__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 7

ผาน​ไป​ไมถงึ ​เดือน​ดี ตนฉบับ​ทง้ั หมด​ก​ม็ า​นอน​แองแมง​อยู​บน​ โตะ แลว​ผม​ก็ได​คำ​ตอบ “มัน​เปนเรือ่ ง​ของ​พ​น่ี ะ ” นีเ่ อง​คำ​อธิบาย ใช! หนังสือ​เรือ่ ง​น​ม้ี นั ​ เปนเรื่อง​ของ​เขา​ลวนๆ บางคน​แยง ก็​ใช​สิ! เรื่องแตง​มันก็​ตอง​เปน​สิ่ง​ทหี่​ ลอม​มาจาก ​ประสบการณ​หรือ​อะไร​กต็ าม​ทผ่ี า นมา​ใน​ชวี ติ มัน​ตา ง​จาก​ปกติ​ยงั ไง ก็​นน่ั สิ​ครับ จักร​พนั ธุ​ถ งึ ​ปด เงียบ​ไมยอม​อธิบาย​วา ​มนั ​เปนเรือ่ ง เกีย่ วกับ​อะไร แมแต​คำนำ​ผเู ขียน​เขา​ยงั ​ไม​เขียน เพราะ​มนั ​เปนเรือ่ ง ราว​สดุ ​ปกติ เหมือน​ทกุ ​เรือ่ ง​ใน​หนังสือ​เลม​น​ล้ี ว น​เปน​สง่ิ ​ท​เ่ี กิดขึน้ ​อยู จริง​บน​โลก​ท​เ่ี รา​ยนื ถนน​ท​เ่ี รา​เดิน ตรอก​ซอย​ท​เ่ี รา​อาศัย ฯลฯ ทุกที​ล่ ว น ​เก็บ​อยู​ใ น​ความทรงจำ วิง่ ​วนุ ​อยู​ใ น​สมอง​โดย​ท​เ่ี รา​รตู วั ​บา ง ไมรตู วั ​บา ง เทียบ​ให​เปน​ภาพ มัน​เปน​หอ งโถง​ใหญๆ ทีเ่ ก็บ​สารพัด​ประสบการณ- ความ​คดิ เอา​ไว บางอยาง​หลบซอน​อยู​ใ ต​ของกอง​ใหญ ถา​อยาก​ด​อู าจ​ ตอง​ออกแรง​รื้อ​ หรือบ​ างอยาง​ก็​หอย​อยู​สูง​จน​ตอง​ถลึงตา​มอง แต​จกั ร​พนั ธุ​ล งมือทำ​ศลิ ปะ​จดั ​วาง​ดว ย​อกั ษร รวบรวม เรียบเรียง​ สิ่ง​ของกอง​ใหญ ทำ​มัน​เปน​พิพิธภัณฑ​บน​หนา​กระดาษ​ให​เรา​ชม สวย​ไหม​ผม​ไมรู หมายความวาอ​ ะไร ผม​ก็​ไม​สามารถ​บอก​ได (ผม​ คิดวา​นั่น​เปนธุระ​ของ​คุณ) ผม​ร​แู ค​เพียงวา​คณ ุ ​อยา​ได​ไป​ถาม​จกั ร​พนั ธุ​เ ชียว​วา ​น่ี พิพธิ ภัณฑสถาน​ แหง​ฉัน นั้น​เกี่ยวกับ​อะไร เพราะ​คุณ​นาจะ​รูอยูแ​ ลว​วา​เขา​จะ​ตอบ​วา​อะไร ณัฐ​ชนน มหา​อิทธิดล สำนักพิมพ​แซลมอน

Profile for salmonbooks banluegroup

พิพิธพันสถานแห่งฉัน  

NOVEL แด ​เพื่อน​ชาวญี่ปุน​ทุกคน 0011 012 013 014 015 016 017 018 020 021 022 023 024 025

พิพิธพันสถานแห่งฉัน  

NOVEL แด ​เพื่อน​ชาวญี่ปุน​ทุกคน 0011 012 013 014 015 016 017 018 020 021 022 023 024 025

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded