Page 1

@#3 10 დეკემბერი, 2015

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ჟურნალისტიკის დეპარტამენტის სასწავლო გაზეთი ვინ შეჭამა თსუ?

ჰორიზონტი

Tbilisis saxelmwifo universitetis Jurnalistikis mimarTulebaze areulobaa. mimarTulebis sabWos wevrebs Soris dapirispirebas profesorebis nawili mariam gersamias „feisbuk“ statusebs, nawili ki komunikaciis problemas ukavSirebs. eWvebi politikuri TamaSis Sesaxeb usafuZvlo sulac araa. sainteresoa vin iqceva iaraRad propagandistis xelSi: studentebi, profesura Tu praqtikosi Jurnalistebi. გვ.3

გიორგი კეკელიძის 4 სახე

1,18-ლარიანი მენიუ

poeti, prozaikosi, eseisti, leqtori, telewamyvani, saqarTvelos parlamentis erovnuli biblioTekis direqtori, lib.ge-s damfuZnebeli... rTulia, giorgi kekeliZis saqmianoba mxolod romelime konkretuli sferoTi gadmosce. faqti erTia - is jer mxolod 31 wlisaa da miRebuli aqvs “sabas” da `winandlis~ premiebi, aris ramdenime gadacemis wamyvani, uamravi warmatebuli proeqtis avtori da saqarTvelos yvelaze didi biblioTekis yvelaze axalgazrda direqtori. გვ.16

,,me ufro iaf menius SegidgenT - puri da mwvadis suni, puri da Tevzis suni da ase Semdeg, usasrulod“, ,,amas Tu Tavisi dietis gapiareba surs, eg sxva Temaa da jobia, parlamentarebma da ministrebma daicvan, iqneb, amdeni danamati aRar aiRon mere“, ,,gulagis meniua ?“, ,,anakomis supi 45 TeTri Rirs, puri - 50 TeTri. Cai erT kovzi SaqriT 15 TeTri jdeba da es darCenli 8 TeTri sad jandabaSi waviRo?“, ,,sruliad sakmarisia quCis ZaRlisTvis“... გვ. 7

,,შავი რაინდების“ აღზევება

2015 wlis noemberSi ,,ISIS-is~ ramdenime qarTvelma mebrZolma saqarTvelos misamarTiT muqaris Semcveli video gaavrcela. jer walkidan siriaSi wasulma abu asia al-juejim, igive murman paiWaZem. ramdenime dRis Semdeg ki ozurgeTis raionidan wasulma: robiko paqsaZem, badri iremaZem, mamuka anTaZem da warmoSobiT aWarelma xviCa gobaZem. isini xalxs islamuri saxelmwifos mebrZolebis SemosvliTa da saqarTvelos damorCilebiT emuqrebodnen. am mimarTvebma sazogadoebis udides nawilSi SiSi gamoiwvia. gaCnda SekiTxvebi: SeuZlia Tu ara saxelmwifos teroristul Tavdasxmebs momzadebuli Sexvdes da arsebobs Tu ara realurad safrTxe? “islamuri saxelmwifos” rigebSi msoflios sxvadasxva qveynidan wasuli islamistebi iricxebian, romelTa zusti raodenoba ucnobia. 2014 wels radikalebis ricxvi 40 aTass adamians aWarbebda, Tumca Ees ricxvi yoveldRiurad izrdeba. organizaciis rigebSi saqarTvelodan wasuli islamistebic

iricxebian. aSS-is saxelmwifo departamentis 2014 wlis angariSis mixedviT, pankisis xeobidan, aWaridan da qvemo qarTlidan wasuli mebrZolebis raodenoba 50-100 adamians Seadgens, xolo saqarTvelo terorizmis wyaro da erT-erTi tranzituli qveyanaa. Mmiuxedavad amisa, mebrZolTa zusti raodenobis gansaz-

ჰიპოკრატემ, ფიცის ბოლო მაკვირვებსო

გვ.10

Rvra garkveuli faqtorebis gaTvaliswinebiT SeuZlebelia. eqspertTa TqmiT, dResdReobiT gacilebiT meti mebrZoli midis siriaSi, romlebic iq TurqeTis gavliT xvdebian. 2014 wlis seqtemberSi, Setakebebis dros siriaSi 18 wlis beso kuStanaSvili daiRupa. arsebuli informaciiT, is pankisis xeobidan wasuli me-8 msxverpli iyo. ra ganapirobebs ,,islamuri saxelmwifos” mxares mebrZolebis gadabirebas? arasamTavrobo organizacia ,,specsamsaxurebis saqmianobaze sazogadoebrivi kontrolis saqarTvelos centris” Tavmjdomare, beso aladaSvili ramdenime mizezs gamoyofs. ,,axalgazrdebis gadabire-

მომავალი ცივ ქუჩებში დადის

გვ. 11

basTan dakavSirebiT SegviZlia ramdenime mizezi davasaxeloT. 1.Ees aris vahakizmi. 2. Cveni geografiuli siaxlove CrdiloeT kavkasiasTan da 3. radikaluri islamis mimdevrebis kargad gaazrebuli ideologiuri muSaoba. isini bevr iseT rames hpirdebian axalgazrdebs, rac saqarTveloSi ar aqvT. maT Soris aris materialuric~ - ambobs beso aladaSvili da dasZens, rom es msoflios udidesi problemaa, romelze fiqric marTebT, rogorc sociologebs, ise filosofosebsa da istorikosebs. გაგრძელება გვ.2

სიკეთე გადამდებია

გვ.12


mTavari Tema

10 dekemberi

,,შავი რაინდების“ აღზევება saqarTvelo respublikuri partiis wevrisa da deputatis, vaxtang xmalaZis azriT, ZiriTadi safrTxe saqarTvelos im nawilSia, sadac muslimanebi cxovroben. „bunebrivia safrTxis saSiSroeba arsebobs, Tumca ara sxva saxelmwifoebze meti gamomdinare Cveni geografiuli mdebareobidan da potenciuri SesaZleblobidan“, - ganacxada vaxtang xmalaZem. qarTveli politologis, levan lorTqifaniZis azriT , „daeSis“ ( „siriisa da levantes islamuri saxelmwifo“ ) gaZliereba udavod did safrTxes uqmnis saqarTvelos usafrTxoebas. „Cven am teroristuli dajgufebisaTvis strategiuli mniSvneloba ar gvaqvs, Cveni teritoriebidan ar xdeba maTi poziciebis dabombva, Cven ar gagvaCnia raime gansakuTrebuli ti pis bunebivi resursi,romelic maT sWirdebaT, magram Cven varT maTTvis satranzito mniSvnelobis mqone sivrce. saqarTvelos gavliT xvdeba uamravi Crdilokavkasieli mebrZoli siriaSi“, -ganacxada levan lorTqifaniZem. samxedro Jurnal „arsenalis“ mTavarma redaqtorma da samxedro analitikosma, irakli aladaSvilma saqarTveloSi terorizmis Tavidan acilebaze da saxelmwifos mzadyofnaze isaubra. irakli aladaSvilis TqmiT, saxelmwifo umetes SemTxvevaSi araa mzad teroristuli aqtebisTvis. „tetoristuli omi absoluturad gansxvavdeba frontis xazze omisgan. frontis xazze yvelam icis, sad aris mowinaaRmdege da sad Seni poziciebi. teroristul oms frontis xazi ar gaaCia da winaswar gageba imisa, Tu sad moxdeba Tavdaxma, Zalian rTulia, Tumca ara SeuZlebeli“, - ambobs irakli aladaSvili. misive azriT, terorizmis Tavidan asacileblad saWiroa Seiqmnas saerTaSoriso koalicia qveynebs Soris, romelTa specsamsaxurebic gacvlian sadazvervo informacias da erTiani ZalebiT SeebrZolebian teroristebs. Tumca, irakli aladaSvilis TqmiT, 100%ian garantias esec ar iZleva. cota ram `ISIS -is~ Sesaxeb: msoflios yvela drois yvelaze daundobeli teroristuli dajgufeba ,,islamuri saxelmwifo~ dRemde umdidres organizaciad iTvleba. teroristuli organizacia radikali suniti jihadistebisgan Sedgeba. maTi mTavari mizani mTels msoflioSi sunizmis gavrcelebaa. is 2006 wels Camoyalibda da sakuTar Tavs “mujahidTa

sabWo” uwoda. Zalian male mas mTeli msofliodan radikali organizaciebi SeurTdnen ( sul 11 organizacia) da 2006 wlis 16 oqtombers Tavi ,,erayis islamur saxelmwifod“ gamoacxades. 2014 wlis 30 ivnisidan ki organizacia oficialurad ,,siriisa da levantes (an siriisa da Samis ) islamur saxelmwifod” moixsenieba. Oorganizaciis liderebis gancxadebiT, isini jihadamde 2003 wels

„islamuri saxelmwifos“ mier ganxorcielebuli terotistuli aqtebi saTaves 2007 wlidan iRebs. erT-erTi pirveli teraqti, romelzec pasuxismgebloba radikalma sunitebma sakuTar Tavze aiRes, 2007 wlis 6 maiss eraySi, dilas provinciasTan axlos, qalaq baakubasTan moxda. 2009 wlidan amas mohyva gaxSirebuli afeTqebebi da Tavdasxmebi. mas Semdeg, `ISIS-is~ organizebulma dana-

jorj buSis eraySi Sesvlam miiyvana. ,,ISIS-is” zusti biujeti gansazRvruli araa, Tumca msoflios eqspertebis mosazrebiT, organizacia daaxloebiT 480 miliardi amerikuli dolaris mflobelia. Ffuls, sxvadasxva teroristuli qmedebis garda, ( bankebis Zarcva, gamosasyidis miReba adamianebis gatacebiT da sxva) navTobsabadoebidan iReben. ,,AP-is~ cnobiT, ( sainformacio saagento ,,Associated Press“ ) organizacia 11 navTobsabados akontrolebs, saidanac dRiurad 40 aTasamde barel navTobs moi povebs. ,,teroristebis navTobi“ msoflioSi yvelaze iafi Rirs. Tu 1 bareli Savi oqros sabazro fasi 100 dolarze metia, radikali sunitebi mas 20-30 dolarad yidian, riTac dRiurad 3-4 milion aSS dolars iReben. YmsoflioSi yvelaze iafi ,,Savi oqro“ ZiriTadad siriasa da eraySi, adgilobriv mosaxleobaze saRdeba, Tumca presaSi vrceldeba informacia, rom is mezobel iordaniaSic gaaqvT.

Saulebebma regularuli saxe miiRes da msoflios Tavi daundobel da sastik adamianebad gaacnes. miuxedavad imisa, rom dResdReobiT sakmaod bevri qveyana `ISIS-is~ winaaRmdeg brZolaSia CarTuli, levan lorTqifaniZis azriT, problema winaaRmdegobis siZliereSi ar aris. problemaa, rom, regionaluri zesaxelmwifoebis mier warmoebuli politikis Sedegad, radikal teroristTa samoqmedo arealis irgvliv qaosuri geopolitikuri situaciaa Seqmnili. „msoflios reaqcia radikali islamistebis mimarT adekvaturia. isini marTlzomier Zalas iyeneben. problema winaaRmdegobis siZliereSi ar aris. problema imaSia, rom regionaluri zesaxelmwifoebis mier warmoebuli politikis Sedegad, radikal teroristTa samoqmedo arealis irgvliv qaosuri geopolitikuri situaciaa Seqmnili. kerZod, regionis yvela aqtori Tavis mtrad acxadebs ,,islamur saxelmwifos”, magram isini Zalebis gaerTianebas ver axerxeben“ - acxadebs politologi le-

a x a l i კიდევ ერთი დაღუპული ქართველი

telekompania “rusTavi 2-is” informaciiT, saomar moqmedebebs ukrainaSi kidev erTi qarTveli emsxverpla. ukrainis moqalaqe, irakli quTelia doneckis aeroportTan axlos, danaRmul manqanaze afeTqda. afeTqebas, masTan erTad, kidev erTi mebrZolis sicocxle Seewira, Svidi adamiani ki daSavebulia. irakli quTelia moxalised ibrZoda ukrainaSi. manqana opitns dasaxlebasTan axlos afeTqda. mebrZolebi 93-e brigadaSi msaxurobdnen da afeTqebis periodSi, davalebaze gadiodnen. momxdars adasturebs ukrainaSi saqarTvelos sagangebo da sruluflebiani elCi mixeil ukleba.

2

van lorTqifaniZe. „islamuri saxelmwifo“ udides zians ayenebs msoflios. gansakuTrebiT rTuli situaciaa eraysa da siriaSi, sadac teroristebi ebrZvian da anadgureben TiTqmis yvelas da yvelafers, rac maT ideologiebs Tu miznebs ewinaaRmdegeba. „daeSis“ nomer pirvel mters qristianebi da Siiti muslimebi warmoadgenen, romlebsac daundoblad awameben da xocaven. maTi wamebis kadrebs ki, internetiT avrceleben. gansakuTrebiT rTuli viTareba siriaSia, sadac meoTxe welia samoqalaqo omi mimdinareobs. am omSi daRupul msxverplTa ricxvi daaxloebiT 250 aTass Seadgens. 2015 wlis zafxulSi „islamurma saxelmwifom“ msoflios axali ruka gamoaqveyna. rukis mixedviT, radikaluri dajgufeba 2020 wlisTvis kontrolis damyarebas axlo aRmosavleTSi, CrdiloeT afrikasa da evropis nawilSi apirebs. rukis mixedviT, ,,ISIS-is~ axali xalifati espaneTidan CineTamde teritoriebs moicavs. 2015 wlis 13 noembris parizis teraqtis Semdeg, „islamuri saxelmwifos“ winaaRdeg ganxorcielebuli sahaero Tavdasxmebis Sedegad, teroristebis navTobsabadoebs seriozuli ziani miadga. yvelaze masStaburi Tavdasxma „teroristebis navTobze“ 2015 wlis 16 noembers amerikam ganaxorciela. amerikelebis sahaero aviaciam teroristebis navTobiT datvirTuli 116 benzomzidi gaanadgura, ramac radikal islamistebs seriozuli finansuri ziani miayena. suniti teroristebis biujeti sagrZnoblad mcirdeba. navTobsabadoebidan miRebuli yoveldRiuri Semosavali 2-3 milionidan daaxloebiT 40 aTas dolaramde Semcirda. miuxedavaT amisa, ,,islamuri saxelmwifo“ gaCerebas ar apirebs. maTi mamoZravebeli ideologiuri ,,manqana“kvlav aqtiurad muSaobs da maT mTavar mizans isev udanaSaulo xalxis ganadgureba warmoadgens. jerjerobiT ucnobia, Tu ras moimoqmedeben msoflios saxelmwifoebi ,,ISIS-is~ winaaRmdeg. Ffaqti ki faqtad rCeba, mniSvnelovani finansuri danaklisis miuxedavad, msoflios winaaRmdeg mebrZoli teroristuli organizacia kvlav yvelaze Zlier, saSiS da mdidar Zalas warmoadgens.

giorgi qarTveliSvili

a m b e b i

ვივლით თ არა უვიზოთ 2016 წლიდან

უცხოური ინვესტიციები 33%-ით შემცირდა

saerTaSoriso sainformacio saagento roiteri ityobineba, rom saqarTvelosa da ukrainis moqalaqeebi momavali wlis Sua naxevridan evropis kavSiris qveynebSi uvizod mimosvlas SeZleben. am informacias saagento germanul gazeT ,,veltze“ dayrdnobiT avrcelebs. rogorc evrokavSiris diplomatebma ganacxades, evrokomisia Seecdeba 15 dekembridan dagegmil sxdomebze saqarTvelosa da ukrainis winsvlebs kidev ufro gzas gauxsnis da yovelive mimarTuli iqneba savizo valdebulebis gauqmebisaken. zusti Tve, Tu rodis gamarTldeba zemoT arniSnuli prognozi, ucnobia, Tumca daaxloebiT es ivnis-ivlisis periodSi moxdeba. dagegmilia, rom saqarTvelos da ukrainis moqalaqeebs naxevari wlis ganmavlobaSi sami TviT SeeZlebaT evropis kavSiris qveynebSi darCena, Tumca aq gasaTvaliswinebelia is garemoebac, rom moqalaqe ver isargeblebs muSaobis uflebis mopovebiT.

statistikis erovnuli samsaxuris 2015 wlis winaswari monacemebiT, saqarTveloSi, mesame kvartalSi pirdapiri ucxouri investiciebis moculoba 33%-iT Semcirda. rac Seexeba 2015 wlis manZilze pirdapiri investiciebis jamur moculobas, wina wlebis Sesabamisi periodis monacemebTan SedarebiT is 17%-iT aris Semcirebuli da 1019 mln aSS dolars Seadgens. “saqstatis” informaciiT, yvelaze meti pirdapiri ucxouri investicia transportisa da kavSirgabmulobis sferom miiRo, jamSi 218 mln aSS dolari, rac mTliani pirdapiri ucxouri investiciebis 45%-ia. am mxriv, meore adgilzea safinanso seqtori 73 mln aSS dolariT, xolo mesame adgilze – mSenebloba 63 mln aSS dolariT.

horizonti


politika

10 dekemberi

ვინ შეჭამა თსუ? Tbilisis saxelmwifo universitetis Jurnalistikis mimarTulebaze areulobaa. mimarTulebis sabWos wevrebs Soris dapirispirebas profesorebis nawili mariam gersamias „feisbuk“ statusebs, nawili ki komunikaciis problemas ukavSirebs. eWvebi politikuri TamaSis Sesaxeb usafuZvlo sulac araa. sainteresoa vin iqceva iaraRad propagandistis xelSi: studentebi, profesura Tu praqtikosi Jurnalistebi. Tsu-is Jurnalistikis mimarTulebaze dapirispireba 20 noembers mimarTulebis imJamindeli xelmZRvanelis mariam gersamias ramdenime politikur statuss mohyva: ,,Txam venaxi ki arada, sabWoTa susma Tsu SeWama. yelze ar dagadgeT. pativiscemiT, profesori gersamia“ „maS ase: vinc imis gamo „mebrZviT“ mTeli es wlebia, 2012 wlidan moyolebuli, rom me, upartio axalgazrda profesori, „nacionalur moZraobasTan vasocirdebi“, icodeT: momaval arCevnebzec xmas vaZlev „nacionalur moZraobas“. ar vargixarT, biZiko :))))) ramdenic gindaT, iqocqoceT! :)))))))))))“ aRniSnul komentarebs didi gamoxmaureba da mariam gersamias ganmartebebi mohyva: „wmendaa saWiro arCevnebis win, rogorc Cans (media maTi susti wertilia)“,  – wers mariam gersamia. imave dRes profesorma, socialur da politikur mecnierebaTa fakultetis dekanTan, Tamar dolbaiasTan mimowerac gaasajarova: Tsu-is, socialur da politikur mecnierebaTa fakultetis dekani, Cemsa da mas Soris saqmiani mimowerisas, winadadebas saintereso pasaJiT asrulebs: „marika, demagogias nu ewevi, ar gargebs“. maria gersamia frazaSi: „nacionalur moZraobasTan“ vasocirdebi“, rogorc Cans, Tavis warsul samuSaos gulisxmobda. 20072008 wlebSi sruli profesori mariam gersamia ganaTlebisa da mecnierebis saministroSi ministris mrCevlad muSaobda, es swored is periodia, rodesac ganaTlebis ministri „rusTavi 2“-is axlandeli xelmZRvaneli nika gvaramiaa. dRis wesrigis mixedviT, 25 noembers Jurnalistikis mimarTulebis profesorebi programisa da akreditaciasTan dakavSirebuli procedurebis ganxilvisTvis Seikribnen, Tumca sxdoma profesiul sazRvars gascda da pirad dapirispirebaSi gadaizarda. ramdenime leqtorma mariam gersamias „feisbukze“ dawerili statusebis ganmarteba mosTxova, Tumca pasuxi ver miiRo. kamaTi gascda profesiul sazRvrebs da profesorebis TqmiT, mariam gersamia „sxdomidan gaiqca“. mariam gersamia miiCnevs, rom programis xelmZRvanelobidan misi CamoSoreba fakultetis dekanisa da ramdenime profesoris interesebSi Sedis. mariam gersamia:  „arasodes mqonia TanamSromlebTan komunikaciis problema. profesorebma damidastures saubarSi. me xom TqvenTan problema ar mqonia, – vkiTxe. ara, marika, Sen gaqvs problema dekanTan. dekanis orkestrirebulia qmedebebi, misi CarTuloba am procesSi Zalian didia“.

aRniSnul braldebas, fakultetis dekani kategoriulad uaryofs da aRniSnavs, rom mimarTulebis saqmianobaSi Carevis ufleba ar aqvs. gaugebari da bundovani iyo procesebi, romlebic mariam gersamiasgan damoukideblad ganviTarda. 25 noembris CaSlili sxdomis Semdeg, profesorTa sabWom swrafi wesiT arCevnebi daniSna da Jurnalistikis departamentis xelmZRvanelad nino WalaganiZe airCia. arCevnebSi 17 leqtoridan 12-ma miiRo monawileoba, samma profesorma Tavisi kandidatura moxsna, xolo meoTxe

leqtorebs ebrZvis, Tumca saubris dasasruls ganacxada: „bavSvebi ufrosebis saqmeSi nu ereviT“. studentebma protestis niSnad procesebSi CarTva da im sabWosTan Sexvedra moiTxoves, romelmac departamentis xelmZRvanelad nino WalaganiZe airCia. „rusTavi 2“-ma ar daayovna da mimarTulebaze dawyebuli dapirispireba politikur iaraRad gamoiyena. siuJetebi, romlebic aRniSnul TemasTan dakavSirebiT momzadda calmxrivad aSuqebda movlenebs, xelisuflebis Zaladobriv rols usvamda xazs da studentebs mxared warmoaCenda. „Cveni mizani ar aris, viyoT mxare, Cven gvinda gavigoT, ratom ar iyo procesebi gamWvirvale da movisminoT nino WalaganiZis xedvebi“, – aseTi iyo studentebis moTxovna. profesorTa sabWos studentebi 4 de-

– nino WalaganiZe 12-dan 11-ma departamentis xelmZRvanelad airCia, Jurnalistikis programas ki, mariam gersamias garda, 8 xelmZRvaneli daeniSna. gavrcelda xmebi, rom Jurnalistikis mimarTuleba Teoriuli masaliT unda datvirTuliyo da profesorebis nawili mowveuli praqtikosi leqtorebis swavlebis formasa da silabuss akritikebda. ramdenime praqtikosma leqtorma universiteti datova: dali sinjaraZe, daviT kakulia da daviT qaSiaSvili. isini gazafxulis semestrSi leqciebs aRar waikiTxaven. studentebis poziciis miRma ganviTarebulma gaumWvirvale procesebma studentebis ukmayofileba gamoiwvia. CainiSna Sexvedra dekanTan, romelmac yvela braldeba uaryo, aRniSna, rom mimarTulebis sabWos muSaobaSi ar ereva, arc praqtikos

kembers Sexvdnen. leqtorebma mTavari yuradReba problemis politizebis mcdelobaze gaamaxviles. „yvelaze SemaSfoTebelia faqti, rom procesebi politikur sibrtyeze gadadis“ , – aseTi iyo im profesorebis azri, romlebmac nino WalaganiZe departamentis xelmZRvanelad airCies. mariam gersamias TqmiT, universiteti mudmivad qmnida mtris xatebs da arasasurvel kadrebs ebrZoda. mariam gersamia:  „universitetis daarsebis dRidan mTeli saukune vxedavT, rom viRacebi iSoreben arasasurvel kadrebs da es aris mankieri praqtika, romelic unda Seicvalos. am SemTxvevaSi, saubaria imaze, rom me viRacisTvis gavxdi arasasurveli adamiani da miSoreben. adamiani ar unda idevnebodes da misi diskriminacia ar

a x a l i “ქართული ოცნება” შემოწირულობების მოცულობით ისევ ლიდერობს

unda xdebodes politikuri gemovnebisa Tu gansxvavebuli Sexedulebebis gamo. Cemnairi profesori bevria, romlebsac aqvT Tavisi politikuri simpaTiebi da amis mixedviT ar unda daaxarisxo. profesorebis ganmartebiT, mariam gersamia Tanamdebobidan aravis gadauyenebia da yvelaferi kanonis dacviT moxda. nino WalaganiZis ganmartebiT, 2014 wels debulebaSi Sevida Sesworeba, romlis mixedviTac Jurnalistikis mimarTulebis departamentis ufrosi ori wliT unda arCeuliyo da ara daniSnuliyo, 25 noembers dawyebulma gaugebrobam da akreditaciis vadebis moaxloebam procesebi daaCqara da erTaderTi gamosavali arCevnebis Catareba iyo. departamentis xelmZRvaneli nino WalaganiZe asistenti profesoria, misi xarisxi, reqtorma vladimer papavam „rusTavi 2“-Tan saubrisas gaakritika. „CemTvis yvelaze miuRebelia, rom asistenti profesori xelmZRvanelobdes profesorebsa da asocirebul profesorebs. es sauniversiteto sivrceSi, ubralod, kuriozia“, – acxadebs lado papava. nino WalaganiZe miiCnevs, rom reqtors raRac aeria, radgan debulebaSi msgavsi Canaweri ar arsebobs. rac Seexeba programis xelmZRvanelobas, nino WalaganiZis TqmiT, iq namdvilad aris miTiTebuli, rom asistenti profesori programas ver uxelmZRvanelebs. nino WalaganiZe: „2014 wels fakultetis sabWom miiRo axali debuleba, fakultetis sabWos wevri iyo mariami, Semdeg warmomadgenlobiTma sabWom daamtkica debuleba da daamtkica didma akademiurma sabWom, romlis wevric aris aseve mariami. ar iyo misTvis gamowveva, rom departamentis xelmZRvanelis Tanamdebobaze arCevnebi unda Catarebuliyo, mas SeeZlo arCevnebSi monawileoba, misi statusebi adasturebs,, rom informirebuli iyo, ubralod, TviTon ar movida. ver movaxerxeT qalbaton mariamTan komunikaciis damyareba. piradia dapirispireba Tu calsaxad politikuri, amas mniSvneloba ar aqvs, mTavaria, rom konkretuli mediasaSualebebi, adamianebi am movlenebs Tavis sasikeTod iyeneben, avrceleben daubalansebel informacias rogorc sazogadoebaSi, ise studentebSi, qmnian xelovnur mxareebs da momxreebis mozidvas cdiloben. faqtia, rom saganmanaTleblo dawesebulebebma politikuri diskursisgan Tavis daRweva verc erTi xelisuflebis pirobebSi ver moaxerxes. piradi gaugebrobebi did politikur TamaSad ganixileba da politikuri mxareebi konfliqtebs Tavis sasargeblod iyeneben.

salome Caduneli

a m b e b i პატიმრების სადავო შეწყალება

partiebis finansuri monitoringis samsaxurma angariSi gamoaqveyna. angariSis Tanaxmad, qarTulma partiebma mimdinare wlis manZilze 1 409 319 laris odenobis Semowiruloba miiRes. am Tanxidan, yvelaze didi nawili partias “qarTuli ocneba – demokratiuli saqarTvelo” ergo da maTma Semowirulobam 536 355 lari Seadgina. pirveli ianvridan dRemde, miRebuli Semowirulobebis kuTxiT meore adgils “Tavisufali demokratebi” ikaveben 279 710 lariT, mesame adgils ki – “erTiani nacionaluri moZraoba” 260 240 lariT. monitoringis samsaxuris angariSis mixedviT, Semowirulobis saxiT yvelaze mcire Tanxa miRebuli aqvs partia “qarTul dass” 861 laris odenobiT. partiebis mier miRebuli Semowirulobebidan, 1 341 031 lari fuladi Semowirulobaa, 39 965 arafuladi, xolo 28 323 lari ki sawevro. sawevro Senatanebis kuTxiT, qarTul partiebs Soris liderobs “respublikuri partia” da parties Semowirulobis 29 368 laridan 28 988 lars swored sawevro Senatanebi warmoadgens.

saqarTvelos mTavar prokuraturaSi Sewyalebis komisiis Tavmjdomare, zviad qoriZe dakiTxes. gamoZieba sisxlis samarTlis kodeqsis 339-e prima me-2 nawiliT daiwyo, rac zegavleniT vaWrobas gulisxmobs. gamoZiebis dawyeba Sewyalebis komisiis yofili Tavmjdomaris, aleko elisaSvilis gancxadebam ganapiroba, romlis Tanaxmadac, “qarTuli ocnebis” zogierTi maRalCinosani konkretuli patimrebis Sewyalebis sakiTxiT aris dainteresebuli. elisaSvilis gancxadebiT,Sewyalebis komisiis Tavmjdomareobis periodSi masze zewola xorcieldeboda. Sewyalebis komisiis amJamindelma Tavmjdomarem, zviad qoriZem JurnalistebTan saubrisas ganacxada, rom man prokuraturas dausaxela im politikosebis gvarebi, romlebic konkretuli msjavrdebulebis SewyalebasTan dakavSirebiT aqtiurobas iCendnen. qoriZis TqmiT, man prokuraturaSi isaubra im faqtebis Sesaxeb, romlebic xdeboda maSin, rodesac is Sewyalebis komisiis wevri, xolo aleko elisaSvili komisiis Tavmjdomare iyo, aseve im konretul faqtebze, rac misi weliwadnaxevriani Tavmjdomareobis periodSi xdeba. saqmesTan dakavSirebiT, guSin aleko elisaSvilic dakiTxes.

horizonti

3


politika

10 dekemberi

I’ll Be Back 2015 wlis 2 dekembers `qarTuli ocnebis~ wevrma, zviad ZiZigurma, ganacxada, rom 2016 wlis arCevnebze biZina ivaniSvili koaliciis lideris ampluaSi daubrundeboda. ,,koalicia, romelic ivaniSvilma Seqmna, 2016 wlis arCevnebSi isev Tavisi xelmZRvanelobiT miiRebs monawileobas. misi CarTuloba Zalian mniSvnelovani faqtori iqneba koaliciisTvis. ivaniSvili partiaSi kvlav lideris adgils daikavebs” – gvacnoba ZiZigurma portal “kviras” meSveobiT. samoqalaqo seqtorSi wasulma ivaniSvilma “I’ll be back-o” daibara da Tan moayola, rom mxolod im SemTxvevaSi dabrundeboda, Tu sxva gamosavali ar iqneboda. kiTxvebze: dgas Tu ara yofili premieri gamouvali mdgomareobis winaSe da ra savaraudo rols moirgebs is, eqsperti gia xuxaSvili gvpasuxobs: ,,veWvob, biZina ivaniSvils survilic ki hqondes araformaluri liderobis formalizebis saarCevno procesSi. Tu mis arCevanze vlaparakobT, man iribi mxardaWera unda gamoucxados Tavis “pirmSos” da ara pirdapir miiRos monawileoba arCevnebSi. sxva sakiTxia, rom xelisuflebas misi CaTreva surs saarCevno procesSi, rac, maTi mxridan, Zalian cudi saqcielia, im martivi mizezis gamo, rom biZina ivaniSvilma politikosebs 2012 wlis arCevnebisaTvis sakmaod seriozuli politikuri da ndobis kapitali gadasca. am adamianebma es yvelaferi mifant-mofantes da axla, rodesac gauWirdaT da Zalauflebis SenarCuneba saeWvo gaxda, cdiloben, isev mis mxrebze acocdnen da ase gaixangrZlivon komfortuli mdgomareoba. xelisufleba Cveulebrivi parazitiviT iqceva. es mdgomareoba Zalian hgavs qarTul ojaxs: Svils mSoblebisgan Tavisufleba unda, magram maTgan mudmivad keTildReobas iTxovs da maTzea damokidebuli. es xelisufleba daaxloebiT ase iqceva. eqsperts miaCnia, rom, miuxedavad yvelafrisa, ivaniSvilis figura ,,qarTul ocnebas~ warmatebas moutans: ,,ivaniSvili arCevnebis mosagebi universaluri iaraRi aRaraa, radganac `qarTul ocnebasTan~ erTad reitingi batonma biZinamac dakarga. Cven unda gaviTvaliswinoT, rom arCevnebis mogeba mxolod maRal reitingze araa damokidebuli, es aris garkveuli resursebi,

