŒŇŒŌŏŌňşŐśńŖŒŇŒŕʼnŔŒŇŒŚņʼnŖń ĨŌŘŘŗŋŒŔ Ōŋ ŕńŖŌőŌŔŒņńőőŒŇŒ ŐʼnŖńŎŔŌŏńŖń


Echo

15

design F. Rienzi

Collections

22

5221

4,7 kg

22W+40W FC 2GX13

F IP 40 .01 - .04 - .07 - .09

Ă&#x2DC; 43


Bibox

design F. Rienzi

Collections

24

:VZWLUZPVUP H S\JL KPMM\ZH V KPYL[[HPUKPYL[[H JVUV[[PJHKHYRSPNO[PUHSS\TPUPVHS[HTLU[LYP ÅL[[LU[L *VYWPPUWVSPJHYIVUH[V[YHZWHYLU[LVJVSVYH[V :[Y\[[\YHLWHY[PJVSHYPPUTL[HSSVJYVTH[V (WWHYLJJOPHKH[[PHSSHJVSSVJHaPVULPUHTIPLU[P SH]VYH[P]P 3H ]LYZPVUL KHYR SPNO[ u WYVNL[[H[H WLYPSJVU[YVSSVKLSSHS\TPUHUaHWLY[\[[PNSPHU NVSPK»LSL]HaPVULZ\WLYPVYLZ\WLYPVYPH‡[YH Z]LYZHSPLSVUNP[\KPUHSP Art. 9123KPMM\ZVYLPUWVSPJHYIVUH[VWLY1155 Art. 9124KPMM\ZVYLPUWVSPJHYIVUH[VWLY1156 :\ZWLUZPVUZMVYKPMM\ZLKVYKPYLJ[PUKPYLJ[SPNO [PUN ^P[O KHYR SPNO[ OPNO YLÅLJ[P]L HS\TPUP\T SV\]LY )VK`PU[YHUZWHYLU[VYJVSV\YLKWVS`JHYIVUH [LZ[Y\J[\YLHUKKL[HPSZPUJOYVTLKTL[HS 3PNO[Ä_[\YLZMVY\ZLPU[VWYVMLZZPVUHSLU]PYVU TLU[Z;OLKHYRSPNO[VW[PVUZHYLJVUJLP]LK[V JVU[YVS [OL S\TPUHUJL SL]LS MVY HSS [YHUZ]LYZHS HUKSVUNP[\KPUHSHUNSLZNYLH[LY[OHU‡ Art. 9123WVS`JHYIVUH[LKPMM\ZLYMVY1155 Art. 9124WVS`JHYIVUH[LKPMM\ZLYMVY1156

:\ZWLUZPVUZWV\YS\TPuYLKPMM\ZtV\KPYLJ[LPU KPYLJ[LH]LJNYPSSLKHYRSPNO[LUHS\TPUP\TOH\[L YtÅLJ[HUJL *VYWZLUWVS`JHYIVUH[L[YHUZWHYLU[V\JVSVYt :[Y\J[\YLL[Kt[HPSZLUTt[HSJOYVTt (WWHYLPSZJVUs\WV\YS»\[PSPZH[PVUKHUZKLZHT IPHUJLZKL[YH]HPS 3H ]LYZPVU KHYR SPNO[ NHYHU[PZZL SL JVU[YVS KL S\TPUHUJL WV\Y [V\Z SLZ HUNSLZ K»tSt]H[PVUZ Z\WtYPL\YLZ V\ tNHSLZ n ‡ [YHUZ]LYZH\_ L[ SVUNP[\KPUHSLZ Art. 9123KPMM\ZL\YLUWVS`JHYIVUH[LWV\Y1155 Art. 9124KPMM\ZL\YLUWVS`JHYIVUH[LWV\Y1156 /pUNLSL\JO[LM…YKPMM\ZLZSPJO[VKLY+PYLR[PUKP YLR[)LSL\JO[\UNTP[KHYRSPNO[9HZ[LYH\Z OVJOYLÅLR[PLYLUKLZ(S\TPUP\T 2€YWLYH\Z[YHUZWHYLU[LTVKLYMHYIPNLT7VS` RHYIVUH[:[Y\R[\Y\UK+L[HPSZH\Z]LYJOYVT[LT 4L[HSS 3L\JO[LUM…Y)LU\[a\UNPT(YILP[ZILYLPJO +PL(\ZM…OY\UNLUTP[KHYRSPNO[NHYHU[PLYLULPUL UPLKYPNL3\TPUHUaM…YHSSL,JRLUNY€LYHSZ‡ Art. 9123+PMM\ZVYH\Z7VS`RHYIVUH[M…Y1155 Art. 9124+PMM\ZVYH\Z7VS`RHYIVUH[M…Y1156

ijŒňņʼnŕőŒō ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎ œŔţŐŒŇŒ ŌŏŌ ŒŖŔńŊʼnőőŒŇŒŔńŕŕʼnţőőŒŇŒŕņʼnŖńŕŔńŕŖŔŒŐ ŌŋńŏŢŐŌőŌţřŒŔŒŜŒŒŖŔńŊńŢŝʼnŇŒŕņʼnŖ ĮŒŔœŗŕ Ōŋ œŔŒŋŔńśőŒŇŒ ŌŏŌ ŚņʼnŖőŒŇŒ œŒŏŌŎńŔŅŒőńŖń ŕŖŔŗŎŖŗŔń Ō ňʼnŖńŏŌ ņ řŔŒŐŌŔŒņńőőŒŐŐʼnŖńŏŏʼn ĵņʼnŖŒņŒōœŔŌŅŒŔňŏţœŔŒŘʼnŕŕŌŒőńŏŠőŒŇŒ ŌŕœŒŏŠŋŒņńőŌţ ĴńŕŖŔ œŒŋņŒŏţʼnŖ ŎŒőŖŔŒŏŌŔŒņńŖŠ ŕŖʼnœʼnőŠ ŒŕņʼnŝʼnőőŒŕŖŌ ňŏţ œŔŒňŒŏŠőşř Ō œŒœʼnŔʼnśőşř ŗŇŏŒņ ŅŒŏʼnʼnŇŔńňŗŕŒņ ĤŔŖ ňŌŘŘŗŋŒŔ Ōŋ œŒŏŌŎńŔŅŒőńŖń ňŏţ ĤŔŖ  ňŌŘŘŗŋŒŔ Ōŋ œŒŏŌŎńŔŅŒőńŖń ňŏţ


Collections

26

.00

.07

1155

4 kg

2x39W G5 T5

F

max 165

design F. Rienzi

.09

Art. 9123 Art. 9124

1156 2x54W G5 T5

4,5 kg 28

Bibox

.00 - .07 - .09

F .00 - .07 - .09

1155 114 1156 144

Bibox 1155 Bibox 1156


4 kg max 165

1157 2x39W G5 T5

F .00 - .07 - .09

1158 2x54W G5 T5

4,5 kg 28

Bibox dark

design F. Rienzi

Collections

28

F .00 - .07 - .09

1157 114 1158 144


Alba

design ABS Studio

Collections

30

3HTWHKH KH [LYYH WHYL[L L [H]VSV JVU Z[Y\[[\YHPUTL[HSSV]LYUPJPH[VIPHUJVIHZL JVU WHY[PJVSHYL PU JYVTV 7HYHS\TL PU [LZ Z\[V[LJUPJVIPHUJVPNUPM\NV3H]LYZPVUL KH WHYL[L u KPZWVUPIPSL JVU V ZLUaH S\JL 3,+KHSL[[\YHHSPTLU[H[VYLPUJS\ZV -SVVY [HISL HUK ^HSS SHTW MYHTL PU ^OP[L WHPU[LK TL[HS IHZL ^P[O JOYVTLK KL[HPS :OHKL PU ^OP[L [LJOUPJHS MHIYPJ ÄYLWYVVM >HSSTVKLSPZH]HPSHISL^P[OVY^P[OV\[3,+ YLHKPUNSPNO[JVU]LY[LYPUJS\KLK 3HTWHKHPYLHWWSPX\LL[SHTWLKLI\YLH\ H]LJ Z[Y\J[\YL LU Tt[HS ]LYUP ISHUJ IHZL H]LJ Kt[HPS JOYVTt (IH[QV\Y LU [PZZ\ [LJOUPX\L ISHUJ PNUPM\Nt 3» HWWSPX\L LZ[ KPZWVUPISL H]LJ V\ ZHUZ SHTWL KL SLJ[\YL 3,+HSPTLU[H[L\YPUJS\Z :[LO >HUK VKLY ;PZJOSL\JO[L TP[ .L Z[LSS H\Z ^LP SHJRPLY[LT 4L[HSS -\ TP[ ]LYJOYVT[LT +L[HPS :JOPYT H\Z ^LPLT [LJOUPZJOLT ML\LYMLZ[LT :[VMM +PL >HU KSL\JO[LPZ[TP[VKLYVOUL3,+SLZLSL\JO[L ILZ[LSSIHYRVU]LY[YPUILNYPMMLU ıńŕŖŒŏŠőşō őńœŒŏŠőşō Ō őńŕŖʼnőőşō ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎ Ōŋ ŅʼnŏŒŇŒ ŏńŎŌŔŒņńőőŒŇŒ ŐʼnŖńŏŏń ŒŕőŒņńőŌʼn ŕ řŔŒŐŌŔŒņńőőşŐŌ ňʼnŖńŏţŐŌ ĤŅńŊŗŔ Ōŋ ŅʼnŏŒō őʼnŇŒŔŢśʼnō ŖŎńőŌ ıńŕŖʼnőőńţ ŐŒňʼnŏŠ ŕ ŌŏŌ Ņʼnŋ ŕņʼnŖŒňŌŒňőŒŇŒ ŌŕŖŒśőŌŎń ŕņʼnŖń ňŏţ śŖʼnőŌţĵĮIJıĦĩĴĶĩĴIJİ


Alba

Ø 47

3098 70W E27 ECO

6 kg

170

28

design ABS Studio

Collections

32

100W E27 24W E27 Fluo EL

F .01

Ø 35


Collections

34

4392

0,7 kg

16W E27 Fluo EL

30

16,5

60W E27

F Ø 27

28

.01

4393 led

1 kg

42W E27 ECO + led 350 mA (1W)

16W E27 Fluo EL + led 350 mA (1W)

30

60W E27 + led 350 mA (1W)

16,5

Alba

design ABS Studio

42W E27 ECO

F .01

Ø 27

28


2117

7 kg

42W E27 ECO 60W E27

49

Alba

Ø 27 16,5

design ABS Studio

Collections

36

16W E27 Fluo EL

F .01

Ø 20


Collections

38

Trifoglio

design ABS Studio

*VSSLaPVULKPSHTWHKLHWHYHS\TL 3HTWHKL KH [LYYH L [H]VSV JVU Z[Y\[[\YH PU TL[HSSV]LYUPJPH[V 3L ZVZWLUZPVUP ZVUV KV[H[L KP ZJOLYTV KPM M\ZVYLPUTL[HJYPSH[VZH[PUH[VLKLSLTLU[VKP KLJLU[YHTLU[VPUJS\ZV 7HYHS\TPPU[LZZ\[VPNUPM\NVHWPLNOLIPHUJV VULYV :LYPLZVMZOHKLKSHTWZ -SVVY HUK [HISL SHTWZ ^P[O WHPU[LK TL[HS Z[Y\J[\YLZ :\ZWLUZPVUZHYLWYV]PKLK^P[OZH[PUTL[OHJ Y`SH[LKPMM\ZLYHUKKPZWSHJLTLU[JVTWVULU[ 3HTWZOHKLZPUWSPZZtÄYLWYVVMJSV[O^OP[LVY ISHJR *VSSLJ[PVUKLSHTWLZH]LJHIH[QV\Y =LYZPVUZnWVZLYL[SHTWHKHPYLH]LJZ[Y\J[\YL LUTt[HS]LYUP 3LZ Z\ZWLUZPVUZ ZVU[ SP]YtLZ H]LJ KPMM\ZL\Y LU TL[OHJY`SH[L ZH[PUt L[ tStTLU[ KL KtWSH JLTLU[ (IH[QV\Y LU [PZZ\ PNUPM\NL WSPZZt ISHUJV\UVPY

2VSSLR[PVU]VU:JOPYTSL\JO[LU ;PZJO\UK:[LO]LYZPVULUTP[.LZ[LSSH\ZSH JRPLY[LT4L[HS /pUNLSL\JO[LU ZPUK TP[ LPULT +PMM\ZVY H\Z ZH[PUPLY[LT4L[HJY`SH[H\ZNLZ[H[[L[\UK<T SLURLSLTLU[ :JOPYT H\Z WSPZZt ML\LYMLZ[LT :[VMM PU ZJO ^HYaVKLY^LP ĮŒŏŏʼnŎŚŌţŏńŐœŕńŅńŊŗŔńŐŌıńœŒŏŠőşʼn Ō őńŕŖŒŏŠőşʼn ŏńŐœş ŕ ŒŎŔńŜʼnőőŒō ŐʼnŖńŏŏŌśʼnŕŎŒō ŕŖŔŗŎŖŗŔŒō ijŒňņʼnŕőşʼn ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎŌ ŕ ŔńŕŕʼnŌņńŖʼnŏʼnŐ Ōŋ ŐńŖŒņŒŇŒ ŐʼnŖńŎŔŌŏńŖń Ō ŗŕŖŔŒōŕŖņŒŐ ňʼnŚʼnőŖŔńŏŌŋńŚŌŌ ĤŅńŊŗŔş Ōŋ őʼnŇŒŔŢśʼnō œŏŌŕŕŌŔŒņńőőŒō ŖŎńőŌśʼnŔőŒŇŒŌŅʼnŏŒŇŒŚņʼnŖń


26

2,5 kg

3095

70W E27 ECO

70W E27 ECO

100W E27

100W E27

24W E27 Fluo EL

24W E27 Fluo EL

F .01 - .02

175

max 155

1164

26

Trifoglio

design ABS Studio

Collections

40

7,5 kg

F 50

.01 - .02

50

Ø 35


2115

3,2 kg

70W E27 ECO

42W E14 ECO

100W E27

60W E14

24W E27 Fluo EL

11W E14 Fluo EL

F

F .01 - .02

2,8 kg

40

5003

16,5

31

Trifoglio

design ABS Studio

Collections

42

50

.01 - .02

22

Ø 20


Collections

44

Phantom

design ABS Studio

3HTWHKL ZVZWLUZPVUL V KH ZVMÄ[[V JVY WV PU HSS\TPUPV ]LYUPJPH[V IPHUJV [HWWP PU WVSPJHYIVUH[VJYVTH[VLZJOLYTVPUTL[H JYPSH[V ZH[PUH[V 6[[PJOL ZWLJPHSP KPZWVUPIPSP JVTLHJJLZZVYPV :\ZWLUZPVU HUK JLPSPUN SHTW >OP[L WHPU [LKHS\TPUP\TIVK`ZPKLZPUJOYVTLKWVS` JHYIVUH[LHUKZOHKLPUZH[PUTL[OHJY`SH[L :WLJPHSKPMM\ZLYZHYLH]HPSHISLHZVW[PVUHS :\ZWLUZPVUV\WSHMVUUPLY*VYWZLUHS\TP UP\T[LYTPUHSLZLUWVS`JHYIVUH[LJOYVTt L[ KPMM\ZL\Y LU Tt[OHJY`SH[L ZH[PUt +PMM\ ZL\YZZWtJPHSLZKPZWVUPISLZJVTTLHJJLZ ZVPYL 7LUKLS VKLY +LJRLUSL\JO[L 2€YWLY H\Z (S\TPUP\T :LP[LU[LPSL H\Z ]LYJOYVT[LT 7VS`RHYIVUH[ \UK +PMM\ZVY H\Z ZH[PUPLY[LT 4L[HRY`SH[:VUKLYU+PMM\ZVYLUHSZA\ILO€Y ILZ[LSSIHY ijŒňņʼnŕőŒō ŌŏŌ œŒŖŒŏŒśőşō ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎ ĮŒŔœŗŕ Ōŋ ŒŎŔńŜʼnőőŒŇŒ ńŏŢŐŌőŌţ ŅŒŎŒņşʼn ňʼnŖńŏŌ Ōŋ řŔŒŐŌŔŒņńőőŒŇŒ œŒŏŌŎńŔŅŒőńŖń Ō ńŅńŊŗŔ Ōŋ ŕńŖŌőŌŔŒņńőőŒŇŒŐʼnŖńŎŔŌŏńŖńĬŐʼnŢŖŕţ ŕœʼnŚŌńŏŠőşʼnňŌŘŘŗŋŒŔşŎńŎŒœŚŌţ


1,5 kg

max 200

1167 39W G5 T5

F IP 40

Dark light Art. 0840/90

8,5

.01

1168

1,8 kg

54W G5 T5

F IP 40 .01

89

max 200

4

8,5

Phantom

design ABS Studio

Collections

46

4

119

Dark light Art. 0840/120


5223

1,4 kg 8,5

39W G5 T5

F IP 40

4

89

.01

5224

Dark light Art. 0840/90

1,7 kg

54W G5 T5

F IP 40 .01

8,5

Phantom

design ABS Studio

Collections

48

4

119

Dark light Art. 0840/120


3,3 kg

max 200

1169 2x39W G5 T5

10,5

F IP 40 .01

1170

4,3 kg

2x54W G5 T5

F IP 40 .01

89

High efficency Diffuser Art. 0870/90

max 200

9

10,5

MaxiPhantom

design ABS Studio

Collections

50

9

119

High efficency Diffuser Art. 0870/120


5225

3,1 kg 10,5

2x39W G5 T5

F IP 40

89

9

.01

5226

High efficency Diffuser Art. 0870/90

4,1 kg

2x54W G5 T5

F IP 40 .01

10,5

MaxiPhantom

design ABS Studio

Collections

52

9

119

High efficency Diffuser Art. 0870/120


1,4 kg 4,5

200W R7s

13

4325 halo 160W R7s ECO

26

.01

4326 ямВuo

2,2 kg

13

 3HTWHKLKHWHYL[LHS\JLPUKPYL[[HPUHSS\TP UPV]LYUPJPH[VIPHUJV (Y[YLH[[VYLLSL[[YVUPJVPUJVYWVYH[V >HSSSHTWZMVYPUKPYLJ[SPNO[PUN^OP[LWHPU[LK HS\TPUP\TMYHTL (Y[LSLJ[YVUPJIHSSHZ[PUJVYWVYH[LK (WWSPX\L WV\Y S\TPuYL PUKPYLJ[L Z[Y\J[\YL LU HS\TPUP\T]LYUPISHUJ (Y[IHSSHZ[tSLJ[YVUPX\LPUJVYWVYt >HUKSL\JO[L M┬ЕY PUKPYLR[L )LSL\JO[\UN H\Z ^LP┬НSHJRPLY[LT(S\TPUP\T (Y[,=.PU[LNYPLY[ ─▒┼Д┼Х┼Ц┼Й┼С┼С┼Я┼Н┼Х┼Ж┼Й┼Ц┼М┼П┼а┼С┼М┼О┼Т┼Ц┼Ф┼Д┼К┼Й┼С┼С┼Т┼З┼Т┼Х┼Ж┼Й┼Ц┼Д ┼М┼Л┼Д┼П┼в┼Р┼М┼С┼М┼г┼Т┼О┼Ф┼Д┼Ь┼Й┼С┼С┼Т┼З┼Т┼Ж┼Е┼Й┼П┼Я┼Н┼Ъ┼Ж┼Й┼Ц ─д┼Ф┼Ц┼б┼П┼Й┼О┼Ц┼Ф┼Т┼С┼С┼Я┼Н┼Е┼Д┼П┼П┼Д┼Х┼Ц┼Ж┼Х┼Ц┼Ф┼Т┼Й┼С

36W 2G11 Dulux L

F .01

4,5

Tekna

design ABS Studio

Collections

54

50


Alea

design ABS Studio

Collections

56

3HTWHKLKHWHYL[LVYPLU[HIPSP‡ZVMÄ[[V VZVZWLUZPVUL +PMM\ZVYP PU HSS\TPUPV HUVKPaaH[V V ]LYUPJPH[V IPHUJV"]L[YVIPHUJVZH[PUH[VULYVVTL[HSSPa aH[VHZWLJJOPV :[Y\[[\YLPU77:]LYUPJPH[VVTL[HSSVJYVTH[V 7LYSL]LYZPVUPPUHSS\TPUPV\UHZLYPLKPZJOLY TPVWaPVUHSPPUHJJPHPVV]L[YVWLYTL[[LKPV[ [LULYLZ]HYPH[PLMML[[PS\TPUVZP :VZWLUZPVUPJVULSLTLU[VKPKLJLU[YHTLU[V PUJS\ZV 3»LMML[[V ZWLJJOPV[YHZWHYLUaH KLP TVKLSSP PU ]L[YVTL[HSSPaaH[VuKV]\[VHSWHY[PJVSHYLWYV JLZZVKPJYVTH[\YH :^P]LSSPUN^HSSSHTW‡JLPSPUNVYZ\ZWLUZPVUZ +PMM\ZLYZPUHUVKPaLKVY^OP[LWHPU[LKHS\TP UP\T ^OP[L ZH[PU ISHJR VY TPYYVY TL[HSSPaLK NSHZZ-YHTLZPUWHPU[LK77:VYJOYVTLKTL [HS (S\TPUP\TTVKLSZJHUILHJJLZZVYPZLK^P[O HZLYPLZVMTL[HSVYNSHZZZJYLLUZ[VWYV]PKL KPMMLYLU[SPNO[LMMLJ[Z :\ZWLUZPVUZ HYL Z\WWSPLK ^P[O KPZWSHJLTLU[ JVTWVULU[ ;OL TPYYVYLKZLTP[YHUZWHYLU[ LMMLJ[ MVY TL [HSSPaLKNSHZZPZVI[HPULKI`HWHY[PJ\SHYJOYV TPUNWYVJLZZ

(WWSPX\LWP]V[HU[L‡WSHMVUUPLYZV\Z\ ZWLUZPVUZ +PMM\ZL\YZLUHS\TPUP\THUVKPZt]LYYLISHUJ ZH[PUtUVPYVƒTt[HSSPZLLMML[TPYVPY :[Y\J[\YLLU77:]LYUPV\Tt[HSJOYVTt 3LZ ]LYZPVUZ LU HS\TPUP\T WL\]LU[ v[YL HJ JLZZVPYPZtH]LJKLZtJYHUZLU]LYYLV\Tt[HS WV\Y KVUULY KPMMtYLU[Z LMML[Z KL S\TPuYL 3LZ Z\ZWLUZPVUZ ZVU[ SP]YtLZ H]LJ tStTLU[ KL KtWSHJLTLU[ 3»LMML[ TPYVPY[YHUZWHYLUJL KLZ ]LYZPVUZ LU ]LYYLTt[HSSPZtLZ[YtHSPZtNYoJLn\UWHY[PJ\ SPLYWYVJuZKLJOYVTHNL +YLOIHYLU>HUKSL\JO[LU‡+LJRLU\UK 7LUKLSSL\JO[LU +PMM\ZVY H\Z (S\TPUP\T LSV_PLY[ VKLY ^LP SHJRPLY[ 6WHS :JO^HYa VKLY ]LYZWPLNLS[LT .SHZZ .LZ[LSS H\Z SHJRPLY[LT 77: VKLY ]LY JOYVT[LT4L[HSS -…YKPL(S\TPUP\T]LYZPVULUZPUK=VYZp[aLH\Z :[HOS VKLY .SHZZ a\Y ,YaPLS\UN ]VU 3PJO[LM MLR[LUHSZA\ILO€YLYOpS[SPJO 7LUKLS]LYZPVULUTP[<TSLURLSLTLU[ )LP KLU TL[HSSPZPLY[LU =LYZPVULU PZ[ KLU ZL TP[YHUZWHYLU[LT :WPLNLSLMMLR[ PZ[ K\YJO LPUL ZWLaPHSL=LYJOYVT\UNLYYLPJO[ 

IJŔŌʼnőŖŔŗʼnŐşō őń ŇŔńňŗŕŒņ őńŕŖʼnőőşō œŒŖŒŏŒśőşō ŌŏŌ œŒňņʼnŕőŒō ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎŌŋńőŒňŌŔŒņńőőŒŇŒńŏŢŐŌőŌţ ĥʼnŏŒʼn ŕńŖŌőŌŔŒņńőőŒʼn śʼnŔőşō ŌŏŌ ŋʼnŔŎńŏŠőŒʼn ŐʼnŖńŏŏŌŋŌŔŒņńőőŒʼn ŕŖʼnŎŏŒ ŕ ŔńŐŎńŐŌ Ōŋ ŒŎŔńŜʼnőőŒŇŒ œŏńŕŖŌŎń ŌŏŌ řŔŒŐŌŔŒņńőőŒŇŒŐʼnŖńŏŏńĨŏţņńŔŌńőŖŒņņ ńŏŢŐŌőŌŌňŒœŒŏőŌŖʼnŏŠőşʼnńŎŕʼnŕŕŗńŔşŌŋ ŕŖńŏŌŌŏŌŌŋŕŖʼnŎŏńňńŢŖŔńŋőşʼnŕņʼnŖŒņşʼn šŘŘʼnŎŖşőńŕŖʼnőʼn ijŒňņʼnŕőŒō ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎ ŕ šŏʼnŐʼnőŖŒŐ ňʼnŚʼnőŖŔńŏŌŋńŚŌŌ IJŕŒŅńţ ŖʼnřőŌŎń řŔŒŐŌŔŒņńőŌţ ŕŖʼnŎŏń ňʼnŏńʼnŖŕņʼnŖŌŏŠőŌŎŋʼnŔŎńŏŠőşŐijŒŎŔşŖŌʼn œŔŒŕņʼnśŌņńʼnŖŕţœŔŌŋńŇŒŔńőŌŌŏńŐœş


1,5 kg

max 220

1162 50W E27 PAR 20 23W E27 Fluo EL R80

20

Alea

design ABS Studio

Collections

58

F 10x10

.01 - .45


10

10,5

Collections

60

360째 10

4281

0,5 kg

20-33-48W G9 ECO 25-40-60W G9

F

Alea

design ABS Studio

.01 - .45

Art. 0187 .01-.45 max 33W ECO

Art. 0189 .01-.45 max 20W ECO

Art. 0205 .01-.45 max 20W ECO


62 Collections

5176

0,5 kg

50-75W GU10

F .01 - .45 5500

10,5

10

10

5177

0,9 kg

50W E27 PAR20 23W E27 Fluo EL R80

F

20,5

Art. 0205 .01 - .45

10

Alea

design ABS Studio

.01 - .45

10 x 10

Cornice in acciaio con vetro pirex sabbiato - IP40 5176 - Solo con 50W GU10 Steel frame with sandblasted pirex glass IP40 5176 - Suitable only using 50W GU10


Collections

64

4282

0,6 kg

48W G9 ECO 10

.55 - .57 - .59

5185

10

10,5

F

360째

1 kg

33W G9 ECO 40W G9 40W G9 Decopin 7W G9 Fluo EL

13

Alea

design ABS Studio

60W G9

F .55 - .57 - .59

10x10


4x40W G9

5 kg max 150

1160 4x33W G9 ECO

4x40W G9 Decopin 4x7W G9 Fluo EL 12

Alea

design ABS Studio

Collections

66

F .55 - .57 - .59

10x10

82


68 Collections

1147

0,9 kg

48W G9 ECO 60W G9 40W G9 Decopin 7W G9 Fluo EL

F

max 150

12

Alea

design ABS Studio

.55 - .57 - .59

10

10


Magnum

design ABS Studio

Collections

70

3HTWHKL KH WHYL[L V ZVMÄ[[V JVU MVYTH X\H KYH[HV[VUKH :[Y\[[\YLPUTL[HSSV]LYUPJPH[VLZJOLYTVPU TL[HJYPSH[VZH[PUH[V *LPSPUNVY^HSSSHTWZPUZX\HYLVYYV\UKZOHWL :[Y\J[\YLPUWHPU[LKTL[HS^P[OZH[PUTL[OHJY` SH[LKPMM\ZLY 3HTWLZnT\YV\WSHMVUKKLMVYTLYVUKLV\ JHYYt :[Y\J[\YL LU Tt[HS ]LYUP H]LJ KPMM\ZL\Y LU TL[OHJYPSH[LZH[PUt +LJRLUVKLY>HUK,PUIH\SL\JO[LUX\HKYH[P ZJOLUVKLYY\UKLU :[Y\R[\YH\ZSHJRPLY[LT4L[HSS\UK+PMM\ZVYH\Z ZH[PUPLY[LT4L[HJY`SH[ ijŒŖŒŏŒśőşō ŌŏŌ őńŕŖʼnőőşō ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎ ŎŔŗŇŏşōŌŏŌŎņńňŔńŖőşō ĮŒŔœŗŕŌŋŒŎŔńŜʼnőőŒŇŒŐʼnŖńŏŏńňŌŘŘŗŋŒŔ ŌŋŐńŖŒņŒŇŒŐʼnŖńŎŔŌŏńŖń


5156

5 kg

3x24W - 2G11 - DuluxL - FSD

F IP 40 .01 - .40

5157 em

6,6 kg 8

Magnumquadro

design ABS Studio

Collections

72

3x24W - 2G11 - DuluxL - FSD 50x50

F IP 40 .01 - .40

5158 dim 2x24W - 2G11 - DuluxL - FSD

F IP 40 . 01 - .40

5 kg


5215

4 kg

3x18W - 2G11 - DuluxL - FSD

F IP 40 .40

5216 em

5,5 kg 8

Magnumtondo

design ABS Studio

Collections

74

3x18W - 2G11 - DuluxL - FSD

Ă&#x2DC; 45

F IP 40 .40

5217 dim 2x18W - 2G11 - DuluxL - FSD

F IP 40 .40

4 kg


Fokus

design ABS Studio

Collections

76

3HTWHKL KH WHYL[L VYPLU[HIPSP ‡ ZVMÄ[[V V ZV ZWLUZPVUL +PMM\ZVYPPUHSS\TPUPVHUVKPaaH[VV]LYUPJPH[VIPHUJV" ]L[YVIPHUJVZH[PUH[VULYVVTL[HSSPaaH[VHZWLJJOPV :[Y\[[\YLPU77:]LYUPJPH[VVTL[HSSVJYVTH[V 7LYSL]LYZPVUPPUHSS\TPUPV\UHZLYPLKPZJOLYTPVW aPVUHSPPUHJJPHPVV]L[YVWLYTL[[LKPV[[LULYLZ]HYPH[P LMML[[PS\TPUVZP :VZWLUZPVUPJVULSLTLU[VKPKLJLU[YHTLU[VPUJS\ZV 3»LMML[[V ZWLJJOPV[YHZWHYLUaH KLP TVKLSSP PU ]L[YV TL[HSSPaaH[VuKV]\[VHSWHY[PJVSHYLWYVJLZZVKPJYV TH[\YH :^P]LSSPUN^HSSSHTW‡JLPSPUNVYZ\ZWLUZPVUZ +PMM\ZLYZ PU HUVKPaLK VY ^OP[L WHPU[LK HS\TPUP\T ^OP[LZH[PUISHJRVYTPYYVYTL[HSSPaLKNSHZZ-YHTLZ PUWHPU[LK77:VYJOYVTLKTL[HS (S\TPUP\T TVKLSZ JHU IL HJJLZZVYPZLK ^P[O H ZLYP LZVMTL[HSVYNSHZZZJYLLUZ[VWYV]PKLKPMMLYLU[SPNO[ LMMLJ[Z :\ZWLUZPVUZHYLZ\WWSPLK^P[OKPZWSHJLTLU[JVTWV ULU[ ;OL TPYYVYLKZLTP[YHUZWHYLU[ LMMLJ[ MVY TL[HSSPaLK NSHZZPZVI[HPULKI`HWHY[PJ\SHYJOYVTPUNWYVJLZZ

(WWSPX\L WP]V[HU[L ‡ WSHMVUUPLYZ V\ Z\ZWLU ZPVUZ +PMM\ZL\YZLUHS\TPUP\THUVKPZt]LYYLISHUJZH[PUt UVPYVƒTt[HSSPZLLMML[TPYVPY :[Y\J[\YLLU77:]LYUPV\Tt[HSJOYVTt 3LZ]LYZPVUZLUHS\TPUP\TWL\]LU[v[YLHJJLZZVPYPZt H]LJKLZtJYHUZLU]LYYLV\Tt[HSWV\YKVUULYKPMMt YLU[ZLMML[ZKLS\TPuYL3LZZ\ZWLUZPVUZZVU[SP]YtLZ H]LJtStTLU[KLKtWSHJLTLU[ 3»LMML[ TPYVPY[YHUZWHYLUJL KLZ ]LYZPVUZ LU ]LYYL Tt[HSSPZtLZ[YtHSPZtNYoJLn\UWHY[PJ\SPLYWYVJuZKL JOYVTHNL +YLOIHYLU>HUKSL\JO[LU‡+LJRLU\UK7LU KLSSL\JO[LU +PMM\ZVY H\Z (S\TPUP\T LSV_PLY[ VKLY ^LP SHJRPLY[ 6WHS :JO^HYa VKLY ]LYZWPLNLS[LT .SHZZ .LZ[LSS H\ZSHJRPLY[LT77:VKLY]LYJOYVT[LT4L[HSS -…YKPL(S\TPUP\T]LYZPVULUZPUK=VYZp[aLH\Z:[HOS VKLY.SHZZa\Y,YaPLS\UN]VU3PJO[LMMLR[LUHSZA\IL O€YLYOpS[SPJO 7LUKLS]LYZPVULUTP[<TSLURLSLTLU[ )LP KLU TL[HSSPZPLY[LU =LYZPVULU PZ[ KLU ZLTP[YHU ZWHYLU[LT:WPLNLSLMMLR[PZ[K\YJOLPULZWLaPHSL=LY JOYVT\UNLYYLPJO[ 

IJŔŌʼnőŖŔŗʼnŐşō őń ŇŔńňŗŕŒņ őńŕŖʼnőőşō œŒŖŒŏŒśőşō ŌŏŌ œŒňņʼnŕőŒō ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎ Ōŋ ńőŒňŌŔŒņńőőŒŇŒ ńŏŢŐŌőŌţ ĥʼnŏŒʼn ŕńŖŌőŌŔŒņńőőŒʼn śʼnŔőşō ŌŏŌ ŋʼnŔŎńŏŠőŒʼn ŐʼnŖńŏŏŌŋŌŔŒņńőőŒʼn ŕŖʼnŎŏŒ ŕ ŔńŐŎńŐŌ Ōŋ ŒŎŔńŜʼnőőŒŇŒ œŏńŕŖŌŎń ŌŏŌ řŔŒŐŌŔŒņńőőŒŇŒ ŐʼnŖńŏŏń Ĩŏţ ņńŔŌńőŖŒņ ņ ńŏŢŐŌőŌŌ ňŒœŒŏőŌŖʼnŏŠőşʼn ńŎŕʼnŕŕŗńŔş Ōŋ ŕŖńŏŌ ŌŏŌ Ōŋ ŕŖʼnŎŏń ňńŢŖ Ŕńŋőşʼn ŕņʼnŖŒņşʼn šŘŘʼnŎŖş őń ŕŖʼnőʼn ijŒňņʼnŕőŒō ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎ ŕ šŏʼnŐʼnőŖŒŐ ňʼnŚʼnőŖŔńŏŌŋńŚŌŌ IJŕŒŅńţ ŖʼnřőŌŎń řŔŒŐŌŔŒņńőŌţ ŕŖʼnŎŏń ňʼnŏńʼnŖ ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎ ŋʼnŔŎńŏŠőşŐ ijŒŎŔşŖŌʼn œŔŒŕņʼnśŌņńʼnŖŕţœŔŌŋńŇŒŔńőŌŌŏńŐœş


