Page 1

SAMÖ FOKUS POST 2014

Vården vacklar Politiker dödshotad Här ska du stanna inne

ROSA BETALAR PRISET EN TIDNING FRÅN SAMÖ FOKUS 2014


SAMÖ FOKUS POST 2014

2

NOTERAT

Japansk visdom

n Lärdomar från Fukushima blir grund för saneringen. Den japanska kärnkraftsolyckan har gett nyttig vägledning i det arbete som utförts av länsstyrelsen i Kalmar. – Vi har lärt oss mycket av Fukushima, säger landshövding Stefan Carlsson. De närmaste åtgärderna för länsstyrelsen är att konkreti­ sera och prioritera sanerings­ arbetet som måste utföras noggrant, på rätt sätt och un­ der lång tid. Det är en erfaren­ het som skaffats tack vare Fu­ kushima. – I Japan tog man bort all­ deles för stora delar av ytskik­ tet vilket innebar svårigheter att deponera allt på ett riktigt sätt, säger Stefan Carlsson. Den svåraste delen för läns­ styrelsen har inte oväntat va­ rit information och medie­ trycket har varit tufft. Am­ bitionen har varit att snabbt meddela allmänheten och att informationen ska vara så rik­ tig som möjligt. Stefan Carls­ son ser två faktorer i samman­ hanget att ta hänsyn till. Dels att många aktörer är inblanda­ de, dels att allt är inriktat mot ett rörligt mål.

Militär matar

Bekymmersamt läge för Kalmars landshövding Stefan Carlsson. Men Fukushima har givit lärdomar.

– Jag hoppas att det finns en acceptans hos allmänheten att det kan ta tid att svara kor­ rekt på alla frågor som vi får. Länsstyrelsen har stop­ pat evakueringen för de värst drabbade. Det handlar om 156 personer som bott i omedel­ bar närhet av Oskarshamns kärnkraftverk. Att människor ändå väljer att lämna sina hem trots att de bor i områden där strålningen inte utgör fara har Stefan Carlsson förståelse för. Oron hos allmänheten måste respekteras.

Försvarsmakten rycker nu in för att hjälpa lantbrukarna i drabbade områ­ dena att skaffa mat till sina djur. Lantbrukarna har fått rekommenda­ tionen att hålla sina djur inomhus och ge dem ren mat och rent vatten. Men deras normala foderleverantörer väg­ rar leverera in i de kontaminerade om­ rådena. Nu har jordbruksverket hittat en lösning på problemet. – Vi har begärt handräckning från militären och kommer att leverera fo­ der i en prioritetsordning där de som har sämst ställt med foder får först, sä­ ger Peter Henningsson på Jordbruks­ verket.

– De kartor med olika fär­ ger som visar var gränserna går för de olika områdena rör sig hela tiden. Alla mätningar är inte klara och ny informa­ tion förändrar ständigt bilden. Men vi vet att det förekommer spontanutrymmningar bland människor i områdenas ytter­ kanter.

Stefan Carlsson har varit i kontakt med sin kollega i Ble­ kinge län och planerat akuta åtgärder. Men han har mest arbetat uppåt i systemet och

Mat på kupong

Socialtjänsten i Oskarshamns kom­ mun har beslutat att dela ut matkuponger till personer som inte har pengar att handla mat för. Bara under torsdagen har det rört sig om ett tiotal nöd­ ställda. – Det är ovanligt många som har sökt stöd, och det beror på kärnkrafts­ olyckan. Det kan handla om att de inte fått ut pengar ur bank­omater eftersom de inte fungerar, säger Marie-Therese Jansson, ekonom på socialförvaltning­ en i Oskarshamns kommun.

av regeringen fått medgivan­ den när det gäller ersättnings­ frågan. – Jag har formellt fått ett ekonomiskt utrymme för att ta hand om de mest omedel­ bara åtgärderna. I det kor­ ta perspektivet handlar det om att till exempel hjälpa människor som flyttat till an­ dra ställen. Långsiktigt är det kompensation till alla drabba­ de lantbrukare. Där är det sto­ ra problem som uppstått och vi måste ge människor tid att hitta lösningar.

