Page 1


ดูกันแค่ผิวๆ การเขียนค�ำน�ำทีด่ จู ริงจัง ดูแล้วจะขัดแย้งกับเรือ่ งราวในหนังสือเล่มนีม้ าก-มากทีส่ ดุ เพราะอะไร? เพราะถ้าอธิบายกันอย่างเน้นๆ หนังสือเล่มนี้คือหนังสือที่รวบรวมรูปภาพจากเว็บ​​ FAIL.in.th​ หรือที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับค�ำว่า ‘เว็บเฟล’ รูปภาพที่เห็นแล้วต้องข�ำน�้ำตาไหล ในความเปิ่น ความแป้ก และความสร้างสรรค์สารพัดอย่างที่ผุดเผยอยู่ในรูปที่ถูกส่งมาจากผู้คนใน โลกออนไลน์ทั่วประเทศ เอาง่ายๆ ว่าเป็นหนังสือที่รวบรวมวีรกรรมความติงต๊องของคนไทยเราเอาไว้ ดังนั้น การเขียนค�ำน�ำที่จริงจังจึงไม่เหมาะกับหนังสือเล่มนี้เป็นอย่างมาก แต่ถึงกระนั้น เราก็ขอเขียนอะไรจริงจังสักหน่อย 1. หนังสือเล่มนีเ้ ต็มไปด้วยเนือ้ หาทีถ่ กู ผลิตจากผูอ้ นื่ ถึงแม้คณ ุ iannnnn ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่ง ‘เฟลาธิการ’ จะเป็นผู้สร้างเว็บเฟลขึ้นมา โดยทุกคนที่เป็นสมาชิกเว็บต่างยินยอมพร้อมใจยอมรับข้อตกลงที่เว็บ ก�ำหนดเอาไว้ว่าอนุญาตให้น�ำไปเผยแพร่ต่อได้(อ่านเพิ่มเติมเรื่อง Creative Commons ได้แถวๆ ท้ายเล่ม) เราจึงขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมมาตั้งแต่ต้นเล่ม ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของภาพไหน หรือ ข้อความคอมเมนต์อะไรที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้ ส�ำนักพิมพ์แซลมอนอยากเขียนเป็นรายงาน สัก 400 หน้าว่าดีใจแค่ไหนที่ได้พิมพ์หนังสือ Fail of The สอง Years เล่มนี้ออกมา 2. อยากเล่าว่า หนังสือเล่มนี้เกือบจะเฟลสมชื่อ มันแทบจะไม่ได้พิมพ์ออกมาเพราะมีปัญหา ทางเทคนิคมากมายที่เราต้องใช้เวลายาวนานกว่าจะบรรเทาปัญหาได้ ทั้งการจัดรูปเล่ม และการ จัดการรูปภาพที่มีขนาดและค่าความละเอียดที่แตกต่างกันลิบลิ่ว ดังนั้นจึงขอออกตัวไว้ก่อนว่า


หากพบเจอภาพไหนทีด่ แู ล้วไม่เรียบร้อย แตก หรือเห็นแล้วแปลกประหลาด เราขออภัยมา ณ​บรรทัดนี้ แต่เพราะว่ามันข�ำจริงๆ จนเราอดใจไม่แชร์ไม่ได้ และเลย์เอาต์เหล่านี้ที่ท่านจะได้เห็น ก็เป็นหนทาง การจัดการที่เราว่า ‘โอเค’ ที่สุด หวังว่าท่านผู้อ่านจะพอใจ ถ้าไม่พอใจเราไม่ยินดีคืนเงิน แต่ขอให้ส่ง ค�ำแนะน�ำติติงมาแทน เราจะวิดพื้น 5 ครั้งต่อค�ำต�ำหนิ และกระโดดตบ 5 ครั้งส�ำหรับค�ำชม 3. ก่อนหน้าที่หนังสือเล่มนี้จะพิมพ์ออกมาเป็นรูปเป็นเล่ม เราจัดประกวดภาพถ่ายเฟลๆ กับเว็บ เฟล ชื่อโครงการว่า ‘มัน เป็ด มาก’ ถือโอกาสให้มันคล้องไปกับหนังสือเล่มนี้ที่เราจัดอันดับความ เฟลที่สุดในรอบปีกว่าๆ นี้ ในกิจกรรมนั้นมีผู้ชนะจากคะแนนโหวต ในเล่มนี้ก็เช่นกัน นี่คือเฟลที่ถูก โหวตจากมหาชนเฟลแล้ว เฟลาธิการรับรอง ถ้าไม่จริง ก็เชิญไปเฉ่งกับเขาเอง จริงจังมากพอแล้วเนอะ เอาเป็นว่า ขณะที่ทีมแซลมอนท�ำหนังสือเล่มนี้ มันเป็นหนังสือที่สนุก ที่สุดเท่าที่เคยท�ำ เราข�ำทุก 5 นาทีขณะตรวจต้นฉบับ วางเลย์เอาต์ พิสจู น์อกั ษร ไม่รวู้ า่ ช่างพิมพ์ คน ท�ำเพลต เข้าสัน เจียนขอบ ปั๊มนูน ฯลฯ จะสนุกไปด้วยรึเปล่า แต่เราหวังว่า คุณผู้อ่านจะมีความสุข และสนุกเหมือนเรา แล้วอีกปีกว่าๆ มาเฟลกันใหม่ ส�ำนักพิมพ์แซลมอน


หนึง่ ในค�ำถามยอดนิยมทีผ่ มได้ยนิ บ่อยมากๆ ในฐานะเฟลาธิการก็คอื “ตกลงค�ำว่า ‘เฟล’ เนี่ย มันคืออะไรเหรอ?” ถ้าว่ากันด้วยความหมายเป๊ะๆ ค�ำว่า ‘เฟล’ (FAIL) หมายถึง ‘ผิดหวัง’ ‘ผิดพลาด’ ‘ล้มเหลว’ แต่เมื่อมาอยู่ในเว็บ FAIL.in.th ความหมายของมันก็เปลี่ยนเป็น ‘ผิดหวัง’ ‘ผิดพลาด’ ‘ล้มเหลว’ ไปในทันที! (มันก็เหมือนเดิมไม่ใช่เรอะ!) คืองีค้ รับ ก่อนหน้าทีเ่ ว็บเฟลจะถือก�ำเนิดขึน้ มาบนโลกนัน้ การจะอธิบายความหมายของค�ำค�ำนี้ ให้กับชาวบ้านร้านตลาดได้เข้าใจนั้นเป็นไปได้อย่างยากล�ำบากมากๆ เนือ่ งจากมันยังไม่สนิทปากคนไทยนัก ผมเลยเลือกทีจ่ ะไม่อธิบายว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่ ท�ำ หน้าทีเ่ พียงนัง่ เฝ้าดู ปล่อยให้ศพั ท์ฝรัง่ ค�ำนีเ้ จริญเติบโตไปเองตามธรรมชาติอย่างช้าๆ และในวันหนึง่ มันก็ค่อยๆ เริ่มมีความหมายขึ้นมาเองจริงๆ ล่ะครับ พอเรียกกันไปใช้กันมา ค�ำว่า ‘เฟล’ แบบไทยๆ ที่เริ่มมีคนพูดกันก็เริ่มหมายถึง ‘ความแป้ก’ ‘ความวืด’ ‘ความเสื่อม’ (เห็นมะ ต้องเทียบเคียงกับศัพท์สแลงทั้งนั้นเลย) และอีกสารพัดความ ที่ หมายถึงความผิดหวัง ผิดพลาด ล้มเหลว...และมีมุมไหนสักมุมที่พลิกๆ ดูแล้วดันฮา! ความฮาในแบบเว็บเฟลนั้นอาจไม่ใช่กลิ่นของความตลกแบบเดียวกับทีเ่ ราเห็นจากตลกตึง่ โป๊ะที่ เขาเล่นตามคาเฟ่ ตลก ขายหัวเราะ หรือตลกโก๊ะตี๋ หรือตลกเดี่ยวไมโครโฟน แต่ว่าก็ว่าเถอะ ตลกแต่ละแบบทีว่ า่ มานีต้ า่ งก็มกี ลิน่ ของตัวเองทัง้ สิน้ เอามุกโก๊ะตีม๋ าเขียนการ์ตนู ขายหัวเราะ อาจ จะไม่ฮา หรือเอามุกเดี่ยวไมโครโฟนไปเล่นในคาเฟ่อาจจะกริบจนได้ยินแต่เสียงแอร์หึ่งๆ เลยก็ได้


ใช่แล้วครับ บรรดาผลงานในเว็บเฟลก็มีสไตล์ของความฮาบางอย่าง ที่เกิดจากการพลิก ‘มุม’ ในการมอง ‘ความผิดพลาด’ ที่เกิดขึ้นกลายเป็นเรื่องตลกอีกประเภทที่ยังไม่รู้จะนิยามมันยังไงดี เพราะบางครั้งก็เห็นแล้วยิ้มด้วยความน่ารักงุงิ บางทีก็ฮาน�้ำหมากกระจาย แต่บางทีเห็นแล้วสะดุด กึก สะอึกใจ แทนที่จะฮาแตก แต่อยู่ดีๆ ก็ได้ข้อคิดกลับไปด�ำเนินชีวิตอย่างปกติสุข (นี่มันเว็บตลก ปัญญาอ่อนนะครับ ไม่ใช่ เข็มทิศชีวิต!) อย่างไรก็ดี (แหม...เวลาใช้คำ� นีจ้ ะนึกถึงอะไรทีด่ ทู างการมาก แต่ทำ� ไมต้อง ‘อย่างไรก็ด’ี ด้วยอะ) ค�ำว่า ‘เฟล’ และแฝดคู่ ตรงข้ามคือ ‘วิน’ (WIN) ที่หมายความถึงความเจ๋งทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ ตั้งใจ ก็ยังเป็นภาษางอกใหม่ที่ราชบัณฑิตยสถานยังส่ายหัวอยู่และรอการพิสูจน์ความเจริญเติบโต ของมันต่อไปจ้ะ หมายเหตุ : ส่วนค�ำว่า ‘เฟลาธิการ’ นั้นมีที่มาจาก ‘เฟล’ + ‘อธิการ’ ครับ จ�ำไม่ได้ แล้วว่าใครเป็นคนเรียกตั้งแต่เปิดเว็บเฟลสมัยแรกๆ เลยล่ะครับ แต่พอฟังดูแล้วเข้าท่าดี ก็เลย ขอขโมยมาใช้เรียกแทนต�ำแหน่งในการดูแลเว็บเฟลให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปนานเท่านานเอย


FAIL

FAIL เมื่อคิดให้ดีส้วมนี้ประหลาด

โดย @ jrp13th

บุพเพสันนิวาส ที่ประสาทส้วมนี้ภิรมย์! // Wuddy.

ห้องใครห้องเขา ขรีย้ งั คอยเฝ้าชม เฝ้าดอมดมเรือ่ ยไป // Pipat Sukboon หมดแล้วศักดิศ์ รี อึ๊ไม่มีพรมแดน อึ๊ไม่มีที่บังตา // ThePopup

โพยหายได้คืน

โดย ธนัท

ใบสุดท้ายใหญ่เกิ๊นน! เอ็งไม่พกไอแพดเข้าไปเลยล่ะ? เผือ่ ท�ำข้อสอบเวลาเหลือก็หยิบขึน้ มาดูหนังซะเลยเป็นไง // Wabi Sabi

หายได้คืนไม่เท่าไหร่ แต่ผมสงสัยว่า นี่ไปเจอมาจากที่ไหน // เบนซ์เองจ๊ะ


12/ 13

เอ้ายิ้มสิ :) โดย NUTs or ABs Jung

N I W คอมเมนต์เฟลาธิการ: ภาพนีผ้ มชอบมาก และผูอ้ า่ นเฟลก็ชอบด้วยครับ จึงได้รบั การโหวตถล่มทลายเพราะคุณเจ้าของเฟล ส่งมาตอนทีบ่ า้ นเราก�ำลังเกิดการทะเลาะกันครัง้ ใหญ่ ทีส่ ดุ ครัง้ หนึง่ ในประวัตศิ าสตร์ มันยากขนาดทีเ่ วลา​​​ เราจะเปิดตูเ้ สือ้ ผ้าเพื่อหยิบเสื้อสักตัวมาใส่ยงั ต้อง คิดแล้วคิดอีกว่าสีนจี้ ะดีไหม เพราะช่วงนัน้ เหตุการณ์ ความตึงเครียดทางการเมืองได้ด�ำเนินมาถึงจุด แตกหักไปทุกหย่อมหญ้า แต่อยู่ดีๆ พอเจ้าของเฟลเขาขับรถกลับบ้านไป และหันไปเห็นเมฆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าข้างทาง ปรากฏว่าเมฆก้อนนัน้ มีลกั ษณะเป็นรูปประเทศไทย แบบเป๊ะๆ อย่างน่าอัศจรรย์เลยครับ เป๊ะขนาดทีว่ ่า มีทงั้ เกาะสมุยและภูเก็ตเลยทีเดียว! ไม่รเู้ หมือนกันว่า ขณะนั้นท้องฟ้าก�ำลังบอกอะไรกับเรา แต่ที่แน่ๆ ใครเห็นเข้าก็ต้องยิ้มค้างครับ WIN จริงๆ