Sesabamisad, misi dabruneba ara gadamwyvet, magram pozitiur gavlenas iqoniebs saboloo Sedegze.~ partia “Tavisufali saqarTvelos” lideri, kaxa kukava ambobs, rom ivaniSvilis dabruneba partiis wevrebs finansuri mxardaWeris misaRebad undaT. ,,me rogorc vici, ,,qarTuli ocnebis~ zogierT subieqts unda rom ivaniSvili iyos siis pirveli nomeri. dRes ,,qarTuli ocnebis~ reitingi aris, daaxloebiT, 12-14% da swored amitom undaT ,,qarTuli ocnebis’’ wevrebs biZina ivaniSvilis am saarCevno procesSi yvela SesaZlo formiT CarTva. mas ufro meti ndoba aqvs, vidre ,,qarTuli ocnebis’’ liderebs, Tumca mTavari faqtori iqneba finansebi. maT imedi aqvT, rom biZina ivaniSvili am arCevnebSi fuls Cadebs. ra gadawyvetilebas miiRebs ivaniSvili, ar vici, magram me vfiqrob, rom is wagebul TamaSSi monawileobas ar miiRebs’’, ambobs kaxa kukava. parlamentari, ,,qarTuli ocnebis” wevri, gia JorJoliani, biZina ivaniSvilis mier lide-

ris poziciis SesaZlo dakavebas uaryofs. Mmisi TqmiT, is arsad wasula, rom dasabrunebeli gamxdariyo. amavdroulad, aRniSnavs, rom “qarTuli ocneba” arCevnebisTvis mzad aris da informacia raime krizisis Sesaxeb mcdaria. ,,cnoba, rom ivaniSvili lideris pozicias daikavebs, ar aris marTebuli. Cven vimsjeleT am mocemulobaze. batoni biZinasgan es mosazreba ar gamoTqmula da msgavsi gadawyvetileba ar arsebobs. ivaniSvili politikidan arc wasula, is yovelTvis gamoxatavda Tavis pozicias, rogorc gavleniani piri, aZlevda rCevebs sakonsultaciod misul politikosebs. jerjerobiT misi “dabrunebis” sxva formaze informacia ar arsebobs’’, - ganacxada gia JorJolianma. rogorc vxedavT, koaliciaSi gansxvavebuli azria, mavani mis aqtiur dabrunebaze migviTiTebs, mavanni ki saerTod gamoricxavs ivaniSvilis lideris poziciaze dabrunebas. am Temaze gansxvavebuli azri trialebs sazogadoebaSic. zogi fiqrobs, rom ivaniSvili arsad ar wasula da is isedac aris qvey-

nis araformaluri mmarTveli: gizo berulava(studenti): ,,aramgonia, ivaniSvili isev miiRos sazogadoebam. xalxma mas ndoba erTxel ukve gamoucxada, radgan is miiCnies mesiad, mxsnelad. dRes vxedavT, rom es ase ar aris. rac Seexeba dabrunebas, is isedac politikaSia, araformalurad marTavs mTavrobas.” sxva nawili fiqrobs, rom xalxi mainc dadebiTad Sexvdeba mis dabrunebas, radgan qveyanaSi ar aris mesame alternativa da maT arCevanis gakeTeba cudsa da ufro cuds Soris uwevT. omar xalvaSi (studenti): ,,Cemi azriT, sazogadoebas dRevandel xelisuflebaze guli aqvs acruebuli, Tumca maT arCevanis gakeTeba rom mouwevT, mainc ivaniSvilis dabrunebas mianiWeben upiratesobas, rac, Cemi gadmosaxedidan, gamowveulia mesame Zalis ararsebobiT.” zogi ki fiqrobs, rom xsna isev ivaniSvilia da mdgomareoba uaresobisken misi wasvlis Semdeg Seicvala: naTela SioSvili (pedagogi): ,,unda dabrundes ivaniSvili. mTavroba efeqturad ver moqmedebs. did fuls xarjaven aramiznobrivad, dolaris kursi ki iciT sadamdec avida, umuSevroba isev aris. es yvelaferi, Cemi azriT, ivaniSvilis wasvlam gamoiwvia. is uangarod movida xelisuflebaSi, Secvala monuri, sisxliani reJimi. egona, rom Tavisi saqme ukve gaakeTa da wavida, Semdeg ki aiSva axalma mTavrobamac. unda movides da unda gawmindos es mTavroba im adamianebisgan, romlebic saxels ufuWeben mas.” Tavad biZina ivaniSvils am Temaze komentari ar gaukeTebia. Sesabamisad, ar viciT, Tu rodis da ra formiT aqvs gadawyvetili ,,moqalaqes” politikaSi dabruneba. SesaZloa, is marTlac didi wmendis Casatareblad brundeba, SesaZloa, - ,,qarTuli ocnebis” reitingis asamaRleblad an ki, SeiZleba, baton ivaniSvils kulisebs miRma yofna, ubralod, mobezrda. mayurebeli, anu xalxi, fardidan gamosul oligarqs aplodismentebiT Sexvdeba Tu stveniT – amas uSualod (wina)saarCevno procesi gviCvenebs.

nikoloz Todua

ორ ფალავანს შორის

TurqeTsa da ruseTs Soris urTierToba daiZaba. 24 noembers TurqeTma rusuli samxedro TviTmfrinavi, romelmac TurqeTis sahaero sivrce daarRvia, siriis sazRvarTan axlos Camoagdo. sapasuxod ruseTma SezRuda Turquli produqciis importi, TviTmfrinavis daRupul pilots ki erovnuli gmiris wodeba mianiWa. vladimer putinis gancxadebiT, rusuli bombdamSenis Camogdeba ukvalod ar Caivlis, Crdiloatlantikuri aliansi ki TurqeTs mxardaWeras ucxadebs. analitikosebi am dapirispirebaSi saqarTvelos adgils afaseben da ruseT-TurqeTis urTierTobebis gamwvavebis SemTxvevaSi, mZime di plomatiur realobas winaswarmetyveleben. ruseTi saubrobs urTierTobebis gamwvavebaze ara mxolod TurqeTTan, aramed mTlianad `natosTan~. rogorc ruseTis federaciis prezidentma, vladimer putinma ganacxada, TurqeTisgan mosalodnelia sxva incindentebic, romelTac ruseTi upasuxod ver datovebs. Sesabamisad, federaciis sagareo uwyeba mouwodebs Tavis moqalaqeebs, datovon TurqeTi da samSobloSi dabrundnen. garda amisa, rusi di plomatebis TqmiT, rusuli TviTmfrinavi ar gasula siriis sahaero sivrcidan da igi siriis teritoriaze Camoagdes. ankaris cnobiT ki, TurqeTma rusuli su-24 ti pis TviTmfrinavi TurqeTis sahaero sivrcis darRvevis Semdeg Camoagdo. ori qveynis dapirispirebas msoflio gulmodgined adevnebs Tvalyurs. TurqeTi Crdiloatlantikuri aliansis wevri qveyanaa, ruseTi ki udidesi birTvuli saxelmwifo. Tuki maTi dapirispireba ar Semoifargleba mxolod di plomatiiT, samxedro dapirispirebis SemTxvevaSi mZime Sedegebs unda velodeT. situaciis eskalacias gamoricxavs

4

`saqarTvelos strategiisa da saerTaSoriso urTierTobebis kvlevis fondis~ (GFSIS) eqsperti, kaxa gogolaSvili. misi TqmiT, TurqeTsa da ruseTs Soris samxedro dapirispireba naklebad savaraudoa. ,,ra Tqma unda, yvelaferi SesaZlebelia, Tumca konfliqtSi gadazrdis Zalian mcire Sansi arsebobs~, – acxadebs igi. saqarTvelo ruseTsa da TurqeTs Soris mdebareobs. orive qveyanasTan akavSirebs rogorc di plomatiuri, ise ekonomikuri urTierTobebi. ruseTis federacia CarTulia afxazeTisa da samaCablos konfliqtebSi, TurqeTs ki religiuri kavSiri aqvs aWaris avtonomiur respublikasTan. rogorc kaxa gogolaSvili ganmartavs, situaciis gamwvavebis SemTxvevaSi, ruseTi gamoiyenebs Zvel sabWoTa doqtrinas da saqarTvelos gavliT miitans TurqeTze ieriSs. ,,ruseTisaTvis, saqarTvelos garda, ar arsebobs TurqeTamde sazRvao gzebis alternativa, somxeTis bazidanac samxedro teqnika saqarTvelos gavliT gadindeba. amavdroulad,

SesaZloa TurqeTma gamoiCinos iniciativa da saqarTvelos aWaris rusebisagan dacvac SesTavazos” – ambobs ,,saqarTvelos strategiisa da saerTaSoriso urTierTobebis kvleviTi fondis” eqsperti da aRniSnavs, rom ruseT-TurqeTis omis SemTxvevaSi, saqarTvelo mZime di plomatiuri amocanis winaSe aRmoCndeba. rusuli TviTmfrinavis Camogdebis Semdeg, aqtiurad Suqdeboda movlenebi, rogorc rusuli, ise Turquli mediasaSualebebiT. gansakuTrebiT aqtiurobda rusulenovani media da avrcelebda cnobebs, rom Turquli turoperatorebi auqmebdnen Carterul reisebs TurqeTis mimarTulebiT da sagzurebis gayidvas. daZabulobis ganmuxtvaSi mediis rolze yuradRebas amaxvilebs ,,konfliqtebisa da molaparakebebis saerTaSoriso kvleviTi centris” gamgeobis Tavmjdomare, nino cixisTavi-xuciSvili. misi TqmiT, Jurnalistebi viTarebis deeskalacias unda cdilobdnen da mouwodebs qarTul mediasaSualebebsac, ar gaamwvavon situacia. ,,vfiqrob, dapirispirebis eskalacia ar moxdeba da SemoisazRvreba imiT, rom ruseTi da TurqeTi terorizmis winaaRmdeg erTad ibrZoleben” – aRniSnavs nino cixisTavi-xuciSvili. misi TqmiT, saerTaSoriso sazogadoeba ecdeba xeli Seuwyos situaciis pirvandel mdgomareobaSi dabrunebas, radgan SesaZlo samxedro konfliqti saerTo riskia msofliosaTvis, maT Soris ki, saqarTvelosTvis da mTlianad kavkasiis regionisaTvis. 24 noembris incindentis Semdeg, TurqeTma myarad daafiqsira Tavisi pozicia, rom daicavs sahaero sivrces nebismieri safrTxisgan, amasTan, gamoCnda Crdiloatlantikuri aliansis erTianobac. aSS-ma ganacxada, rom mzad aris daicvas Semotevebisagan “natos” sahaero sivrce. saerTaSoriso urTierTobebis specialisti, giorgi gobroniZe varaudobs, rom dapirispireba ar miiRebs samxedro xasiaTs, Tumca am daZabulobaSi saqarTvelos rols gamokveTs. ,,rusuli wreebi apelireben, rom TurqeTi didi xnis manZilze laxavda saqarTvelos poziciebs, TurqeTma ki ruseTi qarTvelebis genocidSi daadanaSaula” – ambobs igi da xazs usvams imas, rom saqarTvelo mTavari damakavSirebelia ruseTsa da somxeTs Soris, iseve, rogorc azerbaijansa da TurqeTs Soris, amitom orive qveyana ecdeba, saqarTvelo ar moeqces mowinaaRmdegis orbitaze. bombdamSenis Camogdebidan xuT dReSi, ruseTma Turqul produqciaze embargo daawesa, ZiriTadad, SeizRuda xilisa da bostneulis importi. SezRudva ramdenime

kviraSi amoqmeddeba, rusuli kompaniebi ki Turqul produqts sxva qveynebis produqciiT Caanacvleben. eqspertebi saubroben rusul-Turquli daZabulobis ekonomikur Sedegebsa da am mxriv, saqarTvelos samomavlo perspeqtivaze. ekonomikis eqsperti, levan kalandaZe miiCnevs, rom ruseT-TurqeTis ekonomikuri sanqciebi SesaZloa saxifaTo iyos saqarTvelosaTvis. ,,ekonomikuri sanqciebis omi negatiurad imoqmedebs qveynebis sagadamxdelo balansze. Sesabamisad, Semcirdeba saqarTvelos moqalaqeebis fuladi gzavnilebi rogorc ruseTidan, ise TurqeTidan~,– acxadebs igi. ,,konfliqtebisa da molaparakebebis saerTaSoriso kvleviTi centris~gamgeobis Tavmjdomare, nino cixisTavi-xuciSvili aRniSnavs, rom ruseTis moqalaqeebi SesaZloa saqarTvelodan elodnen Turquli produqciis sanacvlo eqsports (xili, bostneuli), Tumca, es yvelaferi jer mxolod mosazrebis doneze arsebobs. ,,ekonomikuri daZabuloba seriozul saxes ar miiRebs, radgan savaWro urTierTobebSi ar arsebobs calmxrivi mogeba da wageba, sanqciebi ki TurqeTTan erTad ruseTzec uaryofiTad imoqmedebs~, – ambobs igi. seriozul ekonomikur daZabulobas gamoricxavs saerTaSoriso urTierTobebis specialisti, giorgi gobroniZec. misi TqmiT, ekonomikuri urTierTobebis gamwvaveba arc erT qveyanas aZlevs xels, amasTan seriozuli sanqciebi arc yofila dawesebuli (embargo gavrcelda, magaliTad, xilze, bostneulsa da qaTmis xorcze). igi acxadebs, rom “ruseTis mSp mcirdeba, amasTanave, sarezervo fondidan aqvs gaxarjva da axali ekonomikuri partnioris moZieba gauWirdeba. Sesabamisad, arc ruseTis mxridan aris mosalodneli situaciis eskalaciisaken mimarTuli nabijebi~. ruseTma siriaSi ukve gadaisrola S-300 ti pis saraketo danadgarebi.igi regionSi TavdacviT sistemebs aZlierebs. moskovSi acxadeben, rom TurqeTTan oms ar apireben, Tumca garkveuli nabijebis gadadgma igegmeba. TurqeTi Nnatos wevri pirveli qveyanaa, romelmac rusuli TviTmfrinavi Camoagdo, ruseTis dedaqalaqSi ki Turqul kompaniebsa da saelCos arbeven. movlenebis ganviTarebas Tvalyurs mTeli msoflio adevnebs, upirveles yovlisa ki, kavkasiis regionis qveynebi da or falavans Soris moqceuli saqarTvelo.

TamTa WrikiSvili horizonti


10 dekemberi

politika

მოქალაქეობის გარეშე დარჩენილი ყოფილი პრეზიდენტი

,,sxva qveynis moqalaqeobis mopovebasTan dakavSirebiT, saqarTvelos sxva moqalaqeebTan erTad, saqarTvelos moqalaqeoba Seuwyda moqalaqe mixeil saakaSvils, dabadebuls 1967 wlis 21 dekembers” – es nawyveti mTlian brZanebulebasTan erTad saqarTvelos prezidentis oficialur veb-gverdze 4 dekembers, dRis meore naxevarSi gaCnda. moqmedma prezidentma yofils moqalaqeoba saqarTvelos organuli kanonis Tanaxmad Seuwyvita. Sesabamisi dokumentacia iusticiis saministroSi momzadda, romelsac giorgi margvelaSvilma xeli meore dRes moawera. mixeil saakaSvilis moqalaqeobis CamorTmevaze saubari mas Semdeg daiwyo, rac odesis olqis gubernatorma ukrainis moqalaqeoba miiRo. amis Sesaxeb ukrainuli media 2015 wlis 30 maiss iuwyeboda. socialur qsel ,,tviterSi~ saakaSvilis ukrainis moqalaqeobasTan dakavSirebiT radas deputatebi werdnen. ,,saqarTvelos yofilma prezidentma saakaSvilma warmatebiT miiRo ukrainis moqalaqeoba. miSa, Cven gvinda axali baTumi iq”- werda deputati sergei leSenko socialur qselSi. moqalaqeobis miniWebis Sesaxeb gadawyvetileba mogvianebiT ukrainis prezidentis petro poroSenkos ofi-

cialur veb-gverdzec gamoqveynda. saqarTvelos iusticiis ministri, Tea wulukiani, acxadebda, rom qarTuli mxare ukrainuli xelisuflebisgan oficialur dokumentacias eloda. ,,rogorc ki davrwmundebiT, rom mixeil saakaSvilma ukrainis moqalaqeoba miiRo da sabuTebic aqvs, mas saqarTvelos moqalaqeoba myisierad Seuwydeba. amas qarTuli konstitucia da kanoni iTxovs.~- acxadebda Tea wulukiani. am gancxadebidan erTi Tvis Semdeg ki ministrma sagangebo brifingi gamarTa da ganacxada, rom iusticiis saministro mixeil saakaSvilis moqalaqeobis CamorTmevasTan dakavSirebiT Sesabamisi

dokumentaciebis momzadebas iwyebda. margvelaSvilma dokuments xeli 4 dekembers moawera. prezidentis brZanebulebas dadebiTad afaseben mmarTvel gundSi. ,,kanoni arsebobs, romelic aregulirebs yvelafers da amas win uZRoda sxva uwyebebSic Sesabamisi procedurebis ganxorcieleba.~ – ganacxada ganaTlebis ministrma Tamar sanikiZem. parlamentis Tavjdomaris moadgilis, zviad ZiZiguris, azriT ki, margvelaSvils es gadawyvetileba aqamdec unda mieRo. ,,saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad, rodesac moqalaqe miiRebs sxva qveynis moqalaqeobas, mas avtomaturad uCerdeba moqalaqeoba da me vfiqrob, rom es aqamdec iyo gasakeTebeli.~ – ambobs zviad ZiZiguri. politikuri devnis gagrZelebad da samarTlebrivi berketebis politikuri miznebisTvis gamoyenebad afaseben am gadawyvetilebas opoziciaSi. saqarTvelos moqalaqeobis CamorTmevis Semdeg, eqsprezidents saqarTveloSi politikuri saqmianobis ganxorcielebac ekrZaleba. Sesabamisad, saakaSvili ,,erTiani nacionaluri moZraobis” Tavmjdomare aRaraa. partiis politsabWos sxdomaze nacionaluri moZraobis wevrebma gadawyvites, rom partias erTi Tavmjdomare aRar eyoleba. ,,partia gaagrZelebs gundur marTvas. Cven aucileblad SevasrulebT mTavar amocanas da 2016 wlis arCevnebiT davamarcxebT da saxlSi gavuSvebT am xelisuflebas. davabrunebT qveyanaSi ekonomikur zrdas da SevwyvetT im politikur devnas, romlis Sedegic aris guSindeli gadawyvetileba.~- ganacxada politsabWos sxdomis dasrulebis Semdeg daviT baqraZem. eqsprezidentis moqalaqeobis Ca­­­­­­mo­rTmevasTan dakavSirebiT, brZanebulebis gasajaroebis Semdeg,

sakuTari gadawyvetileba ganmarta moqmedma prezidentma. ,,is, rom saakaSvilma uari Tqva saqarTvelos moqalaqeobaze, Cemgan mxolod mZime Sefasebas imsaxurebs, imitom, rom amiT, realurad, saqarTvelos yofilma prezidentma Seuracxyofa miayena, rogorc prezidentis instituts, aseve Cvens qveyanas.~- ganacxada giorgi margvelaSvilma. prezidentis brZanebulebas sakuTar ,,feisbukis~ gverdze gamoexmaura mixeil saakaSvili. video mimarTvaSi eqsprezidenti gadawyvetilebas biZina ivaniSvils ukavSirebs da 2012 wels ivaniSvilisTvis moqalaqeobis CamorTmevas ixsenebs. ,,maT SeuZliaT waiRon Cemi pasporti, magram veravin waiRebs Cem qarTvelobas... margvelaSvili mxolod am aqtiT SerCeba saqarTvelos istorias, Tuki saerTod SerCeba.~ – acxadebs mixeil saakaSvili. margvelaSvilis gadawyvetilebas kanoniers uwodebs iuristi bakur xijakaZe. ,,moqalaqeobis Sesaxeb saqarTvelos organuli kanonis~ mixedviT, saqarTvelos moqalaqeobis dakargvis upirobo safuZvelia sxva qveynis moqalaqeobis miReba. iusticiis saministrom mimarTa saqarTvelos prezidents, radgan moqalaqeobis miniWeba an CamorTmeva saqarTvelos prezidentis eqskluziuri uflebamosilebaa. Sesabamisad, prezidentis moqmedeba sruliad kanonieria.~-ganmartavs iuristi. kanonis Tanaxmad, mixeil saakaSvils SeuZlia miRebuli gadawyvetileba sasamarTloSi gaasaCivros an moqmed prezidents ormagi moqalaqeoba sTxovos. ra gadawyvetilebas miiRebs odesis olqis gubernatori jerjerobiT ucnobia, Tumca ukrainis kanonmdebloba ormag moqalaqeobas ar cnobs.

TamTa CxaiZe

საქართველო უვიზო მიმოსვლის მოლოდინში 15 dekembers saqarTvelos mier vizaliberalizaciis samoqmedo gegmis SesrulebasTan dakavSirebiT evrokomisiis rigiT meoTxe angariSi gamoqveyndeba. angariSi Seafasebs, rogor Seasrula saqarTvelom VLAP–iT gaTvaliswinebuli valdebulebebi. miiRebs Tu ara evrokavSiri politikur gadawyvetilebas saqarTvelos moqalaqeebisTvis Sengenis zonaSi uvizo mimosvlis Sesaxeb, dokumentSi gaweril Sefasebazea damokidebuli. 27 noembers, saqarTvelos, qveyanaSi arsebuli viTarebis Sesafaseblad, gafarToebisa da samezoblo politikis sakiTxebSi evrokomisari, iohanes hani estumra. komisari evrokavSiris saqmianobas, Tavisufali gadaadgilebis xelSewyobis kuTxiT, dadebiTad afasebs. „Cven vamayobT Sengenis xelSekrulebiT. is aris Cveni erT–erTi didi warmateba“, – acxadebs iohanes hani. saqarTveloSi vizitis dros komisari qveynis prezidentTan, giorgi margvelaSvilTan erTad di plomatiur korpuss, arasamTavrobo organizaciebsa da saeqsperto wreebis warmomadgenlebs Sexvda. Sexvedra diskusiis formatSi warimarTa. stumrebs iohanes hanisTvis evrointegraciisa da vizaliberalizaciis procesebTan, aseve regionaluri usafrTxoebisa da terorizmis sakiTxebTan dakavSirebiT kiTxvebis dasmis saSualeba miecaT. politikuri partiebis warmomadgenlebs gansxvavebuli Sexedulebebi aqvT evrokavSiris qveynebTan uvizo reJimis dawyebis sakiTxze, Tumca saqarTvelos am procesSi CarTvis aucileblobaze mainc Tanxmdebian. saparlamento umravlesobis wevris, zaqaria qucnaSvilis gancxadebiT, 15 dekemberis Sefasebas sakanonmdeblo organos warmomadgenlebi imediT elian. misi TqmiT, gamoqveynebuli angariSi, mravali wlis win, qveynidan wasuli moqalaqeebis saqarTveloSi dabrunebas Seuwyobs xels. zaqaria qucnaSvili did mniSvnelobas aniWebs aralegalurad gadaadgilebul pirebs, romlebic emigrantebis saerTo raodenobis sakmaod did nawils, 4/5–s Seadgenen. rogorc deputati acxadebs, mravalwliani umuSevrobis gamo, samuSaod wasuli moqalaqeebi sakuTar saxlebSi veRar brundebian.

horizonti

zaqaria qucnaSvili uvizo mimosvlis reJimis dawyebas, sazogadoebis informirebulobis donis zrdas ukavSirebs da aRniSnavs, rom vizaliberalizacia mosaxleobas qveynis realuri warmatebisa da miRwevebis Sefasebis saSualebas aZlevs. qucnaSvilis TqmiT, saxelmwifoTa Soris urTierTobebis gaRrmaveba da mimosvlis gafarToeba, aseve demokratiuli cnobierebis gazrda, im dadebiT Sedegebad SeiZleba ganvixiloT, rac saqarTvelos vizebis liberalizaciam SeiZleba moutanos. evrokavSiris qveynebSi uvizo mimosvlis reJimis dawyebas dadebiTad afasebs partia „Tavisufali saqarTvelos“ Tavmjdomare kaxa kukava. is vizaliberalizaciis pozitiur da negatiur mxareebs gamoyofs. kukava pozitiur mxared Sengenis qveynebSi uvizo mimosvlis dawyebas, ekonomikri mdgomareobis gaumjobesebas da qveyanaSi umuSevrobis SemTxvevaSi, moqalaqeebisTvis sazRvargareT samuSaod wasvlis SesaZleblobis micemas miiCnevs. negatiur mxared ki mosaxleobis mniSvnelovani nawilis mier qveynis datovebis safrTxes asaxelebs. „Tavisufali saqarTvelos“ Tavjdomare vizaliberalizaciis process optimisturad ver aRiqvams. „15 dekembris Sefasebis molodini daaxloebiT iseTia, rogoric wina xelisflebis pirobebSi mapis miRebis Semdeg gaCnda“ – aRniSnavs kukava. saqarTvelos parlamentis, sagareo urTierTobaTa komitetis Tavjdomaris moadgilis ani mirotaZis TqmiT, saqarTvelom pirvel etapze sakmaod kargi Sefaseba miiRo da imeds gamoTqvams, rom meore etapic warmatebiT dasruldeba. misi gancxadebiT, aRebuli valdebulebebi qveyanam bolomde Seasrula da evropeli megobrebis mxridan sasurveli gadawyvetilebis miRebas elis. is yur-

adRebas mediis, sasamarTlosa da sxva demokratiuli institutebis Tavisuflebaze amaxvilebs. . 1 dekembers „axali memarjveneebis“ erT–erTi lideris, manana naWyebias gancxadebiT, qarTuli partiebi evroparlaments, evrokavSiris sabWos, evropuli sabWos da evrokavSiris sagareo urTierTobaTa samsaxurs erTobliv mimarTvas gaugzavnian. „erTiani nacionaluri moraobis“ wevri giorgi gabaSvili aRniSnavs, rom partia “axali memarjveneebis” iniciativas SeuerTda. is miiCnevs, rom sakiTxis mniSvnelobidan gamomdinare, parlamentSi rezoluciis proeqtis Setana aucilebelia. „uvizo mimosvlis dawyeba umniSvnelovanesi nabijia evropisa da saqarTvelos kidev ufro daaxloebisTvis“ – ganacxada gabaSvilma. vizaliberalizacias mxars arasamTavrobo organizaciebis warmomad-

genlebic uWeren. informaciis Tavisuflebis ganviTarebis institutSi (IDFI) amboben, rom saqarTvelom vizaliberalizaciis samoqmedo gegma warmatebiT Seasrula. institutis warmomadgenlebi gansakuTrebul mniSvnelobas Ria mmarTvelobis ganviTarebasa da korufciis winaaRmdeg brZolas aniWeben. 15 dekembris rigiT meoTxe angariSs didi interesiT elian, rogorc saparlamento umravlesobis, ise umciresobis warmomadgenlebi. orive mxare imeds gamoTqvams, rom evrokavSiri pozitiurad Seafasebs saqarTvelos Zalisxmevas winaswargansazRvruli valdebulebebis SesrulebaSi. dadebiTi Sefasebis SemTxvevaSi ki qarTuli mxare ukve momdevno, politikuri gadawyvetilebebis etapze gadava.

ani mesxi

5


ekonomika

10 dekemberi

ბიუჯეტის ზრდა ფილტვების ხარჯზე 25 noembers evropasTan integraciis komitetma pirveli mosmeniT ganixila saqarTvelos mTavrobis mier warmodgenili sakanonmdeblo iniciativa, romelic saqarTvelos sagadasaxado kodeqsSi cvlilebebis Sesvlas iTvaliswinebs. kanonproeqtis mixedviT, 2016 wlis 1 ianvridan aqcizis fiqsirebuli ganakveTis zrda igegmeba. kerZod, filtrian sigaretze 0,20 laris, ufiltro sigaretze ki 0,05 laris odenobiT. Sesabamisad, filtrian da ufiltro sigaretze aqcizi 5%-dan 10%-mde imatebs. aseve 2016 wlis 1 ianvridan 10-dan 15 laramde gaizrdeba aqcizis ganakveTi alkoholur sasmelebze. evropasTan integraciis komitetma xmaTa umravlesobiT mxari dauWira kanonproeqtis plenarul sxdomaze gatanas. sakanonmdeblo cvlilebis SemuSavebasa da mis parlamentSi ganxilvas gamoxmaureba saparlamento umciresobis wevrebis, eqspertebisa da biznesmenebisgan mohyva. zogi maTgani akritikebs aqcizis SesaZlo zrdas, zogi ki miiCnevs, rom es faqti mxolod moklevadian periodSi SeiZleba gaxdes biujetisTvis damatebiTi Semosavlis kargi wyaro. „biznesmenTa asociaciis“ prezidenti, giorgi WiraqaZe aqcizis zrdas ar emxroba. misi azriT, mniSvnelovania, rom am sakiTxze biznessa da xelisuflebas Soris mWidro urTierTkavSiri da mkafio komunikacia arsebobdes. „Tqven iciT, rom alkoholuri sasmelebis zogierT kategoriaSi xelisufleba apirebs, rom aqcizi kidev erTxel gazardos. axali wlidan saubaria aqcizis winaswar zrdaze. amas Cven ar vemxrobiT da SevaxsenebT xelisuflebas, rom Zalian mniSvnelovania arsebobdes mkafio komunikacia biznesTan. Cven ar gvinda ise gamoCndes, rom aqcizis zrda iqneba xelisuflebis mxridan, rogorc konkretuli meqanizmi, romliTac moxdeba gadasaxadebis pirdapiri an iribi zrda. konkretul kompaniebs es Tema Zalian awuxebT. rac Seexeba imas, Tu ratom ar vemxrobi aqcizis zrdas. pirvel rigSi, es uaryofiTad imoqmedebs Cveulebriv moqalaqeebze, romlebic xSirad moixmaren rogorc Tambaqos, aseve alkoholur sasmelebs. es ki pirdapir aisaxeba am saqonlis mwarmoebel kompaniebze“,- ganacxada WiraqaZem. eqsperti ekonomikis sakiTxebSi, levan kalandaZe miiCnevs, rom zemoT xsenebul produqtze aqcizis zrda daazaralebs rogorc saxelmwifos, aseve bizness. misi TqmiT, sigaretsa da alkoholze fasis zrda, upirveles yovlisa, mosaxleobis janmrTelobaze cudad aisaxeba. „bunebrivia, Zalian bevr qveyana-

Si aqcizi gamoyenebuli iyo antiTambaqos kampaniisTvis. es iyo Tambaqoze damokidebulebis Semcirebis garkveuli instrumenti. me am sakiTxs cota sxvanairad vudgebi. ar mimaCnia, rom aqcizis gazrdiT Tambaqos momxmarebelTa raodenoba Semcirdeba. ubralod, momxmarebeli daakoreqtirebs Tavis strategias da ZviradRirebuli Tambaqos nacvlad, iyidis iaffasians. amiT, ra Tqma unda, gauaresdeba maTi janmrTelobis mdgomareoba“,- ganmarta kalandaZem. rac Seexeba sargebels, rasac qveynis biujeti aqcizis zrdiT miiRebs, eqsperti ambobs, rom es sargebeli mxolod moklevadian pirobebSi iqneba efeqturi. saSualo da grZelvadian pirobebSi ki kompaniebisTvis Semosavlis Semcirebas gamoiwvevs. amiT, eqspertTa TqmiT, saxelmwifoc dazaraldeba da biznesic. „ar moxdeba ise, rom aqcizis zrdiT 2016 wlis biujetma sargebeli miiRos da yvelaferi amiT damTavrdes. mTavrobas aqvs daaxloebiT 5 wliani strategia da am droSi aqcizi permanentulad gaizrdeba. mgonia, rom es meqanikuri cvlileba veranair Sedegs ver gamoiRebs. is, rom mxolod sigaretis gaZvirebiT vaiZuloT adamianebi, mowevas Tavi daanebon da amavdroulad gvinda, gaizardos biujeti me es araTavsebadi mgonia~. rac Seexeba alkohols, aqac igive mdgomareobaa. is, vinc moixmars 10 larian arays, gadava 8 larianze. ra Tqma unda, 10 larianTan SedarebiT 8 lariani dabal fasiania. Sesabamisad, naklebia xarisxic. aRar vsaubrob imaze, rom adamianebis janmrTelobis gauareseba saxelmwifos imaze bevrad Zviri daujdeba, vidre aqcizisgan miRebuli sargebeli iqneba. anu Cven gagvezrdeba sxva xarjebi, romelic daWirdeba adamianebis janmrTelobis reabilitaciis uzrunvelyofis programebs“,- ganacxada kalandaZem. aris Tu ara biujetis zrdis aucilebeli piroba Tambaqosa da alkoholur

sasmelebze aqcizis momateba amaze „nacionaluri moZraobis“ wevri, sergo ratiani gvesaubra. misi ganmartebiT, kanonproeqtis damtkiceba dRevandeli mTavrobis erT-erTi udidesi Secdoma iqneba. „araerTxel miTqvams da kidev gavimeoreb, rom dRevandeli mTavroba yvelafers akeTebs imisTvis, rom xalxisgan, Cveulebrivi moqalaqeebisgan rac SeiZleba meti Tanxa aiRos. Tu Tavad moikleben maRal Tanamdebobebze myofi Cinovnikebi xelfasebsa da premiebs biujetSi bevrad meti fuli Seva, vidre raRacaze aqcizis zrdiT. es yvelaferi xelovnurad aris Seqmnili. ar arsebobs aranairi aucilebloba imisa, rom Tambaqosa da alkoholuri sasmelebis fasma moimatos. amiT rogorc saxelmwifo, aseve sazogadoeba da biznesi Zalian izaralebs. meore sakiTxia is, Tu rogor apirebs mTavroba biujetis Sevsebas. Tu maT sxva xedva da strategia ar aqvT es kidev erTxel amtkicebs maT uunarobas“,- ganacxada ratianma. rac Seexeba Tavad umravlesobis warmomadgenlebs, isini am etapze Tavs ikaveben aqcizis zrdis Temaze saubrisgan da ganmartaven, rom im SemTxvevaSi Tu es iniciativa ar gaamarTlebs, fasebi Tambaqosa da alkoholze axlandel maCvenebels daubrundeba. eqspertebisa da biznesmenebis azrs kononproeqtis warumateblobis Sesaxeb ar iziarebs finansTa ministri, no-

dar xaduri. „kanonproeqti jer arc damtkicebula. ase rom yvelanairi winaswari komentarisgan Tavs Sevikaveb. Znelia isaubro im Sedegze, rac jer ar damdgara. erTi ram cxadia, Tu kanonproeqti damtkicda, magram ZalaSi Sesvlis Semdeg Sedegi ver gamoiRo, aqcizis ganakveTi igive maCvenebels daubrundeba, rac axlaa. davelodoT 2016 wels. aq sagangaSo araferia. Zalian kargad viciT, ra problemebia dRes qveyanaSi da swored maTi gaTvaliswinebiT vmoqmedebT“,- ganacxada xadurma. biznesombudsmenebisa da ekonomikis eqspertebis mosazrebebi eWvqveS ayenebs aRniSnuli iniciativis sargeblianobas. sainteresoa isic, ramdenad realuria kanonproeqtis damtkicebis SemTxvevaSi 2016 wlis biujetis zrda zedmeti safrTxeebis gareSe. faqti erTia, sagadasaxado kodeqsSi cvlilebebis Setanis sakiTxi aqtiurad ganixileba da sazogadoebisTvisac Zalian male gaxdeba cnobili moimatebs Tu ara fasi Tambaqosa da alkoholze. rac Seexeba sakiTxs, Tu ra gavlena SeiZleba iqonios am faqtma biznesze SegaxsenebT, rom zafxulSi ludze aqcizis gaZvirebis Semdeg misi realizacia 20-30%-iT Semcirda.