Nybro välkomnar

Nybro kommun kommer att ta emot människor från andra kommuner om det behövs. – Vi har märkt ett ökat tryck av folk utifrån som kommit till våra träffpunk­ ter, säger Pernilla Klingsberg, kommu­ nikatör. Nybro kommun ligger bara till liten del i det ”blå” område där evakuering kan bli aktuell. – Vi har arbetat med att inventera våra behov och nu kan vi höja blicken och se vilka som behöver vår hjälp. En del av de drabbade kan säkert återvän­ da hem, men de som inte kan det ska vi försöka hjälpa.


SAMÖ FOKUS POST 2014

3

JORDBRUK • LIVSMEDEL Jordbruket är det område som drabbas hårdast av det radio­ aktiva nedfallet. Det finns bedö­ mare som spår att det kan vara slutet för svensk matexport.

Radioaktivt jordbruk Strålningsskadade djur, förstörda skördar och stor oro för framtiden. Jordbruket är den näring som drabbats allra hårdast av kärnkraftsolyckan i Oskarshamn.

• DJUR SOM VARIT UTE

under nedfallet behöver inte nödvändigtvis avlivas av djur­ skyddsskäl.

– Men på lång sikt måste det ske en bedömning som vi­ sar om friska djur ska gå till slakt eller om de bör avlivas,

­meddelar Jordbruksverket. Bönderna har drabbats hårt av det radioaktiva utsläppet. Jordbruksverket rekommen­

derar djurägare i drabbade områdena att hålla sina djur inomhus och att utfodra dem med rent foder och vatten.


SAMÖ FOKUS POST 2014

4

JORDBRUK • LIVSMEDEL

"Det finns uppgifter om att det redan ➧

från föregående sida

– Vid brist på rent foder är det ur ett djurskyddsperspek­ tiv bättre att släppa ut djuren. I de fall djurskyddet inte kan upprätthållas bör avlivning övervägas, säger en press­ talesman på myndigheten. Försvaret kommer att hjälpa till med transport av foder in i zoner med restriktioner. Jordbruksverket har också fått frågor om djur får flyttas ut ur området. – Det går bra under förut­ sättning att transporterna sker enligt djurskyddsreglerna. Andra frågor handlar om hur

man blir av med mjölk och ägg som inte kan levereras från gården. Svaret är att gödselbe­ hållare kan användas för allt utom djurkroppar.

Jordbruksverket arbetar nu med att göra en bedömning av skadornas omfattning, analy­ sera konsekvenserna och göra en ekonomisk bedömning. – Vi försöker skapa en över­ blick över det radioaktiva nedfallet samt över vilka grö­ dor som odlas, vilka arealer det rör sig om och grödornas utvecklingsstadier. Arbetet genomförs i samråd med be­ rörda myndigheter.

Även på Livsmedelsverket är läget ansträngt, krisorgani­ sationen har arbetat i tvåskift de senaste dygnen. Mats Jo­ hansson, beredskapssamord­ nare på myndigheten, bedö­ mer dock att situationen bör kunna hanteras genom en omfördelning av de personel­ la resurserna.

Dricksvattenförsörjningen är en kritisk fråga och nu vän­ tar mätningar, framför allt av ytvattentäkter som används för produktion av dricksvat­ ten. – Om vattenverken inte längre kan producera dricks­

vatten kommer det att ge all­ varliga konsekvenser för sam­ hället. Ett annat prioriterat område är livsmedelsförsörj­ ningen. Vi arbetar intensivt med att sammanställa en lä­ gesbild tillsammans med be­ rörda kommuner och lands­ ting, säger Mats Johansson. Här handlar det till stor del om möjligheterna att föra in livsmedel till de nedfallsdrab­ bade platserna. – Eftersom utomhusvistelse är tillåten i vissa områden bor­ de logistiken åter kunna fung­ era, men det finns uppgifter om att det redan råder mat­ brist på vissa ställen.


SAMÖ FOKUS POST 2014

5

Försenade matleveranser oroar

Butikernas hyllor gapar tomma och på vä­ garna köar transporterna. Många oroar sig för kommunens mest utsatta grupper, barn och gamla. Maria Andersson, ansvarig för matleve­ ranser i Nybro Kommun, berättar att maten flyttats till andra ställen än där den normalt serveras. Skolor har stängts och nya samlingspunkter för matservering har skapats. Men anhöriga är oroliga. – Mattransporterna har börjat komma igång igen. Leve­ ranserna till de äldre kan dock vara något försenade, efter­ som vi fortfarande har problem med framkomligheten. Maria Andersson lovar dock att ingen ska glömmas bort, och försäkrar att det finns livsmedel till alla.
 – Några av de dementa som oroar sig kan ju faktiskt ha glömt bort att de
redan fått mat.

Bentonit kan neutralisera

Bentonit binder cesium i kontaminerade djur och dränerar dem på radioaktiv strålning. Djuren kan sedan slaktas och köttet tillvaratas. Det är dock inget mirakelmedel. – Bentonit är en slags lera som bildats ur vulkanisk aska, bryts och tillsätts i djurens foder. Det är inget som våra fo­ derleverantörer har på lager och hur lång tid det tar att få fram är svårt att svara på, säger Arne Arnesson på Jord­ bruksverket och fortsätter: – Om köttet från ”renade” djur kan ätas är något som måste mätas, sedan är det Livsmedelsverkets rekommenda­ tioner som gäller.

Djur i privat djurpark avlivas Jordbruksverket rekommenderar djurägare att hålla sina djur inomhus och utfodra med rent foder och vatten. Men om de riskerar svält får de släppas ut, men måste då troligen avlivas senare.

n råder matbrist"

Kalmarpolisen kommer att omhänderta och avliva flera djur hos en privatperson i Figeholm. Förutom kor rör det sig även om mer exotiska djur såsom lamor, kame­ ler
och flera utrotningshotade ödlor. – Det stämmer att Länsstyrelsen har tagit det här beslutet och polisen hjälper till med att hämta in djuren, säger Daniel Danielsson hos Kalmarpo­ lisen. Hur många djur som kommer att avlivas är inte klart ef­ tersom det beror på vilka djur som har vistats utomhus. Giftormar, ödlor och andra djur som lever i burar och terra­ rier ska inte avlivas utan i det här fallet enbart omplaceras. Kalmarpolisen har enligt uppgift kallat in specialutbildad personal som har vana av att särskilt handskas med exo­ tiska djur.

Radioaktiva trädgårdar oroar

Mathyllorna börjar gapa tomma i affärerna.

Smålands villaägare har inte fått några be­ sked om hur farligt det är att vistas på den egna tomten. Några svar finns det inte i dagsläget. Det kommer att ta veckor innan man vet vad som gäller i Småland. Drabba­ de får sannolikt vänta länge på en eventuell sanering av sin mark. – Vi vet ännu inte hur stort nedfallet är. I det akuta läge som nu råder får inget trädgårdsarbete förekomma. Det är inte heller tillrådligt att plocka vare sig blommor eller fruk­ ter på tomter som ligger inom de drabbade områdena, säger Christina Karlberg på Länsstyrelsen i Kalmar län.


6

SAMÖ FOKUS POST 2014

SANERING • DEPONI • UTRYMNING

Så undviker du stråln n Länsstyrelsen uppmanar invånarna att hålla sig inomhus. Länsstyrelsen i Kalmar uppmanar befolkningen att tillsvidare inte vistas i naturen eller parker i över 40 kommuner. Barnen borde vara ute så lite som möjligt. De mätningar av nedfall som tidigare presenterats i en så kallas strålningskarta gäller fortfarande. Och områdena som drabbats av nedfall delas in i två områden: En blå zon med en förhöjd strålning på 20-50 mSv (mil­ lisievert): I första hand orter­ na: Figeholm, Högsby, Kosta, Skruv och Långasjö. En grön zon med en förhöjd strålning på 1-20 mSv. De or­ ter som finns med i den gröna ­zonen är: Klevshult, Bor, Horda, Torpsbruk, Moheda, Hjortsberga, Alvesta, Gemla, Växjö, Furuby, Åryd, Ingelstad, Hovmantorp, Lessebo, Väckelsång, Tingsryd, Linneryd, Rävemåla, Dångebo, Konga, Hallabro, Backaryd, Kallinge, Johannishus, Erlingsboda Nättraby, Karlskrona, Rödeby, Fridlevstad, Sputsbygd, Tving, Nävragöl, Holmsjö, Torås, Söderåkra, Vissefjärda, Emmaboda, Johansfors, Eriksmåla, Örsjö, Boda glas­ bruk, Flygsfors, Orrefors, Målerås, Alstermo, Älghult, Berga och Fårbo. För den blå zonen rekom­ menderar Strålskyddsmyn­ digheten att människor inte ska bo där. Däremot kan de vistas där och exempelvis ta hand om sina djur. Det har dock inte utfärdats något för­ bud att bo i zonen. För den gröna zonen gäller att människor rekommende­ ras att bo kvar, men att de ska saneras.