1163

1,5 kg

max 220

50W E27 PAR 20 23W E27 Fluo EL R80

20

Fokus

design ABS Studio

Collections

78

F .01 - .45

Ă&#x2DC; 11


360°

11

11,5

Collections

80

Ø 11

4286

0,5 kg

20-33-48W G9 ECO 25-40-60W G9

F

Fokus

design ABS Studio

.01 - .45

Art. 0186 .01-.45 max 33W ECO

Art. 0188 .01-.45 max 20W ECO

Art. 0204 .01-.45 max 20W ECO


82 Collections

5174

0,5 kg

50-75W GU10

F

10,5

.01 - .45

Ø 11

5175

0,9 kg

50W E27 PAR20 23W Fluo EL R80

F

20,5

Fokus

design ABS Studio

.01 - .45

Ø 11

ART.0204 .01 - .45 Cornice in acciaio con vetro pirex sabbiato-IP40 5174 solo con 50W GU10 Steel frame with sandblasted pirex glass IP40 5174 suitable only using 50W GU10


1161 4x40W G9

5 kg

4x40W G9 Decopin 4x7W G9 Fluo EL 12

Fokus

4x33W G9 ECO

max 150

design ABS Studio

Collections

84

F .55 - .57 - .59

Ă&#x2DC; 11

82


1148 48W G9 ECO 60W G9

0,9 kg max 150

40W G9 Decopin 7W G9 Fluo EL

13

Fokus

design ABS Studio

Collections

86

F .55 - .57 - .59

Ă&#x2DC; 11


Collections

88

0,5 kg

Ø 11

360°

F

11,5

11

60W G9

.55 - .57 - .59

5186

1 kg

33W G9 ECO 40W G9 40W G9 Decopin

Ø 11

7W G9 Fluo EL 14

Fokus

design ABS Studio

4287 48W G9 ECO

F .55 - .57 - .59


Collections

90

.SVIVHZVZWLUZPVULPU]L[YVZVMÄH[VTL[HSSPa aH[VJVUKPMM\ZVYLPU[LYUVPUW`YL_ZH[PUH[V 3»LMML[[V KP [YHZWHYLUaH H SHTWHKH HJJLZH L KP ZWLJJOPV H SHTWHKH ZWLU[H u KV]\[H HSSH WHY[PJVSHYLTL[HSSPaaHaPVULKLS]L[YV:[Y\[[\YH PUTL[HSSVJYVTH[V :\ZWLUZPVU NSVIL PU ISV^U TL[HSSPaLK NSHZZ ^P[O PU[LYUHS KPMM\ZLY PU ZH[PULK W`YL_ ;OL [YHUZWHYLUJ`»ZLMMLJ[VM[OLSPNO[LKSHTWHUK VMTPYYVY^P[O[OLSPNO[ZVMMPZK\L[V[OLWHY[P J\SHYNSHZZTL[HSSPaPUN -P[[PUNPUJOYVTLKTL[HS

Magia

design ABS Studio

.SVILnZ\ZWLUZPVULU]LYYLZV\MÅtTL[HSSPZt H]LJKPMM\ZL\YPU[tYPL\YLUW`YL_ZH[PUt 3»LMML[[YHUZWHYLUJLSHTWLHSS\TuLTPYVPY SHTWL L[LPU[L LZ[ K„ H\ WHY[PJ\SPLY WYVJtZ KL TL[HSSPZH[PVU K\ ]LYYL :[Y\J[\YL LU SHP[VU JOYVTt 7LUKLSSL\JO[L TP[ 2\NLS H\Z TL[HSSPZPLY[LT NLISHZLULT.SHZ\UKZLWHYH[LT0UULUKPMM\ ZVYH\ZZH[PUPLY[LT7`YL_NSHZ )LPKLU]LYZWPLNLS[LU.SHZ]LYZPVULU^PYKKLY :WPLNLSLMMLR[ ILP H\Z \UK KLY ;YHUZWHYLU aLMMLR[ILPLPUNLZJOHS[L[LY3L\JO[LK\YJOKPL ZWLaPLSSL4L[HSSPZPLY\UNLYYLPJO[ :[Y\R[\YH\Z]LYJOYVT[LT4L[HSS ijŒňņʼnŕőŒō ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎ ņ ņŌňʼn ŜńŔń Ōŋ œŔŒŋŔńśőŒŇŒ Ō ŐʼnŖńŏŏŌŋŌŔŒņńőőŒŇŒ ŕŖʼnŎŏń ŕ ņőŗŖŔʼnőőŌŐ ňŌŘŘŗŋŒŔŒŐ Ōŋ ŕńŖŌőŌŔŒņńőőŒŇŒ ŕŖʼnŎŏń œŌŔʼnŎŕ IJŕŒŅńţ ŖʼnřőŌŎń řŔŒŐŌŔŒņńőŌţ ŕŖʼnŎŏń ňʼnŏńʼnŖ ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎ ŋʼnŔŎńŏŠőşŐ ijŒŎŔşŖŌʼn œŔŒŕņʼnśŌņńʼnŖŕţ œŔŌ ŋńŇŒŔńőŌŌ ŏńŐœş İʼnŖńŏŏŌśʼnŕŎŌʼnňʼnŖńŏŌņřŔŒŐʼn


92 Collections

1146

2,1 kg

48W G9 ECO 60W G9

F

165

.55

Ă&#x2DC; 20

Magia

design ABS Studio

0531.22


3HTWHKL KH WHYL[L JVU ZJOLYTV VYPLU[HIPSL PU]L[YVHYNLU[H[VZH[PUH[VJVUPUJPZPVULHLM ML[[VZWLJJOPV :\WWVY[PPUTL[HSSVJYVTH[V >HSSSHTW^P[OHKQ\Z[HISLZJYLLUTHKLVMZH [PUZPS]LYNSHZZ^P[OJHY]LTPYYVYLMMLJ[ *OYVTLKTL[HSOVSKLYZ

4288

2 kg

120W R7s ECO

(WWSPX\LZH]LJtJYHUVYPLU[HISLLU]LYYLZH [PUt HYNLU[t H]LJ \UL LU[HPSSL n LMML[ TPYVPY :\WWVY[ZLUTt[HSJOYVTt

150W R7s

>HUKSL\JO[LUTP[H\ZYPJO[IHYLT:JOPYTH\Z ]LYZPSILY[LTZH[PUPLY[LT.SHZTP[.YH]\Y\UK :WPLNLSLMMLR[ 3L\JO[LU[YpNLYH\Z4L[HSS

.31

ıńŕŖʼnőőşō ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎ ŕ œŒņŒŔŒŖőşŐ šŎŔńőŒŐŌŋŕńŖŌőŌŔŒņńőőŒŇŒŕʼnŔʼnŅŔŌŕŖŒŇŒ ŕŖʼnŎŏń ŕ ŋʼnŔŎńŏŠőşŐ šŘŘʼnŎŖŒŐ ĹŔŒŐŌŔŒņńőőşʼnŎŔŒőŜŖʼnōőş

24W FQ G5 T5

9

36

12

F

4289 F .31

90°

3,5 kg 9

72

12

Trace

design R. Giovanetti

Collections

94

90°


Trace design R. Giovanetti

Collections

96


Collections

98

5178

2 kg

24W G5 T5

F .57

>HSSHUKJLPSPUNSHTWPUW`YL_ZH[PULKNSHZZ )VK`PU^OP[LWHPU[LKTL[HS 4VKLS Z\P[HISLMVYJVYULYÄ[[PUN (WWSPX\LZ L[ WSHMVUUPLYZ LU ]LYYL W`YL_ ZH[PUt L[ TH[t n S»HJPKL:[Y\J[\YLZ LU Tt[HS ]LYUP ISHUJ 3»HY[PJSL LZ[\[PSPaHISLH\ZZPKHUZ\UJVPU

ıńŕŖʼnőőşō Ō œŒŖŒŏŒśőşō Ōŋ ŕńŖŌőŌŔŒņńőőŒŇŒ ŕŖʼnŎŏń­œŌŔʼnŎŕ®ĮŒŔœŗŕŌŋŅʼnŏŒŇŒŒŎŔńŜʼnőőŒŇŒ ŐʼnŖńŏŏń İŒňʼnŏŠ  œŒňřŒňŌŖ ňŏţ ŗŇŏŒņŒŇŒ ŐŒőŖŌŔŒņńőŌţ

70

7

>HUK VKLY +LJRLUSL\JO[LU H\Z ZH[PUPLY[LT \UK NLp[a[LT7`YL_NSHZ:[Y\R[\YH\Z^LPSHJRPLY[LT 4L[HSS +HZ4VKLSS PZ[…ILY,JRTVU[PLYIHY

7

Slash

design ABS Studio

3HTWHKLKHWHYL[LLZVMÄ[[VPU]L[YVW`YL_ZH[PUH[V LHJPKH[V :[Y\[[\YHPUTL[HSSV]LYUPJPH[VIPHUJV 0STVKLSSV u\[PSPaaHIPSLHKHUNVSV


Collections

100

21

7

0,8 kg

70W E27 Halolux ECO 21

100W E27 Halolux 16W E27 Dulux EL

.57

4294

0,4 kg

7

12

33W G9 ECO 40W G9

F .57

11

Slash

design ABS Studio

4295


Collections

102

Ringo

design ABS Studio

3HTWHKHKHWHYL[LVZVMÄ[[VPUTL[HSSV]LYUP JPH[VVJYVTH[VL]L[YVKPMM\ZVYLPU]L[YVZVM ÄH[VIPHUJVZH[PUH[V (Y[!YLH[[VYLLSL[[YVUPJVPUJVYWVYH[V >HSS VY JLPSPUN SHTW PU WHPU[LK VY JOYVTLK TL[HSHUK^OP[LISV^UTH[[NSHZZ (Y[!LSLJ[YVUPJIHSSHZ[PUJS\KLK (WWSPX\L V\ WSHMVUUPLY LU Tt[HS JOYVTu V\ ]LYUyKPMM\ZL\YLU]LYYLZV\MÅuZH[PUuISHUJ (Y[!IHSSHZ[LSLJ[YVUPX\LPUJVYWVYu >HUK VKLY +LJRLUSLJO[LU H\Z 4L[HSS ]LY JOYVT[VKLYSHJRPLY[\UK+PMM\ZZVYH\Z^LPZ ZLTT\UKNLISHZLULTZH[PUPLY[LT.SHZ (Y[!,=.0U[LNYPLY[ ıńŕŖʼnőőşōŌŏŌœŒŖŒŏŒśőşōŕņʼnŖŌŏŠőŌŎŌŋ ŒŎŔńŜʼnőőŒŇŒ ŌŏŌ řŔŒŐŌŔŒņńőőŒŇŒ ŐʼnŖńŏń ŌŅʼnŏŒŇŒœŏńŘŒőńŌŋŐńŖŒņŒŇŒŕŖʼnŎŏń (Y[!ŕšŏʼnŎŖŔŒőőşŐŅńŏŏńŕŖŒŐ


Ringo

design ABS Studio

Collections

104

5213

2,5 kg 8,5

80W R7s (78 mm.) ECO 6,5

100W R7s (78 mm.) IP 40

F

.31 - .40

5212

1,4 kg

48W G9 ECO

5214

60W G9

2x18W G24 q.2 IP 40

IP 40

.31 - .40

Ø 21

.31 - .40

2,7 kg

F Ø 33


3HTWHKHKHWHYL[LVZVMÄ[[VPUTL[HSSV]LYUP JPH[VJYVTH[VVUPJOLSH[V+PMM\ZVYLPU]L[YV IPHUJVZH[PUH[V >HSSVYJLPSPUNSHTWPUWHPU[LKJOYVTLKVYUP JRLSTH[[TL[HS>OP[LZH[PUNSHZZKPMM\ZLY

>HUK VKLY +LJRLUSL\JO[L H\Z 5PJRLS TH[[ ]LYJOYVT[LTVKLYSHJRPLY[LT4L[HSS+PMM\ZVY H\Z^LPLTZH[PUPLY[LT.SHZ ıńŕŖʼnőőşō Ō œŒŖŒŏŒśőşō ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎ Ōŋ ŒŎŔńŜʼnőőŒŇŒ řŔŒŐŌŔŒņńőőŒŇŒ ŌŏŌ őŌŎʼnŏŌŔŒņńőőŒŇŒ ŐńŖŒņŒŇŒ ŐʼnŖńŏŏń ĨŌŘŘŗŋŒŔŌŋŅʼnŏŒŇŒŐńŖŒņŒŇŒŕŖʼnŎŏń

4

(WWSPX\LV\WSHMVUUPLYLUTt[HSUPJRLStJOYV TtV\]LYUPL[]LYYLKPMM\ZL\YVWHSLISHUJ 16

5151

0,2 kg

48W G9 ECO 60W G9

.01 - .03 - .31 - .32

16

Flip - Flip Maxi

design ABS Studio

Collections

106


5154 halo

1,9 kg 7,5

120W R7s ECO 150W R7s

32

F .01 - .03 - .31 - .32

5155 ďŹ&#x201A;uo 2x18W G24 q.2

F .01 - .03 - .31 - .32

2 kg

32

Flip Maxi

design ABS Studio

Collections

108


Collections

110

Rap

design ABS Studio

3HTWHKH KH WHYL[L PU HSS\TPUPV JYVTH[V JVUWHY[PJVSHYPPU]L[YVIPHUJVVJVSVYH[V (Y[ YLH[[VYLLSL[[YVUPJV >HSS SHTW PU JOYVTLK HS\TPUP\T ^P[O KL [HPSZPU^OP[LVYJVSV\YLKNSHZZ (Y[ LSLJ[YVUPJIHSSHZ[ (WWSPX\LLUHS\TPUP\TJOYVTtH]LJKL[HPSZ LU]LYYLISHUJV\JVSVYt (Y[ IHSSHZ[tSLJ[YVUPX\L >HUKSL\JO[L H\Z ]LYJOYVT[LT (S\ TP[ ^LPZZLTVKLYMHYIPNLU.SHZ[LPSLU (Y[ ,=. ıńŕŖʼnőőşōŕņʼnŖŌŏŠőŌŎņřŔŒŐŌŔŒņńőőŒŐ ńŏŢŐŌőŌŌ ŕŒ ņŕŖńņŎńŐŌ Ōŋ ŅʼnŏŒŇŒ ŌŏŌ ŚņʼnŖőŒŇŒŕŖʼnŎŏń ĤŔŖ ¶šŏʼnŎŖŔŒőőşōŅńŏŏńŕŖ


Collections

112

4320

0,6 kg 4,5

11

33W G9 ECO 40W G9

F 11

.54 - .57 - .61

1,1 kg 4,5

13

4321 120W R7s (78 mm) ECO 150W R7s (78 mm)

22

3,3 kg

4,5

4319 24W G5 T5

F .54 - .57 - .61

13

Rap

design ABS Studio

.54 - .57 - .61

65


Pop halo

3HTWHKH VYPLU[HIPSL KH WHYL[L V ZVMÄ[[V PU HS S\TPUPV ]LYUPJPH[V V JYVTH[V +PMM\ZVYP PU WPYL_ ZHIIPH[PLZLYPNYHMH[P 360° 4,5

(KQ\Z[HISL ^HSS VY JLPSPUN SHTW PU WHPU[LK VY JOYVTLK HS\TPUP\T :HUKLK HUK ZPSRZJYLLULK WPYL_KPMM\ZVYZ (WWSPX\LL[WSHMVUUPLYVYPLU[HISLLUHS\TPUP\T ]LYUP V\ JOYVTt +PMM\ZL\YZ LU W`YL_ ZHISt L[ ZLYPNYHWOPt

18,5

design F. Lucchese

Collections

114

=LYZ[LSSIHYL+LJRLUVKLY>HUKSL\JO[LH\ZSH JRPLY[LTVKLY]LYJOYVT[LT(S\TPUP\T :JOPYT H\Z ZHUKILZ[YHOS[LT \UK ZLYPNYHWOPLY [LT7PYL_NSHZ ijŒņŒŔńśŌņńŢŝŌōŕţőńŕŖʼnőőşōœŒŖŒŏŒśőşō ŌŏŌ ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎ Ōŋ ŒŎŔńŜʼnőőŒŇŒ ŌŏŌ řŔŒŐŌŔŒņńőőŒŇŒ ńŏŢŐŌőŌţ ĨŌŘŘŗŋŒŔ Ōŋ ŐńŖŒņŒŇŒŕŖʼnŎŏńœŌŔʼnŎŕŕŔŌŕŗőŎŒŐ

max 21,5

4234 120W R7s 150W R7s

F

IP 40

.31 - .40

1,1 kg


Collections

116

3PNO[ZOLS]LZZ\ZWLUZPVUZ^HSSHUKJLPSPUN SHTWZPUWHPU[LKHS\TPUP\T^P[OZH[PUTL [HJYPSH[LZJYLLUZ ,SLJ[YVUPJIHSSHZ[PUJVYWVYH[LK

ĵņʼnŖŌŏŠőŌŎŌ ņ ņŌňʼn œŒŏŎŌ ń ŖńŎŊʼn œŒňņʼnŕőŒō Ō œŒŖŒŏŒśőşō ņńŔŌńőŖş ņ œŒŎŔşŖŒŐ ŏńŎŒŐ ńŏŢŐŌőŌŌ ŕ ňŌŘŘŗŋŒŔŒŐ Ōŋ ŐńŖŒņŒŇŒ ŐʼnŖńŎŔŌŏńŖń ĵšŏʼnŎŖŔŒőőşŐŅńŏŏńŕŖŒŐ

5

40

10

90

4 kg

F

max 170

2x39W G5 T5 IP 40

.40

1138

5

40

22

120

6,1 kg

max 170

)LSL\JO[L[L 9LNHSL 7LUKLS >HUK \UK +LJRLUSL\JO[LUH\ZSHJRPLY[LT(S\TPUP\T :JOPYTH\ZZH[PUPLY[LT4L[HJY`SH[ ,=.PU[LNYPLY[

1137

4,5

*VUZVSLZ S\TPUL\ZLZ Z\ZWLUZPVUZ HW WSPX\LZ L[ WSHMVUUPLYZ LU HS\TPUP\T ]LYUP H]LJKPMM\ZL\YZLUTL[OHJYPSH[LZH[PUt )HSSHZ[tSLJ[YVUPX\LPUJVYWVYt

2x54W G5 T5

F .40

IP 40

4,5

Pop fluo

design F. Lucchese

4LUZVSL S\TPUVZL ZVZWLUZPVUP SHTWHKL KH WHYL[L L ZVMÄ[[V PU HSS\TPUPV ]LYUPJPH[V JVUZJOLYTPPUTL[HJYPSH[VZH[PUH[V 9LH[[VYLLSL[[YVUPJVPUJVYWVYH[V


Collections

118

4245

4,5

3 kg

22

2x24W G5 T5

F IP 40 60

4246

4,5

4 kg 22

2x39W G5 T5

F IP 40 90

.40

4247

4,5

5 kg

2x54W G5 T5 22

Pop ďŹ&#x201A;uo

design F. Lucchese

.40

F IP 40 .40

120


90

F IP 40 60

.40

2x54W G5 T5

4244

2,5 kg

4,5

5,5

6 kg

10

10

F IP 40

39W G5 T5

F IP 40 .40

2 kg

24W G5 T5

.40

5138

4243

4,5

5,5

3 kg

120

10

5137 2x39W G5 T5

F IP 40

22

Pop ямВuo

design F. Lucchese

Collections

120

.40

90


Collections

122

3HTWLZH]LJ[\ILZÅ\VYLZJLU[ZJPYJ\SHPYLZ;H]LJIHSSHZ[tSLJ[YVUPX\L 7SHMVUUPLYZL[Z\ZWLUZPVUZ :[Y\J[\YLLUHS\TPUP\TNYPZIYPSSHU[V\ISHUJKPMM\ZL\YZWV\YS\TPuYLKPYLJ[LL[ PUKPYLJ[LLUHJY`SPX\LISHUJZH[PUt 3L\JO[LUTP[9\UKLU3L\JO[Z[VMÅHTWLU;\UK,=. +LJRLUVKLY/pUNLSL\JO[L :[Y\R[\YH\ZSHJRPLY[LT(S\TPUP\TIYPSSHU[NYH\VKLY^LP+PMM\ZVYM…Y KPYLR[LZ\UKPUKPYLR[LZ3PJO[H\Z^LPLTZH[PUPLY[LT(JY`SNSHZ IJŕņʼnŖŌŖʼnŏŠőşōœŔŌŅŒŔŕŏŢŐŌőʼnŕŚʼnőŖőŒōŎŒŏŠŚʼnņŒōŏńŐœŒōĶ ŕšŏʼnŎŖŔŒőőşŐŅńŏŏńŕŖŒŐijŒŖŒŏŒśőşʼnŌœŒňņʼnŕőşʼnņńŔŌńőŖş ĬŋŒŎŔńŜʼnőőŒŇŒņŕʼnŔşōŅŏʼnŕŖţŝŌōŚņʼnŖńŏŢŐŌőŌţňŌŘŘŗŋŒŔŌŋ ŐńŖŒņŒŇŒńŎŔŌŏńňŏţœŔţŐŒŇŒŌŔńŕŕʼnţőőŒŇŒŕņʼnŖń

max 200

3HTWZ^P[OÅ\VYLZJLU[JPYJ\SHYI\SIZ;^P[OLSLJ[YVUPJIHSSHZ[*LPSPUNHUKZ\ZWLU ZPVUSHTWZ :[Y\J[\YLPUIYPNO[NYL`VY^OP[LWHPU[LKHS\TPUP\T^OP[LZH[PUHJY`SPJKPMM\ZLYZ MVYKPYLJ[HUKPUKPYLJ[SPNO[PUN

1141

3,3 kg

55W FC 2GX13

F IP 40 .01 - .40

6

Rondò

design ABS Studio

3HTWHKLJVUZVYNLU[PÅ\VYLZJLU[PJPYJVSHYP;HKHSPTLU[HaPVULLSL[[YVUPJH =LYZPVULKHZVMÄ[[VLZVZWLUZPVUL *VYWVPUHSS\TPUPV]LYUPJPH[VNYPNPVIYPSSHU[LVIPHUJVKPMM\ZVYPPUHJYPSPJVIPHUJV ZH[PUH[VWLYS\JLKPYL[[HLPUKPYL[[H

Ø 35


5152

3,8 kg

55W FC 2GX13

F IP 40 .01 - .40

7

Rondò

design ABS Studio

Collections

124

Ø 35


ijŒŖŒŏŒśőńţ ŌŏŌ őńŕŖʼnőőńţ ŕŌŕŖʼnŐń ŕŒŕŖŒţŝńţ Ōŋ Ő ŜŌőş Ō ŔńŋŏŌśőşř œŔŒŊʼnŎŖŒŔŒņĮŒŏŌŅŔŌ

355°

7228

4,6 kg 135°

2x100W E27 Halolux ECO

49

*VTWVZPaPVUP KH WSHMVUL V WHYL[L JVTWVZ[L KH\UIPUHYPVKH\UTL[YVLWPƒWYVPL[[VYP*V SPIYy *LPSPUNVY^HSSSPNO[PUNRP[ZJVUZPZ[PUNVMTL [LY[YHJRHUKKPMMLYLU[*VSPIYyWYVQLJ[VYZ *VTWVZP[PVUnWSHMVUKV\nT\YJVUZ[P[\tWHY YHPSK»\UTu[YLL[KPMMtYLU[ZWYVQLJ[L\YZ*VSPIYy +LJRLU VKLY >HUKZ`Z[LTL ILZ[LO[ H\Z 4L[LY :JOPLUL \UK ]LYZJOPLKLUL *VSPIYy 3PJO[Z[YHOSLY

2x150W E27 Halolux

F IP 40 .01 - .40

17

Kit Colibrì

design S. Anconetani

Collections

126

Ø

15

18


7230

4 kg

3x75W GU10

F .01 - .40

7231

2x75W E27 PAR 30

39

7229

3,7 kg

3x75W G9

13

Ø

9

F

F .01 - .40

355°

11

Ø

4 kg

3x60W G9 ECO 28

355° 135°

15

Kit Colibrì

design S. Anconetani

Collections

128

16

.01 - .40

135°

11,5


Collections

130

3HTWHKLKHWHYL[LLKHZVMÄ[[VPUTL[HSSV]LYUPJPH[V NYPNPVIYPSSHU[LKPMM\ZVYPPUHJYPSPJVIPHUJVZH[PUH[V :VUV KPZWVUPIPSP ]LYZPVUP KPTTLYHIPSP V JVU \UP[n K»LTLYNLUaH

Trendy

design S. Renko

>HSSHUKJLPSPUNSHTWZPUIYPNO[NYL`WHPU[LKTL[HS KPMM\ZLYPU^OP[LZH[PUHJY`SPJ (SZV H]HPSHISL ^P[O KPTTHISL IHSSHZ[ VY LTLYNLUJ` WHJR (WWSPX\LZL[WSHMVUUPLYZLUTt[HSSHX\tNYPZIYPSSHU[ KPMM\ZL\YZLUHJY`SPX\LISHUJZH[PUt +PZWVUPISLZ LU ]LYZPVU H]LJ IHSSHZ[ KPTTHISL V\ tJSHPYHNLKLZLJV\YZ >HUK\UK+LJRLUSL\JO[LUH\ZIYPSSHU[NYH\SHJRPLY [LT 4L[HSS +PMM\ZVY H\Z ^LPLT ZH[PUPLY[LT (JY`S NSHZ =LYM…NIHYTP[KPTTIHYLY,=.VKLYTP[5V[SPJO[ ıńŕŖʼnőőşō Ō œŒŖŒŏŒśőşō ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎ Ōŋ ŒŎŔńŜʼnőőŒŇŒ ņ ŕʼnŔşō ŅŏʼnŕŖţŝŌō ŚņʼnŖ ŐʼnŖńŏŏń ĨŌŘŘŗŋŒŔŌŋŐńŖŒņŒŇŒńŎŔŌŏńĦŖʼnřŊʼnŔńŋŐʼnŔńř ʼnŕŖŠņńŔŌńőŖşŕņŕŖŔŒʼnőőşŐŚŌŘŔŒņşŐňŌŐŐʼnŔŒŐ ŌńņńŔŌōőşŐŌŕŖŒśőŌŎŒŐœŌŖńőŌţ


Collections

132

5165

6,1 kg

3x24W - 2G11 - DuluxL - FSD

F IP 40 .40

5166 dim

6,1 kg

2x24W - 2G11 - DuluxL - FSD 9,5

F IP 40 .40

45

5167em 8,4 kg

F IP 40

F IP 40

.40

.40 8,4 kg

5160 ямВuo

10

4,6 kg

2x18W- 2G11 - DuluxL - FSD

F IP 40

55

F IP 40

.40

9

5171 dim 4x36W - 2G11 - DuluxL - FSD

.40

35

4x36W - 2G11 - DuluxL - FSD

F IP 40 .40

5162em

10 kg

6,2 kg

2x18W - 2G11 - DuluxL - FSD

F IP 40 .40

35

5172em

55

design S. Renko

4x36W - 2G11 - DuluxL - FSD

Trendy

7,8 kg

3x24W - 2G11 - DuluxL - FSD 45

5170


Trendy design S.Renko

Collections

134


Collections

136

3HTWHKLKHWHYL[LLKHZVMÄ[[VPUTL[HSSV]LYUPJPH[V NYPNPVIYPSSHU[LKPMM\ZVYPPUHJYPSPJVIPHUJVZH[PUH[V :VUVKPZWVUPIPSP]LYZPVUPKPTTLYHIPSP

Sail

design S. Renko

>HSSHUKJLPSPUNSHTWZPUIYPNO[NYL`WHPU[LKTL[HS KPMM\ZLYPU^OP[LZH[PUHJY`SPJ (SZVH]HPSHISL^P[OKPTTHISLIHSSHZ[ (WWSPX\LZL[WSHMVUUPLYZLUTt[HSSHX\tNYPZIYPSSHU[ KPMM\ZL\YZLUHJY`SPX\LISHUJZH[PUt +PZWVUPISLZLU]LYZPVUH]LJIHSSHZ[KPTTHISL >HUK\UK+LJRLUSL\JO[LUH\ZIYPSSHU[NYH\SHJRPLY [LT 4L[HSS +PMM\ZVY H\Z ^LPLT ZH[PUPLY[LT (JY`S NSHZ =LYM…NIHYTP[KPTTIHYLY,=. ıńŕŖʼnőőşō Ō œŒŖŒŏŒśőşō ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎ Ōŋ ŒŎŔńŜʼnőőŒŇŒ ņ ŕʼnŔşō ŅŏʼnŕŖţŝŌō ŚņʼnŖ ŐʼnŖńŏŏń ĨŌŘŘŗŋŒŔŌŋŐńŖŒņŒŇŒńŎŔŌŏńĦŖʼnřŊʼnŔńŋŐʼnŔńř ʼnŕŖŠņńŔŌńőŖşŕňŌŐŐŌŔŗʼnŐşŐŅńŏŏńŕŖŒŐ


Collections

138

4300 fluo

4,7 kg

2x24W - G5 - T5 - FDH

F IP 40 .40

2x24W - G5 - T5 - FDH

2x39W - G5 - T5 - FDH

F IP 40

F IP 40

65

.40

4304 dim 2x39W - G5 - T5 - FDH

9

4305 fluo

6 kg

24W 2G11- DuluxL - FDS

F IP 40

9

3 kg 19

.40

.40

4,7 kg 19

4301 dim

6 kg

19

Sail

design S. Renko

9

4303 fluo

F IP 40 95

.40

37


Sail design S. Renko

Collections

140


Akuta

design R. Giovanetti

Collections

142

3HTWHKLKHWHYL[LWLYSHTWHKPULHPVK\YPTL[HSSPJPV HSVNLULSPULHYP:[Y\[[\YHPUHSS\TPUPV]LYUPJPH[VNYPNPV IYPSSHU[L >HSSSHTWZMVYTL[HSOHSPKLVYOHSVNLUSPULHYI\SIZ -YHTLPUIYPNO[NYL`WHPU[LKHS\TPUP\T^P[O (WWSPX\LZWV\YSHTWLZnPVK\YLZTt[HSSPX\LZV\OH SVNuULZ:[Y\J[\YLLUHS\TPUP\TNYPZIYPSSHU[ >HUKSL\JO[LU M…Y /HSVNLUTL[HSSKHTWÅHTWLU VKLY /HSVNLU :[HISHTWLU :[Y\R[\Y H\Z IYPSSPHU[NYH\ SH JRPLY[LT(S\TPUP\T ıńŕŖʼnőőşō ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎ Ōŋ ŒŎŔńŜʼnőőŒŇŒ ņ ŕʼnŔşō ŅŏʼnŕŖţŝŌōŚņʼnŖńŏŢŐŌőŌţĨŌŘŘŗŋŒŔŌŋŕŖʼnŎŏń ħńŏŒŇʼnőŒņşō ŌŏŌ ŐʼnŖńŏŏŒŇńŏŒŇʼnőŒņşō ŌŕŖŒśőŌŎ ŕņʼnŖń


Collections

144

4271

6 kg

70W RX7s

.40

4272

6 kg 36 6,5

150W RX7s

F IP 40 .40

4273 halo

4,3 kg

36

230W R7s ECO 300W R7s 26

F IP 40 .40

6,5

Akuta

design R. Giovanetti

F IP 40


Akuta design R. Giovanetti

Collections

146


Mini Desk - Desk - Maxi Desk

design ABS Studio

Collections

148

:VZWLUZPVUPPU]L[YVWYLZZH[VNYPNPVVIPHUJVZH[PUH[V :[Y\[[\YLPUTL[HSSV]LYUPJPH[V :\ZWLUZPVUSHTWZPUNYL`VY^OP[LWYLZZLKNSHZZ-YH TLZPULUHTLSSLKTL[HS :\ZWLUZPVUZLU]LYYLWYLZZtNYPZV\ISHUJ:[Y\J[\YLZ LUTt[HS]LYUP 7LUKLSSL\JO[LUH\Z.SHZ!NYH\VKLY^LPZZ.LZ[LSSH\Z SHJRPLY[LT4L[HSS ijŒňņʼnŕőŒō ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎ Ōŋ ŕʼnŔŒŇŒ ŌŏŌ ŅʼnŏŒŇŒ œŔʼnŕŕŒņńőőŒŇŒ ŕŖʼnŎŏń İʼnŖńŏŏŌśʼnŕŎŌʼn ňʼnŖńŏŌ ŒŎŔńŜʼnőş


0531.03

1151 205W E27 ECO

11 kg

max 185

Maxi Desk

design ABS Studio

Collections

150

250W E27 30W E27 Fluo EL

F .03 - .57

Ă&#x2DC; 42


Collections

152

1123

6,9 kg

100W E27 Halolux ECO

F .03 - .57

1124 fluo/el 26W GX24 q.3 Dulux T/E

Desk

0531.03

24W E27 Fluo EL

8,1 kg

max 175

design ABS Studio

150W E27 Halolux EL

32W GX24 q.3 Dulux T/E 42W GX24 q.4 Dulux T/E

F .03 - .57

Ø 35


154 Collections

1125

1 kg

28W E14 ECO 40W E14

F .03 - .57

1136

1,7 kg

28W E14 ECO 40W E14

F

:VZWLUZPVUPPU]L[YVWYLZZH[VNYPNPVVIPHUJVZH[PUH[V:[Y\[[\YL PUTL[HSSV]LYUPJPH[V :VZWLUZPVUPJVULSLTLU[VWLYKLJLU[YHTLU[V (Y[TVKLSSVJVUZHSPZJLUKP :\ZWLUZPVUZSHTWZPUNYL`VY^OP[LWYLZZLKTH[[NSHZZ-YHTLZ PULUHTLSSLKTL[HS :\ZWLUZPVUZ^P[OKPZWSHJLTLU[\UP[ (Y[\WHUKKV^U]LYZPVU

1136

1125

7LUKLSSL\JO[LUH\Z7YLZZNSHZ!NYH\VKLYTH[[^LPZZ.LZ[LSSH\Z SHJRPLY[LT4L[HSS /pUNLSL\JO[LTP[)LMLZ[PN\UNM…Y]LYZL[a[LU:[YVTH\ZSHZZ (Y[a\NWLUKLSSL\JO[L

max 215 - min 130

:\ZWLUZPVUZLU]LYYLWYLZZuNYPZV\ISHUJ:[Y\J[\YLZLUTt[HS ]LYUP:\ZWLUZPVUZH]LJLSLTLU[WV\YSLKLWSHJLTLU[ (Y[]LYZPVUTVU[LL[IHZZL

max 220

Mini Desk

design ABS Studio

.03 - .57

ijŒňņʼnŕőŒō Ōŋ ŕʼnŔŒŇŒ ŌŏŌ ŅʼnŏŒŇŒ œŔʼnŕŕŒņńőőŒŇŒ ŕŖʼnŎŏń İʼnŖńŏŏŌśʼnŕŎŌʼn ňʼnŖńŏŌ ŒŎŔńŜʼnőş ŁŏʼnŐʼnőŖ ňŏţ ňʼnŚʼnőŖŔńŏŌŋńŚŌŌ ĤŔŖņńŔŌńőŖşőńœŔńņŏʼnőŌţņņʼnŔřŌņőŌŋ Ø 15

Ø 15


Collections

156

Mir

:\ZWLUZPVU SHTW PU ISV^U TH[[NSHZZ -YHTLZ PU WHPU[LK TL[HS :\ZWLUZPVU ^P[O KPZWSHJLTLU[ JVT WVULU[ :\ZWLUZPVULU]LYYLZV\MÅtZH[PUtISHUJ:[Y\J[\YLZ LUTt[HS]LYUP:\ZWLUZPVUH]LJKLWSHJLTLU[PUJS\Z 7LUKLSSL\JO[LH\Z4H[[NSHZ!T\UKNLISHZLU^LPZZ .LZ[LSSH\ZSHJRPLY[LT4L[HSS7LUKLSSL\JO[LTP[)L MLZ[PN\UNM…Y]LYZL[a[LU:[YVTH\ZSHZZ ijŒňņʼnŕőŒōŕņʼnŖŌŏŠőŌŎŌŋňŗŖŒŇŒŐńŖŒņŒŇŒŕŖʼnŎŏń ĨʼnŖńŏŌŌŋŒŎŔńŜʼnőőŒŇŒŐʼnŖńŏŏń ŁŏʼnŐʼnőŖňŏţňʼnŚʼnőŖŔńŏŌŋńŚŌŌ

1133 52W E27 ECO

1,2 kg

max 230

design ABS Studio

:VZWLUZPVULPU]L[YVZVMÄH[VZH[PUH[VIPHUJV:[Y\[ [\YLPUTL[HSSV]LYUPJPH[V:VZWLUZPVULJVULSLTLU[V WLYKLJLU[YHTLU[V

75W E27 24W E27 Fluo EL

F .57

Ø 15


Teda-Miniteda

design F. Lucchese

Collections

158

3HTWHKLKHWSHMVULLWHYL[LZ[Y\[[\YHPUV[[VULJYV TH[VVUPJRLSZH[PUH[V+PMM\ZVYLPUWPYL_ZLYPNYHMH[V *LPSPUN HUK ^HSS SHTWZ IYHZZ Z[Y\J[\YL JOYVTLK VY UPJRLSTH[[:PSRZJYLLULKWPYL_NSHZZKPMM\ZLY 7SHMVUUPLYL[HWWSPX\LH]LJZ[Y\J[\YLLUSHP[VUJOYV TtV\UPJRLSZH[PUt+PMM\ZL\YLUW`YL_ZtYPNYHWOPt +LJRLU \UK >HUKSL\JO[L :[Y\R[\Y H\Z 4LZZPUN ]LYJOYVT[ VKLY UPJRLSTH[[ 9LÅLR[VY H\Z ZPLIKY\ R[LT7PYL_NSHZ œŒŖŒŏŒśőşō Ō őńŕŖʼnőőşō ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎ Ōŋ œŒŏŌŔŒņńőőŒōŏńŖŗőŌ!řŔŒŐŌŏŌŐńŖŒņşōőŌŎʼnŏŠ ĨŌŘŘŗŋŒŔŌŋŕŖʼnŎŏń­œŌŔʼnŎŕ®ŕŗŋŒŔŒŐ


5076 miniteda

0,6 kg

150W R7s (78mm.)

F IP 40

F IP 40 12,5

.22 - .32

21

160W R7s ECO

1 kg

160W R7s ECO 200W R7s

F IP 40 .22 - .32

21

.22 - .32

5075

1 kg

200W R7s

19

17

150W R7s (78mm.)

4138

0,6 kg

120W R7s (78mm.) ECO

23

4137 miniteda 120W R7s (78mm.) ECO

20

Teda-Miniteda

design F. Lucchese

Collections

160

F IP 40 18

29

.22 - .32

29


162 Collections

3051

5 kg

160W R7s ECO 200W R7s

F

IP 40

Teda

185

design F. Lucchese

.22 - .32

29


Maya

design ABS Studio

Collections

164

3HTWHKLKHWHYL[LWSHMVUL[H]VSV[LYYHLZVZWLU ZPVULJVUZ[Y\[[\YHPUTL[HSSV 0SKPMM\ZVYLPU]L[YVIVYVZPSPJH[V[YHZWHYLU[LJVUHSS»PU [LYUV \U WPYL_ ZH[PUH[V LTL[[L \UH S\JL TVYIPKH L NYHKL]VSL=LYZPVULKH[LYYHJVU]HYPH[VYLKPS\JL (Y[ 9LH[[VYLLSL[[YVUPJVPUJVYWVYH[V >HSSJLPSPUN[HISLÅVVYHUKZ\ZWLUZPVUSHTWZ^P[O TL[HSZ[Y\J[\YL ;OLJSLHYIVYVZPSPJH[LNSHZZKPMM\ZLYHUK[OLPU[LYUHS ZH[PU7`YL_WYV]PKLZHZVM[HUKLUQV`HISLSPNO[-SVVY SHTW^P[OKPTTLY (Y[ LSLJ[YVUPJIHSSHZ[PUJVYWVYH[LK (WWSPX\L WSHMVUUPLY SHTWL n WVZLY SHTWHKHPYL L[ Z\ZWLUZPVUZH]LJZ[Y\J[\YLLUTt[HS 3LKPMM\ZL\YLU]LYYL[YHUZWHYLU[H]LJ\UW`YL_ZH[PUt nS»PU[tYPL\YKVUUL\ULS\TPuYLZV\WSLL[HNYtHISL =LYYL IVYVZPSPJH[L [YHUZWHYLU[ 3HTWHKHPYL H]LJ Yt N\SH[L\Y (Y[ IHSSHZ[tSLJ[YVUPX\LPUJVYWVYt >HUK +LJRLU ;PZJO :[LO \UK 7LUKLSSL\JO[LU TP[:[Y\R[\YH\Z4L[HSS +LY +PMM\ZVY H\Z IVYVZPSPRH[ 2SHYNSHZ \UK KHZ PUULYL ZH[PUPLY[LT7`YL_]LYIYLP[LULPUaHY[LZ\UKHUNLULO TLZ3PJO[:[LOSHTWLTP[KPTTLY (Y[ ,=.PU[LNYPLY[ ĵņʼnŖŌŏŠőŌŎőńŕŖʼnőőşōœŒŖŒŏŒśőşōőńŕŖŒŏŠőşō őńœŒŏŠőşō Ō œŒňņʼnŕőŒō ŕ ŎŒŔœŗŕŒŐ Ōŋ ŐʼnŖńŏŏń ĨŌŘŘŗŋŒŔ Ōŋ œŔŒŋŔńśőŒŇŒ ŅŒŔŒŕŌŏŌŎńŖőŒŇŒ ŕŖʼnŎŏń ŕŒ ņŕŖńņŎŒō Ōŋ ŐńŖŒņŒŇŒ ŕŖʼnŎŏń œŌŔʼnŎŕ ňńʼnŖŐţŇŎŌōœŔŌţŖőşōŕņʼnŖ ĤŔŖ ŕšŏʼnŎŖŔŒőőşŐŅńŏŏńŕŖŒŐ


166 Collections

1144

1,8 kg

48W G9 ECO 60W G9

F

140

170

1143

5 kg

2x80W R7s (78 mm.) ECO 2x100W R7s (78 mm.)

F 14

7

.50

470

14

18

Maya

design ABS Studio

.50

60


Maya design ABS Studio

Collections

168


170 Collections

3093

11 kg

100W E27 Halolux ECO 150W E27 Halolux

F

14 30

7

7

2112

180

14

1,9 kg

18

48W G9 ECO 60W G9

F .50

40

Maya

design ABS Studio

.50


Collections

172

1,4 kg

20

150W R7s (78 mm.)

F .50

F .50

9,5

14

9,5

3,3 kg

2x80W R7s (78 mm.) ECO 44

24W - 2G11 - DuluxL - FSD

14

40

3,3 kg

9,5

4266 5190 Fluo

14

Maya

design ABS Studio

4265 120W R7s (78 mm.) ECO

2x100W R7s (78 mm.)

F .50


Maya design ABS Studio

Collections

174


:\ZWLUZPVUHUKJLPSPUNSHTWZPUWYLZZLKJSLHYNSHZZ 7HPU[LKTL[HSMYHTL:\ZWLUZPVU^P[OKPZWSHJLTLU[ JVTWVULU[PUJS\KLK

1113

1,1 kg

max 220

3HTWHKHKHWSHMVULLZVZWLUZPVULPU]L[YVWYLZZH [V [YHZWHYLU[L 4VU[H[\YH PU TL[HSSV ]LYUPJPH[V :V ZWLUZPVULJVULSLTLU[VWLYKLJLU[YHTLU[VPUJS\ZV

42W E27 ECO

:\ZWLUZPVUL[WSHMVUUPLYLU]LYYLWYLZZt[YHUZWHYLU[ :[Y\J[\YL LU Tt[HS ]LYUP :\ZWLUZPVU H]LJ tStTLU[ WV\YKtWSHJLTLU[PUJS\Z 7LUKLS \UK +LJRLUSL\JO[LU H\Z NLWYLZZ[LT 2SHY NSHZ .LZ[LSS H\Z SHJRPLY[LT 4L[HSS 7LUKLSSL\JO[L PURS\ZP])LMLZ[PN\UNM…Y]LYZL[a[LU:[YVTH\ZSHZZ

60W E27

F .03 Ø 13

5113 ijŒňņʼnŕőŒō Ō ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎ œŒŖŒŏŒśőşō Ōŋ œŔŒŋŔńśőŒŇŒ œŔʼnŕŕŒņńőőŒŇŒ ŕŖʼnŎŏń İʼnŖńŏŏŌśʼnŕŎŌʼnňʼnŖńŏŌŒŎŔńŜʼnőş ijŒňņʼnŕŕŗŕŖŔŒōŕŖņŒŐňŏţňʼnŚʼnőŖŔńŏŌŋńŚŌŌ

1,4 kg

Ø 18

42W E27 ECO 60W E27

15

Alicante

design F. Lucchese

Collections

176

F .03

Ø 13


:VZWLUZPVULPUJYPZ[HSSVTVSH[V"TVU[H[\YHPUTL[HSSV JYVTH[V+PMM\ZVYLPU]L[YVWYLZZH[VIPHUJVZH[PUH[V :\ZWLUZPVU PU J\[ JY`Z[HS" MYHTL PU JOYVTLK TL[HS +PMM\ZLYPUWYLZZLK^OP[LTH[[NSHZZ :\ZWLUZPVULUJY`Z[HS[HPSSt:[Y\J[\YLLUTt[HSJOYV Tt+PMM\ZL\YLU]LYYLISHUJWYLZZtL[ZH[PUt 7LUKLSSL\JO[LH\Z.LZJOSPMMLULT2YPZ[HSSNSHZ.LZ[LSS H\Z]LYJOYVT[LT4L[HSS9LÅLR[VYH\ZNLWYLZZL[LT ^LPZZLU4H[[NSHZ

1075

8,2 kg

max 150

Luxor

design ABS Studio

Collections

178

160W R7s ECO

ijŒňņʼnŕőŒō ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎ Ōŋ ŒŇŔńőʼnőőŒŇŒ ŕŖʼnŎŏń ĨʼnŖńŏŌ Ōŋ řŔŒŐŌŔŒņńőőŒŇŒ ŐʼnŖńŏŏń ĨŌŘŘŗŋŒŔ ŌŋœŔʼnŕŕŒņńőőŒŇŒŅʼnŏŒŇŒŐńŖŒņŒŇŒŕŖʼnŎŏń

200W R7s

F .31

Ø 60


Collections

180

3HTWHKLKHWHYL[LZVMÄ[[VLZVZWLUZPVULPU JYPZ[HSSVL_[YHJOPHYV[YHZWHYLU[L +PMM\ZVYLPU]L[YVZVMÄH[VIPHUJVZH[PUH[V :[Y\[[\YHPUTL[HSSVUPJOLSH[VVWHJV

Ray

design ABS Studio

>HSSJLPSPUNVYZ\ZWLUZPVUSHTWZPUL_[YHJSL HYJY`Z[HS +PMM\ZLYPUISV^U^OP[LZH[PUNSHZZ 4L[HSMYHTLPUUPJRLSTH[[ÄUPZO (WWSPX\LZWSHMVUUPLYZL[Z\ZWLUZPVUZLUJYP Z[HSL_[YHJSHPY +PMM\ZL\YLU]LYYLZV\MÅtISHUJZH[PUt :[Y\J[\YLTL[HSSPX\LLUUPJRLSZH[PUt >HUK +LJRLU \UK /pUNLSL\JO[LU H\Z L_ [YHRSHYLT2YPZ[HSS +PMM\ZVYH\ZT\UKNLISHZLULT.SHZ^LP .LZ[LSSH\Z4L[HSSUPJRLSTH[[ ıńŕŖʼnőőşō œŒŖŒŏŒśőşō Ō œŒňņʼnŕőŒō ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎ Ōŋ ŕņʼnŔř ţŔŎŒŇŒ œŔŒŋŔńśőŒŇŒ ŕŖʼnŎŏń ĨŌŘŘŗŋŒŔ Ōŋ ňŗŖŒŇŒ ŅʼnŏŒŇŒ ŐńŖŒņŒŇŒ ŕŖʼnŎŏń ĮŔŒőŜŖʼnōő Ōŋ ŐńŖŒņŒŇŒ őŌŎʼnŏţ


PD[  N J

[ : *(&2 [  : *

) 5D\GHVLJQ$%66WXGLR

&ROOHFWLRQV


1,8 kg

12

4264

12

2x60W G9 ECO

60W G9 ECO 75W G9

2x75W G9

F

F .50

2,9 kg

22

4263

22

Ray

design ABS Studio

Collections

184

28

18,5

.50

28

38


Mirò

design ABS Studio

Collections

186

3HTWHKLKHWHYL[LVWSHMVULPU]L[YVJ\Y]H[V ZH[PUH[VL]LYUPJPH[VIPHUJVVJVSVYH[V7HY[P JVSHYPPUTL[HSSVJYVTH[V Art. 0358.21:WHY[PJVSHYPKVYH[P2WLYTVK JT Art. 0359.21!WHY[PJVSHYPKVYH[P2WLYTVK JT =LYZPVUP Å\VYLZJLU[P JVU YLH[[VYL LSL[[YVUP JV PUJVYWVYH[V +PZWVUPIPSL HUJOL JVU \UP[n K»LTLYNLUaH

(WWSPX\LZ V\ WSHMVUUPLYZ LU ]LYYL J\Y]t ZH [PUtL[]LYUPISHUJV\JVSVYt+t[HPSZLUTt[HS JOYVTt Art. 0358.21:Kt[HPSZLUTt[HSKVYt2WV\Y TVKJT Art. 0359.21:Kt[HPSZLUTt[HSKVYt2WV\Y TVKJT =LYZPVUZÅ\VYuZJLU[LZH]LJIHSSHZ[LSLJ[YVUP X\LPUJVYWVYt3P]YHISLH\ZZPH]LJ\UP[tK»\Y NLUJL

>HSSVYJLPSPUNSHTWZPUTH[[NSHZZ!J\Y]LKHUK WHPU[LK^OP[LVYJVSV\YLK+L[HPSZPUJOYVTLK TL[HS Art. 0358.21:NVSKWSH[LK2KL[HPSZMVYTVK JT Art. 0359.21:NVSKWSH[LK2KL[HPSZMVYTVK JT -S\VYLZJLU[ ]LYZPVUZ ^P[O LSLJ[YVUPJ IHSSHZ[ (]HPSHISLHSZV^P[OLTLYNLUJ`\UP[

>HUK VKLY +LJRLUSL\JO[LU +PMM\ZVY 4H[ [NSHZ! NLRY…TT[ SHJRPLY[ ^LPZZ VKLY MHYIPN =LYJOYVT[L4L[HSS[LPSL Art. 0358.21: 4L[HSS[LPSL 2 ]LYNVSKLK M…Y TVKJT Art. 0359.21: 4L[HSS[LPSL 2 ]LYNVSKLK M…Y TVKJT 3PLMLYIHYH\JOTP[(\ZM…OY\UNM…Y3L\JOZ[VM ÅHTWLU TP[ ,=. PU[LNYPLY[ -…Y 5V[SPJO[ ]VY NLZLOU

ıńŕŖʼnőőşō ŌŏŌ œŒŖŒŏŒśőşō ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎ Ōŋ ŇőŗŖŒŇŒ ŐńŖŒņŒŇŒ ŅʼnŏŒŇŒ ŌŏŌ ŚņʼnŖőŒŇŒ ŕŖʼnŎŏń ĨʼnŖńŏŌ Ōŋ řŔŒŐŌŔŒņńőőŒŇŒ ŐʼnŖńŏŏń ĤŔŖœŒŋŒŏŒśʼnőőşʼnŎňʼnŖńŏŌňŏţ ŐŒňʼnŏŌŕŐ ĤŔŖ œŒŋŒŏŒśʼnőőşʼnŎňʼnŖńŏŌňŏţ ŐŒňʼnŏŌŕŐ įŢŐŌőʼnŕŚʼnőŖőşʼn ŏńŐœş ŕ šŏʼnŎŖŔŒőőşŐ ŅńŏŏńŕŖŒŐ ĬŐʼnʼnŖŕţ ŖńŎŊʼn ŐŒňʼnŏŠ ŕ ńņńŔŌōőşŐŅŏŒŎŒŐœŌŖńőŌţ


Collections

188

5095

5096

3,1 kg

120W R7s ECO

160W R7s ECO

150W R7s

200W R7s

F

Mirò

design ABS Studio

F

.57 - .60

.57 - .60

5395 fluo

5396 fluo

3,2 kg

F

F

.57 - .60

.57 - .60

5296em

5,2 kg

6,5 kg

2x32W GX24 q.3 Dulux T/E

2x26W G24 q.3 Dulux D/E

F

F .57 - .60

5 kg

2x32W GX24 q.3 Dulux T/E

2x26W G24 q.3 Dulux D/E

5295em

4 kg

34x34

11

.57 - .60

44x44

12


Collections

190

5098

8,2 kg

2x160W R7s ECO 2x200W R7s

Mirò

design ABS Studio

F .57 - .60

5198 fluo

7,5 kg

2x42W GX24 q.4 Dulux T/E

F .57 - .60

5298em

9 kg

2x42W GX24 q.4 Dulux T/E

F .57 - .60

58x58

13


Collections

192

>HSSSHTWPUJ\Y]LKZH[PUNSHZZWHPU[LK^OP[L VYJVSV\YLK4L[HSKL[HPSZIV[OPUWVSPZOLKUP JRLSHUK2NVSKWSH[LKPUJS\KLK Art.0006WYV[LJ[PVUUL[Z (WWSPX\LLU]LYYLJ\Y]tZH[PUt]LYUPISHUJV\ JVSVYt +L[HPSZ TL[HSSPX\LZ LU UPJRLS WVSP L[ KVYtZ2PUJS\LZ Art.0006NYPSSLZKLWYV[tJ[PVU >HUKSL\JO[LTP[+PMM\ZVYH\ZNLIVNLULT:H [PUNSHZSHJRPLY[^LPZZVKLYMHYIPN0URS\ZP]4L [HSS[LPSLPUUPJRLSWVSPLY[\UK]LYNVSKL[2 Art.0006:JO\[aZNP[[LY

4178

2 kg

120W R7s ECO 150W R7s

F .57 - .60

─▒┼Д┼Х┼Ц┼Й┼С┼С┼Я┼Н┼Х┼Ж┼Й┼Ц┼М┼П┼а┼С┼М┼О┼М┼Л┼З┼С┼Ч┼Ц┼Т┼З┼Т┼Р┼Д┼Ц┼Т┼Ж┼Т┼З┼Т ┼Е┼Й┼П┼Т┼З┼Т ┼М┼П┼М ┼Ъ┼Ж┼Й┼Ц┼С┼Т┼З┼Т ┼Х┼Ц┼Й┼О┼П┼Д ─и┼Й┼Ц┼Д┼П┼М ┼М┼Л ┼У┼Т┼П┼М┼Ф┼Т┼Ж┼Д┼С┼С┼Т┼З┼Т ┼С┼М┼О┼Й┼П┼г ┼М┼П┼М ┼У┼Т┼Л┼Т┼П┼Т┼Ы┼Й┼С┼С┼Я┼Й ┼О ─д┼Ф┼Ц┼Л┼Д┼Э┼М┼Ц┼С┼Д┼г┼Х┼Й┼Ц┼О┼Д

4378 ямВuo 2x26W G24 q.3 Dulux D/E

0006 2 kg 17

Quinta

design ABS Studio

3HTWHKHKHWHYL[LPU]L[YVJ\Y]H[VZH[PUH[V ]LYUPJPH[VIPHUJVVJVSVYH[V7HY[PJVSHYPPUTL [HSSVUPJRLSS\JPKVLKVYH[V2PUJS\ZP Art.0006NYPNSPLKPWYV[LaPVUL

F .57 - .60

9

34


3HTWHKLKH[LYYHLKH[H]VSVPU]L[YVZVMÄH[V ZH[PUH[VIPHUJVVJVSVYH[V"Z[Y\[[\YLPUUPJRLS ZH[PUH[V ;HISLHUKÅVVYSHTWZPU^OP[LJVSV\YLKISV^U NSHZZ"MYHTLUPJRLSTH[[

2110

Ø 17

2 kg

42W E14 ECO

:[LO \UK ;PZJOSL\JO[LU H\Z T\UKNLISHZL ULT4H[[NSHZVWHSVKLYMHYIPN".LZ[LSSUPJRLS TH[[ ıńœŒŏŠőşō Ō őńŕŖŒŏŠőşō ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎ Ōŋ ŅʼnŏŒŇŒ ŌŏŌ ŚņʼnŖőŒŇŒ ňŗŖŒŇŒ ŕŖʼnŎŏń İʼnŖńŏŏŌśʼnŕŎŌʼn ňʼnŖńŏŌ Ōŋ ŐńŖŒņŒŇŒ őŌŎʼnŏţ

36

60W E14

3HTWLZKL[HISLL[SHTWHKHPYLLU]LYYLZV\M ÅtZH[PUtVWHSLISHUJV\JVSVYt"Z[Y\J[\YLZLU UPJRLSZH[PUt

F .57 - .60

2111

Ø 25

3,5 kg

70W E27 100W E27 21W E27 Fluo EL

F .57 - .60

50

Dama

design ABS Studio

Collections

194


Collections

196

3090

3091

3092

Ø 42

3090 Ø 25 3091 Ø 35

6,5 kg

60W E27 ECO 100W E27 21W E27 Fluo EL

3092 205W E27 ECO

15 kg

184

F .57 - .60

+ 2x42W E27 ECO

3091

250W E27 Halolux

205W E27 ECO

+ 2x60W E27

250W E27 Halolux

F .57 - .60

F .57 - .60

10,5 kg

3090 150 3091 177

Dama

design ABS Studio

3090


Dama design ABS Studio

Collections

198


Collections

200

3HTWHKLHZVZWLUZPVULLWHYL[LPU]L[YVZVM ÄH[V ZH[PUH[V IPHUJV V JVSVYH[V" Z[Y\[[\YL PU UPJRLSZH[PUH[V Art. 0531.32: LSLTLU[VWLYKLJLU[YHTLU[V

:\ZWLUZPVUZL[HWWSPX\LLU]LYYLZV\MÅtZH [PUtVWHSLV\JVSVYt"Z[Y\J[\YLZLUUPJRLSZH [PUt Art. 0531.32:tStTLU[WV\YSLKtWSHJLTLU[ 7LUKLS \UK >HUKSL\JO[LU H\Z T\UKNLISH ZLULT4H[[NSHZVWHSVKLYMHYIPN.LZ[LSS!UP JRLSTH[[ Art. 0531.32:)LMLZ[PN\UNM…Y]LYZL[a[LU:[YV TH\ZSHZZ

4209

1,3 kg

70W E27 ECO

ijŒňņʼnŕőŒō Ō OńŕŖʼnőőşō ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎ Ōŋ ŅʼnŏŒŇŒ ŌŏŌ ŚņʼnŖőŒŇŒ ňŗŖŒŇŒ ŕŖʼnŎŏń İʼnŖńŏŏŌśʼnŕŎŌʼnňʼnŖńŏŌŌŋŐńŖŒņŒŇŒőŌŎʼnŏţ ĤŔŖšŏʼnŐʼnőŖňŏţňʼnŚʼnőŖŔńŏŌŋńŚŌŌ

100W E27 16W E27 Fluo EL

20

Liolà

design ABS Studio

:\ZWLUZPVUHUK^HSSSHTWZPU^OP[LVYJVSV\ YLKISV^UNSHZZMYHTLZPUUPJRLSTH[[ Art. 0531.32:KPZWSHJLTLU[JVTWVULU[

F .54 - .57 - .60

12

25


202 Collections

1108

6 kg

100W E27 Halolux ECO 150W E27 Halolux 24W E27 Fluo EL

F .57 - .60

0531.32

1104

1 kg

48W G9 ECO 60W G9

F .57 - .60

1106

3 kg

Liolà

150W E27 Halolux 24W E27 Fluo EL

F

1,7 kg

max 150

1107

max 170

.57 - .60 max 170

design ABS Studio

100W E27 Halolux

52W E27 ECO 75W E27 16W E27 Fluo EL

F Ø 42

.57 - .60

1106 Ø 35 1107 Ø 25

1104 Ø 17


Collections

204

;PZJO7LUKLS\UK>HUKSL\JO[LUH\ZT\U KNLISHZLULT4H[[NSHZ.LZ[LSSPUUPJRLSTH[[ Art. 0531.32: )LMLZ[PN\UNM…Y]LYZL[a[LU:[YV TH\ZSHZZ /ńŕŖŒŏŠőşō őńŕŖʼnőőşō Ō œŒňņʼnŕőŒō ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎ Ōŋ ŅʼnŏŒŇŒ ňŗŖŒŇŒ ŕŖʼnŎŏń İʼnŖńŏŏŌśʼnŕŎŌʼnňʼnŖńŏŌŌŋŐńŖŒņŒŇŒőŌŎʼnŏţ ĤŔŖ0531.32šŏʼnŐʼnőŖňŏţňʼnŚʼnőŖŔńŏŌŋńŚŌŌ

100W E27

F .57

1128

0531.32

5,1 kg

100W E27 Halolux ECO 150W E27 Halolux 21W E27 Fluo EL

F .57

1129

max 155

3HTWLZKL[HISLZ\ZWLUZPVUZL[HWWSPX\LLU ]LYYLZV\MÅtZH[PUtVWHSL:[Y\J[\YLZLUUPJRLS ZH[PUt Art. 0531.32: tStTLU[WV\YKtWSHJLTLU[

2,8 kg

7,7 kg

max 150

Llum

design Asia design

;HISL Z\ZWLUZPVUZ HUK ^HSS SHTWZ PU ^OP[L ISV^UNSHZZ-YHTLZPUUPJRLSTH[[ Art. 0531.32: KPZWSHJLTLU[JVTWVULU[

1127 70W E27 ECO

max 165

3HTWHKL KH [H]VSV ZVZWLUZPVUP L WHYL[L PU ]L[YVZVMÄH[VZH[PUH[VIPHUJV:[Y\[[\YLPUUP JRLSZH[PUH[V Art. 0531.32: LSLTLU[VWLYKLJLU[YHTLU[V

100W E27 Halolux 150W E27 Halolux 24W E27 Fluo EL

F .57

Ø 45

Ø 35

Ø 25

1129

1128

1127


2108

4,5 kg

100W E27 Halolux ECO 150W E27 Halolux

F .57 7,8 kg 27

2109 100W E27 Halolux ECO

35

Llum

design Asia design

Collections

206

150W E27 Halolux

F .57

Ø 45

Ø 35

2109

2108


Collections

208

30

40

3HTWHKL KH WHYL[L PU ]L[YV ZVM├ДH[V ZH[PUH[V IPHUJVJVUWHY[PJVSHYPJYVTH[P Art. 0009/PNYPNSPHKPWYV[LaPVULWLY Art. 0009/GNYPNSPHKPWYV[LaPVULWLY

Fus├▓

design ABS Studio

>HSS SHTWZ PU ^OP[L ISV^U NSHZZ ^P[O JOYV TLKKL[HPSZ Art. 0009/PWYV[LJ[PVUUL[MVY Art. 0009/GWYV[LJ[PVUUL[MVY (WWSPX\LZLU]LYYLZV\M├ЕtZH[PUtISHUJ H]LJKt[HPSZJOYVTtZ Art. 0009/PNYPSSLKLWYV[LJ[PVUWV\Y Art. 0009/G NYPSSLKLWYV[LJ[PVUWV\Y >HUKSL\JO[LU H\Z T\UKNLISHZLULT 4H[[ NSHZ^LPZZ4L[HSS[LPSL!]LYJYOYVT[ Art. 0009/P :JO\[aZNP[[LYM┬ЕY Art. 0009/G:JO\[aZNP[[LYM┬ЕY ─▒┼Д┼Х┼Ц┼Й┼С┼С┼Я┼Н ┼Х┼Ж┼Й┼Ц┼М┼П┼а┼С┼М┼О ┼М┼Л ┼Е┼Й┼П┼Т┼З┼Т ┼И┼Ч┼Ц┼Т┼З┼Т ┼Х┼Ц┼Й┼О┼П┼Д─░┼Й┼Ц┼Д┼П┼П┼М┼Ы┼Й┼Х┼О┼М┼Й┼И┼Й┼Ц┼Д┼П┼М┼М┼Л┼Р┼Д┼Ц┼Т┼Ж┼Т┼З┼Т ┼С┼М┼О┼Й┼П┼г ─д┼Ф┼Ц ─┤┼Л┼Д┼Э┼М┼Ц┼С┼Д┼г┼Х┼Й┼Ц┼О┼Д┼И┼П┼г ─д┼Ф┼Ц .┼Л┼Д┼Э┼М┼Ц┼С┼Д┼г┼Х┼Й┼Ц┼О┼Д┼И┼П┼г

0009/P

4021

17

9

1,5 kg

0009/G

4023

70W E27 ECO

70W E27 ECO

100W E27

100W E27

24W E27 Fluo EL

24W E27 Fluo EL

F

18W 2G11 Dulux L

10

1,8 kg

F

.57

4322 ямВuo

20

.57 1,6 kg

4324 ямВuo 24W 2G11 Dulux L

F

F

.57

.57

1,9 kg


Fusò design ABS Studio

Collections

210


212 Collections

4098

1,6 kg

70W E27 ECO 100W E27

F

20

.57

27

4092

1,6 kg

100W E27 Halolux ECO 150W E27 Halolux

3HTWHKL KH WHYL[L PU ]L[YV ZVMÄH[V ZH[PUH[V IPHUJV"WHY[PJVSHYPPUTL[HSSVKVYH[V2LUP JRLSS\JPKVPUJS\ZP (Y[ WLYHWWSPJHaPVULHKHUNVSV ‡

24W E27 Fluo EL

F .57

(WWSPX\LZ LU ]LYYL ZV\MÅt ZH[PUt ISHUJ" Kt[HPSZ LU Tt[HS KVYt 2 L[ UPJRLSt WVSP PU JS\Z (Y[ WV\YTVU[HNLK»HUNSL ‡

18

14

30

4093

2,3 kg

100W E27 Halolux ECO 150W E27 Halolux

>HUKSL\JO[LU H\Z T\UKNLISHZLULT :H[PU NSHZ^LPZZ0URS\ZP]4L[HSS[LPSL]LYNVSKL[2 \UK5PJRLSTH[[ (Y[ a\Y>PURLSTVU[HNL ‡

24W E27 Fluo EL

F .57

ıńŕŖʼnőőşōŕņʼnŖŌŏŠőŌŎŌŋňŗŖŒŇŒŐńŖŒņŒŇŒ ŕŖʼnŎŏń ĨʼnŖńŏŌ œŒŋŒŏŒśʼnőőşʼn Ŏ ŌŏŌ Ōŋ œŒŏŌŔŒņńőőŒŇŒőŌŎʼnŏţ ĤŔŖ  ŕ ŐʼnŖńŏŏŌśʼnŕŎŒō ŔńŐŎŒō ňŏţ ŗŇŏŒņŒŇŒŐŒőŖŌŔŒņńőŌţ

24

Drim

design ABS Studio

>HSSSHTWZPUZH[PUISV^UNSHZZ^OP[L"TL[HS KL[HPSZPU2NVSKWSH[LKHUKWVSPZOLKUPJRLS TL[HSPUJS\KLK (Y[ MVYJVYULYÄ[[PUN ‡

16

40


214 Collections

4164

4,6 kg

100W E27 Halolux ECO 150W E27 Halolux 21W E27 Fluo EL

F

27

.57 - .60

4175 minipathos

18

1,2 kg

42W E14 ECO 60W E14 Halolux

F .54 - .57 - .60 17,5

Pathos - Minipathos

design F. Lucchese

35

19

3HTWHKL KH WHYL[L PU ]L[YV ZVMÄH[V ZH[PUH[V IPHUJVVJVSVYH[V"Z[Y\[[\YL]LYUPJPH[L >HSSSHTWZPU^OP[LVYJVSV\YLKISV^UNSHZZ MYHTLZWHPU[LK (WWSPX\LZLU]LYYLZV\MÅtZH[PUtVWHSLV\JV SVYt"Z[Y\J[\YLZ]LYUPLZ >HUKSL\JO[LU H\Z T\UKNLISHZLULT .SHZ! VWHSVKLYMHYIPN".LZ[LSS!]LYUPJRLS[ ıńŕŖʼnőőşō ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎ Ōŋ ŅʼnŏŒŇŒ ŌŏŌ ŚņʼnŖőŒŇŒ ňŗŖŒŇŒ ŕŖʼnŎŏń İʼnŖńŏŏŌśʼnŕŎŌʼn ňʼnŖńŏŌŌŋŐńŖŒņŒŇŒőŌŎʼnŏţ

12


Musa

design ABS Studio

Collections

216

3HTWHKHKHWSHMVULVWHYL[LJVUZ[Y\[[\YHPU TL[HSSV]LYUPJPH[VIPHUJV +PMM\ZVYLPU]L[YVZVMÄH[VIPHUJVZH[PUH[V *LPSPUN VY ^HSS SHTW IVK` PU ^OP[L WHPU[LK TL[HS +PMM\ZVYPU^OP[LZH[PUISV^UNSHZZ 3HTWL n WSHMVUK V\ T\Y H]LJ Z[Y\J[\YL LU Tt[HS]LYUPISHUJ +PMM\ZL\YLU]LYYLZV\MÅtISHUJZH[PUt >HUKVKLY+LJRLUSL\JO[L:[Y\R[\YH\Z^LP SHJRPLY[LT4L[HSS +PMM\ZVY H\Z ^LPLT 4\UKNLISHZLULT ZH[P UPLY[LT.SHZ ijŒŖŒŏŒśőşōŌŏŌőńŕŖʼnőőşōŕņʼnŖŌŏŠőŌŎ ĮŒŔœŗŕ Ōŋ ŒŎŔńŜʼnőőŒŇŒ ņ Ņʼnŏşō ŚņʼnŖ ŐʼnŖńŏŏń ĨŌŘŘŗŋŒŔ Ōŋ ŅʼnŏŒŇŒ ňŗŖŒŇŒ ŐńŖŒņŒŇŒ ŕŖʼnŎŏń


218 Collections

5218 halo

1,4 kg

48W G9 ECO 60W G9 IP 40

6,5

.57

Ø 20

5219 halo

2,5 kg

80W R7s (78 mm.) ECO 100W R7s (78 mm.) IP 40

F

.57

Musa

2,7 kg

IP 40

F

.57

8,5

design ABS Studio

5220 fluo 2x18W G24 q.2

Ø 32


Collections

220

Frida

design ABS Studio

3HTWHKLKHWSHMVULWHYL[LVPUJHZZVPU]L[YV ZVMÄH[VIPHUJVZH[PUH[V *VYUPJLPUHJJPHPV]LYUPJPH[V =LYZPVUP Å\VYLZJLU[P JVU YLH[[VYL LSL[[YVUPJV PUJVYWVYH[V *LPSPUN^HSSVYYLJLZZLKSHTWZPU^OP[LZH[PU ISV^UNSHZZ WPHU[LKZ[LLSMYHTL -S\VYLZJLU[ ]LYZPVUZ ^P[O LSLJ[YVUPJ IHSSHZ[ PUJS\KLK 7SHMVUUPLYZ HWWSPX\LZ V\ LUJHZ[Yt LU ]LYYL ZV\MÅtZH[PUtISHUJ *HKYLLUHJPLY]LYUP =LYZPVU Å\VYLZJLU[ H]LJ IHSSHZ[ tSLJ[YVUPX\L PUJVYWVYu +LJRLU >HUK VKLY ,PUIH\SL\JO[LU H\Z ^LPZZLTT\UKNLISHZLULZ:H[PUNSHZ 9HOTLUH\Z,KLSZ[HOSSHJRPLY[ ,=. PURS\ZP] M…Y HSSL (\ZM…OY\UNLU TP[ 3L\JO[Z[VMÅHTWL ijŒŖŒŏŒśőşō őńŕŖʼnőőşō ŌŏŌ ņŕŖŔŒʼnőőşō ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎ Ōŋ ňŗŖŒŇŒ ŅʼnŏŒŇŒ ŐńŖŒņŒŇŒ ŕŖʼnŎŏń ŕŐńŖŒņŒōŕŖńŏŠőŒōŔńŐŎŒō įŢŐŌőʼnŕŚʼnőŖőşʼn ŐŒňʼnŏŌ ŕ šŏʼnŎŖŔŒőőşŐ ŅńŏŏńŕŖŒŐ


Collections

222

0,6 kg

15,5

6165 42W E27 ECO

75W E27

4

F

Ø 13

2,5 kg

52W E27 ECO

21W E27 Fluo EL

15

.33 - .57 15

F

.33

Ø 20

25

IP 40

.33 - .57

1 kg

IP 40

.33 - .57

10

2,8 kg

F IP 40

40W E27

F

5133 fluo 18W G24 q.2 Dulux D/E

37

5150 28W E27 ECO

9

10

.57

25

Frida

design ABS Studio

60W E27

5132

10 cm.

.57

.33

.33 - .57

Ø 30

37

.57

.33


5139

4 kg

2x60W E27

2x75W E27 12

12

2x52W E27 ECO

2x21W E27 Fluo EL

2x24W E27 Fluo EL

IP 40

IP 40

.33 - .57

.57

5135el

4 kg

.33 - .57

5140el

6 kg

2x26W G24 q.3 Dulux D/E

26W G24 q.3 Dulux D/E

F IP 40

6 kg

15

5134 2x42W E27 ECO

50

Frida

design ABS Studio

Collections

224

Ø 40

50

.57

.33

F IP 40 .57

Ø 48


Frida

design ABS Studio

27

4249

17

13,5

Collections

226

13

1,5 kg

33,5

4251

2,2 kg

42W E27 ECO

120W R7s (78 mm) ECO

60W E27

150W R7s (78 mm)

21W E27 Fluo EL

F

F

16

IP 43

.57

IP 43

.57

4250el

1,5 kg

18W G24 q.2 Dulux D/E

F .57

IP 43

4252el

2,2 kg

26W G24 q.3 Dulux D/E

F .57

IP 43


Collections

228

5008

1,3 kg

48W R7s (78 mm.) ECO 60W R7s (78 mm.)

F .31

5009

Helios

design ABS Studio

3HTWHKHKHWHYL[LVWSHMVULPU]L[YVJ\Y]H[V IPHUJVZH[PUH[V7HY[PJVSHYPPUTL[HSSVJYVTH[V (Y[ YLH[[VYLLSL[[YVUPJVPUJVY WVYH[V >HSSVYJLPSPUNSHTWPU^OP[LJ\Y]LKZH[PUNSHZZ +L[HPSZPUJOYVTLKTL[HS (Y[ LSLJ[YVUPJIHSSHZ[PUJVYWV YH[LK (WWSPX\LZV\WSHMVUUPLYZLU]LYYLJ\Y]uISHUJ ZH[PUu+t[HPSZLUTt[HSJOYVTt (Y[ IHSSHZ[LSLJ[YVUPX\LPUJVY WVYt >HUKVKLY+LJRLUSL\JO[LUH\Z^LPZZLTNL IVNLULT:H[PUNSHZ=LYJOYVT[L4L[HSS[LPSL (Y[ ,=.PU[LNYPLY[ ıńŕŖʼnőőşō ŌŏŌ œŒŖŒŏŒśőşō ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎ Ōŋ ŅʼnŏŒŇŒ œŔʼnŕŕŒņńőőŒŇŒ ŐńŖŒņŒŇŒ ŕŖʼnŎŏń ĨʼnŖńŏŌŌŋřŔŒŐŌŔŒņńőőŒŇŒŐʼnŖńŏŏń ĤŔŖ  ŕ šŏʼnŎŖŔŒőőşŐ ŅńŏŏńŕŖŒŐ

2,1 kg

80W R7s (78 mm.) ECO

5209 fluo

7

Ø 25

10

Ø 35

11

Ø 45

14

Ø 60

2,3 kg

22W FC 2GX13

100W R7s (78 mm.)

F .31

.31

5010

3,5 kg

5210 fluo

3,8 kg

40W FC 2GX13

120W R7 ECO 150W R7s

F .31

.31

5011 230W R7s ECO 300W R7s

5,6 kg

5211 fluo

5,8 kg

55W FC 2GX13

F .31

.31


Helios design ABS Studio

Collections

230


232 Collections

5013

0,6 kg

48W G9 ECO 60W G9

F .31

Minipin

design ABS Studio

5,5

3HTWHKHKHZVMÄ[[VVWHYL[LPU]L[YVWYLZZH[V IPHUJVZH[PUH[V7HY[PJVSHYPPUTL[HSSVJYVTH[V >HSS VY JLPSPUN SHTW PU ^OP[L WYLZZLK TH[[ NSHZZ+L[HPSZPUJYVTLKTL[HS (WWSPX\LV\WSHMVUUPLYLU]LYYLWYLZZtZH[PUt ISHUJZHISt+t[HPSZLUTt[HSJYVTt >HUKVKLY+LJRLUSL\JO[LH\ZNLRY…TT[LT 4H[[NSHZ=LYJOYVT[L4L[HSS[LPSL ıńŕŖʼnőőşōŌŏŌœŒŖŒŏŒśőşōŕņʼnŖŌŏŠőŌŎŌŋ ŅʼnŏŒŇŒ œŔʼnŕŕŒņńőőŒŇŒ ŐńŖŒņŒŇŒ ŕŖʼnŎŏń ĨʼnŖńŏŌŌŋřŔŒŐŌŔŒņńőőŒŇŒŐʼnŖńŏŏń

Ø 17


Tondapin - Quadrapin

design ABS Studio

Collections

234

3HTWHKHKHZVMÄ[[VVWHYL[LPU]L[YVWYLZZH[V IPHUJV ZH[PUH[V *VYUPJL PU TL[HSSV UPJOLSH[V ZH[PUH[V >HSS VY JLPSPUN SHTW PU ^OP[L WYLZZLK TH[[ NSHZZ-YHTLPUUPJRLSTH[[TL[HS

5141 Tondapin

(WWSPX\LV\WSHMVUUPLYLU]LYYLWYLZZtZH[PUt ISHUJZHISt*VYUPZLUTt[HSUPJRLSZH[PUt

60W G9

>HUK VKLY +LJRLUSL\JO[L H\Z 4H[[NSHZ 9HOTLUH\Z4L[HSSPUUPJRLSTH[[

.32

ıńŕŖʼnőőşōŌŏŌœŒŖŒŏŒśőşōŕņʼnŖŌŏŠőŌŎŌŋ ŅʼnŏŒŇŒ œŔʼnŕŕŒņńőőŒŇŒ ŐńŖŒņŒŇŒ ŕŖʼnŎŏń ĨʼnŖńŏŌ Ōŋ ŐńŖŒņŒŇŒ őŌŎʼnŏŌŔŒņńőőŒŇŒ ŐʼnŖńŏŏń

0,8 kg

48W G9 ECO

F

5142 Quadrapin

5,5

Ø 18

5,5

18x18

0,9 kg

48W G9 ECO 60W G9

F .32


5HYJPV WHN

@VKH WHN

0RVU0RVUTH_P WHN

5VRPWPU WHN 4VUL[ WHN

3PU_ WHN

6SPTWPH4PUPVSPTWPH WHN

ALSPN WHN

+PZJV WHN

Classic

(YPHUUH WHN

)YPNP[[L WHN

,R\Z WHN

Classic

236


Disco

design ABS Studio

Classic

238

3HTWHKL KH WSHMVUL V WHYL[L PU ]L[YV VWHSL ZVMÄH[V4VU[H[\YHPUV[[VULS\JPKVVJYVTH [V *LPSPUN VY ^HSS SHTWZ PU ^OP[L ISV^U VWHS NSHZZ-YHTLPUIYHZZ!WVSPZOLKVYJOYVTLK 7SHMVUUPLYZV\HWWSPX\LZLU]LYYLVWHSLZV\M Åt:[Y\J[\YLLUSHP[VUWVSPV\JOYVTu +LJRLUVKLY>HUKSL\JO[LUH\ZT\UKNLISH ZLULT6WHSNSHZ.LZ[LSSH\Z4LZZPUN!WVSPLY[ VKLY]LYJOYVT[ ijŒŖŒŏŒśőşōŌŏŌőńŕŖʼnőőşōŕņʼnŖŌŏŠőŌŎŌŋ ŇőŗŖŒŇŒŒœńŏŒņŒŇŒŕŖʼnŎŏńĨʼnŖńŏŌŌŋŏńŖŗőŌ! řŔŒŐŌŔŒņńőőŒōŌŏŌœŒŏŌŔŒņńőőŒō

5017

1,6 kg

2x42W E27 ECO 2x60W E27 2x21W E27 Fluo EL

F .20 - .22

13

Ø 30


240

4046

1 kg

230W R7s ECO 300W R7s

4

Classic

.01 - .20 - .32

23

30

4051 miniolimpia

0,7 kg

120W R7s (78 mm) ECO 150W R7s (78 mm)

3

.01 - .20 - .32

19,5

3031 230W R7s ECO 300W R7s

3HTWHKL KH WHYL[L L [LYYH PU V[[VUL S\JPKV ]LYUPJPH[VVUPJRLSZH[PUH[V=LYZPVULKH[LYYH JVU]HYPH[VYL

F .20 - .32

>HSSHUKÅVVYSHTWZPUWVSPZOLKIYHZZUPJRLS TH[[VYLUHTLSSLK-SVVYSHTW^P[OKPTTLY 3HTWHKHPYLL[HWWSPX\LZLUSHP[VUWVSPUPJRLS ZH[PUtV\]LYUP3HTWHKHPYLH]LJ]HYPH[L\Y >HUK\UK:[LOSL\JO[LUH\ZWVSPLY[LT4LZ ZPUN!UPJRLSTH[[VKLYSHJRPLY[:[LOSL\JO[LTP[ 3PJO[YLNSLY

185

Olimpia - Miniolimpia

design ABS Studio

15,5

ıńŕŖʼnőőşō ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎ Ōŋ œŒŏŌŔŒņńőőŒō ŌŏŌ ŏńŖŗőŌ ŐńŖŌŔŒņńőőŒŇŒ őŌŎʼnŏţ ŌŏŌ ŏńŎŌŔŒņńőőşō ĤŔŖĶŒŔŜʼnŔŕņńŔŌńŖŒŔŒŐ Ø 30

10 kg


Olimpia Classic

242


Ø 25

54

244

Classic

max 51

2042 - 8001

3 kg

42W E27 ECO 60W E27 16W E27 Fluo EL

F .21

Ø 25

Ø 25

4004

34

32

4006

max 57

max 37

4004 - 8001

1,7 kg

42W E27 ECO 60W E27 16W E27 Fluo EL

F .21

4006 - 8001

1,5 kg

42W E27 ECO 60W E27 16W E27 Fluo EL

F

Arianna

.21

:JO^LURIHYL :[LO ;PZJO \UK >HUKSSL\JO[LU H\Z ]LYNVSKL[LT 2 4LZZPUN TP[ WSPZZPLY[LT ML\LYMLZ[LT LSMLUILPUMHYILULT :JOPYT /€OLU ]LYZ[LSSIHYL:[LOSL\JO[L

,_[LUZPISL ÅVVY [HISL HUK ^HSS SHTWZ PU NVSK WSH[LK 2 ^P[O Z^P[JO 7SLH[LK HUK P]VY` UV[ PUÅHTTHISLJSV[OZOHKL(KQ\Z[HISLÅVVYSHTW

ıńŕŖʼnőőşō œŒņŒŔńśŌņńŢŝŌōŕţ ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎ ŖŒŔŜʼnŔŌőńŕŖŒŏŠőńţŏńŐœńŌŋœŒŋŒŏŒśʼnőőŒō ŏńŖŗőŌĮĵņşŎŏŢśńŖʼnŏʼnŐ ĤŅńŊŗŔŌŋŒŇőʼnŕŖŒōŎŒōœŏŌŕŕŌŔŒņńőŒōŖŎńőŌ ŚņʼnŖ¶ŕŏŒőŒņńţŎŒŕŖŠ ĦşŕŒŖŗŐŒŊőŒŔʼnŇŗŏŌŔŒņńŖŠ

3HTWHKHPYL SHTWL KL [HISL L[ HWWSPX\LZ L_ [LUZPISLZLUSHP[VUKVYt2H]LJPU[LYY\W[L\Y (IH[QV\Y LU [PZZ\ H]VPYL WSPZZt PNUPM\NL 3HT WHKHPYLYtNSHISLLUOH\[L\Y

max 170 - min 131

3HTWHKHKH[LYYH[H]VSVLWHYL[LLZ[LUZPIPSLPU V[[VUL KVYH[V 2 *VU PU[LYY\[[VYL 7HYHS\TL PU[LZZ\[VPNUPM\NVH]VYPVHWPLNOL=LYZPVULKH [LYYHYLNVSHIPSLPUHS[LaaH

Ø 35

max 73

3001 - 8002 42W E27 ECO 60W E27 24W E27 Fluo EL

F .21

9,5 kg


246

Classic

54

Ø 25

max 46

2003 - 8001

2,7 kg

42W E27 ECO 60W E27 16W E27 Fluo EL

F .20 - .26

35

Ø 25

max 56

4005 - 8001

1,6 kg

42W E27 ECO 60W E27 12W E27 Fluo EL

3HTWHKHKH[LYYYH[H]VSVLWHYL[LVYPLU[HIPSL LKLZ[LUZPIPSLPUV[[VULS\JPKVVIYVUaVHU[P JV7HYHS\TLPU[LZZ\[VPNUPM\NVH]VYPVHWPL NOL=LYZPVULKH[LYYHYLNVSHIPSLPUHS[LaaH

F .20 - .26

Ø 25

max 160 - min 124

,_[LUZPISLHUKHKQ\Z[HISLÅVVY[HISLHUK^HSS SHTWZPUWVSPZOLKIYHZZHUKKHYRIYVUaL7SL H[LK HUK P]VY` UV[ PUÅHTTHISL JSV[O ZOHKL (KQ\Z[HISLÅVVYSHTW

Brigitte

3HTWHKHPYL SHTWL KL [HISL L[ HWWSPX\L L_ [LUZPISLZL[YtNSHISLLUSHP[VUWVSPV\IYVUaL HUJPLU (IH[QV\YLU[PZZ\H]VPYLWSPZZtPNUPM\NL3HT WHKHPYLH]LJOH\[L\YYtNSHISL :[LO ;PZJO \UK >HUKSL\JO[L! ZJO^LURIHY \UK L_[LUZPILS H\Z 4LZZPUN! WVSPLY[ VKLY HU[PR IYVUaL TP[ WSPZZPLY[LT ML\LYMLZ[LT LS MLUILPUMHYILULT :JOPYT /€OLU]LYZ[LSSIHYL :[LOSL\JO[L ijŒņŒŔŒŖőŒʼn ŅŔń ŖŒŔŜʼnŔ Ō őńŕŖŒŏŠőńţ ŏńŐœń Ōŋ œŒŏŌŔŒņńőőŒō ŏńŖŗőŌ ŌŏŌ ŕŒŕŖńŔʼnőőŒō ŅŔŒőŋş ĤŅńŊŗŔ Ōŋ ŒŇőʼnŕŖŒōŎŒō œŏŌŕŕŌŔŒņńőŒō ŖŎńőŌ ŚņʼnŖ ¶ ŕŏŒőŒņńţ ŎŒŕŖŠ ĦşŕŒŖŗ ŐŒŊőŒ ŔʼnŇŗŏŌŔŒņńŖŠ

max 64

3003 - 8001 42W E27 ECO 60W E27 16W E27 Fluo EL

F .20 - .26

8 kg


Classic

248

(WWSPX\LZVYPLU[HISLLUSHP[VUWVSPV\JOYVTt H]LJPU[LYY\W[L\Y+PMM\ZL\YLU]LYYLVWHSLZV \MÅt =LYZ[LSSIHYL >HUKSL\JO[LU H\Z 4LZZPUN! WV SPLY[ VKLY ]LYJOYVT[ TP[ :JOHS[LY 9LÅLR[VY H\ZT\UKNLISHZLULT6WHSNSHZ

4132

1,1 kg

40W E14 ECO 60W E14 8W E14 Fluo EL

27

(KQ\Z[HISL ^HSS SHTWZ PU IYHZZ! WVSPZOLK VY JOYVTLK ^P[O Z^P[JO 6WHS NSHZZ ISV^U KPM M\ZLY

F .22

4133

Ø5

max 12

1,7 kg

2x40W E14 ECO 2x60W E14 2x8W E14 Fluo EL

max 12

ijŒņŒŔńśŌņńŢŝŌōŕţ őńŕŖʼnőőşō ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎ Ōŋ ŏńŖŗőŌ œŒŏŌŔŒņńőőŒō ŌŏŌ řŔŒŐŌŔŒņńőőŒō ŕ ņşŎŏŢśńŖʼnŏʼnŐ ĨŌŘŘŗŋŒŔŌŋŒœńŏŒņŒŇŒňŗŖŒŇŒŕŖʼnŎŏń

Ø5

Ekus

design P. Pepere

3HTWHKL KH WHYL[L VYPLU[HIPSL PU V[[VUL S\ JPKVVJYVTH[VJVUPU[LYY\[[VYL+PMM\ZVYLPU ]L[YVZVMÄH[VVWHSL

F 52

.22


3HTWHKLKHWHYL[LPUTL[HSSVJYVTH[V +PMM\ZVYL PU ]L[YV IVYVZPSPJH[V [YHZWHYLU[L L ZH[PUH[V >HSSSHTWZPUJOYVTLKTL[HS +PMM\ZLY PU ZH[PULK HUK JSLHY IVYVZPSPJH[L NSHZZ

4259

Ø4

0,8 kg

48W G9 ECO

>HUKSL\JO[LUH\Z]LYJOYVT[LT4L[HSS +PMM\ZVYH\ZIVYVZPSPRH[RSHYLT4H[[NSHZ ıńŕŖʼnőőşō ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎ ņ řŔŒŐŌŔŒņńőőŒŐ ŐʼnŖńŏŏʼn ĨŌŘŘŗŋŒŔ Ōŋ œŔŒŋŔńśőŒŇŒ Ō ŕńŖŌőŌŔŒņńőőŒŇŒŅŒŔŒŕŌŏŌŎńŖőŒŇŒŕŖʼnŎŏń

F

23

60W G9

(WWSPX\LZLUTt[HSJOYVTt +PMM\ZL\Y LU ]LYYL IVYVZPSPJH[L [YHUZWHYLU[ L[ ZH[PUt

IP 40

.31

4260

5,5

1,1 kg

10

2x48W G9 ECO 2x60W G9

F .31

IP 40

5,5

Yoda

design ABS Studio

Classic

250

38

10


3HTWHKH KH WHYL[L JVU Z[Y\[[\YH PU V[[VUL JYVTH[V V UPJRLS ZH[PUH[V +PMM\ZVYL PU WPYL_ ZLYPNYHMH[V >HSSSHTW^P[OIYHZZZ[Y\J[\YLJOYVTLKVYUP JRLSTH[[ÄUPZO:PSRZJYLLULKWPYL_KPMM\ZLY (WWSPX\LH]LJZ[Y\J[\YLLUSHP[VUJOYVTtV\ UPJRLSZH[PUt+PMM\ZL\YLUW`YL_ZtYPNYHWOPt >HUKSL\JO[L TP[ :[Y\R[\Y H\Z 4LZZPUN ]LY JOYVT[ VKLY UPJRLSTH[[ +PMM\ZVY H\Z :PLI KY…JR[LT7`YL_NSHZ ıńŕŖʼnőőşō ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎ Ōŋ ŏńŖŗőŌ İńŖŌŔŒņńőőşō őŌŎʼnŏŠ ŌŏŌ řŔŒŐŌŔŒņńőőşō ĨŌŘŘŗŋŒŔ Ōŋ œŌŔʼnŎŕń ŕ ŔŌŕŗőŎŒŐ

4205

1 kg

120W R7s ECO 150W R7s

13

Narciso

design ABS Studio

Classic

252

F .22 - .32

13

42


3HTWHKH KH WHYL[L VYPLU[HIPSL PU V[[VUL S\ JPKV V ]LYUPJPH[V NYPNPV 9LH[[VYL LSL[[YVUPJV PUJVYWVYH[V

3HTWHKHKHWHYL[LVYPLU[HIPSLPUV[[VULS\JP KVVJYVTH[V

(KQ\Z[HISL ^HSS SHTW PU IYHZZ! WVSPZOLK VY SX\LYLK,SLJ[YVUPJIHSSHZ[PUJVYWVYH[LK

(KQ\Z[HISL ^HSS SHTW PU IYHZZ! WVSPZOLK VY JOYVTLK

(WWSPX\LVYPLU[HISLLUSHP[VUWVSPV\]LYUP (]LJIHSSHZ[tSLJ[YVUPX\LPUJVYWVYt

(WWSPX\LVYPLU[HISLLUSHP[VUWVSPV\JOYVTt

=LYZ[LSSIHYL>HUKSL\JO[LH\Z4LZZPUN!WVSPLY[ SHJRPLY[LT,=.PU[LNYPLY[

=LYZ[LSSIHYL>HUKSL\JO[LH\Z4LZZPUN!WVSPLY[ VKLY]LYJOYVT[

ıńŕŖʼnőőşō ŒŔŌʼnőŖŌŔŗʼnŐşō ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎ œŒŏŌŔŒņńőőŒō ŌŏŌ ŒŎŔńŜʼnőőŒō ņ ŕʼnŔşō ŚņʼnŖ ŏńŖŗőŌ ĦŕŖŔŒʼnőőşō šŏʼnŎŖŔŒőőşō ŅńŏŏńŕŖ

ıńŕŖʼnőőşō ŒŔŌʼnőŖŌŔŗʼnŐşō ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎ Ōŋ řŔŒŐŌŔŒņńőőŒōŌŏŌœŒŏŌŔŒņńőőŒōŏńŖŗőŌ

4007 Linx

2,4 kg

4x25W E14 ECO

21W G5 T5

F .03 - .20

2,5 kg

4x40W E14

25

4x8W E14 Fluo EL

F 88

.20 - .22

13 max 25

4042 Zelig

max 25

Zelig - Linx

design ABS Studio

Classic

254

88


3HTWHKHKHWHYL[LVYPLU[HIPSLPUV[[VULKVYH [V2JYVTH[VIYVUaVHU[PJVVUPJRLSZH[P UH[V;YHZMVYTH[VYLLSL[[YVUPJVPUJVYWVYH[V

3HTWHKHKHWHYL[LVYPLU[HIPSLPUV[[VULKVYH [V2JYVTH[VIYVUaVHU[PJVVUPJRLSZH[P UH[V;YHZMVYTH[VYLLSL[[YVUPJVPUJVYWVYH[V

(KQ\Z[HISL ^HSS SHTW PU IYHZZ! NVSK WSH[LK 2 JOYVTLK KHYR IYVUaL VY UPJRLS TH[[ ,SLJ[YVUPJ[YHUZMVYTLYPUJS\KLK

(KQ\Z[HISL ^HSS SHTW PU IYHZZ! NVSK WSH[LK 2JOYVTLKKHYRIYVUaLVYUPJRLSTH[[ ,SLJ[YVUPJ[YHUZMVYTLYPUJS\KLK

(WWSPX\LVYPLU[HISLLUSHP[VUKVYt2JOYV Tt IYVUaL HUJPLU V\ UPJRLS TH[[ ;YHUZMVY TH[L\YtSLJ[YVUPX\LPUJVYWVYt

(WWSPX\LVYPLU[HISLLUSHP[VUKVYt2JOYV TtIYVUaLHUJPLUV\UPJRLSZH[PUt ;YHUZMVYTH[L\YtSLJ[YVUPX\LPUJVYWVYt

=LYZ[LSSIHYL >HUKSL\JO[L H\Z 4LZZPUN! ]LY NVSKL[2]LYJOYVT[HU[PRIYVUaLVKLYUP JRLSTH[[TP[LSLJ[YVUPJOLT;YHZMVYTH[VY

=LYZ[LSSIHYL >HUKSL\JO[L H\Z 4LZZPUN! ]LY NVSKL[ 2 ]LYJOYVT[HU[PR IYVUaL VKLY UP JRLSTH[[4P[,SLR[YVUPZJOLT;YHMV

ıńŕŖʼnőőşō ŒŔŌʼnőŖŌŔŗʼnŐşō ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎ Ōŋ ŏńŖŗőŌřŔŒŐŌŔŒņńőőŒōŌŏŌœŒŋŒŏŒśʼnőőŒō Į ŚņʼnŖń ŕŒŕŖńŔʼnőőŒō ŅŔŒőŋş ŌŏŌ ŐńŖŒņŒŇŒ őŌŎʼnŏţ ĬŐʼnʼnŖ ņŕŖŔŒʼnőőşō šŏʼnŎŖŔŒőőşōŖŔńőŕŘŒŔŐńŖŒŔ

ıńŕŖʼnőőşō ŒŔŌʼnőŖŌŔŗʼnŐşō ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎ Ōŋ ŏńŖŗőŌ ŐńŖŒņŒō ŌŏŌ œŒŋŒŏŒśʼnőőŒō ŚņʼnŖń ŕŒŕŖńŔʼnőőŒō ŅŔŒőŋş ŌŏŌ ŐńŖŒņŒŇŒ őŌŎʼnŏţ ĬŐʼnʼnŖ ņŕŖŔŒʼnőőşō šŏʼnŎŖŔŒőőşō ŖŔńőŕŘŒŔŐńŖŒŔ

1,2 kg

12V 2x20W G4

F .21 - .22 - .26 -.32 4504

4155 Ikon Maxi 12V 4x20W G4

F max 28

38

.21 - .22 - .26 - .32

1,9 kg 5,5

4156 Ikon

5,5

Ikon - Ikon Maxi

design ABS Studio

Classic

256

max 28

60


3HTWHKHKHWHYL[LVYPLU[HIPSLPUV[[VULKVYH [V2JYVTH[VVUPJRLSZH[PUH[V

3HTWHKHKHWHYL[LVYPLU[HIPSLPUV[[VULS\JP KVVJYVTH[V

(KQ\Z[HISL ^HSS SHTW PU IYHZZ! NVSK WSH[LK 2JOYVTLKVYUPJRLSTH[[

(KQ\Z[HISL ^HSS SHTW PU IYHZZ! WVSPZOLK VY JOYVTLK

(WWSPX\LVYPLU[HISLLUSHP[VUKVYt2JOYV TtV\UPJOLSZH[PUu

(WWSPX\LVYPLU[HISLLUSHP[VUWVSPV\JOYVTt =LYZ[LSSIHYL>HUKSL\JO[LH\Z4LZZPUN!WVSPLY[ 2VKLY]LYJOYVT[

=LYZ[LSSIHYL >HUKSL\JO[L H\Z 4LZZPUN! ]LY NVSKL[2]LYJOYVT[VKLYUPJRLSTH[[

ıńŕŖʼnőőşō ŒŔŌʼnőŖŌŔŗʼnŐşō ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎ Ōŋ œŒŏŌŔŒņńőőŒōŌŏŌřŔŒŐŌŔŒņńőőŒōŏńŖŗőŌ

ıńŕŖʼnőőşō ŒŔŌʼnőŖŌŔŗʼnŐşō ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎ Ōŋ ŏńŖŗőŌœŒŋŒŏŒśʼnőőŒōĮřŔŒŐŌŔŒņńőőŒō ŌŏŌŚņʼnŖńŐńŖŒņŒŇŒőŌŎʼnŏţ

4195 Monet 2x25W E14 ECO

1,2 kg

2x40W E14

2x18W G9 ECO 2x25W G9

2x8W E14 Fluo EL

F .21 - .22 - .32

1,1 kg

21

4176 Nokipin

7,5

Nokipin - Monet

Classic

258

F max 26

35

.20 - .22

19

40


Monet Classic

260


;^PU\UV;^PUK\L WHN

;OLYTH WHN

2L` WHN

4VYUPUN WHN

:PIH WHN

Bathroom IP 44 lights

:[`SV WHN

Bathroom IP 44 lights

262


Bathroom IP 44 lights

264

3HTWHKLKHWHYL[LPUHSS\TPUPVLKPMM\ZVYLWVSPJHY IVUH[V;LYTPUHSPPUWVSPJHYIVUH[VJYVTH[V 9LH[[VYLLSL[[YVUPJVPUJVYWVYH[V -PSVPUJHUKLZJLU[LH‡*

Siba

design P. Pepere

>HSSSHTW^P[OHS\TPUP\TMYHTLHUKWVS`JHYIVUH [LZOHKLZPKLZPUJOYVTLKWVS`JHYIVUH[L ,SLJ[YVUPJIHSSHZ[PUJVYWVYH[LK .SV^^PYL[LZ[‡* (WWSPX\LLUHS\TPUP\TKPMM\ZL\YLUWVS`JHYIVUH [L;LYTPUHSLZLUWVS`JHYIVUH[LJOYVTt )HSSHZ[tSLJ[YVUPX\LPUJVYWVYt ,ZZHPH\ÄSPUJHUKLZJLU[n‡* >HUKSL\JO[LH\Z(S\TPUP\T+PMM\ZVYH\Z7VS`RHY IVUH[:LP[LU[LPSLH\Z]LYJOYVT[LT7VS`RHYIVUH[ ,=.PU[LNYPLY[ .S…OKYHO[WY…M\UN‡* ıńŕŖʼnőőşō ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎ Ōŋ ńŏŢŐŌőŌţ ĨŌŘŘŗŋŒŔ Ōŋ œŒŏŌŎńŔŅŒőńŖń ĶŒŔŚʼnņşʼn ňʼnŖńŏŌŌŋřŔŒŐŌŔŒņńőőŒŇŒœŒŏŌŎńŔŅŒőńŖńĵ šŏʼnŎŖŔŒőőşŐŅńŏŏńŕŖŒŐ ĶʼnŐœʼnŔńŖŗŔń ņŒŕœŏńŐʼnőʼnőŌţ ŔńŕŎńŏʼnőőŒō œŔŒņŒŏŒŎŒō‡ĵ


4327 Siba 33

1 kg

8W G5 T5

F .31

10

Siba

design P. Pepere

Bathroom IP 44 lights

266

IP 44

850째 33

5,5


Bathroom IP 44 lights

268

4328 Siba 60

2 kg

F

IP 44

10

14W FH G5 T5 850째 60

4329 Siba 90

5,5

2,5 kg 10

21W FH G5 T5

F

IP 44

850째

.31

90

4330 Siba 120

3,3 kg

28W FH G5 T5

F .31

5,5

10

Siba

design P. Pepere

.31

IP 44

850째 120

5,5


Bathroom IP 44 lights

270

3HTWHKLKHWHYL[LPUHSS\TPUPVKPMM\ZVYLPU WVSPJHYIVUH[V ZH[PUH[V ;LYTPUHSP PU WVSPJHY IVUH[V JYVTH[V 9LH[[VYL LSL[[YVUPJV V PU K\[[P]VPUJVYWVYH[V >HSSSHTWZPUHS\TPUP\TZH[PUWVS`JHYIVUH [LKPMM\ZLY:PKLZPUJOYVTLKWVS`JHYIVUH[L ,SLJ[YVUPJVYPUK\J[P]LIHSSHZ[PUJS\KLK

>HUKSL\JO[LU H\Z (S\TPUP\T +PMM\ZVY H\Z 7VS`RHYIVUH[ :LP[LU[LPSL H\Z=LYJOYVT[LT 7VS`RHYIVUH[,=.VKLY2=.PU[LNYPLY[ ıńŕŖʼnőőşō ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎ Ōŋ ńŏŢŐŌőŌţ Ō œŒŏŌŎńŔŅŒőńŖń ĹŔŒŐŌŔŒņńőőşʼn ňʼnŖńŏŌ ĬőňŗŎŚŌŒőőşōŌŏŌšŏʼnŎŖŔŒőőşōŅńŏŏńŕŖ

4201 Morning 50

4203 Morning 30

1,9 kg

F

F

IP 44

.31

4202 Morning 100 39W G5 T5

F .31

IP 44

1 kg

11W 2G7 Dulux S/E

36W 2G11 Dulux L

2,7 kg

10

F

IP 44

.31

4203

30

4204 Morning 60

4201

52

40W 2G11 Dulux L

4204

60

4202

100

F

4262

123

.31

4262 Morning 120 54W G5 T5

.31

10

Morning

design P. Pepere

(WWSPX\LZ LU HS\TPUP\T KPMM\ZL\Y LU WV S`JHYIVUH[L ;LYTPUHSLZ LU WVS`JHYIVUH[L JOYVTt )HSSHZ[tSLJ[YVUPX\LV\PUK\J[PMPUJVYWVYt

IP 44

1,5 kg

IP 44

3,2 kg


Morning design P. Pepere

Bathroom IP 44 lights

272


Bathroom IP 44 lights

274

3HTWHKHKHWHYL[LPUWVSPJHYIVUH[VJYVTH [V+PMM\ZVYLPUWVSPJHYIVUH[VZH[PUH[V9LH[ [VYLPUJVYWVYH[VLSL[[YVUPJV

Key

>HUKSL\JO[LUH\Z]LYJOYVT[LT7VS`RHYIV UH[9LÅLR[VYH\ZZH[PUPLY[LT7VS`RHYIVUH[ ,=.PU[LNYPLY[ ıńŕŖʼnőőşōŕņʼnŖŌŏŠőŌŎŌŋřŔŒŐŌŔŒņńőőŒŇŒ ŌŏŌ œŒŋŒŏŒśʼnőőŒŇŒ Ŏ œŒŏŌŎńŔŅŒőńŖń ĨŌŘŘŗŋŒŔ Ōŋ œŔŒŋŔńśőŒŇŒ ŕńŖŌőŌŔŒņńőőŒŇŒœŒŏŌŎńŔŅŒőńŖń ĵšŏʼnŎŖŔŒőőşŐŅńŏŏńŕŖŒŐ

10

(WWSPX\L LU WVS`JHYIVUH[L JOYVTt +PMM\ ZL\Y LU WVS`JHYIVUH[L ZH[PUt )HSSHZ[ LStJ [YVUPX\LPUJVYWVYt

8

design P. Pepere

>HSSSHTWPUJOYVTLKWVS`JHYIVUH[L+PMM\ ZLYPUZH[PUWVS`JHYIVUH[L,SLJ[YVUPJIHSSHZ[ PUJS\KLK

53

4242

1 kg

2x11W 2G7 Dulux S/E

F .31

IP 44


4160 Therma 40

*OYVTLK ^HSS SHTWZ :H[PU WVS`JHYIVUH[L KPMM\ZLY0UK\J[P]LVYLSLJ[YVUPJIHSSHZ[PUJS\ KLK (WWSPX\L JOYVTtZ +PMM\ZL\Y LU WVS`JHYIV UH[LZH[PUt)HSSHZ[PUK\J[P]LV\tStJ[YVUPX\L PUJVYWVYt >HUKSL\JO[LU]LYJOYVT[9LÅLR[VYH\ZVWH SLT7VS`RHYIVUH[2=.VKLY,=.PU[LNYPLY[ ıńŕŖʼnőőşō ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎ řŔŒŐŌŔŒņńőőşō ĨŌŘŘŗŋŒŔ Ōŋ ŒœńŏŒņŒŇŒ œŒŏŌŎńŔŅŒőńŖń ĬőňŗŎŚŌŒőőşōŌŏŌšŏʼnŎŖŔŒőőşōŅńŏŏńŕŖ

F

10

IP 44

40

6

.31

4161 Therma 50

2 kg

36W 2G11 Dulux L 10

3HTWHKL KH WHYL[L JYVTH[L +PMM\ZVYL PU WVSPJHYIVUH[V ZH[PUH[V 9LH[[VYL PUK\[[P]V V LSL[[YVUPJVPUJVYWVYH[V

1,7 kg

24W 2G11 Dulux L

F

IP 44 50

.31

4261 Therma 60

6

1,5 kg

40W 2G11 Dulux L

F .31

IP 44

10

Therma

design P. Pepere

Bathroom IP 44 lights

276

60

6


3HTWHKL KH WHYL[L PU WVSPJHYIVUH[V ]LYUP JPH[VJVUJVWLY[\YHPUHSS\TPUPVJYVTH[V+PM M\ZVYLPUWVSPJHYIVUH[VVWHSPUV¸T\S[PYPNOL¹ 9LH[[VYLLSL[[YVUPJVPUJVYWVYH[V >HSSSHTWZPUWHPU[LKWVS`JHYIVUH[LHUKJV ]LY PU JOYVTLK HS\TPUP\T+PMM\ZLY PU^OP[L Z[YPWLK WVS`JHYIVUH[L ,SLJ[YVUPJ IHSSHZ[ PU JS\KLK