FAIL บุญหนักไปหน่อย

โดย @sikkhim

ผมนึกว่า Transformers ซะอีก // Remixman∞

สาาาาา ธุ... // Asahi

FAIL คาร์อวดผี

โดย H.Walker

เรากินขนมอยู่แทบจะส�ำลัก... เกือบได้ไปเป็นเพือ่ นอยูท่ า้ ยรถละ

// Zettai_Dame

เฟี้ย!!! ตกใจหมด!!!

// ออ เอี๋ยม Chalermsuksant


14/ 15

รายการทำ�อาหารเพื่อมนุษยชาติ โดย Por Fufu

N WI 리 승 赢 勝ちAR N GAแจ่ม

ความเห็นเฟลาธิการ : คุณเคยประสบปัญหาแบบนี้ไหม ดูทีวีที่เป็น รายการต่างประเทศ แต่อยากรู้เรื่องกับเขาบ้าง เผอิญในห้องมีเพือ่ นจากต่างชาติสามสิบคนนั่งดู อยูด่ ว้ ย (มันจะมีได้ยังไงวะ...แต่เอาเหอะ) วันนี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเคเบิลทีวี ขอเสนอสุดยอด รายการท�ำอาหาร ที่ท�ำให้คุณเข้าใจในการปรุง ทุกขัน้ ตอน! ถึงตัวอักษรมันจะไปบังภาพมันทั้ง รายการก็เหอะ ปัดโธ่!


FAIL กระหายใช่ไหม...ดูดเลย

โดย Buzzlightyears

ถ้าเทียบกับขนาดตัวแล้ว... อิจฉาโว้ยยยยยยยยยยยยย ดูดไปจ้องตาไป // pooligox

// Furry Duck

บ๊วบไลท์เยียร์ สินะ // Guy เคอะเขิน

FAIL ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย

โดย @super_lw

อย่าเถียงกันๆ ป้ายผิดกฎหมายไปทางเดียวกับ สน.โคกครามจ้าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา // Angel Aoh

โรงพยาบาลอยู่ใต้กฎหมาย ตะหาก // Kaiser Chris Lorenzo


16/ 17

พยัคฆ์คำ�ราม โดย NutInk

N I W When I was just a little cat, I ask my mother what will I be. Will I be panther? Will I be tiger? here is she said to me... Que sera sera, whatever will be will be The future’s not ours, to see Que Sera, Sera What will be, will be. // Brown Sucre

แปลว่า: ความเชื่อตอนเด็กๆ ของเรามัน เป็นความจริงสินะ...ที่ว่า แมวเป็นลูกของ เสือ...จิ้งจกจะโตขึ้นเป็นตุ๊กแก แล้วพอโต เต็มวัยจะเป็นจระเข้...*ท�ำหน้าใสซื่อ

// SILBerian Husky


FAIL

WIN ฉันเกลียด MSN

โดย ท่านผู้น�ำแห่งอาณาจักรล้านนาที่ 3

เธอยังใหม่โดนแทงสะดุ้ง เธอยังใหม่โดนแทงสะดุง้ ชั้นก็ยังมุ่งแทงเธอต่อปาย~~~ เธอยังใหม่โดนแทงสะดิง้ เธอยังใหม่โดนแทงสะดิ้ง เธอยังซิงแถมยังสดใส~~ มามะขอแทงสักที มามะขอแทงสักที โอ๊ะโอคืนนี้ สวรรค์ร�ำไร~~