SAMÖ FOKUS POST 2014

7

ning ÖVNING SAMÖ FOKUS

Detta gäller i kontaminerade områden Länsstyrelsen i Kalmar län har nu lämnat nya rekommendationer för alla som bor inom det drabbade området.

Á "

• Blå zon:

1

Människor rekommenderas att inte bo där, även om inget förbud är utfärdat av Teckenförklaring myndigheterna.

2

MänniskorÅrsdos kan vistas där ada1sf år 1 tillfälligt, exempelvis för att ta hand<om 1 djur.

1- 20

• Grön 20 -zon 50 ÖVNING SAMÖ

1Befolkningstäthet

Begränsa utomhusvistelsen till det allra nödvändigaste som läkarbesök eller att lämna barnen på dagis eller skolan.

Förhöjd ada1sf Årsdos år 1 årsdos <1 i millisievert 1- 20 20 - 50

diga internationella INES-skalan som graderar strålsäker­ hetsmässiga betydelsen av händelser med joniserande strålning. – Det är inte utsläppet i sig utan skadorna på reaktorn som lett till den höga klassningen, enligt Jan Hanberg, chef för kärnteknisk analys. Fukushima och Tjernobyl klassades som 7 på samma ska­ la.

Undvik att vistas utomhus i onödan. Undvika att röra sig1i naturen, Punkt = parker 20 individer Utrymningsbeslut hävs FOKUS och på lekplatser. Små barn Länsstyrelsen i Kalmar län har hävt det tidigare utrym­ bör vara ute så lite som möjningsbeslutet gällande områdena närmast Oskarshamns ligt.

2

Teckenförklaring

Olycka med hög riskklassning skyddsfaktor Oskarshamnsolyckan är nu klassad som 5 på den sjugra­

3 4

Vädra bostaden ordentligt.

Rengör alla ytor i bostaden med dammsugare eller våttorkning. Kasta dammsugarpåsar och trasor. skyddsfaktor

5Skala 1:1 000 000

1 Punkt = 20 individer

Inga svar om avfallet

Saneringen av området kring kärnkraftverket Oskarshamn har redan startat. Gångbanor och annan mark där människ­ or vistas spolas rena med vatten. Saneringen av själva kärnkraftverket har inte startat. OKG och Länsstyrelsen i Kalmar har inte heller tagit några beslut om hur avfallet från området ska deponeras.

Samhällsviktigt går först

Samhällsviktiga områden, där människor jobbar och ung­

domar vistas, kommer att saneras först. Men det kommer Gör rent allt som varitLänsstyrelsen utCopyright LM, SSM,

omhus under nedfallet innan du använder det, till exempel bilen.

Befolkningstäthet

kärnkraftverk. Det innebär att de som bor i området kan återvända till sina hem. – Vi omklassificerar omgivningarna från blått till grönt, men rekommenderar de boende att inte vistas utomhus i onödan, meddelar en presstalesman på länsstyrelsen.

att ta veckor innan saneringsarbetet kommer igång, enligt Sten Sundås, saneringsledare i Kalmar län. – Vi väntar på kapaciteten att indikera. Det handlar om att ta bort något som inte syns och inte luktar, det behöver vi många bra och kunniga människor för att klara.


SAMÖ FOKUS POST 2014

8

SÄKERHET

Hotbilden mot OKG n Både misshandel och vandalisering har drabbat anställda. En person misshandlades utanför OKG:s personalentré i samband med ett informationsmöte. Den misshandlade mannen klarade sig undan med ­mindre skador. Men han och hans kol­ legor har levt med en hotbild ända sedan olyckan natten till den 12 maj. De har också ut­ satts för vandalisering i form av att bilar och fönster slagits sönder. – Vi har vidtagit åtgärder för att garantera säkerheten. Vi vädjar till allmänheten att låta oss göra vårt jobb. Det sista vi behöver är hot mot vår perso­ nal, säger Urban Björk, infor­ mationsledare på OKG. OKG ser händelsen som en i första hand polisiär angelä­ genhet. – Men vi har förstås ett ar­ betsgivaransvar som vi delar med Eon. Just nu försöker vi underlätta för personalen att ge varandra beskydd, till ex­ empel genom samåkning, sä­ ger Annika Karlsson, informa­ tionsansvarig vid OKG. Polisen i Oskarshamn har i dagsläget ingen misstänkt för misshandeln.

Polisen fick vid tolvtiden på torsdagen rycka ut till OKG:s kontor efter att en anställd blivit misshandlad.

Dödshot mot politiker upprör

Flera politiker i de drabbade kommunerna i Småland har hotats till livet på X-book. Till mångas förvåning har dessa hot fått ligga kvar. Det är främst kom­ munalrådet och andra ledande politiker i Oskarshamn som hotats till livet på sociala medier, efter att ha pekats ut som ansvariga för olyckan. Men även po­ litiker i andra kommuner har hotats till livet. Det har dock inte gått att se vilka som ligger bakom hoten.

Falska stöldrykten

Ända sedan olyckan vid OKG har rykten cirkulerat om plundring av bostäder och affärer i utrymda områden. Men enligt po­ lisen är det falska rykten. De enda tecknen på ökad brottslighet är stölder av ett antal elverk och diesel, vilket beror på att vissa orter saknar elförsörjning, enligt polisen.

Frivilliga bevakar

I morse lämnade det bevakningsföretag som brukar vakta vattentäkter och vatten­ torn i Mönsterås sitt uppdrag. – De tyckte situationen var för oklar, sä­ ger kommunchef Mats Johansson. Vi fat­ tade beslut om att kalla in kommunens fri­ villiggrupp som nu sköter bevakningen.


SAMÖ FOKUS POST 2014

9

EKONOMI

Det är inte bara bönderna som är drabbade. Andra företag och privatpersoner ställer krav på ekonomisk kompensation.

Frågan alla flyr

n Ingen vill prata ersättning med de som drabbats. Ingen vill ta ansvar i ersättningsfrågan. Därmed finns inte heller någon samordning i arbetet. – Men frågan kommer inte att försvinna, det är säkert, säger en tjänsteman inom statsförvaltningen. Samhället är taget på säng­ en av olyckan i Oskarshamn. Jordbrukare i Kalmar län och Kronobergs län har förlorat hundratals miljoner kronor och skogsägarna kan ännu inte ens uppskatta vidden av förlusterna efter måndagens katastrof i Oskarshamn Men på Länsstyrelsen i Kal­ mar vill man inte tala om er­ sättningsfrågor samtidigt som statens ansvar vid en stor

kärnkraftskatastrof inte ver­ kar vara helt genomtänkt. En­ ligt gällande lag kan inte skör­ dar som förstörts av radio­ aktivt avfall ersättas. – I dag betalas ersättning ut om sjukdom på något sätt in­ verkat skadligt på skörden, men radioaktivt nedfall är ing­ en sjukdom, säger Peter Hen­ ningson, expert på Jordbruks­ verket.

Jordbruksministern disku­ terar nu nya regler som skul­ le kunna innebära ersättning för jordbrukare som drabbats av radioaktivt nedfall – i fram­ tiden. Ingen vet om eventuel­ la nya regler kommer att gälla retroaktivt. Trots det kan jordbrukare som drabbats av förluster re­ dan nu ansöka hos Jordbruks­ verket för att få ersättning.

Verket har en speciell blankett för ändamålet på sin hemsida. En ljuspunkt för drabbade är att OKG:s försäkring täcker skador för tredje part med upp till 3,5 miljarder kronor, – Tredje part, i det här fallet, är både företag och privatper­ soner, säger Torbjörn Larsson på Eon som äger OKG.