>HUKSL\JO[LU H\Z SHJRPLY[LT 7VS`RHYIVUH[ TP[ ]LYJOYVT[LY 4L[HSSHIKLJRWSH[[L 9L ÅLR[VY H\Z ^LPZZLT SPUPLY[LT 7VS`RHYIVUH[ ,=.PU[LNYPLY[ ıńŕŖʼnőőşō ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎ Ōŋ ŅʼnŏŒŇŒ ŕ œŒŏŒŕŎŒō œŒŏŌŎńŔŅŒőńŖń ŕ řŔŒŐŌŔŒņńőőşŐŌňʼnŖńŏţŐŌĨŌŘŘŗŋŒŔŌŋ ŒœńŏŒŇŒŇŒ œŒŏŌŎńŔŅŒőńŖń ¸ŕŒ ŕŖŔŒŎńŐŌ¹ ĵšŏʼnŎŖŔŒőőşŐŅńŏŏńŕŖŒŐ

4235 Twin Uno

33

0,6 kg 17

18W 2G11 Dulux L

F

IP 44

.31

13

9

(WWSPX\LZLUWVS`JHYIVUH[L]LYUPH]LJTHU [LH\LUHS\TPUP\TJOYVTt+PMM\ZL\YLUWV S`JHYIVUH[L VWHSL YH`t" IHSSHZ[ LStJ[YVUPX\L PUJS\Z

4236 Twin Due 2x18W 2G11 Dulux L

F .31

27

1 kg 13

Twin uno - Twin due

design F. Bertoli - A. Besana

Bathroom IP 44 lights

278

IP 44 60

9


Twin uno - Twin due design F. Bertoli - A. Besana

Bathroom IP 44 lights

280


3HTWHKHKHWHYL[LPU]L[YVWYLZZH[VIPHUJV ZH[PUH[VYLH[[VYLLSL[[YVUPJVPUJVYWVYH[V >HSSSHTWPUZH[PU^OP[LWYLZZLKNSHZZLSLJ [YVUPJIHSSHZ[PUJVYWVYH[LK (WWSPX\L LU ]LYYL WYLZZu ISHUJ ZH[PUu IHS SHZ[LStJ[YVUPX\LPUJVYWVYt >HUKSL\JO[LH\Z^LPZZLTZH[PUPLY[LT7YLZ ZNSHZ,=.PU[LNYPLY[ ıńŕŖʼnőőşōŕņʼnŖŌŏŠőŌŎŌŋœŔʼnŕŕŒņńőőŒŇŒ ŐńŖŒņŒŇŒ ŕŖʼnŎŏń ŕ šŏʼnŎŖŔŒőőşŐ ŅńŏŏńŕŖŒŐ

4391

38

Stylo

design ABS Studio

Bathroom IP 44 lights

282

2 kg

24W 2G11 Dulux L

F .57

IP 44 13

10


*VSPIYy WHN

7OHU[VT:PZ[LTH WHN

)PIV_ WHN

Lighting Systems

;YH[[V WHN

Lighting Systems

284


Lighting Systems

286

Bibox

design F. Rienzi

:[Y\J[\YL n JoISL WVY[L\Y L[ KL [LUZPVU = WV\Y v[YL LTWSV`tL H]LJ WS\ZPL\YZ ZV\YJLZ S\TPUL\ZLZ *VYWZ LU WVS`JHYIV UH[L[YHUZWHYLU[V\JVSVYtH]LJZ[Y\J[\YLZ L[ Kt[HPSZ LU SHP[VU JOYVTt 3L Z`Z[uTL H]LJ SLZ KPMMtYLU[Z HJJLZZVPYLZ YLZV\KLZ [V\[ SLZ WYVISuTLZ K»PUZ[HSSH[PVU LU [V\[LZ ZP[\H[PVUZHYJOP[LJ[VUPX\LZ ;YHNZLPS3L\JO[LUZ`Z[LT TP[ = A\ SLP[\UNLU M…Y ]LYZJOPLKLUL 3L\JO[TP[[LS :PZ[LTH PSS\TPUV[LJUPJV Z\ JH]P WVY[HU[P L 3L\JO[LUR€YWLY H\Z [YHUZWHYLU[LT VKLY JVUK\[[VYP = WLY ]HYPL ZVYNLU[P S\TPUV MHYIPNLT 7VS`JHYIVUH[ \UK :[Y\R[\Y ZV^PL ZL*VYWPPUWVSPJHYIVUH[V[YHZWHYLU[LVJV ,PUaLS[LPSLUH\Z]LYJOYVT[LT4L[HSS SVYH[V JVU Z[Y\[[\YH L WHY[PJVSHYP PU TL[HSSV +HZ:`Z[LTLYSH\I[TP[]LYZJOPLKLULUA\ JYVTH[V0SZPZ[LTHJVUPKP]LYZP[PWPKPHJ ILO€Y[LPSLU LPUL ZLOY ÅL_PISL .LZ[HS[\UN JLZZVYPWLYTL[[LKPYPZVS]LYL[\[[PPWYVISL KLY0UZ[HSSH[PVU TPKPPUZ[HSSHaPVUL ĶʼnřőŌśʼnŕŎńţ ŒŕņʼnŖŌŖʼnŏŠőńţ ŕŌŕŖʼnŐń őń ;LJOUPJHSSPNO[PUNZ`Z[LTVUJHYY`PUNJHISL őʼnŕŗŝʼnŐŖŔŒŕʼnŕŎńŅʼnŏʼnŐœŒňĦňŏţ HUK JVUK\J[VY = MVY KPMMLYLU[ RPUK VM ŔńŋőşřņŌňŒņŌŕŖŒśőŌŎŒņŕņʼnŖńĮŒŔœŗŕņ SPNO[PUNZV\YJLZ)VK`PU[YHUZWHYLU[VYJV œŔŒŋŔńśőŒŐŌŏŌŚņʼnŖőŒŐœŒŏŌŎńŔŅŒőńŖʼn SV\YLKWVS`JHYIVUH[L^P[OÄ[[PUNZHUKKL ŕ ňʼnŖńŏţŐŌ ņ řŔŒŐŌŔŒņńőőŒŐ ŐʼnŖńŏŏʼn [HPSZPUJOYVTLKTL[HS;OLSPNO[PUNZ`Z[LT ŁŖń ŕŌŕŖʼnŐń ŕ ŔńŋőşŐŌ ņŌňńŐŌ ^P[O [OL KPMMLYLU[ RPUK VM HJJLZZVYPLZ SL[Z ńŎŕʼnŕŕŗńŔŒņ œŒŋņŒŏţʼnŖ ŔʼnŜńŖŠ Ŕńŋőşʼn œŔŒŅŏʼnŐşŒŕņʼnŝʼnőőŒŕŖŌ ZVS]LHSS[`WLZVMPUZ[HSSH[PVUWYVISLTZ


.07

.09

.00

.07

.09

15

.00

90° 90

9003

0,5 kg

23W E27 fluo EL R80

F

3x75W E27 PAR30

15

75W E27 PAR30

3x23W E27 fluo EL R80 350°

F

90°

.00 - .07 - .09

2,2 kg

28

9002

5

Bibox Spot

design F. Rienzi

Lighting Systems

288

28

350°

.00 - .07 - .09


Bibox Spot design F. Rienzi

Lighting Systems

290


.07

.09

38

4

9001

0,9 kg

.00

9000

230W - R7s ECO

120W R7s (78 mm.) ECO

300W - R7s

150W R7s (78 mm.)

F .00 - .07 - .09

.07

.09

0,5 kg

28

5

F .00 - .07 - .09

4

.00

28

Bibox Halo

design F. Rienzi

Lighting Systems

292


Bibox Halo design F. Rienzi

Lighting Systems

294


296

Lighting Systems

.00

.09

9005

3,0 kg

2x24W G5 T5

F .00 - .07 - .09

9005 84

Art. 9123 Diffusore in policarbonato Art. 9123 Polycarbonated diffuser

9006

9006 114

3,5 kg

28

Art. 9122 Diffusore in policarbonato Art. 9122 Polycarbonated diffuser

2x39W G5 T5

F .00 - .07 - .09

4

Bibox Fluo

design F. Rienzi

.07


Bibox Fluo design F. Rienzi

Lighting Systems

298


300

9100 15 mt. 9101 30 mt. 9102 50 mt. 9103 100 mt.

Cavo

9108

*H]VHJVUK\[[VYPPUYHTLWLYHSPTLU[HaPVULLJLU [YHSLPUHJJPHPVWLYPSZVZ[LNUV*VUZLU[LHJJLUZPVUP ZLWHYH[L

Interruzioni 9HKKVWWPHUVHJJLUZPVUPLWV[LUaHPUZ[HSSHIPSLX\HUKVP JH]PZVUVHSPTLU[H[PKHLU[YHTIPPSH[P +V\ISL[OLZ^P[JOPUNHUKPUZ[HSSHISLWV^LY^OLUJHISLZ HYLWV^LYLKI`IV[OZPKLZ

*HISL^P[OJVWWLY^PYLZMVYK\HSVUVMMM\UJ[PVUHUK JLU[YHSZ[LLS^PYL[V[PNO[LU[OLJHISL

+V\ISLU[SLZHSS\THNLZL[SHW\PZZHUJLPUZ[HSStLSVYZX\L SLZJoISLZZVU[HSPTLU[tZWHYSLZKL\_JV[tZ

*oISLnJVUK\J[L\YZLUJ\P]YLWV\YuJSHPYHNLKV\ISLL[ JVUK\J[L\YJtU[YHSLLUHJPLYWV\Y[LUKYLSLJoISL

ijŒņŖŒŔőŒʼnœʼnŔʼnŎŏŢśʼnőŌʼnœŒňŎŏŢśʼnőőŒŇŒŎńŅʼnŏţ œŒŋņŒŏţʼnŖœŒňŎŏŢśŌŖŠŎńŅʼnŏŌŕŒŅʼnŌřŕŖŒŔŒő

2HILSTP[2\WMLYSP[aLUM…YZLWHYH[L,PUZJOHS[\UN\UK aLU[YHSL:[HOSKYHO[a\T:WHUULUKLZ2HILSZ ĮńŅʼnŏŠŕŐʼnňőşŐŌŊŌŏńŐŌňŏţņŎŏŢśʼnőŌţ ņşŎŏŢśʼnőŌţŌŚʼnőŖŔńŏŠőşōŕŖńŏŠőŒōœŔŒņŒň ňŏţņşœŔţŐŏʼnőŌţŎńŅʼnŏţijŒŋņŒŏţʼnŖŔńŋőşř œŒňŎŏŢśʼnőŌţ

Tenditori e alimentazione

.07

.09

9106

9PK\JVUVSHMYLJJPHKLPJH]P

0UZ[HSSH[PVURP[! JLU[YHSPaLKWV^LYZ\WWS`_JT[YHUZWHYLU[VYJVSV\YLK JOYVTLKIYHZZTH_JT[LUZVYZ

9LK\PZLU[SHÅuJOLKLZJoISLZ

2P[K»PUZ[HSSH[PVU! ,SuTLU[JVSVYtV\[YHUZWHYLU[_JTWV\Y S»HSPTLU[H[PVU 9PKVPYZLUSHP[VUJOYVTtTH_JT

ķŐʼnőŠŜŌŖŠőńŖţŊʼnőŌʼnŎńŅʼnŏţ

0UZ[HSSH[PVURP[! *SHYLVKLYMHYIPNLZWLPZ\UN_JT )LMLZ[PN\UNZ[LPSLUH\Z]LYJOYVTLKTH_JT

9LK\JL[OLJHISLZ»ZZ[YHPU

=LYYPUNLYUKLY+\YJOOHUN]VU2HILSLU

İŒőŖńŊőşōőńŅŒŔ! ŚʼnőŖŔńŏŠőşōœŌŖńŢŝŌōŎńŅʼnŏŠřŕŐ œŔŒŋŔńśőşōŌŏŌŒŎŔńŜʼnőőşō řŔŒŐŌŔŒņńőőşřŏńŖŗőőşřŐńŎŕŌŐŗŐŕŐ œŒňņʼnŕń

9110

Alimentatori separati )HZLKPHSPTLU[HaPVUL[YHZWHYLU[LVJVSVYH[HWLYHSPTLU [HYLPSZPZ[LTHPUHZZLUaHKPW\U[PS\JLPUWYVZZPTP[nKLP [LUKP[VYP

.07

*LU[YHSPaLKWV^LYZ\WWS`JVUULJ[PVUJVSV\YLKVY[YHU ZWHYLU[ ,SuTLU[JVSVYtV\[YHUZWHYLU[KLYHJJVYKLTLU[ZPTWSL WV\YS»HSPTLU[H[PVUJLU[YHSLK\Z`Z[uTL

Distanziatori 7LYPUZ[HSSHaPVUPPUHZZLUaHKP\UHVLU[YHTILSLWHYL[P -VYPUZ[HSSPUNJHISLZ^OLYLVULVYIV[O^HSSZHYLUV[ H]HPSHISL 7V\YPUZ[HSSLYSLZJoISLZLUHIZLUJLK»\UV\KLZKL\_ T\YZ

max 150

.00

Sostegni

A\Y(UIYPUN\UNKLY2HILSLU^LUKRLPUL>pUKLNLU\[a ^LYKLUR€UULU

=LYIPUK\UNZZ[…JRa\YALU[YHSZWLPZ\UNKLZ:`Z[LTZ

Bibox System

.09

9107

ĨŏţŗŕŖńőŒņŎŌŎńŅʼnŏţœŔŌŒŖŕŗŖŕŖņŌŌŒňőŒōŌŏŌ ŒŅʼnŌřŕŖʼnő

ĵŒʼnňŌőʼnőŌʼnňŏţŚʼnőŖŔńŏŠőŒŇŒœŌŖńŢŝʼnŇŒŎńŅʼnŏţ œŔŒŋŔńśőŒʼnŌŏŌŒŎŔńŜʼnőőŒʼn

Connettori incrociati *VUUL[[VUVWPƒJVWWPLKPJH]PWLHSPTLU[HYSLKH\UZVSV W\U[VS\JL

9113

Deviatori 90° +L]PHUVPJH]PKHZVMÄ[[PWHYL[PVWH]PTLU[P >HSSKL]PH[PVU[^PUZL[

*VUULJ[ZWHPYVMJHISLZZV[OLPJHUILWV^LYLKI`VUL WV^LYWVPU[ *VUULJ[LU[WS\ZPL\YZWHPYLZKLJoISLZWV\YSLZHSPTLU[LY H]LJ\UZL\SWVPU[K»HSPTLU[H[PVU

7HPYLKLKu]PH[L\YZT\YH\_ <TSLURLYM„Y>HUKTVU[HNL ĵŖʼnőŒņşʼnŒŖŎŏŒőʼnőŌţňņŒōőŒōőńŅŒŔ

=LYIPUKLUTLOYLYLA\M…OY\UNZRHILS\UKLYSH\ILUZVPOYL :WLPZ\UN…ILYLPULULPUaPNLU:[YVTHUZJOS\ZZ ĵŒʼnňŌőʼnőŌʼnňņŗřŎńŅʼnŏʼnōňŏţņŒŋŐŒŊőŒŕŖŌ œŒňņʼnňʼnőŌţœŌŖńőŌţŌŋŒňőŒōŖŒśŎŌ

max 40

.00

9109

2P[K»PUZ[HSSHaPVUL! IHZLK»HSPTLU[HaPVUL_JT[YHZWHYLU[LVJVSVYH[H [LUKP[VYPPUV[[VULJYVTH[VTH_JT

max 150

Lighting Systems

9105


302

,ZLTWPKPPUZ[HSSHaPVULKLPJVTWVULU[PKLSZPZ[LTH)PIV_ ,_HTWSLVMPUZ[HSSH[PVUVM)PIV_Z`Z[LTJVTWVULU[Z ,_LTWSLZK»PUZ[HSSH[PVUKLZJVTWVZHU[ZK\Z`Z[uTL)PIV_ 0UZ[HSSH[PVUZILPZWPLSLKLY2VTWVULU[LUKLZ:`Z[LT)PIV_

Lighting Systems

ijŔŌŐʼnŔşōŗŕŖńőŒņŎŌŎŒŐœŒőʼnőŖŒņŕŌŕŖʼnŐş)PIV_

3HWV[LUaHJVTWSLZZP]HPUZ[HSSHIPSLZ\SSLJVWWPLKPJH]P

3L W\PZZHUJL [V[HSL PUZ[HSSHISL Z\Y SLZ QL\_ KL JHISLZ

JVUULZZL[YHSVYVUVUW\~Z\WLYHYL>H[[JVTL

YLSPuZLU[YLL\_ULWL\[KLWHZZLY>H[[ZJVTTL

ZLZP[YH[[HZZLKP\U»\UPJHSPULH

Z»PSZ»HNPZZHP[K»\ULZL\SLSPNUL

;OL [V[HS WV^LY JVUZ\TW[PVU [OH[ `V\ JHU PUZ[HSS VU

+PL PUZ[HSSPLY[L .LZHT[SLPZ[\UN ILS KLU TP[LUHPUKLY

PU[LYJVUULJ[LKWHPYZVMJHISLZOV\SKILUVTVYL[OHU

]LYI\UKLULU 2HILS KHYM >H[[ UPJO[ ILYZ[LPNLU

>H[[ZHZ[OV\NOP[^OLYLQ\Z[VUSPUL

NLUH\^PLPT-HSSLPULYLPUaPNLU3LP[\UN

9105

ĵŗŐŐńŔőńţŐŒŝőŒŕŖŠňŒœŗŕŖŌŐńţňŏţœŒňŎŏŢśʼnőŌţ

9108

9113

śʼnŔʼnŋŎńŅʼnŏŠőşʼnŕŒʼnňŌőŌŖʼnŏŌőʼnňŒŏŊőńœŔʼnņşŜńŖŠ ĦńŖŖņŕŏŗśńʼnŌŕœŒŏŠŋŒņńőŌţŒňőŒōŏŌőŌŌ

Bibox System

9105

9106

9110

9109

9107


Phantom Sistemi

design U.T. EGOLUCE

Lighting Systems

304

:PZ[LTH KP SHTWHKL H ZJVTWHYZH [V[HSL JVYWV PU HSS\TPUPV ]LYUPJPH[V IPHUJV [HWWP PU WVSPJHYIVUH[V IPHUJVLZJOLYTVPUTL[HJYPSH[VZH[PUH[V+PZWVUP IPSPPUK\LSHYNOLaaL!L JT :`Z[LT VM [YPTSLZZ YLJLZZLK SHTWZ >OP[L WHPU[LK HS\TPUP\T IVK` ZPKLZ PU ^OP[L WVS`JHYIVUH[L HUK ZOHKL PU ZH[PU TL[OHJY`SH[L (]HPSHISL PU ^PK[OZ! HUK JT :`Z[uTLKLSHTWLZnLUJHZ[YLYZHUZJHKYL*VYWZ LU HS\TPUP\T [LYTPUHSLZ LU WVS`JHYIVUH[L ISHUJ L[KPMM\ZL\YLUTt[OHJY`SH[LZH[PUt+PZWVUPISLZLU KL\_SHYNL\YZ!JTL[ JT 9HOTLUSVZL ,PUIH\SL\JO[LUZ`Z[LT 2€YWLY H\Z (S\TPUP\T :LP[LU[LPSL H\Z ^LPLT 7VS`RHYIVUH[ \UK +PMM\ZVY H\Z ZH[PUPLY[LT 4L[HRY`SH[ =LYM…NIHY PU)YLP[L!VKLY JT ĵŌŕŖʼnŐń œŒŖŒŏŒśőşř ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎŒņ ĮŒŔœŗŕ Ōŋ ŒŎŔńŜʼnőőŒŇŒ ńŏŢŐŌőŌţ ŅŒŎŒņşʼn ňʼnŖńŏŌ Ōŋ ŅʼnŏŒŇŒ œŒŏŌŎńŔŅŒőńŖń Ō ńŅńŊŗŔ Ōŋ ŕńŖŌőŌŔŒņńőőŒŇŒŐʼnŖńŎŔŌŏńŖńĦňņŗřŔńŋŐʼnŔńř! ŜŌŔŌőŒōŌ ŕŐ


306

Profilo + parte elettrica - Profile + light module 6640.01

1 kg

A = 58 cm.

24W G5 T5

6641.01

1,4 kg

B = 88 cm.

39W G5 T5

6642.01

1,7 kg

C = 118 cm.

54W G5 T5

Testata di chiusura - Closing heads Lighting Systems

0290

4,7xL cm.

D

C

B

D

Schermo in metacrilato satinato - Satin methacrylate diffuser

L = (D+C+B+D) + 0,5 cm. L = (0,5+118+88+0,5) + 0,5 = 207,5 cm.

0845/300 cm.

0845/200 cm.

D

A

A

A

D

Giunto - Connector

L = (D+A+A+A+D) + 0,5 cm. L = (0,5+58+58+58+0,5) + 0,5 = 175,5 cm.

4

0291

Phantom 24W/39W/54W G5 T5

F

IP 40

12

Phantom Sistema 4

design U.T. EGOLUCE

Esempi - Examples

2 pz.

4,7xL cm.

D = 0,5 cm.


Phantom Sistema 4 design U.T. EGOLUCE

Lighting Systems

308


310

Profilo + parte elettrica - Profile + light module 6645.01

2,1 kg

A = 58 cm.

2x24W G5 T5

6646.01

3,1 kg

B = 88 cm.

2x39W G5 T5

6647.01

4,1 kg

C = 118 cm.

2x54W G5 T5

Lighting Systems

Testata di chiusura - Closing heads 0292 9,7xL cm.

D2 D1

C

B

D2

Schermo in metacrilato satinato - Satin methacrylate diffuser

L = (D1+C+B+D2) + 0,5 cm. L = (0,5+118+88+10,5) + 0,5 = 217,5 cm.

0926/300 cm.

0926/200 cm.

D1

A

A

A

D2

Giunti con cavi - Connectors with wires

L = (D1+A+A+A+D2) + 0,5 cm. L = (0,5+58+58+58+10,5) + 0,5 = 185,5 cm.

9

maxiphantom

0293

2x24W/2x39W/2x54W G5 T5

F

IP 40 14

MaxiPhantom Sistema 9

design U.T. EGOLUCE

Esempi - Examples

D1

9,7xL cm.

D1 = 0,5 cm. D2 = 10,5 cm.


MaxiPhantom Sistema 9 design U.T. EGOLUCE

Lighting Systems

312


Lighting Systems

314

Colibrì

design S. Anconetani

;\[[PPWYVPL[[VYPKLSZPZ[LTH*630)90»ZVUV JVTWVZ[P KH \U JVYWV PU WYLZZVM\ZPVUL K»HSS\TPUPV]LYUPJPH[VKHK\LMVYJLSSLJOL ULJVUZLU[VUVYV[HaPVULLPUJSPUHaPVUL\UH NOPLYHWLYS»H[[HJJVKPHJJLZZVYPLZLJVU KVPTVKLSSP\UYPÅL[[VYLPU[LYUVPUHSS\TPUPV W\YPZZPTVL\U]L[YVMYVU[HSL[LTWLYH[V 3L KPMMLYLU[P KPTLUZPVUP SL [PWVSVNPL KP \[P SPaaVIPUHYPVIHZLVPUJHZZVLSHNHTTH KP SHTWHKPUL JHYH[[LYPaaHUV S»LZ[YLTH ]LY ZH[PSP[nKLSZPZ[LTHKPWYVPL[[VYP*630)90» (SS*630)90»Z`Z[LT»ZWYVQLJ[VYZHYLTHKL \W VM HU LUHTLSSLK KPLJHZ[ HS\TPUP\T IVK`[^VMVYRZHSSV^PUNYV[H[PVUHUK[PS[PUN HYPUNU\[Z\WWVY[MVYHJJLZZVYPLZ»ZÄ_H[PVU HUKHJJVYKPUN[VTVKLSHW\YLHS\TPUP\T YLÅLJ[VYHUKH[LTWLYLKMYVU[HSNSHZZ ;OLKPMMLYLU[ZPaLZ[OL[`WVSVNPLZVMPUZ[HS SH[PVU[YHJRIHZLVYYLJLZZLKHUK[OLYHU NL VM I\SIZ HSSV^ HU` ZL[[PUN \W WVZZPIPSP [PLZ[V[OL*630)90»Z`Z[LT ;V\ZSLZWYVQLJ[L\YZK\Z`Z[uTL*630)90» ZVU[ JVTWVZtZ WHY \U JVYW LU HS\TPUP\T PUQLJ[t]LYUPKL\_MV\YJOLZX\PWLYTL[[LU[ YV[H[PVUL[PUJSPUHPZVU\ULIHN\LWV\YÄ_LY SLZHJJLZZVYPLZL[Z\P]HU[SLZTVKuSLZ\U YtÅLJ[L\YLUHS\TPUP\T[YtZW\YL[\U]LYYL MYVU[HSKLZLJ\YP[t 3LZ[HPSSLZKPMMtYLU[LZSLZ[`WLZK»\[PSPZH[PVU YHPSIHZL V\ LUJHZ[YtL[ SL JOVP_ KLZ HT WV\SLZ[tTVPNULU[S»L_[YuTLtJSLJ[PZTLK\ Z`Z[uTLKLZWYVQLJ[L\YZ*630)90»

(SSL :[YHOSLY KLZ *630)90» :`Z[LTZ ^LY KLUH\Z¸+0,*(:;¹(S\TPUP\TNLMLY[PN[ 1L /HS[L.HILSU IPL[LU KPL 4€NSPJORLP[ LPULY NLUH\LU OVYPaVU[HSLU \UK ]LY[PRHSLU 7VZP[PVUPLY\UN,PULYPUNM€YTPNL5\[LYSH\ I[QLUHJO4VKLSS]HYPHU[LKLU,PUZH[a]VU A\ILO€Y ^PL )SLUKZJO\[aRSHWWLU -HYIÄS [LYVKLY;LTWLYH[\YZJO\[aNSHZ +PL \U[LYZJOPLKSPJOLU .Y€ZZLU KPL 4€ NSPJORSLP[LU KLY 0UZ[HSSH[PVU ¶:[YVTZJOPL UL (\MIH\\UK ,PUIH\]LYZPVU ¶ \UK KPL NYVZZL (\Z^HOS HU 3L\JO[TP[[LS[LJOUPRLU M…OYLU a\ ]PLSMpS[PNLU ,PUZH[a]HYPHU[LU KLZ *630)90»:`Z[LTZ Ħŕʼn ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎŌ ŕŌŕŖʼnŐş *VSPIYy ŌŐʼnŢŖ ŎŒŔœŗŕ Ōŋ œŒŎŔŒŜʼnőőŒŇŒ ŏŌŖŒŇŒ ńŏŢŐŌőŌţ" ŕœʼnŚŌńŏŠőşʼn ņŌŏŎŌ ŎŒŖŒŔŌʼn œŒŋņŒŏţŢŖ ņŔńŝńŖŠ Ō őńŎŏŒőţŖŠ ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎŌ ņ ŏŢŅŒŐ őńœŔńņŏʼnőŌŌ" ŋńŊŌŐőŒʼn ŎŒŏŠŚŒ ňŏţ ŎŔʼnœŏʼnőŌţ ńŎŕʼnŕŕŗńŔŒņŌņŋńņŌŕŌŐŒŕŖŌŒŖŐŒňʼnŏŌ ņőŗŖŔʼnőőŌō ŒŖŔńŊńŖʼnŏŠ Ōŋ śŌŕŖŒŇŒ ńŏŢŐŌőŌţ Ō ŋńŝŌŖőŒʼn ŋńŎńŏʼnőőŒʼn ŕŖʼnŎŏŒ ĴńŋŏŌśőşʼnŔńŋŐʼnŔşŕŌŕŖʼnŐşŎŔʼnœŏʼnőŌţ ŜŌőń Ņńŋń ŌŏŌ ņŕŖŔŒʼnőőşō ņńŔŌńőŖ Ō ńŕŕŒŔŖŌŐʼnőŖ ŏńŐœ ŔńŕŜŌŔţŢŖ ŒŅŏńŕŖŠ ŌŕœŒŏŠŋŒņńőŌţ ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎŒņ ŕŌŕŖʼnŐş *VSPIYP»


Lighting Systems

316

8

15

3,4 kg

70W G12 HQI

355°

F IP 40

45

135°

.40

6505el

3,6 kg

Ø

15

150W G12 HQI

18

F IP 40 .40

355°

1,8 kg 135°

100W E27 halolux ECO 150W E27 halolux

F IP 40 .40

49

6501

17

Colibrì large

6504el

32

17

design S. Anconetani

0657.02 Alette direzionali Barn-doors

Ø

15

18


19

6521

1,3 kg

75W G53 AR111

F

39

355° 135° 15

Ø

13

IP 40 16

.40

6523 75W E27 PAR 30

39

355° 135°

1,3 kg 15

Colibrì medium

design S. Anconetani

Lighting Systems

318

Ø

13

F .40

16


Lighting Systems

320

355°

1 kg

50W GU 5,3

28

6531

135° 11

design S. Anconetani

19

Ø

9

F 11,5

.40

75W GU 10

28

1 kg

135° 11

Ø

9

F 11,5

.40

1 kg 355°

60W G9 ECO 75W G9

F .40

135° Ø

28

6526

11

Colibrì small

355°

6534

9

11,5


32

6508el

15

8

3,3 kg

355°

70W G12 HQI

45

135°

F IP 40 .40

6509el

Ø

15

18

3,3 kg

150W G12 HQI Ø 12

8

F IP 40 .40 355° 135°

2 kg

45

6500 100W E27 halolux ECO

17

Colibrì large

0657.02 Alette direzionali Barn-doors

17

design S. Anconetani

Lighting Systems

322

150W E27 halolux

Ø

15

F IP 40 .40

18


8 355°

1,7 kg

75W G53 AR111

Ø

39

6520

135° 13

F IP 40 16

.40

8

Ø 12

355°

75W E27 PAR 30

135°

1,6 kg Ø

39

6522

15

Colibrì medium

Ø 12

15

design S. Anconetani

Lighting Systems

324

13

F .40

16


Lighting Systems

326

Ø 10

1,2 kg

5

6530

28

135°

.40 Ø

9

11,5 Ø 10

1,2 kg

5

6533 75W GU 10

355°

F .40

Ø

28

135° 11

9

11,5 Ø 10

1,2 kg

5

6525 60W G9 ECO

355°

75W G9

F

Ø

28

135° 11

Colibrì small

355°

F 11

design S. Anconetani

50W GU 5,3

9

.40 4502

11,5


328

)PUHYPVLSL[[YPÄJH[VT\S[PMHZL=(,SLJ[YPÄLK[YHJR=( 9HPSLSLJ[YPÄL=(3PJO[ZJOPLUL=( ĶŒŎŒņʼnňŗŝŌōŜŌőŒœŔŒņŒňĦŒŏŠŖĤ )05(906LSL[[YPÄJH[VH[YLHJJLUZPVUPKP]LYZPÄJH[LJVZ[Y\P[VPUSLNHKPHSS\TPUPVLZ[Y\ ZVJVUJVUK\[[VYPPUYHTLHSSVNNPH[PHSS»PU[LYUVKPWYVÄSH[PLZ[Y\ZPPU7=* ,SLJ[YPÄLK;9(*2^P[OKPMMLYLU[Z^P[JOPUNZTHKLPUL_[Y\KLHS\TPUP\T^P[OPUZPKL 7=*L_[Y\ZPVUJVWWLY^PYLZ

7

9(03tSLJ[YPÄtH]LJ[YVPZHSS\THNLZKPMMLYLU[ZYLHSPZtLUHS\TPUP\TH]LJJVUK\J[L\YZ LUJ\P]YLKHUZ\ULNHPULLU7=* 30*/;:*/0,5,(S\TPUP\TTP[7VS`LZ[LYILZJOPJO[\UNTP[2\WMLYSLP[LYU

7328

(KH[[H[VYLTLJJHUPJVLSL[[YPJV (JHYPJVTLJJHUPJV2N 4LJOHUPJHSLSLJ[YPJHSHKHW[LYZ (TLJOHUPJHSSVHK2N (KHW[H[L\YLSLJ[YPX\LTtJHUPX\L (JOHYNLTtJHUPX\L2NZ 4LJOHUPZJOLYLSLR[YPZJOLY(KHW [LY(TLJOHUPZJOL)LSHZ[IHY RLP[2N İʼnřńőŌśʼnŕŎŌʼnšŏʼnŎŖŔŌśʼnŕŎŌʼn ńňńœŖŒŔşĤŐʼnřńőŌśʼnŕŎńţ őńŇŔŗŋŎńŎŇ

.P\U[VSPULHYL :[YHPNO[QVPU[ 1VPU[LUSPNUL .LYHKL=LYIPUK\UN ijŔţŐŒʼnŕŒʼnňŌőʼnőŌʼn

7329 .P\U[VSPULHYLZLUaHJVU[H[[P 4LJOHUPJHSQVPU[^P[OV\[ JVU[HJ[Z 1VPU[TtJHUPX\LZHUZJVU[HJ[ .LYHKL=LYIPUK\UNVOUL 2VU[HR[L İʼnřńőŌśʼnŕŎŒʼnŕŒʼnňŌőʼnőŌʼn ŅʼnŋŎŒőŖńŎŖń

7327

ĶŒŎŒņʼnňŗŝŌōŜŌőŒœŔŒņŒňŕŔńŋŏŌśőşŐŌœʼnŔʼnŎŏŢśʼnőŌţŐŌŌŋŇŒŖŒņŏʼnőőşōŌŋ ŜŖńŐœŒņńőőŒŇŒńŏŢŐŌőŌţŕ7=*ŌŐʼnňőşŐŌŊŌŏńŐŌ

7322

7326

*VWLY[\YHIPUHYPVT ;YHJRJV]LYT *V\]YLYHPST (IKLJRWYVÄST ĮŔşŜŎńŜŌőŒœŔŒņŒňń

1 mt.

7332

Lighting Systems

250/440V 16A 7324 D

F 34

(SPTLU[HaPVULKLZ[YH 9PNO[SP]LLUK (SPTLU[H[PVUKYVP[L 9LJO[L:[YVT]LYZVYN\UN ijŔńņşōŊŌņŒōŎŒőʼnŚ

.40 42

7323

2 mt.