mariam vaCnaZe

ტურიზმის გაუმჯობესების ახალი გეგმა... bazrebze Tbilisis, rogorc turizmisTvis mimzidveli adgilis pozicionireba da popularizaciaa. is aseve TbilisSi turistuli infrastruqturis gaumjobesebas iTvaliswinebs. msgavsi turistuli gegma evropis ganviTarebul saxelmwifoebsac aqvT. sastumro ,,redisonSi” gamarTul Ronisiebas eswrebodnen: Tbilisis meri daviT narmania, vice–meri laSa abaSiZe, dedaqalaqis sakrebulos Tavmjdomare giorgi alibegaSvili, turizmis erovnuli administraciis xelmZRvaneli giorgi CogovaZe, aseve ekonomikisa da mdgradi ganviTarebis saministros, meriis, sakrebulosa da di plomatiuri korpusis warmomadgenlebi. nebismieri xelisuflebis warmomadgenlebi arian. isini 2014 „Tbilisis mewarmeobis xelSewyobis erT–erTi mTavari mizani, qveynis wels Semosuli turistebis 86% –s SesaZleblobebis gaTvaliswinebiT, Seadgendnen. 9,6% aziidan gvstumrobs, centris“ xelmZRvanelis, aleqsandre TqmiT, „Semomyvani turizmis ganviTarebaa. turistebis 3% -amerikidan, danarCeni ki msoflios margiSvilis turizmis dargis ganviTareba“ mozidviT ekonomikac viTardeba sxvadasxva qveynis moqalaqeebi arian. da msoflio masStabiT qveynis swored am sferoSi arsebuli momsaxurebis im sferoebis daxvewas reputaciac izrdeba. saqarTvelos xarvezebis gaumjobesebis Seuwyobs xels, romlebsac yvelaze buneba da istoria ucxoelebis mizniT, „Tbilisis mewarmeobis xSirad aqvT turistebTan Sexeba. mosazidad, udavod, xelsayrelia, xelSewyobis centrma“ munici paluri man, aseve dasZina, rom `Semomyvani magram, am mxriv, bevri problemaa programa SeimuSava saxelwodebiT turizmisTvis~ wliurad 830 000 lari mosawesrigebeli. „Semomyvani turizmis dargis daixarjeba. „aRniSnuli programa ori ganviTareba“. prezentacia sastumro turizmis erovnuli administraciis „redisonSi~gaimarTa. aRsaniSnavia, ZiriTadi mimarTulebiT ganviTarebas es gaxlavT bolodroindeli kvlevis Tanaxmad, rom aRniSnuli programa Tbilisis gulisxwmobs. Tbilisis, rogorc turistulad saqarTveloSi turizmi swrafi sakrebulom mimdinare wlis 30 mimzidveli adgilis popularizacia tempiT viTardeba, Tumca vizitorebis oqtombers daamtkica. bazarze. Cven umravlesoba mezobeli qveynebis programis amocana sazRvargareTis saerTaSoriso

6

unda davarwmunoT EN potenciuri momxmareblebi imaSi, rom Tbilisi namdvilad erT-erTi saukeTeso adgilia rogorc saqmiani, aseve garTobis mizniT vizitisaTvis. meore mimarTuleba aris Tavad qalaqis turistuli infrastruqturis ganviTareba”,–ganacxada aleqsandre margiSvilma. turizmis erovnuli administraciis xelmZRvanelis, giorgi CogovaZis gancxadebiT, programa saqmiani turizmis mozidvasac Seuwyobs xels. „turizmis erovnuli administracia momavali wlidan sakonvencio biuros warmoadgens. meriasTan TanamSromlobiT msoflios sxvadasxva qveynidan saqmiani turizmis mozidva ufro aqtiurad moxdeba“. gvpirdebian, rom programis farglebSi Tbilisis marketingis organizacia Seiqmneba; sareklamogacnobiTi turebi moewyoba, dargis personali gadamzaddeba, turistuli infrastruqtura gaumjobesdeba da xeli Seewyoba regularuli saerTaSoriso turistuli RonisZiebebis damkvidrebas. udavoa, rom turizmis ganviTareba samomavlo gegmad rCeba, programis efeqturoba ki mis amoqmedebamde kiTxvis niSnis qveS dgas.

megi narsaviZe horizonti


10 dekemberi

ekonomika

1.18 ლარი ანუ ქართული სამომხმარებლო კალათა ,,me ufro iaf menius SegidgenT puri da mwvadis suni, puri da Tevzis suni da ase Semdeg, usasrulod“, ,,amas Tu Tavisi dietis gapiareba surs, eg sxva Temaa da jobia, parlamentarebma da ministrebma daicvan, iqneb, amdeni danamati aRar aiRon mere.“, ,,gulagis meniua ?“, ,,anakomis supi 45 TeTri Rirs, puri - 50 TeTri. Cai erT kovzi SaqriT - 15 TeTri jdeba da es darCenli 8 TeTri sad jandabaSi waviRo?“, ,,sruliad sakmarisia ... quCis ZaRlisTvis. “ - es da kidev sxva mravali uaryofiTi gamoxmaureba mohyva qarTul internetsivrceSi sakrebulos umravlesobis deputatis -რიმა beraZis gancxadebas. telekompania ,,rusTavi 2-is“ siuJetSi gakeTebul komentarSi man aRniSna, rom qarTuli samomxmareblo kalaTis minimaluri Rirebuleba 1.18 laria da es sruliad sakmarisia dRiuri arsebobisTvis. deputatma komentari socialurad daucvelTaTvis ufaso sasadiloebis biujetze saubrisas gaakeTa da aRniSna, rom am TanxaSi kaloriuloba srulad aris gaTvlili, xolo socialurad daucvelTa kvebis tenderis pirobebis gadaxedvas sakrebulos umravlesoba ar apirebs. telekompania ,,rusTavi 2-is“ siuJetTan dakavSirebiT gamowveuli vnebaTaRelvis sapasuxod rima beraZem mogvianebiT socialur qselSi meniu gamoaqveyna da aRniSna: ,,Tqven geZlevaT saSualeba, gaecnoT menius, romelSic srulad aris mocemuli specialistebis mier SemuSavebuli sadilis erTjeradi norma. vcdilobT, yvelaferi gakeTdes imisaTvis, rom gaumjobesdes arsebuli mdgomareoba.“ meniuSi mocemulia sezonuri da yoveldRiuri sakvebi produqtebis sia, romliTac tenderSi gamarjvebuli kompania socialurad daucvelebs umaspinZldeba. gagacnobT ramdenime dRis menius: zafxuli -Semodgomis sezonis orSabaTi : mawvnis SeWamandi 400g, wiwiburas fantia fafa 150g, xilis kompoti- 200 g, xorblis puri - 250 g. paraskevi: bardis wvniani - 400 g, bostneulis ragu (ajafsandali) – 200 g, xilis kompoti - 200 g, xorblis puri - 250 g. mokled rom SevajamoT gancxadeba, რიma beraZis TqmiT, Tu 100 umweoa dasapurebeli, biujets maTi kveba dReSi 118 lari ujdeba. anu orSabaTis menius Tu gadavxedavT, gamodis,

horizonti

rom dRis ganmavlobaSi 100 sul umweoze Semdegi raodenobis produqti daixarjeba: 40 kg mawvnis SeWamandi (400 gr x 100 = 40 000gr = 40 kg); 15 kg wiwibura; 20 litri kompoti; 25 kg xorblis puri. miaxloebiTi monacemebiT, saSualod, 1kg wiwiburas fasi 2,5 laria, xolo 1 kg puris Rirebuleba, daaxloebiT, 1,5 lari gamodis; 1 kg lobios fasi 3.5 laridan 4 laramde meryeobs. am gancxadebis Semdeg, sazogadoebis nawilma CaTvala, rom mxolod maTematikuri Secdoma iyo daSvebuli da deputats 1.18 laris nacvlad 11.8 lari unda daesaxelebina, Tumca es kritikis qarcecxlSi moyolil mxares ar daudasturebia. ,,1.18 lari namdvilad gaugebari ricxvia, 2015 wlis ganmavlobaSi, saqstatis mier daTvlil yovelTviur monacemebze dayrdnobiT, saqarTveloSi saarsebo minimumi saSualod TveSi 160.00 lars Seadgenda, xolo oqtomberSi ki 163.3 lari Seadgina, inflaciis gaTvaliswinebiT, rac niSnavs imas, rom saqarTveloSi dRiuri saarsebo minimumi 5,44 lars Seadgens. 1.18 lari gamoTvlilia tenderSi monawile, kerZod, mogebaze orientirebuli kompaniis mier. yvelasTvis cnobilia, tenderSi yvelaze iafi SeTavazeba igebs, Sesabamisad, yvela kompania motivirebulia,

rom myidvels produqti minimalur fasad SesTavazos. politikuri piris mier msgavsi monacemebiT mani pulireba specialuri ganaTlebis armqone sazogadoebaSi dabneulobas iwvevs da qmnis STabeWdilebas, rom mas msgavsi mani pulaciiT saarsebo

minimumis 5.44-laridan 1.18-laramde Semcireba surs“, - aRniSnavs finansuri bazrebisa da riskebis marTvis eqsperti - amiran azalaZe. deputat rima beraZis gancxadebas araerTi cnobili piri gamoexmaura: inga grigolia: sul ar mgonia,rom mTeli xelisufleba ise azrovnebs da ise fiqrobs, rogorc rima, rom lari da 18 Tu 40 TeTria saWiro adamianis dRiuri kvebisaTvis. gamodiT xalxo, xSirad gadacemebSi - Tqven, vinc, zustad vici rom sxvanairad fiqrobT da Zalian maRali postebi gikaviaT da ar afasebT adamians dReSi larad da ramdenime TeTrad, Torem gagiJda xalxi am ti pis gancxadebebiTa da meniuTi”, - wers ,,feisbukis“ sakuTar gverdze inga grigolia. ,,socialurad daucvelebisTvis 1751 kubo SeukveTes! iciT, rom daixoceba xalxi im Tqveni 1.18 lariT“ aRniSnavs,,leiboristuli partiis“ lideri - Salva naTelaSvili umravlesobis deputatis, guguli maRraZis gamoxmaurebam ki socialur qselSi uaryofiTi Sefasebebi gamoiwvia. deputati aRniSnavda, rom rima beraZis gancxadebas ar eTanxmeboda, Tumca menius gansxvavebuli minimaluri Rirebulebis varianti SemogvTavaza: ,,1,18 TeTri mxolod im SemTxvevaSia sakmarisi, Tu dietaze iqneba adamiani. Tu dietaze iqnebi da marto 10-TeTrian salaTis foTlebs Wam

mTeli dRis ganamavlobaSi, maSin geyofa 1,18 lari. Tu kargi diasaxlisia, getyvi ramdenia saWiro - adamiani gava, im dRes iyidis xorcs, roca iafia, im xorcs orad gayofs, sups gaakeTebs, mere kidev Seurevs sxva raRacebs, magaliTad, kartofils. amisTvis sadRac 20 laria saWiro da SeiZleba kaloriebic daicva, sjobs stafilo, kartofili, kombosto da a.S. amas unda kargi, Wkviani diasaxlisi, romelmac icis, rodis gavides bazarSi. esaa mTeli xelovneba“, - ganacxada guguli maRraZem. Cven gadavwyviteT, rom Tavad socialurad daucvelebisTvis migvemarTa da arsebuli menius Sesaxeb maTi Sefasebebi mogvesmina: nora cikolia. socialurad daucveli, pensioneri: ,,is produqtebi, romlebic Cven yoveldRiurad gvxvdeba, mxolod arsebobisTvisaa sakmarisi, rom rogorme dRidan dRemde Tavi gavitanoT. verafers vityvi, amisTvisac madlobeli var, sul arafers ki sjobs.“ ,,Cven rasac vWamT, geficebiT, Roric ki ar SeWams. sosisi iseTia, eWvi mepareba saqonlis xorcisgan iyos damzadebuli, saerTod xorcisgan Tu aris. araferi saWmels ar hgavs, magram Cven vin mogvca xmis amoRebis ufleba, amasac unda davkmayofildeT, Torem SeiZleba es meniuc ki aRar

gvaRirson.“ - aRniSnavs ufaso sasadiloebis erT-erTi beneficiari, romelic vinaobis gamxelisgan Tavs ikavebs. TbilisSi, meriis programiT- „cxeli sadili“, yoveldRiurad 31 700 beneficiari sargeblobs. umweoTa ufaso sadilisTvis dedaqalaqis munici palitetis 2015 wlis biujetidan 13 600 000 laria gamoyofili. 2015 wels TbilisSi 61 ufaso sasadilo funqcionirebs. rogorc irkveva, kvebis xarisxis kontrols Tavad gamgeobebi akontrolebs, xolo satendero kompania valdebulebas iRebs tenderSi warmodgenili meniu yovelgvari Seferxebis gareSe SeTavazos beneficiarebs. saerTaSorisod dadgenili standartebiT, adamianma dReSi 1 800 kkaloria unda miiRos, Tbilisis ufaso sasadiloebSi ki 2 000 – 2 200 kkaloriaa gaTvaliswinebuli. Tumca, aRniSnul meniuSi dRiuri sadilis energetikuli Rirebulebis maqsimaluri raodenobad 1 257 kkaloriaa miTiTebuli, minimalurad ki 994 kkaloria. rogorc Tbilisis meriaSi acxadeben, 2015 wels ufaso sasadiloebis biujeti 1 800 000 lariT gaizarda, Tumca beneficiarebis nawili am cvlilebebs ver amCnevs da saxelwifos maT mimarT meti loialurobisa da adekvaturi reagirebisken mouwodebs.

natalia jalaRonia

7


10 dekemberi

sazogadoeba

არა!-შეწყალებას

რეკლამა საქართველოში და საქართველო რეკლამაში Tbilisi. metrosadguri „isani“. xalxmravali munici paluri transporti. aq sxvadasxva kompaniis reklamaa ganTavsebuli. erT–erTi aseTia `finka~ banki. masSi naCvenebia msoflio ruka, romelzec saxelmwifoebi datanilia nacrisfer da muq nacrisfer ferebSi (saxelmwifo sazRvrebis gaTvaliswinebiT). saqarTvelo wiTeli feriT aris aRniSnuli afxazeTis gareSe, es ukanaskneli ki nacrisfrad – ruseTis ferSi.

saqarTvelos prezidentis giorgi margvelaSvilis mier, bolos Sewyalebuli 152 msjavrdebulidan 8 arasrulwlovania. Sewyalebis debulebis mixedviT, romelic ZalaSi 2014 wlis 27 marts Sevida, arasrulwlovanTa mimarT pirobebi sxva msjavrdebulebTan SedarebiT liberaluria. arasrulwlovnebs ufleba aqvT, komisiisgan uaris miRebis SemTxvevaSi axali moTxovna meore dResve daweron. srulwlovan patimrebs ki ganmeorebiTi moTxovnis dasawerad 4 naxevari Tvis gasvla sWirdebaT. miuxedavad imisa, rom arasrulwlovanTa #11 koloniis msjavrdebulTa raodenoba bevri ar aris, Sewyalebul patimarTa ricxvi mainc sakmaod mcirea. mizezebi SeiZleba iyos SemTxvevebi, rodesac arasrulwlovnebi Sewyalebaze xels ar aweren da uars sakuTari nebiT amboben. metic axloblebs aiZuleben, rom maTi aministiis Sesaxeb gancxadeba ar daweron. saqarTvelos Sewyalebis komisiis Tavmjdomaris zviad qoriZis gancxadebiT,aseTi SemTxvevebi eWvebs aRZravs arasrulwlovnebze garkveuli subkulturebis gavlenasTan dakavSirebiT. xolo mizezebiM Tavad sasjelaRsrulebis saministrosa da im fsiqolog-sociologebTan unda veZeboT, romelTac uSualod aqvT Sexeba patimrebTan. „erTia, rom patimris ojaxi iTxovs Sewyalebas, xolo meore, rom Tavad msjavrdebuls ar surs “prezidentis mowyalebis” miReba da amis sruli ufleba aqvs. aseTi SemTxvevebi, ra Tqma unda, dasafiqrebelia, radgan sasjelaRsrulebis saministro dainteresebuli unda iyos,xom ar axdenen qurduli tradiciis mqone personebi axalgazrdebze zegavlenas”- acxadebs zviad qoriZe. wyaro, romelmac CvenTan saubarSi vinaobis gamxela ar isurva, sasjeli #11 koloniaSi moixada. misi TqmiT, maTTvis Sewyalebis miReba da bralis aRiareba avtoritetis dakargvas niSnavs. xolo, visac gareT gasvla da Cveulebrivi cxovrebis gagrZeleba surs, uaris Tqmas aravis aZalebs. ar gvjera, rom saxelmwifo Cveni gareT yofniTaa dainteresebuli da Cvens keTildReobaze fiqrobs. piriqiT Sewyaleba awyobs, radganac Sewyalebulebs aRar aqvT avtoritetobis Sansi da amiT isini qurduli mentalitetis mqone pirebs iSoreben“-acxadebs arasrulwlovani patimari. patimarTa damokidebulebas Sewyalebaze adasturebs fsiqologi qeTevan kobalaZe, romelic arasrulwlovanTa sareabilitacio dawesebulebis direqtoris moadgiled muSaobda.

qeTevan kobalaZe: ”Sewyalebaze uars pirovnuli faqtorebi ganapirobebs, anu arasrulwlovnebis „Savi samyarosadmi“ mentaluri kuTvnileba. Tavisuflebis aRkveTis dawesebuleba adamianis fsiqikaze, ra Tqma unda, mZime gavlenas axdens, miTumetes arasrulwlovnebze. mozardebi yovelTvis cdiloben erTmaneTze gavlena moaxdinon da sakuTari Rirebulebebi dominanturad warmoaCinon. Cemi muSaobis periodSi iyo SemTxvevebi, rodesac isini uars ambobdnen daeweraT Sewyaleba im mizeziT, rom mainc mcire Sansi iyo gaTavisuflebis da imedgacruebas amjobinendnen, saerTod ar eTxovaT Sewyaleba.“ aRsaniSnavia, rom am sakiTxze jerjerobiT arcerTi arasamTavrobo organizacia da arc saxalxo damcvelis aparati muSaobs. Tumca, cota xnis win SemuSavda arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kanonproeqti, “humanuri da liberaluri marTlmsajuleba bavSvebisTvis”. proeqtis mTavari siaxle 18 wlamde asakis pirebisaTvis marTlmsajulebis specializebuli institutis Seqmnaa. aRniSnuli kodeqsis Tanaxmad, pirvel rigSi, ganixileba arasrulwlovanis sisxlis samarTlebrivi pasuxismgeblobisagan ganridebis SesaZlebloba. ucnobia, rogor muSaobs sasjelaRsrulebis saministrosTan arsebuli socialuri samsaxuri, romelsac arasrulwlovnebTan urTierToba da muSaoba evaleba. aRniSnuli samsaxuris warmomadgenelma drois uqonlobis gamo uari Tqva am sakiTxTan dakavSirebiT komentaris gakeTebaze. ase, rom miuxedavad arasrulwlovanTa marTlmsajulebis axali kanonproeqtisa, jerjerobiT ar arsebobs gamWvirvale meqanizmi, romelic sisxlis samarTlis pasuxismgeblobaSi micemul arasrulwlovanTa mdgomareobis Sesaxeb realur warmodgenas Segviqmnis.

naTia cqifuriSvili

8

Tbilisis sazogadoebrivi transporti reklamebis ganTavsebis erT–erTi mniSvnelovani sivrcea. yoveldRiurad satransporto kompanias 700 000 mgzavri gadahyavs (400 000-avtobusiT, 300 000-metroTi). “transportze ganTavsebul reklamas gansakuTrebuli upiratesobebi aqvs sxva sareklamo matareblebTan SedarebiT - mravaljeradi da masiuri zemoqmedeba farTo auditoriaze, momxmareblis maRali yuradReba da a.S.” - vkiTxulobT Tbilisis satransporto kompaniis oficialur vebgverdze. amave veb-gverdze gamoqveynebulia statistika - mgzavrobaTa raodenoba metrosadgurebis mixedviT. am statistikis 2015 wlis ianvari-martis monacemebis Tanaxmad, metrosadgur „isanSi“ 1.03 mln. mgzavri dafiqsirda. gazeTi “horizonti” dain-

dakavSirebiT reklamis mwarmoeblisa da gamavrceleblis Sesaxeb“: reklamis mwarmoebeli pasuxs agebs reklamis Sesaxeb saqarTvelos kanonmdeblobis darRvevisTvis im nawilSi, romelic exeba reklamis gaformebas, warmoebas da momzadebas. kompania `finka~ bankis gancxadebiT, sareklamo masalaze qveynebis geografiuli sazRvrebi ar aris dakonkretebuli. „mizani ara geografiuli sazRvrebis dadgena aramed mxolod imis aRniSvnaa Tu romel qveynebSi emsaxureba finka klientebs. finka inTerneSenali, saerTaSoriso safinanso organizacia, pativs scems da aRiarebs saqarTvelos teritoriul mTlianobas da suverenitets.“ „reklamis kontentis SezRudva moqmedebs mxolod araeTikur dizainze da Sinaarsze. monitorin-

teresda SeamCnies Tu ara mgzavrebma kompania `finka~ bankis reklamaSi darRveva. metrosadgur isanSi gamoikiTxa 20 mgzavri. maTi asaki meryeobda 16-70 wlamde. kiTxvaze, amCneven Tu ara raime maTTvis ucnaurs an araswors rukaze, 3-ma aRniSna – “saqarTvelos afxazeTi aklia.” (asaki - 18,19,57) darCenilma 17-ma ucnauri veraferi SeamCnia. saqarTvelos kanonmdeblobis mixedviT, reklamis mwarmoebeli, reklamebSi ganTavsebul darRvevebTan dakavSirebiT pasuxs agebs darRvevis im nawilSi, romelic reklamis gaformebas, warmoebas da momzadebas exeba.“reklamis gamavrcelebeli pasuxs agebs reklamis Sesaxeb saqarTvelos kanonmdeblobis darRvevisTvis im nawilSi, romelic exeba reklamis gavrcelebis dros, adgils da saSualebebs“ – naTqvamia kanonis me-5 muxlSi saqarTvelos kanonmdebloba „reklamebSi ganTavsebul darRvevebTan

gi xorcieldeba sareklamo samsaxuris mier, xelSekrulebis gaformebamde, rodesac xdeba dizainis SeTanxmeba.“ ganacxada CvenTan sauabrSi Tbilisis satransporto kompaniis sazogadoebasTan urTierTobis da marketingis ufrosma lika mxeiZem. lika mxeiZis TqmiT, Tbilisis metros sadgurebSi reklamis ganTavsebas uzrunvelyofs satransporto kompaniis sareklamo samsaxuri, metrosadgurebSi ki araeTikuri reklamebis aRmoCenis precendentebi ar dafiqsirebula. marTalia, `finka~ bankis gancxadebiT , maT sareklamo banerSi daSvebuli xarvezi ar iyo mizanmimarTuli da is mxolod da mxolod Sedegia qveynebis grafikulad gamosaxvisa, mravali aTasi mgzavri dResac maT reklamaze xedavs „sxva saqarTvelos“ – saqarTvelos afxazeTis gareSe

Tamuna Cikvatia horizonti


sazogadoeba

10 dekemberi

ინოვაციური საგზსაო უსაფრთხოება

,,saerTod manqanis tareba akrZaleT da davisvenebT!“ ,,Zlivs aviRe marTvis mowmoba, SemargeT ra“ „Zalian kargi Tu regulaciebi male amoqmeddeba, Caabareben avtomatikaze da Wkuaze ar arian“. es im komentarebis mokle CamonaTvalia, romelic socialur qselSi Sinagan saqmeTa saministros mier axali saavtomobilo kanonebis Sesaxeb informaciis gavrcelebas mohyva. Sinagan saqmeTa saministro sagzao moZraobis wesebs amkacrebs da usafrTxoebis sferoSi axali programis ganxorcielebas iwyebs. aRniSnuli cvlilebebis mizani sagzao moZraobaSi monawileTa : mZRolebis, mgzavrebisa da qveiTebis usafrTxoebisa da daculobis gaumjobesebaa. pirveli da mniSvnelovani cvlileba qveyanaSi marjvenasaWiani avtomobilebis registraciis Sewyvetas gulisxmobs. aRniSnuli regulaciis SemoRebis safuZvlad Sinagan saqmeTa ministri giorgi mRebriSvili rusTavi 2-Tan saubrisas ambobs, rom qveyanaSi statistika sagangaSoa. 2015 wlis monacemebiT, marjvena saWiani manqanebis importi saqarTveloSi 50%-s gautol-

da. ,,marjvena saWiani manqanebiT gadaadgileba mxolod msoflios 2 qveyanaSia nebadarTuli. esenia- avRaneTi da birma. Tu Cven gvinda, davemsgavsoT avRaneTsa da birmas, SegviZlia igive reJimSi davrCeT da am avtomanqanebis importi gavagrZeloT. marjvena saWianebis maqsimaluri zRvari yvela evropul qeyanaSi aris 10%~, - acxadebs mRebriSvili. am iniciativas mxars Tavad mZRolebic uWeren. marjvenasaWiani avtomobilebis mflobeli mZRolebis gamokiTxvam aCvena, rom maTTvis es cvlileba misaRebia. isini sakuTar gamocdilebaze dayrdnobiT amboben, rom rTulia imoZrao qveyanaSi marjvena saWiT, rodesac gzebi da moZraoba marcxena saWiani manqanebisTvisaa gaTvlili. am cvlilebas aseve „saqarTvelos aliansi usafrTxo gzebisTvis“ organizaciis wevri, maia qobalia emxroba. is ambobs, rom qveyana Tavad irCevs marjvena an marcxena mxaris moZraobas. rodesac orivea, maSin avariebis riski izrdeba. ,,saqarTveloSi gzebis infrastruqtura marcxena moZraobazea mowesrigebuli, amitom unda avirCioT erTi ti pi – erTi mxare unda gavxadoT prioritetuli. Ees saerTaSoriso standartia da

Cvenc am standartis Sesabamisad unda vimoqmedoT, imisTvis, rom gzebze avariebis riski Semcirdes~, - ambobs maia qobalia. am TemasTan dakavSirebiT gansxvavebuli mosazreba aqvs „transportisa da gzebis asociaciis xelmZRvanels“ daviT mesxiSvilis. rusTavi 2-Tan saubrisas igi ambobs, rom marjvena saWianebis akrZalvasTan erTad, Zveli avtomobilebis ganbaJebis gadasaxadis zrda saavtomobilo bazarze da ekonomikaze negatiurad aisaxeba da avtomobilebis Rirebulebac saSualod 20-30%-iT gaizrdeba. ,,kargi iqneboda akrZalvis Sesaxeb sakanonmdeblo cvlileba raime kvlevas eyrdnobodes. Tumca ar arsebobs kvleva imisa, rom avariebis umetesoba marjvenasaWianebis gamo xdeba da garemos dabinZurebaSic didi wvlili am manqanebze modis. marTalia, rom marjvenasaWianebma Zalian imata da Cveni sagzao infrastruqtura marcxenasaWian avtomobilebze mowyobilia, magram akrZalvas sxva ufro damajerebeli ganmartebac unda mohyoloda. Cven aseve viciT, rom axali cvlilebiT Zveli avtomobilebis ganbaJeba Zvirdeba. Sesabamisad, myidveli, romelic fiqrobda, rom Zvel avtomobils iyidda da es xelmisawvdomi iqneboda, mas iafi aRar daujdeba. zogadad, mTlianad es sistema avtomobilebis fass avtomaturad aZvirebs, daaxloebiT, 20-30%-iT“,- ambobs mesxiSvili. mniSvnelovani cvlilebebis SemoReba marTvis mowmobis aRebasTan dakavSirebiTac igegmeba. Sinagan saqmeTa ministris moadgile arCil TalakvaZe media saSualebebTan saubrisas aRniSnavs, rom marTvis mowmobis aRebisTvis saWiro gamocdis gavla moqalaqeebs SesaZloa qalaqSi, avtomanqanebis realur moZraobaSi mouwioT. marTvis mowmobis testis realur moZraobaSi gadatana erT-erTi komponentia, romelsac sagzao moZraobis usafrTxoebis axali programa iTvaliswinebs. misive ganmartebiT, es aris saqarTvelos valdebuleba- evrokavSirTan asocirebis xelSekrulebidan gamomdinare. „saqarTvelos aliansi usafrTxo gzebisTvis“ organizaciis wevri maia qobalia ambobs, rom aRniSnuli kano-

nis SemoReba garantia iqneba imisa, rom saWesTan gamocdili mZRoli zis. Tumca aq ikveTeba meore problema - ramdenad moaxerxebs saqarTvelo evrokavSiris wevri qveynebis standartis SemoRebas TbilisSi arsebuli quCebiT. misive TqmiT, saWesTan gamoucdeli mZRoli safrTxes Seuqmnis sxva mZRolebsac, amitom es kanoni saguldagulodaa gadasaxedi. Tuki moxda ise, rom marTvis mowmoba aiReT, maSin misi moqmedebis vada ,mTavrobis iniciativiT, patrulis mier gamoweril jarimebze iqneba damokidebuli. Yyvela kategoriis marTvis mowmobas 100 qula mieniWeba, romlis erT welSi amowurvis SemTxvevaSi, mZRols marTvis mowmobis asaRebad gamocdaze gasvla xelaxla mouwevs. aRniSnul cvlilebas ar emxroba „transportisa da gzebis asociaciis xelmZRvaneli“ daviT mesxiSvili. misi ganmartebiT saeWvoa, rom saqarTvelos sapatrulo policiis TanamSromlebi pirnaTlad Seasruleben TavianT valdebulebas. am regulacias SesaZloa mohyves qveyanaSi qrTamis aRebis, korufciis sistema patrulis mxridan da maT Tanxis gadaxdis SemTxvevaSi moqalaqeebs qulebi aRar daaklon. Aamrigad Sinagan saqmeTa saministro sagzao usafrTxoebis TvalsazrisiT, mTeli rigi cvilebebis Semotanas gegmavs. sakanonmdeblo cvlilebebi da aqtivobebi, romlebic axali programiTaa gaTvaliswinebuli, moicavs avtosagzao SemTxvevebis mTavari mizezebis winaaRmdeg administrirebisa da samgzavro avtobusebis moZraobaze kontrolis gaumjobesebas, qveyanaSi arsebuli avtoparkis ganaxlebis waxalisebas, siCqaris mobiluri deteqtorebis gamoyenebas, e.w. farul patrulirebas, marjvena saWiani avtomobilebis registraciis akrZalvas, fexiT mosiaruleTa usafrTxoebisTvis kanonmdeblobis gamkacrebas da a.S. Tumca realurad ramdenad ganxorcieldeba dagegmili cvlilebebi saqarTveloSi da rodidan amoqmeddeba axali regulaciebi jer aravin icis.

salome danelia

იაფად შეკეთებული მეტრო Tbilisis metropolitenis eqspluataciaSi Sesvlidan naxevari saukune gavida. miuxedavad metroSi arsebuli mZime mdgomarebisa, am xnis ganmavlobaSi mas seriozuli saremonto samuSaoebi ar Catarebia, arc infrastruqtura ganaxlebula. 2006 wlidan etapobrivad xorcieldeba sxvadasxva metrosadguris rekonstruqcia - garemontda 8 metrosadguri, momavali wlidan ki kidev 7 maTganis ganaxleba igegmeba. eqspertebi fiqroben, rom aRniSnuli saremonto samuSaoebi sakmarisi ar aris da metic, metros rekonstruqcia Seusabamo masalebiT utardeba. arasamTavrobo organizaciis `uflebaTdamcvelTa gaerTianebis~ xelmZRvaneli, nikoloz mJavanaZe amtkicebs, rom 2010 wlis Semdeg, metrosadgurebis mdgomareoba aRaravis Seumowmebia. metic, ramdenime metrosadguri ZviradRirebuli uwvadi masalebis nacvlad, iaffasiani plastmasebiT garemontda. „kerZod, `wereTeli~, `axmeteli~, `rusTaveli~ da `300 aragveli~ sareabilitacio samuSoebis Sedegad plastmasebiT SekeTda. saubaria gvirabebsa da mosacdel baqnebze. safuZvliani eWvi maqvs, rom am metrosadgurebis sareabilitaciod gamoyenebuli masala advilad aalebadia, rac kanonis uxeSi darRvevaa~, – ganacxada mJavanaZem. saqarTvelos Sss ministris brZanebaSi, `saqarTveloSi moqmedi saxanZro usafrTxoebis wesebis Sesaxeb~ vkiTxulobT: `saevakuacio gzebis (derefnebi, kibis ujredebi, vestibiulebi, holebi da a.S.), kedlebisa da Weris mosapirkeTeblad, agreTve miwisqveSa saTavsebsa da sadgurebis vestibiulebSi reklamis mowyobisas dasaSvebia mxolod uwvi masalis gamoyeneba~. kanonis uxeS darRvevaze saubrobs

horizonti

damoukidebeli sasamarTlo eqsperti, giorgi nikolaiSvili da acxadebs: „6-balian seismur zonaSi vimyofebiT da gamoricxuli araa, dedaqalaqSi ramdenime Zlier ryevas msxverpli mohyves. arc is viciT, ra mdgomareobaSia wyalsaqaCi tumbebi, specsadenebi da sxva mowyobilobebi. yovel weliwads axali bzarebis Tavidan asacileblad gamagrebiTi samuSaoebi unda tardebodes, magram amaze fuli ar ixarjeba. saswrafod unda daiwyos gaumagrebeli metrosadgurebis konservacia, rasac Tavisi wesebi aqvs da sakmaod did TanxebTanaa dakavSirebuli. imasac getyviT, rom im plastmasis wvis Sedegad, rac ramdenime metros gvirabSia akruli, magaliTad, `wereTelze~, uamravi momwamlavi nivTiereba gamoiyofa. Sesabamisad, xanZris dros xalxi cecxls rom gadaurCes, kvamlSi mainc daixrCoba da gvirabidan amosvlas ver moaswrebs.“ Sps `Tbilisis satransporto kompaniis~ prescentris warmomadgenelma, Tamaz robaqiZem ganmarta,rom aRniSnul obieqtebze xorcieldeba mudmivi monitoringi. teqnikuri zedamxedvelobis inspeqcias aqvs SesaZlebloba, kompetenciis farglebSi, nebismier dros Seamowmos metropolitenis usafrTxoeba. metropolitenis moqmedi yvela