Det är långt ifrån enbart jord­ brukare som drabbas ekono­ miskt. Många fastighetsägare förlorar pengar när deras fast­ igheter blir omöjliga att sälja, andra näringsidkare, inom fri­ tidssektorn till exempel, får slå igen sina företag. Även många privatpersoner riskerar att hamna i en svår ekonomisk situation. En som drabbats är Nils Backe i Bor­ ås som köpte en tomt av Os­ karshamns kommun för någ­

ra veckor sedan. Då hade han ingen aning om att hans tomt ett par dagar senare skulle lig­ ga mitt i det radioaktivt för­ orenade stråket som sträck­ er sig från Oskarshamn mot Växjö och söderut. Nils Backe och hans fru har begärt att kommunen ska köpa tillbaka tomten. Han och hustrun vill över huvud taget inte vistas där längre. • Borde inte Eon ersätter Backe för tomtköpet? – Det är omöjligt att i dag säga vad som kan täckas in av vår försäkring. Vi måste ta ställning till varje krav indi­ viduellt. Jag hänvisar till en blankett på Eons hemsida där de som anser sig vara finan­ siellt drabbade kan ansöka om ersättning, säger Torbjörn Larsson på Eon.


SAMÖ FOKUS POST 2014

10

HÄLSA • SJUKVÅRD

Ansträngt vårdläge n Kris på samtliga sjukhus. Var tredje anställd saknas i tre län. Först utrymdes sjukhuset i Oskarshamn. Sedan flydde personalen. Nu är det kris på samtliga sjukhus i länen runt haveriplatsen. Upp till 30 procent av perso­ nalen vid sjukhusen i Kalmar, Kronoberg och Östergötlands län är borta från sina jobb, många har flytt från regionen. Detta i kombination med alla patienter som förflyttats till grannsjukhusen efter att sjuk­ huset i Oskarshamn utrymts, gör att vården går på knäna. Länssjukhuset i Kalmar ge­ nomför enbart operationer i livräddande syfte. Alla andra planerade vårdinsatser skjuts upp på obestämd tid. – Det gäller även cancer­ kirurgi, meddelar överläkare Jukka Hallonen, ansvarig för kirurgmottagningen vid Läns­ sjukhuset. Thomas Edekling på Social­ styrelsen bekräftar att tio per­ soner har drabbats av direkta strålskador. Även sjukhusan­ svarig i Kalmar bekräftar att det finns strålskadade perso­ ner. Personerna har varit i di­ rekt kontakt med kontamine­ rat material. Symtom
som il­ lamående uppstår inom det första dygnet och är vad Ede­ kling säger
vara ”förutsägbara skador”. – Jag förstår att många människor är oroliga, men har man inte fått symtom inom det första dygnet efter olyck­ an riskerar man inte att vara utsatt för strålskador.
 I Mönsterås vädjar kommu­ nen till allmänheten att hjälpa till med hemtjänsten. – Vår personalstyrka är halverad, säger socialchef Eva Augustsson. Det handlar om enklare for­ mer av omsorg som allmänhe­

Sjukhusen saknar personal och i Kalmar län hålls bara hälften av vårdcentralerna öppet.

ten förväntas bistå med. An­ dra lösningar för att klara den pressade situationen är att be­ ordra personal på förvaltning­ en att hjälpa till, att fasta stäl­ len som Träffpunkten läggs ner vilket frigör resurser lik­ som att alla tillgängliga timvikarier kallas in. – Om ingen släkting el­ ler bekant kan hjälpa oss är vårdbehovet vårt ansvar. Det handlar inte om den person­ liga omsorgen utan mer enk­ lare sysslor. Vårdtagare inom hemtjänsten med stora behov kommer att transporteras och tas om hand vid kommunens särskilda boenden, säger Eva Augustsson som erkänner att det råder ett svårt läge.

Akuta transporter med am­ bulans sker åter utan fördröj­ ning. Ordinarie sjuktranspor­ ter är dock inställda eftersom sjukhusen tills vidare enbart tar emot akuta patienter. Fjorton av länets totalt 28 hälsocentraler hålls öppna dit icke-akuta patienter kan söka vård. Det hårda trycket på larm­ numret 112 har lättat något även om det fortfarande råder hög belastning. Oroliga personer ombeds att i första hand ringa sjuk­ vårdsupplysningen på 1177.


