Page 1


10 DAYS IN CHINA  

บันทึกการเดินทางของนายวิชัย มาตกุล คนไทยเชื้อสายจีนที่ไม่เคยไปประเทศจีนมาก่อน แต่ฝันว่าอยากไปกำแพงเมืองจีนสักครั้งและซื้อรองเท้าไนกี้สักคู่