(rogorc miwiszeda, aseve miwisqveSa ganlagebis) sadguris (maT Soris `rusTaveli~ da `Tvisuflebis moedani~) da eqspluataciaSi myofi yvela gvirabis movla mimdinareobs kompaniaSi moqmedi `metropolitenebis xelovnuri nagebobebaTa mimdinare movla-Senaxvis instruqciis~ moTxovnaTa mixedviT. maTi mdgomareobidan gamomdinare, ar arsebobs aranairi winapiroba, rom romelime sadgurs raime ti pis safrTxe emuqreba. rac Seexeba advilad aalebadi masalis gamoyenebas, momdevno wels Casatarebeli sareabilitacio samuSaoebis mimdinareobisas igegmeba

maTi Secvlac.” xolo inventaris ganaxlebasTan dakavSirebiT Tbilisis satransporto kompaniaSi ganacxades, rom msgavsi araferi igegmeba, radgan yovelive es did TanxebTanaa dakavSirebuli. jerjerobiT ucnobia, rodis gamoiyofa fuli naxevarsaukunovani inventaris gansaaxleblad da wina wlebis msgavsad SemoWers Tu ara metro qamars.

juna noniaSvili

9


sazogadoeba

10 dekemberi

ჰიპოკრატემ - ფიცის ბოლო მაკვირვებსო `vficav apolon mkurnalsa, asklepiossa, higienasa da panaceas, da yvela RmerTsa da qalRmerTsa, mowmeebaT vracx ra maT, rom keTilsindisierad, Cemis Zal-Ronisa da Cemis mixvedrilobis Sesabamisad aRvasrulo qvemore aRTqma da werilobiTi valdebuleba:…~ yvelam viciT 8 wlis bukas ambavi.. Tumca mainc. gardacvlilis mamidis informaciiT, erTi wlis win buka nikuraZes sicxe hqonda, Zvlebi tkioda, ris gamoc saswrafo gamoiZaxes. sawrafom pacienti iaSvilis klinikaSi gadaiyvana, sadac mas analizebi gaukeTes. `asmaT Sengelaiam miTxra, Tqvens Svils sisxlis kibo aqvs da mokvdeba, Tu aT dReSi qimia ar daviwyeTo~, - aRniSna qeTi nikuraZem. misive informaciiT, ojaxs analizebis Sedegebis germaniaSi gadamowmeba surda, Tumca asmaT Sengelaiam xeli SeuSala da ganacxada, rom germaniaSi gadamowmeba saWiro ar iyo. qeTi nikuraZis informaciiT, pacientma qimioTerapiis kursi saqarTveloSi daiwyo. bavSvis organizmi wamals ver iRebda, alergia gamovlinda, 25 dReSi ki pacienti reanimaciaSi gadaiyvanes. `organizmSi sokovanma infeqciam ifeTqa, rac qimiam gamoiwvia~, - ambobs qeTi nikuraZe. misive informaciiT, `solidarobis fondma~ pacienti saswrafod TurqeTSi gadaiyvana. `asmaT Sengelaia bolo wamamde ar werda daskvnas, rom bavSvs sazRvargareT mkur-

naloba sWirdeboda~,- ixsenebs qeTi nikuraZe. TurqeTSi buka nikuraZes analizebi gaukeTes, dadginda rom leikemia ar hqonda. imunodeficiti hqonda, Cveulebrivi virusi da gri pi. pacienti TurqeTSi rva Tvis ganmavlobaSi mkurnalobda. sokosgan gasaTavisufleblad operacia Cautarda. operaciis Semdeg ganuviTarda hidrocefalia, soko mTels organizms moedo, guls, filtvebs da tvinSi daCirqda. organoebis funqciebi moiSala. bolo ori Tve saWmeli ar uWamia~, - yveba qeTi nikuraZe. gardacvlilis mamida momxdarTan dakavSirebiT samarTaldamcavebs mimarTavs da iaSvilis klinikis onkohematolog, profesor asmaT Sengelaias winaaRmdeg reagirebas iTxovs. Tbilisis mesame pediatriul saavadmyofoSi wlinaxevris bavSvi gardaicvala. eqimebis TqmiT, saavadmyofoSi Sesvlisas bavSvi Sokur mdgomareobaSi imyofeboda.mas meningoencefaliti daudginda. ojaxi momxdarSi medpersonals adanaSaulebs. maTi TqmiT, personalma bavSvis mdgomareoba arasaTanadod Seafasa. mSoblebis mtkicebiT, bavSvis marTviT sunTqvaze gadayvana moiTxoves, Tumca klinikaSi ganumartes, rom aparati ar muSaobda. sxva klinikidan aparatis Txova ki dagvianda. duSeTSi mSobiarobis Semdeg gardacvlili 16 wlis diana didebaSvilis ojaxi momxdarSi ginekolog irma makalaTias adanaSaulebs. gardacvlilma duSeTis saavad-

myofoSi 27 ianvars imSobiara. aprilSi, RuduSauris saavadmyofoSi zedized 2 axalgazrda qalis gardacvalebas didi xmauri mohyva. 4 aprils, 28 wlis Tamar quqiSvils sakeisro kveTa Cautarda. axalgazrda qalisTvis es mesame mSobiaroba iyo. bavSvi gaCnda, magram deda gardaicvala. 6 aprils, isev “RuduSaurSi” sakeisro kveTis Semdeg daiRupa 29 wlis TaTia suariZe. is meore Svilze iyo fexmZimed. gardacvlilis axloblebi amboben, rom TaTias sakeisro kveTis Semdeg filtvebis anTeba daemarTa, nel-nela Tirkmlebi gaeTiSa, RviZli gaudidda da sefsisi ganuviTarda. ojaxis wevrebi irwmunebian, pacientis sxva klinikaSi gadayvana gvindoda, magram medpersonalma amis ufleba ar mogvcao. isini eqimebis dasjas moiTxoven. RuduSauris saavadmyofoSi ki maSinve ganmartes, rom axalgazrda qalebis gardacvalebis mizezi maTi janmrTelobis mZime mdgomareoba iyo. ruseTSi mcxovrebi 20 wlis xaTuna berulava 25 ivliss qobuleTis gzaze matarebliT mgzavrobisas sawolidan gadmovarda da xeli moitexa. swored aqedan daiwyo gausaZlisi tkivilis istoria. qobuleTis saavadmyofoSi arasworad gakeTebuli TabaSiris gamo quTaisSi gadaiyvanes, SemdegN ki- TbilisSi, ingoroyvas saxelobis klinikaSi. ingoroyvas klinikis Semdeg autaneli tkivilebisgan Sewuxebuli gogonas mkurnalobis istoria Jvanias saavadmyofoSi gagrZelda. gogonas mdgomareoba dRiTidRe uaresdeboda. Tumca samedicino cnobaSi sxva ram weria.xaTunam sicocxle ingoroyvas klinikaSi daasrula. ojaxi faqtis gamoZiebas da damnaSaveebis dasjas moiTxovs.Jvaniasa da ingoroyvas saavadmyofoebSi eqspertizis daskvnamde gardacvalebis mizezebze ar saubroben. 20 wlis xaTuna berulavas ojaxi simarTlisTvis brZolas bolomde apirebs. oTxi wlis barbares disgan Cutyvavila gadaedo. maRali sicxeebi hqonda da ojaxis pediatrTan miiyvanes - saavadmyofoSi xom ar gadaviyvanoTo. mas uTqvams, - saSiSi ar aris, sicxeebi icis da dauwevs, saavadmyofoSi gadayvana ar aris saWiroo. bavSvs sicxem rom ar dauwia, Tan Sardis buStTan gamoebera, dedam infeqciur saavadmyofoSi waiyvana. iq uTxres, aucilebelia kaTeteris Cadgma, magram urologi ar gvyavso da iaSvilis klinikaSi gagzavnes. iq bavSvi ar miiRes, - mZime avadmyofia, saavadmyofoSi infeqcias Semoitanso. nuTu amxela saavadmyofos ar unda hqondes boqsi, sadac izolirebulad eyolebaT aseTi avadmyofebi? mSoblebma didi davidarabiT miaRebines bavSvi, magram amasobaSi pataras sefsisi ganuviTarda, gaeTiSa orive Tirkmeli, gaukeTes

dializi. 15-20 grami Sardi Zlivs gamoyo, mTeli Sardi wavida organizmSi da moiwamla. diagnozSi weria, rom es toqsikuri Soki iyo. mSoblebi amboben, eqimebis daudevrobas Seewira Cveni Svilio da orive saavadmyofos eqimebs uCivian. “gTxovT dainteresdiT ozurgeTis saavadmyofos eqimebis manana kupraZis da mayvala inwkirvelis samarcxvino saqcieliT. kidev erTi orsuli da mSobiare Seiwira maTma ucodinrobam. rodemde unda gagrZeldes ozurgeTSi xalxis sikvdili. CamoarTviT licenzia ucodinarebs da daicaviT Raribi, ucodveli xalxi. Torem gamravleba ki ara ,aseTi eqimebi male gadagvaSeneben, es ukve meramdene SemTxvevaa. daaobles 8 wlis bavSvi da Seiwires 30 wlis xaTuna CxataraSvilis sicocxle” -aRniSnuli gancxadebiT quTaisSi mcxovrebma ia maRlakeliZem jandacvis saministros mimarTa. yvelaze samwuxaro isaa, rom es mxolod mcire CamonaTvalia im protestisa, romelsac gardacvlili adamianebis axloblebi gamoTqvamen. savsebiT SesaZlebelia, rom es iyos ciliswameba Svildakarguli, meuRledakarguli sasowarkveTili adamianisa, romelic sikvdils ubralod ver uZebnis sxva axsnas. Tumca metismetia sasikvdilod im mizezis dasaxeleba, rom klinikaSi ar aris urologi, rom pacienti viruss Seitans da amitom ver miiReben samkurnalod, rom sicocxliT savse axalgazrdebi motexil xels ewirebian, bavSvebi ki Cutyvavilas. ukve cnobili frazebia- „RuduSauris gulgrili eqimebi“, „ Jvanias klinikis sasaklao“, „iaSvilis klinikis bavSvismkvlelebi“... -erisTvis, sadac Sobadoba verafriT uswrebs sikvdilianobis maCvenebels, vfiqrob, erTi magaliTic ki eqimis daudevrobisa sagangaSoa. me mxolod magaliTebi moviyvane da ar vamtkiceb braleulobas, ubralod, warmoudgenlad mimaCnia sasikvdilod aseTi martivi mizezebi, rodesac jandacvis sferoSi winsvliT vamayobT. 2014 wels 334 saCivari Sevida regulirebis saagentoSi da profesiulma sabWom 293 eqims daakisra sxvadasxva saxis saxdeli. aqedan werilobiTi gafrTxileba miiRo 195-ma eqimma, 10-s 6 TviT SeuCerda uflebamosileba, 49 eqims - 1 TviT, 26-s - 2 TviT, 3 Tve eqimad veRar imuSava 11-ma, xolo 4 TviT uflebamosileba 2 eqims Seuwyda... mxolod es cifrebic gvaiZulebs davijeroT, rom eqimebs saxdels umizezod ar akisreben.

ana sariSvili

ჯანმრთელობა ეკონომფასად jandacva, gansakuTrebiT ki medikamentebi, dRes Zalian Zviria da sul ufro Zvirdeba. Zvirdeba imaze swrafad , vidre izrdeba ekonomika . am problemis gadasaWrelad araerTi qveyana cdilobs xarjebis Sekavebis strategiis Seqnas. am TvalsazrisiT TiTqmis mTeli msoflio SeTanxmda, rom wamlebSi daxarjuli didi resurebis Sesamcireblad brendebis jenerikebiT Canacvleba erT-erTi xelSemwyobi pirobaa da did danazogs ukeTebs sistemas. magaliTad, marto 2010wels amerikam am gziT weliwadSi 158 miliardi aSS dolari dazoga, anu kviraSi 3 miliardi dolari. igive damokidebulebaa evropaSic da nel-nela fexs ikidebs saqarTveloSic. Cvens qveyanaSi arsebuli mZime ekonomikuri pirobebis gamo sazogadoebis didi nawils uWirs medikamentebis SeZena. miuxedavad imisa, rom jenerik medikamentebi 3040%-iT ufroa iafia, momxmarebeli CvenTan naklebad hyavs da brendebs ufro Zvirad yiduloben. amis mizezi ki sazogadoebis undoblobaa am wamlebis mimarT. „pensioneri var da bevri wamlis yidvas verc vaxerxeb siZviris gamo. jenerikebze gamigia, magram ar vendobi. indoeTSi amzadeben da magaTi gakeTebuli kargi ar iqneba“, - ambobs tato pataraia. iaSvilis klinikis konsultanti dali leJava aRniSnavs, rom pacientebis erT procentsac ki ver uniSnavs original medikamentebs maTi socialuri mdgomareobis gamo. amitom arCevans jenerikebze aCerebs. praqtikam aCvena,rom garkveuli jenerikebs kargi Sedegic aqvs. „me maxsovs, Cems qveyanaSi reformis dasawyisSi jenerik preparatebis xelmisawvdomobis uzrunvelyofa ar iyo advili, radgan eWvis TvaliT uyurebda mosaxleoba am medikamentebs“,- ganacxada safrangeTis yofilma jandacvis ministrma bernar kuSnerma konferenciaze „jandacvis gamowvevebi 21-e saukuneSi - saqarTvelo da msoflio“. jenerik medikamentebis irgvliv araerTi kiTxva Cndeba: ramdenad sandoa? rogori xarisxisaa? usafrTxoa Tu ara? ramdenad efeqturia? riT gansxvavdeba brendebisgan? da mainc ra aris jeneriki da riT gansxvavdeba brenduli medikamentisgan? farmaciaSi originali brendi - inovaciu-

10

ri sinTezirebuli formulaa, romlis Seqmnas, kvlevas da bazarze pirvelad Sesvlas daaxloebiT 10-12 weli da ZviradRirebuli kvlevebi sWirdeba. aseTi wamlebi daculia patentiT. maT mflobelebs, rogorc wesi, 20 wliani eqskluzivi aqvT wamlis gayidvaze, rac ganapirobebs mis siZvires. sapatento SezRudvis vadis amowurvis Semdeg, misi warmoebis ufleba sxva mwarmoeblebsac eZlevaT. ase iqmneba pirveli rigis jenerik medikamentebi, romlebsac aRar esaWiroebaT is ZviradRirebuli kvlevebi, rac inovaciur formulas. sakmarisia, dadasturdes maTi bioekvivalentoba Sesabamis preparatTan. unda aRiniSnos, rom medikamentebis umravlesobas Cveulebriv sami saxelwodeba aqvs: qimiuri( romelic momxareblisTvis naklebad informatiulia), savaWro dapatentebuli saxelwodeba da jenerikuli saxelwodeba. magaliTad, cnobili medikamenti „diazepami“ jenerikuli dasaxelebaa, xolo misi savaWro dasaxelebebia: sibazoni, valiumi da sxv. bazarze saxelwodeba sxvadasxvaa, Tumca Semadgenloba identuria da ar gansxvavdeba: xarisxiT, efeqturobiT, dozebis sididiT, miRebis wesiT, usafrTxoobiT da moqmedebis meqanizmiT. mTavari gansxvaveba fasebi da mwarmoebel qveynebia. jenerikebis ufro iafia, rac gamowveulia imiT, rom misi warmoeba patentis vadis amowurvis Semdeg aRar moiTxovs misi samkurnalo Tvisebebis xelaxal klinikur da eqsperimentul gamokvlevas. Sesabamisad, warmoebis xarjebi naklebia da es fasebzec aisaxeba. miuxedavad yvelafrisa, erTmniSvnelovnad imis Tqma, rom yvela jeneriki

sandoa, SeuZlebelia. isini gansxvavdebian erTmaneTisgan efeqturobiT da usafrTxoebiT. efeqturobaSi daSvebulia 45%-iani sxvaoba original brendTan SedarebiT, amitom arsebobs jenerikebis reitinguli siebi. magaliTad, amerikaSi „narinjisferi wigni“, rom eqimebma miiRon racionaluri gadawyvetilebebi konkretuli klinikuri SemTxvevebis mixedviT. agreTve arsebobs e.w. similarebi (similar- msgavsi) - jenerikuli preparatisgan gansxvavebiT ar aqvs garantirebuli usafrTxoeba da efeqturoba. maTi SeSla jenerikebSi ki SesaZlebelia. rac Seexeba mwarmoebel qveynebsa da maT sandoobas. jenerikebis yvelaze didi mwarmoebeli dRes indoeTia. induri wamlebi iyideba amerikis bazarze, rac niSnavs imas,rom iq gavlili aqvs xarisxis yvela saWiro kontrolo da Seesabameba standartebs. evropaSi jenerik warmoebis centrebia germania da espaneTi, arabeTis naxevarkunZulze- dubai da gaerTianebuli saemiroebi, laTinur amerikaSi brazilia liderobs, xolo CrdiloeT amerikis kon-

tinentze didi nawili uWiravs kanadur jenerikebs. „saqarTveloSi jenerik medikamentebi ZiriTadad amerikidan Semogvaqvs, sadac Zalian didi nawili swored induri warmoebis jenerikebs ukavia. aRniSnuli preparati Zalian maRali xarisxis, sando da efeqturia. umTavresia wamalSi iyos Seswavlili maRali xarisxis bioeqvivalentoba da warmoeba mimdinareobdes standartebis dacviT“, - aRniSnavs farmacevtuli kompania „ji pi si-s~ generaluri direqtori daviT kilaZe. jenerikebis xarisxis kontroli jandacvis saministros evaleba. maTive TqmiT, intensiuri muSaoba am sakiTxze ukve dawyebulia. es preparatebi sul ufro met adgils ikavebs adgilobriv bazarze da metad xelmisawvdomicaa. maTi miReba safrTxes ar warmoadgens, Tumca gamoyeneba mxolod momxmareblis arCevania.

gvanca silikaSvili

horizonti


10 dekemberi

sazogadoeba

ტოლერანტობა - ფასი თუ რეალობა?

ISIS-is rigebSi qarTveli mebrZolebis raodenobis zrdam, pankisidan siriaSi wasulma axalgazrdebma da saqarTvelos misamarTiT gavrcelebulma muqaris Semcvelma videoebma, sazogadoeba terorizmis safrTxeze aalaparaka. daiwyo saubari religiuri umciresobebis uflebebze saqarTveloSi. gamoikveTa mizezebi, romelTa gamoc qarTveli muslimebi ISIS-is rigebs uerTdebian. gaCnda kiTxvebi: realuria Tu ara religiur niadagze dapirispirebis safrTxe? irRveva Tu ara saqarTveloSi religiuri umciresobis uflebebi da rogoria tolerantobis miRma damaluli realoba? am kiTxvebze pasuxis misaRebad gazeTi ,,horizonti“ baptistur-evangeluri eklesiis episkoposs rusudan gociriZes esaubra. A -ISIS-is qarTveli mebrZolebi saqarTvelos emuqrebian. riTaa gamowveuli, es agresia da muqara, romelsac isini sakuTari qveynis misamarTiT avrceleben? -vfiqrob, rom videos gavrcelebam ISIS-is safrTxe arc mogviaxlova da arc dagvaSora. sul cota geografiuli faqtori gveubneba, rom es safrTxe Sors ar aris, Tumca, ar mgo-

nia, rom maTi mniSvnelovani samizneebi viyoT. zogadad ki, Zalian rTulia Cvens qveyanaSi religiuri umciresobebis problemebze laparaki, teroristuli organizaciis muqaris fonze. am Savbnel Zalas Zalian bevri qveynis moqalaqe SeuerTda da maTi gulis aCuyeba samSoblos siyvaruliT Zalian rTuli iqneba. maTi mizani sul sxvaa... maTi religiuri fanatizmi ar

scnobs arc saxelmwifoebs, arc udanaSaulo adamianebs da arc ojaxis wevrebs... -Tqvenc aRniSneT, rom teroristuli aqti miznis gareSe ar arsebobs, ra konkretuli miznebi SeiZleba amoZravebdes ISIS-is saqarTvelosTan dakavSirebiT? -vfiqrob, rom ISIS-is mTavar samizne saqarTvelo ar aris. ufro globaluri masStabiT ki, apokalipturi gegmebi aqvT. maTi mizania, omSi CaiTrion mTeli dasavleTis civilizacia, da alahis saxeliT daupirispirdnen „urjuloT“. saqarTvelo am „didi gegmis“ patara fragmentia. -visi pasuxismgeblobaa is axalgazrdebi, romlebic gadian qveynidan da uerTdebian ISISis rigebs?ra ganapirobebs maT wasvlas? rwmena Tu socialuri foni? -socialuri foni am qveyanaSi yvelasTvis Tanabrad mZimea: qristianisTvis, muslimisTvis Tu aTeistisTvis. sazogadoebis ganwyobac yvela religiuri umciresobebisadmi erTnairad diskriminaciulia. Sesabamisad gamiWirdeba mxolod socialur fons, an diskriminaciul ganwyobebs davabralo am axalgazrdebis siriaSi wasvla. problema gacilebiT kompleqsuria. vfiqrob, aq erTi mxriv, xelisuflebis (SevardnaZidan dawyebuli, dRevandeliT damTavrebuli) araTanamimdevruli da gauazrebeli politikis bralia. sruliad warmoudgenelia, jer TviTdinebaze miuSva qveyanaSi konkretul Temebze gareSe Zalebis zegavlenebi.... Tan isini meaTexarisxovan da arasando moqalaqeebad gamoacxado da uxeSad Caerio Sida religiur mowyobaSi (magaliTad, TemTan SeuTanxmeblad xelisuflebam dauniSnos an gauTavisuflos winamZRoli, moawerinos xeli xelisuflebisaTvis xelsayrel gancxadebebze da ase Semdeg... ), uxeSad SezRudo maTi religiuri cxovreba (aukrZalo salocavebSi siaruli, ucemo mufTi, mouWra minareTi, ar misce meCeTis aSenebis ufleba, dausjelad gauSva Roris Tavis mimWedeblebi...). yvelafer amasTan, sazRvari, faqtobrivad morRveuli hqondes qveyanas (upasporto arasrulwlovans SeuZlia qveynidan uproblemod gavides, qveyanaSi Semodiodnen da gadiodnen adamianebi, romlebic teroristul organizaciebTan urTierTobaSi arian eWvmitanilni...). -Tu gaviTvaliswinebT saqarTveloSi bolo dros ganviTarebul movlenebs, arsebobs Tu ara religiur niadagze dapirispirebis realuri safrTxe? -samwuxarod, dapirispirebisaTvis religia xSirad xdeba noyieri niadagi. es problema ara axali, Zvelia. amdenad, rodesac qveyanaSi arsebobs religiuri mravalferovneba, raRa Tqma unda, daudevrobam, politikurma sibecem, anda

„gansakuTrebulma mowadinebam“ iolad SeiZleba dagvayenos religiuri dapirispirebis safrTxis winaSe. -ra unda gaakeTos saxelmwifom, rom Tavidan aicilos safrTxe? -xelisuflebam unda uzrunvelyos qveynis moqalaqeebis da sazRvris dacva, kanonis winaSe yvelas Tanasworoba, kriminalis dasja.... qveynis SigniT „kudianebze“ devnas daanebon Tavi da Seecadon ase gacxadebuladac ar hqondeT sakuTari moqalaqeebis rangirebisa da diskriminaciuli midgomebis politika. -arian Tu ara religiuri umciresobebi saqarTveloSi diskriminebulebi da raSi gamoixateba diskriminacia? -kanonis doneze, faqtobrivad, yvelaferi rigze gvaqvs. mciredi koreqtireba kidev ufro srulyofils gaxdida Cvens kanonebs. es araa ioli, magram, arc Zalian rTuli. es mxolod xelisuflebis politikur nebazea damokidebuli. gacilebiT ufro rTuli da droSi gawelili procesia sazogadoebis cnobierebis Secvla da tolerantobis kulturis amaRleba. amas mxolod xelisuflebis, an arasamTavrobo seqtoris, an samoqalaqo sazogadoebis mowadineba ar hyofnis. amas sWirdeba yvelas mowadineba da „udabnoSi siarulis ormoci weli“ _ TavisuflebaSi dabadebuli Taoba. Cveni qveynis religiur umciresobebs sWirdebaT am qveynis Rirseul moqalaqed miaCndeT isini, erTi mxriv, xelisuflebas da meore mxriv, sazogadoebas. rom mravalferovnebiT Tavmowoneba mxolod meidnis ubnis arqiteqturaSi ar iyos Caketili. es midgoma unda Candes dawyebuli qalaqSi religiuri Senoba nagebobebis ruqaze aRniSvnidan, damTavrebuli saxlemZRvaneloebSi „Cven“ da „isini“narativebis gadaxedvaSi. -rogoria moqalaqis roli am procesebSi? ra aris Cveni pasuxismgebloba? -Cveni, rogorc rigiTi moqalaqis pasuxismgeblobaa, ar movnaTloT yvela muslimi moqalaqe teroristad da ar CavayenoT gansxvavebuli religiuri identobis adamianebi Tavis marTlebis mdgomareobaSi. -da bolos saqarTvelo tolerantuli qveyanaa – farsia Tu realoba? -vfiqrob, rom arc farsia da arc realoba. Cvenze uaresebic arseboben da Cvenze ukeTesebic. Cven rom rusTavelis, vaJa fSavelas da ilia WavWavaZis qveyana ar viyoT, albaT, iolad moviwonebdiT Tavs imiT, rom ukeTes mdgomareobaSi varT, vidre Cveni gare ori mezobeli qveyana., magram Cven cota sxva raRacebze vacxadebT pretenziebs.

salome Caduneli

მომავალი ცივ ქუჩებში დადის zamTari daiwyo da axali wlis mosvlamde erTi Tvec aRar rCeba. qalaqi dekoraciebiT moirTo da saaxalwlo ganwyoba Seiqmna, TandaTan temperaturac iklebs. moqalaqeebi saaxalwlo samzadisSi arian CarTulni, am dros ki quCaSi xelgawvdili bavSvebi susxian qars da SimSils ebrZvian. 2007 wels saqarTvelos 4 qalaqSi Catarebuli kvlevis mixedviT, quCaSi mcxovrebi an momuSave bavSvebis raodenoba 1500-s aRwevda. mas Semdeg, qveyanaSi msgavsi kvleva aRar Catarebula da ucnobia gaizarda Tu ara maTi raodenoba. faqti ki erTia: dRes, uamrav arasrulwlovans SexvdebiT, romlebic mTeli dRis ganmavlobaSi, Ria cis qveS xelgawvdilni dganan, wiTel Suqze gaCerebul manqanebs misdeven da mowyalebas iTxoven. am bavSvebis umetesobas skolebSi swavlis saSualeba ar aqvs, radgan ar gaaCniaT Sesabamisi sabuTebi (dabadebis mowmoba, piradoba). umetesoba boSebi-azerbaijanidan Camosuli eTnikurad qurTebi arian. saxelmwifo arsebuli mdgomareobidan gamosavlis povnas cdilobs. 2012 wlidan daiwyo proeqti, romelsac axorcielebs Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis saministro gaeros bavSvTa fondTan, ganaTlebisa da mecnierebis saministrosTan, iusticiis, Sinagan saqmeTa da finansTa saministroebTan, Tbilisis da quTaisis meriebTan erTad. proeqti iTvaliswinebs quCaSi mcxovrebi da momuSave bavSvebis mxardaWeras, maT reabilitaciasa da sazogadoebaSi integracias. misi mizania, socialuri dacvis sistemis farglebSi bavSvebis dasaxmareblad Seqmnas Sesabamisi saxelmwifo meqanizmebi da servisebi. am etapze arsebobs dRis centri, krizisuli intervenciis TavSesafari da tranzituli centri. im SemTxvevaSi, Tu moqalaqe quCaSi umeTvalyureod datovebul bavSvs dainaxavs, romelic Semweobas iTxovs,vaWrobs an sZinavs,unda darekos socialuri momsaxurebis saagentos cxel xazze (1505). adgilze mova mobiluri jgufi, romlis TanamSromelic gaarkvevs bavSvis mdgomareobas ( yavs Tu ara mSobeli, aqvs Tu ara sacxovrebeli adgili da Sesabamisi pirobebi) da survilis SemTxvevaSi centrSi gadayvanas SesTavazebs, saidanac is mindo-

horizonti

biT aRzrdaSi an saojaxo tipis sacxovrebel saxlSi gadava. SesaZloa, bavSvi ojaxsac daubrundes. bavSvTa da ojaxSi Zaladobis sakiTxebis adminisitrirebis sammarTvelos TanamSromelma evgenia javaxiSvilma ganacxada, rom centrebSi moxvedris kidev ramdenime gza arsebobs. magaliTad, SesaZloa bavSvi TviTmimarTviT mivides centrSi, SesaZloa es iyos patrulis an mobiluri jgufis mier napovni an iyos sxva socialuri servisidan gadmomisamarTebuli bavSvi. „rodesac bavSvi Cairicxeba momsaxurebaSi, masTan muSaobas iwyebs socialuri momsaxurebis saagentos ufrosi socialuri muSaki. bavSvis saWiroebis identifikaciis Semdeg dgeba misi individualuri ganviTarebis gegma. masSi gawerilia is RonisZiebebi, romlebic unda gatardes bavSvTan mimarTebaSi, raTa uzrunvelyofili iyos misi saWiroebebi da uflebebi. Sesabamisad, bavSvi, centrSi SeiZleba 1 kviras darCes, 6 Tves da a.S. yovel 6 TveSi individualuri ganviTarebis gegma gadaixedeba da amis mixedviT, SeiZleba kidev damatebiT 6 Tve mouwios darCena, sxva momsaxurebaSi gadamisamarTdes, mindobiT aRzrdaSi gadavides an ojaxSi dabrundes“, - ambobs evgenia javaxiSvili. 400-ze metma bavSvma ukve isargebla momsaxurebiT, magram servisSi aqtiurad mxolod 75 maTgania CarTuli. 10 bavSvi mindobiT aRzrdaSi imyofeba, 6 ojaxSi dabrunda da 6 saojaxo tipis saxlSi imyofeba. imas, Tu ratom ar aris bavSvebis umetesoba servisSi aqtiurad CarTuli, sxvadasxva axsna SeiZleba hqondes. evgenia javaxiSvilis TqmiT, 400 savaraudo cifria, radgan xSirad erTi da igive bavSvebi mihyavT centrSi. maTi identificireba sabuTebis uqonlobis gamo rTulia. miuxedavad amisa, arsebobs SemTxvevebi, roca bavSvebi uars acxadeben momsaxurebis miRebaze. „magram es imas ar niSnavs, rom Cven maTTan vwyvetT muSaobas. Cven maT mobiluri jgufebis farglebSi, quCaSive garkveuli tipis servisebsa da momsaxurebebs vuwevT. Cveni momsaxurebebi ar aris iZulebiTi da Caketili. piriqiT, nebayoflobiTia Ria tipis dawesebulebebi, rac niSnavs imas, rom bavSvs

iq aravin ar akavebs da mas nebismier momentSi SeuZlia datovos centri. aseve SeuZlia ukan dabrundes da miiRos isev is servisi . Cven vcdilobT, bavSvebi TandaTanobiT movizidoT da es ar iyos iZulebiTi. gvsurs bavSvi dafiqrdes imaze, rom es cxovreba bevrad ukeTesia vidre is, rac mas manamde hqonda“, - ganacxada evgenia javaxiSvilma. miuxedavad bavSvebisTvis Seqmnili pirobebisa, isini xSirad TavianTi saqmianobis gagrZelebasa da isev civ quCebSi dabrunebas amjobineben. saWiro xdeba damatebiTi zomebis miReba. gaeros bavSvTa fondis sazogadoebasTan urTierTobis samsaxuris warmomadgenlis maia qurcikiZis TqmiT,proeqti iTvaliswinebda saxelmwifo meqanizmebis Seqmnas, romelic 400500 bavSvze iyo gaTvlili. „ es ar iTvaliswinebda imas, rom bavSvebi am proeqtis dasrulebidan meore dResve quCaSi ar iqnebodnen da ese verc moxdeboda. erTia daexmaro im bavSvebs, romlebic qu-

CaSi imyofebian, magram ufro mniSvnelovania moxdes quCaSi gasvlis prevencia, radgan Tu Cven bavSvs wamoviyvanT da xval meore bavSvi gavida quCaSi, anu sxva bavSvi Caanacvlebs mis adgils, amiT problema ar mogvardeba. amisTvis saWiroa, rom arsebobdes ufro efeqturi socialuri dacvis politika da Catardes farTomasStabiani saxis RonisZiebebi”, - ambobs maia qurcikiZe. erTia imaze saubari, risi gakeTebaa saWiro da meorea is, rac dRes keTdeba. mcdelobebis miuxedavad, problema mainc aqtualuri rCeba: aravin icis quCaSi mcxovrebi da momuSave bavSvebis zusti raodenoba,warmoSoba - saidan modian isini an rogori iqneba maTi momavali. faqti ki erTia - damdeg 2016 wels uamravi bavSvi Sexvdeba civ quCaSi xelgawvdili da daelodeba mowyale adamianebs, romlebic maTTvis mcireoden xurdas mainc gaimeteben.