250/440V 16A

F 8

.40 7VZPaPVUHTLU[VKLSS»HSPTLU[HaPVULKLPJVUK\[[VYPKP[LYYH 7VZP[PVUVM[OLZ\WWS`VMLHY[OJVUK\J[VYZ 7VZP[PVUKLS»HSPTLU[H[PVUKLZJVUK\J[L\YZKL[LYYL 7VZP[PVUKLZ:JO\[aSLP[LYHUZJOS\ZZLZILP=LYIPUKLYU\UK>PURLSU ijŒŋŌŚŌţňŏţŕŒʼnňŌőʼnőŌţŕ­ŋʼnŐŏťō®

7337

12

7324 S

7333

(SPTLU[HaPVULZPUPZ[YH 3LM[SP]LLUK (SPTLU[H[PVUNH\JOL 3PURL:[YVT]LYZVYN\UN įʼnņşōŊŌņŒōŎŒőʼnŚ

7PHZ[YHJT 7SH[LJT 7SHX\LJT ,PUZH[a[LPSJT ijŏŒŝńňŎńŕŐ

12

7336

7332

12

7337

7330 12

7324D

7338 D

.P\U[V3PU[LYUV 0UZPKL3QVPU[ 1VPU[LUPU[tYPL\Y 3=LYIPUK\UNPU[LYU ĦőŗŖŔʼnőőʼnʼn3ŒŅŔńŋőŒʼn ŕŒʼnňŌőʼnőŌʼn

8

.P\U[V3LZ[LYUV 6\[ZPKL3QVPU[ 1VPU[LUL_[tYPL\Y 3=LYIPUK\UNL_[LYU ĦőʼnŜőʼnʼn3ŒŅŔńŋőŒʼn ŕŒʼnňŌőʼnőŌʼn

Colibrì System

7338D

7339 7336

7325

0NP\U[PKPJVSSLNHTLU[VZHYHUUV+LZ[YVV:PUPZ[YVZLJVUKVSHWVZPaPVULSH[LYHSLKLSJVU[H[[[VKP[LYYH 1VPU[Z^PSSILYPNO[+VYSLM[:MVSSV^PUN[OLSH[LYHSWVZP[PVUVMLHY[OJVUK\J[VYZ 3LZQVPU[ZZLYVU[nKYVP[L+V\HNH\JOL:ZLSVUSHWVZP[PVUSH[tYHSLK\JVUK\J[L\YKL[LYYL 1VPU[Z]LY^LUKLU:PLIP[[LPUKLY]LYZPVU:JO\[aSLP[LYHUZJOS\ZZYLJO[Z+VKLYSPURZ:QLUHJO,PUZH[ZPT:JOPLULUZ`Z[LT ĵŒʼnňŌőŌŖʼnŏŠŅŗňʼnŖņœŒŏŒŊʼnőŌŌŕœŔńņń+ŌŏŌŕŏʼnņń:ņŋńņŌŕŌŐŒŕŖŌŒŖœŒŏŒŊʼnőŌţ­ŋʼnŐŏŌ®

7324S

.P\U[V;KLZ[YV 9PNO[;QVPU[ 1VPU[LU;KYVP[L 9LJO[L;=LYIPUK\UN ijŔńņŒʼnĶŒŅŔńŋőŒʼn ŕŒʼnňŌőʼnőŌʼn

7338 S 8

7339 7338S

(SPTLU[HaPVULJLU[YHSLL NP\U[VSPULHYL *LU[YHSJVUULJ[VY ^P[OZ[YHPNO[QVPU[ (SPTLU[H[PVUJLU[YHS L[QVPU[LUSPNUL A^PZJOLU]LYZVYN\UN ĺʼnőŖŔńŏŠőşōŎŒőőʼnŎŖŒŔŕ œŔţŐşŐŕŒʼnňŌőʼnőŌʼnŐ

.P\U[V? ?QVPU[ 1VPU[LU? ?=LYIPUK\UN ĮŔʼnŕŖŒņŒʼnŕŒʼnňŌőʼnőŌʼn

.P\U[V;ZPUPZ[YV 3LM[;QVPU[ 1VPU[LU;NV\JOL 3PURL;=LYIPUK\UN įʼnņŒʼnĶŒŅŔńŋőŒʼn ŕŒʼnňŌőʼnőŌʼn

7325 *OP\Z\YH +LHKLUK -LYTL[\YL ,UKZ[…JR ĮŒőŚʼnņńţŋńŇŏŗŜŎń

7331 7335

2P[JH]VHJJPHPVTWPHZ[YHJT 2P[^P[OZ[LLS^PYLTWSH[LJT *HISLLUHJPLYTWSHX\LJT 2P[TP[:[HOSZLPSTLPUZH[a[LPS JT ıńŅŒŔŕŒŕŖńŏŠőşŐœŒňņʼnŕŒŐŐ œŏŒŝńňŎńŕŐ

([[HJJVZVMÄ[[VRP[ *LPSPUNRP[ ([[HX\LnWSHMVUK +LJRLURP[ ijŒŖŒŏŒśőşōőńŅŒŔ

7334

7330

2P[JH]VHJJPHPVTWPHZ[YHJT 2P[^P[OZ[LLS^PYLTWSH[LJT *HISLLUHJPLYTWSHX\LJT 2P[TP[:[HOSZLPSTLPUZH[a[LPSJT ıńŅŒŔŕŒŕŖńŏŠőşŐœŒňņʼnŕŒŐŐ œŏŒŝńňŎńŕŐ

.P\U[VÅLZZPIPSLJT -SL_PISLQVPU[JT 1VPU[Åt_PISLJT -SL_PISL=LYIPUK\UNJT ħŌŅŎŒʼnŕŒʼnňŌőʼnőŌʼnJT


Lighting Systems

330

:PZ[LTHKPSHTWHKLÅ\VYLZJLU[PT\S[P\ZVKPMM\ZVYP PUWVSPJHYIVUH[V[YHZWHYLU[L JVTWSL[LK»PU[LYY\[[VYLLJHISHNNPVT JVULSLTLU[VKPJVUULZZPVUL

4310

4312

0,4 kg

14W G5 T5

F

:LYPL ]VU 4\S[PM\UR[PVUHSL 3L\JO[Z[VMÅL\JO[LU +PMM\ZVYH\Z7VS`JHYIVUH[RSHY TP[:JOHS[LY\UK2HILST[ TP[=LYIPUK\UNZ[LPS

Elemento per connessione in serie max 8 pz. Element for serial connection max. 8 pcs.

F

IP 40

.00

4311 F

IP 40

.00

4313

0,5 kg

21W G5 T5

İőŒŇŒŚʼnŏʼnņşʼn ŏŢŐŌőʼnŕŚʼnőŖőşʼn ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎŌ ijŔŒŋŔńśőşō ŌŏŌ ŚņʼnŖőŒō ňŌŘŘŗŋŒŔ Ōŋ œŒŏŌŎńŔŅŒőńŖń ŕņşŎŏŢśńŖʼnŏʼnŐŌŎńŅʼnŏʼnŐœŌŖńőŌţ ŐʼnŖŔń ŕŕŒʼnňŌőŌŖʼnŏŠőşŐšŏʼnŐʼnőŖŒŐ

0,4 kg

14W G5 T5

0,5 kg

21W G5 T5

F

IP 40

.00

IP 40

.00

4310 83 4311 113

3,7

:`Z[uTLKLSHTWLZÅ\VYLZJLU[LZT\S[P\ZHNL KPMM\ZL\YLUWVS`JHYIVUH[L[YHUZWHYLU[ H]LJPU[LYY\W[L\YL[JoISHNLT[ H]LJtStTLU[KLJVUULJ[PVUZ

Art. 0535 Cavo per connessione in serie max. 8 pz. Art. 0535 Cable for serial connection max. 8 pcs.

3,7

Tratto

design ABS Studio

:`Z[LTVMÅ\VYLZJLU[T\S[PW\YWVZLSHTWZ [YHUZWHYLU[ZOHKL Ä[[LK^P[OZ^P[JOHUK^PYPUNT[ ^P[OJVUULJ[PVULSLTLU[

4312 83 4313 113


Tratto

design ABS Studio

Lighting Systems

332

0533 Kit per sospensione 0533 Suspension kit

0534 Kit per sospensione a 2 elementi 0534 Two elements suspension kit TRATTO 83 cm.: Art. 4310 + 4312 + 0534 TRATTO 113 cm.: Art. 4311 + 4313 + 0534


Tratto design ABS Studio

Lighting Systems

334


4PYHNL4PUPTPYHNL WHN

ALYV WHN

4H_PNOVZ[ WHN

8\HKYH[V WHN

7OHU[VT WHN

*HZWLY WHN

4H_P7OHU[VT WHN

4H_PTPYHNL WHN

>HSS` WHN

Architectural

.OVZ[4PUPNOVZ[ WHN

Architectural

336


Wally

design R. Giovanetti

Architectural

338

3HTWHKH KH WHYL[L HK PUJHZZV PU TL[HSSV ]LYUPJPH[VIPHUJV *VYUPJLPU]L[YVHYNLU[H[VLZH[PUH[V 0UZ[HSSHIPSL PU WHYL[P KP JHY[VUNLZZV V JVU S»HWWVZP[V2P[KPTVU[HNNPVPUT\YPWPLUP 9LJLZZLK^HSSSHTW^P[OZ[Y\J[\YLPU^OP[L WHPU[LKTL[HS -YHTLPUZH[PUZPS]LYLKNSHZZ *HUILPUZ[HSSLKPU[VWSHZ[LYIVHYKVY\ZPUN [OL ZWLJPÄJ TV\U[PUN RP[ PU[V JVUJYL[L ^HSS 3HTWLT\YHSLLUJHZ[YtLH]LJZ[Y\J[\YLLU Tt[HS]LYUPISHUJ *HKYLLU]LYYLZH[PUtL[HYNLU[t 7Yt]\LWV\YPUZ[HSSH[PVUKHUZWSHX\LWSo[YL V\H]LJRP[WYtKPZWVZtKHUZT\YWSLPU ,PUIH\SHTWLTP[:[Y\R[\YH\Z^LPSHJRPLY [LT4L[HS 9HOTLU H\Z :H[PUPLY[LT \UK ]LYZPSILY[LT .SHZ =VYNLZLOLU M…Y 0UZ[HSSH[PVU PT .PWZRHY[VU VKLYTP[KLTZWLaPÄZJOL,PUIH\RP[H\JOPT NLTH\LY[L>pUKL ĦŕŖŔńŌņńʼnŐşōņŕŖʼnőŗŕņʼnŖŌŏŠőŌŎŌŋ ŅʼnŏŒŇŒŐʼnŖńŏŏń ĴńŐŎńŌŋŐńŖŒņŒŇŒŕʼnŔʼnŅŔŌŕŖŒŇŒŕŖʼnŎŏń İŒŊʼnŖņŕŖŔńŌņńŖŠŕţņŇŌœŕŒŎńŔŖŒőŌŏŌœŔŌ œŒŐŒŝŌŐŒőŖńŊőŒōŎŒŔŒŅŎŌņŅʼnŖŒő


27

Art. 0225

Cassaforma Wallbox

Piastra per muratura Plaster Kit

41

4332

Art. 0224

40,5

22,5x34cm.

29

2,5 kg

36

Wally

design R. Giovanetti

Architectural

340

42x28x10h

26W G24 q.3 Dulux D/E

36x25x10h

F .57

24,5

9

9

1


Hidden lights design U. T. EGOLUCE

Architectural

342

3HTWHKLHZJVTWHYZH[V[HSLWLYPUZ[HSSHaPVUL PUJVU[YVZVMÄ[[PKPJHY[VUNLZZV *VYWV PU TL[HSSV ]LYUPJPH[V ZJOLYTV PU TL [HJYPSH[V ZH[PUH[V V ]L[YV *HZWLY ALYV L YP ÅL[[VYP PU[LYUPWLY\UHKPMM\ZPVULLMÄJPLU[LLK\UPMVYTL :VUV KPZWVUPIPSP ]LYZPVUP JVU KPMM\ZVYL H ÄSV KLSZVMÄ[[VVWW\YLJVUKPMM\ZVYLHYYL[YH[V ;YPTSLZZ YLJLZZLK 3HTWZ MVY PUZ[HSSH[PVU PU[V WSHZ[LYIVHYKMHSZLJLPSPUNZ )VK` PU WHPU[LK TL[HS ZH[PU TL[OHJY`SH[L VY NSHZZ *HZWLY ALYV ZJYLLU HUK PU[LYUHS YL ÅLJ[VYZ[VNYHU[LMÄJPLU[HUK\UPMVYTSPNO[KPM M\ZPVU (]HPSHISL ^P[O KPMM\ZLY Å\ZO [V [OL JLPSPUN VY JVTWSL[LS`YLJLZZLK 3HTWLZLUJHZ[YtLZZHUZIH[[\LWV\YPUZ[HSSH[PVU KHUZMH\_WSHMVUKZLUWSHX\LWSo[YL *VYWZLUTt[HS]LYUPtJYHULUTL[OHJY`SH[L ZH[PUtV\]LYYL*HZWLYALYVL[YtÅLJ[L\YZPU [LYULZWV\YNHYHU[PY\ULtTPZZPVUKLS\TPuYL LMÄJHJLL[\UPMVYTL 9HOTLUSVZLU ,PUIH\SL\JO[LU a\Y 0UZ[HSSH[PVU PUKLUA^PZJOLUKLJRLUH\Z.PWZRHY[VU :[Y\R[\YH\ZSHJRPLY[LT4L[HSS:JOPYTH\Z ZH[PUPLY[LT 4L[HJY`SH[ VKLY .SHZZ *HZWLY ALYV\UKPUULYLU9LÅLR[VYLU NHYHU[PLYLU LPUL LMÄaPLU[L \UK NSLPJOTpPNL 3PJO[Z[YHOS\UN ĵņʼnŖŌŏŠőŌŎŌņŕŖŔńŌņńʼnŐşʼnŅʼnŋŒŎńőŖŒņŎŌ ņŔŒņʼnőŠ ŕ œŒņʼnŔřőŒŕŖŠŢ ňŏţ œŒňņʼnŕőşř œŒŖŒŏŎŒņŌŋŇŌœŕŒŎńŔŖŒőń ĮŒŔœŗŕŌŋŒŎŔńŜʼnőőŒŇŒŐʼnŖńŏŏńšŎŔńőŌŋ ŕńŖŌőŌŔŒņńőőŒŇŒ ŐʼnŖńŎŔŌŏńŖń ŌŏŌ ŕŖʼnŎŏń *HZWLY ALYV Ō ņőŗŖŔʼnőőŌʼn ŔʼnŘŏʼnŎŖŒŔş ňŏţ ŔŒņőŒŇŒ šŘŘʼnŎŖŌņőŒŇŒ ŔńŕŕʼnŌņńőŌţ ŏŗśńŕņʼnŖń


Hidden lights design U. T. EGOLUCE Architectural

344


6626 quadrato 12V

0,6 kg

12V 50W GU 5,3 ,,,

0,3m.

.01

9,8x9,8cm.

6627 quadrato 230V

0,7 kg

50W GU 10 7W GU 10 LED 9W GU 10 Fluo EL

.01

0,3m.

12

IP 40

12

Quadrato design U. T. EGOLUCE

Architectural

346

9,8x9,8cm.

6628 + 0121/0123 quadrato LED

8x8


6620 casper 12V

0,7 kg

12V 50W GU 5,3 ,,,

IP 40

0,3m.

.57

10,5x10,5cm.

6621 casper 230V

0,8 kg

50W GU 10 7W GU 10 LED 9W GU 10 Fluo EL IP 40

.57

13

13

Casper

design U. T. EGOLUCE

Architectural

348

0,3m.

10,5x10,5cm.

6622 8x8


6600 ghost

6601 ghost up

2 kg

2x26W G24 q.3 Dulux D/E

F IP 40 .01

F IP 40 .01

22,5x22,5cm.

6602 minighost

1,8 kg

6603 minighost up

2x13W G24 q.1 Dulux D/E

22,5x22,5cm.

2 kg

2x13W G24 q.1 Dulux D/E

F IP 40 .01

2,2 kg

2x26W G24 q.3 Dulux D/E

F IP 40 18,5x18,5cm.

.01

18,5x18,5cm.

2x26W G24 q.3 Dulux D/E

6603 16x16

.01

22,5x22,5cm.

15

22,5x22,5cm.

3,2 kg

2x13W G24 q.1 Dulux D/E

6603em minighost up

3,4 kg

2x13W G24 q.1 Dulux D/E

F IP 40 .01

6601 20x20

F IP 40

6602 16x16

10

6602em minighost

3,7 kg

2x26W G24 q.3 Dulux D/E 6600 20x20

F IP 40 .01

6601em ghost up

14

3,5 kg

14

6600em ghost

10

11

15

6604

11

Ghost - MiniGhost design U. T. EGOLUCE

Architectural

350

6600em 20x20 18,5x18,5cm.

6602em 16x16

F IP 40 .01

6601em 20x20 18,5x18,5cm.

6603em 16x16


Ghost - MiniGhost design U. T. EGOLUCE Architectural

352


3,7 kg 15

6606 F

14

3x18W 2G11 Dulux L IP 40

.01

35x35

37x37cm.

6606em

4,5 kg 15

3x18W 2G11 Dulux L

14

MaxiGhost design U. T. EGOLUCE

Architectural

354

F .01

IP 40 37x37cm.

35x35


Architectural

356

0,6 kg

,,,

0,3m.

.57

Ø 11,4 cm.

6624 zero 230V

0,7 kg

50W GU 10 7W GU 10 LED 9W GU 10 Fluo EL 14

Zero design U. T. EGOLUCE

6623 zero 12V 12V 50W GU 5,3

0,3m.

.57

Ø 11,4 cm.

6625

Ø 10


6610 mirage

6611 mirage up

2 kg

2x26W G24 q.3 Dulux D/E

F IP 40 .01

F IP 40 .01

Ø 25,5cm.

6612 minimirage

1,7 kg

6613 minimirage up

2x13W G24 q.1 Dulux D/E

Ø 25,5cm.

2,2 kg

2x13W G24 q.1 Dulux D/E

F IP 40 .01

2,4 kg

2x26W G24 q.3 Dulux D/E

F IP 40 Ø 21,5cm.

.01

Ø 21,5cm.

3,5 kg

12

2x26W G24 q.3 Dulux D/E

3,1 kg

F IP 40

6610em Ø 22 Ø 21,5cm.

16 6613 Ø 18

Ø 25,5cm. 17

6613em minimirage up

2x13W G24 q.1 Dulux D/E

.01

.01

6612 Ø 18

Ø 25,5cm.

6611 Ø 22

F IP 40

6610 Ø 22

12

6612em minimirage

3,9 kg

2x26W G24 q.3 Dulux D/E

F IP 40 .01

6611em mirage up

6612em Ø 18

3,3 kg

16

6610em mirage

13

17

6605

13

Mirage - MiniMirage design U. T. EGOLUCE

Architectural

358

2x13W G24 q.1 Dulux D/E

F IP 40 .01

6611em Ø 22 Ø 21,5cm.

6613em Ø 18


Mirage - MiniMirage design U. T. EGOLUCE Architectural

360


3,2 kg 14

13

6614 maximirage 55W FC 2GX13

F IP 40

6614em maximirage

Ø 33

Ø 36 cm.

4 kg

55W FC 2GX13 18W G24 q.2

15

.01

16

Maximirage design U. T. EGOLUCE

Architectural

362

F IP 40 .01

Ø 33 Ø 36 cm.


Architectural

364

1 kg

24W T5 G5 FDH

F IP 40 .01 6633

6631 phantom 90

4,7x59,5cm.

1,4 kg

39W T5 G5 FDH

6632 phantom 120

4,7x89,5cm.

12

.01

10

F IP 40 4

Phantom

design U. T. EGOLUCE

6630 phantom 60

1,7 kg

54W T5 G5 FDH

F IP 40 .01

6630 4x59 4,7x119,5cm.

6631 4x89 6632 4x119


Phantom design U. T. EGOLUCE

Architectural

366


Architectural

368

2,1 kg

F IP 40 .01

9,7x59,5cm.

6635 maxiphantom 90

High efficency Diffuser Art. 0870/60

3,1 kg

2x39W T5 G5

F IP 40 .01

9,7x89,5cm.

6636 maxiphantom 120

4,1 kg High efficency Diffuser Art. 0870/90

2x54W T5 G5

F IP 40 9,7x119,5cm.

9

.01

14

MaxiPhantom

design U. T. EGOLUCE

6634 maxiphantom 60 2x24W T5 G5

6634 9x59 6631 9x89 6632 9x119

High efficency Diffuser Art. 0870/120


370

Architectural

INSTALLAZIONE - INSTALLATION QUADRATO, CASPER, GHOST, MINIGHOST, MAXIGHOST, ZERO, MIRAGE, MINIMIRAGE, MAXIMIRAGE, PHANTOM, MAXIPHANTOM

INSTALLAZIONE - INSTALLATION WALLY

1

2

3

1

2

3

4

5

6

4

5

6

7

8

9

7

8

9

Art. 0225

Art. 0224

+


:WV[Z= WHN

:WV[Z= WHN

:WV[Z/80 WHN

Technical

:WV[Z-S\V WHN 

:WV[Z.SHZZ WHN 

:WV[Z:X\HYL WHN

372


Technical

374

Spots Square


Technical

376

Edy 6300 - 6302

Art. 0199 Kit vetro diffusore sabbiato Kit diffuser glass

230v

01

03

31

32

8x6,5 7,2x8,2 cm.

9LJLZZLK ZWV[ PU TL[HS -YHTLZ PU JOYVTLK UPJRLSTH[[VYWHPU[LKTL[HS

8x6,5 7,2x8,2 cm.

6302

:WV[LUJHZ[YtLUTt[HS*HKYLLUTt[HSJOYV TtUPJRLStV\]LYUP ,PUIH\ZWV[ H\Z 4L[HSS 9OHTLU! ]LYJOYVT[ UPJRLSTH[[VKLYSHJRPLY[ ĦŕŖŔŒʼnőőşō ňńŗőŏńōŖ Ōŋ ŐʼnŖńŏŏń ĴńŐŎń Ōŋ řŔŒŐŌŔŒņńőőŒŇŒ őŌŎʼnŏŌŔŒņńőőŒŇŒ ŌŏŌ ŒŎŔńŜʼnőőŒŇŒŐʼnŖńŏŏń

9 10*

-HYL[[V HK PUJHZZV PU TL[HSSV *VYUPJP PU TL[HSSVJYVTH[VUPJOLSZH[PUH[VV]LYUPJPH[V

7,5

Spots Square

design ABS Studio

9x9

230V

50W GU 10 9x9

7W GU 10 LED * 9W GU 10 Fluo EL*

6300 12V 50W GU 5,3 ,,,

0,3m.

0,3m.

*Not for 0200 6305


Technical

378

Edy 45° 6301 - 6303

230v Art. 0199 Kit vetro diffusore sabbiato Kit diffuser glass

-HYL[[VHKPUJHZZVPUTL[HSSVPUJSPUH[VKP‡ *VYUPJP PU TL[HSSV JYVTH[V UPJOLS ZH[PUH[V V ]LYUPJPH[V 9LJLZZLKZWV[PUTL[HSPUJSPULK[V‡-YHTLZ PUJOYVTLKUPJRLSTH[[VYSHJX\LYLKTL[HS

03

31

9,5x6,5

9,5x6,5

7,5

,PUIH\ZWV[ ‡ H\Z 4L[HSS 9OHTLU! ]LY JOYVT[5PJRLSTH[[VKLYSHJRPLY[

9x9

9x9

6301

6303

12V 35W GU 4

20W G9 ECO

12V 20W GU 4 ,,,

0,3m.

32

7,2x8,2 cm.

7,2x8,2 cm.

:WV[LUJHZ[YtPUJSPUtKL‡LUTt[HS*HKYL LUTt[HSJOYVTtUPJRLStV\]LYUP

ĦŕŖŔŒʼnőőşō ňńŗőŏńōŖ Ōŋ ŐʼnŖńŏŏń ķŇŒŏ ŏŗśń ‡ ĴńŐŎń Ōŋ řŔŒŐŌŔŒņńőőŒŇŒ őŌŎʼnŏŌŔŒņńőőŒŇŒ ŌŏŌ ŒŎŔńŜʼnőőŒŇŒ ŐʼnŖńŏŏń

01

7

Spots Square

design ABS Studio

F

230V

25W G9 0,3m.


380

Installazione EDY Installation EDY

Installation EDY F端r Einbau EDY

1

2

3

4

0,8 0,8

7,5

9

15

15,

5

15

9

12

Spots Square

Technical

0200 + 0201

20

not for 6302 Art. 0200 Cassaforma per calcestruzzo Wallbox for concrete

Art. 0201 Piastra per muratura Plaster kit

16,5x13x10h

11x11x9,5h

Art. 0200/S Cassaforma + Piastra per muratura Wall box + plaster kit 21,2x10x8,5h


Technical

382

Edy Maxi 6304

Art. 0190 Kit vetro diffusore sabbiato Kit diffuser glass

01

03

32

31

-HYL[[VHKPUJHZZVPUTL[HSSV*VYUPJPPUTL [HSSVJYVTH[VUPJOLSZH[PUH[VV]LYUPJPH[V 9LJLZZLK ZWV[ PU TL[HS -YHTLZ PU JOYVTLK UPJRLSTH[[VYWHPU[LKTL[HS

Regolabile in 3 altezze 3 Heights adjustable

:WV[LUJHZ[YtLUTt[HS*HKYLLUTt[HSJOYV TtUPJRLStV\]LYUP

15,5

11 x 12,7 cm.

14x14

6304

230V

75W E27 PAR 30

F

13

ĦŕŖŔŒʼnőőşō ňńŗőŏńōŖ Ōŋ ŐʼnŖńŏŏń ĴńŐŎń Ōŋ řŔŒŐŌŔŒņńőőŒŇŒ őŌŎʼnŏŌŔŒņńőőŒŇŒ ŌŏŌ ŒŎŔńŜʼnőőŒŇŒŐʼnŖńŏŏń

15,5

,PUIH\ZWV[ H\Z 4L[HSS 9OHTLU! ]LYJOYVT[ UPJRLSTH[[VKLYSHJRPLY[ 18

Spots Square

design ABS Studio

0,3m.

NO art. 0190


384

Technical

Delta Fluo 6393 - 6393 em design ABS Studio 3HTWHKHHKPUJHZZVPUTL[HSSVJYVTH[V]LYUP JPH[VVUPJOLSZH[PUH[V9PÅL[[VYLPUHSS\TPUPV +PMM\ZVYLPU]L[YVZHIIPH[VL_[YHJOPHYV *VUHSPTLU[H[VYLLSL[[YVUPJVPUJVYWVYH[V ,4JVU\UP[nK»LTLYNLUaH 9LJLZZLKSHTWPUJOYVTLKSHJX\LYLKVYUP JRLSTH[[TL[HS9LÅLJ[VYHS\TPUP\T -YVZ[LKL_[YHJSLHYNSHZZKPMM\ZVY ,SLJ[YVUPJIHSSHZ[PUJVYWVYH[LK ,4^P[OLTLYNLUJ`\UP[ 03

31

32

ĦŕŖŔŒʼnőőşō ňńŗőŏńōŖ Ōŋ ŐʼnŖńŏŏń ĴńŐŎń Ōŋ řŔŒŐŌŔŒņńőőŒŇŒ őŌŎʼnŏŌŔŒņńőőŒŇŒ ŌŏŌ ŒŎŔńŜʼnőőŒŇŒŐʼnŖńŏŏń ĴʼnŘŏʼnŎŖŒŔŌŋńŏŢŐŌőŌţ ĵņʼnŔřţŔŎŒʼnŐńŖŒņŒʼnŋńŝŌŖőŒʼnŕŖʼnŎŏŒ ĵšŏʼnŎŖŔŒőőşŐŅńŏŏńŕŖŒŐ ,4ŕŅŏŒŎŒŐńņńŔŌōőŒŇŒœŌŖńőŌţ

20,5 x 20,5 cm.

20,5 x 20,5 cm. 10

,PUIH\KV^USPNO[H\Z4L[HSS!]LYJOYVT[UPJRLS TH[[VKLYSHJRPLY[9LÅLR[VYH\Z(S\TPUP\T +PMM\ZVY H\Z L_[YHRSHYLT ZHUKILZ[YHOS[LT .SHZ ,=.PU[LNYPLY[ ,4TP[5V[SPJO[

10

Spots Square

01

3HTWLLUJHZ[YtLUTt[HSJYVTt]LYUPV\UP JRLSt 9tÅLJ[L\YLUHS\TPUP\T +PMM\ZL\YLU]LYYLZHIStL_[YHJSHPY )HSSHZ[LSLJ[YVUPX\LPUJVYWVYt ,4H]LJSHTWLKLZLJV\YZ

24x24

24x24

6393

6393em

2x26W G24 q.3 Dulux D/E

2x26W G24 q.3 Dulux D/E

F

IP 40

F

IP 40


Technical

386

Minidelta Fluo 6392 - 6392 em design ABS Studio 3HTWHKHHKPUJHZZVPUTL[HSSVJYVTH[V]LYUP JPH[VVUPJOLSZH[PUH[V9PÅL[[VYLPUHSS\TPUPV +PMM\ZVYLPU]L[YVZHIIPH[VL_[YHJOPHYV *VUHSPTLU[H[VYLLSL[[YVUPJVPUJVYWVYH[V ,4JVU\UP[nK»LTLYNLUaH

01

03

31

32

3HTWLLUJHZ[YtLUTt[HSJYVTt]LYUPV\UPJRLSt 9tÅLJ[L\YLUHS\TPUP\T +PMM\ZL\YLU]LYYLZHIStL_[YHJSHPY )HSSHZ[LSLJ[YVUPX\LPUJVYWVYt ,4H]LJSHTWLKLZLJV\YZ ,PUIH\KV^USPNO[H\Z4L[HSS!]LYJOYVT[UPJRLS TH[[VKLYSHJRPLY[9LÅLR[VYH\Z(S\TPUP\T +PMM\ZVY H\Z L_[YHRSHYLT ZHUKILZ[YHOS[LT .SHZ ,=.PU[LNYPLY[ ,4TP[5V[SPJO[ ĦŕŖŔŒʼnőőşōňńŗőŏńōŖŌŋřŔŒŐŌŔŒņńőőŒŇŒ őŌŎʼnŏŌŔŒņńőőŒŇŒ ŌŏŌ ŒŎŔńŜʼnőőŒŇŒ ŐʼnŖńŏŏń ĴʼnŘŏʼnŎŖŒŔŌŋńŏŢŐŌőŌţ ĵņʼnŔřţŔŎŒʼnŐńŖŒņŒʼnŋńŝŌŖőŒʼnŕŖʼnŎŏŒ ĵšŏʼnŎŖŔŒőőşŐŅńŏŏńŕŖŒŐ ,4ŕŅŏŒŎŒŐńņńŔŌōőŒŇŒœŌŖńőŌţ

15,6 x 16,6 cm. 10

15,6 x 16,6 cm.

10

Spots Square

9LJLZZLK SHTW PU JOYVTLK SHJX\LYLK VY UPJRLSTH[[TL[HS9LÅLJ[VYHS\TPUP\T -YVZ[LKL_[YHJSLHYNSHZZKPMM\ZVY ,SLJ[YVUPJIHSSHZ[PUJVYWVYH[LK ,4^P[OLTLYNLUJ`\UP[

18x18

18x18

6392

6392em

2x13W G24 q.1 Dulux D/E

2x13W G24 q.1 Dulux D/E

F

IP 40

F

IP 40


Technical

388

Lambda HQI 6294 - 6295 design ABS Studio 3HTWHKHHKPUJHZZVPUTL[HSSVJYVTH[V]LY UPJPH[V V UPJOLS ZH[PUH[V 9PÅL[[VYL PU HSS\TP UPV +PMM\ZVYLPU]L[YVZHIIPH[VL_[YHJOPHYV :LUaH\UP[nKPHSPTLU[HaPVUL 03

31

32

3HTWLLUJHZ[YtLUTt[HSJYVTt]LYUPV\UPJRLSt 9tÅLJ[L\YLUHS\TPUP\T +PMM\ZL\YLU]LYYLZHIStL_[YHJSHPY :HUZISVJK»HSPTLU[H[PVU

ĦŕŖŔŒʼnőőşō œŒŖŒŏŒśőşō ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎ Ōŋ ŏńŎŌŔŒņńőőŒŇŒ řŔŒŐŌŔŒņńőőŒŇŒ ŌŏŌ őŌŎʼnŏŌŔŒņńőőŒŇŒ ŐʼnŖńŏŏń ĴʼnŘŏʼnŎŖŒŔ Ōŋ ńŏŢŐŌőŌţ İńŖŒņŒʼnŋńŝŌŖőŒʼnŕŖʼnŎŏŒ ĥʼnŋŅŏŒŎńœŌŖńőŌţ

6294 70W RX7s HQI

F

IP 40

20,5 x 20,5 cm.

0,8m.

11,5

,PUIH\KV^USPNO[ H\Z ]LYJOYVT[ UPJRLS TH[[ VKLYSHJRPLY[9LÅLR[VY(S\TPUP\T :PJOLYOLP[ZNSHZ 6OUL=VYZJOHS[NLYp[IV_

6295 150W RX7s HQI

F

IP 40

0,8m.

10

Spots Square

01

9LJLZZLK SHTW PU JOYVTLK SHJX\LYLK VY UPJRLSTH[[TL[HS9LÅLJ[VYHS\TPUP\T -YVZ[LKL_[YHJSLHYNSHZZKPMM\ZVY >P[OV\[JVU[YVSNLHY\UP[

24x24


Technical

390

01

03

32

Quasar 6310

32

design ABS Studio

-HYL[[VHKPUJHZZVVYPLU[HIPSLPUTL[HSSV *VYUPJPPUTL[HSSVUPJOLSH[VV]LYUPJPH[V 9LJLZZLKHKQ\Z[HISLKV^USPNO[PUTL[HS -YHTLZPUUPJRLSTH[[VYSHJX\LYLKTL[HS

-HYL[[VHKPUJHZZVVYPLU[HIPSLPUTL[HSSV *VYUPJPPUTL[HSSVUPJOLSH[VV]LYUPJPH[V 9LJLZZLKHKQ\Z[HISLKV^USPNO[PUTL[HS -YHTLZPUUPJRLSTH[[VYSHJX\LYLKTL[HS

:WV[LUJHZ[YtVYPLU[HISLLUTt[HS *HKYLLUTt[HSUPJRLStV\]LYUP

16,5 x 16,5 cm.

18

16,5 x 16,5 cm.

13

Spots Square

03

Parsec 6312

design ABS Studio

:WV[LUJHZ[YtVYPLU[HISLLUTt[HS *VYUPZLUTt[HSUPJRLStV\]LYUP 30°

=LYZ[LSSIHYLZ,PUIH\KV^USPNO[H\Z4L[HSS 9OHTLU!UPJRLSTH[[VKLYSHJRPLY[ ĦŕŖŔŒʼnőőşōŒŔŌʼnőŖŌŔŗʼnŐşōŕņʼnŖŌŏŠőŌŎŌŋ ŐʼnŖńŏŏń ĦőʼnŜőţţ ŔńŐŎń Ōŋ ŒŎŔńŜʼnőőŒŇŒ ŌŏŌőŌŎʼnŏŌŔŒņńőőŒŇŒŐʼnŖńŏŏń

01

6310 12V 75W G53 AR111 ,,,

1 m.

18x18

=LYZ[LSSIHYLZ,PUIH\KV^USPNO[H\Z4L[HSS 9OHTLU!UPJRLSTH[[VKLYSHJRPLY[ ĦŕŖŔŒʼnőőşōŒŔŌʼnőŖŌŔŗʼnŐşōŕņʼnŖŌŏŠőŌŎŌŋ ŐʼnŖńŏŏń ĦőʼnŜőţţ ŔńŐŎń Ōŋ ŒŎŔńŜʼnőőŒŇŒ ŌŏŌőŌŎʼnŏŌŔŒņńőőŒŇŒŐʼnŖńŏŏń

30°

6312 75W E27 PAR 30

F

0,5m.

18x18


Technical

392

Spots Glass


394

Moon

1,7

6

3

8 cm.

Ø 10

6206 01

12V 50W GY6,35 ,,,

31

32

50

57

0,3m.

Technical

F

20

Minihula design ABS Studio

1,4

5

6

7,2 cm.

Spots Glass

Ø 8,5

6252 Minihula 230V 230V 50W GU 10

F

0,3m.

6253 Minihula 12V 12V 50W GU 5,3

F

,,,

0,3m.


396 33

Kubo design ABS Studio

5,5

15,5

10 cm.

12x12

57

16x16

6164 42W E27 ECO 60W E27

Technical

F

4,5

Klip

9 cm.

33

57

4

Frida

5,5

design ABS Studio

design ABS Studio Ø 13

6170 - 12V 10 cm. 15,5

12V 50W GY6,35

F

,,,

0,3m.

5,5

4

IP 43

ø 13

6 4

Spots Glass

9 cm.

57

16x16

Ø 13

6165

6171 - 230V

42W E27 ECO

42W E27 ECO

60W E27

60W E27

F

F

0,5m.

IP 43


Technical

398

Spots ďŹ&#x201A;uo


Technical

400

Till 6160 design ABS Studio 3HTWHKHHKPUJHZZVPUWVSPJHYIVUH[VIPHUJV VJYVTH[V9LH[[VYLPUJVYWVYH[V

31

IP 44

10 cm. 16

9LJLZZLKKV^USPNO[PUWVS`JHYIVUH[L!^OP[LVY JOYVTLK)HSSHZ[PUJVYWVYH[LK :WV[ LUJHZ[Yt LU WVS`JHYIVUH[L ISHUJ V\ JOYVTt)HSSHZ[PUJVYWVYt ,PUIH\KV^USPNO[ H\Z 7VS`JHYIVUH[! ^LPZZ VKLY]LYJOYVT[=VYZJOHS[NLYp[PU[LNYPLY[ ĦŕŖŔŒʼnőőşō ňńŗőŏńōŖ Ōŋ ŅʼnŏŒŇŒ ŌŏŌ řŔŒŐŌŔŒņńőőŒŇŒœŒŏŌŎńŔŅŒőńŖń ĵšŏʼnŎŖŔŒőőşŐŅńŏŏńŕŖŒŐ

Art. 0334: anello per applicazione su soffitti metallici. In questo caso: 10,5 cm.