SAMÖ FOKUS POST 2014

11

TRAFIK Bistert läge på järnvägen

All tågtrafik i Kalmar, Kronobergs, Jönköpings, Blekinge samt Skåne län har stått stilla det senaste dyg­ net på grund av den osäkra strömförsörj­ ningen. Ersättningsbussar går mellan Häss­ leholm och Nässjö, men det är ont om bus­ sar, vilket har lett till stora förseningar. Godstrafik som transporterar förnöden­ heter beräknas komma i gång i morgon bitti i, troligen vid 6-7-tiden. Mellan Hässleholm och Linköping kommer tågen att köras med diesellok. I eftermiddags inträffade en tågurspårning på Jylland i Danmark, vilket innebär att tågtrafiken kommer att stå still där i några dagar. Godstrafiken med förnödenheter berörs dock inte eftersom den leds om via Trelleborg. Det finns ännu inga uppgifter om när persontrafiken i södra Sverige kan komma igång.

Trafikverket vädjar om lugn

Allt fler boende i området kring Oskarshamn väljer att ta bilen från området, men nu går polisen ut och ber allmän­ heten att hålla sig borta från E22:an. På Trafikverket förbereder man sig på hur man ska han­ tera situationen om det blir ett ökat tryck på vägarna. På ett möte med andra myndigheter i förmiddags framförde man en önskan om att dämpa oroligheterna och försöka hålla allmänheten hemma. – Det är viktigt att hålla vägarna lugna tills dess att en all­ män evakueringsplan presenteras, säger Lennart Ivarsson på Trafikverkets krisledning. Om läget skulle bli kritiskt och man måste evakuera har man en plan på hur det ska gå till. – Om det behövs tar vi hjälp av personal från andra regio­ ner, säger Lennart Ivarsson. Tidigare har polisen gått ut och vädjat till allmänheten att inte använda E22, utan i första hand andra vägar. Detta på grund av den ökade beredskapen kring OKG.

Två döda, 27 skadade

Vårdsituationen är krisartad. En tredjedel av de anställda vid sjukhusen i tre län saknas. Akuta ambulanstransporter sker dock åter utan fördröjning.

Två personer avled och flera skadades vid en svår olycka på E22. Väglaget var besvärligt med hård trafik. Totalt skadades 27 personer i olyckan. Av de skadade har fjorton patienter, varav fyra allvarligt skadade, förts till Kal­ mar samt åtta patienter till Västerviks sjukhus, varav två nu avlidit. Hur många som var inblandade i olyckan råder det olika uppgifter om, men på landstingets regionala ledning säger man att det handlar om ett 50-tal personer.


12 SAMÖ FOKUS POST 2014

TILL SIST

Fyra bloggare som varit aktiva i informationsflödet efter olyckan i Oskarshamn: Truthbloggen (Mr X), Politismen i Kalmar (Gudrun Styrman), Mammabloggen (Klara Marklund), och Glamourbloggen (Fredrika Bilvén).

Aktiva bloggare n Informationsbehovet är stort i sociala medier.

Aktiviteten är stor i sociala medier. På Xbook har bloggare intagit framträdande roller. – Myndigheterna kommer med dubbla budskap. Vi säger sanningen, hävdar personen bakom Truthbloggen, Mr X.

Fyra bloggare på Xbook har engagerat sig mycket i hän­ delserna efter olyckan i Os­ karshamn. Informationsbeho­ vet hos allmänheten har varit stort och många har valt att följa Xbook och särskilt blog­ gare. De avvisar kritiken att bloggare handskas vårdslöst

Dagens Ros

J

ag vill ge en ros till kommunikationschefen i Oskarshamns kommun för den hjälp han lovat att ge till min svårt dementa mor som behöver hjälp. Först uppmanade han mig att ringa servicepersonal. Men när jag förklarade att jag har det svårt ekonomiskt så lovade han att det bara var att ringa honom om jag hade problem med betalningen. En ros till denna underbara människa. Kalle
i Oskarshamn

med sanningen och ofta hän­ visar till obekräftade källor. – Det är inte så att vi sitter framför datorn och hittar på. Man kan ju blogga även via te­ lefonen. Det var så vi fick veta att det faktiskt förekom mat­ stölder i affärer trots att myn­ digheterna dementerade. Vi

"

var på plats och dokumentera­ de, säger Klara Marklund som ansvarar för Mammabloggen. En konsekvens av den om­ fattande aktiviteten på Xbook är att berörda myndigheter valt detta forum i stället för att i första hand informera via sina hemsidor.

Let’s hope an accident doesn’t happen again, but if it does hope Sweden can beat the monster again. • Karl Anderson, brittisk journalist

Samö0521slut  
Advertisement