mariam gabriWiZe

11


10 dekemberi

sazogadoeba

ჯანმრთელი ტრანსპორტი - ველოსიპედი

holandiis premier-ministri mark rutesi, Sveicariis Tavdacvis,sportisa da mosaxleobis dacvis ministri uli maureri, germaniis yofili finansTa ministri pier Stainbriuki - albaT sainteresoa ra SeiZleba aerTianebdeT am adamianebs maRali Tanamdebobebis garda. diax, es velosi pedia. isini yoveldRiurad samsaxurSi am transportis saSualebiT midian da Semdeg ukan brundebian. faqts, rom saqarTveloSi velosi pedis kultura arc Tu ise nacnobia, is masStaburi reaqcia asabuTebs, romelic saparlamento umciresobis, goga xaCiZis, parlamentSi velosi pediT gamoCenas mohyva. velosi peds,rogorc satrasporto saSualebas,mravali dadebiTi Tviseba aqvs. is ar gamoyofs gamonabolqvs, moculobiT pataraa da qalaqSi did adgils ar ikavebs. sasargebloa mgzavris janmrTelobisTvisac da, rac mTavaria, avto-satransporto SemTxvevebis risks amcirebs. saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros 2014 wlis kvlevis monacemebiT, qveyanaSi msubuqi,satvirTo da samgza-

vro 964 754 manqanaa registrirebuli. es imas niSnavs,rom yovel mesame adamians manqana hyavs. sagzao-satransporto SemTxvevebis raodenobam ki 2015 wels 2869-s miaRwia,maTi umetesoba TbilisSi moxda. sxvadasxva qveyana am sagangaSo cifrebis Tavidan asacileblad gegmebs adgens da regulaciebs awesebs. norvegiaSi, qalaqis mmarTveloba 2019 wlisTvis, oslos centralur nawilSi, manqanebis gadaadgilebaze mkacri regulaciebis SemoRebas gegmavs. amis sanacvlod, oslos quCebSi gakeTdeba velobilikebi.. saqarTveloSi velobilikebi aris yvarelSi,zugdidSi, quTaissa da baTum-

Si. isini zogjer bevr eWvsa da ukmayofilebas iwvevs. MMmagaliTad, zugdidSi velobiliki trotuarisgan mxolod wiTeli saRebaviTaa gamoyofili da evropul standartebs ar Seesabameba. aseTive viTarebaa baTumis sanapirosTan mdebare velobilikze. ukmayofilebas iwvevs saRebavgadaclili specialuri gzebic. saqarTvelos velosportis erovnuli federaciis prezidenti, giorgi babuxaZe, `radio TavisuflebasTan~ saubrisas aRniSnavs, rom qvafeniliT gakeTebuli velobilikis precendenti evropaSi ar arsebobs. „erTi, rom es TviTon qvafenilisTvis aris Zalian cudi, radgan datvirTvis dros fuWdeba da xSirad dasWirdeba reabilitacia. Mmeore, velosi pedi imisTvis aris, rom adamianma is transportad gamoiyenos. Sesabamisad, qvafenilze kargavs inercias da Zalian cudia.“ sxva qalaqebisgan gansxvavebiT, TbiliselebisTvis problemas ara uxarisxod gakeTebuli bilikebi, aramed maTi ararseboba warmoadgens. amisaTvis maT 2015 wlis 11 maiss manifest.ge-ze peticiac ki Seqmnes,romelic TbilisSi velotrasebis Seqmnas moiTxovs. xelmomwerTa raodenoba amJamad 4078 adamiania. sofo mTivliSvili bolo ori welia quCaSi velosi pediT intensiurad gadaadgildeba. ambobs,rom velo infrastruqtura mTlianad mouwesrigebelia da mZRolebsa da qveiTad mosiaruleebSi ar arsebobs kultura, rom velosi pediT mosargebleebi ar ugulebelyon. „rodesac davdivar,xSirad meubnebian mogclia da a.S, arada CemTvis Cveulebrivi transportia. miwevs saavtomobilo gzaze gadaadgileba da mZRolebi gzasac ar miTmoben,rom araferi vTqva replikebsa da signalebze~, - ambobs sofo mTivliSvili. oficialuri cnoba, imis Sesaxeb Tu ra gegmebi aqvs Tbilisis merias velo infrastruqturis mosawesrigeblad, aRwerilia Tbilisis miwaTsargeblo-

bis generalur gegmaSi. masSi vkiTxulobT: „transportis infrastruqturis perspeqtiva da saxelmZRvanelo princi pebi unda daefuZnos Semdeg ierarqiul damokidebulebas: fexiT mosiarule - velosi pedisti - sazogadoebrivi transporti - kerZo transporti - satvirTo transporti. SeizRudos satransporto moZraoba umTavresad qalaqis centrSi da aq prioriteti mieniWos fexmavlebs , velosi pedistebs da sazogadoebriv transports.“ meriis informacia kargadaa dawerili, Tumca realoba aCvenebs, rom praqtikaSi ganxorcielebas kidev didi dro dasWirdeba. oficialuri monacemebiT, velosipediT mosargeble,romelic kviraSi xuTjer, dReSi saSualod 6 kilometrs dadis 2000 funt naxSiroJangs aridebs garemos. jer kidev 2005 wlis msoflio jandacvis organizaciis informaciiT, 1,6 miliardi mozardi Warb wonas ebrZoda, am problemis mosagvareblad ki fizikuri datvirTva,romelsac velosi pediT mgzavroba gulisxmobs, namdvilad saukeTeso gamosavalia. aseve, albaT, yvela Cvengans uwevs saRamoobiT Tbilisis quCebSi sacobebis ramdenime metrian rigSi yofna. es kidev erTi argumentia, Tu ratom unda gaxdes velosi pedi alternatiuli saSualeba gadaadgilebisaTvis. rac Seexeba usafrTxoebas, britanuli samedicino asociacia amtkicebs,rom umoqmedobisgan gamowveuli janmrTelobis riski 20-jer aRemateba velosi pedisgan miyenebul zians. ganviTarebuli qveynebis umetesoba zemoT aRniSnuli problemebis Tavidan asacileblad urbanul infrastruqturas aumjobesebs. saqarTveloSi ki manqanebi aRar unda iyos maRali socialuri statusis maCvenebeli, rogorc axla. droa avirCioT Tanamedrove cxovreba da vizrunoT Cveni qveynisa da qalaqebis gasaumjobeseblad.

qristine vefxvaZe

სიკეთე გადამდებია 19 wlis luka davianti ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis Jurnalistikisa da masobrivi komunikaciis studentia. eqimebma Tavis tvinis simsivne daudgines, operaciac Cautares, Tumca sazRvargareT sareabilitacio kursis gavla gardauval realobad iqca. luka saswrafod unda gaemgzavros TurqeTSi da imkurnalos, ojaxs ki sakmarisi Tanxa, 50 000 lari, ar aqvs. materialuri SesaZleblobebi sicocxles ebrZvis. swored am sicocxlis gadasarCenad erTiandebian Tsu-is Jurnalistebi da Llukas dasaxmareblad sxvadasxva aqtivobas axorcieleben. aqtivoba N1: 12 noembers meeqvse korpusis 303-e auditoriaSi Jurnalistikis fakultetis studentebma saqvelmoqmedo saRamo gamarTes. waikiTxes leqsebi da Canawerebi, imReres, daukres... RonisZiebaSi studentebTan erTad monawileoba Tsu-is leqtorebma: Tamar belqaniam da daviT qaSiaSvilma miiRes. Segrovda 1077lari. `ar vicnob lukas, magram amas arsebiTi mniSvneloba ar aqvs. bolo ramdenime welia Tu raimes vkiTxulob sajarod mxolod imitom, rom saqvelmoqmedoa an mniSvnelovanma adamianebma mTxoves da uari ver vuTxari. mgonia, rom dRevandeli saRamo Zalian kargi mofiqrebaa. visurvebdi adamianebs am keTili saqmiT SegveZlos ara mxolod lukas, aramed yvelas daxmareba, visac ar aqvs saSualeba sakuTari janmrTeloba ixsnas cudi daavadebebisgan~,ambobs daviT qaSiaSvili. am saRamos RonisZiebebis `jaWvi~ mohyva. 15 noembers Tsu-is pirvel korpusSi koncerti gaimarTa, Segrovda 562 lari. lukas dasaxmareblad sxvadasxva universitetSic ganaxorcieles aqtivobebi: 24 noembers Savi zRvis saerTaSoriso universitetSi, 28-Si teqnikur universitetSi.… studentebis iniciativiT 18 noembers Tbilisis saxelmwifo universitetSi ,,lukas fli marketi~ gaimarTa. aqciis farglebSi suvenirebi, wignebi, naxatebi, fotoebi, samkaulebi, xelnakeTi nivTebi

12

Tu tansacmeli gaiyida. damTvaliereblebs studentebi TavianT momzadebul namcxvrebs, yavasa da Cais sTavazobdnen. lukas dasaxmareblad RonisZiebaze uamravi studenti da leqtori movida. Tsu-is reqtorma vladimer papavam Jurnalistikis mimarTulebis studentisa da Tavisufali fotografis, giorgi dunduas mier gadaRebuli suraTi SeiZina. aqciaze mosul stumrebs gogona Caxutebas sTavazobda da yuTs uwvdida, warweriT `hug for help~. RonisZiebis erT-erTi organizatori qeTi goguaZe: `lukas daavadebis Sesaxeb feisbukidan SevityveT, roca bankis rekvizitebi gavrcelda da daxmarebas iTxovdnen. mere gavarkvieT, rom Jurnalistikis meore kursze swavlobda, SevikribeT ,,meeqvselebi~ da gadavwyviteT, Cvens megobars maqsimalurad davdgomodiT gverdiT. daviwyeT ideebis gaziareba, Tu rogor SeiZleboda Tanxis Segroveba. sabolood Cven korpusSi gavmarTeT saRamo da, mogvianebiT, fle marketi. Cven garda saqvelmoqmedo saRamoebi pirvel da merve korpusebSic gaimarTa. aseve sxvadasxva universitetSi koncertebis mowyoba igegmeba. magaliTad, samSabaTs, Savi zRvis universitetSi vmarTavT RonisZiebas, saRamos yuTebi davdgiT sxvadasxva dawesebulebaSi: parlamentis erovnul biblioTekaSi, kafeebSi da a.S... ~

RonisZiebaSi CarTva nebismier msurvels SeeZlo. kerZod, nivTebi organizatorebisTvis unda migecaT, romlebic Semdgom erToblivi ZalebiT gaiyideboda. ,,lukas fli marketze’~ 2072 lari Segrovda. fatima cimintia, lukas maswavlebeli : `aRfrTovanebuli var TqveniT bavSvebo... bednieria luka, aseTi megobrebi rom hyavs. is skolaSi patarobidanve gamoirCeoda Tavisi mtkice xasiaTiT, bunebiT Zlieri iyo da am gansacdelsac Tqveni TanadgomiT aucileblad daZlevs. ar SemiZlia, lukas axloblebis saxeliT, gulwrfeli madloba ar gadagixadoT im saqmisTvis, rasac Tqven akeTebT. gjerodeT, cxovrebaSi erTiasad dagibrundebaT Tqveni sikeTe. RmerTma xeli mogimar-

ToT yvela keTil saqmeSi. miyvarxarT da meamayeba saqarTvelos aseTi axalgazrdoba rom hyavs! ~ pirvelma `fli marketma~ imdenad warmatebiT Caiara, rom studentebma `lukas fli marketi 2-ic~ gamarTes. Segrovda 1500 lari. lukas dasaxmareblad studendebi kvlav erToblivi ZalebiT erTiandebian. Tu Sen amas kiTxulob, Seitane wvlili sicoclis gadasarCenad. lukas saxelze liberTi bankSi angariSia gaxsnili. nomeri: GE74LB0711119238796000. sikeTe gadamdebia.

mariam jinjixaZe

horizonti


10 dekemberi

sazogadoeba

ფერადი ოთახის ფერადი მეგობრები

mziani sicive dgas gareT, Ciqobavas quCaze, ocdacxra nomerSi Tbili oTaxi moCans kedlis miRma.SenobaSi Sesasvlelad didi rkinis kari unda gamoaRo, Semdeg Cauyve kibes, kedels feradi xelebis anabeWdebiT da Sesasvlels miadgebi. mTavari kari mravaljer iReba da cariel oTaxs dRis centris „mSobelTa xidis“ beneficiarebi avseben. marjvniv sasadiloa. lia deida fusfusebs qalebTan erTad, 19 wlis ingac exmareba. gogona lia deidas Svilia, Tan dRis centris aRsazrdelia.Svilis gamo daiwyo aq muSaoba da ukve wlebia danarCenebzec zrunavs. dRis centrSi 50 SSm pirs sistematurad utardebaT: musTerapia, dramTerapia, artTerapia, logoriTmika da fizTerapia. bavSvebi xSirad monawileoben koncertebsa da sxva RonisZiebebSi. beneficiarebTan muSaobas monitorings uwevs multidisciplinaruli gundi eqimis, fsiqologis, pedagogisa da Terapevtis SemadgenlobiT. lia deida ambobs, rom dRis centri beneficiarebs socializaciaSi mniSvnelovnad exmareba, magram TviTon sazo-

gadoebaa maTdami gaucxoebuli, `quCa gansxvavebulebs ver egueba, magram ufro ver egueboda uwin...“ wvnianis suni dgas. TerTmetze sasadiloSi biWebi Semodian, mSvidad ikaveben sakuTar adgilebs kerZis molodinSi, ingac uerTdeba... miirTmeven, saubroben da icinian, Tamuna deidasgan SeniSvnas iReben da oTaxSi siCume wveba. mxolod zura gamorbis sasadilodan da moTxupnuli piriT yviTel oTaxSi Sedis, Tan raRacis axsnas cdilobs sxeulis eniT da mZime bgerebs gamoscems. momvleli Tbilad kidebs xels da sasadiloSi gahyavs... 21 wlis zuraze amboben, rom erTerTi yvelaze mZime aRsazrdelia, agresiuli ar aris, ubralod Taviseburad gamoxatavs siTbos.... yviTel oTaxs isev safexurebi mosdevs, adixar zemoT, mere miuyvebi naTel derefans da TeTr kars aReb. oTaxSi xis suni dgas da ai, is biWebi, sasadiloSi rom iyvnen, axla ukve aq, xis CuqurTmebSi tvifraven sakuTar emociebs. mzis sxivi nakeTobebs danaTis da CuqurTmebSi saxavs Crdilebs, Crdili adgas gios xelsac, xeze rom Wris ornamentebs, an-

zoris SalaSinis xma ismis da levani maswavlebeli beqas xeze xazvas aswavlis. didi magidis irgvliv biWebi erTad muSaoben. gio anzors abrazebs, rogor gyavs Seyvarebuli nini gverdiTa oTaxidano, beqa icinis, biWebi kinklaobas iwyeben, mere levani „masi” SeniSvnas aZlevs da isev megobrulad ganagrZoben saubars gogonebze, quCasa da fexburTze. 16 wlis anzori yveba boqsis ambebs, imasac, rom mSeneblobaze exmareba mamas da rom gaizrdeba an arqiteqtori unda gamovides, an boqsiori, an ar icis kidev vin. xeze muSaobac gamosdis da maswavlebels sxva biWebis momzadebaSi exmareba. TviTon levani „masic“ dRis centris beneficiari iyo, axla ki ojaxic hyavs, sakuTari xelsaqmiT muSaobs da sxvebsac uziarebs codnas. oTaxSi anzoris Zma Semodis, misgan gansxvavebiT, gios metyvelebis problema aqvs da sxeulis eniTa da xmiT erTdroulad cdilobs saTqmelis gadmocemas. 19 wlisaa da dRis centris gareSe sakuTari Tavi TiTqmis ar axsovs. oTaxSi meore giorgic zis, Tbilisis saxelmwifo universitetis sociologiis studenti, praqtikas gadis dRis centrSi. isic biWebs exmareba gamoTlaSi, mere beqa ar asvenebs, vnaxoT Tu gadamiwev xelso, ver momerevio. gulSematkivarTa jgufi uceb ikvreba, beqa imarjvebs... bevri SeZaxilisa da sicilis Semdeg yvela sakuTar adgils ubrundeba... gio vardisfer oTaxSi gadis. aq gogonebi Tojinebs keraven, naZvisxeebsa da mosawvevebs amzadeben saaxalwlod. aq aris ingac. xo, is gogona sasadiloSi rom fusfusebda, axla Tojinas amagrebs bafTebs. gogonas gio wiwknis nawnavs,inga gabrazebuli mzeriT uyurebs saTvalidan, magram maleve efineba saxeze Rimili, megobrebi varT ar gibrazdebio da pianinosTan jdeba. vardisfer oTaxs xmauriT arToben: 34 wlis givi, 32 wlis mari, nini da beqa, Tvalebze rom afareben erTmaneTs xels da icinian. Tamuna maswavlebeli mzrunveli, mkacri toniT cdilobs maT dawynarebas... dRis centris beneficiarebisTvis asaki gansazRvruli ar aris, maT aq manam SeuZliaT darCena, sanam jandacvis saministro vauCers gamouwers. vardisfer oTaxSic arian sociologi gogonebi, bavSvebTan erTad Cxirkedelaoben. Semdeg derefanSi gamosulebi saubroben, rom arasworia sxvadasxva asakisa da gansxvavebuli problemebis SezRuduli SesaZleblobis mqone pirebis erT sivrceSi yofna da identuri gziT mkurnaloba. dRis centris pedagogebi ki amboben, rom TiToeuli beneficia-

ris dasaxmareblad individualurad isaxeba miznebi SesaZleblobebidan gamomdinare. derefnis bolos TeTri oTaxi aris fsiqologis. eqim giorgis 198-e skolidan mosuli patarebi amohyavs yviTeli oTaxidan, 6 wlis nikuSa xelSi uWiravs, biWebi ki 10 wlis mariams exmarebian kibeze amosvlaSi... xatia maswavlebeli bavSvebis oTaxidan oTaxSi gadayvanisas Suqsa da gaTbobas rTavs. jandacvis saministro yoveldriurad 11 lariT afinansebs TiToeul beneficiars, `11-ma larma yvela danaxarji unda gaistumros, Tanxa yvelafers ar hyofnis da Cvenc ekonomiurad movixmarT resursebs...“- amboben maswavleblebi. TeTr oTaxs bavSvebis Wreli samosi da kedelze mixatuli feradi xelebi arTobs. civi zamTridan oTaxSi Semosuli mze TvalebSi uWyitinebs bavSvebs, isinic saxes Wmuxnian da icinian... Terapias dRis ambebis moyoliT iwyebs TiToeuli, Semdeg sxvadasxva nivTis braxuniT yvela erTad qmnis musikas. uceb beqam wamoiZaxa, giorgi eqimo, miyvarxaro. nikuSac ar scildeba, igi yvelaze pataraa jgufSi. zis mokuntuli, buStiT xelSi da cisferi, SeSinebuli TvalebiT uyurebs jer bavSvebs, mere giorgi eqims, isic gverdiT uzis da cxvirze eTamaSeba... bolos Sejamebis droc movida da bavSvebi kamaToben, me vityvi, ara meo. fsiqologisgan elodebian mxardaWeras, magram eqimi eubneba, rom TviTon unda moagvaron da SeTanxmdnen bolos, beqa Seajamebs dRes, orSabaTs ki-gio... fsiqologi beqas axsenebs, rom madloba daaviwyda... bavSvebi aqtivobebs ajameben ferad xelebze gakeTebuli warwerebiT: „simRera“, „saubari“, „TamaSi“, „kiTxva“-yvelaferi SegviZliao... da ase dausrulebel kamaTsa da SerigebaSi, daRlasa da zrunvaSi xuTi saaTic movida da yvela saxlisken miuyveba gzas, zogi marto, zogic ki dedasTan xelCakidebuli... p.s saqarTveloSi oficialuri statistikiT 200 000-mde, xolo araoficialuriT orjer meti SSm piria. miuxedavad, am mxriv, gadadgmuli progresuli nabijebisa, mdgomareoba savalaloa: xSirad irRveva sazogadoebis am mowyvladi fenis uflebebi, ar aris adaptirebuli garemo, dabalia sazogadoebis cnobiereba, mougvarebelia SSm pirTa dasaqmebis, janmrTelobisa da socialuri dacvis sakiTxebi.

anano SariqaZe

მშრალი ხიდი, ანუ გასაყიდად გამოტანილი მოგონებები dekembris susxi, yinvaSeparuli haeri da gzaze jer kidev SerCenili yviTeli foTlebi... qalaqma gvian, magram mainc gamoiRviZa. dilis 11 saaTia da „mSrali xidis“ binadrebi ukve TavianT adgilas arian. erT mxares muq qurTukebSi gamowyobili, Suaxnis mamakacebi dganan. moSorebiT moxuci beboebi daxlebs awesrigeben. aqve arian axalgazrda mamakacebi, romlebic xmamaRla raRac sakamaTos ganixilaven. aqa–iq damTvalierebelsac SeniSnavT, myidveli jer ar Cans. yvelgan siZvelis sunia. warsulidan SemorCenili nivTebi fexiTmosiaruleTa teritorias mozaikasaviT, paralelurad, mihyveba. aq yvelafers SexvdebiT „madonas servizidan“ dawyebuli, Rirsebis ordenebiT damTavrebuli. „didi beladic“ aqvea sxvadasxva zomisa Tu masalis, amayad dahyurebs mnaxvelebs da myidvels elis. turistTa interess xSirad iwvevs. yiduloben xolme, rogorc amboben. aq TiTqos Cvenma istoriam moiyara Tavi da siZvelis moyvarul adamianebs elis, metwilad uimedod. „mSral xidze“ ZiriTadad ojaxidan gasayidad gamotanil nivTebs SexvdebiT. yidian yvelafers, rac aRar sWirdebaT, rac ukve istoriis nawilia, an rac ubralod aucileblad unda gaiyidos imisaTvis, rom Tvidan Tvemde iarsebon. erT dros meuRlis mier naCuqari sabeWdi manqana dRes myidvels elodeba. pensia arasakmarisia, produqtze fasebi maRali, saWiro wamlebis sia usasrulo, moxuc bebos ki mxolod is darCenia, mogonebebs Seelios da sabeWdi manqana axal mflobels gadaulocos. myidveli ar Cans... xalxi TiTqmis erTnairia – gaWirvebuli, daRlili, umetesad uxaliso. daxlTan misuls jer rusulad, gaWirvebiT da isic iSviaTad inglisuradac mogesalmebian. raimes yidvas SemogTavazeben, Semdeg etyvi, rom mxolod dasaTvalireblad xar mosuli da TvalebSi gamkrTali imedis naperwkalic avtomaturad qreba. saintereso daxls wavawydi. 65 wlis WaRaraTmiani, cisferTvaleba qali vercxlis WurWels, samkaulebsa da Tilismebs yidda. daxlze mTeli cxovelTa samyaro iwonebda Tavs. „ qalbatono, es virTxa ra Rirs?“ – vi-

horizonti

kiTxe da arc ise sayvareli arseba xelSi aviRe. „10 lari“ – meubneba neka TiTis odena figuraze. „vinme yidulobs? raSi iyeneben?“ „ki, yiduloben, baraqis momtaniao amboben“ – mpasuxobs „cudi qarTuliT“. „baraqis? ar vicodi. es vercxlis WurWeli Tqveni ojaxidan gamoitaneT?’’ „20 welia aq vdgavar,Tavidan Cemi saxlidan gamotanil nivTebs vyiddi, axla Semomelia da megobrebs moaqvT. zogjer TeTrsac ver vigeb. SimSiliT kvdebian da sul rom ar gaeyidoT, amas mirCevnia, me ar damrCes araferi.“ davinteresdi qalbatonis megobrebis vinaobiT da manac mipasuxa. „akademikosebi, profesorebi. ubralo xalxi ar gegonos, erT dros dalxenili cxovreba hqondaT, magram axla... verc warmoidgenT, zogs ise uWirs. ras ar akeTeben lukma puris saSovnelad. axla yvela erT dReSi varT. iyo dro operasa da TeatrSi davdiodi. vin ifiqrebda, rom quCaSi vaWroba momiwevda.“ – ambobda dafiqrebuli saxiT, cota nawyeni xmiT da Tvalebic cremliT aevso. „sxvas esaubre axla“ – miTxra da mec davemorCile... gza ganvagrZe, mxatvrebis rigs Cavuyevi da erT–erT tilosTan SevCerdi. gaCereba da saTvaliani mamakacis mosvla erTi iyo. es vova lekiSvilia, 62 wlis mxatvari, romelic erT dros Tbilisis samxatvro akademiaSi aswavlida. dRes „mSral xidze“ sakuTar namuSevrebs yidis, rogorc Tavad ambobs, sigaretis fulis saSovnelad. „Cemi ojaxiswevrebi muSaoben. sabednierod, es CemTvis Semosavlis erTaderTi wyaro araa, magram aq mosuli mxatvrebis umrvlesoba or kapikzea damokidebuli.“ batoni vova Tavis namuSevrebs maCvenebs, romelTa fasi ZiriTadad 50 laridan iwyeba da 1000 laramdec aRwevs. tiloebis garda xisgan damzadebul suvenirebsac SexvdebiT. xeze kveTa misi sayvareli saqmea. sayvareli mxatvris gamxela rom vkiTxe, daufiqreblad miTxra modilianio. „isic CemsaviT loTi iyo“ – Tqva da gulianad gaicina. xatavs imas, rac moswons da ara imas, rac iyideba. ambobs rom, yvelaze xSirad Tbilisis peizaJebs yid-

uloben. uCivis turistebis da, Sesabamisad, myidvelis simcires. „qarTvels urCevnia Wamos, dalios. naxati misTvis araferia. ZiriTadad turistebi yiduloben, magram axla isinic ar arian. saWiroa am mimarTulebis ganviTareba. ase ufro eSveleba Cveni qveynis ekonomikas.“ miTxra, rom ramdenime wlis win samuSaod ukrainaSi wavida, magram ojaxi ver datova didxans da isev saqarTveloSi dabrunda. Zma ukrainis erT–erT qalaqSi cxovrobs. meric gaicno, romelmac kafeSi Tavisi naxatebis gamofena SesTavaza. „mSrali xidismagvari“ adgili im qalaqSic yofila da mers misTvis vovas baRi daurqmevia. axla ufro metad Cafiqrebuli mivuyvebi gzas. maxsendeba cota xnis win nanaxi da mosmenili. vgrZnob TanagrZnobas im adamianebis mimarT, romelTaTvisac „mSral xidze“ gas-

ayidad gamotanili nivTebi Semosavlis erTaderTi wyaroa. da brazs, maT mimarT, vinc am adamianebs sxva alternativa ar dautova. mivdivar da maimedebs is, rom wamosvlisas erT daxlTan turistebi SeCerdnen da suvenirebi SeiZines. dRes erT ojaxSi mainc eqnebaT puris fuli, pirdapiri da gadataniTi mniSvnelobiT. dRes erTi moxuci mainc iyidis wamals. dRes erT bavSvs mainc miutans bebo Sokolads. Tumca, xval isev xelaxla daiwyeba brZola gadarCenisTvis... isev dekembris susxi, yinvaSeparuli haeri da gzaze jer kidev SerCenili yviTeli foTlebi... qalqma ukve namdvilad gamoiRviZa...

gvanca gavaSeli

13


10 dekemberi

sazogadoeba

თემი “ქედელი” ანუ ადამიანები შესაძლებლობებით

siRnaRis regionis socialurad umweoTa Terapiis kavSiri 1999 wels daarsda. dRemde mas saTaveSi direqtori lali xandoliSvili da menejeri gela RliRvaSvili udganan. swored maTi da Temis Tavdauzogavi Sromis Sedegia is, rom beneficiarebi realizebulni da integrirebulni arian sociumTan. Temi ,,qedeli” sacxovrebeli erTobaa, sadac SezRuduli inteleqtualuri SesaZleblobebis mqone zrdasruli adamianebi ojaxur garemoSi cxovroben. TemSi arsebul SromiT-Terapiul saxelosnoebSi saqmianobiT, maT eZlevaT sakuTari unarebisa da survilebis realizebis saSualeba. ,,qedelis” mizania, Tavis mosaxleebs gamoumuSaos damoukideblad cxovrebis unar-Cvevebi, sacxovreblis gareT SromiTi CarTulobiT Tu kulturuli aqtivobebiT xeli Seuwyos maT integracias da sazogadoebaSi damkvidrebuli stigmis Semcirebas.

gaaCnia. maT Sorisaa sacxobi, sadac pur-funTuSeuli cxveba, rogorc TemSi mosaxmarad, aseve sarealizaciod. sadurglomzaddeba saTamaSoebi, skamebi, magidebi. saqsovi, sadac qsoven naturaluri nedleulisgan (bamba, seli, Sali), mzaddeba Teqa, Tojinebi, sxvadasxva suveniri, samkauli. baRi da saTburi - mohyavT bostneuli TemSi moxmarebisaTvis, aseve arsebobs Ciris gadamamuSavebeli saamqro. ferma- msxvilfexa rqosani pirutyviT. iwarmoeba rZis produqtebi TemSi moxmarebisaTvis. rogorc aRvniSne, Temi aqtiurad aris CarTuli kulturul Tu socialur saqmianobaSi. TemSi Camoyalibebulia ansambli ,,qedeli”, romelmac 2012 wels Cawera da Semdeg gamosca kompaqt-diski. TemSi mimdinareobs art-Terapia, romelic xatviT, ZerwviT da, zogadad, ferebiT mkurnalobas gulisxmobs. individualuri da jgufuri evriTmia aq yvelasTvis cnobilia. evriTmia, rogorc moZraobiTi Terapia, 80 welze metia rac warmatebiT gamoiyeneba evropis kavSirs struqturuli erTeulebi sxvadasxva qveyanaSi. Terapiis dros, aqvs: Temi ,,qedeli’’, sadac or sacx- xmovnebi da Tanxmovnebi sruldeba ovrebel saxlSi 22 beneficiari cx- kidurebiT an mTeli sxeuliT. am ovrobs. aseve, art-kafe ,,qedeli”, ro- dros yoveli bgeriTi moZraoba zemomelic qalaq siRnaRSi mdebareobs qmedebs adamianis organizmSi mimdinda asaqmebs sam SSm pirs. kafes pop- are TiToeul procesze. ularizaciaSi daxmareba “saqarTvejgufebSi muSaoba moicavs folos strategiuli kvlevebisa da gan- tografias, dramas, xelsaqmes, romelviTarebisa” da “konsultaciebisa da ic sajaro skolebis moswavleebTan treningebis centrma” gauwia. erTadac xorcieldeba. garda amikafes socialuri datvirTvac aqvs, sa, beneficiarebi atareben gasvliT rac SezRuduli SesaZlebleblobebis RonisZiebebsac. qedels xSirad stummqone pirebis dasaqmebaSi gamoixateba. roben aramarto qarTveli, aramed meores mxriv,es saqmianoba,organizaci- ucxoeli stumrebic. isTvis alternatiuli Semosavlis wyTumca, yvelafers Tan problearos moZiebis axali perspeqtivaa, rac mebic axlavs. siRnaRis raionSi ar organizacias ganviTarebis axal wina- arsebobs socialuri muSakis mudmipirobas uqmnis. kafis stumrebs aram- vi samsaxuri, romelic imuSavebs am arto SesaZlebloba aqvT daagemovnon sakiTxze. ,,qedelis” direqtori, lali gemrieli kerZebi, aramed SeuZliaT xandoliSvili, socialur muSakis SeiZinon organizaciis saxelosnoeb- muSaobas aucilebel saqmianobad Si beneficiarTa mier damzadebuli miiCnevs. Tumca, socialuri muSakis ar produqciac. arseboba did problemas ar warmoadzemoTxsenebuli produqcia im saxe- gens, im problemebis fonze, romelic losnoebSi mzaddeba, romelic Tems Tems aqvs. ”ufro meti problema sa-

medicino momsaxurebis gamo gveqmneba. magaliTad, dantisti regionSi ki ara TbilisSic problemaa, Cveni beneficiarebis gansakuTrebulobis gamo. msgavsi organizaciebisTvis problemas komunaluri gadasaxadebic warmoadgens, radgan komerciuli tarifebiT vixdiT. isev magaliTs mogiyvanT da getyviT, rom erTi kubi gazi 0.80 TeTri Rirs, ris gamoc, zamTarSi, gaTbobis CarTvisas, katastrofulad didi Tanxis gadaxda gviwevs. dRemde ver mivaRwieT imas, rom tarifma daiwios. problemaa aseve Temamde misasvleli gza, romelic sul saWiroebs SekeTebas. am yvelafris fonze ki saxelmwifos dafinanseba Zalian mizerulia. erT beneficiarze saxelmwifo 16 lars ixdis”. socialuri momsaxurebis saagentos veb-gverdze arsebuli informaciiT, saTemo organizaciebis momsaxurebis Rirebulebis anazRaureba xorcieldeba aramaterializebuli vauCeriT, romelic 12 Tvis ganmavlobaSi finansdeba. zemoT xsenebuli Tanxa, marTlac rom mizerulia, im problemebis fonze, romelic realurad arsebobs. ,,minda, rom did kompaniasTan mqondes urTierToba, romelic dagvasaqmebs da amiT TviTonac xeiri eqneba. me eg minda, rom ar Semicodon, sacodavebi ar varT Cven. mere ra, rom raRaciT ganvsxvavdebiT, es araferi araa”- ambobs erT-erTi beneficiari, gvanca gabunia. ,,qedlis’’ 22 macxovrebeli integrirebuli, sakuTar SesaZleblobebSi maqsimalurad realizebuli da rac mTavaria, bednierebi arian ,,qedelSi” cxovrebiT. qedelSi isini ar arian SezRuduli SesaZleblobis mqone adamianebi. piriqiT, isini arian adamianebi SeuzRudavi SesaZleblobebiT.

JuJuna yanCaSvili

ნინოწმინდა “გამოზაფხულებას” ელის ninowmindis raionSi problemebs wlebia ebrZvian. wyali da gza, is mTavari Temebia, romlebzec mosaxleoba wlidan wlamde saubrobs. uCmanasa daToriis soflebs, ssrk-is daSlis droidan,sasmeli wylis problema aqvs.mTvarobac dapirebebs iZleva, Tumca Sedegebi ar Cans. ninowmindis munici palitetma 2015 wlis 9 Tvis monacemebis prezentacia gamarTa da im proeqtebis warmatebaSi dagvarwmuna, romelic raionSi ganxorcielda.