Art. 0334: assembly-ring for mettalic ceilings. In this case: 10,5 cm.

Ø 12

Art. 0334: anneau de montage pour plafonds metalliques. Dans ce cas: 10,5 cm

Art. 0334: Montagering fur Metalldecken. In diesem Fall: 10,5 cm.

3

Spots Fluo

01

Art. 0284 Protezione IP44 IP44 protection

6160 13W G24 d.1 DuluX D

F


Loft 6343

01

Loft 6343 em

50

3HTWHKLHKPUJHZZVPUTL[HSSV]LYUPJPH[V9P ÅL[[VYLPUHSS\TPUPVHUVKPaaH[V9LH[[VYLLSL[ [YVUPJVPUJVYWVYH[V .50JVUKPMM\ZVYLPU]L[YVZH[PUH[V07

Ø 20

9LJLZZLKSHTWZPULUHTLSSLKTL[HS^P[OHUV KPaLK HS\TPUP\T YLÅLR[VY ,SLJ[YVUPJ IHSSHZ[ PUJVYWVYH[LK .50ZH[PUÄUPZOLKNSHZZZOHKL07

50

Ø 20

Art. 0287 Protezione IP44 IP44 protection

iNHSLH\H]LJ\UP[ttSLJ[YVUPX\LKLZL JV\YZ WV\Y SHTWLZ Å\VYLZJLU[Z WYL]\L WV\Y S\TPuYLJVU[PU\LL[LUZLJV\YZ .50H]LJKPMM\ZL\YLU]LYYLZH[PUt

IP 44

,PUIH\KV^USPNO[ H\Z SHJRPLY[LT 4L[HSS 9L ÅLR[VY H\Z LSV_PLY[LT (S\TPUP\T ,=. PU[L NYPLY[ .50+PMM\ZVYH\ZZH[PUPLY[LT.SHZ07

*VTL JVU \UP[n LSL[[YVUPJH JVTWH[[H K»LTLYNLUaHWLYSHTWHKLÅ\VYLZJLU[PWYLKP ZWVZ[HWLYS\JLJVU[PU\HLPULTLYNLUaH .50JVUKPMM\ZVYLPU]L[YVZHIIPH[V 3PRL ^P[O LSLJ[YVUPJ LTLYNLUJ` \UP[ MVY Å\VYLZJLU[SHTWZMVYLZLLUMVYJVU[PU\V\ZVY LTLYNLUJ`SPNO[ .50MYVZ[LKNSHZZKPMM\ZLY

Art. 0287 Protezione IP44 IP44 protection

:WV[ LUJHZ[Yt LU Tt[HS ]LYUP 9tÅLJ[L\Y LU HS\TPUP\T HUVKPZt )HSSHZ[ tSLJ[YVUPX\L PU JVYWVYt .50H]LJKPMM\ZL\YLU]LYYLZH[PUt07

16 cm.

IP 44

>PL TP[ HUNLZJOSVZZLULT LSLR[YVUP ZJOLT 5V[NLYp[ M…Y 3L\JO[Z[VMÅHTWLU ^LS JOLM…Y.SLPJO\UK5V[SPJO[]VYNLZLOLUPZ[ .50:[YL\ZJOPYTH\ZZH[PUPLY[LT.SHZ

16 cm.

10

Spots Fluo

01

design ABS Studio

design ABS Studio

ĦŕŖŔŒʼnőőşōŕņʼnŖŌŏŠőŌŎŕŎŒŔœŗŕŒŐŌŋ ŒŎŔńŜʼnőőŒŇŒŐʼnŖńŏŏńŌŒŖŔńŊńŖʼnŏʼnŐŌŋ ńőŒňŌŔŒņńőőŒŇŒńŏŢŐŌőŌţ ĵšŏʼnŎŖŔŒőőşŐŅńŏŏńŕŖŒŐ .50ŕŔńŕŕʼnŌņńŖʼnŏʼnŐŌŋŐńŖŒņŒŇŒŕŖʼnŎŏń 07

Ø 18

6343 2x13W G24 q.1 Dulux D/E

F

10

Technical

402

ĮńŎ ŕ šŏʼnŎŖŔŒőőşŐ ńņńŔŌōőşŐ ŅŏŒŎŒŐ ňŏţ ŏŢŐŌőʼnŕŚʼnőŖőşř ŏńŐœ œŔʼnňőńŋőńśʼnőőşřňŏţœŒŕŖŒţőőŒŇŒŌŏŌ ńņńŔŌōőŒŇŒŒŕņʼnŝʼnőŌţ .50ŕŔńŕŕʼnŌņńŖʼnŏʼnŐŌŋŐńŖŒņŒŇŒŕŖʼnŎŏń 07

Ø 18

6343em 2x13W G24 q.1 Dulux D/E

F


404

Planet 6385 - 6385 em

Planet 6386 - 6386 em design ABS Studio

3HTWHKHHKPUJHZZVPUTL[HSSVUPJOLSZH[PUH [VKVYH[V2V]LYUPJPH[V9PÅL[[VYLPUHSS\ TPUPVTL[HSSPaaH[V9LH[[VYLLSL[[YVUPJVPUJVY WVYH[V+PMM\ZVYLPU]L[YVZHIIPH[V LT *VU \UP[n LSL[[YVUPJH JVTWH[[H K»LTLYNLUaHWLYSHTWHKLÅ\VYLZJLU[PWYLKP ZWVZ[HWLYS\JLJVU[PU\HLPULTLYNLUaH

01

9LJLZZLKSHTWPUTL[HS!UPJRLSTH[[2NVS KLKVYWHPU[LK4L[HSSPaLKHS\TPUP\TYLÅLR[VY ,SLJ[YVUPJ IHSSHZ[ PUJVYWVYH[LK MYVZ[LK NSHZZ KPMM\ZVY LT >P[O LSLJ[YVUPJ LTLYNLUJ` \UP[MVYÅ\VYLZJLU[SHTWZMVYLZLLUMVYJVU[P U\V\ZVYLTLYNLUJ`SPNO[

01

21

32

:WV[LUJHZ[YtLUTt[HSUPJOLSZH[PUtKVYt2 V\ ]LYUP 9tÅLJ[L\Y LU HS\TPUP\T Tt[HSPZt )HSSHZ[ LSLJ[YVUPX\L PUJVYWVYt +PMM\ZL\Y LU ]LYYL ZHISt LT (]LJ \UP[t tSLJ[YVUPX\L KLZLJV\YZWV\YSHTWLZÅ\VYLZJLU[ZWYL]\L WV\YS\TPuYLJVU[PU\LL[LUZLJV\Y

6385 2x26W G24 q.3 Dulux D/E

F IP 40

19 cm.

Ø 24

2x26W G24 q.3 Dulux D/E

F IP 40

,PUIH\KV^USPNO[ H\Z 4L[HSS! UPJRLSTH[[ ]LY NVSKL[ 2 VKLY SHJRPLY[ 9LÅLR[VY H\Z ]LY ZWPLNLS[LT (S\N\ZZ ,=. PU[LNYPLY[ +PMM\ZVY H\Z ZHUKILZ[YHOS[LT .SHZ LT 4P[ HU NLZJOSVZZLULT LSLR[YVUPZJOLT 5V[NLYp[ M…Y 3L\JO[Z[VMÅHTWL ^LSJOL M…Y .SLPJO \UK 5V[SPJO[]VYNLZLOLUPZ[ ĦŕŖŔŒʼnőőşō ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎ Ōŋ ŐʼnŖńŏŏń! ŐńŖŒņŒŇŒ őŌŎʼnŏţ œŒŋŒŏŒśʼnőőŒŇŒ Ŏ ŌŏŌ ŒŎŔńŜʼnőőŒŇŒ İʼnŖńŏŏŌŋŌŔŒņńőőşō ńŏŢŐŌőŌʼnņşōŔʼnŘŏʼnŎŖŒŔĵšŏʼnŎŖŔŒőőşŐ ŅńŏŏńŕŖŒŐİńŖŒņŒʼnŋńŝŌŖőŒʼnŕŖʼnŎŏŒ LT IJŖŎŏŢśńʼnŐşō ņŌŏŎŒō ŕŌŏŒņŒō ŎńŅʼnŏŠ

13

13

Ø 24

6385em

19 cm.

9LJLZZLKSHTWPUTL[HS!UPJRLSTH[[2NVS KLKVYWHPU[LK4L[HSSPaLKHS\TPUP\TYLÅLR[VY ,SLJ[YVUPJ IHSSHZ[ PUJVYWVYH[LK MYVZ[LK NSHZZ KPMM\ZVY LT >P[O LSLJ[YVUPJ LTLYNLUJ` \UP[MVYÅ\VYLZJLU[SHTWZMVYLZLLUMVYJVU[P U\V\ZVYLTLYNLUJ`SPNO[

13

Spots Fluo

ĦŕŖŔŒʼnőőşō ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎ Ōŋ ŐʼnŖńŏŏń! ŐńŖŒņŒŇŒ őŌŎʼnŏţ œŒŋŒŏŒśʼnőőŒŇŒ Ŏ ŌŏŌ ŒŎŔńŜʼnőőŒŇŒ İʼnŖńŏŏŌŋŌŔŒņńőőşō ńŏŢŐŌőŌʼnņşō ŔʼnŘŏʼnŎŖŒŔ ĵ šŏʼnŎŖŔŒőőşŐ ŅńŏŏńŕŖŒŐ İńŖŒņŒʼnŋńŝŌŖőŒʼnŕŖʼnŎŏŒ LT IJŖŎŏŢśńʼnŐşō ņŌŏŎŒō ŕŌŏŒņŒō ŎńŅʼnŏŠ

3HTWHKHHKPUJHZZVPUTL[HSSVUPJOLSZH[PUH[V KVYH[V2V]LYUPJPH[V9PÅL[[VYLPUHSS\TPUPV TL[HSSPaaH[V9LH[[VYLLSL[[YVUPJVPUJVYWVYH[V +PMM\ZVYLPU]L[YVZHIIPH[VLT *VU\UP[n LSL[[YVUPJHJVTWH[[HK»LTLYNLUaHWLYSHTWH KLÅ\VYLZJLU[PWYLKPZWVZ[HWLYS\JLJVU[PU\H LPULTLYNLUaH

32

19 cm.

:WV[LUJHZ[YtLUTt[HSUPJOLSZH[PUtKVYt2 V\ ]LYUP 9tÅLJ[L\Y LU HS\TPUP\T Tt[HSPZt )HSSHZ[ LSLJ[YVUPX\L PUJVYWVYt +PMM\ZL\Y LU ]LYYL ZHISt LT (]LJ \UP[t tSLJ[YVUPX\L KLZLJV\YZWV\YSHTWLZÅ\VYLZJLU[ZWYL]\L WV\YS\TPuYLJVU[PU\LL[LUZLJV\Y ,PUIH\KV^USPNO[ H\Z 4L[HSS! UPJRLSTH[[ ]LY NVSKL[ 2 VKLY SHJRPLY[ 9LÅLR[VY H\Z ]LY ZWPLNLS[LT (S\N\ZZ ,=. PU[LNYPLY[ +PMM\ZVY H\Z ZHUKILZ[YHOS[LT .SHZ LT 4P[ HU NLZJOSVZZLULT LSLR[YVUPZJOLT 5V[NLYp[ M…Y 3L\JO[Z[VMÅHTWL ^LSJOL M…Y .SLPJO \UK 5V[SPJO[]VYNLZLOLUPZ[

21

Ø 21,5

6386 2x26W G24 q.3 Dulux D/E

F IP 40

19 cm. 13

Technical

design ABS Studio

Ø 21,5

6386em 2x26W G24 q.3 Dulux D/E

F IP 40


Technical

406

Spots HQI


Technical

408

Planet HQI 6180 - 6181 design ABS Studio 3HTWHKHHKPUJHZZVPUTL[HSSV]LYUPJPH[VKV YH[V2VUPJOLSH[VVWHJV9PÅL[[VYLPUHSS\ TPUPV=L[YVKPZPJ\YLaaHZHIIPH[V :LUaH\UP[nKPHSPTLU[HaPVUL 01

21

32

3HTWLLUJHZ[YtLUTt[HS]LYUPKVYt2V\ UPJOLS ZH[PUt 9tÅLJ[L\Y LU HS\TPUP\T =LYYL KLWYV[LJ[PVUZHISt :HUZISVJK»HSPTLU[H[PVU

ĦŕŖŔŒʼnőőşōŕņʼnŖŌŏŠőŌŎŌŋœŒŋŒŏŒśʼnőőŒŇŒ Į ŐńŖŒņŒŇŒ őŌŎʼnŏŌŔŒņńőőŒŇŒ ŌŏŌ ŒŎŔńŜʼnőőŒŇŒ ŐʼnŖńŏŏń IJŖŔńŊńŖʼnŏŠ Ōŋ ńŏŢŐŌőŌţ İńŖŒņŒʼn ŕŖʼnŎŏŒ ĥʼnŋ ŅŏŒŎń œŌŖńőŌţ

6180 70W RX7s HQI

F

IP 40

0,8m.

6181

19 cm. 11

,PUIH\KV^USPNO[ H\Z 4L[HSS! SHJRPLY[ ]LYNVS KL[2VKLYUPJRLSTH[[9LÅLR[VYH\Z(S\TP UP\T:HUKILZ[YHOS[LT:PJOLYOLP[ZNSHZ 6OUL=VYZJOHS[NLYp[

11

Spots HQI

9LJLZZLKSHTWPUTL[HS!LUHTLSSLK2NVS KLKVYUPJRLSTH[(S\TPUP\TYLÅLJ[VY -YVZ[LKWYV[LJ[PVUNSHZZ >P[OV\[JVU[YVSNLHY\UP[

150W RX7s HQI

F

IP 40

0,8m.

Ø 21,5


Technical

410

Minikorno 6333 -HYL[[VVYPLU[HIPSLLNPYL]VSLPUHSS\TPUVWYLZ ZVM\ZV]LYUPJPH[V 9PÅL[[VYLPUHSS\TPUPV]L[YVKPZPJ\YLaaH :LUaH\UP[nK»HSPTLU[HaPVUL

:WV[LUJHZ[YtVYPLU[HISLL[WP]V[HU[LUHS\TP UP\TPUQLJ[t]LYUP 9tÅLJ[L\YLUHS\TPUP\T]LYYLKLWYV[LJ[PVU :HUZISVJK»HSPTLU[H[PVU

01

+YLO\UK]LYZ[LSSIHYL,PUIH\ZWV[H\ZSHJRPLY [LT(S\N\ZZ 9LÅLR[VYH\Z(S\TPUP\T:PJOLYOLP[ZNSHZ 6OUL=VYZJOHS[NLYp[ ĦŕŖŔŒʼnőőşō ŒŔŌʼnőŖŌŔŗʼnŐşō ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎ Ōŋ ŏŌŖŒŇŒ œŒň ňńņŏʼnőŌʼnŐ ŒŎŔńŜʼnőőŒŇŒ ńŏŢŐŌőŌţĬŐʼnʼnŖńŏŢŐŌőŌʼnņşōŒŖŔńŊńŖʼnŏŠ ŌŋńŝŌŖőŒʼnŕŖʼnŎŏŒĥʼnŋŅŏŒŎńœŌŖńőŌţ

03

70°

15

355°

6333

0,9 Kg

35/70W G8,5 (CDM-TC)

F

max 11

Spots HQI

(KQ\Z[HISL HUK YL]VS]PUN YLJLZZLK ZWV[ PU WHPU[LKKPLJHZ[HS\TPUP\T (S\TPUP\TYLÅLJ[VYWYV[LJ[PVUNSHZZ >P[OV\[JVU[YVSNLHY\UP[

0,8m.

Ø 15,5

14,3 cm.


Technical

412

Korno 6334 -HYL[[VVYPLU[HIPSLLNPYL]VSLPUHSS\TPUVWYLZ ZVM\ZV]LYUPJPH[V 9PÅL[[VYLPUHSS\TPUPV]L[YVKPZPJ\YLaaH :LUaH\UP[nK»HSPTLU[HaPVUL

:WV[LUJHZ[YtVYPLU[HISLL[WP]V[HU[LUHS\TP UP\TTV\StZV\ZWYLZZPVU]LYUP 9tÅLJ[L\YLUHS\TPUP\T]LYYLKLWYV[LJ[PVU :HUZISVJK»HSPTLU[H[PVU

01

355°

70°

18

+YLO\UK]LYZ[LSSIHYL,PUIH\ZWV[H\ZSHJRPLY [LT(S\N\ZZ 9LÅLR[VY!(S\TPUP\T:PJOLYOLP[ZNSHZ 6OUL=VYZJOHS[NLYp[IV_ ĦŕŖŔŒʼnőőşō ŒŔŌʼnőŖŌŔŗʼnŐşō ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎ Ōŋ ŏŌŖŒŇŒ ŒŎŔńŜʼnőőŒŇŒ ńŏŢŐŌőŌţ ĬŐʼnʼnŖ ńŏŢŐŌőŌʼnņşō ŒŖŔńŊńŖʼnŏŠ Ō ŋńŝŌŖőŒʼn ŕŖʼnŎŏŒĥʼnŋŅŏŒŎńœŌŖńőŌţ

03

6334

1,4 Kg

70/150W G12

F

max 13

Spots HQI

(KQ\Z[HISL HUK YL]VS]PUN YLJLZZLK SHTW PU WHPU[LKKPLJHZ[HS\TPUP\T (S\TPUP\TYLÅLJ[VYWYV[LJ[PVUNSHZZ >P[OV\[\UP[JVU[YVSNLHY

0,8m.

Ø 18,5

17,5 cm.


Technical

414

Spots 12V


Technical

416

Zic 6137 design F. Lucchese - Bacchetta

Contenitore da incasso in PVC Recessed box in PVC 0001.02 0002.02

Ø 12cm.- h 7,5 cm. Ø 12cm.- h 5 cm.

01

03

9LJLZZLK KV^USPNO[ PU WHPU[LK KPLJHZ[ HS\ TPUP\T7YLZZLKHUK[LTWLYLKNSHZZKPMM\ZLY :WV[LUJHZ[YtLUHS\TPUP\TTV\StZV\ZWYLZ ZPVU+PMM\ZL\YLU]LYYLWYLZZtL[[YLTWt ,PUIH\Z[YHOSLYH\Z(S\N\ZZ9LÅLR[VYH\ZNL WYLZZ[LTNLOpY[L[LT.SHZ

6137

11 cm.

12V - 20W G4

ĦŕŖŔŒʼnőőşō ňńŗőŏńōŖ Ōŋ ŏŌŖŒŇŒ œŒň ňńņŏʼnőŌʼnŐ ńŏŢŐŌőŌţ ĨŌŘŘŗŋŒŔ Ōŋ œŔʼnŕŕŒņńőőŒŇŒŋńŎńŏʼnőőŒŇŒŕŖʼnŎŏń

F

,,,

0,3 m

IP 55

3

Spots 12V

-HYL[[V HK PUJHZZV PU HSS\TPUPV WYLZZVM\ZV ]LYUPJPH[V+PMM\ZVYLPU]L[YVWYLZZH[VL[LT WLYH[V

Ø 12


418

6204

6251 Zen

2,6 cm.

2

2

6 cm.

Ø7 Ø 3,5

6204

6251

01

21

31

32

12V 20W G4 01

12V 20W G4 ,,,

32

F

12V 10W G4

03

21

31

F

0,3 m

,,,

0,3 m

6365

6139

6197

5,3 cm.

7 4

1

Technical

4

4,5 cm.

Ø5

6139

Ø7

6197

12V 20W G4 01

21

31

32

01

F

,,,

21

31

32

0,3 m

12V 20W GU 4

F

6324

6265 Modus

,,,

6100

0,3 m

6,5 cm.

7 5

2

Spots 12V

6 cm.

7,3x7,3

31 01

03

21

32

Ø 7,5

6265

6100 01

12V 20W G4

F

,,,

0,3 m

20

31

32

12V 50W GU 5,3

F

,,,

0,3 m


420

6239

6048 7,5 cm.

max 2,5

4,5

5

4,5

3,5

6 cm.

21 01

03

32

1

40° Ø7

12V 50W GU 5,3 01

12V 20W GU 4 ,,,

8,5x8,5

6048

6239

31

F

30°

21

31

32

F

,,,

0,3 m

6048 led

0,3 m

6239 led

6133 Free Star

6240

design ABS Studio

3

Technical

4,5

6

8,5 cm.

max 4

5,5 cm. 11

40° Ø 10

01

6240 03

21

31

32

12V 50W GU 5,3

F

,,,

Ø7

0,3 m

6047 03

5 1

Spots 12V

3,5

7,5 cm.

30° Ø 9,5

31 01

03

20

32

6047

6133

12V 50W GU 5,3

12V 50W GU 5,3

F

,,,

0,3 m

6047 led

F 31

02

,,,

0,3 m


422

Tappo 6330

12,5

7,9 cm.

Ø 8,5

6330 OPTIONAL

12V 50W GU 5,3 ,,,

Art. 0203 Plaster kit

01

15

0,1

0,3 m

6330 led

Technical

19

Spots 230V Tappomini 6327

Spots 12V

9

5,9 cm.

Ø 6,6

6327 12V 20W GU 4

F

,,,

0,3 m

6327 led

01


Technical

424

Tappo 6329

Art. 0203 Plaster kit OPTIONAL

15

0,1

01

7,9 cm.

6329

230V

50W GU 10 7W GU 10 LED

14

Spots 230V

19

9W GU 10 Fluo EL

F

0,3 m

Ø 8,5


426

6024 5,5

11,5

6263 EosPiù 0,5

4,5 cm. Ø 10

Ø 10 8 cm. Ø 5,9

6024

75W GU10

28W E14 ECO 01

20

22

32

50W GU10

6263

7W E14 Fluo EL 01

21

31

32

230V 50/75W GU 10

40W E14

F

F

6030

0,5 m

5038

Technical

7,5

2,5

3,5

3,5 cm.

Ø 25 Ø5

6030

5038

28W E14 ECO 18W E27 Fluo EL Globe

7W E14 Fluo EL 01

20

22

32

100W E27 Globolux

40W E14

F

F

01

5039

6028

01

20

22

32

7,5

6,2

6028

Ø 35

Ø5

28W E14 ECO

5039

7W E14 Fluo EL

18W E27 Fluo EL Globe

40W E14

100W E27 Globolux

F

01

F


428

6203 Par 20

8 cm.

0,5

13

11,5

6249 Gamma Ø 11

Ø 11 9,7 cm. 40°

Ø 11

6203 Par 20

75W GU10 01

21

31

32

50W GU10

6249 Gamma

50W E27 PAR 20 01

21

31

32

50/75W GU 10

F

60W E27 R63

F

0,5 m

0,5 m

6248 Sigma

6205 Par 30 11 cm.

9,7 cm.

13

0,5

Technical

11,5

40°

Ø 11

Ø 15

6248 Sigma 21

31

32

6205 Par 30 01

50W E27 PAR20

F

21

31

32

0,5 m

75W E27 PAR30

F

6262 Tau

0,5 m

6,6 cm.

6290 Geko 10

01

11,5

8 cm.

Ø 7,4

0,5

6290 Geko 50W GU10

Ø 10

6262 Tau 01

21

31

32

7W GU10 LED

50W E27 PAR20

F

0,5 m

01

21

31

32

9W GU10 Fluo EL

F

0,5 m


430

12V 0040

0077/E

12V 20W G4

42W GX24 q.4 Dulux T/E

0088/E

13W G24 q.1 Dulux D/E

0085/E

18W G24 q.2 Dulux D/E

3000 K°

Fluo Lamps

0086/E

0041

26W G24 q.3 Dulux D/E

12V 50W GY 6,35

0086

0071

26W G24 d.3 Dulux D

0088

12V 50W GU 5,3 Ø 5

13W G24 d.1 Dulux D

3000 K°

0085 18W G24 d.2 Dulux D

230V 0082

0072

0083

24W 2G11 Dulux L

0084

36W 2G11 Dulux L

4000 K°

18W 2G11 Dulux L

230V 50W GU 10

0072/G 230V 75W GU 10

0081 0092/20

230V 25W G9

230V 20W G9 ECO

0091/40 230V 40W G9

0091/60 230V 60W G9

0091/75 230V 75W G9

0081/E

11W 2G7 Dulux S/E

0092/33 230V 33W G9 ECO

0092/48

4000 K°

11W G23 Dulux S/E

0091/25

230V 48W G9 ECO

0092/60 230V 60W G9 ECO

0067 14W G5 T5 FH

0049/ECO

120W R7s (78mm.)

120W R7s

0050/ECO 160W R7s

0051/ECO 230W R7s

0067/G

24W G5 T5 FQ

0068

21W G5 T5 FH

0068/G

39W G5 T5 FQ

4000 K°

0048/ECO

0068/54

0100 0074

0075

50W E27 PAR 20

75W E27 PAR 30

22W T5 2GX13 FC

0101

40W T5 2GX13 FC

0102

55W T5 2GX13 FC

4000 K°

Lamps

54W G5 T5 FQ


432

(7,9;<9(+,3-(:*06 3H YHWWYLZLU[HaPVUL u YLHSPaaH[H [YHJJPHUKV K\L YL[[L \UH ]LY[PJHSL JVYYPZWVUKLU[L HSS»HZZL S\TPUVZV LK \UH VISPX\H JOL MVYTH JVU SH ]LY[PJHSL \U HUNVSV WHYP HSSH ZLTPHWLY[\YHWYPTHKL[LYTPUH[H 3HZLTPHWLY[\YHKLSMHZJPVuKL[LYTPUH[H]HS\[HUKVS»HU NVSVœ(SMHJVYYPZWVUKLU[LHS]HSVYL0(SMH$ 0S KPHNYHTTH KLSS»HWLY[\YH KLS MHZJPV OH ZLUZV ZVSV ZL 0(SMH$$0TH_ 4(?3<? :PPU[LUKLPS]HSVYLTHZZPTVKPPSS\TPUHTLU[VJOLZPV[ [PLUL H KPZ[HUaH ]HYPHIPSL S\UNV S»HZZL V[[PJV (SMH $ " ZPWHYSHKP]HSVYLTHZZPTVPUX\HU[VZPWYLZ\WWVULJOLPS ]HSVYLKPWHY[LUaHZPH0TH_3HMVYT\SH\[PSPaaH[Hu!,TH_ $0TH_KKV]L,TH_uPS]HSVYLKPPSS\TPUHTLU[VHSSH KPZ[HUaH K L 0TH_ u S»PU[LUZP[n S\TPUVZH ULSSH KPYLaPVUL JVYYPZWVUKLU[LH(SMH$ +0(4,;96•T 5LS JHZV JOL S»LTPZZPVUL KLSS»HWWHYLJJOPV ZPH JVUPJH JVTLWLYSLSHTWHKPULKPJYVPJOLJOLOHUUV\UHZPTTL [YPHYV[HaPVUHSL¥uPSKPHTL[YVKLSJLYJOPVKLSS»HYLHPSS\TP UH[HHSSHKPZ[HUaHKKHSS»HWWHYLJJOPVLJVYYPZWVUKLU[LHK \UHHWLY[\YHWHYPHX\LSSHKLSMHZJPV 5LS JHZV JOL SH ZPTTL[YPH UVU ZPH KP [PWV YV[HaPVUHSL ZP JVUZPKLYH\UHLSPZZLPUKPJHUKVPK\LKPHTL[YPJVYYPZWVU KLU[PHSSLLTPZZPVUPZ\K\LWPHUPVY[VNVUHSP

Technical data

+0(.9(44(763(9, 7LYJVTWYLUKLYL\UKPHNYHTTHWVSHYLWYLUKPHTVPSJHZV KP\U»HWWHYLJJOPVKHPUJHZZVKPZWVZ[VULPWYLZZPKP\UH WHYL[L 3»LTPZZPVUL S\TPUVZH KP X\LZ[V KL[LYTPUH K\L aVUL\UHJLU[YHSLS\TPUVZHLK\LSH[LYHSPWPƒZJ\YL (WWHYLJJOPV

),(4>0+;/ ;OLKPHNYHTPZYLHSPaLKZL[[PUNV\[[^VSPULZ![OL]LY[PJHS VULJVYYLZWVUKPUN[V[OLS\TPUV\ZH_PZHUK[OLVISPX\L VULMVYTPUN^P[O[OL]LY[PJHSVULHUHUNSLLX\HS[V[OL VULVM[OLOHSM^PK[OWYL]PV\ZS`KL[LYTPULK ;OL OHSM ILHT ^PK[O PZ KL[LYTPULK I` L]HS\H[PUN [OL œ (SMHHUNSLJVYYLZWVUKPUN[V0(SMH$ ;OLILHT^PK[OKPHNYHTPZ]HSPKPM0(SMH$$0TH_ 4(?3<? ;OLTH_PT\T]HS\LPZ[OLPSS\TPUHUJL]HS\LVI[HPULKVU [OLVW[PJHSH_PZ(SMH$H[H]HYPHISLKPZ[HUJL0[PZHZZ\ TLK[OH[[OLILNPUUPUN]HS\LPZ0TH_;OLMVYT\SH\ZLK PZ!,TH_$0TH_K^OLYL,TH_PZ[OLPSS\TPUHUJL]HS\L H[HKPZ[HUJLKHUK0TH_PZ[OLS\TPUV\ZPU[LUZP[`PU[OL KPYLJ[PVUJVYYLZWVUKPUN[V(SMH$ +0(4,;,9•T 0M[OLS\TPUHPYLLTPZZPVUPZJVUPJHZMVYKPJOYVPJI\SIZOH ]PUNHYV[H[PVULSZ`TTL[Y`¥PZ[OLKPHTL[LYVM[OLJPYJSL PSS\TPUH[LK HYLH H[ H KPZ[HUJL K MYVT [OL S\TPUHPYL HUK JVYYLZWVUKPUN[VH^PK[OLX\HS[V[OLILHTVUL 0M[OLZ`TTL[Y`PZUV[YV[H[PVUHSHULSPWZLPZJVUZPKLYLK! ]HS\LZJVYYLZWVUKPUN[V[OLLTPZZPVUZPUVY[OVNVUHS WSHULZHYLPUKPJH[LK 763(9+0(.9(4 3L[»ZJVUZPKLYHYLJLZZLKS\TPUHPYLZL[ULHYH^HSS;OL S\TPUV\ZLTPZZPVUVM[OLS\TPUHPYLKLÄULZaVULZ![OL JLU[YHS VUL PZ S\TPUV\Z HUK [OL [^V SH[LYHS VULZ HYL KHYR

3HTW

6<=,9;<9,+<-(0:*,(< 3HYLWYtZLU[H[PVULZ[YtHSPZtLH]LJSPNULZ\UL]LY[PJHSL JVYYLZWVUKHU[LHS»H_LS\TPUL\_L[\ULVISPX\LX\PMVYTL H]LJSH]LY[PJHSL\UHUNSLtNHSLHS»HUNSLKLKLTPV\]LY [\YLKt[LYTPUtH]HU[ 3HKLTPV\]LY[\YLK\MHPZJLH\LZ[KL[LYTPUtLWHYS»HUNSL œ(SMHJVYYLZWVUKHU[nSH]HSL\Y0(SMH$ 3LKPHNYHTTLKLS»V\]LY[\YLK\MHPZJLH\H]HSL\YZL\SL TLU[ZP¸0¹(SMH$$0TH_

/(3):;9,<>052,3 +HZ+PHNYHTTILZ[LO[H\Za^LP.LYHKLU!LPUL]LY[PRHSL .LYHKLKPLKLY3L\JO[HJOZLLU[ZWYPJO[\UKLPULZJOYpNL .LYHKL KPL LPULU >PURLS ^PL KLU ]VYOLYPN ILZ[PTT[LU /HSIZ[YL\^PURLSIPSKL[ +LY /HSIZ[YL\^PURLS ^PYK ]VT œ (SMH >PURLS LU[ZWYL JOLUKKLT>LY[0(SMH$ILZ[PTT[ +LY /HSIZ[YL\^PURLS PZ[ N…S[PN U\Y ^LUU 0(SMH $ $ 0TH_

4(?3<? 7V\Y]HSL\YTH_PTHSLVULU[LUKLSH]HSL\YK»tJSHPYLTLU[ X\»VUVI[PLU[nKPZ[HUJL]HYPHISLSLSVUNKLS»H_LVW[PX\L (SMH$"VUWHYSLKL]HSL\YTH_PTHSLWHYJLX\»VUZ\W WVZLX\LSH]HSL\YKLKtWHY[LZ[0TH_3HMVYT\SL\[PSPZtL LZ[!,TH_$0TH_KV\,TH_LZ[SH]HSL\YK»tJSHPYL TLU[HSHKPZ[HUJLKL[0TH_S»PU[LUZP[tS\TPUL\ZLKHUZSH KPYLJ[PVUJVYYLZWVUKHU[LH(SMH$

4(?3<? +LY /€JOZ[^LY[ PZ[ KLY )LSL\JO[\UNZZ[pYRL^LY[ H\M KLY VW[PZJOLU (JOZL (SMH $ a\ LPULT ^LJOZLSUKLU (I Z[HUK4HUZL[a[]VYH\ZKHKLY(UMHUNZ^LY[0TH_PZ[ +PL-VYTLSSH\[L[!,TH_$0TH_K^V,TH_KLY)L SL\JO[\UNZZ[pYRL^LY[ a\T (IZ[HUK K PZ[ \UK 0TH_ KPL 3L\JO[Z[pYRLPZ[KPLKLT>PURLS(SMH$LU[ZWYPJO[

+0(4,;9,•T +HUZSLJHZV\S»LTPZZPVUKLS»HWWHYLPSLZ[JVUPX\LJVT TL WV\Y SLZ HTWV\SLZ KPJYVPX\LZ X\P VU[ \UL Z`Tt[YPL YV[H[PVUULS¸¥¹LZ[SLKPHTu[YLK\JLYJSLKLS»HPYLtJSHPYtL nSHKPZ[HUJL¸K¹KLS»HWWHYLPSL[JVYYLZWVUKHU[n\ULV\ ]LY[\YL tNHSL H JLSSL K\ MHPZJLH\ +HUZ SL JHZ V\ SH Z` Tt[YPLU»LZ[WHZK\[`WLYV[H[PVUULSVUJVUZPKuYL\ULLS SPWZLPUKPX\HU[SLZ]HSL\YZKLKPHTu[YLZJVYYLZWVUKHU[Z H\_uTPZZPVUZZ\YWSHUZVY[OVNVUH\_ +0(.9(44,763(09, 7V\YJVTWYLUKYLSLKPHNYHTTLWVSHPYLUV\ZJVUZPKLYVUZ SL JHZ K»\U HWWHYLPS tUJHZ[Yt WYtZ K»\U T\Y 3»LTPZZPVU S\TPUL\ZLKt[LYTPULaVULZ!\ULJLU[YHSLS\TPUL\ZLL[ KL\_SH[tYHSLWS\ZVIZJ\YLZ 3\TPUHPYL

+<9*/4,::,9•T >LUUKPL3L\JO[LUZ[YHOS\UNRVUPZJOPZ[^PLKPL2HS[SPJO[ .S…OIPYULUTP[LPULY+YLO\UNZZ`TTL[YPL¥PZ[KLY+\YJO TLZZLY KLZ 3L\JO[ÅpJOLURYLPZLZ a\ LPULT (IZ[HUK K ]VU KLY 3L\JO[L \UK TP[ LPULT >PURLS KLY KLT /HSI Z[YL\^PURLSLUZWYPJO[>LUUKPL:`TTL[YPLUPJO[PZ[IL [YHJO[L[THULPUL,SSPWZLTP[>LY[LU+\YJOTLZZLY!KPLZL >LY[L LU[ZWYLJOLU KLU :[YHOS\UNLU PU YLJO[^PURSPNLU ,ILULU 763(9+0(.9(44 >PYIL[YHJO[LULPULILPLPULY>HUKWVZP[PVUPLY[LU,PUIH\ SL\JO[L+PL3L\JO[Z[YHOS\UNILZ[PTT[AVULU!KPLaLU [YHSLAVULPZ[OLSS\UKKPLa^LP:LP[LUaVULUZPUKK\URLS

