Page 1

chu1zhong1

初中 (Junior high school ) 初中 Chūzhōng

chuan2yang2

传扬 (Spread )傳揚 Chuányáng

da4xue2

大学 (University )大學 Dàxué

gao1zhong1

高中 (Senior middle school )高中 Gāozhōng

ge4di4

各地 ( Around )各地 Gèdì


shi4jie4

世界 (World )世界 Shìjiè

wen2hua4

文化 (Cultural) 文化 Wénhuà

xiao3xue2

小学 (Primary school ) 小學 Xiǎoxué

xue2xiao4

学校 (School )學校 Xuéxiào

zhong1guo2

中国 (China )中國 Zhōngguó

作业1  

by sally

Advertisement