14

patara xanCali, didi xanCali, dilifi, patara gondura, didi gondura, jigraSeni, orojalari, saTxe, ganZa, foka, uCmana, Toriaes is soflebia, sadac wels, bolosdabolos, mosaxleobas wylis problema aRar Seawuxebs. aRsaniSnavia, rom ninowmindis munici palitetSi amoqmedda ,,soflis daxmarebis“ programa, romelic evrokavSiris mxardaWeriT xorcieldeba da regionuli biznesis warmatebas uwyobs xels. ,,soflis daxmarebis“ programiT

ninowmindis munici palitetSi 40 proeqti ganxorcielda,romelTa saerTo Tanxa 543,087 laria. munici palitetis angariSze dayrdnobiT,wyalsadenis sistemebis reabilitaciisa da mSeneblobis 12 proeqti ganxorcielda. 40 proeqtidan danarCen 28 proeqtSi Sedis ninowmindis raioni mTeli masStabiT, ministadionebis reabilitaciisa da mSeneblobis 3 proeqti, ritualebis saxlebis reabilitaciisa da mSeneblobis 5 proeqti, soflebis klubebisa da kulturis saxlebis reabilitaciis 5 proeqti, sagazafxulo saZovrebis 15 proeqti. aseve ganxorcielebulia Ramis ganaTebis, ramdenime soflis gzebis reabilitaciis, e l e q t r o s a d g u r e b i s eleqtrosadenebis Secvlisa da sportul xarjebTan dakavSirebuli proeqtebi. 21 proeqti ukve Sesrulebulia, 15 ki procesSia da dekembris bolomde dasruldeba. 2015 wlis Sejamebisa da angariSis garda ukve warmodgenilia 2016 wlis ninowmindis raionis proeqtebi da gegmebi. 240 000 lari gankuTvnilia socialuri da jandacvis problemebis gansaxorcieleblad. sakanalizacio sistemisTvis gankuTvnilia 632 700 lari, xidebis reabilitaciisa da mSeneblobisTvis 34 000 lari, sabavSvo baRebis reabilitaciisa

da mSeneblobisTvis 20200 lari, trotuarebis mowyobisTvis 275000 lari, Ramis ganaTebebisTvis -145 000 lari soflebSi da 20 000 qalaq ninowmindaSi. ,,imedi maqvs, vamarTlebT mosaxleobis molodinebs, vmuSaobT didi energiiT da vecdebiT, 2016 welsac gavakeToT yvelaferi mosaxleobis keTildReobisTvis“gangvicxada ninowmindis munici palitetis gamgeobis saorganizacio ganyofilebis ufrosma srbhui sanamianma. miuxedavad imisa, rom wlis Sejameba da samomavlo gegmebi ukve movismineT, ninowmindis munici palitetisTvis 2015 weli jer ar damTavrebula,momavali weli ki win aris. mosaxleoba imeds itovebs, rom saarCevno dapirebebi dapirebad ar darCeba da erTxel ninowmindiTvisac gamoizafxulebs.

nargiz podosiani horizonti


10 dekemberi

mecniereba

“Enter”- ს გლიჯა და იქმნა ნათელი

ra reaqcia geqneba, Tu getyvi, rom yoveli Seni qmedeba, romelic gagikeTebia an gaakeTeb momavalSi winaswar Cawerilia kompiuteruli kodis saxiT; ra reaqcia geqneba, Tu getyvi, rom yvela Seni azri, fiqri, mogoneba Sen ar gekuTvnis, namdvili araa, is supekompiuterebis Seqmnilia. ar arsebobs Tavisufali neba, ar arseobs SemTxveviToba, radgan yvelaferi winaswar dawerili simulaciaa. Sen ar xar namdvili, Sen xar kompiuteruli kodebis erToblioba, xelovnuri inteleqti. ra reaqcia geqneba, Tu getyvi, rom mTeli samyaro kompiuteruli programaa? pirvelad es SemaZrwunebeli Teoria britanelma filosofosma nik bostromma wamoayena. es moxda zustad oTxi wlis Semdeg, rac vaCovskebma gadaiRes legendaruli „matricas“ trilogia. es aris antiutopia, sadac kacobrioba komputeruli programis tyveobaSi imyofeba da... Tumca, ratom giyvebi? „matrica“ xom yvelas gvaqvs nanaxi? da Tu mainc ar ginaxavs - ra gegazeTeba, ratom kiTxulob? wadi, saswrafod wadi da uyure! magram bostromis Teoria mainc gansxvavdeba „matricis“ siuJetisgan. Teoria aseTia: momavlis adamiani, an sxva raRac arseba iyenebs virtualur realobas, raTa moaxdinos warsulis simulacia da magaliTad, daakvirdes, rogor cxovrobdnen, viTardebodnen maTi Soreuli winaprebi. muris kanonzomierebis mixedviT, yovel or welSi kompiuteris simZlavre ormagdeba. 50 wlis Semdeg kompiuterebi SeiZleba dRevandelze miliardjer Zlierni gaxdnen. harvardis universitetis superkompiuter „odeseas“ SeuZlia ramdenime TveSi Seqmnas 14 miliardi wlis xangrZlivobis simulacia. es simulacia, ra Tqma udna, Zalian primitiulia imasTan SedarebiT, razec vlapara-

kobT, magram miliardjer da trilionjer Zlier superkompiuters warmoidgineT, ra SesaZleblobebi eqneba. „Tu Cven CavatarebT martiv gamoTvlebs muris kanonzomierebis gamoyenebiT aRmovaCenT,rom daaxloebiT aT welSi SevZlebT adamianis 80 wliani cxovrebis srul simulacias“.- ganacxada nasas TanamSromelma riC terilma. mecnierebis azriT Cven SegviZlia SevqmnaT virtualuri samyaro, sadac iqnebian virtualuri adamianebi xelovnuri inteleqtiT da Cven SevZlebT maTze dakvirvebas. da Tu es SesaZlebelia, maSin ismis kiTxva - iqneb Cveni samyaro swored aseTi simulaciaa? rogor gavigoT reluria Cveni samyaro Tu virtualuri? simulaciaSi myof arsebas warmodgenac ar aqvs, rom simulaciaSia. misTvis esaa realuri samyaro. magaliTisTvis gavixsenoT platonis „gamoqvabulis miTi“: gamoqvabulSi patimrebi ise arian dabmulni, rom saxiT uyureben kedels. ver xedaven, ra xdeba maT ukan. ukan ki cecxli anTia. cecxlsa da patimrebs Soris adamianebi, cxovelebi, sxvadasxva sagani midi-modis. am sagnebis Crdilebi im kedelze isaxeba, romelsac patimrebi uyureben. es adamianebi dabadebidan ase arian da Sesabamisad fiqroben, rom araferi arsebobs am Crdilebis garda. isini samyaros CrdilebiT aRiqvamen. maTTvis sxvanairi realoba warmoudgenelia. ase SeiZleba viyoT Cvenc- vcxovrobT gamoqvabulSi, samyaros aRviqvamT CrdilebiT, es gvgonia Cveni realoba da ar SegviZlia Tavis motrialeba, WeSmaritebis gageba. magram yvelaze srulyofil simulaciasac SeiZleba hqondes xarvezebi, defeqtebi, Cavardnebi. rogorc video TamaSebSia grafikis xarvezebi. isev „matricas“ rom mivubrundeT, iq es

xarvezebi deJavuTi gamoixateba, anu raime movlena cota xanSi isev meordeba. defeqtebi SeiZleba iyos agreTve iseTi movlenebi, romlebsac Cven ver vxsniT: zebunebrivi movlenebi, saswaulebi, moCvenebebi, vampirebi, maqciebi, majlajunebi... am Teoriis mixedviT zemoTCamoTvlil miTiur arsebebs namdvilad vxedavT, magram es kodSi arsebuli xarvezis gamo xdeba. am Teoriis sasargeblod kidev erTi ramis aRniSvna SeiZleba: samyaroSi nebismieri sagnis Tu movlenis maTematikurad axsna da aRwera SesaZlebelia. maTematika yvelaferSia: atomSi, adamianSi, varskvlavebSi, kosmosSi. maTematka samyaros enaa. Tu ginda, gaigo rogor muSaobs is, unda iswavlo misi ena. da Tu maTematika samyaros enaa, maSin SesaZlebelia yvelafris Cawera kodebad, kompiuterul programad. ar dafiqrebulxarT, ratom aris dedamiwaze yvela piroba Seqmnili imisTvis, rom sicocxle iyos? mzesTan arc Zalian axlos varT da arc Zalian Sors; dedamiwis RerZis gadaxra imdenia, ramdenic unda iyos; mzis sxivis siCqare imdenia, ramdenic unda iyos; aris magnituri veli,romelic gvicavs radiaciisagan da ase Semdeg. iqneb es yvelaferi SemTxveviT ar momxdara? iqneb viRacam ubralod aiRo es parametrebi da Seiyvana simulaciaSi, kompiuterul programaSi? arsebobs aseve „fermis paradoqsi“. dedamiwa aris erTaderTi planeta, sadac dadasturebulad viciT, rom sicocxlea. arsebobs Cvens mzis sistemaze miliardobiT wliT ufro xnieri sistemebi, arsebobs dedamiwaze miliardobiT wliT ufrosi planetebi. xom SeiZleba, iqac dabadebuliyo sicocxle? maSin sad arian isini? ratom ar gvexmianebian? Cven jer kidev axla avidgiT fexi da ukve „vawuxebT“ kosmoss, davqrivarT raketebiT aqeT-iqiT. Cvenze miliardi wliT

ufrosi civilizaciebi sad arian? iqneb marTla erTaderTi planeta, sadac sicocxlea dedamiwaa? fermis paradoqsi svams kiTxvas:“ sad arian isini?“ es SeiZleba imas niSnavs, rom isini ubralod ar arseboben, samyaro simulaciaa da am simulaciis Semqmnelebma gadawyvites, mxolod dedamiwaze yofiliyo sicocxle. skeptikosebi amboben, rom msgavsi simulaciis Seqmna SeuZlebelia. Svidi miliardi adamiani arsebobs da yvela gansxvavebulia, yvela pirovnebaa. samyaroSi miliardobiT galaqtikaa. galaqtikaSi miliardobiT da trilionobiT varskvlavia. rogor SeiZleba es simulacia iyos? am Teoriis momxreebi skeptikosebs ase pasuxoben: iqneb am Svidi miliardi adamianidan Zalian cotaa namdvili personaJi, danarCenebi ubralod kompiuteruli zombebi, dekoraciebi arian. isini mxolod imisTvis arseboben, rom mTavarma personaJebma realobaSi igrZnon Tavi. SeiZleba mxolod mTavari personaJebis irgvliv xdeba moqmedeba. iseTi adgilebis detalizacia saerTod araa saWiro, sadac isini arasdros wavlen. Tu Cven simulaciaSi varT, vin arian Cveni Semqmnelebi da ra jandaba undaT? SeiZleba erTma TeTrwvera moxucma “EenTer”-s glija da iqmna naTeli. an moemzadeT ufro giJuri versiisTvis. iqneb Cveni samyaros simulaciis Semqmnelebic simulaciaSi arian da maTi simulaciis Semqmnelebic simulaciaSi arian da imaTi simulaciis Semqnelebic simulaciaSi arian? da SeiZleba pirvelwyaromde, realur samyaromde milionobiT simulacia, virtualuri samyaro gvaSorebs. es dedaCemis axalnayid qvabebs hgavs: jer yvelaze didi qvabi, masSi devs ufro patara qvabi, am qvabSi kidev ufro patara da ase Semdeg. raSi sWirdebaT simulacia? SeiZleba mecnierul eqsperiments atareben da aq nanaxiT, raRac problemis mogvarebas apireben TavianT samyaroSi. SeiZleba ubralod erTobian da Cveni samyaro videoTamaSia. CveniT mani pulireben, totalizatorSi fsonebs deben sxvadasxva saxelmwifoze. SeiZleba Cven Cveni Semqmnelebis avatarebi varT. maT Segvqmnes TavianT xatad da msgavsad. isini gvakvirdebian, Cvens cxovrebas uyureben ise, rogorc films. es detali gaxsovdeT, roca banaobT- SeiZleba viRac garyvnili giyurebdeT... yvelafris miuxedavad am etapze SeuZlebelia zemoTxsenebuli Teoriis damtkiceba an uaryofa. da mainc yuradRebiT iyavi-SeZleba erT dResac morfiusma dagirekos, arCevanis winaSe dagayenos: lurji abi Tu wiTeli abi, Tavis motyueba Tu SemaZrwunebeli realoba?

Tornike xvTisiaSvili

გენური ინჟინერია: ჩინეთი მსოფლიოში უდიდეს კლონების ფაბრიკას აშენებს 100.000 msxvilfexa rqosani pirutyvi, ZaRlebi, aseve doRis cxenebi –CineTi swored am yvelafris klonirebas apirebs tianZinis uzarmazar fabrikaSi. 200 milioni ianis ( 29.4 milioni evro ) ZviradRirebul dawesebulebaSi specialuri laboratoriebi da genur monacemTa bazebi ganTavsdeba. am informacias oficialuri Cinuri sainformacio saagento ,, Xinhua “ avrcelebs. qarxana CrdiloeT CineTis saporto qalaq tianZinSi momavali wlidan daiwyebs funqcionirebas. Cinuri bioteqkinuri kompania ,, Boyalife” –s xelmZRvanel Xu Xiaochun-s angariSSi aRniSnulia, rom pirvel rigSi 100.000 msxvilfexa rqosani pirutvis warmoeba daiwyeba, romelic momavalSi erT milionamde unda gaizardos. misive TqmiT, Cineli fermerebi mosaxleobis moTxovnas sruliad daakmayofileben, radgan maT ukve sakmarisze meti pirutyvi eyolebaT. aRsaniSnavia isic, rom axal fabrikas surs Sinauri ZaRlebis klonireba, riTac is policias maT sagamoZiebo saqmianobaSi CarTvis winadadebas sTavazobs. CineTis kvebisa da sasoflo– sameurneo universitetis profesori Zhu Yi acxadebs: ,,aRar iqneba gansxvave-

horizonti

ba bunebriv da klonirebul pirutyvs Soris. swored amitom kompaniebs unda hqondeT ufleba, riskebis Tavidan acilebis mizniT klonirebuli saqonlis xorci Seamowmon”. am procesSi Cinuri kompania B ,, Boyalife” – is garda CarTulia samxreT koreuli bioteqnikuri kompania ,, Sooam”. misi damfuZnebeli Hwang Woo Suk 2004 wels kritikis obieqtic ki gaxda, mas Semdeg, rac SeimuSava meTodi Rerovani ujreduli xazebi klonirebuli adamianis embrionidan ganeviTarebina. igi aseve cnobilia, rogorc 2005 wels pirveli klonirebuli ZaRlis avtori. 2014 wels kompania ,, Sooam” – m aseve 12 wlis inglisuri taqsas klonic gaakeTa. inglisuri media iuwyeba, rom samomavlod kompanias Tavis mier warmoebuli TiToeuli kloni 73.000 evro daujdeba. ori uzarmazari kompania erTobliv muSaobas ukve Seudga. maT ukve gaamravles sami tibeturi jiSis ZaRlis lekvi (tibeturi dogi). socialur qselebSi am informaciam aurzauri gamoiwvia. Mmosaxleobis varaudiT, klonirebuli pirutyvis xorci ,,sigiJea”, is SeiZleba adamianis janmrTelobisaTvis mavnebeli aRmoCndes. maTi nawili ki ZaRlebis klonirebas aprotestebs. zogierTi mecnieri

varaudobs, rom am udidesi proeqtis ukan saeWvo reputaciis genuri inJinrebi da fulis gamyalbeblebi imalebian. amJamad klonebi evropaSi nebadarTulia, Tumca, klonirebuli pirutyvis xorcis gadamowmeba evropul bazarze realizebamde aucilebelia. evropaSi ki ar arsebobs etiketirebasTan daka-

vSirebuli moTxovnebi da evropuli saxelmwifoebis SigniT klonirebuli cxovelebis xorcic ar muSavdeba.

sofo kartozia

15


10 dekemberi

afiSa

სცენაზე მხიარული სიკვდილია სტუმრად

gifiqriaT sikvdilze, romelic SavebSi Cacmuli, saSualo simaRlis, sakmaod simpaTiuri mamakacia, Tanac kargi iumoris gZnobiT? gifiqriaT, rom is TqvenTan pirdapir fanjridan gadmoZvreba, gazeTis kiTxvas SegawyvetinebT da pirdapir mogaxliT, rom unda wagiyvanoT? gifiqriaT? Tu ara, maSin am speqtaklis yurebis Semdeg aucileblad dafiqrdebiT, metic, warmoidgenT kidec. speqtakli ,,stumari“ reJisorma nana kvasxvaZem pirvelad 2012 wels dadga, maSinac mixeil TumaniSvilis saxelobis kinomsaxiobTa TeatrSi. vudi alenis scenaris ,,sikvdili akakunebs“ mixedviT gacocxlebul scenebs mxolod ori mTavari gmiri hyavs: sikvdili, romlis rols guram laliaSvili asrulebs da tansacmlis mwarmoebeli, cinikosi da materialisti net ekermani. am ukanasknels ki ilia WeiSvili ganasaxierebs. motyuvdebiT, Tu 1 saaTis ganmavlobaSi daelodebiT sikvdil-sicocxlis egzistencialobaze saubars, samyaros metafizikur ganxilvas da a.S. piriqiT, esaa speqtakli yofiT problemebze, yoveldRiur, Tundac wvrilman dilemebze, romlebsac, arc meti arc naklebi, sikvdilTan erTad ganixilav. mTavari, rac am eqsperimentuli dadgmis xiblad SeiZleba CaiTvalos, aris msaxiobebis uSualo kontaqti mayurebelTan. ai, ase martivad... scenidan pirdapir SenTan, rigiT mayurebelTan SeiZleba movides net ekermani da asanTi gTxovoT, sanTels rom moukidos

da ,,saiqioSi wayvanis“ rituali aRasrulos wesisamebr an SeiZleba langarze dawyobili xiliT gagimaspinZldeT. Sesabamisad, mayurebelsa da msaxiobs Soris zRvari pirobiTi xdeba, TiTqos yvela scenaze dgas, yvelas Tavisi roli aqvs. -arada yvelaferi sxvanairad unda momxdariyo, arada mindoda Cemi gamoCena ufro grandiozuli yofiliyo- swuxs sikvdili, romelmac Tavis ,,klients“ sawvimari mili gautexa. sikvdili dabneulia, adre arasodes wauyvania adamiani, amas yovelTvis sxvebi akeTebdnen da is mxolod uyurebda. net ekermanic dabneulia, rogor SeiZleba ase ubralo da mSvidobiani iyos yovelive, tanjvis, cremlebisa da gamoglovebis gareSe? amitomac ar nebdeba, damatebiT iTxovs dros, mxolod 24 saaTs, mxolod erT dRe-Rames. am drois mosapoveblad ki, paradoqsia da, sikvdils magidis CogburTs eTamaSeba. sikvdilisa da net ekermanis imitirebuli TamaSi mayureblisTvis gansakuTrebiT sanaxaobrivi aRmoCnda. sabolood netma gaimarjva, moigo damatebiT 24 saaTi. gifiqriaT sikvdilze, romelic SavebSi Cacmuli, saSualo simaRlis, sakmaod simpaTiuri mamakacia, Tanac kargi iumoris gZnobiT? gifiqriaT, rom is TqvenTan pirdapir fanjridan gadmoZvreba, gazeTis kiTxvas SegawyvetinebT da pirdapir mogaxliT, rom unda wagiyvanoT? gifiqriaT? rodesac sanTlebiTa da vazis foTlebiT gaformebul scenas datovebT, rodesac gaivliT TumaniSvilis Teatris mcire eqsperimentuli scenis, mkrTali SuqiT ganaTebul viwro derefans, rodesac Tqven ukve nanaxi geqnebaT erTmoqmedebiani speqtakli ,,stumari“ da Teatridan gasuls gareT gviani Semodgoma dagxvdebaT, albaT, dafiqrdebiT amaze, dafiqrdebiT sul sxvanair sikvdilze da misi imdenad aRar SegeSindebaT.

gvanca deviZe

9 ფოტოგრაფი, 9 ხედვა, 9 პერსპექტივა mecnierebaTa akademiis TaRebs ukan mimaluli Zveli funikulioris qveda sadguri dRes uamrav ambavs gviyveba. dainteresebul adamianebs 9 fotografi 9 xedvas, 9 perspeqtivasa da 90 fotos gamofena-gayidvas sTavazobs. 60-iani wlebis SenobaSi Sesulebs gare samyaro gvaviwydeba da usasrulobaSi vxvdebiT, romlis bolo sarTulze sasiamovno musikiTa da wiTeli RviniT gvimaspinZldebian. magiur sivrceSi bilikis gaswvriv ,,Camokidebulia” miviwyebuli miswrafebebi, ucnobi adamianebi da adgilebi. Cvenc neli nabijiT mivuyvebiT biliks da fotosuraTebs vakvirdebiT. imdeni xalxia ramdenime wuTiT gaCerebas da dakvirvebas ver vaswrebT, Tumca imis imedi kvlav rCeba, rom ukan dabrunebisas interesebs davikmayofilebT. maT gansxvavebuli profesia da interesebi, Tumca saerTo hobi - fotografiis siyvaruli aqvT. gamofenas, iseve rogorc maT gaerTianebas, ,,kaleidoskopi” hqvia. gamofenis mTavari gmirebis TqmiT, fotografia maTTvis TviTgamoxatvisa da samyarosTan urTierTqmedebisTvis alternatiuli da Tavisufali saSualebaa. isini am gzas TavianTi saqmianobis paralelurad miuyvebian. erTmaneTi 2006 wels fotoklubis vebgverdze gaicnes. cota xnis win ki dakavSireba da TavianTi namuSevrebis sxvebisTvis gaziareba gadawyvites. ,,Cven miviwyebul interesebsa da miswrafebebs gagaxsenebT. gagacnobT adamianebs, romlebsac gegonaT, rom icnobdiT. nacnob, sayvarel da miviwyebul adgilebs gaCvenebT da ,,kaleidoskopidan” yvelafers axleburad daganaxvebT.’’ amboben ,,kaleidoskopis” wevrebi. isini gansxvavebuli stilisa da Janris fotoebs warmogvidgenen. konkretuli Tema ar aqvT da iReben yvelafers: siRnaRsa da niu iorks, geometriul figurebs. zogs ,,uadamiano’’ fotoebi ar moswons, zogs ki yoveldRiuri rutina STaagonebs.

,,es Cveulebrivi organuli nawilia. fotoaparatiT Cven gare samyarosTan vurTierTobT. ‘’ - ambobs erT-erTi fotografi aleqsi maRlakeliZe. rogorc Cans, mcdari ar yofila socialur qselSi sazogadoebis am RonisZiebebis mimarT daintereseba da aq araerT aRfrTovanebul mnaxvels SexvdebiT: ,,Zalian magari iyo. fotoebic Zalian momewona da garemoze aRarafers vityvi. arasdros damaviwydeba. ‘’ - ambobs erT-erTi damTvalierebeli, daTo kesareli, romelic am SenobaSi pirvelad iyo. stumrebi ,,kaleidoskopis” wevrebs, ara mxolod fotoebisTvis, aramed am Senobis gacocxlebisTvisac madlobas uxdian da msgavs RonisZiebebs kvlav iTxoven.

salome lekiSvili

მოირა personalurobisa da egos aRmoCena pirvelad antikur saberZneTSi moaxerxes. swored amitom berZnuli kultura Tanamedrove samyarosTvis erTgvar kontribuciad iqca, romliTac Tanamedrove xelovnebas Tavi wlebia gaaqvs. kinoxelovneba, romlis safuZvelic berZnuli miTi meduza gorgonas Sesaxeb gaxdeba, sabolood, swored berZnuli miTosiT dainteresdeba. swored berZnuli miTi, bedisweris qalRmerT moiraze qarTveli kinoreJisoris levan TuTberiZis filmis „moiras“ inspiraciad iqceva. Tbilisis me-16 saerTaSoriso kinofestivali ki „moiraTi“ gaixsneba. miTi moiraze erT patara zRvispira qalaqSi ganxorcieldeba, sadac qalRmerTi moira filmis mTavari gmiris mamukas sicocxlis xazs TiTqos makratliT gadaWris. mamuka yofili patimaria, romelic bavSvobis megobris danaSauls sakuTar Tavze aiRebs da cxovrebis xuT wels cixeSi gaatarebs. mamukas cxovrebis fiqsacias im etapidan iwyebs, roca xuTwliani patimrobis Semdeg cixis kari misTvis samudamod ixureba. kars miRma rCeba warsuli, yru kedlidan ki sxva patimarTa xmebi ismis „midi, mamuk, midi.“ kameris obieqtivi gamudmebiT ireklavs zRvis talRebs, romlebic napirs exeTqeba. reJisori mamukas TiTqos axal cxovrebaSi Seaxetebs, sadac mas sayofacxovrebo urCxulebi zRvis talRebiviT gadauvlian. axali realoba axal cxovrebas gaaCens. radikaluri cvlilebebi Tavs mamukas dapatimrebidan iCens, roca mama etls miejaWveba, deda saberZneTSi wava samuSaod, Zma TevzsaWerSi daiwyebs muSaobas. ojaxis danawevrebis mizezi mamuka gaxdeba, amitom gaerTianebis misias sakuTar Tavze aiRebs. saberZneTidan dabrunebuli deda danawevrebulis gamTelebis saSualebaa, magram mas isev wasvla unda, simRera. TiTqos kustaruli erToba iqmneba ,romlis nawilebic erTmaneTs veRar cnoben. yvelaze metad mamukas Zma miSa zaraldeba, romelsac sayvareli gogo ver mohyavs colad, mSoblebs ar undaT maTi Svili „invalidis momvleli“ iyos, an nacixaris rZali. sayofacxovrebo urCxulebis damarcxebis saSualeba mamukasTvis moiraa. es bedisweris qalRmerTi ki ara, TevzsaWeri navia, romelsac mxolod da mxolod bedisweris qalRmerTis saxeli hqvia. moira ubedurebas moitans, radgan miSa trefikingSi gaexveva. Zmis Secdomis gamosworebas mamuka ecdeba. miuxedavad imisa, rom mamuka Zvel Secdomas ar imeorebs, sxvis danaSauls sakuTar Tavze aRar iRebs, misi sicocxlis Zafi TiTqos makratliT iWreba, zustad ise, rogorc dedamisi Wris Tbili sviteris Zafs. aq is saxelmwifo aparats ejaxeba da ara sakuTar pirovnebas. radgan moira socialuri kinoa, misi niSnebi sociumis problemebs asaxavs. gansakuTrebuli simZafriT SezRuduli SesaZleblobis pirebis garemosTan araadaptirebulobis Tema dgas, umuSevroba, romelic siRaribis maCveneblis pirdapirproporciulia, korufcia sasjelaRsrulebiT sistemaSi, emigracia da nepotizmi. SemTxveviTi ar aris rom mamuka mamis ocnebis axdenas axerxebs, is ojaxis wevrebs gemze aiyvans, zRvaSi gauSvebs, Tumca TviTon ver ava. bedisweris qalRmerTi axla TiTqos maT umzadebs siurprizebs, Tumca zRva jer kidev mSvidia.

nino SveliZe

16

horizonti


kultura

10 dekemberi

გიორგი კეკელიძის 4 სახე poeti, prozaikosi, eseisti, leqtori, telewamyvani, saqarTvelos parlamentis erovnuli biblioTekis direqtori, lib. ge-s damfuZnebeli... rTulia, giorgi kekeliZis saqmianoba mxolod romelime konkretuli sferoTi gadmosce. faqti erTia - is jer mxolod 31 wlisaa da miRebuli aqvs “sabas” da winandlis premiebi, aris ramdenime gadacemis wamyvani, uamravi warmatebuli proeqtis avtori da saqarTvelos yvelaze didi biblioTekis yvelaze axalgazrda direqtori. -rogor daiwyo Tqveni, rogorc mwerlis/poetis kariera? -zusti TariRi, cxadia, ar maxsovs, magram wera aqtiurad, bunebrivia, saskolo asakis bolo wlebSi daviwye. sabolood, Cemi Camoyalibeba, rogorc aseTi, universitetis bolo wlebs ukavSirdeba. Semdeg ukve gamovida Cemi leqsebis krebuli „odebi“ da mere ukve nel-nela gadavedi prozazec. -istoriebi, romlebsac nawarmoebebSi yvebiT, realuria Tu gamonagoni? -Tu es exeba eseistikas, ra Tqma unda, realuria da is, rac mxatvrul prozas exeba, bunebrivia - gamonagoni. -gWirdebaT Tu ara werisas inspiracia da ra SeiZleba gaxdes is? -inspiracia SeiZleba gaxdes nebismieri xasiaTis movlena, romelic emociurad amaRelvebs. es SeiZleba iyos negatiuri, SeiZleba iyos pozitiuri. Semdeg es ileqeba da nel-nela ukve furcelze gadmodis. -yvelasTvis cnobili „guruli dRiurebi“ sabas premiis laureatia da wlis bestseleradac dasaxelda. elodiT Tu ara krebulis aseT warmatebas da, Tqveni azriT, ram gamoiwvia es? -ar vici, albaT, ganapiroba iman, rom es ambebi axlos aris xalxTan da Zalian advilad ikiTxeba. aris 90-iani wlebis,arc ise kargi xanis mogonebebi, konkretulad guriidan. rogorc manamde vvaraudobdi, da Semdegac gamimarTlda eWvi, raRac TvalsazrisiT, es yvelaferi identuri iyo sxva kuTxeebSic. -axlaxan daasruleT deteqtiuri Janris nawarmoebi „ori Tavgadasavali“. amas win uZRoda „sikvdili piceriaSi“. -es ar aris deteqtiuri, es ubralod Trileruli formaa, ZiriTadad, fsiqologiuri dramaa. mas win uZRoda 5 deteqtivi, romlebic gamosca „palitra L“-ma, es iyo „sikvdili piceriaSi“, „murmanis sevda“, „anastasias zari“, „sayure“ da „goglimogli“. rac Seexeba „or Tavgadasavals“, es eqsperimentuli formiT gamovida. garkveuli periodis ganmavlobaSi qveyndeboda eleqtronul biblioTeka saba.com.ge-ze da axla ukve mas ga-

momcemloba „wignebi“ baTumSi gamoscems wlis bolos. -Tqven leqciebs kiTxulobT Tavisufal da agrarul universitetebSi. amas garda, xSirad giwveven sajaro leqciebzec, sadac, ZiriTadad, Tavisuflebisa da ukvdavebis Temebze saubrobT. riT aris gamorCeuli TqvenTvis es ori Tematika? -sikvdilis Tematika Cemi sadoqtoro naSromia. sikvdili TiToeuli CvenganisTvis aris saintereso, imitom, rom sicocxlis Semadgeneli nawilia da, aqedan gamomdinare, uintereso es sakiTxi aravisTvis ar unda iyos, magram Cemi ase koncentrirebulad muSaoba ganapiroba Cemma sadoqtoro naSromma.

-mogviyeviT Tqveni Jurnalituri saqmianobis Sesaxeb -me ar var klasikuri TvalsazrisiT Jurnalisti,ubralod, maqvs raRac proeqtebi. erTi aris am wuTas mimdinare teleproeqti “dila wignebTan” “rusTavi 2” -ze da meore- radio “Sokoladze”, romelsac hqvia “erT merxTan” da sxvadasxva periodSi gavlili saskolo masalebis interpretacias gulisxmobs. -iseTi mwerlebisTvis, rogorebic iyvnen, mark tveni, markesi, heminguei... Jurnalitika da literatura erTmaneTs avsebdnen. literaturis daxmarebiT, Jurnalistika gamomsaxvelobis met saSualebas iZleva, xolo Jurnalistika literaturas meti faqtiT da realuri ambiT avsebs. TqvenTvis ras niSnavs Jurnalistika da ra mimarTebiT akavSirebT mas Jurnalisti-

პოეტი ჩარჩოებს მიღმა axalgazrda qarTveli mwerali ana laSxeli–oniani 1986 wlis 31 marts svaneTSi daibada. sazogadoebis didma nawilma is moTxrobiT „akvani“ gaicno da imdenad didi mowoneba daimsaxura, rom misi saskolo saxelmZRvaneloebSi Setanis sakiTxic ki ganixileboda. moTxrobis Tema TaobaTa Soris dapirispirebaa. mwerlobis garda anas qvelmoqmedebisTvisac rCeba dro.