// gotchan

ข้างหลังภาพ

โดย untitle

ท่ายาก เอาไป 10 คะแนน // Fanneioz

ลองเดินไปเอาไม้จิ้มตูดดูสิ... // aganikat


18/ 19

เธอไปดูภาคพิสดารมาหรือยัง โดย Puifayjung

L I A F มันต้อง แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับดวงใจอัคนี ตะหาก! // Nutthee Anuyotha

แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับดวงใจอัสนีย์ ได้ป่ะ // เช็ดเป้

ภาคหน้าก็ แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับภาคีโอลิมปิก *มุ่งสู่ขอบฟ้า!!* //SILBerian Husky

ไฟไหม้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ // Chaiyakit


WIN พี่ใหญ่หัวใจครุคริ

โดย Pee LaBel

เบียดรถตกข้างทาง 1 คัน ก็เพิ่มคิตตี้เข้าไป 1 ตัว // Buffo

ถ้าคิตตี้ละศพ เราก็จะเห็นซีวิค 9 คิตตี้

// Prakasit Saengsawang

อะ...องคุลีมาลภาคคิตตี้เรอะ!! // ทั่นสมโอ๊ต ไม่ทราบนามสกุล

WIN ไม่เหลือพื้นที่ให้จินตนาการเลย

โดย ลูกจิน ๊

ก: ป้าๆ ปลาร้าสีสวยจัง ขายยังไงครับ ป้าแม่คา้ : แหม ปลาร้าป้าแซบอย่าบอกใคร สีกเ็ หลือง สวยเลยหลาน คนเฝ้าห้องน�้ำเค้ายังมาชมออกบ่อย เป็นวิธีการเตือนที่ใช้ได้ผลที่สุดในประเทศเรา =) // Katherine Srisompong

// Furry Duck


20/ 21

ปิดเป็นความลับมาตลอด... โดย จอมมาร

N I W สะสมลูกนิมติ ตามทีต่ า่ งๆ ด้วยใช่ม้าาาาาา อย่าลืมๆ // Punyawee

เมื่อได้ลูกนิมิตครบ 7 ลูก แล้วให้สวดมนต์บท Chala Head Chala แล้วขอพรดังๆ หนึง่ ประการ ค�ำขอนั้นจะเป็นจริงดั่งปรารถนา ไม่ต้องบริจาค เป็นล้านก็ขึ้นสวรรค์ได้

// Suppanut Setabodi

ก่อนแปลงเป็นซูเปอร์ไซย่า คงต้องสวดมนต์ตั้งจิตอธิษฐานก่อน // takinaga


FA IL น่าจะส่งให้คุณนารากรแกดูนะ ^^ // rtee

นี่สินะ ชมนมจนถึงกับอึ้งกันเลยทีเดียว!! // Catfish Ohm

555555555555555555555 แต่...ไม่เอานมแกนน�ำนะ = = // ออยศรี

ป้ะ ไปม็อบกัน! โดย Pramuan Kitchonchai


22/ 23

ไม่มั่นใจ? ชิดซ้ายไปเลยน้อง โดย @phil_wc

N I W เสียดายกล้องถ่ายไม่ติดผม ยืนอยู่ริมขวา ตกขอบภาพไปละ // iannnnn

ผมจ�ำได้ว่าตอนผมยืนอยู่ XXL ผมเห็นพีต่ รง SSSS ลิบๆ นะครับ? // LunaticNeko

ของผมเล็กกว่า S อ้ะ ใช้อันไหนอ้ะครับ // Nat Buacharoen

เออ!!!...กูเล็ก กูยอม!!! // Phanprasit Boonnao


แค่เอื้อมเท่านั้น

FA IL

โดย คนเคยบาป

รู้สึกสะเทือนใจยังไงชอบกล... // PartyBoyz Tdr

อยากได้บุญ ปิดสุรา อยากได้บาป ปิดพระ /me เจริญ!! = =a // Sourcecode

วงนี้มี 3 คนครับ...รวมคนถ่ายรูปด้วย // iJump


24/ 25

สวัสดี ปีใหม่แล้วว~ โดย KKL

L I A F ...ผองไทยจงแคล้วปวงภัย ช่วยกันซื้อหวยปีใหม่ เถลิงฤทัยไว้มั่น สุขศรีปใี หม่หมาย ซือ้ ให้เป็นชุดรวมกัน ฝันว่าจะถูกยกชุดหมดนัน่ อย่าหวัง ซื้อกันไว้ก่อน // The Popup