3L\JO[L

(ZZLS\TPUVZV

3\TPUV\ZH_PZ

(_LS\TPUL\Z

3L\JO[HJOZL

AVUHJOPHYH

)YPNO[aVUL

AVULJSHPYL

/LSSLAVUL

3»HWLY[\YHKLSSHaVUHS\TPUVZH]HYPHPUM\UaPVULKLS[PWVKP LTPZZPVULSHYNHZ[YL[[HLJJ3HaVUHS\TPUVZHWLYTL[ [LKPYPJVUVZJLYLJVTLZPKPZ[YPI\PZJLSHS\JL!SHZJOLTH [PaaHaPVUL KP X\LZ[L LTPZZPVUP JVZ[P[\PZJL PS KPHNYHTTH WVSHYL 0SKPHNYHTTHWVSHYLJVUZPKLYHUKVJOLS»LTPZZPVULH]]PL ULULSSVZWHaPVLZPW\~X\PUKPWHYSHYLKP]VS\TLS\TPUV ZVW\~LZZLYLHUJOL]PZ[VJVTLZLaPVULKP[HSL]VS\TL Z\\UVKLNSPPUÄUP[PWPHUPJOLWHZZHUVWLYS»HZZLS\TPUV ZV7LYLZZLYLS\TPUVZVZPPU[LUKLSHZLTPYL[[H\ZJLU[L KHSJLU[YVKLSS»HYLHS\TPUVZHLWLYWLUKPJVSHYLHX\LZ[H 3»HYLHS\TPUVZHJVYYPZWVUKLHSS»\ZJP[HKLSSHS\JLKLSS»HW WHYLJJOPV +(.30033<405(4,5;0(33»05;,5:0;Í 0]HSVYPKLSYPSPL]VMV[VTL[YPJV]LUNVUVJVU]LY[P[PPUPU[LU ZP[nKPZ[PU[LMYHPU[LUZP[nLZWYLZZHPUJKRSTLHZZVS\[H LZWYLZZHPUJKJHUKLSL!SHYHNPVULKPX\LZ[HJVU]LYZPVUL uKV]\[HHSSHULJLZZP[nKPKPZWVYYLKPNYHUKLaaLPUKPWLU KLU[PKHSSHKPZ[HUaHLKHS[PWVKPSHTWHKH\[PSPaaH[HJVTL WLYPJHSJVSPKPWYVNL[[HaPVULPSS\TPUV[LJUPJH3LMVYT\SL WLYLMML[[\HYLSHJVU]LYZPVULZVUV! 0U[LUZP[n0$,_K_-BJKRSTD 0U[LUZP[n0(ZZVS\[H$,_K -$-S\ZZVPUS\TLUKLSSHSHTWHKHKPYPSPL]V 3LPU[LUZP[nZVUV\[PSPaaH[LULSSL[HILSSLMV[VTL[YPJOLKLP WYVNYHTTPKPJHSJVSVPUX\HU[VZVUVZ]PUJVSH[LKHS[PWVKP SHTWHKH3LPU[LUZP[nHZZVS\[LZVUV\[PSPaaH[LZVSVX\HU KVZPKLZPKLYHKHYL\UHJ\Y]HMV[VTL[YPJHSLNH[HHS[PWVKP SHTWHKH\[PSPaaH[H

;OL S\TPUV\Z aVUL ^PK[O ]HYPLZ HJJVYKPUN [V [OL LTPZ ZPVU^PKLVYUHYYV^;OLS\TPUV\ZaVULYLWYLZLU[Z[OL KPZ[YPI\[PVUVMSPNO[LTP[[LKI`[OLS\TPUHPYL![OLZJOLTH [PZH[PVUVM[OPZLTPZZPVUPZ[OLWVSHYKPHNYHT;OLWVSHYL KPHNYHTJVUZPKLYPUN[OH[[OLLTPZZPVUVJJ\YZPU[OLZWH JLHUKZV^LJHU[HSRHIV\[S\TPUV\Z]VS\TLJHUHSZV ILJVUZPKLYLKHZHZLJ[PVUVM[OPZ]VS\TLVUVULVM[OL PUÄUP[LWSHULZWHZZPUN[OYV\NO[OLS\TPUV\ZH_PZ ;OL S\TPUV\Z H_PZ PZ [OL OHSMSPUL JVTPUN V\[ MYVT [OL JLU[YL VM [OL S\TPUV\Z HYLH HUK WLYWLUKPJ\SHY [V P[" [OL S\TPUV\ZHYLHJVYYLZWVUKZ[V[OLSPNO[V\[SL[MYVT[OLS\ TPUHPYL

3»V\]LY[\YLKLSHaVULS\TPUL\ZLJOHUNLLUMVUJ[PVUK\ [`WL K»tTPZZPVU 3H aVUL S\TPUL\ZL WLYTL[ KL YLJVU UHz[YLS»LTPZZPVUKLSHS\TPtYL!SLZJOtTH[PZH[PVUKLJL[[L tTPZZPVUMVYTLSLKPHNYHTTLWVSHPYL 3L KPHNYHTTL WVSHPYL LU JVUZPKtYHU[ X\L S»LTPZZPVU WHZZL KHUZ S»LZWHJL L[ VU WL\[ KVUJ WHYSLY KL ]VS\TL S\TPUL\_LZ[SHZLJ[PVUKLJL]VS\TLJPZ\Y[V\ZSLZWSHUZ X\PWHZZLU[WHYS»H_LS\TPUL\_7HYH_LS\TPUL\_VULU [LUKSHKLTPKYVP[LX\PZVY[K\JLU[YLKLS»HPYLS\TPUL\ZL L[WLYWLUKPJ\SHPYLnJLSSLJP3»HPYLS\TPUL\ZLJVYYLZWVUK nSHZVY[PLKLSHS\TPuYLKLS»HWWHYLPS

+PL3L\JO[ÅpJOLYLWYpZLU[PLY[KPL=LY[LPS\UNKLZ3PJO[Z! KPLZJOLTH[PZJOL+HYZ[LSS\UNKPLZLY:[YHOS\UNIPSKL[KHZ 7VSHYKPHNYHTT +PL:[YHOS\UNÄUKL[PT9H\TZ[H[[\UKKLZOHSIRHUUTHU ]VU 3L\JO]VS\TLU ZWYLJOLU! KHZ 7VSHYKPHNYHTT RHUU HSZ :JOUP[[ KPLZLZ =VS\TLUZ H\M LPULY KLY \ULUKSPJOLU ,ILULUSpUNZKLY3L\JO[HJOZLIL[YHJO[L[^LYKLU +PL3L\JO[HJOZLPZ[KPL/HSINLYHKLKPLH\ZKLTALU[Y\T KLY3L\JO[ÅpJOLRVTT[\UKZLURYLJO[a\Y3L\JO[ÅpJOL Z[LO["KPL3L\JO[ÅpJOLLU[ZWYPJO[KLY3PJO[^LP[LH\ZKLY 3L\JO[L

-964033<405(5*,;605;,5:0;0,: ;OL]HS\LZKPZWSH`LKI`[OLWOV[VTL[YPJZ\Y]L`HYLJVU ]LY[LKPU[VPU[LUZP[PLZ^OPJOJHUILPU[LUZP[PLZL_WYLZZLK PU JKRST JHUKLSH VU RPSVS\TLU VY HIZVS\[L PU[LUZP[PLZ L_WYLZZLKPUJKJHUKLSH![OLJVU]LYZPVUHSSV^Z[VVI [HPU ZPaLZ PUKLWLUKLU[ MYVT [OL KPZ[HUJL HUK MYVT [OL SHTW [`WL \ZLK MVY [OL Z\Y]L` HZ MVY SPNO[PUN [LJOUPJHS JHSJ\SH[PVUZ;OLMVYT\SHZMVY[OLJVU]LYZPVUHYL! 0U[LUZP[`0$,_K_-BJKRSTD 0U[LUZP[`0(IZVS\[L$,_K -$-S\_PUS\TLUVM[OLZ\Y]L`SHTW ;OLPU[LUZP[PLZHYL\ZLKPU[OLWOV[VTL[YPJ[HISLZVMJHS J\SH[PVUZWYVNYHTZUV[KLWLUKPUNVU[OLSHTW[`WL;OL HIZVS\[LPU[LUZP[PLZHYL\ZLKVUS`PMHWOV[VTL[YPJJ\Y]L KLWLUKPUNVU[OLSHTW[`WLPZULJLZZHY`

+,3»,*3(09,4,5;:(<?05;,5:0;,: 3LZ ]HSL\YZ K\ YLSPLM WOV[VTL[YPX\L ZVU JVU]LY[PLZ LU PU[LUZP[tZ! PU[LUZP[tZ L_WYPTuLZ LU JKRST L[ HIZVS\LZ L_WYPTtLZLUJKJHUKLSHZ!SHYHPZVUKLJL[[LJVU]LYZPVU LZ[K„LnSHUtJLZZP[tKLKPZWVZLYKLNYHUKL\YZPUKtWLU KHU[LZKLSHKPZ[HUJLL[K\[`WLKLSHTWL\[PSPZtLKHUZ SLZYtSPLMWHYL_LTWSLWV\YSLZJHSJ\SZKLWYVQL[K»LJSHPYH NL3LZMVYT\SLZWV\YLMMLJ[\LYSHJVU]LYZPVUZVU[! 0U[LUZP[t0$,_K_-BJKRSTD 0U[LUZP[t0(IZVS\L$,_K -$-S\_LUS\TLUKLSHSHTWLKLYLSPLM 3LZ PU[LUZP[tZ ZVU[ \[PSPZtLZ KHUZ SL [HISLZ WOV[VTt[YP X\LZKLZWYVNYHTTLZKLJHSJ\SWHYJLX\LLSSLZZVU[Kt NHNtLZ K\ [`WL KL SHTWL 3LZ PU[LUZP[tZ HIZVS\LZ ZVU[ \[PSPZtLZZL\SLTLU[SHV\VU]L\[MHPYL\ULJV\YILWOV[V Tt[YPX\LSPtLH\[`WLKLSHSHTWL\[PSPZtL

=65),3,<*/;<5.::;f92,A<93,<*/;:;f92, +PL ILP KLT 7OV[VTL[LYRVWM ]PZ\HSPZPLY[L >LY[L ^LYKLU PU3L\JO[Z[pYRLU]LY^HUKLS[+PL3L\JO[Z[pYRLUILZ[LOLU H\Z 3L\JO[Z[pYRLU PU JKRST \UK HIZVS\[LU 3L\JO[Z[pY RLUPUJKJHUKLSH!KPL2VU]LYZPVULYT€NSPJO[KPL,YOHS [\UN]VU.Y€ZZLUKPL]VUKLT(IZ[HUK\UK]VUKLTILP KLY 4LZZ\UN H\ZNLU\[a[L 3HTWLU[`W \UHIOpUNPN ZPUK a) M…Y SPJO[[LJOUPZJOL )LYLJOU\UNLU A\Y (\ZM…OY\UN KLY2VU]LYZPVUZPUKMVSNLUKL-VYTLSU N…S[PN! 3L\JO[Z[pYRL0$,_K_-BJKRSTD 3L\JO[Z[pYRL0(IZVS\[$,_K -$3PJO[Z[YVTKLY4LZZ\UNZSHTWLPU3\TLU +HKPL3L\JO[Z[pYRLU\UHIOpUNPN]VUKLT3L\JO[LU[`W ZPUK^LYKLUZPLPUWOV[VTL[YPZJOLU;HILSSLU]VU)LYLJO U\UNZWYVNYHTTLUILU\[a[+PLHIZVS\[LU3L\JO[Z[pYRLU ^LYKLUa\Y,YOHS[\UNLPULY]VUKLT3HTWLU[`WHIOpUNP NLUWOV[VTL[YPZJOLU2\Y]LILU\[a[


Technical data - Collections

434

1168


Technical data - Collections

436

5223

5224


Technical data - Lighting Systems

438

ColibrĂŹ


Technical data - Architectural

Technical data - Lighting Systems

440

Bibox

Tratto


Technical data - Technical

442

Square Spots


Technical data - Technical

444

Fluo Spots HQI Spots


446

Spots 12V

Technical data - Technical

Lampadine alogene dicroiche - Dicroic halogen lamps

Lampadine alogene a bassa tensione - Low tension halogen lamps

Spots 230V


448 :,A065,+,0*(=07,9(304,5;(A065,+03(47( +,9,:0:;0=,(=63; 0SJHSJVSVKLSSHZLaPVULKLPJVUK\[[VYPUV[HSHWLYKP[H WLYJLU[\HSLHTTPZZPIPSLW\~KL[LYTPUHUYZPJVUSHZL N\LU[LMVYT\SH!

*()3,:+0(4,;,9-69;/,:<773@6-9,:0:;0 =,3(47:(;=63;: ;OLJHSJ\SH[PVUVM[OLJHISLZZLJ[PVURUV^PUN[OLHS SV^HISLWLYJLU[HNLSVZZJHUILKL[LYTPULK^P[O[OL MVSSV^PUNMVYT\SH!

($_Y_7_3W_=

($_Y_7_3W_=

KV]L! ( Y 7 3 W =

^OLYL! ( Y 7 3 W =

$ZLaPVULKLSJVUK\[[VYLPUBTTD $YLZPZ[P]P[nPUB6OT_TTTD $WV[LUaHKLNSP\[PSPaaH[VYPPUB>D $S\UNOLaaHKLPJH]PPUBTD $WLYKP[HWLYJLU[\HSL $[LUZPVULKPHSPTLU[HaPVULPUB=D

3HJHK\[HKP[LUZPVULJVTWSLZZP]HWLYS»\[PSPaaH[VYLWPƒ SVU[HUVKHSW\U[VKPMVYUP[\YHKLSS»LULYNPHULSJHZVKP PTWPHU[PKPPSS\TPUHaPVULUVUKL]LZ\WLYHYLPS 

0UJHZLVMSPNO[PUNWSHU[Z[OL[V[HS]VS[HNLSVZZMVY[OL MHY[OLZ[\ZLYMYVT[OLWV^LYZ\WWS`WVPU[JHUUV[IL OPNOLY[OHU 

:,*;065 +,: *()3,: 76<9 (304,5;(;065 +, 3(47,:9,:0:;0=,:(=63;: 3HZLJ[PVUKLZJVUK\J[L\YZX\HUKVUJVUUHP[SHWLY[L LUWV\YJLU[HNLHKTPZZPISLWL\[v[YLKt[LYTPUtLH]LJ SHMVYT\SLZ\P]HU[L!

2(),38<,9:*/50;;-l9+0,=,9:69.<5.=65 50,+,9=63;/(36.,5.3l/3(47,5=63; +LY3LP[LYZJOUP[[^PYK^LUULPUa\]LYSpZZPNLY7YVaLU []LYS\Z[ILRHUU[PZ[TP[KLYMVSNLSKLU-VYTLSILYLJO UL[!

($_Y_7_3W_=

($_Y_7_3W_=

V\! ( Y 7 3 W =

^V! ( Y 7 3 W =

$ZLJ[PVUK\JVUK\J[L\YLUBTTD $YtZPZ[P]P[tLUB6OT_TTTD $W\PZZHUJLKLZ\[PSPZH[L\YZLUB>D $SVUN\L\YKLZJoISLZLUBTD $WLY[LLUWV\YJLU[HNL $[LUZPVUK»HSPTLU[H[PVULUB=D

3HJO\[LKL[LUZPVU[V[HSWV\YS»\[PSPZH[L\YH\WVPU[SL WS\ZSVPUULKVP[WHZKtWHZZLYSL 

Technical data

$^PYLZLJ[PVUBTTD $YLZPZ[P]P[`B6OT_TTTD $\ZLYWV^LYB>D $JHISLSLUNO[BTD $WLYJLU[HNLSVZZ $Z\WWS`]VS[HNLB=D

$3LP[LYZJOUP[[BTTD $>PKLYZ[HUKB6OT_TTTD $3LPZ[\UNKLZ:[YVT]LYIYH\JOLYZB>D $2HILSSpUNLBTD $7YVaLU[]LYS\Z[ $=LYZVYN\UNZZWHUU\UNB=D

)LP )LSL\JO[\UNZHUSHNLU ZVSS[L KLY [V[HSL :WHUU\U N]LYS\Z[ M…Y KLU ]VU :[YVT]LYZVYN\UNZW\UR[ MLYULU :[YVT]LYIYH\JOLYUPJO[O€OLYHSZ ZLPU


Numerical Index

450                                  

3\_VY 3PVSn 3PVSn 3PVSn 3PVSn (SPJHU[L +LZR +LZRÅ\V 4PUPKLZR 3S\T 3S\T 3S\T 4PY 4PUPKLZR 7VWÅ\V 7VWÅ\V 9H` 9VUK~ 4H`H 4H`H 4HNPH (SLH -VR\Z 4H_PKLZR )PIV_ )PIV_ )PIV_KHYR )PIV_KHYR (SLH -VR\Z (SLH -VR\Z ;YPMVNSPV :L[H 7OHU[VT 7OHU[VT 7OHU[VT5V]L 7OHU[VT5V]L )YPNP[[L (YPHUUH 3S\T 3S\T +HTH +HTH 4H`H ;YPMVNSPV (SIH (YPHUUH )YPNP[[L 6SPTWPH ;LKH +HTH +HTH +HTH 4H`H ;YPMVNSPV 7LYSHNL :L[H (SIH

                             

                               

(YPHUUH )YPNP[[L (YPHUUH 3`U_ -\Z~ -\Z~ ALSPN 6SPTWPH 4PUPVSPTWPH +YPT +YPT +YPT(UNVSV ,R\Z ,R\Z 4PUP[LKH ;LKH 0RVUTH_P 0RVU ;OLYTH ;OLYTH 7H[OVZ 4PUWH[OVZ 5VRPWPU 8\PU[H 4VUL[ 4VYUPUN 4VYUPUN 4VYUPUN 4VYUPUN 5HYJPZV 3PVSn 7VWOHSV ;^PU\UV ;^PUK\L 2L` 7VWÅ\V 7VWÅ\V 7VWÅ\V 7VWÅ\V 7VWÅ\V -YPKH -YPKHÅ\V -YPKH -YPKHÅ\V @VKH @VKH ;OLYTH 4VYUPUN 9H` 9H` 4H`H 4H`H (R\[H/80 (R\[H/80 (R\[HOHSV (SLH (SLH -VR\Z -VR\Z

                             

                                 

;YHJLOHSV ;YHJLÅ\V :SHZO :SHZO :HPSÅ\V :HPSKPT :HPS Å\V :HPS KPT :HPSÅ\V ;YH[[V ;YH[[V ;YH[[V ;YH[[V 9HWÅ\V 9HW 9HWOHSV -\Z~Å\V -\Z~Å\V ;LRUHOHSV ;LRUHÅ\V :PIH :PIH :PIH :PIH >HSS` 8\PU[HÅ\V :[`SV (SIH (SIH ;YPMVNSPV /LSPVZ /LSPVZ /LSPVZ /LSPVZ 4PUPWPU +PZJV

                   ;LKH 4PUP[LKH 4PY~ 4PY~ 4PY~ (SPJHU[L -YPKH -YPKHÅ\V -YPKH -YPKHÅ\V 7VW 7VW -YPKH -YPKHÅ\V ;VUKHWPU 8\HKYHWPU -YPKH -SPW 9VUK~ -SPWTH_POHSV -SPWTH_PÅ\V 

                                 

4HNU\TX\HKYV 4HNU\TX\HKYVLT 4HNU\TX\HKYVKPT ;YLUK`Å\V ;YLUK`Å\VLT ;YLUK`Å\V ;YLUK`Å\VKPT ;YLUK`Å\VLT ;YLUK`Å\V ;YLUK`Å\VKPT ;YLUK`Å\VLT -VR\Z -VR\Z (SLH (SLH :SHZO (SLH -VR\Z 4H`H-S\V 4PY~Å\V /LSPVZÅ\V /LSPVZÅ\V /LSPVZÅ\V 9PUNV 9PUNV 9PUNVÅ\V 4HNU\T[VUKV 4HNU\T[VUKVLT 4HNU\T[VUKVKPT 4\ZHOHSV 4\ZHOHSV 4\ZHÅ\V ,JOV -\ZPVU 7OHU[VT8\H[[YV 7OHU[VT8\H[[YV 7OHU[VT5V]L 7OHU[VT5V]L 4PY~LT 4PY~LT 4PY~LT 4PY~Å\V 4PY~Å\V    -YLLZ[HY APJ  ;PSS 2\IV -YPKH 2SPW= 2SPW= 7SHUL[/80 7SHUL[/80 

  7HY  7HY 4VVU  :PNTH .HTTH  ALU 4PUPO\SH= 4PUPO\SH= ;H\ ,VZWPƒ 4VK\Z  .LRV  3HTIKH/80  3HTIKH/80 ,K` ,K`‡ ,K`= ,K`‡= ,K`TH_P= 8\HZHY 7HYZLJ ;HWWVTPUP ;HWWV=  ;HWWV 4PUPRVYUV 2VYUV 3VM[ LT 3VM[LT 7SHUL[Å\V LT 7SHUL[Å\VLT 7SHUL[Å\V LT 7SHUL[Å\VLT  4PUPKLS[H LT 4PUPKLS[HLT  +LS[H LT +LS[HLT *VSPIYyOHSVSHYNL *VSPIYyOHSVSHYNL *VSPIYy/80SHYNL *VSPIYy/80SHYNL *VSPIYy/80SHYNL *VSPIYy/80SHYNL  *VSPIYyTLKP\T *VSPIYyTLKP\T *VSPIYyTLKP\T *VSPIYyTLKP\T *VSPIYyZTHSS *VSPIYyZTHSS *VSPIYyZTHSS *VSPIYyZTHSS *VSPIYyZTHSS *VSPIYyZTHSS .OVZ[ LT .OVZ[LT .OVZ[\W

                             

LT LT LT LT LT LT LT LT LT             + :       + : 

.OVZ[\WLT 4PUPNOVZ[ 4PUPNOVZ[LT 4PUPNOVZ[\W 4PUPNOVZ[\WLT 4H_PNOVZ[ 4H_PNOVZ[LT 4PYHNL 4PYHNLLT 4PYHNL\W 4PYHNL\WLT 4PUPTPYHNL 4PUPTPYHNLLT 4PUPTPYHNL\W 4PUPTPYHNL\WLT 4H_P4PYHNL 4H_P4PYHNLLT *HZWLY= *HZWLY= ALYV= ALYV= 8\HKYH[V= 8\HKYH[V= 7OHU[VT 7OHU[VT 7OHU[VT 4H_P7OHU[VT 4H_P7OHU[VT 4H_P7OHU[VT 7OHU[VT:PZ[ 7OHU[VT:PZ[ 7OHU[VT:PZ[ 4H_P7OHU[VT:PZ[ 4H_P7OHU[VT:PZ[ 4H_P7OHU[VT:PZ[ 2P[*VSPIYP»3HYNL 2P[*VSPIYP»4LKP\T 2P[*VSPIYP»:THSS 2P[*VSPIYP»:THSS *VSPIYy:`Z[LT *VSPIYy:`Z[LT *VSPIYy:`Z[LT *VSPIYy:`Z[LT *VSPIYy:`Z[LT *VSPIYy:`Z[LT *VSPIYy:`Z[LT *VSPIYy:`Z[LT *VSPIYy:`Z[LT *VSPIYy:`Z[LT *VSPIYy:`Z[LT *VSPIYy:`Z[LT *VSPIYy:`Z[LT *VSPIYy:`Z[LT *VSPIYy:`Z[LT *VSPIYy:`Z[LT *VSPIYy:`Z[LT *VSPIYy:`Z[LT *VSPIYy:`Z[LT *VSPIYy:`Z[LT

                             

        

)PIV_OHSV )PIV_OHSV )PIV_:WV[ )PIV_:WV[ )PIV_-S\V )PIV_-S\V )PIV_:`Z[LT )PIV_:`Z[LT )PIV_:`Z[LT )PIV_:`Z[LT )PIV_:`Z[LT )PIV_:`Z[LT )PIV_:`Z[LT )PIV_:`Z[LT )PIV_:`Z[LT )PIV_:`Z[LT )PIV_:`Z[LT

        


Alphabetical Index

452                               

(R\[HOHSV (R\[H/80 (R\[H/80 (SIH (SIH (SIH (SIH (SLH (SLH (SLH (SLH (SLH (SLH (SLH (SLH (SPJHU[L (SPJHU[L (YPHUUH (YPHUUH (YPHUUH (YPHUUH )PIV_ )PIV_ )PIV_KHYR )PIV_KHYR )PIV_-S\V )PIV_-S\V )PIV_OHSV )PIV_OHSV )PIV_:WV[ )PIV_:WV[ )PIV_:`Z[LT )PIV_:`Z[LT )PIV_:`Z[LT )PIV_:`Z[LT )PIV_:`Z[LT )PIV_:`Z[LT )PIV_:`Z[LT )PIV_:`Z[LT )PIV_:`Z[LT )PIV_:`Z[LT )PIV_:`Z[LT )YPNP[[L )YPNP[[L )YPNP[[L *HZWLY= *HZWLY= *VSPIYyOHSVSHYNL *VSPIYyOHSVSHYNL *VSPIYy/80SHYNL *VSPIYy/80SHYNL *VSPIYy/80SHYNL *VSPIYy/80SHYNL *VSPIYyTLKP\T *VSPIYyTLKP\T *VSPIYyTLKP\T *VSPIYyTLKP\T *VSPIYyZTHSS *VSPIYyZTHSS

                             

   + :       + :       LT                

*VSPIYyZTHSS *VSPIYyZTHSS *VSPIYyZTHSS *VSPIYyZTHSS *VSPIYy:`Z[LT *VSPIYy:`Z[LT *VSPIYy:`Z[LT *VSPIYy:`Z[LT *VSPIYy:`Z[LT *VSPIYy:`Z[LT *VSPIYy:`Z[LT *VSPIYy:`Z[LT *VSPIYy:`Z[LT *VSPIYy:`Z[LT *VSPIYy:`Z[LT *VSPIYy:`Z[LT *VSPIYy:`Z[LT *VSPIYy:`Z[LT *VSPIYy:`Z[LT *VSPIYy:`Z[LT *VSPIYy:`Z[LT *VSPIYy:`Z[LT *VSPIYy:`Z[LT *VSPIYy:`Z[LT +HTH +HTH +HTH +HTH +HTH +LS[H +LS[HLT +LZR +LZRÅ\V +PZJV +YPT +YPT +YPT(UNVSV ,JOV ,K` ,K`= ,K`‡ ,K`‡= ,K`TH_P= ,R\Z ,R\Z ,VZWPƒ -SPW -SPWTH_PÅ\V -SPWTH_POHSV -VR\Z -VR\Z -VR\Z -VR\Z -VR\Z -VR\Z -VR\Z -VR\Z -YLLZ[HY -YPKH

                             

          LT LT                 LT   

 -YPKH -YPKH -YPKHÅ\V -YPKH -YPKHÅ\V -YPKH -YPKHÅ\V -YPKH -YPKHÅ\V -YPKH -YPKHÅ\V -\ZPVU -\Z~ -\Z~ -\Z~Å\V -\Z~Å\V .HTTH .LRV .OVZ[ .OVZ[LT .OVZ[\W .OVZ[\WLT /LSPVZ /LSPVZ /LSPVZÅ\V  /LSPVZ /LSPVZÅ\V  /LSPVZ /LSPVZÅ\V  0RVU 0RVUTH_P 2L` 2P[*VSPIYP»3HYNL 2P[*VSPIYP»4LKP\T 2P[*VSPIYP»:THSS 2P[*VSPIYP»:THSS  2SPW= 2SPW= 2VYUV 2\IV 3HTIKH/80 3HTIKH/80 3PVSn 3PVSn 3PVSn 3PVSn 3PVSn 3S\T 3S\T 3S\T 3S\T 3S\T 3VM[ 3VM[LT 3\_VY 3`U_ 4HNPH 4HNU\TX\HKYV 4HNU\TX\HKYVKPT

   LT   LT        LT  LT LT   LT LT    LT LT           

4HNU\TX\HKYVLT 4HNU\T[VUKV 4HNU\T[VUKVKPT 4HNU\T[VUKVLT 4H_P4PYHNL 4H_P4PYHNLLT 4H_P7OHU[VT 4H_P7OHU[VT 4H_P7OHU[VT 4H_P+LZR 4H_P.OVZ[ 4H_P.OVZ[LT 4H_P7OHU[VT:PZ[ 4H_P7OHU[VT:PZ[ 4H_P7OHU[VT:PZ[ 4H`H 4H`H 4H`H 4H`H 4H`H 4H`H 4H`H-S\V 4PUP+LS[H 4PUP+LS[HLT 4PUP+LZR 4PUP+LZR 4PUP.OVZ[ 4PUP.OVZ[LT 4PUP.OVZ[\W 4PUP.OVZ[\WLT 4PUPO\SH= 4PUPO\SH= 4PUPRVYUV 4PUPTPYHNL 4PUPTPYHNLLT 4PUPTPYHNL\W 4PUPTPYHNL\WLT 4PUPVSPTWPH 4PUPWPU 4PUP[LKH 4PUP[LKH 4PUWH[OVZ 4PY 4PYHNL 4PYHNLLT 4PYHNL\W 4PYHNL\WLT 4PY~ 4PY~LT 4PY~Å\V 4PY~ 4PY~LT 4PY~Å\V 4PY~ 4PY~LT 4PY~Å\V 4VK\Z 4VUL[ 4VVU

                             

                 LT LT            

4VYUPUN 4VYUPUN 4VYUPUN 4VYUPUN 4VYUPUN 4\ZHOHSV 4\ZHÅ\V 4\ZHOHSV 5HYJPZV 5VRPWPU 6SPTWPH 6SPTWPH 7HY 7HY 7HYZLJ 7H[OVZ 7LYSHNL 7OHU[VT 7OHU[VT 7OHU[VT 7OHU[VT 7OHU[VT 7OHU[VT5V]L 7OHU[VT5V]L 7OHU[VT5V]L 7OHU[VT5V]L 7OHU[VT8\H[[YV 7OHU[VT8\H[[YV 7OHU[VT:PZ[LTH 7OHU[VT:PZ[LTH 7OHU[VT:PZ[LTH 7SHUL[Å\V 7SHUL[Å\V 7SHUL[Å\VLT 7SHUL[Å\VLT 7SHUL[/80 7SHUL[/80 7VW 7VW 7VWÅ\V 7VWÅ\V 7VWÅ\V 7VWÅ\V 7VWÅ\V 7VWÅ\V 7VWÅ\V 7VWOHSV 8\HKYHWPU 8\HKYH[V= 8\HKYH[V= 8\HZHY 8\PU[H 8\PU[HÅ\V 9HW 9HWÅ\V 9HWOHSV 9H` 9H` 9H`

                             

                                

9PUNV 9PUNV 9PUNVÅ\V 9VUK~ 9VUK~ :HPSÅ\V :HPSKPT :HPSÅ\V :HPS KPT :HPS Å\V :L[H :L[H :PIH :PIH :PIH :PIH :PNTH :SHZO :SHZO :SHZO :[`SV ;HWWV ;HWWV= ;HWWVTPUP ;H\ ;LKH ;LKH ;LKH ;LRUHÅ\V ;LRUHOHSV ;OLYTH ;OLYTH ;OLYTH ;PSS ;VUKHWPU ;YHJLÅ\V ;YHJLOHSV ;YH[[V ;YH[[V ;YH[[V ;YH[[V ;YLUK`Å\V ;YLUK`Å\VLT ;YLUK`Å\V ;YLUK`Å\VKPT ;YLUK`Å\VLT ;YLUK`Å\V ;YLUK`Å\VKPT ;YLUK`Å\VLT ;YPMVNSPV ;YPMVNSPV ;YPMVNSPV ;YPMVNSPV ;^PUK\L ;^PU\UV >HSS` @VKH @VKH ALSPN

                             

         

ALU ALYV= ALYV= APJ

        


,NVS\JL ZYS ZP YPZLY]H SH MHJVS[n KP TV KPÄJHYL PU X\HSZPHZP TVTLU[V L ZLUaH WYLH]]PZV SL JHYH[[LYPZ[PJOL [LJUPJOL KLP TVKLSSPPSS\Z[YH[PULSWYLZLU[LJH[HSVNV 0JVSVYPZPPU[LUKVUVPUKPJH[P]P 0 UVZ[YP WYVKV[[P ZVUV JVZ[Y\P[P PU JVUMVY TP[nHSSLUVYTLL\YVWLL*,0,5 L

,NVS\JLZYSYLZLY]LZ[OLYPNO[[VJOHUNL H[HU`[PTLHUK^P[OV\[WYPVY^HYUPUN[OL

JVTL[HSPYLJHUVSHTHYJH[\YH*,

[LJOUPJHSZWLJPÄJH[PVUVMHU`WYVK\J[PSS\ 6\Y Ä[[PUNZ HYL THU\MHJ[\YLK PU JVUMVY TP[` ^P[O [OL L\YVWLHU Z[HUKHYK *,0,5  HUK JVUZLX\LU[S` NL[ [OL THYR

Z[YH[LKPU[OPZJH[HSVN\L *VSV\YZ HYL ZPTWS` PUKPJH[P]L VM [OL YLHS U\HUJL

*, ,NVS\JL ZYS ZL YtZLY]L SL KYVP[ KL TV 5VZ HWWHYLPSZ ZVU[ MHIYPX\tZ LU JVUMVY TP[t H\_ YuNSLZ L\YVWtLUULZ *,0,5 L[WHYJVUZtX\LUJLMV\YUPZH]LJ

KPÄLY n U»PTWVY[L X\LS TVTLU[ L[ ZHUZ WYtH]PZ SLZ JHYHJ[tYPZ[PX\tZ [tJUPX\LZ KLZtStTLU[ZPSS\Z[YtZKHUZJLJH[HSVN\L 3LZ JV\SL\YZ ZVU[ ZPTWSLTLU[ H [P[YL PU

THYX\L*,

KPJH[PM <UZLYL7YVK\R[L^LYKLUNLTpZZL\YVWpP ZJOLY 5VYT *,0,5  OLYNLZ[LSS[ \UKZPUKHSZZVSJOLTP[KLT*,ALPJOLU

,NVS\JLZYSILOpS[ZPJO]VYQLKLYaLP[\UK MYPZ[SVZKPLPUILPSPLNLUKLT2H[HSVNLYSp\ [LYLU[LJOUPZJOLU+H[LUa\pUKLYU

NLRLUUaLPJOUL[

+PL -HYILU ZPUK UPJO[ NLUH\ ^PYRSPJORLP ıńŜŌ

ŌŋňʼnŏŌţ

ŌŋŇŒŖŒņŏʼnőş

ņ

[ZNL[YL\

ŕŒŒŖņʼnŖŕŖņŌŌŕʼnņŔŒœʼnōŕŎŌŐŌőŒŔŐńŐŌ *,0,5  Ō œŒšŖŒŐŗ ŒŖŐʼnśʼnőş ŋőńŎŒŐĵĩ

ĸńŅŔŌŎń ,NVS\JL ZYS ŕŒřŔńőţʼnŖ ŋń ŕŒŅŒō œŔńņŒ ņ ŏŢŅŒʼn ņŔʼnŐţ Ō Ņʼnŋ œŔʼnňņńŔŌŖʼnŏŠőŒŇŒŗņʼnňŒŐŏʼnőŌţŐʼnőţŖŠ ŖʼnřőŌśʼnŕŎŌʼn ŕœʼnŚŌŘŌŎńŚŌŌ ŏŢŅŒŇŒ ŌŋňʼnŏŌţņšŖŒŐŎńŖńŏŒŇʼn

,.63<*,WYLZLU[HPZ\VPHWWHYLJJOP3,+ ULSJH[HSVNV,.63,+YPJOPLKPSV ,.63<*,WYLZLU[ZOPZJVSSLJ[PVUVM3,+ PU[OL,.63,+JH[HSVN\LHZRMVYP[

-V[V!)VYKLNVUP :[HTWH!.YHÄJOL4VYL[[P:W(


,.63<*,ZYS=PH05L^[VU7LYV4PSHUV0[HS`;LS 0[HSPHMH_ 0U[MH_ ,THPS!PUMV'LNVS\JLJVT0U[,THPS!PUMV^VYSK'LNVS\JLJVT^^^LNVS\JLJVT MADE IN ITALY

Egoluce 2011  

Egoluce 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you