-rodis daiwyeT wera da ra iyo Tqveni pirveli seriozuli nawarmoebi? -konkretulad veravin gaixsenebs dros da gansakuTrebiT TariRs.ubralod, yvelaferi bavSvobidan iwyeba da mec ase maxsovs. patriotuli TemiT daviwye. ilia WavWavaZe iyo CemTvis maSin yvelaze didi gmiri da, albaT, stimulic. seriozuli ramdenad iyo ver getyviT, ubralod, skolaSi kargad viyenebdi am unars. -mwerlobis garda ras saqmianobT? -bevri profesia maqvs. var Jurnalisti da inglisuri enis pedagogi. vamzadeb bavSvebsac. vwer sxvadasxva saitisTvis da didi imedi maqvs, Cemi gadacemac meqneba, ra Tqma unda, literaturuli. -ramdeni krebuli gaqvT gamocemuli? -sami krebuli,samive poezia. pirveli 17 wlis asakSi damibeWdes, bolos gamocemis dros ki 26 wlis viyavi -Zalian popularulia Tqveni moTxroba ,,akvani”. fiqrobT, rom dResac aris sazogadoebaSi Taobebs Soris aseTi mZafri dapirispireba? -ra Tqma unda, aris. swored amis safuZvelze daiwera es moTxrobac. vcdilob yvelaferi realuri Temebidan da problemebidan aviRo da amas

horizonti

,,akvanic“ adasturebs. rogorc arasdros, ise gvWirdeba meti siTbo da siaxlove erTmaneTs Soris, Torem win civi da gulqva Taoba dagvxvdeba. -ganixileboda am moTxrobis saskolo saxelmZRvaneloebSi Setanis sakiTxi, unda velodoT Tu ara msgavs siaxles? -diax, iyo amaze saubari, magram me uari vTqvi. ar mimaCnia, rom es is moTxrobaa, romelic saxelmZRvaneloebSi unda Seitanon, Tan velodebi films da speqtakls am moTxrobaze. ase rom, am sakiTxis aucileblobas ver vxedav. -vici, rom qvelmoqmedebiTac xarT dakavebuli, sazogadoeba gadacemidan „imedis gmirebi“ gicnobT. gviambeT Tqveni organizaciis Sesaxeb… -„Tbili samyaro“ es aris saqvelmoqmedo organizacia, romelic Cems megobrebTan erTad ori wlis win davafuZne.me ar var qvelmoqmedi, ubralod vcdilob viyo adamiani. ar miyvars amaze saubari,sikeTe CrdilSi unda akeTo da ar ixmauro, magram isic saWiroa, adamianebma dainaxon da maTac msgavsi survili gauCndeT. yvelaferi zomierebis farglebSi unda iyos.visac Cven vexmarebiT, isini Tavad ityvian da moyvebian amaze. -konkursebSi Tu iRebT monawileobas? -arasodes da es iqneba Cemi cxorebis kredo am sferoSi. xelovan adamians konkursi da CarCoebi ar sWirdeba. Tu kargi xar, isedac waikiTxaavs da ar gamotovebs sazogadoeba, gansakuTrebiT am epoqaSi, rodesac ase advilia internetis saSualebiT gaxde masStaburi. -Zalian sainteresoa Tqveni gvari laSxeli–oniani. aris raime konkretuli risi gamoxatvac gsurdaT? -bevrs abnevs da xSirad mekiTxebian igives. laSxeli, es aris fsevdonimiCemi kuTxis pativsacemulod,saidanac movdivar da sadac bevri Zvirfasi adamiani myavs. vecade amiT svaneTis mimarT Cemi siyvaruli gamomexata. -Tqveni samomavlo gegmebis Sesaxeb ramdenime sityviT,,, -minda swavlis gagrZeleba ucxoeTSi. Zalian mainteresebs fsiqologia. Cems Tavs am ocnebis asrulebas vusurvebdi.

megi narsaviZe

kasTan? -absoluturad veTanxmebi maT. maTi umetesi nawili swored Jurnalitikidan gadamisamarTda Semdeg literaturaSi. wera, rogorc procesi, gnebavT metyveleba, aris mxatvruli azrovnebis garkveuli nawili da, amavdroulad, fantaziisac da, Sesabamisad, me vfiqrob, rom Zalian axlos aris erTmaneTTan. -2012 wels, 27 wlis asakSi Tqven gaxdiT saqarTvelos parlamentis erovnuli biblioTekis direqtori. rogor daiwyeT biblioTekaSi muSaoba da warmoidgendiT Tu ara, rom aseT axalgazrda asakSi amxela pasuxismgeblobas itvirTavdiT? -SemomTavazes lib.ge-s gamo. raRac xani vfiqrobdi da Semdeg davTanxmdi. es iyo Zalian didi gamowveva, mniSvnelovani pasuxismgebloba, romelic gacnobierebulad aviRe sakuTar Tavze da mgonia, rom am mimarTulebiT garkveul warmatebebsac mivaRwie, Tumca iyo garkveuli warumateblobebic - es bunebrivi procesia. -biblioTekaSi bevri reforma ganaxorcieleT. gaixsna eletqonuli darbazi, emigraciis, wera-kiTxvis gamavrcelebeli sazogadoebis da sxvadasxva gamoCenili adamianis darbazebi... aseve biblioTekis erT-erTi cnobili proeqtia cifruli fotomatiane. -iqneb, mogviyveT, ras iTvaliswinebs es proeqti? -,, cifrul fotomatianes” Cven vaxorcielebT kompania “jeoselTan “ erTad da es proeqti gulisxmobs sxvadasxva dros sxvadasxva ojaxSi - sxvadasxva qarTul kompleqtSi da amas xazs vusvam imitom, rom Cven veZebT am fotoebs azerbaijanSi da sxva qveyanaSic, sadac SeiZleba qarTuli fotoebi moipovebodes -fotoebis mopovebas, maT gacifrebas da eleqtronulad ganTavsebas. me-19 saukune, me-20-es dasawyisi da a.S. -Tqveni iniciativiT gaixsna 500-mde biblioTeka sxvadasxva sofelSi. 2 dekembers gaxseniT pankisis saganmanaTleblo centri. am kuTxiT ras gegmavT samomavlod? -Zalian male Cven vgegmavT aWaruli biblioTekebis srulad momaragebas. aseve ramdenime mniSvnelovani biblioTekisTvis kompiuteris gadacemas. aqtiurad vmuSaobT am procesze da Zalian male, vfiqrob, rom Zalian kargi Sedegebi gveqneba. -apirebT Tu ara gamosceT axali wigni? -diax, axla vmuSaob Zalian saintereso proeqtze lia liqokelTan erTad. gamova Cemi “guruli dRiurebi 2”, -is xevsurul ambebs dawers da vnaxoT, ra iqneba.

qeTi goguaZe

ვატოს ორი პროფ(ა)ილი profesiiT eqimi vaxtang abaSiZe dRes 5 363 eskizisa da 14 000 abstraqtuli naxatis avtoria. mas saqarTvelos rekordebis federaciis mier, 2014 wels msoflio rekordsmenis statusi mieniWa. vato erTaderTi qarTveli mxatvaria, romelmac GGGoogle Open Gallery-is platformaze sakuTari namuSevrebis gamofenis ufleba miiRo da garda amisa, germaniaSi mexsierebiTi gamoTvlebis msoflio Tasze miiwvies. TiToeuli ricxobrivi parametri saqarTvelos rekordebis federaciis mier dafiqsirebulia da mas miniWebuli aqvs msoflio rekordis statusi.

moTvlebis msoflio Tasze’’ miiwvia. konkursze, romelic 4 weliwadSi erTxel tardeba da msoflios sxvadasxva qveynidan 40 adamians arCeven. pirobebiT ukmayofilom konkursze uari Tqva. niWis realizeba sakuTar samSobloSi surda, Tumca, rogorc Tavad ambobs, es SeuZlebelia. saqarTveloSi perspeqtivebs ver xedavs. misi samomavlo gegma rekorduli ricxvis TiTqmis gaormageba da biznes gegmebis ganxorcielebaa. rogorc samxatvro akademiis samrewvelo dizainis mimarTulebis xelmZRvaneli, asocirebuli profesori, jumber beWvaia ambobs, vaxtang abaSiZe vaxtan abaSiZe 1979 wlis 11 ivliss fenomenaluri niWis mflobelia da daibada TbilisSi. profesiiT eqims amaze misi rekordic metyvelebs. aqamde mxatvrobasTan Sexeba ar hqo,,mixaria, rom saqarTveloSi gania. misi, rogorc mxatvris, istoria moCnda adamiani,romelic sruliad 28 wlis asakidan iwyeba. Tavdapirve- unikaluri monacemebiTa da unariT lad mSoblebi am faqts skeptikurad gamoirCeva. am yvelafers akeTebs, uyurebdnen. Tavad vatoc ki fiqrobda, rogorc sulis moTxovnas, rogorc rom dros sisuleleebSi xarjavda. gancdas da ara rogorc rame monarogorc Tavad aRniSnavs, vato ferebs cemis ilustracias. is algoriTmi sxvanairad grZnobs. dReSi 220 nax- azrovnebisa, is wyoba SemoqmedebiTi atic ki dauxatavs, Tumca am etapze mxatvruli azrovnebisa, maTematikudidi formatis namuSevrebs qmnis ri unarebi. am yvelafris gamo mjera, da 25-30-Tac kmayofildeba. eskizebi rom axlo momavalSi batoni vaxtankalmiT,A4 zomis 210 furcelze aqvs gi sxva saocrebebsac SemogvTavazebs. Sesrulebuli. abstraqtul naxatebs Cemi azriT, es aris raRac substanciki cifrul formatSi, sxvadasxva is, raRac algoriTmis erToba,romelkompiuteruli programiT asrulebs. sac verasodes ver gavigebT. moveli, aRsaniSnavia, rom misi arc erTi rom mas momavalSi udidesi miRwevebi naxati ar meordeba. uyvars Tana- eqneba.’’ medrove musika. misi inspiraciis wyarod mxolod komediuri Janris filmebs miiCnevs. gatacebulia mecnieruli Janris literaturiT. salome lekiSvili kiTxvasa da dokumenturi filmebis yurebas did dros uTmobs. uyvars fsiqologia da wers adamianis fsiqologiaze. qarTul sazogadoebaSi arc Tu ise popularuli,Tumca Google-is rCeuli pirveli qarTveli xelovania. mravalniSna cifrebis gamravleba 7 wlis asakSi daiwyo. ricxvebs gonebaSi warmosaxul dafebze amravlebs da amisTvis mxolod ramdenime wuTi sWirdeba. misi fenomenaluri niWis gamo maTematikuri centris xelmZRvanelma germaniaSi ,,mexsierebiTi ga-

17


kultura

10 dekemberi

ქართული შრიფტი და თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიები kacobriobam didi gza ganvlo, vidre srulfasovan, anbanur damwerlobas Seqmnida. am yvelafris Camoyalibebas, ganviTarebasa da daxvewas saukuneebi dasWirda. CvenTvis, qarTvelebisTvis didad saamayoa is faqti, rom msoflioSi arsebuli 14 damwerlobidan erT-erTi qarTulia. SeiZleba iTqvas, rom am mxriv sakmaod iRbliani da mdidari eri varT, radgan gagvaCnia sakuTari ena da damwerloba. gvaqvs iseTi Zvirfasi ram, rasac ,, Sriftis kultura’’ hqvia. gasuli saukuneebidan moyolebuli dRemde kaligrafebma qarTuli Sriftis sxvadasxva, gansxvavebuli saxe Seqmnes. maTi nimuSebis umetesi nawilis Cvenamde moRweva moxerxda, Tumca, samwuxarod, mxolod es ar aris sakmarisi. 21-e saukunis ganviTarebebma, kerZod, ki sxvadasxva teqnologiam (kompiuteri, mobiluri telefoni), romlebsac yoveldRiurad viyenebT, gamoiwvia qarTuli Sriftis daCrdilva, sazogadoebis umetesi nawili mSobliuri damwerlobis nacvlad laTinurs iyenebs. am da sxva problemis gamo qarTuli Srifti da Sriftis kultura didi safrTxis winaSe dadga. am TemebTan dakavSirebiT asociacia ,, qarTuli Sriftis’’ mier galerea ,, ART AVENUE’’-Si gaixsna gamofena saxelwodebiT ,,qarTuli Sriftis Tanamedrove saxe da ganviTarebis perspeqtivebi’’. gamofenaze warmodgenilia kaligrafiis nimuSebi, romlebsac aTwleulebis ganmavlobaSi qarTuli beWduri gamocemebisTvis, wignebisa da vebgverdebisTvis iyenebdnen. asociaciis damfuZneblebis TqmiT, qarTuli Srifti warmoadgens erovnuli identobis erTerT mTavar atributs, amitom misi momavali qveynisaTvis erT-erTi umniSvnelovanesi sakiTxia. organizatorebma gamofenis miznebzec isaubres, eka cagareli (asociacia ‘’qarTuli Sriftis’’ Tavmjdomare ) : ’’Cveni mizania yvela im adamianis konsolidireba, vinc Sriftebis SeqmniTaa dakavebuli. gvsurs, xalxma gaiazros Tu ramdenad mniSvnelovani fenomenia qarTuli kaligrafia, rogor Semodis is adamianis cnobierebaSi da ra gavlenas axdens masze’’. aRniSnuli gamofena erT-erTi saukeTeso saSualebaa imisaTvis, rom mnaxvels Seeqmnas naTeli warmodgena qarTuli Sriftis ganviTarebis istoriasa da mis dRevandel problemebze, sazogadoebas eZleva saSualeba bevrad ufro Rrma WrilSi dainaxos kulturis es fenomeni. nimuSebi, romlebmac Cvenamde moaRwia SesaZloa mxolod nimuSebad darCes, romelsac praqtikaSi, samwuxarod, ver gamoviyenebT. cifruli te-

qnologiebis saukuneSi, romelSic dRes Cven vcxovrobT naklebad xdeba xelnaweri Sriftis gamoyeneba, ZiriTadad informacias vavrcelebT da viRebT kompiuteris an mobiluri telefonis saSualebiT, sadac, samwuxarod, umravlesoba iyenebs ara qarTul, aramed laTinur asoebs.adamianTa im nawils, romelic qarTuli SriftiT sargeblobs mxolod erTi saxis Sriftis gamoyenebis saSualeba aqvs, radgan ar arsebobs im Sriftebis kompiuteruli saxeebi, romlebic ukve aris Seqmnili qarTveli mxatvar-grafikosebis mier. ,,aucilebelia, Seiqmnas didi raodenobis cifruli Srifti imisaTvis, rom SevZloT misi mravalmxrivi gamoyeneba. realurad arsebobs mxatvari-grafikosebis mier Seqmnili qarTuli damwerlobis mravali saxe, Tumca es Sriftebi ar aris gacifrovebuli da amis gamo ver modis TanxmobaSi Tanamedrove cifrul teqnologiebTan’’. – ambobs eka cagareli. am problemis mosagvareblad aucilebelia Seiqmnas specialistTa jgufi, romelic imuSavebs aRniSnul Temaze. asociacia ,, qarTuli Sriftis’’ Tavmjdomaris eka cagarelis TqmiT, amisaTvis aucilebelia saxelmwifos gverdSi dgoma da xelSewyoba: ,, imisaTvis, rom Cven SevZloT arsebuli problemebis mogvareba, aucilebelia saxelmwifos xelSewyoba da daxmareba. samwuxarod,es mxolod kerZo saqmianobis sferoTi finansuradac ki ver SemoisazRvreba imitom, rom bevr sxvadasxva problemas moicavs’’. mxatvari da grafikosi merab gewaZe ukve 40 weliwadia qarTul Sriftebze muSaobs, misi TqmiT, qarTuli damwerloba erT-erTi yvelaze gamorCeulia msoflios 14 damwerlobas Soris. miuxedavad imisa, rom sxva qveynebSi es kultura ukeTaa ganviTarebuli igi miiCnevs, rom qarTvelebs sakmaod didi potenciali gvaqvs, sakmarisi SesaZleblobebi gagvaCnia imisaTvis, rom Cveni damwerloba ufro ganvaviTaroT. ,, arsebobs aseTi termini ,, Sriftis kultura“, romelic, sabednierod, qarTvelebs gagvaCnia

Tumca mxolod misi qona araa sakmarisi. am yvelafers mofrTxileba da ganviTareba sWirdeba, yvelaferi Cvens survilsa da moqmedebazea damokidebuli. mTavari mondomebaa’’- ambobs merab gewaZe asociacia ,,qarTuli Sriftis’’ erT-erTi damfuZnebeli nino jiSkariani ambobs, rom yvelaze mTavari faqtori Sriftis Seqmnisas aris misi advilad aRqmadoba. yvela Srifts Tvali sxvadasxvanairad aRiqvams, kiTxvisas aucilebelia rom Tvali ar daiRalos, asoebi unda iyos iseTi moxazulobis, rom kiTxvisas Tvali ar daiZabos. aucilebelia, Srifti iyos iseTi moxazulobis, rom Tvalma advilad SeZlos misi aRqma da kiTxvisas ar daiRalos. aseve aucilebeli gasaTvaliswinebelia is faqtoric, rom bavSvis da mozrdili adamianis aRqma gansxvavdeba erTmaneTisagan, amitom saskolo wignebi da sabavSvo literatura gansxvavebuli SriftiT unda daiw-

eros’’-ambobs nino jiSkariani naTelia, rom msgavsi problemebi mxolod da mxolod calkeuli organizaciebis mier ver mogvardeba. amisaTvis,aucilebelia,sazogadoebisa da saxelmwifos Tanadgoma da daxmareba. Cveni valia, -+davicvaT da ganvaviTaroT qarTuli damwerloba, romelic TiToeuli CvenganisTvis did saganZurs warmoadgens. gamofena ramdenime kviris ganmavlobaSi gagrZeldeba, paralelurad dagegmilia seminaruli dReebi, sadac organizatorebi da asociaciis wevrebi Sekrebil sazogadoebas waukiTxaven leqciebs da ukeT gaacnoben gamofenis Temas, Temis irgvliv arsebul problemebs da am problemebis gadaWris gzebs.

nia qumsiaSvili

ყოფილი მხატვარი არ არსებობს sistematurad xatavs, sxvagvarad misi cxovreba da moRvaweoba warmoudgenelia. Tavidan kompoziciebiTa da portretebiT iyo gatacemuli, peizaJebiT naklebad. Tbilisis samxatvro akademiaSi Tavidan leqtorad daiwyo muSaoba, axla ki akademiis samuzeumo ganyofilebas xelmZRvanelobs da paralelurad gazafxulis semestrSi studentebis praqtikebs uZRveba. rogorc yvela Semoqmedi, isic Taviseburia. yovel 31 dekembers im cxovelis portrets xatavs, romlis welic modis.Cveni respodenti mxatvari zura gabuniaa.

18

–mogviyeviT Tqveni saqmianobis Sesaxeb.. –Tbilisis samxatvro akademiis samuzeumo ganyofilebis xelmZRvanelobis garda, zafxulis semestrSi praqtikebs vuZRvebi. erT Tves studentebTan erTad bunebaSi gavdivar da Cven plenerze vmuSaobT. es mTeli semetris muSaobas udris. aseTi tipis praqtikebi aucilebeli da amave dros sainteresoa, studentebi metad uaxlovdebian erTmaneTs, erTi Tvis ganmavlobaSi etiudebs akeTeben. me, rogorc pedagogi, aqtiurad verTvebi maT muSaobaSi, vuziareb Cems gamocdilebas. isin-

ic swavloben: rogor gaaCinon haeri sasuraTe sibrtyeze, ganasxvavon Tbili da civi ferebi. studentebTan erTad moviare mTeli Tbilisi. paralelurad sawylaosno turizms vxelmZRvanelob. zamTarSi mdinareebze navebiT veSvebiT. cnobili mogzauri jumber leJava CvenTan erTad mogzaurobda, aseve givi mizandaric– saxviTi xelovnebis fakultetis yofili dekani. 10–15 kaciani SemadgenlobiT bolos varZiidan mcxeTamde daveSviT. vCerdebodiT, vSlidiT karvebs, studentebi gitaraze ukravdnen da xatavdnen. am yvelafers televiziac aSuqebda da 15 wuTian gadacemas akeTebda Cveni mogzaurobis Sesaxeb. –ra kuTxiT Semoifargleba akademiis TanamSromloba skolebTan?D –personaluri da magistrantebis gamofenebis Catarebis dros CvenTan modian skolis moswavleebi. maT moaqvT sakuTari namuSevrebi, raTa SevufasoT da mivceT profesionaluri rCevebi. akademiis sagamofeno darbazSi xSirad ewyoba moswavleebis namuSevrebis gamofena. saukeTeso namuSevrebis avtorebs ki vajildovebT. es maTTvis aris erTgvari stimuli ufro aqtiurad gaagrZelon SemoqmedebiTi saqmianoba. aRsaniSnavia, rom 3 dekembers Tbilisis saxelmwifo samxatvro akademiaSi saintereso Sexvedra Sedga qarTuli xelovnebiT, kulturuli memkvidreobiTa da restavraciis sakiTxebiT dainteresebul ufrosklaselebTan. –ras urCevdiT skolaSi momuSave xatvis pedagogebs? –skolis pedagogebs vurCevT, rom bavSvebs meti Tavisufleba miscen, ar moaxvion Tavs sakuTari Sexedulebebi. maT SeiZleba Tavisufal kompoziciebsa da naturmortebze amuSaon, Tumca Careva mxolod rCevis saxiT unda moxdes. gamofenebze kargad igrZnoba damoukideblad imuSava moswavlem, Tu pedagogi Caeria. –ramdenad samarTlianad fasdeba studentis saqmianoba samxatvro akademiaSi da aqvs Tu ara mas SesaZlebloba swavlis periodSi master klasi sazRvargareT gaiaros? –akademiis profesorebis Sefaseba yovelTvis samarTliania, qulas aravin ar aklebs. miuxedavad imisa, rom Sefasebac individualuria. Tu kargadaa daxatuli ,,cud“ niSas aravin wers,. aseve, samxatvro akademia yovel wels ramdenime warmatebul students sazRvargareTac agzavnis. –ra azris xarT Tanamedrove qarTvel mxatvrebze? –Zalian aqtiurebi da niWierebi arian, magram aucilebelia maTTvis akademiuri da

klasikuri ganaTleba. Tanamedrove mxatvrebi da studentebi imdenad gaitaca laqobrivma kompoziciebma, abstraqciam da avangardma, rom ukve mosabezrebelic ki gaxda. gaCnda moTxovna akademiurobisa da daxvewili formebisa portretebSi, kompoziciebSi, figurebSi. ucxoeTidan Camosul mxatvrebs moswons Cveni akademiuri done da iTxoven, maTTan gavakeToT gacvliTi gamofenebi. –aucilebelia gqondes niWi imisaTvis, rom iyo kargi mxatvari? –niWis gareSe xatvas nebismieri iswavlis, magram mxatvari,Semoqmedi ver gaxdeba. niWieri mxatvari sul ZiebaSia, es misi Sinagani moTxovnaa. arsebobs yofili gamgebeli, meri, magram yofili mxatvari ar arsebobs . –sayvareli mxatvari... koki maxaraZe –maRali donis pedagogi. dimitri xaxutaSvili, gogi ToTibaZe, korneli sanaZe. –ras urCevdiT mxatvrobiT dainteresebul axalgazrdebs? –miiRon klasikuri, akademiuri ganaTleba da paralelurad Seqmnan is kompoziciebi, romelTa mimarTac aqvT gatacema. es maTi profesionalizmis safuZveli iqneba. mxatvars aucileblad unda hqondes ferisa da kompoziciis SegrZneba. studenti, romelic akademias amTavrebs, aucilebelia, xatavdes portrets, akeTebdes kompoziciebs da xatva icodes. TiToeulma unda gaiTavisos isic, rom mxolod Tavisufali mxatvroba profesionalad ver Camoayalibebs. maT unda SeeZlon figuris daxatva da klasikurad dawerili portretis fanqarSi, grafikasa da ferweraSi gakeTeba. –ramdenad sasurvelia damwyebma mxatvarma Tavis pedagogs mibaZos? –mxatvrisTvis mimbaZveloba damRupvelia, studentma unda gaiziaros pedagogis rCevebi da misi profesionalizmi gamoiyenos, Tumca Tavisi gza da mimarTulebac unda ipovos. Cems xelweras sxvebi grZnoben. ar unda ‘’Setopo’’ mimbaZvelobaSi. –gegmavT Tu ara axlo momavalSi gamofenis mowyobas? –bolo ramdenime weliwadSi imdeni gamofena mqonda, rom droebiT gavCerdebi. 70 wlis iubilesTan dakavSirebiT, vgegmav personaluri gamofenis Catarebas, romelsac savaraudod, samxatvro akademiis Zveli korpusis restavraciis dasrulebas davukavSireb.

sofiko kartozia horizonti


sporti

10 dekemberi

ბატონო კახა! დაცვას მიხედეთ, დაცვას!

შავი მამბა გვემშვიდობება

Temur qecbaias gulSematkivrebi da JurnalistTa garkveuli wre yru dacvas da ulamazo fexburTs edavebodnen. albaneTTan amxanagur matCSi (2:2) gamoCnda, saqarTvelos erovnuli safexburTo nakrebis problema kaxa cxadaZis periodSi ki ar daiwyo, aramed sul arsebobda. miuxedavad pragmatuli TamaSisa, am komponents verc qecbaiam uSvela, statistika am yvelafers cxadyofs. zogadad, moduneba sportSi damarcxebas niSnavs, ar ibrZoleb bolomde da moednidan Tavdaxrili gaxval. ase mouvidaT “jvarosnebs” albaneTTan matCSi. CvenisTana “moxerxebuli nakrebi” iSviaTia. SesaZloa mkacr kritikaSi CameTvalos, magram, rodesac Sexvedris bolo 5 wuTSi or gols uSveb, es yvelaferi “TavSi avardnas” hgavs. estoneTTan matCSi nakrebze augis Tqma namdvilad SeiZleboda, Tumca meore amxanagur SexvedraSi 88 wuTi kargis meti araferi iTqva. gulSematkivrebi socialur qselSi werdnen kidec, albaneTi evropis Cempionatze gavida da naxeT, Cven rogor vamarcxebTo. bolo wuTebi ki koSmari gaxldaT. albanelebma lamazi golebi gagvitanes da dagvanaxves, rom TamaSi msajis safinalo sastvenis Semdeg mTavrdeba da isini evroforumze Rirseulad moxvdnen. msgavsi ram poloneTTan SexvedraSic mouvida nakrebs, rodesac bolo wuTebze 4 goli gauSva. ase rom, Tu cxadaZem nakrebSi fsiqologiaze gaakeTa arCevani da fexburTelebs motivacia Semata, ar unda daaviwydes dacvaSi aqtiuri TamaSi. germaniis karSi golis gatana “TavSi avardnas” ar unda iwvevdes, arc estoneTTan meore nomrad unda TamaSobdes gundi. cxadaZis mosvlidan nakrebma 10 matCi Caatara da aqedan sami moigo, Tanac visTan - ori gibraltarTan da erTi maltasTan amxanaguri Sexvedra. darCenil SexvedrebSi nakrebi utevda, Tumca marcxdeboda (didi angariSiTac). erTwliani muSaobis Sedegma sanaxaoba aCvena. gulSematkivrebi kmayofili arian nakrebis Setevis unariT, Tumca SedegiT - ara. ase rom, batono kaxa, marto Seteva araa sakmarisi, dacvas mixedeT, dacvas!

29 noemberi aucileblad Seva kalaTburTis istoriaSi. swored am dRes gamoaqveyna gancxadeba kobi braintma kalaTburTidan wasvlis Sesaxeb. “Zvirfaso kalaTburTo, Sen aasrule 6 wlis bavSvis ocneba da amis gamo yovelTvis meyvarebi. es bolo sezonia, romelic SemiZlia mogce. guls SeuZlia dartymebi aitanos, tvini rTul amocanebs gaumklavdes, Tumca, Cemi sxeuli xvdeba, dadga dro dagemSvidobo”. kobi braianti – “los anjeles leikersis” simbolo, NBA-s xuTgzis Cempioni, orgzis olimpiuri Cempioni da ligaSi erTi gundis rigebSi Catarebuli sezonebis (20) mxriv rekordsmenia. amas garda, amerikel kalaTburTels NBA-s istoriaSi Cagdebuli qulebis mxriv me-3 Sedegi aqvs da ligis ,, yvela varskvlavTa matCSi” 17-jer miiRo monawileoba. 2014 wlis 15 dekembers, man istoriaSi yvelaze meti qulis CamgdebTa siaSi, legendarul maikl jordans gadauswro da mesame adgilze gadainacvla. “minesota timbervulvzis” winaaRmdeg matCis meore meoTxedis dasrulebamde 5 wuTi da 24 wamiT adre, braiantma oridan orive sajarimo gamoiyena da morigi 2 qula miiwera. es qulebi misTvis karieraSi 32,292-e da 32,293-e aRmoCnda. burTi ki, romliTac jordans gadaaswro, samaxsovrod saxlSi waiRo. dResdReobiT man ukve 32,748 qula daagrova. 2006 wlis 22 ianvari – kobim “toronto raptorsis” winaaRmdeg 81 qula moagrova. rac istoriaSi meore

giorgi balaxaZe

Sedegi. masze meti mxolod uilt Cemberlenma SeZlo 1962 wels – 100 qula, Tumca amis damadasturebeli videomasala ar arsebobs. “uSiSari bavSvi viyavi: bneli oTaxebi, avi ZaRlebi, TanatolebTan Cxubi – arafers veridebodi. celqi viyavi da veravin maCerebda! erTaderTi, visic meSinoda, bebiaCemi iyo – Tu gavabrazebdi, Tavis xeljoxiT mcemda. bebia erTaderTxel movida Cems TamaSze, toronto raptorsTan da mec 81 qula Cavagde! mas Semdeg bevrjer vTxove kidev mosuliyo, magram darbazSi veRar Semovityue.” kobis karieraSi iyo urTuli momentebic, Tumca dRes amaze ar unda visaubroT. wels ukanasknelad gveZleva Sansi vixiloT kobi parketze. is parketze mwvrTnelis rangSi dabrunebas ar gegmavs: ,, mwvrTneloba? gamoricxulia!” los anjelesi Tavis yvelaze did movlenas acilebs. orjer daasaxeles NBA-s finalis saukeTeso moTamaSed. oTxjer aRiares yvela varskvlavis matCis rCeulad. xuTjer gaxda NBI-s Cempioni. TerTmetjer Seiyvanes NNBI-s pirvel gundSi. Cvidmetjer iTamaSa yvela varskvlavis matCSi. mas “Sav mambas” uwodeben, ise ki kobi braiantia, msoflio kalaTburTis legenda.

paata xaratiSvili

დამოუკიდებლობა როგორც საფრთხე

s.k. “barselonas” arsebobis istoriaSi oqros xana udgas. gundma ukanaskneli 10 wlis ganmavlobaSi uamravi tituli moigo, maT Soris yvelaze gamosarCevi ki 4-jer aRmarTuli CempionTa ligis Tasia. axlandeli formaciis gundisTvis warmatebis mTavari garanti samxreT-amerikuli Semtevi trioa: leo mesi - argentinidan, neimari - braziliidan da luis suarezi - urugvaidan. sportuli mxriv gundis warmateba SeuCerebelia, Tumca gaCnda realuri safrTxe, romelmac SeiZleba ,, barselona”axlandeli simaRleebidan Camoiyvanos. espaneTSi konstituciuri monarqiaa, sakanonmdeblo organo generaluri kortesebia, romelic Sedgeba senatisa (256 wevri) da kongresisagan (350

horizonti

wevri), saxelmwifos mefe fili pe VI meTaurobs. espaneTis samefos SemadgenlobaSi 17 avtonomiuri regioni Sedis, maTgan erT-erTi ki kataloniaa,

romlis dedaqalaqsac barselona warmoadgens. katalonielebi miiCneven, rom isini espanelebi ar arian da ukve wlebia damoukideblobisTvis ibrZvian. ukanasknel periodSi ki am mimarTulebiT seriozuli nabijebi gadaidga. 2013 wlis ianvarSi kataloniis parlamentma erTxmad moiwona TviTgamorkvevis deklaracia. regionis mTavrobis xelmZRvanelma artur masma ganacxada, rom katalonia unda iyos evrokavSirisa da evrozonis wevri damoukidebeli saxelmwifo. 2014 wels kataloniaSi didi referendumi Catarda, referendumSi monawile adamianTa ricxvi 2.23 milions warmoadgenda, maT SeeZloT ramdenime variantisTvis daeWiraT mxari. 80.76% kataloniis srul damoukideblobas uWerda mxars, 10.07% kataloniis calke avtonomiis statuss, espaneTidan gamoyofis gareSe, 4.54% Tvlida rom yvelaferi ise unda darCeniliyo rogorc axlaa. faqtia, rom katalonielebi damoukideblobisken iswrafvian. iqauri xalxis survili erTi da Seuqcevadia. espaneTisgan gamoyofas uaryofiTi mxareebic eqneba: pirvel rigSi es aisaxeba qveynis ekonomikur mdgomareobaze. sportuli kuTxiT ki did cvlilebebs gamoiwvevs. kataloniaSi mxolod 2 didi safexburTo gundia “barselona” da “espanioli”. bunebrivia, rom damoukideblobis SemTxvevaSi maT espaneTis CempionatSi TamaSis ufleba aRar eqnebaT, orgundian ligas an did ligas usustes metoqeebTan erTad ki azri ar eqneba. Sesabamisad “barselonaSi” moTamaSe varskvlavebic sxvadasxva grandebSi gadanawildebian. kataloniis damoukidebloba “barselonasTvis” didi safrTxea...

aleqsandre kalmaxeliZe

19


sporti

10 dekemberi

ქალი - უმნიშვნელო მოვლენა ქართულ სპორტში

saqarTveloSi qalis roli sxvadasxvanairad SeiZleba axsnan. zogisTvis qali mxolod mSobelia, saxlSi mofusfuse. liberali adamianisTvis qali sazogado moRvawesTan asocirdeba. aseTi sazogadoeba Tvlis, rom sxvadasxva sferoSi mdedrobiTi sqesis warmomadgenlebma qveynis ganviTarebaSi wvlili unda Seitanon, Tumca rCeba erTi sfero, romelsac did yuradRebas Cveni pativcemuli mosaxleoba ar aqcevs, esaa - sporti. am sferoSi Caxedul xalxs SeiZleba mcire informacia hqondeT qarTvel qal sportsmenebze, Tumca diletantis doneze myofi pirovnebebi mdedrobiTi warmomadgenlebis Rvawls mxolod WadrakSi xedaven. es saxeoba sportia da Tan araa sporti, SeiZleba rTuli gasagebia, magram saazrovno TamaSi ufroa vidre oflismRvreli. WadrakSi msoflios da evropis bevri Cempioni gvyavs, uaxloesi warmateba ki saklubo doneze “nonas” evropis mTavar prizis mopoveba da nona gafrindaSvilis morigi msoflios Cempionoba gaxlavT. miuxedavad am sportSi miRweuli warmatetebisa, sxva saxeobebSi qalTa roli, marTlac rom, mizerulia. modiT warmovidginoT, rom ar gvyavs moWadrakeebi, maT garda visi gaxseneba SeiZleba?

ana doRanaZe? Kki, batono, magram es qalbatoni 2004 wels batutze mxtomelTa Soris olimpiuri Cempioni, samwuxarod, germaniis saxeliT gaxda. igi amas saqarTvelos droSiT ver moaxerxebda. ana golovina axalgazrdebs Soris ki gaxda evropisa da msoflios Cempioni, Tumca, olimpiadaze saqarTvelo ver asaxela. ana tatiSvili, saerTod, amerikis moqalaqe gaxda. mimdinare wlis zafxulSi axalgazrdul olimpiadaze mzia beboSvili gamarjvebuli gaxda, igi Tanatolebs Soris evropis Cempionicaa. mSvildosnebs Sorisac SeiZleba ramdenime sportsmenis gamorCeva, romelTac olimpiuri licenziis mopoveba SeuZliaT. nino saluqvaZem bevrjer asaxela qveyana, Tumca xelze CamosaTvleli sportsmenebis raodenoba ver qmnis qalTa sportul garemos. ratom araa bevri qalbatoni sportSi CarTuli? enTuziazmi arsebobs, Tumca, rogor unda miaRwio warmatebas, rodesac savarjiSo pirobebi ar gaqvs. elene gedevaniSvilis magaliTic sakmarisia. gansakuTrebuli Sedegi mas ar hqonia, igi axla amerikaSi emzadeba warmatebebis misaRwevad. saqarTvelos sportspemenebs mxolod turnirebze gasamgzavrebeli TanxiT exmareba. es faqti surogati dedis msgavsia – Svili sxvis mucelSi izrdeba, saboloo nayofi ki Senia.

mSoblebs patara gogoebi sportis saxeobebze aqtiurad dahyavT, magram mizani erTia: janmrTeli sxeuli. skolis damTavrebis Semdeg ki bavSvma unda iswavlos - esaa sazogadoebis moTxovna. gogonebi unda gaxdnen kargi iuristebi, ekonomistebi, biznesmenebi, Jurnalistebi, lingvistebi, Semdeg ki gaTxovdnen, hyavdeT Svilebi da ase bednierad icxovron. Tu karieraSi warmateba ar eqnebaT, ojaxSi mainc ifusfuseben. magram aravin fiqrobs, iqneb Cemi bavSi kargi fexburTeli, CogburTeli an mocurave gamosuliyoo. axalgazrdebi profesiul doneze unda gayvnen sxvadasxva saxeobas, miiRon saerTaSoriso SejibrebebSi monawileoba da hqondeT warmatebis SegrZneba, dafaseba qveynisgan da xalxisgan. esaa is faqtorebi, riTac saqarTvelo qalebs sportSi ufro aqtiurad CarTavs. TumcaRa, realobas TvalebSi CavxedoT da vTqvaT: qalTa uflebebi jerjerobiT win ar aris wamoweuli, qarTveli qalebis umravlesobas unda hqondes gaanalizebuli, rom sporti drois fuWad xarjva araa. qals SeuZlia ojaxic hyavdes da aqtiurad moRvaweobdes nebismier saxeobaSi. amavdroulad, am yvelafers sportis saministro unda aregulirebdes , man unda gaataros saTanado RonisZiebebi, raTa qalebis CarTulobis procentuli

maCvenebeli sportSi amaRldes. ramdenime Tvis win TbilisSi Catarda axalgazrduli olimpiada da dagvrCa axladaSenebuli sportuli arenebi. qveynis mTavrobam saTanadod unda gamoiyenos is, raSic fuli daixarja. saqarTvelos ekonomikisTvisaa mniSvnelovani, maqsimalurad miiRos mogeba im adgilebiT, sadac SeiZleba Catardes turnirebi da aRizardos momavali Taobebi. amitomac axalgazrdebma aRniSnuli obieqtebi ara samoyvarulo doneze, aramded profesiuli miznebisTvis unda gamoiyenon. gunduri sportis saxeobebze saubari ar Rirs. fexburTelTa nakrebi arsebobs, Tumca erovnuli Cempionati qalbatonebs ar aqvT. agreTve SeiZleba ragbis, frenburTisa da kalaTburTis gundebi, magram mcire warmatebis miRwevaze saubaric ki ar SeiZleba. ganviTarebul qveynebTan Sedareba jerjerobiT araswori iqneba. finansuri, infrastruqturuli da mentaluri problema bevr qveyanas hqonda, Tumca maT gadalaxes es barieri. samwuxarod, saqarTvelo im kategorias miekuTvneba, sadac jer mamakacebs ar aqvT didi miRwevebi (Widaobis saxeobebis garda) da qalebis sportSi aqtiurad CarTva, savaraudod, ramdenime aTwleulis saqmea.

giorgi balaxaZe

ინტერვიუ ავტომრბოლელ დათა ქაჯაიასთან 2015 wlamde daTa qajaia saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros momsaxurebis saagentos sportuli klubis MIA FORCE-is saxeliT, rogorc saqarTvelos Sida CempionatSi ise evropis “legendis” klasSi gamodioda. legendis klasSi zedized 3-ma Cempionobam SeumCnevlad ar Caiara. daTa turingis klasis evropis Cempionatze miiwvies, sadac pirvelive mcdelobiT Cempionoba moi pova.