26/ 27

GRAND FATHER MOTHER BROTHER SISTER EPIC FAIL เฟลนีเ้ี่ ฟลาธิการขออนุญาตลงเป็นพิเศษครับ เพราะโดย ปกติแล้วเว็บเฟลจะรับเฉพาะผลงานทีเ่ จอเองถ่ายเองเท่านัน้ แต่ส�ำหรับชิน้ นี.้ .. อ้าว อะไรนะ ไม่เห็นเหรอ กด play แล้วมันขึ้นข้อความ นี้เหรอครับ นั่นเป็นเพราะมีการ ‘แจ้งขอให้ลบ’ เพราะ ไปละเมิดอะไรบางอย่างแบบที่ YouTube ก็คงงงๆ ตอนที่ ลบไปเหมือนกัน เพราะในคลิปเป็นเพียงการอัดการแถลง ข่าวของนายทหารหลายๆ ท่านเกี่ยวกับข้อเท็จจริงเรื่อง สุดยอดยุทโธปกรณ์ของไทย (ค�ำว่า ‘ข้อเท็จจริง’ มีทงั้ ค�ำว่า เท็จ และค�ำว่าจริง สวดยวดไหมครับ) มันคือเครือ่ งตรวจจับ วัตถุระเบิดนาม GT200 ในต�ำนานเมือ่ ปีทแี่ ล้วนัน่ เองครับ! เวลาล่วงเลยมาจนถึงตอนนี้ พวกเราคงรูเ้ ห็นกันหมดแล้วว่า เจ้าเครือ่ งทีว่ า่ เนีย่ มันผลิตประกอบง่ายกว่าปืนฉีดน�ำ้ ซะอีก เพราะพอแกะดูข้างในก็มีแค่เสาอากาศและการ์ดพลาสติก หนึ่งใบเท่านั้น! แต่ในคลิปที่ว่านี้มีช่วงที่นายทหารท่านนึง ก�ำลังอธิบายเรื่องวงจรข้างใน...หา!! มันมีแผงวงจรด้วย!

โชคดีทอี่ นิ เทอร์เน็ตไม่มคี วามลับ เราเลยไปหาภาพมาให้ดู เพือ่ เป็นหลักฐานจนได้ครับ โดยสิ่งที่เฟลจนเป็นระดับต�ำนาน ไม่ใช่เพียงแค่กองทัพของเราโดนหลอกจนเป็นข่าวดังไปทัว่ โลก เท่านัน้ แต่คลิปนีพ้ ที่ า่ นดันไปเอาภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต และภาพที่เห็นก็มาจากบริษัทผลิตการ์ดจอแห่งหนึ่ง ซึ่งเผอิญ ชื่อรุ่นว่า GT200 เหมือนกัน!!...อ้าว ไหงเฟลซ�้ำเฟลซ้อนงั้น ล่ะพี่คร้าบบบบบ T-T ดังนัน้ เฟลนีจ้ งึ ได้รบั การโหวตถล่มทลายจนติดอันดับ 1 ใน 20 จนได้ และยิ่งโดนสั่งลบต้นฉบับไปก็ยิ่งท�ำให้เห็นชัดว่ามันคือ ต�ำนานจริงๆ ครับ อย่างที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่า EPIC FAIL ต้องพักผ่อนให้เพียงพอ และต้องมีศรัทธาด้วยนะจ๊ะเธอว์ เอี๊ยดดดดดดดดดดดดดด! อ๊าดดดดดดดดดดดดดดดด! ครืนนนนนนนนนนนนนนนนนนๆ (เสียงดริฟท์จ้ะเธอว์) // ต้องมีศรัทธา

ลูกหลานมาเห็นคงจะสงสัย “พ่อๆ ทหารซือ้ การ์ดจอมาท�ำ เครือ่ งตรวจจับระเบิดเหรอ?” // Ketchey Potter

ฝากไว้ให้เป็นต�ำนาน... *โยนใส่ครก แล้วเอาไปต�ำนานๆ... //

パンヤのエリカ


Fail OF THE สอง YEARS  

Fail OF THE สอง YEARS รวมภาพเฟลระดับมงกุฎเพชร คัดสรรความฮาที่สุดในรอบสองปี! จาก เฟลาธิการ

Advertisement