-qarTuli sportis qomagTa Soris ZiriTadad avtosportis moyvarulebi gicnoben. mokled mogviyeviT rogor daiwyo Tqveni kariera? -Cemi kariera Sinagan saqmeTa saministros sportul klubSi daiwyo da mas Semdeg maTTan erTad araerT warmatebas mivaRwie. zogadad,bavSvobidan miyvarda siswrafe, avtomobilis marTvis gemoc adreul asakSi gavige da mas Semdeg avtosportiT vcxovrob. -3 wlis ganmavlobaSi “legendis

20

klasSi” asparezobdiT, rogor gadaxvediT turingze? -“legendis” klasSi araerTi warmatebuli gamosvlis Semdeg, rogorc Cans, SemamCnies evropaSi da SarSandeli sezonis bolo rbolis Semdeg damikavSirda “turingis” klasSi moaspareze “tim engstleris” Sefi – franc engstleri da mis gundSi pilotoba SemomTavaza. davTanmxdi, radgan es Cems karieraSi win gadadgmuli nabiji iqneboda da rogorc

xedavT, Sroma da mondomeba damifasda. pirvelsave wels gavxdi Cempioni. -“legendisa” da ‘turingis” klasi radikalurad gansxvavdeba erTmaneTisgan, gagiWirdaT siaxlesTan SeCveva? -ra Tqma unda, Tavidan miuCveveblobis gamo Secdomebs vuSvebdi, Tumca franc engstleri bevr rCevas maZlevda. misi damsaxurebaa, rom adaptacia sakmaod swrafad gaviare. -ratom maincdamainc avtosporti, ubralod, siswrafis siyvarulis gamo gadawyviteT rom am gzas gahyolodiT Tu gyavdaT STagonebis wyaro? -ZiriTadad siswrafis siyvarulis gamo. bavSvobaSi mousvenari viyavi, xan davrbodi, xan velosi pediT virTobdi Tavs. STagonebas rac Seexeba, albaT mamas davasaxeleb, radgan mas Zalian uyvars manqanebi da Cemze garkveuli gavlenac iqonia. -vin aris Tqveni kumiri? -ar viqnebi originaluri Tu vityvi rom Cemi kumiri airton sena, niki lauda an mixail Sumaxeria. ar arsebobs mrboleli es pilotebi rom ar uyvardes. CemTvis misabaZi mika hakineni da sebastian loebi arian. -loebTan Sexvedris saSualeba evrosportis dajildoebisas gqondaT. SeZeliT masTan gasaubreba? -sabednierod, ki da imdenad avReldi, rom laparakic ki miWirda. loebi cocxali legendaa. masTan gasaubreba marTlac erT-erTi saukeTeso momentia Cems cxovrebaSi. -raime xom ar girCiaT? teqnikuri rCeva ara, magram msoflio turingis Cempionatze gadasvla mirCia. -SarSan Seiqmna axali klasi „tisiari“, romelic popularobiT sargeblobs da ramdenime mrboleli turingidan momaval sezonSi swored “tisiarSi”

iasparazebs. xom ar gegmavT am klasSi gadasvlas? -visruvebdi da siamovnebiT viasparazebdi. “tisiari” “formula 1–is” Tanmxvedri turniria da sul ufro da ufro daixveweba. jerjerobiT SemoTavazeba arcerTi gundisgan ar mqonia da savaraudod, momaval sezonsac “turingSi” gavatareb. -rom ara avtosporti vin iqneboda daTa qajaia? -namdvilad ar vici, Cems cxovrebaSi avtosporti imdenad adre Semovida, rom sxva saqmianobaze arc mifiqria. axla rom davfiqrdi, albaT, mainc avtosports davukavSirebdi Cems momavals inJineris an meqanikosis saxiT. -Sinagan saqmeTa saministros momsaxurebis saagentos sportul klub “MIA FORCE” – Si siaxleebi xom ar igegmeba? -sxvaTa Soris ki da es gegmebi swored “tisiars” ukavSirdeba. vcdilobT, turnirSi monawileobis licenzia saqarTvelos saxeliT movi povoT. rac vfiqrob, win gadadgmuli udidesi nabiji iqneba, rogorc qveynisTvis, ise qarTuli avtosportisTvis. -da bolos, vinaa Tqveni yvelaze seriozuli metoqe? -saintereso kiTxvaa, bevri pilotis winaaRmeg miasparezia – duSan borkoviCi, mato homola, peter furini. samive Zalian Zlieri mrbolelia, magram me Cemi metoqeebidan mevlud melaZes gamovarCevdi. Cven faqtobrivad, erTad gavizardeT da Cems warmatebebSi didi wvlili miuZRvis mevluds. mis winaaRmdeg rbola Zalian rTulia da iSviaTad vaxerxeb mis damarcxebas.

ნიკა ქევხიშვილი horizonti


Tavisufali sivrce

10 dekemberi

დამაბრუნეთ ჩემს კანში!

vwer xolme, vwer xSirad, vwer seminarisTvis da seminaris gareSe, vwer furclebze, xelsaxocebze, leptopSi, mobilurSi, fiqrebSi vwer da maSinac vwer, roca dasaZineblad vwvebi. vwer ara CemTvis, aramed daqalisTvis, megobrisTvis, mezoblisTvis,im biWisTvis Cemi saxlis win rom cxovrobs da im laurasTvis Cemi saxlis win, maRaziaSi rom muSaobs. mokled, vwer yvelasTvis da vwer ,,rigiTebisTvis”. arasdros vwer imaze, rac mtkiva, maSinebs da maforiaqebs, arc Sen kanSi nebayoflobiT gamomwyvdeul Cems sxeulze damiweria odesme, mgoni dro dadga, striqonebs Soris sakuTari Tavis povnis, ras ityvi? maxsovs pirveli protestis grZnoba, rodesac SenTan erTad TamaSi mindoda,maSin,albaT,2 wlis Tu viqnebodi, dedam naRvliani TvalebiT Semomxeda da miTxra ingasTvis sirbili ar

SeiZlebao, mewyina, Zalian mewyina da iq, sadRac gulTan axlos, metkina kidec, Zalian metkina. Cems dabadebis dReze, 7 oqtombers, 7 wlis rom vxdebodi dedas daqalma Tojina momitana, inga davarqvi da im Rames, Zilis win vuTxari Cemi da ar melaparakeba, gamebuta-meTqi. mere gagebute mec da manamde ar vcdilobdi SenTan daaxlovebas, sanam ar gavige, rom Seni brali mxolod dabadeba yofila, dabadeba saavadmyofoSi, Tanac arakvalificiuri eqimebis xelSi. Seni brali sisuste yofila, maTi-araswori mkurnaloba da SSm piris diagnozi. 7 wlis mere davibade mec, bnel 90-ianebSi davibade, manqanaSi, mwvane 05-Si, davibade asanTis Suqze da is asanTic dedac sWeria xelSi, mSobiarobisas. mokled, davibade, eqimebisa da SSm diagnozis gareSe, rogorRac davibade. sasaciloa, satirali rom ar iyos. iq, maRla, viRac magrad dagvcinis mec da Senc, mokled, Cven. ar maxsovs romel klasSi viyavi, biologiis maswavlebelma Tqva adamians Tu avadmyofi Svili hyavs, xalxi mis RirsebasTan erTad yovelTvis ityvis, „magram avadmyofi Svili yavs sawyalso“. gulze Zalian mtkivneulad momxvda misi sityvebi, warmovidgine laura ambobs: qeTi angelozia, magram avadmyofi Svili hyavs, sawyalso. da Sen xom mainc ici deda, orives marTlac angelozi gvyvavs. deda Tu angelozi araa, adamiania, mainc, raRac saocari. maxsovs avadmyofi biWi quCaSi, siciveSi, yinvaSi gareT gamosuli. is, bavSvebi rom dascinodnen da sisuleebis gakeTebasa da Tqmas rom aiZulebdnen, gaxsovs ra qna dedam? saxlSi Semoiyvana da WuWyisferi kani Camohbana, Cveni Tbili tansacmeli misca, aWama da saxlSi gauSva didi parkiT tansacmel-saWmel-xil Calagebuli. isic maxsovs, rom es ar yofila misi mxridan Cadenili erTaderTi sikeTe, Cven viciT, rom yovelTvis mzadaa daexmaros mas, visac es realurad sWirdeba, magram gana mama naklebad adamiania, Cemi angelozis erTaderTi sayrdeni, romelmac Sen gamo jer samedicino daamTavra, mere sakuTar Svils TviTonve gimkurnala da 7 wlis Semdeg, mainc SeZlo Seni fexze dayeneba. mokled, mama kacia, mama mamakacia! ar maxsovs romel klasSi viyavi, es iyo biologis gakveTilze, ase mZafrad gaviazre Cveni realobis autaneli sisastike wamis meased-

Si, mivxvdi, rom Cveni mSoblebi sawylebi ar iyvnen da piriqiT, yvela, sulieri da maRali idealebis mqone, adamianze ufro metad meamayebodnen, cxovrebaSi pirvelad vipove mizani. daviwye fiqri imaze, Tu rogoria, roca raRac ginda da ver ambob, gtkiva da ver yviri, grZnob da ver gamoxatav, bednieri xar da gaziareba ar SegiZlia, mokled imaze, Tu rogoria Sen kanSi cxovreba da cxovreba oTx kedelSi, bundovani, nislisferi, gaurkveveli momavliT, uarCevanod. male Cemi kani da Tojina-saxelad inga sxvenSi gadavmale. daviwye naTxovar, Sen kanSi cxovreba da fiqri imaze, rom minda erTxel mainc saxeliT mommarTo, minda fiqrebs miziarebde yovel Rame da minda, rom vinmem deida damiZaxos, odesme. im dRidan me, Sen kanSi nebayoflobiT gamomwyvdeulma, sakuTar Tavze eqsperimentebis Catareba da Seni sxva realobis, nawilis Zebna daviwye sakuTar TavSi. iqneb warmatebasac mivaRwio da viRacam deida damiZaxos, odesme. gadaviRale , fiqrebi Camiqra, Cuu... amis Semdeg mxolod is maxsovs, rom kargad vswavlobdi, Tavs ar viklavdi, magram skolis programa meadvileboda. ocnebis feri iyo samyaro da vardisfer saTvales arasdros ar vixsnidi. mokled, skolaSi swavlam mxiarulad Caiara, universitetis pirvelma kursma SeumCnevlad. problemebi meore kursze daiwyo, rodesac yvela SSm pirebze alaparakda, yvela ,leqtorebic da studentebic. Zalian mtkioda es Tema, mtkioda da veridebodi amaze laparaks, saerTod ver vigebdi, ratom werdnen bavSvebi am Temaze statiebs, mxolod leqtorebis gulis mosagebad, Tu qulis misaRebad. ver vigebdi, radgan maTi nawerebi Sors iyo Seni da Cemi, Sen kanSi myofis realobisgan. vgrZnobdi siyalbes da macofebda erTi msaxiobis Teatris Semsruleblebis uniWo TamaSi, mixvra-moxvra, dayenebuli, sarkesTan gavarjiSebuli, gulCvili Tvalebi da Cveni saxlis zRurbls aqeT amofarebuli Cveni, Cveni anglozisa da misi sayrdenis sul sxva realoba. amas emateboda leqtoris sityvebi -,,SSm piri, invalidi, yru, koWli-daiviwyeT es sityvebi Tqveni leqsikonidan, amiT gansakuTrebuli saWiroebis mqone adamianebs Seuracxyofas miayenebT”. es ufro metad macofebda. vfiqrobdi, rom Cven, adamianebi imdenad gulcivebi da egoistebi gavxdiT

sxvisi problemebis mimarT, rom saerTod vcdilobdiT SSm pirebis, smena daqveiTebuli adamianebisa da sxvaTa waSlasa da damalvas Cveni cxovrebidan imisTvis, rom romeliRac „qalbatons“ ar eTqva „vaime ar msiamovnebs egeni Cems baSvebTan erTad rom TamaSoben,“ an kidev uaresi. faqtia, rom sul ufro da ufro mimZimdeboda dabruneba universitetSi, leqciebze fexs iTrevda dro. erTi wliT ukan, 3 dekemberi SezRuduli SesaZleblobis mqone pirTa uflebebis dacvis saerTaSoriso dRe, Tsu-s universitetis meeqvse korpusi da me kameris win Tanac pirvelad. sityvebi- „Cemi da SezRuduli SesaZleblobebis mqone piria, misi ara arsebobisTvis, aramed cxovrebisTvis aucilebeli pirobebis Seqmna Cemi da sazogadoebis TiToeuli wevris sazogadoebrivi valia!“ maxsovs, mexis gavardna auditoriaSi, dabneuli saxeebi, aRelvebuli leqtori da siCume, isev uxerxulobisa da gakvirvebis suni, me- iseTi mSvidi, rogorc arasdros da dedis Semogebebuli, gabrwyinebuli Tvalebi, saxlis zRurblTan, pirveli nabiji Cemi sxeulis, Cems kanSi dasabruneblad. isev ocneba dReze, rodesac xelaxla viswavli Cemi nabijebiT, Cems gzaze siaruls da dagibruneb ukan kans, radgan iq, sxvenSi Cemi melodeba, ocneba, rom viRac kidev damiZaxebs deidas, odesme, Sen ki SeZleb saxeliT mommarTo. 3 dekemberi modis, me ki Zalian daviRale. vfiqrob, moviba samyaro fexebze lodiviT, CaviZiro ocnebebSi Rrmad fskerze da viocnebo sanam Jangbadi-fantazia meyofa. CaviZiro Tu viyviro? xo, Zalian minda viyviro xandaxan, viyviro, radgan Cveni siCume ar esmiT. ubralod minda viyviro, damabrunon Cems kanSi, damabrunon, radgan Cveni angelozis naRvliani Tvalebis yurebiT daviRale, radgan vxedav, isev ucdi Sen bundovan, nislisfer, gaurkvevel momavals da meSinia ar damagviandes. ar damagviandes, radgan vxedav martos ar Semwevs Zala raimes Secvlis. meSinia, saswaulis molodinSi ar damagviandes, sakuTar, gaucxoebul kanSi dabruneba ar damagviandes.

juna noniaSvili

ბაზების გახსნის დღე Tsu-is studentisTvis arsebobs erTi sakraluri, yvelaze mniSvnelovani dRe. dRe, rodesac studentis yofna-aryofnis sakiTxi wydeba. albaT, mixvdiT, rom es ar aris axali weli, arc aRdgoma, arc wminda panteleimonis xsenebis dRe. am dRes misi udidebulesoba bazebi ixsneba. Sen Tvalwin iSleba uamravi sagani, rac ginda, sulo da gulo! yvela keklucad giRimis, gepranWeba da melodiurad mogiwodebs: „amirCie“; „ara, me amirCie“; „jer me“; sanam Sen am sirinozi sagnebis hipnozidan gamodixar, ukve yvela adgili Sevsebulia. sagnis erT rCeul qarTul adgilze aTi yizilbaSi studenti modis. me Tavidan mimarTlebda, seriozulad arc aRviqvamdi sagnebis arCevas. pirvelad gamocdili, mraval gansacdels gamovlili, megobari damexmara da ,,gazimzimebuli” cxrili Camabara. Semdeg ukve me avirCie da ise moxda, rom yvela is sagani aviRe, rac mindoda. Pparalelurad Tvals vadevnebdi sxva studentebs, romlebic mosTqvamdnen da TavianT beds swyevlidnen. me Cumad vqirqilebdi, davcinodi, sagnis arCevas ra unda-meTqi. magram Semdeg sms.tsu.ge-s ,,RvTaebam’’ mec amiTvalwuna. roca mxolod sami sagnis aReba movaxerxe, mivxdi, ras ganicdidnen is studentebi, romlebsac adre davcinodi da masxrad vigdebdi. am momentSi me Sevicvale... sistemaa aseTi cbieri... axalbedebs martivad arCevinebs sagnebs, maT yuradRebas adunebs, daumarcxeblobis iluziebs uqmnis da Semdeg moulodnelad zurgs aqcevs. Zalian didi Sromaa saWiro, rom bazebis gaxsnas Rirseulad Sexvde, unda ivarjiSo Tavdauzogavad. mauss ise unda grZnobde, rogorc sxeulis nawils. amisaTvis xelze unda daikido simZimeebi da ise marTo kursori; xuTi wre unda daartya sirbiliT Sens korpuss, swrafad Semoqande saxlSi, kompiuters miujde da daiwyo sagnebis arCevaze varjiSi. aseve unda gaiTamaSo eqstremaluri situaciebi, magaliTad: gaiRviZe bazebis gaxsnis dRes da aRmoaCine, rom paralizebuli xar, mxolod marcxena fexs amoZraveb. swored am marcxena fexiT, swrafad unda airCio sagnebi, sxva gza araa! arc kalaZis ndoba ar SeiZleba, amitom generatori da sawvavis maragi aucilebelia. bevri varjiSis Semdeg, rodesac aseT eqstremalur davalebebsac martivad asruleb, ukve SegiZlia Tamamad da Rirseulad warsdge bazebis winaSe. magram sagnebis arCevisas gadamwyveti roli mainc iRbals da ‘’bazebis mmarTvelTa’’ nebas eniWeba. Tu maT gagwires veranairi wvrTna ver dagexmareba. bazebis gaxsnisas mniSvnelovania simSvide

horizonti

da moTmineba. simSvidisTvis aucilebelia wina dRes ojaxis yvela wevri naTesavTan gaagdo. marto darCenili iuTubze tibeteli beris varjiSs rTav da yvela moZraobas zedmiwevniT imeoreb - xel-fexs elastiurad, haerovnad aqnev da Rrmad, netari saxiT sunTqav. Sen unda akontrolebde Sen Tavs. sibrazem ar unda gZlios. Tu amas SeZleb, didi Sansia, rom imedgacruebuli kompiuters ar dalewav. ukve mesame welia Tsu-Si vswavlob da arcerTi qmediTi nabiji bazebis problemis mogvarebisken ar gadadgmula. mgoni arc undaT am problemis aRmofxvra. am bazebis Semqmnelebi maniakebi, fsiqofatebi, sadistebi arian. ise gviyureben, rogorc saeqsperimento virTxebs. es maTTvis sanaxaobaa. isini romaeli didebulebi arian, Cven, studentebi ki - gladiatorebi. sms.tsu. ge Cveni kolizeumia, Cveni didebisa da Cveni dacemis adgili. (ise erTi spartakic ar gvawyenda). mexuTe semestrSi Cems fakultetze gamoCnda savaldebulo sagani. baza gaixsna, am saganze iyo mxolod 40 adgili, rodesacjgufSi varT 120 studenti. ori variantia: an ariTmetikis azrze ar arian da ar ician, rom 40 adgili 120 students ver daakmayofilebs, an rogorc zeviT vTqvi, maniakebi arian da ubralod erTobian. am ,, bazis mmarTvelebi’’, yvelasaTvis nacnob, saSinelebaTa Janris film „xerxis“ maniaks magoneben. bnel oTaxSi skamze xar mibmuli, uceb Sen win kompiuteris monitori irTveba. monitoridan „xerxis“ cnobili niRabi giyurebs da geubneba: I Want To Play A Game. Sen SeSinebuli yviri : „ra TamaSi, ra TamaSi??“ xerxi: „saganze aris 40 adgili, gaiTvaliswine, rom Sen garda kidev 119 adamiania msruveli, yvelas unda daaswro da aiRo es sagani. xelebis gansaTavisufleblad, fexebi am mowyobilobaSi unda Cado. fexebs dakargav, samagierod xelebs gaiTavisufleb da SegeZleba sagnis arCeva. dro wavida...“ ukreditod darCenis SiSiT Sepyrobili xSirad virCev xolme arasasurvel sagnebs. Semdeg mTeli dRe Casafrebuli var - iqneb vinmem is sagani gadairCios, romelic me minda. magram aseTi saswaulebi Zalian iSviaTad xdeba. Cemi bazebis gaxsnis bolo dRe Cveulze ufro boboqari gamodga... filmebis yurebaSi damaTenda, mere aRarc daviZine - bazebis gaxsna ar gamomrCes-meTqi. dadga 12 saaTi: yvela Sedis, yvela irCevs da me baza saerTod ar gamexsna. vrekav cxel xazze da ar mpasuxoben. gadavwyvite grZel gzas davsdgomodi da meeqvse korpusSi mivsuliyavi. imdenad

Sors vcxovrob, rom Sua gzaSi Sevisvene, karavi gavSale da cota wavuZine. rogorc iqna mivaRwie. sagnebs ver virCev-meTqi. albaT, Tanxa ar damjdarao da meeqvsedan pirveli korpusis 03 auditoriaSi gamagzavnes, 03-dan 02-Si. axalgazrda, basri saxis mqone gogo Sevida Cems monacemebSi da naxa, rom gadaxdili maqvs. „ahaa, ar ici , rom rodesac etapobrivad ixdi gancxadeba unda dawero??“-magrad gamomlanZRa. kancelariaSi wadi da gancxadeba dawereo. mivedi kancelariaSi, etapobriv gadaxdaze minda gancxadebis dawera-meTqi. iq momuSave biWi meubneba: „roca or nawilad ixdi ar gWirdeba gancxadeba.“ ki magram 02-Si ase miTxres-meTqi. ar gWirdeba kacoo, ukan gamiSva biWma. isev 02-Si mivedi da veubnebi: „kancelariaSi miTxres, rom araa saWiro gancxadeba.“ da uceb: „aa, ho,ho...gagixseni, ukve SegiZlia airCio“ wavedi kompiuterebSi da ahh, movkalaTdi, Sevedi sms.tsu.ge-ze da kvlavindeburad ar aris baza gaxsnili. davbrundi isev 02-Si. am gogosTan sxva bavSvebi sxedan. me mainc veubnebi(cota Soridan), rom ar gamexsna baza. -xom xedav, rom ar mcalia!- Tqva da damam-

cirebeli mzera mesrola. bolos da bolos moicala. -ar gamexsna mainc. -Tqveni saxeli? -Tornike xvTisiaSvili. -gancxadeba ar gaqvT dawerili etapobriv gadaxdaze, kancelariaSi mibrZandiT. -ara, me is var, ver micaniT? ukve gamagzavneT kancelariaSi da iq ar aris saWiro gancxadebao, mere TqvenTan movedi da miTxariT, rom gagixseniT ukveo. axla vnaxe da araa gaxsnili. -erTi wuTiT... SegiZliaT airCioT ukve.- RimiliT meubneba. sanam baza gamexsneba Cveni fakultetis saerTo jgufSi vpostav: „Cemi saxelia maqsimus desimus meridiusi. CrdiloeTi armiis meTauri. feliqsis legionis generali, WeSmariti imperatoris, markus avreliusis erTguli msaxuri. mama mokluli Svilisa, qmari mokluli colisa.. da me mainc avirCev sagnebs, an am cxovrebaSi, an Semdeg cxovrebaSi!” da jgufis brboc skandirebs: maqsimus! maqsimus! maqsimus!

Tornike xvTisiaSvili

21


მთავარი რედაქტორი: სალომე ჩადუნელი ნომრის რედაქტორი: თამთა ჩხაიძე ტექნიკური რედაქტორი: გიორგი ქართველიშვილი დამკაბადონებელი: მარიამ გაბრიჭიძე ნიკოლოზ თოდუა სტილისტები: მარიამ ჯინჯიხაძე სოფო კარტოზია გვანცა გავაშელი ანი მესხი

ქალი გამოვიდა გასაყიდად

კორექტორები:

gvanca deviZe

ფოტორეპორტიორები:

ba. midis. 6 saaTi da 30 wuTia, wereTlis gamzirze, ,,koka-kolas” SenobasTan 2 qali dgas. ufro acivda, axla ukve ,,gasaxureblad“ dadian trotuarTan axlos da maT nabijebSi siTamame imatebs. muStari maTac undaT, is xom erTaderTia, vinc arsebobisTvis samyof fuls aZlevs, es Semosavlis erTaderTi wyaroa. manqana, amjerad Zveleburi ,,opeli“, isev inacvlebs marjvena ukidures zolSi, Semdeg siCqares uklebs, magram frTxilad ki ara mkveTrad amuxruWebs. saWesTan TavzexelaRebuli axalgazrda zis, manqanaSi kidev erTi adamianis adgili namdvilad aRaraa. icinian, cancareben, ase ifiqreb qveyana TavianTi hgoniaT. qalebma isev daiwyes TaTbiri, romeli misuliyo ,,gasaubrebaze“, gadawyda - qera. is uaxlovdeba manqanas da cdilobs ise daixaros, rom fexscmelebidan ar gadmovardes. amas yvela amCnevs, biWebic amCneven, amitom ufro xmamaRla icinian da ufro aqtiurad cancareben. ,,gasaubrebam“ TiTqos warmatebiT Caiara, magram ara. -meore aviyvanoT, msuqnebi ar mevaseba.- iyo replika ukana savarZlidan. dawunebuli ukan brundeba da vakansias kolegas uTmobs. es ukanaskneli gaWirvebiT cdilobs manqanaSi moTavsebas. magram Tavsdeba, rogorRac... 7 saaTi da 15 wuTia. wereTlis gamzirze, ,,koka-kolas” SenobasTan erTi qali dgas. dgas da icdis, ucdis klients, romelic dRes ratomRac agvianebs, an saerTod ar apirebs mosvlas. arada qali swored amisTvis gamovida saxlidan, gamovida rom gaiyidos.

ხელმძღვანელი:

isini yovelTvis dganan da icdian. ucdian muStars Tavi rom mihyidon, fasi SeTanxmebiT, gaaCnia ramdeni xani gWirdeba ,,siamovneba“: 1 saaTiT, 2 saaTiT Tu mTeli Rame. zamTarSi muSaobas adre iwyeben, male bneldeba da lampionebiT ganaTebul trotuarze xan cal-calke, xanac erTad dganan. 6 saaTia, wereTlis gamzirze, ,,koka-kolas” SenobasTan, 3 qali dgas. samive icdis. acviaT ise, rogorc wesia: mokle kaba an Sorti, viTom karakulis Subis magvari mosasxami, romlis SigniTac gamomwvevi dekolte imaleba. brWyviala carieli CanTa, romelic aqsesuari ufroa, vidre saWiro nivTi. iq mxolod aseve brWyviala safule gdia da kidev tuCsacxi, wesisamebr wiTeli, frCxilebis laqis ferze Sexamebuli. periodulad, trotuarTan axlos, amoZravdeba xan erTi, xan meore, xan mesame, cdiloben ar SeimCnion rom 16-santimetriani qusli zedmetad maRalia, rTulia Tavi myarad Seimagro zed, Tanac maSin, rodesac civa da siaruli praqtikulad SeuZlebelia, magram mainc moZraoben, rom ,,gaxurdnen“ an imisTvis, rom ase ufro SeamCnion mamakacebma. Savi ,,mersedesi“ jer marjvena ukidures zolSi gadadis, Semdeg siCqares uklebs da frTxilad amuxruWebs. qalbatonebi erTmaneTs eTaTbirebian, maleve erT-erTi manqanisken swrafi nabijiT midis, ixreba axladCaweuli minisken da vaWrobac iwyeba. saSualo asakis mamakaci Tavs ukmayofilod iqnevs da saubrisas qalbatonis saxesTan sigaretis kvamls uSvebs. qali axvelebs, ukan ixevs da 360 gradusiT trialdeba, sxeuli rom Seufason. mamakaci SedarebiT kmayofilia. qals aniSnebs, rom manqanaSi Cajdes. vaWroba Sedga, klienti napovnia, gayidulia 30 larad. -gogonebo, 1 saaTSi davbrundebi- iqnevs xels qali gamomwvevi samosiT da Savi mersedesis ukana savarZelze jde-

ანანო შარიქაძე გვანცა სილიკაშვილი ჯუნა ნონიაშვილი ნათია ცქიფურიშვილი ალექსანდრე კალმახელიძე ქეთი გოგუაძე

ასოცირებული პროფესორი მაია ტორაძე

ჟურნალისტები: ანი მესხი, თამთა ჭრიკიშვილი, მარიამ ვაჩნაძე, სალომე ლეკიშვილი, სალომე დანელია, ნათია ცქიფურიშვილი, ჯუნა ნონიაშვილი, ანანო შარიქაძე, გვანცა სილიკაშვილი, ანა სარიშვილი, ალექსანდრე კალმახელიძე, გვანცა დევიძე, ჟუჟუნა ყანჩაშვილი, გიორგი ბალახაძე, თორნიკე ხვთისიაშვილი, ნიკა ქევხიშვილი, პაატა ხარატიშვილი, მარიამ ჯინჯიხაძე, მეგი ნარსავიძე, ნია ქუმსიაშვილი, ქრისტინე ვეფხვაძე, სოფო კარტოზია, გვანცა გავაშელი, ნატალია ჯალაღონია, ქეთი გოგუაძე, ნარგიზ პოდოსიანი, მარიამ გაბრიჭიძე, გიორგი ქართველიშვილი, სალომე ჩადუნელი, თამთა ჩხაიძე, ნიკოლოზ თოდუა, მაია ბურდული, თამუნა ჩიკვატია, ნინი შველიძე, ფირუდინ რუსტამოღლი.

,,ჰორიზონტი" N3  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ჟურნალისტიკის დეპარტამენტის სასწავლო გაზეთი. შესრულებულია...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you